Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten"

Transkript

1 Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten

2

3 Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation... 7 Mål och målgrupp... 9 Genomförande... 9 Aktiviteter... 9 Parter och samverkan Måluppfyllelse/Resultat Resultat av tidigare genomförda uppföljningar Miljö, jämställdhet och integration Kommentarer av enheten för analys och uppföljning Tabell 1: Medfinansiering av Företagsakuten... 6 Tabell 2: Indikatorer såväl förväntat utfall som utfall för perioden Tabell 3: Uppföljning region december Tabell 4: Riskklasser - företag Figur 1: Status i företag 2011 (hjälpsökande )... 14

4

5 Sammanfattning Föreliggande uppföljning av Företagsakutens verksamhet koncentrerar sig på perioden Uppföljningen fokuserar till stor del på utvidgningen regionalt och varför verksamheten fr.o.m. nästa år återgår till sin ursprungliga form. Materialet som använts för uppföljningen består av årligen inskickade rapporter om verksamhet samt intervju med nuvarande verksamhetsledare Sonja Kollberg och föregående verksamhetsledare Susanne Robertsson. Ansvarig för uppföljningen är Åsa Rydin. Syftet med en djupare uppföljning är att få aktuell kunskap om projektet, hur projektet har utvecklats och vad som har skett med anledning av projektet. Rapporten i sin helhet går även att ladda ner från sidan Tyngdpunkten i Företagsakutens verksamhet ligger på att stötta små och medelstora företag med upp till 20 anställda genom att erbjuda 5-10 timmars kostnadsfri rådgivning. Rådgivningen har som syfte att hjälpa företagen ur en svår ekonomisk situation, höja kompetensen hos företagaren och skapa förutsättningar för fortsatt drift av företaget och därmed undvika onödiga konkurser. Generellt sett har uppsatta mål varit högre än måluppfyllelsen under åren Genomgående i rapporterna betonar verksamhetsledaren för Företagsakuten vikten av marknadsföringsinsatser och svårigheten att nå ut till företagen i rätt skede. Trots återkommande informationsevents har det varit en utmaning att få företagen att söka hjälp innan det är för sent och det försvårar möjligheten att rädda företaget från konkurs. Under 2014 har verksamhetsledaren Sonja Kollberg dock sett att företag i allt högre grad söker hjälp i preventivt syfte, i samband med att de t.ex. noterar en nedgång i omsättningen. Marknadsföring och en befästning av Företagsakutens tjänster tror hon är förklaringen till denna utveckling. 5

6 Inledning Föreliggande uppföljning av Företagsakutens verksamhet koncentrerar sig på perioden Organisationen har medfinansierats av Regionutvecklingsnämnden längre tillbaka än så, men det var först 2009 som finansieringen blev ett årligt verksamhetsbidrag. Det var också 2009 som verksamheten utökades från att ha verkat i Göteborgsregionen till att innefatta regionen som helhet. Uppföljningen fokuserar till stor del på denna utvidgning och varför verksamheten fr.o.m. nästa år återgår till sin ursprungliga form. Materialet som använts för uppföljningen består av årligen inskickade rapporter om verksamhet samt intervju med nuvarande verksamhetsledare Sonja Kollberg och föregående verksamhetsledare Susanne Robertsson. Ansvarig för uppföljningen är Åsa Rydin. Syftet med en djupare uppföljning är att få aktuell kunskap om projektet, hur projektet har utvecklats och vad som har skett med anledning av projektet. Rapporten i sin helhet går även att ladda ner från sidan Regionutvecklingsnämndens medverkan Regionutvecklingsnämndens medfinansiering av Företagsakuten har pågått sedan regionens bildande. Det första beslutet om projektbidrag fattades i april år 2000 och omfattade innevarande år. Ytterligare projektmedel beviljades mellan åren och Finansieringen övergick till verksamhetsbidrag 2009 och har fortsatt i samma form sedan dess. År 2009 var det år då Företagsakuten utökade sin verksamhet, från att ha Göteborgsregionen som upptagningsområde till att verka i hela Västra Götalandsregionen. Vid årsskiftet 2002/2003 delades huvudansvaret för Företagsakuten av Business Region Göteborg och Västra Götalandsregionen, med BRG som huvudman. Mot bakgrund av denna omorganisation blev det aktuellt att studera förutsättningarna för en utvidgning av verksamhetsområdet till att innefatta regionen som helhet. Tabell 1: Medfinansiering av Företagsakuten 1 Projektmedel, år Beviljat belopp Organisation RUN:s andel kr Företagsakuten 13 % kr Företagsakuten 21,2 % kr* Företagsakuten 61 % kr Business Region Göteborg 50 % kr Nya företagsakuten Fyrbo med Orust 50 % Verksamhetsbidrag, år kr** Business Region Göteborg 100 % 1 För åren finns ingen uppgift om beslutade medel till Företagsakuten. En trolig förklaring är att detta bidrag har ingått i de årligen tilldelade tillväxtmedlen till Business Region Göteborg (delregionalt tillväxtprogram) som under perioden uppgick till 15 mnkr/år. 6

7 kr Business Region Göteborg 50 % kr Business Region Göteborg 44 % kr Business Region Göteborg 50 % kr Business Region Göteborg 50 % kr Business Region Göteborg 50 % kr Business Region Göteborg Framgår ej Källa: Beslut regionutvecklingsnämnden *Ursprungligt beslut kr + tilläggsbeslut kr **Beslut om verksamhetsbidrag kr + utökning projektmedel kr Från och med år 2010 har det funnits ett särskilt villkor i beslut om verksamhetsbidrag som säger att varje kommunalförbund medfinansierar sin del av kostnaderna, som i stort sett har utgjort 50 %. Av dessa har Business Region Göteborg stått för 2/5, och de övriga kommunalförbunden i Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad för vardera 1/5. Under tidigare perioder då finansieringen utgjordes av projektmedel kom motfinansieringen huvudsakligen från kommunalt håll. I de första två besluten om projektmedel från VGR ingår bidrag från Länsstyrelsen. Från och med 2015 kommer bidraget att minskas ned jämfört med tidigare år med anledning av att verksamheten återgår till att innefatta Göteborg med omnejd (se även avsnittet Organisation). Företagsakutens verksamhet har kunnat kopplas till det regionala tillväxtprogrammet ( ) och området Stimulera nyskapande, med särskilt fokus på insatser för ökat entreprenörskap och nyföretagande. Till vision Västra Götaland anknyter verksamheten genom fokusområdet Ett livskraftigt och hållbart näringsliv. Den ligger väl i linje med Västra Götaland 2020 inom temaområdet En ledande kunskapsregion och området Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande genom att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag. Organisation Inom Göteborgsregionen har Företagsakuten varit aktiv sedan Drygt 10 år senare fattades beslut om att utvidga verksamheten och föra ut konceptet till övriga delar av regionen. Argumentet var att en spridning av Företagsakutens tjänster skulle innebära färre företag i konkurs och färre uppsägningar. Behov av specialistrådgivning för företag med ekonomiska problem blev aktualiserat på grund av den då rådande lågkonjunkturen. Genom att erbjuda ett samlat koncept för hela regionen skulle företagen i Västra Götaland erbjudas professionell och likvärdig hjälp oavsett geografiskt verksamhetsområde. Diskussioner om utvidgning av Företagsakutens verksamhet fanns i flera år innan den faktiskt ägde rum. Den dåvarande verksamhetsledaren Leif Stålberg hanterade redan då ibland ärenden från kommuner utanför Göteborgsområdet. Det var endast i Fyrbodal som det fanns motsvarande verksamhet och man såg ett behov i hela regionen. I intervju med efterträdande verksamhetsledare framkommer att man i Fyrbodal först var tveksam till en utvidgning och övergång i ett nytt koncept, men att de i efterhand blev nöjda och såg en effektivisering. 7

8 Omorganisationen innebar att Business Region Göteborg (BRG) fick det övergripande ansvaret för projektledning, administration, samordning och kvalitetssäkring av den operativa verksamheten. Förutom projektledaren som stationerades på BRG i Göteborg upphandlades sex konsulter att verka i övriga regionen, två i varje delregion (Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad). Vid sidan av konsultupphandlingen genomfördes en rad marknadsföringsinsatser inför utvidgningen och den nya organisationen kunde starta igång 1 september I upphandlingen av konsulter har strävan varit att de ska ha en lokal förankring i det område som de är verksamma i och allra helst vara bosatta där. Om det hjälpsökande företaget känner att konsulten är för nära kan de bli erbjudna en annan konsult då de kontaktar Företagsakuten. En lokal förankring av konsulten bidrar till ett bättre resultat då de har ett kontaktnät med aktörer i området när de ska hjälpa företagen vidare samt en kännedom om branschklimatet, menar f.d. verksamhetsledare Susanne Robertsson. Organisationen består i nuläget av en styrgrupp med representanter från samtliga delregioner samt från Företagarna och Almi Företagspartner. Därtill hålls kontinuerliga konsultmöten. I rapporten om verksamhet 2012 nämns att det har varit en utmaning att få alla företrädare i styrgruppen att prioritera Företagsakutens arbete. Under hösten 2012 skedde en ny upphandling av rådgivare, samtidigt som dessa utökades till 11 st. Denna omfördelning medförde att projektledaren från och med januari 2013 fick en än mer samordnande funktion och var inte längre lika verksam i det operativa arbetet. Inför 2015 års arbete kommer Företagsakuten att genomgå en omorganisation, som innebär att verksamhetsområdet återgår till att innefatta Göteborgsregionen. Detta beslut grundar sig på att samarbetet med de övriga kommunalförbunden inte fungerat så som det var överenskommet. Därmed finns inte längre något behov av en styrgrupp, utan ersätts med avstämningsmöten med Almi. Konsultgruppen kommer att minskas från 10 till 4 konsulter och en ny upphandling kommer att genomföras. Det är främst Sjuhärads kommunalförbund som varit tveksamma till organisationsstrukturen och under 2014 har de inte deltagit i arbetet. Det som, enligt nuvarande och föregående verksamhetsledare för Företagsakuten, under året försvårade de gemensamma insatserna var att Sjuhärad frångick den överenskomna finansieringsmodellen, där delregionerna utanför Göteborg bidrar med 10 % av total finansiering ( kr för 2014). Redan 2011 kallade den dåvarande verksamhetsledaren Susanne Robertsson till ett möte med kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen, eftersom hon märkte att engagemanget från de olika delregionerna varierade kraftigt. I Fyrbodal fanns det ett gott engagemang, berättar Susanne. Representanter från Skaraborg deltog på styrgruppsmöten men med låg förankring på hemmaplan, dvs. återkoppling till näringslivschefer i kommunerna. Från Sjuhärads håll var uppslutningen och engagemanget bristfälligt. I Sjuhärad var man tveksamma till konceptet från början, men flödet av ärenden i delregionen visar att behovet finns. Därtill har kundnöjdheten varit bra i NKI-mätningen. Ett genomgående problem är, enligt nuvarande och tidigare verksamhetsledare, att det funnits för få medel till marknadsföringsinsatser. Det kräver i sin tur en draghjälp från lokalt håll, något som inte förekommer överallt. Avgörande för resultatet är hur väl representanter i styrgruppen informerar och förankrar på hemmaplan. Bristen på återkoppling i delregionerna har medfört att konsulterna har varit tvungna att lägga mycket tid på marknadsföringsinsatser. Det betyder att organisationen många gånger har lagt pengar på marknadsföring istället för att hantera ärenden. För att möta marknadsföringsbehovet och för att kunna handlägga fler ärenden har de till viss del också varit 8

9 tvungna att dra ner på antalet kompetenshöjande seminarier. Målet är annars att de ska erbjuda kompetensutveckling inom vissa relevanta områden som ofta saknas i mindre företag. Svårigheterna att arbeta tillsammans gjorde att Business Region Göteborg 2013 initierade en överenskommelse med representanter från kommunalförbunden. I den framgick ansvarsområden för och förväntningar på varje aktör. Det fick dessvärre ingen effekt. Verksamhetsledaren Sonja Kollberg förklarar att det finns ett tätare samarbete med kommunerna inom Göteborgsområdet. Där har de möjlighet att också komma med påtryckningar, vilket inte är fallet i de andra delregionerna. Det som, enligt Sonja Kollberg och Susanne Robertsson, avgör graden av framgång är ofta hur aktiv näringslivscheferna i kommunerna är. Det som avgör är hur nära de arbetar sina företag och huruvida de fokuserar på att starta nya företag eller att rädda befintliga. En annan framgångsfaktor är kommunalförbundens kontakt med de lokala näringslivscheferna. Mål och målgrupp Tyngdpunkten i Företagsakutens verksamhet ligger på att stötta små och medelstora företag med upp till 20 anställda genom att erbjuda 5-10 timmars kostnadsfri rådgivning. Rådgivningen har som syfte att hjälpa företagen ur en svår ekonomisk situation, höja kompetensen hos företagaren och skapa förutsättningar för fortsatt drift av företaget och därmed undvika onödiga konkurser. Genomförande Praktiskt går det till så att företagaren och rådgivaren vid ett inledande möte går igenom vad som är problemet i verksamheten och tillsammans skapar en handlingsplan. I en akut fas vidtas åtgärder för att stoppa en överhängande konkurs. Det kan t.ex. handla om att få anstånd hos Skatteverket eller amorteringslättnader hos banken. I vissa fall medverkar rådgivaren på möten med banken eller hjälper till att komma överens med leverantörer om att t.ex. förlänga en avbetalningsplan. Aktiviteter 2009 Som ett led i att öka kunskaperna i ekonomiska frågor arrangerade Företagsakuten i samarbete med Almi seminarier på temat ekonomistyrning. Seminarierna genomfördes i Trollhättan, Skövde och Borås och var enligt verksamhetsrapporten välbesökta och uppmärksammade i media. Konsulterna som var knutna till Företagsakuten deltog och presenterade sig. I övrigt under 2009 var en stor del av Företagsakutens arbete fokuserat på att verkställa den beslutade utvidgningen. Konsulter till respektive delområde rekryterades och marknadsföringsmaterial i form av broschyrer och hemsida togs fram. Organisationens styrgrupp utökades med representanter från delregionerna. 9

10 2010 Under 2010 gjorde Företagsakuten flera insatser för att marknadsföra sin verksamhet. Detta skedde genom annonsering i lokala dagstidningar, näringslivstidningar, informationsmöten med relevanta intressenter (banker, Företagarna och revisorer), massutskick till revisorer och bokföringsbyråer i upptagningsområdet. Under året anordnades fem kompetenshöjande seminarier med sammanlagt 200 åhörare. Temat för dessa seminarier var praktisk ekonomi, vårdad balansräkning och den nya lagen om förändrad revisionsplikt. I anslutning till dessa seminarier har konsulterna presenterat sig och informerat om verksamheten och dess finansiärer. I syfte att säkerställa en enhetlig arbetsmetodik har konsulterna träffats vid fyra tillfällen och diskuterat erfarenheter av arbetet och bemötandet vid företagskontakter. Styrgruppen har haft fyra möten då verksamhetens aktiviteter och ekonomi har avrapporterats Under 2011 fortsatte arbetet med att nå ut med information om Företagsakutens verksamhet. Projektledaren och samtliga rådgivare genomförde särskilda marknadsföringsaktiviteter i 35 av regionens 49 kommuner, ofta i samarbete med kommunernas näringslivsansvariga. Framförallt är det banker som deltagit på mötena, men också revisorer, redovisningsbyråer, industriföreningar och andra företagarorganisationer. Enligt verksamhetsrapporten fick aktiviteterna genomslag i media och därtill hade hemsidan många besökare under året. I övrigt har Företagsakuten arrangerat kompetenshöjande seminarier för småföretagare i Skövde, Borås (Tema Kan jag säga upp min revisor) och Göteborg (Tema alternativ finansiering). Seminarierna anordnades tillsammans med Almi och i verksamhetsrapporten framgår att partnersamverkan är en förutsättning till sådana aktiviteter. Däri ligger en begränsning hur många seminarier som kan genomföras Under 2012 ökade inflödet av ärenden till Företagsakuten. En ökad kännedom om verksamheten i samband med lönsamhetsproblem i detaljhandeln anges som bakomliggande orsaker till detta. Tillsammans med respektive kommunalförbund togs en gemensam verksamhetsplan fram under året. Syftet var att öka spridningen av Företagsakutens tjänster och att enas kring ett antal aktiviteter under kommande år. I övrigt var antalet marknadsföringsinsatser färre jämfört med föregående år för att istället prioritera insatser riktade direkt mot företagare. Informationsaktiviteter har genomförts i ett tiotal kommuner med företagarföreningar, bankrådgivare, revisorer och näringslivschefer som mottagare. Företagare som fått hjälp genom Företagsakuten har ställt upp och delat med sig av sina erfarenheter. I samverkan med Almi anordnades ett välbesökt seminarium i Borås med temat Framgångsrik försäljning. 10

11 Styrgruppen har träffats vid tre tillfällen under året och likaså konsultgruppen. Under hösten var arbetet till stor del fokuserat på upphandlingen av en ny konsultgrupp Även under 2013 var det stort fokus på marknadsföringsinsatser och informationsspridning via särskilda aktiviteter i kommunerna. Under året fick 35 kommuner besök av projektledaren och rådgivarna, ofta i samverkan med kommunernas näringslivsansvariga. Deltagarna på dessa träffar har mestadels varit företrädare för banker, revisionsbyråer, industriföreningar och andra företagarorganisationer. Enligt rapporten om verksamhet 2013 har Företagsakutens arbete fått ett bra genomslag i media och därtill en välbesökt hemsida En utmaning som genomgående nämns i rapporterna om verksamhet är att företagen ofta väntar för länge med att söka hjälp och att det då är svårt att via Företagsakutens tjänster rädda företaget från en konkurs. Under 2014 har verksamhetsledaren Sonja Kollberg dock sett att företag i allt högre grad söker hjälp i preventivt syfte, i samband med att de t.ex. noterar en nedgång i omsättningen. Marknadsföring och en befästning av Företagsakutens tjänster tror hon är förklaringen till denna utveckling. Fler liknande verksamheter har också blivit synliga nationellt. Företagsakuten i Fyrbodal och senare i Göteborg var först i Sverige med sitt koncept. Under våren 2013 gjorde Tillväxtverket en nationell utlysning för företagsakuten och därefter har det etablerats liknande initiativ på ostkusten och i Mellansverige. Anledningen till framgång och ihållande verksamhet här i regionen beror, enligt Sonja, till stor del på grundfinansieringen från Västra Götalandsregionen. På många andra platser i landet har liknande verksamhet bedrivits i projektform och sedan försvunnit. På våren hade representanter från Företagsakuten en träff med Företagarna där de framförde önskemålet att deras lokalavdelningar skulle bjuda in Företagsakutens konsulter på sina möten. De har hittills haft 3 av 4 styrgruppsmöten resp. konsultgruppsmöten. Än så länge bedrivs verksamheten i hela regionen, det är först 1 jan 2015 som omstruktureringen sker. Efter omorganisationen kommer det att vara 4 st. konsulter som verkar i Göteborgsområdet. Något som fortfarande är oklart är hur de ska ställa sig till företag från övriga regionen som kommer och vill ha hjälp. De kommer troligtvis att vara fler nu än innan utvidgningen. Än är det inte klart hur Företagsakuten ska hantera ett sådant förfarande. I beslut om verksamhetsbidrag 2015 framgår dock att Företagsakuten koncentreras till Göteborgsregionen, men är öppen för hela Västra Götaland. Under året har de haft ett seminarium i preventivt syfte tillsammans med Almi. De har gjort två stora annonsutskick till 13 olika tidningar/tidskrifter, i juli och i september. Planerad verksamhet 2015 Precis som tidigare är verksamheten 2015 inriktad på att undvika onödiga konkurser. Men nu i en omdanad organisation. Målet är att rädda minst 270 arbetstillfällen och 90 företag från konkurs i 11

12 Göteborgsregionen. Företagsakuten ska under året utveckla nya samarbeten med andra aktörer som kommer i kontakt med företag i ekonomisk kris; främst banker, revisorer och redovisningsbyråer. Näringslivschefer ska även få bättre kunskap om vad Företagsakuten har att erbjuda företagarorganisationer och industriföreningar. Åtgärder inom förebyggande och kompetenshöjande insatser kommer att prioriteras under Olika aktiviteter ska genomföras i syfte att höja målgruppens ekonomiska kompetens. Parter och samverkan Viktiga samarbetspartners för Företagsakuten är Företagarna, Almi Företagspartner, Ackordscentralen, revisionsbyråer, banker, Skatteverket m.fl. Måluppfyllelse/Resultat Resultaten som beskrivs nedan avser såväl indikatorer som övriga resultat. En sammanställning av utfallet finns i tabellen nedan. Tabell 2: Indikatorer såväl förväntat utfall som utfall för perioden Indikatorer Förväntat utfall Utfall Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Räddade företag Antal hjälpta företag Antal företag som får kvalificerad rådgivning Räddade arbetstillfällen Antal berörda arbetstillfällen Antal bevarade arbetstillfällen Källa: Rapporter om verksamhet Indikatorernas formulering har ändrats under årens gång. Delvis är det en korrigering eftersom det inte går att veta om företaget blir räddat efter avslutad insats. Delvis beror det på att Regionutvecklingsnämnden har beslutat om nya, uppdaterade indikatorer inom tidsperioden för uppföljningen. Generellt sett har uppsatta mål varit högre än måluppfyllelsen under åren Vissa förklaringar till detta ges i de inskickade rapporterna om verksamhet. Under 2009, då utvidgningen skedde lades mycket resurser på själva omstruktureringen. Den nya organisationen var färdigbildad först i september samma år. Genomgående i rapporterna betonar verksamhetsledaren för Företagsakuten vikten av marknadsföringsinsatser och svårigheten att nå ut till företagen i rätt skede. Trots återkommande informationsevents har det varit en utmaning att få företagen att söka hjälp innan det är för sent och det försvårar möjligheten att rädda företaget från konkurs. I rapporten 12

13 om verksamhet 2011 framgår att Företagsakutens arbete är okänt för många, inte bara för företagen utan också för näringslivsansvariga i en del av regionens kommuner samt för de aktörer som dagligen möter företagskunder. År 2012 var måluppfyllelsen generellt sett högre jämfört med tidigare år, dock är det fortsatt ett ojämnt inflöde mellan delregionerna, vilket tyder på att informationsspridningen har varit av varierande grad i regionen. Verksamhetsledaren framhåller att engagemang från näringslivsansvariga i kommunerna är avgörande för att nå ut till målgruppen. Framförallt är det i Sjuhärad och Skaraborg som måluppfyllelsen varit låg. Enligt rapporten om verksamhet 2013 var det 80 företag av 130 hjälpta som fortsätter sin verksamhet, 17 st. ledde till nedläggning eller en organiserad konkurs och 33 ärenden var fortfarande pågående vid årsskiftet 2013/2014. I nedanstående tabell återfinns en specifikation på antal hanterade ärenden/hjälpta företag mellan åren sorterat på respektive delregion: Tabell 3: Uppföljning region december Område Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Måluppfyllelse Göteborg % Fyrbodal % Sjuhärad % Skaraborg % Totalt % Källa: Företagsakuten, rapport om verksamhet 2013 Resultat av tidigare genomförda uppföljningar Ett samarbete med juridiska institutionen på Göteborgs universitet var tänkt att resultera i en utvärdering av Företagsakutens verksamhet i form av ett examensarbete. Ambitionen var att genomföra djupintervjuer med ett urval av de företag som fått hjälp. Den inledande kontakten togs 2009 då universitetet arrangerade en föreläsning med Företagsakutens arbetssätt som genomgående tema. Dessvärre var det ingen av studenterna som visade sig vara intresserad av uppdraget. Nästkommande år togs ett CRM-system i bruk i syfte att underlätta uppföljning av verksamheten. Ur systemet är det möjligt att hämta information om branscher, antal anställda, omsättning och startår för de ärenden som inkommit under 2010 och framöver. Under våren 2011 gjordes en uppföljning av Företagsakutens verksamhet, som utgick från de företag som sökt hjälp mellan åren Av dessa företag (359 st.) visade sig 61 % (219 st.) fortfarande vara aktiva i april

14 Figur 1: Status i företag 2011 (hjälpsökande ) analys av 359 företag 1% 10% 1% 27% 61% aktiv fusion inaktiv/avreg likvidation konkurs Källa: Företagsakuten Av 219 aktiva bolag var 148 aktiebolag och för dessa fanns möjligheten att göra en fördjupad analys. Ett sätt att få en uppfattning om hur dessa aktiebolag mår är att titta på företagets riskklass som sätts utifrån sannolikheten för att bolaget ska hamna på obestånd inom 1 år. UC Riskklass klassificerar företagen mellan 1 och 5, där 5 innebär lägsta risk. Ett företags riskklass bestäms av företagets riskprognos enligt nedanstående tabell: Tabell 4: Riskklasser - företag Riskklass Riskprognos i % 5 mycket låg risk < 0,03-0,24 4 låg risk 0,25-0,74 3 normal risk 0,75-3,04 2 hög risk 3,05-8,04 1 mycket hög risk 8,05 - > 99 Källa: Företagsakuten (UC) Av 148 aktiva aktiebolag hade 89 eller 60 % riskklass 3-5 enligt UC april 2011, det vill säga bedöms som ett kreditvärdigt företag utan förhöjd risk. Under hösten samma år genomfördes en NKI-mätning där genomsnittligt index hamnade på 68 jämfört med målet 70. Av de företag som deltog i undersökningen kunde 71 % tänka sig att rekommendera Företagsakuten till andra i samma situation. Ett genomgående problem har, som tidigare nämnts, varit att företagen ofta söker hjälp i ett alldeles för sent skede och att det då kan vara svårt att upprätta handlingsplaner med flera alternativ. 14

15 Under våren 2015 kommer en ny uppföljning av verksamheten att genomföras. Utgångspunkten kommer att vara de företag som sökt hjälp under åren och som fortfarande var aktiva under Miljö, jämställdhet och integration Företagsakuten har som målsättning att vid uppdrag nyttja kollektivtrafik och miljöbilar så långt det är möjligt. Företagsakuten har tagit del av och följer Västra Götalandsregionens miljöpolicy. I rapporten om verksamhet beskrivs att Företagsakutens tjänster riktar sig till en bred målgrupp av småföretagare och att graden av jämställdhet och integration styrs av vilka företag som är villiga att ta emot hjälp. Graden av jämställdhet skiljer sig åt i de olika delregionerna enligt rapporten om verksamhet I Skaraborg har det varit ett särskilt fokus på jämställdhet, där projektledaren deltagit i en utbildning om jämställdhetsintegrering anordnad av Skaraborgs kommunalförbund. Företagsakuten kan bidra på ett positivt sätt genom att bli mer känd i sektorer som är överrepresenterade av kvinnliga företagare och därmed öka antal räddade företag som styrs/ägs av kvinnor. Under 2009 bestod konsultgruppen och projektledartjänsten av enbart män. Under 2010 anlitades en kvinnlig konsult samtidigt som en kvinna tillsattes som projektledare. Vid den nya upphandlingen av konsulter som gjordes 2013 eftersträvades en jämn könsfördelning i gruppen. Det resulterade i att två av de 11 rådgivarna var kvinnor och att det därmed finns en viss möjlighet att välja rådgivare utifrån kön ifall det bedöms vara viktigt för den hjälpsökande företagaren i fråga. Företagsakuten samarbetar med Almi IFS och Nystartskontoret i Angered för att nå ut till fler företag som drivs av personer med utländsk härkomst. Kommentarer av enheten för analys och uppföljning Företagsakutens verksamhet och målgrupp är konkret och tydligt avgränsad. De förefaller ha klara riktlinjer och ett väl definierat arbetssätt. Ett sådant förfarande medför att måluppfyllelse och resultat är relativt lätt att mäta. En viktig aspekt är att ha regelbundna rutiner för att följa upp resultat på längre sikt. Företagsakuten har system för detta genom återkommande uppföljningar och NKI-mätningar. Till stor del handlar denna uppföljning om Företagsakutens organisation, utvidgning med försök till samlat regionalt grepp och förestående återgång till ursprunglig organisation. Att föra ut konceptet till hela regionen var en fråga som drevs från Västra Götalandsregionens sida. Även om samarbetet inte visade sig fungera, bedöms det ändå som viktigt att företag utanför Göteborgsregionen får möjlighet att ta del av Företagsakutens tjänster. Verksamhetsledarnas förklaring till varför det regionövergripande samarbetet inte fungerade är att det från vissa håll var bristande engagemang och återkoppling lokalt. En formell överenskommelse hade ingen effekt och det var tydligt att prioriteringarna varierade mellan de olika kommunalförbunden. Problemet med den lokala förankringen har medfört att mycket resurser har 15

16 fått läggas på marknadsföringsinsatser. Trots det har det genomgående varit svårt att nå ut till företag och få dem att söka hjälp i tid för att räddas från konkurs. Detta har dock förändrats till det bättre under det senaste året. En större fråga för Regionutvecklingsnämnden att ta med sig är hur man på bästa sätt kan föra ut ett framgångsrikt och ihållande koncept till hela regionen. Hur får vi en regional översikt och samtidigt en lokal förankring? Vari ligger de största utmaningarna för att få en mer sammanhållen region? 16

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 2 Förord På samma sätt som det svenska samhället genomgår förändring, möter också

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Projektplan 2010-04 - 27 Företagsutveckling genom coachinsatser i nya och befintliga företag

Projektplan 2010-04 - 27 Företagsutveckling genom coachinsatser i nya och befintliga företag Projektplan 2010-04 - 27 Företagsutveckling genom coachinsatser i nya och befintliga företag Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet Innehåll 1. Information om projektet... 2 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Beredningsgrupp Näringsliv

Beredningsgrupp Näringsliv Beredningsgrupp Näringsliv Minnesanteckningar Plats och tid Sjögården, Ellös på Orust den 16 oktober 2008 kl 15.00-17.30. Ledamöter Övriga deltagande ledamöter Ej närvarande ledamöter Övriga deltagande

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 Datum 2015-06-29 Sida 1 (6) Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 1. Sammanfattning RUBICON står för rutiner brottsutredningar i konkurs och har sedan mitten av 1990-talet varit

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Tid: Fredagen den 18 oktober 2013, kl. 09:00 15:15 Plats: Närvarande: Förhindrade: Ordförande: Sekreterare: Innovatum hus 74 och företagsbesök

Läs mer

Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets paraplyprojekt för miljö och klimat

Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets paraplyprojekt för miljö och klimat ANBUDSINBJUDAN Dnr: MU2009 0141 Anbud skall vara inkommet senast 20091201 Anbud skall vara bindande t. o. m. 20091231 Upphandlingsform Öppet förfarande Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Sekretariatet för Regionala ägarrådet 2008-01-31 Minnesanteckningar Maria Larsson

Sekretariatet för Regionala ägarrådet 2008-01-31 Minnesanteckningar Maria Larsson Sekretariatet för Regionala ägarrådet 2008-01-31 Minnesanteckningar Regionala ägarrådet Torsdagen den 24 januari 2008 Norra Hamngatan 14, Göteborg Närvarande: Birgitta Johansson, VGR Mimmi von Troil, VGR

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige

Vi skapar tillväxt i Västsverige Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två tillväxtprocesser

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Seminariepass på Högloftet Skansen 2009-10-01 i anslutning till Landsbygdsgalan. Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Helena ÅkerbergHammarström, ordförande Leader Nedre Dalälven hälsar alla välkomna.

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Utvecklingsavdelningen 2015-02-04 Dnr 8.1.1_2015:183 1 (5) Entreprenörskap i skolan 2015 Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Skolverket har i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet med

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18)

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18) Styrning av RAR-finansierade insatser Ett projekt kan vara ytterligare en i raden av tidsbegränsade, perifera insatser som ingen orkar bry sig om efter projektslut. Ett projekt kan också bli en kraftfull

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag (kvinnors företagande).

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag (kvinnors företagande). Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande/ Driv eget Sökande Falun Borlänge-regionen AB (Bolaget hette tidigare Utvecklingsbolaget MittDalarna AB.) Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/4-09 31/5-09 Rapport

Läs mer

PROGRAM. 09.30 12.00 Inledning. Diskussion "Hur når vi längre tillsammans Föreläsning Dagens unga. Vad vill de och hur kommer de resa imorgon?

PROGRAM. 09.30 12.00 Inledning. Diskussion Hur når vi längre tillsammans Föreläsning Dagens unga. Vad vill de och hur kommer de resa imorgon? PROGRAM 09.30 12.00 Inledning 12.00 13.00 Lunch Diskussion "Hur når vi längre tillsammans Föreläsning Dagens unga. Vad vill de och hur kommer de resa imorgon? 13.00 15.00 Föreläsning Kollektivtrafiken

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-11-28 i (i) LS 1209-1261 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 2 *12-1 1 00 009 - Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Uppdrag Den delregionala ledningsgruppens uppdrag är att kontinuerligt och enligt Västbus

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Projektplan 2010-04 - 27 Kompetenscentrum Finansiering/ innovationsutveckling

Projektplan 2010-04 - 27 Kompetenscentrum Finansiering/ innovationsutveckling Projektplan 2010-04 - 27 Kompetenscentrum Finansiering/ innovationsutveckling Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet Innehåll 1. Information om projektet... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Avgränsning

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande. Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning) 1

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande. Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning) 1 Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/1-08 31/3-08 Rapport nr. 1 Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning) 1

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1 Utbildningsråd Skövde 26 april 2012 Mariestad 21 dec 2010 1 Kopplingen mellan utbildningssystem och arbetsliv kan och måste öka. Samtliga som deltagit i intervjuer och arbetsmöten ser frågan som helt central

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivningscentrum November 2012

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivningscentrum November 2012 Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivningscentrum November 2012 2 Förord Under november har IFS för fjärde året i rad ställt ett antal frågor

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Delrapport Internationell marknadsföring

Delrapport Internationell marknadsföring Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wåger 2013-04-10 Delrapport Internationell marknadsföring Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Problemformulering 1.2 Projektets

Läs mer

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten (1)9 Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 (2)9 Projektidé 140104-eTjänster Distansmöten Syftet med projektet är att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten. Finansiering (Uppskattad)

Läs mer

NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 1

NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 1 Rådgivning från företagare till blivande företagare 1 Rådgivning från företagare till blivande företagare 2 Vad vill Erbjuda kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning från professionella rådgivare

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt

Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt 2009-05-20 Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt Inledning Bolagsstyrelsernas ansvar, arbetsformer och ersättningsmodeller har haft stort fokus i media särskilt under senaste tiden. Samtidigt

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Utvecklingsavdelningen 2013-10-25 Dnr 2013:422 1 (5) Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Det här dokumentet innehåller information för organisationer

Läs mer

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor.

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd internationellt utvecklingssamarbete Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska utföras i enlighet

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mellanlanda 2009 Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad Sökande (Namn/Förening) 868401-2795 0320-910

Läs mer

FAQ VERKSAMHETEN. .u. Vad är syftet med X2AB?

FAQ VERKSAMHETEN. .u. Vad är syftet med X2AB? FAQ VERKSAMHETEN.u. Vad är syftet med X2AB? Syftet med X2ABs verksamhet är att erbjuda regionala kollektivtrafikmyndigheter,länstrafikbolag och trafikföretag en möjlighet att driva gemensamma utvecklingsprojekt

Läs mer

Nyföretagarcentrum. Haparanda stad har sedan 2001 bedrivit ett projekt där d r nyföretagande var en del av de genomförda aktiviteterna.

Nyföretagarcentrum. Haparanda stad har sedan 2001 bedrivit ett projekt där d r nyföretagande var en del av de genomförda aktiviteterna. Nyföretagarcentrum Haparanda stad har sedan 2001 bedrivit ett projekt där d r nyföretagande var en del av de genomförda aktiviteterna. Det projektet har skapat 230 nya företag f och 300 nya arbetstillfällen

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv Årsredovisning verksamheter 2013 Näringsliv Näringsliv, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetområdet för näringslivseneheten omfattar till största delen stöd till befintliga

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer