Parkeringsnorm för Karlstads kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Parkeringsnorm för Karlstads kommun"

Transkript

1 Parkeringsnorm för Karlstads kommun Riktlinjer för beräkning Antagen av Stadsbyggnadsnämnden 201X-xx-xx 1

2 BAKGRUND Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Stadsbyggnadsnämnden att revidera nuvarande parkeringsnorm. Revideringen avser att uppdatera dokumentet så att det stödjer den inriktning av Karlstads utveckling som beslutats av kommunen. I denna strävan ingår att minska bilanvändningen för korta resor och att erbjuda parkeringsmöjligheter utanför, men i nära anslutning till stadskärnan. En attraktiv stad erbjuder goda parkeringsmöjligheter, men inte nödvändigtvis alldeles intill målpunktens entré. Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för parkeringsnormen och dess tillämpning. Med parkeringsnormen styr kommunen hur parkering ska lösas vid detaljplanering och bygglovpliktig om- och nybyggnad av t.ex. bostäder, kontor och handel. Grundläggande är Plan- och bygglagens 3 kap 15 lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon i skälig utsträckning anordnas på tomten eller i närheten av denna. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att anordna både parkering och friyta, skall i första hand friyta anordnas tog kommunen fram en parkeringsutredning Parkera i Karlstad som beskriver parkeringssituationen. Utredningen ger förslag på åtgärder för att kommunen ska kunna nå sina mål. Förslagen handlar bl.a. om revidering av gällande parkeringsnorm, möjligheter till friköp/parkeringsköp. Den senast parkeringsnormen är från Sedan dess har mycket hänt i Karlstad och i omvärlden och det finns därför anledning att se över parkeringsnormen. Den nuvarande parkeringsnormen behöver utvecklas på följande punkter: inkludera även cykelparkering indela kommunen i fler geografiska zoner än bara Tingvallastan och övrigt utöka antalet lokalkategorier lyfta fram parkeringsköpet ta upp total tillgänglighet/gröna resplaner/ersättning till en del av biltillgängligheten 2

3 INNEHÅLL 1 Förutsättningar för ny parkeringsnorm Mål P-norm som stöd för en hållbar utveckling Förslag till ny parkeringsnorm för cykel och bil Cykelparkeringsnorm Bilparkeringsnorm Grön resplan/total tillgänglighet reduktion av parkeringsnormens krav BILAGOR Frågor och svar Kartor över bilinnehav per boendetyp och område Karta över bilinnehav per familj och område Kartor över dag/nattbefolkning per område Parkeringsnorm tabell och sammanfattande förklaring

4 1 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NY PARKERINGSNORM Karlstad har som stöd för tillämpning av Plan- och bygglagens 3 kap 15 Rekommenderade parkeringstal, godkända av Byggnadsnämnden De rekommenderade parkeringstalen innehåller parkeringstal för bil men inte för cykel. För att ta fram en parkeringsnorm som är rimlig med avseende på dagens situation samtidigt som den strävar mot målet har normen formulerats utifrån följande förutsättningar: Zonindelning, Lokalkategorier, Bilinnehav, Boendeform och Närhet till kollektivtrafik. I följande stycken beskrivs rådande förutsättningar i Karlstad kommun. ZONINDELNING Idag finns två zoner, Tingvallastaden och övriga kommunen, upptagna i parkeringsnormen. FIGUR 1: VISAR ZONINDELNING I P-NORM. KÄLLA: P-NORM KARLSTAD

5 LOKALKATEGORI 2009 gjordes en översyn av Karlstads kommuns parkeringstal, Parkeringstal Karlstad. Karlstads kommuns parkeringstal jämfördes med 10 andra kommuner (7 av dem större befolkningsmässigt än Karlstad och 3 mindre). Följande konstateras: Lokalkategori, Karlstad skiljer sig från de andra kommunerna genom att bara ta upp fyra olika lokalkategorier. Karlstads nuvarande lokalkategorier: Bostäder, Handel, Kontor/Hantverk, Industri/Lager. Den kommun som har flest lokalkategorier redovisar 20 st. Av de kommuner som ligger närmast Karlstad rent befolkningsmässigt varierar lokalkategorierna mellan 7-16 st. Rekommendationen är att Karlstad bör komplettera med ytterligare lokalkategorier för att få ett mer heltäckande parkeringstal. Flerbostadshus, Karlstads parkeringstal på 7 bpl/1000 kvm BTA för centrum och 8-10 för övriga kommunen ligger inom eller nära de flesta övriga kommuners parkeringstal. Karlstad har det lägsta talet för centrumområde. Karlstads parkeringstal för flerfamiljshus anses vara något lågt satta men vitnar om en modern syn på parkeringsfrågan där ett syfte bör vara att minska antalet fordon. Småhus, I Karlstads parkeringstal skiljer man inte på bostadstyp utan det parkeringstal som gäller för bostad är det som nämns ovan för flerbostadshus. Flera andra kommuner har valt att skilja på flerbostadshus och småhus och då satt parkeringstalet 2 bilplatser /bostad vid småhus. Kontor, Karlstad har valt att redovisa kontor och hantverk i samma kategori. De flesta andra kommuner redovisar kontor separat. Karlstad har ett mycket lågt parkeringstal för kontor (2 bpl/1000 kvm BTA för Tingvallastan och 13 för övriga kommunen, jämfört med övriga kommuner som har 8-23bpl/1000 kvm BTA). Trots att nivån är låg anses den rimlig och visar tydligt kommunens inriktning. Butiker, Karlstads parkeringstal är bland de lägre jämfört med andra kommuner och på en nivå som bedöms rimlig. 20 bpl/1000 kvm BTA för Tingvallastan och 24 för övriga kommunen. Flera andra kommuner delar dock upp lokalkategorin butiker på t.ex. dagligvaruhandel och sällanvaruhandel eller motsvarande. Industri, Karlstad har slagit ihop industri och lager i samma kategori vilket inte andra kommuner gör. De parkeringstal Karlstad har är lägre än de flesta kommuner och i centrum utmärker man sig genom att ha 0 bpl/1000 kvm BTA. I övriga kommunen är motsvarande parkeringstal 7. Karlstad rekommenderas att dela upp industri och lager i olika kategorier samt att eventuellt höja parkeringstalet för industri. 5

6 BILINNEHAV Bilinnehavet i Karlstad kommun varierar med bostadstyp och bostadens placering i kommunen. I tabellen nedan visas antalet bilar/bostad för respektive boendetyp i hela Karlstad kommun. I tabellen visas det genomsnittliga antalet bilar per bostad både inklusive och exklusive tjänstebilar. År 2012 var andelen tjänstebilar i Karlstad ca 6 procent 1. Boendetyp Småhus Bostadsrätt Hyresrätt Totalt Andel av boende per boendetyp 45 % 20 % 35 % 100 % Bilar/invånare (exklusive 6 % tjänstebilar) 0,4 0,4 0,3 0,4 Bilar/invånare (inklusive 6 % tjänstebilar) 0,5 0,5 0,3 0,4 TABELL 2 ANTAL BILAR PER INVÅNARE FÖR RESPEKTIVE BOENDETYP I KARLSTAD KOMMUN. Det faktum att Karlstad kommun systematiskt arbetar med att utveckla sin bebyggelse och trafikplanering för att hushålla med de samlade resurserna talar för att bilinnehavet i kommunen på sikt kan komma att sänkas. I följande figurer illustreras bilinnehav per bostad per NYKO (nyckelkodsområde) i Karlstad kommun exklusive tjänstebilar. Bilderna illustrerar alla boendeformer sammanslaget. FIGUR 1: BILAR PER INVÅNARE PER NYKO I KARLSTAD KOMMUN 2. 1 Antal tjänstebilar: Tjänstebilsguiden 2012 Statistik för län och kommun Antal bilar: SCB Antal personbilar ( ) i trafik ägda av fysisk person 2 SCB Totalbefolkningen samt Antal personbilar ( ) i trafik ägda av fysisk person 6

7 PERSONER PER BOENDEFORM Av bostäderna i Karlstad kommun är 64 procent lägenheter och 36 procent småhus 3. I kommunen bor det i snitt ca 2 personer per hushåll. I flerfamiljshus bor i snitt 1,6 personer per hushåll medan det i småhus bor 2,5 personer per hushåll. Parkeringsnormen tar därför hänsyn till boendeform 4. 3 SCB statistikdatabas, 2012, Lägenheter i det kalkylerade bostadsbeståndet efter region, hustyp och tid 4 SCB Totalbefolkningen efter bostadstyp 7

8 AVSTÅND TILL KOLLEKTIVTRAFIK I Karlstad är det enkelt att leva utan bil! Det är Karlstadsbuss vision. Bra kollektivtrafik är ett av kännetecknen på en välskött och välmående stad, och bidrar till ett rättvist, jämlikt och miljömässigt hållbart samhälle. I och med baslinjerna har stora delar av Karlstad nära till kollektivtrafik av hög kvalitet. I denna parkeringsnorm anses 500 m från hållplatsen (fågelvägen) vara ett rimligt gångavstånd till kollektivtrafik och zonindelningen är därför baserad på detta avstånd till kollektivtrafik. FIGUR 3 LINJER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN I KARLSTAD. KÄLLA: KARLSTADBUSS 8

9 För att säkerställa god tillgänglighet till kollektivtrafiken behövs utöver närhet även bra cykel- och gångvägar. En sänkning av normen är därför möjlig när kvaliteten på gång- och cykelvägar mellan kollektivtrafiken och bostads- eller arbetsplatsområdet säkras. FIGUR 4 KOLLEKTIVTRAFIKENS BASLINJER OCH 500 METER SVSTÅND FRÅN BASLINJEHÅLLPLATS. 9

10 2 MÅL P-NORM SOM STÖD FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING HÅLLBART RESANDE EN NÖDVÄNDIG UTVECKLING Bilen är det allra vanligaste transportmedlet och för att kunna göra resanden mer miljövänligt måste trafiksystemen formas mer mot vad människor och miljön tål. Då läggs också grunden till en attraktivare stadsmiljö och ökad livskvalité i Karlstad. I dagens transportsystem dominerar biltrafiken vilket innebär störningar av olika slag. Samtidigt står biltrafiken för ett stort antal positiva värden i människors liv. En del av dagens biltrafik är onödig, till exempel korta arbetsresor som i högre grad kan ersättas av gång, cykel och kollektivtrafik. Den nödvändiga biltrafiken måste anpassas för att bli mer hållbar och vårt bilberoende måste minska, mer alternativa färdmedel måste börja användas. Teknisk utveckling och alternativa, ickefossila bränslen är nödvändiga men inte tillräckliga åtgärder i transportsystemet. Karlstads kommunfullmäktige har antagit två styrdokument, en strategisk plan och en transportstrategi, som tydligt stödjer utvecklingen mot ökad livskvalitet, attraktivitet och hållbarhet. Det övergripande målet är att Karlstadsborna ska ha goda möjligheter till hållbara kommunikationer. STRATEGISK PLAN Målområdena i den strategiska planen berör tillgänglighet och parkering på olika sätt. Tillväxt, Karlstad ska vara en kommun med långsiktig ekonomisk hållbarhet. Kommunen bidrar till att fler jobb skapas och att fler vill bo och leva i Karlstad genom att vara en attraktiv etablerings-, bostads- och utbildningsort. All utveckling bygger på möten mellan människor. Attraktiv stad, kommunen ska utgå från vad människor behöver för att trivas och må bra när kommunen planerar sin verksamhet. Kommunen vill även ha ett brett kulturutbud och nöjesliv med puls och dynamik. En stad för alla, Karlstad ska vara en långsiktigt, socialt hållbar stad, en omtänksam stad där alla människor känner sig trygga och välkomna. Den goda gröna staden, Samhällsplaneringen ska ge förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt liv med hänsyn till natur och kulturvärden. Finansiellt perspektiv, Karlstads kommun skall ha verksamhet och ekonomi i gott skick. En annan viktig hörnpelare för att uppnå en verksamhet och ekonomi i gott skick är att kommunen som ansvarig för förvaltningen av medborgarnas skattepengar alltid strävar efter att dessa används på effektivast möjligaste sätt. 10

11 3 FÖRSLAG TILL NY PARKERINGSNORM FÖR CYKEL OCH BIL De förslagna parkeringstalen anger det lägsta antal parkeringsplatser som ska tillföras fastigheten. Parkeringsnormen gäller såväl vid hantering av detaljplanering som vid bygglovsansökan. Vid ombyggnation beräknas behovet av parkering på samma sätt som vid nybyggnation i enlighet med denna norm. Fastighetsägaren behöver sedan redovisa hur den eventuella differensen mellan redan befintliga parkeringar och beräknat behov ska lösas. De parkeringstal som föreslås är en norm att utgå ifrån men normen kan reduceras om fastighetsägaren kan presentera en grön resplan. Under rubriken bilparkeringsnorm redovisas även parkering för rörelsehindrade. 3.1 CYKELPARKERINGSNORM För att få en hållbar och trevlig stad att leva i krävs att fler väljer andra färdmedel än bilen. För att nå dit behöver staden planering underlätta för de som väljer eller skulle kunna tänka sig att välja andra färdmedel än bil. Ett sätt är att se till att antalet cykelparkeringsplatser vid bostäder, arbetsplatser och verksamheter mm är tillräckligt. Det kan till viss del styras genom att ha en cykelparkeringsnorm som ska följas vid nyetableringar ZONINDELNING För cyklister bedöms behovet av cykelparkeringar vara lika stort oavsett geografiskt läge. Därför föreslås att zonindelning inte används. För att cykelparkeringar ska vara attraktiva och enkla att använda krävs att de är lättillgängliga. Därför föreslås i stället för zonindelning att ett visst antal av cykelparkeringarna är i markplan samt att ett visst antal av parkeringarna är väderskyddat LOKALKATEGORI Då det inte tidigare funnits någon cykelparkeringsnorm föreslås samma kategorier för cykelparkering som för bilparkering bortsett från kategorierna småhus (gemensam parkering samt tomt parkering) som föreslås tas bort. Här förutsätts att cykelparkering löses på den egna tomten i den utsträckning som varje enskild fastighetsägare önskar. Då Karlstads kommun inte har någon cykelparkeringsnorm sedan tidigare finns det inga gällande parkeringstal att jämföra med. De parkeringstal som föreslås är framtagna utifrån vanligt förekommande mått i andra cykelkommuner och för att spegla framtidens behov och målsättning om att öka andelen cyklande i Karlstad. Parkeringstalen för cykelparkering redovisas per 1000 kvm BTA (bruttoarea), per lägenhet eller per elever/anställda. Cpl. = cykelplatser. Behovstalen har inte tagit hänsyn till eventuellt samutnyttjande. a) Flerbostadshus Parkeringstalen för flerbostadshus grundar sig på ca 1,6 boende per lägenhet och inkluderar plats för besökare. Enligt Boverkets byggregler, BBR, 3:23 Bostadskomplement, ska det finnas förrådsutrymme i anslutning till bostaden för förvaring av en cykel per boende. För att förrådet ska vara attraktivt bör det placeras lättåtkomligt och innehålla möjlighet att låsa fast den egna cykeln. Parkeringstalet för flerbostadshus uttrycks i antal cykelplatser per lägenhet. Här föreslås totalt 4 cpl/lägenhet där minst två ska vara i markplan och minst två ska vara väderskyddat. 11

12 b) Studentbostäder I studentbostäder är antalet boende per lägenhet generellt färre än i vanliga flerbostadshus. Då bilinnehavet hos studenter normalt sett inte är särskilt stort är troligtvis cykeln ett vanligare transportmedel. Parkeringstalet för studentbostäder uttrycks i antal cykelplatser per lägenhet. Besöks parkeringen är inräknad. Här föreslås totalt 2 cpl/lägenhet där minst en ska vara i markplan och minst en ska vara väderskyddad. c) Vårdbostäder För vårdbostäder är det i första hand antalet anställda som styr behovet av cykelparkeringsplatser. Besöksparkeringar är inkluderat i parkeringstalet. Ett parkeringstal att använda sig av som utgångsläge är 10 platser/1000 kvm BTA (samtliga av platserna i markplan och minst hälften väderskyddat) men en särskilt utredning kan vara aktuell beroende på typ av vårdboende. d) Kontor Behovet av cykelparkeringsplatser för kontor beror på arbetstätheten och antalet besökare. I centrala lägen antas cykeln vara ett vanligare transportmedel än i lite mer perifera lägen. Därför har parkeringstalen delats upp i två geografiska områden där zon 1 och 2 utgör den centrala delen och zon 3 och 4 den mer perifera delen. Parkeringstalen för kontor uttrycks i antal cykelplatser per 1000 kvm BTA. Parkeringstalet baseras på en arbetstäthet om ca 30 anställda och 4,5 besökare per 1000 kvm lokalyta. I zon 1 och 2 föreslås 25 cpl/1000kvm BTA och i zon 3 och 4 föreslås 15 cpl/1000 kvm BTA. Samtliga platser ska vara i markplan och hälften av platserna väderskyddat. e) Industri Parkeringstalet för industri redovisas i antal cykelplatser per 1000 kvm BTA och utgår från ca 15 anställda per 1000 kvm lokalyta. Behovet av cykelparkeringsplats för besökande räknas som försumbart. Föreslaget parkeringstal är 6 cpl/1000 kvm BTA. Samtliga platser ska vara i markplan och minst hälften väderskyddat. f) Grundskola/gymnasium Det är högst sannolikt att cyklandet bland elever ökar i takt med åldern på eleverna, särskilt då en del skolor rekommenderar barn att cykla själva först vid 12 års ålder. Karlstads kommun strävar efter att fler föräldrar ska gå och cykla med sina barn till skolan därför görs inte någon skillnad på skolor med yngre respektive äldre barn. Även om anställda vid skolan också är medräknade i parkeringstalen för skolor är det antalet elever som styr och parkeringstalet redovisas i antal cpl/100 elever. Förslaget är 80 cpl/100 elever. Samtliga platser ska vara i markplan och minst 50 % väderskyddade. g) Förskola I förskolor är det inte lika många elever/barn som cyklar efter som barnen oftast är under sex år men även här vill kommunen uppmuntra föräldrar att gå och cykla med sina barn framför att skjutsa i bil. Anställda är inräknade i parkeringstalet som redovisas i antal cpl/barn. Förslaget är 0,5 cpl/barn. Samtliga platser ska vara i markplan och minst hälften ska vara väl väderskyddade. 12

13 h) Detaljhandel Både när det gäller detaljhandel, dagligvaruhandel och sällanvaruhandel så påverkas behovet av cykelparkeringar både av antalet kunder men också av omsättningstiden på parkeringen. Behovet av antalet cykelparkerings platser är beräknat med utgångspunkten från 15 anställda och 60 besökare per 1000 kvm lokalyta och uttrycks i antal cpl/1000 kvm BTA. Förslaget är 30 cpl/1000 kvm BTA. Minst hälften ska vara väl väderskyddade. i) Dagligvaruhandel Dagligvaruhandeln behöver fler parkeringsplatser för cykel, då den vänder sig till en kundgrupp som är mer cykelburen än den till detaljhandeln generellt. Här kan parkeringstalet ökas på. Förslaget är 35 cpl/1000 kvm BTA. Minst hälften ska vara väl väderskyddade. j) Sällanvaruhandel Sällanvaruhandeln behöver färre parkeringsplatser för cykel, då den vänder sig till en kundgrupp som är mindre cykelburen än den till detaljhandeln generellt. Här kan parkeringstalet reduceras något. Förslaget är 25 cpl/1000 kvm BTA. Minst hälften ska vara väl väderskyddade. k) Övriga För övriga verksamheter som inte anges ovan, t.ex. hotell, idrottsanläggningar, museer, bytespunkter för olika trafikslag i kombination etc., ska särskild utredning genomföras. Minst hälften ska vara väl väderskyddade TABELL I tabellen nedan presenteras föreslagen parkeringsnorm för cykel i Karlstad kommun. TABELL 1 PARKERINGSNORM FÖR CYKEL UTTRYCKT I ANTAL CYKELPLATSER PER KVM BTA OM INTE ANNAT ANGES. Totalt antal platser Cykelplatser /1000 m2 BTA (om annat ej anges) Inkl. platser för besökare Ungefärlig andel av det totala antalet platser i cykelrum (för boende/ verksamma), resterande i anslutning till entré (för besök och boende/verksamma) Antal eller andel platser med väderskydd Flerbostadshus 4 cpl/lägenhet 2 cpl/lägenhet 2 cpl/lägenhet Studentbostäder 2 cpl/lägenhet 1 cpl/lägenhet 1 cpl/lägenhet Vårdbostäder 10 5 Hälften Kontor I zon 1 och 2, 25 cpl 0 Hälften I zon 3 och 4, 15 cpl Industri 6 cpl 0 Hälften Grundskola/gymnasium 80 cpl/100 elever 0 Hälften Förskola 0,5 cpl/barn 0 Hälften Detaljhandel 30 cpl 0 Hälften Dagligvaruhandel 35 cpl 0 Hälften Sällanvaruhandel 25 cpl 0 Hälften Alla platser behöver inte nödvändigtvis vara traditionella cykelparkeringsplatser. Möjligheter bör finnas att lämna cykelvagn, barnvagn, sparkcykel, etc. 13

14 3.2 BILPARKERINGSNORM Ett mer hållbart transportsystem förutsätter minskat bilresandet. Det är enklare att påverka användandet av bilen snarare än själva bilinnehavet. Därför är det en viktig utgångspunkt att erbjuda boendeparkering till samtliga personbilar, dock kanske inte helt intill bostaden. Samtidigt som arbetsplatsparkeringen planeras mer restriktivt och alternativen till arbetspendling med bil utvecklas och blir både bättre och fler. Då skapas förutsättningar för fler att låta bilen stå hemma under arbetstid och istället använda sig av mer hållbara alternativ för arbetspendling ZONINDELNING På de 13 år som har gått sedan den förra parkeringsnormen togs fram har bebyggelsen i staden förtätats och områden strax utanför stadskärnan har både förtätats och brett ut sig mer i omfång. En liknande utveckling förväntas fortgå framöver och staden kommer att växa. Beroende på var i kommunen man bor samt vilken service som erbjuds ser efterfrågan på bilparkering olika ut. Zonindelningen avser att ge stöd för att matcha utvecklingen av Karstads bebyggelse, des användning och dess tillgänglighet. Zon 1 omfattar stadskärnan, Tingvallastaden, Klara och Haga. I zon 1 är tillgängligheten god med gång-, cykel och kollektivtrafik och där kostar bilparkeringen mycket att ordna. Efterfrågan på boendeparkering sjunker i detta område när andra färdmedel lyfts fram och parkeringens kostnad tydliggörs. Zon 2 omfattar ett område där dag- och nattbefolkningen har hög densitet. Området ligger närmats zon 1 och inom cirka 500 meters avstånd från zon 1. I zon 2 är tillgängligheten god med gång-, cykel och kollektivtrafik och där kostar bilparkeringen mindre än i zon 1 att ordna. Efterfrågan på boendeparkering sjunker inte lika mycket i detta område när andra färdmedel lyfts fram och parkeringens kostnad tydliggörs, eftersom kostnaden är lägre. Zon 3 omfattar all bebyggelse som ligger inom 500 meters gångavstånd från basbusslinjenätet. I zon 3 är tillgängligheten mindre god med gång-, cykel och god kollektivtrafik men där kostar bilparkeringen mindre än i zon 2 att ordna. Efterfrågan på boendeparkering sjunker inte lika mycket i detta område när andra färdmedel lyfts fram och parkeringens kostnad tydliggörs, eftersom kostnaden är lägre än i zon 2. Zon 4 omfattar övriga delar av Karlstad. I zon 4 är tillgängligheten mindre god med gång-, cykel och kollektivtrafik. I zon 4 är bilparkeringen billig att ordna. Efterfrågan på boendeparkering är hög. I figur 5 och 6 illustreras zonindelningen enligt ovan. Zonindelningen är vägledande och nya planer kan medföra att en zon ökar i sitt omfång. 14

15 FIGUR 5 FÖRESLAGNA PARKERINGSZONER I KARLSTAD KOMMUN. FIGUR 6 FÖRESLAGNA PARKERINGSZONER I KARLSTAD STADSKÄRNA 15

16 3.2.2 LOKALKATEGORI En utökning av antalet lokalkategorier föreslås från dagens 4 till 12 stycken. Följande lokalkategorier föreslås där nya kategorier är markerade med kursiv stil: Flerbostadshus (ändrad från att tidigare kallats Bostäder) Småhus, gemensam parkering (ny) Småhus, tomt parkering(ny) Studentbostäder (ny) Vårdbostäder (ny) Kontor (lokaltypen Hantverk borttagen från kategorin) Industri (lokaltypen Lager utgår) Grundskola/gymnasium (ny) Förskola (ny) Detaljhandel (ändrad från att tidigare kallats Handel) Dagligvaruhandel (ny) Sällanvaruhandel (ny) I flera äldre bostadsområden är bristen på särskilt ordnad boendeparkering stor. Erfarenheten visar att de som saknar boendeparkering väljer att lösa sin parkeringsfråga på annat sätt i första hand, exempelvis genom att parkera på gator eller i grannområdet, snarare än att göra sig av med bilen. Det bidrar bland annat till ett onödigt resande vid sökande efter parkeringsplats samt en sämre trafiksituation då gatorna fylls av parkerande bilar. Fastighetsägaren bör uppmuntras att särskilja kostnad för boende respektive för parkering. Parkeringstalen för bilparkering redovisas per 1000 kvm BTA (bruttoarea), per lägenhet eller per elever/anställda l) Flerbostadshus Parkeringstalen för flerbostadshus uttrycks i antal bilplatser per 1000 kvm BTA. Besöksparkering är inkluderad. Som tidigare nämnts ligger Karlstads parkeringstal för bostäder lågt. Med anledning av det som nämnts tidigare föreslås därför att parkeringstalet för flerbostadshus i zon 1 (Tingvallastaden) kvarstår på 7 bilplatser. För zon 2 föreslås 8 platser, zon 3 10 platser och zon 4 11 platser. m) Småhus, gemensam parkering Småhus med gemensam parkering innefattar fristående villor, parhus, kedjehus eller radhus som har sin parkering gemensamt i ett garage/garagelänga och/eller öppet på en gemensam yta. Här uttrycks parkeringstalet i antal bilplatser/bostad. Besöksparkering är inkluderad. Parkeringstalen föreslås vara 1,2 platser i zon 1, 1,3 platser i zon 2, och 1,5 platser i zon 3 och 4. n) Småhus, tomt parkering Småhus med tomtparkering innefattar friliggande villor, parhus, kedjehus eller radhus med parkering på den egna tomten. Även här uttrycks parkeringstalet i antal bilplatser/bostad. Parkeringstalet föreslås vara 2 bilplatser/bostad oavsett zon. I det inkluderas en besöksparkering/bostad. 16

17 o) Studentbostäder I bostäder för studenter är oftast bilinnehavet hos de boende betydligt lägre än för andra typer av bostäder i samma zon. Det medför att behovet av bilparkeringar inte är så stort. Parkeringstalet för studentbostäder kan därför sättas betydligt lägre än för vanliga flerbostadshus. En problematik finns i de fall då ett befintligt hus för studentboende ändras till ett vanligt flerbostadshus. Det är då viktigt att det i detaljplaner för studentbostäder tydligt redovisas att yta för ytterligare parkeringar finns i beredskap. Parkeringstalen för studentbostäder uttrycks i antal bilplatser per 1000 kvm BTA. Besöksparkering är inkluderad. Parkeringstalen föreslås vara 3 bilplatser i zon 1-3 samt 5 bilplatser i zon 4. p) Vårdbostäder Behovet av parkeringsplatser vid vårdboende varierar beroende av vilken typ av vårdboende det handlar om. Både antalet anställda samt besöksfrekvensen kan variera. Därför föreslås i denna kategori ett spann i parkeringstalet där hänsyn tas till typ av vårdboende. Eller ska kategorin utgå och tillhöra den typ av verksamhet som kräver egen utredning. Parkeringstalen för vårdbostäder uttrycks i antal bilplatser per 1000 kvm BTA. Parkeringstalen inkluderar parkering för anställda, parkering för tjänstebilar och besöksparkering. Parkeringstalen föreslås vara 3 bilplatser i zon 1-2, 5 bilplatser i zon 3, samt 7 bilplatser i zon 4. q) Kontor På senare år har arbetstätheten (antalet anställd per 1000 kvm BTA) ökat inom kontorsområdet. Öppna kontorslandskap ökar oftast arbetstätheten. Behovet av parkeringsplatser vid kontor beror främst på antalet anställda och på besöksbehovet. Det är av stor vikt att påverka färdmedelsvalet vid arbetsresor i strävan att uppnå ett mer hållbart transportsystem. Parkeringspolitiken spelar här en viktig roll, då utbudet av arbetsplatsparkering har stor betydelse för huruvida en person väljer att ta bilen till jobbet besöksparkering är inkluderad. Enligt den översyn av parkeringstalen som gjordes år 2009 ligger Karlstads mycket lågt. I översynen skrivs att trots att nivån i Karlstad är låg anses den rimlig och visar tydligt i vilken riktning Karlstad vill jobba. Med anledning av det finns ingen anledning att ändra parkeringstalet för zon 1 som är 2. I zon 2 föreslås parkeringstalet 5, i zon 3 10 och i zon r) Industri Parkeringstalen för industri uttrycks i antal bilplatser per 1000 kvm BTA och besöksparkering är inkluderad. I Tingvallastan anses det inte rimligt att någon industri kommer att tillföras. Därför föreslås att parkeringstalet i zon 1 sätts till 0. I zon 2 föreslås parkeringstalet 5, i zon 3 7 och i zon s) Grundskola/gymnasium För grundskolor och gymnasium är det antalet anställda som blir dimensionerande för parkeringstalen. Förslaget är i zon 1 och 2, 4 (1) pl./1000 kvm BTA, och i zon 3 och 4, 6 (1) pl./1000 kvm BTA, besöksplats inom parentes t) Förskola Även i förskolan är det antalet anställda som blir dimensionerande för parkeringstalen. Förslaget är i zon 1 och 2, 4 (1) pl./1000 kvm BTA, och i zon 3 och 4, 6 (1) pl./1000 kvm BTA, besöksplats inom parentes 17

18 u) Detaljhandel Både när det gäller detaljhandel, dagligvaruhandel och sällanvaruhandel så påverkas behovet av bilparkeringar både av antalet kunder men också av omsättningstiden av parkeringarna. Behovet av antalet parkeringsplatser är beräknat med utgångspunkten från 15 anställda och 60 besökare per 1000 kvm lokalyta och uttrycks i antal parkeringsplatser per 1000 kvm BTA. Förslaget är i zon 1, 15 (13) pl./1000 kvm BTA, i zon 2, 20 (17) pl./1000 kvm BTA, i zon 3, 25 (20) pl./1000 kvm BTA och i zon 1, 30 (25) pl./1000 kvm BTA v) Dagligvaruhandel Behovet av parkering bedöms något högre för detaljhandel än för dagligvaruhandel, då det kan antas att det är fler personer som vill resa med bilen för att göra större inköp av matvaror och liknande. Förslaget är i zon 1 är 25 (23) pl./1000 kvm BTA, i zon 2; 30 (27) pl./1000 kvm BTA, i zon 3; 35 (30) pl./1000 kvm BTA och i zon 4; 40 (35) pl./1000 kvm BTA w) Sällanvaruhandel Sällanvaruhandel bör vara belägen utanför stadskärnan och därför anges endast norm för zon 3 och zon 4. Behovet baseras på 10 anställda och 70 besökare per 1000 kvm lokalyta och uttrycks i antal parkeringsplatser per 1000 kvm BTA. Förslaget är i zon 3 och 4, 35 (30) pl./1000 kvm BTA x) Övriga kategorier För övriga verksamheter som inte anges ovan, t.ex. lager, hotell, restauranger, idrottsanläggningar, museer och bytespunkter för olika trafikslag i kombination etc., ska särskild utredning genomföras. 18

19 3.2.3 PARKERING FÖR RÖRELSEHINDRADE Av det antalet parkeringsplatser som krävs för en etablering ska 2-3%, dock minst en plats, anpassas för rörelsehindrade med ett särskilt parkeringstillstånd. Parkeringsplatserna ska vara särskilt anpassade till människor med nedsatta funktioner. Parkeringsplatserna ska placeras nära entrén och skyltas upp för rörelsehindrade. Gångavståndet bör inte överstiga 25 meter. Vid butiker och andra servicelokaler ska 2-3 procent (eller minst en plats) av besöksplatserna anordnas och reserveras för personer med funktionsnedsättning. Bostäder för rörelsehindrade bör om möjligt lokaliseras till byggnader och byggnadsdelar som är lätt tillgängliga för biltrafik. Vid platser där det förväntas finnas större efterfrågan på platser för rörelsehindrade, t.ex. vårdinrättning eller sjukhus, ska särskild utredning av behovet utföras TABELL Olika delar av Karlstad har olika förutsättningar gällande tillgång till service, boendetäthet, arbetstäthet, biltäthet, stadsstruktur, kollektivtrafiktillgång och tillgång till alternativ till bilen som färdmedel. Till följd av detta har fyra olika zoner med olika normtal för bil definierats i Karlstad kommun: Zon 1 omfattar stadskärnan, Tingvallastaden, Klara och Haga. Zon 2 omfattar ett område där dag- och nattbefolkningen har hög densitet. Området ligger närmats zon 1 och inom cirka 500 meters avstånd från zon 1. Zon 3 omfattar all bebyggelse som ligger inom 500 meters gångavstånd från basbusslinjenätet. Zon 4 omfattar övriga delar av Karlstad. TABELL 2 PARKERINGSNORM FÖR BIL UTTRYCKT I ANTAL PLATSER PER KVM BTA OM INTE ANNAT ANGES.(BESÖKSPLATSER INOM PARENTES) Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 Flerbostadshus Småhus, gemensam parkering 1,2 bilplatser/bostad. 1,3 bilplatser/bostad. 1,5 bilplatser/bostad. 1,5 bilplatser/bostad. Småhus, tomt parkering 2 bilplatser/bostad. 2 bilplatser/bostad. 2 bilplatser/bostad. 2 bilplatser/bostad. Studentbostäder Vårdbostäder Kontor Industri Grundskola/gymnasium 2 (1) 2 (1) 6 (1) 6 (1) Förskola 4 (1) 4 (1) 6 (1) 6 (1) Detaljhandel 15 (13) 20 (17) 25 (20) 30 (25) Dagligvaruhandel 25 (23) 30 (27) 35 (30) 40 (35) Sällanvaruhandel 35 (30) 35 (30) Normer för småhus med gemensam parkering är lägre än för småhus med egen parkering eftersom sådana lösningar möjliggör gemensam användning av platser. 19

20 3.3 GRÖN RESPLAN/TOTAL TILLGÄNGLIGHET REDUKTION AV PARKERINGSNORMENS KRAV Den Gröna resplanen ger parkeringsnormen dess flexibilitet, då den medger möjlighet att justera normen om det på specifika platser eller projekt finns potential för en sänkt norm. För sådana fall krävs det att en Grön resplan, som motiverar en sänkning av parkeringsnormen, tas fram. Ansvaret för att ta fram en Grön resplan som beskriver de lokala förhållandena eller de åtgärder som ska genomföras åligger byggherren. Byggherren presenterar resplanen för kommunen. Kommunen fattar sedan beslut om och i vilken omfattning parkeringsnormen kan sänkas till följd av resplanens innehåll; beslutet om och i vilken utsträckning en sänkning kan göras åligger således kommunen. Nedan beskrivs några av de förutsättningar eller åtgärder som kan leda till en sänkning av parkeringsnormen. Prissättning av parkering Samnyttjande Parkeringsköp och avlösen Bilpool God kvalitet och villkor för gång-, cykel- och kollektivtrafik Vid bestämning av parkeringsnorm för arbetsplatser bör hänsyn kunna tas till tillgängligheten med cykel- och kollektivtrafik, subventioner till anställda, arbetsplatsen reseriktlinjer eller andra åtgärder som företagen tar fram t ex inom ramen för en grön resplan. Genom avtal ska det säkerställas att den gröna resplanen är långsiktig, tillämpas och följs upp. På så sätt ska det även säkerställas att fastighetsägaren kan ordna parkering för normal parkeringsnorm om åtgärderna i den gröna resplanen inte tillämpas eller om förhållandena visar sig bli annorlunda än den bedömning som har gjorts i den Gröna resplanen. Vid sänkt parkeringsnorm kan det bli aktuellt att göra en markreservation i detaljplanen för normal parkeringsnorm för att möjliggöra en eventuell utökning av parkeringen PRISSÄTTNING AV PARKERING Det är viktigt att medvetandegöra personer om de faktiska kostnaderna som kan relateras till parkering, både för att uppföra parkering och för att använda marken i attraktiva lägen för parkering. Då parkering anläggs i garage ovan eller under marknivån kommer kostnaderna för parkering att öka vilket de boende eller verksamma i fastigheten bör medvetandegöras om. Om exploatör eller fastighetsägare kan påvisa en prissättningsmodell som begränsar efterfrågan på parkering utan att uppmuntra till parkering på gatumark finns det möjlighet att sänka parkeringsnormen. Det kan handla om att de boende som vill ha parkering får möjlighet att köpa en parkeringsrätt eller att det tas ut en månadsavgift som speglar de verkliga kostnaderna. 20

21 3.3.2 SAMNYTTJANDE AV PARKERING Olika slags parkering gör anspråk på parkering i olika omfattning och under olika tider på dygnet. Om flera användargrupper kan samnyttja samma parkeringsplatser skapas ett mer effektivt utnyttjande. En förutsättning för samnyttjande är att brukargrupper med olika behov finns inom acceptabelt gångavstånd. FIGUR 7 EXEMPEL PÅ BELÄGGNINGSGRAD FÖR OLIKA TYPER AV PARKERING EN VISS DAG Om samnyttjande av parkeringsplatser kan säkerställas kan normtalen sänkas. I vilken grad beror på sammansättningen av verksamheter i området, i vilken grad samnyttjande är möjlig samt genomförande. Samnyttjande bör i första hand användas för verksamhetsparkering (handel och arbetsplatser) och med försiktighet avseende bostadsparkering. Samtliga boende bör ha möjlighet att vid arbetspendling lämna bilen hemma till förmån för hållbara transportslag. När byggherren identifierat en potential för samnyttjande initierar denne samtal med kommunen och den part som byggherren avser ingå samnyttjandeavtal med. Kommunen har en aktiv roll i dialogen mot överenskommelse och avtal om samnyttjande. Samnyttjande kräver ett långsiktigt arbete där avtal, som regelbundet följs upp av kommunen, tecknas mellan parterna över lång tid PARKERINGSKÖP OCH AVLÖSEN Parkeringsköp är ett sätt för byggherren att genom avtal ordna de parkeringsplatser som krävs för bygglov på annan plats än inom den egna fastigheten, exempelvis på en privat eller kommunal parkeringsanläggning. Kommunen anger de krav som ska uppfyllas för att avtalet ska godkännas som ett giltigt parkeringsköp. Dessa krav kan exempelvis röra varaktighet, rimlig närhet och omfattning. Genom att tillämpa parkeringsköp där kommunen anger villkoren och godkänner parkeringsköpet kan kommunen styra var och hur många parkeringsplatser som byggs och det möjliggör för fler bilplatser i gemensamma parkeringsanläggningar, vilket i sin tur underlättar samnyttjande och sänkt parkeringsnorm. Det finns två alternativ för att utforma parkeringsköp i Karlstad kommun; friköp och avlösen. Vid friköp betalar fastighetsägaren ett engångsbelopp till kommunen och därmed har byggherren inte längre något ansvar för att ordna eller tillgängliggöra parkering till fastigheten. Genom friköpet förbinder sig istället kommunen till att bistå fastigheten med parkering och hålla den tillgänglig för fastigheten. Vid avlösen förbinder sig fastighetsägaren till att hyra parkeringsplatser i kommunal eller privat parkeringsanläggning och eventuellt även bidra till de anläggningskostnader som kan uppstå. 21

22 3.3.4 BILPOOL Om bilpool planeras och etableras tidigt i planprocessen kan parkeringsnormen sänkas. Detta eftersom flera personer kan använda samma fordon vilket minskar efterfrågan på parkeringsplatser. Platserna för bilpoolsbilar tillkommer utöver det normen anger, eftersom platsen inte kan användas av andra än poolbilen. I den Gröna resplanen ska det framgå vilka verksamheter/bostäder som har tillgång till bilpoolen, hur information om bilpoolen ska kommuniceras till de boende verksamma och hur man kan garantera att bilpoolen finns kvar i minst fem år. Införande och bilpool och åtgärder som lockar till användning av bilpoolen såsom: Medlemskap i bilpool garanteras i minst fem år och kostnaden för medlemskapet ingår i hyran. Bilpoolsbilarna står i en gemensam parkeringsanläggning. Kraftfull marknadsföring av bilpoolslösningen och dess förutsättningar sker före inflyttning. Årlig uppföljning och utvärdering utförs gemensamt av fastighetsägaren och kommunen under minst fem år efter införandet GOD KVALITET OCH VILLKOR FÖR GÅNG- CYKEL- OCH KOLLEKTIVTRAFIK Genom zonindelningen anpassas parkeringsantalet efter närheten till kollektivtrafiken. Tillgängligheten baseras inte bara på närheten utan även kvaliteten på den infrastruktur som sammanbinder olika målpunkter. Avståndet till kollektivtrafiken anges i parkeringsnormen, men inte kvalitet och villkor. God kvalitet på gångvägar till olika målpunkter är viktig för att få de som bor eller arbetar i nära anslutning till kollektivtrafiken att välja att gå. God kvalitet på cykelvägar till olika målpunkter och cykelparkering vid start och målpunkt är viktig för att de som bor eller arbetar i nära anslutning till kollektivtrafiken ska välja att cykla dit. Om det går att påvisa att det finns eller anläggs attraktiva gång- och/eller cykelvägar och cykelparkeringar (säkra, trygga och vackra) som sammanbinder målpunkter med kollektivtrafiken i Karlstad finns det en möjlighet att sänka parkeringsnormen. God kollektivtrafikförsörjning i anslutning till etableringen skapar förutsättningar för att en större andel resor görs med kollektivtrafik istället för bil. Om etablering sker i områden med särskilt god kollektivtrafikförsörjning, eller där särskilda insatser gjorts i anslutning till hållplats kan parkeringsnormen sänkas. Villkoren för kollektivtrafikresan har betydelse. Om månadskort för kollektivtrafiken tillhandahålls av arbetsgivaren under minst ett år kan människor resvanor påverkas. Då finns det en möjlighet att sänka kraven i parkeringsnormen. 22

23 3.3.6 RÄKNEEXEMPEL GRÖN RESPLAN Ett nytt bostads- och verksamhetsområde ska utvecklas. Verksamheterna i området ska bli en blandning av kontor (5 000 m 2 BTA) och handel (7 000 m 2 BTA) och totalt 500 nya bostäder ska byggas (genomsnittlig lägenhetsstorlek motsvarar 100 m 2 BTA). Till området kommer det skapas bra cykelvägar och cykelparkering av god kvalitet. Byggherrarna i området har tillsammans tagit fram en Grön resplan. Nedan anges de delar som ingår i planen och den reduktion av normen som det kan medföra. Samnyttjande mellan bostäder, kontor och handel (-10 % för bostäder, -15 % för handel och -15 % för kontor) Bilpoolsbilar placeras i området så att de kan användas av både boende och kontor (- 10 % för bostäder och - 10 % för kontor) Goda gång- och cykelmöjligheter anläggs mellan kollektivtrafik, bostäder, kontor och handel (- 5 % för bostäder, - 5 % för handel och - 5 % för kontor) CYKEL Lägenheter Normtal Motsvarar Lokala förutsättningar eller BTA antal platser Flerfamiljshus Använder högre normvärden då det Motsvarar antal platser 2000 Kontor kommer finnas goda cykelmöjligheter 125 Handel BIL Lägenheter eller BTA Normtal Zon 2 Motsvarar antal platser Sänkning av norm Zon 2 Reducerade normtal Motsvarar antal platser Besparing Flerfamiljshus % Kontor % 3, Handel %

PARKERINGSSTRATEGI. Parkeringszoner Täby kommun. Täby kyrkby. Gullsjön. Visinge. Visinge Gribbylund. Gribbylund. Erikslund

PARKERINGSSTRATEGI. Parkeringszoner Täby kommun. Täby kyrkby. Gullsjön. Visinge. Visinge Gribbylund. Gribbylund. Erikslund [ANTAGANDEHANDLING] 2013-12-10 SBN 243/2013-30 PARKERINGSSTRATEGI Handbok Parkeringszoner Täby kommun Vallentunasjön Täby Täby kyrkby kyrkby Ullnasjön Gullsjön Löttingelund Löttingelund Lövbrunna Lövbrunna

Läs mer

PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen

PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen PA RKERINGSNORM för Kvar nholmen och Malmen Augusti 2012 Konsult Beställare Isbergs gata 15 205 19 MALMÖ Tel: 010-452 20 00 Org.nr: 556194-7986 Ombud: Jonas Andersson Uppdragsansvarig: Per Eneroth Bitr

Läs mer

Parkeringsutredning Örnsköldsvik

Parkeringsutredning Örnsköldsvik Rapport: 2013:111 / Version: 1.2 Parkeringsutredning Örnsköldsvik Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning Örnsköldsvik Serie nr: 2013:111 Projektnr: 13151 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare:

Läs mer

Parkering i Linköping

Parkering i Linköping Parkering i Linköping Del 1 - Nuläge Gullbergs Strandgata 3 Box 2203 403 14 Göteborg Telefon 031-62 76 22 Telefax 031-62 77 22 www.sweco.se Projektnummer: 2391 582 000 Dokumentversion: 1.0 Författare:

Läs mer

Nacka kommun. Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process. Stockholm 2015-03-12

Nacka kommun. Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process. Stockholm 2015-03-12 Nacka kommun Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process Stockholm 2015-03-12 Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process Datum 2015-03-12 Uppdragsnummer 1320010314 Anna

Läs mer

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

Parkeringstal för nya bostäder i Stockholms län

Parkeringstal för nya bostäder i Stockholms län Parkeringstal för nya bostäder i Stockholms län Sammanställning och jämförelse RAPPORT september 2014 Författare Pelle Envall, Jesper Skiöld, Merle Breyer och Elin Celik 1 (31) Innehållsförteckning Sammanfattning...4

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE. Parkeringspolicy. Riktlinjer för parkering i Gävle kommun. Antagen i Kommunstyrelsen den 2 december 2014

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE. Parkeringspolicy. Riktlinjer för parkering i Gävle kommun. Antagen i Kommunstyrelsen den 2 december 2014 SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Parkeringspolicy Riktlinjer för parkering i Gävle kommun Antagen i Kommunstyrelsen den 2 december 2014 Parkeringspolicy Riktlinjer för parkering i Gävle kommun Gävle kommun 2014 www.gavle.se

Läs mer

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet 2014-09-03, Västerås stad - 1 - Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter 4 3.1. Länsstyrelsen 4 3.2.

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Eva Borg (S)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Eva Borg (S) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-06-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 16 juni 2015 klockan 9 i Kungsbacka rummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. nformation

Läs mer

Förslag till Göteborgs Cykelparkeringsrikt- linjer samt underlag för dimensionering. Meddelande 4:2008 Mars 2008. Trafikkontoret Trafik

Förslag till Göteborgs Cykelparkeringsrikt- linjer samt underlag för dimensionering. Meddelande 4:2008 Mars 2008. Trafikkontoret Trafik Förslag till Göteborgs Cykelparkeringsrikt- linjer samt underlag för dimensionering Meddelande 4:2008 Mars 2008 Trafikkontoret Trafik INNEHÅLL 1 BAKGRUND OCH SYFTE 1 2 FÖRUTSÄTTNINGAR. 2 3 TILLÄMPNING

Läs mer

Parkeringsutredning för Stationsområdet

Parkeringsutredning för Stationsområdet Rapport: 2013:110/Version:0.9 Parkeringsutredning för Stationsområdet Parkeringstal och förslag till åtgärder för att uppmuntra hållbart resande Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning för Stationsområdet

Läs mer

Parkeringstal för Östersunds kommun

Parkeringstal för Östersunds kommun Dnr Ädh 1591-2006 Parkeringstal för Östersunds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-06-28 Inledning Plan- och bygglagen föreskriver att när tomter tas i anspråk för bebyggelse skall det tillses att

Läs mer

Parkeringspolicy för Kungälvs Kommun

Parkeringspolicy för Kungälvs Kommun Parkeringspolicy för Kungälvs Kommun Datum 2011-02-10 Titel: Parkeringspolicy i Kungälvs kommun Dnr 2009/ 1330-514 Författare: Evalena Rydqvist, Jenny Bjønness Bergdahl Samhällsbyggnad i Kungälvs kommun,

Läs mer

Handbok i bilsnål samhällsplanering Kortversion

Handbok i bilsnål samhällsplanering Kortversion Handbok i bilsnål samhällsplanering Kortversion Framtagen av tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret 1 Handbok i bilsnål samhällsplanering kortversion är framställd med stöd av den europeiska

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun 2013-10-08 Sam 113/2013 Parkeringsriktlinjer Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Olika typer av parkering...3 Mål...4 Att stadsutvecklingen sker i balans...4 En väl balanserad tillgänglighet...4

Läs mer

Under arbetets gång kommer samråd att ske med Hebys grannkommuner, intressenter inom kommunen, Länsstyrelsen och Regionförbundet i Uppsala län.

Under arbetets gång kommer samråd att ske med Hebys grannkommuner, intressenter inom kommunen, Länsstyrelsen och Regionförbundet i Uppsala län. Innehåll 1. INLEDNING... 1 1.1 Syfte... 1 2. NULÄGE... 1 2.1 Heby kommun i korthet... 1 2.2 Befolkning... 3 2.3 Kommunplan 2013 Översiktsplan för Heby kommun... 4 2.4 Regional utvecklingsstrategi för Uppsala

Läs mer

Mobility Management-utredning för kvarteret Eolus

Mobility Management-utredning för kvarteret Eolus Rapport 2015:36, Version 0.9 Mobility Management-utredning för kvarteret Eolus Underlag till detaljplan för nytt kongresshus i Borås Dokumentinformation Titel: Mobility Management-utredning för kvarteret

Läs mer

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19.

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19. TRANSPORTSTRATEGI för ett hållbart Växjö Vision - Mål - Strategi Antagen av kommunfullmäktige 25 5 19. Förord Under 21-24 pågick ett utredningsarbete i Växjö för att ta fram en Transportstrategi för ett

Läs mer

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT UPPDRAG Hållbarhetsprogram Storsjö strand UPPDRAGSNUMMER 1157603 UPPDRAGSLEDARE Daina Millers-Dalsjö UPPRÄTTAD AV Sverker Hanson DATUM 05-16 Bild; Storsjö Strands Översiktsplan, Östersunds kommun 1 (10)

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN SOLNA STAD 2010-2014

RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN SOLNA STAD 2010-2014 RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN I SOLNA STAD 2010-2014 1 Sammanfattning Dessa riktlinjer tar sikte på såväl nybyggnation, upprustning som förvaltning. En hållbar boendeplanering sker i dialog med

Läs mer

Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun. Remissupplaga 2015-06-16

Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun. Remissupplaga 2015-06-16 1 Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun Remissupplaga 2015-06-16 2 Förslaget till Mark- och bostadsförsörjningsprogram har utarbetats av stadbyggnadsenheten. Arbetet inleddes med ett Bostadsseminarium

Läs mer

HUDDINGE KOMMUN. Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE

HUDDINGE KOMMUN. Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUDDINGE KOMMUN Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Slutsatser och rekommendationer 6 3 Samrådsprocessen 7 4 Läsanvisning till samrådsredogörelsen 8 5 Sammanställning

Läs mer

FÖR HÅLLBART RESANDE I JÖNKÖPINGS KOMMUN 2011-2013. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen

FÖR HÅLLBART RESANDE I JÖNKÖPINGS KOMMUN 2011-2013. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen Foto: Smålandsbilder HANDLINGSPLAN N L A N FÖR HÅLLBART RESANDE I JÖNKÖPINGS KOMMUN 2011-2013 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 27 JANUARI 2011 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen

Läs mer

Strategier för staden Ystad 2030

Strategier för staden Ystad 2030 Strategier för staden Ystad 2030 Detta kapitel presenterar fem huvudstrategier för stadens utveckling. Mera Ystad - behandlar bostäder, näringsliv och infrastruktur Staden möter havet - behandlar omvandling

Läs mer

Parkeringsplan. Mars 2013. på väg mot ett Stockholm i världsklass. Framkomlighetsstrategi. www.stockholm.se/trafikkontoret

Parkeringsplan. Mars 2013. på väg mot ett Stockholm i världsklass. Framkomlighetsstrategi. www.stockholm.se/trafikkontoret Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-10, 22 Framkomlighetsstrategi Parkeringsplan Mars 2013 på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/trafikkontoret Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 3

Läs mer

1. Inledning... 4. 2. Bakgrund... 5. 2.1 Vad är bostadsbrist... 5. 2.2 Vem drabbas av bostadsbrist... 5

1. Inledning... 4. 2. Bakgrund... 5. 2.1 Vad är bostadsbrist... 5. 2.2 Vem drabbas av bostadsbrist... 5 Politik i rörelse, del 1: Bostadsrapport 2014 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Bakgrund... 5 2.1 Vad är bostadsbrist... 5 2.2 Vem drabbas av bostadsbrist... 5 3. Hyresrätten och dess roll på

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020

Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020 Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020 Öckerö Kommun Kommunstyrelsen/samhällsbyggnad Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö Telefon (växel): 031-97 62 00 E-post: diarium.sb@ockero.se

Läs mer