Användarmanual Nationell statistik. Statistiktjänsten 4.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarmanual Nationell statistik. Statistiktjänsten 4.1"

Transkript

1 Användarmanual Nationell statistik Statistiktjänsten 4.1

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Begreppet sjukfall Ordinerad sjukskrivning Bortfall av läkarintyg Jämställd uppföljning Lämna synpunkter om Statistiktjänsten Nationell statistik Avidentifierad statistik Översikt Rapporter Sjukfall, totalt Diagnosgrupp Enskilt diagnoskapitel Åldersgrupp Sjukskrivningsgrad Sjukskrivningslängd Län Län - Andel sjukfall per kön Spara och skriva ut Skriva ut Översikt Rapport Spara som bild Spara tabell Sid 1/13

3 Revisionshistorik Version Datum Kommentar Fastställde dokumentet Mindre språkliga ändringar av vissa texter Justerat formulering i avsnitt Bortfall av läkarintyg kring att ett intyg måste innehålla en giltig enhet enligt HSA för att komma med i statistiken Lagt till webbaddresser till den nationella statistiken i avsnittet Bakgrund. Lagt till en punkt i avsnittet Bortfall av läkarintyg om att utfärdande enhet måste vara kopplad till en vårdgivare i HSA för att intyget ska komma med i statistiken. Bakat in informationen i avsnittet Sjukfall över vårdgivargränsen i avsnittet Begreppet sjukfall. Uppdaterat för version 4.0: Uppdaterat för version 4.1: Lagt till avsnittet Lämna synpunkter om Statistiktjänsten eftersom det nu finns en funktion för att enkelt lämna synpunkter direkt i tjänsten. Uppdaterat avsnittet om rapporten Sjukskrivningslängd eftersom sjukskrivningslängdsgruppen dagar delats upp i två; dagar och dagar Uppdaterat avsnittet om rapporten Län eftersom den rapporten nu jämför antal sjukfall med befolkningsmängd Uppdaterat avsnittet Skriva ut eftersom rapporter nu skrivs ut genom att först ladda ner en PDF-fil. Bytt ut samtliga bilder för att spegla version 4.1 av tjänsten Uppdaterat avsnitt Spara och skriva ut eftersom knappen för att spara rapporten bytt namn Lagt till information i avsnitt Begreppet sjukfall om att det i tjänsten nu går att föra muspekaren över ordet sjukfall för att se förklaring Lagt till information i avsnitt Bortfall av läkarintyg om att makulerade intyg inte tas med i statistiken. Sid 2/13

4 1. Inledning 1.1 Bakgrund Statistiktjänsten är en webbtjänst som syftar till att förmedla statistik på ordinerad sjukskrivning baserad på läkarintyg FK 7263 som skickas elektroniskt från hälso- och sjukvårdens journalsystem. Den nationella statistiken nås på följande adresser: Internet: https://statistik.intygstjanster.se Sjunet: https://statistik.intygstjanster.sjunet.org Denna användarmanual är framtagen för att beskriva de olika funktionerna i Statistiktjänsten och ge en djupare förståelse för hur statistiken beräknas. Syftet med Statistiktjänsten är att ge möjlighet att följa utvecklingen av sjukskrivningsmönster. Statistiktjänsten ger en bild av förändring över tid och kan användas för att studera trender. 1.2 Begreppet sjukfall Statistiken är beräknad utifrån begreppet sjukfall och inte utifrån enskilda läkarintyg. Ett sjukfall omfattar alla de läkarintyg (FK 7263) som rör en viss patient och som har utfärdats med max 5 dagars uppehåll mellan respektive intyg. Av juridiska skäl måste även intygen vara utfärdade av samma vårdgivare för att räknas till samma sjukfall. Om det är mer än fem dagar mellan två intyg eller om två intyg är utfärdade av olika vårdgivare, så räknas det som två sjukfall. Exempel: Om intyg 1 gäller till och med den 10 augusti och intyg 2 gäller från och med den 14 augusti ses de båda intygen som samma sjukfall. Men om intyg 2 i stället hade varit giltigt från och med den 17 augusti så hade intygen räknats som två skilda sjukfall. Ett sjukfall räknas in i statistiken för en viss period om det varit aktivt någon gång under perioden. Det betyder exempelvis att ett sjukfall som avslutats i början av en månad räknas med i det totala antalet sjukfall för den månaden även fast det inte varit aktivt större delen av månaden. Du kan när som helst läsa om definitionen av sjukfall genom att föra muspekaren över ordet sjukfall när du ser det i Statistiktjänsten. 1.3 Ordinerad sjukskrivning Statistiktjänsten baserar sin statistik på ordinerad sjukskrivning i de läkarintyg (FK 7263) som skickas elektroniskt från hälso- och sjukvårdens journalsystem. Läkarintyg som inte skickas elektroniskt kommer inte räknas med i Statistiktjänsten. Vidare känner Statistiktjänsten inte till Sid 3/13

5 om läkarintygen används för att ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan och hur utfallet på ansökan blir. Statistiken baseras alltså endast på hälso- och sjukvårdens rekommendation i läkarintygen. 1.4 Bortfall av läkarintyg Läkarintyg som inte motsvarar Statistiktjänstens kvalitetskrav filtreras bort och kommer inte med i några statistikrapporter. Filtreringen görs för att öka kvaliteten i den resulterande statistiken. Kraven som ställs på läkarintyg för att de ska kunna vara del av statistiken är: Patientens födelsedatum i läkarintyget (utifrån personnummer eller samordningsnummer) måste motsvara ett riktigt datum. Startdatumet för sjukskrivningsperioden måste vara efter Start- eller slutdatum för sjukskrivningsperioden måste vara mindre än fem år fram i tiden. Slutdatum för sjukskrivningsperioden måste vara efter startdatumet. Intyget får inte vara makulerat. Den enhet inom hälso- och sjukvården som utfärdar intyget måste finnas i den nationella HSA-katalogen (en elektronisk katalog som innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om bland annat enheter och personer i hälso- och sjukvården). Den enhet inom hälso- och sjukvården som utfärdar intyget måste vara kopplad till en vårdgivare i den nationella HSA-katalogen. 1.5 Jämställd uppföljning Samtliga rapporter, förutom översiktsvyn, presenterar statistiken fördelad på män och kvinnor. Detta möjliggör uppföljning av jämställdhetsaspekten vad det gäller sjukskrivning. 1.6 Lämna synpunkter om Statistiktjänsten För att enkelt lämna synpunkter om Statistiktjänsten (både positiva och negativa samt önskemål om förbättringar och vidareutveckling), klicka på fliken Tyck till som finns i högerkanten, se Figur 1. Sid 4/13

6 Figur 1 - Funktion för att enkelt lämna synpunkter om Statistiktjänsten. Sid 5/13

7 2. Nationell statistik 2.1 Avidentifierad statistik Den nationella statistiken kräver ingen inloggning och baseras på alla utfärdade elektroniska läkarintyg (FK 7263) i landet. Innan statistiken tagits fram har all data avidentifierats så att ingen information som kan identifiera enskilda patienter hanteras. För att ytterligare minska risken för röjande av patienters identitet används tröskelvärden, så att inga grupper med färre än fem poster visas i statistiken. Observera att tröskelvärdet appliceras separat för varje vårdgivare, innan statistiken slås ihop till den nationella statistiken. Detta innebär att den nationella statistiken inte ger en fullständig bild över alla sjukfall. Om en vårdgivare har mindre än fem sjukfall för en viss grupp (exempelvis patienter som är år gamla) kommer sjukfallen i den gruppen inte att räknas med. 2.2 Översikt Översiktsvyn syftar till att ge en snabb överblick av sjukfallen i landet. Den fungerar som en slags sammanfattning av de enskilda rapporterna, se avsnitt 2.3 Rapporter. Statistiken baseras på sjukfall som varit aktiva någon gång under de senaste tre avslutade månaderna, och jämför med tremånadersperioden dessförinnan. Exempel: Statistiken gäller för juni-augusti Förändringen som presenteras anger ökning/minskning i förhållande till mars-maj För flera av diagrammen på översiktsvyn visas bara de vanligast förekommande grupperna de senaste tre månaderna. För att se alla grupperna behöver respektive rapport öppnas. Klicka på rubrikerna på översiktssidan för att komma till motsvarande rapport, eller använd menyn till vänster. Om samma sjukfall har olika diagnoser eller sjukskrivningsgrader under perioden för översikten så räknas sjukfallet med i statistiken för var och en av de olika diagnoserna eller graderna. 2.3 Rapporter Den nationella statistiken uppdateras med nya sjukfall vid varje månadsskifte Sjukfall, totalt Rapporten visar det totala antalet sjukfall för varje månad de senaste 18 avslutade månaderna. Ett sjukfall räknas med i statistiken en given månad om ett intyg för sjukfallet anger att arbetsförmågan är nedsatt minst en dag under månaden. Ett sjukfall räknas med i statistiken varje månad ett intyg anger att det varit pågående Diagnosgrupp Rapporten visar antalet sjukfall för sju olika diagnosgrupper för varje månad de senaste 18 avslutade månaderna. Med diagnos avses den huvuddiagnos som finns angiven i intyget. Gruppindelningen bygger på diagnoskapitlen i diagnosklassificeringssystemet ICD-10-SE i en Sid 6/13

8 något aggregerad form för att passa den grafiska representationen. De sju diagnosgrupperna som används är: Somatiska sjukdomar (A00-E90, G00-L99, N00-N99) Psykiska sjukdomar (F00-F99) Muskuloskeletala sjukdomar (M00-M99) Graviditet och förlossning (O00-O99) Övrigt (P00-P96, Q00-Q99, S00-Y98) Symtomdiagnoser (R00-R99) Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99) Dessutom finns gruppen Utan giltig ICD-10 kod som indikerar antalet sjukfall där en inkorrekt diagnoskod, eller ingen diagnoskod alls, angivits som sjukskrivningsorsak. Om gruppen Utan giltig ICD-10 kod inte visas betyder det att det inte finns några sjukfall i den. I tabellen under grafen presenteras antalet sjukfall för var och ett av de 22 diagnoskapitlen i ICD-10-SE och inte i aggregerad form som i grafen. Ett sjukfall kan bara ha en diagnosgrupp en viss månad. Om samma sjukfall består av flera intyg med diagnoser som tillhör olika diagnosgrupper samma månad så visas sjukfallet för den senare diagnosgruppen. Om sjukfallet pågår under flera månader så räknas det med i statistiken varje månad det varit pågående. Sjukfallet kan tillhöra olika diagnosgrupper olika månader om diagnosen förändrats. Exempel: Ett sjukfall innehåller två intyg för maj månad, där det första intyget sätter diagnosen M54 och det andra intyget efter vidare utredning sätter diagnosen F32. Sjukfallet kommer därmed endast att räknas med i gruppen F00-F99 Psykiska sjukdomar för maj månad, eftersom F32 var den senaste diagnosen Enskilt diagnoskapitel Rapporten visar antalet sjukfall för de olika diagnosavsnitten inom ett valt diagnoskapitel för varje månad de senaste 18 avslutade månaderna. Det är möjligt att välja fritt bland diagnoskapitlen, strukturerade enligt ICD-10-SE. Välj diagnoskapitel att visa genom att använda rullgardinsmenyn, se Figur 2. Sid 7/13

9 Figur 2 - Använd rullgardinsmenyn för att byta mellan diagnoskapitlen. I de fall där det valda diagnoskapitlet innehåller fler än sex diagnosavsnitt visas de sex vanligast förekommande diagnosavsnitten och resterande faller in under Övriga. Vilka diagnosavsnitt som är vanligast beräknas utifrån antalet sjukfall baserat på hela 18-månadersperioden och innan grupperingen på kön görs. Detta gör att graferna för män och kvinnor visar samma diagnosavsnitt och därmed blir graferna jämförbara. I tabellen under grafen presenteras antalet sjukfall för var och ett av diagnosavsnitten inom det valda diagnoskapitlet, även de som i grafen faller in under Övriga. Ett sjukfall kan bara ha en diagnos en viss månad. Om samma sjukfall består av intyg med olika diagnoser samma månad så visas sjukfallet för den senare diagnosen. Om sjukfallet pågår under flera månader så räknas det med i statistiken varje månad det varit pågående. Sjukfallet kan ha olika diagnoser olika månader om diagnosen förändrats. Exempel: Ett sjukfall innehåller två intyg för maj månad, där det första intyget sätter diagnosen F43 och det andra intyget efter vidare utredning sätter diagnosen F32. Om diagnoskapitlet F00-F99 Psykiska sjukdomar väljs, kommer sjukfallet endast att räknas med i diagnosavsnittet F30-F39 Förstämningssyndrom för maj månad, eftersom F32 var den senaste diagnosen Åldersgrupp Rapporten visar antalet sjukfall som varit aktiva någon gång under de senaste 12 avslutade månaderna fördelade på patientens ålder. Patientens ålder är grupperat enligt nedan: Under 21 år år år Sid 8/13

10 31-35 år år år år år år Över 60 år Sjukfall som består av flera intyg med olika åldrar för patienten under vald tidsperiod räknas endast med i statistiken för den senare åldern. Det kan förekomma t.ex. om en patient fyller år under sjukfallets gång Sjukskrivningsgrad Rapporten visar antalet sjukfall för de fyra olika sjukskrivningsgraderna för varje månad de senaste 18 avslutade månaderna. De sjukskrivningsgrader som används är: 25 % 50 % 75 % 100 % Sjukskrivningsgraden motsvarar den i intygen angivna graden av nedsatt arbetsförmåga. Ett sjukfall kan bara ha en sjukskrivningsgrad en viss månad. Om samma sjukfall består av intyg med olika grader eller om ett intyg anger flera olika grader samma månad så visas sjukfallet för den senare graden. Om sjukfallet pågår under flera månader så räknas det med i statistiken varje månad det varit pågående. Sjukfallet kan ha olika grader olika månader om graden förändrats Sjukskrivningslängd Rapporten visar antalet sjukfall som varit aktiva någon gång under de senaste 12 avslutade månaderna fördelade på sjukskrivningslängd. Den redovisade sjukskrivningslängden är längden av hela sjukfallet och inte längden av varje enskilt intyg, se avsnitt 1.2 Begreppet sjukfall för en förklaring till hur Statistiktjänsten räknar sjukfall. De sju grupperna som används är: Under 15 dagar dagar dagar dagar dagar dagar Över 365 dagar Sjukskrivningslängden beräknas oberoende av sjukskrivningsgraden. Det betyder att en dags sjukskrivning räknas som en dag i statistiken över sjukskrivningslängd, oavsett om Sid 9/13

11 sjukskrivningen är på deltid eller heltid. Notera också att längden på ett sjukfall där en patient har intyg utfärdade av olika vårdgivare inte kommer att kunna räknas ihop i denna rapport, se avsnitt 1.2 Begreppet sjukfall Län Rapporten visar antalet sjukfall per 1000 invånare fördelat över Sveriges län de senaste 12 avslutade månaderna. Med län avses det län där vårdenheten som utfärdade intyget har uppgett till HSA att den är belägen. Förutom de 21 länen finns kategorin Okänt län, dit alla intyg räknas där vårdenheten saknar angivelse om län i HSA. På grund av att vårdenheternas länstillhörighet baseras på deras egen angivelse till HSA och att dess korrekthet inte kan verifieras av Statistiktjänsten, kan inte statistikens riktighet garanteras helt och hållet. Det är möjligt att en vårdenhet angivit ett annat län i HSA än vad den egentligen tillhör. Befolkningssiffrorna som används kommer från Statistiska Centralbyrån och uppdateras en gång per år. Det är alltid befolkningsmängden den 31 december föregående år som används. Jämförelse med befolkningsmängd görs för att lättare kunna jämföra sjukskrivning i olika län. Eftersom det är naturligt att ett län med stor befolkningsmängd också har fler sjukfall, blir det missvisande att endast jämföra det absoluta antalet sjukfall. Om det av någon anledning skulle finns flera intyg med olika län specificerade för ett sjukfall, används bara det senaste länet Län - Andel sjukfall per kön Rapporten visar sjukfall som varit aktiva någon gång under de senaste 12 avslutade månaderna. Grafen presenterar fördelningen av sjukfallen mellan män och kvinnor i landets olika län. Med län avses det län där vårdenheten som utfärdade intyget har uppgett till HSA att den är belägen. Förutom de 21 länen finns kategorin Okänt län, dit alla intyg räknas där vårdenheten saknar angivelse om län i HSA. Kategorin Samtliga län redovisar genomsnittet för landet, vilket gör att varje län kan jämföras mot det nationella snittet när det gäller könsfördelningen av sjukfallen. På grund av att vårdenheternas länstillhörighet baseras på deras egen angivelse till HSA och att dess korrekthet inte kan verifieras av Statistiktjänsten, kan inte statistikens riktighet garanteras helt och hållet. Det är möjligt att en vårdenhet angivit ett annat län i HSA än vad den egentligen tillhör. Sid 10/13

12 3. Spara och skriva ut Alla översiktssidor och översiktsvyer går att spara som pdf för att därefter skriva ut. Diagrammen i rapporterna går dessutom att spara ner som bild på datorn och tabellerna i rapporterna går att spara till Excel. 3.1 Skriva ut Översikt För att skriva ut en översiktsvy, klicka på knappen Spara som PDF i sidans överkant, se Figur 3. Då laddas ett PDF-dokument ner till datorn, som sedan kan öppnas och skrivas ut. Figur 3 - Knappen Skriv ut på översiktsvyn Rapport För att skriva ut en rapport, det vill säga både diagram och tillhörande tabell, klicka på knappen Spara som i sidans överkant och välj att spara som PDF, se Figur 4. Då laddas ett PDFdokument ner till datorn, som sedan kan öppnas och skrivas ut. Sid 11/13

13 Figur 4 - Knappen Spara/Skriv ut på rapportsidorna 3.2 Spara som bild Alla diagram i de olika rapporterna går att spara ner som bild i formatet PNG. Det är användbart om du exempelvis vill göra en PowerPoint-presentation med diagram från Statistiktjänsten. Klicka på knappen Spara som PDF i sidans överkant och välj Bild (diagram). För de rapporter som består av separata diagram för män och kvinnor behöver diagrammen sparas ett i taget med hjälp av valen Bild (diagram för kvinnor) respektive Bild (diagram för män) under knappen Spara som, se Figur Spara tabell Alla tabeller i de olika rapporterna går att spara till Excel om du önskar att arbeta vidare med siffrorna på egen hand. Klicka på knappen Spara som i sidans överkant, se Figur 4, och välj Spara tabell till Excel. En CSV-fil kommer då att laddas ner som kan öppnas i Excel eller något annat kalkylprogram. Sid 12/13

Användarmanual Nationell statistik. Statistiktjänsten 3.0

Användarmanual Nationell statistik. Statistiktjänsten 3.0 Användarmanual Nationell statistik Statistiktjänsten 3.0 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Begreppet sjukfall... 3 1.3 Ordinerad sjukskrivning... 3 1.4 Bortfall av läkarintyg...

Läs mer

Användarmanual - Verksamhetsstatistik. Statistiktjänsten 3.0

Användarmanual - Verksamhetsstatistik. Statistiktjänsten 3.0 Användarmanual - Verksamhetsstatistik Statistiktjänsten 3.0 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Begreppet sjukfall... 3 1.3 Ordinerad sjukskrivning... 3 1.4 Bortfall av läkarintyg...

Läs mer

LATHUND Sjukskrivningsstatistik från Inera för Landstinget i Kalmar län

LATHUND Sjukskrivningsstatistik från Inera för Landstinget i Kalmar län LATHUND Sjukskrivningsstatistik från Inera för Landstinget i Kalmar län Sjukskrivningsstatistik för intyg utfärdade inom landstinget (inklusive privata enheter inom hälsoval) finns nu att hämta från Ineras

Läs mer

Intygstjänster. En plattform som skapar möjligheter. 7 april Lena Furubacke

Intygstjänster. En plattform som skapar möjligheter. 7 april Lena Furubacke Intygstjänster En plattform som skapar möjligheter 7 april 2016 Lena Furubacke Lena.furubacke@inera.se Intygsplattformen idag 2011 LAGRAR INTYG REGISTRERAR SAMTYCKE JOURNALSYSTEM OCH SKICKAS TILL WEBCERT

Läs mer

Administration av landstingsstatistik. Statistiktjänsten

Administration av landstingsstatistik. Statistiktjänsten Administration av landstingsstatistik Statistiktjänsten Målgrupp Detta dokument beskriver hur ett landsting kommer igång med att använda landstingsstatistiken. Dokumentet vänder sig till dig som har behörighet

Läs mer

Administration av landstingsstatistik. Statistiktjänsten

Administration av landstingsstatistik. Statistiktjänsten Administration av landstingsstatistik Statistiktjänsten Versionshistorik Version Författare Kommentar 1.0 Zara Sarén Första versionen för Statistiktjänsten 3.0 1.1 Zara Sarén I avsnittet Om landstingsstatistik,

Läs mer

Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport

Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport Sid 1/6 1. Syfte I projektets uppdrag ingår att granska och utreda de legala aspekterna av projektet Mina intyg. Syftet med den preliminära rapporten är att initialt

Läs mer

Villkor 4 Utökat elektroniskt informationsutbyte Vad genomförs i det nationella arbetet ?

Villkor 4 Utökat elektroniskt informationsutbyte Vad genomförs i det nationella arbetet ? 2016-12-16 1 (12) Avdelningen för Vård och omsorg Cecilia Alfvén Frågor och svar Villkor 4 Utökat elektroniskt informationsutbyte 2017-2018 1. Vad genomförs i det nationella arbetet 2017-2018? Till följd

Läs mer

Leveransinformation försäkringsmedicinskt beslutstöd (FMB)

Leveransinformation försäkringsmedicinskt beslutstöd (FMB) Leveransinformation försäkringsmedicinskt beslutstöd Intygstjänster 2014-2015 Sid 1/7 1. Inledning... 3 1.1 Syfte med FMB... 3 1.2 Information som hanteras av FMB... 3 2. Hur FMB används... 4 3. Filer

Läs mer

Arbetsflöden för hantering av Försäkringskassans medicinska underlag

Arbetsflöden för hantering av Försäkringskassans medicinska underlag Arbetsflöden för hantering av Försäkringskassans Intygstjänster 2014-2015 Sid 1/22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Revisionshistorik... 2 1. Inledning... 3 2. FK AF1 - Skapa medicinskt vid

Läs mer

Läkares sjukskrivning av kvinnor och män. Ola Leijon Jenny Lindblad Niklas Österlund Kontakt:

Läkares sjukskrivning av kvinnor och män. Ola Leijon Jenny Lindblad Niklas Österlund Kontakt: Läkares sjukskrivning av kvinnor och män Ola Leijon Jenny Lindblad Niklas Österlund Kontakt: ola.leijon@inspsf.se www.inspsf.se Fokus i studien är läkarintyget Bild 2 och den sjukskrivningstid som läkaren

Läs mer

Inera Medcert Testspecifikation

Inera Medcert Testspecifikation Inera Medcert Testspecifikation Inledning Innan man kan börja testa måste man ha tillgång till en installation av Medcert, och för att Medcert skall fungera korrekt måste samtliga funktioner vara rätt

Läs mer

Webcert 0.5 Fråga-svar-funktion Lathund för Brevlådebevakare (vårdenhetsadministratör)

Webcert 0.5 Fråga-svar-funktion Lathund för Brevlådebevakare (vårdenhetsadministratör) 2014-12-02 Version 2.1 Webcert 0.5 Fråga-svar-funktion Lathund för Brevlådebevakare (vårdenhetsadministratör) Systemförvaltning EPJ (Elektronisk patientjournal) Ing. 88, Akademiska sjukhuset Landstingets

Läs mer

Användarmanual. Webcert för privatläkare

Användarmanual. Webcert för privatläkare Användarmanual Webcert för privatläkare Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Syfte... 2 1.2 Målgrupp... 2 1.3 Referenser... 2 1.4 Versionshistorik... 3 2. Börja använda Webcert... 4 2.1 Vem räknas

