Parkeringsriktlinjer för Västerås stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Parkeringsriktlinjer för Västerås stad"

Transkript

1 RAPPORT 2006:86 VERSION 0.98 Parkeringsriktlinjer för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige

2 Dokumentinformation Titel: Parkeringsriktlinjer för Västerås stad Serie nr: 2006:86 Projektnr: 6066 Författare: Jan Hammarström, Kvalitetsgranskning Beställare: Leif Linderholm, Västerås stad Kontaktperson: Jan Törnberg, tel Dokumenthistorik: Version Datum Förändring Distribution Beställare Beställare Synpunkter efter remiss Beställare Synpunkter efter remiss Beställare Huvudkontor Lund: Åldermansgatan Lund tel fax Lokalkontor Stockholm: Barnhusgatan Stockholm tel fax

3 Förord I juli 2006 fick AB i uppdrag av Västerås stad att ta fram nya parkeringsriktlinjer med behovstal för bostäder och olika verksamheter. I arbetet har även ingått att studera möjligheterna till parkeringsköp samt eventuellt behov av ytterligare parkering i centrumområdet. Arbetet har resulterat i två rapporter varav den föreliggande rapporten utgör riktlinjerna med behovstal för cykel- och bilparkering. Underlaget till denna rapport finns presenterad i en separat rapport (Underlagsrapport - parkeringsriktlinjer för Västerås stad rapport 2006:85). Utredningen har genomförts av civ. ing. Jan Hammarström. Kontaktperson på Västerås stad har varit Jan Törnberg. Lund, februari 2007 AB

4 Innehållsförteckning Förord 1. Inledning Krav enligt PBL 1 2. Förutsättningar Introduktion 2 3. Behovstal cykel Behovstal 5 4. Behovstal bil Behovstal i Västerås centrum Behovstal i övriga staden Behovstal i småorter utanför tätorten med minimal service Behovstal för udda lokaltyper 9 5. Parkeringsköp Allmänt 10 Bilaga 1. Kommentarer till behovstal för cykel 11 Bilaga 2. Kommentarer till behovstal för bil 14 Utan samnyttjande / parkeringsköp 14 Med samnyttjande / parkeringsköp 16 Bilaga 3. Tillämpning och beräkningsexempel 18 Bilaga 4. Jämförelse med behovstal i andra orter 21

5 1 1. Inledning 1.1 Krav enligt PBL Skyldigheten att anordna parkering ligger i första hand på fastighetsägaren. Vid bygglov är det kommunens skyldighet att tillse att kravet uppfylls. Behovstalen som används för parkering är att betrakta som riktlinjer för att förenkla handläggningen. De har ingen direkt rättsverkan. Det ankommer på byggnadsnämnden att i varje enskilt fall avgöra om bilplatsbehovet är tillgodosett. Det är dock viktigt att beakta likställighetsprincipen i 2 kap 2 kommunallagen, som säger att byggherrar ska behandlas lika om det inte finns sakligt skäl för något annat. Krav och skyldigheter att anordna parkering vid nybyggnad är formulerade i PBL 3 kap 15. Där står att lämpligt utrymme för parkering ska i skälig utsträckning anordnas på tomten eller i närheten av denna. Då det samtidigt finns krav på friyta måste man vid brist på utrymme i första hand ordna friyta. Kan inte fastighetsägaren själv tillgodose parkeringskravet inom tomten eller i dess närhet är han skyldig att ordna parkeringsplatser på annat håll, dock inom kraven på närhet. Detta gör det möjligt att lösa parkeringen i gemensamma anläggningar. Genom parkeringsköp kan fastighetsägaren köpa sig fri från detta åtagande och överlämna ansvaret till annan fastighetsägare eller kommunen. Enligt PBL 3 kap 16 är det även möjligt att i efterhand, på bebyggda tomter, gå in och besluta om parkering. Det kan dock vara svårt att uppfylla kraven på parkering när det gäller befintlig bebyggelse. Kraven bör inte drivas längre än vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.

6 2 2. Förutsättningar 2.1 Introduktion Zonindelning Behovstal för parkering redovisas för fölajnde tre områdestyper i Västerås stad: Centrum (området innanför cityringen) Övriga staden Småorter utanför tätorten med minimal service För centrumområdet redovisas även s k korrektionsfaktorer som tagits fram för att beräkna parkeringsbehovet vid samnyttjande (P-köp) i centrum. Dessa korrektionsfaktorer redovisas för totalt 4 olika zoner i centrumområdet enligt figur 2.1. Figur 2.1. Den zonindelning av centrum som ligger till grund för redovisningen av behovstal för parkering.

7 3 Behovstal För bestämning av bilplatsbehov för en byggnad eller ett område i kommunen, nyttjas behovstabellerna i kapitel 3 (cykelparkering) och 4 (bilparkering). Kommentarer till behovstalen redovisas i bilaga 1 (cykelparkering) och 2 (bilparkering). Bruttoarean (BTA) är den bygglovspliktiga ytan som skall utgöra grunden för beräkningen. I bilaga 3 redovisas en definition av bruttoareans omfattning. Vid nybyggnad vara hela den nybyggda BTA Vid tillbyggnad vara hela den tillbyggda BTA Vid ombyggnad vara den del av BTA som reellt berörs av de bygglovskrävande ytorna. Behovstalen bestäms av byggnadens användningssätt och belägenhet (se zonindelning ovan) och ställer krav på iordningställande av plats innan inflyttning. I vissa fall kan det vara motiverat att ta fram behovstal som mer ingående tar hänsyn till den enskilda byggnadens förutsättningar. Detta bedöms av kommunen från fall till fall. I tabellerna redovisar vi behovstalen för år 2007 och prognostiserade behovstal för Hänsyn till bilinnehavets utveckling har tagits, men den är givetvis osäker varför större förändringar i detta kan komma att påverka de framtida behovstalen. Beräkningsexempel för tillämpning av behovstalstabellerna redovisas i bilaga 3. Samnyttjande och dimensionerande tid Samnyttjande innebär att en och samma bilplats utnyttjas för flera lokaler och funktioner. Samnyttjandet reducerar antalet behövliga bilplatser och bör därför eftersträvas. Samnyttjande kan ske inom en fastighet mellan lokaltyper som har högsta parkeringsbehov vid olika tidpunkter, eller mellan olika fastigheter. Parkeringsbehovet beräknas som summan av lokaltypernas parkeringsbehov vid olika tidpunkter. Den tidpunkt då det totala parkeringsbehovet är som störst, kallas dimensionerande tid. I bilaga 3 redovisas en sammanställning av hur utnyttjandegraden varierar mellan olika lokaltyper och tidpunkter. Samnyttjande måste vara praktiskt möjligt utifrån följande huvudkrav: Att bilplatserna inte är reserverade Att rimliga gångavstånd föreligger Möjligheterna till samnyttjande är varaktigt bestående I de fall staden bedömer att samordningsmöjligheter (vilket ofta utnyttjas vid parkeringsköp) finns i centrum, reduceras behovstalen med en korrek-

8 4 tionsfaktor (se tabell 4.2) som är specifik för varje zon. I det fall behovstalsberäkningen rör ett område i närheten av en zongräns kan ett medelvärde av korrektionsfaktorerna mellan zonerna användas.

9 5 3. Behovstal cykel 3.1 Behovstal Behovstalen för cykel redovisas dels utifrån dagens färdmedelsfördelning (tabell 3.1 behovstal 2007), dels utifrån ett bedömt framtida behov (tabell 3.2 behovstal 2017). Det framtida behovet stämmer i högre utsträckning överens med behovstal från andra orter och nyttjandet av dessa behovstal kan ses som ett led i strävan mot ett hållbart transportsystem. Kommentarer till behovstalen presenteras i bilaga 1. Tabell 3.1. Behovstal för cykelparkering 2007, summa av boende/verksamma och besökare. Bostäder Antal P-platser per 1000 kvm BTA Centrum Övriga staden/ småorter utanför tätorten Underlag för behovsberäkning (korrektion görs enligt bilaga 1 vid avvikelse från uppgifterna nedan) Flerbostadshus ,6 boende / 2,3 rum per lägenhet Studentbostäder Gäller för korridorrum. Behov för pentryrum redovisas i bilaga 1. Gruppboende Särskild utredning Verksamheter Skolor Se bilaga 1 Kontor / industri anställda per 1000 kvm BTA Butiker (dagligvaror) anställda resp 60 besökande per 1000 kvm BTA Butiker (sällanköpsbutiker) anställda + 45 besökare per 1000 kvm BTA Övrig kommersiell service anställda resp 30 besökare per 1000 kvm BTA Hotell 4 4 Baserat på 5 anställda per 1000 kvm. Restauranger Förskola anställda per 1000 kvm BTA Bibliotek Särskild utredning

10 6 Tabell 3.2. Behovstal för cykelparkering 2017, summa av boende/verksamma och besökare. Bostäder Antal P-platser per 1000 kvm BTA Centrum Övriga staden/ småorter utanför tätorten Underlag för behovsberäkning (korrektion görs enligt bilaga 1 vid avvikelse från uppgifterna nedan) Flerbostadshus ,6 boende / 2,3 rum per lägenhet Studentbostäder Gäller för korridorrum. Behov för pentryrum redovisas i bilaga 1. Gruppboende Särskild utredning Verksamheter Skolor Se bilaga 1 Kontor / industri anställda per 1000 kvm BTA Butiker (dagligvaror) anställda resp 60 besökande per 1000 kvm BTA Butiker (sällanköpsvaror) anställda + 45 besökare per 1000 kvm BTA Övrig kommersiell service anställda resp 30 besökare per 1000 kvm BTA Hotell 4 4 Baserat på 5 anställda per 1000 kvm. Restauranger Förskola anställda per 1000 kvm BTA Bibliotek Särskild utredning

11 7 4. Behovstal bil 4.1 Behovstal i Västerås centrum I tabell 4.1 redovisar vi behovstalen för bilparkering i Västerås centrum utan samnyttjande/ej P-köp. Tabell 4.1. Behovstal för bilparkering i centrum utan samnyttjande/ej P-köp (bilplatser / 1000 m 2 BTA). Bostäder Antal P-platser per 1000 kvm BTA boende/anställda + besökare Underlag för behovsberäkning (korrektion görs enligt bilaga 2 vid avvikelse från uppgifterna nedan) Flerbostadshus Behov per lgh redovisas i bilaga 2 Studentbostäder Gäller för korridorrum. Gruppboende anställda per 1000 kvm BTA. Avser gruppboende med relativt stor vårdinsats. Särskild utredning kan krävas. Verksamheter Skolor (personal) anställda per 1000 kvm BTA. P-ficka för korttidsangöring tillkommer. Kontor anställda per 1000 kvm BTA Butiker (dagligvaror) anställda resp 60 besökande per 1000 kvm BTA Butiker (sällanköpsvaror) anställda + 45 besökare per 1000 kvm BTA. Ej stormarknader. Övrig kommersiell service Baserat på 20 anställda resp 30 besökare per 1000 kvm Hotell Baserat på 0,2 bpl per rum och 40 rum per 1000 kvm. Restauranger (lunchbarer) Behov / sittpl redovisas i bilaga 2 Restauranger (övriga) Behov / sittpl redovisas i bilaga 2 Förskola anställda per 1000 kvm BTA. P-ficka för korttidsangöring tillkommer. Bibliotek

12 8 Med samnyttjande/p-köp Då förutsättningar för parkeringsköp i centrumområdet föreligger, kan behovstalen i tabell 4.1 reduceras (multipliceras) för samnyttjande/p-köp med korrektionsfaktorer enligt tabell 7.8 och 7.9 i bilaga 2. I bilaga 2 beskriver vi när korrektionsfaktorerna för centrumområdet kan tillämpas. 4.2 Behovstal i övriga staden I tabell 4.2 redovisas behovstal i övriga staden utan samnyttjande. Förfarande vid samnyttjande av parkeringar beskrivs tabell 7.9 i bilaga 2. Tabell 4.2 Behovstal för bilparkering i övriga staden (bilplatser / 1000 m 2 BTA) Bostäder Antal P-platser per 1000 kvm BTA boende/anställda + besökare Underlag för behovsberäkning (korrektion görs enligt bilaga 2 vid avvikelse från uppgifterna nedan) Flerbostadshus Behov per lgh redovisas i bilaga 2 Studentbostäder Gäller för korridorrum. Gruppboende anställda per 1000 kvm BTA. Avser gruppboende med relativt stor vårdinsats. Särskild utredning kan krävas. Verksamheter Industri, hantverk anställda per 1000 kvm BTA Skolor (personal) anställda per 1000 kvm BTA Kontor anställda per 1000 kvm BTA Butiker (dagligvaror) anställda resp 60 besökande per 1000 kvm BTA Butiker (sällanköpsvaror) besökande resp. 10 anställda per 1000 kvm BTA. Ej stormarknader. Övrig kommersiell service Baserat på 20 anställda resp 30 besökare per 1000 kvm Hotell Baserat på 0,5 bpl per rum och 40 rum per 1000 kvm Restauranger (lunchbarer) Behov / sittpl redovisas i bilaga 2 Restauranger (övriga) Behov / sittpl redovisas i bilaga 2 Förskola anställda per 1000 kvm BTA Bibliotek Behovstal i småorter utanför tätorten med minimal service I tabell 4.3 redovisas behovstal i småorter utanför tätorten med minimal service utan samnyttjande /ej P-köp).

13 9 Tabell 4.3 Behovstal för bilparkering i småorter utanför tätorten (bilplatser / 1000 m 2 BTA). Bostäder Antal P-platser per 1000 kvm BTA boende/anställda + besökare Underlag för behovsberäkning (korrektion görs enligt bilaga 2 vid avvikelse från uppgifterna nedan) Flerbostadshus Behov per lgh redovisas i bilaga 2 Studentbostäder Gäller för korridorrum. Gruppboende anställda per 1000 kvm BTA. Avser gruppboende med relativt stor vårdinsats. Särskild utredning kan krävas. Verksamheter Skolor (personal) anställda per 1000 kvm BTA Butiker (dagligvaror) besökande resp. 13 anställda per 1000 kvm BTA Restauranger (lunchbarer) Behov / sittpl redovisas i bilaga 2 Restauranger (övriga) Behov / sittpl redovisas i bilaga 2 Förskola anställda per 1000 kvm BTA 4.4 Behovstal för udda lokaltyper Behovstal för vissa speciella lokaltyper redovisas i tabell 4.4 nedan. Eftersom värdena kan variera, b la mellan stadens olika områden, föreslås en särskild utredning av P-behovet från fall till fall. Tabell 4.4. Behovstal för udda lokaltyper. Särskild utredning rekommenderas från fall till fall både inom och utom centrum. P-platsbehov Biografer, teatrar Sport- och idrottsanläggningar Kyrkor Vårdcentral Samlingslokal 0,1 bpl/sittplats alt 50 bpl per 1000 kvm BTA 0,3-0,8 bpl per besökande 0,2-0,8 bpl per idrottande 0,05 bpl/sittplats alt 25 bpl per 1000 kvm BTA Särskild utredning Särskild utredning

14 10 5. Parkeringsköp 5.1 Allmänt Skyldigheten att anordna parkering ligger i första hand på fastighetsägaren. Vid bygglov är det kommunens skyldighet att tillse att kravet uppfylls. Krav och skyldigheter att anordna parkering är formulerade i PBL 3 kap. Där står att lämpligt utrymme för parkering ska i skälig utsträckning anordnas på tomten eller i närheten av denna. Detta krav kan hävdas vid nybyggnad, omoch tillbyggnad samt för befintlig fastighet (3 kap 16). I närheten av denna öppnar för flera möjligheter till parkeringslösningar: gemensamhetsanläggningar, parkeringsservitut, hyra och arrende samt parkeringsköp. Om tillräckligt stort utrymme för parkering inte kan ordnas på den egna tomten kan parkeringsköp användas (enligt PBL). Parkeringsköp brukar användas i centrum och andra områden där samnyttjandemöjligheter finns och där utrymmesbristen ställer krav på yteffektiv parkering. Avtal om parkeringsköp kan ingås med såväl kommunen som med privat fastighetsägare. Beskrivningen nedan omfattar parkeringsköp där kommunen är en part. Västerås kommun har sedan 1960 tillämpat parkeringsköp inom cityringen, vilket innebär att kommunen iordningställt parkering med hjälp av medel från parkeringsköp. I Västerås tillämpas friköpsavtal, vilket innebär att fastighetsägaren skriver ett avtal med kommunen, betalar ett engångsbelopp per bilplats till kommunen (fastighetskontoret). Kommunen åtar sig sedan att tillgodose parkeringsbehovet för dessa parkeringar.

15 11 Bilaga 1. Kommentarer till behovstal för cykel I denna bilaga redovisas kommentarer till de behovstal för cykel som redovisas i kapitel 3. Bostäder I tabell 6.1 redovisar vi behovstalen för cykel vid bostäder indelat efter lägenhetsstorlek. Tabell 6.1 Behovstal för flerbostadshus och studentbostäder, cykelplatser per lgh. Antal cpl per lägenhet Per mindre lgh, 2 rok Genomsnittlig lägenhet (2,3 rok) Per större lgh, >3 rok Studentbostäder 1,7 1,9 2,6 1,5 Antal cpl per 1000 kvm BTA (korridorsrum) 50 (pentryrum) Skolor I tabell 6.2 redovisar vi behovstalen för cykel indelat efter typ av utbildningsinstitution. Tabell 6.2 Cykelplatsbehov för utbildningsinstitutioner. Cykelparkeringsbehov per 100 elever Grundskola, lågstadium Grundskola, mellan-, högstadium Gymnasium eller högre utbildning Kontor och industri I tabell 6.3 nedan redovisas behovstalen för cykelparkering för kontor och industri per anställd och per 1000 kvm BTA, baserat på arbetstätheten 30 anställda per 1000 kvm. I det fall arbetstätheten avviker från 30 anställda per 1000 kvm, korrigeras (multipliceras) behovstalen med aktuell korrektionsfaktor enligt tabell 6.4.

16 12 Tabell 6.3 Cykelplatsbehov för kontor och industri. Zon Behov 2007 (cpl per anställd) Behov 2007 (cpl per 1000 kvm) Behov 2017 (cpl per anställd) Behov 2017 (cpl per 1000 kvm) Centrum 0,26 8 0,40 12 Övriga staden 0,12 4 0,25 8 Småorter utanför tätorten 0,10 3 0,20 6 Tabell 6.4 Korrektionsfaktorer för cykelplatsbehov vid olika arbetstäthet. Zon Korrektionsfaktor 20 anställda per 1000 kvm 0,7 30 anställda per 1000 kvm 1 40 anställda per 1000 kvm 1,3 Dagligvarubutiker Tabell 6.5 Cykelplatsbehov för dagligvarubutiker Zon Behov 2007 (cpl per besökare) Behov 2007 (cpl per anställd) Behov 2007 (cpl per 1000 kvm besökare + anställda) Centrum 0,21 0,26 16 Övriga staden 0,18 0,12 13 Tabell 6.6 Cykelplatsbehov för dagligvarubutiker Zon Behov 2017 (cpl per besökare) Behov 2017 (cpl per anställd) Behov 2017 (cpl per 1000 kvm besökare + anställda) Centrum 0,30 0,40 24 Övriga staden 0,25 0,20 18 Sällanköpsbutiker Tabell 6.7 Cykelplatsbehov för sällanköpsbutiker Zon Behov 2007 (cpl per besökare) Behov 2007 (cpl per anställd) Behov 2007 (cpl per 1000 kvm besökare + anställda) Centrum 0,21 0,26 13 Övriga staden 0,18 0,12 10

17 13 Tabell 6.8 Cykelplatsbehov för sällanköpsbutiker Zon Behov 2017 (cpl per besökare) Behov 2017 (cpl per anställd) Behov 2017 (cpl per 1000 kvm besökare + anställda) Centrum 0,30 0,40 18 Övriga staden 0,25 0,20 14 Övrig kommersiell service Tabell 6.9 Cykelplatsbehov för övrig kommersiell service Zon Behov 2007 (cpl per besökare) Behov 2007 (cpl per anställd) Behov 2007 (cpl per 1000 kvm besökare + anställda) Centrum 0,25 0,26 14 Övriga staden 0,20 0,12 10 Tabell 6.10 Cykelplatsbehov för övrig kommersiell service Zon Behov 2017 (cpl per besökare) Behov 2017 (cpl per anställd) Behov 2017 (cpl per 1000 kvm besökare + anställda) Centrum 0,35 0,40 20 Övriga staden 0,28 0,20 14 Restaurang Tabell 6.11 Cykelplatsbehov för restaurang Zon Behov 2007 (cpl per besökare) Behov 2007 (cpl per anställd) Behov 2007 (cpl per 1000 kvm besökare + anställda) Centrum 0,20 0,26 18 Övriga staden 0,12 0,12 11 Tabell 6.12 Cykelplatsbehov för restaurang Zon Behov 2017 (cpl per besökare) Behov 2017 (cpl per anställd) Behov 2017 (cpl per 1000 kvm besökare + anställda) Centrum 0,30 0,40 27 Övriga staden 0,17 0,20 15

18 14 Bilaga 2. Kommentarer till behovstal för bil I denna bilaga redovisas kommentarer till de behovstal för bilparkering som redovisas i kapitel 4. Utan samnyttjande / parkeringsköp Bostäder Friliggande småhus Friliggande småhus skall ha plats för 2 bilar. Flerbostadshus Tabell 7.1. Behovstal (bilplatser/lägenhet) för flerbostadshus uppdelat på lägenhetsstorlekar. Behov per 1000 kvm BTA (inkl besök) 1:or 2:or 3:or 4:or och större Centrum 8+1 0,3 0,6 0,8 1,1 Övriga staden ,4 0,7 1,0 1,3 Småorter utanför tätorten ,5 0,8 1,2 1,6 Studentbostäder Tabell 7.2. Behovstal för studentbostäder. Behov per 1000 kvm BTA Behov per korridorrum/pentryrum Behov per större lägenhet Centrum 3 0,06 0,08 Övriga staden 8 (korridorrum) 7 (pentryrum) 0,15 0,2

19 15 Gruppboende De behovstal för gruppboende som redovisas i kapitel 4 avser behov med relativt stor vårdinsats. För gruppboende med mindre vårdberoende boende bör normerna för flerbostadshus användas alternativt att en särskild utredning genomförs. Kontor, industri och hantverk Till lokalkategorin kontor räknas även allmänna institutioner och kontor som ingår i anläggningar för industri och hantverk. I det fall den aktuella arbetstätheten avviker från 30 anställda per 1000 kvm BTA, korrigeras (multipliceras) behovstalen i kapitel 4 med korrektionsfaktor enligt tabell 7.3. Post, bank och liknande verksamheter behandlas som Övrig kommersiell verksamhet. För industri och hantverk bör behovet av bilplatser för besökande i allmänhet bestämmas med utgångspunkt från lokalens kontorsyta. I det fall den aktuella arbetstätheten avviker från 30 anställda per 1000 kvm BTA, korrigeras (multipliceras) behovstalen med korrektionsfaktorer enligt tabell 7.3. Tabell 7.3. Korrektionsfaktor för varierande arbetstäthet för kontor, industri och hantverk. Arbetstäthet Korrektionsfaktor 20 anställda per 1000 kvm 0,7 30 anställda per 1000 kvm 1 40 anställda per 1000 kvm 1,3 Skolor och förskolor Parkeringsficka för korttidsangöring bör finnas vid förskolor och skolor. Butiker Behovstal för butiker redovisas i kapitel 4 i två kategorier: dagligköpsvaror respektive sällanköpsvaror. I övrigt råder relativt stor spridning av behovstal för olika branscher. Korrektionsfaktorer enligt tabell 7.4 (i förhållande till behovstalen för sällanköpsbutiker) kan användas för respektive butikstyp. Tabell 7.4. Korrektionsfaktorer för speciella butikstyper i förhållande till sällanköpsbutiker. Typ av butik Korrektionsfaktor Systembolag 2,0 2,5 Apotek 1,0 1,2 Hemutrustning 0,5 1,0 (möbelförsäljning motsvarar det låga värdet medan t ex husgeråd kan motvara det höga värdet).

20 16 För bilorienterade stormarknader och externa handelsplatser ligger bilandelen på %, varför vanligtvis en särskild utredning av parkeringsbehovet behöver genomföras. Hotell I tabell 7.5 redovisas behovstalen för hotell per rum för centrum och övriga staden. I det fall antalet rum i det aktuella fallet avviker från 40 per 1000 kvm BTA, korrigeras (multipliceras) värdena för P-behovet i tabell 7.5 nedan med korrektionsfaktorerna i tabell 7.6. Tabell 7.5 Bilplatsbehov för hotell per rum och per 1000 kvm BTA. Zon Per rum Rum per 1000 kvm Per 1000 kvm centrum 0, Övriga staden 0, Tabell 7.6 Korrektionsfaktor för varierande rumstäthet hotell. Rumstäthet Korrektionsfaktor 20 rum per 1000 kvm 0,5 30 rum per 1000 kvm 0,75 40 rum per 1000 kvm 1 Restaurang Tabell 7.7 Beräkningsunderlag för restauranger, bilplatser per sittplats inklusive anställda. Zon Bilplatsbehov per sittplats inklusive anställda Centrum (lunchbarer och liknande) 0,15 Centrum (övriga restauranger) 0,22 Övriga staden/mindre tätort (lunchbarer och liknande) 0,30 Övriga staden/mindre tätort (övriga restauranger) 0,45 Samlingslokaler Till samlingslokaler räknas t ex föreläsningslokaler, biografer, teatrar, kyrkor samt sportanläggningar. Bilplatsbehovet varierar starkt för olika typer av samlingslokaler och bör därför specialstuderas i varje enskilt fall. Med samnyttjande / parkeringsköp Då förutsättningar för parkeringsköp i centrumområdet (hel zon) föreligger, kan behovstalen i tabell 4.1 reduceras (multipliceras) för samnyttjande/pköp med korrektionsfaktorer enligt tabell 7.8 uppdelat efter zon. Korrek-

21 17 tionsfaktorerna används då förutsättningar för samnyttjande/parkeringsköp finns för en hel zon, dvs då utbudet finns spritt över hela zonen och ej är koncentrerat till ett specifikt område/specifik fastighet. Förutsättningar för P-köp finns då det efter parkeringsköpet återstår ca 100 P-platser vilket är den minsta säkerhetsmarginal som rekommenderas finnas i respektive zon (se underlagsrapport). Tabell 7.8. Korrektionsfaktorer vid tillämpning av samnyttjande / parkeringsköp inom en hel zon i centrum. Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 Bostäder och hotell 0,90 0,85 0,80 0,85 Övriga verksamheter 0,64 0,64 0,62 0,67 Vid samnyttjande/parkeringsköp mellan bostäder och övriga verksamheter inom en specifik fastighet eller mellan flera fastigheter, beräknas istället samnyttjandet enligt tabell 7.9. Tabell 7.9 rekommenderas användas vid anläggande av en gemensam anläggning, t ex ett P-hus där samnyttjande mellan olika verksamheter planeras och kan även användas vid beräkning av samnyttjande i övriga staden samt i småorter utanför tätorten. Tabell 7.9. Korrektionsfaktorer vid tillämpning av samnyttjande / parkeringsköp inom en fastighet/mellan ett par fastigheter då en gemensam anläggning planeras. Tabellen är tillämpbar även i övriga staden och i småorter utanför tätorten. Lokaltyp Vardag (10-11) Fredag Lördag (12) Bostäder 0,45 0,55 0,50 0,80 Boendebesökare 0,30 0,70 0,40 0,50 Industrier 0,60-0,80 0,10 0,05 0,10 Kontor 0,60-0,80 0,20 0,10 0,20 Butiker 0,40 0,80-0,90 1,00 - Skolor 0,90 0,10 0,05 - Hotell 0,50 0,50 0,30 0,80 Restauranger 0,75 0,40 0,60 - Natt

22 18 Bilaga 3. Tillämpning och beräkningsexempel En byggnads bruttoarea Den yta som skall ingå i beräkningen av bilplatsbehovet är bruttoarean (BTA). Bruttoarena är ytan av våningsplanen begränsade av ytterväggarnas utsida i golvnivå. En lokals våningsyta utgörs av summan av lokalens samtliga våningsplans ytor. Utrymmen som inte ska inkluderas i bruttoarea är garage, körytor, pannrum, fläktrum samt förråd i bostadsfastigheter. Utrymmen som ska inkluderas i bruttoarean är lagerlokaler och hanteringslokaler i direkt anslutning till lokalen samt trapphus. Exempel: Nybyggnad Exempel 1: På en fastighet i centrumområdet (delzon 1) ska en byggnad innehållande en butik (för övrig handel) med en bruttoarea på 1500 kvm uppföras. Byggnaden beräknas stå färdig Behovet utan samnyttjande med behovstal enligt tabell 4.1 blir: 1,5*(4+12)=6+18=24 P-platser (varav 6 st för anställda och 12 st för besökare). Om man avser tillämpa parkeringssköp reduceras behovet med korrigeringsfaktorer enligt tabell 7.8: 24*0,64=16 P-platser. Observera att reduktionsfaktorn förutsätter att tillämpning av parkeringsköp är möjligt i zonen som helhet. Exempel 2: En fastighet i övriga staden ska bebyggas med 5000 kvm bostäder och 3000 kvm kontor. Med behovstal enligt tabell 4.3 blir behovet: Bostäder: 5*(11+1)= 60 P-platser. Kontor: 3*(15+2)=51 P-platser. Det totala behovet av P-platser blir = 111 P-platser. Med samnyttjande av P-platser mellan kontor och bostäder blir behovet: Lokaltyp Vardag (10-11) Fredag Lördag (12) Bostäder 0,45 * 60=27 0,55*60=33 0,50*60=30 0,80*60=48 Kontor 0,70*51=36 0,20*51=10 0,10*51=5 0,20*51=10 Summa Natt

23 19 Enligt tabellen ovan är det dimensionerande behovet totalt 63 P-platser. Totalt kan man genom samordningen spara in (60+51)-63 = 48 P-platser. Exempel: Tillbyggnad Exempel: En fastighet i zon 4 i centrum med 3000 kvm kontor och 5000 kvm bostäder ska byggas till med 500 kvm bostäder och 1000 kvm kontor. P-behovsberäkning utgående enbart från tillbyggnaden: Bostäder: 0,5*(8+1)= 5 P-platser. Kontor: 1*(10+2)=12 P-platser. Totalt fordras alltså 17 P-platser för tillbyggnaden. Om kommunen svarar för samnyttjande, reduceras behovet med korrektionsfaktorerna i tabell 7.8: Bostäder: 0,5*(8+1)*0,85 = 4 P-platser. Kontor: 1*(10+2) *0,67 = 8 P-platser. Då kommunen svarar för samnyttjande fordras alltså totalt 12 P-platser för tillbyggnaden. Beräkning utifrån hela fastigheten och befintligt P-utbud: Dagens behov: Bostäder: 5*(8+1)= 45 P-platser. Kontor: 3*(10+2)=36 P-platser. Tillbyggnadens behov: Bostäder: 0,5*(8+1)= 5 P-platser. Kontor: 1*(10+2)=12 P-platser. Totalt behov: Bostäder: 45+5= 50 P-platser. Kontor: = 48 P-platser.

24 20 Totalt behov med samnyttjande, då det totala samnyttjandet kan ske inom fastigheten (tabell 7.9): Lokaltyp Vardag (10-11) Fredag Lördag (12) Bostäder 0,45 * 50=23 0,55*50=28 0,50*50=25 0,80*50=40 Kontor 0,70*48=34 0,20*48=10 0,10*48=5 0,20*48=10 Summa Natt Om det befintliga P-utbudet uppgår till X platser, kan det tillkommande P- behovet beräknas som 57-X P-platser. Tidigare friköpta bilplatser tillgodoräknas liksom bilplatser som byggts på eller utanför fastigheten.

25 21 Bilaga 4. Jämförelse med behovstal i andra orter Det kan vara av intresse att jämföra de behovstal som föreslås för Västerås med behovstal i några andra utvalda orter. I tabellen nedan redovisar vi därför behovstalen för Örebro, Norrköping, Linköping och Uppsala (P-behov per 1000 kvm BTA). För de kommuner där behovstalen varierar efter läge i staden, redovisas behovstalen i intervall där det låga värdet används i de centrala delarna. Behovstalen är inklusive besöksparkering. Lokalkategori Västerås gamla (1988) Västerås nya (2007) Örebro (2006) Uppsala (2003) Linköping * (1996) Norrköping (1983) Bostäder Flerfamiljshus , ,35-1,05** Småhus i grupp 1,6 ** ,2-2,0** Småhus enstaka 2 ** 2 ** Kontor Butiker Restaurang Industri och hantverk Skolor (exkl besök) alt utredning < 18 år (personal) alt utredning - 0,23 (per anställd) 3-5 Vuxenstuderande +personal ,23 (per anställd) 0,1 (per elev) - Hotell, samlingslokaler mm (hotell) (hotell) *Siffrorna avser innerstaden ** Antal p-platser per lägenhet

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR UDDEVALLA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige den 12 april 1994, 66 (tidigare parkeringsnorm antagen den 14 december 1982, 340)

PARKERINGSNORM FÖR UDDEVALLA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige den 12 april 1994, 66 (tidigare parkeringsnorm antagen den 14 december 1982, 340) Blad 1 PARKERINGSNORM FÖR UDDEVALLA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 12 april 1994, 66 (tidigare parkeringsnorm antagen den 14 december 1982, 340) SAMMANFATTNING Föreslagna normtal för olika lokaltyper

Läs mer

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13 Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf WSP Samhällsbyggnad Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46 31 727 25 00 Fax: +46

Läs mer

Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges

Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges PARKERINGSTAL FÖR CYKEL BOSTÄDER Verksamhet Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges Flerbostadshus 20 25 1,8 2,3/bostad Särskilda boendeformer Äldreboende 5 10 cpl/1000 kvm BTA 0,3 cpl/boende

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Utdrag ur Parkeringstal för Huddinge kommun godkänd av kommunstyrelsen

Utdrag ur Parkeringstal för Huddinge kommun godkänd av kommunstyrelsen PARKERINGSNORM - BIL Utdrag ur Parkeringstal för Huddinge kommun godkänd av kommunstyrelsen del 1 Parkeringstal med kommentarer del 2 Tillämpningsanvisningar Hela dokumentet finns på www.huddinge.se trafik,

Läs mer

Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016

Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016 Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016 Titel: Parkeringsnorm Landskrona stad Datum: 2016-05-30 Beställare: Birthe Bunke, Landskrona stad Konsult: Karin Caesar, Tyréns (uppdragsnummer: 263 083) PARKERINGSNORM

Läs mer

Parkeringsnorm för Lomma kommun

Parkeringsnorm för Lomma kommun Bilaga 1. Parkeringsnorm för Sammanfattning Parkeringsnormerna i detta dokument är vägledande och anger minimikrav för vilken parkeringsnorm som ska användas för bland annat boende och arbetsplatser i.

Läs mer

Antagen av KF PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN

Antagen av KF PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN Antagen av KF 2010-09-22 93 PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN FÖRORD Arbetet med att ta fram Parkeringsnorm för Vårgårda kommun har gjorts i samarbete av Sabina Talavanic, stadsarkitekt, Charlotte Lundberg,

Läs mer

ZON A ZON B ZON C BESÖKANDE

ZON A ZON B ZON C BESÖKANDE Bilaga 1 Parkeringstal Parkeringstal för cykel Flerbostadshus Tabell 1. Antal cykelparkeringar per lägenhet BESÖKANDE Generellt 2 2 2 + 0,5 besöksplatser/lägenhet Liten (< 45 kvm) 1,5 1,5 1,5 + 0,5 besöksplatser/lägenhet

Läs mer

Rekommendation av parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka kommun

Rekommendation av parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka kommun Bilaga Rekommendation av parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka kommun Parkeringstalen är riktvärden för minsta antal erforderliga parkeringsplatser för respektive verksamhet och läge vid ny- och

Läs mer

Parkeringsnorm för Laholms kommun

Parkeringsnorm för Laholms kommun Parkeringsnorm för Laholms kommun Januari 2016 Parkeringsnorm för Laholms kommun Upprättad i samarbete mellan planeringskontoret och samhällsbyggnadskontoret med utgångspunkt från omvärldsanalys och metod

Läs mer

Parkeringstal för Östersunds kommun

Parkeringstal för Östersunds kommun Dnr Ädh 1591-2006 Parkeringstal för Östersunds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-06-28 Inledning Plan- och bygglagen föreskriver att när tomter tas i anspråk för bebyggelse skall det tillses att

Läs mer

Parkeringsnorm - vad är det?

Parkeringsnorm - vad är det? Parkeringsnorm - vad är det? Parkeringsnormen innehåller regler för hur många bilplatser som fastighetsägare skall ställa i ordning vid nybyggnad samt vid större om- och tillbyggnad. Antalet bilplatser

Läs mer

BILAGA 2 PROCESSBESKRIVNING OCH

BILAGA 2 PROCESSBESKRIVNING OCH BILAGA 2 PROCESSBESKRIVNING OCH JÄMFÖRELSER Innehåll Vad är nytt?... 2 Arbetsprocess... 2 Zonindelning... 3 Parkeringstal för bil... 4 Diskussion... 7 Bilagan beskriver hur parkeringsnormen tagits fram

Läs mer

Riktlinjer för parkeringstal

Riktlinjer för parkeringstal Riktlinjer för parkeringstal Antagen i Samhällsbyggnadsnämnden 2014-09-18 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning... 2 2.1 Plan- och bygglagen... 2 2.2 Miljöbalken... 2 4. Parkeringstal... 3 4.1 Zoner för bostadsparkering...

Läs mer

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter.

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Helsingborg 5 mars 2007 Enligt sändlista (VGV) Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Den nu gällande parkeringsnormen

Läs mer

REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN

REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN Nacka / 2015-01-16 Innehållsförteckning 1 Parkeringspolicy för Nacka.3 2 Rekommendation av Parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka.4 3 Vem beslutar vad om

Läs mer

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III 2016-08-17 1 (6) PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III Bakgrund År 2011 godkände kommunfullmäktige i Järfälla kommun dokumentet Parkeringsnorm för Järfälla kommun. Dokumentet ska syfta

Läs mer

Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun

Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun Antagen av byggnadsnämnden september 2013 BN 2011/74 Innehåll Inledning..3 Vad säger plan- och bygglagen?... 3 Vem är ansvarig?... 3 En balanserad parkeringsförsörjning...

Läs mer

Trafikutredning DP FALKEN 4

Trafikutredning DP FALKEN 4 KALMAR KOMMUN Trafikutredning DP FALKEN 4 2017-02-23 RAMBÖLL MALMÖ Trafikutredning DP FALKEN 4 Datum 2017-02-23 Uppdragsnummer 1320023916 Utgåva/Status 1.0 Slutversion André Kingstedt, uppdragsledare Frida

Läs mer

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts.

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. 24, rev 2013-07-04 Nacka Strand framtida parkeringsbehov Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. Föreslagna

Läs mer

ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14

ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14 1(10) ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14 Bakgrund Ytorna centralt i staden är begränsade och det finns många anspråk på att utnyttja dessa. Det innebär att all ny parkering för utvecklingen

Läs mer

PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen

PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen PA RKERINGSNORM för Kvar nholmen och Malmen Augusti 2012 Konsult Beställare Isbergs gata 15 205 19 MALMÖ Tel: 010-452 20 00 Org.nr: 556194-7986 Ombud: Jonas Andersson Uppdragsansvarig: Per Eneroth Bitr

Läs mer

Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun

Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun 2010-09-22, reviderad 2011-03-01 Beställare Beställarens representant Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg Tel 0346-88 60 00 www.falkenberg.se Johan Risholm Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult

Läs mer

Vellinge kommun PARKERINGSNORM

Vellinge kommun PARKERINGSNORM Mars 2007 Denna utredning har utförts under januari 2006 - mars 2007 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö Tel: 042-698 16 00 Org.nr 556194-7986 Beställare Vellinge

Läs mer

Parkeringstal. för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26

Parkeringstal. för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26 Parkeringstal för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26 Datum: 2014-05-26 Slutversion Beställare Projektledare Referensgrupp Kvalitetsgranskning Mikael Anderson, Gatuchef Kävlinge kommun Björn Petersson,

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS FABRIKER

PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS FABRIKER PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS 10242320 REV 2017-07-04 UNITED BY OUR DIFFERENCE Beställare: K21 Entreprenad AB, Peter Fredriksson Konsult: WSP Samhällsbyggnad Maria Lindelöf, 010-722 72 17 Uppdragsnummer:

Läs mer

PARKERINGSNORM. för bilar i Bollebygds kommun

PARKERINGSNORM. för bilar i Bollebygds kommun PARKERINGSNORM för bilar i Bollebygds kommun 2009-10-08 FÖRORD Kommunen har det övergripande ansvaret för planeringen av parkering. Det är byggnads- och miljönämnden som skall ange var och hur många parkeringar

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT

PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler >> Styrdokument PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT ANTAGET AV: KOMMUNSTYRELSEN DATUM: 2015-10-08, 253 ANSVAR UPPFÖLJNING: SEKTORCHEF MSB GÄLLER TILL OCH

Läs mer

Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen

Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen Att beräkna parkeringstal för bil handlar om att försöka finna en balans mellan tillräckligt antal parkeringsplatser vid nyetablering eller förändrad markanvändning,

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

S t a f f a n s t o r p s k o m m u n

S t a f f a n s t o r p s k o m m u n PARKERINGSNORM - f ö r c y k e l o c h b i l S t a f f a n s t o r p s k o m m u n Februari 2016 Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-03-02 Konsult Beställare Isbergs gata 15 205 19 MALMÖ

Läs mer

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 20 SEPTEMBER Parkeringsnorm. för cykel och bil i Helsingborgs stad

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 20 SEPTEMBER Parkeringsnorm. för cykel och bil i Helsingborgs stad ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 20 SEPTEMBER 2016 Parkeringsnorm för cykel och bil i Helsingborgs stad Medverkande: Stadsbyggnadsförvaltningen Tyréns Björn Bensdorp Redestam Oscar Grönvall Göran Hagsund Martin

Läs mer

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Rapport Norra Tyresö Centrum 2014-05-12 Version 1,0 RAPPORT 2 (12) Datum Författare Version Ändring 2014-05-12 Karl/Hedda 1,0 RAPPORT 3 (12) Innehåll 1 Bakgrund...4

Läs mer

Parkeringsnorm 335:7. bilplatserna inte är reserverade för en viss persons bil utan kan nyttjas av olika personer vid olika tillfällen och

Parkeringsnorm 335:7. bilplatserna inte är reserverade för en viss persons bil utan kan nyttjas av olika personer vid olika tillfällen och Parkeringsnorm 335:7 Parkeringsnorm Fastställd av kommunfullmäktige 1998-06-11 Gäller fr o m 1998-07-01 Syfte Parkeringsnormen klargör hur vi i Borås tillämpar plan- och bygglagens bestämmelser, PBL 3

Läs mer

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1 PM 2015:25 Paulina Soliman Jesper Nordlund 2015-05-04 Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1. Bakgrund Diligentia planerar att tillföra 39 hyreslägenheter till befintlig bostadsfastighet

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR UPPSALA KOMMUN

PARKERINGSNORM FÖR UPPSALA KOMMUN PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN PARKERINGSNORM FÖR UPPSALA KOMMUN Antagen av plan- och byggnadsnämnden 2013-12-12 412 Läsanvisning I parkeringsnormens inledning beskrivs syftet med parkeringsnormen och dess

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Parkeringsregler

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Parkeringsregler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Parkeringsregler Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i

Läs mer

Parkeringsnorm för Umeå kommun

Parkeringsnorm för Umeå kommun Parkeringsnorm för Umeå kommun www.umea.se/kommun Innehåll Bakgrund... 3...3 Ansvarsfördelning...3 Status...3 En balanserad parkeringsförsörjning...4 Zonindelning... 4 Zon A...4 Zon B...5 Zon C...5 Bilparkeringsnorm...

Läs mer

Kv. Väktaren och Väktaren 37, Kungsholmen - Stockholm. Parkering vid om- och tillbyggnad.

Kv. Väktaren och Väktaren 37, Kungsholmen - Stockholm. Parkering vid om- och tillbyggnad. Vårt datum 2014-05-01 Vår referens Väg & Trafik, Jan-Erik Hollander Tel. 010-4801520 1(7) Kv. Väktaren 35 36 och Väktaren 37, Kungsholmen - Stockholm. Parkering vid om- och tillbyggnad. 1. Bakgrund och

Läs mer

Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7

Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7 RAPPORT 2009:56 VERSION 0.3 Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7 - Tomelilla kommun Dokumentinformation Titel: Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2:7 - Tomelilla kommun

Läs mer

Metodbeskrivning av framtagande av parkeringsnorm för Järfälla

Metodbeskrivning av framtagande av parkeringsnorm för Järfälla 2016-09-29 1 (12) Bilaga 1. Metodbeskrivning av framtagande av parkeringsnorm för Järfälla Bygg- och miljöförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Projektkontoret Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA David Nordin,

Läs mer

PARKERINGSNORM PARKERINGSUTFORMNING

PARKERINGSNORM PARKERINGSUTFORMNING KS08.902 PARKERINGSPOLICY PARKERINGSNORM PARKERINGSUTFORMNING Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-09 116 Reviderad av kommunstyrelsen 2011-06-22 210 Arbetsgrupp: Catarina Almberg Bengt Holm Najib Shalizi

Läs mer

Mobility management och parkering

Mobility management och parkering Mobility management och parkering Mobility management och parkering Mobility management och parkering Från utglesning till förtätning Konkurrensen om ytorna ökar Mer komplex planprocess fler människor

Läs mer

Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun

Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2017-05-29, dnr KS-2016-00911-2 Namn: Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun Giltighetstid: Tills vidare

Läs mer

Parkeringsnorm för Varbergs kommun. stadsbyggnadskontoret Godkänd av BN 2012-05-16

Parkeringsnorm för Varbergs kommun. stadsbyggnadskontoret Godkänd av BN 2012-05-16 Parkeringsnorm för Varbergs kommun stadsbyggnadskontoret Godkänd av BN 2012-05-16 Bildkälla: Life magazine Syfte, huvuddrag & innehåll Syftet med Parkeringsnormen är att ge ett bra underlag för beräkning

Läs mer

Hur används garageplatserna i centrala staden? Om skillnaden mellan teori och praktik. Meddelande 7:2006 Trafikkontoret Parkering

Hur används garageplatserna i centrala staden? Om skillnaden mellan teori och praktik. Meddelande 7:2006 Trafikkontoret Parkering Hur används garageplatserna i centrala staden? Om skillnaden mellan teori och praktik Meddelande 7:2006 Trafikkontoret Parkering 2 Förord I samband med upprättandet av detaljplaner och bygglov ställs bl.a.

Läs mer

Vad är parkeringstal?

Vad är parkeringstal? Ny parkeringspolicy Vad är parkeringstal? Det är enligt lag kommunen som avgör i vilken omfattning parkering ska anordnas. Parkeringstal ger en beskrivning av detta för både bilar och cyklar. De är beslutade

Läs mer

KV LEJONET, LANDSKRONA PARKERINGSUTREDNING

KV LEJONET, LANDSKRONA PARKERINGSUTREDNING KV LEJONET, LANDSKRONA PARKERINGSUTREDNING Sida 1 Uppdrag. Kv Lejonet 10, Landskrona. Detaljplanearbete Titel på rapport: Kv Lejonet 10, Landskrona. Parkeringsutredning Status: Förhandskopia Datum: 2015-09-23

Läs mer

Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad

Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Förslag till Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Parkeringstal för cykel och bil Remissversion 2017-05-05 Titel: Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Kontaktpersoner: Jessica Elmgren och Kathrin Nordlöf

Läs mer

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 2014-10-08 Rev 2014-10-07 SID 1 (13) SBN2014:142 Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 Bakgrund Behovet av ny parkeringsnorm Den nuvarande parkeringsnormen, som ligger till grund för beräkning

Läs mer

Parkeringsnorm för cykel och bil

Parkeringsnorm för cykel och bil Förslag Parkeringsnorm för cykel och bil Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Tidigare ställningstagande... 4 Syfte och mål... 5 Förutsättningar... 6 Bilanvändning... 6 Trafikflöden... 7 Bilinnehav...

Läs mer

PARKERINGSKÖP Köpa parkering i stället för att bygga i egen regi Parkeringslösning till en lägre kostnad Samlade anläggningar inga fasta platser ökat samnyttjande Umeå har arbetat med parkeringsköp sedan

Läs mer

Parkering i Haga. Februari 2000. Trafikutredning. Projektnummer: 540 1311 68 Diarienummer: 151.00

Parkering i Haga. Februari 2000. Trafikutredning. Projektnummer: 540 1311 68 Diarienummer: 151.00 Parkering i Haga Projektnummer: 540 1311 68 Diarienummer: 151.00 Februari 2000 Trafikutredning Denna rapport har, på uppdrag av Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag, utarbetats av Christer Olsson, Gatubolaget

Läs mer

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r So dra Veddesta

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r So dra Veddesta 2016-05-31 1 (6) PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r So dra Veddesta Bakgrund År 2011 godkände kommunfullmäktige i Järfälla kommun dokumentet Parkeringsnorm för Järfälla kommun. Dokumentet ska syfta

Läs mer

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg Kv. Rosen Trafik Utredare Therese Nyman Linda Lundberg STOCKHOLM 2015-01-23 Bakgrund befintliga vägrum Kvarteret Rosen angränsas av St. Göransgatan och Liljegatan. St. Göransgatan har en karaktär av en

Läs mer

Vägledning parkeringstal vid detaljplaner och bygglov 2

Vägledning parkeringstal vid detaljplaner och bygglov 2 VÄGLEDNING TILL PARKERINGSTAL VID DETALJPLANER OCH BYGGLOV GÖTEBORGS STAD 2011 Rapporten är framtagen i samarbete mellan Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret, Göteborgs Stad. Ledningsgrupp: Ylva Löf,

Läs mer

Parkeringstal. Parkeringstal. för Partille kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-08

Parkeringstal. Parkeringstal. för Partille kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-08 Parkeringstal för Partille kommun Parkeringstal Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-08 Innehåll Förord 4 Sammanfattning 5 Bakgrund 6 Inledning 6 Parkeringstalen ersätter gällande parkeringsnormer 6 Vikten

Läs mer

ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Gäller från och med 2012-07-01 Torsås kommun är huvudman för den allmänna VA-anläggningen. Förvaltningen av denna handhas under

Läs mer

Parkeringsnorm för Karlstads kommun

Parkeringsnorm för Karlstads kommun Parkeringsnorm för Karlstads kommun Riktlinjer för beräkning Antagen av Stadsbyggnadsnämnden 201X-xx-xx 1 BAKGRUND Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Stadsbyggnadsnämnden att revidera nuvarande

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2 Buller vid Slottet Sunne kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Slottet Sunne kommun Serie nr: 2012:87 Projektnr: 12132 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Parkeringsutredning Norregård

Parkeringsutredning Norregård 1 PM 2015:22 Johan Kerttu Karin Neergaard 2015-03-20 Parkeringsutredning Norregård seniorbostäder i Falsterbo 1. Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Denna utredning behandlar ändring av detaljplan för Norregård

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

Parkeringsnorm för Umeå kommun

Parkeringsnorm för Umeå kommun Parkeringsnorm för Umeå kommun Riktlinjer för att anpassa nya fastigheters och stadsdelars parkeringsbehov till morgondagens resvanor Godkänd av byggnadsnämnden 2017-12-13 Antagande av kommunfullmäktige

Läs mer

Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort

Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort Antagen av kommunfullmäktige, 20 Antagen av: Kommunfullmäktige, 20 Dokumentägare: Kommundirektören Dokumentnamn: Parkeringspolicy för Örnsköldsviks

Läs mer

Antalet besökare, anställda och användning av befintlig parkering

Antalet besökare, anställda och användning av befintlig parkering 2017-05-23 Inledning Parkeringsbehovet för simhallen och kontorshuset samt andra kommersiella lokaler har beräknats, utifrån resvanor respektive Solna stads samt Huddinges och Malmös parkeringsnorm. Eftersom

Läs mer

Parkeringsutredning Lomma

Parkeringsutredning Lomma Parkeringsutredning Lomma Slättäng 2012-05-30 Malmö 2012-05-30 Vectura Consulting AB Box 242, 201 22 Malmö Växel: 0771-159 159 Projektansvarig Jenny Hällstorp, 010-484 62 40 Kontaktpersoner Kristofer Lilja,

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS PM TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS 2016-06-07 1 BAKGRUND I Sätofta, Höör, planeras för en ny förskola intill befintliga Sätoftaskolan. Förskolan kommer bestå av 8 avdelningar med 20 barn i varje avdelning

Läs mer

Parkeringsnorm 2007 Joel Ahlquist Planerings- och utredningsavdelningen Kiruna kommun 2007-10-26

Parkeringsnorm 2007 Joel Ahlquist Planerings- och utredningsavdelningen Kiruna kommun 2007-10-26 Parkeringsnorm 2007 Joel Ahlquist Kiruna kommun 2007-10-26 1(7) Innehåll 1 Bakgrund...2 1.1 Vad är en parkeringsnorm?...2 2 Framtagning av Parkeringsnorm och normtal...2 2.1 Beräkning av parkeringsbehov...2

Läs mer

Buller vid ny idrottshall

Buller vid ny idrottshall RAPPORT 2013:09 VERSION 1.1 Buller vid ny idrottshall Lomma kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid ny idrottshall - Lomma kommun Serie nr: 2013:09 Projektnr: 13007 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Antagande av parkeringsstrategi för Norrtälje stad

Antagande av parkeringsstrategi för Norrtälje stad TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Erik L'Estrade, Infrastrukturplanerare Telefon: 0176-747 26 E-post: erik.lestrade@norrtalje.se Dnr: 15-0940 Till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Antagande av parkeringsstrategi

Läs mer

Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun

Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2011-03-29 46 Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2011-03-29 46 Beställare Beställarens representant

Läs mer

Parkering i Fullriggaren

Parkering i Fullriggaren Parkering i Fullriggaren Enkätundersökning december 2012 Anna Stjärnkvist Stadsbyggnadskontoret Malmö stad 2013-04-11 Parkering i Fullriggaren Enkätundersökning december 2012 Bakgrund I byggherredialogen

Läs mer

Beräkningsunderlag för volymer i utvecklingsplanen. Alla data som presenteras här är uppskattningar och skall endast ses som fingervisningar. Våningsytor anges som totala ytor och kan ej översättas direkt

Läs mer

Fråga om nedsättning av tillkommande lägenhetsavgift för tillbyggda ytor för idrottsutövning.

Fråga om nedsättning av tillkommande lägenhetsavgift för tillbyggda ytor för idrottsutövning. 31 Fråga om nedsättning av tillkommande lägenhetsavgift för tillbyggda ytor för idrottsutövning. äger fastigheten Landskrona Motellet 1, som är belägen inom verksamhetsområdet för Landskrona kommuns allmänna

Läs mer

Förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr. o. m. 2014-01-01

Förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr. o. m. 2014-01-01 Förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr. o. m. 2014-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-26, 92 Förvaltningen av den allmänna

Läs mer

Parkeringsnorm - remiss

Parkeringsnorm - remiss Samhällsbyggnadsnämnden RIKTLINJER 1(13) Parkeringsnorm - remiss kommuns flexibla parkeringsnorm Dokumentnamn Parkeringsnorm för kommun Dokumentägare Dokumentansvarig Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik

Läs mer

Parkering på Sundsvik 1:27 - Nilsson-tomten

Parkering på Sundsvik 1:27 - Nilsson-tomten 1 (8) Parkering på Sundsvik 1:27 - Nilsson-tomten 1 Inledning Sunne kommun planerar tillsammans med en exploatör för att möjliggöra byggande av bostäder och affärslokaler i centrala Sunne på fastigheten

Läs mer

Parkeringsnorm revidering gällande bostadsändamål

Parkeringsnorm revidering gällande bostadsändamål Parkeringsnorm 2016 -revidering gällande bostadsändamål Pendelparkering vid Järnvägsgatan Samhällsbyggnadskontoret Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Förslag till parkeringsnorm med flexibla parkeringstal...

Läs mer

Parkeringspolicy. för Vara kommun. Gäller fr.o.m XX-XX. Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X

Parkeringspolicy. för Vara kommun. Gäller fr.o.m XX-XX. Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X Parkeringspolicy för Vara kommun Gäller fr.o.m. 2016-XX-XX Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X Sammanfattning Syftet med en parkeringspolicy är att ge en gemensam inriktning för hur parkeringsfrågor

Läs mer

TAXA. FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL

TAXA. FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL TAXA FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL TAXA FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET - FÖRKORTAD VERSION - I detta dokument redovisas en förkortad

Läs mer

Oxelbergen Kungsleden

Oxelbergen Kungsleden Strategisk Arkitektur Oxelbergen Kungsleden Fördjupad studie - Bef. & tillk. BTA, parkeringslösning samt barnperspektiv 5 6 Fördjupad studie 56 Illustrationsplan Strategisk Arkitektur 6 8 5 MM 6 8 MM SKALA

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING Torbjörnstorg, Uppsala

PARKERINGSUTREDNING Torbjörnstorg, Uppsala PARKERINGSUTREDNING Torbjörnstorg, Uppsala 2017-08-02 Rosendal Fastigheter Lydia Karlefors lydia@rosendaluppsala.se 076-148 56 00 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2017-002462, 2017-08-07

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152); SFS 2001:546 Utkom från trycket den 3 juli 2001 utfärdad den 14 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning. 2009-04-27, rev 2009-06-05

Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning. 2009-04-27, rev 2009-06-05 Kungsbacka Beställare Projektledare Kungsbacka stad Stadshuset 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 Hasse Andersson Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg 031-50 70 00 Ebbe

Läs mer

Parkeringstal för cykel och bil

Parkeringstal för cykel och bil SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Parkeringstal för cykel och bil Gävle kommun 2014 Antagna av Tekniska Nämnden den 4 juni 2014 1 Inledning Bakgrund till parkeringstalen Lämpligt utrymme för parkering, lastning och

Läs mer

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter RAPPORT 2007:42 VERSION 1.1 Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för gods som går med containerfartyg och ro-rofartyg Dokumentinformation Titel: Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för

Läs mer

Buller vid Trädgårdsstaden

Buller vid Trädgårdsstaden RAPPORT 2009:33 VERSION 0.2 Buller vid Trädgårdsstaden - i Lomma Hamn Dokumentinformation Titel: Buller vid Trädgårdsstaden - i Lomma Hamn Serie nr: 2009:33 Projektnr: 9058 Författare: Kvalitetsgranskare:

Läs mer

Sökande Organisations-/personnummer

Sökande Organisations-/personnummer Anmälan om bygglovsbefriad åtgärd Sektor samhällsbyggnad Personuppgiftslagen (PuL) gäller vid behandling av denna blankett. Fastighet Fastighetsbeteckning Sökande Fakturaadress om annan än ovan Byggherre

Läs mer

Riktlinjer för parkering underlag för bedömning av parkeringsbehov

Riktlinjer för parkering underlag för bedömning av parkeringsbehov Gårdsten Stampen B Stampen C Stampen A Bagaregården Björkekärr Långgatorna D Långgatorna A Långgatorna C Långgatorna B Johanneberg 5 % ledigt boende dag boende natt besök 1

Läs mer

parkering i Kalmar kommun

parkering i Kalmar kommun Riktlinjer för parkering i Kalmar kommun - i detaljplan och bygglov Antagen av Kommunfullmäktige 2016-XX-XX Medverkande Projektgrupp Annika Fonseca, projektledare kommunledningskontoret Josefin Bergquist,

Läs mer

PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID FITTJA CENTRUM

PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID FITTJA CENTRUM PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID FITTJA CENTRUM SLUTRAPPORT 2015-11-25 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 2 Planerad exploatering... 4 3 Bilparkering... 5 3.1 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Parkeringsutredning för kv. Örtuglandet 1, Åkeslund

Parkeringsutredning för kv. Örtuglandet 1, Åkeslund 13 januari 201 7 Parkeringsutredning för kv. Örtuglandet 1, Åkeslund Bakgrund Stockholmshem äger fastigheten Örtuglandet 1 och har ansökt om en planändring för att möjliggöra en exploater ing av 96 nya

Läs mer

Brukningsavgifter för Vatten och Avlopp från

Brukningsavgifter för Vatten och Avlopp från 1 (5) Bostadsfastigheter Abonnemang, per år Exkl moms Inkl moms Fast avgift/fastighet Vatten 662 kr 827 kr eller mätare Avlopp 989 kr 1 236 kr Summa 1 651 kr 2 063 kr Enhetsavgift, per år Exkl moms Inkl

Läs mer

Taxa för Aneby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Aneby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Aneby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Aneby Miljö & Vatten AB. Avgifter

Läs mer

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic PARKERINGSPOLICY I SVERIGE Karin Neergaard, Trivector Traffic TRIVECTOR TRAFFIC Konsulttjänster och forskning inget annat än hållbara transporter Lund, Stockholm, Göteborg Klimat, energi och miljö Kollektivtrafik

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING UPPFÖLJNING HYTTAN 12 & 16

PARKERINGSUTREDNING UPPFÖLJNING HYTTAN 12 & 16 PM PARKERINGSUTREDNING UPPFÖLJNING HYTTAN 12 & 16 GRANSKNING RED 2017-04-27 SAMMANFATTNING Tyréns har tidigare gjort en utredning (Parkeringsutredning Hyttan 12 & 16) som kartlagt i vilken utsträckning

Läs mer