Så bildas en ny klubb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så bildas en ny klubb"

Transkript

1 Så bildas en ny klubb Handbok för distriktsguvernören och distriktsguvernörens speciella representant

2 Bilda nya klubbar Medlemsvård Rekrytering Medlemsutveckling och medlemstillväxt

3 Innehåll 1 Introduktion Distriktsguvernörens roll och uppgifter Distriktsguvernörens speciella representants roll och uppgifter Fylla i nödvändiga formulär för RI...21 Samhällsöversikt inför grundandet av en ny klubb...23 Formulär för sponsorklubbar...25 Ansökan om att bilda en ny klubb Överlämnande av RI medlemsbevis...31 Fastställa tid och dag RI...31 Förberedelse av distriktsguvernörens anförande...31 Planera överlämnandet av medlemsbeviset i RI (charter meeting) Vanliga frågor...35 Bilagor 1: Distriktguvernörens arbetsblad för planering av bildande av en ny Rotaryklubb : Arbetsblad för klassifikation : Ordlista med Rotaryklubbtermer : Förslag till programpunkter för veckomöten i klubbar som håller på att bildas : Checklista för mötet för överlämnande av medlemsbeviset i RI : Exempel på pressmeddelande Tillägg om hur man bildar Rotary-e-klubbar...53

4

5 1 Introduktion Att bilda en ny Rotaryklubb kräver en hel del tid och arbete, men för många rotarianer har det varit en mycket positiv erfarenhet. Det kan finnas många anledningar till att bilda en ny Rotaryklubb. Det kanske finns potentiella kvalificerade medlemmar på en ort som skulle vilja gå med i Rotary men som skulle önska en annan mötestid som passar dem bättre eller kanske föredrar att träffas online via en Rotary-eklubb. Kanske en existerande Rotaryklubb inte längre kan ta emot fler medlemmar på grund av att deras möteslokal har begränsat utrymme. Under vissa omständigheter kan det till och med finnas efterfrågan på en klubb som håller sina möten på ett annat språk. Samtliga av ovanstående, samt många andra situationer, kan antyda att det finns behov av en ny klubb. Du kan hitta din CDS-representant på cds. Distriktsguvernören hjälper till vid bildandet av nya klubbar i distriktet. Rotarianer som är intresserade av att bilda en ny Rotaryklubb bör kontakta sin distriktsguvernör. CDS-representanten för ett visst område kan också hjälpa distriktsguvernörerna eller andra som är intresserade av att lära sig hur man bildar en ny Rotaryklubb. Denna publikation erbjuder vägledning för distriktsguvernörer och deras speciella representanter i hur man bildar en ny Rotaryklubb. I publikationen finns även alla de formulär som måste skickas in till RI. För enkelhetens skull har formulären i PDF-versionen som finns online formaterats så att dessa kan redigeras och alla fält, utom för underskrift, kan fyllas i elektroniskt. Det ifyllda formuläret måste skrivas ut, skrivas under och skickas till RI. Eftersom de lokala förhållandena varierar från plats till plats i Rotarys värld, ska den organisatoriska process för nya klubbar som handboken beskriver betraktas som en utgångspunkt och en garanti för att RI:s minimikrav uppfylls. Ytterligare åtgärder kan visa sig nödvändiga på grund av lokala Rotarytraditioner eller nationell lagstiftning. Använd de rekommenderade åtgärderna för varje steg för bildandet av en ny klubb, inklusive checklistan för åtgärder och föreslagna resurser, när du håller på med arbetet att starta en ny Rotaryklubb. En lagparagraf som antogs av lagrådet 2010 erkände Rotary-e-klubbar som en del av Rotary International, efter ett sex år långt pilotprojekt. Även om de allra flesta av de metoder som beskrivs här gäller för både Rotaryklubbar och Rotary-e-klubbar, är det vissa särskilda saker man måste tänka på när man bildar en Rotary-e-klubb. Se bilaga 7 för ytterligare vägledning när det gäller e-klubbar. Om inget annat anges gäller hänvisningarna till klubbar i hela denna vägledning även Rotarys e-klubbar. Så bildas en ny klubb 1

