Finansiell ekonomi. Instuderingsuppgifter. Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansiell ekonomi. Instuderingsuppgifter. Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman"

Transkript

1 Finansiell ekonomi Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman Instuderingsuppgifter Finansiell ekonomi... 1 Instuderingsuppgifter Begrepp och termer TVM och värdering av tillgångar Risk och avkastning Kapitalstruktur och utdelningspolitik Derivatinstrument Blandade räknefrågor Övergripande frågor Multiple Choice Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköping 1(40)

2 1 Begrepp och termer 1.1 Uppgift Definiera eller förklara mycket kortfattat följande termer och begrepp. a) Kapitalmarknad. b) Risk. c) Effektiv ränta. d) Perpetuitie. e) Marknadsrisk. f) Finansiell bubbla. g) Nollkupongare. h) WACC. i) Amerikansk option. j) Ränteparitet. 1.2 Uppgift Definiera eller förklara mycket kortfattat följande termer och begrepp. a) Penningmarknad. b) Livsinkomsthypotesen. c) Real ränta. d) Perpetuitie. e) Marknadsrisk. f) Finansiell bubbla. g) Volalitet. h) WACC. i) Amerikansk option. j) Ränteparitet. 1.3 Uppgift Definiera eller förklara mycket kortfattat följande termer och begrepp. a) Jämviktspris. b) Marknadsgarant ( market maker ). c) Effektiv årsränta. 2(40)

3 d) Bankcertifikat. e) Nollkupongare. f) Aggressiv aktie. g) Effektiv marknad. h) Random walk. i) Europeisk option. j) Avista marknad. Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköping 3(40)

4 2 TVM och värdering av tillgångar 2.1 Uppgift Du tillhör den lyckliga skaran av vinnare på triss. I direktsändning från morgontv från TV4 så står det klart att Du under 10 års tid kommer att få kr i månaden skattefritt. Programledaren påstår att Du vunnit 3 miljoner kr. Du är dock otålig och vill få ut pengarna så fort som möjligt och går till banken och försöker att sälja inkomstströmmen till banken mot att Du får ut pengarna direkt i handen. Hur mycket är banken beredd att maximalt betala för inkomstströmmen. Anta att banken diskonterar inkomstströmmen med en diskonteringsränta på 10 % och att diskonteringen görs årsvis om kr med start om ett år. 2.2 Uppgift Du har vunnit en tävling där du själv kan välja pris. Du kan välja mellan följande pris: kr direkt i handen kr om fem år kr om året i all evighet kr om året i tio år kr om ett år och som därefter ökas med 5% om året i all evighet. Antag att räntan är 12 %. Vilket pris är mest värdefullt. Redovisa alla beräkningar. 2.3 Uppgift Nordbanken har ett obligationslån med en kupongränta på 9 % och där den återstående löptiden är exakt 3 år. Det återstår tre utbetalningar av kupongränta. Dagens pris på obligationen är 110 kr och räntekursen är 4,5 %. a) Vad är obligationens nominella värde (parvärde)? b) Vad kan vi dra för slutsats om den svenska ränteutvecklingen sedan Nordbanken gav ut sin obligation? 2.4 Uppgift a) Beräkna dagspriset på ett av X-bankens obligationslån. Obligationen löses in om exakt 4 år. Det nominella värdet är norska kr och kupongräntan är 8 %. Dagsräntan (internräntan) på obligationen noteras för dagen till 5 %. Samtliga beräkningar skall redovisas. b) Redogör kortfattat för effekterna på avkastningen och prissättningen av obligationen om dagsräntan skulle stiga. 4(40)

5 c) Vilka olika typer av risker är förknippade med köpet av obligationen utgiven av X-banken. 2.5 Uppgift Vi har på kursen ägnat mycket tid till prissättningen av aktier. Hur bestäms priset i ett visst ögonblick i förhållande till faktorer som teknisk analys, företagens fundamenta, insiderinformation, konjunkturrapporter och avslöjande nyheter om oegentligheter? 2.6 Uppgift Den europeiska handelsstålsindustrin kan se fram mot en tung period. Den ekonomiska nedgången i Asien har minskat efterfrågan på handelsstål i denna region dramatiskt. Det innebär att koreanska och japanska handelsstålsföretag har fått minskade avsättningsmöjligheter i Asien och att de vänder sig mot andra marknader. Deprecieringen av den koreanska wonen och den japanska yenen innebär dessutom att stålpriserna från nämnda länder sjunkit. Således tror man att för första gången någonsin kommer Europa att bli en nettoimportör av handelsstål från Asien. Dessutom finns det krav från USA och IMF att EU skall släppa på de importkvoter som i dagsläget finns för ryskt handelsstål. Det skulle innebära att de europeiska stålkonsumenterna dessutom får en obegränsad möjlighet att i framtiden handla billigt ryskt handelsstål. SSAB, den svenska handelsstålsproducenten, har sin främsta avsättning på den europeiska stålmarknaden. I slutet av maj värderades SSAB B till 169 kronor. Ett halvår senare, den 2 november, noterades SSAB B:s slutkurs till 75 kronor, dvs ett kursras på c:a 55.6 %. Affärsvärdens generalindex har under samma period sjunkit med c:a 17.5 %. Försök utifrån ovanstående händelser att förklara med ord kursraset på SSAB B utifrån de aktievärderingsmodeller som presenteras i Brealey, Myers och Marcus. 2.7 Uppgift 9. Utgå från informationen i uppgiften ovan. Skulle Du med Din kunskap om hur aktiemarknader fungerar rekommendera någon att köpa SSAB B för 75 kronor precis innan Stockholmsbörsen stängde måndagen den 2 november? Motiver! 2.8 Uppgift Företag X AB tänker ge ut kupongobligationer som löper under 3 år. Målsättningen är att sätta emissionspriset på obligationen till ett premiumpris som är 10 procent högre än obligationens nominella värde. Det nominella värdet är Skr och marknadsräntan för 3-åriga företagsobligationen ligger på 4 %. a) Hur måste kupongräntan förhålla sig till marknadsräntan för att företaget skall kunna sälja obligationen till ett premiumvärde? Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköping 5(40)

6 b) Vilken kupongränta måste företaget minst erbjuda för att kunna sälja obligationen till dess premiumvärde? c) Vem vinner och vem förlorar samt hur mycket på att marknadsräntan stiger till 6 % några dagar efter emissionen genomförts? 2.9 Uppgift Du funderar på att köpa en ny Pryl som kostar Skr. Du behöver finansiera hela köpet med ett lån. Banken erbjuder dig ett femårigt lån till 6% enkel årlig ränta. a) Hur mycket måste du varje år betala Banken om du betalar en lika stor summa 1 gång om året? b) Hur mycket måste du varje månad betala Banken om det istället vore fråga om månadsbetalningar och Banken tar ut en månadsränta? c) Vad blir den effektiva årsräntan om banken tar ut en månadsränta? d) Vad blir den reala räntan om inflationstakten är 2%? e) Hur mycket måste du betala om året om Banken erbjuder dig ett lån som löper i all evighet? 2.10 Uppgift Du har möjlighet att investera i ett av följande två alternativ. Nollkupongsobligation: y=5%, nominellt värde Sek, löptid 2 år. Kupongobligation: y=5%, nominellt värde Sek, kupongränta 8%, löptid 2 år. Redovisa alla beräkningar tydligt när du svarar på frågorna nedan. a) Vad är marknadspriset för dessa två alternativ? b) Antag att marknadsräntan förblir konstant under löptiden. Vad kommer då hända med marknadspriset för dessa två obligationer under löptiden. Förklara! c) Vilket av alternativen kommer att ge högst avkastning om innehavaren av obligationen behåller den löptiden ut? Förklara! d) För vilken av dessa två alternativ är ränterisken störst? Förklara? e) Är det motiverat att båda obligationerna omfattar samma marknadsränta y=5%. Utgå från dina slutsatser om ränterisken under d) Uppgift På obligationsmarknaden kan man investera i obligationer med olika löptider. a) Förklara huruvida den totala avkastningen på två av varandra följande 1-åriga obligationer bör ge samma avkastning som en 2-årig obligation. 6(40)

7 b) Hur kan vi förklara eventuella skillnader i avkastning mellan dessa två alternativ? c) Är det ett troligt scenario att marknaden bjuder ut 2-åriga obligationer som ger en lägre avkastning per år än den 1-åriga obligationen Uppgift Företag X tänker ge ut kupongobligationer som löper under 10 år. Målsättningen är att sätta emissionspriset på obligationen till obligationens nominella värde. Det nominella värdet är Skr och marknadsräntan för 10-åriga företagsobligationen ligger på 5 %. Företaget kapitalkostnad för 10-åriga lån ligger för närvarande också på 5 %. a) Vilken kupongränta måste företaget minst erbjuda för att kunna sälja obligationen till dess nominella värde? b) Låt oss anta att emissionen av obligationen misslyckas. Investerare är ointresserade av att köpa obligationen under de förutsättningar som erbjuds. Vilka orsaker kan ligga bakom den misslyckade emissionen? c) Anta att marknadsräntan för 10-åriga obligationer strax innan emissionen stiger till 8 %. Villkoren för emissionen går inte att ändra på. Hur stor andel av det kapital som företaget avsett att få in genom obligationslånet kommer man faktiskt att få in? d) Vilka aktörer på de finansiella marknaderna kan hjälpa företaget att emittera obligationen, hur kan handel i obligationen ordnas, samt vilka aktörer kan tänkas ha störst intresse av att köpa obligationen Uppgift En av pelarna till finansiell ekonomi är värdering av tillgångar. a) Redogör för Gordons formel. På vilket sätt är den användbar vid värdering av aktiebolag? b) Vid värdering av företag spelar tillväxtfaktorn g stor roll. Vad består tillväxt faktorn g av eller hur kan vi tolka g? Alternativt hur får vi fram g? c) Företaget Trust AB har precis delat ut 4,45 kr till aktieägarna i form av aktieutdelning. Utdelningen förväntas växa med 6,82 % i en konstant takt. Vad för avkastning kräver aktieägarna om aktien för företaget säljs för 49,77 kr? 2.14 Uppgift Igår kom Ericsson med sin kvartalsrapport. Idel positiva nyheter presenteras. Dagens industri skriver att det är en stark rapport. Försäljningen har ökat och marginalerna förbättrats. Vd Svanberg ser fram mot ett starkt fjärde kvartal. Tillväxten på marknaden är tillbaka. Trots de goda nyheterna faller Ericssons aktie med 7 % enheter Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköping 7(40)

8 men återhämtar sig något under förmiddagen. Analytikerna säger att orderingången oroar. Förklara med hjälp av ekonomisk teori vad det kan finnas för orsaker till att Ericsson faller med 7 % enheter! 2.15 Uppgift Företag X som är ett aktiebolag behöver finansiera ett projekt som minst kommer att löpa i 20 år. För att finansiera projektet behöver företaget få in 20 miljoner kronor. I styrelsen diskuterar ledamöterna tre möjligheter. I det ena fallet emitterar man en obligation som löper i 20 år. I det andra fallet emitteras en obligation som löper i 5 år. I det tredje alternativet emitterar företaget nya aktier. I underlaget till styrelsemötet får ledamöterna detaljerad information om dessa tre alternativ. Alternativ 1 - Obligationslån Löptid: 20 år. Marknadsränta för löptid om 20 år: 6%. Antal obligationer som ges ut: 100 stycken. Årlig kupongutbetalning. Nominellt belopp: Skr. Alternativ 2 - Obligationslån Löptid 5 år. Kupongräntan för obligationen: 5% Årlig kupongutbetalning Antal obligationer som ges ut: 100 stycken Nominellt belopp: Skr. Alternativ 3 - Aktieemission Antal nyemitterade aktier: Emissionpris: 200 Skr Aktieägares avkastningskrav: 10 % Direktavkastning beräknat på emissionspriset: 3%. a) Vilken är den minsta kupongränta som företaget måste erbjuda i alternativ 1 för att kunna få in de önskade 20 miljoner Skr? b) Antag att nivån på kupongräntan i alternativ 2 är satt så att företaget får in önskade 20 miljoner Skr. Vad kan vi då säga om marknadsräntan för ett obligationslån med 5 års löptid? c) Vilken tillväxt i företag X måste det nya projektet vara med och generera för att motivera ett emissionspris på 200 Skr i alternativ 3? 8(40)

9 d) Vilket alternativ utgör den billigaste finansieringen av projekter för företag X? Motivera! 2.16 Uppgift Du funderar på att genomföra en större investering som kostar Skr. Du behöver finansiera hela köpet med ett lån. Banken erbjuder dig ett tioårigt lån till 12% enkel årlig fast ränta. a) Hur mycket måste du varje år betala Banken om du betalar tillbaka en lika stor summa 1 gång om året? b) Hur mycket måste du varje månad betala Banken om det istället vore fråga om månadsbetalningar och Banken tar ut en månadsränta? c) Vad blir den effektiva årsräntan om banken tar ut en månadsränta? d) Hur mycket måste du betala om året om Banken erbjuder dig ett lån som löper i all evighet? e) Hur mycket måste du betala i slutet av första året om banken förväntar sig att det återbetalda beloppet därefter årligen växer med 8%? Lånet löper i all evighet Uppgift Här kommer några frågor som berör obligationer. a) Anta att du äger en obligation som ger 10 % fast kupongränta och som omfattar en internränta ( yield to maturity ) om 8 %. Vad kommer priset vara relativt dagens pris på obligationen om 1 år, givet att internräntan är konstant? Illustrera med en graf. b) Anta att du har två obligationer som är identiska på alla punkter förutom dess löptider. Kupongräntorna överensstämmer dessutom med internräntorna ( yield to maturity ). En av dina smarta kompisar drar slutsatsen att obligationen med längst löptid torde vara dyrare än den med kortare löptid eftersom den omfattar fler kupongutbetalningar. Håller du med din kompis eller har du en annan uppfattning? Förklara! c) Om du studerar ett obligationskontrakt som ett företag gett ut kommer du förmodligen upptäcka att kontraktet omfattar ett antal restriktioner över vad emittenten får göra. Varför är en utgivare av en obligation beredd att låta sig begränsas av ett antal restriktioner? 2.18 Uppgift Poker är ett sällskapsspel som ökat i popularitet under de senaste åren. I Sverige finns ett flertal bolag som dels erbjuder pokerspel på nätet och dels tar fram programvara för pokerspel på nätet. Ett av de bolag som säljer programvara och som tjänar pengar på royalty från andra pokerspelleverantörer, när människor från hela världen spelar Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköping 9(40)

10 på deras pokerhemsidor, är Växjöbolaget Boss Media. Inom loppet av en dag i slutet av september förra året föll Boss Medias aktiekurs från c:a kronor till 13,30 kronor. Innan oktober månad var slut hade aktien fallit ytterligare och handlades till c:a 10,50 kronor. Med prisfallet på aktien föll Boss Medias P/e tal från ca 20 till 12. De som ägde Boss Media var givetvis inte glada. Innan det stora kursfallet hade pokerspelbolagen spåtts en lysande framtid. Tillströmningen av nya pokerspelare var stor, och många av dem som börjat spela blev snabbt beroende och fortsatte spela trots att de förlorade pengar. Boss Media var ett lönsamt företag med bra produkter. Bakom börsfallet fanns således inte några finansiella problem i form av förluster. Bakgrunden till börsfallet var istället att konservativa ledamöter i den amerikanska kongressen drivit igenom ett förbud för kreditkortsbolag att förmedla transaktioner mellan amerikanska medborgare och internetspelbolag. Det gjorde det mer eller mindre omöjligt för amerikaner att spela poker på nätet. Boss Medias ledning uppskattade att årets intäkter påverkades negativt med ungefär 10% på grund av det amerikanska spelförbudet. Boss Media har sina kunder framförallt i Europa. a) Använd lämpliga ekonomiska modeller/teorier för att analysera och förklara prisfallet på Boss Medias aktie. Ge ett relativt utförligt svar. b) Hur kan en aktieägare skydda sig mot kraftiga prisfall i aktiekurser. Ange flera olika möjligheter som den finansiella marknaden erbjuder. c) Var Boss Media köpvärd när den kostade 17,00 kronor, när den fallit till 13,30 kronor respektive 10,50 kronor. Vad säger ekonomisk teori Uppgift Du funderar på att köpa en ny Pryl som kostar Skr. Du behöver finansiera hela köpet med ett lån. Banken erbjuder dig ett femårigt lån till 5% enkel årlig ränta. (Notera att det är uppgifterna ovan som ligger till grund för alla delfrågor nedan.) Redovisa alla beräkningar! a) Hur mycket måste du varje år betala Banken i amortering och ränta (totalkostnad) om du betalar en lika stor summa 1 gång om året? b) Hur mycket måste du varje månad betala Banken om det istället vore fråga om månadsbetalningar och Banken tar ut en månadsränta? c) Vad blir den effektiva årsräntan om banken tar ut en dagsränta beräknad utifrån 250 bankdagar? d) Vad blir den reala räntan om inflationstakten är 3%? e) Hur mycket måste du betala om året i ränta och amorteringar om Banken erbjuder dig ett lån som löper i all evighet men där första inbetalningen av ränta och amortering sker först efter 5 år? 10(40)

11 2.20 Uppgift Dagsnoteringen på Y-bankens obligationslån är 6 %. Obligationslånet löses in om exakt 6 år. Det nominella värdet (parvärdet) för obligationen är Skr. Kupongräntan är satt till 4 %. a) Hur mycket kommer du att få betala om du köper obligationen idag? b) Hur stor blir den avkastning som du kan räkna med om du behåller obligationen till den löper ut? c) Vilka risker utsätter du dig för om du köper obligationen? d) Anta att obligationen gavs ut för två år sedan. Hur har kreditoron i USA troligtvis påverkat obligationslånet beträffande pris och ränta? (Orsak till kreditoro i USA: Många amerikanska bostadsköpare klarar inte av att betala tillbaka sina lån.) Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköping 11(40)

12 3 Risk och avkastning Notera att det finns få uppgifter som berör Markowitz portföljteori. Portföljteori får ni träning igenom portföljprojektet. Dock finns det ett antal portföljteoretiska räknefrågor kopplade till portföljteori under avsnitt 6 Blandade räkneuppgifter. 3.1 Uppgift Motivera skillnader i ränta och förväntad avkastning mellan 3 månaders statsskuldsväxlar, 10-åriga obligationslån, en aktie i en etablerad matvarukedja, en aktie i ett etablerat charterreseföretag och en aktie i ett relativt nytt IT bolag. 3.2 Uppgift Coca-cola har tidigare meddelat att man skall bredda sin verksamhet och att man skall börja satsa på ett eget klädmärke, dvs man kommer att diversifiera sin verksamhet genom att både sälja och producera drycker och kläder. Hur skulle Du som aktieägare i Coca-Cola reagera på denna diversifiering av verksamheten? Är det en vettig strategi som gynnar aktieägarna? Koppla till relevant teori. 3.3 Uppgift Redogör relativt utförligt för vad som menas med ett värdepappers risk, hur den mäts och vilken betydelse den har för den förväntade avkastningen. Utgå ifrån att värdepapperet är en aktie. 3.4 Uppgift Nedanstående aktier kombinerar vi i lika proportioner till en portfölj, dvs portföljen består av en tiondel av aktie A, en tiondel av aktie B, osv. AKTIE A B C D E F G H I J β-värde 1,2 2 1,5 1,7 2,3 2,2 2,2 2,5 2,8 1,6 Standardavvikelse (%) a) Beräkna portföljens beta-värde. b) Anta att vi lyckas att eliminera all unik risk i vår portfölj och att risken för en väldiversifierad marknadsportfölj är 10 %, dvs standardavvikelsen är 10 %. Vilken risk, dvs standardavvikelse kommer vår portfölj att ha? c) Antag att den riskfria räntan, r f, är 5 % och den förväntade avkastningen på marknaden, r m, är 12 %. Vilken förväntad avkastning har vi i så fall på aktie A. 12(40)

13 3.5 Uppgift Du har fått ansvaret för all finansiell analys på det lilla företaget. Du är den ende som har utbildning i finansiell ekonomi. På morgonen läser du Dagen Industri och ögnar igenom ränte- och aktienoteringar: Statsskuldsväxel 3 månader 2,00 %. Stadsskuldsväxel 6 månader 2,15 %. Stadsskuldsväxel 1 år 2,45 %. Stadsobligation 2 år 3,00 %. Stadsobligation 5 år 3,50 %. Stadsobligation 10 år 4,50 %. Genomsnittlig avkastning OMX under 10 år 8,00 %. 2 Årlig σ för OMX 225 β för väldiversifierade läkemedelsfond 0,3 σ för enskilt läkemedelsbolag 40 %. Inflationsförväntningar på årsbasis 1,5% a) Rita upp CAPM modellen i en graf och utgå från informationen ovan. Markera i diagrammet de olika komponenterna och beskriv med ord vad de innebär. b) Markera i CAPM diagrammet den förväntade årliga avkastningen för läkemedelsfonden. c) Beräkna den förväntade årliga avkastningen för läkemedelsfonden. Redovisa beräkningarna. d) Hur stor är den totala risken för läkemedelsfonden? Motivera! e) Förklara med ord den/de bakomliggande faktorn/faktorerna som innebär att CAPM kan fungera som en prissättningsmodell. 3.6 Uppgift Antag att den riskfria räntan uppgår till 3 % och att avkastningen på marknadsportföljen uppgår till 14 %. På aktiemarknaden finns bland annat nedanstående aktier: FÖRVÄNTAD AVKASTNING (%) BETAVÄRDE FÖR AKTIEN Aktie A 12,1 0,8 Aktie B 15,1 1,1 Aktie C 19,5 1,7 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköping 13(40)

14 Är det någon/några av aktierna som förefaller vara felprissatta och hur bör i så fall aktiepriset påverkas? Visa eventuella beräkningar som Du gör. 3.7 Uppgift Redogör för de viktigaste faktorerna som påverkar eller avspeglas i marknadspriset (köpkursen) för en: (a) aktie; (b) obligation; och (c) köpoption (aktie). 3.8 Uppgift Farbror Rune har sålt sitt hus och är villrådig om hur han skall placera sina slantar. Han överväger att sätt in dem på banken eftersom det känns tryggt. Samtidigt så har han läst en artikel i Aftonbladet att man kan investera i ett bolag som letar olja i Roxen. Ägaren till företaget målar upp bilden av kraftiga vinster för dem som är beredda att ställa upp och köpa aktier i företaget. Farbror Rune känner sig mycket lockad att göra ett klipp. Vilka råd skulle Du vilja ge Farbror Rune om hur han skall förränta sina pengar på bästa sätt? 3.9 Uppgift Företaget X var för ett år sedan ett ungt växande företag med betavärdet 2. Aktierna i företaget X kunde under högkonjunkturen för ett år sedan köpas på aktiebörsen för 150 kr. Den förväntade utdelningen på aktien var vid denna tid 10 kr. Det fanns också förväntningar om att företaget X skulle växa med c:a 12% om året. Idag handlas samma aktie till priset 50 kr. Anta att den riskfria räntan för ett år sedan var 4% och att den förväntade avkastningen från marknadsportföljen var 12%. a) Beräkna riskpremien samt den totala förväntade avkastningen på företag X:s aktie med hjälp av CAPM. Illustrera i ett diagram. b) Använd en relevant aktievärderingsmodell och utvärdera huruvida ett pris om 150 kr per aktie för ett år sedan verkar rimligt. Skulle du rekommendera ett köp? c) Ge en eller flera rimliga förklaring, utifrån modellerna som använts ovan, till varför aktien i företaget X kan handlas till priset 50 kr idag Uppgift Ericsson B handlas för närvarande (mars 2004) till ett pris kring kr. Dresdner KW, som värderar aktier, rekommenderar köp och har satt ett riktpris på Ericsson till 41 kr. Samtidigt avråder investmentbanken Morgan Stanley folk från att köpa Ericsson. Morgan Stanley har nyligen själva höjt sitt rekommenderad pris från 4 kr till 8 kr. a) Hur kan det komma sig att två olika värderingsföretag kan komma fram till så olika rekommenderade pris på Ericssons B aktie? Förklara! 14(40)

15 b) Vad bestämmer dagspriset på kr. c) Hur borde priset på Ericssons aktie påverkas om Ericsson styrelse går ut och meddelar att de avser köpa tillbaka aktier på marknaden. Motivera! d) Hur borde priset på aktien påverkas om Ericsson i dagarna gått ut till aktieägarna och oväntat annonserat en aktieutdelning? Argumentera! 3.11 Uppgift Vi har under kursens gång ägnat mycket tid till att diskutera risk och avkastning. Här följer några frågor på området. a) Vad står CAPM för och i vilka sammanhang kan vi ha nytta av denna modell. b) Rita upp CAPM modellen i en graf givet följande information: r = 0. 03, r m = Markera i diagrammet de olika komponenterna och beskriv med ord vad de innebär. c) Är det möjligt enligt CAPM att inneha en portfölj med β P = 0, 7 som i genomsnitt ger 10 % i avkastning? Motivera noggrant (utgå gärna från diagrammet du tidigare ritat)! 3.12 Uppgift a) Aktie A har en förväntad avkastning på 10 procent och en standardavvikelse på sin avkastning på 20 procent. Aktie B har en förväntad avkastning på 9 procent och en standardavvikelse på sin avkastning på 18 procent. Dominerar aktie A över B (är A en bättre placering än B)? Förklara? b) Aktie C har en förväntad avkastning på 8 procent och en standardavvikelse på sin avkastning på 22 procent. Under vilket/vilka förhållanden är det intressant att foga aktie C till sin portfölj som innehåller aktie A eller B? Förklara? c) Företag A är ett mycket välskött bolag med god soliditet medan företag B misskötts under de senaste åren. Är en investering i aktier i företag A alltid en bättre investering än i aktier i företag B? 3.13 Uppgift Antag att CAPM håller och att marknadens avkastningskrav på en portfölj med betavärde 1 är 12%. Antag dessutom att räntan på en 30 dagars statsskuldväxel är 3,5%. a) Vad blir den förväntade avkastningen på marknadsportföljen? b) Vad blir den förväntade avkastningen på en portfölj med betavärde 0? c) Illustrera CAPM i diagramform utifrån informationen ovan. Ange vad komponenterna heter samt visa vad som är marknadsriskpremie. f Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköping 15(40)

16 d) Hur stor andel av din portfölj måste du investera i marknadsportföljen om du vill ha en förväntad avkastning på 10 % och vad blir den portföljens betavärde? e) För in resultaten från d) i CAPM diagramet och visa vad som är aktieriskpremie ( equity risk premium ) Uppgift Följande frågor behandlar området risk och riskhantering. a) Vad menas med begreppet risk och varför mäter vi vanligtvis risk med standardavvikelse inom finansiell ekonomi? Ge ett utförligt svar. b) Redogör för de grundläggande metoderna för att hantera/överföra risk via det finansiella systemet. Ange också för varje metod de centrala instrumenten (kontraktsformerna) och de centrala intermediärerna för att överföra risk. c) Om du investerat i en Sverigefond (aktiefond) under de senaste 3 åren så har volatiliteten för dessa legat runt 13 % per år. Utifrån ett långsiktigt historiskt perspektiv har du kunnat förvänta dig en avkastning på cirka 10 % per år (real avkastning + inflation). Enligt en representant från banksektorn förstår inte vanliga bankkunder vad detta innebär i praktiken. Förklara för en vanlig bankkund, utifrån relevant teori, vad en volatilitet på 13 % med en förväntad avkastning på 10 % betyder/innebär i praktiken Uppgift Astra Zeneca är ett läkemedelsföretag som haft det tungt under det senaste året. Aktien handlas idag till ett pris på ca 364 Skr. Sedan sin högstanotering den 19e oktober 2006 har aktien fallit med 25 %. En av de främsta anledningarna till prisfallet är att Astra har fått lägga ner en rad forskningsprojekt på nya mediciner. Astras P/e tal är idag 12,8 medan branschgenomsnittet för läkemedelsföretag i Nordamerika ligger på P/e 33,76. Astras betavärde beräknas av Reuter till 0,52. Astra har under de senaste åren delat ut ungefär 13,25 Skr per aktie. Utdelning och utdelningstillväxt har varit stabil över åren. Den riskfria räntan ligger för närvarande på 3 % och marknadsriskpremien på 7 %. a) Hur stor var den förväntade tillväxten i Astra Zeneca när aktien värderades som högst? Analyserar problemet med de modeller som vi tagit upp på kursen. Redovisa alla beräkningar. b) Använd lämpliga teoretiska modeller som vi tagit upp på kursen och analysera huruvida det stora prisfallet är befogat. Vad tror du är den ekonomiska orsaken till att Astra fallit. Redovisa alla beräkningar. c) Är Astra Zenecas aktie köpvärd? Skulle du kunna rekommendera aktien till en god vän som inte vill ta för stora risker, men ändå är intresserad av investeringar i aktier? Motivera ditt svar. 16(40)

17 3.16 Uppgift Antag att CAPM håller. Den förväntade avkastningen på marknadsportföljen är 10 % och du erbjuds en helt säker fast avkastning på ditt banksparande på 3 % om du sätter in pengarna under ett år. Du erbjuds också att låna till 3 % fast ränta under 1 års tid. Du har initialt ett sparkapital på Skr. Din placeringshorisont är 1 år och sedan tänker du använda dina pengar till en lång semesterresa. a) Vad står förkortningen CAPM för och vad är CAPM för modell? b) Vad är den förväntade avkastningen om du sätter in Skr på banken och placerar Skr i en marknadsindex fond? c) Hur stor är risken och vad är det för risk du tar om du placerar dina pengar enligt uppgift b)? d) Anta att den resa du är mest intresserad av kostar Skr. Du är inte intresserad av att låna pengar till själva resan. Hur kan du bära dig åt för att få ihop ett sparkapital som förväntas räcka till att finansiera resan? Visa lösningen i ett CAPM diagram. e) Hur stor total risk i form av volatilitet tar du under fråga d), givet att standardavvikelsen för marknadsportföljen är 15 %? Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköping 17(40)

18 4 Kapitalstruktur och utdelningspolitik 4.1 Uppgift Företaget Spader AB är värt 30 miljoner kr för långivarna och 40 miljoner kr för ägarna. Långivarna bär ingen marknadsrisk och kräver därför endast 5 % i ränta, aktieägarnas avkastningskrav uppgår till 15 %. a) Antag att företaget genomför en nyemission på 10 miljoner och att dessa pengar används till att amortera av företagets skulder. Vad händer med ägarnas avkastningskrav? b) Vad kommer att hända med företagets marknadsvärde? Förklara noga och utred huruvida flera svar är möjliga. 4.2 Uppgift I dagsläget finns det planer på att ändra prioriteringsordningen vid konkurser. Utöver de kostnader som konkursboet måste beakta finns det nu ett förslag att det också skall bli ansvariga för återställandet av miljöskadlig verksamhet. Den nya pålagan föreslås bli en prioriterad fodran. Utred vilka konsekvenser ovanstående åtgärd kan få för aktieägarnas avkastningskrav, marknadsvärdet på ett företag samt hur det skulle kunna påverka samma företags kapitalstruktur. 4.3 Uppgift Tisdagen den 24 november annonserade den engelska researrangören, Airtours, att man skulle dra in 250 miljoner genom försäljning av obligationer. Under samma dag sjönk aktiekursen i Airtours med 5 %. De 250 miljonerna skall användas för att finansiera framtida tillväxt. Samtidigt annonserade bolaget att företagets vinst steg med 17 % för innevarande års första tre kvartal. Förklara hur obligationslånet påverkade aktieägarna i bolaget. Försök också att ge en rimlig förklaring till att aktiekursen sjönk från 435 pence till 410 pence. Utgå från att marknaden är starkt effektiv. (Utgå från en lämplig aktievärderingsmodell). 4.4 Uppgift Företaget Affärsrättsjuristerna AB har skulder till långivarna som uppskattas till 60 miljoner kr. Det egna kapitalet värderas till 60 miljoner kr. Långivarna bär ingen marknadsrisk och kräver därför endast 5 % i ränta. Aktieägarnas avkastningskrav uppgår till 15 %. a) Antag att företaget genomför en nyemission på 40 miljoner kr och att dessa pengar används till att amortera av företagets skulder. Vad händer med ägarnas avkastningskrav? Utgå från en relevant modell och utför en beräkning av det nya avkastningskravet. Redovisa alla beräkningar. 18(40)

19 b) Vad kommer att hända med företagets marknadsvärde? Förklara noga och utred huruvida flera svar är möjliga. 4.5 Uppgift Redogör och diskutera utifrån finansiell teori argument för och emot att företag återköper aktier alternativt delar ut vinster till aktieägare via traditionell utdelning. 4.6 Uppgift Fastighetsbolaget ABX är finansierat med 20% banklån och med 80% eget aktiekapital. Banklånen utgör 40 miljoner av finansieringen. Redovisa alla beräkningar när du svarar på frågorna nedan. a) Hur stort är enligt MMs teori företagets totala värde? Förklara! b) Hur stort är företagets eget kapital? Förklara! Antag att MMs teori håller med undantag för möjligheten att dra av räntekostnader i deklarationen. Företaget växer inte och soliditeten antas bestå på samma nivå. Antag vidare att bolagsskatten är 30%. c) Vad är företagets kostnad för kapital om låneräntan är 4%, den riskfria räntan 2%, den genomsnittliga avkastningen på marknadsportföljen 10% och ABX betavärde 0,75? d) Vad är (marknads)värdet på företaget om man tar hänsyn till företagets möjlighet att dra av sina räntekostnader? e) Omfattar Fastighetsbolaget ABX en rationell kapitalstruktur. Diskutera kortfattat. 4.7 Uppgift Företag X är mycket lönsamt och sitter på en mycket stor kassa. Problemet för X är att de inte har några idéer om hur de skall investera sin kassa. Det finns inga tillräckligt lönsamma projekt. Analysera och jämför värdet på företag X om: a) De använder kassan till utdelning till aktieägarna. b) De använder kassan till att köpa tillbaka aktier. c) De använder kassan till att betala tillbaka lån. d) De låter kassan ligga kvar på ett transaktionskonto på banken som inte ger någon ränta. Skriv korta motiverade svar. Observera att jag kräver inte några långa utläggningar. 4.8 Uppgift Frågan berör ett företags utdelningspolitik. Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköping 19(40)

20 a) Kan ett företags utdelningspolitik påverka ett företags värde? b) Kan ett företags utdelningspolitik påverka avkastningen som aktieägare får? 4.9 Uppgift a) Varför ökar normalt aktieägares avkastningskrav när företagets skuldsättningsgrad ökar? Ge ett utförligt svar. b) Nuvarande internationella krisen inom mediesektorn beror bland annat på en mycket hög skuldsättning hos några av de marknadsledande företagen. Marknadsvärdet för dessa företag har under den senaste tiden kraftigt sjunkit. En bakgrund är att företagen har strävat efter snabb tillväxt genom uppköp av konkurrenter. För att genomföra strategin har företagen tagit stora lån. Ge en förklaring till det fallande värdet på dessa företag. Utgå ifrån ekonomisk teori Uppgift Du har som jurist fått anställning på ett ansett svenskt företag där en del av företagets värde utgörs av dess världsledande forskningsavdelning på Mjärdevi. Samtidigt så har företaget anställt riskvillige Ville som nyligen gått ut ekonomprogrammet. Riskvillige Ville är mycket intelligent och kan allt om Nobelpristagarna i ekonomi. Riskvillige Ville konstaterar snabbt att soliditeten i företaget ligger kring 35%, vilket är normalt för många typer av svenska företag. I hemlighet har riskvillige Ville anförtrott dig att han äger aktier i företaget och att han är missnöjd med den avkastning som dessa aktier hittills gett. Han tänker därför föreslå att skuldsättningsgraden ökas till 90% i företaget. a) Hur stor är skuldsättningsgraden i utgångsläget. Ge en utförlig och trolig förklaring till varför riskvillige Ville önskar öka skuldsättningsgraden till 90%. b) Vad händer med soliditeten om riskvillige Ville skulle få igenom sitt förslag? Vilken förklaring skulle du som jurist med utbildning i finansiell teori ge riskvillige Ville till varför företaget troligtvis medvetet valt en soliditet på 35% Uppgift a) I samband med att sista dagen passerat för aktieägare att få rätt till aktieutdelning från företag A faller priset på aktien med 5 kr. (Dvs. investerare som köper aktien dagen efter har ej rätt till aktieutdelningen). Aktieutdelning är på 5 kr. Hur går detta ihop med Modigliani-Millers dividend-irrelevance proposition? b) Varför återköper företag sina egna aktier? 4.12 Uppgift Vi har under kursens gång diskuterat riskkapitalbolaget Cevians, med Christer Gardell i spetsen, försök att köpa röststarka aktier i Volvo. Cevian har flaggat för att de nu har 5% av rösterna och att de kräver en plats i valberedningen till Volvos styrelse. I 20(40)

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Gudrun Gunnarsdottir och Sofia Lindh 1 Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet. Syftet med denna undersökning

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter i

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2010-11-01

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2010-11-01 w005484 2012-07-30 Du som kund måste vara införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument sker på kundens egen risk, att du som kund själv noga måste sätta

Läs mer

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Innehåll Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument... 3 1. Handel med finansiella insrument...

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 6, upprättad 141007) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier

Läs mer

Köpa och sälja aktier

Köpa och sälja aktier Jimmy Algotsson Köpa och sälja aktier - så fungerar det Liber Innehåll 1. Inledning. 5 2. Aktien 7 3. Hur är börsen uppbyggd?. 10 4. Hur går handeln med aktier till? 14 5. Hur handlar privatpersoner aktier?

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6 I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T Sida 1 av 6 1. Handel med finansiella instrument Handel med finansiella instrument, dvs bl

Läs mer

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1 Detta dokument innehåller: Information om Intacta Kapital AB 2012:01, Allmänna villkor 2012:01, Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2012:01 samt Sammanfattning intressekonflikter

Läs mer

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Uppdragsanalys 2011-07-05 Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Värmlands Finans är ett bolag som tidigare lovat högt och sedan inte kunnat leverera. Denna trend tycks nu ha vänt. Bolaget lyckades framgångsrikt

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

För en tryggare pension

För en tryggare pension ANNONS Hela denna tematidning är en annons om försäkringsmarknaden från Mediaplanet ANNONS FÖRSÄKRINGSMARKNADEN LIVFÖRSÄKRING SAKFÖRSÄKRING RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER OKTOBER 2004 Merrill Lynch Investment

Läs mer

Högskolan Trollhättan/Uddevalla Institutionen för Arbete, Ekonomi och Hälsa. Återköp av aktier. - En redovisningsanalys. Repurchase of shares

Högskolan Trollhättan/Uddevalla Institutionen för Arbete, Ekonomi och Hälsa. Återköp av aktier. - En redovisningsanalys. Repurchase of shares Högskolan Trollhättan/Uddevalla Institutionen för Arbete, Ekonomi och Hälsa Återköp av aktier - En redovisningsanalys Repurchase of shares - An accountinganalysis Seminariearbete i redovisning, Hösten

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT Det är viktigt för dig som kund att Du är införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag Några råd på vägen 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

Hur går fastighetsbolag tillväga vid värdering?

Hur går fastighetsbolag tillväga vid värdering? Hur går fastighetsbolag tillväga vid värdering? En undersökning av fem fastighetsbolag i Göteborg D-uppsats Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Höstterminen 2004 Författare: Födelseårtal: Namn Stefan

Läs mer

Aktiebolags återköp och inlösen av egna aktier

Aktiebolags återköp och inlösen av egna aktier JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Victor Johansson Aktiebolags återköp och inlösen av egna aktier Examensarbete 30 ECTS Handledare: Torsten Sandström Ämnesområde: Associationsrätt Termin: VT 2008

Läs mer

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag 1 Observera att de siffror, skatte- och räntesatser etc, som redovisas i denna broschyr är hämtade från ett praktikfall från 2005-2006. Det

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag Några råd på vägen Andra, omarbetade utgåvan 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan* En praktisk handledning. Andra, omarbetade

Läs mer

Affärsekonomi för yrkesutbildningar

Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi handlar om att styra, utveckla och kontrollera verksamheten. Denna bok finns som pdf fil på adressen http://www.aspegren-ide.se/yh.htm Ulric Müllern -

Läs mer