Läs mer

Nya situationsanpassade intyg förenklar hanteringen av sjukskrivning

Nya situationsanpassade intyg förenklar hanteringen av sjukskrivning Nya situationsanpassade intyg förenklar hanteringen av sjukskrivning Peter Lindgren, projektledare, Inera AB Catarina Asplund, projektledare, Försäkringskassan Framtidens intyg Nationella ehälsodagen 2013-10-24

Läs mer

Webcert 0.5 Fråga-svar-funktion Lathund för Läkare

Webcert 0.5 Fråga-svar-funktion Lathund för Läkare 2014-11-28 Version 2.0 Webcert 0.5 Fråga-svar-funktion Lathund för Läkare Systemförvaltning EPJ (Elektronisk patientjournal) Ing. 88, Akademiska sjukhuset Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn

Läs mer

Lång väg tillbaka till arbete vid sjukskrivning

Lång väg tillbaka till arbete vid sjukskrivning Psykiatriska diagnoser Korta analyser 2017:1 Försäkringskassan Avdelningen för analys och prognos Lång väg tillbaka till arbete vid sjukskrivning Korta analyser är en rapportserie från Försäkringskassan

Läs mer

Nitha Kunskapsbank Manual

Nitha Kunskapsbank Manual Nitha Kunskapsbank Innehållsförteckning Nitha Kunskapsbank...1 1 Inledning och läsanvisning...2 2 Att arbeta i Nitha...3 3 Funktioner i Nitha Kunskapsbank...4 3.1 Startsidan... 4 3.2 Logga in i Nitha kunskapsbank...

Läs mer

QlikView Sjukskrivningsstatistik. Elektroniska intyg

QlikView Sjukskrivningsstatistik. Elektroniska intyg QlikView Sjukskrivningsstatistik Elektroniska intyg QlikView utdata E-intyg QlikView intygsstatik är ett analysverktyg som tar ut datarapporter om sjukskrivna patienter från E-Intygsmodulen. Visar intyg

Läs mer

Snabbguide Statistik Plus

Snabbguide Statistik Plus Snabbguide Statistik Plus Kort om tjänsten Statistik Plus är en webbapplikation som gör att du kan generera statistikrapporter över samtalen i din företagsväxel. Med Statistik Plus kan du generera så kallade

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Användarmanual. Webcert fråga-svar

Användarmanual. Webcert fråga-svar Användarmanual Webcert fråga-svar Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Syfte... 2 1.2 Målgrupp... 2 1.3 Referenser... 3 1.3.1 Tjänstereferenser... 3 1.3.2 Dokumentationsreferenser... 3 1.3.3 Övriga

Läs mer

En enklare och bättre sjukförsäkringsprocess. Med hälso- och sjukvården

En enklare och bättre sjukförsäkringsprocess. Med hälso- och sjukvården En enklare och bättre sjukförsäkringsprocess Med hälso- och sjukvården Insikter från nulägeskartläggningen: Olika sjukskrivningssituationer olika behov Kunder som behöver ersättning för den tid de varit

Läs mer

Fortsatt sjukpenning. de bakomliggande skälen till ställningstagandet

Fortsatt sjukpenning. de bakomliggande skälen till ställningstagandet 1 (21) Socialdepartementet 103 33 Stocksholm Fortsatt sjukpenning de bakomliggande skälen till ställningstagandet Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786 90 00 E-post Internetadress

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

Sjukskrivningsmiljarden

Sjukskrivningsmiljarden Sjukskrivningsmiljarden 2010 11 Nya miljarder under två år ska fortsätta utveckla arbetet med sjukskrivningar Den så kallade sjukskrivningsmiljarden kom till för att stimulera landstingen till att ge sjukskrivningsfrågorna

Läs mer

Sjukskrivningar och sjukskrivningslängder exempel från projektet korta sjukskrivningar

Sjukskrivningar och sjukskrivningslängder exempel från projektet korta sjukskrivningar Sjukskrivningar och sjukskrivningslängder exempel från projektet korta sjukskrivningar Jenny Hubertsson, Statsvetare, doktorand försäkringsmedicin Ingemar Petersson, Professor i försäkringsmedicin Epi-centrum

Läs mer

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser NetID drivrutiner kortläsare operativ browser webinar Checklista dokument wiki avreglering Apotek e-dos PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef HSA SITHS attribut autentisering

Läs mer

Användarmanual. Webcert fråga-svar

Användarmanual. Webcert fråga-svar Användarmanual Webcert fråga-svar Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1. Om Webcert... 2 1.2. Syfte och målgrupp... 2 1.3. Referenser... 3 1.4. Versionshistorik... 3 2. Roller och behörigheter i Webcert...

Läs mer

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. SITHS kort... 4 3. Förutsättningar för åtkomst till Säkerhetstjänsten... 4 4.

Läs mer

Svar på regeringsuppdrag

Svar på regeringsuppdrag 1 (25) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Svar på regeringsuppdrag Rapport - Uppdrag att kartlägga Försäkringskassans kompletteringar av läkarintyg vid sjukskrivning Försäkringskassan Datum: 2017-12-12

Läs mer

Läkarutlåtande om hälsotillstånd

Läkarutlåtande om hälsotillstånd Läkarutlåtande om hälsotillstånd 1 (3) Använd "Fortsättningsblad läkarutlåtande" (FK 3201) om utrymmet inte räcker. Om du inte känner patienten ska han eller hon styrka sin identitet genom legitimation

Läs mer

avgör om ett läkarintyg innehåller tillräcklig information för att bedöma rätten till sjukpenning och behovet av samordning av insatser och

avgör om ett läkarintyg innehåller tillräcklig information för att bedöma rätten till sjukpenning och behovet av samordning av insatser och 8.3 Metodstöd kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg I metodstödet beskrivs hur handläggaren avgör om ett läkarintyg innehåller tillräcklig information för att bedöma rätten till sjukpenning

Läs mer

Ortopedisk ohälsa. Ingemar Petersson, professor Enhetschef och överläkare Epi-centrum Skåne

Ortopedisk ohälsa. Ingemar Petersson, professor Enhetschef och överläkare Epi-centrum Skåne Ortopedisk ohälsa Ingemar Petersson, professor Enhetschef och överläkare Epi-centrum Skåne Ingemar.petersson@med.lu.se www.skane.se/ecs Jenny Hubertsson Utredare och doktorand Epi-centrum Skåne SUS, Lund

Läs mer

Registrera i SveDem manual

Registrera i SveDem manual Registrera i SveDem manual INTRODUKTION Denna manual förklarar hur man registrerar och tar ut rapporter i SveDem. Varmt välkomna att kontakta oss med frågor och synpunkter. Registret är under ständig utveckling.

Läs mer

Nationell patientöversikt Användarmanual 2.0 2015-11-23

Nationell patientöversikt Användarmanual 2.0 2015-11-23 Nationell patientöversikt Användarmanual 2.0 2015-11-23 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. INLOGGNING... 4 2.1 BESKRIVNING... 4 2.2 VAL AV PATIENT... 5 2.3 SAMTYCKE TILL SAMMANHÅLLEN JOURNALFÖRING...

Läs mer

Användarmanual. Webcert integration

Användarmanual. Webcert integration Användarmanual Webcert integration Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Målgrupp... 3 1.3 Referenser... 4 1.3.1 Tjänstereferenser... 4 1.3.2 Dokumentationsreferenser... 4 1.3.3 Övriga

Läs mer

Användarmanual Mina sidor Timvärden

Användarmanual Mina sidor Timvärden Användarmanual Mina sidor Timvärden 1 1 Inloggning 3 2 Översikt 4 2.1 Välj anläggning 4 3 Timvärden 5 3.1 Ändra period 6 3.2 Zooma i diagrammet 7 3.3 Ändra periodstorlek 8 3.4 Visa som 8 3.5 Enhet 9 3.6

Läs mer

Informationsspecifikation Läkarintyg Version 1.0

Informationsspecifikation Läkarintyg Version 1.0 Informationsspecifikation Läkarintyg Version 1.0 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Arbetsflöden... 4 3. Läkarintygets struktur... 4 4. Exempel... 4 4.1 Exempel på ett ifyllt Läkarintyg... 4 4.2

Läs mer

Kvalitet på läkarintyg - En del av sjukskrivningsmiljarden. Övergripande resultat 1 (11)

Kvalitet på läkarintyg - En del av sjukskrivningsmiljarden. Övergripande resultat 1 (11) Wimi 2005 FK90010_003_G Huvudkontoret, Avdelningen för analys och prognos 1 (11) Kvalitet på läkarintyg - En del av sjukskrivningsmiljarden Övergripande resultat 2 (11) Inledning I regleringsbrevet för

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Manual Smittskydd Värmland 5 6. Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m.

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Manual Smittskydd Värmland 5 6. Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Manual 5 6 Svevac Lathund Innehåll Kontakt... 1 Logga in... 2 Byte av lösenord... 2 SÖK-funktion... 2 Ny person... 3 Regler vid uppdatering vid person-, samordnings- och reservnummer... 3 Samtycke... 3

Läs mer

Användarmanual. Webcert frågor och svar

Användarmanual. Webcert frågor och svar Användarmanual Webcert frågor och svar Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1. Om Webcert... 2 1.2. Syfte och målgrupp... 2 1.3. Referenser... 3 1.4. Versionshistorik... 3 2. Roller och behörigheter

Läs mer

Användarmanual. Webcert fråga-svar

Användarmanual. Webcert fråga-svar Användarmanual Webcert fråga-svar Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Syfte... 2 1.2 Målgrupp... 2 1.3 Referenser... 3 1.3.1 Tjänstereferenser... 3 1.3.2 Dokumentationsreferenser... 3 1.3.3 Övriga

Läs mer

HSA Hantering av organisationsförändringar i vårdgivarstrukturen. Version 1.0

HSA Hantering av organisationsförändringar i vårdgivarstrukturen. Version 1.0 HSA Hantering av organisationsförändringar i vårdgivarstrukturen Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 2 Generellt kring organisationsförändringar... 3 2.1 Arkivering

Läs mer

Rave3. Användarmanual. Dr Per Stenström 2011-06-20 Specialist i Allmänmedicin

Rave3. Användarmanual. Dr Per Stenström 2011-06-20 Specialist i Allmänmedicin Rave3 Användarmanual Dr Per Stenström 2011-06-20 Specialist i Allmänmedicin 1 Rave3 - Den medicinska resultatrapporten för primärvården Dataprogrammet ger dig information om verksamheternas utveckling

Läs mer

Detta gäller när jag blir sjukskriven

Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven I den här broschyren har vi samlat några kortfattade råd till dig som blivit sjukskriven. När det gäller sjukskrivning och ersättning

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn

Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn september 2015 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning som har stöd i form av endast tillsyn... 3 En utbildning från start till slut...

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Sjukfallskartläggning

Sjukfallskartläggning December 2007 1(14) Sjukfallskartläggning Västra Götaland inför 2008 Sammanställning från Sjukfallskartläggning, Försäkringskassan Västra Götalands län. Annika Mansén 031-700 5101 Seppo Kerola 033-16 60

Läs mer

Kvaliteten på intyg och utlåtanden från läkarna

Kvaliteten på intyg och utlåtanden från läkarna 1 (8) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kvaliteten på intyg och utlåtanden från läkarna Uppdraget Försäkringskassan ska redovisa kvaliteten på intyg och utlåtanden från läkarna. En redovisning ska lämnas

Läs mer

Ny struktur gör det försäkringsmedicinska beslutsstödet lättare att använda

Ny struktur gör det försäkringsmedicinska beslutsstödet lättare att använda Ny struktur gör det försäkringsmedicinska beslutsstödet lättare att använda Malin Ahrne, utredare, Socialstyrelsen Linda Ahlqvist, utredare, Socialstyrelsen Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Nationella

Läs mer

Rutin Oidentifierad patient och patient utan personnummer

Rutin Oidentifierad patient och patient utan personnummer Dokumentnamn Version Dokumenttyp Oidentifierad patient och patient utan personnummer 1.3 Användarinstruktion Utfärdande förvaltning Sökord Giltig fr.o.m. D-data AB oidentifierad patient, reservnummer,

Läs mer

Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg

Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte...

Läs mer

ACG-rapporter i webi. Uppdaterad Region Östergötland

ACG-rapporter i webi. Uppdaterad Region Östergötland ACG-rapporter i webi Uppdaterad 2015-04-14 ACG-rapporter i Webi ACG-rapporter i Webi ACG-rapporter i Webi 1. Dubbelklicka på rapporten 2. Skriv in den period du vill se 3. Klicka på Kör ACG-rapporter i

Läs mer

Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 1. Så går du kursen Bakgavellyft

Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 1. Så går du kursen Bakgavellyft Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 1 Så går du kursen Bakgavellyft Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 2 Starta kursen 1. Öppna ett Internetfönster och fyll i adressen

Läs mer

Användarmanual. Webcert för privatläkare

Användarmanual. Webcert för privatläkare Användarmanual Webcert för privatläkare Innehåll 1. Inledning... 3 1.1. Syfte... 3 1.2. Målgrupp... 3 1.3. Referenser... 3 1.4. Versionshistorik... 4 2. Börja använda Webcert... 4 2.1. Vem räknas som privatläkare?...

Läs mer

Lathund. Sök tandvårdsintyg. i Tandvårdsfönster

Lathund. Sök tandvårdsintyg. i Tandvårdsfönster 1 (11) Lathund Sök tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster Sida 1/11 2 (11) Innehållsförteckning 1 Allmänt...3 2 Logga in i Tandvårdsfönster...4 3 Sök intyg...6 3.1 Exportera till Excel... 10 4 Ändra aktuellt

Läs mer

Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män FÖRSÄKRING

Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män FÖRSÄKRING Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män FÖRSÄKRING Innehåll Sammanfattning... Bakgrund...4 Om rapporten...4 Sjukperioder 2005-201...6 Individer som har haft en sjukperiod jämfört med individer som har

Läs mer

HSA Arkivering av stängda vårdgivare och vårdenheter. Scenariobeskrivning, version 2.0, 2014-09-30

HSA Arkivering av stängda vårdgivare och vårdenheter. Scenariobeskrivning, version 2.0, 2014-09-30 HSA Arkivering av stängda vårdgivare och vårdenheter Scenariobeskrivning, version 2.0, Innehåll Inledning... 3 Information som ska sparas vid arkivering... 3 Scenario 1: En vårdenhet stängs... 4 Scenario

Läs mer

Massutbyte av HCC. Manual för administration av massutbyte i SITHS Admin

Massutbyte av HCC. Manual för administration av massutbyte i SITHS Admin Massutbyte av HCC Manual för administration av massutbyte i SITHS Admin Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Förutsättningar... 2 1.2.1 Informera alla användare att de ska ha sina pinkoder

Läs mer

Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden

Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden Slutrapport Datum: 2003-12-08 1(10) Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden Rätt förmån Rätt ersättning 2003-12-08 Projektledare: Kristina Hylén Bengtsson och

Läs mer

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår hemsida

Läs mer

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster 1 (9) Lathund Sida 1/9 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Logga in i... 4 3 Beställ tandvårdsintyg... 6 4. Makulera tandvårdsintyg... 8 5. Visa tandvårdsintyg... 9 Sida 2/9 3 (9) 1 Allmänt Dokumentet

Läs mer

Sjukfallskartläggning. Västra Götaland inför 2008

Sjukfallskartläggning. Västra Götaland inför 2008 inför 2008 s län Sjukfallskartläggning inför 2008 En kartläggning av långtidssjukskrivna har genomförts under 2007 i i samverkan med Skåne. Statistiken omfattar 22 261 sjukfall, 60 dgr och längre från

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser. April 2015

Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser. April 2015 Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser April 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGISTRERING... 1 Klinikens och kontaktpersonens uppgifter... 2 Lägg till ny CT-skanner... 3 Begäran om ny skannermodell...

Läs mer

Anordnarwebben. Manual

Anordnarwebben. Manual Anordnarwebben Manual sida 1/34 Innehållsförteckning 1 Beskrivning...3 2 Överblick...3 3 E-tjänsten...3 3.1 Information...4 3.2 Beläggning...5 3.3 Kö...6 3.4 Placeringar...8 3.5 Ersättningar... 11 3.6

Läs mer

Användarmanual. Webcert integration

Användarmanual. Webcert integration Användarmanual Webcert integration Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Syfte... 2 1.2. Referenser... 2 1.3. Versionshistorik... 3 2. Roller och behörigheter i Webcert... 4 2.1. Läkare... 4 2.2. Tandläkare...

Läs mer

Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE

Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vad är Privera... 3 Skapa underlag... 3 Logga in i Privera... 3 Startsida... 3 1. Skicka fil... 4 2. Mottagna filer... 4

Läs mer

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 OneDrive 1 Innehåll ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2 Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 HANTERA DOKUMENT OCH FILER PÅ ONEDRIVE... 4 Skapa mapp... 4

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Uppdaterade

Läs mer

Kvalitet på läkarintyg - En del av sjukskrivningsmiljarden. Övergripande resultat 1 (12)

Kvalitet på läkarintyg - En del av sjukskrivningsmiljarden. Övergripande resultat 1 (12) 1 (12) Kvalitet på läkarintyg - En del av sjukskrivningsmiljarden Övergripande resultat Wimi 2005 FK90010_003_G 2 (12) Inledning I regleringsbrevet för 2013 har Försäkringskassan fått i uppdrag att följa

Läs mer

Intygstjänsterna sparar tid och pengar och höjer kvaliteten

Intygstjänsterna sparar tid och pengar och höjer kvaliteten Intygstjänsterna sparar tid och pengar och höjer kvaliteten Intygstjänsterna effektiviserar hanteringen och höjer kvaliteten Christoffer Andersson Lena Furubacke 6 oktober 2015 Kort om Inera Inera ägs

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 1 (19) Projektledare Godkänd av (beställare/projektägare) ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 2 (19) Innehåll 1. Applikation

Läs mer

Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. December 2016

Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. December 2016 Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen December 2016 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011

Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011 1 (44) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011 2 (44) Sammanfattning I juli 2008 ändrades reglerna inom sjukförsäkringen.

Läs mer

Kravspecifikation för utökat elektroniskt informationsutbyte

Kravspecifikation för utökat elektroniskt informationsutbyte Kravspecifikation för utökat elektroniskt informationsutbyte Innhållsförteckning Innhållsförteckning... 2 Revisionshistorik... 3 1. Inledning... 4 1.1 1.2 1.3 Syfte med dokumentet... 4 Målgrupp för dokumentet...

Läs mer

Användarmanual för Centeped

Användarmanual för Centeped Användarmanual för Centeped Sid 1/12 Innehållsförteckning 1. Programstart...3 2. Systemkrav...3 3. Manual...3 4. Nyheter...3 5. Komma igång...3 5.1 Inloggning...3 5.2 Rollbeskrivning...4 5.3 Lokal administratör...4

Läs mer

Instruktioner, steg för steg, kapitel 1

Instruktioner, steg för steg, kapitel 1 Instruktioner, steg för steg, kapitel 1 Instruktioner till Övning1.1 Logga in till statistiken i din verksamhetsuppföljning (eller till Ungdomsrådgivningens statistik): Gå med webbläsaren till www.netigate.se

Läs mer

Manual - Symfoni - Kommunanvändare

Manual - Symfoni - Kommunanvändare Sidan 1 av 32 1. Symfoni för kommunanställda........................................................................... 2 1.1 Boendeenheter..................................................................................

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Förflyttningsrapportering av grisar via fil. för. Version 2006-08-11

ANVÄNDARMANUAL. Förflyttningsrapportering av grisar via fil. för. Version 2006-08-11 ANVÄNDARMANUAL för Förflyttningsrapportering av grisar via fil Version 2006-08-11 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar... 3 1.1 E-tjänst... 3 1.2 E-legitimation... 3 1.3 Frågor... 3 2 Tillvägagångssätt...

Läs mer

Synergi Användarhandbok för att söka rapporter

Synergi Användarhandbok för att söka rapporter 2008-12-09 Synergi Användarhandbok för att söka rapporter 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Enkel sökning av rapporter i Synergi... 4 Fliken sökparametrar... 5 Fliken Avancerat... 6 Fliken Rapportutformning...

Läs mer

Lathund. Beställa F-kort i Tandvårdsfönster

Lathund. Beställa F-kort i Tandvårdsfönster 1 (9) Lathund Beställa F-kort i Tandvårdsfönster Sida 1/9 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Logga in... 4 3 Ansöka F-kort... 6 3.1 Steg

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Malmö stad Fritidsförvaltningen. Statistik- och uppföljningsverktyget i QlikView

Malmö stad Fritidsförvaltningen. Statistik- och uppföljningsverktyget i QlikView Malmö stad Fritidsförvaltningen Statistik- och uppföljningsverktyget i QlikView 2 (26) Datum och version Dokumentansvarig 2014-03-31 version 1.4 Hamid Rafiei hamraf Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Socialstyrelsens äldreundersökningar, manual till Indikators webbverktyg

Socialstyrelsens äldreundersökningar, manual till Indikators webbverktyg - Socialstyrelsens äldreundersökningar, manual till Indikators webbverktyg Institutet för kvalitetsindikatorer Välkommen att använda Indikators webbverktyg Institutet för kvalitetsindikatorer i Göteborg

Läs mer

Lathund. Tandvårdsfönster

Lathund. Tandvårdsfönster 1 (9) Lathund Sida 1/9 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmänt...3 2 Logga in i...4 3 Aktivitetslistan...6 3.1 Exportera till Excel...9 Sida 2/9 3 (9) 1 Allmänt Dokumentet beskriver hur man i på olika sätt

Läs mer

Användarmanual Timvärde El o Fjärrvärme

Användarmanual Timvärde El o Fjärrvärme Användarmanual Timvärde El o Fjärrvärme INNEHÅLL 1 Inloggning...2 2 Översikt...3 2.1 Välj anläggning...4 3 Timvärden...5 3.1 Ändra period...6 3.2 Ändra periodstorlek...7 3.3 Visa som...8 3.4 Enhet...9

Läs mer

NyA-webben Nyheter och planerad vidareutveckling

NyA-webben Nyheter och planerad vidareutveckling 1(6) NyA-webben Nyheter och planerad vidareutveckling Senast uppdaterad inför NyA-leverans september 2014 2(6) Syftet med dokumentet Syfte med detta dokument är att ge en kort information om de ändringar

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

Användarmanual. Webcert integration

Användarmanual. Webcert integration Användarmanual Webcert integration Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Syfte... 2 1.2. Målgrupp... 2 1.3. Referenser... 3 1.4. Versionshistorik... 4 2. Roller och behörigheter i Webcert... 5 2.1. Läkare...

Läs mer

Användarmanual för Lagledning.se

Användarmanual för Lagledning.se Användarmanual för Lagledning.se Denna manual är avsedd för dig som en av TEM:s lagkunder och ska fungera som ett stöd när du använder vår tjänst. Innehåll Innehåll... 1 Logga in... 2 Första sidan... 3

Läs mer

Portföljfunktion i Studentportalen

Portföljfunktion i Studentportalen Guide Portföljfunktion i Studentportalen I en portfölj kan filer från inlämningsuppgifter på flera kurstillfällen samlas. I funktionen ingår också möjligheten att ha en självvärdering kopplad till de separata

Läs mer

Manual Interbook Bygdegårdar

Manual Interbook Bygdegårdar Manual Interbook Bygdegårdar Bidrag och föreningsuppgifter Datum: 2013 01 23 Version 1.0 Sidan 1 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING... 3 1.4 GENERELLA

Läs mer

0tid Transport Användarmanual Personal. Rev 1.0

0tid Transport Användarmanual Personal. Rev 1.0 0tid Transport Användarmanual Personal Rev 1.0 Innehållsförteckning 1.1.Inloggning 1.2.Snabbmenyn 1.3.Byta lösenord 1.4.Lämna in tidrapport 1.5.Mina uppdrag 1.5.Lämna in traktamenten 1.6.Översikt 1.1 Inloggning

Läs mer