Delårsrapport 07 år 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 07 år 2009"

Transkript

1 1 (1) Ledningsstaben Ekonomi och uppföljningsgruppen LiÖ -28 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport år Delårsrapport är det sammanfattande namnet på helårsbedömning, delårsbokslut samt uppföljning av landstingsledningens verksamhetsplan. Efter juli görs delårsbokslut och det innehåller resultat till och med juli. Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås BESLUTA a t t godkänna redovisad delårsrapport Barbro Naroskyin Landstingsdirektör Lena Lundgren Hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Borin Ekonomidirektör Bilaga 1: Fördjupade kommentarer delårsbokslut Bilaga 2: Tillgänglighet Postadress Gatuadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro LINKÖPING S:t Larsgatan 49B

2 Ledningsstaben LiÖ -28 Ekonomi- och uppföljningsgruppen Sidan 1 av 4 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsbokslut januari-juli Medborgarperspektivet Delårsbokslutet utgår från hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan. Rapporten redovisar data i de tre perspektiven medborgare, process och ekonomi. Inom medborgar- och processperspektiven har ledningsstaben valt ut nyckeltal som kan följas löpande i befintliga system. I helårsbedömningarna efter mars och augusti görs en mer omfattande rapportering/analys av samtliga perspektiv. Östgötarnas förtroende för vården Landstinget i Östergötland deltar i den så kallade Vårdbarometern, som innebär att 250 östgötar tillfrågas vid fyra tillfällen per år om attityder och erfarenheter av primärvård, sjukhusvård med mera. Östgötarnas förtroende för hälso- och sjukvården har varit väsentligen oförändrat de senaste åren. I den senaste mätningen (-03-31) svarade 83 procent av de tillfrågade att de har stort eller ganska stort förtroende för sitt närmaste sjukhus och 74 procent att de har stort eller ganska stort förtroende för sin vårdcentral. Se diagram i bilaga fördjupade kommentarer. Resultaten från kvartal 2 är ännu inte sammanställda. Förtroendet för vårdcentralerna är generellt lägre än för östgötasjukhusen. Det kan bero på att allmänhetens krav på telefon- och besökstillgänglighet på vårdcentralerna är högt ställda krav som inte alltid kan tillgodoses. Sannolikt påverkas förtroendet negativt när vårdcentralerna på medicinska grunder bedömer att besök inte är nödvändigt. Tillgänglighet Tillgängligheten mäts inte efter juni och juli och rapporteringen sker därför först efter augusti i DÅ08. Processperspektivet Övergången till Cosmic är nu i stort avslutad och vissa data kring produktivitet och produktion kan nu börja mätas igen.

3 Ledningsstaben LiÖ -28 Ekonomi- och uppföljningsgruppen Sidan 2 av 4 Vårdproduktion Hittills under har produktionsenheterna något fler slutenvårdstillfällen jämfört med motsvarande period. Även de sjukvårdande behandlingarna hos övriga vårdgivarkategorier har ökat. Även antalet läkarbesök har ökat om än marginellt. Vårdtyngden uttryckt i DRG-poäng har ökat både i sluten- och öppenvård. För slutenvårdsdelen är ökningen ca 11 procent jämfört med föregående år. Produktivitet Det produktivitetstal som följs från och med är producerade DRG-poäng i förhållande till kostnader inom de sjukvårdande enheterna. Efter juli är kostnaden per DRG-poäng lägre än motsvarande värde för, så produktiviteten bedöms ha ökat. Patientsäkerhet En framgångsfaktor för kunskapsbaserad och säker vård är att minska vårdrelaterade infektioner och därför ska alla berörda verksamheter i landstinget mäta följsamheten till hygien- och klädreglerna. Följsamheten till hygienreglerna har successivt ökat från i genomsnitt 54 procent under år till i genomsnitt 65 procent år. Följsamheten till klädreglerna är bättre och låg i genomsnitt på 87 procent år och på 90 procent år. I den senaste mätningen (--31) låg följsamheten till hygienreglerna på 74 procent och följsamheten till klädreglerna ligger på 94 procent. Se diagram i bilaga fördjupade kommentarer. Återinläggningar Ett mått på effektiva vårdprocesser är att andelen återinläggningar inom 30 dagar ska minska och det är särskilt viktigt för äldre patienter. I den senaste mätningen (--31) var andelen återinläggningar för patienter 80 år och äldre ca 8 procent och det är en minskning under de senaste åren. I december var andelen återinläggningar ca 10 procent. Se diagram i bilaga fördjupade kommentarer. Ekonomiperspektivet Landstingets totala resultat till och med juli är 325 mkr. Det är 188 mkr bättre än föregående års resultat som var minus 137 mkr. Förbättringen förklaras genom att det finansiella nettot är 431 mkr bättre än föregående års resultat vid motsvarande period. Det innebär att resultatet borde vara ännu bättre för att verksamhetens ekonomi ska vara i balans. För verksamheten är resultatet 3 mkr, varav sjukvården står för minus 45 mkr. Det kan jämföras med föregående års resultat för motsvarande period på 29 mkr varav sjukvården svarade för minus 34 mkr.

4 Ledningsstaben LiÖ -28 Ekonomi- och uppföljningsgruppen Sidan 3 av 4 Delårsbokslut Delårsbokslut Bokslut Hälso- och sjukvårdsnämnden Landstingsstyrelsen Produktionsenheter inom sjukvård Övriga produktionsenheter Gemensamma kostnader och intäkter Resultat Eget kapital vid periodens slut Budgeterat helårsresultat Den totala förbrukningen av öppenvårdsläkemedel och användningen av slutenvårdsläkemedel har de senaste 12 månaderna varit 0,7 procentenheter högre i landstinget i Östergötland än i övriga riket medan kostnadsutvecklingen har varit 0,2 procentenheter högre. Kostnadsutvecklingen för läkemedel under första halvåret har varit 2,4 procentenheter högre än motsvarande period föregående år. Trots volymökning är LiÖ ett de landsting som har lägst kostnad per invånare. De mest kostnadskrävande områdena under den senaste 12 månadersperioden är inom nervsystemet 228 mkr och tumörer och rubbningar i immunsystemet 225 mkr. Läkemedelskostnader, mkr tom juli tom juli Förändring Procentuell förändring föregående år Receptförskrivna läkemedel ,3% - varav allmänläkemedel ,0% - varav klinikläkemedel ,7% - varav solidariskt finansierade/ ofördelade preparat ,0% Läkemedel via rekvisition ,2% Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar ett positivt resultat på 43 miljoner kr. Anledningen till överskottet är framför allt att kostnader för ambulanssjukvård och sjukresor är lägre än de förväntade för perioden. Detta beräknas ej vara bestående. Hälso- och sjukvårdsnämndens helårsbedömning för, baserad på delårsbokslutet tom mars, visar på en ekonomi i balans, dvs ett nollresultat.

