Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun"

Transkript

1 Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun Beslutad av kommunfullmäktige , dnr KS

2 Namn: Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun Giltighetstid: Tills vidare Ansvarig funktion: Stadsbyggnadsnämnden genom stadsbyggnadskontorets gatuavdelning och planavdelning Diarienummer: SBN Denna version av Parkeringsnorm och grön resplan är framtagen av Stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls kommun. Dokumentet finns tillgängligt på kommunens hemsida: Fotografer: Kartor: Copywright Sundsvalls kommun. 2 Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun

3 Innehåll Om parkeringsnorm...4 Boendeparkering...4 Cykelparkering för boende...4 Bilparkering för boende...4 Arbetsplatsparkering...5 Cykelparkering vid arbetsplatser...5 Bilparkering vid arbetsplatser...5 Särskilda besöksmål...5 Särskild utredning...5 Parkeringsnorm för moped och motorcykel...5 Parkeringsnorm cykel...6 Parkeringsnorm bil...7 Grön resplan...8 Varför en grön resplan?...8 Innehåll i en grön resplan...8 Hur stor kan rabatten bli?...9 Samnyttjande...9 Ordlista Källförteckning...11 Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun 3

4 Om parkeringsnorm Parkering ska i första hand ordnas på kvartersmark. Kommunen bygger parkeringar för allmänna behov. Fastighetsägare bygger parkering för det behov fastigheten ger upphov till enligt kommunens parkeringsnorm. I princip allt byggande av parkeringsplatser kräver bygglov, anmälan eller tillstånd från kommunen eller väghållaren. Parkeringsnormen är ett riktvärde som kan vara högre eller lägre beroende på vad som ska byggas och var. Normen beräknas utifrån statistik om cykelinnehav, bilinnehav och hur vi reser. Parkeringsnormen ska också styra mot kommunens mål. Boendeparkering Med boendeparkering menas en parkering som används för den som parkerar vid sitt boende. Olika typer av boende har olika behov av parkering. Cykelparkering för boende Varje boende behöver en (1) cykelparkering. Det är ett led i att möjliggöra en omställning till ett mer hållbart resande. Bilparkering för boende Vi bor i en gles kommun där Sundsvalls centrum är den stora målpunkten för många ärenden. Men det finns också platser som är svåra att nå med andra färdsätt än bil. Därför bedömer vi att de flesta på ett eller annat sätt har behov av en bil och att tillgången till boendeparkering vara god. Det ska inte vara så att man tvingas ta bilen till jobbet för att det inte finns en bra parkering vid bostaden. Bilnorm beräknas som antal bilar per invånare multiplicerat med antal boende per lägenhet: För kommunen som genomsnitt ser det ut så här: 0,493 bilar per invånare x 2,04 boende per lägenhet = 1 bilplats per lägenhet Parkeringsnormen ser olika ut i olika delar av staden. Detta beror på att bilinnehavet skiljer sig åt. Bilplatser för de boende ska så långt möjligt anordnas på egen fastighet och tillräckligt antal besöksplatser ska finnas så nära som möjligt. Kartan till vänster visar indelningen i områden som har olika parkeringnorm för boende. Kartan till höger visar en inzoomning på det område där en särskild parkeringsnorm för bil gäller. Området kallas Centrala Sundsvall, se vidare i tabell 4 "Parkeringsnorm för bil". 4 Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun

5 Arbetsplatsparkering Med arbetsplatsparkering menas den parkering som används av den som parkerar medan den arbetar. Utifrån den färdmedelsfördelning som finns i kommunen idag är behovet av parkering vid arbetsplatser: 0,2 cykelplatser (cpl) per anställd för cykel 0,3-0,6 bilplatser (bpl) per anställd/verksam Cykelparkering vid arbetsplatser Mer än hälften av kommunens invånare bor inom Sundsvalls tätort. Av dessa har nästan alla mindre än 5 km till centrum, det vill säga cykelavstånd. Särskilda besöksmål För vissa besöksmål gäller särskilda parkeringsnormer. Ofta behövs en särskild utredning göras där parkeringsbehovet beräknas utifrån det beräknade antalet besökare eller antalet sittplatser/åskådarplatser. Särskild utredning I vissa fall går det inte att ange en parkeringsnorm. Då krävs en särskild utredning. Utredningen ska svara på: Hur många som beräknas besöka/arbeta/bo på platsen Hur många som beräknas använda olika transportsätt. Detta beror till stor del på lokaliseringen. Finns det tex ingen kollektivtrafik är det svårt att motivera att resor sker med kollektivtrafik. Parkeringstalet räknas ut så här: antal besökare x andelen cyklande antal besökande x andelen bilförare Sådana som åker som passagerare i bil räknas inte med då de inte har något parkeringsbehov. Parkeringsnorm för moped och motorcykel Moped och motorcykelparkering är svårt att ange som en norm. Behovet brukar generellt vara ca 10 % av bilplatsbehovet. Kartan visar hur mycket 1, 3 och 5 km täcker in av staden räknat från Stora torget. Bilparkering vid arbetsplatser Bilparkeringsnormen för kontor kan verka hög. Det beror på att kontorsanställda idag har mindre yta per person jämfört med tidigare. I Sundsvalls förra parkeringsnorm räknade vi på 35 m 2 kontorsyta per anställd. I den här normen räknar vi på 25 m 2 kontorsyta per anställd. Om platserna är gemensamma för alla anställa på kontoret kan grön rabatt ges. Se tabell 5. Bild från MC-parkeringen på Esplananden sommaren Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun 5

6 Parkeringsnorm cykel Tabell 3. Parkeringsnorm för cykel (CPL). I kolumnen "Kommentar" finns förklaringar till hur parkeringsnormen beräknats. Bostäder Cykelparkeringsnorm (CPL) Boende Besökare Kommentar Enbostadshus 3 cpl/lgh 1 cpl/lgh 3-4 boende per lgh Flerbostadshus 2 cpl/lgh 0,5 cpl/lgh 2,1 boende per lgh. Minst en cpl/lgh ska vara lättillgänglig, tex finnas nära en entré. Små lägenheter < 35 m2 1 cpl/lgh 0,5 cpl/lgh 1 boende per lgh Studentboende 1 cpl/lgh 0,5 cpl/lgh 1 boende per lgh Trygghetsboende/Särskilt boende Arbetsplatser Cykelparkeringsnorm (CPL) 1 cpl/lgh 0,1 cpl/lgh Särskild utredning kan krävas. Om boende har stort vårdbehov sk Särskilt boende behövs cpl endast för vårdpersonal och besökare. Verksamma Besökare Kommentar Kontor 8 cpl/1000 m 2 1 cpl/1000 m 2 40 anställda, 4,5 besökare ger 9 cpl per 1000 m2 BTA Industri 3 cpl/1000 m 2 särskild utredning 15 anställda per 1000 m2 BTA ger 3 cpl/1000 m2 Särskild utredning kan krävas för besök Skola 0,2 cpl/anställd 30/50/70 cpl/100 elever Siffrorna avser åk F-3/4-6/7-9. Ökat behov med ökad ålder på elever. Förskola 0,2 cpl/anställd 2 cpl/avd Det kan behövas cpl även vid förskola för de största barnen. Vård 0,2 cpl/anställ 0,2 cpl/besökare Särskild utredning kan krävas Särskilda besöksmål, Cykelparkeringsnorm (CPL) Verksamma Besökare Kommentar Handel 3 cpl/1000 m 2 12 cpl/1000 m 2 15 anställda, 60 besökare per 1000 m2 BTA ger 15 cpl/1000m2. Vid försäljning av skrymmande varor eller då handelsetableringen ligger långt från bostäder är behovet av cykelparkering oftast mindre än vad normen anger. Idrottsanläggning 0,2 cpl/anställd cpl per 100 besökare Nöjesanläggning 0,2 cpl/anställd 5-35 cpl per 100 besökare Antalet platser beror på lokaliseringen Störst behov vid konserter och centrala disco, lägre vid bio, lägst vid teater Restaurang 2 cpl/1000 m 2 14 cpl/1000 m 2 BTA 70 besökare/1000 m2 BTA och 0,2 cpl/besökare Hotell 1 cpl/1000 m 2 särskild utredning Särskild utredning krävs om det finns konferensmöjligheter på hotellet Kollektivtrafikknutpunkt - särskild utredning Särskild utredning krävs 6 Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun

7 Parkeringsnorm bil Tabell 4. Parkeringsnorm för bil (BPL). I kolumnen "Kommentar" finns förklaringar till hur parkeringsnormen beräknats. Läs mer om särskild utredning i avsnitt 1.5. I kartorna på sidan 4 visas indelningen av områdena centrala Sundsvall, Sundsvalls tätort och övriga kommunen. Bostäder Bilparkeringsnorm (BPL) Boende Besökare Kommentar Enbostadshus 1-2 bpl/lgh boende per lgh Flerbostadshus centrala Sundsvall Sundsvalls tätort Övriga kommunen Lägenheter mindre än 35 m" Centrala Sundsvall 0,75 bpl/lgh 0,8 bpl/lgh 1 bpl/lgh 0,6 bpl/lgh 0,5 bpl/lgh 0 bpl/lgh 0,1 bpl/lgh 0,1 bpl/lgh 0,1 bpl/lgh 0 bpl/lgh 2,1 boende per lgh. Centrum har gott om allmän parkering. Inom 200 m till hållplats med turtäthet 10 min 1 boende per lgh. Studentboende 0,2 bpl/lgh 0,1 bpl/lgh 1 boende per lgh Trygghetsboende 0,2-0,5 bpl/lgh 0,1 bpl/lgh Särskild utredning kan krävas. Det lägre intervallet avser områden med god kollektivtrafik.. Särskilt boende 0-0,2 bpl/lgh 0,1 bpl/lgh Särskild utredning kan behövas. Bpl endast för vårdpersonal och besökare. Arbetsplatser Bilparkeringsnorm (BPL) Verksamma Besökare Kommentar Kontor 24 bpl/1000 m 2 3 bpl/1000 m 2 40 anställda, 4,5 besökare per 1000 m2 BTA ger 27 bpl/1000m2 Industri 9 bpl/1000 m 2 2 bpl/1000 m 2 15 anställda per 1000 m2 BTA ger 11 bpl/1000m2 inkl besökare Särskild utredning kan krävas för besök Skola 0,3-0,6 bpl/verksam 5 per skola Särskild utredning krävs om skoleleverna själva kör bil. Förskola 0,3-0,6 bpl/verksam 2 bpl/avdelning Besöksparkering behövs för att hämta och lämna barn. Vård 0,6 per verksam 0,6 bpl/besökare Särskild utredning kan krävas.. Särskilda besöksmål Bilparkeringsnorm (BPL) Verksamma Besökare Kommentar Handel 9 bpl/1000 m 2 36 bpl/1000 m 2 15 anställda, 60 besökare per 1000 m2 BTA ger 45 bpl/1000m2 Idrottsanläggning 0,2-0,4 bpl/verksam 0,1-0,3 bpl/besökare Behov per åskådarplats för besökare Nöjesanläggning 0,3-0,6 bpl/verksam 0,1 bpl/besökare Enhet per sittplats för besökare. Lägst vid konserter och centrala disco, högre vid bio, högst vid teater Restaurang 6 bpl/1000 m 2 21 bpl/1000 m 2 10 anställda och 70 besökare/1000 m2 BTA, men OBS bara 0,3 bpl/besökare Hotell 3 bpl/1000 m 2 15 bpl/1000 m 2 Särskild utredning om konferens finns, 5 verksamma och 25 besökare/1000 m2 ger 18 bpl/1000 m2 Kollektivtrafikknutpunkt Särskild utredning krävs Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun 7

8 Grön resplan Varför en grön resplan? För att ställa om till ett hållbart resande finns möjlighet att använda gröna parkeringslösningar. Det innebär att en fastighetsägare kan göra annat än att bygga parkering för att tillgodose tillgängligheten till en fastighet. Förutsättningen är att det finns bra cykelförbindelser och/eller att kollektivtrafikförsörjningen är god. Det är också möjligt att arbeta med gröna resplaner för befintliga fastigheter. Det kan i sin tur frigöra ytor för förtätning och förädling av fastigheter. Olika delar av staden har olika förutsättningar för olika trafikslag. Exempel på åtgärder som kan ge rabatt på bilparkeringsnormen visas i tabell 7 på nästa sida. Det är också möjligt att komma med andra ideér på åtgärder som kan minska bilplatsbehovet och stimulera mer hållbara färdsätt. Om gröna parkeringslösningar används samlas de i den gröna resplanen för fastigheten. Sedan måste fastighetsägaren jobba efter planen. Planen följs upp gemensamt av fastighetsägaren och kommunen varje år. Om planen inte fungerar är det fastighetsägarens ansvar att göra fler gröna åtgärder eller att tillskapa de parkeringar som krävs enligt parkeringsnormen. Den gröna resplanen ska vara klar och lämnas in samtidigt som bygglovet. Kommunen bedömer om den gröna resplanen är tillräcklig och vilka rabatter som kan ges från parkeringsnormen. Innehåll i en grön resplan En kort beskrivning av vad som ska byggas Hur stor byggnadsyta som ska byggas Hur många människor byggnaden är avsedd för En samlad beskrivning av tillgängligheten med olika transportmedel till fastigheten Vilka åtgärder som föreslås istället för att bygga parkering Vilken effekt de gröna åtgärderna bedöms ha Hur ofta den gröna resplanen ska följas upp Planen följs upp i enlighet med den gröna resplanen genom att fastighetsägaren sammanställer uppgifter om trafiksituationen och skickar dessa till kommunen. Kommunen redovisar eventuella klagomål på trafikproblem som kan härröras till fastigheten. Tillsammans beslutar parterna om trafiksituationen är fungerande. Om inte tas förslag på åtgärder fram. Om fastighetsägaren vill avbryta arbetet med den gröna resplanen kvarstår kravet att tillgodose parkeringsplatser. Tabell 5. Åtgärder som kan ge rabatt från parkeringsnormen. Åtgärd Möjlig påverkan på parkeringsnorm Samnyttjande upp till 50 % (se tabell 6 och 7) Avtal om bilpool för hyresgäster Upp till -20% Avstånd till bilparkering från fastighetsentré > 200 meter Upp till -10% Avstånd till viktig kollektivtrafikknutpunkt < 200 meter Upp till -15% Förbättrade cykelfaciliteter ex fast luftpump, reparationsrum, ladduttag för elcykel, automatisk dörröppnare för cykel, duschmöjligheter Erbjuda reskort i kollektivtrafiken Upp till -15% Cykelpool Upp till -20% Parkering sker i större gemensamhetsanläggning, samnyttjande Upp till -10% Parkering som är öppen för allmänheten del av dygnet, samnyttjande -5% Avstånd till bil-p ej märkbart längre än till cykel-p Kan idag innebära förmånsbeskattning, avvakta +x% (beroende på läge) Informations- och marknadsföringsåtgärder till köpare och hyresgäster Upp till -10% Andra gröna ideér 8 Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun

9 Hur stor kan rabatten bli? Faktorer som måste vägas in innan rabatt kan ges är: Barriärer, finns hinder för att kunna gå och cykla? Parkeringsavgifter för det som byggs nytt och det befintliga parkeringsbeståndet i området. God kollektivtrafik, minst halvtimmestrafik. Gång- och cykelnät i området. Faktiska avstånd. Den maximala rabatten som går att få på parkeringsnormen är 50 %. Hur mycket rabatt som kan ges beror på platsens förutsättningar och de åtgärder som vidtas. Samnyttjande Samnyttjande är ett effektivt sätt att minska parkeringsbehovet. Tabell 5 visar hur stor andel av parkeringsplatserna som används av olika verksamheter vid olika tider på dygnet. Tabell 6. Korrektionsfaktorer vid samnyttjande. Vardag Fredag Lördag Natt Bostäder 0,6 0,6 0,6 0,8 0,4 0,7 0,6 0,5 Kontor 0,8 0,2 0,1 0,2 Handel 0,4 0, Förskola 0,9 0,1 0,05 - Lokaltyp Boendebesökare Resturanger 0,75 0,4 0,6 - Vid samnyttjande räknas parkeringsbehovet ut genom att parkeringsnormen multipliceras med korrektionsfaktorn. Den tidpunkt då parkeringsbehovet totalt sett är störst blir dimensionerande. Exempel för ett kvarter kan vara: Bostäder behöver Kontor behöver Totalt behövs 100 platser, besökare 10 platser 50 platser 160 platser Vardag Fredag Lördag Natt Bostäder 100x0,6=60 100x0,6=60 100x0,6=60 100x0,8=80 Tabell 7. Parkeringsbehov vid samnyttjande, parkeringsbehovxkorrektionsfaktor. Lokaltyp Boendebesökare 10x0,4=4 10x0,7=7 10x0,6=6 10x0,5=5 Kontor 50x0,8=40 50x0,2=10 50x0,1=4 50x0,2= Istället för att bygga 160 platser behövs bara 104 platser om platserna kan samnyttjas mellan de olika verksamheterna, alla tider på dygnet. Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun 9

10 Ordlista Allmän parkering Sådan parkering som är detaljplanelagd som allmän och som kommunen ansvarar för. Kan finnas både på gatumark och på kvartersmark. Allmän plats Begreppet används på det stora hela inte idag, utan har ersatts med benämningen offentlig plats. Allmän plats förekommer dock fortfarande i plan- och bygglagen ("en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov"). Angöring Innebär på- och avstigning och på- och avlastning. Platser för angöring behövs vanligtvis vid varje fastighet. Kantstensparkering är vanlig för angöring. Arbetsplatsparkering Den parkering som används för den som parkerar sin bil medan denne arbetar. Avlösen Avlösen innebär att fastighetsägaren förbinder sig att hyra parkeringsplatser i kommunens anläggning och i vissa fall bidra till de anläggningskostnader som uppstår. Hyresavtalet tecknas ofta på lång tid tex 20 år. Boendeparkering Bör lösas inom den egna fastigheten eller i en gemensam anläggning. När boende parkerar på allmänna ytor uppstår konkurrens med allmänna behov. Detaljplan Ett dokument inom fysisk planering i Sverige som talar om hur ett begränsat område i en kommun skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. Detaljplanen är juridiskt bindande vid prövning av bygglov. Friköp Vid friköp betalar fastighetsägaren ett engångsbelopp till kommunen som sedan förbinder sig att bistå fastigheten med parkering och hålla den tillgänglig för fastigheten. Gatumark Gatumark är mark som i huvudsak gator och torg. En del parkeringsytor är också gatumark. Kvartersmark Med kvartersmark avses all mark inom ett planområde som inte ska utgöra allmän plats eller vattenområde. I en detaljplan ska det alltid framgå vilken användning som är tillåten inom kvartersmark. Användning av kvartersmark kan till exempel vara bostäder, handel eller industri. Det är detaljplanen som styr vad som är gatumark, allmän platsmark eller kvartersmark. Privat parkering Sådan parkering som en privat fastighetsägare ansvarar för. Privat parkering finns endast på kvartersmark. Samnyttjande Med samnyttjande menas att flera verksamheter samsas om en parkering. Det finns inga platser som är reserverade för någon särskild. Särskilda tillstånd Vissa grupper av trafikanter har särskilda behov av tillgänglighet. Tillstånd kan ges till exempelvis rörelsehindrade och vissa yrkesgrupper som har behov av nyttoparkeringstillstånd. Ärende- och besöksparkering Uppställningstiden behöver inte vara särskilt lång. En måttlig uppställningstid inom rimligt avstånd till målet ger god tillgänglighet. Översiktsplan Ett begrepp inom fysisk planering och beskriver grunddragen för hur mark- och vattenområden inom bör användas i en kommun. Alla kommuner måste ha en aktuell översiktsplan. 10 Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun

11 Källförteckning Parkering för hållbar stadsutveckling, Sveriges kommuner och Landsting, 2013 Policy för parkering, Sveriges kommuner och Landsting, 2007 Hållbart resande i praktiken, Sveriges kommuner och Landsting, 2010 MaxLupoSE råd om hur mobility management kan användas i den kommunala planeringen, Trafikverket, 2011 Parkeringsnorm för Uppsala, antagen av plan- och byggnadsnämnden , Parkeringsutredning Örnsköldsvik, version 1.2, , Trivector Traffic/Örnsköldsviks kommun Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö, Malmö Stadsbyggnadskontor, antagen september 2010, +slutligt+f%c3%b6rslag+antagen+av+kf.pdf Förslag till utformning och dimensionering av cykelparkeringar inomhus, Malmö Stad, 2001, Parkeringsnorm, Strömstads kommun, antaget av kommunfullmäktige , Parkeringspolicy Parkeringsnorm Parkeringsutformning, Lerums kommun, Bost%C3%A4der,%20mark%20och%20tomter/Parkeringspolicy/parkeringspolicy.pdf?epslanguage=sv Parkeringsnormer för ett Eskilstuna i förändring, Eskilstuna kommun, f%c3%b6r%c3%a4ndring_ny%20slutversion.pdf?epslanguage=sv Parkeringsprogram, Umeå kommun, , 1c0bc html Parkeringsutredning angående införande av parkeringsavgifter, Piteå kommun, remissutgåva 2014 Råd för vägars och gators utformning, Trafikverket publikation 2012:580, juni-2015/ Plan- och bygglag (2010:900) PBL, Plan- och byggförordning (2011:338), /?bet=2011:338 Trafikförordningen (1998:1276) Översiktsplan Sundsvall 2021, Sundsvalls kommun 2014, antagen av kommunfullmäktige den 26 maj Planförslag%20ÖP%202021%20antagandehandlingar/1.%20Planförslag/1%20Planförslag%20ÖP2021%20 antagen% %20-webb.pdf Hur stor kontorsyta behövs? Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun 11

12 besöksadress: Norrmalmsgatan 4 postadress: Sundsvall telefon:

Parkeringsnorm för Lomma kommun

Parkeringsnorm för Lomma kommun Bilaga 1. Parkeringsnorm för Sammanfattning Parkeringsnormerna i detta dokument är vägledande och anger minimikrav för vilken parkeringsnorm som ska användas för bland annat boende och arbetsplatser i.

Läs mer

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2017-05-29, dnr KS-2016-00911-2 Namn: Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Giltighetstid: Tills vidare Ansvarig funktion: Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN

REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN Nacka / 2015-01-16 Innehållsförteckning 1 Parkeringspolicy för Nacka.3 2 Rekommendation av Parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka.4 3 Vem beslutar vad om

Läs mer

Rekommendation av parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka kommun

Rekommendation av parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka kommun Bilaga Rekommendation av parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka kommun Parkeringstalen är riktvärden för minsta antal erforderliga parkeringsplatser för respektive verksamhet och läge vid ny- och

Läs mer

Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016

Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016 Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016 Titel: Parkeringsnorm Landskrona stad Datum: 2016-05-30 Beställare: Birthe Bunke, Landskrona stad Konsult: Karin Caesar, Tyréns (uppdragsnummer: 263 083) PARKERINGSNORM

Läs mer

RIKTLINJER. Datum Ludvika kommuns flexibla parkeringsnorm. Dokumenttyp Riktlinjer Publicering

RIKTLINJER. Datum Ludvika kommuns flexibla parkeringsnorm. Dokumenttyp Riktlinjer Publicering Samhällsbyggnadsnämnden RIKTLINJER 1(8) Parkeringsnorm Ludvika kommuns flexibla parkeringsnorm Dokumentnamn Parkeringsnorm för Ludvika kommun Dokumentägare Dokumentansvarig Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

Flexibla parkeringsnormer i praktiken

Flexibla parkeringsnormer i praktiken Flexibla parkeringsnormer i praktiken Olov Åslund, projektsamordnare mobility management Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsförvaltningen, trafikavdelningen Eskilstuna 100 000 inv. 1922 p-platser (centrum)

Läs mer

Parkeringsnorm för Gustavsbergsprojektet

Parkeringsnorm för Gustavsbergsprojektet Parkeringsnorm för Gustavsbergsprojektet 1. Inledning Värmdö är en kommun som utvecklas och växer snabbt. I Gustavsbergsprojektet planeras just nu för cirka 4000 nya bostäder. Ambitionen i Gustavsberg

Läs mer

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13 Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf WSP Samhällsbyggnad Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46 31 727 25 00 Fax: +46

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR SIMRISHAMNS KOMMUN

PARKERINGSNORM FÖR SIMRISHAMNS KOMMUN PARKERINGSNORM FÖR SIMRISHAMNS KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden 2018-03-22 49 1 Parkeringsnorm Antalet parkeringsplatser beräknas utifrån ett grundtal för respektive användning, se nedan under rubriken Grundtal.

Läs mer

Parkeringsutredning Ulfsbergsgården, Tullinge, Botkyrka

Parkeringsutredning Ulfsbergsgården, Tullinge, Botkyrka Parkeringsutredning Ulfsbergsgården, Tullinge, Botkyrka Beräkning av parkeringsbehov samt mobilitetsåtgärder Författare Uppdragsgivare Martin Forsberg, Koucky & Partners FB Bostad Kontaktperson Martin

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges

Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges PARKERINGSTAL FÖR CYKEL BOSTÄDER Verksamhet Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges Flerbostadshus 20 25 1,8 2,3/bostad Särskilda boendeformer Äldreboende 5 10 cpl/1000 kvm BTA 0,3 cpl/boende

Läs mer

Parkeringsnorm. Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans. Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till

Parkeringsnorm. Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans. Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Parkeringsnorm Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Parkeringsnorm för Piteå kommun Riktlinjer 2018-02-19, 10 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III 2016-08-17 1 (6) PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III Bakgrund År 2011 godkände kommunfullmäktige i Järfälla kommun dokumentet Parkeringsnorm för Järfälla kommun. Dokumentet ska syfta

Läs mer

Parkeringsnorm för Laholms kommun

Parkeringsnorm för Laholms kommun Parkeringsnorm för Laholms kommun Januari 2016 Parkeringsnorm för Laholms kommun Upprättad i samarbete mellan planeringskontoret och samhällsbyggnadskontoret med utgångspunkt från omvärldsanalys och metod

Läs mer

Parkeringsnorm för Varbergs kommun. stadsbyggnadskontoret Godkänd av BN 2012-05-16

Parkeringsnorm för Varbergs kommun. stadsbyggnadskontoret Godkänd av BN 2012-05-16 Parkeringsnorm för Varbergs kommun stadsbyggnadskontoret Godkänd av BN 2012-05-16 Bildkälla: Life magazine Syfte, huvuddrag & innehåll Syftet med Parkeringsnormen är att ge ett bra underlag för beräkning

Läs mer

Parkeringsnorm - remiss

Parkeringsnorm - remiss Samhällsbyggnadsnämnden RIKTLINJER 1(13) Parkeringsnorm - remiss kommuns flexibla parkeringsnorm Dokumentnamn Parkeringsnorm för kommun Dokumentägare Dokumentansvarig Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik

Läs mer

Principer för arbetet Kampanjer och exempel från Eskilstuna Integration av MM i planeringen

Principer för arbetet Kampanjer och exempel från Eskilstuna Integration av MM i planeringen Principer för arbetet Kampanjer och exempel från Eskilstuna Integration av MM i planeringen Färdmedelsmål Principer Arbetet ska ske målgruppsanpassat och vara mätbart. Viktigaste målgrupp är bilåkande

Läs mer

Nya P-tal För ett grönare och mer tillgängligt Växjö. Antagen i byggnadsnämnden

Nya P-tal För ett grönare och mer tillgängligt Växjö. Antagen i byggnadsnämnden Nya P-tal 2019 För ett grönare och mer tillgängligt Växjö Antagen i byggnadsnämnden 2019-06-24 Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Nya P-tal 2019 - för ett grönare och mer tillgängligt Växjö Version

Läs mer

Bilaga 1 Modell för beräkning av parkeringstal för flerbostadshus samt parkeringstal för övriga boendeformer.

Bilaga 1 Modell för beräkning av parkeringstal för flerbostadshus samt parkeringstal för övriga boendeformer. 2016-10-25 1 (5) Bilaga 1 Jenny Carlsson Trafikenheten Bilaga 1 Modell för beräkning av parkeringstal för flerbostadshus samt parkeringstal för övriga boendeformer. Modell för beräkning av parkeringsbehov

Läs mer

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter.

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Helsingborg 5 mars 2007 Enligt sändlista (VGV) Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Den nu gällande parkeringsnormen

Läs mer

S t a f f a n s t o r p s k o m m u n

S t a f f a n s t o r p s k o m m u n PARKERINGSNORM - f ö r c y k e l o c h b i l S t a f f a n s t o r p s k o m m u n Februari 2016 Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-03-02 Konsult Beställare Isbergs gata 15 205 19 MALMÖ

Läs mer

Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort

Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort Antagen av kommunfullmäktige, 20 Antagen av: Kommunfullmäktige, 20 Dokumentägare: Kommundirektören Dokumentnamn: Parkeringspolicy för Örnsköldsviks

Läs mer

Underlag till bedömning av projektspecifikt och grönt p-tal för nya bostäder Örby 4:1 vid fastigheten Filmen 1

Underlag till bedömning av projektspecifikt och grönt p-tal för nya bostäder Örby 4:1 vid fastigheten Filmen 1 Datum: 2018 10-25 KONTAKT Erika Eriksson Underlag till bedömning av projektspecifikt och grönt p-tal för nya bostäder Örby 4:1 vid fastigheten Filmen 1 Bakgrund Kommunfullmäktige i Stockholm har 2015-10-19

Läs mer

Antalet besökare, anställda och användning av befintlig parkering

Antalet besökare, anställda och användning av befintlig parkering 2017-05-23 Inledning Parkeringsbehovet för simhallen och kontorshuset samt andra kommersiella lokaler har beräknats, utifrån resvanor respektive Solna stads samt Huddinges och Malmös parkeringsnorm. Eftersom

Läs mer

ZON A ZON B ZON C BESÖKANDE

ZON A ZON B ZON C BESÖKANDE Bilaga 1 Parkeringstal Parkeringstal för cykel Flerbostadshus Tabell 1. Antal cykelparkeringar per lägenhet BESÖKANDE Generellt 2 2 2 + 0,5 besöksplatser/lägenhet Liten (< 45 kvm) 1,5 1,5 1,5 + 0,5 besöksplatser/lägenhet

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS FABRIKER

PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS FABRIKER PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS 10242320 REV 2017-07-04 UNITED BY OUR DIFFERENCE Beställare: K21 Entreprenad AB, Peter Fredriksson Konsult: WSP Samhällsbyggnad Maria Lindelöf, 010-722 72 17 Uppdragsnummer:

Läs mer

Riktlinjer för parkeringstal

Riktlinjer för parkeringstal Riktlinjer för parkeringstal Antagen i Samhällsbyggnadsnämnden 2014-09-18 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning... 2 2.1 Plan- och bygglagen... 2 2.2 Miljöbalken... 2 4. Parkeringstal... 3 4.1 Zoner för bostadsparkering...

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING Torbjörnstorg, Uppsala

PARKERINGSUTREDNING Torbjörnstorg, Uppsala PARKERINGSUTREDNING Torbjörnstorg, Uppsala 2017-08-02 Rosendal Fastigheter Lydia Karlefors lydia@rosendaluppsala.se 076-148 56 00 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2017-002462, 2017-08-07

Läs mer

Trafikutredning DP FALKEN 4

Trafikutredning DP FALKEN 4 KALMAR KOMMUN Trafikutredning DP FALKEN 4 2017-02-23 RAMBÖLL MALMÖ Trafikutredning DP FALKEN 4 Datum 2017-02-23 Uppdragsnummer 1320023916 Utgåva/Status 1.0 Slutversion André Kingstedt, uppdragsledare Frida

Läs mer

PM Grön resplan Täby park - detaljplan 1 kvarter 1:1, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10, 1:11 och 1:12

PM Grön resplan Täby park - detaljplan 1 kvarter 1:1, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10, 1:11 och 1:12 (3) PM Grön resplan Täby park - detaljplan kvarter :, :5, :6, :7, :8, :9, :0, : och :2 Parkeringsnormer och definition BTA. Parkeringsnormer enligt parkeringsstrategin Enligt Täby kommuns parkeringsstrategi

Läs mer

Parkeringstal. för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26

Parkeringstal. för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26 Parkeringstal för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26 Datum: 2014-05-26 Slutversion Beställare Projektledare Referensgrupp Kvalitetsgranskning Mikael Anderson, Gatuchef Kävlinge kommun Björn Petersson,

Läs mer

PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen

PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen PA RKERINGSNORM för Kvar nholmen och Malmen Augusti 2012 Konsult Beställare Isbergs gata 15 205 19 MALMÖ Tel: 010-452 20 00 Org.nr: 556194-7986 Ombud: Jonas Andersson Uppdragsansvarig: Per Eneroth Bitr

Läs mer

Antagande av parkeringsstrategi för Norrtälje stad

Antagande av parkeringsstrategi för Norrtälje stad TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Erik L'Estrade, Infrastrukturplanerare Telefon: 0176-747 26 E-post: erik.lestrade@norrtalje.se Dnr: 15-0940 Till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Antagande av parkeringsstrategi

Läs mer

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg Kv. Rosen Trafik Utredare Therese Nyman Linda Lundberg STOCKHOLM 2015-01-23 Bakgrund befintliga vägrum Kvarteret Rosen angränsas av St. Göransgatan och Liljegatan. St. Göransgatan har en karaktär av en

Läs mer

Tillämpning av zoner och parkeringstal

Tillämpning av zoner och parkeringstal Tillämpning av zoner och parkeringstal Antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2018 Dokumenttyp: Vägledning Beslutat av: Stadsbyggnadsnämnden Dokumentnamn: Tillämpning av flexibla parkeringstal för bostäder och

Läs mer

Antagen av KF PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN

Antagen av KF PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN Antagen av KF 2010-09-22 93 PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN FÖRORD Arbetet med att ta fram Parkeringsnorm för Vårgårda kommun har gjorts i samarbete av Sabina Talavanic, stadsarkitekt, Charlotte Lundberg,

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR UDDEVALLA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige den 12 april 1994, 66 (tidigare parkeringsnorm antagen den 14 december 1982, 340)

PARKERINGSNORM FÖR UDDEVALLA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige den 12 april 1994, 66 (tidigare parkeringsnorm antagen den 14 december 1982, 340) Blad 1 PARKERINGSNORM FÖR UDDEVALLA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 12 april 1994, 66 (tidigare parkeringsnorm antagen den 14 december 1982, 340) SAMMANFATTNING Föreslagna normtal för olika lokaltyper

Läs mer

Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen

Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen Att beräkna parkeringstal för bil handlar om att försöka finna en balans mellan tillräckligt antal parkeringsplatser vid nyetablering eller förändrad markanvändning,

Läs mer

Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun

Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun Antagen av byggnadsnämnden september 2013 BN 2011/74 Innehåll Inledning..3 Vad säger plan- och bygglagen?... 3 Vem är ansvarig?... 3 En balanserad parkeringsförsörjning...

Läs mer

Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden. Jessica Dahl, planeringschef

Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden. Jessica Dahl, planeringschef Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden Jessica Dahl, planeringschef Anna Sara Bergkvist, översiktsplanerare Vid frågor kontakta samhallsbyggnad@nybro.se eller tfn växel 0481-45 000 2 Dokumentet omfattar parkeringsnorm

Läs mer

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun 2013-10-08 Sam 113/2013 Parkeringsriktlinjer Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Olika typer av parkering...3 Mål...4 Att stadsutvecklingen sker i balans...4 En väl balanserad tillgänglighet...4

Läs mer

Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad

Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Förslag till Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Parkeringstal för cykel och bil Remissversion 2017-05-05 Titel: Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Kontaktpersoner: Jessica Elmgren och Kathrin Nordlöf

Läs mer

Parkeringspolicy. för Vara kommun. Gäller fr.o.m XX-XX. Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X

Parkeringspolicy. för Vara kommun. Gäller fr.o.m XX-XX. Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X Parkeringspolicy för Vara kommun Gäller fr.o.m. 2016-XX-XX Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X Sammanfattning Syftet med en parkeringspolicy är att ge en gemensam inriktning för hur parkeringsfrågor

Läs mer

Parkeringsnorm för Järfälla kommun - Riktlinjer för parkeringsbehov vid exploatering och ombyggnad

Parkeringsnorm för Järfälla kommun - Riktlinjer för parkeringsbehov vid exploatering och ombyggnad Parkeringsnorm för Järfälla kommun - Riktlinjer för parkeringsbehov vid exploatering och ombyggnad Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-13 För att säkerställa att ett visst grundutbud av parkering finns

Läs mer

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Roger Johansson, SWECO Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Användningen av den parkering som finns

Läs mer

Selma Lagerlöfs torg, Göteborg

Selma Lagerlöfs torg, Göteborg Parkeringsbehov i ny detaljplan: Selma Lagerlöfs torg, Göteborg Utredning och planering för bil och cykelparkering Landskapsgruppen AB 2013 12 04 rev 2014 06 10 Handläggare: Lars Löwenadler, civilingenjör/trafikutredare

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun Antagen av Kommunfullmäktige

Parkeringsnorm för Eslövs kommun Antagen av Kommunfullmäktige Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-28 SAMRÅDSHANDLING DECEMBER 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE

Läs mer

Parkering i Skellefteå kommun Riktlinjer för parkering. - cykel och bil

Parkering i Skellefteå kommun Riktlinjer för parkering. - cykel och bil Parkering i Skellefteå kommun Riktlinjer för parkering - cykel och bil Juni 2018 1 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Nuläge... 3 Syfte med riktlinjer... 4 Mål och styrdokument... 4 Riktlinjer... 5

Läs mer

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Rapport Norra Tyresö Centrum 2014-05-12 Version 1,0 RAPPORT 2 (12) Datum Författare Version Ändring 2014-05-12 Karl/Hedda 1,0 RAPPORT 3 (12) Innehåll 1 Bakgrund...4

Läs mer

Mobilitets- och parkeringsutredning för detaljplan för bostäder och verksamheter vid Gitarrgatan, inom stadsdelen Rud i Göteborg.

Mobilitets- och parkeringsutredning för detaljplan för bostäder och verksamheter vid Gitarrgatan, inom stadsdelen Rud i Göteborg. Mobilitets- och parkeringsutredning för detaljplan för bostäder och verksamheter vid Gitarrgatan, inom stadsdelen Rud i Göteborg. 180710 Göteborgs Stad Sammanfattning Planområdet ligger inom zon A för

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r So dra Veddesta

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r So dra Veddesta 2016-05-31 1 (6) PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r So dra Veddesta Bakgrund År 2011 godkände kommunfullmäktige i Järfälla kommun dokumentet Parkeringsnorm för Järfälla kommun. Dokumentet ska syfta

Läs mer

Parkering i Skellefteå kommun Riktlinjer för parkering

Parkering i Skellefteå kommun Riktlinjer för parkering dl an eh nd ga ta An g in Parkering i Skellefteå kommun Riktlinjer för parkering Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 3 Nuläge 3 Syfte med riktlinjer 4 Mål och styrdokument 4 Riktlinjer 5 Öka det

Läs mer

Läge och avstånd till kollektivtrafik, cykel och viss service såsom förskolor, skolor och dagligvaruhandel finns inom 400 meter.

Läge och avstånd till kollektivtrafik, cykel och viss service såsom förskolor, skolor och dagligvaruhandel finns inom 400 meter. Mobilitets- och parkeringsutredning för Detaljplan för flerbostadshus vid Göketorpsgatan, Torp 2018-11-29, framtagen av Karin Harlin, planavdelningen, Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad. Sammanfattning

Läs mer

Utdrag ur Parkeringstal för Huddinge kommun godkänd av kommunstyrelsen

Utdrag ur Parkeringstal för Huddinge kommun godkänd av kommunstyrelsen PARKERINGSNORM - BIL Utdrag ur Parkeringstal för Huddinge kommun godkänd av kommunstyrelsen del 1 Parkeringstal med kommentarer del 2 Tillämpningsanvisningar Hela dokumentet finns på www.huddinge.se trafik,

Läs mer

Parkeringsutredning Ormingehus, Myrankvarteret, höghuskvarteret och Kanholmsvägens äldreboende

Parkeringsutredning Ormingehus, Myrankvarteret, höghuskvarteret och Kanholmsvägens äldreboende Rikshem AB Parkeringsutredning Ormingehus, Myrankvarteret, höghuskvarteret och Kanholmsvägens äldreboende Nacka kommun Datum 2018-11-08 Uppdragsnummer 1320038953 Utgåva/Status Slutversion Pernilla Knutsson

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT

PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler >> Styrdokument PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT ANTAGET AV: KOMMUNSTYRELSEN DATUM: 2015-10-08, 253 ANSVAR UPPFÖLJNING: SEKTORCHEF MSB GÄLLER TILL OCH

Läs mer

Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun

Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun 2010-09-22, reviderad 2011-03-01 Beställare Beställarens representant Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg Tel 0346-88 60 00 www.falkenberg.se Johan Risholm Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult

Läs mer

Parkeringstal. Parkeringstal. för Partille kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-08

Parkeringstal. Parkeringstal. för Partille kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-08 Parkeringstal för Partille kommun Parkeringstal Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-08 Innehåll Förord 4 Sammanfattning 5 Bakgrund 6 Inledning 6 Parkeringstalen ersätter gällande parkeringsnormer 6 Vikten

Läs mer

ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14

ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14 1(10) ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14 Bakgrund Ytorna centralt i staden är begränsade och det finns många anspråk på att utnyttja dessa. Det innebär att all ny parkering för utvecklingen

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Parkeringsnorm för Umeå kommun

Parkeringsnorm för Umeå kommun Parkeringsnorm för Umeå kommun Riktlinjer för att anpassa nya fastigheters och stadsdelars parkeringsbehov till morgondagens resvanor Godkänd av byggnadsnämnden 2017-12-13 Antagande av kommunfullmäktige

Läs mer

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 2014-10-08 Rev 2014-10-07 SID 1 (13) SBN2014:142 Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 Bakgrund Behovet av ny parkeringsnorm Den nuvarande parkeringsnormen, som ligger till grund för beräkning

Läs mer

Parkeringsutredning Forsåker, Östra delen Avseende parkering för bil och cykel, detaljplan 1

Parkeringsutredning Forsåker, Östra delen Avseende parkering för bil och cykel, detaljplan 1 1 PM 2017:07 Författare: Caroline Mattsson Axel Persson 2017-04-07 Parkeringsutredning Forsåker, Östra delen Avseende parkering för bil och cykel, detaljplan 1 MölnDala Fastighets AB driver för närvarande

Läs mer

Selma Lagerlöfs torg, Göteborg

Selma Lagerlöfs torg, Göteborg Parkeringsbehov i ny detaljplan: Selma Lagerlöfs torg, Göteborg Utredning och planering för bil- och cykelparkering Landskapsgruppen AB 2014-01-14 Handläggare: Lars Löwenadler, civilingenjör/trafikutredare

Läs mer

Cykelparkering. En guide för fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Örebro kommun orebro.se

Cykelparkering. En guide för fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Örebro kommun orebro.se Cykelparkering. En guide för fastighetsägare och fastighetsförvaltare Örebro kommun orebro.se 2018-04-12 2 CYKELPARKERING. Cykelparkering för ett hållbart resande Örebroarna är duktiga på att cykla, men

Läs mer

Parkeringsutredning Mjölktorget

Parkeringsutredning Mjölktorget Handläggare Jonas Khan Tel +46 (0)10 505 32 27 Mobil +46 (0)70 217 14 42 Fax +46 10 505 30 09 Jonas.Khan@afconsult.com PM Datum 2014-05-08 Uppdragsnr 586311 Parkeringsutredning Mjölktorget ÅF AB Kvarnbergsgatan

Läs mer

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 20 SEPTEMBER Parkeringsnorm. för cykel och bil i Helsingborgs stad

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 20 SEPTEMBER Parkeringsnorm. för cykel och bil i Helsingborgs stad ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 20 SEPTEMBER 2016 Parkeringsnorm för cykel och bil i Helsingborgs stad Medverkande: Stadsbyggnadsförvaltningen Tyréns Björn Bensdorp Redestam Oscar Grönvall Göran Hagsund Martin

Läs mer

Parkeringsriktlinjer för Västerås stad

Parkeringsriktlinjer för Västerås stad RAPPORT 2006:86 VERSION 0.98 Parkeringsriktlinjer för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-04 2007-02-06 Dokumentinformation Titel: Parkeringsriktlinjer för Västerås stad Serie nr: 2006:86

Läs mer

Uppdragsnr: (19) Parkeringsnorm för Älmhults kommun

Uppdragsnr: (19) Parkeringsnorm för Älmhults kommun Uppdragsnr: 10230669 2017-06-26 1 (19) Parkeringsnorm för Älmhults kommun Uppdragsnr: 10230669 2 (19) Begrepp och förklaringar 1) Bruttoarea (BTA) definieras (Svensk Standard SS 02 10 52) som sammanlagd

Läs mer

Antagen i kommunfullmäktige 2015 09 14, 85. Parkeringsprogram för Kiruna kommun

Antagen i kommunfullmäktige 2015 09 14, 85. Parkeringsprogram för Kiruna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2015 09 14, 85 Parkeringsprogram för Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syftet med parkeringsprogrammet... 3 1.3 Disposition... 3 2.

Läs mer

Parkeringsnorm för Eskilstuna

Parkeringsnorm för Eskilstuna Stadsbyggnadsnämnden 2013-10-24 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Trafikavdelningen SBN/2013:373 Mats Hällnäs 016-710 11 78 Stadsbyggnadsnämnden Parkeringsnorm för Eskilstuna Inledning Enligt Översiktsplan

Läs mer

Parkeringsstrategi för Norrtälje stad

Parkeringsstrategi för Norrtälje stad Parkeringsstrategi för Norrtälje stad Antagen av kommunfullmäktige 2016-12-19 Varför en parkeringsstrategi? Norrtälje stad växer kraftigt och flera nya stadsdelar planeras. Norrtälje stad går från karaktären

Läs mer

Mobility management och parkering

Mobility management och parkering Mobility management och parkering Mobility management och parkering Mobility management och parkering Från utglesning till förtätning Konkurrensen om ytorna ökar Mer komplex planprocess fler människor

Läs mer

Parkeringsstrategi för Norrtälje stad

Parkeringsstrategi för Norrtälje stad Parkeringsstrategi för Norrtälje stad Varför en parkeringsstrategi? Norrtälje stad växer kraftigt och flera nya stadsdelar planeras. I takt med att staden växer ökar konkurrensen om markens användning

Läs mer

Parkeringspolicy. Förslag till beslut

Parkeringspolicy. Förslag till beslut 2013-02-07 Rev 2013-03-26 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/296-514 Kommunstyrelsen Parkeringspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslagen parkeringspolicy. Sammanfattning Ett förslag till

Läs mer

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic PARKERINGSPOLICY I SVERIGE Karin Neergaard, Trivector Traffic TRIVECTOR TRAFFIC Konsulttjänster och forskning inget annat än hållbara transporter Lund, Stockholm, Göteborg Klimat, energi och miljö Kollektivtrafik

Läs mer

Parkeringsutredning Mjölktorget

Parkeringsutredning Mjölktorget Handläggare Jonas Khan Tel +46 (0)10 505 32 27 Mobil +46 (0)70 217 14 42 Fax +46 10 505 30 09 Jonas.Khan@afconsult.com PM Datum 2014-05-08 Uppdragsnr 586311 Parkeringsutredning Mjölktorget ÅF AB Kvarnbergsgatan

Läs mer

MOBILITY MANAGEMENT I FYSISK PLANERING SVENSKA ERFARENHETER. Trafikdage Aalborg, 27 Aug 2012 Björn Wendle, Trivector

MOBILITY MANAGEMENT I FYSISK PLANERING SVENSKA ERFARENHETER. Trafikdage Aalborg, 27 Aug 2012 Björn Wendle, Trivector MOBILITY MANAGEMENT I FYSISK PLANERING SVENSKA ERFARENHETER Trafikdage Aalborg, 27 Aug 2012 Björn Wendle, Trivector MOBILITY MANAGEMENT (MM) Är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka

Läs mer

Parkeringsutredning Gredbyvägen

Parkeringsutredning Gredbyvägen Stadsbyggnadsnämnden Datum 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Trafikavdelningen Olov Åslund, 016-710 11 54 Parkeringsutredning Gredbyvägen En konsekvens av föreslagen åtgärd om att öppna upp Gredbyvägen

Läs mer

PARKERINGSNORM. för bilar i Bollebygds kommun

PARKERINGSNORM. för bilar i Bollebygds kommun PARKERINGSNORM för bilar i Bollebygds kommun 2009-10-08 FÖRORD Kommunen har det övergripande ansvaret för planeringen av parkering. Det är byggnads- och miljönämnden som skall ange var och hur många parkeringar

Läs mer

Utredning Kommunalt parkeringsbolag

Utredning Kommunalt parkeringsbolag TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2013-11-04 KS 2013/516 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Utredning Kommunalt parkeringsbolag Ärendebeskrivning

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR UPPSALA KOMMUN

PARKERINGSNORM FÖR UPPSALA KOMMUN PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN PARKERINGSNORM FÖR UPPSALA KOMMUN Antagen av plan- och byggnadsnämnden 2013-12-12 412 Läsanvisning I parkeringsnormens inledning beskrivs syftet med parkeringsnormen och dess

Läs mer

Parkeringspolicy. Förslag till beslut

Parkeringspolicy. Förslag till beslut 2013-02-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/296-514 Kommunstyrelsen Parkeringspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslagen parkeringspolicy. Sammanfattning Ett förslag till parkeringspolicy

Läs mer

MÖJLIGHETER MED MOBILITY MANAGEMENT I SAMHÄLLSPLANERINGEN. Erfarenheter från MMMiS med 12 kommuner

MÖJLIGHETER MED MOBILITY MANAGEMENT I SAMHÄLLSPLANERINGEN. Erfarenheter från MMMiS med 12 kommuner MÖJLIGHETER MED MOBILITY MANAGEMENT I SAMHÄLLSPLANERINGEN Erfarenheter från MMMiS med 12 kommuner MM Öresund 2014-03-26 Caroline Mattsson, Trivector Traffic TEST I 12 KOMMUNER Motivera svenska kommuner

Läs mer

Dpl Karlslund m.m. Västerås

Dpl Karlslund m.m. Västerås Dpl Karlslund m.m. Västerås PM Bedömning av parkeringsbehov Utredare Ann Storkitt 2017-10-13 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Förutsättningar...3 2 Generella parkeringstal

Läs mer

PM: Parkerings- och mobilitetsutredning för bostäder i Säveå Park

PM: Parkerings- och mobilitetsutredning för bostäder i Säveå Park PM: Parkerings- och mobilitetsutredning för bostäder i Säveå Park Författare Torunn Renhammar Uppdragsgivare Kontaktperson Datum Version JM AB Mathias Petersson 2017-05-03 Slutgiltig Innehållsförteckning

Läs mer

Kv Repslagaren: Parkeringsutredning

Kv Repslagaren: Parkeringsutredning Handläggare Shahriar Gorjifar Tel 010 505 99 68 Mobil 070 172 69 23 E-post shahriar.gorjifar@afconsult.com Datum 2018-07-04 Projekt-ID 749454 Kund FABO Kv Repslagaren: Parkeringsutredning ÅF Infrastructure

Läs mer

Parkeringsstrategi. Fastigheter som förvaltas av Locum AB

Parkeringsstrategi. Fastigheter som förvaltas av Locum AB Parkeringsstrategi Fastigheter som förvaltas av Locum AB Bakgrund I Locums förvaltningsuppdrag ingår bland annat ansvar för parkeringsfrågor. SLL moderniserar vårdfastigheter för 25 miljarder kronor de

Läs mer

PM Trafik och parkering i Butängen Av: Martin Berlin och Per-Erik Hahn

PM Trafik och parkering i Butängen Av: Martin Berlin och Per-Erik Hahn PM Trafik och parkering i Butängen 2019-04-26 Av: Martin Berlin och Per-Erik Hahn Bakgrund En av de viktigaste trafikfrågorna i området som berörs av programmet bedöms vara parkeringsfrågan. Parkering

Läs mer

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1 PM 2015:25 Paulina Soliman Jesper Nordlund 2015-05-04 Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1. Bakgrund Diligentia planerar att tillföra 39 hyreslägenheter till befintlig bostadsfastighet

Läs mer

Parkering i Vänersborg

Parkering i Vänersborg Parkering i Vänersborg - Parkeringspolicy antagen av Kommunfullmäktige 21 nov 2007 ( 131) - Parkeringsnorm antagen av Byggnadsnämnden 1 mars 2016 ( 20) - Regler för boendeparkering antagna av Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Program för parkeringar

Program för parkeringar Program för parkeringar i Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-03-27 30 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Syfte... 2 Geografiska avgränsningar... 2 Ställningstaganden parkering...

Läs mer

NORRA FISKSÄTRA - PARKERINGSUTREDNING

NORRA FISKSÄTRA - PARKERINGSUTREDNING PM NORRA FISKSÄTRA - PARKERINGSUTREDNING 2017-11-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 PARKERINGSNORM...4 1.2.1 GRUNDINTERVALL... 4 1.2.2 LÄGESBASERAT PARKERINGSTAL... 5 1.2.3 PROJEKTSPECIFIKT

Läs mer

Parkeringsutredning Norregård

Parkeringsutredning Norregård 1 PM 2015:22 Johan Kerttu Karin Neergaard 2015-03-20 Parkeringsutredning Norregård seniorbostäder i Falsterbo 1. Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Denna utredning behandlar ändring av detaljplan för Norregård

Läs mer

Förslag till Parkeringspolicy för Nacka kommun

Förslag till Parkeringspolicy för Nacka kommun 2013-02-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2011/370-514 (KFKS 2012/296-514) Tekniska nämnden Förslag till Parkeringspolicy för Nacka kommun Förslag till beslut Tekniska nämnden tillstyrker att kommunstyrelsen

Läs mer