Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September Kerstin Schöblom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom"

Transkript

1 Läsåret 2012/13 Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem Kerstin Schöblom September 2013 Innehållsförteckning

2 Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - systematiskt kvalitetsarbete (2-8 ), och - inflytande och samråd (9-17 ). Systematiskt kvalitetsarbete Nationell nivå 2 I 26 kap. finns bestämmelser om tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell uppföljning av skolväsendet och andra utbildningar. Huvudmannanivå 3 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Enhetsnivå 4 Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 ska genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och andra styckena. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet 5 Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 ska vara att de mål som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Dokumentation 6 Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 ska dokumenteras. Åtgärder 7 Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Rutiner för klagomål 8 Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 2

3 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten läsåret 2012/13 Odenslundsskolan är en F-5-skola och är centralt belägen i ett av Östersunds äldsta villaområden Odenslund. Skolan består av två äldre träbyggnader, den ena från 1899 och den andra från 1932 med mycket av den gamla charmen bevarad, men också av givna skäl något sliten. Inomhusmiljön har förbättrats betydligt tack vare Extra satsning skolmiljö 2010 vilket genomfördes under hösten-10. Även en förbättring av ljudmiljön med nya akustikskivor har genomförts genom Ljudmiljö skolor Skolgården är stor och fick året innan en uppfräschning med kompisgunga, nya planteringar och grill- och sittplatser. Skolgården har också en liten pulkabacke och en stor fotbollsplan som nyttjas väl utifrån årstider. Skolan har egen matsal där lunch och mellanmål serveras varje dag. Fritidshemsverksamhet sker i skolans lokaler mellan varje dag. Läsåret 2012/13 hade skolan som mest 143 inskrivna elever i åldrarna 6-12 år. Förskoleklass och år 1 är f i åldersblandade grupper medan de övriga är åldershomogena. Skolan har sex stycken avdelningar. I F-1 Hugin respektive F-1Munin går förskoleklass och åk 1 och övriga elever är placerade utifrån ålder i Oden 2, Oden 3, Oden 4 och Oden 5. Personalen organiseras på sådant vis att samma pedagog/er följer klassen under två år. Samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem har pågått och utvecklats under många år. De flesta av personalen har stor insikt i de tre verksamheterna eftersom personalens kompetens till viss del nyttjas mellan klasserna och att man hjälps åt att vara i de olika barngrupperna för att skapa tillfällen till samarbete inför planering av temadagar och utedagar, vid arbetslagsplaneringar, vid olika träffar i uppdragsgrupper, vid sjukdom m.m. När eleverna börjar i sjätte klass byter de till Parkskolan eller annan 6-9-skola. I närområdet finns, förutom Odenslundsskolan, Fagervallsskolan, Körfältsskolan och Parkskolan och förskolorna Linnean, Mosippan, Balders hage, Astern, Myran, Vallen, Lövberga, Regnbågen och Solliden. Personal Bemanning( vt-13) med 12,73 helårstjänster fördelade enligt nedan: Tre förskollärare, tre fritidspedagoger, sju lärare varav tre med lågstadielärarutbildning, en lärare med mellanstadielärarutbildning och tre 1-7-lärare med behörighet i alla ämnen t.o.m. åk 3 respektive åk 7, en specialpedagog som även har mellanstadielärarexamen och fem lärare, med behörighet i musik, idrott och slöjd, vars tjänster vi köper från de andra skolorna i området, c:a 0,7 tjänst. Övriga resurspersoner har under läsåret varit två personer med c:a 0,5 tjänst vardera. Flertalet av personalen har arbetat många år på Odenslundsskolan och omsättningen av personal är låg. Av all personal är fyra manliga, en 1-7-lärare, två fritidspedagoger och en slöjdlärare. Skolledningen består av rektor Kerstin Schöblom 3

4 Allmänna förutsättningar Lokaler/Utrustning Skolan bedrivs i två äldre byggnader, den mindre från 1899 och den större från I husen finns klassrum kombinerade med fritidshem, matsal, grupprum, rektorsexpedition, elevhälsorum, samtalsrum, personal- och arbetsrum m.m. I den större byggnaden nyttjas även lokaler i källaren till bibliotek, dramarum, musikrum, rörelserum och skapanderum. Skolan saknar lokaler för musik, slöjd och idrott. Slöjdundervisning bedrivs på Fagervallsskolan, musik för de äldsta eleverna på Parkskolan och idrott på Parkskolan, Körfältsskolan och Fagervallen. Vi har även det här läsåret, liksom förra, prioriterat en satsning på IKT. Alla pedagoger, förutom två, har slutfört PIM 3 under de tre senaste läsåren. Vi har köpt in fler bärbara datorer och en laddningsstation för 20 laptops. Inför ht-12 var alla klassrum utrustade med smartboard/ cleverboards så alla pedagoger och elever har kunnat arbeta i framtidens klassrum. Ekonomi Skolan och fritidshemmet har en budget på drygt 7 miljoner kronor. Till arbetslagen är pengar delegerade för inköp av läromedel och förbrukningsmaterial. Även en viss del av kompetensutvecklingsbudgeten förfogar man själv över. Inför budget 2012 skedde en neddragning av resurserna vilket resulterade i en minskning av en fritidspedagogtjänst inför vt-12. Ytterligare minskning av en tjänst inför ht-12 krävdes för att få budget 2012 i balans. Skolledning Kerstin Schöblom har ensam haft ansvar för all verksamhet inom Odenslundsskolan F-5 samt fritidshemsverksamhet. 4

5 Tidplan för det systematiska kvalitetsarbetet ( SKA) Odenslundsskolan läsåret 2012/13. Tid på året Aktivitet Övrigt Augusti/september September maj, 2012/13 September-maj, Plan för SKA Odenslundsskolan, fastställs utifrån Lgr 11, kvalitetskraven och föregående läsårsutvärdering som grund. Arbete i verksamheten utifrån fastställda mål och prioriteringar som finns i planen ovan. Fonolektest, avkodning, UiM och Np 3 genomförs enligt speciell tidplan. Uppföljning och utvärdering av planen sker kontinuerligt i arbetslagen och på gemensamma konferenser. Ht-12 Fonolektest Vt-13: OBBO, UiM och Np 3 September-maj, Vt-13 Maj-Juni Juni Juni Förändringar av planen kan göras under läsåret utifrån utvärderingar och förändrade förutsättningar. Uppföljning av OBBO, UiM och nationella prov åk 3 Arbete med resultat, analys lärdomar och åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året Uppföljning av arbetet med likabehandlingsplanen. Ny plan arbetas fram och fastställs årligen, förslagsvis under ht-13. Redovisa situationen för barn och elever i behov av särskilt stöd Förslagsvis sker detta under några konferenstillfällen. Resultat lämnas in senast juni. Förslagsvis sker detta under efterarbetsveckan. Utvärderingarna bör vara gjorda innan efterarbetsveckan. Se ovan Specialpedagogen ansvarar. 5

6 Gemensamma utvecklingsområden läsåret 2012 /13 1. Gemensamt bedömningsunderlag för skolan/området. Implementeringen av LGR 11 påbörjades under läsåret och har fortsatt det här läsåret.. Det har varit svårt att få tiden att räcka till. Det påbörjade samarbetet i skolområdet avstannade under vt-12 mycket beroende på den nya organisationen som skulle sjösättas. Det finns ett stort behov att samarbeta i området för att bl.a.utarbeta gemensamma bedömningsverktyg, speciellt inför betygsättningen i åk 6. Pedagogerna på senareskolan ska på ett rättvist sätt sätta betyg på elever de bara lärt känna under en termin. Då är bedömningsunderlaget som görs i de tidigare årskurserna viktigt. Parkskolan tar emot elever från fyra tidigareskolor och då är det angeläget att vi har samordnat bedömningsunderlagen så de ser likadana ut. Resultat: Vi har inte kommit fram till ett gemensamt underlag för tidigareskolan. Analys lärdomar: Det behövs en drivande ledare som håller i utvecklingsarbetet för ett gemensamt bedömningsunderlag. Behovet av ett bedömningsunderlag känns inte lika angeläget för oss på tidigareskolan därav har ingen av oss varit drivande inom detta. Vi önskar att vi avvaktar regeringen förslag/beslut om att minska lärarnas arbetsbelastning vad gäller dokumentation innan vi fortsätter detta arbete. Inläsning av bedömningslitteratur har genomförts. Föreläsningar om Formativ bedömning var inplanerade under hela läsåret. Vi har deltagit i sex föreläsningar om formativ bedömning i matematik tillsammans med senareskolans lärare. Vi tycker i stort sett att föreläsningarna om formativ bedömning har varit bra Föreläsningarna har gett oss fler verktyg och ideér som vi kan använda i klassrummet. och har enat oss här på skolan och alla har börjat använda sig av formativ bedömning Studiematerialet Mathematics inside the black box och Bedömning för lärande i årskurs F-5 tycker vi har varit bra. Vi pratar och utbyter erfarenheter inom området. Det är en fördel att alla går på samma föreläsningar. Torulf Palm har varit bra för att han har varit lärare och förstår hur arbetet i klassrummet kan se ut. Två planerade studiedagar kommer att genomföras under ht-13 för hela BoUF. Röda tråden från planering till bedömning. Innehållet blir föreläsningar och träffar ämnesvis. 6

7 2. Arbetsmiljö/Arbetsbelastning/Stresshantering Arbetsbelastningen måste analyseras och följas upp med relevanta åtgärder. Träffar med extern handledare om stresshantering som påbörjades vt-12 har planerats in för ht-12. Resultat: Två träffar har genomförts med extern handledare utifrån sammanställning från tjänsteplaneringssamtal, skyddsrond och medarbetarundersökning ht-12. HR har under läsåret erbjudit medarbetare stresshanteringskurs, körsång och genomfört en enkät för att kartlägga sjukfrånvaron. Alla anställda i Östersunds kommun har deltagit i medarbetardagar. Analys lärdomar: Det är värdefullt att uppmärksamma problemet med stress och avsätta tid till reflektion tillsammans. Arbetet har följts upp i samverkansgruppen under läsåret. Ingen fortsättning med extern handledare är inplanerad under ht-13. Kontinuerlig uppföljning av arbetsmiljön sker i samverkansgruppen. Tjänsteplaneringssamtal inklusive arbetsmiljöfrågor ska genomföras under september månad, medarbetarundersökning vecka 38-40, medarbetardag vecka 44 och skyddsrond i december. 3. Fortsatt kompetenshöjning av personal och elever enligt vår IKT-plan ( Informations-och kommunikationsteknologi). Alla pedagoger är på banan och investeringar gjorda. Alla klassrum är fr.o.m. ht-12 utrustade med smartboard/cleverboard. Liber espresso skollicens är inköpt och all personal har deltagit i utbildning av verktyget. Odenslundsskolans IKT-plan fr.o.m. vt-12. 7

8 År/ Mån V Dat Kompetensutveckling Övriga insatser Investeringar Övrigt 2012 Se behov Vt-12 Jan Uppdatering av dataparken. Feb 24 jan Påbörja PIM-utb med 4 pedagoger Tidsenliga lärverktyg. Monica Andersson, Skoldatateket Prioritera inköp av IKT Mar Användn. av Clever board, i klassrummet Konferenstid ägnas åt IKT-arbete. Utbildning interaktiva skrivtavlor 3 april Inköp av bärbara datorer så att all personal har varsin. Apr Maj Jun Ht-12 Tre pedagoger av fem slutförde PIM 3. Utbildning Liber espresso Nätverk interaktiva skrivtavlor. Nätverksträff för skrivtavlor 18 april. Information Liber Espresso 8 maj. 1 st clever board beställs Utvärdering Mål Ode- IKT för lå Nätverksbaserade läromedlet Liber Espresso beställs som skollicens. Nya mål för lå Internt erfarenhetsutbyte på konferenstid Aug 34 Sep 24 aug sept Utbildning Liber espresso med Patric Eide Arbeta praktiskt med Liber espresso Okt okt Lärande i Tiden Föreläsningar och seminarier Alla 6 klassrum är utrustade med smart- board alt. cleverboard. Genomgång IKT-mål för ht- 12 All personal Nov 45 5 nov Uppföljning LiT IKT-gruppen Nov 45 6 nov Arbeta praktiskt med Liber espresso All personal Dec 49 4 dec Arbeta praktiskt med Liber espresso Kartläggning av tidsenliga lärverktyg i klassrummet All personal Dec dec Utvärdering av IKTplanen Nya mål för vt-13 Inköp av 10 st ipads, 1 st laptop, 3 st skrivare, 14 st headset, IKT-gruppen

9 År / Mån Kompetensutveckling Övriga insatser Investeringar Övrigt V Dat 2013 Se dec-12 Vt-13 PIM 3 klar för alla ped. Jan 2 8 jan Frånvarorapp. Dexter Jan 4 22 jan Kl Nätmobbning Kl Praktisk IKT Ev. utbildning Smartboard/ Cleverboard Feb Ny behovsinventerin g och prioritering av inköp Datainventering gjord nov-12 kompletteras (H.M.) 5 28 jan IKT-gruppen 9 25 feb IKT-gruppen Mars mars Praktisk IKT April Maj maj 28 maj Kartläggning av IKTanvändningen i klassrummet med fokus på IKT som stöd för att uppnå målen i kursplanerna Juni 23 3 juni Utvärdering av IKTplanen Nya mål för ht-13 IKT-gruppen Ht-13 9

10 Odenslundsskolans IKT-mål ht-12: Öka IKT-användningen i klassrummet med eleverna jämfört med vt-12 Målet är uppnått när: Vid utvärderingen i dec-12, v 49, ska nulägesbeskrivningen visa på en ökning jmf med den som gjordes i maj-12. Insatser för att nå målet: Presentera IKT-planen för ht-12 på konferensen, tisdag 11 sept. Se bilaga Planera in användning av IKT i veckoplaneringen för eleverna Fortsatt kompetenshöjning av personal; LiT vecka 44, speciellt avsatt tid på konferenser v 37, 45, 49 Utveckla arbetssättet med Smart board och Clever board genom att använda verktyget Liber espresso All personal deltar i nätverket för interaktiva skrivtavlor. De pedagoger som inte är klara ska avsluta PIM-utbildningen Använda sig av Felanmälan IT via Insidan. Resultat: Målet är uppnått. Alla planerade insatser är inte genomförda. Analys lärdomar/ Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas vt-13: Tillägg till målet för ht-12 och nya insatser. Se nedan. Odenslundsskolans IKT-mål vt-13: Öka IKT-användningen i klassrummet med eleverna jämfört med ht-12, med fokus på att använda IKT som stöd för att nå målen i kursplanens olika ämnen. Målet är uppnått när: Vid utvärderingen i maj-13, v 22, ska nulägesbeskrivningen visa på en ökning jmf med den som gjordes i dec-12. Insatser för att nå målet: Presentera IKT-planen för vt-13 på konferensen tisdag 8 jan-13. Se bilaga. Planera in användning av IKT i veckoplaneringen för eleverna. Börja använda inköpta Ipads med eleverna. Fortsatt kompetenshöjning av personal, bl.a. konferens om nätmobbning, lära mer om Smart-och Cleverboard med extern utbildare, speciellt avsatt tid på konferens för IKT. Utveckla arbetssättet genom att använda verktyget Liber espresso mer än under ht-12. De pedagoger som inte är klara ska avsluta PIM-utbildningen. Använda sig av Felanmälan IT via Insidan. Resultat: Målet är delvis uppnått. 10

11 Analys lärdomar: Kartläggningen av IKT-användandet, som gjorts av arbetslagen visar en generell ökning av användandet. T.ex. används de bärbara datorerna mycket frekvent och Cleverboard/Smartboard används mer än tidigare. Användandet av Liber Espresso har gått ner betydligt i åk 2-5. I Hugin f-1 används LE lika som ht -12 och i Munin f-1 har användandet ökat. I åk 5 har testat National Encyklopedins IT-tjänst och funnit att den har stora möjligheter. Användandet av Ipads är i begynnelsestadiet. Personalen har kommit igång och i vissa klasser har matematikappen King of Math använts. Vadon används överlag mindre än tidigare. Utvärdering av IKT-mål och insatser vt -13 Målet att öka IKT-användningen i klassrummet är uppnått. Osäkert är om man har fokuserat på att använda IKT som stöd för att nå målen i kursplanens olika ämnen. Utvärdering av insatserna: IKT-planen presenterades på konferens i jan -13. IKT finns naturligt i veckoplaneringen. Användandet av Ipads är är i begynnelsestadiet. Kompetenshöjning i användande av Cleverboard kvarstår. Två kurstillfällen planeras ht -13. Användandet av Liber Espresso har minskat då detta uppfattas som ett tunt verktyg. PIM-utbildningen är ännu inte avslutad för två pedagoger. Felanmälan via Insidan upplevs som krånglig. Att ringa Datacenter ger snabbare service. Utbildning i användandet av Clever board har planerats in via School Management med två utbildningstillfällen i september IT-kompetensutvecklingspengar kommer också att användas för utbildning i Ipads. Vi avslutar skollicensen Liber Espresso. Vi tecknar ett läsårsavtal med NE. 4. Fortsätta med Läsa-/ skriva-/ räkna-satsningen i samarbete med utvecklingspedagogerna. Konferenstid har varit avsatt för att fortsätta med studiecirkel i Läsförståelse. Studielitteratur är inköpt till alla pedagoger. Analys av resultaten av OBBO, UiM, Np 3 och måluppfyllelsen i alla klasser ligger som grund för utvecklingsarbetet speciellt i matematik och svenska. Resultat: Studiecirkel kring boken Att undervisa i läsförståelse av B Westlund - Målet är uppnått Fonolek, OBBO, UiM och Np 3 Målet är uppnått Analys lärdomar: Studiecirkeln Att undervisa i läsförståelse har lett till att personalen fått ökad kunskap och pedagogiska verktyg för att förbättra undervisningen i läsförståelse. Deltagarna har vid utvärdering uttryckt att studiecirkeln har varit mycket givande. Individuella insatser/åtgärdsprogram utifrån resultaten på proven har genomförts och följts upp kontinuerligt. 11

12 Ett gemensamt temaarbete kring en bok planeras för åk F-5. Idéer till arbetet har hämtats från Att undervisa i läsförståelse. Ansökan om kulturmedel från den nationella Skapande skolasatsningen är inlämnad. Resultaten på årets fonolek, OBBO, UiM och Np 3 kommer att följas upp och till viss del ligga som grund vid fördelningen av specialpedagogiska insatser. 5. Skapande-satsning utifrån sökta medel kommer att genomföras i alla klasser. Oden 1: Musikalisk inspiration i grupp med Mia Kempff. Oden 2: Muntligt berättande av film och konstpedagog. Örat hör - händerna gör Marina Jonsson, keramiker, har varit hos oss och gjort lertavlor vid tre tillfällen Jamtli "Från jord till bord Rytm Jazzmusikgruppen PLASK Oden 3: Rytm Jazzmusikgruppen PLASK Oden 4: Jamtli Teater Teater Dans Bild Samer Rytm Viking för en dag Flickan i sandlådan Flygräddare Dancehall LeoBrusewitz, sköldar under elevens val Samedagen med hela skolan Jazzmusikgruppen PLASK Oden 5: Dans Dancehall - elevens val Bild Leo Brusewitz, sköldar under elevens val Samer Samedag med hela skolan Rytm Jazzmusikgruppen PLASK Författarbesök Elsie Petrén 12

13 Oden 3 Konst, bild och form med eleverna Kajsa-Tuva Henriksson kom till klassen och pratade med barnen om bilder och hur vi ser på bilder. Hon ville också att barnen skulle ge associationer med färg till olika typer av musik. Sen fick barnen måla till musik på ett långt papper på golvet. Analys-lärdomar En professionell aktör bidrar med nya tankar och uttryckssätt och kan på så sätt utveckla elevernas förmågor. Med Skapande skola tycker vi att barnen får ett mer varierat utbud och att fler moment kan gås igenom som vi inte har möjlighet/kunskap om. Oden 4: Jamtli Viking för en dag Teater Flickan i sandlådan Teater Flygräddare Dans Dancehall Bild LeoBrusewitz, sköldar under elevens val Samer Samedagen med hela skolan Rytm Jazzmusikgruppen PLASK Analys/Lärdomar Vi i Oden 4 är nöjda med alla skapandeaktiviteter. Att få prova på kreativt med kroppen är viktigt, för de flesta tar in kunskap bättre när de får prova på samtidigt. Att få lära med alla sinnen!!! Att få gå på teater och få den upplevelsen är och har alltid varit härliga upplevelser. Idag går inte familjer lika ofta på sådana kulturarrangemang och då är skolan viktig att visa att det finns något som heter teater.. Jag som lärare tycker att dessa arrangemang är viktiga för barn idag. De flesta sitter framför datorn där det händer saker hela tiden utan att de behöver vara engagerade och använda kroppen.. Det är jättebra att det finns en plan från F-9där olika verksamheter blandas så att de har fått prova på och medverka i olika arrangemang under deras tid på grundskolan Oden 5: Dans Dancehall - elevens val Bild Konstnären Leo Brusewitz, sköldar under elevens va Samer Temadag Samer med hela skolan Rytm Konsert med jazzmusikgruppen PLASK Författarbesök Elsie Petrén 13

14 Analys lärdomar: Oden 4 och Oden 5 hade under ht-2012 gemensamt elevens val under sex veckor där Leo Brusewitz och ledare från Dancehall medverkade. Konstnären Leo inspirerade och vidareutvecklade barnens kunnande och intresse för bildskapande och bildanalys. Barnen utvecklade sin förmåga att kommunicera med bilder och att skapa bilder (sköldar) med olika material. Danslektionerna med Dancehall utvecklade barnens rörelseglädje, men en av lektionerna genomfördes inte pga att ledaren uteblev. I temadagen medverkade två samer i samarbete med Gaaltje och deras medverkan var viktig för att ge dagen en känsla av äkthet och professionalism. De visade på samisk kultur. Inför besöket av författaren Elsie Petrén läste Oden 5 hennes böcker både som tyst läsning och högläsning. Förarbetet var viktigt för att barnen vid besöket skulle kunna samtala med henne om läsupplevelser och skrivande. Jazzgruppen PLASK gav barnen en liveupplevelse av musik som inte alla barn får chansen till. Dessutom utmanade gruppen barnens och de vuxnas könsnormer genom att vara en grupp av enbart tjejer som spelade både elgitarr, bas och trummor. De blev på det viset själva förebilder för vilka som kan uppträda som musiker. Flera barn uttryckte sin förvåning och uppskattning för just detta faktum. Jag har sökt medel för fler aktiviteter från projektet men fått avslag på en del. Barnen i Oden 4 och 5 kommer att få prova på att göra animerad film i samarbete med Filmpool Jämtland under tema Världsbilder. Åter igen blir det författarbesök. 6. Nätverk fritidspedagoger. Fortsätta med närverksträffar för personal som arbetar på fritidshemmen i skolområde Ö-sund södra med målet Ökad samverkan mellan fritidshemmen. Resultat: Målet är uppnått. Analys lärdomar: Fritidshemmens dag 14 maj blev inställd pga regn. Vinteraktiviteten på Odenvallen genomfördes. Nätverksträffarna har genomförts och fritidspedagogerna från Odenslundsskolan har alltid kunnat delta och tycker de varit mycket givande. Det känns värdefullt att träffas för att bl.a. utbyta erfarenheter och för att stärka fritidspedagogernas roll. Fortsätta enligt ovan och planera in olika aktiviteter med eleverna och besök på varandras arbetsplatser. Vinteraktiviteten på Odenvallen bör tidigareläggas nästa läsår då det var isbrist i år. 14

15 Områden i skolans läroplan Grunden för det systematiska kvalitetsarbetet är ett kontinuerligt uppföljnings- och utvärderingsarbete. De nationella läroplanerna och dess mål styr ytterst kvalitetsarbetets upplägg och innehåll. Skolans mål och riktlinjer finns sammanfattade i skolans läroplan, dessa områden finns därför angivna under nedanstående rubriker. Kommunfullmäktige (KF) har utifrån de nationella läroplanerna prioriterat vissa områden i skolplanen som formulerats i nämndens budget varje år. Barn och utbildningsnämnden (BoUN) beslutar om kvalitetskrav varje år. Budgetmålen och kvalitetskraven är således prioriteringar utifrån de nationella målen som gjorts för Östersunds kommun. Dessa prioriteringar ska verksamheten förhålla sig till men de är ej heltäckande utifrån de nationella målen. 15

16 5.1. Normer och värden Odenslundsskolans mål: Eleverna på Odenslundsskolan skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla. Målet är uppnått när antalet elever som känner sig trygga har ökat när vi jämför 1. trygghetskartan ht-12 med vt-12 Det går inte att jämföra vårterminens resultat med höstterminens resultat. Det är två olika läsår, nya elever har tillkommit på hösten och resultatet är (naturligt) att det är fler otrygga på ht. Så resultatet kan inte öka. 2. trygghetskartan vt-13 med ht-12. Insatser för att nå målet: 1. Alla rastvärdar ska cirkulera och vara medvetna om att titta lite extra på de ställen där eleverna har känt sig otrygga 2. Trygghetskarta ska göras under oktober månad under ht-12 och under april under vt-13. På hösten ska en skolgårdsvandring göras innan för att tydliggöra vilka platser som gäller vid frågorna om utemiljön. 3. Trygghetsfrågor ska ställas till alla klasser varje vecka på livskunskapstimmen. Frågorna ska handla om: Arbetsro Korridorer Skolgård Toaletter Matsal 4. Arbete enligt Årlig plan för likabehandling Utvärdering (Hur?): Kontinuerlig uppföljning hela läsåret i respektive klass och på konferenstid. Resultat: Målet är delvis uppnått 16

17 TRYGGHETSKARTOR HT 2012 OCH VT 2013 Röda markeringar=färre trygga än vid förra mätningen Gröna markeringar= fler trygga än vid förra mätningen Svarta markeringar=lika som förra mätningen innemiljö 2012 ht 2013 vt trygga otrygga trygga otrygga Matsalen 99% 1% 97% 3% Korridorer 85% 15% 98% 2% Toaletter 74% 26% 85% 15% utemiljö Bakom Gröns hus 92% 8% 94% 6% Bakom kullen 94% 6% 95% 5% Fotbollsplanen 72% 28% 80% 20% Kompisgungan 87% 13% 96% 4% Gröna stängslet 90% 10% 97% 3% Cykelställen 91% 9% 94% 6% Handelsboden 82% 18% 95% 5% Stallet 84% 16% 92% 8% Analys: Siffrorna är bättre nu än i höstas. På höstterminen är det många nybörjare. Vårens mätningar är likvärdig om vi jämför med förra våren. Toaletter och fotbollsplanen är ställen som vi behöver förbättra. Stallet har tillkommit på trygghetskartan. /Kompisstödjarna

18 Analys lärdomar: Det går inte att jämföra vårterminens resultat med höstterminens resultat. Det är två olika läsår, nya elever har tillkommit på hösten och resultatet är (naturligt) att det är fler otrygga på ht. Så resultatet kan inte öka. Siffrorna på trygghetskartan visar att skolans elever är mer trygga på vårterminen jämfört med höstterminen. Toaletterna och fotbollsplanen är de ställen som visar lägst resultat. Inför trygghetskartan på höstterminen så gick vi runt med eleverna i Hugin och Munin. Inför undersökningen på vårterminen så behövdes inte det. Rastvärdarna har cirkulerat i högre omfattning Trygghetskartor har gjorts under oktober och maj månad. Trygghetsfrågorna har tagits upp regelbundet i klasserna och med kompisstödjarna på deras träffar. Kompisstödjarna har en stående punkt på dagordningen på våra konferenser. Det har gjort att vi vuxna får en kontinuerlig avstämning av trygghetsfrågorna. Vi har genomfört utbildning av K.S under maj månad för att de ska kunna börja med sitt uppdrag redan i början av höstterminen. Att gå igenom trygghetsfrågorna i klasserna redan från höstterminens start, så att det blir rutin redan från början. Att vi en gång/termin fördjupar oss i trygghetsfrågorna under en konferens och tillsammans hittar lämpliga åtgärder på eventuella problem. I övrigt fortsätter vi med de redan fungerande insatserna. Analys och åtgärder utifrån resultat på den årliga elevenkäten i åk 3 och 5 ska göras fr.o.m. nästa läsår. Årsplanering Kompisstödjare Vecka 1: Bengt-Åke och Helena planerar Vecka 2: Kompisstödjarna träffas i biblioteket och går igenom trygghetsfrågorna och övningarna som skall genomföras i klasserna veckan därpå. Vecka 3: Klassrumsbesök med samarbets/tillitsövningar. Träffarna följer detta schema genom hela läsåret. September: Träff med vuxna kompisstödjare i Östersunds kommun. Oktober: Trygghetskartan med rundvandring för F-1:orna Februari: Träff med vuxna kompisstödjare i Östersunds kommun. April: Trygghetskartan Maj: Val av nya kompisstödjare i F-klasserna Utbildning av K.S:are på Rådhuset Friendsdag i Badhusparken Juni: Avtackning av Kompisstödjarna på avslutningen i kyrkan 18

19 5.2. Kunskaper Förskoleklassens mål: Vi vill skapa en trygg och god lärandemiljö och att alla elever ska känna sig respekterade och värdefulla. Vi vill ge varje elev olika möjligheter till positiv utveckling ur individ grupporganisationsnivå. Alla klasser ska följa skolans NTA plan. 100 % av alla elever i förskoleklass skall ha minst 12 poäng på fonolektestet i slutet av maj. Alla i förskoleklassen ska känna att de har en god kontakt med sin storfadder. Alla i förskoleklassen ska kunna arbeta med för åldern avsedda pedagogiska dataprogram. Målet är uppnått när Alla elever uttrycker att de trivs och mår bra. Eleverna törs och kan uttrycka sina tankar, åsikter och känslor under kompissamtal och kill- och tjejsnack. Vi beställer hem och arbetar med NTA lådorna enligt NTA planen. Alla elever klarar 12 poäng på fonolektestet i maj. Eleverna känner trygghet och tillit till sin storfadder och tar kontakt utan vuxens inblandning. Alla elever självständigt arbetar med för åldern avsedda pedagogiska dataprogram. Insatser för att nå målet: Vi hälsar varje elev välkommen på morgonen. Vi har klassfaddrar som bryr sig extra. Vi har schemalagda aktiviteter med storfaddrarna minst 1 gång i månaden Vi har regelbundna kill- och tjejsnack samt kompissamtal. Hela skolan har livskunskap vid ett tillfälle i veckan. Vi är flera pedagoger, så att vi kan dela in klassen i flera mindre grupper. Det finns alltid vuxna ute under elevernas utevistelse. Vi följer skolans NTA plan. Vi sätter in särskilda insatser för de elever som inte klarat 12 poäng på fonolektestet under hösten. Vi ser till att alla elever får tillfälle att regelbundet träna på för åldern avsedda pedagogiska dataprogram. Flera datorer är inköpta så att eleverna kan sitta parvis och arbeta. Resultat: Alla mål är uppnådda, med några få undantag vad gäller fonolekresultatet. Analys lärdomar: Alla elever har under utvecklingssamtalen och i vardagen utryckt att de trivs och mår bra. Eleverna törs och kan utrycka sina tankar, åsikter och känslor. När elever känner oro eller känner sig illa behandlade tas det upp direrkt vid tillfället, under kompissamtal och vid tjej och killsnack eller i samband med utvecklingssamtalet. När det gäller fonoleken så uppnådde i maj 18 av 21 elever 12 poäng eller mer. 3 elever hade 10 poäng. Vi har följt NTA-planen. 19

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 2015-08-05 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 Emma Niklasson, rektor Väskolan F-3 och fritidshem emma.niklasson@kristianstad.se 044-134060 1 Innehåll 1. Våra

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Verksamhetsplan för. förskola skola

Verksamhetsplan för. förskola skola Verksamhetsplan för förskola skola Läsåret 2014-2015 2 Antistilla förskola skola Drivs av aktiebolaget Antistilla som är helägt av Stiftelsen Lagnövallen. Antistilla bedriver förskola för barn i åldrarna

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Visioner Mål Nuläge Kompetensutveckling Investeringar Skola 2011 Lgr 11 Framtidsplaner

Visioner Mål Nuläge Kompetensutveckling Investeringar Skola 2011 Lgr 11 Framtidsplaner Visioner Mål Nuläge Kompetensutveckling Investeringar Skola 2011 Lgr 11 Framtidsplaner Ur Lgr 11: Skolans uppdrag är bl.a. att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper..

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 1(10) Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Asklanda skola 2(10) Innehåll 1 Förutsättningar Nyckeltal...3 2 Arbetsprocesser i grundskolan...3 2.1 Med utgångspunkt från resultaten i förra årets redovisning

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014 Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 Förutsättningar Presentation av enheten Förskolorna Backen, Dungen, Storviken, Marieby och Tandsbyn med

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem KVALITETSREDOVISNING Källby Gård Fritidshem Läsår 2011-2012 ENHET Källby Gård fritidshem FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2011-2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Källby Gård har under året haft förskoleklass,

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Lugnviksskolan 6-9 Annika Lööf-Sjölund Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15 1 Varje

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14 HJÄLMSTASKOLAN 2014 Utvärdering av mål och resultat 2013-14 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 6 2.3 Analys av resultat i läs- och skrivutveckling...

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Fjällängsskolans fritidshem

Fjällängsskolans fritidshem REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Fjällängsskolans fritidshem Gun Söderberg Königsson 2010 08 26 Innehållsförteckning Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2011/2012

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2011/2012 Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2011/2012 Rektor Villerkulla Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Simsnäppan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 REGNBÅGEN Fritidshemmet för särskoleelever på Noltorpsskolan ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar

Läs mer

Arbetsplan för Grundskola Årskurs 1-5 på Körfältsskolan

Arbetsplan för Grundskola Årskurs 1-5 på Körfältsskolan Arbetsplan för Grundskola Årskurs 1-5 på Körfältsskolan Läsåret -11/12 HÄNSYN ANSVAR RESPEKT - KUNSKAP FÖRUTSÄTTNINGAR Lokaler Skolan har mer än tillräckligt med lokaler, detta eftersom elevantalet krympt.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Ingela Dullum Rektor 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Kunskaper sidan 5 Elevernas ansvar och inflytande

Läs mer

Kvalitetsanalys. Rönnhagens förskola

Kvalitetsanalys. Rönnhagens förskola Kvalitetsanalys Rönnhagens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 6 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål

Läs mer

Kvalitetsrapport. Åtorps förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Mikael Johansson

Kvalitetsrapport. Åtorps förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Mikael Johansson Kvalitetsrapport Åtorps förskoleklass Läsåret 2012/2013 Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå

Läs mer

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsrapport för grundskolan 2013/2014 Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor Innehållsförteckning 1 ANALYS OCH UTVÄRDERING AV LÄSÅRET... 3 2 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... FEL! BOKMÄRKET

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 FRITIDSHEMMET Duvan Nybyholmsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor Fredrik Besnard 2010-05-28 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Avesta centrala rektorsområde omfattar Markusskolan, Bergsnässkolan samt fritidsverksamheten på båda skolorna. Skolledningen består av

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola. Rönnängs förskola

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola. Rönnängs förskola Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola Rönnängs förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Pia Johnsson 2015-06-10 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Värdegrund IKT. Natur/Kultur. Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA. Arbetsplan 2014/15

Värdegrund IKT. Natur/Kultur. Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA. Arbetsplan 2014/15 Värdegrund IKT Natur/Kultur Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA Arbetsplan 2014/15 Årshjul 2014/15 Pedagogiska året Jun/Jul Semesterperiod Aug/Sep 3,2 P-möte: V.36 1/9 Inskolningar Samla kunskap Maj P-möte: V.21

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009/2010. Mimergården Fritidshem Lilla Blå Eva Bengtsson

Kvalitetsredovisning 2009/2010. Mimergården Fritidshem Lilla Blå Eva Bengtsson Kvalitetsredovisning 2009/2010 Mimergården Fritidshem Lilla Blå Eva Bengtsson Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem 1 Innehållsförteckning Kvalitetsredovisning 2009 - VERKSAMHETENS NAMN... 1 Sammanfattning av läsåret 2008/2009... 3 Grundfakta om - Skolans/fritidshemmets

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsynsbeslut förskoleverksamhet Kundvalskontoret 2013-10-07 Dnr: UBN/2013:35 Förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Brister som ska åtgärdas utifrån gällande

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2013/2014

Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2013/2014 KVALITETSRAPPORT Förskoleklass Mariaskolan Läsåret 2013/2014 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit förskoleklassens uppföljningar och dokumentation under läsåret 2013/2014 samt

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 080910 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Odenslundsskolan: Åk 1-5 Kerstin Schöblom Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Arbetsplan Förskoleklassen Castorskolan 2014-2015. Föreskrifter. Plan. Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa

Arbetsplan Förskoleklassen Castorskolan 2014-2015. Föreskrifter. Plan. Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Arbetsplan Förskoleklassen Castorskolan 2014-2015 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Innehållsförteckning Organisation Personal Klass Arbetslag/samverkan Specialresurser

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015 140805 Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Skola för hållbar utveckling

Skola för hållbar utveckling Förnyad ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Skolans namn: Förskolan Tanden www.skolverket.se/hallbarutveckling Ansökan med bilagor skickas in via e-post till skolverket@skolverket.se

Läs mer