Efter informationskampanjen foljde man upp de hushåll som besvarat den första enkäten. De skulle

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Efter informationskampanjen foljde man upp de hushåll som besvarat den första enkäten. De skulle"

Transkript

1 ", ' I 4&.,1 WV''*'nnaq 4 a.**.* wwq,:^ b,;"*u e*b, #et{ b.wd4a-tdb. ":Ye\&ffi e"& Y q W, h V:3 & 6 q"1&6^):v 1,'*'%&Å&X 4& #.W WW&n6å96" L} % X t,; t,. t Efter informationskampanjen foljde man upp de hushåll som besvarat den första enkäten. De skulle då bedoma om mängden mat som slängdes i hushållet hade minskart. Resultatet av undersökningen ser du i cirkeldiagrammet. Så#args de* rerr{:redre ffixsxå d faeasfucåå$ &P Vetej3% Nei 15 o/o - I -{a - Ja 81 o/o Hur skulle diagrammet kunna se ut om alla 1 hushållen hade svarat på enkäten? En undersökning av hur mycket mat vi slänger i Sverige visade att det i genornsnitt slängs 1 kg mat per person och år. Enligt sarnrna undersökning skulle 57 o/o av den mat som slängdes under en vecka kunna användas om den hade hanterats på rätt sätt. I en kommun ansåg man att det här var något som man r,ille förändra. Man valde ut 1 hushåll och bad dem att uppskatta hur mycket mat hushållet slängde under en vecka. Efter tre månader med en omfattande rnfonnationskampanj gjorde man om undersökningen. För att se om kampanjen gett långsiktig verkan upprepades undersökningen efter ltterligare ett år. ' Hur stort är urvalet uttryckt i procent om folkmängden i kommunen är 4 92 personer och det igenomsnitt är tre personer per hushåll. Ge förslag på hur man kan göra urvalet för att få det så representativt som möjligt.. Av de 1 hushållen svarade 782 pä enkäten. Hur stort var svarsbortfirllet uttryckt i procent?. Mängden mat som de 782 hushållen slängde under veckan uppskattades till4 65 kg. Hur många kilogram blir det per person om hushållen i genomsnitt består av 3 personer? De som svarat ja hade också fått ange skäl till att de slängde mindre mat. Resultatet av svaren såg ut så har: 8% 7 o/o 6% 5 o/o 4O olo 3% 2O o/o 1% ook s$fferg*n $aass&aååds& ffiadrsdc,* &e.tr;' För att det För att det För att bidra Andra skäl qynnar min minsl<ar min till att maten hushålls- miljöpåver- ska räcka till el<onomi l<an alla ivärlden När kommunalrådet Sverker såg diagrammet ansåg han att det inte kunde stämma eftersom summan blev mer än 1 o/o.har Sverker rätt? Motivera ditt svar.. Efter ett år upprepades r-lndersökningen för att se orn informationskampanjen hade haft långsiktig verkan. Då svarade 78 o/o ja på frågan om de slängde mindre rnat nu än de gjort tidigare. Anser du att kampanjen har haft en långsiktig effekt eller bör den upprepas?

2 George Gallup Den första opinionsr-rndersöknir-rgen i modern mening genornfdrdes år 1932 i den :rmerikansk;r delstaten lowa. Det var George Gallup, sociolog och statistiker, som gjorde en undersökning för att ta reda pii om hirns svärrnor hade chans att vinna det val hon ställcle upp i. Opinionsmätningarna ar-rtydde att hon hade chaus att vinna och på vaidagen visade det sig att Gallup hade tolkat data från undersökningen p:i ett riktigt sätt eftersom hans sr'ärmor vann valet. lrg. l Ii tr: Imi t d#* Gallup grunclirde sedan år 1935 The Antericqn Institute of PuLtlic Opinion,som genomförde riksomfattancle intervjuunclersökningar i USA. De gjorde bland ar-rr-rtrt opinions- och marknirdsundersökningar i samband mecl an-rerikanska val. År 1936 lyckades Gallup föruts:iga den amerikanske presidenten Franklin D Roosevelts seger och är'en onr prognossiftrorna inte stämde särskilt r.ä1, hade de iindå förutspått rätt vinnare. Det hacle däremot inte tidskriften Literirry Digest gjort. De byggde sina prognoser på pror,val och deras prognos var att presidentkandidirter-r Alf Landon skr-rlle segra med,57 7o ar-n'rösterna, medan Roosevelt endast skulle få 44 %. Felet i prognosen beroclde förn'rodligen på att man gjort ett felaktigt urvirl. De hade hiimtat namn och adressu1rpgifter friin förteckningar ör,er bilägare, telefoninnehavare samt från sina egna prenumeranter. Medelldiissen rned bra ekonomi blet, d:irf'ör ijverrepresenterad i urvalet, medan det omfirttade för fii :rrbetare, ungar och arbetslösa. lvled den ekonomiska kris som riidde röstade cle sämre lottacle i större utsträckning på Roosevelt. Syenska opinionsinstitut Opinionsr-rnclersökningarna i Sr.erige startade dä Syenska GallupinstittLtet AB grundades år De förstar frågorna som ställdes rörde framför allt kriget. Det var frågor sorn intresserade allmänheten och dagstidningirrna iibonnerade på marterialet. Svenska Gallupinstitutet ägnade sig även åt marknadsundersökningar, men köptes Svenska Gallupinstitutet av ett internationellt bolag och då la ntarn ner dess:r typer av undersökningar. Därför linns det få opinionsundersökningar gjorda i början av 195-talet till dess Svenska institutet för opinionsundersökningar, SIFO, bildades år I dag finns det flera stora opinionsinstitut i Sverige, bland anrrat Skop, Synsvxls Temo och SCB. Opinionsundersökningarna genomförs oftast som telefoninlsll,juer. Urvalet och stora sr.arsbortfall är de största felkällorna vid sådana undersökningar. åiä; Stur c a' S d Sr ta Ieorqe Callup ( ) De fi Vi FÖ nt( (r Fää"! Fcltra {- t t synovate Rcsc:rrrh rcirrvcnt.r:ri,:.,:. :: Statistiska centralbyrån ::: : :::: Statjstir\Sweden Några svensl<a företag och myndigheter som gör opinionsund e rsö I<n in qa r. 2- ' En prnronsundersöl<ning visar: 3l % för blått parti, 37 % för grönt parti och 31 % för rött parti, En daqstidninq besl<river ställninqen som lil<a, Varför? sonl g :rtt det vid ninl det Unc Und *;ffi,qr! Gör err söknine kring fb Vilke gjord Hur i obun Hr-rr I Firrns fallsar Hur b sl utsa; 222 srar sr ( o H sror A

3 T -- 5Y&Tä$TSK X {k{ ffix& Studera dagstidningar och leta efter statistik i form av tabeller och diagram. Gör en sammanställning av vilka tidningar du har letat i och vilka typer av tabeller och diagram du har hittat. Vilken diagrirmtyp är vanligast? Studera rubriker som anknyter till de diagram du hittat. Tycker du att diargrammen visar det som står i rubriken? Sammanfatta ditt resultat och jämför med några av dina kompisars resultat. Vilken/vilka tidningar innehåller mest statistik? r&l &c&4 a-s{msss4 ÅY'Y' De fem talen 6, 1, x, 9, och 4 är alla heltal. Vilka värden får medianen for olika världen på r? Motivera. För vilka världen på x frir de fem talen samma värde på median och medelvärde? (l'lp MaA vt 21) F&L&4ÅK6äru,&X-8ffi Felmarginalen/i procentenheter beräknas med formeln " I i1-pt /= 1,96 t], 17 ). dar n är stickprovets storlek och p andelen i procent som ger ett visst svar. Formeln ger ett 95 o/o konjtdensintervall, vilket innebär att det är 95 %o sannolikhet att svaret ligger inom felgränserna. Vid en stickprovsundersökning i en kommun fick 1 2 invånare ta ställning till om de tycker att det ska byggas ett nytt badhus i kommunen. Av de tillfrågade var 79 o/o positiva till förslaget. Hur stor är felmarginalen? Undersök hur felmarginaien påverkas av andelen som ger ett visst svar. Undersöl< hur felmarginalen ändras när stickprovets storlek ändras. 6eAW SK& T* STAYSSYS$K A.å ruslsm${åkwå?* & Gör en kritisk granskning av en valfri statistisk undersökning, t.ex. en undersökning hämtad från Statistiska centralbyråns hemsida (r,r'r,wv.scb.se). Fundera king foljande frågor: Vilket syfte har undersökningen? På vems uppdrag är r-rndersökningen gjord? Har uppdragsgivaren något eget intresse av resultatet? Hur stort är urvalet? Hur har urvalet gjorts? Är urvalet systematiskt, obundet eller stratifierat? Hur har data sarnlats in? (Mätningar, intervjuer, enkäter etc.) Finns det något bortfall och hr-rr stort är det? Har man gjort någon bortfalisanalys? Hur bedömer du undersökningen och redovisningen? Kan man dra de slutsatser som dragits? Vad var bra och vad skulle kunna förbättras? sratrsr ( o problem och UNDERSö (NTNCAR 223

4 _- 5p gfig:j.läi i1+,.1:,+f,s :#,ftmsffi4wfl,#fu Sammanställa data. avprickning. frekvenstabell. f rel<vens. relativ frel<vens 1L li d il Presentation av statistik. stolpdiagram. stapeldiagram. histogram. cirkeldiagram. liniediagram Lägesmått. besl<rivning av statistik. medelvärde. median. typvätde Tolka och kritiskt granska statistik. metod. rubril<. gradering av axlar. enhet. lägesmått Metod. totalundersökning. sticl<provsundersökning. population. urval c, 2E n h; 1r C 3D pl sl. Felkällor. måtfel. urvalsfel. felmarginal. svarsbortfall Stickprovsundersökning. systematisl<t urval. obundet slumpmässigt urval. stratifierat urval F 224 srar srll< o TANI(E <ARrA

5 qr a: :l t,r.rt.a Uirder är 29 nyregistrerades motorcyklirr i Sverige. Cilkeldiagramrnet visar märkesfördeiningen av nyregistrerade motorcyklar under år 29. BMW Suzuki Yamaha I l(awa s a l<i t;":, - no 'Pil:Lrx,{fl.,#F? --- Honda \rika är de tre vanligaste motorcykelmiirkena eniigt diagrarunet? Ungefar hur många procent iir ar. märket Honda? c) Gör en uppskattning av antal nyregistrerade motorcyklar av m:irket Yamarh:r. Ett undersökningsinstitut ger-rornfitrde en marknadsundersökning dair 2 kr_rnder som handlat i en viss kiosk lick uppge vilket glassmärke de föredrog. I kiosken seildes enbirrt GB-glass. Kommentera undersökningen. Diagrammet visar andel personer som använt prograrxvaror eller programverktyg för att skydda sin dator år 2I. 4 Diagrarnrnet ska visa apelsinskörden i tr,å olika lär-rder. På vilket sätt iir detta diagram vilseledande? Virusprgra m Bra n dvägg S pa mfilte r Föräldrakontroll l(älla: StB Hur många procent flel kvinnor iin main har använt spamfilter f'ör att undvika oönskad e-post? t: rli I i(vinnor,r.r{ Män Kan man med hjalp av diagramn-ret ta reda på hur stor andel personer som har någon i-_ tvp av dirtorskydd. Motivera ditt svar. l r i Va 33 tusen ton 59 tusen ton De båda diagrammen beskr-iver utvandriltgen från Sverige mellan år 193 och år 25. Anta/ utvandrare/år Antal utvandrare/åldersgrupp 22,oo I,oo l ooo i,oo -J 2oo-l ] l(älla: F&F l/5 5tB Per Thorneus Män l(vin n o r Alder -) 1 + Under vilka perioder var utvandringen från Sverige störst? Hur nrånga utvandrade är 22? c) Hur stor ar-rdel av dessa var 3 irr? d) Beskriv utvandrarnas iriders- och kijnsfor._ clelning är 22. En maskin vid en konservfabrik fyller I 7 burkar med tonfisk varje dag. För att kor-rtrollera vikten på btrrkarna gör man varje månad en stickprovsundersökning. Hr_rr ska man göra *Jil sratrsl < O BLANDADE uppcrfrer 225

6 -...l-trf- Diagrammet visirr luftens koldioxidhalt. l(oncentration t2 (ppm) Är l(älla: NASA/GDARD SPACE FLIGHT TENTER ir) Hur många procent av luften bestod av koldioxid år 2? Med hur många procentenheter ökade koldioxidhalten friin år 1976 till år 2? c) Med hur många procent ökade koldioxidhalten under samma period? d) Ge en förklaring till kurvans taggiga utseende. Är det lämpligt ittt göra en totalundersökning eller en stickprovsundersökning i följande fall? Motivera ditt svar. Man vill ta reda på hur lång tid eleverna i en klass ser på tv varje vecka. Man ska undersöka den genomsnittligir brinntiden för en viss typ av glödlampor. c) Man ska göra smaktest vid tillverkningen av en ny sorts :lnågodis. d) Man skir undersöka rökvanorna vid ett företag med anstiillda. Tirbellen visar antalet anställda vid fyra olika företag. Hur rnånga personer ska man välja från varje företag om man vill göra ett stratifierat urval av 1 personer? Företag Antalet anställda ABID 9s r573 ruhvå # 1 Man gjorde en undersökning av 1 hushåll i en förort och fann atr 32 o/o av hushållen tankade bilen i närområdet. Efter ett år gjorde man om undersökningen och då var det 29 hushåll som tankade bilen i närområdet. Är förändringen statistiskt säkerställd? Ta hjälp av tabellen på s Vid en stickprovsundersökning tillfrågades ett antal slumpmässigt utvalda personer i en kommun om de var positiva till införande av trängselskatt. På den frågan svarade 55 o/o ia. Felmarginalen angavs till 3 % på 95 o/o-nivån. Gör en tolkning av detta. 12 I ett företarg rned 1 3 anställda var 72 7o min. Vid en stickprovsundersökning son rörde arbetsrniljön numrerade man de ansttlilda och valde nr 4, 14,24 osv. Hur stort blev urvalet? Kommentera urvalsmetoden. 13 För att avgöra om man skulle bygga ett nytt köpcentrum genomfördes en stickprovsundersökning där 5 hushåll lick besvirra en enkät. Av de 397 som besvarade enkäten var 285 positir't inställda till köpcentret. Hur många procent av stickprovet var med säkerhet positir.t instä1lda till köpcentret? Anta att 6 % av svarsbortfallet var positiva till ett nytt köpcentrum. Hur många procent av stickprovet var då positiva till bygget? 14 Antalet mål som gjordes i matcherna i en fotbollsserie visas i tabellen. Antal mål Antal matcher x Bestäm r om medelvärdet för antalet mål per match är 1,65. Vilket är det största viirdet som x karn anta on.r medianen är 1. c) Vilket är det minsta värde x kan anta om typvärdet är r i ( T 2 I 1 V te re or lc ter c) (N 226 srar sr < o BLANDADE uppc FTER

7 15 Vattenkraft är en stor energikäl1a i Sverige. Diagrammet nedanför visar produktionen av elenergi från vattenkraft och även Sveriges totala elproduktion från år 1936 till år 29. Tusentals [Wh Totalt r/atten l(raft Hur stor var produktionen av vattenkraft år 25? Beskriv hr-lr andelen elenergi från vattenkraft har förändrats mellan år 1936 och år 29. c) Hur många gånger större var Sr.eriges totala elproduktion år 29 i jämförelse med år I 965? d) Ange ett diargram som skulle kunna användas för att visa fördelningen av vattenkraft och övrig elproduktion är 29. Motivera ditt val. 15 Vurje drrg under scptember 1998 mättes regnmängden på en ort i norra Iämtland. I diagrammet presenteras resultatet. Under hur många dagar foll det mer än 1 rnrn regn? Någon p:istod felaktigt: "Diagrammet visarr ;rtt det föll mest regn under de första dagarna i månaden." Förklara vad det är för fel i detta piistående. c) Ungefär hur många rnillimeter regn föll det totalt under rnånaden? (l,lp MaA vt 1999) Antal daqar tb mm regn 17 Studera diagrammet nedan och bestärl hur stor del av det använda vattnet som iir kommunarlt vatten. Hur fördelas användningen irv det kommunala rrattnet mellan sektorerna? rugvå ffi Vattenanvändning i Sverige år 2 Anta I miljoner mr I5 Enskilt vattenuttaq 3 - I Kommuna t vattenuttaq "i-f- 1 5 T x Hushåll jordbruk lndustri Ovriq användning Totalt Ett företag vill lansera en ny läsk på marknaden. Man frågar därför ett slumpmiissigt urval av konsumenter vad de tycker om den. Svaren blir 6 7o "bra'l 3 7o "mindre bra" och 1 7o "ingen uppfattning". Beräkna felmargi r-ra1en för sv:rret "bra" om 2 personer besvararde frågan. Medelvärdet av fem olika positiva heltal är 17 och medianen är 2. Hur stort kan det största av de fem talen högst vara? Förklara hr-rr du har kommit fram till ditt svar. (I'Jp MaA vt 22) Vid en auktionsfirma delade man upp de objekt som man auktionerarde ut i tre olika prisklasser. Sedan gjorde rran ett urval på 2 o/o av föremålen i varje priskj.ass och beräknade försilljningssumman p:i dessa. Tabellen visar resultatet: Prisl<lass (l<r) Antal utrop Försäljningssumman för urvalet (kkr) r Gör en uppskattning av den totala försäljningssumman i varje prisklass med hjäip av urvalets fö rsälj nin gs sllnrm a. Uppskatta medelpriset på de föremål son'r hade auktionerats ut. sratrsr < o BLANDADE uppc FrER 227

8 l= h* ås *,BJ -J t*j tr w ffi ffiffitu å Utan räknare 1 Föreslå lämplig diagramtyp för att visa mandatfördelningen i riksdagen kroppslängden för samtliga invånare i Sverige c) dygnsmedeltemperaturen i Säffle december år 25 d) betygsfordelningen i Matematik 1c för en klass e) antal sena ankomster för eleverna i en klass under en vecka 2 Diagrammen visar två tidningars upplagor vid samma tillfälle' Antal Antal BLAsI<an -Nytt BLAsI<an -Nytt Varför ser diagrammen så olika ut? Ungefär hur stor är skillnaden mellan tidningarnas upplagor? 4 När man gör en statistisk undersökning kan man välja att göra en totalundersökning eller en stickprovsundersökning. Vilka för- respektive nackdelar har en totalundersökning jämfört med en stickprovsundersökning? Namn något sammanhang där det är möjligt att göra en totalundersökning. c) Ge exempel på ett sammanhang där bara en stickprovsundersökning är möjlig. Ange fem tal som har medelvärdet7, medianen 8 och typvärdet 4. Finns det fler möjligheter att ange fem sådana tal? Motivera ditt svar' En butiksägare frågar 1 personer som handlar i butiken om de önskar ett utökat sortiment även om det skulle medföra högre priser. På den frågan svarar 58 %o av de tillfrågade "ja". Ett halvår senare gör butiksägaren om undersökningen och då svarar 55 o/o"ji' på samma fråga. Är förändringen statistiskt säkerställd? Ta hjälp av tabellen på sidan 214' Vid en gymnasieskola lämnade man ut I 5 enkäter där man frågade eleverna: "Tänker du läsa vid universitet eller hogskola nästa läsår"? Av de tillfrågade svarade 57 elever "jil 13 "nej" och 5 "vet ej". i lokaltidningen stod sedan "Bara 38 %o av eleverna tänker studera vidare efter gymnasiet". Kan man dra den slutsatsen av undersökningen? Motivera ditt SVAT. 228 stllsrtt< o t<aptteltest

9 --..- Med räknare Frekvenstabellen visar hur många fihner 3 tillfrågade personer hyrde per månad. Hur många av de tillfrågade har hyrt fler än tre filmer? Vilket är medianvärdet för antal hyrda filmer? Antal filmer Relativ frel<vens 1-37 o/o 2 23k 3 33 o/o 4 7o/o 8 Rustan mätte temperaturen utanför sin dörr varje rnorgon under en vecka. Hans resultat såg ut så här: 17 "C, 19 oc, 16 "C, 15'C, 17 oc, l5 "C,4 oc Ange det iägesmått som bäst beskriver veckans temperatur. Motivera ditt val. Om han tar med ytterligar en dag till mätningen, så blir medelternperatr_rren 13 oc. Viiken temperatur var det den dagen? 9 Från en stad med f,.ra gymnasieskolor ska man skicka 25 elever till en miljökonferens. Antalet elever vid skolorna ar 372,9I2,217 och 632. på vilket sätt ska man göra urvalet? i:'i i 'tffi.,,,,.' a_,ffi 1 För att tå reda på vad passagererrna tyckte om servicen lämnade ett flygbolag ut en enkät till 8 personer. Av de 336 personer som besvarade enkäten tyckte 188 personer att servicen var bra eller mycket bra. Mellan vilka värden skulle resr-rltatet kunnat ligga om alla hade besvarat enkäten? 11 Stapeldiagrammet visar antal obetalda sms-lån som hamnat hos kronofogden under åren 27 till 21. Cirkeldiagrammet visar hur dessa obetaldar lån fördelade sig på olika åldersgrupper år 21.. Med hur många procent minskade antalet obetaida srns-lån från år 29 till år 21?. Ungef?ir hur många obetalda sms-lån fanns i åldersgruppen irr 21?. Är 27 var andelen obetalda sms-lån i åldersgruppen l8-25 är 35,9 o/o. Gör en jämförelse med samma åldersgrupp år 21. Har antaiet obetalda srns-lån ökat eller minskat? Med hur många procent?. Gör en järnförelse av hur mäns och kvinnors obetalda sms-lån har förändrats från år 29 till år 21. Antal obetalda sms r Andel obetalda sms-lån år år och äldre \h h5år I år år är sratrsr r< o <Ap TELTEST 229

antal miljoner 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5

antal miljoner 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Tabeller och diagram Mål När eleverna studerat det här kapitlet ska de kunna: hämta fakta ur tabeller läsa av och tolka olika typer av diagram beräkna medelvärde bestämma median göra en enkel undersökning

Läs mer

6-1 Datainsamling, tabeller och diagram Namn:

6-1 Datainsamling, tabeller och diagram Namn: 6-1 Datainsamling, tabeller och diagram Namn: Inledning Så fort du bläddrar i en dagstidning kommer du att se en mängd tabeller och diagram över diverse företeelser. I det här kapitlet skall du studera

Läs mer

Gamla tentauppgifter i kursen Statistik och sannolikhetslära (LMA120)

Gamla tentauppgifter i kursen Statistik och sannolikhetslära (LMA120) Gamla tentauppgifter i kursen Statistik och sannolikhetslära (LMA120) Lärandemål I uppgiftena nedan anger L1, L2 respektive L3 vilket lärandemål de olika uppgifterna testar: L1 Ta risker som i förväg är

Läs mer

Matematik 1A 4 Potenser

Matematik 1A 4 Potenser Matematik 1A 4 Potenser förklara begrepp t ex. potens, bas, exponent och grundpotensform (Nivå E C) tolka, skriva och räkna med tal i grundpotensform (Nivå E A) helst kunna redogöra för räkneregler för

Läs mer

HÖGA TRAMPOLIN STATISTIK OCH SANNOLIKHET. Sida. Innehåll. Till eleven

HÖGA TRAMPOLIN STATISTIK OCH SANNOLIKHET. Sida. Innehåll. Till eleven TRAMPOLIN STATISTIK OCH SANNOLIKHET HÖGA Innehåll Stapel- och stolpdiagram Linjediagram Cirkeldiagram Histogram Vilseledande diagram Två diagram i ett Medelvärde Median Typvärde och variationsbredd Slumpförsök

Läs mer

Bortfall Konsekvenser Varför det kan vara allvarligt med bortfall. Ann-Marie Flygare Metodstatistiker, SCB

Bortfall Konsekvenser Varför det kan vara allvarligt med bortfall. Ann-Marie Flygare Metodstatistiker, SCB Bortfall Konsekvenser Varför det kan vara allvarligt med bortfall. Ann-Marie Flygare Metodstatistiker, SCB Konsekvenser av Bortfall Introduktion Illustration av hur bortfall påverkar resultaten i en statistisk

Läs mer

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN KAN Energi Juni 2007 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Sammanfattning Statistikkonsulternas Västra Götalands-omnibus

Läs mer

Repetitionsuppgifter 1

Repetitionsuppgifter 1 Repetitionsuppgifter 1 1 Vilka tal pekar pilarna på? a) b) Skriv talen med siffror 2 a) trehundra sju b) femtontusen fyrtiofem c) tvåhundrafemtusen tre 3 a) fyra tiondelar b) 65 hundradelar c) 15 tiondelar

Läs mer

Föreläsning 4. 732G19 Utredningskunskap I. Föreläsningsunderlagen bygger på underlag skapade av Kalle Wahlin

Föreläsning 4. 732G19 Utredningskunskap I. Föreläsningsunderlagen bygger på underlag skapade av Kalle Wahlin Föreläsning 4 732G19 Utredningskunskap I Föreläsningsunderlagen bygger på underlag skapade av Kalle Wahlin Dagens föreläsning Systematiskt urval Väntevärdesriktiga skattningar Jämförelse med OSU Stratifierat

Läs mer

Katedralskolan 2004-11-05 Lena Claesson MICROSOFT EXCEL

Katedralskolan 2004-11-05 Lena Claesson MICROSOFT EXCEL Katedralskolan 2004-11-05 MICROSOFT EXCEL Lös varje uppgift på ett separat blad inom samma excelarbetsbok. Bladen döper du till uppg1, uppg2 osv och hela arbetsboken döper du till ditt eget namn. Spara

Läs mer

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Januari 2015 TNS Sifo 2014 1531264 Innehåll Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Sammanfattning av 2014 års resultat... 4 3. Metod

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm. Bäst före- och Sista förbrukningsdag på livsmedel. Vad är skillnaden? Februari 2011

Konsumentföreningen Stockholm. Bäst före- och Sista förbrukningsdag på livsmedel. Vad är skillnaden? Februari 2011 RAPPORT2011 Konsumentföreningen Stockholm Bäst före- och Sista förbrukningsdag på livsmedel Vad är skillnaden? Februari 2011 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71,

Läs mer

Talområden. Utvidga talområden: - naturliga tal. - hela tal. -100, -5 0, 1, 2 o.s.v. - rationella tal. - reella tal. π, 2 o.s.v.

Talområden. Utvidga talområden: - naturliga tal. - hela tal. -100, -5 0, 1, 2 o.s.v. - rationella tal. - reella tal. π, 2 o.s.v. TALUPPFATTNING Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret: Eleven skall ha förvärvat sådana kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva och hantera situationer samt lösa

Läs mer

DN/Ipsos: Flyktingopinionen och regeringens hantering av flyktingsituationen 5 november 2015

DN/Ipsos: Flyktingopinionen och regeringens hantering av flyktingsituationen 5 november 2015 DN/Ipsos: Flyktingopinionen och regeringens hantering av flyktingsituationen november 01 Kontakt: nicklas.kallebring@ipsos.com, david.ahlin@ipsos.com 01 Ipsos. All rights reserved 01 Ipsos. Ska Sverige

Läs mer

Pivottabeller. Del 2. Dan-Rune Hanssen

Pivottabeller. Del 2. Dan-Rune Hanssen Pivottabeller Del 2 Dan-Rune Hanssen Innehållsförteckning Beräknade fält... 3 Använd kalkylbladsfunktioner i beräknade fält... 6 Ändra formel i beräknat fält... 7 Autoformat i pivottabell... 8 Pivotdiagram...

Läs mer

Den svenska statistiken 3 Människorna i Sverige 4 Samhällets ekonomi 6 Utbildning, jobb och dina pengar 8 Val och partier 10

Den svenska statistiken 3 Människorna i Sverige 4 Samhällets ekonomi 6 Utbildning, jobb och dina pengar 8 Val och partier 10 Statistik är ett fantastiskt verktyg för att förstå samhället, granska uttalanden och bygga argument. Vi vill att alla ska ha möjlighet att hitta fakta och slå hål på myter med hjälp av vår statistik.

Läs mer

Problem med väljarbarometrar

Problem med väljarbarometrar Statistisk kommunikationsfärdighet Problem med väljarbarometrar GÖRAN ANDERSSON I den tredje artikeln i vår pågående serie 1 ) behandlar statistikern Göran Andersson undersökningar av väljarsympatier.

Läs mer

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Öppna en ny arbetsbok genom att gå upp i Arkivmenyn och där välja Nytt ange Arbetsbok. Eller klicka på knappen för ny arbetsbok. Du skall nu göra en kalkyl för ett

Läs mer

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 TCO GRANSKAR: vidareutbildning behövs i kristid #6/09 Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 Författare Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO

Läs mer

Liten handledning i Excel och StarOffice Calc i anslutning till Datorövning 1

Liten handledning i Excel och StarOffice Calc i anslutning till Datorövning 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET 2004-11-04 MATEMATISK STATISTIK Sannolikhetslära och statistik för lärare Liten handledning i Excel och StarOffice Calc i anslutning till Datorövning 1 Programmet StarOffice Calc

Läs mer

Laboration 1. i 5B1512, Grundkurs i matematisk statistik för ekonomer

Laboration 1. i 5B1512, Grundkurs i matematisk statistik för ekonomer Laboration 1 i 5B1512, Grundkurs i matematisk statistik för ekonomer Namn:........................................................ Elevnummer:.............. Laborationen syftar till ett ge information

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9

Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9 Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9 Arbetsområde 1. Procent och statistik Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. reflektera

Läs mer

Statistikens betydelse och nytta för samhället

Statistikens betydelse och nytta för samhället Statistikens betydelse och nytta för samhället SCB i Varför är SCB i Almedalen? Utveckla, framställa och sprida statlig statistik Förse våra användare med statistik som underlag för beslutsfattande, debatt

Läs mer

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET...

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 3 2. SKUGGNINGSUNDERSÖKNINGEN... 5 2.1 REDOVISNING

Läs mer

Studiehandledning för Matematik 1a

Studiehandledning för Matematik 1a Studiehandledning för Matematik 1a Innehåll Studiehandledning för Matematik 1a... 1 Inledning och Syfte... 2 Ämne - Matematik... 3 Ämnets syfte... 3 Matematik 1a... 4 Centralt innehåll... 4 Kunskapskrav...

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt för sin bilförsäkring Maj 2013 Inledning sid 1 Vad är viktigast för dig när du väljer för din bilförsäkring? sid 2 Har du någon gång jämfört priset på din nuvarande

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

Är icke-sannolikhetsurval aldrig representativa?

Är icke-sannolikhetsurval aldrig representativa? Surveyföreningens webbpanelseminarium 2011-02-03 Är icke-sannolikhetsurval aldrig representativa? Jan Wretman Webbpanelkommittén 1 Det kommer att handla om: Begreppet representativitet. Bedömning av skattningars

Läs mer

Matematik. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Matematik. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret Balderskolan, Uppsala musikklasser 2009 Matematik Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret läsa och skriva tal inom talområdet 0 10 000 räkna de fyra räknesätten med olika metoder

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

Uppgift 1 (14p) lika stor eller mindre än den förväntade poängen som efterfrågades i deluppgift d? Endast svar krävs, ingen motivering.

Uppgift 1 (14p) lika stor eller mindre än den förväntade poängen som efterfrågades i deluppgift d? Endast svar krävs, ingen motivering. Uppgift 1 (14p) I en hockeymatch mellan lag A och lag B leder lag A med 4-3 när det är en kvart kvar av ordinarie matchtid. En oddssättare på ett spelbolag behöver bestämma sannolikheten för de tre matchutfallen

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

Gymnasiedagarna. Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA. 13 oktober 2009

Gymnasiedagarna. Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA. 13 oktober 2009 Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA 2009 1 13 oktober 2009 Data för undersökningen samlades in genom intervjuer med ett urval av besökarna. Vid utgången tillfrågades 661 slumpvis utvalda besökare. Av dem

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2006 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2006 1 Sammanfattning Hushållsindex har sjunkit något, men hushållen upplever trots det den sammantagna privatekonomin som

Läs mer

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012 -research SKOP genomför regelbundna undersökningar bland invånarna i Göteborgs stad. Mellan den 16 och intervjuade 5 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna rapport som i SKOP:s

Läs mer

Sökaktivitet inom olika arbetsmarknadspolitiska program

Sökaktivitet inom olika arbetsmarknadspolitiska program Sökaktivitet inom olika arbetsmarknadspolitiska program Petra Nilsson 20 maj 2011 Working Paper 2011:1 Arbetsförmedlingens Working Paper serie presenterar rapporter som rör analys av arbetsmarknadens funktionssätt

Läs mer

Hur gör de egentligen?

Hur gör de egentligen? Hur gör de egentligen? bra statistik alltså! Vad är statistik? Ordet statistik kan ha olika betydelser. Vanligen menar man sifferuppgifter om förhållandena i samhället. Ursprungligen var det ordagrant

Läs mer

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001 4 Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Temoundersökning genomförd 2001 Internationella programkontoret Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Genomförd april 2001

Läs mer

Effektmätning av gratistidningen

Effektmätning av gratistidningen Effektmätning av gratistidningen Nr 8, november 011 Kampanjnummer: 01150 Målgrupp: Konsument, villahushåll Utskicksperiod: måndag 7 november, v. 45, 011 Mätperiod: slutet v 45 början 48, 011 Mediaeffekter

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 4 mars 2006, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 4 mars 2006, kl. 09.00-13.00 Karlstads universitet Avdelningen för statistik Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen, 5p 4 mars 006, kl. 09.00-13.00 Tillåtna hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamling (skall returneras) samt

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Tandhälsodata 2008. Landstinget Gävleborg

Tandhälsodata 2008. Landstinget Gävleborg Tandhälsodata 2008 Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomstandvård Landstinget Gävleborgs Beställarenhet för Tandvård Upphandling och avtal Ledning och Verksamhetsstöd 2 Inledning Via insamlade uppgifter

Läs mer

Vad får vi för svar när vi frågar om barn och ungas psykiska hälsa. En jämförelse mellan likartade frågor i två enkäter.

Vad får vi för svar när vi frågar om barn och ungas psykiska hälsa. En jämförelse mellan likartade frågor i två enkäter. Vad får vi för svar när vi frågar om barn och ungas psykiska hälsa. En jämförelse mellan likartade frågor i två enkäter Anna Carlgren Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011 Många undersökningar görs

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

34% 34% 13.5% 68% 13.5% 2.35% 95% 2.35% 0.15% 99.7% 0.15% -3 SD -2 SD -1 SD M +1 SD +2 SD +3 SD

34% 34% 13.5% 68% 13.5% 2.35% 95% 2.35% 0.15% 99.7% 0.15% -3 SD -2 SD -1 SD M +1 SD +2 SD +3 SD 6.4 Att dra slutsatser på basis av statistisk analys en kort inledning - Man har ett stickprov, men man vill med hjälp av det få veta något om hela populationen => för att kunna dra slutsatser som gäller

Läs mer

Svårare för skolorna att rekrytera lärare Rektorernas upplevelser av rekryteringsmöjligheterna av lärare 2012-09-19

Svårare för skolorna att rekrytera lärare Rektorernas upplevelser av rekryteringsmöjligheterna av lärare 2012-09-19 Svårare för skolorna att rekrytera lärare Rektorernas upplevelser av rekryteringsmöjligheterna av lärare 2012-09-19 Inledning Enligt Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s, prognoser behöver man rekrytera

Läs mer

Gymnasiedagarna. Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA

Gymnasiedagarna. Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA 2012 U ndersökningen bygger på svar från 604 slumpvis utvalda besökare under Gymnasiedagarna 2012 i Göteborg. 1 23 oktober 2012 De tillfrågade fördelade sig över mässdagarna

Läs mer

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs Tolkning Deltagaren skall kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och vald studieinriktning

Läs mer

Hundar, katter och andra sällskapsdjur 2012

Hundar, katter och andra sällskapsdjur 2012 Hundar, katter och andra sällskapsdjur 2012 2(33) Innehållsförteckning 2 1. Allmän information 3 1.1 Teckenförklaring 3 2. Resultat 4 2.1 Antal hundar och katter 4 Tabell 2.1.1 Antal hundar och katter

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

Institutionen för beteendevetenskap Tel: 0733-633 266 013-27 45 57/28 21 03. Tentamen i kvantitativ metod Psykologi 2 HPSB05

Institutionen för beteendevetenskap Tel: 0733-633 266 013-27 45 57/28 21 03. Tentamen i kvantitativ metod Psykologi 2 HPSB05 Linköpings Universitet Jour; Ulf Andersson Institutionen för beteendevetenskap Tel: 0733-633 266 013-27 45 57/28 21 03 Tentamen i kvantitativ metod Psykologi 2 HPSB05 Torsdagen den 3/5 2007, kl. 14.00-18.00

Läs mer

Välkommen till Borgar!

Välkommen till Borgar! Välkommen till Borgar! Välkommen till Borgar! Vi ser fram emot att snart träffa en ny årskull med naturettor och hoppas att du kommer att trivas mycket bra hos oss. Studier i naturvetenskapliga ämnen förutsätter

Läs mer

Algebra & Ekvationer. Svar: Sammanfattning Matematik 2

Algebra & Ekvationer. Svar: Sammanfattning Matematik 2 Algebra & Ekvationer Algebra & Ekvationer Parenteser En parentes När man multiplicerar en term med en parentes måste man multiplicera båda talen i parentesen. Förenkla uttrycket 42 9. 42 9 4 2 4 9 8 36

Läs mer

Hundar katter och andra sällskapsdjur 2012 en SCB-undersökning

Hundar katter och andra sällskapsdjur 2012 en SCB-undersökning Hundar katter och andra sällskapsdjur 2012 en SCB-undersökning Kontaktperson: Ann-Marie Karlsson Enhet: Statistikenheten e-postadress: statistik@jordbruksverket.se Datum: 2013-03-04 Kort beskrivning av

Läs mer

Nationella brukarundersökningen 2011 Brukarna om sitt äldreboende i Lidköpings kommun

Nationella brukarundersökningen 2011 Brukarna om sitt äldreboende i Lidköpings kommun Nationella brukarundersökningen 2011 Brukarna om sitt äldreboende i Lidköpings kommun Lidköpings kommun- Sammanfattning Sammanfattning Resultaten i denna rapport baseras på den nationella brukarundersökning

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 1999. Tidsbunden Del II

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 1999. Tidsbunden Del II Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av november 1999. NATIONELLT

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008 Resultat tfå från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 7 samt årskurs 1 på gymnasiet Förord öod De flesta människors vardag påverkas av beslut

Läs mer

Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun

Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun 1 Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun 2 Innehållsförteckning Inledning -Bakgrund och syfte 5 -Urval och svarsfrekvens 6 -Bortfallsanalys 9 -Frågorna 11 -Läsanvisning 13 Resultat -Bakgrund 14 -Totalresultat

Läs mer

Arbetskraftsbarometern 2008 UF0505

Arbetskraftsbarometern 2008 UF0505 Befolkning och välfärd 2008-12-01 1(9) Arbetskraftsbarometern 2008 UF0505 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9)

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) 2 (9) Sammanfattning Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat ansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 BV/UA 2010-03-30 1(7) Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer Almedalen 2012 Sveriges Elevkårer 1 Förord Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer arbetar för

Läs mer

Kunskapsmätning 2012. Kartläggning av pensionsspararnas kunskaper om det allmänna pensionssystemet. Arbetsrapport 2013-1. Marcela Cohen Birman

Kunskapsmätning 2012. Kartläggning av pensionsspararnas kunskaper om det allmänna pensionssystemet. Arbetsrapport 2013-1. Marcela Cohen Birman Kunskapsmätning 2012 Kartläggning av pensionsspararnas kunskaper om det allmänna pensionssystemet Marcela Cohen Birman Arbetsrapport 2013-1 2(7) 3(7) Innehåll 1 Kunskaper om det allmänna pensionssystemet...

Läs mer

Preliminära uppgifter för FoU-utgifter och FoU-årsverken i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn samt offentlig sektor år 2011

Preliminära uppgifter för FoU-utgifter och FoU-årsverken i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn samt offentlig sektor år 2011 Preliminära uppgifter för FoU-utgifter och i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn samt offentlig sektor år 2011 Statistiska centralbyrån, september 2012 Carolina Thulin Frida Hultgren Robin

Läs mer

Hållbar utveckling vt 10

Hållbar utveckling vt 10 Sofie Ahlgren Olsson Gunnesboskolan, Lund Mentor/handledare: Olle Nyhlén Johansson 17/5 21/5 2010 Hållbar utveckling vt 10 Hur skiljer sig luftkvalitén i ett klassrum beroende på tid på dygnet? 1/6 Innehållsförteckning:

Läs mer

Prisjämförelse mellan el märkt Bra Miljöval och dess icke-miljömärkta motsvarighet

Prisjämförelse mellan el märkt Bra Miljöval och dess icke-miljömärkta motsvarighet Prisjämförelse mellan el märkt Bra Miljöval och dess icke-miljömärkta motsvarighet Utförd av: Statistiska Centralbyrån Martin Kullendorff Marcus Widén Oktober 2004 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(6) BRA MILJÖVAL

Läs mer

Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. En liten statistikundersökning för en lektionstimme

Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. En liten statistikundersökning för en lektionstimme Statistiska centralbyrån Statistics Sweden En liten statistikundersökning för en lektionstimme Innehållsförteckning Ett litet exempel på hur en statistisk undersökning går till Exempel på frågor och rop

Läs mer

Att använda Saco Lönesök

Att använda Saco Lönesök Manual Saco Lönesök 2010 Att använda Saco Lönesök - presentation av funktionerna. Vad är Saco Lönesök? Saco Lönesök är en webbapplikation kopplad till Sveriges största databas för akademikerlöner. Den

Läs mer

Användarmanual för webbrapport Nationell patientenkät (Patientupplevd kvalitet)

Användarmanual för webbrapport Nationell patientenkät (Patientupplevd kvalitet) Användarmanual för webbrapport (Patientupplevd kvalitet) Institutet för kvalitetsindikatorer VÄLKOMMEN TILL INDIKATORS WEBBRAPPORT! 3 CENTRALA BEGREPP 4 Rapporterande frågor 4 Patientupplevd kvalitet 4

Läs mer

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen.

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen. BEFOLKNING Folkmängd 2010 110 488Källa: SCB Antal invånare i kommunen. Befolkningstillväxt Källa: SCB / Svenskt Näringsliv Prognos befolkningstillväxt SCB Prognos 2035: Tillväxt: 130 705 18% Befolkning

Läs mer

Nationella brukarundersökningen 2011. Brukarna om hemtjänsten i Lidköpings kommun

Nationella brukarundersökningen 2011. Brukarna om hemtjänsten i Lidköpings kommun Nationella brukarundersökningen 2011 Brukarna om hemtjänsten i Lidköpings kommun Lidköpings kommun- Sammanfattning Sammanfattning Resultaten i denna rapport baseras på den nationella brukarundersökning

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Ungar & Medier medievardagen för barn och unga 2013-04-12 Inledning Enkätenheten vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under perioden

Läs mer

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. November 2001.

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. November 2001. TEMO AB Postadress Box 1359 S-171 26 SOLNA Besöksadress Gårdsfogdevägen 7, Bromma Telefon 08-629 60 00 Fax 08-629 60 99 Internet www.temo.se Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning

Läs mer

KVANTITATIV FORSKNING

KVANTITATIV FORSKNING KVANTITATIV FORSKNING Teorier innehåller begrepp som byggstenar. Ofta är kvantitativa forskare intresserade av att mäta företeelser i verkligheten och att koppla denna kvantitativa information till begrepp

Läs mer

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Januari 2014 TNS Sifo 2014 1528246 Innehåll Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Sammanfattning av 2013 års resultat... 4 3. Metod

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Föräldraundersökning 2012 2013-02-09 Inledning Enheten för statistik om utbildning och arbete vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

Laborationer i statistik för A:1, Lab 1

Laborationer i statistik för A:1, Lab 1 Mittuniversitetet 2006-08-31 1 Laborationer i statistik för A:1, Lab 1 Laborationsanvisningar Genomförande Gå igenom laborationen i basgruppen och diskutera vilka lärandemål ni eventuellt behöver tillföra

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

på julhandeln 2014 2014-11-28

på julhandeln 2014 2014-11-28 PostNord tar tempen på julhandeln 2014 2014-11-28 PostNord tar tempen på julhandeln METOD Denna rapport bygger på en undersökning med 2007 respondenter genomförd den 23-25 november 2014 med ett riksrepresentativt

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Lektionsanteckningar 1: Introduktion

Lektionsanteckningar 1: Introduktion Lektionsanteckningar 1: Introduktion 1.1 Vad är statistik? Statistik används som hjälpmedel när vi ska fatta beslut i situationer då något är oförutsägbart eller slumpartat. Vi känner flera möjliga konsekvenser,

Läs mer

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10 Första hjälpen år 7 Innehåller regler och mallar för: Muntligt framförande s. 2 Intervju s. 3 Datorskrivna arbeten s. 4 Bokrecension s. 5 Fördjupningsarbeten s. 6 Labbrapporter s. 7 Källor s. 8 Nyhetsrapportering

Läs mer

Detaljplanering. Matematik 1A LÅ 2013/2014. Jonas Bengtsson

Detaljplanering. Matematik 1A LÅ 2013/2014. Jonas Bengtsson Detaljplanering Matematik 1A Jonas Bengtsson Läromedel: Matematik 00 1a, Natur & Kultur Information Detta är en detaljplan i kursen Matematik 1A för läsåret 2013/2014. Varje vecka innehåller 3 st lektionspass

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Bilden av Karlstad. Attraktionsindex 2014

Bilden av Karlstad. Attraktionsindex 2014 Bilden av Karlstad Attraktionsindex 2014 Målet med undersökningen En klar bild av varumärket Karlstad sett ur svenska befolkningens ögon. Ma let med underso kningen a r att tillhandaha lla ett tydligt

Läs mer

FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL

FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL LÄSNING OCH DATORN I LÄSUNDERVISNINGEN 19 APRIL 2013 Ulf Fredriksson Avdelningen för internationell pedagogik, Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet

Läs mer

Iris Åkerberg Boende 2006:1 Tel. 018-25496. Hyresstatistik 2006. Medelmånadshyra efter finansieringsform och byggnadsår, euro/m 2

Iris Åkerberg Boende 2006:1 Tel. 018-25496. Hyresstatistik 2006. Medelmånadshyra efter finansieringsform och byggnadsår, euro/m 2 Iris Åkerberg Boende 2006:1 Tel. 018-25496 15.11.2006 Hyresstatistik 2006 Medelmånadshyra efter finansieringsform och byggnadsår, euro/m 2 Landskapsbelånade Frifinansierade Totalt 8,20 8,00 7,80 7,60 7,40

Läs mer

Innehåll. 1. Om undersökningen 2. 2. Konsumentklimatet inför andra kvartalet 2011 2. 3. Vad prioriterar man om man får mer att röra sig med?

Innehåll. 1. Om undersökningen 2. 2. Konsumentklimatet inför andra kvartalet 2011 2. 3. Vad prioriterar man om man får mer att röra sig med? TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 ()8 7 42 fax +46 ()8 7 42 1 www.tns-sifo.se l Ökat intresse för bättre bostad Konsumentklimatet Mars 211 12231 Karna Larsson-Toll

Läs mer

Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302

Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302 RM/ET 2010-0-28 1() Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer