Operativ redovisningsekonom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Operativ redovisningsekonom"

Transkript

1 Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

2 Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen Arbetsmarknaden Yrkeshögskolan Utbildningens mål och innehåll Att läsa på distans Röster om utbildningen....9 Behörighet, urval och ansökan Semhar Petros, student Smidigt att läsa på distans Efter akademiska studier till statsvetare började jag så småningom arbeta med ekonomi och fastnade för det. När jag sökte Iterums utbildning redovisningsekonom hade jag arbetat med redovisning och ekonomi i tre år. Jag ville läsa utbildningen för att utveckla mig och ta mig an svårare arbetsuppgifter. Det har varit smidigt för mig att läsa på distans i Stockholm. Det är praktiskt att inte behöva gå på många schemalagda lektioner utan kunna läsa på kvällar och helger. 1

3 Operativ redovisningsekonom en efterfrågad yrkesroll Utbildningen till operativ redovisningsekonom är skräddarsydd för dig som redan har ett par år i yrket och som vill komma vidare i din karriär. Du kanske har jobbat något år på en redovisningsbyrå och har en del redovisningsansvar, eller så kanske du jobbar med en redovisningsrutin på ett företag och har ansvar för resultat- och kostnadsbudgeten. Det kan också vara så att du jobbade med redovisning och ekonomi för några år sedan och att du nu vill komma tillbaka till branschen. Med en yrkeshögskoleexamen som operativ redovisningsekonom breddar och fördjupar du din kompetens och förmåga. För att läsa utbildningen måste du ha några års erfarenhet från ekonomiskt arbete och ansvar. Det gör att utbildningen inte börjar på en alltför grundläggande nivå. Då utbildningen är på distans och på deltid har du möjlighet att arbeta vid sidan om dina studier. Studenterna i utbildningen har stor spridning i både ålder och erfarenhet vilket ger en fantastisk möjlighet att dela med sig av sina egna erfarenheter och samtidigt få ta del av andras erfarenhet och kunskap. Arbetsmarknaden Det kommande decenniet kräver väsentligt fler och bättre utbildade redovisningsekonomer. Avskaffandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag har drastiskt ökat behovet av kompetenta redovisningsekonomer och många småföretag efterfrågar kostnadseffektiv hjälp med den löpande redovisningen Redovisningsekonomer behövs inom alla branscher och inom alla typer av företag och organisationer. Behovet av personer som kan arbeta operativt som redovisningskonsulter ökar stadigt inom både bemanningsbranschen och hos outsourcingföretag. Många redovisningsekonomer kommer att gå i pension under kommande år, vilket ytterligare förstärker efterfrågan på nya kompetenta medarbetare. Vad innebär det att vara operativ? Att vara operativ innebär, förutom att kunna hantverket, att förstå de ekonomiska sambanden samt att ha analytisk och kommunikativ förmåga. Arbetslivet efterfrågar redovisningsekonomer med förmåga att forma redovisningen på ett sådant sätt att den utgör underlag för planering och styrning i en verksamhet. Hur blir du operativ? Den röda tråden i utbildningen är det praktiska arbetet med det ekonomiska flödet. Till detta flöde kopplas utbildningens kurser. Kurserna behandlar det löpande ekonomi- och lönearbetet såväl som årsbokslut och deklaration, inklusive de rapporter och avstämningar som följer i detta arbete. Detta upplägg gör att du redan under utbildningen tränas i ett operativt arbetssätt. I utbildningen ingår också träning i ett konsultativt förhållningssätt, vilket innebär ett ständigt fokus på det resultat som det egna arbetet ska resultera i. Dessutom ingår två praktikperioder om totalt 17 veckor (vid normal studietakt, det vill säga 75 procent). 2

4 Om yrkeshögskolan Yrkeshögskolan Yrkeshögskolan är en statligt finansierad eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teori med arbetslivsanknutet lärande och som utbildar för tydliga yrkesroller. Samarbete med arbetsliv Utbildningarna är skräddarsydda i nära samarbete med arbetslivet. För varje utbildning finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen lever upp till målen och att undervisningen bedrivs på ett bra sätt. Ledningsgruppens majoritet består av representanter från arbetslivet. Lärande i arbete På de flesta utbildningar inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik ute på en eller flera arbetsplatser, så kallad LIA (lärande i arbete). På din LIA-arbetsplats utbildas du i skarpt läge, vilket gör att du får en god insikt i vad yrket innebär och blir väl rustad för din yrkesroll. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen. Studiestöd En yrkeshögskoleutbildning är kostnadsfri för dig som studerar och du har möjlighet att söka studiemedel hos Centrala studiemedelsnämnden (CSN). Du kan söka stöd för hela utbildningstiden, alltså även under de delar som är arbetsplatsförlagda. Du bekostar dock själv din kurslitteratur. Utförlig information om studiemedel finns hos Centrala studiestödsnämnden dit du också skickar din ansökan om studiestöd. Läs mer på csn.se. Examen Efter avslutad utbildning som omfattar minst 200 YH-poäng får du en yrkeshögskoleexamen. För att få en kvalificerad yrkeshögskoleexamen krävs att utbildningen omfattar minst 400 YH-poäng och att minst 25 procent av utbildningstiden är Lärande i arbete (LIA) samt att ett examensarbete ingår i utbildningen. 3

5 Utbildningens mål och innehåll Utbildningens mål Efter utbildningen kan du ta ett självständigt operativt ansvar för redovisningen i ett företag eller arbeta som konsult för att hjälpa andra med redovisning, skatter och verksamhetsstyrning. Att ta ett operativt ansvar för redovisningen innebär att självständigt skapa rutiner för och praktiskt hantera löpande ekonomiskt arbete, bokslut och deklaration. Utbildningen tillgodoser ett växande behov av operativ kompetens inom redovisningsarbetet. I utbildningen ingår också träning i ett konsultativt förhållningssätt, vilket innebär att ständigt fokusera på det resultat som det egna arbetet ska resultera i och att leva upp till rollen som konsult både internt i ett företag och gentemot kunder. Efter utbildningen ska du kunna arbeta som operativ redovisningsekonom inom: l Små företag, där rollen som redovisningsekonom innebär att ensam kunna ansvara för företagets redovisning, såväl för det löpande arbetet som för bokslutsarbetet och deklaration. l Medelstora och stora företag, där rollen som redovisningsekonom innebär att kunna arbeta i ett team såväl som med eget ansvar för delar av företagets redovisning. l Redovisningsbyråer, där rollen som redovisningsekonom innebär att kunna såväl den löpande hanteringen av kundens redovisning, som bokslutsarbete med framtagning av årsredovisning och deklaration. l Bemanningsföretag, där rollen som redovisningsekonom innebär att kunna ta hand om en kunds löpande redovisning och bokslutsarbete/deklaration. l Offentlig verksamhet, där rollen som redovisningsekonom innebär att verka för att de ekonomiska resurserna utnyttjas på bästa sätt i arbetet att nå uppsatta mål. Efter några yrkesår, eller om du redan har med dig en god erfarenhet när du börjar utbildningen, ska du kunna arbeta som egen företagare inom redovisning och beskattning. 4

6 Utbildningens innehåll Utbildningen omfattar totalt 200 YH-poäng, där 5 YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier. Av kursöversikten nedan framgår de olika delkursernas omfattning och innehåll: Ekonomiflödet 1 (35 YH-p) De studerande ska skaffa sig kunskap och färdighet att självständigt hantera ett företags löpande ekonomirutiner från order, leverans och fakturering till kundreskontra och löpande redovisning. Löpande lönehantering (15 YH-p) Kursdeltagarna ska självständigt kunna hantera löner och andra personalrelaterade händelser i den löpande redovisningen och vid bokslut. Kursens mål är också att ge tillräckliga kunskaper inom det löpande lönearbetet för att klara av att arbeta med de månatliga lönerutinerna. LIA 1, arbetsplatsplatsförlagd kurs (35 YH-p) Under den första LIA-perioden får kursdeltagarna en omfattande praktisk träning och kunskap i den löpande redovisningen. De studerande tillämpar sina kunskaper och färdigheter som de tillgodogjort sig under den skolförlagda utbildningen. Lärandet i arbetet under praktiken förbereder också kursdeltagarna inför kommande moment under utbildningen där de fördjupar och breddar sina kunskaper som operativa redovisningsekonomer. Ekonomiflödet 2 (30 YH-p) Kursens mål är att ge kursdeltagarna kunskap och färdighet att självständigt och praktiskt kunna arbeta med företagets ekonomiska avstämningar och periodiska rapporter. Kursen syftar till att ge både teoretiska och praktiska kunskaper i bokslutsarbetet. Deklaration och beskattning (20 YH-p) Kursens mål är att ge kursdeltagarna förmåga att självständigt, under den löpande redovisningen, kunna förbereda hanteringen av bokslut och upprättande av deklaration. De studerande ska kunna upprätta bokslut och årsredovisning. Likviditet och lönsamhet (5 YH-p) Kursens mål är att träna kursdeltagarna förmåga i att anpassa ekonomistyrningens innehåll och upplägg utifrån olika branschers och företags förutsättningar och behov. En gemensam grund för all effektiv ekonomistyrning är likviditetsplanering och lönsamhetsanalyser. Redovisningsekonomens IT-tillämpningar (15 YH-p) Kursens mål är att de studerande ska kunna hantera olika IT-stöd som verktyg och hjälpmedel för att planera, analysera och skapa rapporter. Kursens mål är därutöver att ge praktisk färdighet i de IT-stöd som används inom ekonomifunktionen såsom programvaror för t ex fakturering, kund- och leverantörsreskontra, redovisning, löner, bokslut och deklaration. 5

7 Rapporter och kommunikation (15 YH-p) Kursens mål är att ge kursdeltagarna kunskaper och färdigheter i att kunna sammanställa och presentera tydliga och begripliga ekonomiska rapporter till ägare, styrelse, ledningsgrupp, andra ekonomer och anställda på både svenska och engelska. Kursen syftar också till att träna kursdeltagarnas förmåga att kommunicera avstämnings- och uppföljningsfrågor via mejl och telefon. LIA 2, arbetsplatsförlagd kurs (30 YH-p) Under LIA 2 får kursdeltagarna träning och kunskap i praktiskt bokslutsarbete och upprättande av deklaration. De studerande tillämpar sina kunskaper och färdigheter som de tillgodogjort sig under den skolförlagda utbildningen. Pernilla Linge Bergdahl, Konsultchef Proffice AB BRA ARBETSMARKNAD FÖR REDOVISNINGS- EKONOMER Arbetsmarknaden för redovisningsekonomer kommer att vara fortsatt god i många år. Proffice har ett behov av att årligen rekrytera redovisningsekonomer, vilka ska vara hantverksskickliga och kunna arbeta konsultativt. Det är svårt att få tag på kompetent personal, så fler dugliga redovisningsekonomer behöver utbildas. 6

8 Att läsa på distans Studietakt och studieform Utbildningen ges på distans och går på deltid (75 procent) under 53 veckor med träffar i Stockholm. Veckorna är fördelade över tre terminer. Distansstudierna genomförs via vår egen utbildningsportal och allt du behöver i form av utrustning är en dator och tillgång till internet. Du har stor frihet att bestämma själv när du vill studera och det går att kombinera deltidsstudier med deltidsarbete. Även om distansstudierna erbjuder stor flexibilitet är det viktigt att du kan avsätta tillräckligt mycket tid för studierna. Då de gemensamma träffarna är en väsentlig del av utbildningen bör din livssituation också tillåta att du är borta från hemmet under ett antal dagar per termin. Räkna även med rese- och boendekostnader i samband med träffarna om du inte bor på studieorten. E-lärande Utbildningen genomförs huvudsakligen på distans via vår egen utbildningsportal. Läraren är under hela kursen en aktiv deltagare på olika kursforum och återkopplar resultat och bedömningar kontinuerligt. I flera av modulerna ingår muntliga och skriftliga uppgifter som vanligen redovisas och återkopplas vid de gemensamma träffarna. Kännetecknande för vårt distansupplägg är att det för varje studerande skapas omfattande dokumentation av arbetet under kurserna, som tillsammans med resultat från tentamina och tester bildar underlag för en väl dokumenterad betygssättning. En kurs består av ett antal moduler som var och en behandlar ett avgränsat område av kursen. Varje modul är sedan uppdelad i ett antal olika pass. Under varje pass ska de studerande läsa in sig på ett nytt område, lyssna på en föreläsning, göra sina egna anteckningar, sammanfatta och ta ut det viktigaste innehållet och bekräfta sin nya kompetens genom egna uppgifter och övningar. Under hela processen kan de studerande diskutera och reflektera på forum med andra studerande samt få återkoppling på sina funderingar från läraren. Som studerande förväntas du formulera egna frågeställningar samt diskutera och reflektera kring studiekamraternas och lärarens inlägg. Utbildningsportal På vår utbildningsportal sker kunskapsöverföringen och lärandet för varje studerande genom: l utbildningsdokumentation såsom övergripande planering, kursmål och kursplaner l instuderingsfrågor med svarsförslag och andra arbetsuppgifter l inspelade föreläsningar l webblänkar till informationsbanker i form av till exempel lagar och regler l information från ledningsgruppen och utbildningsanordnaren l frågor och svar mellan lärare och de studerande l självtester l inlämningsuppgifter i grupp och enskilt l tentamina och tester l forum och erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna l relevant kurslitteratur 7

9 Gemensamma träffar i Stockholm En viktig förutsättning för fördjupad kommunikation över nätet är att kontakten bygger på det personliga mötet. För att nå pedagogisk framgång är det viktigt att bygga gruppen och skapa personliga relationer, vilka därefter kan utvecklas på distans. Effektiv distansutbildning innefattar således även fysiska träffar, och därför ingår tre till fyra gemensamma träffar per termin i våra moderna utbildningslokaler i Stockholm. Varje träff är på två, ibland tre dagar. Vid de gemensamma träffarna ligger fokus på gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte kring aktuella teman. Under träffarna sker även uppstart av nya moduler i de pågående kurserna i utbildningen, samtidigt som träffarna möjliggör en diskussion och erfarenhetsutbyte kring de moduler som har avslutats. LIA (Lärande i arbetet) LIA (praktiken) är en väsentlig del av utbildningen och en viktig väg in på arbetsmarknaden. LIA-perioderna ska präglas av delaktighet och medverkan i en social arbetsgemenskap. Utbildningen kommer därför att ge de studerande verktyg för att kunna förstå grupprocesser och att hantera relationer då detta har betydelse för möjligheterna till lärande. Du kan med fördel förlägga dina LIA-perioder på din bostadsort och kanske också på din befintliga arbetsplats. Det är viktigt att du själv är delaktig i anskaffandet av LIA-plats, men du får naturligtvis stöd och hjälp från oss. Du väljer själv om du vill göra dina LIA-veckor på del- eller heltid.. Anna-Lena Söderström, student Startat en ny karriär Jag hade jobbat med löner åtta år i kommunen i Orsa och ville byta yrkesinriktning. En kompis tipsade om Iterums utbildningar för att de har så engagerade lärare. När jag såg att man kunde läsa till redovisningsekonom kändes det som rätt väg att gå. Så snart utbildningen började sökte jag praktikplats i Mora där jag sedan fick fast jobb. 8

10 Röster om utbildningen Camilla Öberg CFO, Cybercom Group Allt högre kompetenskrav Med hjälp av IT har rutiner inom redovisningen automatiserats vilket leder till högre kompetenskrav på redovisningsekonomerna. Arbetsgivarna efterfrågar därför redovisningsekonomer med en mer operativ förmåga och förståelse för hur redovisningen skall formas för att kunna mäta och vara underlag för styrning i olika verksamheter. Det blir även allt viktigare för våra redovisningsekonomer att kunna arbeta och ta en aktiv roll i ett teamarbete. Dan Jonsson student Utvecklar mig i min yrkesroll Jag jobbar på en redovisningsbyrå i Sveg och ville fylla på med kunskaper inom ekonomi och redovisning för att utveckla mig i min yrkesroll. Det har varit perfekt för mig att läsa på distans och därmed kunna bo kvar i Sveg där jag har min familj och mitt jobb. Egentligen har jag svårt att läsa på distans för att man ska studera allt på egen hand, men tack vare flera träffar i Stockholm har det fungerat bra. Det finns också ett levande forum med aktiva studenter och vi får hyfsat snabba svar på våra frågor från vår lärare. Helene Prastorfer Ekonomichef, Iris Holding Vi behöver ekonomer som kan det operativa hantverket Det finns gott om utbildade ekonomer med olika inriktningar. Trots det har vi ofta haft svårt att hitta de ekonomer som vi söker, vare sig vi vill anställa eller hyra personal från bemanningsföretag. Det beror på att vi behöver ekonomer som kan det operativa hantverket. De som har läst rent teoretiska utbildningar måste vi först lära upp innan de kan arbeta självständigt vilket vi normalt inte har tid med. Med denna utbildning kommer studenterna att både få en helhetsförståelse för företagets affärsverksamhet och kunskap om den praktiska ekonomiska redovisningen. Det innebär att de som examineras som operativa redovisningsekonomer blir mycket anställningsbara. 9

11 Behörighet, urval och ansökan BEHÖRIGHET TILL YRKESHÖGSKOLAN För att vara behörig till yrkeshögskolan måste du ha svensk gymnasieexamen, eller ha förvärvat motsvarande kunskaper genom arbete och/eller andra studier i Sverige eller utomlands. Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att klara utbildningen. Olika utbildningar kan dessutom ställa krav på särskilda förkunskaper. Mer information finns på Myndigheten för yrkeshögskolans webbsida, yrkeshogskolan.se. SÄRSKILDA FÖRKUNSKAPER För att söka till utbildningen till Operativ redovisningsekonom ska du även ha minst godkänt betyg i följande kurser: l Matematik 2 (alternativt Matematik B) l Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 (alternativt Svenska A eller Svenska som andraspråk A) l Engelska 6 (alternativt Engelska B) Du som har avgångsbetyg med sifferbetyg från gymnasiet ska ha betyg i matematik och engelska som motsvarar minst två årskurser på en gymnasielinje samt betyg i svenska som motsvarar minst en årskurs Du ska ha minst betyg tre i respektive ämne. Du kan också vara behörig om du har förvärvat motsvarande kunskaper genom annan utbildning och/ eller erfarenhet. För att vara behörig behöver du också ha minst två års yrkeserfarenhet på heltid, eller vid deltidsarbete sammanlagt två år, inom någon av följande befattningar eller liknande områden: l ekonomiassistent l chefsposition med resultatansvar l löpande bokföring l assistent på en redovisningsbyrå Kontakta oss om du är osäker på om din utbildning och/eller arbetslivserfarenhet uppfyller behörighetskraven. 10

12 URVALSKRITERIER Om vi får fler behöriga sökande än antalet utbildningsplatser gör vi ett urval. Vår urvalsprocess bygger på ett meritpoängsystem där vi värderar följande kriterier: Högskolemeriter l Studier från högskola/universitet är meriterande. En till två fullföljda terminer på heltid ger ett meritpoäng. Tre eller fler terminer ger tre poäng. En heltidstermin motsvarar 30 högskolepoäng enligt nuvarande betygssystem och 20 poäng enligt det tidigare systemet. Tidigare studier vid högskola eller universitet kan ge maximalt tre poäng. Arbetslivserfarenhet l Arbetslivserfarenhet är meriterande. Två till tre års sammanhängande anställning med en tjänstgöringsgrad på minst 75 procent ger tre meritpoäng. Fyra till fem år ger fem poäng och sex eller fler år ger sex poäng. Arbetslivserfarenhet kan ge maximalt sex poäng. Särskilt prov l Alla behöriga sökande bjuds in till ett skriftligt webbaserat prov. Provet testar färdigheter inom logiskt tänkande, språkförståelse (svenska och engelska) samt förmåga att hämta och analysera information från olika källor. Särskilt prov kan ge maximalt 20 poäng. Det slutgiltiga urvalet baseras på det sammanräknade värdet av högskolemeriter, arbetslivserfarenhet samt resultatet från det särskilda provet. Det totala urvalsvärdet utgör sedan underlag för det antagningsbeslut som fattas av utbildningens ledningsgrupp. ANSÖKAN Du ansöker till utbildningen via webbansökan på vår hemsida, iterum.se. Där hittar du också information om nästa utbildningsstart och sista ansökningsdag. Iterum web operativ redovisning h e l e n e b o r g s g ata n 2a, st o c k h o l m t e l i n f e r u m.se i t e r u m.se

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

Redovisningskonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Redovisningskonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Redovisningskonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik

Läs mer

Medicinsk fotterapeut. Redovisningsekonom.Net utvecklare Kvalificerad Inköpare. www.nyhs.se

Medicinsk fotterapeut. Redovisningsekonom.Net utvecklare Kvalificerad Inköpare. www.nyhs.se Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom.Net utvecklare Kvalificerad Inköpare www.nyhs.se FRAMTIDENS KUNSKAPER - MORGONDAGENS JOBB! Välkommen till Norrlands Yrkeshögskola Norrlands Yrkeshögskola har sedan

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKAP MARKNADSFÖRING

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKAP MARKNADSFÖRING FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 KREDIT&RISK ROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKA MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION E Bokföring I, II & III E Ekonomistyrning I, II

Läs mer

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland 3 (16) Datum: 2011-12-14 2825 Rapport Bedömning av förberedelser och start av European Training Program Business & Service

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 KAPITELNAMN 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 INNEHÅLL Innehåll Välkommen till FEI... 2 Kontrollera dina kunskaper... 4 Början till ett långvarigt förhållande... 6 Studera hos

Läs mer

Från grundläggande kurser till akademiska utbildningar i klassrum eller på distans EKONOMI

Från grundläggande kurser till akademiska utbildningar i klassrum eller på distans EKONOMI ANNONS HELA DENNA BLAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FE FÖRETAGSEKONOMSKA NSTTUTET ANNONS»FE är en av Sveriges främsta utbildare av medarbetare i företag, offentlig verksamhet och frivilligorganisationer«magnus Rolf,

Läs mer

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 2 YRKESHÖGSKOLAN 8 FÖRDELAR ARBETSLIVET FOTO: MAGNUS

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Utbildningspolitiska riktlinjer

Utbildningspolitiska riktlinjer Utbildningspolitiska riktlinjer 1 2 Innehållsförteckning Förord...4 Sammanfattning...5 Inledning...7 Utbyggnad av högre utbildning...9 Kvalitet och effektivitet i högre utbildning...12 Utbildning för arbetslivet...15

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Utbildningen syftar till att förbereda dig för yrkesarbete inom redovisningsområdet och ger dig möjlighet att ansöka om att bli auktoriserad redovisningskonsult.

Läs mer

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund Språk på sparlåga Språk på sparlåga Innehåll Inledning 3 Lärarnas Riksförbunds slutsatser 5 Undersökningsmetod 8 Bakgrundsfrågor 9 Frågeblock A1 22 Frågeblock A2 - grundskola 22 Frågeblock A2 - gymnasieskola

Läs mer

Plugga vidare så väljer du rätt!

Plugga vidare så väljer du rätt! En tidning från 40 temasidor för dig som vill plugga vidare Programledaren Kodjo Akolor:» Jag är ett år ifrån att ta examen i internationell ekonomi Studera utomlands så gör du Shahnaz Pervin blir färdig

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Marknadsföring och försäljning

Marknadsföring och försäljning är centrala delar i de flesta kommersiella verksamheter. Den här marknadsinriktade säljutbildningen var den första i sitt slag i Sverige att klassas som KY-utbildning och startades redan på 90-talet. Den

Läs mer

EKONOMICHEFS- PROGRAMMET

EKONOMICHEFS- PROGRAMMET KAPITELNAMN EKONOMICHEFS- PROGRAMMET ETT GEDIGET KURSPAKET Företagsekonomi för ekonomer Affärsjuridik för ekonomer Koncernredovisning I grunder i enlighet med K3 Koncernredovisning II fördjupning i enlighet

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer