VERKSAMHETSPLAN Dokumentdatum Ev. diarienummer Skapat av Personalstaben ITM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN Dokumentdatum Ev. diarienummer 2014-12-31 Skapat av Personalstaben ITM"

Transkript

1 Skapat av Personalstaben ITM Verksamhetsplan För Personalstaben vid skolan för Industriell Teknik och Management, ITM

2

3 Skapat av Personalstaben ITM 1 Organisation HR-ansvarig Personalhandläggare Personalhandläggare Personalhandläggare Forskarutbildningshandläggare Personalhandläggare, tjänstledig (Vikarie) Thöresson Berg Marina Öhman Helena Fehrm Granberg Gülten Baysal Linnea Paulsson Emelie Griplund 2 Verksamhet Personalstaben är centraliserad till Deans Office vid skolan. Staben är en servicefunktion gentemot skolans anställda och ledning. I uppdraget ingår att säkerställa att ITM följer KTHs regelverk och riktlinjer samt de lagar och förordningar som är kopplade till arbetsrätt och personalfrågor. Utifrån ITM-skolans utvecklingsplan och verksamhetsmål arbetar staben med strategiska personalfrågor såsom arbetsmiljö, rekryteringar, handläggning av lärartillsättningar, etc. I den administrativa utvecklingsplanen ingår arbete med en bemanningsplan för skolan samt för respektive institution. 2.1 Anställningsärenden Staben är övergripande ansvarig för att ta fram och förlänga anställningsavtal, bevakning av avtal som är på väg att löpa ut, avslut av anställningar. Vi är även behjälpliga vid rådgivning kring anställningsärenden, bemanningsplanering och övrig administration kring anställningar. 2.2 Befordringsärenden Personalstaben har en samordnande administrativ funktion vid befordringsärenden såsom befordran till lektor eller professor. Detta sker i samarbete med UF, prefekt, skolchef, vice skolchef och EA. En process för detta finns på svenska och engelska på KTH:s intranät. 2.3 Docentur Personalstaben har en samordnande administrativ funktion vid inrättande av docentur. Detta sker i samarbete med UF, prefekt, skolchef, vice skolchef, EA och ämnesansvariga. En docentkommitté på skolan bedömer alla docentärenden En process för detta skall tas fram och publiceras på intranätet. 2.4 Tillsättning av högre tjänster Staben har en samordnande administrativ funktion vid lärartillsättningar på skolan. Detta sker i samarbete med UF, prefekt, skolchef, vice skolchef, och EA. En processkarta för detta finns på svenska och engelska publicerad på ITM-skolans intranät. 1 (17)

4 2.5 Forskarutbildningsadministration Staben administrerar skolans fem doktorsprogram som är knutna till forskarutbildningsansvarig (FA), doktorsprogramansvariga och skolchefen. Processer för forskarutbildningsadministration finns på svenska och engelska på ITM-skolans intranät. 2.6 Arbetsmiljöfrågor Ansvaret för arbetsmiljön ligger på respektive institution. Det systematiska arbetsmiljöarbetet på skolan samordnas av personalstaben. Staben är ett stöd i arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet, det vill säga: riskbedömning/kartläggning exempelvis skyddsronder, medarbetarundersökning upprättande av handlingsplan åtgärder exempelvis utbildning, uppdragsbeskrivningar utvärdering Personalstaben arbetar tillsammans med skolchef, vice skolchef, prefekt och administrativ chef med att ha en fungerande arbetsmiljöorgansation samt att nätverk inom området finns; kemikalier, brandskydd, brandfarliga varor, miljö, arbetsmiljö och säkerhet. Personalstaben tar även emot anmälningar av tillbud och olycksfall och är behjälpliga i dessa ärenden samt arbetar med hälsofrämjande insatser som exemplevis friskvård. 2.7 Rehabilitering Staben ger stöd och rådgivning i rehabiliteringsfrågor och upprättar handlingsplaner i samarbete med ansvarig chef, företagshälsovården Feelgood och försäkringskassan. Ett led i detta arbete är att i bästa möjliga mån följa upp sjukfrånvaro. 2.8 Jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsfrågor (JML) Staben arbetar förebyggande med JML-frågor, exempelvis vid rekryteringar samt genom rådgivning till chefer och skolledningen. Staben är ett stöd till anställda som upplever sig diskriminerade i någon form och driver sådana ärenden vidare. En JML-grupp på skolan arbetar med dessa frågor i enlighet med KTH:s JML-plan. Vi arbetar även med lönekartläggning och analyserar skillnader i lön mellan kvinnor och män samt vidtar åtgärder vid osakliga löneskillnader. 2.9 Stöd till ledarskapet Personalstaben fungerar som ett bollplank till chefer i personalfrågor. Utbildning för alla chefer i personalfrågor och arbetsmiljö knutna till chefsrollen sker två gånger per år. Vi är ett stöd till chefer inför svåra samtal och arbetar med frågor som rör eventuell övertalighet och konflikthantering tillsammans med ansvarig chef. 2 (17)

5 2.10 Miljösamordning Staben arbetar tillsammans med kommunikationsstaben i arbetet med miljöcertifieringsprocessen Rekrytering Personalstaben är ett stöd i hela rekryteringsprocessen vad gäller T/A/S-personal och doktorander. Vi har processer/rutiner för allt från kravprofil, rekryteringstillstånd och annonsering till urval och intervjuer. Våra mallar och rutiner grundar sig på kompetensbaserad rekrytering och finns publicerade på intranätet Introduktion av nyanställda Nyanställda bjuds in till introduktion vid fyra tillfällen per år, på svenska och engelska. Denna introduktion genomförs tillsammans med ekonomi- och kommunikationsstaben. En mapp med informationsmaterial skickas till alla nyanställda Uppföljningssamtal Ett uppföljningssamtal skall ske för alla T/A/S anställda 4-6 månader efter första arbetsdagen med personalstaben på skolan. Mall för detta samtal finns Avslut I samband med att en T/A/S-medarbetare avslutar sin anställning sker en avslutsintervju med personalstaben Stipendieärenden Staben administrerar följande stipendier: Allmänna resestipendier, ITM-skolans stipendier finansierade av stiftelser, Jernkontorsfonden, GRU och postdoktorstipendier finansierade med institutionernas egna medel, samt forskarutbildningsstipendier inrättade av privat näringsliv. Processer för dessa skall tas fram och publiceras på intranätet Arvode och SINK På staben registrerar och granskar vi arvoden samt arbetar med en förbättring av processen kring denna anställningsform. Administration av SINK-ärenden Särskild inkomstskatt för utomlands bosatt - sköts av personalstaben tillsammans med institutionerna Reseadministration, utlägg och förmånsbeskattning Vi granskar reseräkningar och arbetar med kontinuerlig utveckling av administrationen och processerna som rör reseräkningar. Vi granskar och registrerar utlägg samt håller oss uppdaterade kring KTHs tjänsteresepolicy samt regler kring representation och inköp. Vi handlägger även försmånsbeskattning för alla skolans anställda. Vi deltar på KTHs resenätverk och driver ett nätverk för ITMs lokala reseadministratörer. 3 (17)

6 2.17 Lönerevision och kartläggning HR-ansvarig håller i den årliga lönerevisionen tillsammans med skolchef, och ansvarar för administrationen av denna. Vi jobbar även med analys av lönekartläggningen och med framtagande av löneboxar Samverkan HR-ansvarig har tillsammans med skolchefen månatliga samverkansmöten med de fackliga organisationerna där frågor som rör bl.a. personal och arbetsmiljö behandlas Migrationsärenden Personalstaben arbetar med migrationsärenden. Egenrapportering Vi granskar egenrapporteringen Information Vi ansvarar för framtagande och uppdatering av information om personalrelaterade frågor som skall publiceras på skolans intranät och på andra sätt förmedlas. Nätverk Personalstaben deltar i följande av KTHs och skolans nätverk Thöresson Berg deltar i: ITMs administrativa ledningsgrupp Nätverket för HR-ansvariga på KTH JML gruppen ITM & KTH Säkerhet ITM PA-forum Gülten Baysal deltar i: FoU-nätverk FO-admin-nätverk FAPA-nätverk ITM PA-forum Helena Fehrm deltar i: Nätverket för reseansvariga på KTH PA forum Nätverk för lokala reseadministratörer Marina Öhman deltar i: Nätverk för lokala reseadministratörer PA-forum Granberg deltar i: Miljögruppen på ITM & KTH ITM-skolans nätverk för arbetsmiljöfrågor 4 (17)

7 Säkerhet ITM PA-forum JML gruppen ITM & KTH 5 (17)

8 3 Mål och aktiviteter för verksamheten Stöd till ledarskapet Mål för verksamhetsåret Mål 1. Utbildning för chefer i personalfrågor knutna till chefsrollen Hur mäta att vi uppnått målet Dokumenterar deltagande i utbildningen. När 75 % av skolans chefer har gått utbildningen är målet uppnått När uppnått mål December Svåra samtal Alla chefer skall erbjudas utbildning och stöd i svåra samtal. December Skapa en grupp på Social för chefer Publicering Januari Aktivitet Aktivitet Beskrivning Tidsperiod Resurs Kompetens och ansvarig Marknadsföra utbildning Marknadsföra utbildningen i skolans ledningsgrupper och på intranätet Innan utbildning Thöresson Berg Thöresson Berg Genomföra utbildning Genomför en utbildning på våren och en på hösten 2015 Personalstaben Thöresson Berg Utvärdera och utveckla utbildning Sammanställa utvärderingsblanketter och följa upp målen för 2015 Efter utbildningstillfällena Personalstaben Thöresson Berg 6 (17)

9 3.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete, fysisk och psykosocial Mål för verksamhetsåret Mål Rapportering av tillbud och arbetsskador ska öka och rutinen ska förbättras och vara mer känd hos våra medarbetare Hur mäta att vi uppnått målet Bättre resultat på MUS gällande kunskap om rutiner vid arbetsskada och tillbud hur detta ska rapporteras. Från 39 % till 65 % Fler inrapporterade tillbud 2015 jämfört med När uppnått mål Riskbedömningar ska finnas dokumenterade för våra arbetsuppgifter. Alla chefer med personalansvar ska ha skrivit på en delegation över ansvaret på ITM. Förbättra rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering. Sätta in rehabiliteringssamtal tidigare. Förbättra kunskapen av hjärtoch lungräddning Negativa konskevenser från stress ska minskas hos våra medarbetare Riskbedömning för kontorsarbete ska vara upprättad. Riskbedömning på labb ska följas upp på skyddsronden. Påskrivna delegationer ska finnas för 70 % av ITM:s chefer med personalansvar. Följa upp antal sjukskrivningar och rehabiliteringssamtal som gjorts Antalet utbildade inom av hjärtoch lungräddning ska öka och finnas dokumenterat vid defibrillatorerna. Bättre resultat på MUS i jämförelse med 2013: Haft svårt att sova pga av min arbetssituation : 37 % (svarat inom: 7-10). Har känt mig stressad pga av min arbetssituation : 60 % (svarat inom: 7-10). Minskad sjukfrånvaro jämfört , (17)

10 med Upplevelsen av det allmänna hälsotillståndet ska förbättras De ergonomiska förhållandena på ITM-skolan ska förbättras Ärendehantering vid diskriminering ska bli mer känd av medarbetare Arbeta förebyggande mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling samt för mångfald Bättre resultat på MUS i jämförelse med 2013: Mitt allmänna hälsotillstånd är mycket bra eller bra : 72 %. Utvärdering efter HT2015 års aktiviteter. Bättre resultat på MUS i jämförelse med 2013: Ergonomin på arbetsplatsen behöver förbättras för att den fysiska arbetsmiljön ska bli bättre : 26 %. Bättre resultat på MUS i jämförelse med 2013: Min arbetsplats har tydliga rutiner för hur man rapporterar missförhållanden som rör trakasserier och diskriminering : 37 %. Framtagen JML-plan finns för ITM-skolan. Bättre resultat på MUS i jämförelse med 2013: På min arbetsplats bedrivs förebyggande arbete för att motverka diskrimingering och trakasserier : 49 % Aktivitet Aktivitet Beskrivning Tidsperio d Resurs Kompetens och ansvarig Ta fram en ett hjälpmedel för enklare rapportering Ta fram en lathud/anmälning ssida/block för att förenkla , Annika, UF 8 (17)

11 rapportering av tillbud och olyckor Informationskampanj Informationskampanj om rapportering av tillbud och olyckor, diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling Föra statistik över tillbud och olyckor Införa statistik över tillbud och olyckor Upprätta riskbedömning för kontor Upprätta riskbedömning över DO, Sing Sing, kontor. Använda denna som mall för övriga kontor , Malin Vennertun, EA Uppmana verksamheten att införa riskbedömningar Följa upp vilka riskbedömningar som finns i verksamheten och vilka som behöver göras på skyddsronden. Beställa stöd till labbverksamheter för att hjälpa till att upprätta riskbedömning , Prefekt, Labbansvariga Hjälpa skolchef och prefekt att delegera arbetsmiljöarbetet. Arkivera delegationerna Hjälpa Jan och Prefekt att delegera arbetsmiljöarbetet Arkivera delegationerna ,, Jan, Prefekt. Förbättra informationen kring rehabilitering Intranätet, informera på möten , 9 (17)

12 Föra statistik över sjukskrivningar och antal rehabiliteringsärenden. Följa upp antal sjukskrivningar och rehabiliteringssamtal som gjorts Marina,, Starta ett stressprojekt tillsammans med Feelgood Ej klart , Införa en central friskvårdorganisation Undersök med enkät vilka aktiviteter som önskas. Samt hälsotillstånd , Henrik, Annika, EA Inköp. Välj ut ansvariga. Starta friskvårdssida med anmälningar Följ upp. aktiviteter, närvaro samt hälsotillstånd Stegtävling ITM Inköp, marknadsföring, administration, priser och utvärdering Henrik, Annika, JML-plan Arbeta fram ett förslag på JMLplan med JMLgruppen JML-gruppen Boka ergonomironder och följ upp Boka ergonomironder för varje intresserad institution. Genomför förbättringar efteråt , EA Genomföra utbildning i hjärt- och lungräddning Inköp, boka, ta in anmälningar, , EA 10 (17)

13 centralt på ITM sätta upp listor på de som utbildats vid defibrillator Rekryteringsprocessen Mål för rekryteringsarbetet Mål 1. Presentera och utbilda i Rekryteringssystemet 2. Minska antalet rekryteringar med hjälp av externa företag 3. Minska antalet konsulter inom administrationen Hur mäta att vi uppnått målet Hålla presentation/utbildning Kontrollera kostnaderna för extern rekrytering och jämföra med föregående år Kontrollera kostnaderna för konsulter och jämföra med föregående år När uppnått mål Mars 2015 December 2015 December Utbilda i rekryteringsprocessen Hålla presentation/utbildning December Aktivitet Aktivitet Beskrivning Tidsperiod Resurs Kompetens och ansvarig Presentation/utbildning rekryteringssystemet Presentation/utbildning för de mest frekvent rekryterande cheferna + EA Jan-mars 2015 Helena Fehrm Presentation/utbildning rekryteringsprocessen Presentation/utbildning för de mest frekvent rekryterande cheferna + EA Jan-dec 2015 Helena Fehrm Processkartan för rekrytering Uppdatera processkartan för rekrytering på intranätet Juni 2015 Maarit Ströberg Helena Fehrm Presentation gällande lärartillsättningar, befordringar, docentur, adjungerad-, affilierad fakultet Genomgång av det nya systemet med EA samt ansvariga för resp Juni 2015 Gülten Baysal 11 (17)

14 ärende 3.4 Forskarutbildning Mål för verksamhetsåret Mål Hur mäta att vi uppnått målet När uppnått mål 1. Stärka kompetens och hållbarhet kring Egenkontroll December 2015 administrationen av skolans doktorsprogram % uppdaterade studieplaner Ladok, VIS December Implementera KOPPS Egenkontroll Mars Hållbar forskarutbildningsadministration Egenkontroll samt processbeskrivningar skall publiceras på intranätet December 2015 Löpande 5. Översätta processer till engelska Publicera de översatta processerna på intranätet Februari Skapa sida på intranätet om docentur 7. Skapa sida på intranätet om doktorander 8. Vidareutveckla Social för doktorander Publiceras på intranätet Mars 2015 Publicerat på intranätet Mars 2015 Publicerat April Aktiviteter Aktivitet Beskrivning Tidsperiod Resurs Kompetens och ansvarig Elektroniska studieplaner Back-up för forskarutbildningsadmin MSE blir testpilot av ISP Integrera övriga personalstaben i forskarutbildningsadmin - Dec 2015 FA Malin Selleby Gülten Baysal - Sept 2015 Personalstaben Gülten Baysal 12 (17)

15 Publicera processer på engelska på intranätet Översätta processer till engelska - April 2015 Kommunikationsstaben och Översättare Gülten Baysal 3.5 Miljösamordning Mål för verksamhetsåret Mål Hur mäta att vi uppnått målet När uppnått mål 1. Miljöcertifiering ISO certifikat Juni Aktiviteter Aktivitet Beskrivning Tidsperiod Resurs Kompetens och ansvarig Upplysningsdekaler Ta fram och köpa in dekaler som uppmanar personal att spara energi. Exempelvis Stäng av datorn! Oktober 2014 juni Annika, Annika, Rutin Vägleda föreståndare i brandfarlig vara i arbetet med att upprätta rutiner för varje berörd institution (när UF:s övergripande rutin är beslutad). Anders Tilliander, Pär Jönsson Annika, Rutin Skolanpassa UF:s rutin för nödläge (när UF:s rutin är beslutad). Klart april 2015, Annika Annika, Lagefterlevnadskontroll Genomföra efterlevnadskontrollen på ITM:s berörda lagar Januari februari 2015 Annika, Annika, 13 (17)

16 Webbutbildning Kommunicera och följa upp deltagandet av ITM:s medarbetare i webbutbildning. Klart april 2015 Annika, Annika, 3.6 Arbetssätt Mål för verksamhetsåret Mål 1. Ta fram processkarta för docentur 2. Ta fram processkarta för stipendier 3. Ta fram rutin för migrationsärenden Hur mäta att vi uppnått målet Färdigställda processbeskrivningar och publicera på intranätet Färdigställda processbeskrivningar och publicera på intranätet Färdigställda rutin och publicera på intranätet När uppnått mål Juni 2015 Mars 2015 Juni 2015 Aktiviteter Aktivitet Beskrivning Tidsperiod Resurs Kompetens och ansvarig Godkänna processen för docentur Processen för docentur skall godkännas av ledningsgruppen och översättas - Juni 2015 Kommunikationsstaben, Översättare, Ledningsgruppen, Gülten Baysal Gülten Baysal Ta fram process för stipendier Skapa process och publicera på intranätet - April 2015 Kommunikationsstaben, Marina Öhman, Gülten Baysal Marina Öhman och Gülten Baysal Ta fram rutin för att hålla koll på migrationsärenden Kartlägga och skapa rutin samt publicera på intranätet - Jun 2015 Kommunikationsstaben, EA, Ledningsgruppen, personalstaben Thöresson Berg 3.7 Bemanningsplan T/A/S 14 (17)

17 3.7.1 Mål för verksamhetsåret Mål Hur mäta att vi uppnått målet När uppnått mål 1. Skapa en bemanningsplan för T/A/S Egenkontroll (17)

18 Aktiviteter Aktivitet Beskrivning Tidsperiod Resurs Kompetens och ansvarig Jobba över institutionsgränser Regelbundet diskutera lediga tjänster/kandidater på adm-lg Adm-lg Kartlägga personal Se över befattningsbeskrivningar, rätt man på rätt plats 2015, EA, personalstab Kartlägga och erbjuda kompetensutveckling Utifrån punkten ovan erbjuda kompetensutveckling vid behov. 2015, EA, personalstab Planera framtiden (pension, längd på föräldraledighet, tänkbara förändringar, system mm) Kartlägga framtida förändringar som påverkar bemanningen och planera inför dem , EA, personalstab 3.8 Stipendier Mål för verksamhetsåret Mål 1. Sammanställa information till rekryterande chef 2. Sammanställa information till stipendiater Hur mäta att vi uppnått målet När sammanställt material finns När sammanställt material finns När uppnått mål September 2015 September 2015 Aktiviteter Aktivitet Beskrivning Tidsperiod Resurs Kompetens och ansvarig Ta fram information Samla material angående Jan-sept 2015 UF Marina 16 (17)

19 stipendier och stipendiater Förmedla information Via intranätet och/eller mapp Jan-sept 2015 UF Marina 17 (17)

VERKSAMHETSPLAN Dokumentdatum Bilaga 3 2014-01-31 Skapat av Personalstaben ITM

VERKSAMHETSPLAN Dokumentdatum Bilaga 3 2014-01-31 Skapat av Personalstaben ITM -01-31 Skapat av Personalstaben ITM Verksamhetsplan För Personalstaben vid skolan för Industriell Teknik och Management, ITM -01-31 Skapat av Personalstaben ITM 1 Organisation HR-ansvarig Personaladministratör

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Dokumentdatum Ev. diarienummer 2016-02-11 Skapat av Personalstaben ITM

VERKSAMHETSPLAN Dokumentdatum Ev. diarienummer 2016-02-11 Skapat av Personalstaben ITM 2016-02-11 Skapat av Personalstaben ITM Verksamhetsplan 2016 För Personalstaben vid skolan för Industriell Teknik och Management, ITM 2016-02-11 Skapat av Personalstaben ITM 1 MÅL 2016 Ledarwebb Personalstaben

Läs mer

Handlingsplan. För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, 2014. Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab

Handlingsplan. För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, 2014. Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab HANDLINGSPLAN Skapat av Deans office ITM Handlingsplan För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab 2. Verksamhetsplan, kommunikationsstab

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Tegspedagogernas Ekonomisk förening. Målsättningen med Tegspedagogernas arbetsmiljöarbete

Läs mer

Handlingsplan. För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab

Handlingsplan. För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab HANDLINGSPLAN Skapat av Deans office ITM 2015-02-05 Handlingsplan För Deans office vid skolan för industriell teknik management, ITM, 2015 Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab 2. Verksamhetsplan, kommunikationsstab

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Rekrytering av teknisk-, administrativ- och servicepersonal

Rekrytering av teknisk-, administrativ- och servicepersonal Rekrytering av teknisk-, administrativ- och servicepersonal Rekryteringsannonsering Rekryteringsannoinsering vid Universitetsförvaltningen Personalstab Personalstab vid ITM skolan SSG Samverkansgrupp vid

Läs mer

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden 2010-02-24 Dnr 2044/2010-204 Arbetsmiljönämnden Delegering av arbetsmiljöuppgifter. PM Ersätter 5678/01-013 Anvisningar för arbetsmiljöarbetet vid institutionen. Arbetsmiljönämnden fastställde detta dokument

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Chefen ska tillsammans med medarbetarna använda checklistan vid genomgång av arbetsmiljön i verksamheten. Syftet är att göra en systematisk

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT Dnr V 2014/62 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete Institutionen för År 1. Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning av arbetsmiljöarbetet föregående år (.)... 3 1.2 Statistik, årlig uppföljning föregående år (.)... 6 1.3

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet 2016-12-20 Förvaltningsavdelningen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Denna plan... 3 1.2 Inkluderande synsätt... 3 2. Diskrimineringslagen...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan STYRDOKUMENT Dokumenttyp: Plan Ärendenummer: HIG-STYR 2017/76 Samlingsnr styrdok: HIG-STYR 2016/105 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2017-05-15 Reviderad: Giltighetstid: t.o.m. 2020-12-31 Arbetsmiljöplan

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) Årlig av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 ska arbetsgivaren följa upp

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Reviderat av kommunstyrelsen 2008-06-11, 177 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187 Reviderat av kommunfullmäktige 2011-04-26, 33 1(6) Innehåll Systematiskt

Läs mer

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan 2016-2018 Barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentnamn Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan för barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef,

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Verksamhetschefen ska tillsammans med medarbetarna använda checklistan vid genomgång av arbetsmiljön i verksamheten. Syftet är att göra

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 1 (6) 2014-12-17. Dnr 897-14

Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 1 (6) 2014-12-17. Dnr 897-14 1 (6) 2014-12-17 Dnr 897-14 Verksamhetsstöd, HR Liisa Falk, personalhandläggare Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 Handlingsplanen har utarbetats i enlighet

Läs mer

Hot och våld mot förtroendevalda och tjänstemän

Hot och våld mot förtroendevalda och tjänstemän www.pwc.se Förstudie Joanna Hägg Hot och våld mot förtroendevalda och tjänstemän Sollentuna kommun Förstudie Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Frågeställningar...

