PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen"

Transkript

1

2 PA RKERINGSNORM för Kvar nholmen och Malmen Augusti 2012

3 Konsult Beställare Isbergs gata MALMÖ Tel: Org.nr: Ombud: Jonas Andersson Uppdragsansvarig: Per Eneroth Bitr uppdragsansvarig: Ann Cederberg Handläggare: Anna-Karin Ekström Emily Evenäs Samhällsbyggnadskontoret Box KALMAR Tel: Org.nr: Ombud: Projektansvarig: Per-Olof Johansson Lars-Olof Sjögren Tyréns uppdragsnummer Datum: Sökväg:

4 INNEHÅLL Parkeringsnorm för Kvarnholmen och Malmen - sammanfattning INLEDNING...1 AVGRÄNSNING...1 METOD...3 PARKERINGSNORM BOSTÄDER...4 Parkeringsnorm för bil...4 Parkeringsnorm för cykel...5 Jämförelse...5 PARKERINGSNORM ARBETSPLATSER...6 Parkeringsnorm för bil...6 Parkeringsnorm för cykel...7 Jämförelse...8 PARKERING FÖR FUNKTIONSHINDRADE...9 REDUCERING AV ANTALET BILPLATSER...9 Samnyttjande...9 Exempel...10 Bilpool...10 Gröna resplaner mobilitetsplaner...11 BILAGA 1 - FÖRUTSÄTTNINGAR...12 Befolkning...12 Biltäthet...12 Arbetstillfällen...13 Arbetstäthet och besökstäthet...13 Färdmedelsfördelning...14 Zonindelning...15 BILAGA 2 - BEGREPPSFÖRKLARING...16 REFERENSER & KÄLLOR...17

5

6 PARKERINGSNORM FÖR KVARNHOLMEN OCH MALMEN (sammanfattning) Följande normer är rekommendationer som bör användas för beräkning av antal bilplatser respektive cykelplatser för boende och arbetsplatser vid nybyggnad, ombyggnad eller ändrad verksamhet. En fullständig redovisning av hur normerna är framtagna och de bör användas finns i följande rapport. Parkeringsnorm för bil Parkeringsnorm för boende lägenhetsfördelning okänd Område Bilplatsbehov (bpl/1000 kvm BTA) Kvarnholmen och Malmen Varav 1,0 besöksparkering Parkeringsnorm för boende lägenhetsfördelning känd Område Lägenhetsstorlek Bilplatsbehov (bpl/lgh) Kvarnholmen och Malmen 1 rok 0,3 1 2 rok 0,5 1 3 rok 0,7 1 >3 rok 1,0 1 1 Varav 0,1 besöksparkering Område Rumsstorlek Bilplatsbehov (bpl/lgh) Kvarnholmen och Malmen 1 Varav 0,1 besöksparkering Studentrum gem. kök Studentrum pentry 0,2 1 0,3 1 Parkeringsnorm för anställda Område Bilplats per anställd 1 Kvarnholmen och Malmen 0,34 1 Används när antalet anställda är känt Verksamhetstyp Bilplatser/1000 kvm för anställda 1 Riktvärde Kontor ,5 Småindustri Handel Restaurang Hotell 0,7-1,4 1,05 Förskola 7 7 Grundskola 2,5-3,5 3 Vårdboende 1-2 1,5 1 Används när antalet anställda inte är känt

7 Parkeringsnorm för besökare Verksamhetstyp Bilplatser/1000 kvm för besökare Riktvärde Kontor 1-2 1,5 Småindustri Handel Restaurang Hotell 5-8 6,5 Förskola Angöring/avd - 1,5 Grundskola 1,5-3 2,5 Angöring/klass - 0,5-1 Vårdboende 3 3 Parkeringsnorm för cykel Parkeringsnorm för boende Område Cykelplatsbehov (cpl/lgh) Kvarnholmen och Malmen 2,1 1 1 Varav 0,5 besöksparkering Parkeringsnorm för anställda Verksamhetstyp Cykelplatser/1000 kvm för anställda Riktvärde Kontor Småindustri 3-6 4,5 Handel 3-6 4,5 Restaurang 5-8 6,5 Hotell 0,5-1,5 1 Förskola 8 8 Grundskola 5-6,5 6 Vårdboende 2-3 2,5 Parkeringsnorm för besökande Verksamhetstyp Cykelplatser/1000 kvm för Riktvärde besökande/elever Kontor 1-2 1,5 Småindustri 0-1 0,5 Handel Restaurang Hotell 0-0,5 0,5 Förskola ,5 Grundskola ,5 Vårdboende 5-6 5,

8 INLEDNING I samband med att den fördjupade översiktsplanen för Kvarnholmen med omgivande vattenrum har tagits fram har parkeringsfrågan i Kalmars centrala delar aktualiserats och kommunfullmäktige har gett Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda parkeringsfrågan för Kvarnholmen och Malmen. Detta görs i två delar parkeringsnorm och parkeringsplan. Parkeringsnormen hanterar frågan om hur många bilplatser som krävs för att möta det parkeringsbehov nya exploateringar medför, men svarar inte på frågan om var eller hur det tillkommande parkeringsbehovet skall lösas. Dessa frågor besvaras av parkeringsplanen. I parkeringsplanen presenteras de mål, strategier och riktlinjer som kommunen har för parkeringen på Kvarnholmen och Malmen parkeringspolicyn med utgångspunkt i övergripande mål som redovisas i översiktsplanen för kommunen och den fördjupade översiktsplanen för Kvarnholmen. I parkeringsplanen bedöms också framtida utbud och efterfrågan på parkering och vilka åtgärder som behöver vidtas med utgångspunkt i parkeringspolicyns riktlinjer, t ex var nya parkeringsanläggningar kan lokaliseras. AV G R Ä N S N I N G Parkeringsnormen omfattar Kvarnholmen och Malmen enligt avgränsning i karta nedan. Kalmar kommun

9 Bakgrund Kommunen har ett övergripande ansvar för planering av parkering. I detaljplaner anges var parkering skall ordnas och hur mycket parkering som skall finnas. Det är sedan fastighetsägarnas skyldighet att ordna med parkeringsmöjligheter för den verksamhet som bedrivs på fastigheten. Parkeringsnormen ska fungera som vägledning vid detaljplaneläggning, hur mycket parkering planen bör möjliggöra, och som utgångspunkt vid bygglovsansökningar, vad som kommer att anordnas. Parkering behandlas i Plan- och Bygglagen. I den mån parkering inte kan anordnas inom den egna fastigheten kan parkeringsbehovet lösas genom parkeringsköp (friköp eller avlösen) på annan fastighet. Syftet med parkeringsnormen är att tillgodose parkeringsbehovet för boende, besökande och arbetstagare med hänsyn tagen till de ambitioner som finns att minska bilresandet och öka andelen resor med hållbara färdmedel. Behovet av bilplatser påverkas av en rad faktorer som boendetäthet, biltäthet, arbetstäthet, bilförarandel, samnyttjande, närhet till service, kollektivtrafiknätens och gång- och cykelnätens attraktivitet. Men även utrymmesbrist, när staden i sig utgör en fysisk ram för ytterligare parkering, miljöaspekter och politisk vilja, vilka stadsmiljökvaliteter som eftersträvas påverkar vilket utbud av bilplatser som skall erbjudas. Parkeringsnormen är därmed en utgångspunkt för bedömningen av parkeringsbehovet och kan justeras utifrån det aktuella projektets förutsättningar. Parkeringsnormen används vid nybyggnad, ombyggnad och vid ändrad användning av befintlig funktion. Normen anger minimivärden för antal bilplatser för bostad samt för olika typer av verksamheter. Om ett projekt avser andra ändamål än de som omfattas av parkeringsnormen eller har en speciell inriktning bör parkeringsbehovet bedömas genom en särskild parkeringsutredning. Den senast i kommunfullmäktige antagna parkeringsnormen för Kvarnholmen och Malmen är från Under arbetades en ny parkeringsnorm fram för hela Kalmar kommun. Denna är inte antagen i kommunfullmäktige, men utgör ett arbetsmaterial för kommunens tjänstemän i parkeringsfrågor. Kalmar kommun

