Offentlig upphandlare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Offentlig upphandlare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng"

Transkript

1 Offentlig upphandlare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

2 Vill du arbeta med både juridik och ekonomi? Tycker du dessutom om att leda projekt? Då är utbildningen till Offentlig upphandlare något för dig. Alla varor och tjänster som staten, kommunerna och landstingen köper in ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. Som offentlig upphandlare är det du som ser till att dessa lagar och regler följs. Arbetsmarknaden för en offentlig upphandlare är god. Arbetsmarknaden för en offentlig upphandlare består av Sveriges 290 kommuner, 373 myndigheter samt län, landsting, statliga och kommunala bolag, konsultföretag och bemanningsföretag. Under ett år annonseras upphandlingar av ca olika myndigheter. Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara mot ett verkligt behov i arbetslivet. Därför deltar arbetslivet både i utformningen av utbildningen och genom att ställa sina arbetsplatser till förfogande under delar av utbildningen (LiA - Lärande i Arbete/arbetsplatspraktik) samt sitter med i ledningsgrupp. Läs mer om YH på Poäng En YH-utbildning ger YH-poäng. Fem poäng motsvarar en veckas studier. Kurserna i en YH-utbildning är i allmänhet inte tillgodoräkningsbara inom högskolan. Om de får tillgodoräknas prövas av respektive högskola. Studiefinansiering En YH-utbildning berättigar till studiemedel på samma sätt som högskoleutbildningar. Detta gäller under hela utbildningen, även under de delar som är arbetsplatsförlagda (LiA). Studiemedel kan du söka hos CSN (Centrala Studiestödsnämnden). Läs mer om CSN på Kvalitetssäkring För att bedöma att utbildningen uppfyller de mål som är satta genomförs ett flertal utvärderingar under utbildningstiden. Ledningsgruppen För att bli beviljad tillstånd att bedriva YH-utbildningar krävs ett uttalat behov av utbildad arbetskraft från den bransch som utbildningen riktar sig mot. För varje YHutbildning finns en ledningsgrupp som är ytterst ansvarig för bland annat antagning av studerande, innehållet i utbildningen, utveckling, kvalitetsuppföljning och kompetens hos lärare. Ledningsgruppen består av: Företrädare för näringslivet Företrädare för universitet/högskola Företrädare för det offentliga skolväsendet Representant från utbildningsanordnaren Studeranderepresentant Majoriteten av ledamöterna i ledningsgruppen ska vara företrädare för arbetslivet. YH-myndigheten kontrollerar och stöttar samtliga YH-utbildningar i Sverige, samt genomför kontinuerligt kvalitetskontroller på olika sätt.

3 Offentlig upphandlare, 400 YH-poäng Utbildningens övergripande mål är att ge den studerande kunskaper och kompetenser för att arbeta som offentlig upphandlare. Under utbildningen kommer du att lära dig: genomföra en upphandling inom ramen av LOU de lagar som styr offentlig upphandling främst LOU samt övriga lagutrymmen som rör offentliga inköp samtliga steg i upphandlingsprocessen från behovsanalys, anbudsutvärdering, till avtal och uppföljningsarbeten. inköpsstrategier, inköpsprocesser och inköpsanalyser leda projekt med god pedagogisk förmåga. prissättningsstrategier och finansiella nyckeltal upprätta förfrågningsunderlag, kravspecifikation som underlag för inköp, att utvärdera anbud och upprätta inköpsavtal i enlighet med gällande normer och lagstiftning att tillämpa metoder för kalkylering och budgetering upprätta juridiska dokument formulera, strukturera och anpassa juridisk svenska arbeta med upphandlingsverktyg och Excel som underlag för beslut i inköpsoch upphandlingsarbetet. I de intervjuer vi gjort med branschen inför denna utbildning har det framkommit att som offentlig upphandlare är det viktigt att inte bara kunna paragraferna utan också förstå praxis och göra tolkningar av lagtexter. Egenskaper och färdigheter som efterfrågas hos en offentlig upphandlare är att vara en god projektledare som arbetar systematiskt, analytiskt och noggrant. Upphandlaren ska driva processen framåt och uttrycka sig väl i tal och skrift. Kurser Huvudkurserna är Juridik, Ekonomi, Projektledning och Kommunikation, Upphandling 1+2, Inköpsmetodik, Praktisk svenska, TendSign och Excel, Examensarbete, LiA 1+2, Nedan finner du poängfördelning. Ämne Antal poäng LiA Lärande i Arbete (praktik) Juridik 40 Ekonomi 35 Projektledning och Kommunikation 20 Upphandling Inköpsmetodik 35 Praktik svenska 25 TendSign och Excel 30 Examensarbete 25 Påhlmans Handelsinstitut Påhlmans Handelsinstitut är ett av Sveriges äldsta handelsinstitut och grundades Påhlmans bedriver utbildningar inom ekonomi, marknadsföring, språk och juridik. Påhlmans Handelsinstitut har många års erfarenhet av att genomföra YH utbildningar och har totalt tre YH utbildningar inom ovan nämnda områden. Läs mer om Påhlmans på

4 Undervisning/lärare 15 lärarledda lektioner/vecka hos Påhlmans Handelsinstitut i genomsnitt under utbildningen, övrig tid självstudier. Utbildningen är en heltidsutbildning. Lärarna är yrkesverksamma och de har så väl relevant examen som kompetens i det ämnet de undervisar i och konsulteras av Påhlmans Handelsinstitut. Undervisningen bygger på teori undervisning och problembaserad pedagogik som tillämpar teoretiska kunskaper i praktiska sammanhang. Projektarbeten och andra arbetsformer I utbildningen ingår bl.a. projektarbeten och presentationer i mindre grupper och/eller helklass. Praktik LiA = Lärande i Arbete I utbildningen ingår 26 veckor LiA kurs. LiA delas upp på två perioder/kurser. Lärande i arbete = praktisk tillämpning av utbildningens teoretiska avsnitt i ett av branschens företag under ledning av en handledare. Vi ser gärna att du söker din LiA själv, med hjälp av dina egna kontakter och målsättningar. I och med att Påhlmans har det slutliga ansvaret för att samtliga studerande har en LiA, använder vi vårt omfattande kontaktnät för att säkerställa LiAplatserna. Förkunskaper För att kunna söka till denna utbildning behöver du ha grundläggande behörighet. Särskilda förkunskaper är godkända betyg i Svenska kurs B, Matematik kurs B, Engelska B. Minst 5 års arbetslivserfarenhet varav minst 1 år yrkeserfarenhet inom ekonomi, juridik, projektledning eller it. Eller motsvarande kunskaper. Saknar du gymnasiebetyg enligt ovan kan du validera dina kunskaper via kostnadsfria kunskapstest, som i så fall görs hos Påhlmans Handelsinstitut. Ansökan Din kompletta ansökan ska innehålla följande: Ifyllt anmälningsformulär via Ditt kompletta CV Betygskopior som styrker din behörighet Efter att vi har mottagit din ansökan erhåller du en bekräftelse från oss via e-post med ytterligare information. Urval och antagning Din ansökan bedöms efter betyg och/eller tidigare utbildningar, arbetslivserfarenhet samt särskilt prov. Ansökningarna dokumenteras och granskas av utbildningsanordnaren. Alla som är behöriga kallas att skriva det särskilda provet som den sökande måste skriva minst godkänt på. Poäng för betyg, yrkeserfarenhet och särskilt prov räknas samman. Antagning och beslut tas därefter av ledningsgruppen. Den sökanden antas i den ordning poängen utvisar, där den med högst poäng antas först. Betyg i utbildningen Betygen grundar sig på följande: Muntliga och skriftliga prov efter varje kursavsnitt Bedömning av projektarbeten Uppföljning av LiA-perioder Betygsgrader VG, G, IG

5 För godkänd examen krävs Minst godkänd betyg i samtliga av utbildningens kurser. Har du fullföljt utbildningen får du ett examensbevis och ett Europass. Europasset är ett komplement till examensbeviset på engelska som gör att du lättare kan marknadsföra dig utomlands. Har du inte fullföljt alla kurser på utbildningen får du ett utbildningsbevis. Utbildningsstart Augusti 2014 Sista ansökningsdag Din kompletta ansökan för ht 2014 ska vara oss tillhanda senast fredag 25 april Kurslokaler Hagagatan, Stockholm (T-bana Odenplan) Utbildningslängd 80 veckor, varav 26 veckor LiA (praktik) Antal studerandeplatser 33 Litteratur Bekostas av deltagaren själv. Informationsmöten Kommer att hållas i Aulan på Medborgarskolans Hus, Hagagatan 23 A på torsdagen den 3 april mellan och samt tisdagen den 8 april mellan och Information Monika Kageryd, tfn

6 Poängfördelning, mål och innehåll LiA-period 1 (60 YH-poäng) Den studerande ska efter genomgången kurs kunna Tillämpa delar av den teoretiska utbildningen i praktiska arbetssituationer Samverka med andra internt inom organisationen och med externa intressenter Reflektera över en offentlig upphandlares arbetsuppgifter och ha god inblick i det operativa upphandlingsarbetet. Studenten deltar under erforderlig handledning i verksamheten på arbetsplatsen, samt avger veckovis rapport av detta. Lärandemålet att reflektera över yrkesrollen examineras genom veckorapportering. LiA-period 2 (75 YH-poäng) Den studerande ska efter genomgången kurs kunna Tillämpa den större delen av den teoretiska utbildningen i praktiska arbetssituationer Tillämpa metoder för analys och värdering i det strategiska upphandlingsarbetet Uppvisa en professionell attityd internt och externt Bedöma sin kompetens relativt förekommande arbetsuppgifter. Studerande deltar under erforderlig handledning i verksamheten på arbetsplatsen, samt avger veckovis rapport av detta. Lärandemålet att bedöma den egna kompetensen examineras genom veckorapporteringen Juridik (40 YH-poäng) Den studerande ska efter genomgången kurs kunna: Vilka lagutrymmen som behandlar offentliga inköp Använda juridisk metod och terminologi Utnyttja centrala rättskällor Veta när särskild juridisk expertis skall involveras Identifiera, presentera och lösa juridiska problem inom utbildningens sakområde. Rättsordningens grunddrag och källor Juridik för offentlig sektor (LOU, LOV, LUF, regler för skilda sektorer, etc) Allmänna regler för kommersiell verksamhet (affärsrätt, avtalsrätt etc) Förvaltningsrätt Sekretesslagen Konkurrenslagen Kommunallagen Rättegångskunskap Grundläggande EU-rätt Entreprenadjuridik Överblick över övriga juridiska inslag.

7 Ekonomi (35 YH-poäng) Efter genomgången kurs skall den studerande förstå olika prissättningsstrategier och kunna bedöma vad som är ett rimligt pris på en viss tjänst. Den studerande ska förstå finansiella nyckeltal för analys och värdering och med hjälp av olika kalkylprinciper stödja systematiskt tänkande. Företagsformer Ekonomiska grundbegrepp Ekonomistyrning Kostnads/ intäktsanalys Bokföring Bokslut Investeringskalkyler Finansiella nyckeltal Kalkylmetoder såsom balanserade styrkort Värdering av kostnad. Inköpsmetodik (35 YH-poäng) Efter avslutad kurs ska den studerande kunna genomföra inköpsanalyser samt använda analyser som underlag för planering, genomförande och utvärdering av företagens inköp. Vidare ska den studerande kunna beskriva olika metoder och verktyg för inköp samt tillämpa inköpsberäkningar. Kunna genomföra den goda affären med hänsyn till gällande regelverk. Inköp och inköparens roll i företag och organsationer Inköpsstrategier och inköpsprocesser Inköpsanalyser samt planering, genomförande och utvärdering av företagens Inköp Metoder och tekniker. Praktisk svenska (25 YH-poäng) Efter genomgången undervisning kan den studerande: Upprätta ett skriftligt avtal Argumentera muntligt på ett strukturerat sätt Problematisera och därefter kunna söka och finna relevant material utifrån en situationsbeskrivning Utföra en mindre utredning där språket anpassats till de tilltänkta mottagarna Författa en essäfråga och därvid argumentera övertygande för sin ståndpunkt med bra struktur och god svenska Ha god insikt i den s.k. Svarta listan och andra krav på utformningen av t.ex. myndigheters kommunikation Avtalsförhandling och upprättande av avtal Juridiskt språk generellt sett och särskilt om lagstiftning Språklig kultur, svarta listan Informationssökning Argumentation Textgranskning, korrekturtecken Muntlig framställning.

8 TendSing och Excel (30 YH-poäng) Efter genomgången kurs har den studerande grundläggande kunskaper och kan praktiskt arbeta i upphandlingsverktyget TendSign och Excel. I samarbete med Visma lär sig de studerande att skapa, annonsera och följa upp sina upphandlingar i upphandlingsverktyget TendSign Vad kan/gör verktyget? Hur arbetar man med verktyget? Vilka krav/ förväntningar kan man ställa? Hur skapar man utvärderingsmodeller? Excel Beräkningar Format Utskrifter sökning Använda funktioner Diagram Listor Pivottabell Skapa rapporter och kalkyler, Skapa uppföljningsverktyg, budgetmodeller och grafisk presentation av data. Upphandling 1 (30 YH-poäng) Kursen skall ge den studerande kunskap om upphandlingsprocessen olika steg samt olika anbudsförfarande. Den studerande ska kunna systematisera upphandlingsprocessen, formulera förfrågningsunderlag samt tillämpa utvärderingskriterier. De studerande ska kunna skapa en fungerande utvärderingsmodell i Excel och upphandlingsverktyg. Upphandlingsprocessens olika steg Förberedande arbeten inkl behovs och marknadsanalyser mm Förfrågningsunderlagets uppbyggnad Kravställning-metoder, angreppssätt och uppföljning Vanligaste utvärderingsmodellerna Formulera rätt för minskad risk att begå misstag samt oseriösa låga anbudspriser.

9 Upphandling 2 (30 YH-poäng) Kursen ger förvaltningskunskap, dvs hur det är att verka i en politiskt styrd organisation. Vidare ger den fördjupade kunskaper i upphandlingsprocessens steg med syfte att den studerande ska utveckla färdigheter i analys, alternativa tillvägagångssätt, utforma lämpliga strategier, driva processen och säkerställa kvaliteten genom processen. Den studerande ska kunna formulera avtal och ha god insikt i avtalets olika delar. Organisationskunskap för offentlig sektor Skriva avtal kontraktsvillkor, standardavtal, leveranskontroll Etik och mutor Dokumentation- Tilldelningsbeslut, Upphandlingsprotokoll, Annonsering Miljö, kvalitet och hållbar utveckling Genomgång av upphandlingar med specialkompetens: Komplexa IT- upphandlingar Entreprenadupphandlingar Upphandling av kreativa tjänster. Projektledning och Kommunikation (20 YH-poäng) Projektledning innehåller följande moment: Teoretisk kunskap kring projektarbete. - Vad är ett projekt? - Definitioner och begrepp - Struktur, roller och organisation Projektplanen och projektets olika faser Den studerande kommer efter avslutad kurs, att på ett effektivt och strukterat sätt, kunna driva projektprocessen från idé till avslut. Kommunikation innehåller följande moment: Retorik Presentationsteknik Praktiska övningar Den studerande ska efter genomförd kurs förstå villkoren för människors kommunikation, få en övergripande inblick i psykologi och pedagogik i arbetslivet samt stärka sin personliga insikt för att förbättra relationer Examensarbete (25 YH-poäng) De studerande ska identifiera ett område inom upphandling och därefter genomföra utvalda moment i upphandlingsprocessen och tillämpa olika metoder för analys och värdering. Fokus ska vara den goda affären med hänsyn till gällande regelverk. Arbetet ska skriftligt redovisas och den studerande ska resoneras kring resultater och dra slutsatser. Observera att förändringar i poängfördelningen kan förekomma.

Paralegal. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Paralegal. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Paralegal en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara

Läs mer

Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng

Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng Lönekonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Redovisningskonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Redovisningskonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Redovisningskonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsnamn: Logistik - och verksamhetsutvecklare Omfattning: 400 YH-poäng Ansvarig utbildningsanordnare: Falköpings kommun Utbildningsnummer: 201040140 Grunduppgifter Utbildningens namn Logistik -

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130

Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130 Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Läs mer

Löne- och ekonomikonsult

Löne- och ekonomikonsult Allt fler företag och organisationer lägger ut löne- och redovisningsfunktionerna på entreprenad på externa byråer, vilket ökar efterfrågan på kunniga löne- och ekonomikonsulter med ny kompetens. En löne-

Läs mer

l ö n e s p e c i a l i s t Distans /deltid 2 år 300 YH-poäng Lönespecialist Ta raka vägen till framtidsyrket Träffar i Stockholm eller i Östersund

l ö n e s p e c i a l i s t Distans /deltid 2 år 300 YH-poäng Lönespecialist Ta raka vägen till framtidsyrket Träffar i Stockholm eller i Östersund Distans /deltid 2 år 300 YH-poäng Lönespecialist Ta raka vägen till framtidsyrket Träffar i Stockholm eller i Östersund Innehåll Lönespecialist Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Utbildningen syftar till att förbereda dig för yrkesarbete inom redovisningsområdet och ger dig möjlighet att ansöka om att bli auktoriserad redovisningskonsult.

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: VVS-Projektör Ansvarig utbildningsanordnare: Roslagen Education AB Omfattning, poäng: 300 Studieort: Hallstavik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH 2014/2121 Ansökningsnummer:

Läs mer

Marknadsföring och försäljning

Marknadsföring och försäljning är centrala delar i de flesta kommersiella verksamheter. Den här marknadsinriktade säljutbildningen var den första i sitt slag i Sverige att klassas som KY-utbildning och startades redan på 90-talet. Den

Läs mer

Utbildningens övergripande mål

Utbildningens övergripande mål Har du planer på att kliva in i säkerhetsbranschen? Risk Management är en svåröverträffad utbildning som ger en både bred och gränsöverskridande grund för att kunna arbeta som såväl säkerhetssamordnare

Läs mer

Personal och löneadministration

Personal och löneadministration Yh- och Ky-utbildningar ökar kompetensen inom områden där det råder brist på arbetskraft. Utbildningen i personal- och löneadministration är därför unikt utformad efter krav från arbetsmarknaden. Att kunna

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik

Läs mer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB 1 Utbildningsplan Denna utbildningsplan godkändes av KY-myndigheten 2003-05-09. Utbildningen följer i princip denna plan, men förbättringar införs kontinuerligt. 1. Utbildningens namn/inriktning och omfattning

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014 Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt Lennart Svensson 2014 Innehåll Förord... 2 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Olika typer av samverkan... 6 3. Om att leda samverkan i nätverk och partnerskap...

Läs mer