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Handlingsplan lika villkor

Handlingsplan lika villkor Handlingsplan för Lika villkor Institution/motsvarande: IBL Behandlad i LSG den: 2015-08-31 Fastslagen i institutionsstyrelsen/ motsvarande den: 2015-09-02 Beskrivning av vision: IBL ska vara en institution

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Årshjul systematiskt arbetsmiljöarbete

Årshjul systematiskt arbetsmiljöarbete Årshjul systematiskt arbetsmiljöarbete Kartlägg, riskbedöm, åtgärda och följ upp arbetsbelastningen individuellt och i grupp löpande OSA checklista Trakasserier och kränkande särbehandling (riktlinje och

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER

PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER Arbetsförhållanden Utveckling och lönefrågor Rekrytering Trakasserier 2016-2018 DISKRIMINERINGSLAGEN SFS 2008:567, KAP 3, 13 Inledning Räddningstjänsten SÖRFs

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP HANDLINGSPLAN Dnr V 2015/109 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖ DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET VID INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP Publicerad

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Arbetsmiljö- och hälsastrategi Datum Arbetsmiljö- och hälsastrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Personalavdelningen Ersätter dokument: Dokumentnamn: Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2016 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2016 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT Dnr V 2016/110 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2016 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN RÖDABERGSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN Arbetsmiljöplanen bygger på Arbetsmiljöverkets regler (föreskrifter och allmänna råd)om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN Infoga din logotyp här JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN FÖRETAGSNAMN Fastställd 2017-00-00 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETSPLAN Här kan du lägga in en beskrivande text om vilket/vilka företag det gäller.

Läs mer

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering HÖGSKOLAN DALARNA HDa dnr: F2001/1766/12 1 Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering INLEDNING Bakgrund Personalen är Högskolans viktigaste resurs såväl ur ekonomisk som kompetensmässig aspekt. Förebyggande

Läs mer

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Systematiskt Arbetsmiljöarbete 2001-09-03 Systematiskt Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det behöver inte ta mycket tid att jobba med arbetsmiljön och samtidigt uppfylla myndigheternas

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Rapport från intern miljörevision

Rapport från intern miljörevision Skolan för industriell teknik och management (ITM) 2015-11-25 Rapport från intern miljörevision Skolan för industriell teknik och management (ITM) 1 Information om revisionsbesöket 1.1 Datum och tid 2015-11-20

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

CHECKLISTA FÖR MOTTAGNINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

CHECKLISTA FÖR MOTTAGNINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD CHECKLISTA FÖR MOTTAGNINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Verksamhetschefen ska tillsammans med medarbetarna använda checklistan vid genomgång av arbetsmiljön på mottagningen.

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete DIARIENUMMER UN 2016.057 R I KTLINJER UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagna av utbildningsnämnden 15 2017 Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Innehåll 1. Övergripande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Dokumentdatum Bilaga Skapat av Kommunikationsstaben ITM

VERKSAMHETSPLAN Dokumentdatum Bilaga Skapat av Kommunikationsstaben ITM Skapat av Kommunikationsstaben ITM Verksamhetsplan För kommunikationsstaben vid skolan för industriell teknik och management, ITM 2013-2014 Skapat av Kommunikationsstaben ITM 1 Organisation Kommunikations-

Läs mer

Avseende period 2016

Avseende period 2016 Stadsarkivet Sid 1 (10) 2017-01-17 Stadsarkivet Uppföljningsrapport Jämställdhetsoch mångfaldsplan Avseende period 2016 stockholm.se Sid 2 (10) 1 Inledning Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings-

Läs mer

guide Guide till Likabehandlingsplan

guide Guide till Likabehandlingsplan guide Guide till Likabehandlingsplan Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

1. Uppföljning av arbetsmiljöarbetet föregående år Uppföljningsfrågor Statistik, årlig uppföljning föregående år...

1. Uppföljning av arbetsmiljöarbetet föregående år Uppföljningsfrågor Statistik, årlig uppföljning föregående år... Sid 1 (9) Systematiskt arbetsmiljöarbete Innehåll 1. Uppföljning av arbetsmiljöarbetet föregående år... 2 1.1 Uppföljningsfrågor... 2 1.2 Statistik, årlig uppföljning föregående år... 3 2. Mål för arbetsmiljöarbetet,

Läs mer

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Teknikförvaltningen, 2008-08-14 Inledning En god och utvecklande arbetsmiljö bidrar till att förebygga arbetsskador och ohälsa,

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Plan för arbete med jämlikhet och jämställdhet samt arbetsmiljö, ERG,

Plan för arbete med jämlikhet och jämställdhet samt arbetsmiljö, ERG, 1 Plan för arbete med samt, ERG, - Planen utarbetad av i samverkan med institutionens s- och jämlikhetsansvarige, skyddsombuden samt ERG:s ledningsgrupp. Medarbetare har haft möjlighet att ta del av och

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN. Arbetsmiljöansvarig. Montessoriförskolan Makrillen. Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702-513247

ARBETSMILJÖPLAN. Arbetsmiljöansvarig. Montessoriförskolan Makrillen. Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702-513247 ARBETSMILJÖPLAN Montessoriförskolan Makrillen Arbetsmiljöansvarig Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702513247 DOKUMENTVERSION UPPDATERAD VEM 1 20140103 Carolina Jansson 1 Ambition och Mål Vi skall

Läs mer

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen modell plan policy program regel rutin rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och riktlinje strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden Beslutandedatum:

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Arbetsmiljöplan LUNDS UNIVERSITET SOCIALHÖGSKOLAN

Arbetsmiljöplan LUNDS UNIVERSITET SOCIALHÖGSKOLAN FASTSTÄLLD AV INSTITUTIONSSTYRELSEN 2016-05-25 DIARIENUMMER: V2016/894 Arbetsmiljöplan 2016-2018 LUNDS UNIVERSITET SOCIALHÖGSKOLAN ARBETSMILJÖPLAN 2016-2018 3 Innehållsförteckning Arbetsmiljöarbete vid

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa och sjukskrivningar i Landstinget Blekinge

Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa och sjukskrivningar i Landstinget Blekinge Landstingsdirektörens stab 2016-04-25 Ärendenummer: 2015/00301 Kanslienheten Dokumentnummer:2015/00301-3 Helene Håkansson Till landstingsstyrelsen Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 48, 2009-03-24 Reviderad: KS 96, 2012-04-24 Karlshamns kommun 1. Inledning Alla har olika bakgrund, erfarenheter

Läs mer

Delegation av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter inom arbetsmiljö, (miljö och säkerhet), personal och ekonomi från prefekt till forskargruppschef

Delegation av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter inom arbetsmiljö, (miljö och säkerhet), personal och ekonomi från prefekt till forskargruppschef Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö Delegation av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter inom arbetsmiljö, (miljö och säkerhet), personal och ekonomi från prefekt till forskargruppschef Delegationen

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2015. Skolförvaltningen

Arbetsmiljöplan 2015. Skolförvaltningen Arbetsmiljöplan 2015 Skolförvaltningen Foto: Jessica Lindegren, Pia Forseth Lien, Tori Johansson, Lena Sundberg, Martina Wilén, Sara Granholm Hörnkvist Innehåll Inledning 2 Syfte 2 Vision 2 Ansvar 2 Mål

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Serviceförvaltningen

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Serviceförvaltningen Handläggare Datum 2016-02-02 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Serviceförvaltningen 2015 Sammanställt av kommunhälsan Ann-Sofi Carlsson Kommunhälsan Kommunledningskontoret Adress

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN Norrtälje kommun vill med denna riktlinje säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet är ändamålsenligt utifrån vad lagstiftning

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institution för geovetenskaper

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institution för geovetenskaper HANDLINGSPLAN Dnr V 2014/694 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling - Institutionen för geovetenskaper Publicerad Beslutsfattare Gäller för www.gvc.gu.se Prefekt, Mark Johnson Institution för

Läs mer

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM)

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM) CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM) Fokus för checklistan är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget.

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Rutin systematiskt arbetsmiljöarbete 1 (5) 2013-03-14 Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Med systematiskt

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete 2014

SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson 2015-04-14 SKDN 2015/0096 0480-452904 Södermöre kommundelsnämnd SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete 2014 Förslag till beslut

Läs mer

Lokal handlingsplan för arbetsmiljö 2017 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Lokal handlingsplan för arbetsmiljö 2017 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 1 (5) Bilaga 3 Dnr 695-16 + Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Lokal handlingsplan för arbetsmiljö 2017 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Handlingsplanen har utarbetats i enlighet med

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer