Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September Kerstin Schöblom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom"

Transkript

1 Läsåret 2012/13 Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem Kerstin Schöblom September 2013 Innehållsförteckning

2 Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - systematiskt kvalitetsarbete (2-8 ), och - inflytande och samråd (9-17 ). Systematiskt kvalitetsarbete Nationell nivå 2 I 26 kap. finns bestämmelser om tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell uppföljning av skolväsendet och andra utbildningar. Huvudmannanivå 3 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Enhetsnivå 4 Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 ska genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och andra styckena. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet 5 Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 ska vara att de mål som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Dokumentation 6 Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 ska dokumenteras. Åtgärder 7 Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Rutiner för klagomål 8 Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 2

3 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten läsåret 2012/13 Odenslundsskolan är en F-5-skola och är centralt belägen i ett av Östersunds äldsta villaområden Odenslund. Skolan består av två äldre träbyggnader, den ena från 1899 och den andra från 1932 med mycket av den gamla charmen bevarad, men också av givna skäl något sliten. Inomhusmiljön har förbättrats betydligt tack vare Extra satsning skolmiljö 2010 vilket genomfördes under hösten-10. Även en förbättring av ljudmiljön med nya akustikskivor har genomförts genom Ljudmiljö skolor Skolgården är stor och fick året innan en uppfräschning med kompisgunga, nya planteringar och grill- och sittplatser. Skolgården har också en liten pulkabacke och en stor fotbollsplan som nyttjas väl utifrån årstider. Skolan har egen matsal där lunch och mellanmål serveras varje dag. Fritidshemsverksamhet sker i skolans lokaler mellan varje dag. Läsåret 2012/13 hade skolan som mest 143 inskrivna elever i åldrarna 6-12 år. Förskoleklass och år 1 är f i åldersblandade grupper medan de övriga är åldershomogena. Skolan har sex stycken avdelningar. I F-1 Hugin respektive F-1Munin går förskoleklass och åk 1 och övriga elever är placerade utifrån ålder i Oden 2, Oden 3, Oden 4 och Oden 5. Personalen organiseras på sådant vis att samma pedagog/er följer klassen under två år. Samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem har pågått och utvecklats under många år. De flesta av personalen har stor insikt i de tre verksamheterna eftersom personalens kompetens till viss del nyttjas mellan klasserna och att man hjälps åt att vara i de olika barngrupperna för att skapa tillfällen till samarbete inför planering av temadagar och utedagar, vid arbetslagsplaneringar, vid olika träffar i uppdragsgrupper, vid sjukdom m.m. När eleverna börjar i sjätte klass byter de till Parkskolan eller annan 6-9-skola. I närområdet finns, förutom Odenslundsskolan, Fagervallsskolan, Körfältsskolan och Parkskolan och förskolorna Linnean, Mosippan, Balders hage, Astern, Myran, Vallen, Lövberga, Regnbågen och Solliden. Personal Bemanning( vt-13) med 12,73 helårstjänster fördelade enligt nedan: Tre förskollärare, tre fritidspedagoger, sju lärare varav tre med lågstadielärarutbildning, en lärare med mellanstadielärarutbildning och tre 1-7-lärare med behörighet i alla ämnen t.o.m. åk 3 respektive åk 7, en specialpedagog som även har mellanstadielärarexamen och fem lärare, med behörighet i musik, idrott och slöjd, vars tjänster vi köper från de andra skolorna i området, c:a 0,7 tjänst. Övriga resurspersoner har under läsåret varit två personer med c:a 0,5 tjänst vardera. Flertalet av personalen har arbetat många år på Odenslundsskolan och omsättningen av personal är låg. Av all personal är fyra manliga, en 1-7-lärare, två fritidspedagoger och en slöjdlärare. Skolledningen består av rektor Kerstin Schöblom 3

4 Allmänna förutsättningar Lokaler/Utrustning Skolan bedrivs i två äldre byggnader, den mindre från 1899 och den större från I husen finns klassrum kombinerade med fritidshem, matsal, grupprum, rektorsexpedition, elevhälsorum, samtalsrum, personal- och arbetsrum m.m. I den större byggnaden nyttjas även lokaler i källaren till bibliotek, dramarum, musikrum, rörelserum och skapanderum. Skolan saknar lokaler för musik, slöjd och idrott. Slöjdundervisning bedrivs på Fagervallsskolan, musik för de äldsta eleverna på Parkskolan och idrott på Parkskolan, Körfältsskolan och Fagervallen. Vi har även det här läsåret, liksom förra, prioriterat en satsning på IKT. Alla pedagoger, förutom två, har slutfört PIM 3 under de tre senaste läsåren. Vi har köpt in fler bärbara datorer och en laddningsstation för 20 laptops. Inför ht-12 var alla klassrum utrustade med smartboard/ cleverboards så alla pedagoger och elever har kunnat arbeta i framtidens klassrum. Ekonomi Skolan och fritidshemmet har en budget på drygt 7 miljoner kronor. Till arbetslagen är pengar delegerade för inköp av läromedel och förbrukningsmaterial. Även en viss del av kompetensutvecklingsbudgeten förfogar man själv över. Inför budget 2012 skedde en neddragning av resurserna vilket resulterade i en minskning av en fritidspedagogtjänst inför vt-12. Ytterligare minskning av en tjänst inför ht-12 krävdes för att få budget 2012 i balans. Skolledning Kerstin Schöblom har ensam haft ansvar för all verksamhet inom Odenslundsskolan F-5 samt fritidshemsverksamhet. 4

5 Tidplan för det systematiska kvalitetsarbetet ( SKA) Odenslundsskolan läsåret 2012/13. Tid på året Aktivitet Övrigt Augusti/september September maj, 2012/13 September-maj, Plan för SKA Odenslundsskolan, fastställs utifrån Lgr 11, kvalitetskraven och föregående läsårsutvärdering som grund. Arbete i verksamheten utifrån fastställda mål och prioriteringar som finns i planen ovan. Fonolektest, avkodning, UiM och Np 3 genomförs enligt speciell tidplan. Uppföljning och utvärdering av planen sker kontinuerligt i arbetslagen och på gemensamma konferenser. Ht-12 Fonolektest Vt-13: OBBO, UiM och Np 3 September-maj, Vt-13 Maj-Juni Juni Juni Förändringar av planen kan göras under läsåret utifrån utvärderingar och förändrade förutsättningar. Uppföljning av OBBO, UiM och nationella prov åk 3 Arbete med resultat, analys lärdomar och åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året Uppföljning av arbetet med likabehandlingsplanen. Ny plan arbetas fram och fastställs årligen, förslagsvis under ht-13. Redovisa situationen för barn och elever i behov av särskilt stöd Förslagsvis sker detta under några konferenstillfällen. Resultat lämnas in senast juni. Förslagsvis sker detta under efterarbetsveckan. Utvärderingarna bör vara gjorda innan efterarbetsveckan. Se ovan Specialpedagogen ansvarar. 5

6 Gemensamma utvecklingsområden läsåret 2012 /13 1. Gemensamt bedömningsunderlag för skolan/området. Implementeringen av LGR 11 påbörjades under läsåret och har fortsatt det här läsåret.. Det har varit svårt att få tiden att räcka till. Det påbörjade samarbetet i skolområdet avstannade under vt-12 mycket beroende på den nya organisationen som skulle sjösättas. Det finns ett stort behov att samarbeta i området för att bl.a.utarbeta gemensamma bedömningsverktyg, speciellt inför betygsättningen i åk 6. Pedagogerna på senareskolan ska på ett rättvist sätt sätta betyg på elever de bara lärt känna under en termin. Då är bedömningsunderlaget som görs i de tidigare årskurserna viktigt. Parkskolan tar emot elever från fyra tidigareskolor och då är det angeläget att vi har samordnat bedömningsunderlagen så de ser likadana ut. Resultat: Vi har inte kommit fram till ett gemensamt underlag för tidigareskolan. Analys lärdomar: Det behövs en drivande ledare som håller i utvecklingsarbetet för ett gemensamt bedömningsunderlag. Behovet av ett bedömningsunderlag känns inte lika angeläget för oss på tidigareskolan därav har ingen av oss varit drivande inom detta. Vi önskar att vi avvaktar regeringen förslag/beslut om att minska lärarnas arbetsbelastning vad gäller dokumentation innan vi fortsätter detta arbete. Inläsning av bedömningslitteratur har genomförts. Föreläsningar om Formativ bedömning var inplanerade under hela läsåret. Vi har deltagit i sex föreläsningar om formativ bedömning i matematik tillsammans med senareskolans lärare. Vi tycker i stort sett att föreläsningarna om formativ bedömning har varit bra Föreläsningarna har gett oss fler verktyg och ideér som vi kan använda i klassrummet. och har enat oss här på skolan och alla har börjat använda sig av formativ bedömning Studiematerialet Mathematics inside the black box och Bedömning för lärande i årskurs F-5 tycker vi har varit bra. Vi pratar och utbyter erfarenheter inom området. Det är en fördel att alla går på samma föreläsningar. Torulf Palm har varit bra för att han har varit lärare och förstår hur arbetet i klassrummet kan se ut. Två planerade studiedagar kommer att genomföras under ht-13 för hela BoUF. Röda tråden från planering till bedömning. Innehållet blir föreläsningar och träffar ämnesvis. 6

7 2. Arbetsmiljö/Arbetsbelastning/Stresshantering Arbetsbelastningen måste analyseras och följas upp med relevanta åtgärder. Träffar med extern handledare om stresshantering som påbörjades vt-12 har planerats in för ht-12. Resultat: Två träffar har genomförts med extern handledare utifrån sammanställning från tjänsteplaneringssamtal, skyddsrond och medarbetarundersökning ht-12. HR har under läsåret erbjudit medarbetare stresshanteringskurs, körsång och genomfört en enkät för att kartlägga sjukfrånvaron. Alla anställda i Östersunds kommun har deltagit i medarbetardagar. Analys lärdomar: Det är värdefullt att uppmärksamma problemet med stress och avsätta tid till reflektion tillsammans. Arbetet har följts upp i samverkansgruppen under läsåret. Ingen fortsättning med extern handledare är inplanerad under ht-13. Kontinuerlig uppföljning av arbetsmiljön sker i samverkansgruppen. Tjänsteplaneringssamtal inklusive arbetsmiljöfrågor ska genomföras under september månad, medarbetarundersökning vecka 38-40, medarbetardag vecka 44 och skyddsrond i december. 3. Fortsatt kompetenshöjning av personal och elever enligt vår IKT-plan ( Informations-och kommunikationsteknologi). Alla pedagoger är på banan och investeringar gjorda. Alla klassrum är fr.o.m. ht-12 utrustade med smartboard/cleverboard. Liber espresso skollicens är inköpt och all personal har deltagit i utbildning av verktyget. Odenslundsskolans IKT-plan fr.o.m. vt-12. 7

8 År/ Mån V Dat Kompetensutveckling Övriga insatser Investeringar Övrigt 2012 Se behov Vt-12 Jan Uppdatering av dataparken. Feb 24 jan Påbörja PIM-utb med 4 pedagoger Tidsenliga lärverktyg. Monica Andersson, Skoldatateket Prioritera inköp av IKT Mar Användn. av Clever board, i klassrummet Konferenstid ägnas åt IKT-arbete. Utbildning interaktiva skrivtavlor 3 april Inköp av bärbara datorer så att all personal har varsin. Apr Maj Jun Ht-12 Tre pedagoger av fem slutförde PIM 3. Utbildning Liber espresso Nätverk interaktiva skrivtavlor. Nätverksträff för skrivtavlor 18 april. Information Liber Espresso 8 maj. 1 st clever board beställs Utvärdering Mål Ode- IKT för lå Nätverksbaserade läromedlet Liber Espresso beställs som skollicens. Nya mål för lå Internt erfarenhetsutbyte på konferenstid Aug 34 Sep 24 aug sept Utbildning Liber espresso med Patric Eide Arbeta praktiskt med Liber espresso Okt okt Lärande i Tiden Föreläsningar och seminarier Alla 6 klassrum är utrustade med smart- board alt. cleverboard. Genomgång IKT-mål för ht- 12 All personal Nov 45 5 nov Uppföljning LiT IKT-gruppen Nov 45 6 nov Arbeta praktiskt med Liber espresso All personal Dec 49 4 dec Arbeta praktiskt med Liber espresso Kartläggning av tidsenliga lärverktyg i klassrummet All personal Dec dec Utvärdering av IKTplanen Nya mål för vt-13 Inköp av 10 st ipads, 1 st laptop, 3 st skrivare, 14 st headset, IKT-gruppen

9 År / Mån Kompetensutveckling Övriga insatser Investeringar Övrigt V Dat 2013 Se dec-12 Vt-13 PIM 3 klar för alla ped. Jan 2 8 jan Frånvarorapp. Dexter Jan 4 22 jan Kl Nätmobbning Kl Praktisk IKT Ev. utbildning Smartboard/ Cleverboard Feb Ny behovsinventerin g och prioritering av inköp Datainventering gjord nov-12 kompletteras (H.M.) 5 28 jan IKT-gruppen 9 25 feb IKT-gruppen Mars mars Praktisk IKT April Maj maj 28 maj Kartläggning av IKTanvändningen i klassrummet med fokus på IKT som stöd för att uppnå målen i kursplanerna Juni 23 3 juni Utvärdering av IKTplanen Nya mål för ht-13 IKT-gruppen Ht-13 9

10 Odenslundsskolans IKT-mål ht-12: Öka IKT-användningen i klassrummet med eleverna jämfört med vt-12 Målet är uppnått när: Vid utvärderingen i dec-12, v 49, ska nulägesbeskrivningen visa på en ökning jmf med den som gjordes i maj-12. Insatser för att nå målet: Presentera IKT-planen för ht-12 på konferensen, tisdag 11 sept. Se bilaga Planera in användning av IKT i veckoplaneringen för eleverna Fortsatt kompetenshöjning av personal; LiT vecka 44, speciellt avsatt tid på konferenser v 37, 45, 49 Utveckla arbetssättet med Smart board och Clever board genom att använda verktyget Liber espresso All personal deltar i nätverket för interaktiva skrivtavlor. De pedagoger som inte är klara ska avsluta PIM-utbildningen Använda sig av Felanmälan IT via Insidan. Resultat: Målet är uppnått. Alla planerade insatser är inte genomförda. Analys lärdomar/ Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas vt-13: Tillägg till målet för ht-12 och nya insatser. Se nedan. Odenslundsskolans IKT-mål vt-13: Öka IKT-användningen i klassrummet med eleverna jämfört med ht-12, med fokus på att använda IKT som stöd för att nå målen i kursplanens olika ämnen. Målet är uppnått när: Vid utvärderingen i maj-13, v 22, ska nulägesbeskrivningen visa på en ökning jmf med den som gjordes i dec-12. Insatser för att nå målet: Presentera IKT-planen för vt-13 på konferensen tisdag 8 jan-13. Se bilaga. Planera in användning av IKT i veckoplaneringen för eleverna. Börja använda inköpta Ipads med eleverna. Fortsatt kompetenshöjning av personal, bl.a. konferens om nätmobbning, lära mer om Smart-och Cleverboard med extern utbildare, speciellt avsatt tid på konferens för IKT. Utveckla arbetssättet genom att använda verktyget Liber espresso mer än under ht-12. De pedagoger som inte är klara ska avsluta PIM-utbildningen. Använda sig av Felanmälan IT via Insidan. Resultat: Målet är delvis uppnått. 10

11 Analys lärdomar: Kartläggningen av IKT-användandet, som gjorts av arbetslagen visar en generell ökning av användandet. T.ex. används de bärbara datorerna mycket frekvent och Cleverboard/Smartboard används mer än tidigare. Användandet av Liber Espresso har gått ner betydligt i åk 2-5. I Hugin f-1 används LE lika som ht -12 och i Munin f-1 har användandet ökat. I åk 5 har testat National Encyklopedins IT-tjänst och funnit att den har stora möjligheter. Användandet av Ipads är i begynnelsestadiet. Personalen har kommit igång och i vissa klasser har matematikappen King of Math använts. Vadon används överlag mindre än tidigare. Utvärdering av IKT-mål och insatser vt -13 Målet att öka IKT-användningen i klassrummet är uppnått. Osäkert är om man har fokuserat på att använda IKT som stöd för att nå målen i kursplanens olika ämnen. Utvärdering av insatserna: IKT-planen presenterades på konferens i jan -13. IKT finns naturligt i veckoplaneringen. Användandet av Ipads är är i begynnelsestadiet. Kompetenshöjning i användande av Cleverboard kvarstår. Två kurstillfällen planeras ht -13. Användandet av Liber Espresso har minskat då detta uppfattas som ett tunt verktyg. PIM-utbildningen är ännu inte avslutad för två pedagoger. Felanmälan via Insidan upplevs som krånglig. Att ringa Datacenter ger snabbare service. Utbildning i användandet av Clever board har planerats in via School Management med två utbildningstillfällen i september IT-kompetensutvecklingspengar kommer också att användas för utbildning i Ipads. Vi avslutar skollicensen Liber Espresso. Vi tecknar ett läsårsavtal med NE. 4. Fortsätta med Läsa-/ skriva-/ räkna-satsningen i samarbete med utvecklingspedagogerna. Konferenstid har varit avsatt för att fortsätta med studiecirkel i Läsförståelse. Studielitteratur är inköpt till alla pedagoger. Analys av resultaten av OBBO, UiM, Np 3 och måluppfyllelsen i alla klasser ligger som grund för utvecklingsarbetet speciellt i matematik och svenska. Resultat: Studiecirkel kring boken Att undervisa i läsförståelse av B Westlund - Målet är uppnått Fonolek, OBBO, UiM och Np 3 Målet är uppnått Analys lärdomar: Studiecirkeln Att undervisa i läsförståelse har lett till att personalen fått ökad kunskap och pedagogiska verktyg för att förbättra undervisningen i läsförståelse. Deltagarna har vid utvärdering uttryckt att studiecirkeln har varit mycket givande. Individuella insatser/åtgärdsprogram utifrån resultaten på proven har genomförts och följts upp kontinuerligt. 11

12 Ett gemensamt temaarbete kring en bok planeras för åk F-5. Idéer till arbetet har hämtats från Att undervisa i läsförståelse. Ansökan om kulturmedel från den nationella Skapande skolasatsningen är inlämnad. Resultaten på årets fonolek, OBBO, UiM och Np 3 kommer att följas upp och till viss del ligga som grund vid fördelningen av specialpedagogiska insatser. 5. Skapande-satsning utifrån sökta medel kommer att genomföras i alla klasser. Oden 1: Musikalisk inspiration i grupp med Mia Kempff. Oden 2: Muntligt berättande av film och konstpedagog. Örat hör - händerna gör Marina Jonsson, keramiker, har varit hos oss och gjort lertavlor vid tre tillfällen Jamtli "Från jord till bord Rytm Jazzmusikgruppen PLASK Oden 3: Rytm Jazzmusikgruppen PLASK Oden 4: Jamtli Teater Teater Dans Bild Samer Rytm Viking för en dag Flickan i sandlådan Flygräddare Dancehall LeoBrusewitz, sköldar under elevens val Samedagen med hela skolan Jazzmusikgruppen PLASK Oden 5: Dans Dancehall - elevens val Bild Leo Brusewitz, sköldar under elevens val Samer Samedag med hela skolan Rytm Jazzmusikgruppen PLASK Författarbesök Elsie Petrén 12

13 Oden 3 Konst, bild och form med eleverna Kajsa-Tuva Henriksson kom till klassen och pratade med barnen om bilder och hur vi ser på bilder. Hon ville också att barnen skulle ge associationer med färg till olika typer av musik. Sen fick barnen måla till musik på ett långt papper på golvet. Analys-lärdomar En professionell aktör bidrar med nya tankar och uttryckssätt och kan på så sätt utveckla elevernas förmågor. Med Skapande skola tycker vi att barnen får ett mer varierat utbud och att fler moment kan gås igenom som vi inte har möjlighet/kunskap om. Oden 4: Jamtli Viking för en dag Teater Flickan i sandlådan Teater Flygräddare Dans Dancehall Bild LeoBrusewitz, sköldar under elevens val Samer Samedagen med hela skolan Rytm Jazzmusikgruppen PLASK Analys/Lärdomar Vi i Oden 4 är nöjda med alla skapandeaktiviteter. Att få prova på kreativt med kroppen är viktigt, för de flesta tar in kunskap bättre när de får prova på samtidigt. Att få lära med alla sinnen!!! Att få gå på teater och få den upplevelsen är och har alltid varit härliga upplevelser. Idag går inte familjer lika ofta på sådana kulturarrangemang och då är skolan viktig att visa att det finns något som heter teater.. Jag som lärare tycker att dessa arrangemang är viktiga för barn idag. De flesta sitter framför datorn där det händer saker hela tiden utan att de behöver vara engagerade och använda kroppen.. Det är jättebra att det finns en plan från F-9där olika verksamheter blandas så att de har fått prova på och medverka i olika arrangemang under deras tid på grundskolan Oden 5: Dans Dancehall - elevens val Bild Konstnären Leo Brusewitz, sköldar under elevens va Samer Temadag Samer med hela skolan Rytm Konsert med jazzmusikgruppen PLASK Författarbesök Elsie Petrén 13

14 Analys lärdomar: Oden 4 och Oden 5 hade under ht-2012 gemensamt elevens val under sex veckor där Leo Brusewitz och ledare från Dancehall medverkade. Konstnären Leo inspirerade och vidareutvecklade barnens kunnande och intresse för bildskapande och bildanalys. Barnen utvecklade sin förmåga att kommunicera med bilder och att skapa bilder (sköldar) med olika material. Danslektionerna med Dancehall utvecklade barnens rörelseglädje, men en av lektionerna genomfördes inte pga att ledaren uteblev. I temadagen medverkade två samer i samarbete med Gaaltje och deras medverkan var viktig för att ge dagen en känsla av äkthet och professionalism. De visade på samisk kultur. Inför besöket av författaren Elsie Petrén läste Oden 5 hennes böcker både som tyst läsning och högläsning. Förarbetet var viktigt för att barnen vid besöket skulle kunna samtala med henne om läsupplevelser och skrivande. Jazzgruppen PLASK gav barnen en liveupplevelse av musik som inte alla barn får chansen till. Dessutom utmanade gruppen barnens och de vuxnas könsnormer genom att vara en grupp av enbart tjejer som spelade både elgitarr, bas och trummor. De blev på det viset själva förebilder för vilka som kan uppträda som musiker. Flera barn uttryckte sin förvåning och uppskattning för just detta faktum. Jag har sökt medel för fler aktiviteter från projektet men fått avslag på en del. Barnen i Oden 4 och 5 kommer att få prova på att göra animerad film i samarbete med Filmpool Jämtland under tema Världsbilder. Åter igen blir det författarbesök. 6. Nätverk fritidspedagoger. Fortsätta med närverksträffar för personal som arbetar på fritidshemmen i skolområde Ö-sund södra med målet Ökad samverkan mellan fritidshemmen. Resultat: Målet är uppnått. Analys lärdomar: Fritidshemmens dag 14 maj blev inställd pga regn. Vinteraktiviteten på Odenvallen genomfördes. Nätverksträffarna har genomförts och fritidspedagogerna från Odenslundsskolan har alltid kunnat delta och tycker de varit mycket givande. Det känns värdefullt att träffas för att bl.a. utbyta erfarenheter och för att stärka fritidspedagogernas roll. Fortsätta enligt ovan och planera in olika aktiviteter med eleverna och besök på varandras arbetsplatser. Vinteraktiviteten på Odenvallen bör tidigareläggas nästa läsår då det var isbrist i år. 14

15 Områden i skolans läroplan Grunden för det systematiska kvalitetsarbetet är ett kontinuerligt uppföljnings- och utvärderingsarbete. De nationella läroplanerna och dess mål styr ytterst kvalitetsarbetets upplägg och innehåll. Skolans mål och riktlinjer finns sammanfattade i skolans läroplan, dessa områden finns därför angivna under nedanstående rubriker. Kommunfullmäktige (KF) har utifrån de nationella läroplanerna prioriterat vissa områden i skolplanen som formulerats i nämndens budget varje år. Barn och utbildningsnämnden (BoUN) beslutar om kvalitetskrav varje år. Budgetmålen och kvalitetskraven är således prioriteringar utifrån de nationella målen som gjorts för Östersunds kommun. Dessa prioriteringar ska verksamheten förhålla sig till men de är ej heltäckande utifrån de nationella målen. 15

16 5.1. Normer och värden Odenslundsskolans mål: Eleverna på Odenslundsskolan skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla. Målet är uppnått när antalet elever som känner sig trygga har ökat när vi jämför 1. trygghetskartan ht-12 med vt-12 Det går inte att jämföra vårterminens resultat med höstterminens resultat. Det är två olika läsår, nya elever har tillkommit på hösten och resultatet är (naturligt) att det är fler otrygga på ht. Så resultatet kan inte öka. 2. trygghetskartan vt-13 med ht-12. Insatser för att nå målet: 1. Alla rastvärdar ska cirkulera och vara medvetna om att titta lite extra på de ställen där eleverna har känt sig otrygga 2. Trygghetskarta ska göras under oktober månad under ht-12 och under april under vt-13. På hösten ska en skolgårdsvandring göras innan för att tydliggöra vilka platser som gäller vid frågorna om utemiljön. 3. Trygghetsfrågor ska ställas till alla klasser varje vecka på livskunskapstimmen. Frågorna ska handla om: Arbetsro Korridorer Skolgård Toaletter Matsal 4. Arbete enligt Årlig plan för likabehandling Utvärdering (Hur?): Kontinuerlig uppföljning hela läsåret i respektive klass och på konferenstid. Resultat: Målet är delvis uppnått 16

17 TRYGGHETSKARTOR HT 2012 OCH VT 2013 Röda markeringar=färre trygga än vid förra mätningen Gröna markeringar= fler trygga än vid förra mätningen Svarta markeringar=lika som förra mätningen innemiljö 2012 ht 2013 vt trygga otrygga trygga otrygga Matsalen 99% 1% 97% 3% Korridorer 85% 15% 98% 2% Toaletter 74% 26% 85% 15% utemiljö Bakom Gröns hus 92% 8% 94% 6% Bakom kullen 94% 6% 95% 5% Fotbollsplanen 72% 28% 80% 20% Kompisgungan 87% 13% 96% 4% Gröna stängslet 90% 10% 97% 3% Cykelställen 91% 9% 94% 6% Handelsboden 82% 18% 95% 5% Stallet 84% 16% 92% 8% Analys: Siffrorna är bättre nu än i höstas. På höstterminen är det många nybörjare. Vårens mätningar är likvärdig om vi jämför med förra våren. Toaletter och fotbollsplanen är ställen som vi behöver förbättra. Stallet har tillkommit på trygghetskartan. /Kompisstödjarna

18 Analys lärdomar: Det går inte att jämföra vårterminens resultat med höstterminens resultat. Det är två olika läsår, nya elever har tillkommit på hösten och resultatet är (naturligt) att det är fler otrygga på ht. Så resultatet kan inte öka. Siffrorna på trygghetskartan visar att skolans elever är mer trygga på vårterminen jämfört med höstterminen. Toaletterna och fotbollsplanen är de ställen som visar lägst resultat. Inför trygghetskartan på höstterminen så gick vi runt med eleverna i Hugin och Munin. Inför undersökningen på vårterminen så behövdes inte det. Rastvärdarna har cirkulerat i högre omfattning Trygghetskartor har gjorts under oktober och maj månad. Trygghetsfrågorna har tagits upp regelbundet i klasserna och med kompisstödjarna på deras träffar. Kompisstödjarna har en stående punkt på dagordningen på våra konferenser. Det har gjort att vi vuxna får en kontinuerlig avstämning av trygghetsfrågorna. Vi har genomfört utbildning av K.S under maj månad för att de ska kunna börja med sitt uppdrag redan i början av höstterminen. Att gå igenom trygghetsfrågorna i klasserna redan från höstterminens start, så att det blir rutin redan från början. Att vi en gång/termin fördjupar oss i trygghetsfrågorna under en konferens och tillsammans hittar lämpliga åtgärder på eventuella problem. I övrigt fortsätter vi med de redan fungerande insatserna. Analys och åtgärder utifrån resultat på den årliga elevenkäten i åk 3 och 5 ska göras fr.o.m. nästa läsår. Årsplanering Kompisstödjare Vecka 1: Bengt-Åke och Helena planerar Vecka 2: Kompisstödjarna träffas i biblioteket och går igenom trygghetsfrågorna och övningarna som skall genomföras i klasserna veckan därpå. Vecka 3: Klassrumsbesök med samarbets/tillitsövningar. Träffarna följer detta schema genom hela läsåret. September: Träff med vuxna kompisstödjare i Östersunds kommun. Oktober: Trygghetskartan med rundvandring för F-1:orna Februari: Träff med vuxna kompisstödjare i Östersunds kommun. April: Trygghetskartan Maj: Val av nya kompisstödjare i F-klasserna Utbildning av K.S:are på Rådhuset Friendsdag i Badhusparken Juni: Avtackning av Kompisstödjarna på avslutningen i kyrkan 18

19 5.2. Kunskaper Förskoleklassens mål: Vi vill skapa en trygg och god lärandemiljö och att alla elever ska känna sig respekterade och värdefulla. Vi vill ge varje elev olika möjligheter till positiv utveckling ur individ grupporganisationsnivå. Alla klasser ska följa skolans NTA plan. 100 % av alla elever i förskoleklass skall ha minst 12 poäng på fonolektestet i slutet av maj. Alla i förskoleklassen ska känna att de har en god kontakt med sin storfadder. Alla i förskoleklassen ska kunna arbeta med för åldern avsedda pedagogiska dataprogram. Målet är uppnått när Alla elever uttrycker att de trivs och mår bra. Eleverna törs och kan uttrycka sina tankar, åsikter och känslor under kompissamtal och kill- och tjejsnack. Vi beställer hem och arbetar med NTA lådorna enligt NTA planen. Alla elever klarar 12 poäng på fonolektestet i maj. Eleverna känner trygghet och tillit till sin storfadder och tar kontakt utan vuxens inblandning. Alla elever självständigt arbetar med för åldern avsedda pedagogiska dataprogram. Insatser för att nå målet: Vi hälsar varje elev välkommen på morgonen. Vi har klassfaddrar som bryr sig extra. Vi har schemalagda aktiviteter med storfaddrarna minst 1 gång i månaden Vi har regelbundna kill- och tjejsnack samt kompissamtal. Hela skolan har livskunskap vid ett tillfälle i veckan. Vi är flera pedagoger, så att vi kan dela in klassen i flera mindre grupper. Det finns alltid vuxna ute under elevernas utevistelse. Vi följer skolans NTA plan. Vi sätter in särskilda insatser för de elever som inte klarat 12 poäng på fonolektestet under hösten. Vi ser till att alla elever får tillfälle att regelbundet träna på för åldern avsedda pedagogiska dataprogram. Flera datorer är inköpta så att eleverna kan sitta parvis och arbeta. Resultat: Alla mål är uppnådda, med några få undantag vad gäller fonolekresultatet. Analys lärdomar: Alla elever har under utvecklingssamtalen och i vardagen utryckt att de trivs och mår bra. Eleverna törs och kan utrycka sina tankar, åsikter och känslor. När elever känner oro eller känner sig illa behandlade tas det upp direrkt vid tillfället, under kompissamtal och vid tjej och killsnack eller i samband med utvecklingssamtalet. När det gäller fonoleken så uppnådde i maj 18 av 21 elever 12 poäng eller mer. 3 elever hade 10 poäng. Vi har följt NTA-planen. 19

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Innehåll: Inledning Beskrivning av verksamheten och utfall av insatser Slutord. Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Förkolans namn

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 2016-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade områden läsåret 2016-2017... 3 Förväntansdokument... 5 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vi har under läsåret kontinuerligt arbetat med värdegrunden på skolan, bla har vi samtal med eleverna

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Älgen period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för förskolan Älgen period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för förskolan Älgen period 3 (jan mars), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning Läsåret 2012/2013 Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Innehåll 1. Kvalitetsutvecklingsplan Planering Uppföljning Utvärdering och utveckling Analys och rapport Kvalitetsredovisning

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/11 1. Redovisning för läsåret 2010/11 2. Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson 3. Hustomtens förskola är en verksamhet som drivs

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Bryngelstorpskolans förskoleklass Förskoleklassen har sina två hemvist på Norrgården och Sörgården i Bullerbyn. Bullerbyn ligger längst

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 3 (jan mars), läsåret 2013-14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Innehållsförteckning Verksamhetsidé-vision sid. 2 Förutsättningar sid. 2 Ekeby skolas årshjul sid. 4 1. Läroplansmål Normer och värden sid. 5 2. Läroplansmål

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 -

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - 1 Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - Systematiskt kvalitetsarbete och inflytande behandlas i ett gemensamt kapitel, kap 4, i skollagen (2010:800). Bestämmelserna gäller för samtliga skolformer

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 2 (okt dec), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 2 (okt dec), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Plan för inskolning och överlämnande 2016

Plan för inskolning och överlämnande 2016 Plan för inskolning och överlämnande 2016 Frösön Orrviken Reviderad 20160222 Innehållsförteckning Utdrag ur läroplanerna 3 Rutiner för överlämnande 4 - Enskilda barn/elever 4 - Från förskola till skola

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Perioden januari-mars Hällingsjöskolan Förskoleklass-5 samt fritidshem och fritidsklubb Mål för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Nationella mål för

Läs mer

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stureskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015

Kvalitetsarbete för Stureskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Kvalitetsarbete för Stureskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 2015-08-05 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 Emma Niklasson, rektor Väskolan F-3 och fritidshem emma.niklasson@kristianstad.se 044-134060 1 Innehåll 1. Våra

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 2015-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade område läsåret 2015-2016... 3 Förväntansdokument... 6 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stureskolans fritidshem period 3 (jan-mars), läsåret 13/14.

Kvalitetsarbete för Stureskolans fritidshem period 3 (jan-mars), läsåret 13/14. Kvalitetsarbete för Stureskolans fritidshem period 3 (jan-mars), läsåret 13/14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2012/2013

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2012/2013 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan läsåret 2012/2013 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Förskollärare: Sofia Gladewitz 100% och Helena Fridsson 70%. Övrig personal: Ulrika Bergman

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

ÅRSHJUL- SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FRÖDINGSKOLAN Från skollagen:

ÅRSHJUL- SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FRÖDINGSKOLAN Från skollagen: Från skollagen: Grundskolan skall enligt skollagen 4 kap 3-5 : 3 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera följa upp och utveckla utbildningen. 4 Sådan

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Rosen läsåret 14/15

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Rosen läsåret 14/15 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Rosen läsåret 14/15 Om kvalitetsarbetet Verksamheter inom skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6 Verksamhetsplan 2015/ Fröviskolan F-6 Sammanställd 150825 Utvecklingsområden för Frövi F-6 Grundskola Måluppfyllelse Läroplanen Lgr 11 Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen

Läs mer

Nykroppa skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Ing-Marie Jonsson

Nykroppa skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Ing-Marie Jonsson Barn- och utbildning Nykroppa skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014 2015 Rektor Ing-Marie Jonsson Innehåll 1. Kunskapsuppdraget... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Måluppfyllelse...

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Rappestad/Västerlösa skolor Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem

ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem Stocksätterskolan ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem Innehållsförteckning 1. Normer och värden...3 2. Kunskaper...4 3. Elevernas ansvar och inflytande...5 4. Skola och hem...6 2 Stocksätterskolans

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ingela Dullum Rektor Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Rektor Ingela Dullum 1 Innehållsförteckning: Kunskaper sidan 3 Normer och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011

Kvalitetsredovisning 2010/2011 Kvalitetsredovisning 2010/2011 Hagaströmsskolans fritidshem Ansvarig Biträdande rektor Ingrid Larsson 1. Inledning Fritidshemmet på Hagaströms skola strävar efter en helhetssyn på barnet hela dagen. Enligt

Läs mer

Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017

Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017 Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017 Presentation av skolan och fritidshemmets verksamhet och det systematiska kvalitetsarbetet Latorps skola ligger i ett

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fritidshemmet Piraten period 1 (juli-sept), läsåret 2013/2014

Kvalitetsarbete för Fritidshemmet Piraten period 1 (juli-sept), läsåret 2013/2014 Kvalitetsarbete för Fritidshemmet Piraten period 1 (juli-sept), läsåret 2013/2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Lilla Edets kommun Nygårdsskolan Dnr 53-2005:1523 Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Vision Fritids är roligt, meningsfullt och lustfyllt för alla. Vad skollagen och läroplanen säger Fritidshemmets uppdrag är enligt

Läs mer

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan Läsåret 2013/2014 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Förskollärare: Sofia Gladewitz 90% och Helena Fridsson 80%. Övrig personal: Magdalena Burström

Läs mer

Kvalitetsarbete för fritidshemmet Rönnen period 2 (okt dec), 2013-2014

Kvalitetsarbete för fritidshemmet Rönnen period 2 (okt dec), 2013-2014 Kvalitetsarbete för fritidshemmet Rönnen period 2 (okt dec), 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

LOVISEDALSSKOLAN Utvärdering av mål och resultat

LOVISEDALSSKOLAN Utvärdering av mål och resultat LOVISEDALSSKOLAN 2013 Utvärdering av mål och resultat 2012-13 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 5 2.3 Analys av resultat i läs- och

Läs mer

Sörgårdens arbetsplan 14-15

Sörgårdens arbetsplan 14-15 Sörgårdens arbetsplan 14-15! Svenska Vi kan använda oss utav 4 olika diagnos- undervisningsmaterial. Skolverkets Nya språket lyfter, Stärk språket stärk lärandet (Cirkelmodellen), God läsutveckling, God

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Västertorps förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

Kvalitetsarbete för Vikmanshyttans skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för Vikmanshyttans skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för Vikmanshyttans skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för fritidshemmen Galaxen och Kometen period 1 (juli-sept), läsåret

Kvalitetsarbete för fritidshemmen Galaxen och Kometen period 1 (juli-sept), läsåret Kvalitetsarbete för fritidshemmen Galaxen och Kometen period 1 (juli-sept), läsåret 2014-2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Verksamhetsplan för. förskola skola

Verksamhetsplan för. förskola skola Verksamhetsplan för förskola skola Läsåret 2014-2015 2 Antistilla förskola skola Drivs av aktiebolaget Antistilla som är helägt av Stiftelsen Lagnövallen. Antistilla bedriver förskola för barn i åldrarna

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för Vikmanshyttans skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015

Kvalitetsarbete för Vikmanshyttans skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015 Kvalitetsarbete för Vikmanshyttans skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Arbetsplan För förskolorna Hattstugan, Oskarstorget och Rynningeåsen

Arbetsplan För förskolorna Hattstugan, Oskarstorget och Rynningeåsen Arbetsplan För förskolorna Hattstugan, Oskarstorget och Rynningeåsen 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande

Läs mer

Arbetsplan För förskolorna Hattstugan, Oskarstorget och Rynningeåsen

Arbetsplan För förskolorna Hattstugan, Oskarstorget och Rynningeåsen Arbetsplan För förskolorna Hattstugan, Oskarstorget och Rynningeåsen 2017-2018 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret

Kvalitetsredovisning Läsåret Kvalitetsredovisning Läsåret 2011-2012 Soltunets förskola Nora kommun Innehållsförteckning Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 0 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 0 Verksamhetens

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Datum 130909 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

1. Inledning Förutsättningar... 3

1. Inledning Förutsättningar... 3 Verksamhetsrapport för Nygårdsskolans fritidshem läsåret 2015-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Förutsättningar... 3 2.1. Styrning och ledning... 3 2.2. Organisation... Fel! Bokmärket är inte

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Pegasus förskoleklass Bruksskolan. Ansvarig rektor: Mikael Johansson

Kvalitetsrapport. Förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Pegasus förskoleklass Bruksskolan. Ansvarig rektor: Mikael Johansson Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Pegasus förskoleklass Bruksskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

1. Inledning Förutsättningar... 3

1. Inledning Förutsättningar... 3 Verksamhetsrapport för skolan läsåret 2015-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Förutsättningar... 3 2.1. Styrning och ledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.2. Organisation... Fel!

Läs mer

Kvalitetsarbete för fritidshemmet Hjortronmyren period 1 (juli-sept), läsåret

Kvalitetsarbete för fritidshemmet Hjortronmyren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-10-30 Kvalitetsarbete för fritidshemmet Hjortronmyren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem KVALITETSREDOVISNING Källby Gård Fritidshem Läsår 2011-2012 ENHET Källby Gård fritidshem FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2011-2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Källby Gård har under året haft förskoleklass,

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Lagga Förskola. Knivsta Kommun

Kvalitetsredovisning. Lagga Förskola. Knivsta Kommun Kvalitetsredovisning Lagga Förskola Knivsta Kommun 2010/2011 Grundfakta... 3 Ekonomi... 3 Lokaler... 3 Material... 3 Ledning... 3 Genomförande för att ta fram kvalitetsredovisningen... 3 Underlag och rutiner

Läs mer

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2013 2014 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Åbyggeby skola F-3 Kvalitetsredovisning 08-09

Åbyggeby skola F-3 Kvalitetsredovisning 08-09 Åbyggeby skola F-3 Kvalitetsredovisning 08-09 Innehållsförteckning Inledning 3 Grundfakta 3 System för kvalitetsarbete 4 Fjolårets åtgärder för utveckling 4 Trygghetsplan innehållande även likabehandlingsplan

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SOLHAGENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 5 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsarbete för fritidshemmet Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret

Kvalitetsarbete för fritidshemmet Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret Kvalitetsarbete för fritidshemmet Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Kvalitetsanalys för Pysslingen Grundskolor Parkskolan 2012/2013

Kvalitetsanalys för Pysslingen Grundskolor Parkskolan 2012/2013 Kvalitetsanalys för Pysslingen Grundskolor Parkskolan 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Uppdraget i förskola och skola är en tjänst gentemot våra kunder, där barn, elever och föräldrars behov ska

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET 2014-2015 Bo förskola Författare: Ulrika Ardestam Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förutsättningar för genomförande... 3 Metoder/verktyg som har använts för uppföljning

Läs mer

Visioner Mål Nuläge Kompetensutveckling Investeringar Skola 2011 Lgr 11 Framtidsplaner

Visioner Mål Nuläge Kompetensutveckling Investeringar Skola 2011 Lgr 11 Framtidsplaner Visioner Mål Nuläge Kompetensutveckling Investeringar Skola 2011 Lgr 11 Framtidsplaner Ur Lgr 11: Skolans uppdrag är bl.a. att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper..

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Fritidshemmets måluppfyllelse

Fritidshemmets måluppfyllelse Fritidshemmets måluppfyllelse fokusområde matematik Läsåret 2012-2013 dec jan feb nov mars okt april sept maj aug juli juni Anette Christoffersson Utvecklingsledare Bakgrund Utifrån kraven i den nya skollagen

Läs mer

1. Inledning Förutsättningar... 3

1. Inledning Förutsättningar... 3 Verksamhetsrapport för Ornäs fritidshem läsåret 2015-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Förutsättningar... 3 2.1. Styrning och ledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.2. Organisation...

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer