2013 Referenshandbok om Rotarys riktlinjer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013 Referenshandbok om Rotarys riktlinjer"

Transkript

1 PROCEDURHANDBOKEN 2013 Referenshandbok om Rotarys riktlinjer

2 PROCEDURHANDBOKEN 2013 Referenshandbok om Rotarys riktlinjer INNEHÅLL: Rotary Internationals grundlagsdokument Grundlag för Rotary International Stadgar för Rotary International Enhetlig grundlag för Rotaryklubbar Andra legala dokument Rekommenderade stadgar för Rotaryklubbar Stadgar för Rotary Internationals Rotary Foundation Inregistreringsurkund för Rotary Foundation (utdrag) Copyright 2013 Rotary International One Rotary Center 1560 Sherman Avenue Evanston, IL USA Alla rättigheter förbehållna.

3 Kalender för JULI M TI O TO F L S NOVEMBER M TI O TO F L S MARS M TI O TO F L S Kalender för JULI M TI O TO F L S AUGUSTI M TI O TO F L S DECEMBER M TI O TO F L S APRIL M TI O TO F L S AUGUSTI M TI O TO F L S SEPTEMBER M TI O TO F L S JANUARI M TI O TO F L S MAJ M TI O TO F L S SEPTEMBER M TI O TO F L S OKTOBER M TI O TO F L S FEBRUARI M TI O TO F L S JUNI M TI O TO F L S OKTOBER M TI O TO F L S NOVEMBER M TI O TO F L S DECEMBER M TI O TO F L S JANUARI M TI O TO F L S FEBRUARI M TI O TO F L S MARS M TI O TO F L S APRIL M TI O TO F L S MAJ M TI O TO F L S JUNI M TI O TO F L S Kalender för JULI M TI O TO F L S NOVEMBER M TI O TO F L S MARS M TI O TO F L S AUGUSTI M TI O TO F L S DECEMBER M TI O TO F L S APRIL M TI O TO F L S SEPTEMBER M TI O TO F L S JANUARI M TI O TO F L S MAJ M TI O TO F L S OKTOBER M TI O TO F L S FEBRUARI M TI O TO F L S JUNI M TI O TO F L S

4 PROCEDURHANDBOKEN Referenshandbok om Rotarys riktlinjer Syftet med Procedurhandboken är att hjälpa Rotarys ledare att förstå de Rotarypolicyer och procedurer som är mest relevanta för deras roller. De gula sidorna innehåller aktuella policyer och styrdokument, inklusive: RI:s grundlag RI:s stadgar Enhetlig grundlag för Rotaryklubbar Rekommenderade stadgar för Rotaryklubbar Stadgar för Rotary Internationals Rotary Foundation Utdrag ur inregistreringsurkund för Rotary Foundation. De vita sidorna i handboken innehåller beskrivningar av dessa policyer och rutiner. Procedurhandboken utkommer vart tredje år efter lagrådet som äger rum var tredje år. Ett exemplar tillhandahålls till alla Rotaryklubbar och RI-ämbetsmän. Om frågor skulle uppkomma om vad som menas eller hur ett textavsnitt i handboken, inklusive RI:s grundlagsdokument och andra legala dokument, ska tolkas, är den engelska versionen den officiella texten. Om du behöver hjälp med policyfrågor ber vi dig kontakta din CDS-representant ( John Hewko Generalsekreterare

5

6 INNEHÅLL Hänvisningar i texten Del 1 Struktur 1 Rotaryklubben Distriktet Zonen Rotary International Rotary Foundation...55 Del 2 Verkställa Rotarys uppgift 6 Vägledande principer Tjänstegrenarna Rotarys program Utmärkelser Fokusområdena Rotarys bidrag PolioPlus Särskilda uppmärksammanden Användning av och skydd för Rotarys märken...89 Del 3 Internationella möten 15 RI Convention International Assembly Lagrådet Del 4 RI:s styrdokument Grundlag för Rotary International Stadgar för Rotary International Enhetlig grundlag för Rotaryklubbar Rekommenderade stadgar för Rotaryklubbar Stadgar för Rotary Internationals Rotary Foundation Inregistreringsurkund för Rotary Foundation (utdrag) Index

7 HÄNVISNINGAR I TEXTEN De vita sidorna i Procedurhandboken utgör en inofficiell sammanfattning av RI:s policy, inklusive RI:s grundlagsdokument och Rotarys policysamling. RI:s policy gäller med förbehåll för ändringar och de vita sidorna i Procedurhandboken kanske inte längre återspeglar RI:s policy. För information om aktuell RI-policy hänvisas till RI:s grundlagsdokument, RI:s policysamling eller sekretariatet. Hänvisningar i texten på de vita sidorna i Procedurhandboken: RI:s policysamling* Rotary Internationals policysamling är en sammanställning av gällande styrelsepolicy. Finns på (endast på engelska) RF:s policysamling* RI:s grundlag RI:s stadgar Klubbgrundlagen Foundations stadgar* Rotary Foundations policysamling är en sammanställning av gällande policy från Foundations styrelse. Finns på (endast på engelska) Rotary Internationals grundlag finns på de gula sidorna i den här handboken. Rotary Internationals stadgar finns på de gula sidorna i den här handboken. Enhetlig grundlag för Rotaryklubbar finns på de gula sidorna i den här handboken. Rotary Foundations stadgar finns på de gula sidorna i den här handboken Resolutioner från RI Convention eller lagrådet. Den första siffran anger året för det lagråd eller den RI Convention då resolutionen antogs. Den andra siffran är numret på den antagna resolutionen. Till exempel hänvisar till resolution 102 som antogs av lagrådet Även om RI Convention inte har övervägt RI:s lagstiftningsärenden, sedan ett beslut av lagrådet 1998, kan det fortfarande finnas hänvisningar i den här handboken till beslut fattade av tidigare RI Conventions. *Obs! RI-styrelsen och Foundations styrelse sammanträffar flera gånger varje år och RI:s policy och Foundations policy ändras som ett resultat av dessa möten. Därför kan det hända att numreringen i RI:s policysamling, Foundations policysamling och Foundations stadgar ändras eller att policy inte längre är i kraft efter att den här handboken getts ut. Uppdaterade riktlinjer finns på sidorna Policy documents på org. Där finns den senaste versionen av Rotarys policysamling och Rotary Foundations policysamling.

8 DEL 1 Struktur Rotary International är ett världsomfattande nätverk av Rotaryklubbar som är indelade i distrikt och zoner. Del 1 av den här handboken beskriver detaljerat hur organisationen är strukturerad.

9

10 1 ROTARYKLUBBEN MEDLEMSKAP I ROTARY INTERNATIONAL Medlemmarna i RI utgörs av Rotaryklubbar som bildats och verkar i överensstämmelse med RI:s grundlag och stadgar. När en Rotaryklubb antagits till medlemskap i RI krävs att den som sin grundlag antar den av RI fastställda Enhetlig grundlag för Rotaryklubbar (Standard Rotary Club Constitution). (RI:s stadgar ) Enhetlig grundlag för Rotaryklubbar och Rekommenderade stadgar för Rotaryklubbar finns i Procedurhandboken (de gula sidorna) och på org/myrotary. Vissa klubbar, som antogs till medlemskap före den 6 juni 1922 och klubbar som deltar i RI:s pilotprojekt, har dock rätt att verka enligt Enhetlig grundlag för Rotaryklubbar med avvikelser. (RI:s grundlag 5, 4; RI:s stadgar ) EFFEKTIVA ROTARYKLUBBAR Effektiva Rotaryklubbar 1) bibehåller eller ökar sin medlemsbas 2) genomför framgångsrika serviceprojekt som tillgodoser behov i sina egna samhällen och i samhällen i andra länder 3) stödjer Rotary Foundation både finansiellt och genom att delta i programmen 4) utbildar ledare som har möjlighet att tjänstgöra inom Rotary ovanför klubbnivån. BÄSTA PRAXIS FÖR AKTIVA OCH LEVANDE KLUBBAR Varje klubb bör skapa sin egen ledarskapsplan för att bli en aktiv och levande klubb. Före detta, tjänstgörande och tillträdande klubbämbetsmän bör tillsammans skräddarsy en ledarskapsplan som integrerar klubbens befintliga styrkor och bästa praxis, som till exempel: Utveckla långsiktiga mål för att göra klubben mer levande. Sätta upp mål för året i Rotary Club Central, som stöder klubbens långsiktiga plan. Genomföra klubbsamråd som engagerar och informerar klubbmedlemmarna. Säkerställa att klubbpresidenten, styrelsen, kommittéordförande, klubbmedlemmar, distriktsguvernören, assisterande guvernörer och distriktskommittéer kommunicerar effektivt med varandra och med sekretariatet. Rapportera klubbämbetsmän för kommande Rotaryår till senast i slutet av maj. Skapa långsiktig stabilitet i klubben genom att planera för efterträdare och därigenom säkerställa att framtida ledare utbildas. Ändra klubbens stadgar så att de återspeglar klubbens rutiner. Främja vänskapsförhållanden genom att anordna sociala evenemang för medlemmarna. Se till att alla klubbmedlemmar är aktiva i något klubbprojekt eller någon roll. Erbjuda medlemmarna fortlöpande utbildningsmöjligheter. Bilda kommittéer som stödjer klubbens behov. 3

11 PROCEDURHANDBOKEN 2013 Klubbledarna bör granska sina rutiner årligen för att se till att de fortsätter att motsvara klubbens mål och återspeglar klubbens identitet. Mer information finns i Vägledning för en aktiv och framgångsrik klubb: Ledarskapsplan för er klubb (245). Rotarys e-klubbar Rotarys e-klubbar håller sina möten online, i stället för att träffas personligen. (RI:s stadgar 1) Dessa klubbar fungerar som vanliga Rotaryklubbar med serviceprojekt, insamlingsevenemang och möjligheter till kamratskap. De har samma rättigheter, privilegier och krav som vanliga Rotaryklubbar har. Hänvisning till Rotaryklubbar i hela den här handboken omfattar också e-klubbar, om inte annat anges. Rotarys satellitklubbar En Rotary satellitklubb fungerar som en klubb i en klubb. Medlemmarna i en satellitklubb är även medlemmar i en sponsorklubb. De har separata möten men måste fungera enligt en vanlig Rotaryklubbs regler. Hänvisning till Rotaryklubbar i hela den här handboken omfattar också e-klubbar, om inte annat anges. KLUBBENS STYRELSE OCH ÄMBETSMÄN (OFFICERS) Styrelsen är klubbens beslutfattande organ som består av klubbens ämbetsmän som sammanträder minst en gång per månad. Varje klubb väljer en president, tillträdande president och en sekreterare, som alla ingår i styrelsen. Omedelbart förutvarande president är också medlem i styrelsen. En klubbs ämbetsmän kan också inkludera en eller flera vicepresidenter, en skattmästare, en klubbmästare och andra ämbetsmän. Dessa ämbetsmän kan eventuellt vara medlemmar i styrelsen, beroende på vad som föreskrivs i klubbens stadgar). (Klubbgrundlagen 10, 4) Klubbstyrelsens och ämbetsmännens uppgifter beskrivs detaljerat i klubbens stadgar. Kvalifikationer Kvalifikationerna för styrelsen och ämbetsmännen förklaras i Enhetlig grundlag för Rotaryklubbar. Alla ämbetsmän och styrelseledamöter måste vara vanliga medlemmar i klubben. Styrelsemedlemmarna bör vara rotarianer som är tjänstgörande eller omedelbart förutvarande ledare i klubben och som har ett starkt engagemang för att göra sina klubbar levande. Presidenten måste också, under tiden som tillträdande president, delta i PETS: seminarium för tillträdande klubbpresidenter samt distriktsutbildningssamrådet. (Klubbgrundlagen 10, 5) För klubbpresidenten gäller dessutom att han/hon bör: 1) ha det som behövs för att leda klubben och få sina klubbkamraternas stöd 2) kunna ge klubben den tid som behövs för att utföra arbetet i klubben och leda dess medlemmar 3) ha varit medlem i klubben i minst ett år innan sin nominering (såvida inte guvernören medgett ett undantag till denna regel) och ha tjänstgjort i klubben som styrelsemedlem, ledamot i en huvudkommitté eller som klubbsekreterare 4) ha deltagit i minst en distriktskonferens eller internationell Convention 5) förstå klubbens grundlag och stadgar. (RI:s policysamling ) Val av klubbens styrelse och ämbetsmän Förfarandet som ska tillämpas för att välja en klubbs styrelse och ämbetsmän förklaras i varje klubbs stadgar. Klubbarna bör byta ut sina ämbetsmän varje år så att fler medlemmar får möjlighet att utveckla sina ledaregenskaper och för att implementera 4

12 ROTARYKLUBBEN olika idéer. Denna bästa praxis bör gälla såväl för medlemskapet i styrelsen och ordförandeskapet i kommittéerna som för president- och sekreterarposterna. I vissa fall kan det bästa alternativet för en klubb vara att välja om en medlem till ett ämbete. I möjligaste mån bör man dock inte uppmuntra eller förvänta sig att en klubbämbetsman tjänstgör två år i följd. (RI:s policysamling ) Introduktionsceremoni för klubbens ämbetsmän Alla Rotaryklubbar bör hålla ett möte för att introducera sina ämbetsmän i början av varje Rotaryår, när ledamöterna tillträder sina tjänster. Det ger klubbens ämbetsmän och klubbens medlemmar möjlighet att tillsammans upprepa och förnya sitt engagemang för sina klubbar och Rotary. (RI:s policysamling ) Klubbämbetsmännens uppgifter Varje klubbämbetsman har specifika ansvarsområden. Detaljerade beskrivningar av dessa finns i följande handböcker som ingår i Informationspaket för klubbens ämbetsmän (225). Klubbpresidentens handbok (222) Klubbsekreterarens handbok (229) (220) (226A) Handboken för klubbkommittén för medlemskap (226B) Handboken för klubbkommittén för PR (226C) Handboken för klubbkommittén för serviceprojekt (226D) (226E) KLUBBKOMMITTÉER Klubbkommittéerna samarbetar för att uppnå klubbens årliga och långsiktiga mål. Tillträdande presidenten, presidenten och den omedelbart förutvarande presidenten ska samarbeta för att stödja kontinuiteten i ledarskapet och planera för efterföljare. När så är möjligt bör kommittéledamöter vara kvar i tre år i samma kommitté för att säkra kontinuiteten. Den tillträdande klubbpresidenten har till uppgift att utse kommittéledamöter för att tillsätta vakanser, tillsätta kommittéordförande och genomföra planeringsmöten, innan han eller hon börjar sitt tjänstgöringsår. Det rekommenderas att kommittéordförande har tidigare erfarenhet som ledamöter i sina respektive kommittéer. RI-styrelsen rekommenderar att varje klubb har följande kommittéer: Administration. Stödjer en effektiv klubbverksamhet Medlemskap. Utvecklar och genomför en omfattande plan för att attrahera och engagera medlemmar. PR. Utvecklar och genomför planer för att informera allmänheten om Rotary och göra PR för klubbens serviceprojekt och aktiviteter. Serviceprojekt. Utvecklar och genomför humanitära och utbildnings- och yrkesinriktade projekt, som tillgodoser behov på klubbens hemort och i samhällen i andra länder. Rotary Foundation. Utvecklar och genomför planer för att stödja Rotary Foundation, både genom ekonomiska gåvor och genom deltagande i bidragsprojekt. Klubbarna kan bilda ytterligare kommittéer vid behov. 5

13 PROCEDURHANDBOKEN 2013 Utbildningskrav Ordförande i klubbkommittéer ska delta i distriktsutbildningssamrådet innan de tjänstgör som ordförande. Kontakter med distriktets ledarteam Klubbkommittéer ska samarbeta med assisterande guvernören och berörda distriktskommittéer. Rapporteringskrav Klubbkommittéerna ska till klubbens styrelse regelbundet rapportera om sina aktiviteter och även lämna rapport under klubbsamråd. (RI:s policysamling ) KLUBBMÖTEN Mötesplatser Klubbarna bestämmer var de vill hålla sina möten. Alla klubbar förväntas hålla sina möten på en plats som är godtagbar för alla medlemmar i alla andra Rotaryklubbar. (RI:s policysamling ). Information om mötesdag, tid och plats för alla Rotaryklubbar kan hittas i Official Directory eller med hjälp av sökmotorn Sök klubb på RI:s webbplats. Klubbarna ska se till att personer med funktionshinder kan delta i klubbmöten och ges möjlighet att delta i klubbens serviceprojekt. Rotarys e-klubbar håller sina möten online, i stället för att träffas personligen. Gäster Klubbmedlemmarna uppmuntras att bjuda in gäster till Rotaryklubbens veckomöten, så att icke-rotarianer i samhället kan få en bättre idé om vad klubben gör och dess syfte. (RI:s policysamling ) Klubbar uppmuntras också att 1) välkomna besökande rotarianer och deras makar. Klubbarna kan själva bestämma om man ska tillåta att besökande rotarianer tar med sig gäster till mötena. (98-278, RI:s policysamling ) 2) bjuda in studerande för att ge dem möjlighet att bekanta sig med Rotarys prestationer och värderingar. (RI:s policysamling ) 3) välkomna Rotary Foundations alumner, särskilt sådana som nyligen flyttat till klubbens ort eller kringliggande område. Alumner förväntas betala samma belopp för att delta som det belopp som betalas av besökande rotarianer. (RI:s policysamling ) Varje medlem har privilegiet att delta i alla andra klubbars ordinarie veckomöten, med undantag för en klubb som tidigare avslutade medlemskapet för en medlem på välgrundad anledning. (RI:s stadgar ) Klubbprogram och mötesdagordningar Klubbarna tar fram sina egna program och dagordningar i överensstämmelse med behoven på klubbens ort. Klubbarna håller regelbundna möten som ägnas åt att diskutera serviceprojekt och aktiviteter och klubbens angelägenheter. (RI:s policysamling ) Klubbarna håller också regelbundet separata möten som uteslutande ägnas åt Rotaryinformation och ledarutveckling. (RI:s policysamling ) En klubb kan diskutera frågor av allmänt intresse, förutsatt att, när sådana frågor är kontroversiella, alla sidor presenteras på lämpligt sätt. (RI:s policysamling ) 6

14 ROTARYKLUBBEN Minst två möten per år inkluderar presentationer om Rotary Foundations syfte, program och fondutvecklingsverksamhet. Det är bäst att hålla ett av dessa möten under månaden för Rotary Foundation i november. (RI:s policysamling ) Närvaro Regelbunden närvaro vid klubbmöten och engagemang i klubbens serviceprojekt, evenemang och aktiviteter visar tydligt en medlems engagemang för klubben och organisationen. Närvarokraven beskrivs i Enhetlig grundlag för Rotaryklubbar. (Klubbgrundlagen 9; Klubbgrundlagen 12, 4) Klubbledare uppmuntrar klubbmedlemmarna att delta i möten och serviceprojekt, andra evenemang och aktiviteter. (RI:s policysamling ) Frånvaro från ett regelbundet klubbmöte kan gottgöras på de olika sätt som finns beskrivna i Enhetlig grundlag för Rotaryklubbar. (Klubbgrundlagen 9) Medlemmar som deltar i ett RI-möte, som till exempel en distriktskonferens, kan tillgodoräkna sig det antal dagar som mötet pågår för att gottgöra frånvaro från klubbmöten som missas på grund av deltagandet i RI-mötet. Klubbar ska informera sina medlemmar om klubbens policyer för att ge tillfällig närvarodispens, som anges i klubbens stadgar. (RI:s policysamling ) Åkallan och bön Rotaryklubbar över hela världen inkluderar medlemmar med många olika religiösa övertygelser och värderingar, som ändå är förenade i serviceinsatser för sina medmänniskor. Varje Rotaryklubb bör hålla sina möten på ett sätt som återspeglar Rotarys grundläggande principer för tolerans och som betonar rotarianernas delade serviceideal och projekt. (RI:s policysamling ) Rotary och politik RI och dess medlemsklubbar avhåller sig från att utfärda partipolitiska uttalanden. Det är förbjudet för rotarianer att anta uttalanden som har till syfte att fungera som påtryckning för myndigheter eller politiska makthavare. Det är dock rotarianers plikt: 1) att i sina klubbar granska den politiska utvecklingen i det egna samhället och runt om i världen i den mån utvecklingen berör yrkes- eller samhällstjänst och sträva efter att främja Rotarys syfte för internationell förståelse och fred. Rotarianer förväntas söka tillförlitlig information med hjälp av väl avvägda program och diskussioner för att underlätta för medlemmarna att efter rättvis gemensam genomgång ta personlig ställning i olika frågor. 2) att utanför sina klubbar som enskilda personer vara aktiva i många olika grupper och organisationer, som är lagenligt grundade, med syfte att inte bara genom ord utan även genom föredömligt engagemang, värna om alla personers människovärde och respekten för individens rättigheter. (89-134, RI:s policysamling ) Alkoholhaltiga drycker Varje enskild klubb avgör om alkoholhaltiga drycker kan serveras under klubbens möten. Rotary har inte någon officiell policy i denna fråga men erfarenhet och rotarianers meningsyttringar har visat att i länder där det inte är sedvanligt att dricka alkohol ligger det i organisationens intresse att inte servera alkoholhaltiga drycker under Rotarymöten. 7

15 PROCEDURHANDBOKEN 2013 Rökning På grund av rökningens skadliga inverkan på personlig hälsa avråds medlemmar och deras gäster att röka under möten och andra Rotaryevenemang. (RI:s stadgar ) Betala kostnader för föredragshållare och besökare som är rotarianer Om en klubb bjuder in tjänstgörande eller före detta RI-ämbetsmän eller andra rotarianer för ett besök eller evenemang, förväntas klubben betala för deras kostnader. RI betalar inte föredragshållare för att tala om Rotaryämnen i klubbar och skaffar heller inte föredragshållare åt klubbar. (RI:s policysamling ) En föredragshållare är inte ett krav för ett klubbmöte. Klubbarna bör endast bjuda in föredragshållare om presentationen är relevant för klubbens befintliga eller framtida projekt eller aktiviteter eller på annat sätt är till nytta för klubben och dess medlemmar. Klubbsamråd Ett klubbsamråd är ett möte för samtliga klubbmedlemmar, inklusive klubbämbetsmän, styrelseledamöter och kommittéordförande, för att diskutera klubbens program och aktiviteter eller andra initiativ. Klubbsamråden hålls ofta vid tiden för guvernörens eller assisterande guvernörens besök och bör också hållas direkt efter distriktsutbildningssamrådet och distriktskonferensen för att informera medlemmarna om projekt och initiativ i distriktet. (RI:s policysamling ) Mer information om klubbsamråd finns i Klubbpresidentens handbok (222) KLUBBENS MEDLEMMAR Medlemskapet i en Rotaryklubb är ett personligt medlemskap för en enskild individ och inte för det företag där den enskilda medlemmen är anställd. (RI:s policysamling ) Alla klubbar strävar efter att ha en välbalanserad medlemskader där ingen affärsgren, inget yrke och ingen samhällstjänst dominerar. (RI:s grundlag 5, 2(b)) Denna princip gäller också representationen av köns- och åldersgrupper inom klubben. En klubb ska granska den demografiska fördelningen och sträva efter att ha en medlemsbas som representerar samhället. Klubbarna gör det lättare att diskutera idéer och att agera genom ledare. Medlemmarna är personer som har ett engagemang för att förbättra sina samhällen, har ledaregenskaper och använder sin expertis för att lösa sociala problem i sina samhällen. Klubbarna bör fokusera på att attrahera yngre yrkesarbetande, inklusive RI:s och Rotary Foundations programalumner som t.ex. före detta Rotaractmedlemmar, Rotarys fredsstipendiater, Interactmedlemmar och andra från Rotaryfamiljen som kvalificerar sig för medlemskap. Klubbar har möjlighet att avstå från klubbavgifter och inträdesavgifter för medlemmar under 35 år. Dessutom kan klubbar betala distriktsavgifter för nya medlemmar i den åldergruppen eller kan distrikten, genom beslut under ett samråd eller en konferens, sänka per capita-avgifterna till distriktet för nya medlemmar i den åldergruppen. (RI:s policysamling ) Rotaryklubbar bör också upprätthålla kontakten med RI:s och Rotary Foundations programalumner i sina samhällen och inkludera dem som ännu inte är kvalificerade för medlemskap eller som har avböjt en inbjudan att bli medlemmar. (RI:s policysamling ) Ingen klubb, oberoende av när den antagits till medlemskap i RI, får genom föreskrifter i sin grundlag eller på annat sätt begränsa medlemskap i klubben på grund av kön, ras, hudfärg, trosbekännelse, nationellt ursprung eller sexuell läggning 8

16 ROTARYKLUBBEN eller göra villkor för medlemskap gällande, som inte särskilt föreskrivs i Rotary Internationals grundlag eller stadgar. (RI:s stadgar ) Klassifikation Klassifikationsprincipen hjälper klubben att få en mer mångfaldig representation av dess samhälle. Alla aktiva medlemmar i en Rotaryklubb tilldelas en klassifikation efter medlemmens nuvarande eller tidigare yrkesverksamhet eller tjänst i samhället. (Klubbgrundlagen 8, 1(a)) Exempelvis en elektroingenjör, försäkringstekniker eller affärsledare i ett järnvägsbolag, gruvbolag eller produktionsföretag kan komma ifråga för medlemskap med utgångspunkt från den position han eller hon personligen innehar eller som representant för firman, bolaget eller institutionen. Varje klubb bör sträva efter att ha en mångfaldig medlemsbas och anpassa klassifikationer till dagens situation i affärs- och yrkesvärlden och för offentliga ämbeten. Klassifikationsprincipen finns angiven i paragraf 8 i Enhetlig grundlag för Rotaryklubbar. (RI:s policysamling ) Den klassifikation som innehas av en tidigare medlem av en klubb eller en tidigare deltagare i Rotary Foundations program (alumn) ska inte hindra inval till aktiv medlem. Om en medlem ändrar sin klassifikation kan han/hon fortsätta att vara medlem i klubben under den nya klassifikationen. (RI:s grundlag 5, 2; Klubbgrundlagen 8, 2) Klassifikationsundersökning En lista över klassifikationer hjälper en klubb att fastställa var en klubb kan växa. Klubbarna bör använda klassifikationsundersökningar som återspeglar den aktuella yrkeskåren i deras samhällen. (RI:s policysamling ) En mängd olika utvärderingsresurser för medlemskap finns på En medlems yrkesverksamhet eller bostad måste ligga inom klubbens område Alla aktiva medlemmar i en klubb måste vara, eller ha varit, personligen och aktivt verksamma i den rörelse, det yrke eller det uppdrag i samhällets tjänst, vari han/ hon är klassificerad i klubben. Om inte andra villkor föreligger, måste medlemmen ifråga ha sin arbetsplats eller bostad belägen på klubbens ort eller inom kringliggande område. (RI:s grundlag 5, 2; Klubbgrundlagen 7, 3) En aktiv medlem som flyttar från klubben kan behålla sitt medlemskap i klubben eller befrias från närvaroplikt under högst ett år om klubbens styrelse tillåter detta och han eller hon fortsätter att uppfylla de förpliktelser som medlemskapet medför. (RI:s grundlag 5, 2(a); Klubbgrundlagen 12, 2(a)) Medlemskap i andra organisationer Rotarianer kan inte vara medlemmar i liknande samhälls- eller serviceklubbar då ett sådant medlemskap skulle betyda att det blir mycket svårare för medlemmen att uppfylla kraven på medlemskap i en Rotaryklubb. Det bör förväntas av en person, som övervägs för medlemskap i en Rotaryklubb, att han/hon avslutar sitt medlemskap i andra serviceorganisationer. Rotarianer som önskar ansluta sig till en liknande samhälls- eller serviceorganisation, ska i förväg inhämta den egna klubbstyrelsens godkännande. (RI:s policysamling ) Medlemskapet kan upphävas för en medlem på förekommen anledning. (Klubbgrundlagen 12, 5(a)) Detta kan också omfatta att en medlem inte uppfyller kraven för medlemskap, därför att han/hon fortsätter att vara medlem i en annan serviceklubb. (RI:s policysamling ) 9

17 PROCEDURHANDBOKEN 2013 Aktiv medlem och hedersmedlem i samma klubb Medlemmar kan inte samtidigt vara både aktiva medlemmar och hedersmedlemmar i en och samma klubb. (RI:s stadgar ; Klubbgrundlagen 7, 6) En person kan dock vara aktiv medlem i en klubb och hedersmedlem i en annan klubb. En medlem i en satellitklubb är även medlem i sponsorklubben. Hedersmedlemmar I paragraf 7, moment 6 i Enhetlig grundlag för Rotaryklubbar beskrivs hur hedersmedlemmar ska väljas. Hedersmedlemskap är den högsta utmärkelsen en Rotaryklubben kan tilldela någon och detta görs endast i undantagsfall. Klubbar bör endast tilldela hedersmedlemskap som en form av hedersbevisning för förtjänstfulla insatser som främjar Rotarys ideal och för fortlöpande stöd för Rotarys målsättning. (RI:s policysamling ) Hedersmedlemmar ska vara befriade från att betala inträdes- och årsavgifter, kan inte rösta och kan inte väljas till något ämbete i klubben. Sådana medlemmar innehar ingen klassifikation, men har rätt att delta i möten, bära RI-emblemet, namnbricka eller andra RI-insignier, och har alla andra privilegier som medlemskapet i klubben medför. Ingen hedersmedlem av en klubb är berättigad till några rättigheter eller privilegier i någon annan klubb, förutom rätten att besöka andra klubbar utan att vara en rotarians gäst. En enskild person kan vara hedersmedlem i mer än en klubb. (RI:s stadgar ; Klubbgrundlagen 7, 6) Introduktion av nya medlemmar Klubbar ordnar en introduktionsceremonier för att välkomna nya medlemmar. (RI:s policysamling ) Varje klubb utvecklar sina egna rutiner för en meningsfull introduktionsceremoni. Mer information om introduktionsceremonier finns i Klubbpresidentens handbok (222). Klubbarna uppmuntras också att utveckla ett effektivt informationsprogram om medlemskap, som informerar tänkbara rotarianer innan de introduceras, om fördelar och ansvar som medföljer medlemskapet. På finns mer information om de tre steg som tas för nya medlemmar: information, inbjudan och introduktion. Medlemskort Rotaryklubbarna utfärdar medlemskort till sina aktiva medlemmar. Korten finns att beställa från officiella licensinnehavare. Alla rotarianer som besöker en klubb där han eller hon inte är personligen känd ska visa upp sitt Rotary-medlemskort. (RI:s policysamling ) Medlemsavgifter Alla Rotaryklubbmedlemmar måste betala en inträdesavgift och årliga avgifter såsom beskrivs i stadgarna i medlemmens klubb. (Klubbgrundlagen 11) Dessutom betalar varje klubb avgifter till distriktet (se kapitel 2) och per capitaavgifter till RI (se kapitel 4). Tidskriftsprenumerationer Alla medlemmar måste vara betalande prenumeranter på den officiella tidskriften, The Rotarian (i USA och Kanada) eller en publikation från Rotary World Magazine Press, såvida de inte är oförmögna att läsa på något av de språk som den officiella tidskriften eller den licensierade tidskrift som är obligatorisk för klubben ges ut på. (RI:s stadgar ) Varje enskild medlem kan välja på att få antingen ett tryckt exemplar per post eller att få tidskriften online (gäller endast officiella tidskrifter). 10

18 ROTARYKLUBBEN Två rotarianer som har samma adress kan tillsammans prenumerera på antingen The Rotarian eller sin regionala tidskrift. (RI:s stadgar ) Barns och ungdomars säkerhet Rotarys riktlinjer för barns och ungdomars säkerhet, samt resor för minderåriga, som innehåller föreskrifter om avslutande av medlemskap i en Rotaryklubb, finns i kapitel 7 i Procedurhandboken, moment i RI:s stadgar och i moment i RI:s policysamling. MEDLEMSUTVECKLING Klubbarna bör sträva efter att öka sina medlemsantal både genom att engagera befintliga medlemmar och genom att attrahera nya medlemmar. Mer information om medlemsutveckling finns i Positiv medlemsutveckling tips och resurser (417). KLUBBAR SOM DELTAR I PILOTPROJEKT RI-styrelsen genomför pilotprojekt i vilka upp till Rotaryklubbar kan göra ändringar i Enhetlig grundlag för Rotaryklubbar för att utvärdera den inverkan som de här ändringarna har på effektiviteten av nuvarande förfaranden som berör organisation, verksamhet och medlemmar. (RI:s grundlag 5, 4) För att kunna utvärdera pilotprojekten på effektivast möjliga sätt förbjuder RI-styrelsen ytterligare klubbar att ansluta sig till en pilotgrupp efter att pilotprojektet startats. Från och med början av genomför RI-styrelsen flertalet pilotprojekt: 1) Pilotprojektet för associerade medlemmar gör det möjligt för en individ att associera sig och bli bekant med en Rotaryklubb och dess medlemmar, program och projekt samt vad som förväntas av medlemmarna i klubben. Meningen är att denna individ inom en fastställd tidsperiod sedan ska bli aktiv medlem i klubben. 2) Pilotprojektet för företagsmedlemskap gör det möjligt för ett företag att bli medlem i en lokal Rotaryklubb och att utse upp till fyra ombud som deltar i klubbmöten och i projekt, röstar om klubbfrågor, tjänstgör som klubbämbetsmän och i klubbkommittéer och deltar i andra klubbaktiviteter. 3) Pilotprojektet för innovation och flexibilitet låter klubbarna utforma sin egen verksamhet så att denna bättre passar deras medlemmar och samhällen och låter dem göra ändringar i Enhetlig grundlag för Rotaryklubbar och i sina klubbstadgar i alla områden utom det som berör betalningar av medlemsavgifter till RI. 4) Pilotprojektet för satellitklubbar gör det möjligt för Rotaryklubbar att hålla flera klubbmöten varje vecka, där varje möte äger rum på olika platser, olika dagar och/eller olika tider. NYA KLUBBAR Att bilda en ny klubb är en möjlighet att få fler medlemmar i Rotary. Distriktsguvernören är den enda Rotaryämbetsmannen som är behörig att bilda en ny klubb i distriktet. Mer information finns i Bilda nya klubbar (808). Lägsta antalet startmedlemmar (charter members) för att bilda en ny klubb En ny klubb måste ha minst 20 startmedlemmar. Minst 50 procent av startmedlemmarna måste komma från den ort där klubben bildas. (RI:s policysamling ) Utbredning till avlägsna platser Rotarianer som är intresserade av Rotarys utbredning till icke-rotaryländer eller geografiska områden ska kontakta RI för mer information. Rotarianer som 11

19 PROCEDURHANDBOKEN 2013 är intresserade av att bilda en ny Rotaryklubb måste kontakta guvernören i det distrikt som klubben skulle tillhöra. Utbredning till isolerade platser kommer endast ifråga när en förfrågan inkommer till RI från samhället ifråga och ett närliggande distrikt som kan hjälpa till att bilda den nya klubben har identifierats. (RI:s policysamling ) Sammanslagning av befintliga Rotaryklubbar Två eller flera klubbar inom samma distrikt kan ansöka hos RI-styrelsen om att gå samman, förutsatt att var och en av klubbarna har fullgjort sina ekonomiska och andra skyldigheter. De sammanslagna klubbarna kan bevara de tidigare klubbarnas namn, startdatum, emblem och andra insignier för att bevara deras historia. (RI:s stadgar ) KRAV FÖR KLUBBAR Namn och område Alla klubbar bildas och verkar i ett område och måste ange detta område i sin grundlag. Den typiska beskrivningen av en klubbs område är staden/orten (stadens/ortens namn) och kringliggande område. Området kan vara vilket område som helst som har tillräckligt många personer inom affärs- och yrkesliv, som är aktivt verksamma med service till samhällets gagn, vars kontor, arbetsplatser eller bostäder ligger på sådant avstånd till varandra att personerna ifråga har möjlighet att fungera som en Rotaryklubb. En eventuell ändring av område vid en senare tidpunkt måste godkännas av RI-styrelsen. (Klubbgrundlagen 3, Klubbgrundlagen 19, RI:s policysamling ) Namnet på en Rotaryklubb identifierar klubben genom dess ort. Namnet (i sin helhet eller del därav) ska vara lätt att hitta på en karta över området, så att en person som inte känner till området kan avgöra var klubben är belägen. En e-klubbs ort ska vara hela världen om inte annat beslutats av klubbens styrelse. En provisorisk klubb ska välja ett namn som identifierar den med den ort där klubben är verksam och klubben ska föra in namnet i sin grundlag, förutsatt att namnet godkänns av RI-styrelsen. När namnet godkänts får det inte ändras utan godkännande av både RI och klubben. Det officiella formatet för att hänvisa till en klubb är Rotaryklubben i ort, land eller Rotary-e-klubben i ort, land. (RI:s grundlag 5, 2(d); Klubbgrundlagen 19; RI:s policysamling ) Minimikrav för klubbar RI-styrelsen är ansvarig för att säkerställa att alla klubbar fungerar och definierar en fungerande klubb som följer: 1) Har betalat sina per capita-avgifter till RI. 2) Håller regelbundna möten. 3) Ser till att dess medlemmar prenumererar på en godkänd tidskrift som ingår i Rotary World Magazine Press (The Rotarian eller en regional tidskrift). 4) Genomför serviceprojekt som svarar på behov i det egna samhället och/eller i samhällen i andra länder. 5) Tar emot besök av distriktsguvernören, assisterande guvernören och alla andra RI-ämbetsmän. 6) Betalar lämplig ansvarsförsäkring såsom föreskrivs i avsnitt i RI:s policysamling. 7) Handlar i överensstämmelse med RI:s grundlag, stadgar och policysamling. 8) Betalar sina medlems- och distriktsavgifter utan hjälp utifrån. 12

20 ROTARYKLUBBEN 9) Tillhandahåller korrekta medlemslistor till i tid. 10) Gör upp klubbdispyter i godo. 11) Upprätthåller fungerande samarbetsförhållanden med distriktet. 12) Samarbetar med RI och inleder eller upprätthåller inte rättstvister med Rotary International, Rotary Foundation, associerade stiftelser och sekretariatets internationella kontor. (RI:s policysamling ) Generalsekreteraren har rätt att på distriktsguvernörens rekommendation och på RI-styrelsens vägnar avsluta medlemskapet i RI för en klubb som inte fungerar när, enligt generalsekreteraren, klubben inte uppfyller kraven för en fungerande klubb. (RI:s policysamling ) Respekt för landets lagar Varje Rotaryklubb förväntas iaktta de lagar som gäller i det land där den verkar. Klubbar kan fatta beslut för att uppfylla vissa rättsliga krav, förutsatt att: 1) det beslut som fattas som berör organisationen, praktisk administration och klubbars verksamhet inom landet inte strider mot RI:s grundlagsdokument 2) att klubben fortsätter att följa RI:s grundlagsdokument, med gällande ändringar 3) att klubben fortsätter att ur alla synpunkter vara och fungera som en Rotaryklubb som är medlem i RI. I de fall lokal lagstiftning innehåller krav som inte överensstämmer med RI:s grundlagsdokument, ska berörda klubbar inhämta RI-styrelsens råd och vägledning. (RI:s policysamling ) Skiljedom och medling Paragraf 12 och 16 i Enhetlig grundlag för Rotaryklubbar föreskriver tillvägagångssätt för medling eller skiljedom i tvister inom klubben. Paragraf 24 i RI:s stadgar föreskriver tillvägagångssätt för att lösa tvister mellan nuvarande eller tidigare medlemmar av en Rotaryklubb och ett Rotarydistrikt, RI eller en RI-ämbetsman. Rotaryklubbar och andra organisationer En klubb kan inte bli medlem av eller påta sig medlemsförpliktelser i någon annan organisation. (RI:s policysamling ) Rotaryklubben äger inte rätt att ansluta eller binda sina medlemmar till någon annan organisation eller att bilda en formell sammanslutning av klubbar utanför RI. (RI:s policysamling ) Rotaryklubbar kan samarbeta med varandra för att sponsra serviceprojekt. (RI:s policysamling ) En klubbs ämbetsmän och kommittéer får sammanträffa med andra organisationers ämbetsmän och kommittéer, men får inte binda klubben utan klubbens samtycke. (RCP ; se även Distrikts och Rotaryklubbars samarbete med andra organisationer i kapitel 2 och Användning av Rotarys märken av Rotaryklubbar, Rotarydistrikt och andra Rotaryorganisationer samt Användning tillsammans med andra organisationers märken i kapitel 5) Klubbar uppmuntras att samarbeta med andra klubbar i en stad eller ett storstadsområde, för att utveckla och upprätthålla serviceinsatser som pågår under längre tid, eller med andra serviceorganisationer, förutsatt att alla deltagande klubbar får ett erkännande som identifierar dem med deras serviceinsatser för en gemensam sak. (RI:s policysamling ) 13

21 PROCEDURHANDBOKEN 2013 Hjälpgrupper Många Rotaryklubbar har fördelen att samarbeta med kommittéer eller andra sammanslutningar bestående av släktingar till rotarianer, som stödjer klubben under serviceprojekt och andra aktiviteter. Klubbar uppmuntras att stödja grupper bestående av makar eller rotarianers familjemedlemmar enligt följande riktlinjer: 1) Stödgruppen, kommittén eller organisationen ska vara ansluten till och upprätthålla regelbunden kontakt med den lokala Rotaryklubben, i vilken deras maka/make eller familjemedlemmar är medlemmar. 2) Målet för en sådan grupp ska bland annat vara att stödja Rotaryklubbens serviceinsatser, främja vänskap bland medlemmarna samt främja Rotarys allmänna ideal. 3) Gruppens aktiviteter, projekt och program ska huvudsakligen stödja eller komplettera den lokala Rotaryklubbens målsättning. Avsikten är att hjälpgrupper endast ska vara informellt knutna till den lokala Rotaryklubben. (RI:s policysamling ) Sådana grupper bör gå igenom de restriktioner som gäller för användning av Rotarys märken (se kapitel 14). Familjen Alla Rotaryklubbar och rotarianer bör tänka på klubbmedlemmarnas makar och familjer när de planerar aktiviteter. Anhöriga bidrar till att nå mål för en Rotaryklubbs serviceprojekt. (89-139) Rotarianer som flyttar till annan ort När en rotarian flyttar till en annan ort, kan medlemmens klubb tillhandahålla information om honom/henne till en klubb på den nya orten. (RI:s policysamling ) När en tidigare rotarian föreslagits till medlemskap i en ny klubb, i överensstämmelse med RI:s stadgar, bör klubben kontakta hans/hennes tidigare klubb för att inhämta information om den tänkbara medlemmens Rotaryaktiviteter och intressen. Detta kan hjälpa den nya klubben att lättare kunna dra nytta av en medlems speciella intressen. Den klubb som önskar anta en tidigare medlem bör kräva att den tänkbara medlemmen visar upp skriftligt bevis från den tidigare klubben att han/hon har betalat alla sina skulder till klubben. Om den gamla klubben inte tillhandahåller något sådant bevis inom 30 dagar förmodas den tidigare medlemmen inte ha några skulder till klubben. Medlemmar som byter klubb eller tidigare medlemmar bör ta med sig ett rekommendationsbrev från sin tidigare klubb. En medlem som flyttar till en ny ort kan också fylla i och skicka in formulär för adressändring som finns på Medlemmens nya kontaktuppgifter skickas därefter till lämplig distriktsguvernör. Rotary International ordnar inte automatisk överföring av medlemmar; det är den lokala klubben som tar ställning till medlemskap. (RI:s stadgar ; Klubbgrundlagen 7, 4; RI:s policysamling ) En medlem kan föreslå en rotarian som byter klubb eller en tidigare medlem till aktivt medlemskap. En klubb kan också föreslå en tidigare medlem till aktivt medlemskap. Klassifikationen för en medlem som flyttar eller för en tidigare medlem ska inte hindra val till aktivt medlemskap, även om valet resulterar i att klubbens medlemsbas under en viss tid inte överensstämmer med det föreskrivna maximala antalet medlemmar inom samma klassifikation. (RI:s stadgar ; Klubbgrundlagen 7, 4) 14

22 ROTARYKLUBBEN Förbud att inrätta obligatoriska gåvor till Rotary Foundation Gåvor till Rotary Foundation skall inte vara en förutsättning för medlemskap i en Rotaryklubb. Det är inte tillåtet att i klubbens stadgar göra gåvor till Foundation till ett villkor för medlemskap. Hänvisning till sådana gåvor på medlemmars identitetskort är inte tillåtet. (RI:s policysamling ) KLUBBENS EKONOMI Skötsel av klubbens tillgångar I början av varje räkenskapsår måste klubbens styrelse göra upp och godkänna en budget över uppskattade intäkter och kostnader för året. Mer detaljerad information finns i Klubbskattmästarens handbok (220). Alla räkningar ska betalas av skattmästaren, eller av annan bemyndigad ämbetsman, efter godkännande av två andra ämbetsmän eller styrelseledamöter. En auktoriserad revisor eller annan kvalificerad person måste granska alla klubbens ekonomiska transaktioner varje år. (RI:s policysamling ) Det är inte nödvändigt att en måltid serveras eller att en föredragshållare inkluderas i klubbens möten, vilket sänker kostnaden för den enskilda rotarianen. (RI:s policysamling ) Klubbar bör granska sin tillämpning av eventuella bötessystem för medlemmarna eller genomföra informella utvärderingar i klubben i syfte att minimera klubbmedlemmarnas kostnader. (RI:s policysamling ) Klubbar som nyligen antagits till medlemskap i RI Endast klubbar som antagits till medlemskap i RI den närmast föregående 15 maj eller dessförinnan blir ombedda att bestyrka sitt medlemsantal per 1 juli och betala per capita-avgifter sistnämnda datum. På samma sätt ska endast klubbar, som antagits den närmast föregående 15 november eller dessförinnan bli ombedda att bestyrka medlemsantalet den 1 januari och betala per capita-avgifter sistnämnda datum. Pro rata medlemsavgifter För varje medlem som väljs in i en klubb måste klubben betala pro rata per capita-avgifter till RI fram till början av nästa halvårsperiod. Den summa som ska betalas i avgift för varje fullständig månad uppgår till en tolftedel av medlemsavgiften. Pro rata medlemsavgifter ska betalas 1 juli respektive 1 januari. (RI:s stadgar ) RI återbetalar inte medlemsavgifter som betalats för medlemmar som avsäger sig medlemskapet under en halvårsperiod. Pro rata medlemsavgifter ska inte betalas av en klubb för en medlem som flyttar eller för en tidigare medlem av en annan klubb, såsom beskrivs i RI:s stadgar, paragraf (RI:s stadgar ) När en klubb betalar halvårsavgifter och prenumerationer för sina medlemmar innan alla medlemmar betalat in sina avgifter och senare märker att den betalat för medlemmar som har avlidit eller avsagt sig medlemskapet eller uteslutits, utan att ha betalat klubbavgifter för perioden ifråga, har generalsekreteraren behörighet att utföra lämpliga justeringar och återbetalningar. (RI:s policysamling ) Halvårsrapporter En elektronisk kopia av halvårsrapporten (SAR) skickas via e-post till klubbens president, sekreterare, skattmästare och själva klubben, om deras e-postadresser finns registrerade i början av juli respektive januari. Alla klubbsekreterare får också ett tryckt exemplar av halvårsrapporten om klubben inte har valt att inte få rapporten i pappersformat. 15

23 PROCEDURHANDBOKEN 2013 Klubbar måste skicka in uppdaterade medlemslistor till RI före 1 juni och 1 december varje år för att få korrekta fakturor för medlemsavgifterna. En klubb som inte fått halvårsrapportpaketet den tredje veckan i juli eller i januari, kan ladda ner det från eller be att få det genom att skicka ett e-postmeddelande till Halvårsavgifterna ska betalas även om paketet inte kommit fram. (Information om bästa praxis för betalning av halvårsavgifter finns på sidan om avgifter på Följande poster kan också finnas med på halvårsfakturor: Prenumerationer på The Rotarian (Rotarys regionala tidskrifter betalas separat) Olika avgifter för försäkring (endast klubbar i USA) Klubbpresidenter och sekreterare kan betala halvårsavgifter på följande sätt: Med kreditkort på Check eller bankväxel med halvårsrapportpaketet Banköverföring Klubbar med obetalda skulder till RI Alla klubbar får meddelande om RI-styrelsens riktlinjer beträffande utestående betalning av per capita-avgifter och andra obetalda skulder gentemot RI i det brev som åtföljer varje halvårsrapport. (RI:s policysamling ) Meddelande om avslutande av en klubbs medlemskap i RI skickas till klubben per rekommenderat brev och kopior av meddelandet skickas till guvernörer och RI-styrelseledamöter i området. (RI:s policysamling , ) Mer detaljerad information finns i Rotarys policysamling. Återinrättande av klubbar vars medlemskap i RI avslutats på grund av felande betalning En klubb, vars medlemskap i RI avslutats, kan endast ansöka om att återinrättas efter att dess medlemskap i RI avslutats. När en klubb ansöker om att återinrättas måste den betala hela den summa som den är skyldig RI plus en återinträdesavgift. (RI:s policysamling ) Fullständig information om återinrättande av klubbars medlemskap finns i Rotarys policysamling. Klubbar för vilka RI dragit in sina tjänster Styrelsen kan suspendera medlemskapet i RI för en klubb som inte betalar sina avgifter eller inte uppfyller andra ekonomiska förpliktelser gentemot RI eller inte betalar godkända bidrag till distriktskassan. (RI:s stadgar ) Om anledningen till suspenderingen inte åtgärdats inom sex månader kommer RI-styrelsen att avsluta klubbens medlemskap. Så länge klubben förblir suspenderad har den inga av de rättigheter som tilldelas klubbar enligt RI:s stadgar, men behåller de rättigheter som tilldelas klubbar enligt RI:s grundlag. (RI:s stadgar ) RI:s tjänster till en Rotaryklubb kan suspenderas så snart distriktsguvernören intygar att klubben är mer än sex månader försenad med betalning av per capita-avgifterna till distriktet. (RI:s policysamling ) Följande RI-tjänster suspenderas tills guvernören har intygat att klubben har betalat sina per capita-avgifter till distriktet: 1) Klubbens namn på RI:s utskickslistor. 2) Utskick av publikationer och tidskrifter. 3) Sekretariatets tjänster, inklusive godkännande av klubbar som sponsorer eller värdar för aktiva programbidrag från Rotary. 16

Procedurhandboken 2010. Referenshandbok för rotaryledare

Procedurhandboken 2010. Referenshandbok för rotaryledare Procedurhandboken 2010 Referenshandbok för rotaryledare Procedurhandboken 2010 Referenshandbok för Rotaryledare INNEHÅLLER: Rotary Internationals grundlagsdokument Grundlag för Rotary International Stadgar

Läs mer

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB Distrikt 2360 Stiftad 1955 Dessa stadgar ersätter de stadgar som tidigare gällt för Göteborg Hisingens Rotaryklubb. 1 Utöver vad som är stadgat i Enhetlig grundlag

Läs mer

Klubbsekreterarens handbok

Klubbsekreterarens handbok Klubbsekreterarens handbok En del av Informationspaket för klubbens ämbetsmän 229-SV (512) Innehåll Inledning 1 Roll och ansvarsområden...3 Bokföring...4 Korrespondens...6 Distriktskonferensen...7 RI Convention...7

Läs mer

Stadgar för Kalmar Rotaryklubb

Stadgar för Kalmar Rotaryklubb Stadgar för Kalmar Rotaryklubb Paragraf Sida 1 Val av styrelse och revisorer 1 2 Styrelse 1 3 Styrelsens åligganden 1 4 Övriga tjänster utanför styrelsen 2 5 Möten 2 6 Medlemsavgifter 2 7 Omröstning 3

Läs mer

Så bildas en ny klubb

Så bildas en ny klubb Så bildas en ny klubb Handbok för distriktsguvernören och distriktsguvernörens speciella representant Bilda nya klubbar Medlemsvård Rekrytering Medlemsutveckling och medlemstillväxt Innehåll 1 Introduktion...1

Läs mer

Grundlag Lerum Aspen Rotaryklubb

Grundlag Lerum Aspen Rotaryklubb Grundlag Lerum Aspen Rotaryklubb 2008 Grundlag för Lerum Aspen Rotaryklubb Innehåll: 1 Definitioner 2 Klubbens namn 3 Klubbens område 4 Syfte 5 Möten 1. Ordinarie möten: Dag, tid, inställning av möten

Läs mer

Godby Rotaryklubb Stadgar

Godby Rotaryklubb Stadgar Stadgar för Godby Rotaryklubb (District 1410, Club No. 9928) Stadgarna antagna vid klubbmöte den 17 juni 2004. (Klubben upptagen som medlem i Rotary International den 12 september 1965) 1. Val av styrelsemedlemmar

Läs mer

1 Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Ekenäs rotaryklubb och dess hemort är Ekenäs.

1 Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Ekenäs rotaryklubb och dess hemort är Ekenäs. EKENÄS ROTARYKLUBB ALLMÄNT 1 Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Ekenäs rotaryklubb och dess hemort är Ekenäs. 2 Medlemskap i Rotary International Ekenäs rotaryklubb är medlem i Rotary International.

Läs mer

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM Kapitel 1 DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM I dagens snabbt föränderliga värld måste medlemmarna förena familj, arbete och frivilliginsatser. Med anledning av att distriktsguvernörens roll är komplex och krävande

Läs mer

Klubbpresidentens handbok

Klubbpresidentens handbok Klubbpresidentens handbok 222-SV (312) Innehåll Inledning 1 Förstå dina uppgifter...4 Tillträdande klubbpresidentens uppgifter...5 Klubbpresidentens uppgifter...6 Klubbens ledarskapsplan...7 Uppmaning

Läs mer

CEREMONI FÖR INSTALLATION AV LIONKLUBBENS TJÄNSTEMÄN

CEREMONI FÖR INSTALLATION AV LIONKLUBBENS TJÄNSTEMÄN CEREMONI FÖR INSTALLATION AV LIONKLUBBENS TJÄNSTEMÄN NOTERA: Innan mötet inleds bör installerande tjänsteman (vanligen närmast föregående klubbpresident) utse en assistent. Denna assistent bör bekanta

Läs mer

Godby Rotaryklubb Grundlag

Godby Rotaryklubb Grundlag Grundlag för Godby Rotaryklubb (District 1410, Club No. 9928) * Rotary Internationals stadgar föreskriver, att varje klubb som upptagits som medlem i RI skall antaga denna föreskrivna enhetliga grundlag

Läs mer

Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål

Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål Stödja och stärka klubbarna Främja innovation och flexibilitet i klubbarna Uppmuntra klubbarna att delta i aktiviteter inom olika tjänstegrenar Främja

Läs mer

Ansvarsområden och arbetsordning för Valberedning, Ämbetsmän och övriga funktionärer

Ansvarsområden och arbetsordning för Valberedning, Ämbetsmän och övriga funktionärer 1(6) Malmö Södra Rotaryklubb Valberedningen Ansvarsområden och arbetsordning för Valberedning, Ämbetsmän och övriga funktionärer består av föregående års president och tillträdande president. skall påbörja

Läs mer

Rotary Basics. www.rotary.org/sv/rotarybasics. Din vägledning till hur du engagerar dig i Rotary

Rotary Basics. www.rotary.org/sv/rotarybasics. Din vägledning till hur du engagerar dig i Rotary Rotary Basics www.rotary.org/sv/rotarybasics Din vägledning till hur du engagerar dig i Rotary Välkommen till Rotary! Du tillhör nu ett globalt nätverk av frivilliga från företag, yrkesliv och samhället.

Läs mer

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet För distriktssamrådet När du funderar över de här frågorna bör du prata med avgående och tillträdande klubbledare för att jämföra åsikter. Vilka uppgifter har klubbens

Läs mer

Handboken för klubbens medlemskommitté

Handboken för klubbens medlemskommitté Handboken för klubbens medlemskommitté En del av Informationspaket för klubbens ämbetsmän 226B-SV (512) Innehåll Inledning 1 Kommitténs roll och ansvarsområden...3 Medlemsutveckling...4 Mångfald...7 Klubbens

Läs mer

Bilaga 2: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet

Bilaga 2: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet Bilaga 2: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet Att gå igenom den här handboken innan du deltar i distriktssamrådet hjälper dig att förbereda dig för din utbildning, som bland annat inkluderar handledda

Läs mer

STADGAR för Mälarens Båtförbund

STADGAR för Mälarens Båtförbund STADGAR för Mälarens Båtförbund Fastställda vid Båtdagen 2008-03-29 Fastställda vid Båtdagen 2016-03-09 1 STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 1. Namn Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

KAPITEL XVII XVIII MEDLEMSKAP

KAPITEL XVII XVIII MEDLEMSKAP KAPITEL XVII XVIII SKAP A. CHEVRONS (LÅNGVARIGT SKAP) 1. Chevronutmärkelserna Charter Monarch och Monarch Milestone kommer varje år att tilldelas medlemmar som har varit medlemmar i: 10, 15, 20, 25, 30,

Läs mer

PROCEDUR- HANDBOKEN 2016

PROCEDUR- HANDBOKEN 2016 PROCEDUR- HANDBOKEN 2016 SV PROCEDURHANDBOKEN 2016 Syftet med Procedurhandboken är att tillhandahålla de Rotarypolicyer till Rotarys ledare som är mest relevanta för deras uppdrag. Handboken publiceras

Läs mer

Svensk-Cypriotiska Föreningen

Svensk-Cypriotiska Föreningen Svensk-Cypriotiska Föreningen www.svcyfor.se E-mail: svcy-for@hotmail.com Tfn 073-71 53 589 Postgiro 859 281-8 1 1 Föreningens namn och säte FÖRENINGENS STADGAR A. Föreningens namn är Svensk-cypriotiska

Läs mer

GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513)

GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513) GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513) Innehåll Inledning 1 Ansvarsområden och strategisk planering Tillträdande distriktsguvernörens ansvarsområden...1.1 Distriktsguvernörens ansvarsområden...1.2 Ditt

Läs mer

STADGAR FÖR SUNNE BÅTKLUBB

STADGAR FÖR SUNNE BÅTKLUBB STADGAR FÖR SUNNE BÅTKLUBB www.sunnebatklubb.com Antagna vid årsmöte den 10/11 1991, samt reviderade vid årsmöten 18/11 1995, 8/11 2003 och 12/11 2011 1 Namn Sunne Båtklubb (SBK) stiftad den 30/9 1991,

Läs mer

Handboken för klubbkommittén för serviceprojekt

Handboken för klubbkommittén för serviceprojekt Handboken för klubbkommittén för serviceprojekt En del av Informationspaket för klubbens ämbetsmän 226D-SV (512) Innehåll Inledning 1 Kommitténs roll och ansvarsområden...3 Genomföra serviceprojekt...4

Läs mer

Stadgar för ISACA Sweden Chapter. Gäller fr.o.m. 2014/05/26

Stadgar för ISACA Sweden Chapter. Gäller fr.o.m. 2014/05/26 Stadgar för ISACA Sweden Chapter Gäller fr.o.m. 2014/05/26 Artikel I. Namn och Säte Namnet på denna ideella organisation ska vara; ISACA Sweden Chapter, (Information Systems Audit and Control Association),

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BILDANDE AV LOKALAVDELNINGAR TILL MOTIVATIONAL INTERVIEWING NETWORK OF TRAINERS (MINT) INCORPORATED

RIKTLINJER FÖR BILDANDE AV LOKALAVDELNINGAR TILL MOTIVATIONAL INTERVIEWING NETWORK OF TRAINERS (MINT) INCORPORATED RIKTLINJER FÖR BILDANDE AV LOKALAVDELNINGAR TILL MOTIVATIONAL INTERVIEWING NETWORK OF TRAINERS (MINT) INCORPORATED Sida 1 av 12 INTRODUKTION Syftet med detta dokument är att beskriva processen för hur

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Stadgar för Alumnföreningen vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala Universitet (The DPCR Alumni Association)

Stadgar för Alumnföreningen vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala Universitet (The DPCR Alumni Association) Stadgar för Alumnföreningen vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala Universitet (The DPCR Alumni Association) Så som de antogs vid [möte, plats, datum] Utkast, reviderat 30 maj 2013

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Rotary Distrikt Strategiplan

Rotary Distrikt Strategiplan Rotary Distrikt 2410 Strategiplan 2016-2021 ROTARY Service Above Self RI-president John F. Germ tema 2016-2017 1 Vi sätter Rotaryklubbens medlem i centrum VISION 2021 Rotary är ett vitalt, välsett och

Läs mer

Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR.

Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Visitas stadgar 1. FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Klicka här för att ändra format. Trollhättan-Strömkarlen. Rotaryklubb 2013-06-10 1. 2013-06-10 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb Per Frykner 1

Klicka här för att ändra format. Trollhättan-Strömkarlen. Rotaryklubb 2013-06-10 1. 2013-06-10 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb Per Frykner 1 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb 2013 2014 2013-06-10 1 2013-06-10 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb Per Frykner 1 Presidentbyte Tillträdande President Per Frykner, 38 år Medlem i Rotary sedan 2007

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Till dig som är nyfiken på vad ett medlemskap i Rotary kan ge. En introduktion till Rotary och Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Detta är Rotary Rotary är en internationell

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Standardstadgar för klubbar D21 Distriktsmöte maj 2015 Sida 1

Standardstadgar för klubbar D21 Distriktsmöte maj 2015 Sida 1 STANDARDSTADGAR FÖR KLUBBAR I DISTRIKT 21 AV ZONTA INTERNATIONAL Nedan finns nuvarande standardstadgar i vänster kolumn och ändringar i höger kolumn. Ny lydelse av 3, 4, 5, 6, 7 och 8 har beslutats av

Läs mer

PROGRAM- FÖRKLARING och STADGAR

PROGRAM- FÖRKLARING och STADGAR PROGRAM- FÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring sida 2 Föreningar sida 3 Distrikt sida 7 Förbund sida 11 Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2012 i Örebro Gäller fr.o.m.

Läs mer

Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018

Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018 ANSÖKAN OM CHARTER FÖR JUBILEUMSKLUBB Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018 CLUB NUMBER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls i av det internationella

Läs mer

Stockholmspolisens IF Simförening Stadgar

Stockholmspolisens IF Simförening Stadgar Stockholmspolisens IF Simförening Stadgar Föreningen bildades den 16 juni 2014 med hemort i Stockholm. (Föreningen ursprungligen bildad som sektion i Stockholmspolisens Idrottsförening 9 augusti 1912.)

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Handboken för klubbkommittén för PR

Handboken för klubbkommittén för PR Handboken för klubbkommittén för PR En del av Informationspaket för klubbens ämbetsmän 226C-SV (512) Innehåll Inledning 1 Kommitténs roll och ansvarsområden...3 Göra PR för din Rotaryklubb...4 Vad ingår

Läs mer

Lars Olof Nilsson DG Nacka RK

Lars Olof Nilsson DG Nacka RK Distrikt 2370 Lars Olof Nilsson DG 2016-2017 Nacka RK 23 februari 1905 i Chicago...möttes 4 herrar Lokala projekt De första lokala projekten genomfördes av Rotaryklubben i Chicago1907. Man köpte en ny

Läs mer

Stadgar och handbok för klubbar

Stadgar och handbok för klubbar Inner Wheel Sverige Stadgar och handbok för klubbar Svenska Inner Wheel Rådet 2010 2011 Innehåll KLUBBSTADGAR... 3 1 Namn... 3 2 Verksamhetsår... 3 3 Styrelse... 3 4 Nominering, val och befattningstid...

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB

PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB Det är ingen hemlighet. De mest effektiva lionklubbarna identifierar regelbundet sätt för att utöka effekten av deras humanitära service,

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM

STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM 1 Ändamål Same Ätnam den samiska riksorganisationen (RSÄ) skall vara en samisk huvudorganisation för samerna i Sverige. RSÄ har till uppgift att under demokratiska

Läs mer

BASFAKTA FÖR DIG SOM ÄR ROTARIAN

BASFAKTA FÖR DIG SOM ÄR ROTARIAN 1 (8) BASFAKTA FÖR DIG SOM ÄR ROTARIAN Rotarys syfte är att verka för tjänandets ideal som grundval för all rättskaffens gärning och särskilt att uppmuntra och främja: 1. Personlig bekantskap som ett medel

Läs mer

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN STADGAR antagna den 2 juni 1932, senast reviderade den 28 mars 2015 (Bilaga: Bolagsordning för Eurofat AB) Föreningen

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

G1 2004-03-17. Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden

G1 2004-03-17. Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden G1 2004-03-17 Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden STADGAR FÖR ITS-SWEDEN 1 Namn och säte Föreningens namn är ITS-Sweden. Föreningens firma på engelska språket lyder Intelligent Transport Systems

Läs mer

Proposition 1 Stadgarna

Proposition 1 Stadgarna Proposition 1 Stadgarna Förslag till förändringar i stadgarna för PeaceWorks Sweden. PeaceWorks styrelse har under året som gått genomfört en översyn av föreningens stadgar i syfte att förtydliga utveckla

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Arbetsordning. Version

Arbetsordning. Version Version 1.1 2011-11-19 ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av Bohusläns klätterklubbs (BKK) styrelse den 2011-11- 19. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter

Läs mer

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN Stadgarna antagna vid årsmötet den 19 april 2013 1 ÄNDAMÅL Svenska Kyltekniska Föreningen, nedan benämnd Föreningen, har till ändamål att befordra utvecklingen

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Överväg följande diskussionsfrågor innan du deltar i distriktssamrådet. Studiepass om att hålla föredrag Hur förbereder du dig inför en presentation? Vilka tips kan

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

Handboken för klubbkommittén för Rotary Foundation

Handboken för klubbkommittén för Rotary Foundation Handboken för klubbkommittén för Rotary Foundation En del av Informationspaket för klubbens ämbetsmän 226E-SV (512) Innehåll Inledning 1 Kommitténs roll och ansvarsområden...3 Utbilda klubbmedlemmarna

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm PROGRAMFÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring Föreningar Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2014 i Kungälv Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken

Läs mer

LED. DITT DISTRIKT Guvernörens 2015-16 233-SV (514)

LED. DITT DISTRIKT Guvernörens 2015-16 233-SV (514) LED DITT DISTRIKT Guvernörens 2015-16 233-SV (514) Detta är 2014 års utgåva av Led ditt distrikt: Guvernören referenshandbok och arbetsbok för GETS för de distriktsguvernörer som tjänstgör under Rotaryåret

Läs mer

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Firma. 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening.

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Firma. 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening Firma 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Föreningens ändamål och verksamhetens art 2. Ändamålet med föreningens verksamhet

Läs mer

STADGAR FÖR MBK TRE KRONOR

STADGAR FÖR MBK TRE KRONOR STADGAR FÖR MBK TRE KRONOR Klubben stiftades den 29 september 1922 och har sin hemort i Stockholm. Stadgarna antogs 1923 och har reviderats: 1927, 1933, 1935, 1943, 1949, 1955, 1959, 1962, 1967, 1968,

Läs mer

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Förslag till STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Ideell förening, stiftad 1991-06-28. Stadgarna fastställda av årsmöte 1991-06-28. Stadgarna ändrade av årsmöte 2013- IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Idrott är

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening.

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget och medlemmarnas

Läs mer

Bilaga 4: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet

Bilaga 4: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet Bilaga 4: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet Gå igenom de här frågorna innan du deltar i distriktssamrådet. Utbyt åsikter med avgående och tillträdande klubbledare. Vilka är de främsta uppgifterna

Läs mer

STADGAR. För Smålands Brevduvesport förbund SBS. SMÅLANDS BREVDUVESPORT Pigeon Racing of the Småland SBS

STADGAR. För Smålands Brevduvesport förbund SBS. SMÅLANDS BREVDUVESPORT Pigeon Racing of the Småland SBS SMÅLANDS BREVDUVESPORT Pigeon Racing of the Småland SBS STADGAR För Smålands Brevduvesport förbund SBS Stadgar gäller för följande klubbar: 16,25,88,94 1 Ändamål Smålands Brevduveförbundet (förkortat SBS),

Läs mer

Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb

Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb 1. Föreningens namn Norbergs Rid- och Travklubb. 2. Föreningens syfte Norbergs Rid- och Travklubb är en ideell förening vars syfte är att medlemmarna tillsammans

Läs mer

Föreningens verksamhet skall bedrivas i överensstämmelse med KFUMs mål och grundval som de framgår av KFUM Sveriges stadgar.

Föreningens verksamhet skall bedrivas i överensstämmelse med KFUMs mål och grundval som de framgår av KFUM Sveriges stadgar. 1 STADGAR FÖR idrottsföreningen KFUM KOMETERNA l IDEELL FÖRENING 1 KFUM KOMETERNA är en ideell förening som är ansluten till KFUMs idrottsförbund och därigenom till KFUMs riksförbund och genom detta till

Läs mer

2 Område och gränser De territoriella gränserna för klubben är i princip lika med Eksjö kommuns gränser. Klubbens säte är Eksjö kommun.

2 Område och gränser De territoriella gränserna för klubben är i princip lika med Eksjö kommuns gränser. Klubbens säte är Eksjö kommun. Sida 1 (8) Stadgar för Eksjö Gamla Stan Rotaryklubb Stadgar antagna 2012 06 29 vid verksamhetsmöte. ALLMÄNT 1 Namn Klubbens namn är Eksjö Gamla Stan Rotary Klubb. Klubben är registrerad som Eksjö Gamla

Läs mer

STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID

STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID 1 STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID Fastställda vid bildandet av United Rescue Aid vid konstituerande möte den 19 november 2015 och senast justerade inför årsmötet i April 2016. FÖRENINGENS MÅL OCH INRIKTNING

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 samt vid förbundsstämman 14 april 2007 samt vid

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

1 Namn Stabergs Båtklubb (SBK), stiftad den 25 oktober 1992, är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar, främst inom Falu Kommun.

1 Namn Stabergs Båtklubb (SBK), stiftad den 25 oktober 1992, är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar, främst inom Falu Kommun. Stadgar Stadgar reviderade 2015 Ordningsregler STADGAR FÖR STABERGS BÅTKLUBB Antagna vid årsmöte den 25 oktober 1992, samt reviderade vid årsmöte 29/1 1994, årsmöte 29/11 1997, årsmöte 30/11 2002, årsmöte

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening 1 FIRMA STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening Föreningens namn är Kville Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer