PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen"

Transkript

1

2 PA RKERINGSNORM för Kvar nholmen och Malmen Augusti 2012

3 Konsult Beställare Isbergs gata MALMÖ Tel: Org.nr: Ombud: Jonas Andersson Uppdragsansvarig: Per Eneroth Bitr uppdragsansvarig: Ann Cederberg Handläggare: Anna-Karin Ekström Emily Evenäs Samhällsbyggnadskontoret Box KALMAR Tel: Org.nr: Ombud: Projektansvarig: Per-Olof Johansson Lars-Olof Sjögren Tyréns uppdragsnummer Datum: Sökväg:

4 INNEHÅLL Parkeringsnorm för Kvarnholmen och Malmen - sammanfattning INLEDNING...1 AVGRÄNSNING...1 METOD...3 PARKERINGSNORM BOSTÄDER...4 Parkeringsnorm för bil...4 Parkeringsnorm för cykel...5 Jämförelse...5 PARKERINGSNORM ARBETSPLATSER...6 Parkeringsnorm för bil...6 Parkeringsnorm för cykel...7 Jämförelse...8 PARKERING FÖR FUNKTIONSHINDRADE...9 REDUCERING AV ANTALET BILPLATSER...9 Samnyttjande...9 Exempel...10 Bilpool...10 Gröna resplaner mobilitetsplaner...11 BILAGA 1 - FÖRUTSÄTTNINGAR...12 Befolkning...12 Biltäthet...12 Arbetstillfällen...13 Arbetstäthet och besökstäthet...13 Färdmedelsfördelning...14 Zonindelning...15 BILAGA 2 - BEGREPPSFÖRKLARING...16 REFERENSER & KÄLLOR...17

5

6 PARKERINGSNORM FÖR KVARNHOLMEN OCH MALMEN (sammanfattning) Följande normer är rekommendationer som bör användas för beräkning av antal bilplatser respektive cykelplatser för boende och arbetsplatser vid nybyggnad, ombyggnad eller ändrad verksamhet. En fullständig redovisning av hur normerna är framtagna och de bör användas finns i följande rapport. Parkeringsnorm för bil Parkeringsnorm för boende lägenhetsfördelning okänd Område Bilplatsbehov (bpl/1000 kvm BTA) Kvarnholmen och Malmen Varav 1,0 besöksparkering Parkeringsnorm för boende lägenhetsfördelning känd Område Lägenhetsstorlek Bilplatsbehov (bpl/lgh) Kvarnholmen och Malmen 1 rok 0,3 1 2 rok 0,5 1 3 rok 0,7 1 >3 rok 1,0 1 1 Varav 0,1 besöksparkering Område Rumsstorlek Bilplatsbehov (bpl/lgh) Kvarnholmen och Malmen 1 Varav 0,1 besöksparkering Studentrum gem. kök Studentrum pentry 0,2 1 0,3 1 Parkeringsnorm för anställda Område Bilplats per anställd 1 Kvarnholmen och Malmen 0,34 1 Används när antalet anställda är känt Verksamhetstyp Bilplatser/1000 kvm för anställda 1 Riktvärde Kontor ,5 Småindustri Handel Restaurang Hotell 0,7-1,4 1,05 Förskola 7 7 Grundskola 2,5-3,5 3 Vårdboende 1-2 1,5 1 Används när antalet anställda inte är känt

7 Parkeringsnorm för besökare Verksamhetstyp Bilplatser/1000 kvm för besökare Riktvärde Kontor 1-2 1,5 Småindustri Handel Restaurang Hotell 5-8 6,5 Förskola Angöring/avd - 1,5 Grundskola 1,5-3 2,5 Angöring/klass - 0,5-1 Vårdboende 3 3 Parkeringsnorm för cykel Parkeringsnorm för boende Område Cykelplatsbehov (cpl/lgh) Kvarnholmen och Malmen 2,1 1 1 Varav 0,5 besöksparkering Parkeringsnorm för anställda Verksamhetstyp Cykelplatser/1000 kvm för anställda Riktvärde Kontor Småindustri 3-6 4,5 Handel 3-6 4,5 Restaurang 5-8 6,5 Hotell 0,5-1,5 1 Förskola 8 8 Grundskola 5-6,5 6 Vårdboende 2-3 2,5 Parkeringsnorm för besökande Verksamhetstyp Cykelplatser/1000 kvm för Riktvärde besökande/elever Kontor 1-2 1,5 Småindustri 0-1 0,5 Handel Restaurang Hotell 0-0,5 0,5 Förskola ,5 Grundskola ,5 Vårdboende 5-6 5,

8 INLEDNING I samband med att den fördjupade översiktsplanen för Kvarnholmen med omgivande vattenrum har tagits fram har parkeringsfrågan i Kalmars centrala delar aktualiserats och kommunfullmäktige har gett Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda parkeringsfrågan för Kvarnholmen och Malmen. Detta görs i två delar parkeringsnorm och parkeringsplan. Parkeringsnormen hanterar frågan om hur många bilplatser som krävs för att möta det parkeringsbehov nya exploateringar medför, men svarar inte på frågan om var eller hur det tillkommande parkeringsbehovet skall lösas. Dessa frågor besvaras av parkeringsplanen. I parkeringsplanen presenteras de mål, strategier och riktlinjer som kommunen har för parkeringen på Kvarnholmen och Malmen parkeringspolicyn med utgångspunkt i övergripande mål som redovisas i översiktsplanen för kommunen och den fördjupade översiktsplanen för Kvarnholmen. I parkeringsplanen bedöms också framtida utbud och efterfrågan på parkering och vilka åtgärder som behöver vidtas med utgångspunkt i parkeringspolicyns riktlinjer, t ex var nya parkeringsanläggningar kan lokaliseras. AV G R Ä N S N I N G Parkeringsnormen omfattar Kvarnholmen och Malmen enligt avgränsning i karta nedan. Kalmar kommun

9 Bakgrund Kommunen har ett övergripande ansvar för planering av parkering. I detaljplaner anges var parkering skall ordnas och hur mycket parkering som skall finnas. Det är sedan fastighetsägarnas skyldighet att ordna med parkeringsmöjligheter för den verksamhet som bedrivs på fastigheten. Parkeringsnormen ska fungera som vägledning vid detaljplaneläggning, hur mycket parkering planen bör möjliggöra, och som utgångspunkt vid bygglovsansökningar, vad som kommer att anordnas. Parkering behandlas i Plan- och Bygglagen. I den mån parkering inte kan anordnas inom den egna fastigheten kan parkeringsbehovet lösas genom parkeringsköp (friköp eller avlösen) på annan fastighet. Syftet med parkeringsnormen är att tillgodose parkeringsbehovet för boende, besökande och arbetstagare med hänsyn tagen till de ambitioner som finns att minska bilresandet och öka andelen resor med hållbara färdmedel. Behovet av bilplatser påverkas av en rad faktorer som boendetäthet, biltäthet, arbetstäthet, bilförarandel, samnyttjande, närhet till service, kollektivtrafiknätens och gång- och cykelnätens attraktivitet. Men även utrymmesbrist, när staden i sig utgör en fysisk ram för ytterligare parkering, miljöaspekter och politisk vilja, vilka stadsmiljökvaliteter som eftersträvas påverkar vilket utbud av bilplatser som skall erbjudas. Parkeringsnormen är därmed en utgångspunkt för bedömningen av parkeringsbehovet och kan justeras utifrån det aktuella projektets förutsättningar. Parkeringsnormen används vid nybyggnad, ombyggnad och vid ändrad användning av befintlig funktion. Normen anger minimivärden för antal bilplatser för bostad samt för olika typer av verksamheter. Om ett projekt avser andra ändamål än de som omfattas av parkeringsnormen eller har en speciell inriktning bör parkeringsbehovet bedömas genom en särskild parkeringsutredning. Den senast i kommunfullmäktige antagna parkeringsnormen för Kvarnholmen och Malmen är från Under arbetades en ny parkeringsnorm fram för hela Kalmar kommun. Denna är inte antagen i kommunfullmäktige, men utgör ett arbetsmaterial för kommunens tjänstemän i parkeringsfrågor. Kalmar kommun

10 METOD För att kunna bestämma en norm för boendeparkering behöver man beräkna bilplatsbehovet. Detta görs med hjälp av boendetätheten och biltätheten enligt formeln: Bilplatsbehov = boendetäthet x biltäthet Uppgifter om boendetäthet har beräknats utifrån statistik erhållen från Kalmar kommun. Uppgifter om biltäthet har också erhållits från Kalmar kommun. Hur många bilplatser som krävs vid respektive arbetsplats beror på faktorer som typ av arbetsplats, läge och kollektivtrafikutbud m fl. För att kunna fastställa ett parkeringstal som norm för arbetsplatser krävs det att man känner till arbetstätheten samt hur färdmedelsfördelningen ser ut. Andelen som reser med bil multipliceras sedan med arbetstätheten för att få fram parkeringstalet per 1000 kvm BTA (bruttoarea). Bilplatsbehov = arbetstäthet x bilförarandel Arbetstätheten har uppskattats utifrån statistik från Kalmar kommun men också med utgångspunkt i andra kommuners parkeringsnormer. Bl a har Göteborg gjort undersökningar för att verifiera arbetstätheten inom vissa verksamheter. För att få fram hur många som färdas med bil respektive cykel har RES 0506 använts. För att kunna kontrollera att den framtagna parkeringsnormen ligger på lämplig nivå har jämförelser gjorts med några andra svenska kommuners parkeringsnormer framtagna de senaste åren. Kalmar kommun

11 PA RKERINGSNORM BOSTÄDER Parkeringsnorm för bil Det är viktigt att alla som har en bil har möjlighet att parkera den inom rimligt avstånd från sin bostad. För att nå en hållbar utveckling i Kalmar vill man inte nödvändigtvis minska bilinnehavet utan bilanvändandet. Genom att säkerställa att det ordnas tillräckligt med boendeparkering inom fastigheten frigörs gatuytor. Är boendeparkeringen otillräcklig finns det en risk att de boende istället parkerar på gatan, vilket kan skapa problem vad gäller framkomlighet, säkerhet och tillgänglighet för besökare. Det finns också en risk att de boende väljer att parkera i ett närliggande område, vilket då istället kan innebära problem för de boende i det området att finna en ledig bilplats. Säkerställandet av tillräcklig boendeparkering, framför allt i kombination med utbyggd kollektivtrafik och utbyggda gång- och cykelnät, ökar också sannolikheten att man som boende väljer att åka kollektivt, gå eller cykla till arbetet istället för att ta bilen. Parkeringsnorm för boende lägenhetsfördelning okänd Nedan redovisas parkeringsnormen för parkering för boende i de fall då lägenhetsfördelningen inte är känd. Beräkningen grundar sig på att en lägenhet i snitt är ca 80 kvm stor. Område Bilplatsbehov (bpl/1000 kvm BTA) Kvarnholmen och Malmen Varav 1,0 besöksparkering Parkeringsnorm för boende lägenhetsfördelning känd Då antalet lägenheter är känt kan man använda sig av normen nedan som redovisar antalet bilplatser per lägenhet. Område Lägenhetsstorlek Bilplatsbehov (bpl/lgh) Kvarnholmen och Malmen 1 rok 0,3 1 2 rok 0,5 1 3 rok 0,7 1 >3 rok 1,0 1 1 Varav 0,1 besöksparkering Bilinnehavet bland studenter är i regel betydligt lägre än bland övriga invånare. Därför är det möjligt att anpassa normen efter parkeringsbehovet. Kalmar kommun

12 Område Rumsstorlek Bilplatsbehov (bpl/lgh) Kvarnholmen och Malmen Studentrum med gemensamt kök Studentrum med eget pentry 0,2 1 0,3 1 1 Varav 0,1 besöksparkering På såväl Kvarnholmen som Malmen finns en del småhus. Troligen kommer inga nya småhus att byggas, men om så skulle ske rekommenderas att en särskild utredning bestämmer en sådan exploaterings parkeringsbehov. Parkeringsnorm för cykel Med en målsättning att minska antalet bilresor bör parkeringsmöjligheterna för cykel vara goda. Cykelparkeringens läge skall prioriteras framför bilparkering och bör anordnas så nära entrén som möjligt. Minst en cykelplats/lägenhet bör vara lättillgänglig. Varje boende bör ha en cykelplats. Utöver detta tillkommer cykelplats för besökare. För Kvarnholmen och Malmen bedöms normen för cykelplatser uppgå till följande: Område Cykelplatsbehov (cpl/lgh) Kvarnholmen och Malmen 2,1 1 1 Varav 0,5 besöksparkering Jämförelse Bilparkeringsnormen för bostäder i centrala Kalmar har sänkts något i jämförelse med den norm som togs fram 2006 för zon A. Det är framför allt den något lägre boendetätheten som slår igenom. I jämförelsen redovisas parkeringstal för andra kommuners centrumområden. Kommun Bilplatser/lgh Bilplatser/1000 kvm Kalmar (2012) 0,3-1,0 8 Kalmar (2006) 0,6-0,85 8,5 Lund (2011) - 8 Landskrona (2009) 0,9 - Växjö (2009) 0,5 - Helsingborg (2007) 0,4-0,85 - Västerås (2007) 0,3-1,1 9 Eskilstuna (2005) 0,2-0,8 7 Parkeringsnormen för cykel ligger i stort sett på samma nivå som övriga kommuner, med hänsyn tagen till boendetätheten. Kalmar kommun

13 PA RKERINGSNORM ARBETSPL A T SER Parkeringsnorm för bil Parkeringsnorm för anställda Baserat på den antagna färdmedelsfördelningen med utbyggd kollektivtrafik och gång- och cykelmöjligheter uppgår parkeringsnormen för anställda till följande, oberoende av typ av verksamhet: Område Bilplats per anställd 1 Kvarnholmen och Malmen 0,34 1 Används när antalet anställda är känt Nedan redovisas de beräknade parkeringsnormerna för anställda vid kontor, småindustri och handel per 1000 kvm verksamhetsyta. Beräkningarna är baserade på den antagna arbetstätheten och färdmedelsfördelningen redovisade under kapitlet förutsättningar. Normerna är angivna i spann där den lägsta siffran representerar den lägsta arbetstätheten och den högsta siffran representerar den högsta arbetstätheten. Spannet ger en flexibilitet att anpassa behovstalet efter det aktuella projektets förutsättningar. Det krävs dock att förutsättningarna utreds ordentligt så att en högre eller lägre norm tydligt kan motiveras. Verksamhetstyp Bilplatser/1000 kvm för Riktvärde anställda 1 Kontor ,5 Småindustri Handel Restaurang Hotell 0,7-1,4 1,05 Förskola 7 7 Grundskola 2,5-3,5 3 Vårdboende 1-2 1,5 1 Används när antalet anställda inte är känt Parkeringsnorm för besökare Nedan redovisas de beräknade parkeringsnormerna för besökare och kunder till kontor, småindustri och handel per 1000 kvm verksamhetsyta. Beräkningarna är baserade på den antagna besökstätheten och färdmedelsfördelningen redovisade under förutsättningar. Normerna är angivna i spann där den lägsta siffran representerar den lägsta besökstätheten och den högsta siffran representerar den högsta besökstätheten. Spannet ger en flexibilitet att anpassa behovstalet efter det aktuella projektets förutsättningar. Det krävs dock att förutsättningarna utreds ordentligt så att en högre eller lägre norm tydligt kan motiveras. Kalmar kommun

14 Verksamhetstyp Bilplatser/1000 kvm för Riktvärde besökare Kontor 1-2 1,5 Småindustri Handel Restaurang Hotell 5-8 6,5 Förskola (angöring) Angöring/avd - 1,5 Grundskola (angöring) 1,5-3 2,5 Angöring/klass - 0,5-1 Vårdboende 3 3 Bilplatsbehovet för besökare till vissa typer av verksamheter, som exempelvis sjukhus, sportanläggningar, skolor och kyrkor, varierar kraftigt. Man bör därför i dessa fall göra en särskild utredning. Parkeringsnorm för cykel Parkeringsmöjligheterna för cykel bör vara goda för att målsättningen att öka andelen hållbara färdmedel skall uppnås. Cykelparkeringens läge skall prioriteras framför bilparkering och bör anordnas så nära entrén som möjligt. För Kvarnholmen och Malmen bedöms normen för cykelplatser uppgå till följande: Parkeringsnorm för anställda Verksamhetstyp Cykelplatser/1000 kvm för Riktvärde anställda Kontor Småindustri 3-6 4,5 Handel 3-6 4,5 Restaurang 5-8 6,5 Hotell 0,5-1,5 1 Förskola 8 8 Grundskola 5-6,5 6 Vårdboende 2-3 2,5 Kalmar kommun

15 Parkeringsnorm för besökande Verksamhetstyp Cykelplatser/1000 kvm för Riktvärde besökande/elever Kontor 1-2 1,5 Småindustri 0-1 0,5 Handel Restaurang Hotell 0-0,5 0,5 Förskola ,5 Grundskola ,5 Vårdboende 5-6 5,5 Jämförelse Bilparkeringsnormen för handel i centrala Kalmar har höjts något i jämförelse med den norm som togs fram 2006 för zon A. Det beror på att den antagna bilandelen är högre (50% istället för 35%), då hänsyn tagits till den stora andelen besökare från regionen som handlar i Kalmar centrum. En jämförelse med andra kommuner (centrumområde) redovisas nedan: Kommun Bilplatser/1000 kvm, anställda+besökare Kontor Småindustri/ Handel hantverk Kalmar (2012) Kalmar (2006) Lund (2011) Landskrona (2009) Växjö (2009) Helsingborg (2007) Västerås (2007) Eskilstuna (2005) , , ,1 6 27, ,6 Cykelparkeringsnormen ligger lägre än normen från 2006, vilket framför allt beror på att den tidigare normen antog att antalet besökare per 1000 kvm var betydligt högre (50-125). Cykelparkeringsnormen ligger i de flesta fall högre än övriga kommuners normer för cykelparkering, vilket speglar ambitionen att fler resor skall göras med hållbara färdmedel. Kalmar kommun

16 PA R K E R I N G F Ö R FUNKTIONSHINDRADE Enligt Boverkets Byggregler skall en bilplats för funktionshindrade ordnas inom 25 m gångavstånd från en byggnads entré. Detta bör i första hand gälla entréer som är av allmänt intresse. Handikappförbunden rekommenderar att 5 % av det totala antalet bilplatser är handikappanpassade. Minst en gångväg mellan en byggnads entré och parkering skall kunna användas av en person med funktionshinder. Vid planering och placering av bilplatser för funktionshindrade bör man kontrollera att förflyttningen från bilen till aktuella målpunkter kan ske utan onödiga omvägar och utan att hindras av kantstenar, trappsteg och liknande vilket kan motivera extra bred parkeringsyta. En vanlig praxis när reserverade bilplatser anordnas i befintlig anläggning är att göra dem dubbelt så breda som övriga platser. REDUCERI N G AV A N T A LET BILPL A TSER I enskilda projekt, där förhållandena bedöms vara särskilda, kan det vara aktuellt att göra avsteg från parkeringstalen. Avsteg från parkeringstalen kräver särskild utredning. Samnyttjande Samnyttjande av bilplatser innebär att flera använder samma bilplatser olika tidpunkter av dygnet. Genom att använda sig av denna metod kan man uppnå en högre och mer konstant beläggning på en parkeringsplats och därmed också reducera antalet bilplatser. Förutsättningen för att det ska fungera är att olika grupper parkerar under olika tidpunkter av dygnet och att det tas fram olika avtalslösningar för detta. Tabellen, som bygger på undersökningar som gjorts i Göteborg på 80-talet, kan användas som utgångspunkt för beräkning av samnyttjande om inget annat är känt eller utrymme finns för egen kartläggning. Det är viktigt att man är restriktiv med att samnyttja bilplatser som är avsedda för boende. Man bör alltid ha möjlighet att lämna bilen hemma och istället använda sig av ett alternativt transportmedel. Kalmar kommun

17 Vardag Fredag Lördag Natt Bostäder -boende besökande Kontor Handel Industri Hotell Restaurang Skolor Exempel Om förutsättningar för samnyttjande av bilplatser finns behöver man göra särskilda beräkningar. Erforderligt antal bilplatser beräknas enligt följande metod: En butik och en skola ska anläggas intill varandra centralt beläget. Man har nu bestämt sig för att dessa två verksamheter ska samnyttja parkeringsplatsen. Hur många bilplatser behövs? Enligt parkeringsnormen krävs följande: Butik Skola Bruttobehov 36 bilplatser 10 bilplatser 46 bilplatser Vardag Fredag Lördag Butik 40%*36=15 90%*36=32,4 100%*36=36 Skola 90%*10=9 10%*10=1 5%*10=0,5 Summa platser Sammanlagt antal nödvändiga platser är maximalt 37 stycken, jämfört med bruttoantalet 46 stycken. Med hjälp av samnyttjande kan man alltså i detta fall bygga 20 % färre bilplatser genom att inte öronmärka bilplatserna. Bilpool Bilpooler medför ett lägre parkeringsbehov då flera personer delar bil och kan minska bilinnehavet genom att hushållets bil ersätts med en poolbil. Undersökningar visar att det kan försvinna fem bilar för varje poolbil. Kalmar kommun

18 En förutsättning är att det finns tillgång till god kollektivtrafik och är nära till samhällsservice och annan service. För att tillgodoräkna sig ett reducerat parkeringstal för en exploatering genom införande av bilpool krävs dock att ett avtal om bilpoolsinförande tecknas med kommunen. Gröna resplaner mobilitetsplaner Syftet med sk gröna resplaner är att förändra resmönstret hos dem som reser till/från en utpekad plats. Det kan t ex avse anställda på ett specifikt företag eller elever och lärare på en skola. Planen avser åtgärder som säljer in och främjar alternativa ressätt samåkning, tillgång till bilpool anpassade arbetstider, trygg och säker cykelparkering mm. Baserat på utvärderingar av genomförda projekt med gröna resplaner kan parkeringstalen reduceras med 10 %. Reduktionen kräver ett långsiktigt engagemang från företaget och fastighetsägaren. Kommunen kan fungera som stöd i arbetet genom att erbjuda transportrådgivning för företagets resor. Kalmar kommun

19 BILAGA 1 - FÖRUTSÄTTNINGAR Befolkning Kalmar kommun har ca invånare varav bor i Kalmar tätort. Av dessa bor ca personer på Kvarnholmen och ca personer på Malmen. Befolkningen i Kalmar kommun beräknas öka till ca invånare år 2019 och med utgångspunkt från prognoser gjorda 2004 har bedömningen gjorts att befolkning har ökat till drygt invånare till prognosåret I kommunen har man en boendetäthet på ca 2 personer/bostad. Motsvarande tal för Kvarnholmen och Malmen är 1,6 personer/bostad. Ser man bakåt i tiden år har boendetätheten i kommunen varaktigt legat på 2,0-2,1 personer/bostad, varför antagandet görs att boendetätheten inte kommer förändras nämnvärt under de närmaste 15 åren. Andelen småhus uppgår till 43% i kommunen, men endast till 11% på Kvarnholmen och 6% på Malmen. Flerbostadshusen på Kvarnholmen och Malmen är också företrädesvis hyresrätter 85% respektive 90%. Biltäthet Biltätheten i kommun ligger på 391 bilar/1000 invånare vid årsskiftet 2009/2010. På Kvarnholmen och Malmen uppgick bilinnehavet till följande, årskiftet 2010/2011: Kvarnholmen Malmen 340 bilar/1000 invånare 291 bilar/1000 invånare Enligt de prognoser för persontrafikutvecklingen till år 2020 respektive år 2040 som tagits fram för dåvarande Banverkets och Vägverkets arbete med åtgärdsplanerna för perioden förväntas bilinnehavet i Sverige minska 1,6% under perioden För Kalmar län har man emellertid räknat med en ökning på 1-6% under samma period, motsvarande en årlig ökning med 0,07-0,35% per år. Bilinnehavet för perioden antogs i prognoserna öka med befolkningsökningen under perioden, vilket för Kalmars del beräknas motsvara ca 0,4% per år till år Trots uppgifter enligt ovan om en viss ökning av bilinnehavet görs antagandet att, mot bakgrund av Kalmar kommuns ambition att satsa på hållbara färdmedel, bilinnehavet på Kvarnholmen och Malmen inte kommer att öka under perioden. Kalmar kommun

20 Arbetstillfällen I Kalmar kommun finns totalt ca arbetstillfällen. Av dessa finns ca 4800 på Kvarnholmen och ca 3500 på Malmen. Arbetstillfällena fördelar sig översiktligt på näringsgren enligt nedan: Näringsgren Kvarnholmen Malmen Industri Handel Transport Hotell och restaurang Kontor Offentlig verksamhet Skolor Hälso- och sjukvård Övrigt - personliga och kulturella tjänster Summa Arbetstäthet och besökstäthet Arbetstätheten avser antalet anställda per 1000 kvm BTA (bruttoarea). Arbetstätheten varierar mellan olika verksamheter men har tenderat att öka för kontor och minska för industri och handel. Underlag för bedömning har hämtats från Parkeringslexikon och andra kommuners parkeringsnormer. För handel på Kvarnholmen har emellertid arbetstätheten kunnat beräknas till ca 15 anställda/1000 kvm butiksyta, vilket väl stämmer överens med de antagande om arbetstäthet inom handel enligt tabellen nedan. I tabellen nedan sammanställs antagen arbetstäthet för Kvarnholmen och Malmen: Verksamhet Arbetstäthet Antal anställda/1000 kvm Antagen arbetstäthet Kontor Småindustri Handel Hotell Restaurang Förskola Grundskola ,5 Vårdboende Statistik kring antal besökande för olika målpunkter har inte funnits att tillgå. Besökstätheten, uttryckt som antal besökande per 1000 kvm BTA (bruttoarea), har därför även den bedömts utifrån Parkeringslexikon och andra kommuners parkeringsnormer. Kalmar kommun

21 Verksamhet Besökstäthet antal besökare/1000 kvm Antagen besökstäthet Kontor Småindustri Handel Restaurang För följande verksamheter har utgångspunkten för beräkning av bilplatsbehov för besökande till verksamheter varit: Verksamhet Hotell Förskola Grundskola Vårdboende Utgångspunkt 50 kvm/rum 5 barn/anställd, 140 kvm/avdelning 10 barn/anställd 8 boende/avdelning För nöjes- och motionsanläggningar, kulturhus, arenor m fl anläggningar varierar såväl arbetstäthet som besökstäthet beroende på inriktning varför särskilda utredningar behöver göras för dessa verksamheter. Färdmedelsfördelning Färdmedelsfördelningen för Kalmar län har hämtats från den nationella resvaneundersökningen RES som publicerades Trafikverket har via ett forskningsprojekt, där Tyréns deltagit, tagit fram ett verktyg för trafikalstring som skall vara tillämpbart i hela Sverige. Verktyget använder RES 0506 som källa för såväl alstringstal som färdmedelsfördelning och bryter ner resultatet av resvaneundersökningen på kommunnivå och på lokalisering i kommunen. Verktyget är vid dags dato inte publicerat för allmän användning. Från verktyget har färdmedelsfördelningen för centrala Kalmar hämtats för olika verksamheter, dels för dagens situation och dels justerat för att åtgärder vidtas för att öka andelen hållbara färdmedel (kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik). Följande färdmedelsfördelning har använts som utgångspunkt för bedömningen av andelen bil- respektive cykel. Bil Kollektivt Gång/cykel Övrigt Kalmar län 56% 6% 34% 4% Centrala Kalmar Kontor Små- Detalj- Förskola Låg/ Hög/ Motionsindustri handel mellan gymn anl 34% 50% 29% 29% 19% 10% 31% 11% 5% 3% 5% 11% 18% 4% 54% 44% 67% 66% 69% 70% 62% 1% 1% 1% 0% 1% 2% 3% Kalmar kommun

22 Denna färdmedelsfördelning utgår ifrån att kommunen arbetar aktivt arbete med att minska andelen bilresor och öka de hållbara transportsätten. För besökare till detaljhandel föreligger speciella förutsättningar då en stor del av kunderna kommer från andra kommuner än Kalmar. Därför är ett rimligt antagande att ca 50% av besökarna kör bil (istället för 29% som räknats fram i alstringsverktyget). För anställda, oavsett verksamhet, används färdmedelsfördelningen för kontor, då denna verksamhet huvudsakligen genererar arbetsresor. För besökande används bilandel respektive cykelandel för att beräkna behovet av bilplatser. Cykelandelen har antagits utgöra ca 60% av den totala andelen som går eller cyklar i tabellen. Zonindelning Bedömningen har gjorts att en zonindelning på Kvarnholmen och Malmen inte är ändamålsenlig. Detta då skillnaden mellan områdena vad avser bl a boendetäthet och bilinnehav är liten, samt att stadskärnan, i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Kvarnholmen, kommer att växa mot nordväst, från Kvarnholmen ut mot Sveaplan osv på Malmen. Ny bostadsbebyggelse och nya verksamheter bedöms därmed ha samma behov av parkering, oavsett om exploateringen sker på Kvarnholmen eller på Malmen. Vid behov kan givetvis justeringar av parkeringstalen göras bl a med avseende på framtida exploateringars läge. Kalmar kommun

23 BILAGA 2 - BEGREPPSFÖRKLARING Angöring Avlösen Tillfällig eller kortare uppställning av fordon för på- och avstigning eller för lastning och lossning. Avtal där annan fastighetsägare går in i berörd fastighetsägares ställe och anordnar de bilplatser som krävs. Bilplats (bpl) Utrymme för uppställning av en bil, en parkeringsruta. Bilpool Biltäthet BTA (bruttoarea) Grön resplan Parkering Parkeringsköp Bilpool innebär att ett antal personer eller företag delar på en eller flera bilar. Bilen bokas av användaren före körning. Antal bilar per 1000 invånare Anger arean av byggnadens våningsplan begränsade av ytterväggarnas ytor. En lokals våningsyta utgörs av summan av lokalens samtliga våningsplans ytor. Utrymmen som inte ska ingå är garage, körytor, pannrum, fläktrum samt förråd i bostadsfastigheter. Utrymmen som ska ingå är lager och hanteringslokaler i direkt anslutning till huvudlokalen samt trapphus. Syftar till att förvalta och förändra resmönstret hos den som reser till en specifik plats, t ex ett företag. Uppställning av fordon, dock ej för tillfällig angöring. Avtal där fastighetsägaren löser den egna fastighetens parkeringsbehov på annan plats än inom den egna fastigheten enligt vad Plan- och Bygglagen (PBL) kräver. Avtal kan tecknas med annan fastighetsägare alternativt med kommunen. Möjliggör samutnyttjande. Parkeringsplats Utrymme för parkering av ett eller flera fordon. Samutnyttjande Gemensam användning av parkeringsplatser för två eller flera byggnader, lokaler, verksamheter eller användare. Platserna reserveras inte för någon användare. Förutsätter en kartläggning av beläggningstiden för olika användare vid olika tidpunkter och att dessa inte sammanfaller med varandra. Kalmar kommun

24 REFERENSER & KÄLLOR Befolkningsstatistik för Kvarnholmen och Malmen 2010, Kalmar kommun Befolkningsprognos för Kalmar kommun samt , Kalmar kommuns hemsida Utdrag ur BILPAK för Kvarnholmen och Malmen 2010, Kalmar kommun RES 0506 Parkeringslexikon, Henriksson, Carl-Henrik, 1990, Stockholm Förslag till Politikdokument för Parkering i Eskilstuna kommun, ARKALI 2005 Parkeringspolicy och parkeringsnormer för Kalmar kommun, Trivector 2006 Parkeringsnorm för Helsingborgs stad, Tekniska förvaltningen, 2007 Parkeringsnorm för Trelleborg, Tyréns, 2007 Parkeringsriktlinjer för Västerås stad, Trivector 2007 Riktlinjer för beräkning av parkeringsbehov inom Växjö kommun, 2009 Parkeringsnorm och parkeringsstrategi för Landskrona stad, Examensarbete Lunds Tekniska högskola 2009 Parkeringsnorm för bil och cykel i Malmö, Malmö stad Stadsbyggnadskontor, 2010 Vägledning till parkeringstal vid detaljplaner och bygglov, Göteborgs stad 2010 Parkeringstal för Partille kommun, 2011 Kalmar kommun

Vellinge kommun PARKERINGSNORM

Vellinge kommun PARKERINGSNORM Mars 2007 Denna utredning har utförts under januari 2006 - mars 2007 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö Tel: 042-698 16 00 Org.nr 556194-7986 Beställare Vellinge

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT

PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler >> Styrdokument PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT ANTAGET AV: KOMMUNSTYRELSEN DATUM: 2015-10-08, 253 ANSVAR UPPFÖLJNING: SEKTORCHEF MSB GÄLLER TILL OCH

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Parkeringstal. för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26

Parkeringstal. för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26 Parkeringstal för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26 Datum: 2014-05-26 Slutversion Beställare Projektledare Referensgrupp Kvalitetsgranskning Mikael Anderson, Gatuchef Kävlinge kommun Björn Petersson,

Läs mer

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts.

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. 24, rev 2013-07-04 Nacka Strand framtida parkeringsbehov Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. Föreslagna

Läs mer

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 2014-10-08 Rev 2014-10-07 SID 1 (13) SBN2014:142 Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 Bakgrund Behovet av ny parkeringsnorm Den nuvarande parkeringsnormen, som ligger till grund för beräkning

Läs mer

Parkeringsriktlinjer för Västerås stad

Parkeringsriktlinjer för Västerås stad RAPPORT 2006:86 VERSION 0.98 Parkeringsriktlinjer för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-04 2007-02-06 Dokumentinformation Titel: Parkeringsriktlinjer för Västerås stad Serie nr: 2006:86

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 januari 2013 kl. 8:30 Plats Stadshuset, KS-salen Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av justerare

Läs mer

Parkeringstal. Parkeringstal. för Partille kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-08

Parkeringstal. Parkeringstal. för Partille kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-08 Parkeringstal för Partille kommun Parkeringstal Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-08 Innehåll Förord 4 Sammanfattning 5 Bakgrund 6 Inledning 6 Parkeringstalen ersätter gällande parkeringsnormer 6 Vikten

Läs mer

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter.

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Helsingborg 5 mars 2007 Enligt sändlista (VGV) Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Den nu gällande parkeringsnormen

Läs mer

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1 PM 2015:25 Paulina Soliman Jesper Nordlund 2015-05-04 Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1. Bakgrund Diligentia planerar att tillföra 39 hyreslägenheter till befintlig bostadsfastighet

Läs mer

Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges

Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges PARKERINGSTAL FÖR CYKEL BOSTÄDER Verksamhet Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges Flerbostadshus 20 25 1,8 2,3/bostad Särskilda boendeformer Äldreboende 5 10 cpl/1000 kvm BTA 0,3 cpl/boende

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR UPPSALA KOMMUN

PARKERINGSNORM FÖR UPPSALA KOMMUN PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN PARKERINGSNORM FÖR UPPSALA KOMMUN Antagen av plan- och byggnadsnämnden 2013-12-12 412 Läsanvisning I parkeringsnormens inledning beskrivs syftet med parkeringsnormen och dess

Läs mer

Utdrag ur Parkeringstal för Huddinge kommun godkänd av kommunstyrelsen

Utdrag ur Parkeringstal för Huddinge kommun godkänd av kommunstyrelsen PARKERINGSNORM - BIL Utdrag ur Parkeringstal för Huddinge kommun godkänd av kommunstyrelsen del 1 Parkeringstal med kommentarer del 2 Tillämpningsanvisningar Hela dokumentet finns på www.huddinge.se trafik,

Läs mer

Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun

Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun 2010-09-22, reviderad 2011-03-01 Beställare Beställarens representant Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg Tel 0346-88 60 00 www.falkenberg.se Johan Risholm Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

Parkeringsnorm för Karlstads kommun

Parkeringsnorm för Karlstads kommun Parkeringsnorm för Karlstads kommun Riktlinjer för beräkning Antagen av Stadsbyggnadsnämnden 201X-xx-xx 1 BAKGRUND Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Stadsbyggnadsnämnden att revidera nuvarande

Läs mer

Vägledning parkeringstal vid detaljplaner och bygglov 2

Vägledning parkeringstal vid detaljplaner och bygglov 2 VÄGLEDNING TILL PARKERINGSTAL VID DETALJPLANER OCH BYGGLOV GÖTEBORGS STAD 2011 Rapporten är framtagen i samarbete mellan Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret, Göteborgs Stad. Ledningsgrupp: Ylva Löf,

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön Nacka 2014-05-12 Promemoria Avsändare: Atrium Ljungberg AB Planenheten Nacka kommun Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön 1. Sammanfattning Parkeringstal är riktvärden för

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Utredning Kommunalt parkeringsbolag

Utredning Kommunalt parkeringsbolag TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2013-11-04 KS 2013/516 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Utredning Kommunalt parkeringsbolag Ärendebeskrivning

Läs mer

Parkeringstal för cykel och bil

Parkeringstal för cykel och bil SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Parkeringstal för cykel och bil Gävle kommun 2014 Antagna av Tekniska Nämnden den 4 juni 2014 1 Inledning Bakgrund till parkeringstalen Lämpligt utrymme för parkering, lastning och

Läs mer

Parkeringstal för Östersunds kommun

Parkeringstal för Östersunds kommun Dnr Ädh 1591-2006 Parkeringstal för Östersunds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-06-28 Inledning Plan- och bygglagen föreskriver att när tomter tas i anspråk för bebyggelse skall det tillses att

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun 2013-10-08 Sam 113/2013 Parkeringsriktlinjer Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Olika typer av parkering...3 Mål...4 Att stadsutvecklingen sker i balans...4 En väl balanserad tillgänglighet...4

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

PARKERINGSKÖP Köpa parkering i stället för att bygga i egen regi Parkeringslösning till en lägre kostnad Samlade anläggningar inga fasta platser ökat samnyttjande Umeå har arbetat med parkeringsköp sedan

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

Parkeringsnorm 2007 Joel Ahlquist Planerings- och utredningsavdelningen Kiruna kommun 2007-10-26

Parkeringsnorm 2007 Joel Ahlquist Planerings- och utredningsavdelningen Kiruna kommun 2007-10-26 Parkeringsnorm 2007 Joel Ahlquist Kiruna kommun 2007-10-26 1(7) Innehåll 1 Bakgrund...2 1.1 Vad är en parkeringsnorm?...2 2 Framtagning av Parkeringsnorm och normtal...2 2.1 Beräkning av parkeringsbehov...2

Läs mer

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic PARKERINGSPOLICY I SVERIGE Karin Neergaard, Trivector Traffic TRIVECTOR TRAFFIC Konsulttjänster och forskning inget annat än hållbara transporter Lund, Stockholm, Göteborg Klimat, energi och miljö Kollektivtrafik

Läs mer

Parkeringspolicy och Parkeringsnorm

Parkeringspolicy och Parkeringsnorm Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö Antagen september 2010 Malmö stadsbyggnadskontor Pr 3087 Sammanfattning Innehåll Sammanfattning...2 Förord...5 Bakgrund...6 Malmös utveckling

Läs mer

Sida 1 1 Sida2 2 Sida 3 Som vi såg illustrerat i videon så är det ofta en huggsexa om vem som ska norpa en ledig parkering. Det beror på att dagens parkeringssystem bygger på den planekonomiska modellen,

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av. parkeringsplatsbehov. Antagen av Kommunstyrelsen 2010-04-06

Riktlinjer för bedömning av. parkeringsplatsbehov. Antagen av Kommunstyrelsen 2010-04-06 Riktlinjer för bedömning av parkeringsplatsbehov Antagen av Kommunstyrelsen 2010-04-06 Handlingen är framtagen av Stadsbyggnadskontoret, Partille kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2010-04-06. Ledningsgrupp:

Läs mer

Parkeringsutredning Örnsköldsvik

Parkeringsutredning Örnsköldsvik Rapport: 2013:111 / Version: 1.2 Parkeringsutredning Örnsköldsvik Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning Örnsköldsvik Serie nr: 2013:111 Projektnr: 13151 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare:

Läs mer

nternati Parkeringsriktlinjer Beslutad av XXXX datumxx 2015 Utkast 140409 program policy handlingsplan riktlinje

nternati Parkeringsriktlinjer Beslutad av XXXX datumxx 2015 Utkast 140409 program policy handlingsplan riktlinje nternati Parkeringsriktlinjer Beslutad av XXXX datumxx 2015 Utkast 140409 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet

Läs mer

Parkeringsplan Kalmar centrum

Parkeringsplan Kalmar centrum Parkeringsplan Kalmar centrum nov 2012 BESTÄLLARE: Kalmar kommun KONSULT: Tyréns AB UPPDRAGSANSVARIG: Per Eneroth HANDLÄGGARE: Emily Evenäs, Ann Cederberg TYRÉNS UPPDRAGSNUMMER: 229327 SÖKVÄG: M:\_uppdrag\229327\T\Parkeringplan

Läs mer

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 MILJÖSTADSDELEN NORRA DJURGÅRDSSTADEN 2030 ; 12 000 lägenhet och 35 000 arbetsplatser Några övergripande miljömål;

Läs mer

Parkeringsnorm 335:7. bilplatserna inte är reserverade för en viss persons bil utan kan nyttjas av olika personer vid olika tillfällen och

Parkeringsnorm 335:7. bilplatserna inte är reserverade för en viss persons bil utan kan nyttjas av olika personer vid olika tillfällen och Parkeringsnorm 335:7 Parkeringsnorm Fastställd av kommunfullmäktige 1998-06-11 Gäller fr o m 1998-07-01 Syfte Parkeringsnormen klargör hur vi i Borås tillämpar plan- och bygglagens bestämmelser, PBL 3

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller 1(5) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2(5) 1 Förutsättningar

Läs mer

Haninge kommun. Parkeringsutredning Haningeterrassen. Stockholm 2012-12-21

Haninge kommun. Parkeringsutredning Haningeterrassen. Stockholm 2012-12-21 Haninge kommun Parkeringsutredning Haningeterrassen Stockholm 2012-12-21 SAMMANFATTNING Haningeterrassen är ett centralt område i Haninge som planeras för bostäder, verksamheter och handel. En stor del

Läs mer

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT UPPDRAG Hållbarhetsprogram Storsjö strand UPPDRAGSNUMMER 1157603 UPPDRAGSLEDARE Daina Millers-Dalsjö UPPRÄTTAD AV Sverker Hanson DATUM 05-16 Bild; Storsjö Strands Översiktsplan, Östersunds kommun 1 (10)

Läs mer

Rapport 2011:28. Tidsbegränsade bygglov Hur hanterar kommunerna frågan om lägre krav på parkeringsplatser för studentbostäder?

Rapport 2011:28. Tidsbegränsade bygglov Hur hanterar kommunerna frågan om lägre krav på parkeringsplatser för studentbostäder? Rapport 2011:28 Tidsbegränsade bygglov Hur hanterar kommunerna frågan om lägre krav på parkeringsplatser för studentbostäder? Slutredovisning av återrapporteringskrav: Tidsbegränsade bygglov Hur hanterar

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR BORÅS STAD REMISSFÖRSLAG 2015-09-15

PARKERINGSNORM FÖR BORÅS STAD REMISSFÖRSLAG 2015-09-15 PARKERINGSNORM FÖR BORÅS STAD REMISSFÖRSLAG 2015-09-15 1 Projektorganisation Styrgrupp Projektledning Projektgrupp Alf Iwarsson, Tekniska förvaltningen Anders Engberg, Samhällsbyggnadsförvaltningen Andreas

Läs mer

STYRDOKUMENT. Antaget av kommunfullmäktige 2013-02-18, 2 Parkeringsstrategi. Ludvika centrum. Antaget av Kommunfullmäktige 2013-02-18

STYRDOKUMENT. Antaget av kommunfullmäktige 2013-02-18, 2 Parkeringsstrategi. Ludvika centrum. Antaget av Kommunfullmäktige 2013-02-18 STYRDOKUMENT Antaget av kommunfullmäktige 2013-02-18, 2 Parkeringsstrategi Ludvika centrum Antaget av Kommunfullmäktige 2013-02-18 Revideras 2015 Parkeringsstrategi för Ludvika centrum Parkeringsstrategin

Läs mer

Parkeringsprogram för Huddinge kommun. December 2014 GK-2012/1173.352 KS-2014/1646.353

Parkeringsprogram för Huddinge kommun. December 2014 GK-2012/1173.352 KS-2014/1646.353 Parkeringsprogram för Huddinge kommun December 2014 GK-2012/1173.352 KS-2014/1646.353 1 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Gatu- och trafikavdelningen 15 december 2014 Huddinge kommun PARKERINGSPROGRAM

Läs mer

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun 2013-10-08 Handlingsplan för parkering Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Planera och samverka för god tillgänglighet...4 1. Uppdatera p-normen...4 2. Utred parkeringsköpet...4 3. Gör områdesvisa

Läs mer

Detaljplan för utbyggnad av Mönsterås Hälsocentral m.m. Parkeringsutredning

Detaljplan för utbyggnad av Mönsterås Hälsocentral m.m. Parkeringsutredning Detaljplan för utbyggnad av Mönsterås Hälsocentral m.m. Parkeringsutredning 2014-10-29 Plan- och byggavdelningen, Mönsterås kommun Innehållsförteckning Inledning... 2 Bakgrund och syfte... 2 Förutsättningar...

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning. 2009-04-27, rev 2009-06-05

Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning. 2009-04-27, rev 2009-06-05 Kungsbacka Beställare Projektledare Kungsbacka stad Stadshuset 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 Hasse Andersson Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg 031-50 70 00 Ebbe

Läs mer

PARKERINGSSTRATEGI. Parkeringszoner Täby kommun. Täby kyrkby. Gullsjön. Visinge. Visinge Gribbylund. Gribbylund. Erikslund

PARKERINGSSTRATEGI. Parkeringszoner Täby kommun. Täby kyrkby. Gullsjön. Visinge. Visinge Gribbylund. Gribbylund. Erikslund [ANTAGANDEHANDLING] 2013-12-10 SBN 243/2013-30 PARKERINGSSTRATEGI Handbok Parkeringszoner Täby kommun Vallentunasjön Täby Täby kyrkby kyrkby Ullnasjön Gullsjön Löttingelund Löttingelund Lövbrunna Lövbrunna

Läs mer

Parkeringsstrategi Trelleborg

Parkeringsstrategi Trelleborg Rapport: 2013:74 Parkeringsstrategi Trelleborg Bil- och cykelparkering idag, 2016 och 2030 Dokumentinformation Titel: Parkeringsstrategi Trelleborg, Bil- och cykelparkering idag, 2016 och 2030 Serie nr:

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

Nacka kommun. Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process. Stockholm 2015-03-12

Nacka kommun. Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process. Stockholm 2015-03-12 Nacka kommun Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process Stockholm 2015-03-12 Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process Datum 2015-03-12 Uppdragsnummer 1320010314 Anna

Läs mer

Trafikprognos samt en bullerberäkning för fyra fastigheter i Åkarp

Trafikprognos samt en bullerberäkning för fyra fastigheter i Åkarp [Delprodukt] Skapad av: Fackansvarig: Dokumentdatum: 2013-11-20 Diarienr/Ärendenr: TRV 2010/35145 Version: Anna-Karin Ekström, Tyréns AB Anna-Karin Ekström, Tyréns AB/Ansvarig MKB Cristiano Piga, Tyréns

Läs mer

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008 Höörs kommun Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram September 2008 Denna utredning har utförts under juni-september 2008 av följande projektorganisation: BESTÄLLARE Höörs kommun Box 53 243

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Parkeringstal för nya bostäder i Stockholms län

Parkeringstal för nya bostäder i Stockholms län Parkeringstal för nya bostäder i Stockholms län Sammanställning och jämförelse RAPPORT september 2014 Författare Pelle Envall, Jesper Skiöld, Merle Breyer och Elin Celik 1 (31) Innehållsförteckning Sammanfattning...4

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE November 2008 Denna utredning utfördes 2005/2006 och har uppdaterats under januari-februari respektive oktober-november 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö

Läs mer

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Elvir Kovacic Trafikplanerare Stadsbyggnadskontor Malmö TRAFIKBULLER miljöstörning som berör flest människor i Sverige. ca 20-25 % av inneboende i flerbostadshus

Läs mer

Efter samrådstidens utgång förväntas förslaget att antas av kommunfullmäktige.

Efter samrådstidens utgång förväntas förslaget att antas av kommunfullmäktige. Datum Dnr 2010-10-14 KS 2010/252 SAMRÅDSREMISS FÖRSLAG TILL PARKERINGSNORM I samband med att en ny trafikplan håller på att tas fram för Falkenbergs tätort har det även gjorts en översyn av gällande parkeringsnorm.

Läs mer

- underlag för Dp 5212, Vintrie 20:1 m.fl. December 2012

- underlag för Dp 5212, Vintrie 20:1 m.fl. December 2012 TR I F A M P K U A K T 3 T S vy mötesplats vy paviljoner/sta tiver bänk ingång -20 BYGGNAD 2 1 2 1 20 A ingång ljusgård bänk BYGGNAD B bänk vy P-GARAGE vy Förskola P-Hus Trafikutredning - underlag för

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

Kalmar Nyckel PLATSEN

Kalmar Nyckel PLATSEN Sida 1 (6) Placering av Linnéuniversitet i Kalmar 2009-11-20 BEDÖMNINGSARBETE ARKITEKTUPPDRAG Kalmar Nyckel PLATSEN 1 Allmänt Vad innebär huvudkriterierna för förslaget: sjönära, stadsnära, kommunikationsnära.

Läs mer

PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark

PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark 2013-11-21 1 (6) Dnr TEN 2012/682 PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark Parkeringssituationen i Järfälla Dagens parkeringsutbud och beläggning

Läs mer

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn PM TRAFIK OCH BULLERUTREDNING 1 Datum 2013-11-27 PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn Anna-Ida Lundberg ÅF Lars Lindström ÅF Anders Bernhardsson M4Traffic ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2

Läs mer

Förslag till Göteborgs Cykelparkeringsrikt- linjer samt underlag för dimensionering. Meddelande 4:2008 Mars 2008. Trafikkontoret Trafik

Förslag till Göteborgs Cykelparkeringsrikt- linjer samt underlag för dimensionering. Meddelande 4:2008 Mars 2008. Trafikkontoret Trafik Förslag till Göteborgs Cykelparkeringsrikt- linjer samt underlag för dimensionering Meddelande 4:2008 Mars 2008 Trafikkontoret Trafik INNEHÅLL 1 BAKGRUND OCH SYFTE 1 2 FÖRUTSÄTTNINGAR. 2 3 TILLÄMPNING

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

Parkeringsprogram INTERNREMISS 140409. - för bil och cykel i Västerås. Antaget av XXXX datumxx 2014. Version för internremiss 2014-04-04.

Parkeringsprogram INTERNREMISS 140409. - för bil och cykel i Västerås. Antaget av XXXX datumxx 2014. Version för internremiss 2014-04-04. nternati INTERNREMISS 140409 Parkeringsprogram - för bil och cykel i Västerås Antaget av XXXX datumxx 2014 Version för internremiss 2014-04-04 program policy handlingsplan riktlinje Parkeringsprogram program

Läs mer

Annan möjlig exploatering

Annan möjlig exploatering BILAGA 3 Trafik Loviseberg II Vi har kort analyserat trafikalstringen samt trafiksäkerhet för ev. ny industrietablering inom kvarteret Loviseberg i Botkyrka kommun. Förutsättningar Vi har tittat på 2 olika

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

Planeten ska med! Hållbar mobilitet, SWEPOMM

Planeten ska med! Hållbar mobilitet, SWEPOMM Planeten ska med! Hållbar mobilitet, SWEPOMM Kort om Riksbyggen Bygger fastigheter med bostadsrätt Skapar bostadsrättsföreningar Förvaltar fastigheterna åt bostadsrättsföreningarna Antal anställda ca 2

Läs mer

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Huddinges befolkning ökar precis som antalet transporter. Dagens och morgondagens växande behov kräver ett

Läs mer

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till detaljplan för del av Sicklaön 369:34 m fl (del av Dp 4 samt del av dp 75), Nacka kommun Enkelt planförfarande Upprättad på i oktober

Läs mer

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad 1 (7) Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - vid planerad nybyggnad Uppdragsgivare Riksbyggen, Bonumbostaden, Malmö Ref: Jon Ossler Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande

FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande VEM BYGGER VI FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande Varför pratar vi om parkeringsnormer? Ökad nyproduktion av bostäder och förnyelse av bostadsbyggandet, så att det också

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

PARKERINGSSTRATEGI FÖR POTTHOLMEN

PARKERINGSSTRATEGI FÖR POTTHOLMEN RAPPORT PARKERINGSSTRATEGI FÖR POTTHOLMEN VERSION 2 2014-04-17 Sammanfattning Tyréns AB fick 2013-10-28 uppdrag att studera en strategi för att hantera olika parkeringslösningar för Pottholmen som går

Läs mer

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831

Läs mer

Parkeringsnorm för Järfälla kommun

Parkeringsnorm för Järfälla kommun TRAFFIC AB RAPPORT 2010:40 VERSION 1.0 Parkeringsnorm för Järfälla kommun Dokumentinformation Titel: Parkeringsnorm för Järfälla kommun Serie nr: 2010:40 Projektnr: 10023 Författare: Jesper Nordlund, Madelene

Läs mer

Parkeringsprogram INTERNREMISS 140409. - för bil och cykel i Västerås. Antaget av XXXX datumxx 2014. Version för internremiss 2014-04-04.

Parkeringsprogram INTERNREMISS 140409. - för bil och cykel i Västerås. Antaget av XXXX datumxx 2014. Version för internremiss 2014-04-04. nternati INTERNREMISS 140409 Parkeringsprogram - för bil och cykel i Västerås Antaget av XXXX datumxx 2014 Version för internremiss 2014-04-04 program policy handlingsplan riktlinje Parkeringsprogram Sammanfattning

Läs mer

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Vån 4, 173 kvm, Centrum Östra Hamngatan 52, vån 4 Centrum Ledig yta: 173 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 8 14 Tillträde: Omgående Utsikt Historia Buss 20 m Nyrenoverad

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Revidering av Parkeringsstrategin

Revidering av Parkeringsstrategin Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2015-10-21 Revidering av Parkeringsstrategin En ny parkeringsstrategi infördes i Karlskrona 2012. Syftet var främst att få rätt bil på rätt

Läs mer

Miljöeffekter av externa affärsetableringar Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik Lunds Tekniska Högskola

Miljöeffekter av externa affärsetableringar Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik Lunds Tekniska Högskola Miljöeffekter av externa affärsetableringar Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik Lunds Tekniska Högskola Syftet med detta projekt har varit att belysa effekterna på miljön av externa affärsetableringar

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus 1 (6) Kv Willan 7, Ängelholm vid planerat bostadshus Uppdragsgivare Ängelholms kommun Ref: Ralph Blomqvist Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat bostadshus på kv Willan 7 i Ängelholm..

Läs mer

Parkeringspolicy för Kungälvs Kommun

Parkeringspolicy för Kungälvs Kommun Parkeringspolicy för Kungälvs Kommun Datum 2011-02-10 Titel: Parkeringspolicy i Kungälvs kommun Dnr 2009/ 1330-514 Författare: Evalena Rydqvist, Jenny Bjønness Bergdahl Samhällsbyggnad i Kungälvs kommun,

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE. Parkeringspolicy. Riktlinjer för parkering i Gävle kommun. Antagen i Kommunstyrelsen den 2 december 2014

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE. Parkeringspolicy. Riktlinjer för parkering i Gävle kommun. Antagen i Kommunstyrelsen den 2 december 2014 SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Parkeringspolicy Riktlinjer för parkering i Gävle kommun Antagen i Kommunstyrelsen den 2 december 2014 Parkeringspolicy Riktlinjer för parkering i Gävle kommun Gävle kommun 2014 www.gavle.se

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Parkeringsutredning för Stationsområdet

Parkeringsutredning för Stationsområdet Rapport: 2013:110 Parkeringsutredning för Stationsområdet Parkeringstal och förslag till åtgärder för att uppmuntra hållbart resande Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden Telefon + 46 46 38 65 00 Fax

Läs mer