Kick off Virginska Gymnasiet, Örebro 17 februari Susanne Rosendahl Utvecklingsledare Region Örebro län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kick off Virginska Gymnasiet, Örebro 17 februari 2015. Susanne Rosendahl Utvecklingsledare Region Örebro län"

Transkript

1 Kick off Virginska Gymnasiet, Örebro 17 februari 2015 Susanne Rosendahl Utvecklingsledare Region Örebro län

2 Projektet ska bidra till ännu mer attraktiva, lustfyllda och hållbara måltider med bland annat: ökad andel ekologiska livsmedel ökad andel säsongsanpassade livsmedel ökad andel vegetabilier och minskad andel kött minskad mängd matsvinn

3 Syfte med dagen Kickoff för alla deltagare Börja lära känna kollegor Presentera syfte och upplägg Inspiration och utforskande om mat, klimat och måltidsmiljö. Lära mer om projektplanering Börja planera för eget utvecklingsprojekt

4 08.30 Kaffe och smörgås serveras Program, fm Välkomna! Presentation och introduktion till projektet. - Susanne Rosendahl, projektledare Mat och klimat för storkök. Hur påverkar maten klimatet? Hur kan klimatpåverkan minska genom att göra aktiva val av ingredienser i menyerna? Hur stor roll spelar förpackningar och transporter för helheten? - Katarina Nilsson, Fil. Dr Livscykelanalys, SP Biofood and Science Paus Fortsättning Mat och klimat Om att driva utvecklingsprojekt. - Susanne Rosendahl Lunch

5 Program, em Matgästen i centrum. Lunchen den ska vara en upplevelse och den bästa stunden på dagen! Om att sätta matgästen i centrum och integrera måltiden i skolverksamheten. - Agneta Walander och Mats Andersson, Fridaskolan Workshop - Vad behövs för en bra måltidsupplevelse? - Vad är en hållbar måltid? Paus Workshop - Projektplanering Introduktion till hemuppgifter Tack för idag!

6 Presentation av projektet Hållbara måltider i Örebro län 2015

7 Bakgrund Maten står för knappt en tredjedel av en svensks klimatbelastning. Utsläppen av växthusgaser behöver minska. Svenskarna äter mer kött än vad Livsmedelsverket rekommenderar. Tidigare projekt 2014, med lyckat resultat. 13 kök från Laxå, Hallsberg, Nora, Hällefors samt Örebro kommun och Örebro läns landsting.

8 Syfte med projektet Offentliga ska gå före Minska måltidens miljö- och klimatpåverkan. Förändra samhällsstrukturer Långsiktigt miljö- och hälsofrämjande syfte För eleverna på kort sikt För medborgarna på lång sikt Testa och utveckla metoder för hållbar måltidsplanering. Skapa förutsättningar för pedagoger och måltidspersonal att mötas i arbetet med hållbara måltider i skolorna.

9 Mål Ännu mer attraktiva, lustfyllda och hållbara måltider med bland annat: ökad andel ekologiska livsmedel ökad andel säsongsanpassade livsmedel ökad andel vegetabilier och minskad andel kött minskad mängd matsvinn

10 Målgrupp Målgrupp - kostchefer, kökschefer och måltidspersonal i länets offentliga kök, kopplat till kommunernas skolor och vård och omsorg. För pedagogikdelen är målgruppen lärarlag i några skolor.

11 Metod Fem heldagars kompetensutveckling för deltagarna. Alternerande värdskap. Hemuppgifter, eget utvecklingsarbete Kollegialt utbyte och granskning Forskarcirklar för lärarlag, startar ht Schemalagd lunch, test och utvärdering, startar ht 2015.

12 Omfattning och tid Ca 15 kök och 2-3 lärarlag Ca personer. 16 månader, Start dec Kompetensutvecklingsdagarna är under Planering Genomförande Uppföljning

13 Teman för träffarna 17 februari Mat, miljö och måltidsmiljö 30 mars Matsvinn 16 juni Hållbar köttproduktion och konsumtion 13 augusti Från jord till bord. - mer närproducerat och salladsbord 27 oktober Måltidsplanering 27 november Spridningskonferens för alla

14 Resurser Alla deltagare här på mötet Kontinuitet - Viktigt att delta på alla fem träffar Alla medarbetare hemma i köken Olika projektgrupper Projektmedel

15 Projektorganisation Projektägare Peter Åslund, områdeschef, Energi och klimat på Regional utveckling. Region Örebro län. Projektledare Susanne Rosendahl, utvecklingsledare, Energi och klimat på Regional utveckling. Region Örebro län. Styrgrupp Samtliga regionala finansiärer erbjuds en plats i projektets styrgrupp. Projektgrupp Madelene Lagerlöf, kostchef, Örebro kommun Johanna Björklund, forskare på Örebro Universitet Marie Nybäck, utredningssekreterare från samhällsmedicin, folkhälsa Elsa Fries, mat- och klimatstrateg, Örebro kommun, projektledare under kostchefer från 1-2 deltagande kommuner

16 Projektmedel kr Finansiering Energi och klimat Deltagare 10 à 10tkr Region Örebro län Energi och klimat Region Örebro län Trafik miljö samh

17 Regional utveckling Arbetar för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen. Områden: Näringslivsutveckling Välfärd och folkhälsa Utbildning och arbetsmarknad Energi och klimat Kultur och ideell sektor Trafik och samhällsplanering

18 Prata med någon du inte känner. Intervjua varandra Namn och arbetsplats? Vad har du för förväntningar på projektet?

19 Vilka tycker du ska vara Örebro läns kriterier för hållbara måltider? Var och en tänker och skriver själv Skriv ett kriterium per gul lapp Skriv flera kriterier, ca 5 min T ex: Ekologiska råvaror Inget onödigt matsvinn

20 Projektplanering Med LFA-metoden

21 Projektplanering Planeringen är avgörande för projektets framgång Planering i nio steg LFA metoden Logical Frame Approach En målstyrd projektplaneringsmetod Planering Genomförande Uppföljning

22 Varför planering? Vilken är målgruppen? Vilka resurser finns? Hur blir resultatet från projektet en resurs för den löpande verksamheten?

23 Metodens nio steg 1. Omvärldsanalys 2. Intresseananys 3. Problemananys 4. Målformulering 5. Aktivitetsplanering 6. Resursplanering 7. Indikatorer/mätning 8. Riskanalys 9. Analys av antaganden/förutsättningar

24 Projektplan Vägleder projektet under genomförandet. Vad att uppnå? = mål Hur målet ska uppnås? = aktiviteter Vilka resurser? = budget, personal, ansvar När ska aktiviteterna genomföras? = Tidplan Är ett kontrakt mellan projektägaren och projektledaren.

25 Projektplan Vägleder om: Vad Hur Vilka När

26 1. Omvärldsanalys Analys av projektets omvärld Insamling av bakgrundsinformation Skapa en helhetsbild - faktainsamling - vad har redan gjorts? - vad pågår inom området? Förslag 1. Samla in statistik 2. Ta reda på hur andra gör 3. Sök efter liknande projekt 4. Vilka lagar, regler och annat påverkar verksamheten?

27 2. Intressentanalys Vilka påverkas av projektet? Vilka påverkar projektets mål? Vilka behöver vara med i planeringsprocessen? Att göra: - lista projektets intressenter - hur påverkan de/påverkas de av projektet

28 2. Intressentanalys, forts Vilka intressenter ska involveras? - bra med olika åldrar, erfarenheter, enheter, kön. - ta reda på, hur ser de på syftet? - via workshop, enkäter, intervjuer.

29 Intressenter Hållbara måltider Vilka påverkas av projektet? Vilka påverkar projektets mål? Vilka intressenter bör vara med och planera projektet?

30 3. Problemanalys Hur ser situationen ut innan projektstart? Varför? Problem eller förbättringsidé Ska göras av personer som känner till situationen och problemet Tre nivåer; -orsaker, huvudproblem, effekter

31 4. Målformulering Vad ska uppnås? - på lång sikt - effektmål - på medellång sikt - projektmål - på kort sikt delmål/aktiviteter

32 SMARTa mål S M A R T Specifika Mätbara Accepterade Realistiska Tidssatta

33 5. Aktivitetsplanering Vad ska göras för att uppnå målen Aktiviteterna ska vara medel Mållogik viktig Aktiviteter Delmål Projektmål Långsiktiga mål

34 Aktivitetsplanering Aktiviteterna ska angripa orsakerna vara tydliga Om delmål: -gör en aktivitetsplan per delmål

35 Aktivitetsplan Lista aktiviteterna Bryt ner arbetet i små delar Beräkna tidsåtgång i kalendertid Max 2 veckor per aktivitet Gör en tidsplan

36 6. Planera resurserna För att genomföra aktiviteterna - Vad behövs i tid, personal, material och budget? Exempel på resurser - kompetens - budget - utrustning - tid

37 Resursplanering Kostnad per aktivitet Tidplan aktivitetsplan GANT-schema Hur ska projektets resultat komma in i ordinarie verksamhet?

38 GANT-schema GANT-schema Aktivitet Jan Feb Mars April Maj Juni Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb. Kick off x Hemuppgift 1 Dag 2 x Hemuppgift 2 Dag 3 x Dag 4 x Hemuppgift 4 Dag 5 x Utvärdering Spridningskonferens x Slutrapport

39 7. Indikatorer Mäter och analyserar resultat och måluppfyllelse Indikator ett mått på måluppfyllelse mäter projektets utveckling och resultat

40 Indikatorer att tänka på Mäter indikatorn måluppfyllelsen? Är det ett lämplig mått över tid? Är det lätt att samla in data? Kommer informationen från indikatorn att var användbar? Vad kostar informationsinsamlingen?

41 8. Riskanalys Vad kan var hinder för måluppfyllelse? Risker = faktorer som minskar möjligheterna att nå projektmålen Gör riskanalys ihop med olika intressenter Projektgruppen gör en riskhanteringsplan

42 9. Förutsättningar och antaganden Vilka problem hanteras av andra? Är problem eller utmaningar som projektet inte kan rå över på grund av sitt mandat men som ändå är viktiga för att nå måluppfyllelse? - Lista - Prioritera - Avgränsa

43 Varför alla dessa steg? Gör vi rätt saker? Löser vi problemet/ gör en förbättring? Gör vi på rätt sätt? Hur kan projektresultatet bli en del av ordinarie verksamhet? Vad, hur, vilka och när?

44 Hur kan planeringsarbetet genomföras? Genomför en workshop med intressenterna - problemananys - formulera mål - ge förslag på aktiviteter - gör en riskanalys Projektgruppen får hantera resultatet och ta med informationen till projektplanen

45 Problemanalys Varför är inte måltiderna i vår verksamhet helt hållbara idag? Vilka problem finns för att uppnå hållbara måltider hos oss? Vad leder problemen till? Vilka är problemen? Vilka är orsakerna? Vilka effekter leder de till? Skriv ett problem, orsak eller effekt per lapp! Vi har inte råd med ekologiskt Vi köper mycket färdigprodukter Vi hinner inte laga från grunden Vi saknar en skalmaskin

46 Problemanalys Tänk på målet: Hållbara måltider Vilka är orsakerna och problemen? Vad problemet leder till för effekter? Vad leder till vad? Vad orsakas av vad? Vilket är huvudproblemet? Gör ett problemträd av alla lapparna. Källa: ESF-rådet

47 Analys av våra interna styrkor och svagheter MÅL: Hållbara måltider Våra styrkor - Vad är vi bra på? - Vad fungerar bra i vårt kök? Våra svagheter - Vad behöver vårt kök bli bättre på? - Finns det något vi behöver lära oss mer om?

48 Genomgång hemuppgift Kostcheferna Indikatorer för hållbara måltider Ta fram statistik Mät nuläge Kökscheferna Berätta om projektet för all personal Prata om och lista era styrkor och utvecklingsområden (svagheter). Informera er arbetsplats, ställ ut bordsprataren.

49 Tack för idag! PPT kommer att publiceras på projektets hemsida. Vi ses igen 30 mars!

Projektplanering enligt LFA-metoden

Projektplanering enligt LFA-metoden Projektplanering enligt LFA-metoden (The Logical Framework Approach) Mål- och resultatstyrning av projekt inom Socialfonden Kari Örtengren Project Design AB Kari Örtengren/2012 Denna skrift har tagits

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Att mäta det väsentliga

Att mäta det väsentliga Att mäta det väsentliga NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella tema grupper, som arbetar på uppdrag av Svenska ESF-rådet med målet att ta

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Utvärdera med effekt Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor Projektägare: Föreningen Sveriges Regionala

Läs mer

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT 1 FIDO, lathund för självutvärdering av projekt är utgiven av Integrationsverket, Norrköping Integrationsverket, 2000 Illustrationer, Erik Hedin Integrationsverket

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer 2011-3050084 Sid 1 (23) Utlysningens namn och diarienummer 1-2012, Kompetensförsörjning programområde 1 2011-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Göteborgsregionens

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Handlingsplan. Har ni redan arbetat med Grön Flagg? Använd era erfarenheter och addera Energifallet till pågående miljöarbete!

Handlingsplan. Har ni redan arbetat med Grön Flagg? Använd era erfarenheter och addera Energifallet till pågående miljöarbete! Handlingsplan Genom att arbeta med övningarna i Energifallet blir alla på skolan mer energismarta. Nästa steg är att låta arbetet bli långsiktigt så att skolans energislukande kan minska även på sikt.

Läs mer

En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider

En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider Innehållsförteckning Förord Samarbete är nyckeln till hållbara måltider...3 Kapitel 1 Om Fazer Food Services arbete...4 Målet är smakupplevelser

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga

Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga Innehåll Förord... 3 Sammanfattning: Fem steg för att investera i tidiga insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga...

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Minska överproduktionen i storkök Laga mat till gästen- inte till komposten eller fjärrvärmeverket. Minska överproduktionen i storkök

Minska överproduktionen i storkök Laga mat till gästen- inte till komposten eller fjärrvärmeverket. Minska överproduktionen i storkök Minska överproduktionen i storkök Ulla-Karin Barr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Minska överproduktionen i storkök Laga mat till gästen- inte till komposten eller fjärrvärmeverket Slutrapport

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET 1111 2 Förord VÄLKOMMEN projektets syfte är att utveckla och förbättra de tjänster och den service som Tjörns kommun erbjuder till sina invånare

Läs mer