Redovisningskonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisningskonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng"

Transkript

1 Redovisningskonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

2 Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara mot ett verkligt behov i arbetslivet. Därför deltar arbetslivet både i utformningen av utbildningen och genom att ställa sina arbetsplatser till förfogande under delar av utbildningen (LiA - Lärande i Arbete/arbetsplatspraktik) samt sitter med i ledningsgrupp. Läs mer om YH på Poäng En YH-utbildning ger YH-poäng. Fem poäng motsvarar en veckas studier. Kurserna i en YH-utbildning är i allmänhet inte tillgodoräkningsbara inom högskolan. Om de får tillgodoräknas prövas av respektive högskola. Studiefinansiering En YH-utbildning berättigar till studiemedel på samma sätt som högskoleutbildningar. Detta gäller under hela utbildningen, även under de delar som är arbetsplatsförlagda (LiA). Studiemedel kan du söka hos CSN (Centrala Studiestödsnämnden). Läs mer om CSN på Kvalitetssäkring För att bedöma att utbildningen uppfyller de mål som är satta genomförs ett flertal utvärderingar under utbildningstiden. Ledningsgruppen För att bli beviljad tillstånd att bedriva YH-utbildningar krävs ett uttalat behov av utbildad arbetskraft från den bransch som utbildningen riktar sig mot. För varje YH-utbildning finns en ledningsgrupp som är ytterst ansvarig för bland annat antagning av studerande, innehållet i utbildningen, utveckling, kvalitetsuppföljning och kompetens hos lärare. Ledningsgruppen består av: Företrädare för näringslivet Företrädare för universitet/högskola Företrädare för det offentliga skolväsendet Representant från utbildningsanordnaren Studeranderepresentant Majoriteten av ledamöterna i ledningsgruppen ska vara företrädare för arbetslivet. YH-myndigheten kontrollerar och stöttar samtliga YH-utbildningar i Sverige, samt genomför kontinuerligt kvalitetskontroller på olika sätt. Redovisningskonsult, 400 YH-poäng Övergripande mål med utbildningen är att den studerande efter genomförd yrkesutbildning ska kunna arbeta självständigt och i team med kvalificerade ärenden rörande redovisning, bokslut, deklaration, skatte- och företagsekonomisk rådgivning. Arbeta lösningsinriktat och konsultativt gentemot anställda, organisation och externa kontaktytor. Värdera resultat och analysera olika verksamheters lönsamhet, finansiella ställning och likviditet Upprätta och tolka ekonomiska kalkyler för ett företags lönsamhet, prissättning, finansering, likviditet och finansiella status. Konsultativa rollen Branschen står inför ett generationsskifte med stora behov av att kunna rekrytera kompetenta redovisningskonsulter och kompetenskrav som betonas av branschen är de konsultativa egenskaperna samt grund för en framtida auktorisation. Färdigheter och kunskaper om kommunikation, presentation och att arbeta analytiskt och lösningsorienterat är viktiga egenskaper i rollen som konsult. Den rådgivande/analyserande rollen kommer att bli än mer central och redovisningskonsulterna kommer att vara efterfrågade av företag

3 som behöver en ekonomisk rådgivare. Många av räkenskapsårets uppgifter blir mer och mer datoriserade/standardiserade och branschen ställer tydliga kompetenskrav i affärssystem och att en redovisningskonsult måste kunna tolka och anlysera information och finansiell data. Denna utbildning uppfyller de teoretiska kraven för grundnivån inför en auktorisation i FAR och SRF, dvs 200 YH-poäng Företagsekonomi, 50 YHpoäng Beskattningsrätt och 50 YH-poäng Handelsrätt. Kurser som ingår i utbildningen Ämne Antal poäng Affärssystem / IT-stöd 20 Beskattning 1 20 Privatbeskattning Beskattning 2 30 Företagsbeskattning Ekonomistyrning 55 Examensarbete 30 Extern redovisning 60 Handelsrätt 50 Kommunikation, presentationsteknik & rådgivning 10 Koncernredovisning 15 LiA Lärande i Arbete (praktik) Årsredovisning i AB 20 Påhlmans Handelsinstitut Påhlmans Handelsinstitut är ett av Sveriges äldsta handelsinstitut och grundades Påhlmans bedriver utbildningar inom ekonomi, marknadsföring, språk och juridik. Påhlmans Handelsinstitut har många års erfarenhet av att genomföra YH utbildningar och har totalt tre YH utbildningar inom ovan nämnda områden. Läs mer om Påhlmans på Undervisning/lärare 15 lärarledda lektioner/vecka hos Påhlmans Handelsinstitut i genomsnitt under utbildningen, övrig tid självstudier. Utbildningen är en heltidsutbildning. Lärarna är yrkesverksamma och de har så väl relevant examen som kompetens i det ämnet de undervisar i och konsulteras av Påhlmans Handelsinstitut. Undervisningen bygger på teori undervisning och problembaserad pedagogik som tillämpar teoretiska kunskaper i praktiska sammanhang. Projektarbeten och andra arbetsformer I utbildningen ingår bl.a. projektarbeten och presentationer i mindre grupper och/eller helklass. Praktik LiA = Lärande i Arbete I utbildningen ingår 20 veckor LiA kurs. LiA är fördelat på två delar/kurser. Lärande i arbete = praktisk tillämpning av utbildningens teoretiska avsnitt i ett av branschens företag under ledning av en handledare. Vi ser gärna att du söker din LiA själv, med hjälp av dina egna kontakter och målsättningar. I och med att Påhlmans har det slutliga ansvaret för att samtliga studerande har en LiA, använder vi vårt omfattande kontaktnät för att säkerställa LiA-platserna.

4 Förkunskaper För att kunna söka till denna utbildning behöver du ha grundläggande behörighet. Särskild förkunskaper är lägst betyget godkänt i Svenska B, Engelska B, Matematik B, Företagsekonomi B eller motsvarande kunskaper. Saknar du gymnasiebetyg enligt ovan kan du validera dina kunskaper via kostnadsfria kunskapstest, som i så fall görs hos Påhlmans Handelsinstitut. Ansökan Din kompletta ansökan ska innehålla följande: Ifyllt anmälningsformulär via Ditt kompletta CV Betygskopior som styrker din behörighet Efter att vi har mottagit din ansökan erhåller du en bekräftelse från oss via e- post med ytterligare information. Urval och antagning Din ansökan bedöms efter betyg och/eller tidigare utbildningar, arbetslivserfarenhet (minst deltid, oavsett bransch) samt särskilt prov inom företagsekonomi. Ansökningarna dokumenteras och granskas av utbildningsanordnaren. Alla som är behöriga kallas att skriva det särskilda provet som den sökande måste skriva minst godkänt på. Poäng för betyg, arbetslivserfarenhet och särskilt prov räknas samman. Antagning och beslut tas därefter av ledningsgruppen. Den sökanden antas i den ordning poängen utvisar, där den med högst poäng antas först. Antagningsbesked kommer i vecka Betyg i utbildningen Betygen grundar sig på följande: Muntliga och skriftliga prov efter varje kursavsnitt Bedömning av projektarbeten Uppföljning av LiA perioder Betygsgrader Icke Godkänd, Godkänd, Väl Godkänd För godkänd examen krävs Minst godkänd betyg i samtliga av utbildningens kurser. Har du fullföljt utbildningen får du ett examensbevis och ett Europass. Europasset är ett komplement till examensbeviset på engelska som gör att du lättare kan marknadsföra dig utomlands. Har du inte fullföljt alla kurser på utbildningen får du ett utbildningsbevis. Sista ansökningsdag Din kompletta ansökan för ht 2014 ska vara oss tillhanda senast fredag den 25 april 2014.

5 Utbildningsstart Augusti Kurslokaler Hagagatan, Stockholm (T-bana Odenplan) Utbildningslängd 80 veckor, varav 20 veckor LiA (Lärande i Arbete/praktik) Antal studerandeplatser 33 Litteratur Bekostas av deltagaren själv. Informationsmöten Kommer att hållas i Aulan på Medborgarskolans Hus, Hagagatan 23 A på torsdagen den 3 april mellan och samt tisdagen den 8 april mellan och Information Monika Kageryd, tfn

6 Poängfördelning, kursplaner och mål Affärssystem /IT-stöd, 10 poäng De studerande kommer att arbete i i affärssystemen Agresso och Visma i samarbete med dessa leverantörer. Efter kursen kommer deltagaren att kunna använda ovanstående applikationer/system som självklara arbetsverktyg inom sitt kommande yrke. Vidare kommer man arbeta med Excel och PowerPoint. - Hur skapar man rapporter & analyser - Digitalisering av ekonomin - vad innebär digitala plattformar. Beskattning 1, 20 poäng Privatbeskattning De studerande ska ha goda kunskaper om hur det svenska skattesystemet är uppbyggt och vara väl insatta i gällande skattelagstiftning. De studerande skall kunna utföra skatteberäkningar för privatpersoner i inkomstslagen tjänst och kapital samt kunna förstå de skattemässiga konsekvenserna av olika alternativ och beslut. De ska även praktiskt kunna upprätta inkomstdeklarationer med relevanta bilagor för privatpersoner. - Inkomst av tjänst Ökade levnadskostnader vid tjänsteresor Resekostnader Arbetsresor Avdrag i tjänst. - Inkomst av kapital Försäljning av värdepapper Försäljning av fastigheter Uthyrning av privatbostad Försäljning av övriga tillgångar. Beskattning 2, 30 poäng Företagsbeskattning Kursen ger de studerande kunskaper om beskattning av olika företagsformer samt de skatteregler som gäller för inkomstslaget näringsverksamhet. De studerande skall praktiskt kunna upprätta deklarationer för inkomstskatt, mervärdeskatt samt socialavgifter. Kursen ger också kunskaper om skatteprocessen samt Skattemyndigheternas organisation och verksamhet. - Skatteregler för aktiebolag - Skatteregler för enskild näringsverksamhet - Skatteregler för handelsbolag och dess delägare - Skatteregler för fåmansföretag - Koncernbeskattning - Mervärdesskatt och socialavgifter.

7 Ekonomistyrning, 55 poäng Efter genomgången kurs ska den studerande kunna: - värdera resultat och analysera olika verksamheters lönsamhet, finansiella ställning och likviditet - förstå sambandet mellan, och tolkning av, redovisningsrapporter på koncern respektive bolagsnivå - förstå kassaflödesanalysens innehåll och samband med RR & BR. Projektarbetet skall ge de studerande praktisk erfarenhet av budgetarbete/-ekonomisk planering i ett mindre företag och ge den studerande träning i hur ekonomiplaneringen används som underlag för bedömning av företagets lönsamhet och likviditet. - Priskalkylering och Budgetering - Finansiell planering, Kapitalbehovsberäkning, Investeringskalkyler samt Intern Redovisning - Räkenskapsanalys - Projektarbete i Ekonomistyrning - Kursen ger kunskap om de grundläggande begreppen inom ekonomistyrning, olika metoder för priskalkylering samt kunskaper i internredovisning och om budgetprocessen i företag. Examensarbete, 30 poäng De studerande ska arbeta med ett företag från affärsidé till analys av bokslut och föreslå lösningar med analyser och kostnadskalkyl/ budget. Arbetet utförs i par med lärarhandledning. De studerande ska slutligen presentera arbetet inför klassen muntligt. - sortera, bearbeta och strukturera underlaget - arbeta i affärsystem samt annat it-stöd - resonera kring resultatet och dra slutsatser. - Starta och registrera ett företag och utforma affärsidé - Göra nödvändiga budgetar för företagetstartkapitalbudget, resultat-och likviditetsbudget - Kontera ett antal affärshändelser under året - Gör nödvändiga periodiseringar och bokslutsdispositioner och upprätta en årsredovisning - Analysera bokslutet med viktiga nyckeltal- dra slutsatser om vad som skett och rådgivning inför kommande år - Upprätta en deklaration för bolaget.

8 Extern redovisning, 60 poäng Efter genomgången kurs ska den studerande självständigt kunna sköta redovisning och bokslut hos mindre och medelstora företag, samt ha en god insikt i de lagar och regler som styr redovisning och bokslut. Den studerande ska kunna söka information och självständigt lösa frågeställningar inom redovisningsområdet. Den studerande ska med lätthet använda sig av system och program. - Företagsformer - Organisations- och redovisningsteori samt ekonomiska grundbegrepp - Lagar och regler som styr redovisningen - BAS-kontoplanen - Löpande bokföring inkl bokföring på dator - Periodiseringar - Värdering av omsättningstillgångar - Värdering av anläggningstillgångar - Skulder och Avsättningar - Bokslutsdispositioner och Obeskattade reserver - Aktiebolagets skatt - Eget kapital i aktiebolag - Resultatfördelning i handelsbolag. Handelsrätt, 50 poäng Översikt av handelsrättens olika delar: avtalsrätt, köprätt, fastighetsrätt, associationsrätt, skadeståndsrätt, ekonomisk familjerätt, fordringsrätt, utsökningsrätt, immaterialrätt och marknadsrätt. Den studerande ska, efter kursens slut, utifrån ett praktiskt perspektiv känna till och kunna identifiera de mest centrala rättsliga problemställningarna i vårt handelsrättssystem och kunna tillämpa och tolka utvalda delar av lagstiftningen, främst inom handelsrättsområdet. Kommunikation, Presentationsteknik och rådgivning, 10 poäng Den studerande ska efter genomförd kurs förstå villkoren för människors kommunikation, få en övergripande inblick i modern psykologi i affärslivet samt stärka sin personliga insikt för att förbättra relationer och kontakter samt kunna göra presentationer med kvalificerat innehåll inför andra. - Retorik - Presentationsteknik - Praktiska övningar.

9 Koncernredovisning, 15 poäng Kursen ger kunskap om de grundläggande begreppen inom koncernredovisning. Den studerande ska erhålla kunskaper om de lagar och rekommendationer som styr koncernredovisningen för olika typer av koncerner. Vidare ska den studerande ha god förståelse för de olika metoder som används i koncernredovisning och om hur olika beslut påverka koncernens resultat, ställning och skattesituation. - Vad är en koncern? - Redovisningsprinciper - Lagbestämmelser och redovisningsrekommendationer för onoterade företag - Lagbestämmelser och internationella redovisningsstandarder för noterade företag - Översiktlig beskrivning av redovisning för koncerner - Tillämpningsexempel - Fördjupningsexempel - Tillämpningsexempel enligt IFRS - Valutaomräkning - Koncernens eget kapital - Moderföretagets utdelning - Poolningsmetoden - Kapitalandelsmetoden - Klyvningsmetoden - Försäljning av dotter- och intresseföretag - Kassaflödesanalys - Koncernen från beskattningssynpunkt. LiA 1, 50 poäng Efter kursen ska den studerande ha praktiska kunskaper i redovisning och bokslut hos mindre och medelstora företag, samt kunna tillämpa lagar och bestämmelser som styr bokslutsarbete. Den studerande ska kunna reflektera över en redovisningsekonoms roll och arbetsuppgifter. - Praktiskt arbete med redovisning - Löpande bokföring - Användande av aktuellt programvara för bokföringsarbete på företaget - Delta i bokslutsarbete - Bedöma det aktuella företagets lönsamhet och likviditet.

10 LiA 2, 50 poäng Efter kursen ska den studerande kunna tillämpa sina kunskaper som en integrerad helhet i arbetet som redovisningsekonom, sköta företagets redovisning i olika former, delta som medverkande i ett rådgivarteam inom olika frågor, samt presentera kvalificerade ekonomiska bedömningar inför ledningsgrupp eller extern kund. - Tillämpa lagar och regler som styr redovisning och bokslutsarbete - Delta i deklarationsarbete - Upprätta deklarationer - Hantera beskattningsproblematik - Använda baskontoplan - Upprätta företagsanalys - Upprätta ekonomiska kalkyler - Analys av verksamhetens finansiella ställning och likviditet - Använda dator för redovisning, finansiering och budgetering - Planera och delta i arbete inom internt rådgivningsteam - Presentation av kalkyler, analyser, budget eller liknande för ledningsgrupp/kund. Årsredovisning i AB, 20 poäng Att i projektform självständigt kunna upprätta en komplett årsredovisning för ett mindre aktiebolag. Projektarbetet ger den studerande insikt och erfarenhet av hur årsredovisningens olika delar ställs samman till en helhet utifrån lagar och regler. Att ge den studerande en insikt i revisorns roll samt att ge en frågebank kring poster i Resultat- & Balansräkningen och företagets övriga redovisning. Arbetet fortlöper som en process där de studerande under kursens gång genomför ett projektarbete. - Upprätta en årsredovisning enligt ÅRL - Sammanställa ett komplett bokslut med resultat- och balansräkning - Förvaltningsberättelse - Tilläggsupplysningar med tillhörande notapparat - Övriga nödvändiga formalia för en fullständig årsredovisning. - Redovisningsprinciper - Revisionsuppdragets olika delar. Observera att ändringar kan förekomma.

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER Bokföring I grunder Bokföring II årsbokslut Bokföring III årsredovisning enligt K2 Bokföring IV årsredovisning enligt K3 På FEI är vi experter på bokföring! Vårt

Läs mer

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 2 YRKESHÖGSKOLAN 8 FÖRDELAR ARBETSLIVET FOTO: MAGNUS

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland 3 (16) Datum: 2011-12-14 2825 Rapport Bedömning av förberedelser och start av European Training Program Business & Service

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT

VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT Mot en nationell struktur Titel: Valideringsdelegationens slutrapport Mot en nationell struktur Utgiven av Valideringsdelegationen Omslagsfoto: Scanpix Foto inlaga:

Läs mer

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sveriges bästa i SRF:s stall Kontrollbalansräkning i praktik och teori SRF möter banker över hela landet! Med exempel från verkligheten

Läs mer

Medicinsk fotterapeut. Redovisningsekonom.Net utvecklare Kvalificerad Inköpare. www.nyhs.se

Medicinsk fotterapeut. Redovisningsekonom.Net utvecklare Kvalificerad Inköpare. www.nyhs.se Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom.Net utvecklare Kvalificerad Inköpare www.nyhs.se FRAMTIDENS KUNSKAPER - MORGONDAGENS JOBB! Välkommen till Norrlands Yrkeshögskola Norrlands Yrkeshögskola har sedan

Läs mer

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng Kursplan & UTBILDNINGSINNEHÅLL VM06 VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VM06 Innehåll INNEHÅLL Utbildnings mål 3 Kursöversikt 5 Undervisning och examensformer 5 Kurs: Lia

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik

Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik Sund Rådgivning med 30 års erfarenhet av affärsutveckling Sund Rådgivning har som uppgift att stötta och ge råd till dig som

Läs mer

Här ger vi översiktlig information samt praktiska tips om vad man bör tänka på när man startar, driver eller avslutar en tandvårdsverksamhet.

Här ger vi översiktlig information samt praktiska tips om vad man bör tänka på när man startar, driver eller avslutar en tandvårdsverksamhet. Privattandläkarna är en branschorganisation som arbetar med företagarfrågor inom tandvården. Vi arbetar för en fortsatt positiv utveckling av svensk tandvård, med fokus på våra medlemmars villkor samt

Läs mer