Redovisning uppdaterad handlingsplan för jämställd sjukskrivning, villkor 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning uppdaterad handlingsplan för jämställd sjukskrivning, villkor 1"

Transkript

1 Sida: Sjukskrivningsmiljarden (7) Margareta Lilja-Svensson, Beställarenheten Dnr Till Magnus Adolfsson Försäkringskassan Redovisning uppdaterad handlingsplan för jämställd sjukskrivning, villkor 1 Bakgrund Jämställdhet är en del i överenskommelsen i den så kallade sjukskrivningsmiljarden mellan regeringen och SKL. Jämställdhet är en fråga om kvalitet och rättvisa men också om att leva upp till lagen, patientsäkerhet och rättssäkerhet. Att arbeta med jämställdhet är en del i arbetet med att leva upp till hälso- och sjukvårdslagen och diskrimineringslagen som även gäller hälso- och sjukvård. Om kvinnor och män inte får likvärd vård, sjukskrivning och behandling så uppfylls inte kraven för en god vård. Landstinget i Kalmar län antog en handlingsplan för jämställdhet Strategin har hittills varit att föra in åtgärderna i liten skala och integrera genusperspektivet i befintliga processer och verksamheter för att på sikt spridas vidare. Sedan detta arbete påbörjades 2010 har kunskapen och intresset för jämställd sjukskrivning ökat hos såväl ledningen som personalen. Vi bygger nu vidare på de erfarenheter som gjorts inom området under 2010 och 2011 och som utgör en nödvändig grund för att vi ska kunna ta steget till ett mer strukturellt och övergripande arbetssätt. Vi kommer att koncentrera insatserna på tre strategiska områden: statistik, utbildning och praktisk tillämpning. Ett reflekterande analysarbete kring sjukskrivningsstatistik enhetsvis är en förutsättning för att dels få en faktisk bild av sjukskrivningsmönstret på den egna arbetsplatsen, dels kunna sätta in rätt åtgärder för att minska omotiverade skillnader mellan könen. Kunskap om vad jämställd sjukskrivning kan innebära är en annan grundförutsättning för att kunna arbeta med frågan. Vi har därför påbörjat ett arbete med att skapa en struktur kring utbildningen av Tänk tvärtom med målet att på lång sikt omfatta samtliga sjukskrivande enheter. Det tredje åtgärdsområdet, som är det viktigaste och det satsningarna ytterst ska resultera i, handlar om att arbeta praktiskt med genusperspektivet för att göra skillnad. Utifrån analys av statistiken och med erfarenheter från de ansatser vi påbörjat kommer vi att inleda ett mer omfattande projekt med flera spår. Insatserna kommer att följas upp bland annat via nyckeltal och separata utvärderingar. Syftet med planen är fortsätta det påbörjade arbetet med målet att öka medarbetarnas medvetenhet om genusperspektivets koppling till kravet på god vård och att omsätta denna insikt i konkret handlande.

2 Arbetet i sjukskrivningsprocessen styrs av Styrgruppen för sjukskrivningsprocessen, som i sin tur gett Försäkringsmedicinska kommittén i Kalmar län i uppdrag att stödja genomförandet av samt följa upp villkoren i sjukskrivningsmiljarden. Sjukskrivningsprocessen, där denna handlingsplan ingår, ska enligt landstingets ledningssystem för kvalitet och säkerhet följas upp i verksamhetsdialogerna. Dessutom kommer medlemmar ur försäkringsmedicinska kommittén att genomföra dialoger med ett antal sjukskrivande enheter för att följa upp implementeringen av lokala sjukskrivningsrutiner. Detta har genomförts under 2010/2011: 1. Arbete med att utveckla ett system för sjukskrivningsstatistik så att varje enhet kan ta fram statistik på den egna enheten. Ett sådant system har utarbetats men en smidigare lösning håller på att utvecklas. 2. En utbildningsdag i genus för att öka medvetenheten om genusperspektivets betydelse i sjukskrivningsprocessen genomfördes hösten Ett 50-tal personer involverade i sjukskrivningsprocessen deltog. 3. Mot bakgrund av statistik som visade på höga skillnader mellan könen i Vimmerby kommun genomfördes insatser under 2011 för att öka medvetenheten om jämställd sjukskrivning. Könsuppdelad bakgrundsdata för MMR-patienter samlades in på Vimmerby hälsocentral och diskuterades i läkargruppen. Analys av statistiken genomfördes dock inte fullt ut inom projektets ram. Samtliga läkare har genomgått kortare utbildning i genusfrågor och genushanden finns numera på varje läkarexpedition. Resultatet av projektet är att användningen av genushanden är implementerad i det gängse sjukskrivningsarbetet. 4. Ett projekt i syfte att skapa en kvalitetssäkrad jämställd sjukskrivningsprocess för män och kvinnor boende i Hultsfred kommun påbörjades 2011 mot bakgrund av att kommunen uppvisade då som nu höga ohälsotal. Läkarna och rehabiliteringspersonal har genomgått utbildning kring genushanden. Statistik har tagits fram över deltagare i MMR, sjukskrivningsmönster, antalet remisser och antalet utförda MMR-insatser samt utvärderat MMR som arbetssätt, allt ur ett genusperspektiv. Rutiner har förbättrats för att fånga upp genusperspektivet. En jämförelse mellan 2011 och 2012 visar att frågor om familjesituation, våld och risk ställdes till samtliga( med något undantag) kvinnor och män Under 2011 var det till exempel ingen av männen som fått frågor om våld. Projektet, som kommer att avslutas under innevarande år, kommer att redovisas under hösten, och därefter beslutas om hur arbetet ska fortsätta i den ordinarie verksamheten. Båda dessa projekt har fungerat som tankeväckare och goda exempel för att öka intresset för jämställd sjukskrivning inom länet. Så till exempel har projektledaren i Hultsfred berättat om arbetet på utbildningsdagar för sjukskrivningskoordinatorer och projektet i Vimmerby har uppmärksammats i en artikel i särskild bilaga i personaltidningen som spridits vid utbildningsoch informationstillfällen för personal som arbetar med sjukskrivningsprocessen. 5. Ett utvecklingsarbete om knäartros och sjukskrivning genomfördes 2011.

3 Handlingsplan för Område: Statistik Åtgärd 1 (kortsiktig): Teknisk möjlighet att ta fram statistik Utvecklingen av ett system för att kunna ta fram könsuppdelad sjuskrivningsstatistik på varje sjukskrivande enhet har pågått under en längre tid. En första lösning var ett system som krävde viss manuell inmatning. Detta system infördes inte som ett obligatorium eftersom det förespeglades att det inom kort, i samband med införandet av elektroniska sjukintyg, skulle gå att utveckla ett smidigare system. Ett fåtal enheter införde trots detta denna modell. Det krävdes dock mer arbete än förväntat att få fram den smidigare lösningen så införandet har därför fördröjts. Det system som nu äntligen utlovas ska fungera under hösten 2012 kommer även enligt planerna att så småningom kopplas till ett chefsverktyg där sjukskrivningsstatistik är en del av all data som kommer att kunna tas fram. Syfte: Göra det möjligt för enheterna att enkelt ta fram könsuppdelad statistik på den egna enheten för analys och jämförelse med andra enheter. Tidplan: September 2012 Förväntat resultat: Ökad motivation på enheterna att ta fram könsuppdelad statistik över sjukskrivningarna samt ökad efterfrågan av sjukskrivningsstatistik från ledningen i uppföljning av enheternas verksamhet. Åtgärd 2 (kortsiktig): Lathund för framtagande, bearbetning och användning av sjukskrivningsstatistiken på de sjukskrivande enheterna Syfte: Underlätta lokalt statistikuttag enhetsvis. Med den könsuppdelade statistiken som grund för analys och reflektion om sjukskrivningsmönster på den egna arbetsplatsen och med möjligheter till jämförelse med andra enheter öka personalens medvetenhet. Tidplan: Hösten 2012 Förväntat resultat: Det blir självklart att regelbundet analysera sjukskrivningsstatistiken ur genusperspektiv och utifrån analyserade skillnader vidta åtgärder för förändringar. Uppföljning: enkät och intervjuer med t.ex. sjukskrivningskoordinatorerna Åtgärd 3: Analyssupport Syfte: Utöver lathunden erbjuda support i form av besök (om möjligt och om så önskas tillsammans med Försäkringskassan) som inspiration. Tidplan: Under 2013 Förväntat resultat: se ovan Uppföljning: Beslut om en fortsättning efter utvärdering i slutet av 2013/början av 2014.

4 Åtgärd 4: Övergripande analys av sjukskrivningsstatik ur genusperspektiv På central nivå ta fram tillgänglig statistik och i försäkringsmedicinska kommittén regelbundet analysera denna könsuppdelade sjukskrivningsstatistik i ett länsövergripande perspektiv. Uppföljning av resultatet ska ske i Styrgruppen för sjukskrivningsprocessen för att initiera eventuella vidare åtgärder. Syfte: Få en fördjupad bild av sjukskrivningarna i länet för att fortlöpande kunna vidta förbättringsåtgärder. Tidplan: Löpande med start våren 2013 Förväntat resultat: Fördjupad kunskap om sjukskrivningsmönster och möjlighet till riktade åtgärder för att förhindra omotiverade könsskillnader samt utveckling av sjukskrivningsprocessen rent allmänt. Uppföljning av omotiverade skillnader och åtgärder för att motverka dessa kommer att ske i samband med dialoger i syfte att följa upp arbetet med sjukskrivningsprocessen i förhållande till de lokala rutiner som antagits på alla enheter. Område: Utbildning Alla enheter har lokala rutiner för sjukskrivningsprocessen där en punkt under rubriken kompetens är att det ska finnas en medvetenhet om genusskillnader så att sjukskrivning sker på lika villkor för kvinnor och män. I rutinerna finns också en rekommendation att använda sig av genushanden som hjälpmedel. Åtgärd 5 (kortsiktig): Genusutbildning för sjukskrivningskoordinatorer Syfte: Att väcka intresse för jämställdhets- och jämlikhetsfrågor i vården i allmänhet och för jämställd sjukskrivning i synnerhet. Tidplan: Våren 2012 Förväntat resultat: Ökad användning av genushanden, anmälningar till handledarutbildning, ökad efterfrågan efter utbildning och/eller material. Uppföljning via enkät till sjukskrivningskoordinatorerna. Åtgärd 6 (kortsiktig): Inspirationsdagar Syfte: Att väcka intresse för jämställdhets- och jämlikhetsfrågor i vården i allmänhet och för jämställd sjukskrivning i synnerhet. Inspirationsdagarna anordnas i samverkan med Försäkringskassan. Tidplan: 9 maj och 2 oktober 2012 Förväntat resultat: Anmälningar till handledarutbildningar i jämställd sjukskrivning och/eller intresse att ta del av utbildning på den egna arbetsplatsen

5 Uppföljning: Räkna in antalet anmälda till handledarutbildningen samt därefter antalet genomförda utbildningsinsatser. Åtgärd 7 (kortsiktig): Utbildning av handledare i Tänk tvärtom Syfte: Öka och bredda kunskapen i organisationen om genusfrågor i sjukskrivningsprocessen och ge deltagarna färdighet att leda jämställdhetsarbetet på hemmaplan samt leda detta arbete på andra enheter. Tidplan: Hösten 2012 med start 23 augusti Förväntat resultat: Utbildning i Tänkt tvärtom på ett antal enheter samt utbildning av flera handledare. Uppföljning: Redovisning av antalet utbildningsinsatser Åtgärd 8: Utbildning i Tänk tvärtom på enheterna Syfte: Öka personalens kunskap om jämställd sjukskrivning och få in genusperspektivet som en självklar del i sjukskrivningsarbetet Tidplan: löpande med start hösten 2012 Förväntat resultat: på sikt färre omotiverade skillnader i sjukskrivning för kvinnor och män. Uppföljning: via sjukskrivningsstatik samt med enkät till och besök på enheterna Åtgärd 9: Införa genusperspektiv i interna utbildningar i försäkringsmedicin. Syfte: Öka läkarnas kunskap om jämställd sjukskrivning och få in genusperspektivet som en självklar del i sjukskrivningsarbetet. Tidplan: Införandet påbörjades våren 2012 Förväntat resultat: ökad medvetenhet om jämställd sjukskrivning Uppföljning: genomgång av anordnade utbildningar under Område: Praktisk tillämpning Åtgärd 10 : Projekt om alternativ till sjukskrivning för patienter med diffusa symptom Bakgrund Tillgänglig statistik (se bilaga) visar att: Psykiska sjukdomar (F-diagnoser) samt sjukdomar i muskuloskeletala systemet (M-diagnoser) för båda könen utgör dominerande sjukdomsdiagnoser (diagram: Sjukskrivning efter diagnoskapitel).

6 Andelen av samtliga pågående sjukfall är mer än dubbelt så stor för kvinnor som för män gällande F-diagnoser (ca 22% respektive 10 % av samtliga pågåendesjukfall i januari). Även för M-diagnoser är kvinnornas andel större än männens (diagram: Diagnosfördelning för pågående sjukfall).. Inom F- och M-diagnoserna är andelen längre (mer än tre månader) sjukskrivningar högre för kvinnor än män. (tabell: Könsuppdelad fallängdsfördelning) Vid den nationella intygsgranskningen för 2011 framkommer att Kalmar län uppnått en högre andel intyg med god kvalitet än snittet både i riket och i södra Sverige (diagram: Läkarintygens kvalitet 2011). Andelen var dessutom högst (62%) bland de redovisade landstingen i riket. Intygen för Kalmar län gällde i 61% för kvinnor och i 39% för män. (tabell: Intygsgranskning 2011 antal granskade intyg). Sjukskrivna kvinnor stod dock, liksom i flera andra län, för en högre andel (62%) än totalandelen gällande intyg med bristande kvalitet och för en lägre andel (60%) än totalandelen gällande intyg med god kvalitet (tabell: Intygsgranskning 2011 bristande resp. god kvalitet). Skillnaden i sjukpenningtalet för kvinnor och män är störst i Oskarshamnsområdet, 6,54 dagar i juni 2012 (diagram: Sjukpenningtal kvinnor män). Delprojekt 1: Att fler kvinnor än män är sjukskrivna för psykiska diagnoser är välkänt och kan bland annat bero på att de i högre grad än män sjukskrivs på grund av problem i livssituationen. De symptom de uppvisar är ofta diffusa och svåra att beskriva i läkarintyg vilket kan vara en förklaring till att intyg för kvinnor oftare brister i kvalitet. Psykiska besvär är också ofta kopplade till värk. Skälet till den stora skillnaden i sjukpenningtalet mellan kvinnor och män i Oskarshamnsområdet är än så länge oklart. Vi planerar att driva ett projekt som arbetar fram olika alternativ till sjukskrivning för ovanstående patientkategorier inom Oskarshamnsområdet. Planeringen är att kunna erbjuda patienterna sådana alternativ som ett stöd i läkarnas arbete att minska sjukskrivningarna och ge patienterna ett bättre alternativ för att återfå hälsan. Delprojekt 2: Det har också visat sig (statistik saknas) att folkhögskolorna i länet har ett antal studerande unga kvinnor och män som befinner sig på gränsen till psykisk ohälsa och där sjukvården inte är det första alternativet utan där det behövs mera pedagogiska och kunskapsinriktade insatser för att förhindra/förebygga framtida sjukskrivning. Länets folkhögskolor bedriver sedan ett antal år egenvårdskurser för smärtpatienter enligt konceptet problembaserad metod. Tanken är att ta tillvara deras kompetens och erfarenheter för de personer som inte är i behov av den direkta sjukvården. Syfte: Att i ett tidigt skede med olika metoder fånga upp såväl unga personer med psykisk ohälsa som kvinnor och män med diffusa symtom som söker vård på hälsocentralen. Tidplan: Planering hösten 2012, genomförande och utvärdering 2013

7 Förväntat resultat: Minska omotiverade skillnader mellan kvinnors och mäns sjukskrivningar vad gäller lättare psykisk ohälsa och förhindra eller minska sjukskrivning, samt minska det totala antalet sjukpenningdagar i Oskarshamnsområdet. Uppföljning: Metod för detta är under diskussion Övrigt Deltagande i SKL:s seminarier om jämställdhetsanalys Öka kunskapen i statistik för att från centralt håll kunna analysera och vidta lämpliga åtgärder för att förhindra omotiverade genusskillnader, och för att i förlängningen kunna stödja enheterna i deras analysarbete. Tre tillfällen våren Bil. Könsuppdelad statistik i Kalmar län våren 2012

8 Könsuppdelad statistik för sjukskrivning inom landstinget i Kalmar län -baserad på pågående sjukfall i januari 2012

9 Könsuppdelad fallängdsfördelning för valda diagnosgrupper I0 0 -I9 9 Cirkulationsorganens sjukdomar Män Kvinnor 31% 50% 31% 24% 20% 9% 17% 17% Diag nosg rupp S00-T98 Skador och andra yttre orsaker M00-M99 Sjukdomar i rörelseorganen Män Kvinnor Män Kvinnor 44% 56% 67% 77% 28% 29% 23% 14% 14% 4% 5% 11% 14% 6% 5% 5% 1-89 dagar dagar dagar >1 år F00-F99 Psykiska sjukdomar Män Kvinnor 34% 41% 30% 31% 15% 15% 20% 13% C00-D48 Tumörer Män Kvinnor 41% 47% 30% 18% 18% 16% 17% 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Procentuell fördelning

10 Fallängdsfördelning för pågående sjukfall S jukskrivning släng d (dag ar h ittills) 2- år 1-2 år dagar dagar dagar dagar dagar dagar dagar dagar dagar dagar dagar dagar dagar 8-14 dagar 1-7 dagar Totalt Man Kvinna 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% Andel av samtliga pågående sjukfall

11 Sjukskrivningslängd - uppdelat efter kön, i procent av total 2- år 1-2 år dagar dagar dagar dagar dagar dagar dagar dagar dagar dagar dagar dagar dagar 8-14 dagar 1-7 dagar Man Kvinna 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

12 Sjukskrivningsålder - uppdelat efter kön, i procent av total 70- år år år år år år år Man Kvinna år år år år 0-19 år 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

13 Sjukskrivning efter diagnoskapitel - uppdelat efter kön, i procent av total för resp. kön Z00-Z99 Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården V01-Y98 Yttre orsaker till sjukdom och död S00-T98 Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes Q00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser O00-O99 Graviditet, förlossning och barnsängstid N00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganen M00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven L00-L99 Hudens och underhudens sjukdomar K00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomar J00-J99 Andningsorganens sjukdomar I00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomar H60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottet H00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organ G00-G99 Sjukdomar i nervsystemet F00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar D50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet C00-D48 Tumörer A00-B99 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar Man Kvinna 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

14 Diagnosfördelning för pågående sjukfall Diag nosg rupp Z00-Z99 V01-Y98 S00-T98 R00-R99 Q00-Q99 O00-O99 N00-N99 M00-M99 L00-L99 K00-K93 J00-J99 I00-I99 H60-H95 H00-H59 G00-G99 F00-F99 E00-E90 D50-D89 C00-D48 A00-B99 Totalt Man Kvinna 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% Andel av samtliga pågående sjukfall

15 Intygsgranskning 2011 antal granskade intyg i riket samt i utvalda län i södra Sverige Samtliga granskade intyg Antal Könsfördelning Kvinna Man Kvinna Man Kalmar % 39% Blekinge % 42% Jönköping % 35% Skåne % 39% Total (Syd) % 39% Riket % 37%

16 Intygsgranskning 2011 könsfördelning för granskade intyg per län i södra Sverige 70% 60% 50% 40% 30% Kvinna Man 20% 10% 0% Kalmar Blekinge Jönköping Skåne

17 Intygsgranskning 2011 bristande resp. god kvalitet Brister i kvalitet Antal Könsfördelning Kvinna Man Kvinna Man Kalmar % 38% Blekinge % 41% Jönköping % 33% Skåne % 33% Total (Syd) % 36% Riket % 35% God kvalitet Antal Könsfördelning Kvinna Man Kvinna Man Kalmar % 40% Blekinge % 42% Jönköping % 37% Skåne % 44% Total (Syd) % 41% Riket % 38%

18 Läkarintygens kvalitet 2011 Kalmar län - bristande kvalitet Kalmar län - god kvalitet Geografiskt upptagsområde Syd - bristande kvalitet Syd - god kvalitet Kvinnor Män Riket - bristande kvalitet Riket - god kvalitet Andel intyg (%) inom geografiskt område med bristande resp. god kvalitet ( könsfördelning inom resp. stapel)

19

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2001... 2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2001... 2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2001... 2 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 1.2 Fördelning på uttagning...3 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.4 Inskrivna

Läs mer

INNEHÅLL...Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2000...2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2. 1.2 Fördelning på uttagning...3

INNEHÅLL...Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2000...2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2. 1.2 Fördelning på uttagning...3 INNEHÅLL...Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2000...2 1.1 Antalsuppgifter m.m....2 1.2 Fördelning på uttagning...3 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.4 Inskrivna

Läs mer

INNEHÅLL 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 1998...2. 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3

INNEHÅLL 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 1998...2. 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 INNEHÅLL 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 1998...2 1.1 Antalsuppgifter m.m....2 1.2 Fördelning på uttagning...3 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.4 Inskrivna till

Läs mer

1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 1999...2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 2 MEDICINSKA FÖRHÅLLANDEN 1999...6

1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 1999...2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 2 MEDICINSKA FÖRHÅLLANDEN 1999...6 INNEHÅLL 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 1999...2 1.1 Antalsuppgifter m.m....2 1.2 Fördelning på uttagning...3 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.4 Inskrivna till

Läs mer

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN Antalsuppgifter m.m MEDICINSKA OCH PSYKOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN Antalsuppgifter m.m MEDICINSKA OCH PSYKOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2005...2 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 1.2 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.3 Inskrivna till civilplikt per befattning

Läs mer

Sjukfallskartläggning. Västra Götaland inför 2008

Sjukfallskartläggning. Västra Götaland inför 2008 inför 2008 s län Sjukfallskartläggning inför 2008 En kartläggning av långtidssjukskrivna har genomförts under 2007 i i samverkan med Skåne. Statistiken omfattar 22 261 sjukfall, 60 dgr och längre från

Läs mer

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN Antalsuppgifter m.m ANTAGNINGSPRÖVADE KVINNOR

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN Antalsuppgifter m.m ANTAGNINGSPRÖVADE KVINNOR INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2004...2 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 1.2 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.3 Inskrivna till civilplikt per befattning

Läs mer

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN Antalsuppgifter m.m...2

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN Antalsuppgifter m.m...2 INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2002...2 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 1.2 Fördelning på uttagning...3 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.4 Inskrivna

Läs mer

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN Antalsuppgifter m.m Resultat efter urvals- och inskrivningstillfällen...

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN Antalsuppgifter m.m Resultat efter urvals- och inskrivningstillfällen... INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2006...2 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 1.2 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.3 Inskrivna till civilplikt per befattning

Läs mer

Sjukfallskartläggning

Sjukfallskartläggning December 2007 1(14) Sjukfallskartläggning Västra Götaland inför 2008 Sammanställning från Sjukfallskartläggning, Försäkringskassan Västra Götalands län. Annika Mansén 031-700 5101 Seppo Kerola 033-16 60

Läs mer

Skador bland äldre i Sverige 2014

Skador bland äldre i Sverige 2014 Skador bland äldre i Sverige 2014 Pernilla Fagerström Avdelningen för statistik och jämförelser 2015-12-18 Dnr 29870/2015 Datakällor Dödsorsaksregistret Innehåller information om samtliga i Sverige folkbokförda

Läs mer

Förstudie för bedömning av omfattningen av mångbesökare i. Västra Götalandsregionen

Förstudie för bedömning av omfattningen av mångbesökare i. Västra Götalandsregionen Referens Datum Diarienummer Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2008-09-22 RSK 345-2008 TU Förstudie för bedömning av omfattningen av mångbesökare i Bakgrund och uppdrag Västra Götalandsregionen I motion från

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Stockholm Vasagatan

Postadress Besöksadress Telefon Stockholm Vasagatan trots allt sjukast 1 (11) Utvecklingen av kvinnors och mäns utnyttjande av sjukförsäkringen Ohälsostatistiken visar sammanfattningsvis följande: Ohälsotalet är högre för kvinnor än för män. Skillnaderna

Läs mer

Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män FÖRSÄKRING

Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män FÖRSÄKRING Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män FÖRSÄKRING Innehåll Sammanfattning... Bakgrund...4 Om rapporten...4 Sjukperioder 2005-201...6 Individer som har haft en sjukperiod jämfört med individer som har

Läs mer

Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män. Tabellbilaga

Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män. Tabellbilaga Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män Tabellbilaga Innehåll Tabell 1. sjukperioder i genomsnitt, medelålder vid sista periodens början, antal sjukdagar i genomsnitt och antal individer fördelat på

Läs mer

Skador bland barn i Sverige 2014

Skador bland barn i Sverige 2014 Skador bland barn i Sverige 2014 Pernilla Fagerström Avdelningen för statistik och jämförelser 2015-12-18 Dnr 29870/2015 Datakällor Dödsorsaksregistret Innehåller information om samtliga i Sverige folkbokförda

Läs mer

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Hur såg landstinges arbete ut med sjukskrivningar 2005? - Det var stora skillnader i länen när det gäller längden och antal personer som var sjukskrivna

Läs mer

Sjukfallskartläggning

Sjukfallskartläggning December 2006 1(40) Sjukfallskartläggning Västra Götaland inför 2007 Sammanställning från Sjukfallskartläggning, Försäkringskassan Västra Götalands län. Göteborg Christer Lindgren 031-700 55 78 Seppo Kerola

Läs mer

Sjukskrivningsmiljarden

Sjukskrivningsmiljarden Sjukskrivningsmiljarden 2010 11 Nya miljarder under två år ska fortsätta utveckla arbetet med sjukskrivningar Den så kallade sjukskrivningsmiljarden kom till för att stimulera landstingen till att ge sjukskrivningsfrågorna

Läs mer

Läkares sjukskrivning av kvinnor och män. Ola Leijon Jenny Lindblad Niklas Österlund Kontakt:

Läkares sjukskrivning av kvinnor och män. Ola Leijon Jenny Lindblad Niklas Österlund Kontakt: Läkares sjukskrivning av kvinnor och män Ola Leijon Jenny Lindblad Niklas Österlund Kontakt: ola.leijon@inspsf.se www.inspsf.se Fokus i studien är läkarintyget Bild 2 och den sjukskrivningstid som läkaren

Läs mer

Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön

Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön År Kvinnor och män Kvinnor Män 1/1 3/4 1/2 1/4 Summa Heltids- Tidsbe- 1/1 3/4 1/2 1/4 Summa Heltids-

Läs mer

Användarmanual Nationell statistik. Statistiktjänsten 3.0

Användarmanual Nationell statistik. Statistiktjänsten 3.0 Användarmanual Nationell statistik Statistiktjänsten 3.0 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Begreppet sjukfall... 3 1.3 Ordinerad sjukskrivning... 3 1.4 Bortfall av läkarintyg...

Läs mer

Tabellbilaga till rapporten Psykisk ohälsa

Tabellbilaga till rapporten Psykisk ohälsa Tabellbilaga till rapporten Psykisk ohälsa Innehåll Tabell 1. Nya sjukfall fördelat på diagnoser och kön. AGS och AGS KL 2011... 4 Tabell 2. Nya sjukfall fördelat på diagnoser och kön. AGS 2011... 4 Tabell

Läs mer

Vårdkostnader för kvinnor och män vid olika diagnoser

Vårdkostnader för kvinnor och män vid olika diagnoser Vårdkostnader för kvinnor och män vid olika diagnoser Analys från register i sluten och öppen vård Behov av forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården i Region Skåne Rapport 6 från analysgruppen

Läs mer

Sjukskrivningar och sjukskrivningslängder exempel från projektet korta sjukskrivningar

Sjukskrivningar och sjukskrivningslängder exempel från projektet korta sjukskrivningar Sjukskrivningar och sjukskrivningslängder exempel från projektet korta sjukskrivningar Jenny Hubertsson, Statsvetare, doktorand försäkringsmedicin Ingemar Petersson, Professor i försäkringsmedicin Epi-centrum

Läs mer

FPA:s handikappförmåner

FPA:s handikappförmåner Figurer Tilläggsuppgifter: tilastot@kela.fi FPA:s handikappförmåner 11.1 Utbetalda handikappförmåner 1990 2015 (23.2.2016) Figur Data 11.2 Mottagare av handikappförmåner 1990 2015 (23.2.2016) Figur Data

Läs mer

BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN

BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN Prognos för länsdelarna fram till år 21 Bilagor Kenneth Berglund och Inna Feldman Hälso- och sjukvårdsstaben Landstinget i Uppsala län SAMTLIGA SJUKDOMAR...1

Läs mer

Uppdragsdirektiv. Handlingsplan Jämställd sjukskrivningsprocess UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg

Uppdragsdirektiv. Handlingsplan Jämställd sjukskrivningsprocess UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Handlingsplan Jämställd sjukskrivningsprocess 2012 2(14)... 1 1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION... 3 1.1. BAKGRUND... 3 1.2. IDÉ... 4 1.3. SYFTE... 4 2. MÅL... 4 2.1. UPPDRAGSMÅL... 4 2.2. EFFEKTMÅL... 4 3.

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Vårdbidraget. utvecklingen fram till idag och försörjningssituationen i morgon. SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Vår beteckning 2012-06-11 Dnr 005507-2012

Vårdbidraget. utvecklingen fram till idag och försörjningssituationen i morgon. SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Vår beteckning 2012-06-11 Dnr 005507-2012 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Datum Vår beteckning 2012-06-11 Dnr 005507-2012 1 (84) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Vårdbidraget utvecklingen fram till idag och försörjningssituationen i morgon Sammanfattning

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Försäkringsmedicinska. beslutsstödet. Socialförsäkringsrapport 2011:7. En långtidsuppföljning av förändringar i sjukskrivningsmönster

Försäkringsmedicinska. beslutsstödet. Socialförsäkringsrapport 2011:7. En långtidsuppföljning av förändringar i sjukskrivningsmönster Social Insurance Report Försäkringsmedicinska beslutsstödet En långtidsuppföljning av förändringar i sjukskrivningsmönster ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos

Läs mer

Manual för jämställdhet i handläggning av sjukskrivning

Manual för jämställdhet i handläggning av sjukskrivning Manual för jämställdhet i handläggning av sjukskrivning Inledning Om denna manual I Stockholms läns landstings Handlingsplan för jämställd sjukskrivning 2011 anges målet att samtliga sjukskrivande enheter

Läs mer

Välkommen till jämställda och jämlika sjukskrivningar hur når vi dit? 150924 Globen

Välkommen till jämställda och jämlika sjukskrivningar hur når vi dit? 150924 Globen Välkommen till jämställda och jämlika sjukskrivningar hur når vi dit? 150924 Globen Seminarieprogram 13:45-15:00 - Tillbakablick jämställdhet och sjukskrivningsmiljarden. Ulrika Eklund, SKL - Genushanden

Läs mer

för en säker sjukskrivningsprocess

för en säker sjukskrivningsprocess Sjukskrivningsmiljarden 2014 2015 för en säker sjukskrivningsprocess Fortsatt mål att förbättra sjukskrivningsprocessen Sjukskrivningsmiljarden är en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen

Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen Ett pilotprojekt med genusperspektiv Kvinnor i fokus konferens om sjukskrivning 13-14 okt 2009 1 52 47 42 37 32 27 22 Utvecklingen av ohälsotalet

Läs mer

HÄLSA-REHAB Jämställdhet, Arbetsgivaransvar, Breddad arbetsmarknad, Återhämtning/rehab, och Myndighetssamverkan.

HÄLSA-REHAB Jämställdhet, Arbetsgivaransvar, Breddad arbetsmarknad, Återhämtning/rehab, och Myndighetssamverkan. HÄLSA-REHAB 2020 övergripande MÅL: Högre frisktal, Kortare sjukskrivningar, Jämställda sjukskrivningar mål FOKUS: Psykisk hälsa, Kvinnor, Offentlig sektor framgångs FAKTORER: Främja, Förebygga, Förkorta,

Läs mer

Aktuell information till sjukskrivningskoordinatorer och verksamhetschefer nr 2, oktober 2012

Aktuell information till sjukskrivningskoordinatorer och verksamhetschefer nr 2, oktober 2012 SjukskrivningsNytt Aktuell information till sjukskrivningskoordinatorer och verksamhetschefer nr 2, oktober 2012 Detta är årets andra nummer av Sjukskrivningsnytt, som riktar sig till Landstinget Kronobergs

Läs mer

Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 22 september 2015

Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 22 september 2015 Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 22 september 2015 jan-95 jan-96 jan-97 jan-98 jan-99 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Slutrapport gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Version: 2. Ansvarig: Ingela Jönsson

Slutrapport gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Version: 2. Ansvarig: Ingela Jönsson Slutrapport gränsöverskridande hälso- och sjukvård Version: 2 Ansvarig: 2(11) ÄNDRI NGSFÖRTECKNI NG Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2008-12-08 Nyutgåva. 2. 2008-12-11 Justeringar efter synpunkter

Läs mer

Analyser av sjukfall som passerar 180 dagars sjukskrivning

Analyser av sjukfall som passerar 180 dagars sjukskrivning Social Insurance Report Analyser av sjukfall som passerar 180 dagars sjukskrivning ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Analys och prognos Peje Bengtsson 010-116 90 62 pererik.bengtsson@forsakringskassan.se

Läs mer

1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen?

1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen? 2016-12-16 1 (5) Avdelningen för Vård och omsorg Anna Östbom Frågor och svar Villkor 2 Funktion för koordinering 1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen?

Läs mer

Kvinnor och mäns sjukskrivningsmönster. Stockholms län 2010 och 2011

Kvinnor och mäns sjukskrivningsmönster. Stockholms län 2010 och 2011 Kvinnor och mäns sjukskrivningsmönster Stockholms län 2010 och 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Sara Dahlin och Gunilla Röjdalen Juni 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Sara Dahlin

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess för 2012

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess för 2012 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess för 2012 Bakgrund För att stimulera landstingen till att ge sjukskrivningsfrågorna

Läs mer

Långtidssjukskrivna. bakgrund, diagnos och återgång i arbete. Utvecklingen från slutet av 1980-talet till 1999 REDOVISAR 2000:11

Långtidssjukskrivna. bakgrund, diagnos och återgång i arbete. Utvecklingen från slutet av 1980-talet till 1999 REDOVISAR 2000:11 REDOVISAR 2000:11 Långtidssjukskrivna bakgrund, diagnos och återgång i arbete Utvecklingen från slutet av 1980-talet till 1999 Utredningsenheten 2000-12-12 Upplysningar: Eva Olkiewicz tel 08-786 93 01

Läs mer

Vägledning vid framtagandet av lokal handläggningsrutin för verksamhetens arbete med sjukskrivningsprocessen

Vägledning vid framtagandet av lokal handläggningsrutin för verksamhetens arbete med sjukskrivningsprocessen 1 Vägledning vid framtagandet av lokal handläggningsrutin för verksamhetens arbete med sjukskrivningsprocessen En gemensamt överenskommen lokal rutin för sjukskrivningsprocessen är enhetens kvalitetsinstrument

Läs mer

LATHUND Sjukskrivningsstatistik från Inera för Landstinget i Kalmar län

LATHUND Sjukskrivningsstatistik från Inera för Landstinget i Kalmar län LATHUND Sjukskrivningsstatistik från Inera för Landstinget i Kalmar län Sjukskrivningsstatistik för intyg utfärdade inom landstinget (inklusive privata enheter inom hälsoval) finns nu att hämta från Ineras

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Dialogmöte den 16 november 2015 Hallands, Jönköpings och Västra Götalands län Sjukfrånvarons utveckling Peje Bengtsson, analytiker vid avdelningen för analys och prognos Sid 1 16 november 2015 Dialogmöte

Läs mer

Frågelåda för pilotskrivning RDK fortbildningsdagar 2010

Frågelåda för pilotskrivning RDK fortbildningsdagar 2010 Frågelåda för pilotskrivning RDK fortbildningsdagar 2010 2010-03-18 1 (6) En pilotskrivning för dig som vill testa din egen kodningskunskap - inte kunskap i att slå i boken. Alla frågor i skrivningen avser

Läs mer

Dödsorsaker i Jönköpings kommun 1971 2012

Dödsorsaker i Jönköpings kommun 1971 2012 Dödsorsaker i Jönköpings kommun 1971 212 STADSKONTORET l NOVEMBER 213 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Lars Lundström (huvudförfattare) Louise Sundberg Andreas Zeidlitz Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

Mats Fernström CPK/EpC/SoS. VAD ÄR DRG? Fördjupning

Mats Fernström CPK/EpC/SoS. VAD ÄR DRG? Fördjupning MDC Major Diagnostic Category 1 Sjukdomar i nervsystemet 2 Sjukdomar i öga och närliggande organ 3 Sjukdomar i öra, näsa, mun och hals 4 Andningsorganens sjukdomar 5 Cirkulationsorganens sjukdomar 6 Matsmältningsorganens

Läs mer

Användarmanual Nationell statistik. Statistiktjänsten 4.1

Användarmanual Nationell statistik. Statistiktjänsten 4.1 Användarmanual Nationell statistik Statistiktjänsten 4.1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Begreppet sjukfall... 3 1.3 Ordinerad sjukskrivning... 3 1.4 Bortfall av läkarintyg...

Läs mer

Nytt inom fo rsä kringsmedicin oktober 2015

Nytt inom fo rsä kringsmedicin oktober 2015 Hej! Nytt inom fo rsä kringsmedicin oktober 2015 Nu börjar hösten dra igång ordentligt och förhoppningsvis har alla haft en riktigt skön semester. Tanken med detta nyhetsbrev är att det skall skickas 1

Läs mer

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Landstingets kansli 2010-01-11 Planeringsavdelningen Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Kvalitén inom hälso- och sjukvården ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras samt vara

Läs mer

Ny struktur gör det försäkringsmedicinska beslutsstödet lättare att använda

Ny struktur gör det försäkringsmedicinska beslutsstödet lättare att använda Ny struktur gör det försäkringsmedicinska beslutsstödet lättare att använda Malin Ahrne, utredare, Socialstyrelsen Linda Ahlqvist, utredare, Socialstyrelsen Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Nationella

Läs mer

Landsting. Politiker. Landsting. Invånare. val skatt. Ekonomiska ramar. Verksamhetsinriktning. Utbud till befolkningen.

Landsting. Politiker. Landsting. Invånare. val skatt. Ekonomiska ramar. Verksamhetsinriktning. Utbud till befolkningen. Landsting val skatt Politiker Verksamhetsinriktning Ekonomiska ramar Invånare Utbud till befolkningen Patientavgifter Landsting 1 Behovs- och verksamhetsstyrning Totalansvarig LF LF Finansiär LS Ägare

Läs mer

Fortsatt sjukpenning. de bakomliggande skälen till ställningstagandet

Fortsatt sjukpenning. de bakomliggande skälen till ställningstagandet 1 (21) Socialdepartementet 103 33 Stocksholm Fortsatt sjukpenning de bakomliggande skälen till ställningstagandet Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786 90 00 E-post Internetadress

Läs mer

Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge

Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge 1. Bakgrund och syfte Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges

Läs mer

En enklare och bättre sjukförsäkringsprocess. Med hälso- och sjukvården

En enklare och bättre sjukförsäkringsprocess. Med hälso- och sjukvården En enklare och bättre sjukförsäkringsprocess Med hälso- och sjukvården Insikter från nulägeskartläggningen: Olika sjukskrivningssituationer olika behov Kunder som behöver ersättning för den tid de varit

Läs mer

Hur har fo rva rvsinkomsterna fo ra ndrats mellan 2009 och 2010 fo r de som uppna dde maximal tid i sjukfo rsa kringen det fo rsta halva ret 2010?

Hur har fo rva rvsinkomsterna fo ra ndrats mellan 2009 och 2010 fo r de som uppna dde maximal tid i sjukfo rsa kringen det fo rsta halva ret 2010? 1 (6) Hur har fo rva rvsinkomsterna fo ra ndrats mellan 2009 och 2010 fo r de som uppna dde maximal tid i sjukfo rsa kringen det fo rsta halva ret 2010? Inledning Vid årsskiftet 2009/2010 uppnådde de första

Läs mer

KARTLÄGGNING OCH BEHOVSANALYS FÖR MÅLGRUPPEN LÅNGTIDSSJUKA I SÖRMLANDS LÄN

KARTLÄGGNING OCH BEHOVSANALYS FÖR MÅLGRUPPEN LÅNGTIDSSJUKA I SÖRMLANDS LÄN KARTLÄGGNING OCH BEHOVSANALYS FÖR MÅLGRUPPEN LÅNGTIDSSJUKA I SÖRMLANDS LÄN Eskilstuna 2016-11-30 Thomas Aronsson Claes Malmquist Utvärderingar av sociala satsningar med fokus på ekonomi Bakgrund Försäkringskassan

Läs mer

En sjukförsäkring i förändring

En sjukförsäkring i förändring En sjukförsäkring i förändring Per Lytsy Per.lytsy@pubcare.uu.se Socialmedicin, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet Socialmedicin, Akademiska sjukhuset Ohälsan skiftar karaktär

Läs mer

Sjukfallskartläggning

Sjukfallskartläggning December 2004 1(32) Sjukfallskartläggning Västra Götaland inför 2005 Sammanställning från Sjukfallskartläggning inför 2005 inom Försäkringskassan Västra Götalands län. Göteborg Sjuhärad-Skaraborg Fyrbodal

Läs mer

Delårsrapport 07 år 2009

Delårsrapport 07 år 2009 1 (1) Ledningsstaben Ekonomi och uppföljningsgruppen -08-21 LiÖ -28 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport år Delårsrapport är det sammanfattande namnet på helårsbedömning, delårsbokslut samt uppföljning

Läs mer

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Vi vill motverka diskriminering av människor på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Landstinget i Jönköpings län RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Landstinget i Jönköpings län RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet och en nödvändighet för ett demokratiskt samhälle.

Läs mer

Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar

Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar 26:3 Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar Fördelning på län och diagnos, 23 25 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar

Läs mer

1 bilaga. Utdrag till. Försäkringskassan Sveriges Kommuner och Landsting Therese Svanström Andersson

1 bilaga. Utdrag till. Försäkringskassan Sveriges Kommuner och Landsting Therese Svanström Andersson Utdrag Protokoll I:1 vid regeringssammanträde 2015-10-01 S2015/06154/SF Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om att revidera villkor 5 i överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner

Läs mer

Indikatorer för jämställd hälsa och vård

Indikatorer för jämställd hälsa och vård Indikatorer för jämställd hälsa och vård 17 indikatorer inom hälso- och sjukvården Författare: Anke Samulowitz Rapporten är utgiven av: Kunskapscentrum för Jämlik vård, KJV Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Läs mer

För 2015 kommer Mål och mått att utgöras av följande områden och målvärden:

För 2015 kommer Mål och mått att utgöras av följande områden och målvärden: Mål- och mått 2015 Regelboken: avsnitt Ersättning Mål och mått, dvs kvalitetsbonusen för vårdcentralerna, syftar till att stimulera till utveckling inom några givna områden. Områdena som väljs ut är vanligen

Läs mer

Nationell vägledning för försäkringsmedicin inom ramen för läkarutbildningens allmäntjänstgöring

Nationell vägledning för försäkringsmedicin inom ramen för läkarutbildningens allmäntjänstgöring Nationell vägledning för försäkringsmedicin inom ramen för läkarutbildningens allmäntjänstgöring Arbetsprocess Denna vägledning har utformats av en arbetsgrupp med representanter från universitet med läkarutbildning

Läs mer

Klassifikationsskrivning RDK:s fortbildningsdagar 2011

Klassifikationsskrivning RDK:s fortbildningsdagar 2011 Klassifikationsskrivning RDK:s fortbildningsdagar 2011 2011 1 (5) En klassifikationsskrivning för dig som vill testa din egen kodningskunskap - inte kunskap i att slå i boken. Alla frågor i skrivningen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Handlingsplanerna ska vara

Läs mer

Långtidssjukskrivna. Socialförsäkringsrapport 2010:16

Långtidssjukskrivna. Socialförsäkringsrapport 2010:16 Social Insurance Report Långtidssjukskrivna Beskrivande statistik 1999 2009: kön, ålder, arbetsmarknadsstatus, sjukskrivningslängd, och diagnospanorama ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan

Läs mer

Läkaren, smärtan och sjukintyget. Allm Med Fortbildn Nov 2015 Monika Engblom Med dr, Specialist i allmänmedicin

Läkaren, smärtan och sjukintyget. Allm Med Fortbildn Nov 2015 Monika Engblom Med dr, Specialist i allmänmedicin Läkaren, smärtan och sjukintyget Allm Med Fortbildn Nov 2015 Monika Engblom Med dr, Specialist i allmänmedicin Lärandemål läkarprogrammet T5 Att känna till grunderna för sjukförsäkringen i Sverige Att

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

Utbildning i Försäkringsmedicin ST-läkare

Utbildning i Försäkringsmedicin ST-läkare Utbildning i Försäkringsmedicin ST-läkare 2017-01-26 Schema för dagen: 08:30 Inledning 08:45 Regionens arbete med sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, rehabkoordinatorns roll 09:15 FIKA 09:35

Läs mer

Redovisning Villkor 1: En jämställd sjukskrivningsprocess - Sjukskrivningsmiljarden 2014

Redovisning Villkor 1: En jämställd sjukskrivningsprocess - Sjukskrivningsmiljarden 2014 Yvonne Nilsson Hirsch 2014-11-27 Redovisning Villkor 1: En jämställd sjukskrivningsprocess - Sjukskrivningsmiljarden 2014 Inledning Enligt Överenskommelse mellan staten och Sverige Kommuner och Landsting

Läs mer

Rehabilitering. Specialist i medicinsk rehabilitering. Överläkare på rehabavd för individer med kombinerad smärt-och psykiatrisk problematik 2,5

Rehabilitering. Specialist i medicinsk rehabilitering. Överläkare på rehabavd för individer med kombinerad smärt-och psykiatrisk problematik 2,5 Diagnosfördelning för antalet pågående sjukfall juni 2006, respektive juni 2009 nationell nivå Antal sjukfall per 1000 st försäkrade, både män och kvinnor. Källa Försäkringskassan DOA-register 12 11 10,6

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. December 2016

Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. December 2016 Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen December 2016 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Beslutsstödet. Socialförsäkringsrapport 2009:5 Social Insurance Report

Beslutsstödet. Socialförsäkringsrapport 2009:5 Social Insurance Report Social Insurance Report Beslutsstödet Sjukskrivningsmönster före och efter införandet av försäkringsmedicinska rekommendationer för fysiska sjukdomar ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan

Läs mer

Upprop för ett friskare Tidaholm

Upprop för ett friskare Tidaholm Upprop för ett friskare Tidaholm Delrapport från projektets första år april 2014 augusti 2015 Fotograf: Siewert Andersson Foto framsidan: Konsthallen under sommaren på Turbinhusön. Fotograf: Siewert Andersson

Läs mer

Projektet Bra Sjukskrivning

Projektet Bra Sjukskrivning Projektet Bra Sjukskrivning Miljarden Stimulansmedel från Staten för att minska ohälsotalen ersättning årsvis med olika krav på åtgärder. Rehabgarantin. Riktade insatser mot två stora sjukdomsgrupper:

Läs mer

Ortopedisk ohälsa. Ingemar Petersson, professor Enhetschef och överläkare Epi-centrum Skåne

Ortopedisk ohälsa. Ingemar Petersson, professor Enhetschef och överläkare Epi-centrum Skåne Ortopedisk ohälsa Ingemar Petersson, professor Enhetschef och överläkare Epi-centrum Skåne Ingemar.petersson@med.lu.se www.skane.se/ecs Jenny Hubertsson Utredare och doktorand Epi-centrum Skåne SUS, Lund

Läs mer

Behandling av långvarig smärta. Eva-Britt Hysing Specialist i rehabiliteringsmedicin,allmänmedicin, smärtläkare

Behandling av långvarig smärta. Eva-Britt Hysing Specialist i rehabiliteringsmedicin,allmänmedicin, smärtläkare Behandling av långvarig smärta Eva-Britt Hysing Specialist i rehabiliteringsmedicin,allmänmedicin, smärtläkare Smärta är ett livsviktigt signalsystem.som ibland blir överkänsligt eller dysfunktionellt

Läs mer

Bokslutsprognos 2011 Landstingsservice

Bokslutsprognos 2011 Landstingsservice sprognos Landstingsservice 2 (3) Preliminärt bokslut Nämnd/förvaltning: Landstingsservice Rapportdatum till Landstingets kansli 2012-01-18 Prognosen baseras på utfall t.o.m. december månad Ekonomi Resultaträkning

Läs mer

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (6) Datum Diarienr 2015-4814 Utgåva Återrapportering avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och

Läs mer

Socialdepartementet Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Socialdepartementet Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2015-09-24 nr I:1 Socialdepartementet Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro 2 Innehåll Bakgrund... 3 Mål för att bryta den nuvarande uppgången

Läs mer

Jämställd och jämlik vård och behandling

Jämställd och jämlik vård och behandling Jämställd och jämlik vård och behandling Hälsan är inte jämställd Fler kvinnor besöker sjukvården Fler kvinnor är sjukskrivna Kvinnor lever längre Fler män söker för sent för sjukdomar som kan förebyggas

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

Riktlinje Sjukskrivningsprocessen

Riktlinje Sjukskrivningsprocessen Riktlinje Sjukskrivningsprocessen Syfte Att skapa en bra och kvalitetssäkrad sjukskrivning. Mål Att med gemensamt förhållningssätt uppnå en patient- och rättssäker samt jämställd sjukskrivningsprocess.

Läs mer

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden 1(7) TJÄNSTEUTLÅTANDE Hälso- och sjukvårdsavdelningen Christina Möller/Mats Swanberg 2012-02-10 Dnr RS 690-2011 Till Hälso- och sjukvårdsutskottet Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess

Läs mer

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Ett av Järfälla kommuns mål är att alla Järfällabor ska ges samma möjlighet att påverka sin livssituation, och känna att de bidrar till och är en del av

Läs mer

Handbok Rehabsamordnarens tidiga insatser 2015 2015-01-23

Handbok Rehabsamordnarens tidiga insatser 2015 2015-01-23 Handbok Rehabsamordnarens tidiga insatser 2015 Villkor 3, 2015 inom Sjukskrivningsmiljarden -tidig samverkan i sjukskrivningsprocessen Funktionen (dvs. rehabsamordnaren) ska ha både en intern och extern

Läs mer

Utbildning i Försäkringsmedicin ST-läkare

Utbildning i Försäkringsmedicin ST-läkare Utbildning i Försäkringsmedicin ST-läkare Schema för dagen: Tid Program 08:30 Inledning 08:45 Regionens arbete med sjukskrivnings- och rehabprocessen 09:15 Fika 09:35 Försäkringsinformation och samverkan

Läs mer

ställa sig bakom Försäkringsmedicinska kommitténs rekommendationer

ställa sig bakom Försäkringsmedicinska kommitténs rekommendationer Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015 09 09 1 (5) HSN 1506-0788 Handläggare: Britt Arrelöv Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-11-03, p 8 Försäkringsmedicinska kommitténs rekommendationer

Läs mer

FÖRSÄKRINGSMEDICINSKA BESLUTSSTÖDET - En långtidsuppföljning av förändringar i sjukskrivningsmönster

FÖRSÄKRINGSMEDICINSKA BESLUTSSTÖDET - En långtidsuppföljning av förändringar i sjukskrivningsmönster 1 (19) Avdelningen för analys och prognos Datum Dnr Enheten för statistisk analys 2011-05-30 (del av 2082-2011) FÖRSÄKRINGSMEDICINSKA BESLUTSSTÖDET - En långtidsuppföljning av förändringar i sjukskrivningsmönster

Läs mer