Proposition 1 Stadgarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Proposition 1 Stadgarna"

Transkript

1 Proposition 1 Stadgarna Förslag till förändringar i stadgarna för PeaceWorks Sweden. PeaceWorks styrelse har under året som gått genomfört en översyn av föreningens stadgar i syfte att förtydliga utveckla dem vidare. Följande proposition innehåller samtliga förändringar som styrelsen föreslår årsmötet att rösta igenom. Bakgrund och motivering till varje förändring framgår i anslutning till att förslaget presenteras. Mot bakgrund av ovan anförda föreslår PeaceWorks styrelse årsmötet: - att anta förändringarna i stadgarna och - att ge styrelsen befogenhet att genomföra redaktionella förändringar i enlighet med de justeringar som beslutas om vid årsmötet innan den nya versionen publiceras. 1. Förändring i 2 Syfte Bakgrund/motivering: Förra året gjordes en förändring avseende föreningens syfte från en detaljerad beskrivning av verksamheterna till en bredare och mer kortfattad formulering. Det har dock under året visat sig att det i bidragssökande kan vara ett hinder att inte ha en syftesparagraf som är specifik och uttömmande för föreningens

2 verksamhet. Förbundsstyrelsen föreslår därför att återigen införa en mer detaljerad beskrivning enligt nedan. Nuvarande lydelse: Föreningens syfte är att genom våra verksamheter bidra till ungas organisering för fred i Sverige och världen. Lydelse efter förändring: PeaceWorks Swedens syfte är att bidra till ungas organisering för fred i Sverige och i världen genom att erbjuda; - Praktiskt och ekonomiskt stöd till unga att starta och driva föreningar, fredsfrämjande projekt och aktiviteter i Sverige och Colombia. - Utbytesprogram i form av volontärutbyten samt praktikplatser genom PeaceWorks Colombiakontor och internationella samarbetspartners. - Utbildningar och praktiska verktyg för att öka kunskap och medvetenhet kring fredsfrågor, internationellt samarbete samt organisering för fred. - Plattformar där unga får vara ledande i diskussioner kring lokala, nationella och internationella frågor för ökad delaktighet och påverkan i samhället. 2. Förändring i 3 Vision Bakgrund/motivering: Enligt nuvarande lydelse nämner vi nationella, kulturella, sociala och ekonomiska gränser i vår vision. Styrelsen anser att sådana gränser är socialt konsturerade snarare än något fast och oföränderligt. Förslaget innebär därför att lägga till ordet "konstruerade" framför nationella, kulturella, sociala och ekonomiska gränser för att förtydliga att Peaceworks inte vill befästa eller

3 förstärka socialt konstruerade gränser men däremot utmana, konstatera och förhålla oss till att sådana finns. Nuvarande lydelse: PeaceWorks vision är en hållbar värld i fred, där unga är aktiva samhällsmedborgare. Detta samhälle kännetecknas av fred och hållbar utveckling, global rättvisa och solidaritet, över och förbi nationella, kulturella, sociala och ekonomiska gränser. Lydelse efter förändring: PeaceWorks vision är en hållbar värld i fred, där unga är aktiva samhällsmedborgare. Detta samhälle kännetecknas av fred och hållbar utveckling, global rättvisa och solidaritet, över och förbi konstruerade nationella, kulturella, sociala och ekonomiska gränser. 3. Förändring i 5 Principer Bakgrund/motivering: Förslaget handlar om att lägga till begreppet "normkritiskt perspektiv" i principen som handlar om att vi drivs av kritisk reflektion för att synliggöra, utmana och motverka diskriminerande maktstrukturer då det är just normkritik som är kärnan i principen. Nuvarande lydelse: Följande principer är vägledande i vårt arbete och utgör PeaceWorks ryggrad; - Ungperspektiv. PeaceWorks drivs av och med unga. - Jämlikhet. PeaceWorks utgår från alla människors lika värde och drivs av alla medlemmars deltagande och inflytande.

4 - Ickevåld. PeaceWorks arbete utgår från ickevåld. - Kritisk reflektion. PeaceWorks drivs av kritisk reflektion för att synliggöra, utmana och motverka diskriminerande maktstrukturer. - Alla behövs. PeaceWorks utgångspunkt är att alla behövs och kan göra skillnad i arbetet för en hållbar värld i fred. Lydelse efter föreslagen förändring; Följande principer är vägledande i vårt arbete och utgör PeaceWorks ryggrad; - Ungperspektiv. PeaceWorks drivs av och med unga. - Jämlikhet. PeaceWorks utgår från alla människors lika värde och drivs av alla medlemmars deltagande och inflytande. - Ickevåld. PeaceWorks arbete utgår från ickevåld. - Kritisk reflektion. PeaceWorks drivs av kritisk reflektion för att synliggöra, utmana och motverka diskriminerande maktstrukturer utifrån ett normkritiskt perspektiv. - Alla behövs. PeaceWorks utgångspunkt är att alla behövs och kan göra skillnad i arbetet för en hållbar värld i fred. 4. Ändring av benämningen av Peaceworks Swedens styrelse Bakgrund/motivering: I nuvarande stadgar benämns Peaceworks Swedens styrelse "den nationella styrelsen". Då Peaceworks verksamhet inte är begränsad till Sverige anser styrelsen att begreppet "nationell styrelse" är vilseledande. Peaceworks Swedens styrelse bör dock kunna särskiljas från anslutna föreningars styrelser. En förtydligande beskrivande benämning är därför "förbundsstyrelsen". Observera att denna förändring inte förändrar

5 styrelsens roll utan endast avser att förtydliga att styrelsen leder hela organisationen, nationellt såsom internationellt. Förslag: En konsekvensändring av stadgar där Peaceworks Swedens styrelse i samtliga förekommande fall i stadgar benämns "förbundsstyrelsen" istället för styrelsen eller "den nationella styrelsen". 5. Förändring avseende benämningen av Peaceworks Sweden som "föreningen" Bakgrund/motivering: I stadgar benämns Peaceworks Sweden på ett antal ställen endast som "föreningen". För att förtydliga och undvika sammanblandning med de föreningar som Peaceworks stödjer på olika sätt föreslås att i samtliga fall istället skriva ut organisationens namn. Detta är särskilt viktigt i 13 om anslutna föreningar, men även i andra fall såsom i 11 om förtroendevalda. I de flesta övriga fall finns inte samma risk för otydlighet, men för helhetens skull anser styrelsen att förändringen bör appliceras genomgående i stadgar. För tydlighets skull räknas samtliga fall upp nedan som föreslås justeras; 6 Föreningens verksamhets-/räkenskapsår skall löpa från den 1 juli till den 30 juni.

6 7 7.1 Föreningen är öppen för alla. 7.3 Medlem är den som aktivt ansökt om medlemskap i föreningen. 7.4 En medlem kan träda ur föreningen om så begärs. För varje år krävs ett förnyat medlemskap. För det fall en medlem väljer att inte förnya sitt medlemskap anses medlemmen ha trätt ur föreningen. 7.5 En medlem som bryter mot föreningens uppförandekod kan komma att uteslutas ur föreningen. Ett beslut om att utesluta en medlem fattas av förbundsstyrelsen. 7.6 Medlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid föreningens årsmöte Den nationella styrelsen väljs på och ansvarar gentemot föreningens årsmöte. Den nationella styrelsen leder föreningen mellan dess årsmöten, företräder föreningen och tecknar dess firma Om styrelseledamots uppdrag upphör i förtid kan den nationella styrelsen vid ett ordinarie styrelsemöte besluta att inadjungera någon i dennes ställe. Den nationella styrelsen har också rätt att vid ett ordinarie styrelsemöte inadjungera ytterligare ledamöter under pågående verksamhetsår. Detta beslut skall fattas med två tredjedelars majoritet av de angivna rösterna. Det efterföljande personvalet skall ske enligt föreningens fastslagna principer i 5.

7 10.5 Den nationella styrelsen skall löpande informera föreningens medlemmar om dess verksamhet Den nationella styrelsen kan vid ett ordinarie styrelsemöte besluta att anställa administrativ personal i föreningens namn. Detta beslut skall fattas med två tredjedelars majoritet av de angivna rösterna Den nationella styrelsen utser föreningens firmatecknare En person som varit anställd eller praktikant på föreningen kan under en period om tre år efter anställningens eller praktikens avslutande inte väljas in i den nationella styrelsen Med förtroendevald avses person som genom val på nationell eller lokal nivå tilldelas ett ideellt uppdrag inom föreningen För att bli förtroendevald krävs medlemskap i föreningen Anställda och praktikanter på föreningen kan ej samtidigt som de innehar en anställning eller praktik vara förtroendevalda Föreningens anställda och praktikanter skall handha den löpande verksamheten i föreningen enligt arbetsbeskrivning som föreningens styrelse upprättar Föreningens organisationsutvecklare och kanslichefer ansvarar för att löpande informera och begära instruktioner av styrelsen angående den operativa verksamheten.

8 En lokal förening är en av föreningens nationella styrelse antagen sammanslutning av medlemmar. Den kan vara knuten till en plats, ort, verksamhetsområde, tema eller liknande Medlemmar av föreningen som ansökt om medlemskap i den lokala föreningen konstituerar den lokala föreningen, väljer dess styrelse och fastställer dess stadgar Den lokala föreningen ska verka för föreningens vision. Den lokala föreningen stadgar kan inte innehålla skrivningar som upphäver, förändrar eller motsäger föreningens stadgar De lokala föreningarna skall ha årsmöte innan föreningens ordinarie årsmöte De lokala föreningarna skall ha kontinuerlig kontakt med föreningens nationella styrelse och kontor och informera dessa om den lokala föreningens verksamhet Det åligger den lokala föreningen att tillmötesgå krav på lämnande av de uppgifter föreningens nationella styrelse och kontor behöver för att bedriva föreningens centrala verksamhet En lokal förening som bryter mot föreningens stadgar, skadar dess anseende eller motarbetar dess syfte kan avstängas med omedelbar verkan av föreningens nationella styrelse. Nästkommande årsmöte beslutar om uteslutning av avstängd lokal förening.

9 Föreningens verksamhet skall löpande följas av en intern revisor och/eller en extern auktoriserad eller godkänd revisor, som väljs vid årsmötet Vid slutet av varje räkenskapsår skall föreningens årsredovisning revideras av en intern revisor och en extern auktoriserad och/eller godkänd revisor Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge revisionsberättelse till föreningens årsmöte Föreningen upphör genom årsmötesbeslut. Beslut skall fattas med tre fjärdedels majoritet av de vid årsmötet angivna rösterna För att ett beslut att föreningen skall upphöra skall vara giltigt krävs att detta ärende senast tre veckor innan årsmötet meddelats i årsmöteshandlingarna. Förslag: Att i samtliga fall i stadgar där Peaceworks Sweden benämns som "föreningen" istället skriva ut hela namnet Peaceworks Sweden.

10 6. Förändringar i 10 Styrelse 6.1 Punkten 10.1 (ny) Bakgrund/motivering: Att lägga till en paragraf som definierar vad vi menar med förbundsstyrelse. Förslag: Med förbundsstyrelse menas den av årsmötet valda styrelsen för PeaceWorks Sweden. 6.2 Förändring i punkten 10.2 (blir 10.3) Bakgrund/motivering: Förslaget innebär att stryka att en specifik person skall vara ekonomiskt ansvarig och lämna öppet för styrelsen att själva bestämma hur arbetet bäst fördelas ledamöterna emellan. Detta är viktigt eftersom hela styrelsen har ett ekonomiskt ansvar juridiskt och inte endast den som är utsedd till att vara ekonomiskt ansvarig. Enligt förslaget specificerar då stadgarna att styrelsen skall ha tre ledamöter, istället för en ekonomiskt ansvarig och två ledamöter. Nuvarande lydelse: Den nationella styrelsen skall bestå av en ordförande, en vice ordförande, en ekonomiskt ansvarig och minst två ledamöter. Lydelse efter förändringen: Förbundsstyrelsen skall bestå av en ordförande, en vice ordförande och minst tre ledamöter.

11 6.3 Förändring av numrering av efterkommande punkter Förslag: Mot bakgrund av att 10.1 tillkommer menar förbundsstyrelsen att nuvarande punkter skall numreras Förändring i 11 Förtroendevalda Bakgrund/motivering: Diskussioner har under året uppkommit om huruvida det enligt 11 finns en möjlighet att vara förtroendevald i en ansluten förening och samtidigt inneha en praktik eller anställning på Peaceworks Sweden. Styrelsens tolkning har varit att nuvarande lydelse inte tillåter detta. Styrelsen anser dock att den intressekonflikt som motiverar begränsningen för förtroendevalda i förbundsstyrelsen inte anses lika stark vad gäller förtroendeposter i anslutna föreningar. Den föreslagna förändringen syftar därför till att öppna upp för möjligheten för förtroendevalda i anslutna föreningar att vara anställda eller praktisera på Peaceworks Sweden. Nuvarande lydelse: 11.1 Med förtroendevald avses person som genom val på nationelleller lokal nivå tilldelas ett ideellt uppdrag inom föreningen För att bli förtroendevald krävs medlemskap i föreningen Anställda och praktikanter på föreningen kan ej samtidigt som de innehar en anställning eller praktik vara förtroendevalda.

12 Lydelse efter förändringen: 11.1 Med förtroendevald avses person som genom val tilldelas ett ideellt uppdrag inom Peaceworks Sweden eller en ansluten förening För att bli förtroendevald krävs medlemskap i Peaceworks Sweden Anställda och praktikanter i Peaceworks Sweden kan ej samtidigt som de innehar en anställning eller praktik vara förtroendevalda i PeaceWorks Sweden. Vad gäller förtroendevalda i anslutna föreningar gäller inte denna begränsning. 8. Förändring av benämningen på lokala föreningar Bakgrund/motivering: På förra årsmötet beslutades att PeaceWorks skall erbjuda två olika valbara former för organisering av föreningar som vill ansluta sig till PeaceWorks; Peaceworksföreningar och självständiga föreningar anslutna till PeaceWorks. Den förstnämnda innebär i princip att vara en förlängning av PeaceWorks verksamhet på lokal nivå. Sådana föreningar skall förhålla sig till PeaceWorks Swedens mål, strategier, policyer och grafiska riktlinjer. De blir en del av PeaceWorks och brukar förbundsorganisationens namn och varumärke samt framtagna material. Den andra valbara formen innebär att organisationen är självständig, men erbjuds ekonomiskt och metodmässigt stöd av PeaceWorks Sweden samt får tillgång till de plattformar/mötesplatser som PeaceWorks Sweden erbjuder genom till exempel forum. Förbundsstyrelsen anser att den nuvarande benämningen "lokala föreningar" bör anpassas till utvecklingen med två valbara former och att dessa två former

13 bennämns "PeaceWorksföreningar" respektive "medföljda föreningar". Vidare bör dessa två gemensamt benämnas anslutna föreningar. Förslag: Att konsekvensändra benämningen på "lokala föreningar" genomgående i stadgar till "anslutna föreningar" och använda begreppen PeaceWorksföreningar och medföljda föreningar när formen behöver specificeras. 9. Förändring i 13 Lokala föreningar 9.1 Förändringar i 13.1 Bakgrund/motivering: Den nuvarande lydelsen återspeglar inte den ovan beskrivna utvecklingen med två valbara former av anslutna föreningar. Förslaget är därför att ersätta nuvarande lydelse med en kortare definition av respektive form och en hänvisning till gällande policy på området. Nuvarande lydelse: En lokal förening är en av föreningens nationella styrelse antagen sammanslutning av medlemmar. Den kan vara knuten till en plats, ort, verksamhetsområde, tema eller liknande. Lydelse efter föreslagen förändring: En ansluten förening är en av förbundsstyrelsen antagen sammanslutning av medlemmar. Den kan antingen vara ansluten till Peaceworks Sweden som en Peaceworksförening eller som en medföljd förening. Gällande policy

14 för föreningsstöd skall reglera vad som gäller för respektive föreningsform. 9.2 Förändringar i 13.5 Bakgrund/motivering: Enligt nuvarande lydelse skall anslutna föreningar ha kontinuerlig kontakt med förbundsstyrelsen och kanslierna. I dagsläget sker denna kontakt uteslutande genom ansvariga föreningssamordnare på Peaceworks Sweden då det är en för administrativ uppgift för förbundsstyrelsen att inneha. Vidare skulle det skapa otydlighet och dubbelarbete om kontakt skulle ske med både kansli och förbundsstyrelse. Det angår sedan kanslichefen att informera styrelsen om föreningsverksamheten. Nuvarande lydelse: De lokala föreningarna skall ha kontinuerlig kontakt med föreningens nationella styrelse och kontor och informera dessa om den lokala föreningens verksamhet. Lydelse efter föreslagen förändring: Anslutna föreningar skall ha kontinuerlig kontakt med föreningssamordnare på Peaceworks Sweden. 9.3 Förändringar i 13.6 Bakgrund/motivering: Av samma anledning som i 9.2 ovan stryka styrelsen ur formuleringen.

15 Nuvarande lydelse: Det åligger den lokala föreningen att tillmötesgå krav på lämnande av de uppgifter föreningens nationella styrelse och kontor behöver för att bedriva föreningens centrala verksamhet. Lydelse efter föreslagen förändring: Det åligger de anslutna föreningarna att tillmötesgå de krav som förbundsorganisationen PeaceWorks Sweden behöver ställa för sin administration och verksamhet. 9. Förändringar i 14 Revision Bakgrund/motivering: Enligt nuvarande formulering skall årsmötet välja både en extern och en intern revisor. Förbundsstyrelsen föreslår att årsmötet ges möjlighet att välja om en extern eller intern revisor skall väljas, eller om man vill välja en av varje. Nuvarande lydelse: 14.1 Föreningens verksamhet skall löpande följas av en intern revisor och en extern auktoriserad eller godkänd revisor, som väljs vid årsmötet Vid slutet av varje räkenskapsår skall föreningens årsredovisning revideras av en intern revisor och en extern auktoriserad eller godkänd revisor Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge revisionsberättelse till föreningens årsmöte.

16 Lydelse efter föreslagen förändring: 14.1 PeaceWorks Swedens verksamhet skall löpande följas av en intern revisor och/eller en extern auktoriserad eller godkänd revisor, som väljs vid årsmötet Vid slutet av varje räkenskapsår skall PeaceWorks Swedens årsredovisning revideras av en intern revisor och/eller en extern auktoriserad eller godkänd revisor Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge revisionsberättelse till PeaceWorks Swedens årsmöte. 10. Förändringar i 15 Valberedningen Bakgrund/motivering: Enligt nuvarande lydelse pratar man om valberedningen som helhet. Styrelsen anser att det blir tydligare om man skiljer på valberedningen (som funktion) och ledamöter i valberedningen. Vidare har det smugit sig in ett fel i 15.3 om att "föreningens ordförande har utslagsröst" vid lika röstetal, detta skall istället vara "valberedningens ordförande har utslagsröst". Vidare är referensen till 6.5 i paragraf 15.1 felaktig, då det inte finns en punkt 6.5. Förbundsstyrelsen föreslår att referensen stryks. Nuvarande lydelse: 15.1 Valberedningens uppgift är att nominera komplett styrelse, komplett valberedning och revisorer. Nomineringen skall meddelas i årsmöteshandlingarna, enligt Valberedningen utses av årsmöte och tillträder därefter.

17 15.3 Valberedningen utser inom sig sin ordförande. Vid lika röstetal har föreningens ordförandes utslagsröst Om valberednings uppdrag upphör i förtid kan valberedningen vid ett sammanträde besluta att inadjungera någon i dennes ställe. Valberedningen har också rätt att inadjungera ytterligare ledamöter under pågående verksamhetsår. Detta beslut skall fattas med två tredjedelars majoritet av de angivna rösterna. Lydelse efter föreslagen förändring: 15.1 Valberedningens uppgift är att nominera komplett styrelse, komplett valberedning och revisorer. Nomineringen skall meddelas i årsmöteshandlingarna Ledamöter i valberedningen utses av årsmöte och tillträder därefter Valberedningen utser inom sig en av ledamöterna som ordförande. Vid lika röstetal har valberedningens ordförandes utslagsröst Om en ledamot av valberedningens uppdrag upphör i förtid kan valberedningen vid ett sammanträde besluta att inadjungera någon i denne ledamots ställe. Valberedningen har också rätt att inadjungera ytterligare ledamöter under pågående verksamhetsår. Detta beslut skall fattas med två tredjedelars majoritet av de angivna rösterna. 11. Förändring av 16 Stadgar Bakgrund/motivering: I punkt 16.3 görs en hänvisning till PeaceWorks "Allmänna Bestämmelser". Förbundsstyrelsen anser att det är missvisande att hänvisa till allmänna bestämmelser som

18 komplement till stadgar, då det kan uppfattas som att dessa har samma vikt som dessa bestämmelser. Förslaget är därför att stryka denna punkt samt att ändra numret på efterföljande punkt 16.4 till Vidare finns en felaktig referens i 16.2 till paragraf 6.5 som inte existerar. Förbundsstyrelsen föreslår att referensen tas bort. Nuvarande lydelse: 16.1 Dessa stadgar får ändras genom årsmötesbeslut. Beslut skall fattas med två tredjedels majoritet av de vid årsmötet angivna rösterna För att ett beslut om stadgeändring skall vara giltigt krävs att detta ärende meddelats i årsmöteshandlingarna, enligt Dessa stadgar kompletteras av föreningens Allmänna Bestämmelser Tolkning av dessa stadgar görs av den nationella styrelsen efter hörande av revisorerna, intill dess att årsmötet slutligt avgör frågan. Lydelse efter föreslagen förändring: 16.1 Dessa stadgar ändras genom årsmötesbeslut. Beslut skall fattas med två tredjedels majoritet av de vid årsmötet angivna rösterna För att ett beslut om stadgeändring skall vara giltigt krävs att detta ärende meddelats i årsmöteshandlingarna Tolkning av dessa stadgar görs av förbundsstyrelsen efter hörande av revisorerna, intill dess att årsmötet slutligt avgör frågan.

19 12. Stadgarna i sin helhet inklusive samtliga förändringar i enlighet med ovan För det fall samtliga förändringar genomförs i enlighet med vad som anförts ovan kommer stadgarnas lydelse vara som följer. 1 Namn och form Föreningens namn är PeaceWorks Sweden. Föreningen är ideell. Föreningen är religiöst och partipolitiskt oberoende. Föreningens säte är Stockholm, Sverige. 2 Syfte PeaceWorks Swedens syfte är att bidra till ungas organisering för fred i Sverige och världen genom att erbjuda; - Praktiskt och ekonomiskt stöd till unga att starta och driva föreningar, fredsfrämjande projekt och aktiviteter i Sverige och Colombia. - Utbytesprogram i form av volontärutbyten samt praktikplatser genom PeaceWorks Colombiakontor och internationella samarbetspartners. - Utbildningar och praktiska verktyg för att öka kunskap och medvetenhet kring fredsfrågor, internationellt samarbete samt organisering för fred. - Plattformar där unga får vara ledande i diskussioner kring nationella och internationella frågor för ökad delaktighet och påverkan i samhället. 3 Vision PeaceWorks vision är en hållbar värld i fred, där unga är aktiva samhällsmedborgare. Detta samhälle kännetecknas av fred och

20 hållbar utveckling, global rättvisa och solidaritet, över och förbi konstruerade nationella, kulturella, sociala och ekonomiska gränser. 4 Strategi PeaceWorks är en plattform för ungas engagemang för en hållbar värld i fred. Genom att stärka ungas organisering samt förmåga till kritisk reflektion och självreflektion, lokalt och globalt, främjas förutsättningar för ungas deltagande och påverkan i samhället. Strategin för att lyckas med detta är att stärka ungas möjlighet att: - driva egna organisationer - delta i interkulturella volontärutbyten - tillgodogöra sig relevanta praktiska verktyg, metoder och kunskap 5 Principer Följande principer är vägledande i vårt arbete och utgör PeaceWorks ryggrad. - Ungperspektiv. PeaceWorks drivs av och med unga. - Jämlikhet. PeaceWorks utgår från alla människors lika värde och drivs av alla medlemmars deltagande och inflytande. - Ickevåld. PeaceWorks arbete utgår från ickevåld. - Kritisk reflektion. PeaceWorks drivs av kritisk reflektion för att synliggöra, utmana och motverka diskriminerande maktstrukturer utifrån ett normkritiskt perspektiv. - Alla behövs. PeaceWorks utgångspunkt är att alla behövs och kan göra skillnad i arbetet för en hållbar värld i fred.

21 6 Verksamhetsår PeaceWorks Swedens verksamhets-/räkenskapsår skall löpa från den 1 juli till den 30 juni. 7 Medlemmar 7.1 PeaceWorks Sweden är öppen för alla. 7.2 Medlemsavgift fastställs av årsmötet. 7.3 Medlem är den som aktivt ansökt om medlemskap i PeaceWorks Sweden. 7.4 En medlem kan träda ur PeaceWorks Sweden om så begärs. För varje år krävs ett förnyat medlemskap. För det fall en medlem väljer att inte förnya sitt medlemskap anses medlemmen ha trätt ur PeaceWorks Sweden. 7.5 En medlem som bryter mot PeaceWorks Sweden uppförandekod kan komma att uteslutas. Ett beslut om att utesluta en medlem fattas av förbundsstyrelsen. 7.6 Medlemmarnas rätt att besluta i PeaceWorks Swedens angelägenheter utövas vid årsmötet. 8 Årsmöte 8.1 Årsmötet är PeaceWorks Swedens högsta beslutande organ och dess beslut är bindande för alla föreningens organ. 8.2 Ordinarie årsmöte skall hållas inom tre månader efter utgången av varje verksamhetsår

22 8.3 Förbundsstyrelsen skall skicka kallelse till PeaceWorks Swedens medlemmar senast åtta veckor innan årsmötet. I kallelsen skall tid och ort för mötet anges. 8.4 Medlem har rätt att få ärende behandlat vid årsmöte, om han eller hon skriftligen begär så till förbundsstyrelsen senast två veckor innan årsmötet. 8.5 Förbundsstyrelsen skall senast två veckor innan årsmöte tillgängliggöra motioner, propositioner och årsredovisning. 8.6 Rösträtt på PeaceWorks Swedens årsmöten innehas av föreningens medlemmar. Anställd och praktikant i PeaceWorks Sweden tillerkänns inte denna rätt, men har rätt att yttra sig i frågor som rör deras arbetsområde om så årsmötet önskar. 8.7 Medlem har rätt att representeras genom ombud med skriftlig, daterad fullmakt. Fullmakt får ej vara äldre än ett år. Ombud kan rösta för högst tre, inklusive sig själv, medlemmar i PeaceWorks Sweden. 8.8 Årsmötets beslut utgörs av den mening, som fått mer än hälften av de angivna rösterna, om inget annat anges i dessa stadgar. Vid lika röstetal sker avgörandet genom lottning. 8.9 Personval skall ske enligt PeaceWorks Swedens fastslagna principer i 5. Nomineringsstopp för förtroendevalda infaller klockan samma dag som årsmötet äger rum. Vid nomineringar som inkommer under samma vecka som årsmötet äger rum ansvarar kandidat själv för att underrätta medlemmar inför eventuellt personval Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden alltid behandlas: 1 Mötets öppnande

23 2 Fastställande av röstlängd 3 Mötets beslutsmässighet 4 Val av mötesordförande 5 Val av mötessekreterare 6 Val av justerare 7 Fastställande av dagordning 8 Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår 9 Årsbokslut med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår 10 Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under föregående verksamhetsår 12 Presentation och val av styrelse 13 Presentation och val av valberedning 14 Presentation och val av intern revisor 15 Presentation och val av extern revisor 16 Fastställande av verksamhetsplan 17 Fastställande av budget 18 Fastställande av avgifter 19 Behandling av till årsmötet inkomna motioner och propositioner 20 Övriga frågor 9 Extra årsmöte 9.1 Extra årsmöte skall hållas när det finns skäl därtill. 9.2 Extra årsmöte får, förutom av förbundsstyrelsen, begäras skriftligen av extern revisor eller en tiondel av föreningens medlemmar.

24 9.3 Kallelse skall utfärdas av förbundsstyrelsen inom en vecka efter det att begäran kommit styrelsen till del. 9.4 Extra årsmöte skall hållas senast åtta veckor efter att begäran har kommit styrelsen till del. 9.5 Regler avseende ordinarie årsmöte skall i tillämpliga delar även gälla extra årsmöte. 10 Förbundsstyrelsen 10.1 Med förbundsstyrelse menas den av årsmötet valda styrelsen för PeaceWorks Sweden Förbundsstyrelsen väljs på och ansvarar gentemot PeaceWorks Swedens årsmöte. Förbundsstyrelsen leder PeaceWorks Sweden mellan dess årsmöten, företräder föreningen och tecknar dess firma Förbundsstyrelsen skall bestå av en ordförande, en vice ordförande och minst tre ledamöter. Årsmötet kan utöver dessa positioner även välja in maximalt två suppleanter i förbundsstyrelsen. Samtliga poster väljs på en mandatperiod om ett år åt gången Förbundsstyrelsen skall sammanträda minst sex gånger under ett verksamhetsår. Förbundsstyrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Förbundsstyrelsens beslut utgörs av den mening, som fått mer än hälften av de avgivna rösterna, om inget annat anges i dessa stadgar. Vid lika röstetal har förbundsstyrelsens ordförande utslagsröst Om styrelseledamots uppdrag upphör i förtid kan förbundsstyrelsen vid ett ordinarie styrelsemöte besluta att inadjungera någon i dennes ställe. Den förbundsstyrelsen har också

25 rätt att vid ett ordinarie styrelsemöte inadjungera ytterligare ledamöter under pågående verksamhetsår. Detta beslut skall fattas med två tredjedelars majoritet av de angivna rösterna. Det efterföljande personvalet skall ske enligt PeaceWorks Sveriges fastslagna principer i Förbundsstyrelsen skall löpande informera PeaceWorks Swedens medlemmar om dess verksamhet Förbundsstyrelsen kan vid ett ordinarie styrelsemöte besluta att anställa administrativ personal i PeaceWorks Swedens namn. Detta beslut skall fattas med två tredjedelars majoritet av de angivna rösterna Förbundsstyrelsen utser PeaceWorks Swedens firmatecknare En person som varit anställd eller praktikant på PeaceWorks Sweden kan under en period om tre år efter anställningens eller praktikens avslutande inte väljas in i förbundsstyrelsen. 11 Förtroendevalda 11.1 Med förtroendevald avses person som genom val tilldelas ett ideellt uppdrag inom PeaceWorks Sweden eller en ansluten förening För att bli förtroendevald krävs medlemskap i PeaceWorks Sweden Anställda och praktikanter i PeaceWorks Sweden kan ej samtidigt som de innehar en anställning eller praktik vara förtroendevalda i PeaceWorks Sweden. Vad gäller förtroendevalda i anslutna föreningar gäller inte denna begränsning.

26 12 Anställda och praktikanter 12.1 PeaceWorks Swedens anställda och praktikanter skall handha den löpande verksamheten i PeaceWorks Sweden enligt arbetsbeskrivning som förbundsstyrelsen upprättar PeaceWorks Swedens organisationsutvecklare och kanslichefer ansvarar för att löpande informera och begära instruktioner av förbundsstyrelsen angående den operativa verksamheten. 13 Anslutna föreningar 13.1 En ansluten förening är en av förbundsstyrelsen antagen sammanslutning av medlemmar. Den kan antingen vara ansluten till PeaceWorks Sweden som en PeaceWorksförening eller som en medföljd förening. Gällande policy för föreningsstöd skall reglera vad som gäller för respektive föreningsform Medlemmar av PeaceWorks Sweden som ansökt om medlemskap i den anslutna föreningen konstituerar den anslutna föreningen, väljer dess styrelse och fastställer dess stadgar Anslutna föreningar ska verka för PeaceWorks Swedens vision. Den anslutna föreningens stadgar kan inte innehålla skrivningar som upphäver, förändrar eller motsäger PeaceWorks Swedens stadgar De anslutna föreningarna skall ha årsmöte innan PeaceWorks Swedens ordinarie årsmöte Anslutna föreningar skall ha kontinuerlig kontakt med föreningssamordnare på PeaceWorks Sweden.

27 13.6 Det åligger de anslutna föreningarna att tillmötesgå de krav som förbundsorganisationen PeaceWorks Sweden behöver ställa för sin administration och verksamhet En ansluten förening som bryter mot PeaceWorks Swedens stadgar, skadar dess anseende eller motarbetar dess syfte kan avstängas med omedelbar verkan av förbundsstyrelsen. Nästkommande årsmöte beslutar om uteslutning av avstängd ansluten förening. 14 Revision 14.1 PeaceWorks Sweden verksamhet skall löpande följas av en intern revisor och/eller en extern auktoriserad eller godkänd revisor, som väljs vid årsmötet Vid slutet av varje räkenskapsår skall PeaceWorks Swedens årsredovisning revideras av en intern revisor och/eller en extern auktoriserad eller godkänd revisor Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge revisionsberättelse till PeaceWorks Swedens årsmöte. 15 Valberedning 15.1 Valberedningens uppgift är att nominera komplett förbundsstyrelse, komplett valberedning och revisorer. Nomineringen skall meddelas i årsmöteshandlingarna Ledamöter i valberedningen utses av årsmöte och tillträder därefter.

28 15.3 Valberedningen utser inom sig en av ledamöterna som ordförande. Vid lika röstetal har valberedningens ordförandes utslagsröst Om en ledamot av valberedningens uppdrag upphör i förtid kan valberedningen vid ett sammanträde besluta att inadjungera någon i denne ledamots ställe. Valberedningen har också rätt att inadjungera ytterligare ledamöter under pågående verksamhetsår. Detta beslut skall fattas med två tredjedelars majoritet av de angivna rösterna. 16 Stadgar 16.1 Dessa stadgar får ändras genom årsmötesbeslut. Beslut skall fattas med två tredjedels majoritet av de vid årsmötet angivna rösterna För att ett beslut om stadgeändring skall vara giltigt krävs att detta ärende meddelats i årsmöteshandlingarna Tolkning av dessa stadgar görs av förbundsstyrelsen efter hörande av revisorerna, intill dess att årsmötet slutligt avgör frågan. 17 Föreningens upphörande 17.1 PeaceWorks Sweden upphör genom årsmötesbeslut. Beslut skall fattas med tre fjärdedels majoritet av de vid årsmötet angivna rösterna För att ett beslut att PeaceWorks Sweden skall upphöra skall vara giltigt krävs att detta ärende senast tre veckor innan årsmötet meddelats i årsmöteshandlingarna Vid ett upphörande eller en likvidation skall, efter det att PeaceWorks Sweden fullgjort sina plikter, överblivna medel tillfalla

29 någon registrerad organisation vars syfte överensstämmer med PeaceWorks. Årsmötet äger ensamt beslutanderätten häröver.

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet.

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAINT LOUIS FRITIDSVERKSAMHET IDEELL FÖRENING ORG NR 802422-1999 1 Föreningens firma Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. 2 Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Exempelstadga med instruktion

Exempelstadga med instruktion Exempelstadga med instruktion Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta för medlemsorganisationerna har Sveriges Elevråd tagit fram

Läs mer

Stadgar för avdelning - förslag

Stadgar för avdelning - förslag DHR - Stadgar för avdelning 1(8) Stadgar för avdelning - förslag Bearbetade inför förbundsmötet, oktober 2013 1. NAMN, ÄNDAMÅL OCH ORGANISATION 1.1 Namn DHR-avdelnings namn är DHR, följt av ortsnamnet

Läs mer

Unga Hörselskadades stadgar. Reviderade på årsmötet 2015

Unga Hörselskadades stadgar. Reviderade på årsmötet 2015 Unga Hörselskadades stadgar Reviderade på årsmötet 2015 Stadgar för Unga Hörselskadade 1 Ändamål Unga Hörselskadade (UH) är en intresseförening för personer med hörselskada i åldern 0 30 år. Med begreppet

Läs mer

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund.

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund. STADGAR Stadgar för Tender Loving Caring ideell förening. Antagna vid årsmöte 1 augusti 2015. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Tender Loving Caring ideell förening. Förkortas TLC. 2 - Föreningens

Läs mer

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgarna senast ändrade av representantskapet 2014. Innehåller även normalstadgar för korpföreningar, korpförbund och specialdistriktsförbund. Innehåll

Läs mer

Stadgar för den ideella korpföreningen

Stadgar för den ideella korpföreningen Inledning Till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet anslutna lokala föreningar har mycket varierande storlek och omfattning beträffande organisation och verksamhetsform. Lokala anpassningar kan därför

Läs mer

Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR.

Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Visitas stadgar 1. FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för

Läs mer

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund 2014 Paragrafer 1 Förbundets namn och säte... 3 2 Ändamål... 3 3 Organisationer... 3 4 Medlemmar... 4 5 Medlemsavgift... 4 6 Kongress... 4 7 Förbundsmöte... 7 8 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR. Faställda av 1996 årsmöte

Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR. Faställda av 1996 årsmöte Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR Faställda av 1996 årsmöte Stadgar för Föreningen Rekryteringsgruppen Dalarna Dessa stadgar har antagits av föreningens årsmöte 1996. 1 Namn Föreningens namn

Läs mer

STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE

STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE Grundstadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgar antagna vid årsmöte den 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vid årsmöte den 23

Läs mer

STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE

STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE Sida 1 av 6 STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE 1. Föreningens firma Den ideella föreningens firma är Energiföretagen Sverige. 2. Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning av företag inom den

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM

STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM 1 Ändamål Same Ätnam den samiska riksorganisationen (RSÄ) skall vara en samisk huvudorganisation för samerna i Sverige. RSÄ har till uppgift att under demokratiska

Läs mer

Hållbar utveckling genom återanvändning av insamlade gåvor. Genom detta arbete bidrar Emmaus Björkå till att hushålla med jordens resurser.

Hållbar utveckling genom återanvändning av insamlade gåvor. Genom detta arbete bidrar Emmaus Björkå till att hushålla med jordens resurser. 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk grund. Föreningen Emmaus Björkå

Läs mer

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014.

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Stadgar för Gästriklands Båtförbund Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Register 1. Förbundets ändamål. 2. Förbundets organisation. 3. Anslutning och medlemskap. 4. Avgifter

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet Stadgar Svenska Epilepsiförbundet 1 Namn och karaktär Förbundets namn är Svenska Epilepsiförbundet (The Swedish Epilepsy Federation), förkortat SEF. SEF är ett riksomfattande, ideellt, allmännyttigt, partipolitiskt

Läs mer

STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016

STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016 STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016 FÖRENINGENS VERKSAMHET 1. INRIKTNING OCH MÅLSÄTTNING Jönköpings Södra Idrottsförening är en ideell förening, stiftad 9 december

Läs mer

Stadgar för Svenska OCD-förbundet reviderade vid förbundets årsmöte 2015-xx-xx

Stadgar för Svenska OCD-förbundet reviderade vid förbundets årsmöte 2015-xx-xx Stadgar för Svenska OCD-förbundet reviderade vid förbundets årsmöte 2015-xx-xx 1 Förbundets namn, juridiska form och säte Svenska OCD-förbundet är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening

Läs mer

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18)

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgar Stadgar för Djursholms Ridklubb (Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgarna fastställda av årsmöte 20140216. Godkända av Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

Stadgar för Lokalförening

Stadgar för Lokalförening 1 (8) Stadgar för Lokalförening 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3. Årsmöte... 3 4. Konstituerande årsmöte... 5 5. Extra årsmöte... 5 6. Lokalföreningens styrelse... 6 7. Valberedning...

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H

Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H Riksförbundet Sveriges 4H Länsförbund/Distrikt 4H-krets 4H-klubb Riksförbundet Sveriges 4H, Katrineholm 2015. Godkänd i andra läsningen av riksstämman i Ingelstad

Läs mer

Stadgar för Grön kultur Högsbo

Stadgar för Grön kultur Högsbo Stadgar för Grön kultur Högsbo Giltiga från och med föreningens årsmöte 2016 1 SYFTE Föreningen Grön kultur Högsbo ska understödja och utveckla initiativ för interkulturell rikedom i staden med mat-, odlings-,

Läs mer

Stadgar. Svenska Blå Stjärnan 2013

Stadgar. Svenska Blå Stjärnan 2013 Stadgar Svenska Blå Stjärnan 2013 STADGAR SVENSKA BLÅ STJÄRNAN SBS 2013 STADGAR FÖR SVENSKA BLÅ STJÄRNANS SBS RIKSFÖRBUND INLEDNING Svenska Blå Stjärnan (SBS) är det centrala organet för SBS föreningar

Läs mer

Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen

Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen för Svenska Naturskyddsföreningen Antagna vid riksstämman 1998 reviderade 2002, 2004, 2008, 2010 och 2012 Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen Antagna vid riksstämman 1998 reviderade 2002, 2004, 2008,

Läs mer

Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH

Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH 1 Ändamål och organisation Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen (ASVH) är en riksorganisation med ändamål att främja kvalitativ

Läs mer

Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014.

Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014. 1 Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014. 1 Organisationsform och firma Famna är en ideell förening för organisationer

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg 1. Föreningens firma Föreningens firma är Reningsborg. 2. Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen är en hjälporganisation på kristen grund och är organiserad

Läs mer

Föreningen Spelberoende HELSINGBORG Stadgar

Föreningen Spelberoende HELSINGBORG Stadgar Föreningen Spelberoende HELSINGBORG Stadgar 1 1 Föreningens ändamål Föreningen Spelberoende Helsingborg med organisationsnummer 843003-0083 är en partipolitisk och religiös obunden sammanslutning som vill

Läs mer

STADGAR. för. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för. organisationen FÖRETAGARNA 1 (14) STADGAR för organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (14) INNEHÅLL Stadgar för den nationella föreningen Företagarna 1 Organisationen Företagarnas uppbyggnad 3 2 Ändamål 3 3 Antagande

Läs mer

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland ÅF Stadgar Slutgiltigt förslag 2012-04-03 ORG.docx Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland 1. Föreningens firma och ändamål 1.1 Föreningens firma är Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Läs mer

Arbetsgivaralliansens. stadgar

Arbetsgivaralliansens. stadgar Arbetsgivaralliansens stadgar Stadgar för Arbetsgivaralliansen Innehåll 1 Organisationsform och firma 4 2 Föreningens uppgift 4 3 Medlemskap 4 4 Utträde och uteslutning 5 5 Avgifter 5 6 Organisation 5

Läs mer

Stadga. Föreningen Bioteknikstudenterna. Antagen 111112. Uppdaterad 131116

Stadga. Föreningen Bioteknikstudenterna. Antagen 111112. Uppdaterad 131116 Stadga Föreningen bioteknikstudenterna Antagen 111112 Uppdaterad 131116 Förkortningar Föreningen Bioteknikstudenterna Styrelsen för Bioteknikstudenterna Bioteknikdagarna Projektgruppen för Bioteknikdagarna

Läs mer

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet.

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENING Yrkeshögskoleförbundet. 1 Föreningens firma Yrkeshögskoleförbundet i Sverige. Organisationsnr. 835600-7420 Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning.

Läs mer

STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP. Föreningens namn och firma. Föreningens ändamål 2

STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP. Föreningens namn och firma. Föreningens ändamål 2 STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP Föreningens namn och firma 1 Föreningens namn och firma är Solängets Travsällskap. Föreningens ändamål är särskilt: Föreningens ändamål 2 anordna travtävlingar verka

Läs mer

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Förslag till STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Ideell förening, stiftad 1991-06-28. Stadgarna fastställda av årsmöte 1991-06-28. Stadgarna ändrade av årsmöte 2013- IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Idrott är

Läs mer

Stadgar. Fonus, ekonomisk förening. Org.nr. 702000-1298. Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013.

Stadgar. Fonus, ekonomisk förening. Org.nr. 702000-1298. Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013. Stadgar Fonus, ekonomisk förening Org.nr. 702000-1298 Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 FIRMA, SÄTE

Läs mer

Sveriges DX-Förbund 1/6

Sveriges DX-Förbund 1/6 Sveriges DX-Förbund 1/6 STADGAR FÖR SVERIGES DX-FÖRBUND Antagna vid ordinarie årsmöte i Laholm 2007 och reviderade vid ordinarie årsmöten i Karlstad 2008, Göteborg 2009, Delsbo 2012, Göteborg 2013, Norrköping

Läs mer

Stadgar för Mercedes-Benz Klubben Sverige 2015

Stadgar för Mercedes-Benz Klubben Sverige 2015 1 (5) Stadgar för Mercedes-Benz Klubben Sverige 2015 1 Klubbens namn är MERCEDES-BENZ KLUBBEN SVERIGE, förkortat MBKS. 2 Klubbens säte är Linköping 3 Klubbens syfte MBKS är en politiskt och religiöst obunden

Läs mer

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF).

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). STADGAR 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). 2 Förbundets ändamål och verksamhet Motorhistoriska Riksförbundet är en politiskt obunden ideell sammanslutning

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE Riksnätverket är Sveriges organiserade nattvandrares gemensamma förening 1. Mål och uppgifter 1.1 Organisationens mål Organisationens grundläggande mål

Läs mer

STADGAR för Sveriges Skateboardförbund

STADGAR för Sveriges Skateboardförbund STADGAR för Sveriges Skateboardförbund Antagna 2012-01-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 2 2 Organisation 2 3 Tillhörighet 2 4 Beslutande organ 2 5 Firmateckning 2 6 Verksamhets-

Läs mer

Stadgar Forum Vänersborg

Stadgar Forum Vänersborg Stadgar Forum Vänersborg 1 Föreningens firma Föreningens firma är Forum Vänersborgs Stad ekonomiska förening. Föreningens namn är Forum Vänersborg. 2 Ändamål, vision och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Stadgar för Leader Gränslandet (org nr 802440-1849)

Stadgar för Leader Gränslandet (org nr 802440-1849) Stadgar för Leader Gränslandet (org nr 802440-1849) 1 Firma Föreningens firma är Leader Gränslandet, ideell förening. 2 Ändamål Föreningen ska verka inom ramen för Landsbygdsprogrammet 2007 2013. Föreningen

Läs mer

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 FÖRSLAG TILL NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 Ändringslogg Ändring Datum Utgåva 1, antagen vid klubbens bildande 1983 09 19 Revision till utgåva 2 2013 05 15 Ås Båtklubb är en ideell förening, bildades

Läs mer

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN. (ungdomssektionens namn) i.. (föreningens namn) Sektionen bildad den Stadgarna fastställda / ändrade av årsmötet den... Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar Fastställda

Läs mer

STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM

STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM Sida 1 (7) - - o 0 o - - Dessa stadgar bygger på normalstadgar antagna av förbundsstyrelsen 2010-04-16 STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM Dessa stadgar är godkända av Sjövärnskårernas Riksförbunds styrelse

Läs mer

Författningssamling för Gotlands kommun STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GOTLAND INTERACTIVE PARK (GIP)

Författningssamling för Gotlands kommun STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GOTLAND INTERACTIVE PARK (GIP) STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GOTLAND INTERACTIVE PARK (GIP) Antagna av kommunfullmäktige 2004-06-23. Stadgar antagna vid konstituerande sammanträde den 23 juni år 2004 av Gotlands kommun, Högskolan

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS)

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) med hemort i Stockholms, Uppsalas, Göteborgs och Lunds kommuner. Bildad den 13 november 2008. Stadgarna fastställdes av årsmötet den 20 maj

Läs mer

Handelshögskolan i Umeå. Studentförening. Stadga. Senast uppdaterade: 2015-09- 11

Handelshögskolan i Umeå. Studentförening. Stadga. Senast uppdaterade: 2015-09- 11 Handelshögskolan i Umeå. Studentförening Stadga Senast uppdaterade: 2015-09- 11 2 KAPITEL 1 FÖRENINGENS GRUND KAPITEL 2 MEDLEMSKAP KAPITEL 3 FÖRENINGENS ÅRSMÖTE KAPITEL 4 EXTRAINSATT ÅRSMÖTE KAPITEL 5

Läs mer

STADGAR för Jaktvårdskrets

STADGAR för Jaktvårdskrets STADGAR för Jaktvårdskrets Antagna av Jägareförbundets kongress 1991 Ändringar gjorda vid Jägareförbundets årsstämma 2000, 2004 och 2012 2 Stadgar för jaktvårdskrets Antagna av Svenska Jägareförbundets

Läs mer

STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen

STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen 1 FIRMA Föreningens firma är Läkemedelsindustriföreningen. 2 INTRÄDE Föreningen utgör en sammanslutning av i Sverige verksamma läkemedelsföretag, som dock inte

Läs mer

SVENSKA UPPFINNAREFÖRENINGEN - SUF. Stadgar. Innehåll: Fastställda vid ordinarie årsmöte i Göteborg 17 maj 2008, ändrad årsmötet 2011-05-07.

SVENSKA UPPFINNAREFÖRENINGEN - SUF. Stadgar. Innehåll: Fastställda vid ordinarie årsmöte i Göteborg 17 maj 2008, ändrad årsmötet 2011-05-07. 1 SVENSKA UPPFINNAREFÖRENINGEN - SUF Stadgar Fastställda vid ordinarie årsmöte i Göteborg 17 maj 2008, ändrad årsmötet 2011-05-07. Innehåll: 1 Föreningens syfte och ändamål 2 Verksamhet 3 Struktur och

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA Ägare: Idrottsföreningen Friskis & Svettis JÄRFÄLLA Datum: 2003-02-02 Sid 1 av 7 1. Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen

Läs mer

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar Juridiska föreningen i Uppsala Grundad 24 maj 1844 Stadgar Innehållsförteckning Kapitel 1 Inledande bestämmelser... 3 Kapitel 2 Medlemskap... 3 Kapitel 4 Föreningsstämma... 5 Kapitel 5 Styrelse... 6 Kapitel

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 1 STADGAR för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningens främsta syfte är att stävja antalet

Läs mer

NHF Sweden STADGAR 2014

NHF Sweden STADGAR 2014 NHF Sweden STADGAR 2014 Stadgar för National Health Federation Sweden 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn & Organisationsnummer Föreningens fullständiga namn är National Health Federation Sweden, förkortat

Läs mer

Stadgar. Antagna efter årsmötet 150423. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg

Stadgar. Antagna efter årsmötet 150423. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg Stadgar Antagna efter årsmötet 150423 Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg Stadgar för HSO Göteborg, antagna 2015-04-23 Namn, mål och uppgift 1 Namn Handikappföreningarnas samarbetsorgan i

Läs mer

Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005

Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005 Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005 1 15 Reviderade 2008-03-01. Fastställda 2008-07-19 Reviderade 2009-03-28. Fastställda 2009-09-12 1 ÄNDAMÅL Västerdalarnas Flygklubb, i dessa stadgar kallad VFK

Läs mer

IOGT-NTO:s STADGAR. IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås

IOGT-NTO:s STADGAR. IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås IOGT-NTO:s STADGAR IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås 1 INNEHÅLL IOGT-NTO:S STADGAR... 1 IOGT-NTO... 4 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR IOGT-NTO... 4 1:1 Organisation... 4 1:2

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9)

STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9) STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9) Kap. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Svenska Bandyförbundet (förbundet) är en politisk och religiöst oberoende allmännyttig ideell

Läs mer

Stadgar Gerlesborg 2:1 ef 2015-11-18

Stadgar Gerlesborg 2:1 ef 2015-11-18 Stadgar för Gerlesborg 2:1 ekonomisk förening 290754/08 Diarie nr. Bolagsverket Affärsidé: Uthyrning och underhåll av ändamålsenliga lokaler till olika kulturverksamheter som drivs av KKV-B och andra föreningar

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR REGIONAL UF-FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR REGIONAL UF-FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR REGIONAL UF-FÖRENING 1 UNG FÖRETAGSAMHET [REGIONENS] ÄNDAMÅL Ung Företagsamhet [Region] är en ideell förening som har till ändamål att ge ungdomar insikter i företagandets och arbetslivets

Läs mer

STADGAR FÖR HELSINGBORG YACHT CLUB, NORRA HAMNEN, BILDAD DEN 15 OKTOBER 1992.

STADGAR FÖR HELSINGBORG YACHT CLUB, NORRA HAMNEN, BILDAD DEN 15 OKTOBER 1992. STADGAR FÖR HELSINGBORG YACHT CLUB, NORRA HAMNEN, BILDAD DEN 15 OKTOBER 1992. 1 (6) Reviderade mars 1996, november 1998, november 2000, november 2001. HYC syfte. HYC är en ideell förening vars syfte är

Läs mer

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker.

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker. Stadgar för Reumatikerförbundet Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01 Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. Reumatikerförbundet Org.nr 802002-7838 Box

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H

Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H Riksförbundet Sveriges 4H Länsförbund 4H-krets 4H-klubb Riksförbundet Sveriges 4H, Katrineholm 2012. Godkänd i andra läsningen av riksstämman i Hultsfred 2006. Godkänd

Läs mer

Ansluter till STADGAR FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

Ansluter till STADGAR FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND Stadgar för föreningen Björndammens Masugn. Antagna på stämma den 18.5 2013. Ansluter till STADGAR FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde

Läs mer

1 Förbundets ändamål. 2 Förbundet är partipolitiskt obundet. 3 Medlemskap. 5 Uteslutning av medlem. 4 Medlemskapets innebörd

1 Förbundets ändamål. 2 Förbundet är partipolitiskt obundet. 3 Medlemskap. 5 Uteslutning av medlem. 4 Medlemskapets innebörd Stadgar Stadgarna antogs av Akademikerförbundet SSRs kongress 8-10 maj 2015 1 Förbundets ändamål Akademikerförbundet SSR är ett fackligt yrkesförbund som ska tillvarata medlemmarnas ekonomiska, sociala

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08. Senast reviderad: 2015-07-15

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08. Senast reviderad: 2015-07-15 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08 Senast reviderad: 2015-07-15 Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

Stadgar för Regnbågens kooperativa hyresrättsförening (ekonomisk förening) i Stockholm.

Stadgar för Regnbågens kooperativa hyresrättsförening (ekonomisk förening) i Stockholm. Stadgar för Regnbågens kooperativa hyresrättsförening (ekonomisk förening) i Stockholm. Nya stadgar antagna första gången på extra stämma den 16 januari 2013 1 Firma Föreningens firma är Regnbågens kooperativa

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-01-08

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-01-08 Tid: 2015-01- 08 kl 19.15-20.30 Plats: Segerlindsgatan 17, Göteborg Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie Emma

Läs mer

Riksorganisationen är en allmännyttig ideell förening. Organisationens firma är Riksorganisationen Folkets Hus och Parker.

Riksorganisationen är en allmännyttig ideell förening. Organisationens firma är Riksorganisationen Folkets Hus och Parker. Stadgar för Riksorganisationen Folkets Hus och Parker (FHP) 1 Firma Riksorganisationen är en allmännyttig ideell förening. Organisationens firma är Riksorganisationen Folkets Hus och Parker. 2 Ändamål

Läs mer

Stadgar länsförening i Svenska Celiakiförbundet

Stadgar länsförening i Svenska Celiakiförbundet Stadgar länsförening i Svenska Celiakiförbundet Stadgarna är antagna....... (datum) vid länsföreningens årsmöte i.... (plats/ort). 1 Organisationsnamn Föreningens namn är CELIAKIFÖRENINGEN i...... län

Läs mer

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA 1 FIRMA Föreningens firma är JAK Medlemsbank. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för IFK Malmö FK. Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987.

Stadgar för IFK Malmö FK. Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987. Stadgar för IFK Malmö FK Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987. Stadgar för IFK Malmö Fotbollklubb Stiftad den 23 april 1899, ombildning den 9 juni 1987 Idrottens mål och inriktning Definition

Läs mer

Stadgar för Jägareförbundet Råneå jaktvårdskrets

Stadgar för Jägareförbundet Råneå jaktvårdskrets Stadgar för Jägareförbundet Råneå - jaktvårdskrets Antagna av Svenska Jägareförbundets kongress 1991 Ändringar gjorda vid Jägareförbundets årsstämma 2000, 2004 och 2012 Antagna av jaktvårdskretsens årsmöte

Läs mer

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress 15 18 juni 2012 1 Innehåll 1 Detta är PRO...3 2 Så här ser organisationen ut...4 3 Medlemskap...4 4 Föreningarna...5

Läs mer

Stagar för Kyllaj Hamnförening

Stagar för Kyllaj Hamnförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Kyllaj Hamnförening. 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte på Gotland. 3 Föreningens ändamål Föreningen är en allmännyttig, tillika religiöst och politiskt obunden,

Läs mer

STADGAR för GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND

STADGAR för GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND 1 Uppgift Göteborgs Fotbollförbund, med säte i Göteborg, och stiftat den 27 maj 1905, i dessa stadgar kallat GFF är en politiskt, religiöst oberoende ideell organisation,

Läs mer

Föreningens firma. 1.2 Föreningen har sitt säte i Leksands kommun. 2. Vision och åtagande

Föreningens firma. 1.2 Föreningen har sitt säte i Leksands kommun. 2. Vision och åtagande Stadgar för föreningen Supporting Human Rights in China (S.H.R.I.C) Antagna vid konstituerande föreningsmöte den 30 oktober 2005, ändrade vid extra årsmöte den 14 november 2005. Föreningens firma 1.1 Föreningens

Läs mer

Envikens Båtklubb Bergshamra

Envikens Båtklubb Bergshamra Stadgar för Envikens Båtklubb Bergshamra Klubben bildades 1979-01-21 och har sin hemort i Bergshamra, Norrtälje. Stadgarna senast reviderad 2003 Innehåll Sid 3 1 Ändamål 2 Medlemskap 2.1 Ansökan 2.2 Antagning

Läs mer

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker.

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker. Stadgar för Reumatikerförbundet Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17 Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. Reumatikerförbundet Org.nr 802002-7838 Box 12851,

Läs mer

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK Stadgarna stadfästes av Regeringen den 18 december 1997. Ändringar registrerades den 13 april 1999, 13 maj 2002, 17 december 2004, 13 juni 2005, 23 april 2009, 2015-06-25. 1

Läs mer

Stadgar för Lövsta Båtklubb

Stadgar för Lövsta Båtklubb Stadgar för Lövsta Båtklubb Klubben bildades 1969 och har sin hemort / verksamhetsområde i Enhörna i Södertälje kommun. Stadgarna antagna 1969. Reviderade 2010-05-16. 1 Ändamål Klubben är en allmännyttig

Läs mer

FÖRENINGEN KRISTNA RADIONÄTET

FÖRENINGEN KRISTNA RADIONÄTET FÖRENINGEN KRISTNA RADIONÄTET STADGAR Antagna vid konstituerande årsmöte 1992-11-29 Stadgerevision vid årsmöte 1993-05-08; samtliga paragrafer Stadgerevision vid årsmöte 1995-04-25; paragrafer 3:1, 8:3

Läs mer

Föreningsstadgar för Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime Antagna första gången 2013-11- 15

Föreningsstadgar för Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime Antagna första gången 2013-11- 15 Föreningsstadgar för Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime Antagna första gången 2013-11- 15 1 Namn Föreningens namn är Riksorganisationen GAPF Glöm Aldrig Pela och Fadime 2 Form och säte

Läs mer

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening. 1 (6) 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att verka för en uthållig

Läs mer

SKANKEFÖRENINGEN SVERIGE

SKANKEFÖRENINGEN SVERIGE SKANKEFÖRENINGEN 1(5) SVERIGE STADGAR SKANKEFÖRENINGEN Instiftad den 21 juli 1974 Organisationsnummer 893201-8735 1 ÄNDAMÅL Skankeföreningen är en ideell förening, som har till ändamål: att verka för sammanhållning

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE LÖRDAGEN DEN 18 JUNI 2011 KL 15.00 Föregås av miniseminarium 12.00: Myter, missförstånd och sanningar kring Aspergers syndrom med företrädare för OA och psykiatern Andreas Fries,

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 Senast reviderad: 2012-11-25 STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS-SEKTIONEN Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

Stadgar. Innehåll. Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015.

Stadgar. Innehåll. Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015. Stadgar Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015. Innehåll I. Allmänna bestämmelser för UNF... 2 II. Bestämmelser för UNF som riksorganisation...5 III. Bestämmelser för UNF-distrikt...

Läs mer

Stadgar för Stockholms Judoförbund

Stadgar för Stockholms Judoförbund Stadgar för Stockholms Judoförbund Fastställda av årsmötet den XX februari 2015 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet RS Riksidrottsstyrelsen RIN Riksidrottsnämnden

Läs mer

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT Hej alla medlemmar i Svensk Räddningshundförarförening! I somras anordnade vi ett sommarläger i Nynäshamn/Stora Vika som samlade drygt 20 deltagare från norr till söder. Lägret började på onsdagen den

Läs mer

Nationella Poppelkommissionen National Poplar Commission of Sweden (NPC Sweden)

Nationella Poppelkommissionen National Poplar Commission of Sweden (NPC Sweden) STADGAR för Nationella Poppelkommissionen National Poplar Commission of Sweden (NPC Sweden) 1 ÄNDAMÅL Nationella Poppelkommission i Sverige (NPC of Sweden) är kontaktinstans mot International Poplar Commission

Läs mer

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet Stadgar 2013 Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013 Astma- och Allergiförbundet Stadgar för Astma- och Allergiförbundet Antagna av kongressen 2013 1. Ändamål Astma- och Allergiförbundet

Läs mer

2 Uppgifter Länsnykterhetsförbundets uppgifter är: Att i bred samverkan bedriva ett utåtriktat arbete på det alkohol- och drogförebyggande

2 Uppgifter Länsnykterhetsförbundets uppgifter är: Att i bred samverkan bedriva ett utåtriktat arbete på det alkohol- och drogförebyggande STADGAR Antagna vid det konstituerande årsmötet 1999-05-08 i Missionskyrkan, Alingsås. Ändrade 2007-04-21 vid ordinarie årsmöte i Konserthuset, Grästorp. Ändrade 2011-04-16 vid ordinarie årsmöte på Hjälmareds

Läs mer

STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING

STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING 1 Firma Föreningens namn är Vätgas Sverige Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Vätgas Sveriges ändamål skall vara att: 1 Främja vätgas som energibärare

Läs mer

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS S STADGA 2012 ÅRS LYDELSE Innehållsförteckning 1 Sammansättning och ändamål 1 2 Medlemskap 1 3 Verksamhetsår 2 4 Organisation 2 5 Årsmöte 2 6 Valberedning 4 7 Styrelse

Läs mer

Stadgar för Rimbo Idrottsförening

Stadgar för Rimbo Idrottsförening Stadgar för Stadgarna reviderade och fastställda i oktober 1992 Stadgarna ändrade avseende 6 vid årsmöte 1996 Stadgarna ändrade avseende 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17 och 22 vid årsmöte 2012 Sida 2 av 6

Läs mer