r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket"

Transkript

1 Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

2 Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen Arbetsmarknaden Yrkeshögskolan Utbildningens mål och innehåll Att läsa på distans Röster om utbildningen....9 Behörighet, urval och ansökan Semhar Petros, student Smidigt att läsa på distans Efter akademiska studier till statsvetare började jag så småningom arbeta med ekonomi och fastnade för det. När jag sökte Iterums utbildning redovisningsekonom hade jag arbetat med redovisning och ekonomi i tre år. Jag ville läsa utbildningen för att utveckla mig och ta mig an svårare arbetsuppgifter. Det har varit smidigt för mig att läsa på distans i Stockholm. Det är praktiskt att inte behöva gå på många schemalagda lektioner utan kunna läsa på kvällar och helger. 1

3 Redovisningsekonom en efterfrågad yrkesroll Utbildningen till redovisningsekonom passar dig som vill ha en spännande utvecklande yrkesroll och som vill ha en bra start på karriären. Du kan arbeta som konsult på en redovisningsbyrå, internt på ett företag eller inom en offentlig verksamhet. Vad du väljer att satsa på beror på vilket mål du har med utbildningen och vilka möjligheter du har på din bostadsort. Utbildningen ger dig kompetens inom redovisning, skatte- och handelsrätt, lönehantering, affärsengelska och hur företag styr, planerar och följer upp sin verksamhet. Genom praktikperioder och examensarbete får du en direkt koppling till arbetsmarknaden. Vi lägger stor vikt på att du får både insikter och verktyg för att kunna arbeta konsultativt i din blivande yrkesroll. Att kunna hantverket är en förutsättning, men du måste också kunna hantera kunder och medarbetare på ett bra sätt Arbetsmarknaden Det kommande decenniet kräver väsentligt fler och bättre utbildade redovisningsekonomer. Avskaffandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag har drastiskt ökat behovet av kompetenta redovisningsekonomer och många småföretag efterfrågar kostnadseffektiv hjälp med den löpande redovisningen. Redovisningsekonomer behövs inom alla branscher och inom alla typer av företag och organisationer. Behovet av personer som kan arbeta operativt som redovisningskonsulter ökar stadigt inom både bemanningsbranschen och hos outsourcingföretag. Många redovisningsekonomer kommer att gå i pension under kommande år, vilket ytterligare förstärker efterfrågan på nya kompetenta medarbetare Vilken kompetens krävs? Kompetenskraven på redovisningsekonomer har förändrats under senare år. Enklare rutinarbete har i stora stycken försvunnit och ersatts av olika typer av systemstöd. Därför krävs nu att nyanställd personal har utbildning och praktisk erfarenhet av att hantera helheten inom redovisningsområdet. För att kunna förstå och ta ansvar för helheten i redovisningen krävs också kunskaper inom beskattning och juridik samt förmåga att tolka och tillämpa lagstiftning och rekommendationer. Mindre företag efterfrågar även rådgivning inom ett bredare fält än enbart den löpande redovisningen. En redovisningekonom ska l vara självständig i arbetet gällande löpande bokslut och deklarationer l ha kunskap om och kunna tolka lagar och rekommendationer som styr och reglerar redovisningen l ha förståelse för hur skattelagstiftning och handelsrätt påverkar redovisningen l på bästa sätt hantera intressenters krav och förväntningar på en effektiv ekonomistyrning l ha hög social kompetens, att arbeta som redovisningsekonom är i hög grad ett serviceyrke l kunna förmedla information till en ledningsgrupp eller olika projektgrupper samt ge råd till chefer l ha logisk och analytisk förmåga och kunna göra rimlighetsbedömningar l ha kunskaper inom projektledning samt ha ett konsultativt förhållningssätt l vara noggrann, stresstålig och samvetsgrann l kunna hantera engelska som koncernspråk en nödvändighet i en global organisation 2

4 Om yrkeshögskolan Yrkeshögskolan Yrkeshögskolan är en statligt finansierad eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teori med arbetslivsanknutet lärande och som utbildar för tydliga yrkesroller. Samarbete med arbetsliv Utbildningarna är skräddarsydda i nära samarbete med arbetslivet. För varje utbildning finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen lever upp till målen och att undervisningen bedrivs på ett bra sätt. Ledningsgruppens majoritet består av representanter från arbetslivet. Lärande i arbete På de flesta utbildningar inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik ute på en eller flera arbetsplatser, så kallad LIA (lärande i arbete). På din LIA-arbetsplats utbildas du i skarpt läge, vilket gör att du får en god insikt i vad yrket innebär och är väl rustad för din yrkesroll. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen. Studiestöd En yrkeshögskoleutbildning är kostnadsfri för dig som studerar och du har möjlighet att söka studiemedel hos Centrala studiemedelsnämnden (CSN). Du kan söka stöd för hela utbildningstiden, alltså även under de delar som är arbetsplatsförlagda. Du bekostar din kurslitteratur själv. Utförlig information om studiemedel finns hos Centrala studiestödsnämnden dit du också skickar din ansökan om studiestöd. Läs mer på csn.se. Examen Efter avslutad utbildning som omfattar minst 200 YH-poäng får du en yrkeshögskoleexamen. För att få en kvalificerad yrkeshögskoleexamen krävs att utbildningen omfattar minst 400 YH-poäng och att minst 25 procent av utbildningstiden är Lärande i arbete (LIA) samt att ett examensarbete ingår i utbildningen. 3

5 Utbildningens mål och innehåll Utbildningens mål Utbildningen ger dig grundläggande kompetens för att kunna arbeta som redovisningskonsult. Om ditt mål är att bli auktoriserad redovisningskonsult kan du bli det efter några år i yrket. Du kan också ta en roll som innebär att ensam ansvara för företagets redovisning, såväl det löpande arbetet som bokslutsarbete och deklaration. Du kan även arbeta i medelstora och stora företag i en grupp med ansvar för delar av företagets redovisning. Andra vägar att gå är att arbeta på ett bemanningsföretag eller i en offentlig verksamhet där rollen innebär att verka för att de ekonomiska resurserna utnyttjas på bästa sätt i arbetet att nå uppsatta mål. På några års sikt ska du dessutom kunna starta egen verksamhet som redovisningskonsult. Utbildningens innehåll Utbildningen omfattar 400 YH-poäng och en veckas heltidsstudier motsvarar 5 YH-poäng. Av kursöversikten framgår de olika delkursernas omfattning och innehåll. Löpande bokföring 40 YH-p Målet är att du som studerande får kunskaper och färdigheter i att kunna hantera ett företags samtliga löpande ekonomirutiner. Du lär dig till exempel hantering av grundbokföring, arbete i olika försystem, hantering av skatter och avgifter, månatliga avstämningar och rapporter. Löpande lönehantering 15 YH-p Målet är att täcka in det löpande lönearbetet under den vanliga lönemånaden. Du får också förståelse för de årliga årsskiftesrutinerna som förekommer i löneadministrationen. Planering inför årsbokslut 15 YH-p Målet är att ge kunskaper och färdigheter i att självständigt och tillsammans med andra samverka i planeringen inför ett årsbokslut i ett företag. Praktiskt bokslutsarbete 40 YH-p Målet är att ge kunskaper och färdigheter i att ta fram ett årsbokslut för ett AB/EF/HB. Då det finns ett starkt samband mellan årsbokslutet och det skattemässiga resultatet innehåller kursen också kopplingar till effekten i företagets skattesituation. Kursen tar upp den komplexitet som finns i ett större företags årsbokslutsarbete för att ge en förståelse för arbetet på en större ekonomiavdelning. 4

6 Fördjupning redovisning 30 YH-p Kursen ger fördjupade kunskaper och färdigheter i att planera och ta fram bokslut månadsvis och vid årsskifte i ett företag och i en mindre koncern. Den fördjupade förmågan gäller bland annat att förstå och kunna analysera ett ekonomiskt utfall vid ett årsbokslut. Ekonomistyrning 10 YH-p Målet är att ge träning i att analysera och ta fram beslutsunderlag från företagets redovisning med hjälp av analysprogram och Excel. Du tränas i att förmedla dina analyser till ledning/ägare/ verksamhet utifrån helårsutfall. Beskattningsrätt 35 YH-p Kursens mål är att ge förståelse och praktiskt kunskap för såväl juridiska som fysiska personers beskattning. Förutom att fokusera på företagsbeskattning tar kursen upp beskattning för företagsägare. Handelsrätt 25 YH-p Kursen ger övergripande kunskaper och färdigheter i att praktiskt hantera löpande frågeställningar i ett företags verksamhet/redovisning kopplat till rättsliga ämnesområden. Kursen utgår från praktiska exempel och kopplar till gällande lagstiftning och aktuella rättsfall. Särskild vikt läggs vid förståelse och tillämpningen av ABL. Rapporter och kommunikation 10 YH-p Målet är att ge kunskaper och färdigheter i att kunna sammanställa och presentera tydliga och begripliga ekonomiska rapporter till ägare, styrelse, ledningsgrupp, andra ekonomer och anställda. Den konsultativa redovisningsrollen 20 YH-p Kursen behandlar den moderna rollen som redovisningsekonom och dess bidrag i företag och organisationer men även ur ett historiskt perspektiv. Du ska också förstå och kunna beskriva den praktiska tillämpningen av sekretess och yrkesetik i yrkesrollen. Affärsengelska inriktning redovisning 20 YH-p I den här kursen utvecklas din förmåga att använda engelska språket i tal och skrift med fokus på redovisningsfrågor och rapportering.

7 Arbetsplatsförlagt projektarbete 40 YH-p Ett examensarbete genomförs i projektform och i samarbete med en organisation eller ett företag. Uppdraget ska svara mot ett verkligt behov och bidra till någon form av förändring eller förbättring på en redovisningsavdelning eller redovisningsbyrå. LIA 1 Praktisk redovisning och beskattning 1 40 YH-p Syftet är att praktiskt tillämpa de moment som ingår i de förberedande skolförlagda kurserna på en arbetsplats. Kursen innehåller praktiskt arbete inom hela redovisningsområdet. LIA 2 Praktisk redovisning och beskattning 2 60 YH-p Du får en fördjupad praktisk kunskap om helheten i redovisningen samt i företagsbeskattning på en arbetsplats. Syftet är att praktiskt tillämpa de moment som ingår i de förberedande skolförlagda kurserna. Målet är att de studerande efter avslutad kurs ska vara väl förtrogna med de rutiner och rapporter som hör till det praktiska arbetet inom hela redovisningsområdet. Olle Forsell, Tidigare VD på Ordna Ekonomistyrning Viktigt att kunna arbeta kundorienterat Redovisning som tjänst efterfrågas alltmer och är relativt sett mindre konjunkturkänslig än många andra företagstjänster. Det finns därför ett stort behov av redovisningskonsulter med goda kunskaper i hantverket och som kan arbeta kundorienterat. För att bli en bra redovisningskonsult är det tre egenskaper som behöver tränas och utvecklas: lyhördhet mot kunden, ett ansvarstagande mot sig själv och en noggrannhet i det egna arbetet. 5

8 Att läsa på distans Studietakt och studieform Utbildningen som är distansbaserad med regelbundna träffar i Stockholm bedrivs på heltid under två års tid. Studietakten under LIA-perioderna är också på heltid med de arbetstider som gäller för respektive arbetsplats. Distansstudierna genomförs via vår egen utbildningsportal och allt du behöver i form av utrustning är en dator och tillgång till internet. Du har stor frihet att bestämma själv när du vill studera och det går att kombinera deltidsstudier med deltidsarbete. Även om distansstudierna erbjuder stor flexibilitet är det viktigt att du kan avsätta tillräckligt mycket tid för studierna. Då de gemensamma träffarna är en väsentlig del av utbildningen bör din livssituation också tillåta att du är borta från hemmet under ett antal dagar per termin. Räkna även med rese- och boendekostnader i samband med träffarna om du inte bor på studieorten. E-lärande Utbildningen genomförs huvudsakligen på distans via vår egen utbildningsportal. Läraren är en aktiv deltagare på olika kursforum och återkopplar resultat och bedömningar.i flera av modulerna ingår muntliga och skriftliga uppgifter som vanligen redovisas och återkopplas vid de gemensamma träffarna. Kännetecknande för vårt distansupplägg är att det för varje studerande skapas omfattande dokumentation av hans eller hennes kontinuerliga arbete under kursen, som tillsammans med resultat från tentamina och tester bildar underlag för en väl dokumenterad betygssättning. En kurs består av ett antal moduler som var och en behandlar ett avgränsat område av kursen. Varje modul är sedan uppdelad i ett antal olika pass. Under varje pass ska den studerande läsa in sig på ett nytt område, lyssna på en föreläsning, göra sina egna anteckningar, sammanfatta och ta ut det viktigaste innehållet och bekräfta sin nya kompetens genom egna uppgifter och övningar. Under hela processen kan den studerande diskutera och reflektera på forum med andra kursdeltagare och få återkoppling på sina funderingar från läraren. Varje kursdeltagare förväntas både formulera egna frågeställningar och den studerande och reflektera kring andras inlägg. Utbildningsportal På vår utbildningsportal sker kunskapsöverföringen och lärandet för varje studerande genom: l utbildningsdokumentation såsom övergripande planering, kursmål och kursplaner l instuderingsfrågor med svarsförslag och andra arbetsuppgifter l inspelade föreläsningar l webblänkar till informationsbanker i form av t.ex. lagar och regler l information från ledningsgruppen och utbildningsanordnaren l frågor och svar mellan lärare och studerande l självtester l inlämningsuppgifter i grupp och enskilt l tentamina och tester l forum och erfarenhetsutbyte mellan de studerande l relevant kurslitteratur 7

9 Gemensamma träffar i Stockholm En viktig förutsättning för fördjupad kommunikation över nätet är att kontakten bygger på det personliga mötet. För att nå pedagogisk framgång är det viktigt att bygga gruppen och att skapa personliga relationer, vilka därefter kan utvecklas på distans. Effektiv distansutbildning innefattar således även fysiska träffar, och därför ingår tre till fyra gemensamma träffar per termin i våra moderna utbildningslokaler i Stockholm. Varje träff är på två, ibland tre dagar. Vid de gemensamma träffarna ligger fokus på gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte kring aktuella teman. Under träffarna sker även uppstart av nya moduler i de pågående kurserna i utbildningen, samtidigt som träffarna möjliggör en diskussion och erfarenhetsutbyte kring de moduler som har avslutats. LIA (Lärande i arbetet) LIA (praktiken) är en väsentlig del av utbildningen och en viktig väg in på arbetsmarknaden. LIAperioderna ska präglas av delaktighet och medverkan i en social arbetsgemenskap. Utbildningen kommer därför att ge de studerande verktyg för att kunna förstå grupprocesser och att hantera relationer då detta har betydelse för möjligheterna till lärande. Du kan med fördel förlägga dina LIA-perioder på din bostadsort och kanske också på din befintliga arbetsplats. Det är viktigt att du själv är delaktig i anskaffandet av LIA-plats, men du får naturligtvis stöd och hjälp från oss. Anna-Lena Söderström, student Startat en ny karriär Jag hade jobbat med löner åtta år i kommunen i Orsa och ville byta yrkesinriktning. En kompis tipsade om Iterums utbildningar för att de har så engagerade lärare. När jag såg att man kunde läsa till redovisningsekonom kändes det som rätt väg att gå. Så snart utbildningen började sökte jag praktikplats i Mora där jag sedan fick fast jobb. 8

10 Röster om utbildningen anneli larsson, Koncernekonom, Proffice Redovisningsekonomen ska ha ett affärstänk Redovisningsekonomer kommer alltid att efterfrågas, men det krävs rätt kompetens, både teoretisk och praktisk. De enkla rutinarbeten som kunde göras av ekonomiassistenter håller på att försvinna. Förutom en bra grundkompetens ställs det i dag krav på att redovisningsekonomen ska vara analytisk och ha ett affärstänk. Det är viktigt att man har en förståelse för hur redovisningen behöver utformas för att den ska kunna utgöra ett underlag för beslut. Dan Jonsson, student Utvecklar mig i min yrkesroll Jag jobbar på en redovisningsbyrå i Sveg och ville fylla på med kunskaper inom ekonomi och redovisning för att utveckla mig i min yrkesroll. Det har varit perfekt för mig att läsa på distans och därmed kunna bo kvar i Sveg där jag har min familj och mitt jobb. Egentligen har jag svårt att läsa på distans för att man ska studera allt på egen hand, men tack vare flera träffar i Stockholm har det fungerat bra. Det finns också ett levande forum med aktiva studenter och vi får hyfsat snabba svar på våra frågor från vår lärare. Marie Björksten, Auktoriserad redovisningskonsult SRF, Effectima Allt högre kompetenskrav Behovet av redovisningsekonomer ökar bland annat beroende på att många mindre bolag som valt bort revisorn nu har behov av redovisningsekonomer. Vi är en liten byrå men beräknar att årligen anställa nya medarbetare. Helhetssyn och förmåga att kommunicera med kunderna är viktiga kompetenser, och vi har svårt att få tag på bra folk. 9

11 Behörighet, urval och ansökan BEHÖRIGHET TILL YRKESHÖGSKOLAN För att vara behörig till yrkeshögskolan måste du ha svensk gymnasieexamen, eller ha förvärvat motsvarande kunskaper genom arbete och/eller andra studier i Sverige eller utomlands. Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att klara av utbildningen. Olika utbildningar kan dessutom ställa krav på särskilda förkunskaper. Mer information finns på Myndigheten för yrkeshögskolans webbsida, yrkeshogskolan.se. SÄRSKILDA FÖRKUNSKAPER För att söka till utbildningen till Redovisningsekonom ska du även ha godkänt betyg i följande kurser: l Matematik 2 (alternativt Matematik B) l Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 (alternativt Svenska A eller Svenska som andraspråk A) l Engelska 6 (alternativt Engelska B) Du som har avgångsbetyg med sifferbetyg från gymnasiet ska ha betyg i matematik och engelska som motsvarar minst två årskurser på en gymnasielinje samt betyg i svenska som motsvarar minst en årskurs. Du ska ha minst betyg tre i respektive ämne. Kontakta oss om du är osäker på om din utbildning och/eller arbetslivserfarenhet uppfyller behörighetskraven 10

12 URVALSKRITERIER Om vi får fler behöriga sökande än antalet utbildningsplatser gör vi ett urval. Vår urvalsprocess bygger på ett meritpoängsystem där vi värderar följande kriterier: Högskolemeriter l Studier vid högskola eller universitet är meriterande. En till två fullföljda terminer på heltid ger tre meritpoäng. Tre eller fler terminer ger fem poäng. En heltidstermin motsvarar 30 högskolepoäng enligt nuvarande betygssystemet och 20 poäng enligt det tidigare systemet. Tidigare studier vid högskola eller universitet kan ge maximalt fem poäng. Arbetslivserfarenhet l Arbetslivserfarenhet är meriterande. Ett till två års sammanhängande anställning med en tjänstgöringsgrad på minst 75 procent ger tre meritpoäng. Tre år eller fler ger fem poäng. Arbetslivserfarenhet kan ge maximalt fem poäng. Särskilt prov l Alla behöriga sökande bjuds in till ett skriftligt webbaserat prov. Provet testar färdigheter inom logiskt tänkande, språkförståelse (svenska och engelska) samt förmåga att hämta och analysera information från olika källor. Särskilt prov kan ge maximalt 30 poäng. Det slutgiltiga urvalet baseras på det sammanräknade värdet av högskolemeriter, arbetslivserfarenhet samt resultatet från det särskilda provet. Det totala urvalsvärdet utgör sedan underlag för det antagningsbeslut som fattas av utbildningens ledningsgrupp. ANSÖKAN Du ansöker till utbildningen via webbansökan på vår hemsida, iterum.se. Där hittar du också information om nästa utbildningsstart och sista ansökningsdag. Iterum web Redovisning h e l e n e b o r g s g ata n 2a, st o c k h o l m t e l i n f e r u m.se i t e r u m.se

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland 3 (16) Datum: 2011-12-14 2825 Rapport Bedömning av förberedelser och start av European Training Program Business & Service

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Medicinsk fotterapeut. Redovisningsekonom.Net utvecklare Kvalificerad Inköpare. www.nyhs.se

Medicinsk fotterapeut. Redovisningsekonom.Net utvecklare Kvalificerad Inköpare. www.nyhs.se Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom.Net utvecklare Kvalificerad Inköpare www.nyhs.se FRAMTIDENS KUNSKAPER - MORGONDAGENS JOBB! Välkommen till Norrlands Yrkeshögskola Norrlands Yrkeshögskola har sedan

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 2 YRKESHÖGSKOLAN 8 FÖRDELAR ARBETSLIVET FOTO: MAGNUS

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Plugga vidare så väljer du rätt!

Plugga vidare så väljer du rätt! En tidning från 40 temasidor för dig som vill plugga vidare Programledaren Kodjo Akolor:» Jag är ett år ifrån att ta examen i internationell ekonomi Studera utomlands så gör du Shahnaz Pervin blir färdig

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Lärande inom äldreomsorgen Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Eva Lindelöf, Kerstin Sjösvärd och Ingrid Skeppstedt Sommaren 2006 Lärande inom

Läs mer

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Linda Eriksson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete (SGSAEP), 33:2012 Examensarbete,

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Kommer jag att få jobb? En undersökning av arbetsmarknadsrelaterad information om högskoleutbildningar

Kommer jag att få jobb? En undersökning av arbetsmarknadsrelaterad information om högskoleutbildningar En undersökning av arbetsmarknadsrelaterad information om högskoleutbildningar Innehåll Sammanfattning 3 1 Inledning 5 1.1 Motiv 5 1.2 Syfte 6 2 Genomförande 7 2.1 Första delen att söka information om

Läs mer