Logical Framework Approach

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Logical Framework Approach"

Transkript

1 Logical Framework Approach

2 Projekt i teorin en POSITIV kraft Projekt är ett uppdrag som utförs av en tillfällig arbetsorganisation för att åstadkomma ett i förväg bestämt resultat under en viss tid och med bestämda resurser

3 Hur ser er projektmodell ut? Varifrån kommer projektidéerna? Vilka är intressenterna/slutanvändarna? Vem beslutar om finansiering? Vilka krav ställs på projekten? Hur sätts projektteam och -styrning ihop? Vem ansvarar för implementering av resultaten? Hur hanteras uppföljning, lärande, utvärdering? Hur säkras långsiktig utveckling och kvalitet? Vilka blir konsekvenserna av projektverksamheten?

4 Giltighet Hållbarhet Relevans Projektförutsättningar Genomförbarhet

5 LFA ett arbete i nio steg 1. Omvärldsanalys 2. Intressentanalys 3. Problemanalys LFA arbete i nio steg 4. Målanalys 5. Aktivitetsplanering 6. Resursplanering 7. Indikatorer/mätning av måluppfyllelse 8. Riskanalys 9. Analys av antaganden/förutsättningar RELEVANS GENOMFÖR- BARHET LÅNGSIKTIG- HET

6 1. Omvärldsanalys Klara ut vad ni menar egentligen, vad handlar frågan om, i vilken omgivning existerar den. Ta fram bakgrundsinformation: Börja med att undersöka vad som görs/gjorts inom ert projektområde, sektor. Snälla, uppfinn inte hjulet en gång till

7 2. Intressentanalys Intressenter de som har ett intresse av att projektet genomförs. Särskilt fokus på målgruppen som intressent och andra relevanta aktörer, myndigheter, arbetsgivare etc. Tänk brett, mångfald, olika kompetens.

8 Intressenter och de som ska dra nytta av den Projektet De som levererar till förändringen

9 Intressentmatris Plan Verklighet Intressenthierarki Varför är de med? Hur är de med? När är de med? Följ upp det reella utfallet! Primära (målgrupp) Sekundära (möjliggörare) Tertiära (potentiellt viktiga för att genomföra)

10 3. Problemanalys Fastställ huvudproblemet som projektet vill (bidra till att) lösa. Vilka är orsakerna till och effekterna av nämnda huvudproblem? Bygg (processa fram) ett rimligt problemträd!

11 Problem-/situationsträdet Verkan Huvudproblem Orsak

12 Problem-/situationsträdet ett exempel Isolering, ensamhet Tendenser till främlingsfientlighet Kulturella motsättningar Barnen särskilt utsatta Svårigheter att komma in i nätverk, t.ex. vad det gäller arbetsgivare Konsekvenser, verkan för målgruppen Primärt problem Brist på kontakt mellan majoritetsbefolking & flyktingar leder till utanförskap & segregation Svårt att hitta naturliga arenor för erfarenhetsutbyte, diskussion & kompetensutveckling Tar lång tid för målgruppen att utforska samhället Starkt begränsade ekonomiska resurser för många - ingen / liten möjlighet att delta i aktiviteter, etc. Långt mellan stadshuset och Hertsön -Svårt att veta hur man ska bli delaktig (Gäller ej bara målgruppen!) Orsak Enormt stor skillnad på tidigare liv/situation och det man möter här Föreningsliv kostar mycket finns en tyst överenskommelse in att man ska betala Aktiviteter på fritidsgård/skola ej gratis Har flyktingar samma rätt att ställa krav?

13 4. Målanalys Vilket är projektets huvudmål, försök att avgränsa. Ange delmål (resultat) som tar hand om, som motsvarar problemorsakerna samt de övergripande målen. Tre nivåer av mål presenteras i form av ett realistiskt målträd (spegelbild av problemdito)

14 Målträd Övergripande mål Projektmål Delmål, resultat, aktiviteter

15 Målträdet - exempel Integrering Minskad främlingsfientlighet Ökad kulturell förståelse Barnens situation förbättras Ökat deltagande i & kunskap om nåtverk (sociala/ arbetsmarknad) Syfte, effektmål Specifikt Mätbart Accepterat Realistiskt Tidsatt Önskat läge, huvudmål Att utanförskapet & segregation har minskat genom ökad kontakt mellan majoritetsbefolkning & flyktingar Arenor för möten upprättade och etablerade Rekrytering & utbildning av informationsgrupper Etablering av Röda Korsets verksamhet i området osv. Tiden för målgruppen att utforska samhället förkortad Språksgruppsvisa dialogmöten Samverkan skolan - målgruppen osv. Möjligheter som finns (aktiviteter) åskådliggjorda & medvetenheten ökad hos samtliga parter Inventering av befintligt aktivitetsbud Mötesserie med relevanta aktörer & målgrupper osv. Avståndet förkortat mellan stadshuset och Hertsön Dialogmöten med politiker Upprättande av informationsgrupper för att möjliggöra olika former av dialog & informationsmöten Delmål, resultat, aktiviteter

16 Målanalys Övergripande mål/utvecklingsmål: Oftast långsiktiga, resultat på 5-10 år sikt. Det positiva resultatet på sikt som uppstår från en lösning av det identifierade huvudproblemet. Projektmål eller syfte: Det mål som projektet ska nå. Lösningen på huvudproblemet. Svaret på varför projektet genomförs. Tidsaspekten från 0-3 år. Resultat: De produkter som projektet producerat. Tjänster osv som målgruppen kan ta del av. Hör ihop med (bidrar till lösningen av) orsakerna till huvudproblemet. Nås genom att aktiviteterna genomförs. Tidsaspekten kort sikt/omgående.

17 SMART Målformulering Specifikt Mätbart Accepterat Realistiskt Tidsatt

18 Smart-a mål Ett MÅL beskriver en Önskad Framtida Uppnådd.SITUATION Ett SMART mål är Specifikt Mätbart Accepterat Realistiskt Tidsbestämt

19 5. Aktivitetsplanering Aktiviteter talar om HUR projektet ska nå sina mål. Ange relevanta och trovärdiga aktiviteter som bidrar till ett klart orsakssamband mellan mål och insatser (projekt- /programlogik)

20 6. Resursplanering Vilka resurser behövs för att genomföra det skissade projektet? personal, expertis, lokaler, utrustning, pengar, tid, kompetens och annat kanske? Tänk till, se bakåt!

21 7. Indikatorer Indikatorer = mått på måluppfyllelse Kan vara såväl kvantitativa t.ex. antal deltagare som fått arbete, en modell, en bro som kvalitativa deltagarnas kompetens-höjning, upplevelsen av personlig utveckling, attitydförändring osv.

22 8. Riskanalys Interna risker och externa, kan delvis sammanfalla med punkt 9. Förutsättningar för måluppfyllelse. Viktigt med åtgärdslista för att hantera risker (ett sätt att skapa handlingskraft).

23 MiniRisk-analys Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde (1 5) (1 5) (1 25)

24 9. Antaganden T ex : ESF-stöd (finansiering) som en förutsättning. En viss arbetsmarknadsmarknadsåtgärd som förutsättning för måluppfyllelse av projektet. Förankring som säkerställer implementering.

25

26 Problemträdet Effekter Målträdet Övergripande mål Huvudproblem Projektmål, syfte Orsaker Resultat

27 Projektplanerings- (LFA-) matris Mål Indikatorer Kontrollkällor Antaganden Långsiktigt mål: (Vilka fördelar kan vi vänta oss att projektet medför för samhället) Projektmål: (På vilket sätt kommer målgruppen att gynnas av projektets resultat) Förväntade resultat: (Vad kommer projektet att ge i fråga om leveranser/delmål) Aktiviteter: (Konkreta uppgifter för att nå delmålen)

28 Kontrollera logiken! 6 så kommer projektet att bidra till det strategiska programmålet. 5 Om projektmålet uppnås 4 så uppnås projektmålet. 3 Om delmålen uppnås 2 så uppnås delmålen. 1 Om aktiviteterna utförs Efter Spreckley/ Rogeland

29 LFA-workshop steg 1: Problem- och intressentanalysen 1. Diskutera kring det valda området Vad handlar det om egentligen? Finns olika sätt att se på frågan? Vad är viktig input? 2. Utifrån slutsatserna av (1), diskutera vilka olika intressenter som ni ser som relevanta. Välj därefter var sin intressentroll! 3. Definiera problemen (ett per lapp) - bygg sedan ett problemträd enligt modellen (orsaker -> huvudproblem -> negativa konsekvenser)

30 LFA-workshop steg 2: Målanalysen 1. Konvertera problemträdet till ett målträd enligt formeln (byggstenar -> huvudmål -> positiva effekter) 2. Testa logiken, justera vid behov 3. Avgränsa projektet välj vad som ska med och vad som hamnar utanför (antaganden och/eller risker; bas för omvärldsbevakning) 4. Utveckla målstrukturen i LFA-matrisen

31 LFA som stöd vid granskning Intressenter: Finns en strategi bakom val av aktörer? Relevans? Problem-/situationsbeskrivning: Relevans i förhållande till programmål? Finns huvudproblem, orsaker och konsekvenser beskrivna på ett logiskt sätt? Mål och syfte: Finns ett huvudmål angivet som lösning på huvudproblemet? Finns effekter/syfte beskrivet? Är dessa relevanta i förhållande till problembeskrivningen?

32 LFA som stöd vid granskning (2) Finns delmål eller resultat tydligt angivna? Är målen SMARTA? Finns en logik i målstrukturen dvs. leder resultaten till måluppfyllelse på varje högre målnivå? Finns indikatorer angivna (som visar när mål och resultat har uppnåtts)? Aktiviteter: Hänger aktiviteterna logiskt ihop med resultaten? Finns aktiviteter som visar hur man ska kontrollera måluppfyllelse (indikatorer) med i aktivitetsplanen? Är budgeten en logisk konsekvens av aktiviteterna? Antaganden/omvärldsbevakning: Finns omvärlds-/riskanalys? Har denna påverkat val av aktivteter och av projektinriktning?

33 Projektlogik några exempel

34 Regional org med uthållig strategi 200 jobb Ökad kompetens i investfrågor Gott investeringsklimat Övergripande projektmål: Efter projektets avslutande ska det finnas en organisering/verksamhet, mandat och ansvar för den regionala nivån av ett fokuserat investeringsfrämjande arbete Länet tydlig partner Fokus 1: - initiera och utveckla processen att jobba med investeringsfrämjande åtgärder hos respektive plats/kommun Kommunträffar med nyckelpersoner. Näringslivschefsträffar, inkluderande lärandeprocess. Pågående dialog med nyckelpersoner inom kommunerna. Arbetat fram underlag för etableringsplan/kommun. Fokus 2: - arbeta fram internationellt sett intressanta affärsmöjlighetsområden ur ett länsperspektiv och marknadsföringsmässigt paketera dem Inventering tillsammans med respektive kommun för att identifiera unika affärsmöjligheter. Tillsammans med näringslivschefer göra en internationell bedömning av de identifierade unika affärs-möjligheternas attraktivitet hos internationella investerare och etablerare. Tillsammans med Invest Sweden och våra internationella agenter göra en internationell bedömning av Norrbottens unika och utvalda affärsmöjligheter. Paketera de affärsområden som just nu bedöms vara de mest internationellt attraktiva. Fokus 3: - börja upparbeta internationella kontakter i syfte att få inspel till etableringar och investeringar Samarbete med Invest Sweden inom följande geografiska områden: Kina, Indien, Japan och USA. Samarbete med våra internationella agenter inom följande geografiska områden: Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland/Schweiz och Canada/USA. Via Invest Sweden och våra internationella agenter komma i direktkontakt med internationella företag och investerare.

35 Aktiviteter Delmål Projektmål Långsiktigt mål/effekt PROJEKTLOGIK Projekt

36 Projektlogik EXEMPEL Resurser Aktiviteter Resultat Effekter på kort/medellång sikt EU-medel (ESF) Regional och nationell medfinans Drivande projektledning Navet Lärande utvärdering Metodutveckling Praktikplatser Individuellt stöd, coachning Utvärderingsinsatser Erfarenhetsutbyte mellan sociala ftg Partnerskap Utbildningsinsatser Deltagarna ser sina egna resurser och möjligheter och har via detta kommit närmare sina personliga mål och närmare arbetsmarknaden Ett starkare, uthålligare Navet Utvecklad samverkan med arbetsförmedling och lokalt n-liv Projektutveckling och lärande Ökad samverkan på alla plan Positiva ringar på vattnet kring bilden av kommunen Utveckling av lokala näringslivet Större fokus på jämställdhet och tillgänglighet

Projektplanering enligt LFA-metoden

Projektplanering enligt LFA-metoden Projektplanering enligt LFA-metoden (The Logical Framework Approach) Mål- och resultatstyrning av projekt inom Socialfonden Kari Örtengren Project Design AB Kari Örtengren/2012 Denna skrift har tagits

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Projektplan AcadEMic POWER

Projektplan AcadEMic POWER Sida 1 Projektplan AcadEMic POWER Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden. Innehållsförteckning Sida 2 1. OMVÄRLDSANALYS... 3 1.1 Realise... 3 1.2 SFX utbildningar

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer 2011-3050084 Sid 1 (23) Utlysningens namn och diarienummer 1-2012, Kompetensförsörjning programområde 1 2011-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Göteborgsregionens

Läs mer

ESA STATUSRAPPORT 2.DOC

ESA STATUSRAPPORT 2.DOC STATUSRAPPORT 2 ESA Titel: Statusrapport 2 Projekt: ESA- Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Siffor Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 0.1 Skriven av: Malin Heimer

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Delrapport 3 ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 ANSÖKAN Diarienummer 2011-3040078 Sid 1 (24) Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 Uppgifter om organisationen Organisationens

Läs mer

mikom miljö kommunikation

mikom miljö kommunikation mikom miljö kommunikation lonngren@mikom.se www.mikom.se 0142-58145 Mats Lönngren 060424 Reflektioner om Hållbar utveckling Väst Denna pm är reflektioner kring Hållbar Utveckling Väst (HUT Väst), efter

Läs mer

Gävleborgs utmaningar utanförskap kopplat till kompetensförsörjning

Gävleborgs utmaningar utanförskap kopplat till kompetensförsörjning Slutrapport Gävleborgs utmaningar utanförskap kopplat till kompetensförsörjning Denna förstudie har bedrivits på uppdrag av Region Gävleborg. Förstudiens huvudlinje har varit att försöka fånga de mest

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Att mäta det väsentliga

Att mäta det väsentliga Att mäta det väsentliga NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella tema grupper, som arbetar på uppdrag av Svenska ESF-rådet med målet att ta

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Programområde 2 för förstudier och implementering av resultat 2013-5020001

Utlysningens namn och diarienummer Programområde 2 för förstudier och implementering av resultat 2013-5020001 ANSÖKAN Diarienummer 2013-3020018 Sid 1 (15) Utlysningens namn och diarienummer Programområde 2 för förstudier och implementering av resultat 2013-5020001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Jag ser en ny gnista. Jag ser en personlig utveckling hos deltagarna och jag ser hur det sprids bland personalen. Utbildningen har gett oss energi och kunskap.

Läs mer

Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt

Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt Upptäck utvärderingens fyra faser. Sammanfattande rekommendationer och minimikrav på utvärdering 1 Planering MOMENT Bestäm vilka resultat insatsen

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR. Förstärkning av kunskap och trygghet för somalier i skolan

PROJEKTPLAN FÖR. Förstärkning av kunskap och trygghet för somalier i skolan PROJEKTPLAN FÖR Förstärkning av kunskap och trygghet för somalier i skolan Mars 2013 juni 2015 Innehåll 1 Omvärldsanalys 2 Intressentanalys 2.1 Projektgruppen/vägledarna som arbetar operativt 2.2 Ledningen

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Utveckling mot arbete (UMA) Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. UMA - Utveckling Mot Arbete baserades på

Läs mer