Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad"

Transkript

1 Förslag till Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Parkeringstal för cykel och bil Remissversion

2 Titel: Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Kontaktpersoner: Jessica Elmgren och Kathrin Nordlöf Grafisk form: Tryckeri: ISBN: Sundbybergs stad Östra Madenvägen Sundbyberg

3 Förord

4 Innehåll Inledning Flexibla parkeringstal Parkeringsköp Avsteg Avtal 6 2 Parkering för bostäder Grundläggande mobilitetsåtgärder Parkeringstal för cykel Parkeringstal för bil Besöksparkering Angöring och parkering för rörelsehindrade 15 3 Parkering för kontor Grundläggande mobilitetsåtgärder Parkeringstal för cykel Parkeringstal för bil Besöksparkering Angöring och parkering för rörelsehindrade 17 4 Parkering för övriga verksamheter Grundläggande mobilitetsåtgärder för övriga verksamheter Parkeringstal för cykel Parkeringstal för bil Besöksparkering Angöring och parkering för rörelsehindrade 19

5 1 Inledning Sundbybergs stad växer och med en hög befolkningstillväxt krävs en god mobilitet och ett effektivt nyttjande av ytor. I Sundbybergs stads policy för hållbart resande står att Sundbyberg ska vara en hållbar stad med hållbart resande, där behov av bil och transporter ska minska. I linje med policyn har staden tagit fram en mobilitetsnorm med parkeringstal för cykel och bil avseende bostäder, kontor och övriga verksamheter. I och med mobilitetsnormen skapas förutsättningar för en god mobilitet och ett brett utbud vid val av färdmedel, vilket kommer boende och verksamma till del. Mobilitetsnormen anger vilka grundläggande mobilitetsåtgärder som ställs vid ny-, till- och ombyggnation av bostäder, kontor och övriga verksamheter. Mobilitetsnormen anger även hur många parkeringsplatser för cykel och bil som exploatörer ska bygga, så kallade parkeringstal. Parkering ska lösas inom kvartersmark vid nybyggnation. Detta innebär att det inte är möjligt att tillgodoräkna parkeringsplatser på gata eller övrig allmän platsmark. Staden kommer inte att tillhandahålla tillstånd för boendeparkering fastigheter där parkering har lösts på kvartersmark. 1.1 Flexibla parkeringstal Sundbybergs stads parkeringstal för bil är flexibla vilket innebär att parkeringstalet kan höjas eller sänkas beroende på vilka mobilitetsåtgärder som genomförs. För att parkeringstal för bil ska gälla krävs att talen liksom mobilitetsåtgärder skrivs in i avtal. Tecknas inte avtal om de lägre parkeringstalen samt mobilitetsåtgärder kopplade till dem höjs parkeringstalet. De flexibla parkeringstalen för bil innebär även att exploatören kan sänka parkeringstalen. I sådana fall ska exploatören presentera ytterligare mobilitetsåtgärder. Vilka mobilitetsåtgärder som blir aktuella bedöms i samråd med sakkunnig tjänsteperson innan avtal sluts. Mobilitetsåtgärderna bekostas av exploatören. Parkeringstal för cykel är inte flexibla. FÖRSLAG TILL MOBILITETSNORM FÖR SUNDBYBERGS STAD 5

6 1.2 Parkeringsköp Om parkering inte kan tillgodoses på kvartersmark kan ett parkeringsköp bli aktuellt. Det innebär att exploatören ordnar parkering på annan plats än inom den egna fastigheten. Parkeringsinköp kräver att avtal uppvisas i samband med att avtal om parkeringstal och mobilitetsåtgärder sluts med staden. 1.3 Avsteg Avsteg från parkeringstalen för cykel och bil kan i undantagsfall tillåtas vid omoch tillbyggnation, om de fysiska förutsättningarna inte finns på grund av befintliga förhållanden eller redan bebyggd miljö. Vid avsteg ska en utredning genomföras och avstegen ska motiveras, dokumenteras samt skrivas in i avtal. Utredningen ska innehålla en bedömning av antal parkeringsplatser som är möjliga att anlägga. 1.4 Avtal Avtal mellan exploatör och Sundbybergs stad gällande parkeringstal för cykel och bil samt mobilitetsåtgärder ska alltid tecknas. Avtalet ska innehålla parkeringstal, grundläggande mobilitetsåtgärder och då det är aktuellt ytterligare mobilitetsåtgärder. Eventuella avsteg från parkeringstal ska även de finnas med i avtalen. Avtalen ska vara undertecknade inför antagande av detaljplan. Om avtal har tecknats men mobilitetsåtgärder inte har genomförts utgår ett vite. Vitesbeloppet skrivs in i avtalet. Vid byggnation inom gällande detaljplan kan anpassning ske gentemot gällande mobilitetsnorm. I dessa fall ska avtal avseende parkeringstal och mobilitetsåtgärder bifogas bygglovsansökan. FÖRSLAG TILL MOBILITETSNORM FÖR SUNDBYBERGS STAD 6

7 2 Parkering för bostäder 2.1 Grundläggande mobilitetsåtgärder För att exploatera i Sundbybergs stad krävs att mobilitetsåtgärder tillgodoses exempelvis vad det gäller cykelfaciliteter och information. Dessa åtgärder definieras i Tabell 1 och måste alltid genomföras vid ny-, till- och ombyggnation av flerbostadshus och studentbostäder. Tabell 1 Grundläggande mobilitetsåtgärder vid exploatering av flerbostadshus och studentbostäder. Grundläggande mobilitetsåtgärder Mobilitetsåtgärder inomhus Minst 50 % av cykelparkeringarna ska vara placerade inomhus. Cykelparkeringen ska möjliggöra ramlåsning. Cykelställ där endast framhjulet körs fast är inte tillräckligt. Uppvärmt cykelrum med kompressorpump, verktyg och servicebänk. Möjlighet att spola av cykeln i anslutning till cykelrummet. Fettavskiljare för spillvattnet ska finnas i anslutning till cykeltvätten. 1 Minst 0,6-0,7 m i C/C-bredd vid hjulhållning. Minst 2,0 m i utrymme bakom varje parkerad cykel vid vinkelrät parkering. Minst 5 % av cykelparkeringarna ska avsättas för cyklar som tar upp större plats, såsom lådcyklar, cykelkärror etc. Dessa parkeringar ska ha minst 1,2 m i C/C-bredd. Minst 30 % av de anlagda cykelparkeringarna inomhus och 30 % av totala bilparkeringarna ska utrustas med eluttag med kapacitet för laddning av fordonet. Ytterligare 20 % av parkeringsplatserna ska vara förberedda för framtida behov av laddplats för bil. Laddning av cykel sker i låsbara skåp, se Figur 1 för exempel från Odenplans cykelgarage. Automatiska dörröppnare till cykelförråd/cykelgarage. Tillräcklig yta avsätts i anslutning till cykelrummen för att det lätt ska gå att leda och vända cykeln. Cykelparkeringen är lokaliserad närmare entrén än motsvarande bilparkering. FÖRSLAG TILL MOBILITETSNORM FÖR SUNDBYBERGS STAD 7

8 Mobilitetsåtgärder utomhus 2 Utgå alltid från den högre siffran. Parkeringen ska placeras så att de blir enkelt att ta in och ut cykeln utan att behöva lyfta den. Det ska inte finnas branta ramper eller plötsliga nivåskillnader. Cyklisten ska inte behöva vara fysiskt stark för att parkera sin cykel. Cykelparkeringen ska utformas med hänsyn till trygghet. Belysningen ska vara god. Det ska vara möjligt att överblicka anläggningen. Det ska finnas barnvagnsrum som är skild från cykelparkeringen. Parkeringen ska möjliggöra ramlåsning. Cykelställ där endast framhjulet körs fast är inte tillräckligt. I de fall där yta inte finns att tillgå utomhus ska all cykelparkering ske inomhus. Minst 0,6-0,7 m i C/C-bredd cykel. Minst 2,0 m i utrymme bakom varje parkerad cykel vid vinkelrät parkering. Cykelparkeringarna placeras i närheten av entréerna. Minst % av parkeringarna ska vara under tak. 2 Cykelparkeringen ska utformas med hänsyn till trygghet. Belysningen ska vara god. Information till boende från tidigt skede, Information till exempelvis vid intresseanmälan, till inflyttning om boende hållbara resealternativ. Informationen ska tydligt belysa vilka mobilitetsåtgärder som genomförs. 1 Boverkets byggregler BFS 2011:6, BBR 6:641. FÖRSLAG TILL MOBILITETSNORM FÖR SUNDBYBERGS STAD 8

9 Figur 1 Exempel på skåp med kodlås som kan användas för laddning av batteri till elcykel samt till förvaring av hjälmar etcetera. Bilden är tagen i Odenplans cykelgarage. FÖRSLAG TILL MOBILITETSNORM FÖR SUNDBYBERGS STAD 9

10 2.2 Parkeringstal för cykel Flerbostadshus Parkeringstalen för cykel är samma i hela staden oavsett tillgänglighet till kollektivtrafik. Parkeringstalen definieras i Tabell 2. Parkering ska lösas inom kvartersmark. Tabell 2 Parkeringstal per lägenhet för cykel avseende flerbostadshus. Parkeringsplatser för cykelpool, i de fall det är relevant, är inte inkluderat i parkeringstalen. Cykelparkering för flerbostadshus Storlek på lägenhet Parkeringstal Små lägenheter, 45 kvm 2 Mellanstora lägenheter, kvm 3 Stora lägenheter, 70 kvm Studentbostäder Parkeringstal för cykel avseende studentbostäder definieras i Tabell 3. Parkering ska lösas inom kvartersmark. Tabell 3 Parkeringstal per rum eller lägenhet för cykel avseende studentbostäder. Parkeringsplatser för cykelpool är inte inkluderat i parkeringstalen. Cykelparkering för studentbostäder Typ av studentbostad Parkeringstal Rum i korridor 1 Lägenhet Se cykelparkering för flerbostadshus Övriga typer av bostäder En särskild utredning krävs för att fastställa parkeringstal för cykel avseende övriga typer av bostäder. FÖRSLAG TILL MOBILITETSNORM FÖR SUNDBYBERGS STAD 10

11 2.3 Parkeringstal för bil Parkeringstalen för bil är indelade i zoner där hänsyn tagits till tillgänglighet till kollektivtrafik samt till framtida planerad kollektivtrafik. I områden där utbyggnad av kollektivtrafik planeras ska god tillgänglighet till kollektivtrafik säkerställas genom avtal med exploatören. God tillgänglighet ska finnas från att de första flyttar in till dess att planerad kollektivtrafik kan användas. Tillgänglighet till kollektivtrafik visas i Figur 2. Figur 2 Karta som visar tillgänglighet till kollektivtrafik. FÖRSLAG TILL MOBILITETSNORM FÖR SUNDBYBERGS STAD 11

12 2.3.1 Flerbostadshus Sundbybergs stads lägre parkeringstal för bil definieras i Tabell 4. För att de lägre parkeringstalen för bil ska gälla krävs att mobilitetsåtgärder genomförs. I annat fall gäller de högre parkeringstalen vilka definieras i Tabell 5. De mobilitetsåtgärder som ska genomföras anges i Tabell 6. Parkering ska lösas inom kvartersmark. Tabell 4 Parkeringstal per lägenhet för bil avseende flerbostadshus om mobilitetsåtgärder genomförs. Parkeringsplatser för bilpool är inte inkluderat i parkeringstalen. Parkeringstal för bil avseende flerbostadshus Lägenhetsstorlek God- och medelgod tillgänglighet till kollektivtrafik Mindre god tillgänglighet till kollektivtrafik Små lägenheter 45 kvm 0,20 0,30 Mellanstora lägenheter kvm Stora lägenheter 70 kvm 0,30 0,40 0,40 0,50 Tabell 5 Parkeringstal per lägenhet för bil avseende flerbostadshus om mobilitetsåtgärder inte genomförs. Parkeringstal för bil avseende flerbostadshus om mobilitetsåtgärder inte genomförs. Lägenhetsstorlek God- och medelgod tillgänglighet till kollektivtrafik Mindre god tillgänglighet till kollektivtrafik Små lägenheter 45 kvm 0,40 0,60 Mellanstora lägenheter kvm Stora lägenheter 70 kvm 0,60 0,80 0,80 1,00 FÖRSLAG TILL MOBILITETSNORM FÖR SUNDBYBERGS STAD 12

13 Tabell 6 Mobilitetsåtgärder som ska genomföras för att Sundbybergs stads lägre parkeringstal för bil ska gälla. Mobilitetsåtgärder Samtliga boende ska erbjudas ett kostnadsfritt medlemskap i bilpool i minst 10 år från bilpoolens införande. Bilpool Det är lämpligt med två parkeringsplatser för bilpool per 50 lägenheter. Bilpoolsbilar ska ha egna parkeringsplatser utöver ordinarie parkeringstal. Parkeringsplatser för bilpool ska vara lokaliserade närmare entrén än övriga parkeringsplatser för bil. De kan med fördel lokaliseras utomhus. Bilpoolsparkeringen ska ligga på kvartersmark. SL-kort Vid inflyttning ska årskort för resor med SL ingå till två vuxna i hushållet. Cykelpool Samtliga boende ska erbjudas ett kostnadsfritt medlemskap i cykelpool i minst 10 år från cykelpoolens införande. Poolcyklarna ska ha egna parkeringsplatser utöver parkeringstalen för cykel. Det är lämpligt med cirka två ellådcyklar per 50 lägenheter. Till cyklarna ska dubbdäck ingå. Tillhandahållande av poolcyklar, bokningssystem, regelverk och service av cykelpool. Kontinuerlig marknadsföring av Information om mobilitetsåtgärder och hållbara resalternativ ska hållbart resande riktas till de boende från inflyttning och 10 år framåt, minst två gånger per år. Årlig uppföljning av bil- och cykelinnehavet För att kunna följa upp efterfrågan på parkeringar rapporteras parkeringsbeläggning för cykel och bil till staden årligen under 10 år Studentbostäder Parkeringstal avseende studentbostäder definieras i Tabell 7. För att de ska gälla krävs att mobilitetsåtgärder i Tabell 6 genomförs. Avtalas inte om mobilitetsåtgärderna gäller de högre parkeringstalen för flerbostadshus, se Tabell 5. Parkering ska lösas inom kvartersmark. FÖRSLAG TILL MOBILITETSNORM FÖR SUNDBYBERGS STAD 13

14 Tabell 7 Parkeringstal per rum eller lägenhet för bil avseende studentbostäder. Parkeringstalen gäller om mobilitetsåtgärder genomförs. Parkeringstal för bil avseende studentbostäder Typ av studentbostad Parkeringstal Rum i korridor 0,05 Lägenhet 0, Övriga typer av bostäder En särskild utredning krävs för att bedöma antalet parkeringsplatser som krävs. Parkering ska lösas inom kvartersmark. 2.4 Besöksparkering Parkering för cykel Cykelparkeringar för besökande är inräknade i tidigare nämnda parkeringstal för cykel Parkering för bil Parkeringstal för besökare till flerbostadshus definieras i Tabell 8. Besöksparkering för bil ska vara tidreglerade eller avgiftsbelagda för att säkerställa att de används av rätt målgrupp. Parkering ska lösas inom kvartersmark. Tabell 8 Parkeringstal per lägenhet avseende besökande till flerbostadshus. Bilparkering för besökande God- och medelgod tillgänglighet till kollektivtrafik Mindre god tillgänglighet till kollektivtrafik Lägenhet, oavsett storlek 0,05 0,1 För att fastställa antal besöksparkeringar för övriga typer av bostäder krävs en särskild utredning. FÖRSLAG TILL MOBILITETSNORM FÖR SUNDBYBERGS STAD 14

15 2.5 Angöring och parkering för rörelsehindrade Angöringsplats för bilar och parkeringsplats för rörelsehindrade ska tillhandahållas i enlighet med Boverkets byggregler. Detta ska lösas inom kvartersmark. FÖRSLAG TILL MOBILITETSNORM FÖR SUNDBYBERGS STAD 15

16 3 Parkering för kontor 3.1 Grundläggande mobilitetsåtgärder För att bygga kontor i Sundbybergs stad krävs att grundläggande mobilitetsåtgärder, exempelvis vad det gäller cykelfaciliteter och information, genomförs. Dessa krav definieras i Tabell 9 och måste alltid genomföras vid ny-, till- och ombyggnation av kontor i Sundbybergs stad. Tabell 9 Grundläggande mobilitetsåtgärder som alltid ska genomföras vid ny-, till- och ombyggnation av kontor i Sundbybergs stad. Grundläggande mobilitetsåtgärder för kontor Bilparkering Cykelparkering inomhus Cykelparkering utomhus Införande av parkeringsavgifter på arbetsplatsen (önskvärt om brukaren av parkeringsplatsen betalar per gång och inte genom månadsabonnemang). Uppvärmt cykelrum med kompressorpump, verktyg och servicebänk, för mindre cykelreparationer. Minst 50 % av cykelparkeringarna ska vara placerade inomhus. Det ska finnas cykelparkering med möjlighet att låsa fast ramen. Cykelställ där endast framhjulet körs fast är inte tillräckligt. Det ska finnas möjlighet att ladda elcyklar. Automatiska dörröppnare till cykelförråd/ cykelgarage. Cykelparkeringen är lokaliserad närmare entrén än motsvarande bilparkering. Det ska inte finnas branta ramper eller plötsliga nivåskillnader. Cyklisten ska inte behöva vara fysiskt stark för att parkera sin cykel. Cykelparkeringen ska utformas med hänsyn till trygghet. Belysningen ska vara god. Cykelparkeringen ska ha tillgång till ramlåsning. Cykelställ där endast framhjulet körs fast är inte tillräckligt. I de fall där inte yta finns att tillgå utomhus ska all cykelparkering ske inomhus. Cykelparkeringarna ska placeras i närheten av entréerna. Cykelparkeringen ska utformas med hänsyn till trygghet. Belysningen ska vara god. Där det är möjligt ska det finnas tak över cykelparkeringarna. FÖRSLAG TILL MOBILITETSNORM FÖR SUNDBYBERGS STAD 16

17 Övrigt Bra dusch- och omklädningsrum för att underlätta för gående och cyklister. 3.2 Parkeringstal för cykel Parkeringstal för cykel avseende kontor definieras i Tabell 10. Cykelparkeringstalen är samma oavsett tillgänglighet till kollektivtrafik. Parkering ska lösas inom kvartersmark. Tabell 10 Parkeringstal för cykel per 1000 kvm BTA avseende kontor. Cykelparkering för kontor Parkeringstal Kontor Baseras på ca 20 kvm per anställd. 3.3 Parkeringstal för bil Parkeringstal för bil avseende kontor finns i Tabell 11. Parkering ska lösas inom kvartersmark. Tabell 11 Parkeringstal för bil per 1000 kvm BTA avseende kontor. Bilparkering för kontor God- och medelgod tillgänglighet till kollektivtrafik Mindre god tillgänglighet till kollektivtrafik Kontor, inkl besöksparkering Besöksparkering Parkering för besökande inkluderas i tidigare nämnda parkeringstal för cykel och bil avseende kontor. 3.5 Angöring och parkering för rörelsehindrade Angöringsplats för bilar och parkeringsplats för rörelsehindrade ska tillhandahållas i enlighet med Boverkets byggregler. Detta ska lösas inom kvartersmark. FÖRSLAG TILL MOBILITETSNORM FÖR SUNDBYBERGS STAD 17

18 4 Parkering för övriga verksamheter 4.1 Grundläggande mobilitetsåtgärder för övriga verksamheter För övriga verksamheter krävs att grundläggande mobilitetsåtgärder genomförs. Dessa definieras i Tabell 12. Tabell 12 Grundläggande mobilitetsåtgärder som alltid ska genomföras vid ny-, till- och ombyggnation av övriga verksamheter i Sundbybergs stad. Grundläggande mobilitetsåtgärder för övriga verksamheter Cykelparkering Det ska finnas cykelparkering med möjlighet att låsa fast ramen. Cykelställ där endast framhjulet körs fast är inte tillräckligt. På platser där det är möjligt ska cykelparkeringar utomhus vara väderskyddade. Cykelparkeringen ska vara lokaliserad närmare entrén än motsvarande bilparkering. Cykelparkeringen ska utformas med hänsyn till trygghet. Belysningen ska vara god. Det ska vara möjligt att överblicka anläggningen. 4.2 Parkeringstal för cykel Parkeringstal för cykel avseende övriga verksamheter definieras i Tabell 13. Parkeringstalen är samma oavsett tillgänglighet till kollektivtrafik. En särskild utredning för att bedöma parkeringsbehovet ska genomföras för de typer av verksamheter som inte finns med i tabellen. Tabell 13 Parkeringstal för cykel avseende övriga verksamheter. Cykelparkering för övriga verksamheter Verksamhet Parkeringstal Förskola, cykelplatser per anställd 0,5 1 FÖRSLAG TILL MOBILITETSNORM FÖR SUNDBYBERGS STAD 18

19 Grundskola och gymnasieskola, elever och personal parkeringsplatser per 100 elever och personal 2 Dagligvarubutiker, cykelplatser per 1000 kvm BTA, anställda + besökare 10 3 Restaurang, cykelplatser per 1000 kvm BTA 10 Restaurang, cykelplatser per sittplats 0,2 Idrotts-, kultur - och rekreationsanläggningar parkeringsplatser per 100 besökare. 4 1 Det ska även finnas plats för uppställning av barnvagnar. 2 Utgå alltid från den högre siffran och gör en bedömning utifrån önskad målbild. 3 Plats för minst två lådcyklar ska anordnas per 1000 BTA. 4 En separat utredning ska genomföras. Den baseras på verksamhetens behov, läge och maxtimme för antal besökare. 4.3 Parkeringstal för bil I respektive projekt krävs särskild utredning för att fastställa parkeringstal för bil avseende övriga verksamheter. 4.4 Besöksparkering Parkering för cykel Cykelparkeringar för besökande är inräknade i tidigare nämnda parkeringstal för cykel Parkering för bil Besöksparkering för verksamheter ska utredas i respektive fall. 4.5 Angöring och parkering för rörelsehindrade Angöringsplats för bilar och parkeringsplats för rörelsehindrade ska tillhandahållas i enlighet med Boverkets byggregler. Detta ska lösas inom kvartersmark. FÖRSLAG TILL MOBILITETSNORM FÖR SUNDBYBERGS STAD 19

Mobilitetsnorm. för Sundbybergs stad Parkeringstal för cykel och bil

Mobilitetsnorm. för Sundbybergs stad   Parkeringstal för cykel och bil Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Parkeringstal för cykel och bil Dokumenttyp: Riktlinje Antaget av: Stadsmiljö- och tekniska nämnden Status: Fastställd Giltighetstid: Tillsvidare WWW.SUNDBYBERG.SE Diarienummer:

Läs mer

Mobilitetsnorm. för Sundbybergs stad Parkeringstal för cykel och bil

Mobilitetsnorm. för Sundbybergs stad   Parkeringstal för cykel och bil Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Parkeringstal för cykel och bil Dokumenttyp: Riktlinje Antaget av: Stadsmiljö- och tekniska nämnden Status: Fastställd Giltighetstid: Tillsvidare WWW.SUNDBYBERG.SE Diarienummer:

Läs mer

ZON A ZON B ZON C BESÖKANDE

ZON A ZON B ZON C BESÖKANDE Bilaga 1 Parkeringstal Parkeringstal för cykel Flerbostadshus Tabell 1. Antal cykelparkeringar per lägenhet BESÖKANDE Generellt 2 2 2 + 0,5 besöksplatser/lägenhet Liten (< 45 kvm) 1,5 1,5 1,5 + 0,5 besöksplatser/lägenhet

Läs mer

Parkeringsnorm för Gustavsbergsprojektet

Parkeringsnorm för Gustavsbergsprojektet Parkeringsnorm för Gustavsbergsprojektet 1. Inledning Värmdö är en kommun som utvecklas och växer snabbt. I Gustavsbergsprojektet planeras just nu för cirka 4000 nya bostäder. Ambitionen i Gustavsberg

Läs mer

Cykelparkering. En guide för fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Örebro kommun orebro.se

Cykelparkering. En guide för fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Örebro kommun orebro.se Cykelparkering. En guide för fastighetsägare och fastighetsförvaltare Örebro kommun orebro.se 2018-04-12 2 CYKELPARKERING. Cykelparkering för ett hållbart resande Örebroarna är duktiga på att cykla, men

Läs mer

Bilaga 1 Modell för beräkning av parkeringstal för flerbostadshus samt parkeringstal för övriga boendeformer.

Bilaga 1 Modell för beräkning av parkeringstal för flerbostadshus samt parkeringstal för övriga boendeformer. 2016-10-25 1 (5) Bilaga 1 Jenny Carlsson Trafikenheten Bilaga 1 Modell för beräkning av parkeringstal för flerbostadshus samt parkeringstal för övriga boendeformer. Modell för beräkning av parkeringsbehov

Läs mer

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III 2016-08-17 1 (6) PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III Bakgrund År 2011 godkände kommunfullmäktige i Järfälla kommun dokumentet Parkeringsnorm för Järfälla kommun. Dokumentet ska syfta

Läs mer

Parkeringsnorm för Järfälla kommun - Riktlinjer för parkeringsbehov vid exploatering och ombyggnad

Parkeringsnorm för Järfälla kommun - Riktlinjer för parkeringsbehov vid exploatering och ombyggnad Parkeringsnorm för Järfälla kommun - Riktlinjer för parkeringsbehov vid exploatering och ombyggnad Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-13 För att säkerställa att ett visst grundutbud av parkering finns

Läs mer

Optimera för cyklister - inspiration för ett cykelsmart byggande -

Optimera för cyklister - inspiration för ett cykelsmart byggande - Optimera för cyklister - inspiration för ett cykelsmart byggande - Från stort till smått Det finns många åtgärder som en byggherre och/eller fastighetsägare kan tänka på om man vill få de boende att cykla

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR SIMRISHAMNS KOMMUN

PARKERINGSNORM FÖR SIMRISHAMNS KOMMUN PARKERINGSNORM FÖR SIMRISHAMNS KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden 2018-03-22 49 1 Parkeringsnorm Antalet parkeringsplatser beräknas utifrån ett grundtal för respektive användning, se nedan under rubriken Grundtal.

Läs mer

RIKTLINJER. Datum Ludvika kommuns flexibla parkeringsnorm. Dokumenttyp Riktlinjer Publicering

RIKTLINJER. Datum Ludvika kommuns flexibla parkeringsnorm. Dokumenttyp Riktlinjer Publicering Samhällsbyggnadsnämnden RIKTLINJER 1(8) Parkeringsnorm Ludvika kommuns flexibla parkeringsnorm Dokumentnamn Parkeringsnorm för Ludvika kommun Dokumentägare Dokumentansvarig Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Kv Repslagaren: Parkeringsutredning

Kv Repslagaren: Parkeringsutredning Handläggare Shahriar Gorjifar Tel 010 505 99 68 Mobil 070 172 69 23 E-post shahriar.gorjifar@afconsult.com Datum 2018-07-04 Projekt-ID 749454 Kund FABO Kv Repslagaren: Parkeringsutredning ÅF Infrastructure

Läs mer

Parkeringstal Halmstadsvägen S - D p (fd Björkhagen c)

Parkeringstal Halmstadsvägen S - D p (fd Björkhagen c) Sida 1 ( 5 ) 2019-02 - 19 Handläggare Sarah Löfling 08-508 8 7 269 Parkeringstal Halmstadsvägen S - D p 2015-18863 (fd Björkhagen c) Följande sammanställning a v lämpligt parkeringstal inom S - Dp 2015-18863

Läs mer

Parkeringstal Konduktören

Parkeringstal Konduktören Sida 1 ( 5 ) 2016-05 - 02 Handläggare Robin Billsjö 08-508 265 70 Parkeringstal Konduktören Följande sammanställning av lämpligt parkeringstal för projekt Konduktören är framtagen i enlighet med Stockholms

Läs mer

Parkeringsutredning Ulfsbergsgården, Tullinge, Botkyrka

Parkeringsutredning Ulfsbergsgården, Tullinge, Botkyrka Parkeringsutredning Ulfsbergsgården, Tullinge, Botkyrka Beräkning av parkeringsbehov samt mobilitetsåtgärder Författare Uppdragsgivare Martin Forsberg, Koucky & Partners FB Bostad Kontaktperson Martin

Läs mer

Underlag till bedömning av projektspecifikt och grönt p-tal för nya bostäder Örby 4:1 vid fastigheten Filmen 1

Underlag till bedömning av projektspecifikt och grönt p-tal för nya bostäder Örby 4:1 vid fastigheten Filmen 1 Datum: 2018 10-25 KONTAKT Erika Eriksson Underlag till bedömning av projektspecifikt och grönt p-tal för nya bostäder Örby 4:1 vid fastigheten Filmen 1 Bakgrund Kommunfullmäktige i Stockholm har 2015-10-19

Läs mer

Parkeringstal Bjurö etapp 1

Parkeringstal Bjurö etapp 1 Sida 1 ( 5 ) 2016-12 - 08 Handläggare Robin Billsjö 08-508 265 70 Parkeringstal Bjurö etapp 1 I Stockholms stad tillämpas riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal. Riktlinjerna utgör grund

Läs mer

Parkeringsnorm för Lomma kommun

Parkeringsnorm för Lomma kommun Bilaga 1. Parkeringsnorm för Sammanfattning Parkeringsnormerna i detta dokument är vägledande och anger minimikrav för vilken parkeringsnorm som ska användas för bland annat boende och arbetsplatser i.

Läs mer

GRÖN RESPLAN För reducering av parkeringstal vid nybyggnation

GRÖN RESPLAN För reducering av parkeringstal vid nybyggnation För reducering av parkeringstal vid nybyggnation Bilaga till Parkeringstal för Jönköpings kommun (antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2016-06-16). Beslutad av PLEX-gruppen 2017-03-10. Inledning Grön resplan

Läs mer

Behovsinventering och utbyggnationsplan för säkra cykelparkeringar

Behovsinventering och utbyggnationsplan för säkra cykelparkeringar Styrelsehandling 2018-06-14 Bilaga 12 b) Behovsinventering och utbyggnationsplan för säkra cykelparkeringar Samtliga förvaltningar och kommunägda bolag i Göteborg fick den 2017-05-18 uppdraget från Kommunfullmäktige

Läs mer

Mobilitets- och parkeringsutredning för detaljplan för bostäder och verksamheter vid Gitarrgatan, inom stadsdelen Rud i Göteborg.

Mobilitets- och parkeringsutredning för detaljplan för bostäder och verksamheter vid Gitarrgatan, inom stadsdelen Rud i Göteborg. Mobilitets- och parkeringsutredning för detaljplan för bostäder och verksamheter vid Gitarrgatan, inom stadsdelen Rud i Göteborg. 180710 Göteborgs Stad Sammanfattning Planområdet ligger inom zon A för

Läs mer

Parkeringsutredning Stora Ursvik dp3. Sundbyberg

Parkeringsutredning Stora Ursvik dp3. Sundbyberg Parkeringsutredning Stora Ursvik dp3 Sundbyberg 151120 Syfte och mål 2 WSP har fått i uppdrag att göra en parkeringsutredning för detaljplaneområde Stora Ursvik etapp 3. Detaljplanen avses uppgraderas

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

Läge och avstånd till kollektivtrafik, cykel och viss service såsom förskolor, skolor och dagligvaruhandel finns inom 400 meter.

Läge och avstånd till kollektivtrafik, cykel och viss service såsom förskolor, skolor och dagligvaruhandel finns inom 400 meter. Mobilitets- och parkeringsutredning för Detaljplan för flerbostadshus vid Göketorpsgatan, Torp 2018-11-29, framtagen av Karin Harlin, planavdelningen, Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad. Sammanfattning

Läs mer

Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen

Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen Att beräkna parkeringstal för bil handlar om att försöka finna en balans mellan tillräckligt antal parkeringsplatser vid nyetablering eller förändrad markanvändning,

Läs mer

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Rapport Norra Tyresö Centrum 2014-05-12 Version 1,0 RAPPORT 2 (12) Datum Författare Version Ändring 2014-05-12 Karl/Hedda 1,0 RAPPORT 3 (12) Innehåll 1 Bakgrund...4

Läs mer

REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL FÖR BOSTÄDER I NACKA

REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL FÖR BOSTÄDER I NACKA REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL FÖR BOSTÄDER I NACKA 1 Inledning... 3 2 Modell för beräkning av parkeringsbehov för flerbostadshus... 4 2.1 Grundintervall... 5 2.2 Lägesbaserat parkeringstal... 6 2.3 Projektspecifikt

Läs mer

REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL FÖR BOSTÄDER I NACKA

REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL FÖR BOSTÄDER I NACKA REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL FÖR BOSTÄDER I NACKA 1 Inledning... 3 2 Modell för beräkning av parkeringsbehov för flerbostadshus... 4 2.1 Grundintervall... 5 2.2 Lägesbaserat parkeringstal... 6 2.3 Projektspecifikt

Läs mer

Flexibla parkeringsnormer i praktiken

Flexibla parkeringsnormer i praktiken Flexibla parkeringsnormer i praktiken Olov Åslund, projektsamordnare mobility management Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsförvaltningen, trafikavdelningen Eskilstuna 100 000 inv. 1922 p-platser (centrum)

Läs mer

Parkeringsstrategi för Norrtälje stad

Parkeringsstrategi för Norrtälje stad Parkeringsstrategi för Norrtälje stad Antagen av kommunfullmäktige 2016-12-19 Varför en parkeringsstrategi? Norrtälje stad växer kraftigt och flera nya stadsdelar planeras. Norrtälje stad går från karaktären

Läs mer

Nya P-tal För ett grönare och mer tillgängligt Växjö. Antagen i byggnadsnämnden

Nya P-tal För ett grönare och mer tillgängligt Växjö. Antagen i byggnadsnämnden Nya P-tal 2019 För ett grönare och mer tillgängligt Växjö Antagen i byggnadsnämnden 2019-06-24 Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Nya P-tal 2019 - för ett grönare och mer tillgängligt Växjö Version

Läs mer

Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016

Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016 Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016 Titel: Parkeringsnorm Landskrona stad Datum: 2016-05-30 Beställare: Birthe Bunke, Landskrona stad Konsult: Karin Caesar, Tyréns (uppdragsnummer: 263 083) PARKERINGSNORM

Läs mer

Parkeringsstrategi för Norrtälje stad

Parkeringsstrategi för Norrtälje stad Parkeringsstrategi för Norrtälje stad Varför en parkeringsstrategi? Norrtälje stad växer kraftigt och flera nya stadsdelar planeras. I takt med att staden växer ökar konkurrensen om markens användning

Läs mer

Parkeringsnorm. Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans. Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till

Parkeringsnorm. Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans. Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Parkeringsnorm Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Parkeringsnorm för Piteå kommun Riktlinjer 2018-02-19, 10 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort

Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort Antagen av kommunfullmäktige, 20 Antagen av: Kommunfullmäktige, 20 Dokumentägare: Kommundirektören Dokumentnamn: Parkeringspolicy för Örnsköldsviks

Läs mer

Parkeringsutredning Ormingehus, Myrankvarteret, höghuskvarteret och Kanholmsvägens äldreboende

Parkeringsutredning Ormingehus, Myrankvarteret, höghuskvarteret och Kanholmsvägens äldreboende Rikshem AB Parkeringsutredning Ormingehus, Myrankvarteret, höghuskvarteret och Kanholmsvägens äldreboende Nacka kommun Datum 2018-11-08 Uppdragsnummer 1320038953 Utgåva/Status Slutversion Pernilla Knutsson

Läs mer

Antagande av parkeringsstrategi för Norrtälje stad

Antagande av parkeringsstrategi för Norrtälje stad TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Erik L'Estrade, Infrastrukturplanerare Telefon: 0176-747 26 E-post: erik.lestrade@norrtalje.se Dnr: 15-0940 Till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Antagande av parkeringsstrategi

Läs mer

PM Trafik och parkering i Butängen Av: Martin Berlin och Per-Erik Hahn

PM Trafik och parkering i Butängen Av: Martin Berlin och Per-Erik Hahn PM Trafik och parkering i Butängen 2019-04-26 Av: Martin Berlin och Per-Erik Hahn Bakgrund En av de viktigaste trafikfrågorna i området som berörs av programmet bedöms vara parkeringsfrågan. Parkering

Läs mer

Antalet besökare, anställda och användning av befintlig parkering

Antalet besökare, anställda och användning av befintlig parkering 2017-05-23 Inledning Parkeringsbehovet för simhallen och kontorshuset samt andra kommersiella lokaler har beräknats, utifrån resvanor respektive Solna stads samt Huddinges och Malmös parkeringsnorm. Eftersom

Läs mer

Mobilitets- och parkeringsutredning

Mobilitets- och parkeringsutredning 2019-02-11 Mobilitets- och parkeringsutredning framtagen av SBK i arbetet med detaljplan för förskola och studentbostäder vid Kungsladugårdsskolan Kungsladugårdsskolan Studentbostäder Planerad ny byggnad

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Parkeringstal Stadshagen

Parkeringstal Stadshagen Sida 1 ( 11 ) 2017-03 - 30 Parkeringstal Stadshagen I Stockholms stad tillämpas riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal. Riktlinjerna utgör grund för stadens process att fastställa pa rkeringstal

Läs mer

PM Grön resplan Täby park - detaljplan 1 kvarter 1:1, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10, 1:11 och 1:12

PM Grön resplan Täby park - detaljplan 1 kvarter 1:1, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10, 1:11 och 1:12 (3) PM Grön resplan Täby park - detaljplan kvarter :, :5, :6, :7, :8, :9, :0, : och :2 Parkeringsnormer och definition BTA. Parkeringsnormer enligt parkeringsstrategin Enligt Täby kommuns parkeringsstrategi

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING Torbjörnstorg, Uppsala

PARKERINGSUTREDNING Torbjörnstorg, Uppsala PARKERINGSUTREDNING Torbjörnstorg, Uppsala 2017-08-02 Rosendal Fastigheter Lydia Karlefors lydia@rosendaluppsala.se 076-148 56 00 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2017-002462, 2017-08-07

Läs mer

NORRA FISKSÄTRA - PARKERINGSUTREDNING

NORRA FISKSÄTRA - PARKERINGSUTREDNING PM NORRA FISKSÄTRA - PARKERINGSUTREDNING 2017-11-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 PARKERINGSNORM...4 1.2.1 GRUNDINTERVALL... 4 1.2.2 LÄGESBASERAT PARKERINGSTAL... 5 1.2.3 PROJEKTSPECIFIKT

Läs mer

Mobility management och parkering

Mobility management och parkering Mobility management och parkering Mobility management och parkering Mobility management och parkering Från utglesning till förtätning Konkurrensen om ytorna ökar Mer komplex planprocess fler människor

Läs mer

GRÖN RESPLAN BJÄLKEN 5, VÅXNÄS. Bilaga till Detaljplan för Bjälken 5, inom Våxnäs, Karlstads kommun. Sid 1(6)

GRÖN RESPLAN BJÄLKEN 5, VÅXNÄS. Bilaga till Detaljplan för Bjälken 5, inom Våxnäs, Karlstads kommun. Sid 1(6) Sid 1(6) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plan- och byggavdelningen Rapport, 2016-05-31 GRÖN RESPLAN BJÄLKEN 5, VÅXNÄS Bilaga till Detaljplan för Bjälken 5, inom Våxnäs, Karlstads kommun Sid 2(6) 1 Inledning

Läs mer

ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14

ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14 1(10) ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14 Bakgrund Ytorna centralt i staden är begränsade och det finns många anspråk på att utnyttja dessa. Det innebär att all ny parkering för utvecklingen

Läs mer

Rekommendation av parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka kommun

Rekommendation av parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka kommun Bilaga Rekommendation av parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka kommun Parkeringstalen är riktvärden för minsta antal erforderliga parkeringsplatser för respektive verksamhet och läge vid ny- och

Läs mer

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås Den perfekta cykelparkeringen Cykelparkeringar Ja, tack! Många cyklar i Västerås. Det är bra för miljön, för hälsan

Läs mer

Tillämpning av zoner och parkeringstal

Tillämpning av zoner och parkeringstal Tillämpning av zoner och parkeringstal Antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2018 Dokumenttyp: Vägledning Beslutat av: Stadsbyggnadsnämnden Dokumentnamn: Tillämpning av flexibla parkeringstal för bostäder och

Läs mer

Mobilitets- och parkeringsutredning för nya bostäder vid Vågnedalsvägen

Mobilitets- och parkeringsutredning för nya bostäder vid Vågnedalsvägen Mobilitets- och parkeringsutredning för nya bostäder vid Vågnedalsvägen Författare Uppdragsgivare Kontaktperson Datum Version Torunn Vikengren JM AB Marcus Bredberg 2018-10-22 3 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING

Läs mer

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg Kv. Rosen Trafik Utredare Therese Nyman Linda Lundberg STOCKHOLM 2015-01-23 Bakgrund befintliga vägrum Kvarteret Rosen angränsas av St. Göransgatan och Liljegatan. St. Göransgatan har en karaktär av en

Läs mer

Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges

Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges PARKERINGSTAL FÖR CYKEL BOSTÄDER Verksamhet Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges Flerbostadshus 20 25 1,8 2,3/bostad Särskilda boendeformer Äldreboende 5 10 cpl/1000 kvm BTA 0,3 cpl/boende

Läs mer

MÖJLIGHETER MED MOBILITY MANAGEMENT I SAMHÄLLSPLANERINGEN. Erfarenheter från MMMiS med 12 kommuner

MÖJLIGHETER MED MOBILITY MANAGEMENT I SAMHÄLLSPLANERINGEN. Erfarenheter från MMMiS med 12 kommuner MÖJLIGHETER MED MOBILITY MANAGEMENT I SAMHÄLLSPLANERINGEN Erfarenheter från MMMiS med 12 kommuner MM Öresund 2014-03-26 Caroline Mattsson, Trivector Traffic TEST I 12 KOMMUNER Motivera svenska kommuner

Läs mer

REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN

REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN Nacka / 2015-01-16 Innehållsförteckning 1 Parkeringspolicy för Nacka.3 2 Rekommendation av Parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka.4 3 Vem beslutar vad om

Läs mer

Parkeringsutredning Forsåker, Östra delen Avseende parkering för bil och cykel, detaljplan 1

Parkeringsutredning Forsåker, Östra delen Avseende parkering för bil och cykel, detaljplan 1 1 PM 2017:07 Författare: Caroline Mattsson Axel Persson 2017-04-07 Parkeringsutredning Forsåker, Östra delen Avseende parkering för bil och cykel, detaljplan 1 MölnDala Fastighets AB driver för närvarande

Läs mer

Parkeringstal för cykel och bil

Parkeringstal för cykel och bil SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Parkeringstal för cykel och bil Gävle kommun 2014 Antagna av Tekniska Nämnden den 4 juni 2014 1 Inledning Bakgrund till parkeringstalen Lämpligt utrymme för parkering, lastning och

Läs mer

Parkeringsnorm - remiss

Parkeringsnorm - remiss Samhällsbyggnadsnämnden RIKTLINJER 1(13) Parkeringsnorm - remiss kommuns flexibla parkeringsnorm Dokumentnamn Parkeringsnorm för kommun Dokumentägare Dokumentansvarig Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik

Läs mer

Parkeringsutredning för

Parkeringsutredning för Parkeringsutredning för Detaljplan för Bostäder vid Ulfsparregatan 2015-04-27 Diarienummer: 0845/06 Handläggare: Eva Sigurd 1(7) Innehåll: Parkeringsbehov och förslag till lösning för påbyggnation sid

Läs mer

Trafikutredning DP FALKEN 4

Trafikutredning DP FALKEN 4 KALMAR KOMMUN Trafikutredning DP FALKEN 4 2017-02-23 RAMBÖLL MALMÖ Trafikutredning DP FALKEN 4 Datum 2017-02-23 Uppdragsnummer 1320023916 Utgåva/Status 1.0 Slutversion André Kingstedt, uppdragsledare Frida

Läs mer

GRÖN RESPLAN DETALJPLAN BJÄLKEN 5, VÅXNÄS KARLSTADS KOMMUN

GRÖN RESPLAN DETALJPLAN BJÄLKEN 5, VÅXNÄS KARLSTADS KOMMUN GRÖN RESPLAN DETALJPLAN BJÄLKEN 5, VÅXNÄS KARLSTADS KOMMUN Sid 2(7) Inledning Bakgrund Karlstadhus AB har begärt planändring av fastigheten Bjälken 5, för att möjliggöra ett nytt flerbostadshus längs Stenhagsgatan

Läs mer

Parkeringsprogram för Huddinge kommun Remiss från Huddinge kommun Remisstid den 30 april 2015

Parkeringsprogram för Huddinge kommun Remiss från Huddinge kommun Remisstid den 30 april 2015 PM 2015: RVII (Dnr 124-149/2015) Parkeringsprogram för Huddinge kommun Remiss från Huddinge kommun Remisstid den 30 april 2015 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Som

Läs mer

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR JANUARI 2016 MOBILITY MANAGEMENT Mobility Management () är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder

Läs mer

Mobilitets- och parkeringsutredning för Rosendalsgatans förskola

Mobilitets- och parkeringsutredning för Rosendalsgatans förskola Mobilitets- och parkeringsutredning för Rosendalsgatans förskola 2018-07-03 2018-07-03 Mobilitets- och parkeringsutredning framtagen av SBK i arbetet med detaljplan för 1174/15 Rosendalsgatans förskola

Läs mer

Parkering i Fullriggaren

Parkering i Fullriggaren Parkering i Fullriggaren Enkätundersökning december 2012 Anna Stjärnkvist Stadsbyggnadskontoret Malmö stad 2013-04-11 Parkering i Fullriggaren Enkätundersökning december 2012 Bakgrund I byggherredialogen

Läs mer

Parkeringsprogram Wättinge

Parkeringsprogram Wättinge Parkeringsprogram Wättinge (bilaga 6b) 2017-09-27 PARKERINGSPROGRAM 2 (10) Version 0.8 Datum Författare Version Ändring 2017-07-18 Pia Björnhård Utkast 2017-08-10 Anna Gustafsson granskad 2017-08-22 Anna

Läs mer

Förord. Stockholm Trivector Traffic AB

Förord. Stockholm Trivector Traffic AB Förord I november 2012 fick i uppdrag av Einar Mattsson AB att beräkna parkeringstal för ett förtätningsprojekt på Finn Malmgrens väg i Björkhagen i södra Stockholm. Utredningen har resulterat i detta

Läs mer

Parkeringsutredning. 1. Inledning. Mässområdet i Sollentuna. Thaddäus Tiedje Paulina Soliman

Parkeringsutredning. 1. Inledning. Mässområdet i Sollentuna. Thaddäus Tiedje Paulina Soliman 1 PM 2017:40 Johan Kerttu Thaddäus Tiedje Paulina Soliman 2017-10-17 Parkeringsutredning Mässområdet i Sollentuna 1. Inledning Området kring före detta Sollentunamässan (se Figur 1-1) planeras för exploatering

Läs mer

Parkeringsnorm för Eskilstuna

Parkeringsnorm för Eskilstuna Stadsbyggnadsnämnden 2013-10-24 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Trafikavdelningen SBN/2013:373 Mats Hällnäs 016-710 11 78 Stadsbyggnadsnämnden Parkeringsnorm för Eskilstuna Inledning Enligt Översiktsplan

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING KV. LEOPARDEN

PARKERINGSUTREDNING KV. LEOPARDEN PM PARKERINGSUTREDNING KV. LEOPARDEN GR 2018-11-13 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2016-003524, 2018-11-13 Innehåll 1 BAKGRUND... 3 1.1 KV. LEOPARDEN...3 2 UNDERLAG... 3 2.1 PARKERINGSTAL

Läs mer

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Roger Johansson, SWECO Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Användningen av den parkering som finns

Läs mer

Riktlinjer för parkeringstal

Riktlinjer för parkeringstal Riktlinjer för parkeringstal Antagen i Samhällsbyggnadsnämnden 2014-09-18 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning... 2 2.1 Plan- och bygglagen... 2 2.2 Miljöbalken... 2 4. Parkeringstal... 3 4.1 Zoner för bostadsparkering...

Läs mer

Parkering och mobilitet i Frihamnen

Parkering och mobilitet i Frihamnen Parkering och mobilitet i Frihamnen Maria Stenström och Stefan Hellberg Göteborgs Stads Parkerings AB 19 november 2015 Ägardirektiv Hållbar utveckling Aktiv i stadsutvecklingen Främja förändrade resvanor

Läs mer

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Beställare: Lars-Erik Pedersén, Västtrafik AB, Infra Konsult: Atkins Sverige AB Uppdrag: Uppdragsnummer - 2011284 Sökväg: www.vt-pool.com

Läs mer

Hållbar mobilitet i praktiken. Så minskade vi parkeringsefterfrågan i flerbostadshus

Hållbar mobilitet i praktiken. Så minskade vi parkeringsefterfrågan i flerbostadshus Hållbar mobilitet i praktiken Så minskade vi parkeringsefterfrågan i flerbostadshus Förord Från parkering till hållbar mobilitet Vad är Innovativ parkering? Konsortiet Innovativ Parkering formades år 2012.

Läs mer

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Mobility management ett modernt sätt att planera Med mobility management vill Huddinge kommun underlätta hållbara transporter och minska bilanvändningen

Läs mer

Riktlinjer för mobilitet och parkering i Göteborgs stad - Hantering av mobilitetsoch parkeringsfrågor i detaljplan och bygglov

Riktlinjer för mobilitet och parkering i Göteborgs stad - Hantering av mobilitetsoch parkeringsfrågor i detaljplan och bygglov Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-10-27 BN 2017-11-28 Diarienummer 0469/16 Strategiska avdelningen Sara Brunnkvist Telefon 031-368 19 75 E-post: sara.brunnkvist@sbk.goteborg.se Riktlinjer för mobilitet och

Läs mer

BILAGA 2 PROCESSBESKRIVNING OCH

BILAGA 2 PROCESSBESKRIVNING OCH BILAGA 2 PROCESSBESKRIVNING OCH JÄMFÖRELSER Innehåll Vad är nytt?... 2 Arbetsprocess... 2 Zonindelning... 3 Parkeringstal för bil... 4 Diskussion... 7 Bilagan beskriver hur parkeringsnormen tagits fram

Läs mer

Parkeringsnorm för Umeå kommun

Parkeringsnorm för Umeå kommun Parkeringsnorm för Umeå kommun www.umea.se/kommun Innehåll Bakgrund... 3...3 Ansvarsfördelning...3 Status...3 En balanserad parkeringsförsörjning...4 Zonindelning... 4 Zon A...4 Zon B...5 Zon C...5 Bilparkeringsnorm...

Läs mer

Parkeringsutredning Mjölktorget

Parkeringsutredning Mjölktorget Handläggare Jonas Khan Tel +46 (0)10 505 32 27 Mobil +46 (0)70 217 14 42 Fax +46 10 505 30 09 Jonas.Khan@afconsult.com PM Datum 2014-05-08 Uppdragsnr 586311 Parkeringsutredning Mjölktorget ÅF AB Kvarnbergsgatan

Läs mer

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1 PM 2015:25 Paulina Soliman Jesper Nordlund 2015-05-04 Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1. Bakgrund Diligentia planerar att tillföra 39 hyreslägenheter till befintlig bostadsfastighet

Läs mer

Frihamnen, Göteborg. Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52

Frihamnen, Göteborg. Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52 Frihamnen, Göteborg Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52 Dagens upplägg Kort om K&P Göteborg Det större perspektivet Pågående utvecklingar Älvstranden Utveckling Näraliggande

Läs mer

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r So dra Veddesta

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r So dra Veddesta 2016-05-31 1 (6) PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r So dra Veddesta Bakgrund År 2011 godkände kommunfullmäktige i Järfälla kommun dokumentet Parkeringsnorm för Järfälla kommun. Dokumentet ska syfta

Läs mer

Din partner för hållbara mobilitetstjänster

Din partner för hållbara mobilitetstjänster Din partner för hållbara mobilitetstjänster Vi är mycket mer än ett parkeringsbolag Vi var först ut i Sverige med många hållbara mobilitetstjänster i parkeringsanläggningar. I flera fall är vi även ledande

Läs mer

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås Den perfekta cykelparkeringen 2 Cykelparkeringar Ja, tack! Västerås är en kommun med en stolt cykeltradition. Att

Läs mer

Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden. Jessica Dahl, planeringschef

Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden. Jessica Dahl, planeringschef Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden Jessica Dahl, planeringschef Anna Sara Bergkvist, översiktsplanerare Vid frågor kontakta samhallsbyggnad@nybro.se eller tfn växel 0481-45 000 2 Dokumentet omfattar parkeringsnorm

Läs mer

Fokus Skärholmen. Parkeringstal. stockholm.se. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr

Fokus Skärholmen. Parkeringstal. stockholm.se. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr Fokus Skärholmen Parkeringstal stockholm.se Uppdrag 267622, Fokus Skärholmen Titel på rapport: Fokus Skärholmen - Parkeringstal Status: Koncept Datum: 2016-08 - 22 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Trafikutredning för Särö 1:477

Trafikutredning för Särö 1:477 Förvaltningen för Teknik 2017-12-18 Utges av December 2017 Innehåll 1 Bakgrund och syfte 7 2 Nulägesbeskrivning 8 2.1 Biltrafik... 8 2.2 Gång- och cykeltrafik... 9 2.3 Kollektivtrafik... 10 2.4 Parkering...

Läs mer

Mobilitets- och parkeringsutredning Brettegatan i Gamlestaden

Mobilitets- och parkeringsutredning Brettegatan i Gamlestaden Mobilitets- och parkeringsutredning Brettegatan i Gamlestaden Göteborg 2018-12-20 Upprättad av: Anna Wetterberg Framtiden Byggutveckling AB Granskad av: Joa Ivarsson Framtiden Byggutveckling AB Framtiden

Läs mer

Innehållsförteckning. Styrgrupp: Översiktplanens styrgrupp

Innehållsförteckning. Styrgrupp: Översiktplanens styrgrupp Riktlinjer för parkering i Västerås Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige 5 november 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Syfte...5 Utgångspunkter...6 Fastighetsägarens skyldigheter

Läs mer

Parkeringsutredning för kv. Örtuglandet 1, Åkeslund

Parkeringsutredning för kv. Örtuglandet 1, Åkeslund 13 januari 201 7 Parkeringsutredning för kv. Örtuglandet 1, Åkeslund Bakgrund Stockholmshem äger fastigheten Örtuglandet 1 och har ansökt om en planändring för att möjliggöra en exploater ing av 96 nya

Läs mer

PARKERINGSTAL TOLLARE PORT. Rapport Upprättad av: Eriksson, Sofia och Grybb, Mimmi

PARKERINGSTAL TOLLARE PORT. Rapport Upprättad av: Eriksson, Sofia och Grybb, Mimmi PARKERINGSTAL TOLLARE PORT Rapport 2015-04-20 Upprättad av: Eriksson, Sofia och Grybb, Mimmi PARKERINGSTAL TOLLARE PORT KUND NCC Mikael Åsman KONSULT WSP Sverige AB 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen

Läs mer

Remissvar Riktlinjer för mobilitets- och parkeringsplanering i Göteborg

Remissvar Riktlinjer för mobilitets- och parkeringsplanering i Göteborg Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2017-02-15 Diarienummer: N134-0031/17 Utvecklingsavdelningen Sonja Jonasson/Centrum/GBGStad Telefon: 365 78 65 (eller Göteborgs Stad växel 365 00 00) E-post: sonja.jonasson@centrum.goteborg.se

Läs mer

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr Uppdrag 266127, Trafikutredning Vandenbergh 9 Titel på rapport: Titel Status: Datum: 2016-01-15 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Niam AB Gustav Thörnqvist Konsult: Uppdragsansvarig: Tyréns AB Johanna

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

PARKERINGSPLATSER, "DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I HÖGSBOHÖJD, INOM STADSDELEN JÄRNBROTT I GÖTEBORG, EN DEL AV BOSTAD2021" -

PARKERINGSPLATSER, DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I HÖGSBOHÖJD, INOM STADSDELEN JÄRNBROTT I GÖTEBORG, EN DEL AV BOSTAD2021 - APRIL 2017 PARKERINGSPLATSER, "DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I HÖGSBOHÖJD, INOM STADSDELEN JÄRNBROTT I GÖTEBORG, EN DEL AV BOSTAD2021" - PM TILL TIDIGARE FRAMTAGEN PARKERINGSUTREDNING INFÖR GRANSKNING DETALJPLAN

Läs mer

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 20 SEPTEMBER Parkeringsnorm. för cykel och bil i Helsingborgs stad

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 20 SEPTEMBER Parkeringsnorm. för cykel och bil i Helsingborgs stad ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 20 SEPTEMBER 2016 Parkeringsnorm för cykel och bil i Helsingborgs stad Medverkande: Stadsbyggnadsförvaltningen Tyréns Björn Bensdorp Redestam Oscar Grönvall Göran Hagsund Martin

Läs mer

Antagen i kommunfullmäktige 2015 09 14, 85. Parkeringsprogram för Kiruna kommun

Antagen i kommunfullmäktige 2015 09 14, 85. Parkeringsprogram för Kiruna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2015 09 14, 85 Parkeringsprogram för Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syftet med parkeringsprogrammet... 3 1.3 Disposition... 3 2.

Läs mer