10 METOD För att kunna bestämma en norm för boendeparkering behöver man beräkna bilplatsbehovet. Detta görs med hjälp av boendetätheten och biltätheten enligt formeln: Bilplatsbehov = boendetäthet x biltäthet Uppgifter om boendetäthet har beräknats utifrån statistik erhållen från Kalmar kommun. Uppgifter om biltäthet har också erhållits från Kalmar kommun. Hur många bilplatser som krävs vid respektive arbetsplats beror på faktorer som typ av arbetsplats, läge och kollektivtrafikutbud m fl. För att kunna fastställa ett parkeringstal som norm för arbetsplatser krävs det att man känner till arbetstätheten samt hur färdmedelsfördelningen ser ut. Andelen som reser med bil multipliceras sedan med arbetstätheten för att få fram parkeringstalet per 1000 kvm BTA (bruttoarea). Bilplatsbehov = arbetstäthet x bilförarandel Arbetstätheten har uppskattats utifrån statistik från Kalmar kommun men också med utgångspunkt i andra kommuners parkeringsnormer. Bl a har Göteborg gjort undersökningar för att verifiera arbetstätheten inom vissa verksamheter. För att få fram hur många som färdas med bil respektive cykel har RES 0506 använts. För att kunna kontrollera att den framtagna parkeringsnormen ligger på lämplig nivå har jämförelser gjorts med några andra svenska kommuners parkeringsnormer framtagna de senaste åren. Kalmar kommun

11 PA RKERINGSNORM BOSTÄDER Parkeringsnorm för bil Det är viktigt att alla som har en bil har möjlighet att parkera den inom rimligt avstånd från sin bostad. För att nå en hållbar utveckling i Kalmar vill man inte nödvändigtvis minska bilinnehavet utan bilanvändandet. Genom att säkerställa att det ordnas tillräckligt med boendeparkering inom fastigheten frigörs gatuytor. Är boendeparkeringen otillräcklig finns det en risk att de boende istället parkerar på gatan, vilket kan skapa problem vad gäller framkomlighet, säkerhet och tillgänglighet för besökare. Det finns också en risk att de boende väljer att parkera i ett närliggande område, vilket då istället kan innebära problem för de boende i det området att finna en ledig bilplats. Säkerställandet av tillräcklig boendeparkering, framför allt i kombination med utbyggd kollektivtrafik och utbyggda gång- och cykelnät, ökar också sannolikheten att man som boende väljer att åka kollektivt, gå eller cykla till arbetet istället för att ta bilen. Parkeringsnorm för boende lägenhetsfördelning okänd Nedan redovisas parkeringsnormen för parkering för boende i de fall då lägenhetsfördelningen inte är känd. Beräkningen grundar sig på att en lägenhet i snitt är ca 80 kvm stor. Område Bilplatsbehov (bpl/1000 kvm BTA) Kvarnholmen och Malmen Varav 1,0 besöksparkering Parkeringsnorm för boende lägenhetsfördelning känd Då antalet lägenheter är känt kan man använda sig av normen nedan som redovisar antalet bilplatser per lägenhet. Område Lägenhetsstorlek Bilplatsbehov (bpl/lgh) Kvarnholmen och Malmen 1 rok 0,3 1 2 rok 0,5 1 3 rok 0,7 1 >3 rok 1,0 1 1 Varav 0,1 besöksparkering Bilinnehavet bland studenter är i regel betydligt lägre än bland övriga invånare. Därför är det möjligt att anpassa normen efter parkeringsbehovet. Kalmar kommun

12 Område Rumsstorlek Bilplatsbehov (bpl/lgh) Kvarnholmen och Malmen Studentrum med gemensamt kök Studentrum med eget pentry 0,2 1 0,3 1 1 Varav 0,1 besöksparkering På såväl Kvarnholmen som Malmen finns en del småhus. Troligen kommer inga nya småhus att byggas, men om så skulle ske rekommenderas att en särskild utredning bestämmer en sådan exploaterings parkeringsbehov. Parkeringsnorm för cykel Med en målsättning att minska antalet bilresor bör parkeringsmöjligheterna för cykel vara goda. Cykelparkeringens läge skall prioriteras framför bilparkering och bör anordnas så nära entrén som möjligt. Minst en cykelplats/lägenhet bör vara lättillgänglig. Varje boende bör ha en cykelplats. Utöver detta tillkommer cykelplats för besökare. För Kvarnholmen och Malmen bedöms normen för cykelplatser uppgå till följande: Område Cykelplatsbehov (cpl/lgh) Kvarnholmen och Malmen 2,1 1 1 Varav 0,5 besöksparkering Jämförelse Bilparkeringsnormen för bostäder i centrala Kalmar har sänkts något i jämförelse med den norm som togs fram 2006 för zon A. Det är framför allt den något lägre boendetätheten som slår igenom. I jämförelsen redovisas parkeringstal för andra kommuners centrumområden. Kommun Bilplatser/lgh Bilplatser/1000 kvm Kalmar (2012) 0,3-1,0 8 Kalmar (2006) 0,6-0,85 8,5 Lund (2011) - 8 Landskrona (2009) 0,9 - Växjö (2009) 0,5 - Helsingborg (2007) 0,4-0,85 - Västerås (2007) 0,3-1,1 9 Eskilstuna (2005) 0,2-0,8 7 Parkeringsnormen för cykel ligger i stort sett på samma nivå som övriga kommuner, med hänsyn tagen till boendetätheten. Kalmar kommun

13 PA RKERINGSNORM ARBETSPL A T SER Parkeringsnorm för bil Parkeringsnorm för anställda Baserat på den antagna färdmedelsfördelningen med utbyggd kollektivtrafik och gång- och cykelmöjligheter uppgår parkeringsnormen för anställda till följande, oberoende av typ av verksamhet: Område Bilplats per anställd 1 Kvarnholmen och Malmen 0,34 1 Används när antalet anställda är känt Nedan redovisas de beräknade parkeringsnormerna för anställda vid kontor, småindustri och handel per 1000 kvm verksamhetsyta. Beräkningarna är baserade på den antagna arbetstätheten och färdmedelsfördelningen redovisade under kapitlet förutsättningar. Normerna är angivna i spann där den lägsta siffran representerar den lägsta arbetstätheten och den högsta siffran representerar den högsta arbetstätheten. Spannet ger en flexibilitet att anpassa behovstalet efter det aktuella projektets förutsättningar. Det krävs dock att förutsättningarna utreds ordentligt så att en högre eller lägre norm tydligt kan motiveras. Verksamhetstyp Bilplatser/1000 kvm för Riktvärde anställda 1 Kontor ,5 Småindustri Handel Restaurang Hotell 0,7-1,4 1,05 Förskola 7 7 Grundskola 2,5-3,5 3 Vårdboende 1-2 1,5 1 Används när antalet anställda inte är känt Parkeringsnorm för besökare Nedan redovisas de beräknade parkeringsnormerna för besökare och kunder till kontor, småindustri och handel per 1000 kvm verksamhetsyta. Beräkningarna är baserade på den antagna besökstätheten och färdmedelsfördelningen redovisade under förutsättningar. Normerna är angivna i spann där den lägsta siffran representerar den lägsta besökstätheten och den högsta siffran representerar den högsta besökstätheten. Spannet ger en flexibilitet att anpassa behovstalet efter det aktuella projektets förutsättningar. Det krävs dock att förutsättningarna utreds ordentligt så att en högre eller lägre norm tydligt kan motiveras. Kalmar kommun

14 Verksamhetstyp Bilplatser/1000 kvm för Riktvärde besökare Kontor 1-2 1,5 Småindustri Handel Restaurang Hotell 5-8 6,5 Förskola (angöring) Angöring/avd - 1,5 Grundskola (angöring) 1,5-3 2,5 Angöring/klass - 0,5-1 Vårdboende 3 3 Bilplatsbehovet för besökare till vissa typer av verksamheter, som exempelvis sjukhus, sportanläggningar, skolor och kyrkor, varierar kraftigt. Man bör därför i dessa fall göra en särskild utredning. Parkeringsnorm för cykel Parkeringsmöjligheterna för cykel bör vara goda för att målsättningen att öka andelen hållbara färdmedel skall uppnås. Cykelparkeringens läge skall prioriteras framför bilparkering och bör anordnas så nära entrén som möjligt. För Kvarnholmen och Malmen bedöms normen för cykelplatser uppgå till följande: Parkeringsnorm för anställda Verksamhetstyp Cykelplatser/1000 kvm för Riktvärde anställda Kontor Småindustri 3-6 4,5 Handel 3-6 4,5 Restaurang 5-8 6,5 Hotell 0,5-1,5 1 Förskola 8 8 Grundskola 5-6,5 6 Vårdboende 2-3 2,5 Kalmar kommun

15 Parkeringsnorm för besökande Verksamhetstyp Cykelplatser/1000 kvm för Riktvärde besökande/elever Kontor 1-2 1,5 Småindustri 0-1 0,5 Handel Restaurang Hotell 0-0,5 0,5 Förskola ,5 Grundskola ,5 Vårdboende 5-6 5,5 Jämförelse Bilparkeringsnormen för handel i centrala Kalmar har höjts något i jämförelse med den norm som togs fram 2006 för zon A. Det beror på att den antagna bilandelen är högre (50% istället för 35%), då hänsyn tagits till den stora andelen besökare från regionen som handlar i Kalmar centrum. En jämförelse med andra kommuner (centrumområde) redovisas nedan: Kommun Bilplatser/1000 kvm, anställda+besökare Kontor Småindustri/ Handel hantverk Kalmar (2012) Kalmar (2006) Lund (2011) Landskrona (2009) Växjö (2009) Helsingborg (2007) Västerås (2007) Eskilstuna (2005) , , ,1 6 27, ,6 Cykelparkeringsnormen ligger lägre än normen från 2006, vilket framför allt beror på att den tidigare normen antog att antalet besökare per 1000 kvm var betydligt högre (50-125). Cykelparkeringsnormen ligger i de flesta fall högre än övriga kommuners normer för cykelparkering, vilket speglar ambitionen att fler resor skall göras med hållbara färdmedel. Kalmar kommun

16 PA R K E R I N G F Ö R FUNKTIONSHINDRADE Enligt Boverkets Byggregler skall en bilplats för funktionshindrade ordnas inom 25 m gångavstånd från en byggnads entré. Detta bör i första hand gälla entréer som är av allmänt intresse. Handikappförbunden rekommenderar att 5 % av det totala antalet bilplatser är handikappanpassade. Minst en gångväg mellan en byggnads entré och parkering skall kunna användas av en person med funktionshinder. Vid planering och placering av bilplatser för funktionshindrade bör man kontrollera att förflyttningen från bilen till aktuella målpunkter kan ske utan onödiga omvägar och utan att hindras av kantstenar, trappsteg och liknande vilket kan motivera extra bred parkeringsyta. En vanlig praxis när reserverade bilplatser anordnas i befintlig anläggning är att göra dem dubbelt så breda som övriga platser. REDUCERI N G AV A N T A LET BILPL A TSER I enskilda projekt, där förhållandena bedöms vara särskilda, kan det vara aktuellt att göra avsteg från parkeringstalen. Avsteg från parkeringstalen kräver särskild utredning. Samnyttjande Samnyttjande av bilplatser innebär att flera använder samma bilplatser olika tidpunkter av dygnet. Genom att använda sig av denna metod kan man uppnå en högre och mer konstant beläggning på en parkeringsplats och därmed också reducera antalet bilplatser. Förutsättningen för att det ska fungera är att olika grupper parkerar under olika tidpunkter av dygnet och att det tas fram olika avtalslösningar för detta. Tabellen, som bygger på undersökningar som gjorts i Göteborg på 80-talet, kan användas som utgångspunkt för beräkning av samnyttjande om inget annat är känt eller utrymme finns för egen kartläggning. Det är viktigt att man är restriktiv med att samnyttja bilplatser som är avsedda för boende. Man bör alltid ha möjlighet att lämna bilen hemma och istället använda sig av ett alternativt transportmedel. Kalmar kommun

17 Vardag Fredag Lördag Natt Bostäder -boende besökande Kontor Handel Industri Hotell Restaurang Skolor Exempel Om förutsättningar för samnyttjande av bilplatser finns behöver man göra särskilda beräkningar. Erforderligt antal bilplatser beräknas enligt följande metod: En butik och en skola ska anläggas intill varandra centralt beläget. Man har nu bestämt sig för att dessa två verksamheter ska samnyttja parkeringsplatsen. Hur många bilplatser behövs? Enligt parkeringsnormen krävs följande: Butik Skola Bruttobehov 36 bilplatser 10 bilplatser 46 bilplatser Vardag Fredag Lördag Butik 40%*36=15 90%*36=32,4 100%*36=36 Skola 90%*10=9 10%*10=1 5%*10=0,5 Summa platser Sammanlagt antal nödvändiga platser är maximalt 37 stycken, jämfört med bruttoantalet 46 stycken. Med hjälp av samnyttjande kan man alltså i detta fall bygga 20 % färre bilplatser genom att inte öronmärka bilplatserna. Bilpool Bilpooler medför ett lägre parkeringsbehov då flera personer delar bil och kan minska bilinnehavet genom att hushållets bil ersätts med en poolbil. Undersökningar visar att det kan försvinna fem bilar för varje poolbil. Kalmar kommun

18 En förutsättning är att det finns tillgång till god kollektivtrafik och är nära till samhällsservice och annan service. För att tillgodoräkna sig ett reducerat parkeringstal för en exploatering genom införande av bilpool krävs dock att ett avtal om bilpoolsinförande tecknas med kommunen. Gröna resplaner mobilitetsplaner Syftet med sk gröna resplaner är att förändra resmönstret hos dem som reser till/från en utpekad plats. Det kan t ex avse anställda på ett specifikt företag eller elever och lärare på en skola. Planen avser åtgärder som säljer in och främjar alternativa ressätt samåkning, tillgång till bilpool anpassade arbetstider, trygg och säker cykelparkering mm. Baserat på utvärderingar av genomförda projekt med gröna resplaner kan parkeringstalen reduceras med 10 %. Reduktionen kräver ett långsiktigt engagemang från företaget och fastighetsägaren. Kommunen kan fungera som stöd i arbetet genom att erbjuda transportrådgivning för företagets resor. Kalmar kommun

19 BILAGA 1 - FÖRUTSÄTTNINGAR Befolkning Kalmar kommun har ca invånare varav bor i Kalmar tätort. Av dessa bor ca personer på Kvarnholmen och ca personer på Malmen. Befolkningen i Kalmar kommun beräknas öka till ca invånare år 2019 och med utgångspunkt från prognoser gjorda 2004 har bedömningen gjorts att befolkning har ökat till drygt invånare till prognosåret I kommunen har man en boendetäthet på ca 2 personer/bostad. Motsvarande tal för Kvarnholmen och Malmen är 1,6 personer/bostad. Ser man bakåt i tiden år har boendetätheten i kommunen varaktigt legat på 2,0-2,1 personer/bostad, varför antagandet görs att boendetätheten inte kommer förändras nämnvärt under de närmaste 15 åren. Andelen småhus uppgår till 43% i kommunen, men endast till 11% på Kvarnholmen och 6% på Malmen. Flerbostadshusen på Kvarnholmen och Malmen är också företrädesvis hyresrätter 85% respektive 90%. Biltäthet Biltätheten i kommun ligger på 391 bilar/1000 invånare vid årsskiftet 2009/2010. På Kvarnholmen och Malmen uppgick bilinnehavet till följande, årskiftet 2010/2011: Kvarnholmen Malmen 340 bilar/1000 invånare 291 bilar/1000 invånare Enligt de prognoser för persontrafikutvecklingen till år 2020 respektive år 2040 som tagits fram för dåvarande Banverkets och Vägverkets arbete med åtgärdsplanerna för perioden förväntas bilinnehavet i Sverige minska 1,6% under perioden För Kalmar län har man emellertid räknat med en ökning på 1-6% under samma period, motsvarande en årlig ökning med 0,07-0,35% per år. Bilinnehavet för perioden antogs i prognoserna öka med befolkningsökningen under perioden, vilket för Kalmars del beräknas motsvara ca 0,4% per år till år Trots uppgifter enligt ovan om en viss ökning av bilinnehavet görs antagandet att, mot bakgrund av Kalmar kommuns ambition att satsa på hållbara färdmedel, bilinnehavet på Kvarnholmen och Malmen inte kommer att öka under perioden. Kalmar kommun

20 Arbetstillfällen I Kalmar kommun finns totalt ca arbetstillfällen. Av dessa finns ca 4800 på Kvarnholmen och ca 3500 på Malmen. Arbetstillfällena fördelar sig översiktligt på näringsgren enligt nedan: Näringsgren Kvarnholmen Malmen Industri Handel Transport Hotell och restaurang Kontor Offentlig verksamhet Skolor Hälso- och sjukvård Övrigt - personliga och kulturella tjänster Summa Arbetstäthet och besökstäthet Arbetstätheten avser antalet anställda per 1000 kvm BTA (bruttoarea). Arbetstätheten varierar mellan olika verksamheter men har tenderat att öka för kontor och minska för industri och handel. Underlag för bedömning har hämtats från Parkeringslexikon och andra kommuners parkeringsnormer. För handel på Kvarnholmen har emellertid arbetstätheten kunnat beräknas till ca 15 anställda/1000 kvm butiksyta, vilket väl stämmer överens med de antagande om arbetstäthet inom handel enligt tabellen nedan. I tabellen nedan sammanställs antagen arbetstäthet för Kvarnholmen och Malmen: Verksamhet Arbetstäthet Antal anställda/1000 kvm Antagen arbetstäthet Kontor Småindustri Handel Hotell Restaurang Förskola Grundskola ,5 Vårdboende Statistik kring antal besökande för olika målpunkter har inte funnits att tillgå. Besökstätheten, uttryckt som antal besökande per 1000 kvm BTA (bruttoarea), har därför även den bedömts utifrån Parkeringslexikon och andra kommuners parkeringsnormer. Kalmar kommun

21 Verksamhet Besökstäthet antal besökare/1000 kvm Antagen besökstäthet Kontor Småindustri Handel Restaurang För följande verksamheter har utgångspunkten för beräkning av bilplatsbehov för besökande till verksamheter varit: Verksamhet Hotell Förskola Grundskola Vårdboende Utgångspunkt 50 kvm/rum 5 barn/anställd, 140 kvm/avdelning 10 barn/anställd 8 boende/avdelning För nöjes- och motionsanläggningar, kulturhus, arenor m fl anläggningar varierar såväl arbetstäthet som besökstäthet beroende på inriktning varför särskilda utredningar behöver göras för dessa verksamheter. Färdmedelsfördelning Färdmedelsfördelningen för Kalmar län har hämtats från den nationella resvaneundersökningen RES som publicerades Trafikverket har via ett forskningsprojekt, där Tyréns deltagit, tagit fram ett verktyg för trafikalstring som skall vara tillämpbart i hela Sverige. Verktyget använder RES 0506 som källa för såväl alstringstal som färdmedelsfördelning och bryter ner resultatet av resvaneundersökningen på kommunnivå och på lokalisering i kommunen. Verktyget är vid dags dato inte publicerat för allmän användning. Från verktyget har färdmedelsfördelningen för centrala Kalmar hämtats för olika verksamheter, dels för dagens situation och dels justerat för att åtgärder vidtas för att öka andelen hållbara färdmedel (kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik). Följande färdmedelsfördelning har använts som utgångspunkt för bedömningen av andelen bil- respektive cykel. Bil Kollektivt Gång/cykel Övrigt Kalmar län 56% 6% 34% 4% Centrala Kalmar Kontor Små- Detalj- Förskola Låg/ Hög/ Motionsindustri handel mellan gymn anl 34% 50% 29% 29% 19% 10% 31% 11% 5% 3% 5% 11% 18% 4% 54% 44% 67% 66% 69% 70% 62% 1% 1% 1% 0% 1% 2% 3% Kalmar kommun

22 Denna färdmedelsfördelning utgår ifrån att kommunen arbetar aktivt arbete med att minska andelen bilresor och öka de hållbara transportsätten. För besökare till detaljhandel föreligger speciella förutsättningar då en stor del av kunderna kommer från andra kommuner än Kalmar. Därför är ett rimligt antagande att ca 50% av besökarna kör bil (istället för 29% som räknats fram i alstringsverktyget). För anställda, oavsett verksamhet, används färdmedelsfördelningen för kontor, då denna verksamhet huvudsakligen genererar arbetsresor. För besökande används bilandel respektive cykelandel för att beräkna behovet av bilplatser. Cykelandelen har antagits utgöra ca 60% av den totala andelen som går eller cyklar i tabellen. Zonindelning Bedömningen har gjorts att en zonindelning på Kvarnholmen och Malmen inte är ändamålsenlig. Detta då skillnaden mellan områdena vad avser bl a boendetäthet och bilinnehav är liten, samt att stadskärnan, i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Kvarnholmen, kommer att växa mot nordväst, från Kvarnholmen ut mot Sveaplan osv på Malmen. Ny bostadsbebyggelse och nya verksamheter bedöms därmed ha samma behov av parkering, oavsett om exploateringen sker på Kvarnholmen eller på Malmen. Vid behov kan givetvis justeringar av parkeringstalen göras bl a med avseende på framtida exploateringars läge. Kalmar kommun

23 BILAGA 2 - BEGREPPSFÖRKLARING Angöring Avlösen Tillfällig eller kortare uppställning av fordon för på- och avstigning eller för lastning och lossning. Avtal där annan fastighetsägare går in i berörd fastighetsägares ställe och anordnar de bilplatser som krävs. Bilplats (bpl) Utrymme för uppställning av en bil, en parkeringsruta. Bilpool Biltäthet BTA (bruttoarea) Grön resplan Parkering Parkeringsköp Bilpool innebär att ett antal personer eller företag delar på en eller flera bilar. Bilen bokas av användaren före körning. Antal bilar per 1000 invånare Anger arean av byggnadens våningsplan begränsade av ytterväggarnas ytor. En lokals våningsyta utgörs av summan av lokalens samtliga våningsplans ytor. Utrymmen som inte ska ingå är garage, körytor, pannrum, fläktrum samt förråd i bostadsfastigheter. Utrymmen som ska ingå är lager och hanteringslokaler i direkt anslutning till huvudlokalen samt trapphus. Syftar till att förvalta och förändra resmönstret hos den som reser till en specifik plats, t ex ett företag. Uppställning av fordon, dock ej för tillfällig angöring. Avtal där fastighetsägaren löser den egna fastighetens parkeringsbehov på annan plats än inom den egna fastigheten enligt vad Plan- och Bygglagen (PBL) kräver. Avtal kan tecknas med annan fastighetsägare alternativt med kommunen. Möjliggör samutnyttjande. Parkeringsplats Utrymme för parkering av ett eller flera fordon. Samutnyttjande Gemensam användning av parkeringsplatser för två eller flera byggnader, lokaler, verksamheter eller användare. Platserna reserveras inte för någon användare. Förutsätter en kartläggning av beläggningstiden för olika användare vid olika tidpunkter och att dessa inte sammanfaller med varandra. Kalmar kommun

24 REFERENSER & KÄLLOR Befolkningsstatistik för Kvarnholmen och Malmen 2010, Kalmar kommun Befolkningsprognos för Kalmar kommun samt , Kalmar kommuns hemsida Utdrag ur BILPAK för Kvarnholmen och Malmen 2010, Kalmar kommun RES 0506 Parkeringslexikon, Henriksson, Carl-Henrik, 1990, Stockholm Förslag till Politikdokument för Parkering i Eskilstuna kommun, ARKALI 2005 Parkeringspolicy och parkeringsnormer för Kalmar kommun, Trivector 2006 Parkeringsnorm för Helsingborgs stad, Tekniska förvaltningen, 2007 Parkeringsnorm för Trelleborg, Tyréns, 2007 Parkeringsriktlinjer för Västerås stad, Trivector 2007 Riktlinjer för beräkning av parkeringsbehov inom Växjö kommun, 2009 Parkeringsnorm och parkeringsstrategi för Landskrona stad, Examensarbete Lunds Tekniska högskola 2009 Parkeringsnorm för bil och cykel i Malmö, Malmö stad Stadsbyggnadskontor, 2010 Vägledning till parkeringstal vid detaljplaner och bygglov, Göteborgs stad 2010 Parkeringstal för Partille kommun, 2011 Kalmar kommun

S t a f f a n s t o r p s k o m m u n

S t a f f a n s t o r p s k o m m u n PARKERINGSNORM - f ö r c y k e l o c h b i l S t a f f a n s t o r p s k o m m u n Februari 2016 Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-03-02 Konsult Beställare Isbergs gata 15 205 19 MALMÖ

Läs mer

Parkeringsnorm för Lomma kommun

Parkeringsnorm för Lomma kommun Bilaga 1. Parkeringsnorm för Sammanfattning Parkeringsnormerna i detta dokument är vägledande och anger minimikrav för vilken parkeringsnorm som ska användas för bland annat boende och arbetsplatser i.

Läs mer

Vellinge kommun PARKERINGSNORM

Vellinge kommun PARKERINGSNORM Mars 2007 Denna utredning har utförts under januari 2006 - mars 2007 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö Tel: 042-698 16 00 Org.nr 556194-7986 Beställare Vellinge

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT

PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler >> Styrdokument PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT ANTAGET AV: KOMMUNSTYRELSEN DATUM: 2015-10-08, 253 ANSVAR UPPFÖLJNING: SEKTORCHEF MSB GÄLLER TILL OCH

Läs mer

Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016

Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016 Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016 Titel: Parkeringsnorm Landskrona stad Datum: 2016-05-30 Beställare: Birthe Bunke, Landskrona stad Konsult: Karin Caesar, Tyréns (uppdragsnummer: 263 083) PARKERINGSNORM

Läs mer

Parkeringsnorm för Laholms kommun

Parkeringsnorm för Laholms kommun Parkeringsnorm för Laholms kommun Januari 2016 Parkeringsnorm för Laholms kommun Upprättad i samarbete mellan planeringskontoret och samhällsbyggnadskontoret med utgångspunkt från omvärldsanalys och metod

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR UDDEVALLA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige den 12 april 1994, 66 (tidigare parkeringsnorm antagen den 14 december 1982, 340)

PARKERINGSNORM FÖR UDDEVALLA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige den 12 april 1994, 66 (tidigare parkeringsnorm antagen den 14 december 1982, 340) Blad 1 PARKERINGSNORM FÖR UDDEVALLA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 12 april 1994, 66 (tidigare parkeringsnorm antagen den 14 december 1982, 340) SAMMANFATTNING Föreslagna normtal för olika lokaltyper

Läs mer

Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen

Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen Att beräkna parkeringstal för bil handlar om att försöka finna en balans mellan tillräckligt antal parkeringsplatser vid nyetablering eller förändrad markanvändning,

Läs mer

Parkeringstal. för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26

Parkeringstal. för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26 Parkeringstal för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26 Datum: 2014-05-26 Slutversion Beställare Projektledare Referensgrupp Kvalitetsgranskning Mikael Anderson, Gatuchef Kävlinge kommun Björn Petersson,

Läs mer

REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN

REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN Nacka / 2015-01-16 Innehållsförteckning 1 Parkeringspolicy för Nacka.3 2 Rekommendation av Parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka.4 3 Vem beslutar vad om

Läs mer

Trafikutredning DP FALKEN 4

Trafikutredning DP FALKEN 4 KALMAR KOMMUN Trafikutredning DP FALKEN 4 2017-02-23 RAMBÖLL MALMÖ Trafikutredning DP FALKEN 4 Datum 2017-02-23 Uppdragsnummer 1320023916 Utgåva/Status 1.0 Slutversion André Kingstedt, uppdragsledare Frida

Läs mer

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13 Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf WSP Samhällsbyggnad Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46 31 727 25 00 Fax: +46

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS FABRIKER

PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS FABRIKER PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS 10242320 REV 2017-07-04 UNITED BY OUR DIFFERENCE Beställare: K21 Entreprenad AB, Peter Fredriksson Konsult: WSP Samhällsbyggnad Maria Lindelöf, 010-722 72 17 Uppdragsnummer:

Läs mer

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts.

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. 24, rev 2013-07-04 Nacka Strand framtida parkeringsbehov Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. Föreslagna

Läs mer

Rekommendation av parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka kommun

Rekommendation av parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka kommun Bilaga Rekommendation av parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka kommun Parkeringstalen är riktvärden för minsta antal erforderliga parkeringsplatser för respektive verksamhet och läge vid ny- och

Läs mer

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1 PM 2015:25 Paulina Soliman Jesper Nordlund 2015-05-04 Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1. Bakgrund Diligentia planerar att tillföra 39 hyreslägenheter till befintlig bostadsfastighet

Läs mer

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 2014-10-08 Rev 2014-10-07 SID 1 (13) SBN2014:142 Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 Bakgrund Behovet av ny parkeringsnorm Den nuvarande parkeringsnormen, som ligger till grund för beräkning

Läs mer

Antalet besökare, anställda och användning av befintlig parkering

Antalet besökare, anställda och användning av befintlig parkering 2017-05-23 Inledning Parkeringsbehovet för simhallen och kontorshuset samt andra kommersiella lokaler har beräknats, utifrån resvanor respektive Solna stads samt Huddinges och Malmös parkeringsnorm. Eftersom

Läs mer

Parkeringsutredning Norregård

Parkeringsutredning Norregård 1 PM 2015:22 Johan Kerttu Karin Neergaard 2015-03-20 Parkeringsutredning Norregård seniorbostäder i Falsterbo 1. Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Denna utredning behandlar ändring av detaljplan för Norregård

Läs mer

Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort

Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort Antagen av kommunfullmäktige, 20 Antagen av: Kommunfullmäktige, 20 Dokumentägare: Kommundirektören Dokumentnamn: Parkeringspolicy för Örnsköldsviks

Läs mer

Parkeringstal. Parkeringstal. för Partille kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-08

Parkeringstal. Parkeringstal. för Partille kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-08 Parkeringstal för Partille kommun Parkeringstal Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-08 Innehåll Förord 4 Sammanfattning 5 Bakgrund 6 Inledning 6 Parkeringstalen ersätter gällande parkeringsnormer 6 Vikten

Läs mer

Parkeringsriktlinjer för Västerås stad

Parkeringsriktlinjer för Västerås stad RAPPORT 2006:86 VERSION 0.98 Parkeringsriktlinjer för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-04 2007-02-06 Dokumentinformation Titel: Parkeringsriktlinjer för Västerås stad Serie nr: 2006:86

Läs mer

Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges

Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges PARKERINGSTAL FÖR CYKEL BOSTÄDER Verksamhet Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges Flerbostadshus 20 25 1,8 2,3/bostad Särskilda boendeformer Äldreboende 5 10 cpl/1000 kvm BTA 0,3 cpl/boende

Läs mer

BILAGA 2 PROCESSBESKRIVNING OCH

BILAGA 2 PROCESSBESKRIVNING OCH BILAGA 2 PROCESSBESKRIVNING OCH JÄMFÖRELSER Innehåll Vad är nytt?... 2 Arbetsprocess... 2 Zonindelning... 3 Parkeringstal för bil... 4 Diskussion... 7 Bilagan beskriver hur parkeringsnormen tagits fram

Läs mer

Antagen av KF PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN

Antagen av KF PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN Antagen av KF 2010-09-22 93 PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN FÖRORD Arbetet med att ta fram Parkeringsnorm för Vårgårda kommun har gjorts i samarbete av Sabina Talavanic, stadsarkitekt, Charlotte Lundberg,

Läs mer

Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden. Jessica Dahl, planeringschef

Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden. Jessica Dahl, planeringschef Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden Jessica Dahl, planeringschef Anna Sara Bergkvist, översiktsplanerare Vid frågor kontakta samhallsbyggnad@nybro.se eller tfn växel 0481-45 000 2 Dokumentet omfattar parkeringsnorm

Läs mer

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter.

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Helsingborg 5 mars 2007 Enligt sändlista (VGV) Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Den nu gällande parkeringsnormen

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR UPPSALA KOMMUN

PARKERINGSNORM FÖR UPPSALA KOMMUN PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN PARKERINGSNORM FÖR UPPSALA KOMMUN Antagen av plan- och byggnadsnämnden 2013-12-12 412 Läsanvisning I parkeringsnormens inledning beskrivs syftet med parkeringsnormen och dess

Läs mer

Riktlinjer för parkeringstal

Riktlinjer för parkeringstal Riktlinjer för parkeringstal Antagen i Samhällsbyggnadsnämnden 2014-09-18 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning... 2 2.1 Plan- och bygglagen... 2 2.2 Miljöbalken... 2 4. Parkeringstal... 3 4.1 Zoner för bostadsparkering...

Läs mer

Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun

Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun Antagen av byggnadsnämnden september 2013 BN 2011/74 Innehåll Inledning..3 Vad säger plan- och bygglagen?... 3 Vem är ansvarig?... 3 En balanserad parkeringsförsörjning...

Läs mer

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Rapport Norra Tyresö Centrum 2014-05-12 Version 1,0 RAPPORT 2 (12) Datum Författare Version Ändring 2014-05-12 Karl/Hedda 1,0 RAPPORT 3 (12) Innehåll 1 Bakgrund...4

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 januari 2013 kl. 8:30 Plats Stadshuset, KS-salen Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av justerare

Läs mer

Parkeringsnorm för Varbergs kommun. stadsbyggnadskontoret Godkänd av BN 2012-05-16

Parkeringsnorm för Varbergs kommun. stadsbyggnadskontoret Godkänd av BN 2012-05-16 Parkeringsnorm för Varbergs kommun stadsbyggnadskontoret Godkänd av BN 2012-05-16 Bildkälla: Life magazine Syfte, huvuddrag & innehåll Syftet med Parkeringsnormen är att ge ett bra underlag för beräkning

Läs mer

Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun

Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2017-05-29, dnr KS-2016-00911-2 Namn: Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun Giltighetstid: Tills vidare

Läs mer

PARKERINGSNORM. för bilar i Bollebygds kommun

PARKERINGSNORM. för bilar i Bollebygds kommun PARKERINGSNORM för bilar i Bollebygds kommun 2009-10-08 FÖRORD Kommunen har det övergripande ansvaret för planeringen av parkering. Det är byggnads- och miljönämnden som skall ange var och hur många parkeringar

Läs mer

Parkeringsnorm - vad är det?

Parkeringsnorm - vad är det? Parkeringsnorm - vad är det? Parkeringsnormen innehåller regler för hur många bilplatser som fastighetsägare skall ställa i ordning vid nybyggnad samt vid större om- och tillbyggnad. Antalet bilplatser

Läs mer

Parkeringsnorm för Eskilstuna

Parkeringsnorm för Eskilstuna Stadsbyggnadsnämnden 2013-10-24 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Trafikavdelningen SBN/2013:373 Mats Hällnäs 016-710 11 78 Stadsbyggnadsnämnden Parkeringsnorm för Eskilstuna Inledning Enligt Översiktsplan

Läs mer

Utdrag ur Parkeringstal för Huddinge kommun godkänd av kommunstyrelsen

Utdrag ur Parkeringstal för Huddinge kommun godkänd av kommunstyrelsen PARKERINGSNORM - BIL Utdrag ur Parkeringstal för Huddinge kommun godkänd av kommunstyrelsen del 1 Parkeringstal med kommentarer del 2 Tillämpningsanvisningar Hela dokumentet finns på www.huddinge.se trafik,

Läs mer

Antagande av parkeringsstrategi för Norrtälje stad

Antagande av parkeringsstrategi för Norrtälje stad TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Erik L'Estrade, Infrastrukturplanerare Telefon: 0176-747 26 E-post: erik.lestrade@norrtalje.se Dnr: 15-0940 Till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Antagande av parkeringsstrategi

Läs mer

Parkeringspolicy. för Vara kommun. Gäller fr.o.m XX-XX. Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X

Parkeringspolicy. för Vara kommun. Gäller fr.o.m XX-XX. Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X Parkeringspolicy för Vara kommun Gäller fr.o.m. 2016-XX-XX Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X Sammanfattning Syftet med en parkeringspolicy är att ge en gemensam inriktning för hur parkeringsfrågor

Läs mer

Parkering på Sundsvik 1:27 - Nilsson-tomten

Parkering på Sundsvik 1:27 - Nilsson-tomten 1 (8) Parkering på Sundsvik 1:27 - Nilsson-tomten 1 Inledning Sunne kommun planerar tillsammans med en exploatör för att möjliggöra byggande av bostäder och affärslokaler i centrala Sunne på fastigheten

Läs mer

Parkeringsnorm - remiss

Parkeringsnorm - remiss Samhällsbyggnadsnämnden RIKTLINJER 1(13) Parkeringsnorm - remiss kommuns flexibla parkeringsnorm Dokumentnamn Parkeringsnorm för kommun Dokumentägare Dokumentansvarig Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik

Läs mer

Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun

Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun 2010-09-22, reviderad 2011-03-01 Beställare Beställarens representant Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg Tel 0346-88 60 00 www.falkenberg.se Johan Risholm Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult

Läs mer

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Roger Johansson, SWECO Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Användningen av den parkering som finns

Läs mer

Parkeringsnorm för Umeå kommun

Parkeringsnorm för Umeå kommun Parkeringsnorm för Umeå kommun www.umea.se/kommun Innehåll Bakgrund... 3...3 Ansvarsfördelning...3 Status...3 En balanserad parkeringsförsörjning...4 Zonindelning... 4 Zon A...4 Zon B...5 Zon C...5 Bilparkeringsnorm...

Läs mer

Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad

Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Förslag till Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Parkeringstal för cykel och bil Remissversion 2017-05-05 Titel: Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Kontaktpersoner: Jessica Elmgren och Kathrin Nordlöf

Läs mer

Parkering i Haga. Februari 2000. Trafikutredning. Projektnummer: 540 1311 68 Diarienummer: 151.00

Parkering i Haga. Februari 2000. Trafikutredning. Projektnummer: 540 1311 68 Diarienummer: 151.00 Parkering i Haga Projektnummer: 540 1311 68 Diarienummer: 151.00 Februari 2000 Trafikutredning Denna rapport har, på uppdrag av Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag, utarbetats av Christer Olsson, Gatubolaget

Läs mer

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r So dra Veddesta

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r So dra Veddesta 2016-05-31 1 (6) PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r So dra Veddesta Bakgrund År 2011 godkände kommunfullmäktige i Järfälla kommun dokumentet Parkeringsnorm för Järfälla kommun. Dokumentet ska syfta

Läs mer

ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14

ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14 1(10) ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14 Bakgrund Ytorna centralt i staden är begränsade och det finns många anspråk på att utnyttja dessa. Det innebär att all ny parkering för utvecklingen

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

Vad är parkeringstal?

Vad är parkeringstal? Ny parkeringspolicy Vad är parkeringstal? Det är enligt lag kommunen som avgör i vilken omfattning parkering ska anordnas. Parkeringstal ger en beskrivning av detta för både bilar och cyklar. De är beslutade

Läs mer

rapport Parkeringsnormer för bostäder i Vallentuna kommun kommunledningskontoret Upprättad Godkänd av kommunfullmäktige KF 9

rapport Parkeringsnormer för bostäder i Vallentuna kommun kommunledningskontoret Upprättad Godkänd av kommunfullmäktige KF 9 rapport kommunledningskontoret Parkeringsnormer för bostäder i Vallentuna kommun Upprättad 2011-11-10 Godkänd av kommunfullmäktige 2012-01-16 KF 9 Inledning Vallentuna kommun har ett övergripande ansvar

Läs mer

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 20 SEPTEMBER Parkeringsnorm. för cykel och bil i Helsingborgs stad

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 20 SEPTEMBER Parkeringsnorm. för cykel och bil i Helsingborgs stad ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 20 SEPTEMBER 2016 Parkeringsnorm för cykel och bil i Helsingborgs stad Medverkande: Stadsbyggnadsförvaltningen Tyréns Björn Bensdorp Redestam Oscar Grönvall Göran Hagsund Martin

Läs mer

PARKERINGSTAL, GODA EXEMPEL OCH PARKERINGSLEDNINGSSYSTEM

PARKERINGSTAL, GODA EXEMPEL OCH PARKERINGSLEDNINGSSYSTEM PARKERINGSTAL, GODA EXEMPEL OCH PARKERINGSLEDNINGSSYSTEM Rasmus Sundberg, Trivector 2016-09-22 Europeiska Trafikantveckan Östersund AGENDA Hur arbetas det med parkeringstal i andra kommuner? Vad ser vi

Läs mer

Parkeringsnorm för Karlstads kommun

Parkeringsnorm för Karlstads kommun Parkeringsnorm för Karlstads kommun Riktlinjer för beräkning Antagen av Stadsbyggnadsnämnden 201X-xx-xx 1 BAKGRUND Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Stadsbyggnadsnämnden att revidera nuvarande

Läs mer

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg Kv. Rosen Trafik Utredare Therese Nyman Linda Lundberg STOCKHOLM 2015-01-23 Bakgrund befintliga vägrum Kvarteret Rosen angränsas av St. Göransgatan och Liljegatan. St. Göransgatan har en karaktär av en

Läs mer

Kv. Väktaren och Väktaren 37, Kungsholmen - Stockholm. Parkering vid om- och tillbyggnad.

Kv. Väktaren och Väktaren 37, Kungsholmen - Stockholm. Parkering vid om- och tillbyggnad. Vårt datum 2014-05-01 Vår referens Väg & Trafik, Jan-Erik Hollander Tel. 010-4801520 1(7) Kv. Väktaren 35 36 och Väktaren 37, Kungsholmen - Stockholm. Parkering vid om- och tillbyggnad. 1. Bakgrund och

Läs mer

Metodbeskrivning av framtagande av parkeringsnorm för Järfälla

Metodbeskrivning av framtagande av parkeringsnorm för Järfälla 2016-09-29 1 (12) Bilaga 1. Metodbeskrivning av framtagande av parkeringsnorm för Järfälla Bygg- och miljöförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Projektkontoret Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA David Nordin,

Läs mer

Vägledning parkeringstal vid detaljplaner och bygglov 2

Vägledning parkeringstal vid detaljplaner och bygglov 2 VÄGLEDNING TILL PARKERINGSTAL VID DETALJPLANER OCH BYGGLOV GÖTEBORGS STAD 2011 Rapporten är framtagen i samarbete mellan Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret, Göteborgs Stad. Ledningsgrupp: Ylva Löf,

Läs mer

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III 2016-08-17 1 (6) PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III Bakgrund År 2011 godkände kommunfullmäktige i Järfälla kommun dokumentet Parkeringsnorm för Järfälla kommun. Dokumentet ska syfta

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING UPPFÖLJNING HYTTAN 12 & 16

PARKERINGSUTREDNING UPPFÖLJNING HYTTAN 12 & 16 PM PARKERINGSUTREDNING UPPFÖLJNING HYTTAN 12 & 16 GRANSKNING RED 2017-04-27 SAMMANFATTNING Tyréns har tidigare gjort en utredning (Parkeringsutredning Hyttan 12 & 16) som kartlagt i vilken utsträckning

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Parkeringsnorm för cykel och bil

Parkeringsnorm för cykel och bil Förslag Parkeringsnorm för cykel och bil Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Tidigare ställningstagande... 4 Syfte och mål... 5 Förutsättningar... 6 Bilanvändning... 6 Trafikflöden... 7 Bilinnehav...

Läs mer

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2017-05-29, dnr KS-2016-00911-2 Namn: Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Giltighetstid: Tills vidare Ansvarig funktion: Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Mobility management och parkering

Mobility management och parkering Mobility management och parkering Mobility management och parkering Mobility management och parkering Från utglesning till förtätning Konkurrensen om ytorna ökar Mer komplex planprocess fler människor

Läs mer

ZON A ZON B ZON C BESÖKANDE

ZON A ZON B ZON C BESÖKANDE Bilaga 1 Parkeringstal Parkeringstal för cykel Flerbostadshus Tabell 1. Antal cykelparkeringar per lägenhet BESÖKANDE Generellt 2 2 2 + 0,5 besöksplatser/lägenhet Liten (< 45 kvm) 1,5 1,5 1,5 + 0,5 besöksplatser/lägenhet

Läs mer

Parkeringsstrategi för Norrtälje stad

Parkeringsstrategi för Norrtälje stad Parkeringsstrategi för Norrtälje stad Varför en parkeringsstrategi? Norrtälje stad växer kraftigt och flera nya stadsdelar planeras. I takt med att staden växer ökar konkurrensen om markens användning

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS PM TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS 2016-06-07 1 BAKGRUND I Sätofta, Höör, planeras för en ny förskola intill befintliga Sätoftaskolan. Förskolan kommer bestå av 8 avdelningar med 20 barn i varje avdelning

Läs mer

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön Nacka 2014-05-12 Promemoria Avsändare: Atrium Ljungberg AB Planenheten Nacka kommun Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön 1. Sammanfattning Parkeringstal är riktvärden för

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

PARKERINGSNORM PARKERINGSUTFORMNING

PARKERINGSNORM PARKERINGSUTFORMNING KS08.902 PARKERINGSPOLICY PARKERINGSNORM PARKERINGSUTFORMNING Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-09 116 Reviderad av kommunstyrelsen 2011-06-22 210 Arbetsgrupp: Catarina Almberg Bengt Holm Najib Shalizi

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Parkeringsregler

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Parkeringsregler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Parkeringsregler Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

PARKERINGSKÖP Köpa parkering i stället för att bygga i egen regi Parkeringslösning till en lägre kostnad Samlade anläggningar inga fasta platser ökat samnyttjande Umeå har arbetat med parkeringsköp sedan

Läs mer

Parkeringstal för cykel och bil

Parkeringstal för cykel och bil SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Parkeringstal för cykel och bil Gävle kommun 2014 Antagna av Tekniska Nämnden den 4 juni 2014 1 Inledning Bakgrund till parkeringstalen Lämpligt utrymme för parkering, lastning och

Läs mer

PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID FITTJA CENTRUM

PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID FITTJA CENTRUM PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID FITTJA CENTRUM SLUTRAPPORT 2015-11-25 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 2 Planerad exploatering... 4 3 Bilparkering... 5 3.1 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Antagen i kommunfullmäktige 2015 09 14, 85. Parkeringsprogram för Kiruna kommun

Antagen i kommunfullmäktige 2015 09 14, 85. Parkeringsprogram för Kiruna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2015 09 14, 85 Parkeringsprogram för Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syftet med parkeringsprogrammet... 3 1.3 Disposition... 3 2.

Läs mer

PARKERINGSPLAN HÖÖRS KOMMUN REMISSUTGÅVA 2013-12-02

PARKERINGSPLAN HÖÖRS KOMMUN REMISSUTGÅVA 2013-12-02 PARKERINGSPLAN HÖÖRS KOMMUN REMISSUTGÅVA 2013-12-02 Beställare: Kommunstyrelsen via Rolf Carlsson, Höörs kommun Konsult: Tyréns AB Uppdragsansvarig: Emma Holgersson Teknikansvarig parkeringsplanen: Karolina

Läs mer

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic PARKERINGSPOLICY I SVERIGE Karin Neergaard, Trivector Traffic TRIVECTOR TRAFFIC Konsulttjänster och forskning inget annat än hållbara transporter Lund, Stockholm, Göteborg Klimat, energi och miljö Kollektivtrafik

Läs mer

Utredning Kommunalt parkeringsbolag

Utredning Kommunalt parkeringsbolag TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2013-11-04 KS 2013/516 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Utredning Kommunalt parkeringsbolag Ärendebeskrivning

Läs mer

Parkeringsstrategi. Fastigheter som förvaltas av Locum AB

Parkeringsstrategi. Fastigheter som förvaltas av Locum AB Parkeringsstrategi Fastigheter som förvaltas av Locum AB Bakgrund I Locums förvaltningsuppdrag ingår bland annat ansvar för parkeringsfrågor. SLL moderniserar vårdfastigheter för 25 miljarder kronor de

Läs mer

Parkeringsutredning Lomma

Parkeringsutredning Lomma Parkeringsutredning Lomma Slättäng 2012-05-30 Malmö 2012-05-30 Vectura Consulting AB Box 242, 201 22 Malmö Växel: 0771-159 159 Projektansvarig Jenny Hällstorp, 010-484 62 40 Kontaktpersoner Kristofer Lilja,

Läs mer

Parkeringstal för Östersunds kommun

Parkeringstal för Östersunds kommun Dnr Ädh 1591-2006 Parkeringstal för Östersunds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-06-28 Inledning Plan- och bygglagen föreskriver att när tomter tas i anspråk för bebyggelse skall det tillses att

Läs mer

RAPPORT. Nybro kommun. Parkeringsutredning Nybro. Sweco TransportSystem AB. Kristofer Lilja. Uppdragsnummer 2222099. Malmö 2014-06-05 1 (19)

RAPPORT. Nybro kommun. Parkeringsutredning Nybro. Sweco TransportSystem AB. Kristofer Lilja. Uppdragsnummer 2222099. Malmö 2014-06-05 1 (19) Nybro kommun Parkeringsutredning Nybro Uppdragsnummer 2222099 Malmö 2014-06-05 Sweco TransportSystem AB Kristofer Lilja 1 (19) Sweco Hjälmaregatan 3, 211 18 Malmö Telefon +46 (0)10 4846600 www.sweco.se

Läs mer

Parkeringsnorm för Umeå kommun

Parkeringsnorm för Umeå kommun Parkeringsnorm för Umeå kommun Riktlinjer för att anpassa nya fastigheters och stadsdelars parkeringsbehov till morgondagens resvanor Godkänd av byggnadsnämnden 2017-12-13 Antagande av kommunfullmäktige

Läs mer

HÅLLBAR INFRASTRUKTUR OCH MOBILITET

HÅLLBAR INFRASTRUKTUR OCH MOBILITET HÅLLBAR INFRASTRUKTUR OCH MOBILITET 2017-08-31 Johan Kerttu TANKAR OM PARKERING / SVÅRIGHETEN ATT STYRA MED PARKERING Innehåll: Kort historik kring parkeringsnormer Problem med dagens normer Nya mål för

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING ARANÄS STADSDEL

PARKERINGSUTREDNING ARANÄS STADSDEL PARKERINGSUTREDNING ARANÄS STADSDEL 2013-06-05 Titel: Parkeringsutredning Aranäs stadsdel Utgivningsdatum: 2013-06-05 Utgivare: Kungsbacka kommun Kontaktperson: Camilla Graad Konsult: Ramböll Sverige AB

Läs mer

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun 2013-10-08 Sam 113/2013 Parkeringsriktlinjer Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Olika typer av parkering...3 Mål...4 Att stadsutvecklingen sker i balans...4 En väl balanserad tillgänglighet...4

Läs mer

Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning

Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning Gällivare kommun Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning Malmö 2017-02-22 Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning Datum 2017-02-22 Uppdragsnummer 1320022609 Utgåva/Status 1.0 Frida Svedin Catrin

Läs mer

MOBILITY MANAGEMENT I FYSISK PLANERING SVENSKA ERFARENHETER. Trafikdage Aalborg, 27 Aug 2012 Björn Wendle, Trivector

MOBILITY MANAGEMENT I FYSISK PLANERING SVENSKA ERFARENHETER. Trafikdage Aalborg, 27 Aug 2012 Björn Wendle, Trivector MOBILITY MANAGEMENT I FYSISK PLANERING SVENSKA ERFARENHETER Trafikdage Aalborg, 27 Aug 2012 Björn Wendle, Trivector MOBILITY MANAGEMENT (MM) Är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka

Läs mer

Parkering i Vänersborg

Parkering i Vänersborg Parkering i Vänersborg - Parkeringspolicy antagen av Kommunfullmäktige 21 nov 2007 ( 131) - Parkeringsnorm antagen av Byggnadsnämnden 1 mars 2016 ( 20) - Regler för boendeparkering antagna av Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Sida 1 1 Sida2 2 Sida 3 Som vi såg illustrerat i videon så är det ofta en huggsexa om vem som ska norpa en ledig parkering. Det beror på att dagens parkeringssystem bygger på den planekonomiska modellen,

Läs mer

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10 Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka Beställare Kungsbacka kommun Stadshuset 434 81 Kungsbacka Beställarens representant Lars Björkman Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Promemoria om PARKERINGSKÖP. Uppdraget

Promemoria om PARKERINGSKÖP. Uppdraget 1 Promemoria om PARKERINGSKÖP Uppdraget Trelleborgs kommun har för avsikt att införa möjligheter till parkeringsköp i samband byggnationer där parkeringsmöjligheter inte kan tillgodoses på den egna tomten

Läs mer

Hur används garageplatserna i centrala staden? Om skillnaden mellan teori och praktik. Meddelande 7:2006 Trafikkontoret Parkering

Hur används garageplatserna i centrala staden? Om skillnaden mellan teori och praktik. Meddelande 7:2006 Trafikkontoret Parkering Hur används garageplatserna i centrala staden? Om skillnaden mellan teori och praktik Meddelande 7:2006 Trafikkontoret Parkering 2 Förord I samband med upprättandet av detaljplaner och bygglov ställs bl.a.

Läs mer