Parkeringsnorm för Karlstads kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Parkeringsnorm för Karlstads kommun"

Transkript

1 Parkeringsnorm för Karlstads kommun Riktlinjer för beräkning Antagen av Stadsbyggnadsnämnden 201X-xx-xx 1

2 BAKGRUND Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Stadsbyggnadsnämnden att revidera nuvarande parkeringsnorm. Revideringen avser att uppdatera dokumentet så att det stödjer den inriktning av Karlstads utveckling som beslutats av kommunen. I denna strävan ingår att minska bilanvändningen för korta resor och att erbjuda parkeringsmöjligheter utanför, men i nära anslutning till stadskärnan. En attraktiv stad erbjuder goda parkeringsmöjligheter, men inte nödvändigtvis alldeles intill målpunktens entré. Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för parkeringsnormen och dess tillämpning. Med parkeringsnormen styr kommunen hur parkering ska lösas vid detaljplanering och bygglovpliktig om- och nybyggnad av t.ex. bostäder, kontor och handel. Grundläggande är Plan- och bygglagens 3 kap 15 lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon i skälig utsträckning anordnas på tomten eller i närheten av denna. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att anordna både parkering och friyta, skall i första hand friyta anordnas tog kommunen fram en parkeringsutredning Parkera i Karlstad som beskriver parkeringssituationen. Utredningen ger förslag på åtgärder för att kommunen ska kunna nå sina mål. Förslagen handlar bl.a. om revidering av gällande parkeringsnorm, möjligheter till friköp/parkeringsköp. Den senast parkeringsnormen är från Sedan dess har mycket hänt i Karlstad och i omvärlden och det finns därför anledning att se över parkeringsnormen. Den nuvarande parkeringsnormen behöver utvecklas på följande punkter: inkludera även cykelparkering indela kommunen i fler geografiska zoner än bara Tingvallastan och övrigt utöka antalet lokalkategorier lyfta fram parkeringsköpet ta upp total tillgänglighet/gröna resplaner/ersättning till en del av biltillgängligheten 2

3 INNEHÅLL 1 Förutsättningar för ny parkeringsnorm Mål P-norm som stöd för en hållbar utveckling Förslag till ny parkeringsnorm för cykel och bil Cykelparkeringsnorm Bilparkeringsnorm Grön resplan/total tillgänglighet reduktion av parkeringsnormens krav BILAGOR Frågor och svar Kartor över bilinnehav per boendetyp och område Karta över bilinnehav per familj och område Kartor över dag/nattbefolkning per område Parkeringsnorm tabell och sammanfattande förklaring

4 1 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NY PARKERINGSNORM Karlstad har som stöd för tillämpning av Plan- och bygglagens 3 kap 15 Rekommenderade parkeringstal, godkända av Byggnadsnämnden De rekommenderade parkeringstalen innehåller parkeringstal för bil men inte för cykel. För att ta fram en parkeringsnorm som är rimlig med avseende på dagens situation samtidigt som den strävar mot målet har normen formulerats utifrån följande förutsättningar: Zonindelning, Lokalkategorier, Bilinnehav, Boendeform och Närhet till kollektivtrafik. I följande stycken beskrivs rådande förutsättningar i Karlstad kommun. ZONINDELNING Idag finns två zoner, Tingvallastaden och övriga kommunen, upptagna i parkeringsnormen. FIGUR 1: VISAR ZONINDELNING I P-NORM. KÄLLA: P-NORM KARLSTAD

5 LOKALKATEGORI 2009 gjordes en översyn av Karlstads kommuns parkeringstal, Parkeringstal Karlstad. Karlstads kommuns parkeringstal jämfördes med 10 andra kommuner (7 av dem större befolkningsmässigt än Karlstad och 3 mindre). Följande konstateras: Lokalkategori, Karlstad skiljer sig från de andra kommunerna genom att bara ta upp fyra olika lokalkategorier. Karlstads nuvarande lokalkategorier: Bostäder, Handel, Kontor/Hantverk, Industri/Lager. Den kommun som har flest lokalkategorier redovisar 20 st. Av de kommuner som ligger närmast Karlstad rent befolkningsmässigt varierar lokalkategorierna mellan 7-16 st. Rekommendationen är att Karlstad bör komplettera med ytterligare lokalkategorier för att få ett mer heltäckande parkeringstal. Flerbostadshus, Karlstads parkeringstal på 7 bpl/1000 kvm BTA för centrum och 8-10 för övriga kommunen ligger inom eller nära de flesta övriga kommuners parkeringstal. Karlstad har det lägsta talet för centrumområde. Karlstads parkeringstal för flerfamiljshus anses vara något lågt satta men vitnar om en modern syn på parkeringsfrågan där ett syfte bör vara att minska antalet fordon. Småhus, I Karlstads parkeringstal skiljer man inte på bostadstyp utan det parkeringstal som gäller för bostad är det som nämns ovan för flerbostadshus. Flera andra kommuner har valt att skilja på flerbostadshus och småhus och då satt parkeringstalet 2 bilplatser /bostad vid småhus. Kontor, Karlstad har valt att redovisa kontor och hantverk i samma kategori. De flesta andra kommuner redovisar kontor separat. Karlstad har ett mycket lågt parkeringstal för kontor (2 bpl/1000 kvm BTA för Tingvallastan och 13 för övriga kommunen, jämfört med övriga kommuner som har 8-23bpl/1000 kvm BTA). Trots att nivån är låg anses den rimlig och visar tydligt kommunens inriktning. Butiker, Karlstads parkeringstal är bland de lägre jämfört med andra kommuner och på en nivå som bedöms rimlig. 20 bpl/1000 kvm BTA för Tingvallastan och 24 för övriga kommunen. Flera andra kommuner delar dock upp lokalkategorin butiker på t.ex. dagligvaruhandel och sällanvaruhandel eller motsvarande. Industri, Karlstad har slagit ihop industri och lager i samma kategori vilket inte andra kommuner gör. De parkeringstal Karlstad har är lägre än de flesta kommuner och i centrum utmärker man sig genom att ha 0 bpl/1000 kvm BTA. I övriga kommunen är motsvarande parkeringstal 7. Karlstad rekommenderas att dela upp industri och lager i olika kategorier samt att eventuellt höja parkeringstalet för industri. 5

6 BILINNEHAV Bilinnehavet i Karlstad kommun varierar med bostadstyp och bostadens placering i kommunen. I tabellen nedan visas antalet bilar/bostad för respektive boendetyp i hela Karlstad kommun. I tabellen visas det genomsnittliga antalet bilar per bostad både inklusive och exklusive tjänstebilar. År 2012 var andelen tjänstebilar i Karlstad ca 6 procent 1. Boendetyp Småhus Bostadsrätt Hyresrätt Totalt Andel av boende per boendetyp 45 % 20 % 35 % 100 % Bilar/invånare (exklusive 6 % tjänstebilar) 0,4 0,4 0,3 0,4 Bilar/invånare (inklusive 6 % tjänstebilar) 0,5 0,5 0,3 0,4 TABELL 2 ANTAL BILAR PER INVÅNARE FÖR RESPEKTIVE BOENDETYP I KARLSTAD KOMMUN. Det faktum att Karlstad kommun systematiskt arbetar med att utveckla sin bebyggelse och trafikplanering för att hushålla med de samlade resurserna talar för att bilinnehavet i kommunen på sikt kan komma att sänkas. I följande figurer illustreras bilinnehav per bostad per NYKO (nyckelkodsområde) i Karlstad kommun exklusive tjänstebilar. Bilderna illustrerar alla boendeformer sammanslaget. FIGUR 1: BILAR PER INVÅNARE PER NYKO I KARLSTAD KOMMUN 2. 1 Antal tjänstebilar: Tjänstebilsguiden 2012 Statistik för län och kommun Antal bilar: SCB Antal personbilar ( ) i trafik ägda av fysisk person 2 SCB Totalbefolkningen samt Antal personbilar ( ) i trafik ägda av fysisk person 6

7 PERSONER PER BOENDEFORM Av bostäderna i Karlstad kommun är 64 procent lägenheter och 36 procent småhus 3. I kommunen bor det i snitt ca 2 personer per hushåll. I flerfamiljshus bor i snitt 1,6 personer per hushåll medan det i småhus bor 2,5 personer per hushåll. Parkeringsnormen tar därför hänsyn till boendeform 4. 3 SCB statistikdatabas, 2012, Lägenheter i det kalkylerade bostadsbeståndet efter region, hustyp och tid 4 SCB Totalbefolkningen efter bostadstyp 7

8 AVSTÅND TILL KOLLEKTIVTRAFIK I Karlstad är det enkelt att leva utan bil! Det är Karlstadsbuss vision. Bra kollektivtrafik är ett av kännetecknen på en välskött och välmående stad, och bidrar till ett rättvist, jämlikt och miljömässigt hållbart samhälle. I och med baslinjerna har stora delar av Karlstad nära till kollektivtrafik av hög kvalitet. I denna parkeringsnorm anses 500 m från hållplatsen (fågelvägen) vara ett rimligt gångavstånd till kollektivtrafik och zonindelningen är därför baserad på detta avstånd till kollektivtrafik. FIGUR 3 LINJER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN I KARLSTAD. KÄLLA: KARLSTADBUSS 8

9 För att säkerställa god tillgänglighet till kollektivtrafiken behövs utöver närhet även bra cykel- och gångvägar. En sänkning av normen är därför möjlig när kvaliteten på gång- och cykelvägar mellan kollektivtrafiken och bostads- eller arbetsplatsområdet säkras. FIGUR 4 KOLLEKTIVTRAFIKENS BASLINJER OCH 500 METER SVSTÅND FRÅN BASLINJEHÅLLPLATS. 9

10 2 MÅL P-NORM SOM STÖD FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING HÅLLBART RESANDE EN NÖDVÄNDIG UTVECKLING Bilen är det allra vanligaste transportmedlet och för att kunna göra resanden mer miljövänligt måste trafiksystemen formas mer mot vad människor och miljön tål. Då läggs också grunden till en attraktivare stadsmiljö och ökad livskvalité i Karlstad. I dagens transportsystem dominerar biltrafiken vilket innebär störningar av olika slag. Samtidigt står biltrafiken för ett stort antal positiva värden i människors liv. En del av dagens biltrafik är onödig, till exempel korta arbetsresor som i högre grad kan ersättas av gång, cykel och kollektivtrafik. Den nödvändiga biltrafiken måste anpassas för att bli mer hållbar och vårt bilberoende måste minska, mer alternativa färdmedel måste börja användas. Teknisk utveckling och alternativa, ickefossila bränslen är nödvändiga men inte tillräckliga åtgärder i transportsystemet. Karlstads kommunfullmäktige har antagit två styrdokument, en strategisk plan och en transportstrategi, som tydligt stödjer utvecklingen mot ökad livskvalitet, attraktivitet och hållbarhet. Det övergripande målet är att Karlstadsborna ska ha goda möjligheter till hållbara kommunikationer. STRATEGISK PLAN Målområdena i den strategiska planen berör tillgänglighet och parkering på olika sätt. Tillväxt, Karlstad ska vara en kommun med långsiktig ekonomisk hållbarhet. Kommunen bidrar till att fler jobb skapas och att fler vill bo och leva i Karlstad genom att vara en attraktiv etablerings-, bostads- och utbildningsort. All utveckling bygger på möten mellan människor. Attraktiv stad, kommunen ska utgå från vad människor behöver för att trivas och må bra när kommunen planerar sin verksamhet. Kommunen vill även ha ett brett kulturutbud och nöjesliv med puls och dynamik. En stad för alla, Karlstad ska vara en långsiktigt, socialt hållbar stad, en omtänksam stad där alla människor känner sig trygga och välkomna. Den goda gröna staden, Samhällsplaneringen ska ge förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt liv med hänsyn till natur och kulturvärden. Finansiellt perspektiv, Karlstads kommun skall ha verksamhet och ekonomi i gott skick. En annan viktig hörnpelare för att uppnå en verksamhet och ekonomi i gott skick är att kommunen som ansvarig för förvaltningen av medborgarnas skattepengar alltid strävar efter att dessa används på effektivast möjligaste sätt. 10

11 3 FÖRSLAG TILL NY PARKERINGSNORM FÖR CYKEL OCH BIL De förslagna parkeringstalen anger det lägsta antal parkeringsplatser som ska tillföras fastigheten. Parkeringsnormen gäller såväl vid hantering av detaljplanering som vid bygglovsansökan. Vid ombyggnation beräknas behovet av parkering på samma sätt som vid nybyggnation i enlighet med denna norm. Fastighetsägaren behöver sedan redovisa hur den eventuella differensen mellan redan befintliga parkeringar och beräknat behov ska lösas. De parkeringstal som föreslås är en norm att utgå ifrån men normen kan reduceras om fastighetsägaren kan presentera en grön resplan. Under rubriken bilparkeringsnorm redovisas även parkering för rörelsehindrade. 3.1 CYKELPARKERINGSNORM För att få en hållbar och trevlig stad att leva i krävs att fler väljer andra färdmedel än bilen. För att nå dit behöver staden planering underlätta för de som väljer eller skulle kunna tänka sig att välja andra färdmedel än bil. Ett sätt är att se till att antalet cykelparkeringsplatser vid bostäder, arbetsplatser och verksamheter mm är tillräckligt. Det kan till viss del styras genom att ha en cykelparkeringsnorm som ska följas vid nyetableringar ZONINDELNING För cyklister bedöms behovet av cykelparkeringar vara lika stort oavsett geografiskt läge. Därför föreslås att zonindelning inte används. För att cykelparkeringar ska vara attraktiva och enkla att använda krävs att de är lättillgängliga. Därför föreslås i stället för zonindelning att ett visst antal av cykelparkeringarna är i markplan samt att ett visst antal av parkeringarna är väderskyddat LOKALKATEGORI Då det inte tidigare funnits någon cykelparkeringsnorm föreslås samma kategorier för cykelparkering som för bilparkering bortsett från kategorierna småhus (gemensam parkering samt tomt parkering) som föreslås tas bort. Här förutsätts att cykelparkering löses på den egna tomten i den utsträckning som varje enskild fastighetsägare önskar. Då Karlstads kommun inte har någon cykelparkeringsnorm sedan tidigare finns det inga gällande parkeringstal att jämföra med. De parkeringstal som föreslås är framtagna utifrån vanligt förekommande mått i andra cykelkommuner och för att spegla framtidens behov och målsättning om att öka andelen cyklande i Karlstad. Parkeringstalen för cykelparkering redovisas per 1000 kvm BTA (bruttoarea), per lägenhet eller per elever/anställda. Cpl. = cykelplatser. Behovstalen har inte tagit hänsyn till eventuellt samutnyttjande. a) Flerbostadshus Parkeringstalen för flerbostadshus grundar sig på ca 1,6 boende per lägenhet och inkluderar plats för besökare. Enligt Boverkets byggregler, BBR, 3:23 Bostadskomplement, ska det finnas förrådsutrymme i anslutning till bostaden för förvaring av en cykel per boende. För att förrådet ska vara attraktivt bör det placeras lättåtkomligt och innehålla möjlighet att låsa fast den egna cykeln. Parkeringstalet för flerbostadshus uttrycks i antal cykelplatser per lägenhet. Här föreslås totalt 4 cpl/lägenhet där minst två ska vara i markplan och minst två ska vara väderskyddat. 11

12 b) Studentbostäder I studentbostäder är antalet boende per lägenhet generellt färre än i vanliga flerbostadshus. Då bilinnehavet hos studenter normalt sett inte är särskilt stort är troligtvis cykeln ett vanligare transportmedel. Parkeringstalet för studentbostäder uttrycks i antal cykelplatser per lägenhet. Besöks parkeringen är inräknad. Här föreslås totalt 2 cpl/lägenhet där minst en ska vara i markplan och minst en ska vara väderskyddad. c) Vårdbostäder För vårdbostäder är det i första hand antalet anställda som styr behovet av cykelparkeringsplatser. Besöksparkeringar är inkluderat i parkeringstalet. Ett parkeringstal att använda sig av som utgångsläge är 10 platser/1000 kvm BTA (samtliga av platserna i markplan och minst hälften väderskyddat) men en särskilt utredning kan vara aktuell beroende på typ av vårdboende. d) Kontor Behovet av cykelparkeringsplatser för kontor beror på arbetstätheten och antalet besökare. I centrala lägen antas cykeln vara ett vanligare transportmedel än i lite mer perifera lägen. Därför har parkeringstalen delats upp i två geografiska områden där zon 1 och 2 utgör den centrala delen och zon 3 och 4 den mer perifera delen. Parkeringstalen för kontor uttrycks i antal cykelplatser per 1000 kvm BTA. Parkeringstalet baseras på en arbetstäthet om ca 30 anställda och 4,5 besökare per 1000 kvm lokalyta. I zon 1 och 2 föreslås 25 cpl/1000kvm BTA och i zon 3 och 4 föreslås 15 cpl/1000 kvm BTA. Samtliga platser ska vara i markplan och hälften av platserna väderskyddat. e) Industri Parkeringstalet för industri redovisas i antal cykelplatser per 1000 kvm BTA och utgår från ca 15 anställda per 1000 kvm lokalyta. Behovet av cykelparkeringsplats för besökande räknas som försumbart. Föreslaget parkeringstal är 6 cpl/1000 kvm BTA. Samtliga platser ska vara i markplan och minst hälften väderskyddat. f) Grundskola/gymnasium Det är högst sannolikt att cyklandet bland elever ökar i takt med åldern på eleverna, särskilt då en del skolor rekommenderar barn att cykla själva först vid 12 års ålder. Karlstads kommun strävar efter att fler föräldrar ska gå och cykla med sina barn till skolan därför görs inte någon skillnad på skolor med yngre respektive äldre barn. Även om anställda vid skolan också är medräknade i parkeringstalen för skolor är det antalet elever som styr och parkeringstalet redovisas i antal cpl/100 elever. Förslaget är 80 cpl/100 elever. Samtliga platser ska vara i markplan och minst 50 % väderskyddade. g) Förskola I förskolor är det inte lika många elever/barn som cyklar efter som barnen oftast är under sex år men även här vill kommunen uppmuntra föräldrar att gå och cykla med sina barn framför att skjutsa i bil. Anställda är inräknade i parkeringstalet som redovisas i antal cpl/barn. Förslaget är 0,5 cpl/barn. Samtliga platser ska vara i markplan och minst hälften ska vara väl väderskyddade. 12

