Klubbars organisation... 2 Roller och Behörigheter i ClubAdmin Registersäkerhet och registervård Roller och Behörigheter...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klubbars organisation... 2 Roller och Behörigheter i ClubAdmin... 3. Registersäkerhet och registervård... 3. Roller och Behörigheter..."

Transkript

1 INNEHÅLL Klubbars organisation... 2 Roller och Behörigheter i ClubAdmin... 3 Registersäkerhet och registervård... 3 Roller och Behörigheter... 4 Presidenten... 4 Sekreteraren... 5 Skattmästaren... 5 IT-samordnaren... 5 RegisterVårdare... 5 Executive Secretary... 5 Närvarorapportör... 6 Webmaster... 6 Klubbmästare, klubbkommitté... 6 Kommittéansvariga och kommittéledamöter... 6 Övriga funktionärer som t.ex. revisorer, arkivarie mm... 6 Förslag på Behörigheter och Roller... 7 För klubb föreslås dessa behörigheter:... 7 För Distrikt föreslås dessa behörigheter:... 8 Förslag till ändrade funktionärsindelningar... 9 Klubb:... 9 Obligatoriska funktionärer Distrikt: SRS Sida 1

2 KLUBBARS ORGANISATION Under Rotarys första tid var det naturligt att allt förändrades ofta och snabbt men sedan med åren blev det ganska små förändringar. Klubbar jobbade på i samma spår som de gjort i många år tidigare. För ca 15 år sedan blev Rotary International (RI) varse att medlemskåren höll på att förändras. Medlemsantalet slutade att öka och har legat runt 1,2 miljoner ganska länge. Men förändringarna var olika i världen. Vi har haft en stadig minskning av medlemmar i västvärlden medan vi har ökningar i Asien och i de s.k. utvecklingsländerna. Sedan dess har det pågått olika projekt med syfte att vända trenden och många åtgärder har gjorts, t.ex. fick vi en 5:e aveny, New generation, och en ny strategisk plan. Men RI har gått vidare med detta och genomförde ett stort Branding project i syfte att stärka varumärket Rotary. Men många har nog missat att RI också föreslagit en ny organisation i klubbarna. I stället för att vara inriktade på de 5 avenyerna föreslår RI att vi arbetar i fem olika kommittéer: 1. Klubbadministration 2. Medlemskap 3. PR 4. Serviceprojekt 5. Rotary Foundation För en normalstor klubb föreslås organisationen vara: Sida 2

3 Självklart kan det vara anpassningar beroende på om det är en liten eller stor klubb men huvudinriktningen bör vara med dessa fem kommittéer. Om man också kallar styrelsen en egen enhet så är det alltså sex ben vi pratar om. När vi nu i Sverige håller på att utveckla ett starkt IT-stöd (ClubAdmin) så är det också viktigt att detta stöd återspeglar den nya organisationsformen. Vi bör alltså förändra våra funktionärsroller till att passa organisationsmodellen och med denna förändring följer också att behörigheter i IT-systemet måste ses över. Viktigt är också att påpeka att det kan finnas anledning för klubbarna att se över sina stadgar med anledning av detta. Det finns en normalstadga i Procedurhandboken men vi föreslår att en grupp får i uppdrag att ta fram en svenskanpassad normalstadga. ROLLER OCH BEHÖRIGHETER I CLUBADMIN Behörighetssystemet i ClubAdmin är helt annorlunda uppbyggt än i gamla systemet. Behörigheter är numera kopplade till den roll (funktion) medlemmen har. I praktiken skall man inte längre behöva ändra några behörigheter när väl grundinställningar är gjorda. Varje vanlig medlem kommer att ha läs-behörighet på det mesta men nästan inga skriv-behörigheter. Skriv-behörighet (att kunna uppdatera och lägga in nytt) finns inlagt på alla typer av roller och detta skall spegla det behov just den rollen behöver. IT-samordnaren har full behörighet till allt. Sekreteraren har behörighet till det mesta Närvarorapportören har behörighet till närvaro-delarna samt program Webmaster har behörighet till hemsidan, artiklar mm. Osv Grundbehörigheterna är nu satta med ledning av den erfarenhet projektgruppen har. Visar det sig att dessa skall justeras så kan systemadministratören göra detta. Några ändringar skall alltså inte behöva göras på en klubb- eller distrikts-nivå. I framtida planer för ClubAdmin finns en utökning av dessa grundroller och behörigheter vilket innebär att en klubb skall kunna skapa en egen roll och sätta egna behörigheter på denna. Detta är dock inte infört nu vid starten utan kommer efter sommaren, om så skulle behövas. Det har över tid utvecklats ett annorlunda arbetssätt för IT-samordnare och DITS i Sverige. Dessa har fått en roll som registeransvariga, webbansvarig eller allt-i-allo när det gäller IT. Det finns inget som säger att en data-kille skulle vara bra på att göra hemsidor. Inte heller att han/hon skall sköta personregister. Det kan därför passa i tiden att återföra rutiner som gäller i de flesta andra organisationer, att sekreterare sköter medlemsregistret, en designkunnig sköter hemsidor mm och att IT-samordnaren får den roll som det var tänkt en gång för länge sedan, att vara ett stöd till medlemmar i IT-frågor. REGISTERSÄKERHET OCH REGISTERVÅRD I ett system som ClubAdmin som innehåller många register, måste alla olika krav på registren beaktas och med detta som grund skall behörigheter sättas. Sida 3

4 Inom Rotary har vi redan en begränsad personlig datamängd. Vi har de viktigaste kontaktuppgifterna samt kön och ålder för att kunna ha relevant statistik. Registreringen bygger också på informerat samtycke. Därmed har vi inte några problem med PUL. Utöver denna så har vi rotary-information lagrat på medlemmen I personregister så måste både integritet och säkerhet speciellt beaktas men även ekonomiska aspekter finns att beakta då registrets innehåll kan leda till debitering av medlemmar men också att klubbarna blir debiterade efter registrets innehåll. När det gäller säkerhet måste man beakta att vi har medlemmar med skyddad identitet och denna måste kunna behandlas på ett säkert sätt För att kunna uppnå acceptabel säkerhet, såväl från medlemmars sida som för Rotarys sida, är det därför mycket viktigt att tillgång till, och uppdatering av, personregistret är mycket väl definierat och reglerat. Grunden måste vara att uppdateringsbehörighet för personer skall hållas så snävt som möjligt och att de som har behörigheten har fått rätt instruktioner. ROLLER OCH BEHÖRIGHETER Vid upprättandet av behörigheter måste man skilja på Ansvar och Arbetsuppgifter. Man skall också vara tydlig med att Ansvar inte med automatik betyder att man har det som Arbetsuppgift. I webbtjänsten fanns få regler och med tiden kunde på vissa klubbar alla göra det mesta. De Roller vi måste vara tydliga med att definiera blir då: President Sekreterare Skattmästare IT-samordnare Registeransvarig Executive Secretary Närvarohanterare Webmaster Klubbmästare, klubbkommitté Kommittéansvariga och Kommittédeltagare Revisor, arkivarie m.fl. med ringa behov av uppdateringsbehörighet Vanlig medlem PRESIDENTEN Rollen som klubbpresident är att leda sin klubb, se till att den fungerar effektivt och att den är en bättre klubb när året som president är över. Det finns många arbetsuppgifter presidenten skall göra vilket kan underlättas med ett bra datastöd. Däremot finns inget som säger att presidenten skall sköta något register i våra system. Presidenten har ett huvudansvar för att registren sköts och kan besluta om behörigheter men detta innebär inte att han/hon själv med automatik skall ha höga behörigheter. Sida 4

5 SEKRETERAREN Ansvarsområden och uppgifter som klubbsekreterare kan sammanfattas som: huvudansvar för att hålla medlemsregistret uppdaterat skicka ut meddelanden om klubbmöten, styrelsemöten och kommittésammanträden föra och arkivera protokoll för klubb-, styrelse- och kommittémöten skicka in obligatoriska rapporter till RI och distriktet föra närvaro under möten och skicka månatliga närvarolistor till distriktsguvernören inom 15 dagar efter det sista mötet varje månad utföra andra eventuella uppgifter som vanligtvis tillhör sekreterarposten. Sekreteraren är alltså den som har huvudansvaret för medlemsregistret. Tillsammans med övriga uppgifter ger detta att sekreteraren också bör ha full behörighet till medlemssystemet. I Sverige har dock i många klubbar låtit IT-samordnaren hantera registret men detta bör alltså inte gälla. Om en klubb av olika skäl väljer att delegera hanteringen av personregistret så skall detta ske till en definierad roll. Se om Matrikelansvarig nedan. SKATTMÄSTAREN Skattmästaren uppgift är kort sagt att sköta klubbens finanser. I dagsläget finns inga specifika funktioner i ClubAdmin för detta så skattmästaren behöver inga speciella behörigheter. IT-SAMORDNAREN IT-samordnaren i en klubb skall hjälpa medlemmarna med IT-frågor och svara för utbildningsinsatser i klubben vad avser IT, som då också innefattar medlemssystemet. I denna roll följer att IT-samordnaren måste ha full behörighet men detta innebär inte att han/hon skall sköta registrering av medlemmar. REGISTERVÅRDARE Denna roll, som ersätter rollen som Matrikelansvarig, har som uppgift att, under sekreterarens ansvar, sköta personregistret. EXECUTIVE SECRETARY Denna roll är egentligen ganska diffus i Sverige. Från början fanns den bara i USA där större klubbar hade anställd personal för att sköta registren. Denna personal behövde inte ens vara rotarianer. Dessutom var de inte tidsbegränsade som övriga funktionärer. Rotary Sverige begärde då att denna roll också skulle kunna gälla Sverige. Efter ganska långa diskussioner gick RI med på detta och idag kan alla klubbar utse rollen. Därmed löstes ett problem, att man kunde ha kontinuitet så att man alltid kunde ha behörighet i My Rotary (MAP som det då hette). Rollen Executive Secretary finns nu även i ClubAdmin både på klubb- och distrikts- nivå, och förslagsvis innehas denna roll i 2-3 år eller mer, detta för att på klubb och distriktsnivå få kontinuitet i de frågor och uppgifter som gäller RI. Enkelt uttryckt innebär rollen att vara ett stöd åt guvernörer, distriktsekreterare, presidenter samt klubbsekreterare när det gäller funktioner och information på Sida 5

6 NÄRVARORAPPORTÖR Denna roll är egentligen en sekreterarroll men infördes i Sverige när vi införde närvaro-modulen. Vid den tiden lades mycket arbete på närvaro-registrering och närvaro-rapportering. WEBMASTER Denna roll har haft två betydelser. För klubbar med helt egna hemsidor var det denna person som byggde och fyllde klubbens hemsida. För klubbar med hemsida i Webbtjänsten hade rollen mindre betydelse då sidans utseende var fixt och innehåller matades in som artiklar. I dagens ClubAdmin är förhållandet lika. KLUBBMÄSTARE, KLUBBKOMMITTÉ Klubbmästaren ansvar för att klubbens grundverksamhet fungerar, d.v.s. allt som får klubben att fungera effektivt. I vissa klubbar sköter klubbmästaren närvaroregistreringen på mötet och skulle därför behöva denna behörighet. KOMMITTÉANSVARIGA OCH KOMMITTÉLEDAMÖTER Dessa är ansvariga för olika aktiviteter och med detta så finns behov av att hantera dokument, program, e-postutskick, projekt samt artiklar och de bör därför ha behörighet att hantera dessa. ÖVRIGA FUNKTIONÄRER SOM T.EX. REVISORER, ARKIVARIE MM Dessa roller har behov av att hantera dokument och behöver därför denna behörighet. Sida 6

7 Medlem IT-samordnare President Sekreterare Skattmästare Exec. Sekreterare Registeransvarig Klubbmästare Programansvarig Närvarorapportör Webmaster Kommitté-ansvariga Övriga funktionärer FÖRSLAG PÅ BEHÖRIGHETER OCH ROLLER För att dessa roller skall kunna utföra sina arbetsuppgifter bör behörighetssystemet sättas upp på nedanstående sätt För klubb föreslås dessa behörigheter: Klubb-funktionärer KLUBB L Ja Ja Ja L Ja Ja L L L Ja L L FUNKTIONÄRER L Ja Ja Ja L Ja Ja L L L L L L PERSONER, Registrera/Ändra Ja Ja Ja Ja PROGRAM, Redigera Ja Ja Ja Ja Ja KALENDER L Ja Ja Ja L L L Ja Ja L L Ja Ja NÄRVAROREGISTRERING Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja L PROJEKT, Redigera Ja Ja Ja Ja Ja L ARTIKLAR, Redigera Ja Ja Ja Ja Ja Ja E-POSTLISTOR, Redigera Ja Ja Ja Ja Ja DOKUMENT, Lägga in/ta bort L Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja L Ja Ja Ja GUIDER, använda Ja Ja Ja Ja WEBBPLATS L Ja Ja Ja L Ja Ja L L L Ja Ja Ja STARTPAGE VIEW L Ja Ja Ja L Ja Ja L L L Ja L L PROGRAM L L L L L L L L L L L L L PROJEKT L L L L L L L L L L L L L ARTIKLAR L L L L L L L L L L L L L PERSONER, Registrera Egna data Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja MEDDELANDEN, Skicka-Svara Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja RAPPORTER L L L L L L L L L L L L L Sida 7

8 Medlem IT-samordnare Guvernör Sekreterare Skattmästare Exec. Sekreterare AG Webmaster Distriktsinstruktör Kommitté-ansvariga Övriga funktionärer För Distrikt föreslås dessa behörigheter: Distrikts-funktionärer DISTRIKT L Ja L Ja L Ja L Ja L L L FUNKTIONÄRER L Ja L Ja L L L L L L L PROGRAM REDIGERA Ja Ja Ja Ja Ja Ja KALENDER L Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja NÄRVARO, REG Ja Ja Ja Ja Ja PROJEKT REDIGERA Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja ARTIKLAR REDIGERA Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja E-POSTLISTOR L Ja Ja Ja L L Ja Ja Ja Ja L DOKUMENT L Ja Ja Ja Ja Ja Ja L Ja Ja Ja WEBBPLATS L Ja L Ja L L L PROGRAM L L L L L L L L L L L PROJEKT L L L L L L L L L L L ARTIKLAR L L L L L L L L L L L RAPPORTER L L L L L L L L L L L Sida 8

9 FÖRSLAG TILL ÄNDRADE FUNKTIONÄRSINDELNINGAR KLUBB: Nuvarande funktion Åtgärd Föreslaget namn English name President President President Vice President (har varit pres) Vice President Vice president Tilltr President Tillträdande President President elect Sekreterare Sekreterare Secreatary v Sekreterare vice Sekreterare vice Secreatary Ink Sekreterare Inkommande Sekreterare Incoming Secreatary Skattmästare Skattmästare Treasurer v Skattmästare vice Skattmästare vice Treasurer Styrelseledamot Styrelseledamot Board member Revisor Revisor Auditor Arkivarie Arkivarie Archive IT-samordnare IT-samordnare IT Coordinator v IT-samordnare vice IT-samordnare IT Coordinator Executive Secretary Executive Secretary Executive Secretary Matrikelansvarig Registervårdare Registry Chair Klubbmästare Ordf. Klubbkommittén Chair Club committee Klubbmästare Ledamot Klubbkommittén Member Club committee Programansvarig Ordf. Programkommittén Chair Program committee Ledamot programkommittén Ledamot Programkommittén Member Program committee Närvarorapportör Närvarorapportör Attendancy registrator Webmaster Webmaster Webmaster Kontaktperson klubbtjänst Kontaktperson Fellowship Contact Fellowship Kontaktpers. Medlemsutveckling Ordf. Medlemskommittén Chair Membership committee Ny Kontaktperson Rekrytering Member Recrouting committee Ny Kontaktperson Medlemsvård Member Membership committee Ny Klubbinstruktör Club Instructor Informationsansvarig i klubben Ordf. Info/PR-kommittén Chair Info/PR committee Ny Kontaktperson Media Contact Media Ny Kontaktperson Annonsering Contact Advertising Ny Ordf. Serviceprojekt Chair Service project Kontaktpers. Yrkestjänst Kontaktperson Yrkestjänst Contact Vocational service Kontaktpers. Samhällstjänst Kontaktperson Samhällstjänst Contact Community service Kontaktpers. internationell tjänst Kontaktperson internationell tjänst Contact International service New Generation ansvarig Kontaktperson Nya Generationer Contact New Generations Kontaktperson GSE Kontaktperson VTI Contact VTI Sida 9

10 Kontaktpers. Rotary Foundation Ordf. TRF-kommittén Chair TRF Committee Kontaktpers. Rotary Foundation Ledamot TRF-kommittén Member TRF Committee Ny Kontaktperson PolioPlus Contact Polio Plus Ny Kontaktperson Insamlingar Contact Found Raising Ny Kontaktperson Bidrag Contact Contributions Kontaktperson Läkarbanken Kontaktperson Läkarbanken Contact Läkarbanken Kontaktperson U-Fonden Kontaktperson U-Fonden Contact U-Fonden Past President r Finns som President under år Kontaktpers. Ungdomsutb. r Kontaktperson Ungdomstjänsten utgår Ersättare närvarorapportör r Tillträdande Executive Secretary r Kontaktperson konvention 2006 r Kontaktperson miljö r 2:e v Klubbmästare r Kontaktpers. Utbildn.progr f ungdom r v Kontaktpers. Ungdomsutb. r Präntare r Programassistent r Nominerad pres.(f.d. v Pres080501) r Tillträdande Skattmäster r OBLIGATORISKA FUNKTIONÄRER Som Obligatoriska funktionärer skall räknas: - President Överförs till RI - Sekreterare Överförs till RI - Skallmästare Överförs till RI - Executive Secretary Överförs till RI - Ordf. Medlemskommittén Överförs till RI - Ordf. TRF-kommittén Överförs till RI - IT-samordnare Överförs inte till RI men används i Semda Sida 10

11 DISTRIKT: Nuvarande funktion Åtgärd Föreslaget namn English name Distriktguvernör (DG) Distriktguvernör (DG) Governor Governor Elect (DGE) Governor Elect (DGE) Governor Elect (DGE) Governor nominee (DGN) Governor nominee (DGN) Governor nominee (DGN) Immediate Past Distr Governor (IPDG) Immediate Past Distr Governor (IPDG) Immediate Past Distr Governor (IPDG) Biträdande Guvernör Assisterande guvernör (AG) Assisting govenor Distriktssekreterare Distriktssekreterare District Secretary Ny vice Distriktssekreterare vice District Secretary Ny Föreg. Distriktssekreterare Past District Secretary Distriktskattmästare Distriktskattmästare District Treasurer Övrig distriktfunktionär Ledamot distriktet District Board memeber Distriktsrevisor Distriktsrevisor District Auditor Distriktsarkivarie Distriktsarkivarie District Archive IT-samordnare distriktet IT-samordnare distriktet District IT Coordinator DITS Executive Secretary Executive Secretary Executive Secretary Lagrådsrepresentant Lagrådsrepresentant Council of Legislation representative Ny Ordf. Klubbkommittén Chair Club Committee Webmaster distriktet Webmaster distriktet District Webmaster District Chairman RU Kontaktperson Ungdomsutbyte (DC) District Chair Youth Exchange Kontaktperson Rotary Fellowship Kontaktperson Fellowship Contact fellowship Medlemsutveckling Ordf. melemskapskommitén Chair membship Committee Ledamot medlemsutvecklingskommittén Ledamot Medlemskapskonnittén Member Membership Committee Utbildningsledare Distriktsinstruktör District Instructor Kontaktpers. Rotaract Kontaktperson Rotaract Contact Rotaract Ordförande Alumni Kontaktperson Alumni Contact Alumni Informationsansvarig distriktet Ordf. Info/PR-kommittén Chair Info/PR Committee Kontaktpers. Press Kontaktperson media Contact media Redaktör månadsbrev Redaktör månadsbrev Editor Monthly letter Kontaktperson Rotary Norden Contact Rotary Norden Kontaktpers. Klubbtjänst Ordf. Servicekommittén Chair Service Committee Kontaktpers. Yrkestjänst Kontaktperson Yrkestjänst Contact Vocational service Kontaktpers. Samhällstjänst Kontaktperson Samhällstjänst Contact Community service Kontaktpers. internationell tjänst Kontaktperson Internationell tjänst Contact International service New Generation, ansvarig Kontaktperson Nya Generationer Contact New Generations Ordförande GSE-Kommitté Kontaktperson VTI Contact VTI Ledamot GSE-Kommitté Ledamot VTI-Kommitté Member VTI Committee Kontaktp Rotary Friendship Exchange Kontaktperson RFE Member RFE Committee Sida 11

12 Kontaktpers. RYLA Kontaktperson RYLA Member RYLA Committee Ordförande RF-Kommitté Ordf. TRF-kommittén Chair TRF Committee Ordförande Polio Pluskommittén Kontaktperson Polio Plus Contact Polio Plus Kontaktpers. Stipendier Kontaktperson Stipendier Contact Scholarship Kontaktpers. Läkarbanken Kontaktperson Läkarbanken Contact Doctors bank Kontaktpers. U-fonden Kontaktperson U-fonden Contac U-fond Kontaktperson Kurt Belfrages fond Contact Kurt Belfrages fond Kontaktperson Jubileumsfonden Contact Jubileumsfonden Past District Guvernor (PDG) Är DG på ett tidigare år Kontaktpers. Ryska klubbar Kontaktpers. Lettiska klubbar Eget för 2410 Kontaktperson Rotary mot droger Kontaktperson KRIS Kontaktperson rent vatten Kontaktperson 3H Kontaktperson Inner Wheel Ledamot Lettland Kommitté för RI regelverk och proced Ordförande miljökommittén Inner Wheel. Kontaktperson Kontaktpers. Konvention 2006 Kontaktpers. Världssamhällstjänst Matrikelombud distriktet Guvenörsrepresentant Redaktör veckobrev Ordförande utbildningsprogr f undom Guvernor Nominee (DGNN) Distriktsinstruktör Se Distrikstinstruktör Distriktsrevisor, suppleant PDG-råd Ersättare i distriktråd Ledamot distriktråd Ordförande distriktråd RFE, ansvarig Ledamot RF-Kommitté Kontaktpers. Stipendier Kontaktpers. Undomsutbyte Kontaktperson Ungdomstjänsten Sida 12

13 SRS Nuvarande funktion Åtgärd Föreslaget namn English name Ny SRS Ordförande Chair SRS Ny SRS Sekreterare Secretary SRS Skattmästare SRS Skattmästare Treasurer SRS Styrelseledamot, SRS ideella förening SRS Ledamot Board member SRS Controller SRS Controller Controller SRS Revisor SRS Revisor Auditor SRS Executive Secretary SRS Executive Secretary Executive Secretary SRS Ordförande IT-rådet Ordf. IT-rådet Chair IT-council Ledamot IT-rådet Ledamot IT-rådet Member IT-Council Webmaster Webmaster Webmaster Webredaktör Webredaktör Web Editor SRL Ordf Ordf. Läkarbanken Chair Doctor Banc SRU Ordf Ordf. Rotary Ungdomsutbyte Chair Youth Exchange SKB Minnesfond, Ordf Ordf. K Belfrage Minnesfond Chair K Belfrage Minnesfond U-fonden, Ordf Ordf. U-fonden Char U-fond Ordförande PR/Info-gruppen Ordf. Info/PR-gruppen Chair Info/PR Committee Ledamot PR/Info-gruppen Ledamot Info/PR-gruppen Member Info/PR Committee Rotary Norden, Ordf Ordf. Rotary Norden Chair Rotary Norden Ny Ordf. Medlemsutveckling Chair Membership Committee Ny Ordf. Rotarys Jubileumsfond Chair Rotarys Jubileumsfond Ny Ordf. Shelterbox Sverige Chair Shelterbox Sweden Ordförande, SRS AB Vice ordförande, SRS AB Styrelseledamot, SRS AB Ordförande i Operativa gruppen Ledamot i Operativa Gruppen Vice ordförande IT-Rådet Vice ordförande PR/info-gruppen IT/Matrikelansvarig Ordförande Matrikelkommittén Ledamot Matrikelkommittén Styrelseordförande, SRS ideella före Vice styrelseordförande, SRS ideella Adj. Styrelseledamot Ledamot IT-rådets VU Rotarys Fredsstipendium Sida 13

Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål

Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål Stödja och stärka klubbarna Främja innovation och flexibilitet i klubbarna Uppmuntra klubbarna att delta i aktiviteter inom olika tjänstegrenar Främja

Läs mer

Rotary Distrikt Strategiplan

Rotary Distrikt Strategiplan Rotary Distrikt 2410 Strategiplan 2016-2021 ROTARY Service Above Self RI-president John F. Germ tema 2016-2017 1 Vi sätter Rotaryklubbens medlem i centrum VISION 2021 Rotary är ett vitalt, välsett och

Läs mer

Välkommen till årets PETS i Nacka!

Välkommen till årets PETS i Nacka! ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2370 Lars Olof Nilsson Guvernör 2016-2017 KALLELSE med SLUTLIGT PROGRAM President Elect Training Seminar (PETS), Distriktssamråd och Distriktsfondens budgetmöte Välkommen

Läs mer

Distriktsfunktionärer 2015-2016. Distrikt 2410 Per Anders Dahlström Augusti 2015

Distriktsfunktionärer 2015-2016. Distrikt 2410 Per Anders Dahlström Augusti 2015 Distriktsfunktionärer 2015-2016 Distrikt 2410 Per Anders Dahlström Augusti 2015 1. Klubbtjänsten - guvernörer Monica Bengtsson Kalmar-Norra RK Janis Andersons Riga Hanza RK Ulf Gustafsson Borensbergs RK

Läs mer

Strategidokument. Rotary International Distrikt 2400 för 2017/18

Strategidokument. Rotary International Distrikt 2400 för 2017/18 1 Strategidokument 2017-02-18 Rotary International Distrikt 2400 för 2017/18 Detta dokument skall vara ett redskap för optimering av distriktets resurser, att skapa överblick och vara ett stöd till distriktets

Läs mer

Klicka här för att ändra format. Trollhättan-Strömkarlen. Rotaryklubb 2013-06-10 1. 2013-06-10 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb Per Frykner 1

Klicka här för att ändra format. Trollhättan-Strömkarlen. Rotaryklubb 2013-06-10 1. 2013-06-10 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb Per Frykner 1 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb 2013 2014 2013-06-10 1 2013-06-10 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb Per Frykner 1 Presidentbyte Tillträdande President Per Frykner, 38 år Medlem i Rotary sedan 2007

Läs mer

NYHETSBREV. Tänk om jag vore ung igen. Våra erbjudanden till unga. Polio Update. Våra egna erbjudanden. Då skulle jag..

NYHETSBREV. Tänk om jag vore ung igen. Våra erbjudanden till unga. Polio Update. Våra egna erbjudanden. Då skulle jag.. Våra erbjudanden till unga OM DG VORE UNG IGEN, DÅ SKULLE MÅNADSTEMAN VI TAR UPP DE AKTUELLA MÅNADERNA Våra egna erbjudanden ROTARY GLOBAL REWARDS DU MISSAR VÄL INTE FÖRMÅNERNA? Polio Update EN LITEN UPPDATERING

Läs mer

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB Distrikt 2360 Stiftad 1955 Dessa stadgar ersätter de stadgar som tidigare gällt för Göteborg Hisingens Rotaryklubb. 1 Utöver vad som är stadgat i Enhetlig grundlag

Läs mer

Ansvarsområden och arbetsordning för Valberedning, Ämbetsmän och övriga funktionärer

Ansvarsområden och arbetsordning för Valberedning, Ämbetsmän och övriga funktionärer 1(6) Malmö Södra Rotaryklubb Valberedningen Ansvarsområden och arbetsordning för Valberedning, Ämbetsmän och övriga funktionärer består av föregående års president och tillträdande president. skall påbörja

Läs mer

Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör.

Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör. 1 Verksamhetsrapport för året 2014-15 Distrikt 2330 Inledning Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör. RI presidentens tema RI president detta år har

Läs mer

Guvernörens Nyhetsbrev

Guvernörens Nyhetsbrev Guvernörens Nyhetsbrev Distrikt 2400 Nr. 8 juni 2017 Hej alla medlemmar i D-2400! Ängelholm 2017-06-01 Kontaktadresser 2016-2017 Vi börjar närma oss slutet på Rotaryåret 2016 2017. Kvarstår några klubbaktiviteter

Läs mer

Stadgar för Kalmar Rotaryklubb

Stadgar för Kalmar Rotaryklubb Stadgar för Kalmar Rotaryklubb Paragraf Sida 1 Val av styrelse och revisorer 1 2 Styrelse 1 3 Styrelsens åligganden 1 4 Övriga tjänster utanför styrelsen 2 5 Möten 2 6 Medlemsavgifter 2 7 Omröstning 3

Läs mer

2 Område och gränser De territoriella gränserna för klubben är i princip lika med Eksjö kommuns gränser. Klubbens säte är Eksjö kommun.

2 Område och gränser De territoriella gränserna för klubben är i princip lika med Eksjö kommuns gränser. Klubbens säte är Eksjö kommun. Sida 1 (8) Stadgar för Eksjö Gamla Stan Rotaryklubb Stadgar antagna 2012 06 29 vid verksamhetsmöte. ALLMÄNT 1 Namn Klubbens namn är Eksjö Gamla Stan Rotary Klubb. Klubben är registrerad som Eksjö Gamla

Läs mer

Rotary President Elect Training Seminar, PETS

Rotary President Elect Training Seminar, PETS Guvernörens månadsbrev nr 8 2016-2017 Distrikt 236 0 Orust, månadsskiftet februari-mars 2016 2017 Till alla medlemmar i distrikt 2360 Här kommer lite om februari samt information om vad som är på gång

Läs mer

Guvernörens Nyhetsbrev

Guvernörens Nyhetsbrev Guvernörens Nyhetsbrev Distrikt 2400 Nr. 7 april 2017 Hej alla medlemmar i D-2400! Ängelholm 2017-04-03 Kontaktadresser 2016-2017 Vårens aktiviteter är i full gång. Den 18:e mars genomfördes årets PETS,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Rotaryåret 2016-2017 Innehållsförteckning Rotary International... 3 Distriktets måluppfyllelse... 4 Medlemsutvecklingskommittén... 4 PR kommittén... 5 Kommittén för yrkes- och samhällstjänst...

Läs mer

Nyhetsbrev, maj 2016, nr 11 Innehåll

Nyhetsbrev, maj 2016, nr 11 Innehåll . Nyhetsbrev, maj 2016, nr 11 Innehåll Inledning Rotarymånaden maj Lagrådet 2016 Distriktets medlemsutveckling Tips på Global Grant Club Visioning Convention i Seoul, Sydkorea Guvernörsskifte i Gränna

Läs mer

Stadgar och handbok för klubbar

Stadgar och handbok för klubbar Inner Wheel Sverige Stadgar och handbok för klubbar Svenska Inner Wheel Rådet 2010 2011 Innehåll KLUBBSTADGAR... 3 1 Namn... 3 2 Verksamhetsår... 3 3 Styrelse... 3 4 Nominering, val och befattningstid...

Läs mer

Bilaga 2: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet

Bilaga 2: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet Bilaga 2: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet Att gå igenom den här handboken innan du deltar i distriktssamrådet hjälper dig att förbereda dig för din utbildning, som bland annat inkluderar handledda

Läs mer

Lars Olof Nilsson DG Nacka RK

Lars Olof Nilsson DG Nacka RK Distrikt 2370 Lars Olof Nilsson DG 2016-2017 Nacka RK 23 februari 1905 i Chicago...möttes 4 herrar Lokala projekt De första lokala projekten genomfördes av Rotaryklubben i Chicago1907. Man köpte en ny

Läs mer

MÅL- OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING för LUND ROTARYKLUBB

MÅL- OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING för LUND ROTARYKLUBB Klubb: 13308 Distrikt: 2390 MÅL- OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING 2017-2018 för LUND ROTARYKLUBB INLEDNING Enligt Stadgar för Lund Rotary Club/Lund Rotaryklubb antagna den 25 april 2014, se /1/, gäller att "1.

Läs mer

BASFAKTA FÖR DIG SOM ÄR ROTARIAN

BASFAKTA FÖR DIG SOM ÄR ROTARIAN 1 (8) BASFAKTA FÖR DIG SOM ÄR ROTARIAN Rotarys syfte är att verka för tjänandets ideal som grundval för all rättskaffens gärning och särskilt att uppmuntra och främja: 1. Personlig bekantskap som ett medel

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Rotary Foundation: Översikt. Rotary Foundation seminarium Hans Johansson /28

Rotary Foundation: Översikt. Rotary Foundation seminarium Hans Johansson /28 Rotary Foundation: Översikt Rotary Foundation seminarium Hans Johansson 2015-11-14/28 The Rotary Foundation är fristående men har lagrådet gemensamt med Rotary International TITLE 2 Rotary Foundation ger

Läs mer

Protokoll från årsmöte söndagen 23 oktober 2016, Distrikt 2400 Margreteorps gästgivaregård, Ängelholm.

Protokoll från årsmöte söndagen 23 oktober 2016, Distrikt 2400 Margreteorps gästgivaregård, Ängelholm. Distrikt 2400 Protokoll från årsmöte söndagen 23 oktober 2016, Distrikt 2400 Margreteorps gästgivaregård, Ängelholm. 1. Årsmötets öppnande. DG Tom Nilsson, Ängelholm-Luntertun RK, hälsade välkommen och

Läs mer

Rotary Basics. www.rotary.org/sv/rotarybasics. Din vägledning till hur du engagerar dig i Rotary

Rotary Basics. www.rotary.org/sv/rotarybasics. Din vägledning till hur du engagerar dig i Rotary Rotary Basics www.rotary.org/sv/rotarybasics Din vägledning till hur du engagerar dig i Rotary Välkommen till Rotary! Du tillhör nu ett globalt nätverk av frivilliga från företag, yrkesliv och samhället.

Läs mer

1 Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Ekenäs rotaryklubb och dess hemort är Ekenäs.

1 Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Ekenäs rotaryklubb och dess hemort är Ekenäs. EKENÄS ROTARYKLUBB ALLMÄNT 1 Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Ekenäs rotaryklubb och dess hemort är Ekenäs. 2 Medlemskap i Rotary International Ekenäs rotaryklubb är medlem i Rotary International.

Läs mer

Distriktsteam 2015-2016 Presentation

Distriktsteam 2015-2016 Presentation 2015-10-24 Innehåll Staffan Lyttkens 3 Claes Nilsson 3 Anne-marie Flood 3 Gun-Marie Guje Östedt-Axelsson 4 Solveig Nilsson 4 Anna König 4 Göran Schultz 5 Britt Hernell 5 Ingrid Ståhl 5 Bengt Svedenberg

Läs mer

Protokoll från årsmöte söndagen den 4 oktober 2015 i D2400, Immanuelskyrkans konferenslokal, Halmstad.

Protokoll från årsmöte söndagen den 4 oktober 2015 i D2400, Immanuelskyrkans konferenslokal, Halmstad. Protokoll från årsmöte söndagen den 4 oktober 2015 i D2400, Immanuelskyrkans konferenslokal, Halmstad. 1. Årsmötets öppnande. DG Christer Harplinger, Halmstad-Gamletull RK, hälsade välkommen och förklarade

Läs mer

Guvernörens månadsbrev nr Distrikt Till alla medlemmar i distrikt 2360

Guvernörens månadsbrev nr Distrikt Till alla medlemmar i distrikt 2360 Guvernörens månadsbrev nr 9 2016-2017 Distrikt 236 0 Orust april 2017 Till alla medlemmar i distrikt 2360 Här kommer lite om mars och april samt information om vad som är på gång framöver. Rotary President

Läs mer

SRS Vårårsmöte

SRS Vårårsmöte SRS Vårårsmöte 2016-05-13 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel, Stockholm Tid: 09.00 15.00 Närvarande: Distriktsguvernörer 2320 Lillemor Karlström t o m 12 2330 Suzan Stenberg 2340 Göran Samuelsson 2350

Läs mer

Handboken för klubbens medlemskommitté

Handboken för klubbens medlemskommitté Handboken för klubbens medlemskommitté En del av Informationspaket för klubbens ämbetsmän 226B-SV (512) Innehåll Inledning 1 Kommitténs roll och ansvarsområden...3 Medlemsutveckling...4 Mångfald...7 Klubbens

Läs mer

VECKOBREV. Alla klubbar tar paus under jul- och nyårsledigheter. Återvänder med lunchmöten och program vecka 2.

VECKOBREV. Alla klubbar tar paus under jul- och nyårsledigheter. Återvänder med lunchmöten och program vecka 2. ESKILSTUNA REKARNE ROTARYKLUBB Lunchmöte den 14 december 2016 Antal närvarande medlemmar; 8 Antal gäster; 2 Totalt; 10 VECKOBREV Föredrag/program: Bevakning Hur kan jag bidra Bank- och plusgiro Använd

Läs mer

Översättning av utdrag ur Protokollet från det 8:e Europamötet 3 6 juli 2014 i Malmö gällande diskussionen av Proposals (paragraf 4)

Översättning av utdrag ur Protokollet från det 8:e Europamötet 3 6 juli 2014 i Malmö gällande diskussionen av Proposals (paragraf 4) Översättning av utdrag ur Protokollet från det 8:e Europamötet 3 6 juli 2014 i Malmö gällande diskussionen av Proposals (paragraf 4) Förslag diskussion Förslag framlagda av IIWs styrelse MOTION 1 Ingen

Läs mer

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet För distriktssamrådet När du funderar över de här frågorna bör du prata med avgående och tillträdande klubbledare för att jämföra åsikter. Vilka uppgifter har klubbens

Läs mer

LED. DITT DISTRIKT Guvernörens 2015-16 233-SV (514)

LED. DITT DISTRIKT Guvernörens 2015-16 233-SV (514) LED DITT DISTRIKT Guvernörens 2015-16 233-SV (514) Detta är 2014 års utgåva av Led ditt distrikt: Guvernören referenshandbok och arbetsbok för GETS för de distriktsguvernörer som tjänstgör under Rotaryåret

Läs mer

PR och kommunikation. PETS Rotary Distrikt 2370

PR och kommunikation. PETS Rotary Distrikt 2370 PR och kommunikation PETS Rotary Distrikt 2370 När någon frågar dig om vad Rotary är. Vad svarar du då??? Rotary organisation RI President KR Ravindran Rotary Director ansvarig för 2 Zoner var Per Höjen

Läs mer

CEREMONI FÖR INSTALLATION AV LIONKLUBBENS TJÄNSTEMÄN

CEREMONI FÖR INSTALLATION AV LIONKLUBBENS TJÄNSTEMÄN CEREMONI FÖR INSTALLATION AV LIONKLUBBENS TJÄNSTEMÄN NOTERA: Innan mötet inleds bör installerande tjänsteman (vanligen närmast föregående klubbpresident) utse en assistent. Denna assistent bör bekanta

Läs mer

Handboken för klubbkommittén för serviceprojekt

Handboken för klubbkommittén för serviceprojekt Handboken för klubbkommittén för serviceprojekt En del av Informationspaket för klubbens ämbetsmän 226D-SV (512) Innehåll Inledning 1 Kommitténs roll och ansvarsområden...3 Genomföra serviceprojekt...4

Läs mer

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Till dig som är nyfiken på vad ett medlemskap i Rotary kan ge. En introduktion till Rotary och Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Detta är Rotary Rotary är en internationell

Läs mer

Klubbsekreterarens handbok

Klubbsekreterarens handbok Klubbsekreterarens handbok En del av Informationspaket för klubbens ämbetsmän 229-SV (512) Innehåll Inledning 1 Roll och ansvarsområden...3 Bokföring...4 Korrespondens...6 Distriktskonferensen...7 RI Convention...7

Läs mer

Stadgar och handbok för distrikt

Stadgar och handbok för distrikt Inner Wheel Sverige Stadgar och handbok för distrikt Stadgar och handbok Svenska Inner Wheel Rådet 10 2011 Innehåll DISTRIKTSSTADGAR... 3 1 Namn... 3 2 Verksamhetsår... 3 3 Styrelse... 3 4 Nominering,

Läs mer

Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360

Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360 Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360 DG Rosmarie Gäcke Herbst nr 1-2 juli-augusti 2011 Välkomna till nya Rotaryåret 2011-2012! Nu tar jag över uppdraget som guvernör i Distrikt 2360. Nya Rotaryämbetsmän

Läs mer

Rotaryåret 2015-2016. DGE #2330 Suzan Stenberg Verksamhetsplan

Rotaryåret 2015-2016. DGE #2330 Suzan Stenberg Verksamhetsplan Rotaryåret 2015-2016 DGE #2330 Suzan Stenberg Verksamhetsplan Årets Tema 2015-2016 Bli en gåva till världen Alla har vi något att ge vilka vi än är och var vi än befinner oss i livet. Vi kan ge av vår

Läs mer

Klubbpresidentens handbok

Klubbpresidentens handbok Klubbpresidentens handbok 222-SV (312) Innehåll Inledning 1 Förstå dina uppgifter...4 Tillträdande klubbpresidentens uppgifter...5 Klubbpresidentens uppgifter...6 Klubbens ledarskapsplan...7 Uppmaning

Läs mer

Guvernörens Månadsbrev

Guvernörens Månadsbrev Guvernörens Månadsbrev DG Rydebo Distrikt 2360 NR 11 Maj 2011 Rotaryvänner! Miniseminarium i Ljungskile Den 17 april träffades över 30 rotarianer i Ljungskile för att delta i det Miniseminarium som guvernör

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014-2015. Distrikt 2400. Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sid 1

Verksamhetsberättelse för 2014-2015. Distrikt 2400. Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sid 1 Verksamhetsberättelse för 2014-2015 Distrikt 2400 Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sid 1 Innehåll Verksamhet Guvernörens verksamhetsberättelse TRF The Rotary Foundation RFE Rotary Friend

Läs mer

End polio now. Guvernörens Månadsbrev. District November Innehåll. Artiklar: RYLA End polio now ROTARYVISION 2020, nästa steg

End polio now. Guvernörens Månadsbrev. District November Innehåll. Artiklar: RYLA End polio now ROTARYVISION 2020, nästa steg Guvernörens Månadsbrev District 2400 - November 2010 Innehåll Artiklar: RYLA End polio now ROTARYVISION 2020, nästa steg End polio now Notiser: Utbildningar genomförda - Utbildningstillfällen 2, 4 och

Läs mer

Godby Rotaryklubb Stadgar

Godby Rotaryklubb Stadgar Stadgar för Godby Rotaryklubb (District 1410, Club No. 9928) Stadgarna antagna vid klubbmöte den 17 juni 2004. (Klubben upptagen som medlem i Rotary International den 12 september 1965) 1. Val av styrelsemedlemmar

Läs mer

UTKAST. Förord. Den är inte tänkt som en lärobok men kan mycket väl användas som kursdokumentation.

UTKAST. Förord. Den är inte tänkt som en lärobok men kan mycket väl användas som kursdokumentation. Handbok för ClubAdmin UTKAST Förord. Denna handbok är primärt framtagen som stöd för klubbens och distriktets IT-samordnare. Den kan också användas av övriga medlemmar, som dock får vara medveten om att

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009-2010

Verksamhetsberättelse 2009-2010 Verksamhetsberättelse 2009-2010 Sollentuna-Tureberg Rotaryklubb Inför årsmötet 14 dec 2010 Styrelsen Helena, Bengt, Marie Valberedning Marie Hillström Tillträdande President + PR/kommunikation Claes-Göran

Läs mer

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10 Distrikt 2380 SERVCE ABOVE SELF GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10 Rotarykamrater! Tiden går fort och det är mycket som händer. Det är fullt med aktiviteter i klubbarna runt om i distriktet.

Läs mer

Södertälje Östra Rotaryklubb

Södertälje Östra Rotaryklubb Hemsidepresentation av Lennart Axhamn för Södertälje Östra Rotaryklubb Lennart Axhamn Önnemovägen 9 14653 Tullinge Tel 08 7780630 Mob 070 710 1140 Programverksamheten Artiklar Avrundning 2 Vårt gamla IT-system

Läs mer

OBS Detta dokument innehåller svaren

OBS Detta dokument innehåller svaren Svenska Inner Wheel Rådet OBS Detta dokument innehåller svaren Grupparbete på Informationsmöte i Frösundavik,Solna den 9-10 augusti 2014 Frågor från Matrikel 2014 2015 + några andra frågor Frågorna bör

Läs mer

GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513)

GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513) GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513) Innehåll Inledning 1 Ansvarsområden och strategisk planering Tillträdande distriktsguvernörens ansvarsområden...1.1 Distriktsguvernörens ansvarsområden...1.2 Ditt

Läs mer

Guvernörens Månadsbrev

Guvernörens Månadsbrev Välkomna till ett nytt Rotaryår 2012-2013 DG Stefan Ericson Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360 nr 1-2 Juli/Augusti 2012 Vi drömde alla om sol och värme och lata dagar vid stranden. Verkligheten blev

Läs mer

Så bildas en ny klubb

Så bildas en ny klubb Så bildas en ny klubb Handbok för distriktsguvernören och distriktsguvernörens speciella representant Bilda nya klubbar Medlemsvård Rekrytering Medlemsutveckling och medlemstillväxt Innehåll 1 Introduktion...1

Läs mer

Bilaga 4: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet

Bilaga 4: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet Bilaga 4: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet Gå igenom de här frågorna innan du deltar i distriktssamrådet. Utbyt åsikter med avgående och tillträdande klubbledare. Vilka är de främsta uppgifterna

Läs mer

ESKILSTUNA REKARNE ROTARYKLUBB VECKOBREV. Lunchmöte den 18 januari Föredrag/program: Lars Tull. Rotary i Norden.

ESKILSTUNA REKARNE ROTARYKLUBB VECKOBREV. Lunchmöte den 18 januari Föredrag/program: Lars Tull. Rotary i Norden. ESKILSTUNA REKARNE ROTARYKLUBB Lunchmöte den 18 januari 2017 Antal närvarande medlemmar; 23 Antal gäster; 1 Totalt; 24 VECKOBREV Föredrag/program: Lars Tull Vår egen Lars Tull bjöd på sina musikaliska

Läs mer

2013 Referenshandbok om Rotarys riktlinjer

2013 Referenshandbok om Rotarys riktlinjer PROCEDURHANDBOKEN 2013 Referenshandbok om Rotarys riktlinjer PROCEDURHANDBOKEN 2013 Referenshandbok om Rotarys riktlinjer INNEHÅLL: Rotary Internationals grundlagsdokument Grundlag för Rotary International

Läs mer

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet För distriktssamrådet När du funderar över de här frågorna bör du prata med avgående och tillträdande klubbledare för att jämföra åsikter. Vilka är PR-kommitténs uppgifter

Läs mer

2013-03-08. Hej, Här ser ni skillnaden mellan den GAMLA logotypen (t v) och den NYA logotypen (t h) i fyrfärg. Nyhetsbrev mars 2013

2013-03-08. Hej, Här ser ni skillnaden mellan den GAMLA logotypen (t v) och den NYA logotypen (t h) i fyrfärg. Nyhetsbrev mars 2013 Page 1 of 5 Nyhetsbrev mars 2013 Ser du inte nyhetsbrevet? Läs det i din webbläsare. Nyhetsbrev mars 2013 Hej, Här kommer mars månads nyhetsbrev från oss på kontoret. Var vänlig sprid det till alla medlemmar

Läs mer

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) är en yrkesförening för sjuksköterskor som har eller genomgår specialistutbildning till distriktssköterska.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE Dessa riktlinjer ges ut av Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) som hjälpmedel för styrelsearbetet i de lokala distriktssköterskeföreningarna. Riktlinjerna uppdateras

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Ta fram en aktivitetsplan för det kommande Rotaryåret

Ta fram en aktivitetsplan för det kommande Rotaryåret 1 Klubb- och medlemsutveckling Ta fram en aktivitetsplan för det kommande Rotaryåret Inom varje Rotaryklubb skall det finnas en Medlemsutvecklingskommitté, som leds av en ordförande och som har ansvaret

Läs mer

Detta är 2015 års utgåva av Led din klubb: PR-kommittén, handboken för ordförande i klubbarnas PR-kommittéer som tjänstgör under åren 2016-17,

Detta är 2015 års utgåva av Led din klubb: PR-kommittén, handboken för ordförande i klubbarnas PR-kommittéer som tjänstgör under åren 2016-17, Detta är 2015 års utgåva av Led din klubb: PR-kommittén, handboken för ordförande i klubbarnas PR-kommittéer som tjänstgör under åren 2016-17, 2017-18 och 2018-19. Informationen i den här publikationen

Läs mer

INFORMATIONSTEKNOLOGI

INFORMATIONSTEKNOLOGI Kapitel 7 INFORMATIONSTEKNOLOGI Allmän information Information Technology Division är i första hand en service- och produktionsdivision. Divisionens syfte är att tillhandahålla tekniska tjänster som effektiviserar

Läs mer

Procedurhandboken 2010. Referenshandbok för rotaryledare

Procedurhandboken 2010. Referenshandbok för rotaryledare Procedurhandboken 2010 Referenshandbok för rotaryledare Procedurhandboken 2010 Referenshandbok för Rotaryledare INNEHÅLLER: Rotary Internationals grundlagsdokument Grundlag för Rotary International Stadgar

Läs mer

Stadgar Forum Vänersborg

Stadgar Forum Vänersborg Stadgar Forum Vänersborg 1 Föreningens firma Föreningens firma är Forum Vänersborgs Stad ekonomiska förening. Föreningens namn är Forum Vänersborg. 2 Ändamål, vision och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16 Styrelseposter i verksamhetsåret 15/16 Samtliga styrelseposter skriver testamente till sin efterträdare samt ser till att dela dessa med samtliga i styrelsen. Avgående styrelsemedlem ska finnas tillgänglig

Läs mer

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM Kapitel 1 DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM I dagens snabbt föränderliga värld måste medlemmarna förena familj, arbete och frivilliginsatser. Med anledning av att distriktsguvernörens roll är komplex och krävande

Läs mer

Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf BALANSBOK

Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf BALANSBOK Rotary Internationalin piiri 1410 ry BALANSBOK 30.6.2016 Bokslut för räkenskapsperioden 1.7.2015-30.6.2016 Innehållsförteckning sidan Verksamhetsberättelse 2 Balansräkning 3 Resultaträkning 4 Noter 5 Datum

Läs mer

Lydnads/Bruks-sektor

Lydnads/Bruks-sektor Ordförande Tillsammans med sekreterare göra upp dagordning inför varje möte. Planera, genomföra och leda styrelsemöten och klubbmöten. Se till att alla som vill, kan framföra sin åsikt, idé och liknande

Läs mer

Strategisk plan. Karlskoga-Nobel Rotaryklubb Klubb nr. 13007, distrikt 2340

Strategisk plan. Karlskoga-Nobel Rotaryklubb Klubb nr. 13007, distrikt 2340 Strategisk plan ( Ref. Klubbpresidentens handbok (222-SV), utg. 2012) för Karlskoga-Nobel Rotaryklubb Klubb nr. 13007, distrikt 2340 Rotaryåret 2015/2016 Version 1.0 Inledning Denna strategiska plan för

Läs mer

NORMALSTADGAR för Lions Club i MD 101

NORMALSTADGAR för Lions Club i MD 101 NORMALSTADGAR för Lions Club i MD 101 Dessa normalstadgar har antagits av Riksmötet 1995 i Skellefteå att gälla från och med 1 juli 1995 och har ändrats av Riksmötet i Borås 1997, Halmstad 2005, Åre 2013

Läs mer

Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf BALANSBOK 30.6.2014

Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf BALANSBOK 30.6.2014 s. 1/6 Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf BALANSBOK 30.6.2014 Bokslut för räkenskapsperioden 1.7.2013-30.6.2014 Innehållsförteckning sivu Balansräkning 2 Resultaträkning

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

Guvernörens Månadsbrev

Guvernörens Månadsbrev DG Stefan Ericson Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360 nr 9 Mars 2013 Rotaryvänner! När jag sitter och skriver detta skiner solen genom fönstret och ger en känsla av annalkande vår. För mig är Mars månad

Läs mer

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet vi får den styrelse vi förtjänar Vi får de ledare vi förtjänar! Arne Karlsson Kort presentation Augusti 1976 Valberedningens plats i Förbundet Revisorer

Läs mer

Stadgar GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER

Stadgar GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Sida 1/5 Stadgar GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER 1 Namn och uppdrag I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA Ägare: Idrottsföreningen Friskis & Svettis JÄRFÄLLA Datum: 2003-02-02 Sid 1 av 7 1. Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS

Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS 1 Inledning 1.1 Styrelsen är organiserad i enlighet med stadgarna och är förutom Föreningsstämman det högsta beslutande organet i TBSS samt har det

Läs mer

ROTARY DISTRIKT Verksamhetsberättelse och årsredovisning

ROTARY DISTRIKT Verksamhetsberättelse och årsredovisning ROTARY DISTRIKT 2410 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2016-2017 2 INLEDNING Stort tack Stort tack till alla i vårt distrikt som gjort detta Rotary-år så bra som det faktiskt blev. I denna årsredovisning

Läs mer

SFIR Svenska Föreningen för Immaterialrätt

SFIR Svenska Föreningen för Immaterialrätt Svenska Föreningen för Immaterialrätt Protokoll från extra föreningsstämma i Svenska Föreningen för Industriellt Rättskydd den 31 augusti 2011 kl. 13.00 på Armémuseum 1 Den extra föreningsstämman öppnas

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg 1. Föreningens firma Föreningens firma är Reningsborg. 2. Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen är en hjälporganisation på kristen grund och är organiserad

Läs mer

Standardstadgar för klubbar D21 Distriktsmöte maj 2015 Sida 1

Standardstadgar för klubbar D21 Distriktsmöte maj 2015 Sida 1 STANDARDSTADGAR FÖR KLUBBAR I DISTRIKT 21 AV ZONTA INTERNATIONAL Nedan finns nuvarande standardstadgar i vänster kolumn och ändringar i höger kolumn. Ny lydelse av 3, 4, 5, 6, 7 och 8 har beslutats av

Läs mer

Ronneby Rotaryklubb Årsmöte Välkomna till Ronneby Rotaryklubbs årsmöte 2015!

Ronneby Rotaryklubb Årsmöte Välkomna till Ronneby Rotaryklubbs årsmöte 2015! Välkomna till Ronneby Rotaryklubbs årsmöte 2015! Förslag till Dagordning 1 - Mötets öppnande 2 - Antal närvarande klubbmedlemmar 3 - Godkännande av föreslagen dagordning 4 - Val av ordförande för årsmötet

Läs mer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Förbundsstyrelsen har vid styrelsemötet den 2 april 2016 fastställt att detta dokument ska gälla som arbetsordning

Läs mer

ROTARY DISTRIKT Verksamhetsberättelse för

ROTARY DISTRIKT Verksamhetsberättelse för ROTARY DISTRIKT 2410 Verksamhetsberättelse för 2016-2017 2 INLEDNING Stort tack Stort tack till alla i vårt distrikt som gjort detta Rotary-år så bra som det faktiskt blev. I denna årsredovisning kan Ni

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

4. Val av justerare Per-Eric Peje Josefsson LC Bålsta valdes till justerare för mötet.

4. Val av justerare Per-Eric Peje Josefsson LC Bålsta valdes till justerare för mötet. 1. Mötets öppnade Mötet öppnades av DG Stig Lundqvist som hälsade alla välkomna till Tierp. 2. Val av ordförande att leda mötet Stig Lundqvist valdes till ordförande för mötet. 3. Val av sekreterare DS

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde

Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde KODEN för Aktiva Seniorer Skövde Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde Föreningen beslutar på föreningsstämma att arbeta efter KODEN, som är en verksamhetsbeskrivning och ett styrdokument. Syfte

Läs mer

LP Norrtälje Rolf Hammarberg önskade alla välkomna till Norrtälje Han berättade om Roslagens Huvudstad Norrtälje och dess historia genom århundraden.

LP Norrtälje Rolf Hammarberg önskade alla välkomna till Norrtälje Han berättade om Roslagens Huvudstad Norrtälje och dess historia genom århundraden. LP Norrtälje Rolf Hammarberg önskade alla välkomna till Norrtälje Han berättade om Roslagens Huvudstad Norrtälje och dess historia genom århundraden. 1. Mötets öppnade Mötet öppnades av DG Stig Lundqvist

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT 2360 året 2013 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT 2360 året 2013 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT 2360 året 2013 2014 Distriktsguvernör Anna-Carin Dettner, Majorna Göteborg Rotary Klubb Året som distriktsguvernör har varit intressant, inspirerande, utmanande och mycket

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer