Efter informationskampanjen foljde man upp de hushåll som besvarat den första enkäten. De skulle

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Efter informationskampanjen foljde man upp de hushåll som besvarat den första enkäten. De skulle"

Transkript

1 ", ' I 4&.,1 WV''*'nnaq 4 a.**.* wwq,:^ b,;"*u e*b, #et{ b.wd4a-tdb. ":Ye\&ffi e"& Y q W, h V:3 & 6 q"1&6^):v 1,'*'%&Å&X 4& #.W WW&n6å96" L} % X t,; t,. t Efter informationskampanjen foljde man upp de hushåll som besvarat den första enkäten. De skulle då bedoma om mängden mat som slängdes i hushållet hade minskart. Resultatet av undersökningen ser du i cirkeldiagrammet. Så#args de* rerr{:redre ffixsxå d faeasfucåå$ &P Vetej3% Nei 15 o/o - I -{a - Ja 81 o/o Hur skulle diagrammet kunna se ut om alla 1 hushållen hade svarat på enkäten? En undersökning av hur mycket mat vi slänger i Sverige visade att det i genornsnitt slängs 1 kg mat per person och år. Enligt sarnrna undersökning skulle 57 o/o av den mat som slängdes under en vecka kunna användas om den hade hanterats på rätt sätt. I en kommun ansåg man att det här var något som man r,ille förändra. Man valde ut 1 hushåll och bad dem att uppskatta hur mycket mat hushållet slängde under en vecka. Efter tre månader med en omfattande rnfonnationskampanj gjorde man om undersökningen. För att se om kampanjen gett långsiktig verkan upprepades undersökningen efter ltterligare ett år. ' Hur stort är urvalet uttryckt i procent om folkmängden i kommunen är 4 92 personer och det igenomsnitt är tre personer per hushåll. Ge förslag på hur man kan göra urvalet för att få det så representativt som möjligt.. Av de 1 hushållen svarade 782 pä enkäten. Hur stort var svarsbortfirllet uttryckt i procent?. Mängden mat som de 782 hushållen slängde under veckan uppskattades till4 65 kg. Hur många kilogram blir det per person om hushållen i genomsnitt består av 3 personer? De som svarat ja hade också fått ange skäl till att de slängde mindre mat. Resultatet av svaren såg ut så har: 8% 7 o/o 6% 5 o/o 4O olo 3% 2O o/o 1% ook s$fferg*n $aass&aååds& ffiadrsdc,* &e.tr;' För att det För att det För att bidra Andra skäl qynnar min minsl<ar min till att maten hushålls- miljöpåver- ska räcka till el<onomi l<an alla ivärlden När kommunalrådet Sverker såg diagrammet ansåg han att det inte kunde stämma eftersom summan blev mer än 1 o/o.har Sverker rätt? Motivera ditt svar.. Efter ett år upprepades r-lndersökningen för att se orn informationskampanjen hade haft långsiktig verkan. Då svarade 78 o/o ja på frågan om de slängde mindre rnat nu än de gjort tidigare. Anser du att kampanjen har haft en långsiktig effekt eller bör den upprepas?

2 George Gallup Den första opinionsr-rndersöknir-rgen i modern mening genornfdrdes år 1932 i den :rmerikansk;r delstaten lowa. Det var George Gallup, sociolog och statistiker, som gjorde en undersökning för att ta reda pii om hirns svärrnor hade chans att vinna det val hon ställcle upp i. Opinionsmätningarna ar-rtydde att hon hade chaus att vinna och på vaidagen visade det sig att Gallup hade tolkat data från undersökningen p:i ett riktigt sätt eftersom hans sr'ärmor vann valet. lrg. l Ii tr: Imi t d#* Gallup grunclirde sedan år 1935 The Antericqn Institute of PuLtlic Opinion,som genomförde riksomfattancle intervjuunclersökningar i USA. De gjorde bland ar-rr-rtrt opinions- och marknirdsundersökningar i samband mecl an-rerikanska val. År 1936 lyckades Gallup föruts:iga den amerikanske presidenten Franklin D Roosevelts seger och är'en onr prognossiftrorna inte stämde särskilt r.ä1, hade de iindå förutspått rätt vinnare. Det hacle däremot inte tidskriften Literirry Digest gjort. De byggde sina prognoser på pror,val och deras prognos var att presidentkandidirter-r Alf Landon skr-rlle segra med,57 7o ar-n'rösterna, medan Roosevelt endast skulle få 44 %. Felet i prognosen beroclde förn'rodligen på att man gjort ett felaktigt urvirl. De hade hiimtat namn och adressu1rpgifter friin förteckningar ör,er bilägare, telefoninnehavare samt från sina egna prenumeranter. Medelldiissen rned bra ekonomi blet, d:irf'ör ijverrepresenterad i urvalet, medan det omfirttade för fii :rrbetare, ungar och arbetslösa. lvled den ekonomiska kris som riidde röstade cle sämre lottacle i större utsträckning på Roosevelt. Syenska opinionsinstitut Opinionsr-rnclersökningarna i Sr.erige startade dä Syenska GallupinstittLtet AB grundades år De förstar frågorna som ställdes rörde framför allt kriget. Det var frågor sorn intresserade allmänheten och dagstidningirrna iibonnerade på marterialet. Svenska Gallupinstitutet ägnade sig även åt marknadsundersökningar, men köptes Svenska Gallupinstitutet av ett internationellt bolag och då la ntarn ner dess:r typer av undersökningar. Därför linns det få opinionsundersökningar gjorda i början av 195-talet till dess Svenska institutet för opinionsundersökningar, SIFO, bildades år I dag finns det flera stora opinionsinstitut i Sverige, bland anrrat Skop, Synsvxls Temo och SCB. Opinionsundersökningarna genomförs oftast som telefoninlsll,juer. Urvalet och stora sr.arsbortfall är de största felkällorna vid sådana undersökningar. åiä; Stur c a' S d Sr ta Ieorqe Callup ( ) De fi Vi FÖ nt( (r Fää"! Fcltra {- t t synovate Rcsc:rrrh rcirrvcnt.r:ri,:.,:. :: Statistiska centralbyrån ::: : :::: Statjstir\Sweden Några svensl<a företag och myndigheter som gör opinionsund e rsö I<n in qa r. 2- ' En prnronsundersöl<ning visar: 3l % för blått parti, 37 % för grönt parti och 31 % för rött parti, En daqstidninq besl<river ställninqen som lil<a, Varför? sonl g :rtt det vid ninl det Unc Und *;ffi,qr! Gör err söknine kring fb Vilke gjord Hur i obun Hr-rr I Firrns fallsar Hur b sl utsa; 222 srar sr ( o H sror A

3 T -- 5Y&Tä$TSK X {k{ ffix& Studera dagstidningar och leta efter statistik i form av tabeller och diagram. Gör en sammanställning av vilka tidningar du har letat i och vilka typer av tabeller och diagram du har hittat. Vilken diagrirmtyp är vanligast? Studera rubriker som anknyter till de diagram du hittat. Tycker du att diargrammen visar det som står i rubriken? Sammanfatta ditt resultat och jämför med några av dina kompisars resultat. Vilken/vilka tidningar innehåller mest statistik? r&l &c&4 a-s{msss4 ÅY'Y' De fem talen 6, 1, x, 9, och 4 är alla heltal. Vilka värden får medianen for olika världen på r? Motivera. För vilka världen på x frir de fem talen samma värde på median och medelvärde? (l'lp MaA vt 21) F&L&4ÅK6äru,&X-8ffi Felmarginalen/i procentenheter beräknas med formeln " I i1-pt /= 1,96 t], 17 ). dar n är stickprovets storlek och p andelen i procent som ger ett visst svar. Formeln ger ett 95 o/o konjtdensintervall, vilket innebär att det är 95 %o sannolikhet att svaret ligger inom felgränserna. Vid en stickprovsundersökning i en kommun fick 1 2 invånare ta ställning till om de tycker att det ska byggas ett nytt badhus i kommunen. Av de tillfrågade var 79 o/o positiva till förslaget. Hur stor är felmarginalen? Undersök hur felmarginaien påverkas av andelen som ger ett visst svar. Undersöl< hur felmarginalen ändras när stickprovets storlek ändras. 6eAW SK& T* STAYSSYS$K A.å ruslsm${åkwå?* & Gör en kritisk granskning av en valfri statistisk undersökning, t.ex. en undersökning hämtad från Statistiska centralbyråns hemsida (r,r'r,wv.scb.se). Fundera king foljande frågor: Vilket syfte har undersökningen? På vems uppdrag är r-rndersökningen gjord? Har uppdragsgivaren något eget intresse av resultatet? Hur stort är urvalet? Hur har urvalet gjorts? Är urvalet systematiskt, obundet eller stratifierat? Hur har data sarnlats in? (Mätningar, intervjuer, enkäter etc.) Finns det något bortfall och hr-rr stort är det? Har man gjort någon bortfalisanalys? Hur bedömer du undersökningen och redovisningen? Kan man dra de slutsatser som dragits? Vad var bra och vad skulle kunna förbättras? sratrsr ( o problem och UNDERSö (NTNCAR 223

4 _- 5p gfig:j.läi i1+,.1:,+f,s :#,ftmsffi4wfl,#fu Sammanställa data. avprickning. frekvenstabell. f rel<vens. relativ frel<vens 1L li d il Presentation av statistik. stolpdiagram. stapeldiagram. histogram. cirkeldiagram. liniediagram Lägesmått. besl<rivning av statistik. medelvärde. median. typvätde Tolka och kritiskt granska statistik. metod. rubril<. gradering av axlar. enhet. lägesmått Metod. totalundersökning. sticl<provsundersökning. population. urval c, 2E n h; 1r C 3D pl sl. Felkällor. måtfel. urvalsfel. felmarginal. svarsbortfall Stickprovsundersökning. systematisl<t urval. obundet slumpmässigt urval. stratifierat urval F 224 srar srll< o TANI(E <ARrA

5 qr a: :l t,r.rt.a Uirder är 29 nyregistrerades motorcyklirr i Sverige. Cilkeldiagramrnet visar märkesfördeiningen av nyregistrerade motorcyklar under år 29. BMW Suzuki Yamaha I l(awa s a l<i t;":, - no 'Pil:Lrx,{fl.,#F? --- Honda \rika är de tre vanligaste motorcykelmiirkena eniigt diagrarunet? Ungefar hur många procent iir ar. märket Honda? c) Gör en uppskattning av antal nyregistrerade motorcyklar av m:irket Yamarh:r. Ett undersökningsinstitut ger-rornfitrde en marknadsundersökning dair 2 kr_rnder som handlat i en viss kiosk lick uppge vilket glassmärke de föredrog. I kiosken seildes enbirrt GB-glass. Kommentera undersökningen. Diagrammet visar andel personer som använt prograrxvaror eller programverktyg för att skydda sin dator år 2I. 4 Diagrarnrnet ska visa apelsinskörden i tr,å olika lär-rder. På vilket sätt iir detta diagram vilseledande? Virusprgra m Bra n dvägg S pa mfilte r Föräldrakontroll l(älla: StB Hur många procent flel kvinnor iin main har använt spamfilter f'ör att undvika oönskad e-post? t: rli I i(vinnor,r.r{ Män Kan man med hjalp av diagramn-ret ta reda på hur stor andel personer som har någon i-_ tvp av dirtorskydd. Motivera ditt svar. l r i Va 33 tusen ton 59 tusen ton De båda diagrammen beskr-iver utvandriltgen från Sverige mellan år 193 och år 25. Anta/ utvandrare/år Antal utvandrare/åldersgrupp 22,oo I,oo l ooo i,oo -J 2oo-l ] l(älla: F&F l/5 5tB Per Thorneus Män l(vin n o r Alder -) 1 + Under vilka perioder var utvandringen från Sverige störst? Hur nrånga utvandrade är 22? c) Hur stor ar-rdel av dessa var 3 irr? d) Beskriv utvandrarnas iriders- och kijnsfor._ clelning är 22. En maskin vid en konservfabrik fyller I 7 burkar med tonfisk varje dag. För att kor-rtrollera vikten på btrrkarna gör man varje månad en stickprovsundersökning. Hr_rr ska man göra *Jil sratrsl < O BLANDADE uppcrfrer 225

6 -...l-trf- Diagrammet visirr luftens koldioxidhalt. l(oncentration t2 (ppm) Är l(älla: NASA/GDARD SPACE FLIGHT TENTER ir) Hur många procent av luften bestod av koldioxid år 2? Med hur många procentenheter ökade koldioxidhalten friin år 1976 till år 2? c) Med hur många procent ökade koldioxidhalten under samma period? d) Ge en förklaring till kurvans taggiga utseende. Är det lämpligt ittt göra en totalundersökning eller en stickprovsundersökning i följande fall? Motivera ditt svar. Man vill ta reda på hur lång tid eleverna i en klass ser på tv varje vecka. Man ska undersöka den genomsnittligir brinntiden för en viss typ av glödlampor. c) Man ska göra smaktest vid tillverkningen av en ny sorts :lnågodis. d) Man skir undersöka rökvanorna vid ett företag med anstiillda. Tirbellen visar antalet anställda vid fyra olika företag. Hur rnånga personer ska man välja från varje företag om man vill göra ett stratifierat urval av 1 personer? Företag Antalet anställda ABID 9s r573 ruhvå # 1 Man gjorde en undersökning av 1 hushåll i en förort och fann atr 32 o/o av hushållen tankade bilen i närområdet. Efter ett år gjorde man om undersökningen och då var det 29 hushåll som tankade bilen i närområdet. Är förändringen statistiskt säkerställd? Ta hjälp av tabellen på s Vid en stickprovsundersökning tillfrågades ett antal slumpmässigt utvalda personer i en kommun om de var positiva till införande av trängselskatt. På den frågan svarade 55 o/o ia. Felmarginalen angavs till 3 % på 95 o/o-nivån. Gör en tolkning av detta. 12 I ett företarg rned 1 3 anställda var 72 7o min. Vid en stickprovsundersökning son rörde arbetsrniljön numrerade man de ansttlilda och valde nr 4, 14,24 osv. Hur stort blev urvalet? Kommentera urvalsmetoden. 13 För att avgöra om man skulle bygga ett nytt köpcentrum genomfördes en stickprovsundersökning där 5 hushåll lick besvirra en enkät. Av de 397 som besvarade enkäten var 285 positir't inställda till köpcentret. Hur många procent av stickprovet var med säkerhet positir.t instä1lda till köpcentret? Anta att 6 % av svarsbortfallet var positiva till ett nytt köpcentrum. Hur många procent av stickprovet var då positiva till bygget? 14 Antalet mål som gjordes i matcherna i en fotbollsserie visas i tabellen. Antal mål Antal matcher x Bestäm r om medelvärdet för antalet mål per match är 1,65. Vilket är det största viirdet som x karn anta on.r medianen är 1. c) Vilket är det minsta värde x kan anta om typvärdet är r i ( T 2 I 1 V te re or lc ter c) (N 226 srar sr < o BLANDADE uppc FTER

7 15 Vattenkraft är en stor energikäl1a i Sverige. Diagrammet nedanför visar produktionen av elenergi från vattenkraft och även Sveriges totala elproduktion från år 1936 till år 29. Tusentals [Wh Totalt r/atten l(raft Hur stor var produktionen av vattenkraft år 25? Beskriv hr-lr andelen elenergi från vattenkraft har förändrats mellan år 1936 och år 29. c) Hur många gånger större var Sr.eriges totala elproduktion år 29 i jämförelse med år I 965? d) Ange ett diargram som skulle kunna användas för att visa fördelningen av vattenkraft och övrig elproduktion är 29. Motivera ditt val. 15 Vurje drrg under scptember 1998 mättes regnmängden på en ort i norra Iämtland. I diagrammet presenteras resultatet. Under hur många dagar foll det mer än 1 rnrn regn? Någon p:istod felaktigt: "Diagrammet visarr ;rtt det föll mest regn under de första dagarna i månaden." Förklara vad det är för fel i detta piistående. c) Ungefär hur många rnillimeter regn föll det totalt under rnånaden? (l,lp MaA vt 1999) Antal daqar tb mm regn 17 Studera diagrammet nedan och bestärl hur stor del av det använda vattnet som iir kommunarlt vatten. Hur fördelas användningen irv det kommunala rrattnet mellan sektorerna? rugvå ffi Vattenanvändning i Sverige år 2 Anta I miljoner mr I5 Enskilt vattenuttaq 3 - I Kommuna t vattenuttaq "i-f- 1 5 T x Hushåll jordbruk lndustri Ovriq användning Totalt Ett företag vill lansera en ny läsk på marknaden. Man frågar därför ett slumpmiissigt urval av konsumenter vad de tycker om den. Svaren blir 6 7o "bra'l 3 7o "mindre bra" och 1 7o "ingen uppfattning". Beräkna felmargi r-ra1en för sv:rret "bra" om 2 personer besvararde frågan. Medelvärdet av fem olika positiva heltal är 17 och medianen är 2. Hur stort kan det största av de fem talen högst vara? Förklara hr-rr du har kommit fram till ditt svar. (I'Jp MaA vt 22) Vid en auktionsfirma delade man upp de objekt som man auktionerarde ut i tre olika prisklasser. Sedan gjorde rran ett urval på 2 o/o av föremålen i varje priskj.ass och beräknade försilljningssumman p:i dessa. Tabellen visar resultatet: Prisl<lass (l<r) Antal utrop Försäljningssumman för urvalet (kkr) r Gör en uppskattning av den totala försäljningssumman i varje prisklass med hjäip av urvalets fö rsälj nin gs sllnrm a. Uppskatta medelpriset på de föremål son'r hade auktionerats ut. sratrsr < o BLANDADE uppc FrER 227

8 l= h* ås *,BJ -J t*j tr w ffi ffiffitu å Utan räknare 1 Föreslå lämplig diagramtyp för att visa mandatfördelningen i riksdagen kroppslängden för samtliga invånare i Sverige c) dygnsmedeltemperaturen i Säffle december år 25 d) betygsfordelningen i Matematik 1c för en klass e) antal sena ankomster för eleverna i en klass under en vecka 2 Diagrammen visar två tidningars upplagor vid samma tillfälle' Antal Antal BLAsI<an -Nytt BLAsI<an -Nytt Varför ser diagrammen så olika ut? Ungefär hur stor är skillnaden mellan tidningarnas upplagor? 4 När man gör en statistisk undersökning kan man välja att göra en totalundersökning eller en stickprovsundersökning. Vilka för- respektive nackdelar har en totalundersökning jämfört med en stickprovsundersökning? Namn något sammanhang där det är möjligt att göra en totalundersökning. c) Ge exempel på ett sammanhang där bara en stickprovsundersökning är möjlig. Ange fem tal som har medelvärdet7, medianen 8 och typvärdet 4. Finns det fler möjligheter att ange fem sådana tal? Motivera ditt svar' En butiksägare frågar 1 personer som handlar i butiken om de önskar ett utökat sortiment även om det skulle medföra högre priser. På den frågan svarar 58 %o av de tillfrågade "ja". Ett halvår senare gör butiksägaren om undersökningen och då svarar 55 o/o"ji' på samma fråga. Är förändringen statistiskt säkerställd? Ta hjälp av tabellen på sidan 214' Vid en gymnasieskola lämnade man ut I 5 enkäter där man frågade eleverna: "Tänker du läsa vid universitet eller hogskola nästa läsår"? Av de tillfrågade svarade 57 elever "jil 13 "nej" och 5 "vet ej". i lokaltidningen stod sedan "Bara 38 %o av eleverna tänker studera vidare efter gymnasiet". Kan man dra den slutsatsen av undersökningen? Motivera ditt SVAT. 228 stllsrtt< o t<aptteltest

9 --..- Med räknare Frekvenstabellen visar hur många fihner 3 tillfrågade personer hyrde per månad. Hur många av de tillfrågade har hyrt fler än tre filmer? Vilket är medianvärdet för antal hyrda filmer? Antal filmer Relativ frel<vens 1-37 o/o 2 23k 3 33 o/o 4 7o/o 8 Rustan mätte temperaturen utanför sin dörr varje rnorgon under en vecka. Hans resultat såg ut så här: 17 "C, 19 oc, 16 "C, 15'C, 17 oc, l5 "C,4 oc Ange det iägesmått som bäst beskriver veckans temperatur. Motivera ditt val. Om han tar med ytterligar en dag till mätningen, så blir medelternperatr_rren 13 oc. Viiken temperatur var det den dagen? 9 Från en stad med f,.ra gymnasieskolor ska man skicka 25 elever till en miljökonferens. Antalet elever vid skolorna ar 372,9I2,217 och 632. på vilket sätt ska man göra urvalet? i:'i i 'tffi.,,,,.' a_,ffi 1 För att tå reda på vad passagererrna tyckte om servicen lämnade ett flygbolag ut en enkät till 8 personer. Av de 336 personer som besvarade enkäten tyckte 188 personer att servicen var bra eller mycket bra. Mellan vilka värden skulle resr-rltatet kunnat ligga om alla hade besvarat enkäten? 11 Stapeldiagrammet visar antal obetalda sms-lån som hamnat hos kronofogden under åren 27 till 21. Cirkeldiagrammet visar hur dessa obetaldar lån fördelade sig på olika åldersgrupper år 21.. Med hur många procent minskade antalet obetaida srns-lån från år 29 till år 21?. Ungef?ir hur många obetalda sms-lån fanns i åldersgruppen irr 21?. Är 27 var andelen obetalda sms-lån i åldersgruppen l8-25 är 35,9 o/o. Gör en jämförelse med samma åldersgrupp år 21. Har antaiet obetalda srns-lån ökat eller minskat? Med hur många procent?. Gör en järnförelse av hur mäns och kvinnors obetalda sms-lån har förändrats från år 29 till år 21. Antal obetalda sms r Andel obetalda sms-lån år år och äldre \h h5år I år år är sratrsr r< o <Ap TELTEST 229

Population. Antal tänder. Urval

Population. Antal tänder. Urval Population ID Antal tänder 1 12 2 14 3 15 4 28 5 16 6 11 7 24 8 19 9 23 10 21 Urval ID Antal tänder 2 14 4 28 8 19 10 21 Urvalsmetoder Population Urval Urval Urvalsmetoder Definitioner: Populationen består

Läs mer

MATEMATIK ARBETSOMRÅDET LIKABEHANDLING Kränkande handlingar, nätmobbning, rasism och genus

MATEMATIK ARBETSOMRÅDET LIKABEHANDLING Kränkande handlingar, nätmobbning, rasism och genus MATEMATIK ARBETSOMRÅDET LIKABEHANDLING Kränkande handlingar, nätmobbning, rasism och genus STATISTIK/DIAGRAM VAD ÄR STATISTIK? En titt på youtube http://www.youtube.com/watch?v=7civnkawope Statistik omfattar

Läs mer

antal miljoner 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5

antal miljoner 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Tabeller och diagram Mål När eleverna studerat det här kapitlet ska de kunna: hämta fakta ur tabeller läsa av och tolka olika typer av diagram beräkna medelvärde bestämma median göra en enkel undersökning

Läs mer

Föreläsning 1. 732G60 Statistiska metoder

Föreläsning 1. 732G60 Statistiska metoder Föreläsning 1 Statistiska metoder 1 Kursens uppbyggnad o 10 föreläsningar Teori blandas med exempel Läggs ut några dagar innan på kurshemsidan o 5 räknestugor Tillfälle för individuella frågor Viktigt

Läs mer

Varje deluppgift ger 1 poäng. Det är även utskrivet vilken förmåga du kan visa på varje uppgift. Till exempel betyder EB, begreppsförmåga på E-nivå.

Varje deluppgift ger 1 poäng. Det är även utskrivet vilken förmåga du kan visa på varje uppgift. Till exempel betyder EB, begreppsförmåga på E-nivå. Övningsuppgifter statistik Varje deluppgift ger 1 poäng. Det är även utskrivet vilken förmåga du kan visa på varje uppgift. Till exempel betyder EB, begreppsförmåga på E-nivå. Hjälpmedel: papper och penna.

Läs mer

Lektionsanteckningar 2: Matematikrepetition, tabeller och diagram

Lektionsanteckningar 2: Matematikrepetition, tabeller och diagram Lektionsanteckningar 2: Matematikrepetition, tabeller och diagram 2.1 Grundläggande matematik 2.1.1 Potensfunktioner xmxn xm n x x x x 3 4 34 7 x x m n x mn x x 4 3 x4 3 x1 x x n 1 x n x 3 1 x 3 x0 1 1

Läs mer

2 Dataanalys och beskrivande statistik

2 Dataanalys och beskrivande statistik 2 Dataanalys och beskrivande statistik Vad är data, och vad är statistik? Data är en samling fakta ur vilken man kan erhålla information. Statistik är vetenskapen (vissa skulle kalla det konst) om att

Läs mer

EXAMINATION KVANTITATIV METOD

EXAMINATION KVANTITATIV METOD ÖREBRO UNIVERSITET Hälsoakademin Idrott B, Vetenskaplig metod EXAMINATION KVANTITATIV METOD vt-09 (090209) Examinationen består av 8 frågor, några med tillhörande följdfrågor. Frågorna 4-7 är knutna till

Läs mer

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 3

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 3 Kapitel 3.1 3101 Exempel som löses i boken. 3102, 3103, 3104 Se facit, kontakta din lärare om du behöver hjälp. 3105 a) Se facit. b) Lägg ihop höjden på alla staplar 15 + 10 + 25 = 50 st c) Se facit. 3106

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 4 juni 2004, kl 14.00-19.00

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 4 juni 2004, kl 14.00-19.00 Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 4 juni 004, kl 14.00-19.00 Tillåtna hjälpmedel: Bifogad formelsamling, approimationsschema och tabellsamling (dessa skall returneras). Egen miniräknare.

Läs mer

Statistik 1 för biologer, logopeder och psykologer

Statistik 1 för biologer, logopeder och psykologer Innehåll 1 2 Diskreta observationer Kontinuerliga observationer 3 Centralmått Spridningsmått Innehåll 1 2 Diskreta observationer Kontinuerliga observationer 3 Centralmått Spridningsmått Vad är statistik?

Läs mer

Statistiska begrepp och uttrycksformer

Statistiska begrepp och uttrycksformer Kristina Juter Statistiska begrepp och uttrycksformer Statistik är ett matematikinnehåll som inbjuder till såväl tematiskt arbete som ämnesintegrerat. Redan i statistikens historiska barndom insåg man

Läs mer

Statistiska undersökningar - ett litet dokument

Statistiska undersökningar - ett litet dokument Statistiska undersökningar - ett litet dokument Olle the Greatest Donnergymnasiet, Sverige 28 december 2003 Innehåll 1 Olika moment 2 1.1 Förundersökning........................... 2 1.2 Datainsamling............................

Läs mer

Deskription (Kapitel 2 i Howell) Moment 1: Statistik, 3 poäng

Deskription (Kapitel 2 i Howell) Moment 1: Statistik, 3 poäng Kognitiv psykologi Moment 1: Statistik, 3 poäng VT 27 Lärare: Maria Karlsson Deskription (Kapitel 2 i Howell) Beskrivande mått, tabeller och diagram 1 2 Tabeller Tabell- och kolumnrubriker bör vara fullständiga

Läs mer

Tal Räknelagar. Sammanfattning Ma1

Tal Räknelagar. Sammanfattning Ma1 Tal Räknelagar Prioriteringsregler I uttryck med flera räknesätt beräknas uttrycket i följande ordning: 1. Parenteser 2. Potenser. Multiplikation och division. Addition och subtraktion Exempel: 5 22 1.

Läs mer

Matematik 1A 4 Potenser

Matematik 1A 4 Potenser Matematik 1A 4 Potenser förklara begrepp t ex. potens, bas, exponent och grundpotensform (Nivå E C) tolka, skriva och räkna med tal i grundpotensform (Nivå E A) helst kunna redogöra för räkneregler för

Läs mer

Statistik. Det finns tre sorters lögner: lögn, förbannad lögn och statistik

Statistik. Det finns tre sorters lögner: lögn, förbannad lögn och statistik Statistik Statistik betyder ungefär sifferkunskap om staten Statistik är en gren inom tillämpad matematik som sysslar med insamling, utvärdering, analys och presentation av data eller information. Verkligheten

Läs mer

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 2

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 2 ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 2 DATAMATRISEN 1. Datamatrisen nedan visar ett utdrag av ett datamaterial för USA:s 50 stater. Stat Befolkningsmängd Inkomst Marijuana Procent män (miljoner) per person lagligt?

Läs mer

Hur går en statistisk undersökning till?

Hur går en statistisk undersökning till? Hur går en statistisk undersökning till? Gången i en statistisk undersökning framgår av bilden och är i stort sett densamma i en verklig undersökning, t ex folk- och bostadsräkningen, som i en miniundersökning.

Läs mer

6-1 Datainsamling, tabeller och diagram Namn:

6-1 Datainsamling, tabeller och diagram Namn: 6-1 Datainsamling, tabeller och diagram Namn: Inledning Så fort du bläddrar i en dagstidning kommer du att se en mängd tabeller och diagram över diverse företeelser. I det här kapitlet skall du studera

Läs mer

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN KAN Energi Juni 2007 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Sammanfattning Statistikkonsulternas Västra Götalands-omnibus

Läs mer

Urvalsmetoder: Sannolikhetsurval resp. icke-sannolikhetsurval, OSU (kap )

Urvalsmetoder: Sannolikhetsurval resp. icke-sannolikhetsurval, OSU (kap ) F3 Urvalsmetoder: Sannolikhetsurval resp. icke-sannolikhetsurval, OSU (kap 9.1-9.4) Urval Anta att vi ska göra en urvalsunderökning och samla in primärdata Totalundersökning ofta inte möjlig För dyrt Tar

Läs mer

GothCon. marknadsundersökning. Sara Kalucza, Johan Süld. Undersökningsmetodik 15 hp, ht09 Statistiska Institutionen Handelshögskolan Göteborg

GothCon. marknadsundersökning. Sara Kalucza, Johan Süld. Undersökningsmetodik 15 hp, ht09 Statistiska Institutionen Handelshögskolan Göteborg GothCon marknadsundersökning Sara Kalucza, Johan Süld Undersökningsmetodik 15 hp, ht09 Statistiska Institutionen Handelshögskolan Göteborg Innehållsförteckning 1. Inledning. 3 2. Bakgrundsvariabler 3 2.1.

Läs mer

Extra övningssamling i undersökningsmetodik. till kursen Regressionsanalys och undersökningsmetodik, 15 hp

Extra övningssamling i undersökningsmetodik. till kursen Regressionsanalys och undersökningsmetodik, 15 hp Extra övningssamling i undersökningsmetodik HT10 till kursen Regressionsanalys och undersökningsmetodik, 15 hp Författad av Karin Dahmström 1. Utgå från en population bestående av 5 personer med följande

Läs mer

Exempel i stickprovsteori

Exempel i stickprovsteori Exempel i stickprovsteori p. 1/26 Exempel i stickprovsteori Göran Arnoldsson Umeå universitet Exempel i stickprovsteori p. 2/26 1. Audit sampling En bank vill göra en snabb uppskattning av den totala behållningen

Läs mer

6.2 Granska statisti k

6.2 Granska statisti k -.- 6.2 Granska statisti k När man granskar statistik studerar man statistikens kvalitet. Tvai faktorer som är viktigir för kvaliteten är tidsnspekten och tillforlitligheten. För det mesta vill man ha

Läs mer

Gamla tentauppgifter i kursen Statistik och sannolikhetslära (LMA120)

Gamla tentauppgifter i kursen Statistik och sannolikhetslära (LMA120) Gamla tentauppgifter i kursen Statistik och sannolikhetslära (LMA120) Lärandemål I uppgiftena nedan anger L1, L2 respektive L3 vilket lärandemål de olika uppgifterna testar: L1 Ta risker som i förväg är

Läs mer

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Attityder kring SBU:s arbete Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Hösten 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANALYSRAPPORT Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Attityder till skolan Föräldrar 2012-09-10 Inledning Enheten för Utbildning och arbete vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under våren

Läs mer

Arbetsblad 1. Addition och subtraktion i flera steg 1 524 + 162 = 2 374 + 424 = 3 762 + 218 = 4 257 + 431 = 5 287 + 372 = 6 415 + 194 = 7 665 58 =

Arbetsblad 1. Addition och subtraktion i flera steg 1 524 + 162 = 2 374 + 424 = 3 762 + 218 = 4 257 + 431 = 5 287 + 372 = 6 415 + 194 = 7 665 58 = Arbetsblad NAMN: Addition och subtraktion i flera steg + 3 + 3 + + 3 + 3 + 9 3 3 9 9 9 39 3 3 + 39 3 + 99 0 3 Kopiering tillåten Matematikboken Författarna och Liber AB Arbetsblad Addition och subtraktion

Läs mer

Statistiska undersökningar

Statistiska undersökningar Arbetsgång vid statistiska undersökningar Problemformulering, målsättning Statistiska undersökningar Arbetsgången mm Definition av målpopulation Framställning av urvalsram Urval Utformning av mätinstrument

Läs mer

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete Enheten för statistik om utbildning och arbete Rapport Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden Postadress Besöksadress Telefon Fax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506

Läs mer

Naturskyddsföreningen Attityder till flygskatt

Naturskyddsföreningen Attityder till flygskatt Naturskyddsföreningen Attityder till flygskatt Sifos Telefonbuss vecka 5, 2016 Alice Danielsson Johan Orbe 15587 2016-11-1 Kommentarer angående inställning till att låta flyget betala sin klimatpåverkan

Läs mer

Post&Telestyrelsen. Ny nummerplan. Undersökning i Temo Direkt oktober Oktober 2001 T-22275

Post&Telestyrelsen. Ny nummerplan. Undersökning i Temo Direkt oktober Oktober 2001 T-22275 1 Ny nummerplan Undersökning i Temo Direkt oktober 2001 2 Temo har på uppdrag av Post & Telestyrelsen genomfört en uppföljande studie av en tidigare genomförd kvalitativ undersökning om attityderna till

Läs mer

DN/Ipsos: Flyktingopinionen och regeringens hantering av flyktingsituationen 5 november 2015

DN/Ipsos: Flyktingopinionen och regeringens hantering av flyktingsituationen 5 november 2015 DN/Ipsos: Flyktingopinionen och regeringens hantering av flyktingsituationen november 01 Kontakt: nicklas.kallebring@ipsos.com, david.ahlin@ipsos.com 01 Ipsos. All rights reserved 01 Ipsos. Ska Sverige

Läs mer

Statistik för Brandingenjörer. Laboration 1

Statistik för Brandingenjörer. Laboration 1 LUNDS UNIVERSITET 1(6) STATISTISKA INSTITUTIONEN Statistik för Brandingenjörer Laboration 1 Beskrivande statistik VT 2012 2 En marknadsundersökning Bakgrund Uppgiften kommer att omfatta en del av en marknadsundersökning

Läs mer

1 Mätdata och statistik

1 Mätdata och statistik Matematikcentrum Matematik NF Mätdata och statistik Betrakta frågeställningen Hur mycket väger en nyfödd bebis?. Frågan verkar naturlig, men samtidigt mycket svår att besvara. För att ge ett fullständigt

Läs mer

Christer Nordh/ Förvaltningstjänster för premiepensionen Undersökning bland allmänheten 15 och äldre februari 2013

Christer Nordh/ Förvaltningstjänster för premiepensionen Undersökning bland allmänheten 15 och äldre februari 2013 Christer Nordh/2013-02-22 Förvaltningstjänster för premiepensionen Undersökning bland allmänheten 15 och äldre 11-14 februari 2013 Undersökning om förvaltningstjänster Om undersökningen Syfte: Målgrupp:

Läs mer

Stolpdiagram Genomförande Uppföljning

Stolpdiagram Genomförande Uppföljning Diagram DIAGNOS STd Stolpdiagram Diagnosen omfattar fyra uppgifter som ger eleverna möjligheter att visa att de kan tolka stolpdiagram och konstruera stolpdiagram utgående från en frekvenstabell. Uppgifterna

Läs mer

Bortfall Konsekvenser Varför det kan vara allvarligt med bortfall. Ann-Marie Flygare Metodstatistiker, SCB

Bortfall Konsekvenser Varför det kan vara allvarligt med bortfall. Ann-Marie Flygare Metodstatistiker, SCB Bortfall Konsekvenser Varför det kan vara allvarligt med bortfall. Ann-Marie Flygare Metodstatistiker, SCB Konsekvenser av Bortfall Introduktion Illustration av hur bortfall påverkar resultaten i en statistisk

Läs mer

Vad beror benägenheten att återvinna på? Annett Persson

Vad beror benägenheten att återvinna på? Annett Persson Vad beror benägenheten att återvinna på? Annett Persson 12 mars 2011 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund............................... 2 1.2 Syfte.................................. 2 1.3 Metod.................................

Läs mer

Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund

Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund SKOP har på uppdrag av Moderata Samlingspartiet i Västra Götaland intervjuat personer som bor i Göteborgs stad och som är mellan 18 och 84 år. Intervjuerna

Läs mer

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Öppna en ny arbetsbok genom att gå upp i Arkivmenyn och där välja Nytt ange Arbetsbok. Eller klicka på knappen för ny arbetsbok. Du skall nu göra en kalkyl för ett

Läs mer

Den svenska statistiken 3 Människorna i Sverige 4 Samhällets ekonomi 6 Utbildning, jobb och dina pengar 8 Val och partier 10

Den svenska statistiken 3 Människorna i Sverige 4 Samhällets ekonomi 6 Utbildning, jobb och dina pengar 8 Val och partier 10 Statistik är ett fantastiskt verktyg för att förstå samhället, granska uttalanden och bygga argument. Vi vill att alla ska ha möjlighet att hitta fakta och slå hål på myter med hjälp av vår statistik.

Läs mer

Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9

Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9 Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9 Arbetsområde 1. Procent och statistik Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. reflektera

Läs mer

HÖGA TRAMPOLIN STATISTIK OCH SANNOLIKHET. Sida. Innehåll. Till eleven

HÖGA TRAMPOLIN STATISTIK OCH SANNOLIKHET. Sida. Innehåll. Till eleven TRAMPOLIN STATISTIK OCH SANNOLIKHET HÖGA Innehåll Stapel- och stolpdiagram Linjediagram Cirkeldiagram Histogram Vilseledande diagram Två diagram i ett Medelvärde Median Typvärde och variationsbredd Slumpförsök

Läs mer

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 13 november 2015

DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 13 november 2015 DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 3 november 5 Kontakt: nicklas.kallebring@ipsos.com, david.ahlin@ipsos.com 5 Ipsos. All rights reserved 2 5 Ipsos. Anser du att den kommun

Läs mer

Repetitionsuppgifter 1

Repetitionsuppgifter 1 Repetitionsuppgifter 1 1 Vilka tal pekar pilarna på? a) b) Skriv talen med siffror 2 a) trehundra sju b) femtontusen fyrtiofem c) tvåhundrafemtusen tre 3 a) fyra tiondelar b) 65 hundradelar c) 15 tiondelar

Läs mer

Föreläsning G60 Statistiska metoder

Föreläsning G60 Statistiska metoder Föreläsning 5 Statistiska metoder 1 Dagens föreläsning o Konfidensintervall För andelar För medelvärden Vid jämförelser o Den statistiska felmarginalen o Stickprovsstorlek 2 Introduktion När man beräknar

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2006 Statistiska institutionen Johan Andersson

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2006 Statistiska institutionen Johan Andersson 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2006 Statistiska institutionen Johan Andersson Skriftlig omtentamen på momentet Beskrivande statistik SDA l, 2 poäng, ingående i kursen Undersökningsmetodik och statistisk dataanalys,

Läs mer

Föreläsning 1: Introduktion. Vad är statistik?

Föreläsning 1: Introduktion. Vad är statistik? Föreläsning 1: Introduktion Vad är statistik? 1 Statistiska undersökningar Ett gemensamt syfte för alla undersökningar är att få ökad kunskap om ett visst problemområde Det kanske viktigaste sättet att

Läs mer

Katedralskolan 2004-11-05 Lena Claesson MICROSOFT EXCEL

Katedralskolan 2004-11-05 Lena Claesson MICROSOFT EXCEL Katedralskolan 2004-11-05 MICROSOFT EXCEL Lös varje uppgift på ett separat blad inom samma excelarbetsbok. Bladen döper du till uppg1, uppg2 osv och hela arbetsboken döper du till ditt eget namn. Spara

Läs mer

Fjärrvärme 2011 E.ON. Jon Andersson, Projektnummer:

Fjärrvärme 2011 E.ON. Jon Andersson, Projektnummer: Fjärrvärme 2011 E.ON Jon Andersson, 2011-05-20 Projektnummer: 1522498 1 Om undersökningen Ämne: Fjärrvärme Projektnummer: 1522498 Uppdragsgivare: E.ON Tid för fältarbete: 16-19 maj 2011 Antal genomförda

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

MA1S TATISTIK UPPGIFTER

MA1S TATISTIK UPPGIFTER 1. Ett antal familjer svarade på frågan: Hur många datorer har Ni i Er familj? Resultatet visas i diagrammet. A) Bestäm typvärdet och medianen. B) Bestäm medelvärdet. 2. Diagrammet visar antalet syskon

Läs mer

Statistik. Författarna och Bokförlaget Borken, 2011. Statistik - 1

Statistik. Författarna och Bokförlaget Borken, 2011. Statistik - 1 Statistik 1 Vad är statistik? 2 2 Att avläsa och tolka diagram 4 3 Att rita diagram 7 4 Att vilseleda med diagram 12 5 Statistiska mått 14 6 Stolpdiagram 19 7 Spridning och klassindelning 21 8 Prisjämförelse

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm. Bäst före- och Sista förbrukningsdag på livsmedel. Vad är skillnaden? Februari 2011

Konsumentföreningen Stockholm. Bäst före- och Sista förbrukningsdag på livsmedel. Vad är skillnaden? Februari 2011 RAPPORT2011 Konsumentföreningen Stockholm Bäst före- och Sista förbrukningsdag på livsmedel Vad är skillnaden? Februari 2011 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71,

Läs mer

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET...

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 3 2. SKUGGNINGSUNDERSÖKNINGEN... 5 2.1 REDOVISNING

Läs mer

Teknisk beskrivning av undersökning av deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantins Fas3. Maj-juni 2011.

Teknisk beskrivning av undersökning av deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantins Fas3. Maj-juni 2011. 1 (18) Statistikenheten 20110808 Teknisk beskrivning av undersökning av deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantins Fas3. Maj-juni 2011. Inledning Under våren/försommaren 2011 har Arbetsförmedlingens Statistikenhet,

Läs mer

Sammanfattningar Matematikboken X

Sammanfattningar Matematikboken X Sammanfattningar Matematikboken X KAPITEL 1 TAL OCH RÄKNING Naturliga tal Med naturliga tal menas talen 0, 1,,, Jämna tal 0,,, 6, 8 Udda tal 1,,, 7 Tallinje Koordinater En tallinje kan t ex användas för

Läs mer

Föreläsning G60 Statistiska metoder

Föreläsning G60 Statistiska metoder Föreläsning 4 Statistiska metoder 1 Dagens föreläsning o Sannolikhet Vad är sannolikhet? o Slumpvariabel o Sannolikhetsfördelningar Binomialfördelning Normalfördelning o Stickprov och population o Centrala

Läs mer

SAMMANFATTNING. Syfte. Metod. Resultat

SAMMANFATTNING. Syfte. Metod. Resultat 1 SAMMANFATTNING Det slängs mycket mat i livsmedelskedjan vilket ger en onödig påverkan på miljö och plånbok. Konsumentföreningen Stockholm (KfS) arbetar för att minska matavfallet i livsmedelskedjan i

Läs mer

Tentamen i kursen Sannolikhetslära och Statistik för lärare Vt12

Tentamen i kursen Sannolikhetslära och Statistik för lärare Vt12 STOCKHOLMS UNIVERSITET TENTAMEN MATEMATISKA INSTITUTIONEN 24 maj 2012 Tentamen i kursen Sannolikhetslära och Statistik för lärare Vt12 Torsdagen den 24 maj 2012, kl. 9-14 Examinator: Birgit Aquilonius,

Läs mer

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 2

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 2 ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 2 DATAMATRISEN 1. Datamatrisen nedan visar ett utdrag av ett datamaterial för USA:s 50 stater. Stat Befolkningsmängd Inkomst Marijuana Procent män (miljoner) per person lagligt?

Läs mer

En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket

En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket Maj 2013 Carin Blom Anna Warberg 2013 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. 2013 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE.

Läs mer

Lektion 1: Fördelningar och deskriptiv analys

Lektion 1: Fördelningar och deskriptiv analys Density Lektion 1: Fördelningar och deskriptiv analys 1.,3 Uniform; Lower=1; Upper=6,3,2,2,1,, 1 2 3 X 4 6 7 Figuren ovan visar täthetsfunktionen för en likformig fördelning. Kurvan antar värdet.2 över

Läs mer

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 IMRI AB, International Market Research Institute har på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten under oktober och november månad intervjuat

Läs mer

Komvux/gymnasieprogram:

Komvux/gymnasieprogram: Namn: Skola: Komvux/gymnasieprogram: Anvisningar: Tidsbunden del består av två delar, Del I och Del II. Den sammanlagda provtiden är 120 minuter varav högst 30 minuter för Del I. Till uppgifterna i Del

Läs mer

Liten handledning i Excel och StarOffice Calc i anslutning till Datorövning 1

Liten handledning i Excel och StarOffice Calc i anslutning till Datorövning 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET 2004-11-04 MATEMATISK STATISTIK Sannolikhetslära och statistik för lärare Liten handledning i Excel och StarOffice Calc i anslutning till Datorövning 1 Programmet StarOffice Calc

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2007 Statistiska institutionen Johan Andersson

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2007 Statistiska institutionen Johan Andersson 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2007 Statistiska institutionen Johan Andersson Skriftlig tentamen på momentet Statistisk dataanalys I (SDA l, beskrivande statistik) 3 högskolepoäng, ingående i kursen Undersökningsmetodik

Läs mer

Beskrivande statistik Kapitel 19. (totalt 12 sidor)

Beskrivande statistik Kapitel 19. (totalt 12 sidor) Beskrivande statistik Kapitel 19. (totalt 12 sidor) För att åskådliggöra insamlat material från en undersökning används mått, tabeller och diagram vid sammanställningen. Det är därför viktigt med en grundläggande

Läs mer

Föreläsning 4. 732G19 Utredningskunskap I. Föreläsningsunderlagen bygger på underlag skapade av Kalle Wahlin

Föreläsning 4. 732G19 Utredningskunskap I. Föreläsningsunderlagen bygger på underlag skapade av Kalle Wahlin Föreläsning 4 732G19 Utredningskunskap I Föreläsningsunderlagen bygger på underlag skapade av Kalle Wahlin Dagens föreläsning Systematiskt urval Väntevärdesriktiga skattningar Jämförelse med OSU Stratifierat

Läs mer

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 TCO GRANSKAR: vidareutbildning behövs i kristid #6/09 Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 Författare Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO

Läs mer

Stockholms Universitet Fysikum Tentamensskrivning i Experimentell fysik för lärare 7.5 hp, för FK2004. Onsdagen den 14 december 2011 kl 9-14.

Stockholms Universitet Fysikum Tentamensskrivning i Experimentell fysik för lärare 7.5 hp, för FK2004. Onsdagen den 14 december 2011 kl 9-14. Stockholms Universitet Fysikum Tentamensskrivning i Experimentell fysik för lärare 7.5 hp, för FK2004. Onsdagen den 14 december 2011 kl 9-14. Skrivningen består av tre delar: A, B och C. Del A innehåller

Läs mer

Uppgift 1 (14p) lika stor eller mindre än den förväntade poängen som efterfrågades i deluppgift d? Endast svar krävs, ingen motivering.

Uppgift 1 (14p) lika stor eller mindre än den förväntade poängen som efterfrågades i deluppgift d? Endast svar krävs, ingen motivering. Uppgift 1 (14p) I en hockeymatch mellan lag A och lag B leder lag A med 4-3 när det är en kvart kvar av ordinarie matchtid. En oddssättare på ett spelbolag behöver bestämma sannolikheten för de tre matchutfallen

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer februari 2015 Stockholm, 24 februari Kontakt:

DN/Ipsos väljarbarometer februari 2015 Stockholm, 24 februari Kontakt: DN/Ipsos väljarbarometer februari 2015 Stockholm, 24 februari 2015 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com Ipsos. Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos väljarbarometer februari: stabilt rödgrönt övertag

Läs mer

Laboration 1. i 5B1512, Grundkurs i matematisk statistik för ekonomer

Laboration 1. i 5B1512, Grundkurs i matematisk statistik för ekonomer Laboration 1 i 5B1512, Grundkurs i matematisk statistik för ekonomer Namn:........................................................ Elevnummer:.............. Laborationen syftar till ett ge information

Läs mer

Övningstentamen i kursen Statistik och sannolikhetslära (LMA120)

Övningstentamen i kursen Statistik och sannolikhetslära (LMA120) Övningstentamen i kursen Statistik sannolikhetslära (LMA0). Beräkna ( ) 04.. Malin har precis yttat, ska skruva ihop sitt rektangulära skrivbord igen. Bordet har ett ben i varje hörn, har två långsidor

Läs mer

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 29 september och 6. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Statistikinfo 2013:12

Statistikinfo 2013:12 Statistikinfo 213:12 Hushållens sammansättning i Linköping 212 et hushåll i Linköpings kommun uppgår till 66 745. 4 procent av hushållen är ensamstående utan barn, vilket är den vanligaste hushållstypen

Läs mer

P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071

P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 4 1.5 Register

Läs mer

Statistisk undersökningsmetodik (Pol. kand.)

Statistisk undersökningsmetodik (Pol. kand.) TENTAMEN Tentamensdatum 2008-10-02 Statistisk undersökningsmetodik (Pol. kand.) Namn:.. Personnr:.. Tentakod: Obs! Var noga med att skriva din tentakod på varje lösningsblad som du lämnar in. Skrivtid

Läs mer

Den svenska statistiken 3 Människorna i Sverige 4 Samhällets ekonomi 7 Utbildning, jobb och dina pengar 10 Val och partier 12

Den svenska statistiken 3 Människorna i Sverige 4 Samhällets ekonomi 7 Utbildning, jobb och dina pengar 10 Val och partier 12 Statistik är ett fantastiskt verktyg för att förstå samhället, granska uttalanden och bygga argument. Vi vill att alla ska ha möjlighet att hitta fakta och slå hål på myter med hjälp av vår statistik.

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

Post- och telestyrelsen BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 T-25055

Post- och telestyrelsen BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 T-25055 PTS-ER-2004:9 Dnr: 03-530/32 Post- och telestyrelsen UNDERSÖKNING AV BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 26 JANUARI 2004 T-25055 Kontaktpersoner: Post- och Mathias Henricson, e-post: mathias.henricson@pts.se,

Läs mer

Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 2005 MI0902

Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 2005 MI0902 RM/REN 2007-08-21 1(7) Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 2005 MI0902 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer november 2014 Stockholm, 25/

DN/Ipsos väljarbarometer november 2014 Stockholm, 25/ DN/Ipsos väljarbarometer november 2014 Stockholm, 25/11 2014 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com 2014 Ipsos. All rights reserved DN/Ipsos väljarbarometer: Dött lopp mellan Alliansen och de rödgröna DN/Ipsos

Läs mer

Novus Opinion för TV4 Kalla Fakta. Allmänheten om september David Ahlin Lina Lidell

Novus Opinion för TV4 Kalla Fakta. Allmänheten om september David Ahlin Lina Lidell Novus Opinion för TV4 Kalla Fakta Allmänheten om 9 11 29 september 2009 David Ahlin Lina Lidell Allmänheten om 9 11 Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av TV4 Kalla Fakta Intervjuerna

Läs mer

Föreläsning 7 FK2002

Föreläsning 7 FK2002 Föreläsning 7 FK2002 Föreläsning 7 Binomialfördelning Poissonfördelning Att testa en hypotes Binomialfördelningen Betrakta ett experiment som består av n försök varav ν är lyckade försök. Mätningar har

Läs mer

Tema Ungdomsarbetslöshet

Tema Ungdomsarbetslöshet Tema Ungdomsarbetslöshet Arbetslösheten ökade bland ungdomar Under första kvartalet 2009 var 142 000 ungdomar i åldern 15-24 år arbetslösa, vilket motsvarar en relativ arbetslöshet på 24,4 procent. Här

Läs mer

Pivottabeller. Del 2. Dan-Rune Hanssen

Pivottabeller. Del 2. Dan-Rune Hanssen Pivottabeller Del 2 Dan-Rune Hanssen Innehållsförteckning Beräknade fält... 3 Använd kalkylbladsfunktioner i beräknade fält... 6 Ändra formel i beräknat fält... 7 Autoformat i pivottabell... 8 Pivotdiagram...

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer maj 2014

DN/Ipsos väljarbarometer maj 2014 DN/Ipsos väljarbarometer maj 2014 Dagens Nyheter: Peter Wolodarski, Caspar Opitz Ipsos: David Ahlin Datum: 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon:

Läs mer

P1071 TÖREBODA KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071

P1071 TÖREBODA KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 TÖREBODA KOMMUN Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 4 1.5 Register

Läs mer

Talområden. Utvidga talområden: - naturliga tal. - hela tal. -100, -5 0, 1, 2 o.s.v. - rationella tal. - reella tal. π, 2 o.s.v.

Talområden. Utvidga talområden: - naturliga tal. - hela tal. -100, -5 0, 1, 2 o.s.v. - rationella tal. - reella tal. π, 2 o.s.v. TALUPPFATTNING Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret: Eleven skall ha förvärvat sådana kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva och hantera situationer samt lösa

Läs mer

Statistikens betydelse och nytta för samhället

Statistikens betydelse och nytta för samhället Statistikens betydelse och nytta för samhället SCB i Varför är SCB i Almedalen? Utveckla, framställa och sprida statlig statistik Förse våra användare med statistik som underlag för beslutsfattande, debatt

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 1999. Tidsbunden Del II

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 1999. Tidsbunden Del II Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av november 1999. NATIONELLT

Läs mer