l ö n e s p e c i a l i s t Distans /deltid 2 år 300 YH-poäng Lönespecialist Ta raka vägen till framtidsyrket Träffar i Stockholm eller i Östersund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "l ö n e s p e c i a l i s t Distans /deltid 2 år 300 YH-poäng Lönespecialist Ta raka vägen till framtidsyrket Träffar i Stockholm eller i Östersund"

Transkript

1 Distans /deltid 2 år 300 YH-poäng Lönespecialist Ta raka vägen till framtidsyrket Träffar i Stockholm eller i Östersund

2 Innehåll Lönespecialist Yrkesrollen Arbetsmarknaden Yrkeshögskolan Utbildningens mål och innehåll Två distansutbildningar Att läsa på distans Röster om utbildningen....9 Behörighet, urval och ansökan Det häftiga med löneyrket är att det är i ständig utveckling. Det krävs kontinuerlig fortbildning och du kommer aldrig att stagnera det är nya utmaningar jämt! Det är ett omväxlande och utvecklande jobb. Zennie Sjölund, SRF Lön 1

3 Lönespecialist en efterfrågad yrkesroll Iterums yrkeshögskoleutbildning ger dig bred teoretisk kunskap inom en rad ämnesområden samt praktisk erfarenhet av att arbeta med löner. Efter utbildningen har du både kunskaper och arbetslivserfarenhet som arbetsmarknaden efterfrågar. 94 procent av våra studerande har arbete inom löneområdet ett halvår efter examen. Sedan 2013 kan man bli auktoriserad lönekonsult av branschföreningen SRF lön vilket ger en yrkesidentitet som professionell lönekonsult. Med en yrkeshögskoleexamen till lönespecialist via oss och fyra års yrkeserfarenhet kan du ansöka om auktorisation. Från hantverk till servicecenter ett yrke i förändring Lönefunktionen och lönerollen har genomgått stora förändringar de senaste tio åren. Den traditionella yrkesrollen, som bestod av många rutinmässiga arbetsuppgifter inom ett relativt avgränsat löneområde, finns inte längre. I dag ställs det helt andra och högre krav på lönespecialistens kunskaper. Han eller hon måste ha insikt och kunskaper om såväl ekonomi- som personalfrågor samt hur dessa samverkar med lönefunktionen. Utöver spetskompetens inom lön krävs därmed en bred generalistkompetens inom ekonomi, personal samt kunskaper i olika datasystem. Att kunna leda projekt och arbeta konsultativt är numera också nödvändiga yrkesfärdigheter. Arbetsmarknaden Efterfrågan på välutbildade lönespecialister är stor i hela landet, och allra störst i Stockholm och Mälardalsområdet där det finns många små och stora företag med egen lönehantering. Där finns också flera outsourcingföretag och stora kommuner med egna löneavdelningar. Det finns även ett stort behov av lönespecialister i Östersund där flera stora lönecentra har samlats, bland andra Statens servicecenter. Anledningen till den stora efterfrågan är de ökade kompetenskraven i yrkesrollen och det faktum att många som arbetar med löner är födda på 40-talet och nu går i pension. Vår utbildning ger rätt kompetens Iterum har lång erfarenhet av att utbilda inom lön. Vi startade vår första löneutbildning 2002 och har sedan dess utbildat fler än 500 lönespecialister. Parallellt med våra yrkeshögskoleutbildningar vidareutbildar vi även dem som redan arbetar med löner. Detta gör att vi har god insikt i vilka utmaningar som löneavdelningar står inför och vilka kunskaper som krävs. Våra professionella lärare ger dig relevant teoretisk kunskap som du får möjlighet att tilllämpa praktiskt under praktikperioderna. Det är många studenter som har fått både extrajobb och fast anställning på sina praktikplatser. 2

4 Om yrkeshögskolan Yrkeshögskolan Yrkeshögskolan är en statligt finansierad eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teori med arbetslivsanknutet lärande och som utbildar för tydliga yrkesroller. Samarbete med arbetslivet Utbildningarna är skräddarsydda i nära samarbete med arbetslivet. För varje utbildning finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen lever upp till målen och att undervisningen bedrivs på ett bra sätt. Ledningsgruppen består till största delen av representanter från arbetslivet. Lärande i arbete På de flesta utbildningar inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik ute på en eller flera arbetsplatser, så kallad LIA (lärande i arbete). På din LIA-arbetsplats utbildas du i skarpt läge, vilket gör att du får en god insikt i vad yrket innebär och blir väl rustad för din yrkesroll. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen. Studiestöd En yrkeshögskoleutbildning är kostnadsfri för dig som studerar och du har möjlighet att söka studiemedel hos Centrala studiemedelsnämnden (CSN). Du kan söka stöd för hela utbildningstiden, även under LIAperioderna. Du bekostar dock själv din kurslitteratur. Utförlig information om studiemedel finns hos Centrala studiestödsnämnden dit du också skickar din ansökan om studiestöd. Läs mer på csn.se. Examen Inom yrkeshögskolan finns två examensformer: yrkeshögskoleexamen och kvalificerad yrkeshögskoleexamen. En yrkeshögskoleexamen får du efter avslutad utbildning som omfattar minst 200 YH-poäng. För att få en kvalificerad yrkeshögskoleexamen krävs att utbildningen omfattar minst 400 YH-poäng och att minst 25 procent av utbildningstiden utgörs av lärande i arbete (LIA) samt att ett examensarbete ingår i utbildningen. 3

5 Utbildningens mål och innehåll Utbildningens mål Utbildningen ger dig gedigen kompetens för praktiskt och självständigt arbete som lönespecialist såväl i det privata näringslivet som i offentlig verksamhet. Utbildningen tillgodoser ett växande behov av lönespecialister både i den lilla och stora organisationen. Efter fullgjord utbildning ska du kunna arbeta som: l lönespecialist i större eller medelstora företag och organisationer l konsult inom löneområdet på bemanningsföretag l konsult på en lönebyrå eller i ett outsourcingföretag Efter några yrkesår ska du dessutom kunna: l starta egen verksamhet inom löneområdet l arbeta som lönechef Utbildningens innehåll Utbildningen omfattar totalt 300 YH-p där 5 YH-p motsvarar en veckas heltidsstudier. Av kursöversikten nedan framgår de olika delkursernas omfattning och innehåll: Lönehantering, grundkurs (30 YH-p) De studerande ska skaffa sig en grundläggande teoretisk kunskapsgrund inom löneadministration och därmed skapa förutsättningar för fortsatta fördjupande studier. Kursen täcker in allt löpande lönearbete under den vanliga lönemånaden, avstämningar mot personal och ekonomi, årsskiftesrutiner i lönesystemen, delar av arbetsrätten samt lagstiftning och regler inom sjuklöner och ledigheter. Kursen betonar det praktiska perspektivet på ämnet och är förberedande för den första arbetsplatsförlagda LIA-perioden. Lönehantering, påbyggnadskurs (35 YH-p) De studerande ska skaffa sig en helhetssyn på den totala lönerutinen. De ska behärska alla moment som ett löneår innehåller samt skaffa sig fördjupande kunskaper inom en rad specialistområden, till exempel trygghetsförsäkringar i lag och avtal, förmånsrätt, regler för anställda i skilda bolagsformer, lönesättningsstrategier, arbetsvärdering samt lönerevision. Kursen är till stora delar analytisk och viktiga kursmoment är avtalstolkning och personalrelaterade nyckeltal. Kursen utgör en teoretisk förberedelse för den andra LIA-perioden och projektarbetet i slutet av utbildningen. 4

6 Praktisk lönehantering, LIA 1 och 2, (80 YH-p) Det ingår två LIA-kurser i utbildningen, totalt 21 veckor. LIA står för lärande i arbete och är en arbetsplatsförlagd kurs. Vi tror på den studerandes egen förmåga att söka och hitta sina praktikplatser och vi coachar och stöttar i den mån det behövs. LIA 1 är 8 veckor och ger den studerande praktisk kunskap om flödet på en löneavdelning under en lönemånad. LIA 2 är 13 veckor och är förlagd över årsskiftet. De studerande skaffar sig då fördjupade praktiska insikter i den totala lönerutinen i en organisation. Löneadministrativa datortillämpningar (35 YH-p) Kursen behandlar datorkunskap: programtillämpningar i Excel och PowerPoint med ett e-learningverktyg samt löpande praktisk löneberedning inom ett övningsföretag under ett kalenderår. Samverkan sker med kurserna redovisning och personalekonomi och i kursen ingår ytterligare moment med temadagar där olika lönesystem med försystem som frånvarostöd, tidrapportering och reseräkningssystem presenteras. Arbetsrätt (25 YH-p) Deltagarna ska skaffa sig kunskaper om lagar och avtal som reglerar olika anställningsförhållanden. De ska kunna tillämpa aktuell lagstiftning med självklarhet i sin yrkesroll. De ska självständigt kunna lösa juridiska problem inom lönehanteringsområdet med hjälp av lagtext och juridiska handböcker. Fokus inom ämnet läggs på de delar av arbetsrätten som inte har direkt påverkan på löneberäkningarna (dessa delar behandlas inom andra kurser av utbildningen). Viktiga moment i denna kurs är exempelvis kollektiv avtals- och arbetsrätt såsom medbestämmandelagen och medbestämmandeavtal, tryghetslagarna och arbetstidslagen samt lagstiftning som reglerar diskriminering i olika former. Personalekonomi (20 YH-p) Kursen behandlar personalekonomi där yrkesrollen lönespecialist har en nyckelroll med sin kompetens i lönesystemet där det mesta av grunddata till personalekonomiska beräkningar finns. Personalekonomin lyfter fram och tydliggör tidsanvändningen utifrån både ett kostnads- och analysperspektiv, vilket gör personalekonomin till en viktig del av ekonomistyrningen på arbetsplatser. Kursen samverkar med kursen löneadministrativa datortillämpningar genom praktiska dataövningar där data hämtas från ett lönesystem för en personalekonomisk analys. Personalekonomiska begrepp, kalkyler och nyckeltal behandlas inom ett antal delområden, såsom tidsanvändning/tidsredovisning, kostnadskalkyler för närvaro, sjukfrånvaro, ersättning av sjukfrånvaro och nyanställning, personalstatistik, statistik för personalomsättning, bemanningsbalans, sammanställning i hälsobokslut samt datortillämpade personalekonomiska kalkyler. 5

7 Redovisning (20 YH-p) Kursen utgår från de krav som ställs på lönespecialisten avseende redovisningskompetens, vilket handlar om att förstå och kunna hantera kopplingen mellan lönerelaterade händelser och dess påverkan på redovisningen och därmed få en helhetsförståelse för hur den löpande redovisningen sköts i en organisation. Kursen bygger vidare på kurserna lönehantering grundkurs samt löneadministrativa datortillämpningar. Kursen innehåller moment som bokföring av affärshändelser med hjälp av redovisningsprogram, försystem som kund och leverantörsreskontra, momshantering i den löpande redovisningen, betydelsen av ekonomiska begrepp, kontering av löneberedningar, förmåners påverkan på företagets resultat och skattesituation, praktisk hantering av personalrelaterade skatter och avgifter samt praktiska övningar kring arbetssättet i ett årsbokslut med fokus på de bokslutsposter som är personalrelaterade. Den konsultativa lönerollen (15 YH-p) Kursen behandlar den moderna rollen som lönespecialist och dess bidrag i företag och organisationer. Vidare behandlas en organisations övriga personalprocesser och dess intressenter samt hur lönerollen samverkar med dessa. Kursens huvudsakliga moment är lönerollen i ett historiskt perspektiv, sekretess och yrkesetik, organisationens affärsverksamhet, personalarbetets innehåll och processer, förändringsarbete, utbildningsplanering, stress och personlig planering samt beteendestilar. Affärsengelska med inriktning på löneområdet (10 YH-p) De studerande ska utveckla förmågan att använda språket som ett verktyg i internationella affärskontakter med fokus på löne- och personalfrågor. Studenterna ska kunna verka som lönespecialister i företag med engelska som koncernspråk eller som lönekonsulter i eller åt utländska bolag verksamma i Sverige. Kursen ger kunskaper om språket som kommunikationsmedel, både i tal och i skrift. Kursens huvudsakliga innehåll är grundläggande lönebegrepp och ekonomiska begrepp, befattningar, avvikelserapportering, skatt, sociala avgifter och finansiella transaktioner samt kulturell och social språkhantering. Arbetsplatsförlagt projektarbete (30 YH-p) Under kursen genomförs ett verkligt projekt i samarbete med en organisations lönefunktion. Uppdraget ska svara mot ett verkligt behov och bidra till någon form av förändring eller förbättring av lönefunktionen. Undervisningen består av föreläsningar, litteraturstudier och praktiska övningar. Kursen består av en inledande skolförlagd del där föreläsningar, gruppövningar och examinationer varvas med att initiera det egna projektarbetet. Under den arbetsplatsförlagda delen av kursen samverkar studenterna med beställaren och andra intressenter på företaget samt handleds av lärarna från utbildningen. 6

8 Två distansutbildningar Lönespecialist: distans deltid Stockholm Omfattning YH-poäng Studieform... Distans Studietakt... Deltid (75 procent) under 2 år Studieort... Distansstudier med max fyra gemensamma träffar på två till tre dagar i Stockholm per termin Lärande i arbete (LIA) veckor fördelat på två perioder... (vid normal studietakt, det vill säga 75 procent) Lönespecialist: distans deltid Östersund Omfattning YH-poäng Studieform... Distans Studietakt... Deltid (75 procent) under 2 år Studieort... Distansstudier med max fyra gemensamma träffar på två till tre dagar i Östersund per termin Lärande i arbete (LIA) veckor fördelat på två perioder... (vid normal studietakt, det vill säga 75 procent) Hans Tynelius, ansvarig för löneenheten på Statens servicecenter i Östersund Stor arbetsmarknad för lönespecialister i Östersund Det finns en stor arbetsmarknad för lönespecialister i Östersund. Flera stora företag som Deloitte, Swedbank och Riksbyggen har sina centrala löneenheter här. På Statens servicecenter hanterar vi i dag lönerna åt 90 myndigheter. Vi är uppdelade på två orter, Östersund och Gävle. Målet är att vi tillsammans ska kunna hantera majoriteten av myndigheternas löner år 2020 vilket skulle innebära upp mot löner i månaden. Vi ser att lönerollen förändras snabbt. Det är ett komplext yrke som kräver bred kompetens och där man fungerar som en konsult mot kund. 7

9 Att läsa på distans STUDIETAKT OCH STUDIEFORM Utbildningen till lönespecialist, som är distansbaserad med regelbundna träffar, bedrivs på 75 procent under två års tid. Du väljer själv om du vill göra praktiken på 75 procent eller på heltid. Vi har två klasser lönspecialister, den ena har träffar på Iterum i Stockholm och den andra i Mittuniversitetets lokaler i Östersund. Det är tre till fyra schemalagda träffar per termin. På träffarna varvar vi föreläsningar, gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte kring aktuella teman. Varje träff är på två, ibland tre dagar. Distansstudierna genomförs via vår egen utbildningsportal och allt du behöver i form av utrustning är en dator och tillgång till internet. Du har stor frihet att bestämma själv när du vill studera och det går att kombinera deltidsstudier med deltidsarbete. Även om distansstudierna erbjuder stor flexibilitet är det viktigt att du kan avsätta tillräckligt mycket tid för studierna. Då de gemensamma träffarna är en väsentlig del av utbildningen bör din livssituation också tillåta att du är borta från hemmet under ett antal dagar per termin. Räkna även med rese- och boendekostnader i samband med träffarna om du inte bor på studieorten. E-LÄRANDE Utbildningen genomförs huvudsakligen på distans via vår egen utbildningsportal. Läraren är under hela kursen en aktiv deltagare på olika kursforum och återkopplar resultat och bedömningar kontinuerligt. I flera av modulerna ingår muntliga och skriftliga uppgifter som vanligen redovisas och återkopplas vid de gemensamma träffarna. Kännetecknande för vårt distansupplägg är att det för varje studerande skapas omfattande dokumentation av arbetet under kurserna, som tillsammans med resultat från tentamina och tester bildar underlag för en väl dokumenterad betygssättning. En kurs består av ett antal moduler som var och en behandlar ett avgränsat område av kursen. Varje modul är sedan uppdelad i ett antal olika pass. Under varje pass ska de studerande läsa in sig på ett nytt område, lyssna på en föreläsning, göra sina egna anteckningar, sammanfatta och ta ut det viktigaste innehållet och bekräfta sin nya kompetens genom egna uppgifter och övningar. Under hela processen kan de studerande diskutera och reflektera på forum med andra studerande samt få återkoppling på sina funderingar från läraren. Som studerande förväntas du formulera egna frågeställningar samt diskutera och reflektera kring studiekamraternas och lärarens inlägg. 8

10 UTBILDNINGSPORTAL På vår utbildningsportal sker kunskapsöverföringen och lärandet för varje student genom: l lönespecialist i större eller medelstora företag och organisationer l utbildningsdokumentation såsom övergripande planering, kursmål och kursplaner l instuderingsfrågor med svarsförslag och andra arbetsuppgifter l inspelade föreläsningar l webblänkar till informationsbanker i form av till exempel lagar och regler l information från ledningsgruppen och utbildningsanordnaren l frågor och svar mellan lärare och studenterna l självtester l inlämningsuppgifter i grupp och enskilt l tentamina och tester l forum och erfarenhetsutbyte mellan kursstudenterna l relevant kurslitteratur GEMENSAMMA TRÄFFAR En viktig förutsättning för fördjupad kommunikation över nätet är att kontakten bygger på det personliga mötet. För att nå pedagogisk framgång är det viktigt att bygga gruppen och skapa personliga relationer, vilka därefter kan utvecklas på distans. Effektiv distansutbildning innefattar således även fysiska träffar, och därför ingår tre till fyra gemensamma träffar per termin på vald studieort, Stockholm eller Östersund. Varje träff är på två, ibland tre dagar. Vid de gemensamma träffarna ligger fokus på gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte kring aktuella teman. Under träffarna sker även uppstart av nya moduler i de pågående kurserna i utbildningen, samtidigt som träffarna möjliggör en diskussion och erfarenhetsutbyte kring de moduler som har avslutats. LIA (lärande i arbete) LIA (praktiken) är en väsentlig del av utbildningen och en viktig väg in på arbetsmarknaden. LIAperioderna ska präglas av delaktighet och medverkan i en social arbetsgemenskap. Utbildningen kommer därför att ge de studerande verktyg för att förstå grupprocesser och hantera relationer då detta har betydelse för möjligheterna till lärande. Du kan med fördel förlägga dina LIA-perioder på din bostadsort och kanske också på din befintliga arbetsplats. Det är viktigt att du själv är delaktig i anskaffandet av LIA-plats, men du får naturligtvis stöd och hjälp från oss. Du väljer själv om du gör dina LIA-veckor på del- eller heltid.

11 Röster om utbildningen Andreas Koskinen, Sales & Payroll Manager Söderberg & Partners En utbildning som ger många möjligheter Andreas Koskinen tog examen från Iterums utbildning till lönespecialist Han har sedan dess arbetat i olika löneroller på Adecco HR, Kaupthing Bank, BDO Stockholm, Bluegarden och Grant Thornton. Sedan 2011 arbetar han med nyförsäljning av lönetjänster på Söderberg & Partners i norra Sverige. Han är även personalansvarig för löneavdelningen i Stockholm. Iterums utbildning till lönespecialist var en riktig dörröppnare och jag fick snabbt bra lönejobb. Snart insåg jag att outsourcing var intressant. Det är ett område som hela tiden förändras och där det finns mycket att hämta för en person som jag, som ständigt vill utvecklas. På Söderberg & Partners känns det som att jag har hittat hem. Här arbetar jag i frontlinjen med nyförsäljning av våra lönetjänster till medelstora och stora företag och stormtrivs med det. Kundkontakten är det viktiga för mig i mitt jobb i dag. Milena Jelbring, gruppchef för löneteamet på BDO Praktikperioderna var helt suveräna Milena Jelbring tog examen från Iterums utbildning till lönespecialist Iterums utbildning till lönespecialist var jättebra. Praktikperioderna var helt suveräna. Att få möjlighet att jobba praktiskt som en del av utbildningen var nog avgörande för att få jobb direkt efter examen. Det är också därför som jag är så mån om att ta emot praktikanter då jag vet hur viktig en bra praktikplats är. Det jag tycker är så bra med Iterums utbildning är att den är helt fokuserad på lön, samtidigt som den ger grundläggande kunskaper i ekonomi och personalfrågor. Jag har rekryterat fem medarbetare till min arbetsplats som alla har läst till lönespecialist på Iterum. Det har fungerat väldigt bra. Jag vet ju precis vad de kan när de kommer hit. Louise Elgström, lönespecialist på SMHI Lärare som vet vad de pratar om Louise tog examen från deltidsutbildningen till lönespecialist på distans Jag sökte till distansutbildningen därför att jag hade ett extrajobb som jag ville behålla. Det fungerade jättebra att jobba parallellt. Det var lätt att använda Iterums utbildningsportal där alla föreläsningar och uppgifter ligger och det märktes tydligt att lärarna visste vad de pratade om. Vi hade också ett bra diskussionsforum i klassen. Att jobba med lön är ett underskattat arbete. Många tror att det handlar om att bara trycka på en knapp så betalas lönen ut, men det är så mycket mer än så. Det är jättemycket som man behöver ha koll på och vi fungerar som konsulter till cheferna ute i organisationen. 9

12 Behörighet, urval och ansökan BEHÖRIGHET TILL YRKESHÖGSKOLAN För att vara behörig till yrkeshögskolan måste du ha svensk gymnasieexamen, eller ha förvärvat motsvarande kunskaper genom arbete och/eller andra studier i Sverige eller utomlands. Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att klara av utbildningen. Olika utbildningar kan dessutom ställa krav på särskilda förkunskaper. Mer information finns på Myndigheten för yrkeshögskolans webbsida, yrkeshogskolan.se. SÄRSKILDA FÖRKUNSKAPER För att vara behörig till utbildningen Lönespecialist ska du även ha godkänt betyg i följande kurser: l Företagsekonomi 2 (alternativt Företagsekonomi B eller Redovisning 2) l Matematik 2 (alternativt Matematik B) l Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 (alternativt Svenska A eller Svenska som andraspråk A) l Engelska 5 (alternativt Engelska A) Du som har avgångsbetyg med sifferbetyg från gymnasiet ska ha betyg i matematik och företagsekonomi som motsvarar minst två årskurser på en gymnasielinje, samt betyg i svenska och engelska som motsvarar minst en årskurs. Du ska ha minst betyg 3 i respektive ämne. Du kan också vara behörig om du har förvärvat motsvarande kunskaper genom annan utbildning och/eller erfarenhet. Lena Rydell, före detta lönechef på Systembolaget och vinnare av Stora Lönepriset I dag är hon enhetschef för Systembolagets interna service. Lön är ett viktigt affärsstöd Det affärsmässiga synsättet på löneenheten har lyft arbetet till en ny högre nivå. Löneenheten är inte längre bara en renodlad löneenhet som betalar ut lön den 25:e utan ett viktigt affärsstöd i verksamheten. Löneavdelningen bidrar vid strategiska beslut och därigenom blir den en integrerad del av verksamheten. Lönefunktioner adderar det mervärde som organisationen efterfrågar. Statusen ökar när lön inte bara är en utförare. 10

13 URVALSKRITERIER Om vi får fler behöriga sökande än antalet utbildningsplatser gör vi ett urval. Vår urvalsprocess bygger på ett meritpoängsystem där vi värderar följande kriterier: Högskolemeriter l Studier vid högskola eller universitet är meriterande. En till två fullföljda terminer på heltid ger tre meritpoäng. Tre terminer eller mer ger fem poäng. En heltidstermin motsvarar 30 högskolepoäng enligt nuvarande betygssystemet och 20 poäng enligt det tidigare systemet. Tidigare studier vid högskola eller universitet kan ge maximalt fem poäng. Arbetslivserfarenhet l Arbetslivserfarenhet är meriterande. Ett till två års sammanhängande anställning med en tjänstgöringsgrad på minst 75 procent ger tre meritpoäng. Tre år eller fler ger fem poäng. Arbetslivserfarenhet kan ge maximalt fem poäng. Särskilt prov l Alla behöriga sökande bjuds in till ett särskilt webbaserat prov. Provet testar färdigheter inom logiskt tänkande, språkförståelse (svenska och engelska) samt förmåga att hämta och analysera information från olika källor. Särskilt prov kan ge maximalt 30 poäng. Det slutgiltiga urvalet baseras på det sammanräknade värdet av högskolemeriter, arbetslivserfarenhet samt resultatet från det särskilda provet. Det totala urvalsvärdet utgör sedan underlag för det antagningsbeslut som fattas av utbildningens ledningsgrupp. ANSÖKAN Du ansöker till utbildningen via webbansökan på vår hemsida, iterum.se. Där hittar du också information om nästa utbildningsstart och sista ansökningsdag. Iterum web Lönespecialist h e l e n e b o r g s g ata n 2a, st o c k h o l m t e l i n f e r u m.se i t e r u m.se

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland 3 (16) Datum: 2011-12-14 2825 Rapport Bedömning av förberedelser och start av European Training Program Business & Service

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: VVS-Projektör Ansvarig utbildningsanordnare: Roslagen Education AB Omfattning, poäng: 300 Studieort: Hallstavik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH 2014/2121 Ansökningsnummer:

Läs mer

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv Yrkeshögskolan i Eslöv 2011 2012 Yrkeshögskolan i Eslöv 1 Foto: Framsida Johnér bildbyrå AB/Mikael Dubois. Övriga fotografer: Lena Malmström Pålsson, Axel Siljebratt, Roger Strömberg, Martin Möller, Camilla

Läs mer

Y k r e k s e högsko shögsk lan olan m t i t i Sk tt i S å k n å e www.eslov.se/ky

Y k r e k s e högsko shögsk lan olan m t i t i Sk tt i S å k n å e www.eslov.se/ky Yrkeshögskolan mitt i Skåne KY i Eslöv 2009 www.eslov.se/ky Innehåll Välkommen till Yrkeshögskolan mitt i Skåne...3 Uppdragsutbildning...3 Eslöv mitt i Skåne...4 Vad är Kvalificerad Yrkesutbildning?...4

Läs mer

Redovisningskonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Redovisningskonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Redovisningskonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02 Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Skolinspektionens rapport 2015:02 Diarienummer 400-2014:1138 Stockholm 2015 Foto: Bildbyrån Bananastock Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla Utbildningar vid Ronneby Kunskapskälla hösten 2015 Utbildningar med start hösten 2015 Medicinsk sekreterare... 3 Bättre Lean för service & tjänster... 4 Bättre Produktion... 5 Pedagogik I... 6 Psykologi...

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKAP MARKNADSFÖRING

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKAP MARKNADSFÖRING FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 KREDIT&RISK ROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKA MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION E Bokföring I, II & III E Ekonomistyrning I, II

Läs mer

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 KAPITELNAMN 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 INNEHÅLL Innehåll Välkommen till FEI... 2 Kontrollera dina kunskaper... 4 Början till ett långvarigt förhållande... 6 Studera hos

Läs mer

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 2 YRKESHÖGSKOLAN 8 FÖRDELAR ARBETSLIVET FOTO: MAGNUS

Läs mer

Från grundläggande kurser till akademiska utbildningar i klassrum eller på distans EKONOMI

Från grundläggande kurser till akademiska utbildningar i klassrum eller på distans EKONOMI ANNONS HELA DENNA BLAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FE FÖRETAGSEKONOMSKA NSTTUTET ANNONS»FE är en av Sveriges främsta utbildare av medarbetare i företag, offentlig verksamhet och frivilligorganisationer«magnus Rolf,

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Programutbud 2015 Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Innehållsförteckning Om Campus Västervik Hur vet vi vilka

Läs mer

Utbildningspolitiska riktlinjer

Utbildningspolitiska riktlinjer Utbildningspolitiska riktlinjer 1 2 Innehållsförteckning Förord...4 Sammanfattning...5 Inledning...7 Utbyggnad av högre utbildning...9 Kvalitet och effektivitet i högre utbildning...12 Utbildning för arbetslivet...15

Läs mer