6

7 2 Distriktsguvernörens roll och uppgifter Att bilda en ny Rotaryklubb kräver noggrann övervakning av distriktsguvernören och samarbete och stöd från många personer. Att bilda en ny klubb faller inom ramen för distriktsguvernörens ansvarsområde (RI:s stadgar, paragraf ), under RI-styrelsens allmänna överinseende. Distriktsguvernören utser en distriktskommitté för nya klubbar som utvecklar och inför en plan för bildande av nya klubbar och antingen fungerar som eller utser en speciell representant som ska samordna bildandet av varje ny klubb. Han eller hon fastställer uppgifter och rätten att delegera, framför sina idéer till den speciella representanten när det gäller arbetet med sponsorklubben/klubbarna och rekrytering av startmedlemmar, och engagerar andra rotarianer för att se till att varje klubb blir framgångsrik. Distriktsguvernörens huvudsakliga uppgifter anges i stora drag i detta kapitel med ytterligare förklaringar om Rotarys e-klubbar i bilaga 7. Som distriktsguvernör bör du tala om för din speciella representant vilken roll du vill anta när det gäller denna process. Varje distriktsguvernör tar denna uppgift på olika sätt vissa deltar mer aktivt medan andra delegerar de flesta av sina uppgifter. Och varje situation är olika bildandet av nya klubbar kan bero på många olika omständigheter som var och en medför unika faktorer. Eftersom den speciella representantens uppgifter bör fortsätta under minst ett år efter att klubben blivit medlem i RI, är det att rekommendera att samråda med den tillträdande guvernören och eventuellt även med den nominerade distriktsguvernören. Betrakta checklistan i denna publikation som en utgångspunkt när du bestämmer vilken som kommer att vara din egen strategi för ett framgångsrikt engagemang när det gäller bildandet av nya klubbar i ditt distrikt. Använd arbetsbladet för planering på sid. 39 för att börja ta fram en tidsplan för bildandet av varje ny klubb. Bilaga 1 innehåller ett arbetsblad för planering vid bildandet av en ny Rotaryklubb. Du kanske vill använda detta när du sätter upp mål för dig själv och din speciella representant. Utse medlemmar till distriktskommittén för nya klubbar Under ledning av distriktsguvernören utvecklar och genomför distriktskommittén för nya klubbar en plan för att bilda nya Rotaryklubbar i distriktet. Kommittén har följande uppgifter: Finna orter som inte har någon Rotaryklubb, men som har en befolkning som motsvarar kraven för att bilda en ny klubb Finna orter där ytterligare Rotaryklubbar skulle kunna bildas utan att påverka eventuella existerande klubbar negativt Bistå med att bilda och starta nya klubbar För att utses till distriktskommittén för nya klubbar rekommenderas som minimikrav att en rotarian är aktiv medlem i en klubb i distriktet (Rotarys policysamling ). Helst bör en tidigare distriktsguvernör väljas, eller andra erfarna rotarianer som engagerat sig i och haft framgång med att bilda nya klubbar. Så bildas en ny klubb 3

8 Förse den rotarian som ska genomföra samhällsöversikten med Samhällsöversikt inför grundandet av en ny klubb på sid. 23. Åtgärder: Bestäm vilka du vill utse till distriktets kommitté för nya klubbar och när du ska utse dessa personer. Tala om för medlemmarna i kommittén för nya klubbar vilka som är kommitténs uppgifter och vad du förväntar dig av kommittén. Håll tillsyn över kommitténs aktiviteter. Fundera över vilken kommunikationsmetod du vill använda för att hålla kontakt med kommittén. Genomför Samhällsöversikt inför grundandet av en ny klubb När distriktets kommitté för nya klubbar finner ett potentiellt behov och område för en ny klubb, är det distriktguvernörens uppgift att genomföra den obligatoriska samhällsöversikten inför grundandet av en ny klubb (se sid. 23). Åtgärder: Utse en rotarian som ska genomföra samhällsöversikten på den tänkbara orten. Denna person bör känna till området ordentligt så att han eller hon kan avgöra om det finns underlag för en ny klubb. Börja söka efter en sponsorklubb (om inte en sådan redan finns). En engagerad speciell representant kommer att hjälpa till att göra den nya klubben till en framgång. När omständigheterna tillåter tar vissa distriktsguvernörer själva på sig rollen som speciell representant. Avgör, i samarbete med den person som genomför samhällsöversikten, om den tänkbara orten har tillräckligt många kvalificerade företag och yrkesmän för att kunna stödja ytterligare en klubb med minst 25 aktiva medlemmar enligt Rotarys klassifikationssystem. Utse en speciell representant och sponsorklubb(ar) Den speciella representanten kommer att bli din centralfigur när det gäller rekrytering och samarbete med de grundande medlemmarna. Den speciella representanten kommer att hjälpa till att göra den nya klubben till en framgång och du bör därför välja denna person med omsorg. Han eller hon kommer också ha ett nära samarbete med sponsorklubben/klubbarna. Det är därför att föredra att den speciella representanten är medlem i sponsorklubben. Du måste utse din speciella representant och sponsorklubb(ar) innan du lämnar in Samhällsöversikt inför grundandet av en ny klubb till RI. I vissa delar av världen, där geografiska omständigheter kan göra det svårt för den speciella representanten och sponsorklubben att träffas regelbundet och spela en betydande aktiv roll, blir distriktsutbildaren en viktig resurs som kan vara till stor hjälp. Även om en sponsorklubb inte är obligatorisk rekommenderas det starkt; sponsorklubbar kan hjälpa till att se till att en ny klubb blir framgångsrik när det gäller att bygga upp en stark grund av medlemmar, service och kamratskap. Nya klubbar kan ha fler än en sponsor. Minst en sponsorklubb måste emellertid finnas i närheten av den nya klubben. I förekommande fall ska en sponsorklubb uppfylla följande krav: Ha gott ekonomiskt anseende hos RI. Ha minst 20 aktiva medlemmar. Bedriva ett välavvägt Rotaryprogram för serviceinsatser. 4 Så bildas en ny klubb

9 Förse de(n) potentiella sponsorklubben/klubbarna med exemplar av Formulär för sponsorklubbar (sid. 25). Tala om för klubbämbetsmännen i de(n) potentiella sponsorklubben/ klubbarna vad som förväntas av dem. Ge dem även ett sista datum för accepterande av uppdraget. Sponsorklubben har dessa uppgifter: Bistå den särskilda representanten med planering och att organisera det administrativa arbetet med att bilda en ny klubb Hjälpa till att organisera den nya klubbens program och projekt Handleda den nya klubben i dess utveckling som medlem i RI Rapportera till distriktsguvernören såsom fordras under den nya klubbens första år Tjänstgöra som handledare åt den nya klubben, helst under två år efter att den antagits till medlemskap i RI Undersökningar som RI gjort har visat att nya klubbar, särskilt under sina första och andra år, behöver ett starkt supportsystem. Faktum är att det är under en klubbs andra levnadsår som den förlorar flest medlemmar och de flesta nedläggningar av klubbar sker. En klubb som har det starka stödet från en sponsorklubb en bra bit in i det andra året som klubben existerar, har större chans att bli en stark, självständig och produktiv klubb. Fundera över fördelarna med att ha flera klubbar som sponsrar den nya klubben: Den nya klubben har ett starkare supportsystem eftersom skillnaderna mellan de olika sponsorklubbarna gör att den sponsrade klubben får uppleva en större variation av idéer Tiden och mödan med att arbeta med den nya klubben är inte en börda som ligger enbart på en klubb eller några få rotarianer Större nätverk för rekrytering av grundande medlemmar Delat ekonomiskt stöd Åtgärder: Utse din speciella representant och ge honom eller henne ett exemplar av denna publikation. Bestäm vilka uppgifter du ska delegera till den speciella representanten (se kapitel 3). Distriktsguvernörer kan gå igenom Rapport om nya klubbtrender och andra undersökningar som RI gjort på membershipresources. Utveckla en plan för regelbunden kommunikation med den speciella representanten. Tala om för din speciella representant vad du förväntar dig av honom/henne. Fundera på om du ska engagera distriktsutbildaren när det gäller bildandet och utbildning av den nya klubben. Diskutera din preliminära tidsplan för planering (se bilaga 1) med den speciella representanten. Bestäm vilka roller du och den speciella representanten ska spela när det gäller samarbetet med de grundande medlemmarna. Leta reda på en eller flera potentiella sponsorklubbar. Fundera över fördelarna med att ha flera klubbar som sponsrar den nya klubben. Förklara för de(n) potentiella sponsorklubben/klubbarna vad det innebär att vara sponsorklubb eller delegera denna uppgift till den speciella representanten. (Mer information finns i kapitel 3.) Så bildas en ny klubb 5

10 Skicka in formuläret för sponsorklubbar till sponsorklubbens president. Försäkra dig om att sponsorklubben har gjort en formell omröstning för att avgöra om hela klubben står bakom beslutet att stödja den nya klubben. Skicka in Samhällsöversikt inför grundandet av en ny klubb och formuläret för sponsorklubbar till din CDS-representant Kontakta din CDSrepresentant om du har frågor som gäller ifyllning av formulären. Både Samhällsöversikt inför grundandet av en ny klubb och formuläret för sponsorklubbar måste fyllas i i sin helhet, inklusive alla underskrifter, innan de skickas in till RI. (För att fylla i dessa formulär elektroniskt kan du hämta en onlineversion av denna publikation på Fyll i formulären och skriv sedan ut dem, få dem underskrivna, och skicka dem till RI. Åtgärder: Bestäm, tillsammans med din speciella representant, vilka specifika uppgifter du förväntar dig att din sponsorklubb ska utföra. Försäkra dig om att antingen du eller din speciella representant har framfört dessa uppgifter till den potentiella sponsorklubben innan klubben går med på att delta. Om du har valt att inte utse någon sponsorklubb bör du uppge en detaljerad förklaring som ligger till grund för ditt beslut. Skaffa alla nödvändiga underskrifter och gå igenom formulären innan du skickar in dem. Kontakta din CDS-representant om du har frågor om formulären. Rekrytera grundande medlemmar De grundande medlemmarna är de medlemmar som är med och startar klubben. De väljs in som medlemmar innan klubben antagits till medlemskap i RI. Femtio procent av de grundande medlemmarna i en klubb måste komma från orten. Som distriktsguvernör bestämmer du vilken roll du vill spela när det gäller samarbetet med de grundande klubbmedlemmarna. Du bör ha en kommunikationsplan så att du, din speciella representant, sponsorklubben, och de grundande medlemmarna samtliga bidrar aktivt till den nya klubbens framgång. Fundera också över vilken roll din biträdande guvernör ska ha. Tala om för de grundande klubbmedlemmarna vilka som kommer att vara deras uppgifter, antingen personligen, eller genom din speciella representant. Dessa har bland annat till uppgift att: Hitta grundande medlemmar Kontrollera att de grundande medlemmarnas klassifikationer är välbalanserade Välja ett klubbnamn Anta Enhetlig grundlag för Rotaryklubbar Besluta om mötesplats och mötestid Anta klubbstadgar och kommittéstruktur Välja klubbstyrelse och klubbämbetsmän Fastställa klubbavgifter 6 Så bildas en ny klubb

11 Kapitel 3 innehåller mer information som de speciella representanterna bör framföra till de grundande medlemmarna. Åtgärder: Bestäm vilken roll distriktsguvernören ska ha när det gäller rekrytering av grundande medlemmar. Kommer du att vara aktiv, eller kommer du att delegera de flesta av uppgifterna till den speciella representanten, sponsorklubben och/eller gruppen av grundande medlemmar? Utveckla en plan för att samarbeta med eller utbilda den speciella representanten och sponsorklubben för att rekrytera grundande medlemmar. Betona vikten av välbalanserade klassifikationer i den nya klubben. Upprätta ett lämpligt informations- och utbildningsprogram för potentiella och grundande medlemmar. Bevilja provisorisk klubb-status Distriktsguvernören utnämner den organiserande gruppen som är intresserad av att bilda en ny klubb till provisorisk klubb efter att klubben börjat ha regelbundna veckomöten och har valt ämbetsmän som antar Enhetlig grundlag för Rotaryklubbar. En provisorisk klubb har rätt att utfärda gottgörelse för frånvaro till besökande rotarianer, som missar eller missat möten i den egna klubben. Åtgärder: Försäkra dig om att den speciella representanten, sponsorklubbens medlemmar är fullt medvetna om och ordentligt utbildade i att ge de grundande medlemmarna utbildning om Rotary. Utveckla en kommunikationsplan för att se till att distriktsguvernören, den speciella representanten har regelbunden kontakt om sina insatser och engagemang i utbildningen av de potentiella och de grundande medlemmarna. Svara på eventuella frågor som den provisoriska klubben har om de klubbstadgar som antagits. Gå igenom Ansökan om att bilda en ny klubb och skicka in till RI-styrelsen för godkännande Ansökan om att bilda en ny klubb finns på sid. 27. När den provisoriska klubben har 25 aktiva grundande medlemmar med välbalanserade klassifikationer kan Ansökan om att bilda en ny klubb skickas in till RI. Den medlemslista som skickas in med ansökan anses vara klubbens fullständiga lista över grundande medlemmar; inga andra medlemmar kan väljas in till klubben innan RI-styrelsen har godkänt ansökan. Klubbens lista över grundande medlemmar är en viktig del av Ansökan om att bilda en ny klubb och kontroller görs för att verifiera att listorna är korrekta. Som distriktsguvernör innebär din underskrift på detta formulär som skickas in till RI att du har kontrollerat all information på formuläret, samt försäkrat att alla de personer som finns med på listan över grundande medlemmar känner till att de finns med på denna lista. Så bildas en ny klubb 7

