VERKSAMHETSPLAN Dokumentdatum Bilaga Skapat av Personalstaben ITM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN Dokumentdatum Bilaga 3 2014-01-31 Skapat av Personalstaben ITM"

Transkript

1 Skapat av Personalstaben ITM Verksamhetsplan För Personalstaben vid skolan för Industriell Teknik och Management, ITM

2

3 Skapat av Personalstaben ITM 1 Organisation HR-ansvarig Personaladministratör Personaladministratör Personaladministratör Forskarutbildningsadministratör Personalhandläggare, föräldraledig Marina Öhman Linnea Paulsson 2 Verksamhet Personalstaben är centraliserad till Deans Office vid skolan. Staben är en servicefunktion gentemot skolans anställda och ledning. I uppdraget ingår att säkerställa att ITM följer KTHs regelverk och riktlinjer samt de lagar och förordningar som är kopplade till arbetsrätt och personalfrågor. 2.1 Strategiska personalfrågor Utifrån ITM-skolans utvecklingsplan och verksamhetsmål arbetar staben med strategiska personalfrågor såsom arbetsmiljö, rekryteringar, handläggning av lärartillsättningar, etc. I den administrativa utvecklingsplanen ingår arbete med en bemanningsplan för skolan samt för respektive institution Anställningsärenden Staben är övergripande ansvarig för att ta fram och förlänga anställningsavtal, rådgivning kring anställningsärenden, bevakning av avtal som är på väg att löpa ut, avslut av anställningar, bemanning, och övrig administration kring anställningar Befordringsärenden Personalstaben har en samordnande administrativ funktion vid befordringsärenden såsom befordran till lektor eller professor. Detta sker i samarbete med UF, prefekt, skolchef, vice skolchef och AVA. En process för detta finns på svenska och skall översättas till engelska för att därefter publiceras på ITM-skolans intranät Docentur Personalstaben har en samordnande administrativ funktion vid inrättande av docentur. Detta sker i samarbete med UF, prefekt, skolchef, vice skolchef, AVA och ämnesansvariga. En process för detta skall tas fram och publiceras på Tillsättning av högre tjänster Staben har en samordnande administrativ funktion vid lärartillsättningar på skolan. Detta sker i samarbete med UF, prefekt, skolchef, vice skolchef, och AVA. 1 (13)

4 Forskarutbildningsadministration Staben administrerar skolans fem doktorsprogram som är knutna till forskarutbildningsansvarig (FA), doktorsprogramansvariga och skolchefen. Processer för forskarutbildningsadministration finns på svenska och skall översättas till engelska för att därefter publiceras på ITM-skolans intranät Arbetsmiljöfrågor Ansvaret för arbetsmiljön ligger på respektive institution. Det systematiska arbetsmiljöarbetet på skolan samordnas av personalstaben. Staben är ett stöd i arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet, det vill säga riskbedömning/kartläggning, upprättande av handlingsplan, åtgärder och utvärdering Rehabilitering Staben ger stöd och rådgivning i rehabiliteringsfrågor och upprättar handlingsplaner i samarbete med företagshälsovården, Feelgood Jämställdhets- och mångfaldsfrågor Staben arbetar förebyggande med jämställdhets- och mångfaldsfrågor, exempelvis vid rekryteringar samt genom rådgivning till chefer och skolledningen. Staben är ett stöd till anställda som upplever sig diskriminerade i någon form och driver sådana ärenden vidare. Vi arbetar även med lönekartläggning och analyserar skillnader i lön mellan kvinnor och män samt vidtar åtgärder vid osakliga löneskillnader Stöd till ledarskapet Personalstaben fungerar som ett bollplank till chefer i personalfrågor. Utbildning för alla chefer i personalfrågor knutna till chefsrollen kommer att startas under Miljösamordning Staben stödjer kommunikationsstaben i deras arbete med miljöcertifieringsprocessen Rekrytering Personalstaben är ett stöd i hela rekryteringsprocessen vad gäller framför allt T/A-personal. Vi kan också vara behjälpliga vid övrig rekrytering av exempelvis doktorander och adjunkter. Vi har processer/rutiner för allt från kravprofil, rekryteringstillstånd och annonsering till urval och intervjuer. Våra mallar och rutiner grundar sig på kompetensbaserad rekrytering och kommer publiceras på under Introduktion av nyanställda Nyanställda bjuds in till introduktion vid fem tillfällen per år, på svenska och engelska. Denna introduktion genomförs tillsammans med ekonomi- och kommunikationsstaben. En mapp med informationsmaterial för nyanställda sammanställs. Personalstaben startar och bjuder in till ett nytt nätverk för lokala introduktörer. 2 (13)

5 Uppföljningssamtal Ett uppföljningssamtal skall ske 4-6 månader efter första arbetsdagen med HR-ansvarig på skolan. Mall för detta samtal finns Avslut I samband med att en medarbetare avslutar sin anställning sker en avslutsintervju med HR-ansvarig Stipendieärenden Staben administrerar vissa stipendier: Allmänna resestipendier, ITM-skolans stipendier finansierade av stiftelser, Jernkontorsfonden, GRU och postdoktorstipendier finansierade med institutionernas egna medel, samt forskarutbildningsstipendier inrättade av privat näringsliv. Processer för dessa skall tas fram och publiceras på Arvode och SINK På staben registrerar vi arvoden samt arbetar med en förbättring av processen kring denna anställningsform. Administration av SINK-ärenden Särskild inkomstskatt för utomlands bosatt - sköts av personalstaben Reseadministration och utlägg Vi granskar reseräkningar och arbetar med kontinuerlig utveckling av administrationen och processerna som rör reseräkningar. Vi granskar också utlägg och informerar skolans anställda inom dessa områden. Vi håller oss uppdaterade kring allt som rör KTHs tjänsteresepolicy samt regler kring representation och inköp. Vi deltar på KTHs resenätverk och driver ett nätverk för ITMs lokala reseadministratörer. Under kommer vi publicera material gällande reseräkningar på som skall fungera stödjande för såväl skolans anställda som lokala reseadministratörer Lönerevision och kartläggning HR-ansvarig håller i den årliga lönerevisionen tillsammans med skolchef, och ansvarar för administrationen av denna. Vi jobbar även med analys av lönekartläggningen och med framtagande av löneboxar. Staben har regelbundna möten med skolans löneadministratör för att säkerställa att processerna följs Samverkan HR-ansvarig har tillsammans med skolchefen månatliga samverkansmöten med de fackliga organisationerna där frågor som rör bl.a. personal och arbetsmiljö behandlas Övriga personalärenden Personalstaben arbetar också med frågor som rör eventuell övertalighet, konflikthantering och migrationsärenden. Vi är ett stöd till chefer inför svåra samtal. Vi granskar egenrapporteringen och ansvarar för framtagande och uppdatering av en personalhandbok som skall publiceras på skolans intranät. 3 (13)

6 Nätverk Personalstaben deltar i följande av KTHs och skolans nätverk deltar i: ITMs administrativa ledningsgrupp Nätverket för HR-ansvariga på KTH deltar i: FoU-nätverk FO-admin-nätverk FAPA-nätverk ITM deltar i: Nätverket för reseansvariga på KTH Nätverk för personaladministratörer på KTH Nätverk för lokala introduktörer Nätverk för lokala reseadministratörer Marina Öhman deltar i: Nätverk för lokala introduktörer Nätverk för lokala reseadministratörer Nätverk för personaladministratörer på KTH deltar i: Nätverk för personaladministratörer på KTH Miljögruppen på KTH ITM-skolans nätverk för arbetsmiljöfrågor 4 (13)

7 Mål och aktiviteter för verksamheten Stöd till ledarskapet Mål för verksamhetsåret Mål 1. Utbildning för chefer i personalfrågor knutna till chefsrollen Hur mäta att vi uppnått målet Dokumenterar deltagande i utbildningen. När 75 % av skolans chefer har gått utbildningen är målet uppnått När uppnått mål December Aktivitet Aktivitet Beskrivning Tidsperiod Resurs Kompetens och ansvarig Skapa utbildning för chefer Samla material från UF:s chefskurs och andra källor - April Personalstaben Marknadsföra utbildning Marknadsföra utbildningen i skolans ledningsgrupper och på Jan- april Genomföra utbildning Genomför en utbildning på våren och en på hösten April -nov Personalstaben Utvärdera utbildning Sammanställa utvärderingsblanketter och följa upp målen för - Dec 5 (13)

8 Systematiskt arbetsmiljöarbete Mål för verksamhetsåret Mål 1. Fastställa och synliggöra arbetsmiljöorganisation en 2. Skapa och förmedla rollbeskrivningar för medarbetare med ett speciellt ansvar inom arbetsmiljö 3. Kartlägga och planera grundläggande utbildningar inom olika arbetsmiljöroller Hur mäta att vi uppnått målet Publicera ett organisationsschema på. En anordnad aktivitet med arbetsmiljötema för hela ITM ska ha erbjudits. Samla in och arkivera underskrivna rollbeskrivningar. Rollbeskrivningarna skall publiceras på. Utbildningskrav skall finnas med i rollbeskrivningarna. Dokumenterat deltagande: när 75 % av de medarbetare som har ett speciellt arbetsmiljöansvar har deltagit i utbildningarna är målet uppnått. När uppnått mål Mars Juni December December 4. Analysera och vara ett stöd vid uppföljningsarbetet med resultatet av MUSen 5. Öka aktiviteten i det systematiska arbetsmiljöarbetet på institutionerna Egenkontroll Juni Alla institutioner skall rapportera in aktiviteter till årsrapporten av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Fyra protokollförda möten per säkerhetsgrupp skall finnas dokumenterade. December Aktivitet Aktivitet Beskrivning Tidsperiod Resurs Kompeten s och ansvarig Fastställa Skapa ett - Mars Ledningsgruppen, Sofia 6 (13)

9 arbetsmiljöorganisationen organisationssche ma och publicera på, Event Arbetsmiljö Planera ett event där Arbetsmiljö kommer lyftas fram. - Juni Ledningsgruppen,, Skapa och förmedla rollbeskrivningar för medarbetare med speciellt arbetsmiljöansvar Uppdatera befintliga rollbeskrivningar för medarbetare med speciellt arbetsmiljöansvar och samla in underskrifter för arkivering. Publicera rollbeskrivningar på. - Dec Kemikaliegruppen, Brandansvariga, Utrymningsledare, Ledningsgruppen,, Sofia Fastställa behov av utbildning Genomföra och analysera kartläggningen - Feb Pär Jönsson, Sofia, Medarbetare med speciellt arbetsmiljöansvar Sofia Öka aktiviteter inom säkerhet genom nätverk Regelbundna nätverksträffar inom säkerhetsgrupper na: brandfarlig vara, brandskydd och kemikalier - Dec Pär Jönsson, Sofia, Annika, Lilja, Medarbetare med speciellt arbetsmiljöansvar Sofia Analysera och informera om MUSen Analysera resultat och ge återkoppling till skolan om resultatet - Mars, Stödja Prefekt och Avor med att planera det systematiska arbetsmiljöarbetet Göra planer för systematiskt arbetsmiljöarbete tillsammans med institutionerna - Feb Pär Jönsson, Prefekt, Avor,, Skyddsombud Sofia Skapa utbildning för chefer där systematiskt Samla material från UF:s - April Personalstaben 7 (13)

10 arbetsmiljöarbete ingår chefskurs och andra källor Halvårsavstämning med varje institution Se hur varje institution ligger till och eventuella behov av stöd - Juni Prefekter, Avor, Pär Jönsson, Sofia Sofia Sammanställa rapport för systematiskt arbetsmiljöarbete under Samla in aktiviteter från institutionerna - Dec Skolchef, HRansvarig ITM, Sofia 3.3 Rekryteringsprocessen Mål för rekryteringsarbetet Mål Hur mäta att vi uppnått målet När uppnått mål 1. Utveckla och förbättra introduktionen för nyanställda Egenkontroll Februari 2. Minska antalet rekryteringar med hjälp av externa företag 3. Förenkla rekryteringsprocessen för rekryterande chefer Kontrollera kostnaderna för extern rekrytering och jämföra med föregående år Egenkontroll samt intervju av rekryterande chefer i slutet av året December December 4. Effektivisera rekryteringsprocessen Egenkontroll Mars Aktivitet Aktivitet Beskrivning Tidsperiod Resurs Kompetens och ansvarig Utveckla ITMs introduktion för nyanställda Utveckla och omarbeta presentationen till introduktionen för nyanställda Februari Marina Öhman, Ann Catherine Hörjel, Malin Vennertun, Henrik Sahlström 8 (13)

11 Genomföra introduktioner för nyanställda Genomföra fem introduktioner på svenska och engelska under Marina Öhman, Ann Catherine Hörjel, Malin Vennertun, Henrik Sahlström Arbeta bort nyckelpersonsberoendet kring introduktionen av nyanställda Skapa samtalsmanus för att underlätta för andra att hålla samma presentation för nyanställda Februari Ann Catherine Hörjel, Malin Vennertun, Henrik Sahlström Implementera nya introduktionsmappar Ta fram och leverera introduktionsmappar för nyanställda på ITM Februari Maarit Ströberg, Marina Öhman Marknadsföra personalstaben som rekryteringsstöd Marknadsföra våra tjänster via intranät och personliga kontakter Publicera material på Publicera material som underlättar för chefer som skall rekrytera på, Utarbeta mallar för olika steg i rekryteringsprocessen Se över rekryteringsprocessen och producera mallar för de delar som saknas för att dessa skall kunna publiceras på Juni, Uppdatera processkartan för rekrytering Uppdatera och publicera processkartan för rekrytering på Mars Maarit Ströberg Effektivisera rekryteringprocessen Skapa möjlighet att producera och publicera annonserna lokalt på ITM-skolan Mars Inger Ekman, UF 9 (13)

12 Utöka administrativ kompetens och hållbarhet kopplat till skolans doktorsprogram Mål för verksamhetsåret Mål Hur mäta att vi uppnått målet När uppnått mål 1. Stärka kompetens och hållbarhet kring administrationen av skolans doktorsprogram Egenkontroll December Aktiviteter Aktivitet Beskrivning Tidsperiod Resurs Kompetens och ansvarig Nätverk Möten - Dec FoUadministratörer, Nätverk Möten - Dec FA, PA och Back-up för forskarutbildningsadministration Integrera övriga personalstaben i forskarutbildningsadministrationen - Jun Personalstaben Hållbar administration av skolans doktorsprogram Mål för verksamhetsåret Mål 1. Hållbar forskarutbildningsadministration Hur mäta att vi uppnått målet Färdigställda processbeskrivningar och egenkontroll och publicera på När uppnått mål Juni 2. Översätta processer till engelska Publicera de översatta processerna på April 10 (13)

13 Aktiviteter Aktivitet Beskrivning Tidsperiod Resurs Kompetens och ansvarig Back-up Integrera övriga personalstaben i forskarutbildningsadministrationen - Juni Personalstaben Publicera processer på engelska på Översätta processer till engelska - April Kommunikationsstaben och Översättare Utbildning i engelska Stärka engelskkunskaper hos skolans FoU administratörer - Juni KTH, 3.5 Miljösamordning Mål för verksamhetsåret Mål Hur mäta att vi uppnått målet När uppnått mål 1. Miljöcertifiering ISO certifikat Dec Aktiviteter Aktivitet Beskrivning Tidsperiod Resurs Kompetens och ansvarig Skapa rutiner kring miljöaspekter Rutiner som visar att vi arbetar i enlighet med lagar är ett krav för miljöcertifiering ISO Jan Pär Jönsson Uppdatera miljölaglista En miljölaglista ska uppdateras så våra rutiner kopplas till de lagar som finns. Juni Pär Jönsson 11 (13)

14 Internrevision Planera och delta i internrevision. Juni Medarbetare på ITM skolan kommer delta. Driva beslutande projekt Driva de projekt som beslutats för att uppnå miljömålen som ITM-skolan satt upp. Löpande under Pär Jönsson Nätverk miljögruppen KTH Delta i nätverksträffar för miljögruppen på KTH som ITMs representanter. Löpande under Nätverk miljögruppen ITM Hålla i nätverksträffar för ITMs miljögrupp Löpande under 3.6 Processer Mål för verksamhetsåret Mål 1. Ta fram process för lärartillsättningar Hur mäta att vi uppnått målet Färdigställda processbeskrivningar och publicera på När uppnått mål Februari 2. Ta fram process för docentur Färdigställda processbeskrivningar och publicera på 3. Ta fram process för stipendier Färdigställda processbeskrivningar och publicera på Februari December 4. Ta fram process för migrationsärenden Färdigställda processbeskrivningar och publicera på Juni 12 (13)

15 Aktiviteter Aktivitet Beskrivning Tidsperiod Resurs Kompetens och ansvarig Godkänna processen för lärartillsättning Processen för lärartillsättning skall godkännas av ledningsgruppen och översättas - Feb Kommunikationsstaben, Översättare, Ledningsgruppen, Godkänna processen för docentur Processen för docentur skall godkännas av ledningsgruppen och översättas - Feb Kommunikationsstaben, Översättare, Ledningsgruppen, Ta fram process för stipendier Skapa process och publicera på - Dec Kommunikationsstaben, Marina Öhman, Gülten Baysal Marina Öhman och Ta fram process för migrationsärenden Kartlägga och skapa process samt publicera på - Jun Kommunikationsstaben, Avor, Ledningsgruppen,, 13 (13)

VERKSAMHETSPLAN Dokumentdatum Ev. diarienummer 2016-02-11 Skapat av Personalstaben ITM

VERKSAMHETSPLAN Dokumentdatum Ev. diarienummer 2016-02-11 Skapat av Personalstaben ITM 2016-02-11 Skapat av Personalstaben ITM Verksamhetsplan 2016 För Personalstaben vid skolan för Industriell Teknik och Management, ITM 2016-02-11 Skapat av Personalstaben ITM 1 MÅL 2016 Ledarwebb Personalstaben

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Dokumentdatum Ev. diarienummer 2014-12-31 Skapat av Personalstaben ITM

VERKSAMHETSPLAN Dokumentdatum Ev. diarienummer 2014-12-31 Skapat av Personalstaben ITM Skapat av Personalstaben ITM Verksamhetsplan För Personalstaben vid skolan för Industriell Teknik och Management, ITM Skapat av Personalstaben ITM 1 Organisation HR-ansvarig Personalhandläggare Personalhandläggare

Läs mer

Handlingsplan. För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, 2014. Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab

Handlingsplan. För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, 2014. Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab HANDLINGSPLAN Skapat av Deans office ITM Handlingsplan För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab 2. Verksamhetsplan, kommunikationsstab

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Dokumentdatum Bilaga Skapat av Kommunikationsstaben ITM

VERKSAMHETSPLAN Dokumentdatum Bilaga Skapat av Kommunikationsstaben ITM Skapat av Kommunikationsstaben ITM Verksamhetsplan För kommunikationsstaben vid skolan för industriell teknik och management, ITM 2013-2014 Skapat av Kommunikationsstaben ITM 1 Organisation Kommunikations-

Läs mer

Rekrytering av teknisk-, administrativ- och servicepersonal

Rekrytering av teknisk-, administrativ- och servicepersonal Rekrytering av teknisk-, administrativ- och servicepersonal Rekryteringsannonsering Rekryteringsannoinsering vid Universitetsförvaltningen Personalstab Personalstab vid ITM skolan SSG Samverkansgrupp vid

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Administrativ utvecklingsplan

Administrativ utvecklingsplan Administrativ utvecklingsplan 2013-2016 Skolan för Industriell teknik och management industriell teknik och management 1 2 Förord Skolan för industriell teknik och management (ITM) är en av KTH:s tre största

Läs mer

Handlingsplan. För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab

Handlingsplan. För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab HANDLINGSPLAN Skapat av Deans office ITM 2015-02-05 Handlingsplan För Deans office vid skolan för industriell teknik management, ITM, 2015 Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab 2. Verksamhetsplan, kommunikationsstab

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Verksamhetsplan för informationsstaben vid Skolan för industriell teknik och management, ITM 2010/2011.

Verksamhetsplan för informationsstaben vid Skolan för industriell teknik och management, ITM 2010/2011. 12 okt 2010 Verksamhetsplan för informationsstaben vid Skolan för industriell teknik och management, ITM 2010/2011. Förkortningar använda i texten: Verksamhetsåret = verksamhetsplanens giltighetstid. Infostaben

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan STYRDOKUMENT Dokumenttyp: Plan Ärendenummer: HIG-STYR 2017/76 Samlingsnr styrdok: HIG-STYR 2016/105 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2017-05-15 Reviderad: Giltighetstid: t.o.m. 2020-12-31 Arbetsmiljöplan

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Rapport från intern miljörevision

Rapport från intern miljörevision Skolan för industriell teknik och management (ITM) 2015-11-25 Rapport från intern miljörevision Skolan för industriell teknik och management (ITM) 1 Information om revisionsbesöket 1.1 Datum och tid 2015-11-20

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT Dnr V 2014/62 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att:

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att: Bilaga till Rektorsbeslut nr: 115 Datum: 2017-06-07 Dnr: 2017/3408-1.1 Checklista för klargörande av roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet Chefers övergripande miljöansvar framgår

Läs mer

Besluts och delegationsordning

Besluts och delegationsordning Skapat av Johanna Stellan, adm.chef Besluts och delegationsordning Delegationer till skolchefen och dennes vidaredelegationer Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad Gällande från 2015-10-15. Sammanfattning

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2016 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Verksamhetsplan. För ekonomistaben vid skolan för industriell teknik och management, ITM, 2014

Verksamhetsplan. För ekonomistaben vid skolan för industriell teknik och management, ITM, 2014 Skapat av Ekonomistaben ITM Verksamhetsplan För ekonomistaben vid skolan för industriell teknik management, ITM, 2014 Skapat av Ekonomistaben ITM 1 Organisation Ekonomi: Redovisnings: Jeanette Jakobsson

Läs mer

Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer för rekrytering fastställs enligt utarbetat förslag.

Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer för rekrytering fastställs enligt utarbetat förslag. Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 41 Den 2017-04-04 41 Dnr 2017/00115 Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer för rekrytering fastställs enligt

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Tegspedagogernas Ekonomisk förening. Målsättningen med Tegspedagogernas arbetsmiljöarbete

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Reviderat av kommunstyrelsen 2008-06-11, 177 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187 Reviderat av kommunfullmäktige 2011-04-26, 33 1(6) Innehåll Systematiskt

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institution för geovetenskaper

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institution för geovetenskaper HANDLINGSPLAN Dnr V 2014/694 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling - Institutionen för geovetenskaper Publicerad Beslutsfattare Gäller för www.gvc.gu.se Prefekt, Mark Johnson Institution för

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet Informationsförsörjning och utveckling DNR 9.4-18844/14 Sida 1 (6) 2014-12-18 Arkivmyndighetens beslut 2014:33 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Bolag Koncernen Mässfastigheter

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Ledningens uppföljning

Ledningens uppföljning Ledningens uppföljning Industriell teknik och managements miljöledningssystem Möte 160927 1. Mötet öppnas 1 1. Val av justerare Förslag: Pär Jönsson, vice skolchef 1. Inledning och syfte Uppfylla krav

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 1 (6) 2014-12-17. Dnr 897-14

Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 1 (6) 2014-12-17. Dnr 897-14 1 (6) 2014-12-17 Dnr 897-14 Verksamhetsstöd, HR Liisa Falk, personalhandläggare Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 Handlingsplanen har utarbetats i enlighet

Läs mer

Förbättringsledarutbildning 8

Förbättringsledarutbildning 8 Förbättringsledarutbildning 8 Syftet Är att öka den värdeskapande tiden och öka kvalitén för alla berörda parter i anställningsprocessen på Lasarettet i Ystad Process Hur ser nuläget ut? Bildandet av arbetsgrupp

Läs mer

PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER

PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER Arbetsförhållanden Utveckling och lönefrågor Rekrytering Trakasserier 2016-2018 DISKRIMINERINGSLAGEN SFS 2008:567, KAP 3, 13 Inledning Räddningstjänsten SÖRFs

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden 2010-02-24 Dnr 2044/2010-204 Arbetsmiljönämnden Delegering av arbetsmiljöuppgifter. PM Ersätter 5678/01-013 Anvisningar för arbetsmiljöarbetet vid institutionen. Arbetsmiljönämnden fastställde detta dokument

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet 2016-12-20 Förvaltningsavdelningen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Denna plan... 3 1.2 Inkluderande synsätt... 3 2. Diskrimineringslagen...

Läs mer

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Med uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet menas att fördela arbetsmiljöuppgifter från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. Politikerna i Barn-

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Riskhantering i praktiken

Riskhantering i praktiken Riskhantering i praktiken Presentation för SSG 2010-03-22 SSG Säkerhetskonferens 100322, Mattias Hedlund 1 LKAB KONCERNEN LKAB World Wide 3 800 anställda 13 % kvinnor 30-tal bolag 15-tal länder 650 anställda

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Delegation av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter inom arbetsmiljö, (miljö och säkerhet), personal och ekonomi från prefekt till forskargruppschef

Delegation av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter inom arbetsmiljö, (miljö och säkerhet), personal och ekonomi från prefekt till forskargruppschef Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö Delegation av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter inom arbetsmiljö, (miljö och säkerhet), personal och ekonomi från prefekt till forskargruppschef Delegationen

Läs mer

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete Institutionen för År 1. Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning av arbetsmiljöarbetet föregående år (.)... 3 1.2 Statistik, årlig uppföljning föregående år (.)... 6 1.3

Läs mer

Skellefteå City Airport AB

Skellefteå City Airport AB www.pwc.se Granskningsredogörelse Personalfrågor Robert Bergman Mars 2016 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte och revisionsfrågor...3 1.3. Revisionskriterier...3 1.4.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Hässleholms kommuns värdegrund Medborgaren i fokus Med respekt för individen Kvalitet som syns Hässleholms kommuns

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) Årlig av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 ska arbetsgivaren följa upp

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

guide Guide till Likabehandlingsplan

guide Guide till Likabehandlingsplan guide Guide till Likabehandlingsplan Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakultetens handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under

Samhällsvetenskapliga fakultetens handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under HANDLINGSPLAN Dnr S 2013/309 Samhällsvetenskapliga fakultetens handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under 2014-2015 Fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetens styrelse 2013-11-14.

Läs mer

Hvordan udnytter vi rammerne i den nye lovgivning?

Hvordan udnytter vi rammerne i den nye lovgivning? Hvordan udnytter vi rammerne i den nye lovgivning? Erfarenheter från Kalmar mejeri, Arla Foods, Sverige 2010-11-09 2010-11-09 Göran Bengtsson Vad jag tänker tala om Kalmar mejeri Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Revidering med anledning av att dok gällande handlingsplan mot sexuella trakasserier numera ingår i Jämställdhetsplan.

Revidering med anledning av att dok gällande handlingsplan mot sexuella trakasserier numera ingår i Jämställdhetsplan. Strategiskt Dokumentnummer 2958 Version 5.0 Fastställt: 2016-03-04 Fastställd av: Johnsson Torgny, HC Granskad av: Norberg Anette, HC Handläggare: Wikman Lena, RNC Förändringar från senaste version Revidering

Läs mer

Lokal handlingsplan för arbetsmiljö 2017 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Lokal handlingsplan för arbetsmiljö 2017 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 1 (5) Bilaga 3 Dnr 695-16 + Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Lokal handlingsplan för arbetsmiljö 2017 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Handlingsplanen har utarbetats i enlighet med

Läs mer

Introduktion och utveckling för Ny CHEF

Introduktion och utveckling för Ny CHEF Introduktion och utveckling för Ny CHEF En kvalitetsmässig och strukturerad chefsintroduktion och en plan för fortsatt chefsutveckling är en av de viktiga organisatoriska förutsättningarna för kommunens

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

BILAGA - Sammanställning av påtalade brister - Vidtagna åtgärder - Arbetsmiljöverkets inspektion våren 2014

BILAGA - Sammanställning av påtalade brister - Vidtagna åtgärder - Arbetsmiljöverkets inspektion våren 2014 Uppgiftsfördelning Vid inspektionstillfället saknades en tydlig, skriftlig fördelning av de arbetsmiljöuppgifter som ska utföras av skolledare och berörd skolintendent. Ni ska upprätta en tydlig fördelning

Läs mer

Lönesättning riktlinjer

Lönesättning riktlinjer Datum Reviderad 2016 01 12 Version Texten har lagts in nya mall 161001. Ej andra ändringar. Godkänd av Tony Schmidt Lönesättning riktlinjer Lönebildningen och lönesättningen på Tillväxtverket ska medverka

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Arbetsmiljöprojekt, inst f informationsteknologi, Sju Högst ANGelägna Rådiga Insatser för en Lysande Arbetsmiljö (SHANGRI-LA)

Arbetsmiljöprojekt, inst f informationsteknologi, Sju Högst ANGelägna Rådiga Insatser för en Lysande Arbetsmiljö (SHANGRI-LA) HL 100819 Beslut i institutionsstyrelsen 100909 Arbetsmiljöprojekt, inst f informationsteknologi, Shangri-La Sju Högst ANGelägna Rådiga Insatser för en Lysande Arbetsmiljö (SHANGRI-LA) Utbildning- och

Läs mer

Information för anställda

Information för anställda Information för anställda Skolan för Industriell teknik och management INDUSTRIELL TEKNIK OCH MANAGEMENT intra.itm.kth.se 1 Augusti 2015 2 Information om ITM-skolan Denna broschyr är tänkt för dig som

Läs mer

Mångfaldsplan. Volvo GTO Powertrain Production Skövde 2012-2014

Mångfaldsplan. Volvo GTO Powertrain Production Skövde 2012-2014 Mångfaldsplan Volvo GTO Powertrain Production Skövde 2012-2014 Framtagen av Mångfaldskommittén: Jens Holtinger, Platschef Nina Persson, HR-chef Jenny Gustafsson, HR Business Partner Thomas Medin, Funktionschef

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2012

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2012 HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 211-12-2 Verksamhetsplan för personalavdelningen 212 Personalavdelningens verksamhetsplan har arbetats fram tillsammans

Läs mer

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA MÖLNDALS STAD Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA med utgångspunkt från Arbetsmiljölagen och AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. MÖLNDALS STAD Kerstin Olofsson Arbetsmiljösamordnare,

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Dnr HS 2012/307-16 Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Punkter som i dokumentet är markerade med en * är sådana uppgifter som kan delegeras vidare. Delegeringen gäller

Läs mer

UPPFÖLJNING AV HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2014 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

UPPFÖLJNING AV HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2014 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT UPPFÖLJNING AV HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2014 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Beslutsfattare Ansvarig funktion Stina Sundling Wingfors, områdeschef Arbetsmiljö-

Läs mer

Delegation avarbetsmiljöansvar

Delegation avarbetsmiljöansvar 111) 2010-11-26 SKOLFÖRVALTNINGEN Sören Gustafsson till Skol nämnden i Sala Delegation avarbetsmiljöansvar Kommunstyrelsen har i beslut 2006-11-13 160, antagit och fastställt Arbetsmiljöpolicy och delegations

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun Information Så fungerar samverkan på olika nivåer Enköpings kommun Foto IBL Innehåll Inledning 5 Detta är samverkansavtalet 6 CSG central samverkansgrupp 8 FSG förvaltningens samverkansgrupp 10 SG enhetens

Läs mer

Guide för att hämta diarienummer, arkivera och överföra handlingar till W3D3

Guide för att hämta diarienummer, arkivera och överföra handlingar till W3D3 Guide för att hämta diarienummer, arkivera och överföra handlingar till W3D3 Upprättat av personalavdelningen, KTH, maj 2015 Innehåll 1. Koppla rekryteringsärenden till W3D3... 2 1.1 Rekryteringssystemet

Läs mer

Plan för arbete med jämlikhet och jämställdhet samt arbetsmiljö, ERG,

Plan för arbete med jämlikhet och jämställdhet samt arbetsmiljö, ERG, 1 Plan för arbete med samt, ERG, - Planen utarbetad av i samverkan med institutionens s- och jämlikhetsansvarige, skyddsombuden samt ERG:s ledningsgrupp. Medarbetare har haft möjlighet att ta del av och

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Teknikförvaltningen, 2008-08-14 Inledning En god och utvecklande arbetsmiljö bidrar till att förebygga arbetsskador och ohälsa,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget.

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Rutin systematiskt arbetsmiljöarbete 1 (5) 2013-03-14 Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Med systematiskt

Läs mer

Handlingsplan lika villkor

Handlingsplan lika villkor Handlingsplan för Lika villkor Institution/motsvarande: IBL Behandlad i LSG den: 2015-08-31 Fastslagen i institutionsstyrelsen/ motsvarande den: 2015-09-02 Beskrivning av vision: IBL ska vara en institution

Läs mer

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen BILAGA Medarbetarpolicy för Medarbetarpolicyn har tagits fram i samarbete mellan institutets samtliga avdelningar. Policyn gäller i första hand i två år, och ska sedan utvärderas och revideras. Fastställd

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6)

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6) Sammanställning av detaljerade AM mål för Förv_Bibl rev 2012 06 18 1(6) Detaljerade mål: Vad ska vi ha uppnått under 2012 13 Ansvaret för arbetsmiljön vid högskolan vilar på rektor. Rektor har fördelat

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2016 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2016 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT Dnr V 2016/110 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2016 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN Infoga din logotyp här JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN FÖRETAGSNAMN Fastställd 2017-00-00 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETSPLAN Här kan du lägga in en beskrivande text om vilket/vilka företag det gäller.

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

Ledningens uppföljning

Ledningens uppföljning Ledningens uppföljning Industriell teknik och managements miljöledningssystem Möte 150922 1. Mötet öppnas 1 2. Val av justerare Förslag Pär Jönsson 3. Inledning och syfte Uppfylla krav i ISO 14001, 4.6

Läs mer