5 Ledningsstaben LiÖ -28 Ekonomi- och uppföljningsgruppen Sidan 4 av 4 Resultat - avvikelse mot budget jan-jul helårsbedömning -03 jan - jul resultat jan - jul resultat Bokslut resultat Regionsjukvård 0,0 1,0 1,5 4,9 Närsjukvård 0,0 8,9 11,5 0,4 Länsövergripande sjukvård 0,0 2,7 15,8 1,6 Utomlänsvård 0,0 9,9 0,6-20,4 Privata vårdgivare 0,0-1,7-3,6-8,4 Tandvård 0,0 5,0 0,9 13,1 Ambulanssjukvård och sjukresor 0,0 25,9 6,2 1,9 Smittskyddsverksamhet 0,0 0,8-2,4-7,6 Solidariskt finansierade läkemedel 0,0-0,5-9,6-19,0 Övrigt 0,0-9,1 1,6 1,5 Totalt 0,0 42,9 22,5-32,0 Faktiskt utfall i mkr (indexuppräkning är 3,5%) jan - jul kostnader jan-jul jan - jul kostnader (milj kr) Bokslut kostnader (milj kr) Bokslut kostnader (milj kr) Regionsjukvård 270,9 245,3 393,5 358,5 Närsjukvård 2 283, , , ,2 Länsövergripande sjukvård 1 592, , ,2 2 7,2 Utomlänsvård 82,8 82,3 162,5 157,6 Privata vårdgivare 144,1 140,5 243,1 227,6 Tandvård 132,4 141,4 230,9 230,0 Ambulanssjukvård och sjukresor 109,2 120,8 216,6 210,8 Smittskyddsverksamhet 17,2 17,8 33,9 30,3 Solidariskt finansierade läkemedel 44,3 45,4 80,4 63,7 Övrigt 28,6 23,1 38,7 43,3 Totalt 4 705, , , ,2 From är inte Länspsykiatriskt centrum en egen produktionsenhet utan ligger inom NSV. års siffror är omräknade för att få jämförbarhet mellan åren.

6 Ledningsstaben LiÖ -28 Ekonomi- och uppföljningsgruppen Sidan 1 av 9 Fördjupade kommentarer och diagram Medborgarperspektivet kommentarer Tillgänglighet Tillgängligheten mäts inte efter juni och juli och rapporteringen sker därför först efter augusti i DÅ08. Östgötarnas förtroende för vården Förtroendet för hälso- och sjukvården är högre för den specialiserade vården än för primärvården enligt Vårdbarometern. Den största skillnaden i befolkningens förtroende mellan specialiserad vård och primärvård fanns år inom landstinget i Kronoberg, Örebro, Uppsala och Östergötland. Figur 1 visar östgötarnas förtroende för den egna vårdcentralen och det närmaste sjukhuset fram till första kvartalet (vilket baseras på en östgötsk specialfråga i Vårdbarometern). Om det senaste kvartalsresultatet är en tillfällig försämring eller början på en negativ utveckling, är för tidigt att värdera. Resultatet för andra kvartalet är ännu inte sammanställt. Figur 1: Östgötarnas förtroende för sin vårdcentral respektive det närmaste sjukhuset (källa: Vårdbarometern)

7 Ledningsstaben LiÖ -28 Ekonomi- och uppföljningsgruppen Sidan 2 av 9 Processperspektivet kommentarer Vårdproduktion Tabellen visar att slutenvårdstillfällen och DRG-poängen ökar, vilket pekar på att vårdtyngden för slutenvårdspatienter ökar. Även antalet läkarbesök inom den specialiserade vården har ökat något jämfört med. Kontakterna med övriga vårdgivarkategorier ökar kraftigt, vilket totalt innebär att fler patienter får kontakt med vården. Ökningen av sjukvårdande behandlingar är störst inom primärvården. Tabell 1: Vårdproduktion (källa: Vårddatalagret) Basfakta processperspektivet tom tom Procentuell Förändring juli juli förändring Slutenvårdstillfällen ,6% DRG-poäng ,0% Läkarbesök ,0% - varav specialiserad vård ,5% - varav primärvård ,0% - varav privata vårdgivare ,3% Sjukv beh ,1% - varav specialiserad vård ,4% - varav primärvård ,8% - varav privata vårdgivare ,2% Produktiviteten bedöms öka då vårdtyngden uttryckt i producerade DRG-poäng ökar och att antalet patienter som får kontakt med vården ökar. Ett annat sätt att mäta produktivitet är att mäta vad varje DRG-poäng kostar att producera. Ett mått som initierats i år är kostnad per DRG-poäng, som dessutom ingår som ett mått i öppna jämförelser. Måttet ska tolkas så att en minskad kostnad per DRG-poäng innebär en ökad produktivitet. Produktiviteten kommer fortsättningsvis redovisas månadsvis. Rullande medelvärden från till juli visar att kostnaden per DRG-poäng sjunkit, i fasta priser, från ca till , vilket tyder på att produktiviteten ökat (4,7 procent). Diagrammet nedan visar att antalet DRG-poäng konsumerade av patienter från Östergötland har ökat i slutenvård.

8 Ledningsstaben LiÖ -28 Ekonomi- och uppföljningsgruppen Sidan 3 av 9 Figur 2: DRG-vikt sluten vård för östgötar (källa: Vårddatalagret) DRG-vikt sv östgötar Patientsäkerhet Uppföljningen av följsamhet till de klädregler som finns för att förhindra smittspridning ökar även om det varierar mycket mellan olika enheter, däremot ökar inte följsamheten för de fastställda tvättreglerna lika mycket och inte i önskvärd takt. Erfarenheter nationellt och internationellt har visat att man måste nå en följsamhet på minst 95 procent för att kunna påverka en effekt. I vår ska ytterligare mätning göras och det nationella målet är att färre än 5 procent av inneliggande patienter ska ha en vårdrelaterad infektion. Nedan följer två diagram som visar följsamhet till klädregler och hygienregler. Figur 3: Följsamhet till hygienriktlinjer - klädregler (källa: Observationsstudier, hygien på LISA) Följsamhet hygienriktinjer - klädregler 95% 93% 91% 89% 87% 85% 83% 81% 79% 77% 75%

9 Ledningsstaben LiÖ -28 Ekonomi- och uppföljningsgruppen Sidan 4 av 9 Figur 4: Följsamhet till hygienregler (källa: Observationsstudier, hygien på LISA) Följsamhet hygienriktlinjer - handtvätt 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% Återinläggningar Den äldre befolkningen står för en proportionellt mycket stor andel av slutenvården. I Östergötland har ca 18 procent av vårdtillfällena och ca 25 procent av vårddagarna inom somatisk slutenvård nyttjats för patienter 80 år och äldre. Detta har varit stabilt de senaste tre åren. Medelvårdtiden har för patientgruppen minskat med knappt 17 procent sedan 2002 till 6,3 dagar. Det är samma minskning som för samtliga patienter. Vården av äldre, ofta multisjuka patienter, är en viktig del av sjukvårdens uppdrag. Det har funnits rädsla att minskningen av slutenvårdsplatser och kortare vårdtider skall leda till försämrad kvalitet som bland annat skulle avspeglas i ett ökat antal återinläggningar. Uppföljning från 2004 visar dock snarare på motsatsen, antalet återinläggningar inom 30 dagar visar en reell minskning under. Nedan följer diagram som visar återinläggningar för patienter 80 år och äldre. Figur 5: Återinläggningar inom 30 dagar för patienter 80 år och äldre (källa: Vårddatalagret) Återinläggningar inom 30 dagar för patienter 80 år och äldre 14% 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5%

10 Ledningsstaben LiÖ -28 Ekonomi- och uppföljningsgruppen Sidan 5 av 9 Ekonomiperspektivet kommentarer Hälso- och sjukvårdsnämndens delårsrapport januari - juni I delårsbokslut / redovisas ett positivt resultat på 43 miljoner kr. Anledningen till överskottet är framför allt att kostnader för ambulanssjukvård och sjukresor ligger under den förväntade för perioden. Detta beräknas ej vara bestående. Tabell 2: Hälso- och sjukvårdsnämndens avvikelse per område jämfört med budget (källa: Agresso, ekonomidatalager) Resultat - avvikelse mot budget helårsbedömning -03 jan - jul resultat jan-jul jan - jul resultat Bokslut resultat Regionsjukvård 0,0 1,0 1,5 4,9 Närsjukvård 0,0 8,9 11,5 0,4 Länsövergripande sjukvård 0,0 2,7 15,8 1,6 Utomlänsvård 0,0 9,9 0,6-20,4 Privata vårdgivare 0,0-1,7-3,6-8,4 Tandvård 0,0 5,0 0,9 13,1 Ambulanssjukvård och sjukresor 0,0 25,9 6,2 1,9 Smittskyddsverksamhet 0,0 0,8-2,4-7,6 Solidariskt finansierade läkemedel 0,0-0,5-9,6-19,0 Övrigt 0,0-9,1 1,6 1,5 Totalt 0,0 42,9 22,5-32,0 Tabell 3: Hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska utfall per område (källa: Agresso, ekonomidatalager) Faktiskt utfall i mkr (indexuppräkning är 3,5%) jan-jul jan - jul kostnader jan - jul kostnader (milj kr) Bokslut kostnader (milj kr) Bokslut kostnader (milj kr) Regionsjukvård 270,9 245,3 393,5 358,5 Närsjukvård 2 283, , , ,2 Länsövergripande sjukvård 1 592, , ,2 2 7,2 Utomlänsvård 82,8 82,3 162,5 157,6 Privata vårdgivare 144,1 140,5 243,1 227,6 Tandvård 132,4 141,4 230,9 230,0 Ambulanssjukvård och sjukresor 109,2 120,8 216,6 210,8 Smittskyddsverksamhet 17,2 17,8 33,9 30,3 Solidariskt finansierade läkemedel 44,3 45,4 80,4 63,7 Övrigt 28,6 23,1 38,7 43,3 Totalt 4 705, , , ,2 From är inte Länspsykiatriskt centrum en egen produktionsenhet utan ligger inom NSV. års siffror är omräknade för att få jämförbarhet mellan åren.

11 Ledningsstaben LiÖ -28 Ekonomi- och uppföljningsgruppen Sidan 6 av 9 Nedan behandlas de olika områdena under egna rubriker. Regionsjukvård (till östgötar) Den totala budgeten för regionsjukvård är 445 miljoner kr för. Avtalen för högspecialiserad sjukvård betalas till största delen ut som en fast ersättning under. Den enda del som är rörlig är den sk 100%-listan där 9,7 miljoner kr finns budgeterat för sådana kostnader. Kostnaden för högspecialiserad vård ligger ca 1 miljon kr under den budgeterade nivån för perioden. Närsjukvård Den totala budgeten för närsjukvård är miljoner kr för och här ingår även kostnader för de privata vårdcentralerna. Kostnaderna för närsjukvård ligger ca 9 miljoner kr under 7/12-delar av den budgeterade nivån. Ersättningen till närsjukvården betalas till största delen ut som en fast ersättning, vilket medför att endast mindre avvikelser förekommer. Anledningen till överskottet är framför allt ersättning för mål och mått där vårdcentralerna är försiktiga i sina uppbokningar av förväntad ersättning. Länsövergripande sjukvård Avtalen för länsövergripande sjukvård betalas till största delen ut som en fast ersättning under, endast 39 miljoner kr av totalt miljoner kr är rörliga. Dessa ersättningar betalas ut efter uppnådda mål som mäts under året. Endast ett fåtal av de rörliga ersättningarna är ännu utbetalade och därför understiger kostnaden för länsövergripande sjukvård budget med ca 3 miljoner kr. Utomlänsvård Den totala budgeten för utomlänsvård är 159 miljoner kr för och det är en nivåhöjning sedan år med 17 miljoner kr, inkluderat indexuppräkning. Kostnaderna avseende utomlänsvård ligger ca 10 miljoner kr lägre än 7/12-delar av budget och förväntade kostnader för perioden januari till och med juli har bokats upp. Detta ska ge en mer rättvisande bild av de förväntade faktiska kostnaderna, men innehåller ändå en viss osäkerhet då erfarenheten är att dessa kostnader är svåra att bedöma och ökar kraftigt i december. Jämfört med samma period är kostnaderna för utomlänsvård ca 1 miljoner kr lägre. I tabellen nedan visas kostnader för köpt utomlänsvård för hela landstinget, endast kostnader för oplanerad utomlänsvård och primärvård samt läkemedel förskrivna utomläns påverkar hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomi. Tabell 4: Landstingets ekonomiska utfall avseende köpt utomlänsvård (källa: Agresso, ekonomidatalager) Kostnader köpt utomlänsvård, mkr tom juli tom juli Förändring Procentuell förändring föregående år Oplanerad utomlänsvård och primärvård ,0% Läkemedel förskrivna utomläns ,0% Remitterad specialistvård utomläns ,8% Valfrihetsremiss ,0% Vård enligt vårdgarantin ,0% Summa utomlänsvård ,4%

12 Ledningsstaben LiÖ -28 Ekonomi- och uppföljningsgruppen Sidan 7 av 9 Privata vårdgivare Den totala budgeten för privata vårdgivare, exkl privata vårdcentraler som ingår i närsjukvård, är 244 miljoner kr för. Kostnaderna avseende de privata vårdgivarna ligger ca 2 miljoner kr högre än den beräknade nivån för perioden januari till och med juli, vilket är 7/12-delar av budget. Utfallet är normalt för den här tiden på året eftersom många av de privata vårdgivarna håller stängt under juli månad och då minskar kostnaderna för HSN under juli och augusti. Jämfört med samma period är kostnaderna för privata vårdgivare ca 4 miljoner kr högre. Tandvård Den totala budgeten för tandvård är 235 miljoner kr för. Utfallet för tandvården för perioden är 132 miljoner kr, vilket är ca 5 miljoner kr under det beräknade för perioden. Detta beräknas ej vara bestående. Ambulanssjukvård och sjukresor Den totala budgeten för ambulanssjukvård och sjukresor är 232 miljoner kr för. Kostnaderna avseende ambulanssjukvård och sjukresor är ca 26 miljoner kr lägre än den beräknade nivån för perioden januari till och med juli. Jämfört med samma period är kostnaderna för ambulanssjukvård och sjukresor ca 12 miljoner kr lägre. Ambulanssjukvården är ett område där kostnaderna kommer att öka under på grund av de nya avtalen med entreprenörerna medan kostnaderna för sjukresor ska minska i och med de nya reglerna för sjukresor som gäller from årsskiftet. Viss minskning är budgeterad men som det ser ut nu så verkar kostnaderna för sjukresor minska mer än så. Jämfört med samma period är kostnaderna för sjukresor ca 7 miljoner kr lägre. Smittskyddsverksamhet Den totala budgeten för smittskyddsverksamhet är 31 miljoner kr för. Kostnaderna avseende smittskyddsverksamhet är ca 1 miljoner kr lägre än den beräknade nivån för perioden januari till och med juli. Jämfört med samma period är kostnaderna för smittskyddsverksamhet ca 1 miljoner kr lägre. Solidariskt finansierade läkemedel Den totala budgeten för solidariskt finansierade läkemedel är 75 miljoner kr för och det är en nivåhöjning sedan år med 14 miljoner kr, inkluderat indexuppräkning. Kostnaderna avseende dessa läkemedel ligger på den beräknade nivån för perioden januari till och med juli. Jämfört med samma period är kostnaderna för solidariskt finansierade läkemedel ca 1 miljoner kr lägre.

13 Ledningsstaben LiÖ -28 Ekonomi- och uppföljningsgruppen Sidan 8 av 9 Den totala förbrukningen av öppenvårdsläkemedel och användningen av slutenvårdsläkemedel har de senaste 12 månaderna varit 0,7 procentenheter högre i landstinget i Östergötland än i övriga riket medan kostnadsutvecklingen har varit 0,2 procentenheter högre. Kostnadsutvecklingen för läkemedel under första halvåret har varit 2,4 procentenheter högre än motsvarande period föregående år. Trots volymökning är LiÖ ett de landsting som har lägst kostnad per invånare. De mest kostnadskrävande områdena under den senaste 12 månadersperioden är inom nervsystemet 228 miljoner kr och tumörer och rubbningar i immunsystemet 225 miljoner kr. I tabellen nedan visas totala kostnader för läkemedel för hela landstinget. Tabell 5: Landstingets ekonomiska utfall avseende kostnader för läkemedel (källa: Cognos Power Play, Läkemedelsstatistik totalt) Läkemedelskostnader, mkr tom juli tom juli Förändring Procentuell förändring föregående år Receptförskrivna läkemedel ,3% - varav allmänläkemedel ,0% - varav klinikläkemedel ,7% - varav solidariskt finansierade/ ofördelade preparat ,0% Läkemedel via rekvisition ,2% Övrigt Den totala budgeten för övrigt är 33 miljoner kr. I övrigt kan nämnas bland annat bidrag till organisationer där den beslutade ersättningen i de flesta fall betalas ut i början av året och därför visar ett underskott för perioden. Sjukdomsgrupper Uppföljning av kostnader per sjukdomsgrupp För hälso- och sjukvårdsnämnden är det viktigt att följa sjukdomsgrupper och det blir mer intressant då alla landsting redovisar kostnader på sjukdomsgrupper så vi kan göra jämförelser. Nedan följer en tabell på hälso- och sjukvårdsnämndens kostnader under januari tom maj (KPP har ännu inte uppdaterats med data för juni ) samt andel av kostnader fördelat på sjukdomsgrupper/diagnoskapitel, jämfört med utfallet och. Med hjälp av KPP-data för varje produktionsenhet har ersättningen som HSN betalat ut fördelats på de olika diagnoskapitlen. Privata vårdgivare har fördelats enligt specialitet och utomlänsvård samt ambulans/sjukresor enligt de diagnoskapitel som redovisas på akutmottagningarna.

14 Ledningsstaben LiÖ -28 Ekonomi- och uppföljningsgruppen Sidan 9 av 9 Tabell 6: Hälso- och sjukvårdsnämndens kostnader tom maj fördelat på sjukdomsgrupper (källa: Agresso, ekonomidatalager och KPP) Hälso- och sjukvårdsnämndens kostnader, miljoner kr jan-jun jan-jun jan-dec jan-dec Sjukdomsgrupper/diagnoskapitel, mkr, %, %, % 1 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar 69 1,7% 1,7% 2,1% 2 Tumörer 349 8,6% 8,6% 8,2% 3 Sjukdomar i blod och blodbildande organ, rubbningar i immunsystemet 20 0,5% 0,5% 0,4% 4 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar 100 2,5% 2,7% 2,9% 5 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar 378 9,3% 9,3% 11,1% 6 Sjukdomar i nervsystemet 106 2,6% 2,5% 2,5% 7 Sjukdomar i ögat och närliggande organ 61 1,5% 1,5% 1,2% 8 Sjukdomar i örat och mastoidutskottet 50 1,2% 1,2% 1,1% 9 Cirkulationsorganens sjukdomar ,3% 10,4% 11,0% varav Ischemiska hjärtsjukdomar 110 2,7% 2,7% 2,9% varav Hjärtsvikt 37 0,9% 1,0% 1,1% varav Sjukdomar i hjärnans kärl 72 1,8% 1,9% 2,1% varav Övriga sjukdomar i cirkulationsorganen 198 4,9% 4,8% 4,9% 10 Andningsorganens sjukdomar 212 5,2% 5,0% 5,3% 11 Matsmältningsorganens sjukdomar 293 7,2% 7,5% 7,1% 12 Hudens och underhudens sjukdomar 66 1,6% 1,5% 1,6% 13 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven 276 6,8% 7,0% 6,4% 14 Sjukdomar i urin- och könsorganen 148 3,7% 3,7% 3,4% 15 Graviditet, förlossning och barnsängstid 71 1,8% 1,7% 1,8% 16 Vissa perinatala tillstånd 30 0,7% 0,8% 0,8% 17 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser 19 0,5% 0,4% 0,4% 18 Symptom och onormala kliniska fynd ej klassificerade annorstädes 191 4,7% 4,6% 4,9% 19 Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker 260 6,4% 6,7% 7,1% 21 Faktorer av betydelse för hälsotillståndet 253 6,2% 6,9% 7,4% Ej registrerad diagnos ,8% 15,5% 12,6% Övriga diagnoser 0 0,0% 0,0% 0, 7% Summa, mkr % 100% 100% Den största gruppen är Ej registrerad diagnos och den återfinns till stor del inom primärvården där inte diagnos registreras för de sjukvårdande behandlingarna. Därefter kommer cirkulationsorganens sjukdomar och sedan psykiska sjukdomar och tumörer. Rörelseorganens sjukdomar återfinns inom två grupper och de är Sjukdomar i muskoloskeletala systemet och bindväven samt Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker. Det är svårt att fastställa orsaker till skillnader mellan åren eftersom gruppen Ej registrerad diagnos har ökat markant.

15 Bilaga 2 LiÖ -28 Tillgänglighet (alla besök och behandlingar) Mätning sker ej efter juni och juli

Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden BESLUTSUNDERLAG 1(5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden De månatliga delårsrapporterna utgår från det balanserade styrkortet. I denna rapport redovisas data i

Läs mer

Delårsrapport 09 år 2012

Delårsrapport 09 år 2012 BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Ledningsstaben Ekonomigruppen -10-22 LiÖ -30 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport 09 år Delårsrapport är det sammanfattande namnet på helårsbedömning, delårsbokslut samt uppföljning

Läs mer

Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapporten utgår från det balanserade styrkortet. I denna rapport redovisas data i ekonomiperspektivet. Övriga nyckeltal

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2011

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2011 Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning Inledning Verksamhet Denna årsredovisning omfattar en kort beskrivning av hälso- och sjukvårdsnämndens interna aktiviteter samt nämndens ekonomiska bokslut.

Läs mer

Delårsrapport 11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015

Delårsrapport 11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015 11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015 Januari november Datum: 2015-12-28 Diarienummer: HSN2015-10 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Medborgarperspektivet... 3 Processperspektivet...

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009 BESLUTSUNDERLAG Ledningsstaben Camilla Paananen 2010-03-17 LiÖ 2010-18 Urban Svahn Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009 Denna årsredovisning omfattar en beskrivning

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009 Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009 Inledning Verksamhet Denna årsredovisning omfattar en kort beskrivning av hälso- och sjukvårdsnämndens interna aktiviteter samt nämndens ekonomiska bokslut.

Läs mer

Delårsrapport Delårsbokslut januari oktober. Hälso och sjukvårdsnämnden

Delårsrapport Delårsbokslut januari oktober. Hälso och sjukvårdsnämnden Delårsrapport 2013 Delårsbokslut januari oktober Hälso och sjukvårdsnämnden DELÅRSRAPPORT delårsbokslut januari oktober 1 Medborgarperspek vet Strategiska mål Hälso och sjukvårdsnämnden har följande strategiska

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2012

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2012 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Ledningsstaben Camilla Paananen 2011-11-16 LiÖ 2011-38 Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2012 Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) årsbudget för 2012

Läs mer

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2001... 2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2001... 2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2001... 2 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 1.2 Fördelning på uttagning...3 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.4 Inskrivna

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2012

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2012 Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning Inledning Verksamhet Denna årsredovisning omfattar en kort beskrivning av hälso- och sjukvårdsnämndens interna aktiviteter samt nämndens ekonomiska bokslut.

Läs mer

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN Antalsuppgifter m.m...2

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN Antalsuppgifter m.m...2 INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2002...2 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 1.2 Fördelning på uttagning...3 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.4 Inskrivna

Läs mer

Landsting. Politiker. Landsting. Invånare. val skatt. Ekonomiska ramar. Verksamhetsinriktning. Utbud till befolkningen.

Landsting. Politiker. Landsting. Invånare. val skatt. Ekonomiska ramar. Verksamhetsinriktning. Utbud till befolkningen. Landsting val skatt Politiker Verksamhetsinriktning Ekonomiska ramar Invånare Utbud till befolkningen Patientavgifter Landsting 1 Behovs- och verksamhetsstyrning Totalansvarig LF LF Finansiär LS Ägare

Läs mer

Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön

Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön År Kvinnor och män Kvinnor Män 1/1 3/4 1/2 1/4 Summa Heltids- Tidsbe- 1/1 3/4 1/2 1/4 Summa Heltids-

Läs mer

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN Antalsuppgifter m.m MEDICINSKA OCH PSYKOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN Antalsuppgifter m.m MEDICINSKA OCH PSYKOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2005...2 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 1.2 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.3 Inskrivna till civilplikt per befattning

Läs mer

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN Antalsuppgifter m.m Resultat efter urvals- och inskrivningstillfällen...

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN Antalsuppgifter m.m Resultat efter urvals- och inskrivningstillfällen... INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2006...2 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 1.2 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.3 Inskrivna till civilplikt per befattning

Läs mer

Delårsrapport 02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016

Delårsrapport 02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016 02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016 Januari februari Datum: 2016-03-21 Diarienummer: HSN2016-2 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning I korthet... 2 Samhällsperspektivet... 3 Medborgarperspektivet...

Läs mer

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN Antalsuppgifter m.m ANTAGNINGSPRÖVADE KVINNOR

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN Antalsuppgifter m.m ANTAGNINGSPRÖVADE KVINNOR INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2004...2 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 1.2 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.3 Inskrivna till civilplikt per befattning

Läs mer

Delårsrapport. Hälso- och sjukvårdsnämndens delårsrapport. januari mars 2013. Jan mars 2013 Hälso och sjukvårdsnämnden. Dnr 2013 24.

Delårsrapport. Hälso- och sjukvårdsnämndens delårsrapport. januari mars 2013. Jan mars 2013 Hälso och sjukvårdsnämnden. Dnr 2013 24. Delårsrapport Jan mars Hälso och sjukvårdsnämnden Dnr 24 Hälso- och sjukvårdsnämndens delårsrapport januari mars Beredningen för samverkan Samordnings beredningen Beredningen för behovsstyrning Brukardialogs

Läs mer

INNEHÅLL 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 1998...2. 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3

INNEHÅLL 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 1998...2. 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 INNEHÅLL 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 1998...2 1.1 Antalsuppgifter m.m....2 1.2 Fördelning på uttagning...3 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.4 Inskrivna till

Läs mer

DEN TIDSINSTÄLLDA BOOMEN Befolkningsutveckling, vårdkontakter och kostnader

DEN TIDSINSTÄLLDA BOOMEN Befolkningsutveckling, vårdkontakter och kostnader DEN TIDSINSTÄLLDA BOOMEN Befolkningsutveckling, vårdkontakter och kostnader Nationella nätverkskonferensen Piteå 10 februari 2010 Bengt Göran Emtinger Landstinget i Östergötland DN debatt sommaren 2008

Läs mer

Skador bland barn i Sverige 2014

Skador bland barn i Sverige 2014 Skador bland barn i Sverige 2014 Pernilla Fagerström Avdelningen för statistik och jämförelser 2015-12-18 Dnr 29870/2015 Datakällor Dödsorsaksregistret Innehåller information om samtliga i Sverige folkbokförda

Läs mer

INNEHÅLL...Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2000...2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2. 1.2 Fördelning på uttagning...3

INNEHÅLL...Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2000...2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2. 1.2 Fördelning på uttagning...3 INNEHÅLL...Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2000...2 1.1 Antalsuppgifter m.m....2 1.2 Fördelning på uttagning...3 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.4 Inskrivna

Läs mer

Sjukfallskartläggning. Västra Götaland inför 2008

Sjukfallskartläggning. Västra Götaland inför 2008 inför 2008 s län Sjukfallskartläggning inför 2008 En kartläggning av långtidssjukskrivna har genomförts under 2007 i i samverkan med Skåne. Statistiken omfattar 22 261 sjukfall, 60 dgr och längre från

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2013

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2013 Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2013 Inledning Denna årsredovisning omfattar en kort beskrivning av hälso- och sjukvårdsnämndens interna aktiviteter samt nämndens ekonomiska bokslut. En samlad

Läs mer

Bokslutsprognos 2011 Landstingsservice

Bokslutsprognos 2011 Landstingsservice sprognos Landstingsservice 2 (3) Preliminärt bokslut Nämnd/förvaltning: Landstingsservice Rapportdatum till Landstingets kansli 2012-01-18 Prognosen baseras på utfall t.o.m. december månad Ekonomi Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 02 Regionstyrelsen 2015

Delårsrapport 02 Regionstyrelsen 2015 02 Regionstyrelsen 2015 Januari februari Datum: 24 mars 2015 Diarienummer: RS2015-16 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Processperspektivet... 4 Medarbetarperspektivet...

Läs mer

1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 1999...2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 2 MEDICINSKA FÖRHÅLLANDEN 1999...6

1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 1999...2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 2 MEDICINSKA FÖRHÅLLANDEN 1999...6 INNEHÅLL 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 1999...2 1.1 Antalsuppgifter m.m....2 1.2 Fördelning på uttagning...3 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.4 Inskrivna till

Läs mer

Delårsrapport 04 år 2013

Delårsrapport 04 år 2013 1 (1) Ledningsstaben Controllergruppen 2013-05-20 LiÖ 2013-25 Landstingsstyrelsen Delårsrapport 04 år 2013 Delårsrapport är det sammanfattande namnet på delårsbokslut samt uppföljning av landstingsdirektörens

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Ledningsstaben Camilla Paananen 2008-11-19 Dnr: LiÖ 2008-38 Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009 Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) årsbudget för

Läs mer

FPA:s handikappförmåner

FPA:s handikappförmåner Figurer Tilläggsuppgifter: tilastot@kela.fi FPA:s handikappförmåner 11.1 Utbetalda handikappförmåner 1990 2015 (23.2.2016) Figur Data 11.2 Mottagare av handikappförmåner 1990 2015 (23.2.2016) Figur Data

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2014

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2014 Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2014 Datum: 2015-03-12 Diarienummer: HSN-2015-12 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Verksamhet... 1 Hälso- och sjukvårdsnämndens

Läs mer

Skador bland äldre i Sverige 2014

Skador bland äldre i Sverige 2014 Skador bland äldre i Sverige 2014 Pernilla Fagerström Avdelningen för statistik och jämförelser 2015-12-18 Dnr 29870/2015 Datakällor Dödsorsaksregistret Innehåller information om samtliga i Sverige folkbokförda

Läs mer

Förstudie för bedömning av omfattningen av mångbesökare i. Västra Götalandsregionen

Förstudie för bedömning av omfattningen av mångbesökare i. Västra Götalandsregionen Referens Datum Diarienummer Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2008-09-22 RSK 345-2008 TU Förstudie för bedömning av omfattningen av mångbesökare i Bakgrund och uppdrag Västra Götalandsregionen I motion från

Läs mer

VERKSAMHETSÅRET 2010

VERKSAMHETSÅRET 2010 1 VERKSAMHETSÅRET 2010 Produktionsutskottet 22 februari 2011 SLL Ekonomi och finans 2 Highlights Vårdproducenternas resultat var 586 mkr vilket är 400 mkr högre än budget, vilken var 186 mkr. Den positiva

Läs mer

Mats Fernström CPK/EpC/SoS. VAD ÄR DRG? Fördjupning

Mats Fernström CPK/EpC/SoS. VAD ÄR DRG? Fördjupning MDC Major Diagnostic Category 1 Sjukdomar i nervsystemet 2 Sjukdomar i öga och närliggande organ 3 Sjukdomar i öra, näsa, mun och hals 4 Andningsorganens sjukdomar 5 Cirkulationsorganens sjukdomar 6 Matsmältningsorganens

Läs mer

Efter LS 19/10 - Fortsatt analys

Efter LS 19/10 - Fortsatt analys 1 Efter LS 19/10 - Fortsatt analys Analysera behovet av förstärkningar inom akutsjukvården i Karlskrona och Kristianstad Analysera behovet av förstärkningar inom ambulanssjukvård och sekundärtransport

Läs mer

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-05-24./. 1 (5) Landstingsstyrelsen 581 91 LINKÖPING Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum

Läs mer

Vårdkostnader för kvinnor och män vid olika diagnoser

Vårdkostnader för kvinnor och män vid olika diagnoser Vårdkostnader för kvinnor och män vid olika diagnoser Analys från register i sluten och öppen vård Behov av forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården i Region Skåne Rapport 6 från analysgruppen

Läs mer

Delårsbokslut 10, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsbokslut 10, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-11-18./. 1 (5) Landstingsstyrelsen 581 91 LINKÖPING Delårsbokslut 10, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum

Läs mer

Läsanvisning till månadsfakta

Läsanvisning till månadsfakta Läsanvisning till månadsfakta Tabell/diagram Datakälla: Förklaring Resultat per verksamhet (tabell) Resultaträkningen redovisar periodens ackumulerade resultatvärden (intäkter minus kostnader) för utfall

Läs mer

BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN

BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN Prognos för länsdelarna fram till år 21 Bilagor Kenneth Berglund och Inna Feldman Hälso- och sjukvårdsstaben Landstinget i Uppsala län SAMTLIGA SJUKDOMAR...1

Läs mer

Redovisning uppdaterad handlingsplan för jämställd sjukskrivning, villkor 1

Redovisning uppdaterad handlingsplan för jämställd sjukskrivning, villkor 1 Sida: Sjukskrivningsmiljarden 2012-08-24 1 (7) Margareta Lilja-Svensson, Beställarenheten Dnr 100615 Till Magnus Adolfsson Försäkringskassan Redovisning uppdaterad handlingsplan för jämställd sjukskrivning,

Läs mer

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen 26 juni 2006 Bilaga till rapporten Öppna Jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting 2006 Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m

Läs mer

(O)hälsoutmaning: Norrbotten

(O)hälsoutmaning: Norrbotten (O)hälsoutmaning: Norrbotten Vi har mer hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck än i övriga riket. 61% av männen och 47 % kvinnorna är överviktiga/feta i åldern16-84 år. Var fjärde ung kvinna visar symptom

Läs mer

Patienter i specialiserad vård 2007

Patienter i specialiserad vård 2007 Patienter i specialiserad vård 2007 Patienter i specialiserad vård 2007 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se www.skl.se Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Årsredovisning 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnden Årsredovisning 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnden Datum: 2016-03-21 Diarienummer: HSN-2016-12 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Inledning... 1 Verksamhet... 1 Hälso- och sjukvårdsnämndens aktiviteter...

Läs mer

Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män. Tabellbilaga

Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män. Tabellbilaga Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män Tabellbilaga Innehåll Tabell 1. sjukperioder i genomsnitt, medelålder vid sista periodens början, antal sjukdagar i genomsnitt och antal individer fördelat på

Läs mer

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2011

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2011 Dnr 643-27 NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 211 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen Juli 212 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Begrepp... 3 Metod... 3 1. Konsumtion öppen vård per sjukhus

Läs mer

Ett gott liv för alla i Östergötland

Ett gott liv för alla i Östergötland Ett gott liv för alla i Östergötland 2014 www.lio.se Hej! Det här är ditt och alla andra länsinvånares landsting. Den skatt du betalar finansierar vården. Vårt uppdrag är att ge dig bästa möjliga hälso-

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Stockholm Vasagatan

Postadress Besöksadress Telefon Stockholm Vasagatan trots allt sjukast 1 (11) Utvecklingen av kvinnors och mäns utnyttjande av sjukförsäkringen Ohälsostatistiken visar sammanfattningsvis följande: Ohälsotalet är högre för kvinnor än för män. Skillnaderna

Läs mer

Delårsrapport 2013. Delårsbokslut januari - maj

Delårsrapport 2013. Delårsbokslut januari - maj Delårsrapport 2013 Delårsbokslut januari - maj DELÅRSRAPPORT - delårsbokslut januari - maj 1 Processperspektivet Strategiska mål Landstinget har följande strategiska mål i processperspektivet: Kunskapsbaserad

Läs mer

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i Landstinget i Kalmar Län

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i Landstinget i Kalmar Län Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i Landstinget i Kalmar Län Landstingsstyrelsen 2012-02-08 Arbetsplats X, 2011-07-04, Namn Efternamn, www.ltkalmar.se Svensk sjukvård i världsklass Svensk sjukvård

Läs mer

Ortopedicentrum kompletterande åtgärder för att uppnå ekonomisk balans

Ortopedicentrum kompletterande åtgärder för att uppnå ekonomisk balans BESLUTSUNDERLAG 1(5) Ledningsstaben Mikael Borin/Cecilia Malmberg/ 2008-09-08 Dnr: LiÖ 2008-638 Gunvor Rundqvist Hälso- och sjukvårdsnämnden Ortopedicentrum kompletterande åtgärder för att uppnå ekonomisk

Läs mer

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015 1 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Fastställt i Hälso och sjukvårdsnämnden 2014 05 22 Dnr 14HSN372 Hälso och sjukvårdsnämnden 2 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) är ansvarig

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-19 1 (5) HSN 2016-4301 Handläggare: Eva Lestner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 5 Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Lägesrapport 2013, Statistik, Analysenheten Materialet bygger på: Rapporten Undvikbar slutenvård bland

Läs mer

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

Delårsrapport 03 år 2015

Delårsrapport 03 år 2015 BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Per Brag 2015-04-27 Dnr: RS 2015-17 Regionstyrelsen Delårsrapport 03 år 2015 Delårsrapport är det sammanfattande namnet på delårsbokslut samt uppföljning av regiondirektörens

Läs mer

Resursfördelning Region Östergötland

Resursfördelning Region Östergötland Resursfördelning 2016 1 HSN:s behovsstyrningsprocess med uppdrag och resursfördelning Uppdrag beslutas av HSN i februari. Uppdrag Specificering av uppdraget till vårdgivare i Region Östergötland samt privata

Läs mer

Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män FÖRSÄKRING

Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män FÖRSÄKRING Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män FÖRSÄKRING Innehåll Sammanfattning... Bakgrund...4 Om rapporten...4 Sjukperioder 2005-201...6 Individer som har haft en sjukperiod jämfört med individer som har

Läs mer

Slutrapport gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Version: 2. Ansvarig: Ingela Jönsson

Slutrapport gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Version: 2. Ansvarig: Ingela Jönsson Slutrapport gränsöverskridande hälso- och sjukvård Version: 2 Ansvarig: 2(11) ÄNDRI NGSFÖRTECKNI NG Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2008-12-08 Nyutgåva. 2. 2008-12-11 Justeringar efter synpunkter

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 31 2013 0103 Bilaga 4. Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet Patientsäkerhet har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet? (RiR

Läs mer

Vårdbidraget. utvecklingen fram till idag och försörjningssituationen i morgon. SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Vår beteckning 2012-06-11 Dnr 005507-2012

Vårdbidraget. utvecklingen fram till idag och försörjningssituationen i morgon. SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Vår beteckning 2012-06-11 Dnr 005507-2012 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Datum Vår beteckning 2012-06-11 Dnr 005507-2012 1 (84) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Vårdbidraget utvecklingen fram till idag och försörjningssituationen i morgon Sammanfattning

Läs mer

Kartläggning av behov ska underlätta planering

Kartläggning av behov ska underlätta planering PRESSINFORMATION Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 17 oktober 2011 Kartläggning av behov ska underlätta planering Behoven av hälso- och sjukvård varierar mellan de olika Hallandskommunerna. För att kunna ge

Läs mer

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Rapport nr 05/2013 Juni 2013 Eva Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1.

Läs mer

Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen

Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen 1(8) Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen Sammanfattning Region Jämtland Härjedalens verksamhet per mars 2016 Månadsrapport mars är den första av de förenklade månadsrapporter som enligt

Läs mer

Ett gott liv för alla invånare

Ett gott liv för alla invånare Ett gott liv för alla invånare Hej! Det här är Region Östergötland, som arbetar för dig och alla andra invånare i länet. Den skatt du betalar finansierar vården och delar av den regionala utvecklingen.

Läs mer

Delårsrapport 07 år 2015

Delårsrapport 07 år 2015 BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Per Brag 2015-09-10 Dnr: RS 2015-20 Regionstyrelsen Delårsrapport 07 år 2015 Delårsrapport är det sammanfattande namnet på delårsbokslut samt uppföljning av regiondirektörens

Läs mer

Mellanlänsavtal med Region Uppsala

Mellanlänsavtal med Region Uppsala Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-01-23 1 (3) HSN 2016-4697 Handläggare: Anne Lund Jensen Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-02-21 Mellanlänsavtal med Region Uppsala Ärendebeskrivning

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Granskning av delårsbokslut och prognos 2003

Granskning av delårsbokslut och prognos 2003 Granskning av delårsbokslut 2003-03-31 och prognos 2003 Sjukhuset i Varberg 2003-05-13 Leif Johansson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt: 035 15 17

Läs mer

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018 Landstingsfullmäktiges mätplan Om mätplanen Utgår strikt från landstingsplan Avser uppföljningen till landstingsfullmäktige Innehåller främst resultatmått (visar resultatet av insatser) Innehåller även

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag för år 2011

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag för år 2011 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag för år 2011 Hälso- och sjukvårdsnämnden har huvudansvaret för att östgötarnas behov av hälso- och sjukvård uppfylls

Läs mer

DIVISION Landstingsdirektörens stab

DIVISION Landstingsdirektörens stab Landstingets ekonomiska förutsättningar Nettokostnad hälso- o sjukvård Strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad 2013 Kostnad och resultat i hälso- och sjukvård Nettokostnad 2014 NLL per område Kostnad

Läs mer

Öppna jämförelser Övergripande hälso- och sjukvård

Öppna jämförelser Övergripande hälso- och sjukvård Öppna jämförelser Övergripande hälso- och sjukvård Landstinget har goda resultat inom områdena hälsoinriktad vård, intensivvård, ortopedisk sjukvård samt tillgänglighet. I ett flertal indikatorer ligger

Läs mer

Statistik. t o m augusti , Malin Sucksdorff

Statistik. t o m augusti , Malin Sucksdorff Statistik t o m augusti 2017 2017-09-25, Malin Sucksdorff Trend t o m augusti 2015-2017 2 Tom augusti Vårdtillfälle DRG-vikt sv DRG Medelvikt sv DRG-vikt ov Sjukv behandling Indirekt Kontakt Östergötland

Läs mer

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar

Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar 26:3 Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar Fördelning på län och diagnos, 23 25 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar

Läs mer

Verksamhetsplan HSF 2014

Verksamhetsplan HSF 2014 Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens

Läs mer

TABELLBILAGA. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland

TABELLBILAGA. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland TABELLBILAGA Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhets analys 2006 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen Maj 2007 Omslagsbild: Omslagslayout och foto: En trappa som finns i Regionens Hus

Läs mer

Sjukfallskartläggning

Sjukfallskartläggning December 2007 1(14) Sjukfallskartläggning Västra Götaland inför 2008 Sammanställning från Sjukfallskartläggning, Försäkringskassan Västra Götalands län. Annika Mansén 031-700 5101 Seppo Kerola 033-16 60

Läs mer

Dödsorsaker i Jönköpings kommun 1971 2012

Dödsorsaker i Jönköpings kommun 1971 2012 Dödsorsaker i Jönköpings kommun 1971 212 STADSKONTORET l NOVEMBER 213 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Lars Lundström (huvudförfattare) Louise Sundberg Andreas Zeidlitz Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 Tid: 2016-02-10, kl 08:10-10:20 Plats: Sal A, Regionens hus 6 Systemmätetal/mål 2016 Hälso- och sjukvård Diarienummer RJL 2016/296 Beslut

Läs mer

Enheten för prehospitalvård verksamhetsplan 2015

Enheten för prehospitalvård verksamhetsplan 2015 Dnr: NSC-2015-195 Enheten för prehospitalvård verksamhetsplan 2015 Enheten för prehospitalvård Dnr NSC 2015-195 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 PRESENTATION AV ENHETEN FÖR PREHOSPITALVÅRD...

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Landstingsprofiler resultat per landsting i alla jämförelser

Landstingsprofiler resultat per landsting i alla jämförelser Bilaga 2 19 juni 2006 Landstingsprofiler resultat per landsting i alla jämförelser I huvudrapporten Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet jämförelser mellan landsting 2006

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen 2015 Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Mars 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-06-02 2 (8) Perioden januari mars i korthet Resultatet för perioden uppgår till

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av delårsbokslut och prognos 2003

REVISIONSRAPPORT. Granskning av delårsbokslut och prognos 2003 REVISIONSRAPPORT Granskning av delårsbokslut 2003-03-31 och prognos 2003 Primärvårdsnämnden i Halmstad Leif Johansson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt:

Läs mer

Månadsuppföljning september 2007

Månadsuppföljning september 2007 Primärvården Skåne Sydost Gina Klint, ekonom Tel 040-62 393 09 gina.klint@skane.se Datum 2007-11-07 Dnr Månadsuppföljning september 2007 1 Sammanfattning Verksamhetsresultatet för Primärvården Skåne Sydost

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 och prognos för Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 och prognos för Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz SKRIVELSE 1 (5) 2006-10-11 LS 0605-1066 Landstingsstyrelsen Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 och prognos för 2006. Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz ÄRENDET Landstingsdirektören har överlämnat

Läs mer