13 h) Detaljhandel Både när det gäller detaljhandel, dagligvaruhandel och sällanvaruhandel så påverkas behovet av cykelparkeringar både av antalet kunder men också av omsättningstiden på parkeringen. Behovet av antalet cykelparkerings platser är beräknat med utgångspunkten från 15 anställda och 60 besökare per 1000 kvm lokalyta och uttrycks i antal cpl/1000 kvm BTA. Förslaget är 30 cpl/1000 kvm BTA. Minst hälften ska vara väl väderskyddade. i) Dagligvaruhandel Dagligvaruhandeln behöver fler parkeringsplatser för cykel, då den vänder sig till en kundgrupp som är mer cykelburen än den till detaljhandeln generellt. Här kan parkeringstalet ökas på. Förslaget är 35 cpl/1000 kvm BTA. Minst hälften ska vara väl väderskyddade. j) Sällanvaruhandel Sällanvaruhandeln behöver färre parkeringsplatser för cykel, då den vänder sig till en kundgrupp som är mindre cykelburen än den till detaljhandeln generellt. Här kan parkeringstalet reduceras något. Förslaget är 25 cpl/1000 kvm BTA. Minst hälften ska vara väl väderskyddade. k) Övriga För övriga verksamheter som inte anges ovan, t.ex. hotell, idrottsanläggningar, museer, bytespunkter för olika trafikslag i kombination etc., ska särskild utredning genomföras. Minst hälften ska vara väl väderskyddade TABELL I tabellen nedan presenteras föreslagen parkeringsnorm för cykel i Karlstad kommun. TABELL 1 PARKERINGSNORM FÖR CYKEL UTTRYCKT I ANTAL CYKELPLATSER PER KVM BTA OM INTE ANNAT ANGES. Totalt antal platser Cykelplatser /1000 m2 BTA (om annat ej anges) Inkl. platser för besökare Ungefärlig andel av det totala antalet platser i cykelrum (för boende/ verksamma), resterande i anslutning till entré (för besök och boende/verksamma) Antal eller andel platser med väderskydd Flerbostadshus 4 cpl/lägenhet 2 cpl/lägenhet 2 cpl/lägenhet Studentbostäder 2 cpl/lägenhet 1 cpl/lägenhet 1 cpl/lägenhet Vårdbostäder 10 5 Hälften Kontor I zon 1 och 2, 25 cpl 0 Hälften I zon 3 och 4, 15 cpl Industri 6 cpl 0 Hälften Grundskola/gymnasium 80 cpl/100 elever 0 Hälften Förskola 0,5 cpl/barn 0 Hälften Detaljhandel 30 cpl 0 Hälften Dagligvaruhandel 35 cpl 0 Hälften Sällanvaruhandel 25 cpl 0 Hälften Alla platser behöver inte nödvändigtvis vara traditionella cykelparkeringsplatser. Möjligheter bör finnas att lämna cykelvagn, barnvagn, sparkcykel, etc. 13

14 3.2 BILPARKERINGSNORM Ett mer hållbart transportsystem förutsätter minskat bilresandet. Det är enklare att påverka användandet av bilen snarare än själva bilinnehavet. Därför är det en viktig utgångspunkt att erbjuda boendeparkering till samtliga personbilar, dock kanske inte helt intill bostaden. Samtidigt som arbetsplatsparkeringen planeras mer restriktivt och alternativen till arbetspendling med bil utvecklas och blir både bättre och fler. Då skapas förutsättningar för fler att låta bilen stå hemma under arbetstid och istället använda sig av mer hållbara alternativ för arbetspendling ZONINDELNING På de 13 år som har gått sedan den förra parkeringsnormen togs fram har bebyggelsen i staden förtätats och områden strax utanför stadskärnan har både förtätats och brett ut sig mer i omfång. En liknande utveckling förväntas fortgå framöver och staden kommer att växa. Beroende på var i kommunen man bor samt vilken service som erbjuds ser efterfrågan på bilparkering olika ut. Zonindelningen avser att ge stöd för att matcha utvecklingen av Karstads bebyggelse, des användning och dess tillgänglighet. Zon 1 omfattar stadskärnan, Tingvallastaden, Klara och Haga. I zon 1 är tillgängligheten god med gång-, cykel och kollektivtrafik och där kostar bilparkeringen mycket att ordna. Efterfrågan på boendeparkering sjunker i detta område när andra färdmedel lyfts fram och parkeringens kostnad tydliggörs. Zon 2 omfattar ett område där dag- och nattbefolkningen har hög densitet. Området ligger närmats zon 1 och inom cirka 500 meters avstånd från zon 1. I zon 2 är tillgängligheten god med gång-, cykel och kollektivtrafik och där kostar bilparkeringen mindre än i zon 1 att ordna. Efterfrågan på boendeparkering sjunker inte lika mycket i detta område när andra färdmedel lyfts fram och parkeringens kostnad tydliggörs, eftersom kostnaden är lägre. Zon 3 omfattar all bebyggelse som ligger inom 500 meters gångavstånd från basbusslinjenätet. I zon 3 är tillgängligheten mindre god med gång-, cykel och god kollektivtrafik men där kostar bilparkeringen mindre än i zon 2 att ordna. Efterfrågan på boendeparkering sjunker inte lika mycket i detta område när andra färdmedel lyfts fram och parkeringens kostnad tydliggörs, eftersom kostnaden är lägre än i zon 2. Zon 4 omfattar övriga delar av Karlstad. I zon 4 är tillgängligheten mindre god med gång-, cykel och kollektivtrafik. I zon 4 är bilparkeringen billig att ordna. Efterfrågan på boendeparkering är hög. I figur 5 och 6 illustreras zonindelningen enligt ovan. Zonindelningen är vägledande och nya planer kan medföra att en zon ökar i sitt omfång. 14

15 FIGUR 5 FÖRESLAGNA PARKERINGSZONER I KARLSTAD KOMMUN. FIGUR 6 FÖRESLAGNA PARKERINGSZONER I KARLSTAD STADSKÄRNA 15

16 3.2.2 LOKALKATEGORI En utökning av antalet lokalkategorier föreslås från dagens 4 till 12 stycken. Följande lokalkategorier föreslås där nya kategorier är markerade med kursiv stil: Flerbostadshus (ändrad från att tidigare kallats Bostäder) Småhus, gemensam parkering (ny) Småhus, tomt parkering(ny) Studentbostäder (ny) Vårdbostäder (ny) Kontor (lokaltypen Hantverk borttagen från kategorin) Industri (lokaltypen Lager utgår) Grundskola/gymnasium (ny) Förskola (ny) Detaljhandel (ändrad från att tidigare kallats Handel) Dagligvaruhandel (ny) Sällanvaruhandel (ny) I flera äldre bostadsområden är bristen på särskilt ordnad boendeparkering stor. Erfarenheten visar att de som saknar boendeparkering väljer att lösa sin parkeringsfråga på annat sätt i första hand, exempelvis genom att parkera på gator eller i grannområdet, snarare än att göra sig av med bilen. Det bidrar bland annat till ett onödigt resande vid sökande efter parkeringsplats samt en sämre trafiksituation då gatorna fylls av parkerande bilar. Fastighetsägaren bör uppmuntras att särskilja kostnad för boende respektive för parkering. Parkeringstalen för bilparkering redovisas per 1000 kvm BTA (bruttoarea), per lägenhet eller per elever/anställda l) Flerbostadshus Parkeringstalen för flerbostadshus uttrycks i antal bilplatser per 1000 kvm BTA. Besöksparkering är inkluderad. Som tidigare nämnts ligger Karlstads parkeringstal för bostäder lågt. Med anledning av det som nämnts tidigare föreslås därför att parkeringstalet för flerbostadshus i zon 1 (Tingvallastaden) kvarstår på 7 bilplatser. För zon 2 föreslås 8 platser, zon 3 10 platser och zon 4 11 platser. m) Småhus, gemensam parkering Småhus med gemensam parkering innefattar fristående villor, parhus, kedjehus eller radhus som har sin parkering gemensamt i ett garage/garagelänga och/eller öppet på en gemensam yta. Här uttrycks parkeringstalet i antal bilplatser/bostad. Besöksparkering är inkluderad. Parkeringstalen föreslås vara 1,2 platser i zon 1, 1,3 platser i zon 2, och 1,5 platser i zon 3 och 4. n) Småhus, tomt parkering Småhus med tomtparkering innefattar friliggande villor, parhus, kedjehus eller radhus med parkering på den egna tomten. Även här uttrycks parkeringstalet i antal bilplatser/bostad. Parkeringstalet föreslås vara 2 bilplatser/bostad oavsett zon. I det inkluderas en besöksparkering/bostad. 16

17 o) Studentbostäder I bostäder för studenter är oftast bilinnehavet hos de boende betydligt lägre än för andra typer av bostäder i samma zon. Det medför att behovet av bilparkeringar inte är så stort. Parkeringstalet för studentbostäder kan därför sättas betydligt lägre än för vanliga flerbostadshus. En problematik finns i de fall då ett befintligt hus för studentboende ändras till ett vanligt flerbostadshus. Det är då viktigt att det i detaljplaner för studentbostäder tydligt redovisas att yta för ytterligare parkeringar finns i beredskap. Parkeringstalen för studentbostäder uttrycks i antal bilplatser per 1000 kvm BTA. Besöksparkering är inkluderad. Parkeringstalen föreslås vara 3 bilplatser i zon 1-3 samt 5 bilplatser i zon 4. p) Vårdbostäder Behovet av parkeringsplatser vid vårdboende varierar beroende av vilken typ av vårdboende det handlar om. Både antalet anställda samt besöksfrekvensen kan variera. Därför föreslås i denna kategori ett spann i parkeringstalet där hänsyn tas till typ av vårdboende. Eller ska kategorin utgå och tillhöra den typ av verksamhet som kräver egen utredning. Parkeringstalen för vårdbostäder uttrycks i antal bilplatser per 1000 kvm BTA. Parkeringstalen inkluderar parkering för anställda, parkering för tjänstebilar och besöksparkering. Parkeringstalen föreslås vara 3 bilplatser i zon 1-2, 5 bilplatser i zon 3, samt 7 bilplatser i zon 4. q) Kontor På senare år har arbetstätheten (antalet anställd per 1000 kvm BTA) ökat inom kontorsområdet. Öppna kontorslandskap ökar oftast arbetstätheten. Behovet av parkeringsplatser vid kontor beror främst på antalet anställda och på besöksbehovet. Det är av stor vikt att påverka färdmedelsvalet vid arbetsresor i strävan att uppnå ett mer hållbart transportsystem. Parkeringspolitiken spelar här en viktig roll, då utbudet av arbetsplatsparkering har stor betydelse för huruvida en person väljer att ta bilen till jobbet besöksparkering är inkluderad. Enligt den översyn av parkeringstalen som gjordes år 2009 ligger Karlstads mycket lågt. I översynen skrivs att trots att nivån i Karlstad är låg anses den rimlig och visar tydligt i vilken riktning Karlstad vill jobba. Med anledning av det finns ingen anledning att ändra parkeringstalet för zon 1 som är 2. I zon 2 föreslås parkeringstalet 5, i zon 3 10 och i zon r) Industri Parkeringstalen för industri uttrycks i antal bilplatser per 1000 kvm BTA och besöksparkering är inkluderad. I Tingvallastan anses det inte rimligt att någon industri kommer att tillföras. Därför föreslås att parkeringstalet i zon 1 sätts till 0. I zon 2 föreslås parkeringstalet 5, i zon 3 7 och i zon s) Grundskola/gymnasium För grundskolor och gymnasium är det antalet anställda som blir dimensionerande för parkeringstalen. Förslaget är i zon 1 och 2, 4 (1) pl./1000 kvm BTA, och i zon 3 och 4, 6 (1) pl./1000 kvm BTA, besöksplats inom parentes t) Förskola Även i förskolan är det antalet anställda som blir dimensionerande för parkeringstalen. Förslaget är i zon 1 och 2, 4 (1) pl./1000 kvm BTA, och i zon 3 och 4, 6 (1) pl./1000 kvm BTA, besöksplats inom parentes 17

18 u) Detaljhandel Både när det gäller detaljhandel, dagligvaruhandel och sällanvaruhandel så påverkas behovet av bilparkeringar både av antalet kunder men också av omsättningstiden av parkeringarna. Behovet av antalet parkeringsplatser är beräknat med utgångspunkten från 15 anställda och 60 besökare per 1000 kvm lokalyta och uttrycks i antal parkeringsplatser per 1000 kvm BTA. Förslaget är i zon 1, 15 (13) pl./1000 kvm BTA, i zon 2, 20 (17) pl./1000 kvm BTA, i zon 3, 25 (20) pl./1000 kvm BTA och i zon 1, 30 (25) pl./1000 kvm BTA v) Dagligvaruhandel Behovet av parkering bedöms något högre för detaljhandel än för dagligvaruhandel, då det kan antas att det är fler personer som vill resa med bilen för att göra större inköp av matvaror och liknande. Förslaget är i zon 1 är 25 (23) pl./1000 kvm BTA, i zon 2; 30 (27) pl./1000 kvm BTA, i zon 3; 35 (30) pl./1000 kvm BTA och i zon 4; 40 (35) pl./1000 kvm BTA w) Sällanvaruhandel Sällanvaruhandel bör vara belägen utanför stadskärnan och därför anges endast norm för zon 3 och zon 4. Behovet baseras på 10 anställda och 70 besökare per 1000 kvm lokalyta och uttrycks i antal parkeringsplatser per 1000 kvm BTA. Förslaget är i zon 3 och 4, 35 (30) pl./1000 kvm BTA x) Övriga kategorier För övriga verksamheter som inte anges ovan, t.ex. lager, hotell, restauranger, idrottsanläggningar, museer och bytespunkter för olika trafikslag i kombination etc., ska särskild utredning genomföras. 18

19 3.2.3 PARKERING FÖR RÖRELSEHINDRADE Av det antalet parkeringsplatser som krävs för en etablering ska 2-3%, dock minst en plats, anpassas för rörelsehindrade med ett särskilt parkeringstillstånd. Parkeringsplatserna ska vara särskilt anpassade till människor med nedsatta funktioner. Parkeringsplatserna ska placeras nära entrén och skyltas upp för rörelsehindrade. Gångavståndet bör inte överstiga 25 meter. Vid butiker och andra servicelokaler ska 2-3 procent (eller minst en plats) av besöksplatserna anordnas och reserveras för personer med funktionsnedsättning. Bostäder för rörelsehindrade bör om möjligt lokaliseras till byggnader och byggnadsdelar som är lätt tillgängliga för biltrafik. Vid platser där det förväntas finnas större efterfrågan på platser för rörelsehindrade, t.ex. vårdinrättning eller sjukhus, ska särskild utredning av behovet utföras TABELL Olika delar av Karlstad har olika förutsättningar gällande tillgång till service, boendetäthet, arbetstäthet, biltäthet, stadsstruktur, kollektivtrafiktillgång och tillgång till alternativ till bilen som färdmedel. Till följd av detta har fyra olika zoner med olika normtal för bil definierats i Karlstad kommun: Zon 1 omfattar stadskärnan, Tingvallastaden, Klara och Haga. Zon 2 omfattar ett område där dag- och nattbefolkningen har hög densitet. Området ligger närmats zon 1 och inom cirka 500 meters avstånd från zon 1. Zon 3 omfattar all bebyggelse som ligger inom 500 meters gångavstånd från basbusslinjenätet. Zon 4 omfattar övriga delar av Karlstad. TABELL 2 PARKERINGSNORM FÖR BIL UTTRYCKT I ANTAL PLATSER PER KVM BTA OM INTE ANNAT ANGES.(BESÖKSPLATSER INOM PARENTES) Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 Flerbostadshus Småhus, gemensam parkering 1,2 bilplatser/bostad. 1,3 bilplatser/bostad. 1,5 bilplatser/bostad. 1,5 bilplatser/bostad. Småhus, tomt parkering 2 bilplatser/bostad. 2 bilplatser/bostad. 2 bilplatser/bostad. 2 bilplatser/bostad. Studentbostäder Vårdbostäder Kontor Industri Grundskola/gymnasium 2 (1) 2 (1) 6 (1) 6 (1) Förskola 4 (1) 4 (1) 6 (1) 6 (1) Detaljhandel 15 (13) 20 (17) 25 (20) 30 (25) Dagligvaruhandel 25 (23) 30 (27) 35 (30) 40 (35) Sällanvaruhandel 35 (30) 35 (30) Normer för småhus med gemensam parkering är lägre än för småhus med egen parkering eftersom sådana lösningar möjliggör gemensam användning av platser. 19

20 3.3 GRÖN RESPLAN/TOTAL TILLGÄNGLIGHET REDUKTION AV PARKERINGSNORMENS KRAV Den Gröna resplanen ger parkeringsnormen dess flexibilitet, då den medger möjlighet att justera normen om det på specifika platser eller projekt finns potential för en sänkt norm. För sådana fall krävs det att en Grön resplan, som motiverar en sänkning av parkeringsnormen, tas fram. Ansvaret för att ta fram en Grön resplan som beskriver de lokala förhållandena eller de åtgärder som ska genomföras åligger byggherren. Byggherren presenterar resplanen för kommunen. Kommunen fattar sedan beslut om och i vilken omfattning parkeringsnormen kan sänkas till följd av resplanens innehåll; beslutet om och i vilken utsträckning en sänkning kan göras åligger således kommunen. Nedan beskrivs några av de förutsättningar eller åtgärder som kan leda till en sänkning av parkeringsnormen. Prissättning av parkering Samnyttjande Parkeringsköp och avlösen Bilpool God kvalitet och villkor för gång-, cykel- och kollektivtrafik Vid bestämning av parkeringsnorm för arbetsplatser bör hänsyn kunna tas till tillgängligheten med cykel- och kollektivtrafik, subventioner till anställda, arbetsplatsen reseriktlinjer eller andra åtgärder som företagen tar fram t ex inom ramen för en grön resplan. Genom avtal ska det säkerställas att den gröna resplanen är långsiktig, tillämpas och följs upp. På så sätt ska det även säkerställas att fastighetsägaren kan ordna parkering för normal parkeringsnorm om åtgärderna i den gröna resplanen inte tillämpas eller om förhållandena visar sig bli annorlunda än den bedömning som har gjorts i den Gröna resplanen. Vid sänkt parkeringsnorm kan det bli aktuellt att göra en markreservation i detaljplanen för normal parkeringsnorm för att möjliggöra en eventuell utökning av parkeringen PRISSÄTTNING AV PARKERING Det är viktigt att medvetandegöra personer om de faktiska kostnaderna som kan relateras till parkering, både för att uppföra parkering och för att använda marken i attraktiva lägen för parkering. Då parkering anläggs i garage ovan eller under marknivån kommer kostnaderna för parkering att öka vilket de boende eller verksamma i fastigheten bör medvetandegöras om. Om exploatör eller fastighetsägare kan påvisa en prissättningsmodell som begränsar efterfrågan på parkering utan att uppmuntra till parkering på gatumark finns det möjlighet att sänka parkeringsnormen. Det kan handla om att de boende som vill ha parkering får möjlighet att köpa en parkeringsrätt eller att det tas ut en månadsavgift som speglar de verkliga kostnaderna. 20

21 3.3.2 SAMNYTTJANDE AV PARKERING Olika slags parkering gör anspråk på parkering i olika omfattning och under olika tider på dygnet. Om flera användargrupper kan samnyttja samma parkeringsplatser skapas ett mer effektivt utnyttjande. En förutsättning för samnyttjande är att brukargrupper med olika behov finns inom acceptabelt gångavstånd. FIGUR 7 EXEMPEL PÅ BELÄGGNINGSGRAD FÖR OLIKA TYPER AV PARKERING EN VISS DAG Om samnyttjande av parkeringsplatser kan säkerställas kan normtalen sänkas. I vilken grad beror på sammansättningen av verksamheter i området, i vilken grad samnyttjande är möjlig samt genomförande. Samnyttjande bör i första hand användas för verksamhetsparkering (handel och arbetsplatser) och med försiktighet avseende bostadsparkering. Samtliga boende bör ha möjlighet att vid arbetspendling lämna bilen hemma till förmån för hållbara transportslag. När byggherren identifierat en potential för samnyttjande initierar denne samtal med kommunen och den part som byggherren avser ingå samnyttjandeavtal med. Kommunen har en aktiv roll i dialogen mot överenskommelse och avtal om samnyttjande. Samnyttjande kräver ett långsiktigt arbete där avtal, som regelbundet följs upp av kommunen, tecknas mellan parterna över lång tid PARKERINGSKÖP OCH AVLÖSEN Parkeringsköp är ett sätt för byggherren att genom avtal ordna de parkeringsplatser som krävs för bygglov på annan plats än inom den egna fastigheten, exempelvis på en privat eller kommunal parkeringsanläggning. Kommunen anger de krav som ska uppfyllas för att avtalet ska godkännas som ett giltigt parkeringsköp. Dessa krav kan exempelvis röra varaktighet, rimlig närhet och omfattning. Genom att tillämpa parkeringsköp där kommunen anger villkoren och godkänner parkeringsköpet kan kommunen styra var och hur många parkeringsplatser som byggs och det möjliggör för fler bilplatser i gemensamma parkeringsanläggningar, vilket i sin tur underlättar samnyttjande och sänkt parkeringsnorm. Det finns två alternativ för att utforma parkeringsköp i Karlstad kommun; friköp och avlösen. Vid friköp betalar fastighetsägaren ett engångsbelopp till kommunen och därmed har byggherren inte längre något ansvar för att ordna eller tillgängliggöra parkering till fastigheten. Genom friköpet förbinder sig istället kommunen till att bistå fastigheten med parkering och hålla den tillgänglig för fastigheten. Vid avlösen förbinder sig fastighetsägaren till att hyra parkeringsplatser i kommunal eller privat parkeringsanläggning och eventuellt även bidra till de anläggningskostnader som kan uppstå. 21

22 3.3.4 BILPOOL Om bilpool planeras och etableras tidigt i planprocessen kan parkeringsnormen sänkas. Detta eftersom flera personer kan använda samma fordon vilket minskar efterfrågan på parkeringsplatser. Platserna för bilpoolsbilar tillkommer utöver det normen anger, eftersom platsen inte kan användas av andra än poolbilen. I den Gröna resplanen ska det framgå vilka verksamheter/bostäder som har tillgång till bilpoolen, hur information om bilpoolen ska kommuniceras till de boende verksamma och hur man kan garantera att bilpoolen finns kvar i minst fem år. Införande och bilpool och åtgärder som lockar till användning av bilpoolen såsom: Medlemskap i bilpool garanteras i minst fem år och kostnaden för medlemskapet ingår i hyran. Bilpoolsbilarna står i en gemensam parkeringsanläggning. Kraftfull marknadsföring av bilpoolslösningen och dess förutsättningar sker före inflyttning. Årlig uppföljning och utvärdering utförs gemensamt av fastighetsägaren och kommunen under minst fem år efter införandet GOD KVALITET OCH VILLKOR FÖR GÅNG- CYKEL- OCH KOLLEKTIVTRAFIK Genom zonindelningen anpassas parkeringsantalet efter närheten till kollektivtrafiken. Tillgängligheten baseras inte bara på närheten utan även kvaliteten på den infrastruktur som sammanbinder olika målpunkter. Avståndet till kollektivtrafiken anges i parkeringsnormen, men inte kvalitet och villkor. God kvalitet på gångvägar till olika målpunkter är viktig för att få de som bor eller arbetar i nära anslutning till kollektivtrafiken att välja att gå. God kvalitet på cykelvägar till olika målpunkter och cykelparkering vid start och målpunkt är viktig för att de som bor eller arbetar i nära anslutning till kollektivtrafiken ska välja att cykla dit. Om det går att påvisa att det finns eller anläggs attraktiva gång- och/eller cykelvägar och cykelparkeringar (säkra, trygga och vackra) som sammanbinder målpunkter med kollektivtrafiken i Karlstad finns det en möjlighet att sänka parkeringsnormen. God kollektivtrafikförsörjning i anslutning till etableringen skapar förutsättningar för att en större andel resor görs med kollektivtrafik istället för bil. Om etablering sker i områden med särskilt god kollektivtrafikförsörjning, eller där särskilda insatser gjorts i anslutning till hållplats kan parkeringsnormen sänkas. Villkoren för kollektivtrafikresan har betydelse. Om månadskort för kollektivtrafiken tillhandahålls av arbetsgivaren under minst ett år kan människor resvanor påverkas. Då finns det en möjlighet att sänka kraven i parkeringsnormen. 22

23 3.3.6 RÄKNEEXEMPEL GRÖN RESPLAN Ett nytt bostads- och verksamhetsområde ska utvecklas. Verksamheterna i området ska bli en blandning av kontor (5 000 m 2 BTA) och handel (7 000 m 2 BTA) och totalt 500 nya bostäder ska byggas (genomsnittlig lägenhetsstorlek motsvarar 100 m 2 BTA). Till området kommer det skapas bra cykelvägar och cykelparkering av god kvalitet. Byggherrarna i området har tillsammans tagit fram en Grön resplan. Nedan anges de delar som ingår i planen och den reduktion av normen som det kan medföra. Samnyttjande mellan bostäder, kontor och handel (-10 % för bostäder, -15 % för handel och -15 % för kontor) Bilpoolsbilar placeras i området så att de kan användas av både boende och kontor (- 10 % för bostäder och - 10 % för kontor) Goda gång- och cykelmöjligheter anläggs mellan kollektivtrafik, bostäder, kontor och handel (- 5 % för bostäder, - 5 % för handel och - 5 % för kontor) CYKEL Lägenheter Normtal Motsvarar Lokala förutsättningar eller BTA antal platser Flerfamiljshus Använder högre normvärden då det Motsvarar antal platser 2000 Kontor kommer finnas goda cykelmöjligheter 125 Handel BIL Lägenheter eller BTA Normtal Zon 2 Motsvarar antal platser Sänkning av norm Zon 2 Reducerade normtal Motsvarar antal platser Besparing Flerfamiljshus % Kontor % 3, Handel %

Parkeringsnorm för Lomma kommun

Parkeringsnorm för Lomma kommun Bilaga 1. Parkeringsnorm för Sammanfattning Parkeringsnormerna i detta dokument är vägledande och anger minimikrav för vilken parkeringsnorm som ska användas för bland annat boende och arbetsplatser i.

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016

Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016 Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016 Titel: Parkeringsnorm Landskrona stad Datum: 2016-05-30 Beställare: Birthe Bunke, Landskrona stad Konsult: Karin Caesar, Tyréns (uppdragsnummer: 263 083) PARKERINGSNORM

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen

Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen Att beräkna parkeringstal för bil handlar om att försöka finna en balans mellan tillräckligt antal parkeringsplatser vid nyetablering eller förändrad markanvändning,

Läs mer

ZON A ZON B ZON C BESÖKANDE

ZON A ZON B ZON C BESÖKANDE Bilaga 1 Parkeringstal Parkeringstal för cykel Flerbostadshus Tabell 1. Antal cykelparkeringar per lägenhet BESÖKANDE Generellt 2 2 2 + 0,5 besöksplatser/lägenhet Liten (< 45 kvm) 1,5 1,5 1,5 + 0,5 besöksplatser/lägenhet

Läs mer

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 2014-10-08 Rev 2014-10-07 SID 1 (13) SBN2014:142 Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 Bakgrund Behovet av ny parkeringsnorm Den nuvarande parkeringsnormen, som ligger till grund för beräkning

Läs mer

Antagen av KF PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN

Antagen av KF PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN Antagen av KF 2010-09-22 93 PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN FÖRORD Arbetet med att ta fram Parkeringsnorm för Vårgårda kommun har gjorts i samarbete av Sabina Talavanic, stadsarkitekt, Charlotte Lundberg,

Läs mer

REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN

REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN Nacka / 2015-01-16 Innehållsförteckning 1 Parkeringspolicy för Nacka.3 2 Rekommendation av Parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka.4 3 Vem beslutar vad om

Läs mer

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13 Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf WSP Samhällsbyggnad Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46 31 727 25 00 Fax: +46

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Rapport Norra Tyresö Centrum 2014-05-12 Version 1,0 RAPPORT 2 (12) Datum Författare Version Ändring 2014-05-12 Karl/Hedda 1,0 RAPPORT 3 (12) Innehåll 1 Bakgrund...4

Läs mer

Parkeringstal. för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26

Parkeringstal. för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26 Parkeringstal för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26 Datum: 2014-05-26 Slutversion Beställare Projektledare Referensgrupp Kvalitetsgranskning Mikael Anderson, Gatuchef Kävlinge kommun Björn Petersson,

Läs mer

Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad

Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Förslag till Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Parkeringstal för cykel och bil Remissversion 2017-05-05 Titel: Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Kontaktpersoner: Jessica Elmgren och Kathrin Nordlöf

Läs mer

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 20 SEPTEMBER Parkeringsnorm. för cykel och bil i Helsingborgs stad

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 20 SEPTEMBER Parkeringsnorm. för cykel och bil i Helsingborgs stad ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 20 SEPTEMBER 2016 Parkeringsnorm för cykel och bil i Helsingborgs stad Medverkande: Stadsbyggnadsförvaltningen Tyréns Björn Bensdorp Redestam Oscar Grönvall Göran Hagsund Martin

Läs mer

Rekommendation av parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka kommun

Rekommendation av parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka kommun Bilaga Rekommendation av parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka kommun Parkeringstalen är riktvärden för minsta antal erforderliga parkeringsplatser för respektive verksamhet och läge vid ny- och

Läs mer

BILAGA 2 PROCESSBESKRIVNING OCH

BILAGA 2 PROCESSBESKRIVNING OCH BILAGA 2 PROCESSBESKRIVNING OCH JÄMFÖRELSER Innehåll Vad är nytt?... 2 Arbetsprocess... 2 Zonindelning... 3 Parkeringstal för bil... 4 Diskussion... 7 Bilagan beskriver hur parkeringsnormen tagits fram

Läs mer

Riktlinjer för parkeringstal

Riktlinjer för parkeringstal Riktlinjer för parkeringstal Antagen i Samhällsbyggnadsnämnden 2014-09-18 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning... 2 2.1 Plan- och bygglagen... 2 2.2 Miljöbalken... 2 4. Parkeringstal... 3 4.1 Zoner för bostadsparkering...

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

2013-12-10 SBN 243/2013-30 PARKERINGSSTRATEGI. STADSBYGGNADSKONTORET www.taby.se

2013-12-10 SBN 243/2013-30 PARKERINGSSTRATEGI. STADSBYGGNADSKONTORET www.taby.se 2013-12-10 SBN 243/2013-30 PARKERINGSSTRATEGI Rapport Täby kommun STADSBYGGNADSKONTORET www.taby.se PARKERINGSSTRATEGI TÄBY KOMMUN Ver 1.0 Förord Parkeringen i Täby bidrar till att tillgängliggöra olika

Läs mer

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III 2016-08-17 1 (6) PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III Bakgrund År 2011 godkände kommunfullmäktige i Järfälla kommun dokumentet Parkeringsnorm för Järfälla kommun. Dokumentet ska syfta

Läs mer

Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun

Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun Antagen av byggnadsnämnden september 2013 BN 2011/74 Innehåll Inledning..3 Vad säger plan- och bygglagen?... 3 Vem är ansvarig?... 3 En balanserad parkeringsförsörjning...

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR UDDEVALLA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige den 12 april 1994, 66 (tidigare parkeringsnorm antagen den 14 december 1982, 340)

PARKERINGSNORM FÖR UDDEVALLA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige den 12 april 1994, 66 (tidigare parkeringsnorm antagen den 14 december 1982, 340) Blad 1 PARKERINGSNORM FÖR UDDEVALLA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 12 april 1994, 66 (tidigare parkeringsnorm antagen den 14 december 1982, 340) SAMMANFATTNING Föreslagna normtal för olika lokaltyper

Läs mer

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter.

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Helsingborg 5 mars 2007 Enligt sändlista (VGV) Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Den nu gällande parkeringsnormen

Läs mer

Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges

Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges PARKERINGSTAL FÖR CYKEL BOSTÄDER Verksamhet Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges Flerbostadshus 20 25 1,8 2,3/bostad Särskilda boendeformer Äldreboende 5 10 cpl/1000 kvm BTA 0,3 cpl/boende

Läs mer

Trafikutredning DP FALKEN 4

Trafikutredning DP FALKEN 4 KALMAR KOMMUN Trafikutredning DP FALKEN 4 2017-02-23 RAMBÖLL MALMÖ Trafikutredning DP FALKEN 4 Datum 2017-02-23 Uppdragsnummer 1320023916 Utgåva/Status 1.0 Slutversion André Kingstedt, uppdragsledare Frida

Läs mer

Parkeringsnorm för Laholms kommun

Parkeringsnorm för Laholms kommun Parkeringsnorm för Laholms kommun Januari 2016 Parkeringsnorm för Laholms kommun Upprättad i samarbete mellan planeringskontoret och samhällsbyggnadskontoret med utgångspunkt från omvärldsanalys och metod

Läs mer

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Roger Johansson, SWECO Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Användningen av den parkering som finns

Läs mer

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1 PM 2015:25 Paulina Soliman Jesper Nordlund 2015-05-04 Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1. Bakgrund Diligentia planerar att tillföra 39 hyreslägenheter till befintlig bostadsfastighet

Läs mer

PARKERINGSSTRATEGI. Parkeringszoner Täby kommun. Täby kyrkby. Gullsjön. Visinge. Visinge Gribbylund. Gribbylund. Erikslund

PARKERINGSSTRATEGI. Parkeringszoner Täby kommun. Täby kyrkby. Gullsjön. Visinge. Visinge Gribbylund. Gribbylund. Erikslund [ANTAGANDEHANDLING] 2013-12-10 SBN 243/2013-30 PARKERINGSSTRATEGI Handbok Parkeringszoner Täby kommun Vallentunasjön Täby Täby kyrkby kyrkby Ullnasjön Gullsjön Löttingelund Löttingelund Lövbrunna Lövbrunna

Läs mer

Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort

Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort Antagen av kommunfullmäktige, 20 Antagen av: Kommunfullmäktige, 20 Dokumentägare: Kommundirektören Dokumentnamn: Parkeringspolicy för Örnsköldsviks

Läs mer

Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden. Jessica Dahl, planeringschef

Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden. Jessica Dahl, planeringschef Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden Jessica Dahl, planeringschef Anna Sara Bergkvist, översiktsplanerare Vid frågor kontakta samhallsbyggnad@nybro.se eller tfn växel 0481-45 000 2 Dokumentet omfattar parkeringsnorm

Läs mer

Parkeringsnorm för Eskilstuna

Parkeringsnorm för Eskilstuna Stadsbyggnadsnämnden 2013-10-24 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Trafikavdelningen SBN/2013:373 Mats Hällnäs 016-710 11 78 Stadsbyggnadsnämnden Parkeringsnorm för Eskilstuna Inledning Enligt Översiktsplan

Läs mer

Parkeringspolicy. för Vara kommun. Gäller fr.o.m XX-XX. Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X

Parkeringspolicy. för Vara kommun. Gäller fr.o.m XX-XX. Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X Parkeringspolicy för Vara kommun Gäller fr.o.m. 2016-XX-XX Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X Sammanfattning Syftet med en parkeringspolicy är att ge en gemensam inriktning för hur parkeringsfrågor

Läs mer

Vad är parkeringstal?

Vad är parkeringstal? Ny parkeringspolicy Vad är parkeringstal? Det är enligt lag kommunen som avgör i vilken omfattning parkering ska anordnas. Parkeringstal ger en beskrivning av detta för både bilar och cyklar. De är beslutade

Läs mer

Parkeringstal. Parkeringstal. för Partille kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-08

Parkeringstal. Parkeringstal. för Partille kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-08 Parkeringstal för Partille kommun Parkeringstal Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-08 Innehåll Förord 4 Sammanfattning 5 Bakgrund 6 Inledning 6 Parkeringstalen ersätter gällande parkeringsnormer 6 Vikten

Läs mer

Antagande av parkeringsstrategi för Norrtälje stad

Antagande av parkeringsstrategi för Norrtälje stad TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Erik L'Estrade, Infrastrukturplanerare Telefon: 0176-747 26 E-post: erik.lestrade@norrtalje.se Dnr: 15-0940 Till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Antagande av parkeringsstrategi

Läs mer

ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14

ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14 1(10) ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14 Bakgrund Ytorna centralt i staden är begränsade och det finns många anspråk på att utnyttja dessa. Det innebär att all ny parkering för utvecklingen

Läs mer

Parkeringsnorm - remiss

Parkeringsnorm - remiss Samhällsbyggnadsnämnden RIKTLINJER 1(13) Parkeringsnorm - remiss kommuns flexibla parkeringsnorm Dokumentnamn Parkeringsnorm för kommun Dokumentägare Dokumentansvarig Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik

Läs mer

Parkeringstal för cykel och bil

Parkeringstal för cykel och bil SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Parkeringstal för cykel och bil Gävle kommun 2014 Antagna av Tekniska Nämnden den 4 juni 2014 1 Inledning Bakgrund till parkeringstalen Lämpligt utrymme för parkering, lastning och

Läs mer

PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen

PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen PA RKERINGSNORM för Kvar nholmen och Malmen Augusti 2012 Konsult Beställare Isbergs gata 15 205 19 MALMÖ Tel: 010-452 20 00 Org.nr: 556194-7986 Ombud: Jonas Andersson Uppdragsansvarig: Per Eneroth Bitr

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT

PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler >> Styrdokument PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT ANTAGET AV: KOMMUNSTYRELSEN DATUM: 2015-10-08, 253 ANSVAR UPPFÖLJNING: SEKTORCHEF MSB GÄLLER TILL OCH

Läs mer

Antalet besökare, anställda och användning av befintlig parkering

Antalet besökare, anställda och användning av befintlig parkering 2017-05-23 Inledning Parkeringsbehovet för simhallen och kontorshuset samt andra kommersiella lokaler har beräknats, utifrån resvanor respektive Solna stads samt Huddinges och Malmös parkeringsnorm. Eftersom

Läs mer

Parkeringsnorm för cykel och bil

Parkeringsnorm för cykel och bil Förslag Parkeringsnorm för cykel och bil Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Tidigare ställningstagande... 4 Syfte och mål... 5 Förutsättningar... 6 Bilanvändning... 6 Trafikflöden... 7 Bilinnehav...

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING Torbjörnstorg, Uppsala

PARKERINGSUTREDNING Torbjörnstorg, Uppsala PARKERINGSUTREDNING Torbjörnstorg, Uppsala 2017-08-02 Rosendal Fastigheter Lydia Karlefors lydia@rosendaluppsala.se 076-148 56 00 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2017-002462, 2017-08-07

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR UPPSALA KOMMUN

PARKERINGSNORM FÖR UPPSALA KOMMUN PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN PARKERINGSNORM FÖR UPPSALA KOMMUN Antagen av plan- och byggnadsnämnden 2013-12-12 412 Läsanvisning I parkeringsnormens inledning beskrivs syftet med parkeringsnormen och dess

Läs mer

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun 2013-10-08 Sam 113/2013 Parkeringsriktlinjer Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Olika typer av parkering...3 Mål...4 Att stadsutvecklingen sker i balans...4 En väl balanserad tillgänglighet...4

Läs mer

Mobility management och parkering

Mobility management och parkering Mobility management och parkering Mobility management och parkering Mobility management och parkering Från utglesning till förtätning Konkurrensen om ytorna ökar Mer komplex planprocess fler människor

Läs mer

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun 2013-10-08 Handlingsplan för parkering Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Planera och samverka för god tillgänglighet...4 1. Uppdatera p-normen...4 2. Utred parkeringsköpet...4 3. Gör områdesvisa

Läs mer

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic PARKERINGSPOLICY I SVERIGE Karin Neergaard, Trivector Traffic TRIVECTOR TRAFFIC Konsulttjänster och forskning inget annat än hållbara transporter Lund, Stockholm, Göteborg Klimat, energi och miljö Kollektivtrafik

Läs mer

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2017-05-29, dnr KS-2016-00911-2 Namn: Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Giltighetstid: Tills vidare Ansvarig funktion: Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

PARKERINGSNORM. för bilar i Bollebygds kommun

PARKERINGSNORM. för bilar i Bollebygds kommun PARKERINGSNORM för bilar i Bollebygds kommun 2009-10-08 FÖRORD Kommunen har det övergripande ansvaret för planeringen av parkering. Det är byggnads- och miljönämnden som skall ange var och hur många parkeringar

Läs mer

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Stadsbyggnadsförvaltningen Boden 22 november 2015 Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Bakgrund om oss Cykelfrämjandet har funnits sedan 1934 och arbetar för att fler politiker och

Läs mer

S t a f f a n s t o r p s k o m m u n

S t a f f a n s t o r p s k o m m u n PARKERINGSNORM - f ö r c y k e l o c h b i l S t a f f a n s t o r p s k o m m u n Februari 2016 Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-03-02 Konsult Beställare Isbergs gata 15 205 19 MALMÖ

Läs mer

PARKERINGSTAL, GODA EXEMPEL OCH PARKERINGSLEDNINGSSYSTEM

PARKERINGSTAL, GODA EXEMPEL OCH PARKERINGSLEDNINGSSYSTEM PARKERINGSTAL, GODA EXEMPEL OCH PARKERINGSLEDNINGSSYSTEM Rasmus Sundberg, Trivector 2016-09-22 Europeiska Trafikantveckan Östersund AGENDA Hur arbetas det med parkeringstal i andra kommuner? Vad ser vi

Läs mer

Parkering i Haga. Februari 2000. Trafikutredning. Projektnummer: 540 1311 68 Diarienummer: 151.00

Parkering i Haga. Februari 2000. Trafikutredning. Projektnummer: 540 1311 68 Diarienummer: 151.00 Parkering i Haga Projektnummer: 540 1311 68 Diarienummer: 151.00 Februari 2000 Trafikutredning Denna rapport har, på uppdrag av Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag, utarbetats av Christer Olsson, Gatubolaget

Läs mer

Utredning Kommunalt parkeringsbolag

Utredning Kommunalt parkeringsbolag TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2013-11-04 KS 2013/516 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Utredning Kommunalt parkeringsbolag Ärendebeskrivning

Läs mer

Parkeringsstrategi för Norrtälje stad

Parkeringsstrategi för Norrtälje stad Parkeringsstrategi för Norrtälje stad Varför en parkeringsstrategi? Norrtälje stad växer kraftigt och flera nya stadsdelar planeras. I takt med att staden växer ökar konkurrensen om markens användning

Läs mer

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts.

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. 24, rev 2013-07-04 Nacka Strand framtida parkeringsbehov Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. Föreslagna

Läs mer

Utdrag ur Parkeringstal för Huddinge kommun godkänd av kommunstyrelsen

Utdrag ur Parkeringstal för Huddinge kommun godkänd av kommunstyrelsen PARKERINGSNORM - BIL Utdrag ur Parkeringstal för Huddinge kommun godkänd av kommunstyrelsen del 1 Parkeringstal med kommentarer del 2 Tillämpningsanvisningar Hela dokumentet finns på www.huddinge.se trafik,

Läs mer

Vägledning parkeringstal vid detaljplaner och bygglov 2

Vägledning parkeringstal vid detaljplaner och bygglov 2 VÄGLEDNING TILL PARKERINGSTAL VID DETALJPLANER OCH BYGGLOV GÖTEBORGS STAD 2011 Rapporten är framtagen i samarbete mellan Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret, Göteborgs Stad. Ledningsgrupp: Ylva Löf,

Läs mer

Sida 1 1 Sida2 2 Sida 3 Som vi såg illustrerat i videon så är det ofta en huggsexa om vem som ska norpa en ledig parkering. Det beror på att dagens parkeringssystem bygger på den planekonomiska modellen,

Läs mer

Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun

Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun 2010-09-22, reviderad 2011-03-01 Beställare Beställarens representant Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg Tel 0346-88 60 00 www.falkenberg.se Johan Risholm Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult

Läs mer

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r So dra Veddesta

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r So dra Veddesta 2016-05-31 1 (6) PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r So dra Veddesta Bakgrund År 2011 godkände kommunfullmäktige i Järfälla kommun dokumentet Parkeringsnorm för Järfälla kommun. Dokumentet ska syfta

Läs mer

Parkering i Vänersborg

Parkering i Vänersborg Parkering i Vänersborg - Parkeringspolicy antagen av Kommunfullmäktige 21 nov 2007 ( 131) - Parkeringsnorm antagen av Byggnadsnämnden 1 mars 2016 ( 20) - Regler för boendeparkering antagna av Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Parkeringsutredning Stora Ursvik dp3. Sundbyberg

Parkeringsutredning Stora Ursvik dp3. Sundbyberg Parkeringsutredning Stora Ursvik dp3 Sundbyberg 151120 Syfte och mål 2 WSP har fått i uppdrag att göra en parkeringsutredning för detaljplaneområde Stora Ursvik etapp 3. Detaljplanen avses uppgraderas

Läs mer

Vellinge kommun PARKERINGSNORM

Vellinge kommun PARKERINGSNORM Mars 2007 Denna utredning har utförts under januari 2006 - mars 2007 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö Tel: 042-698 16 00 Org.nr 556194-7986 Beställare Vellinge

Läs mer

Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun

Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2017-05-29, dnr KS-2016-00911-2 Namn: Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun Giltighetstid: Tills vidare

Läs mer

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg Kv. Rosen Trafik Utredare Therese Nyman Linda Lundberg STOCKHOLM 2015-01-23 Bakgrund befintliga vägrum Kvarteret Rosen angränsas av St. Göransgatan och Liljegatan. St. Göransgatan har en karaktär av en

Läs mer

Parkering på Sundsvik 1:27 - Nilsson-tomten

Parkering på Sundsvik 1:27 - Nilsson-tomten 1 (8) Parkering på Sundsvik 1:27 - Nilsson-tomten 1 Inledning Sunne kommun planerar tillsammans med en exploatör för att möjliggöra byggande av bostäder och affärslokaler i centrala Sunne på fastigheten

Läs mer

Parkeringsnorm för Varbergs kommun. stadsbyggnadskontoret Godkänd av BN 2012-05-16

Parkeringsnorm för Varbergs kommun. stadsbyggnadskontoret Godkänd av BN 2012-05-16 Parkeringsnorm för Varbergs kommun stadsbyggnadskontoret Godkänd av BN 2012-05-16 Bildkälla: Life magazine Syfte, huvuddrag & innehåll Syftet med Parkeringsnormen är att ge ett bra underlag för beräkning

Läs mer

Antagen i kommunfullmäktige 2015 09 14, 85. Parkeringsprogram för Kiruna kommun

Antagen i kommunfullmäktige 2015 09 14, 85. Parkeringsprogram för Kiruna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2015 09 14, 85 Parkeringsprogram för Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syftet med parkeringsprogrammet... 3 1.3 Disposition... 3 2.

Läs mer

Parkering i Fullriggaren

Parkering i Fullriggaren Parkering i Fullriggaren Enkätundersökning december 2012 Anna Stjärnkvist Stadsbyggnadskontoret Malmö stad 2013-04-11 Parkering i Fullriggaren Enkätundersökning december 2012 Bakgrund I byggherredialogen

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Parkeringsregler

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Parkeringsregler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Parkeringsregler Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i

Läs mer

Parkeringstal för Östersunds kommun

Parkeringstal för Östersunds kommun Dnr Ädh 1591-2006 Parkeringstal för Östersunds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-06-28 Inledning Plan- och bygglagen föreskriver att när tomter tas i anspråk för bebyggelse skall det tillses att

Läs mer

Parkeringspolicy. Förslag till beslut

Parkeringspolicy. Förslag till beslut 2013-02-07 Rev 2013-03-26 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/296-514 Kommunstyrelsen Parkeringspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslagen parkeringspolicy. Sammanfattning Ett förslag till

Läs mer

rapport Parkeringsnormer för bostäder i Vallentuna kommun kommunledningskontoret Upprättad Godkänd av kommunfullmäktige KF 9

rapport Parkeringsnormer för bostäder i Vallentuna kommun kommunledningskontoret Upprättad Godkänd av kommunfullmäktige KF 9 rapport kommunledningskontoret Parkeringsnormer för bostäder i Vallentuna kommun Upprättad 2011-11-10 Godkänd av kommunfullmäktige 2012-01-16 KF 9 Inledning Vallentuna kommun har ett övergripande ansvar

Läs mer

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR JANUARI 2016 MOBILITY MANAGEMENT Mobility Management () är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder

Läs mer

Hur används garageplatserna i centrala staden? Om skillnaden mellan teori och praktik. Meddelande 7:2006 Trafikkontoret Parkering

Hur används garageplatserna i centrala staden? Om skillnaden mellan teori och praktik. Meddelande 7:2006 Trafikkontoret Parkering Hur används garageplatserna i centrala staden? Om skillnaden mellan teori och praktik Meddelande 7:2006 Trafikkontoret Parkering 2 Förord I samband med upprättandet av detaljplaner och bygglov ställs bl.a.

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN. Svar på motion (S) Inför flexibel parkeringsnorm för billigare. bostäder och ett klimatsmart Värmdö. Förslag till beslut.

VÄRMDÖ KOMMUN. Svar på motion (S) Inför flexibel parkeringsnorm för billigare. bostäder och ett klimatsmart Värmdö. Förslag till beslut. VÄRMDÖ KOMMUN Tjänsteskrivelse Handläggare Moa Öhman Kansli- och utredningsavdelningen Diarienummer 15KS/192 Kommunstyrelsen Svar på motion (S) Inför flexibel parkeringsnorm för billigare bostäder och

Läs mer

Parkeringsriktlinjer för Västerås stad

Parkeringsriktlinjer för Västerås stad RAPPORT 2006:86 VERSION 0.98 Parkeringsriktlinjer för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-04 2007-02-06 Dokumentinformation Titel: Parkeringsriktlinjer för Västerås stad Serie nr: 2006:86

Läs mer

Parkeringsnorm - vad är det?

Parkeringsnorm - vad är det? Parkeringsnorm - vad är det? Parkeringsnormen innehåller regler för hur många bilplatser som fastighetsägare skall ställa i ordning vid nybyggnad samt vid större om- och tillbyggnad. Antalet bilplatser

Läs mer

Parkeringspolicy. Förslag till beslut

Parkeringspolicy. Förslag till beslut 2013-02-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/296-514 Kommunstyrelsen Parkeringspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslagen parkeringspolicy. Sammanfattning Ett förslag till parkeringspolicy

Läs mer

Parkering och mobilitet i Frihamnen

Parkering och mobilitet i Frihamnen Parkering och mobilitet i Frihamnen Maria Stenström och Stefan Hellberg Göteborgs Stads Parkerings AB 19 november 2015 Ägardirektiv Hållbar utveckling Aktiv i stadsutvecklingen Främja förändrade resvanor

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS FABRIKER

PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS FABRIKER PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS 10242320 REV 2017-07-04 UNITED BY OUR DIFFERENCE Beställare: K21 Entreprenad AB, Peter Fredriksson Konsult: WSP Samhällsbyggnad Maria Lindelöf, 010-722 72 17 Uppdragsnummer:

Läs mer

Parkeringsnorm för Umeå kommun

Parkeringsnorm för Umeå kommun Parkeringsnorm för Umeå kommun Riktlinjer för att anpassa nya fastigheters och stadsdelars parkeringsbehov till morgondagens resvanor Godkänd av byggnadsnämnden 2017-12-13 Antagande av kommunfullmäktige

Läs mer

MÖJLIGHETER MED MOBILITY MANAGEMENT I SAMHÄLLSPLANERINGEN. Erfarenheter från MMMiS med 12 kommuner

MÖJLIGHETER MED MOBILITY MANAGEMENT I SAMHÄLLSPLANERINGEN. Erfarenheter från MMMiS med 12 kommuner MÖJLIGHETER MED MOBILITY MANAGEMENT I SAMHÄLLSPLANERINGEN Erfarenheter från MMMiS med 12 kommuner MM Öresund 2014-03-26 Caroline Mattsson, Trivector Traffic TEST I 12 KOMMUNER Motivera svenska kommuner

Läs mer

Parkeringskostnaderna i bostadsproduktionen. Svar på skrivelse från Åke Askensten m.fl. (MP)

Parkeringskostnaderna i bostadsproduktionen. Svar på skrivelse från Åke Askensten m.fl. (MP) Dnr Sida 1 (5) 2013-09-25 Handläggare Anders Hallberg 08-508 26 401 Till Exploateringsnämnden 2013 10 17 Parkeringskostnaderna i bostadsproduktionen. Svar på skrivelse från Åke Askensten m.fl. (MP) Förslag

Läs mer

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Beställare: Lars-Erik Pedersén, Västtrafik AB, Infra Konsult: Atkins Sverige AB Uppdrag: Uppdragsnummer - 2011284 Sökväg: www.vt-pool.com

Läs mer

Handlingsplan för parkering i Lidingö stad

Handlingsplan för parkering i Lidingö stad 1 (25) HANDLÄGGARE DATUM DNR Caroline Jansson 2015-06-10 TN/2014:320 Handlingsplan för parkering i Lidingö stad Inklusive parkeringsnorm 2 (25) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund...4

Läs mer

Parkeringsutredning Norregård

Parkeringsutredning Norregård 1 PM 2015:22 Johan Kerttu Karin Neergaard 2015-03-20 Parkeringsutredning Norregård seniorbostäder i Falsterbo 1. Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Denna utredning behandlar ändring av detaljplan för Norregård

Läs mer

GRÖN RESPLAN DETALJPLAN BJÄLKEN 5, VÅXNÄS KARLSTADS KOMMUN

GRÖN RESPLAN DETALJPLAN BJÄLKEN 5, VÅXNÄS KARLSTADS KOMMUN GRÖN RESPLAN DETALJPLAN BJÄLKEN 5, VÅXNÄS KARLSTADS KOMMUN Sid 2(7) Inledning Bakgrund Karlstadhus AB har begärt planändring av fastigheten Bjälken 5, för att möjliggöra ett nytt flerbostadshus längs Stenhagsgatan

Läs mer

Mobility management i Huddinge kommun

Mobility management i Huddinge kommun Mobility management i Huddinge kommun 2017-11-07 2 Om Huddinge kommun Stockholmsregionens näst största kommun 108 000 invånare (150 000 år 2030) Yta 140 000 kvm varav en tredjedel naturreservat Stora arbetsgivare

Läs mer

Innehållsförteckning. Styrgrupp: Översiktplanens styrgrupp

Innehållsförteckning. Styrgrupp: Översiktplanens styrgrupp Riktlinjer för parkering i Västerås Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige 5 november 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Syfte...5 Utgångspunkter...6 Fastighetsägarens skyldigheter

Läs mer

Metodbeskrivning av framtagande av parkeringsnorm för Järfälla

Metodbeskrivning av framtagande av parkeringsnorm för Järfälla 2016-09-29 1 (12) Bilaga 1. Metodbeskrivning av framtagande av parkeringsnorm för Järfälla Bygg- och miljöförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Projektkontoret Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA David Nordin,

Läs mer

GRÖN RESPLAN BJÄLKEN 5, VÅXNÄS. Bilaga till Detaljplan för Bjälken 5, inom Våxnäs, Karlstads kommun. Sid 1(6)

GRÖN RESPLAN BJÄLKEN 5, VÅXNÄS. Bilaga till Detaljplan för Bjälken 5, inom Våxnäs, Karlstads kommun. Sid 1(6) Sid 1(6) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plan- och byggavdelningen Rapport, 2016-05-31 GRÖN RESPLAN BJÄLKEN 5, VÅXNÄS Bilaga till Detaljplan för Bjälken 5, inom Våxnäs, Karlstads kommun Sid 2(6) 1 Inledning

Läs mer

Är dispensen för boendeparkering förenlig med ett växande Stockholm? Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

Är dispensen för boendeparkering förenlig med ett växande Stockholm? Svar på uppdrag från kommunfullmäktige Dnr T2016-03245 Sida 1 (6) 2016-11-15 Handläggare Jan Prestberg 08-508 261 50 Till Trafiknämnden 2016-12-08 Är dispensen för boendeparkering förenlig med ett växande Stockholm? Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

Läs mer

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Mobility management ett modernt sätt att planera Med mobility management vill Huddinge kommun underlätta hållbara transporter och minska bilanvändningen

Läs mer

RAPPORT. Nybro kommun. Parkeringsutredning Nybro. Sweco TransportSystem AB. Kristofer Lilja. Uppdragsnummer 2222099. Malmö 2014-06-05 1 (19)

RAPPORT. Nybro kommun. Parkeringsutredning Nybro. Sweco TransportSystem AB. Kristofer Lilja. Uppdragsnummer 2222099. Malmö 2014-06-05 1 (19) Nybro kommun Parkeringsutredning Nybro Uppdragsnummer 2222099 Malmö 2014-06-05 Sweco TransportSystem AB Kristofer Lilja 1 (19) Sweco Hjälmaregatan 3, 211 18 Malmö Telefon +46 (0)10 4846600 www.sweco.se

Läs mer