12 Att skicka in en felaktig medlemslista får allvarliga konsekvenser När en ny klubb, som ansöker om medlemskap i RI, skickar in en felaktig medlemslista skall generalsekreteraren vidta följande åtgärder: a. inte tilldela den nya klubben ett medlemsbevis i RI, b. meddela distriktsguvernören att medlemsbeviset i RI inte ställs ut förrän alla namnen på den nya klubbens medlemslista har verifierats och att alla kommande ansökningar för att bilda nya klubbar från distriktets under Rotaryåret kommer att fingranskas, c. meddela distriktsguvernören att det faktum att han/hon skickat in en felaktig medlemslista gör att han/hon inte är valbar till något RI-uppdrag under tre år efter sin tjänstgöring som guvernör. (RI:s policysamling ) Åtgärder: Kontrollera all information på Ansökan om att bilda en ny klubb. Gå igenom ansökan för att se till att denna är fullständig och läsbar. Bekräfta att det finns en balans när det gäller klassifikationerna bland de nya medlemmarna genom att kontrollera arbetsbladet för klassifikation som din speciella representant har fyllt i. Inkludera korrekt startavgift med ansökan. Kontakta din CDS-representant om du har frågor. Skicka in Ansökan om att bilda en ny klubb till din CDS-representant för RI-styrelsens godkännande. 8 Så bildas en ny klubb Överlämna medlemsbeviset till den nya Rotaryklubben Medlemsbeviset för den nya klubben, underskrivet av Rotary Internationals president och med officiellt sigill, skickas till distriktsguvernören vanligen inom fyra veckor efter att klubben beviljats medlemskap i RI. Distriktsguvernören undertecknar också medlemsbeviset innan han eller hon överlämnar det till den nya klubben. Efter att du fått besked om att ansökan beviljats och att klubben upptagit sin verksamhet skall du samarbeta med din speciella representant och den nya klubbens ämbetsmän för att fastställa tid och dag för överlämnande av medlemsbeviset. Datum för medlemsbevisets överlämnande får under inga omständigheter bestämmas innan ansökan om medlemskap har godkänts, eftersom det kan hända att det uppstår oväntade dröjsmål beträffande godkännandet. Se kapitel 6 för information om hur man organiserar överlämnandet av medlemsbeviset. Åtgärder: Fastställ hur lång tid det kommer att ta för din speciella representant och den nya klubbens ämbetsmän att organisera överlämnandet av medlemsbeviset. Framför eventuella idéer som du vill inkludera i överlämnandet av medlemsbeviset (utöver de som omnämns i kapitel 6) till din speciella representant. Diskutera ett eventuellt pressmeddelande till lokala media med din speciella representant. Distriktsguvernören förväntas upprätthålla kontakten med den nya klubben efter att den fått sitt medlemsbevis i RI (charter) och engagera sig i dess fortsatta utveckling. Den avgående distriktsguvernören skall till den tillträdande distriktsguvernören överlämna en lista över alla speciella representanter som utsetts att hjälpa till med att bilda nya klubbar.

13 3 Distriktsguvernörens speciella representants roll och uppgifter Distriktsguvernören utser en kunnig rotarian från en närliggande klubb gärna sponsorklubben till speciell representant för att bilda en ny klubb. Den speciella representanten har fullmakt att företräda guvernören när klubben bildas. Guvernören preciserar representantens uppgifter och befogenheter enligt vad som passar distriktet. Sammankalla till planeringsmöte efter att Samhällsöversikt inför grundandet av en ny klubb har godkänts men innan det faktiska organisationsarbetet påbörjas. När den speciella representanten utför sina uppgifter kan han/hon komma att engagera sig i en del av eller i alla av följande uppgifter. Var noga med att kommunicera med distriktsguvernören så att du förstår helt och hållet vilka som är dina uppgifter. De steg som inkluderas i detta kapitel sker vanligtvis dock inte alltid i den kronologiska ordning som anges här. Dina huvudsakliga resurser för att kunna sköta din roll som speciell representant framgångsrikt inkluderar din distriktsguvernör, denna handbok, Procedurhandboken (035-SV), samt din CDS-representant. Sammankalla ett planeringsmöte med sponsorklubben och den organiserande gruppen Syftet med detta möte är att presentera de grundande medlemmarna i den organiserande gruppen för sponsorklubbens medlemmar och börja bygga upp en relation. Den speciella representanten bör hjälpa de två grupperna att lära känna varandra och att sätta upp riktlinjer för hur de ska samarbeta under de(t) kommande året/åren. Bjud in de potentiella kvalificerade grundande medlemmarna från den nya klubben samt distriktsguvernören och sponsorklubbens president. Be sponsorklubbens president bjuda in ytterligare medlemmar i sponsorklubben att delta. Gå igenom Vanliga frågor på sid. 35 när du förbereder dig för planeringsmötet. Använd mötet till brainstorming, uppsättning av mål och till att lära känna varandra. Diskutera idéer för rekrytering av grundande medlemmar. Använd de riktlinjer som finns i Enhetlig grundlag för Rotaryklubbar som utgångspunkt. Förslag till mötesagenda: Gå igenom föreskrifterna för medlemskap som ingår i Enhetlig grundlag för Rotaryklubbar Planera för framtida rekryteringsinsatser Beakta följande resurser när du diskuterar rekrytering med den organiserande gruppen: - ledande företag och organisationer i området och personer de arbetar med, som skulle kunna vara kvalificerade för medlemskap i Rotary - nuvarande rotarianer i grannklubbar som skulle finna att mötestiderna i den nya klubben passar dem bättre - tidigare rotarianer i området - f.d. Rotary-stipendiater eller andra som haft glädje av RI:s eller Rotary Foundations program (du kan få en lista över tidigare stipendiater i ditt område genom att skicka ett e-postmeddelande till Så bildas en ny klubb 9

14 - före detta eller nuvarande Rotaractmedlemmar - pensionerade personer i området som tidigare innehaft chefsbefattningar - telefonkataloger och företagsmatriklar för orten - matriklar för andra yrkesgrupper på orten - personer som utexaminerats från handelshögskolor eller liknande Uppmuntra den nya klubben att köpa in utbildningsresurser till informationsmöten för potentiella medlemmar: - Prospective Member Information Kit (423) eller de individuella publikationer som detta innehåller Välkommen till Rotary (265-SV), Rotary Basics (595-SV), Detta är Rotary (001-SV), Vad är Rotary? (419-SV), Rotarys 200 miljoner till PolioPlus Broschyr (986-SV), samt RF-Fakta (159-SV) - Membership Video Set (427) - Detta är Rotary DVD (449) - Rotarys 200 miljoner till PolioPlus (985-DVD) - Rotary and the International Community: Connecting the Local to the Global (266-DVD) Åtgärder: Be distriktsguvernören beskriva kort och koncist vilka som är hans/hennes förväntningar av dig och din roll när det gäller organisationen av den nya klubben. Diskutera sponsorklubbens relation med medlemmarna i den nya klubben när det gäller handledning så att de har möjlighet att uttrycka vad de vill ha och behöver från sponsorklubben. Bestäm hur ofta medlemmarna i sponsorklubben ska vara i kontakt med den nya klubben. Uppmuntra en stark, fungerande relation mellan den nya klubben och sponsorklubben. Utveckla en kommunikationsplan för alla som är involverade i processen. Hur kommer du att kommunicera med den organiserande gruppen med grundande medlemmar och sponsorklubben? Hur kommer sponsorklubben att kommunicera med den organiserande gruppen? Vilka metoder för kommunikation föredras av alla involverade parter? Dela upp ansvaret för rekrytering av potentiella grundande medlemmar mellan den nya klubben, sponsorklubben och den speciella representanten. Skissa upp ett förfarande och en tidsplan för ifyllning av ansökningshandlingar för den nya klubben. Uppmuntra den nya klubben att dela ut material från RI till potentiella medlemmar och bestäm vem som ska beställa detta material. Se RI-katalogen online på shop.rotary.org för att hitta de senaste publikationerna som finns tillgängliga. Se till att alla eventuella frågor som medlemmarna i den nya klubben har om Rotary eller organisationsprocessen besvaras så snabbt som möjligt. Ge medlemmarna i den nya klubben ett exemplar av Procedurhandboken (035-SV). 10 Så bildas en ny klubb

15 Meddela sponsorklubben om dess uppgifter Uppmuntra sponsorklubben att använda RI:s resurser i sitt arbete med den nya klubben. Hur bra en ny klubb lyckas beror på hur välorganiserad den är och hur bra den fungerar under de första åren. Sponsorklubben spelar en mycket viktig roll när det gäller klubbens framgång. Din roll som speciell representant är att se till att sponsorklubben aktivt handleder den nya klubben. Eftersom de flesta klubbar inte har fungerat som sponsorklubbar tidigare är en viktig uppgift för den speciella representanten att hålla en öppen dialog med sponsorklubben om vad som förväntas av denna och vilka uppgifter den kommer att ha. Sponsorklubben bör fungera som handledare åt den nya klubben, både före och efter att klubben har grundats. Samarbeta med sponsorklubben beträffande planering och organiserande av den nya klubbens administrativa arbete och diskutera specifika exempel för hur sponsorklubben ska hjälpa till att handleda den nya klubben när det gäller program och projekt under klubbens första tid. Åtgärder: Försäkra dig om att man har börjat diskutera en Rotaryklubbs administrativa arbete med de grundande medlemmarna. Så informeras nya medlemmar Vägledning för klubbar (414-SV) fungerar som en värdefull resurs för att hjälpa den nya klubben att ta fram ett utbildningsprogram för potentiella och nya medlemmar. Klargör vilken roll sponsorklubben ska spela när det gäller rekrytering av potentiella medlemmar. Utveckla ett formellt informationsprogram för potentiella medlemmar i samarbete med de grundande medlemmarna. Avgör när den nya klubben kommer att vara redo att hålla sitt första möte och meddela distriktsguvernören om detta. Samarbeta med de grundande medlemmarna, distriktsguvernören och sponsorklubben när det gäller planeringen av de första åtta till tio mötena. Försäkra dig om att ledarna i sponsorklubben är beredda på att fungera som handledare. Rekrytera potentiella grundande klubbmedlemmar Uppmuntra de grundande medlemmarna att fungera som huvudsakliga rekryterare genom att betona att det är de som bygger upp klubben. Fortsätt utbilda de grundande medlemmarna om Rotary så att de i sin tur aktivt och korrekt kan berätta om Rotary för potentiella medlemmar. Uppmuntra sponsorklubbens medlemmar att göra PR för de många fördelar som medlemskapet i en Rotaryklubb medför för potentiella grundande medlemmar och bjud in potentiella grundande medlemmar att delta i sponsorklubbens serviceprojekt och speciella evenemang. Uppmuntra nya klubbar och sponsorklubbar att leta efter rekryteringsresurser i Positiv medlemsutveckling tips och resurser (417-SV) och Klubbens bedömningsverktyg. Dessa kan hämtas på membershipresources. Som speciell representant bör du informera de grundande medlemmarna om hur viktigt det är att ha en mångfaldig medlemsbas. Internationellt samförstånd och goodwill börjar med att införa samma grundtankar i klubben. Analysera om listan över potentiella medlemmar representerar samhällets mångfald när det gäller etniska tillhörigheter, åldrar och religion. Reflekterar könssammansättningen de yrkesarbetande på orten? Om så inte är fallet bör du framföra detta dilemma till de grundande medlemmarna. Om svaret på frågan är ja bör du i stället gratulera den nya klubben till deras arbete. Du är också ansvarig för att se till att den nya klubben uppvisar en välbalanserad medlemsbas när det gäller klassifikationer och för att skicka in Arbetsblad för klassifikation (bilaga 2) till din distriktsguvernör. Alla Rotaryklubbar bör sträva efter att återspegla ortens sammansättning av yrkesarbetande. Detta koncept, som kallas för klassifikationsprincipen, är en fundamental byggsten för RI. Det är den speciella representantens uppgift att förklara detta koncept för gruppen av grundande medlemmar, framföra vilka officiella riktlinjer som gäller, och uppmuntra dem att rekrytera medlemmar med varierande bakgrund till klubben. Så bildas en ny klubb 11

16 Arbetsbladet för klassifikation finns i bilaga 2. Åtgärder: Skapa en ungefärlig tidsplan för arbetet för att bli en provisorisk klubb. Hjälp de grundande medlemmarna med att komma fram till vad de ska framhäva för potentiella medlemmar när det gäller den nya klubben. Vad kan vara attraktivt med den nya klubben för potentiella medlemmar? Vad gör klubben annorlunda jämfört mot andra klubbar i området? Diskutera med sponsorklubben och de grundande medlemmarna hur viktigt det är med en mångfaldig medlemsbas. Sponsorklubben bör kontinuerligt betona vikten av mångfald bland medlemmarna som en viktig del av rekryteringen av nya medlemmar. Dela ut kopior av riktlinjer för mångfald och klassifikationer från Procedurhandboken (035-SV), RI:s grundlag, och Enhetlig grundlag för Rotaryklubbar. Gå igenom klassifikationsundersökningen, profilen för mångfald bland medlemmar, och 25-minuters medlemsundersökning, som finns online i Klubbens bedömningsverktyg, med de grundande medlemmarna. Engagera sponsorklubben i detta. Avgör när den nya klubben kommer att vara redo att hålla sitt första möte. Samarbeta med medlemmarna i sponsorklubben för att hjälpa de grundande medlemmarna med planeringen av de första mötena. Fyll i Arbetsblad för klassifikation så att guvernören kan gå igenom detta. Hjälp de grundande medlemmarna med de uppgifter som klubbverksamheten medför Ju mer utbildning och handledning de grundande medlemmarna får om klubbverksamheten, även innan klubben har blivit upptagen som medlem i RI, desto mer sannolikt är det att klubben kommer att fungera effektivt när den har blivit medlem. De grundande medlemmarna bör informeras om var och en av punkterna med fetstil nedan. Den speciella representanten bör se till att de grundande medlemmarna förstår dessa och att de vet vart de kan vända sig om de behöver hjälp eller undrar över något. Ansökan om att bilda en ny klubb finns på sid. 27. Det finns en mängd saker som den speciella representanten bör tänka på när det gäller de uppgifter som klubbverksamheten medför när Rotary-e-klubbar bildas. Se bilaga 7 för ingående information. Besluta om klubbens ort/område och klubbens namn Alla Rotaryklubbar finns på en ort i ett område där de genomför sina serviceinsatser. Ett område kan vara sammansatt på olika sätt. Klubbens område måste anges i klubbens ansökan om medlemskap i RI och i klubbens grundlag. En klubbs namn identifierar klubben med dess område och den ort där den har sin verksamhet. Namnet ska vara lätt att hitta på en karta. När en ort har mer än en klubb måste alla ytterligare klubbar använda ortens namn plus preciserande information för att skilja klubbarna åt. Det avråds bestämt från att i namnet använda en beteckning som syftar på måltider (frukost, lunch, middag etc.), eftersom sådana beteckningar skulle antyda att klubbens huvudsakliga syfte är gemensamma måltider. RI:s generalsekreterare går igenom Ansökan om att bilda en ny klubb för att avgöra om ett namn är lämpligt. Se kapitel 6 för exempel på lämpliga namn på Rotaryklubbar, eller vänd dig till din CDSrepresentant med eventuella frågor gällande lämpliga klubbnamn. 12 Så bildas en ny klubb

Klubbpresidentens handbok

Klubbpresidentens handbok Klubbpresidentens handbok 222-SV (312) Innehåll Inledning 1 Förstå dina uppgifter...4 Tillträdande klubbpresidentens uppgifter...5 Klubbpresidentens uppgifter...6 Klubbens ledarskapsplan...7 Uppmaning

Läs mer

GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513)

GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513) GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513) Innehåll Inledning 1 Ansvarsområden och strategisk planering Tillträdande distriktsguvernörens ansvarsområden...1.1 Distriktsguvernörens ansvarsområden...1.2 Ditt

Läs mer

SAMHÄLLSTJÄNST. Vägledning till effektiva projekt

SAMHÄLLSTJÄNST. Vägledning till effektiva projekt SAMHÄLLSTJÄNST Vägledning till effektiva projekt RI:s målsättning Rotary International, en världsomspännande förening av Rotaryklubbar, har till uppgift att hjälpa andra, verka för höga etiska normer och

Läs mer

Ledarhandbok för DISTRIKTSSEMINARIET OM MEDLEMSKAP

Ledarhandbok för DISTRIKTSSEMINARIET OM MEDLEMSKAP Ledarhandbok för DISTRIKTSSEMINARIET OM MEDLEMSKAP Inkluderar CD-ROM 242-SV (309) Det här är 2009 års utgåva av Ledarhandbok för distriktsseminariet om medlemskap (242). Den är avsedd för distriktsseminarier

Läs mer

Klubbskattmästarens handbok

Klubbskattmästarens handbok Klubbskattmästarens handbok En del av Informationspaket för klubbens ämbetsmän 220-SV (512) Innehåll Inledning 1 Roll och ansvarsområden...2 Hantering av pengar...3 Samla in och betala in medlemsavgifter

Läs mer

Klubbtjänstemäns. teamhandbok LA-15.SW

Klubbtjänstemäns. teamhandbok LA-15.SW Klubbtjänstemäns teamhandbok LA-15.SW Lions Clubs International Syften Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar under namnet Lions Clubs. Att samordna lionklubbarnas aktiviteter och standardisera

Läs mer

Handbok för hantering av bidrag

Handbok för hantering av bidrag Handbok för hantering av bidrag Handboken finns i sin helhet online 1000-SV (912) Innehåll Inledning 1 Planera ett globalt bidragsprojekt 2 Ansöka om ett bidrag 3 Genomföra, övervaka & utvärdera ett bidragsprojekt

Läs mer

Distriktssekreterarens & kassaförvaltarens handbok

Distriktssekreterarens & kassaförvaltarens handbok Distriktssekreterarens & kassaförvaltarens handbok 2014-2015 Swedish LA-40.SW 2014-2015 Lions Clubs Internationals Syften Lions Clubs Internationals Etik Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar

Läs mer

HANDBOK FÖR BILDANDE AV NYA KLUBBAR

HANDBOK FÖR BILDANDE AV NYA KLUBBAR HANDBOK FÖR BILDANDE AV NYA KLUBBAR Handbok för bildande av nya klubbar INNEHÅLLSFÖRTECKNING Varför bilda en ny lionklubb?...2 Välja ett klubbformat...3-4 Steg för att bilda nya klubbar...5 Steg ett: Fastställa

Läs mer

En guide för Lions i den digitala tiden

En guide för Lions i den digitala tiden En guide för Lions i den digitala tiden Internet tips En guide för Lions i den digitala tiden Innehåll Varför använda Internet?...3 HurkanLionsanvändaInternet?...3 E-post...3 Elektroniskanyhetsbrev...4

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Guide & riktlinjer för Offentlig Information

Guide & riktlinjer för Offentlig Information Guide & riktlinjer för Offentlig Information Draft Utformad av kommittén för Offentlig Information Metro Storstockholm Delar av denna text är hämtade ur: WSC Public Information Handbook Guide till offentlig

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Avancerad nivå Ekonomisk styrning. Introduktion till kursen. Modul 1 Budget. Projektdeltagarnas deltagande i budgetprocessen

Avancerad nivå Ekonomisk styrning. Introduktion till kursen. Modul 1 Budget. Projektdeltagarnas deltagande i budgetprocessen Avancerad nivå Ekonomisk styrning Introduktion till kursen Modul 1 Budget Projektdeltagarnas deltagande i budgetprocessen Intressenternas deltagande i den årliga och långsiktiga planeringen Modul 1 Redovisning

Läs mer

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen Styrelsehandboken För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen 2 Riksbyggen styrelsehandboken Innehåll Välkommen till ditt uppdrag! 4 Bostadsrätt ett rätt sätt att bo 7 Riksbyggen på en kooperativ värdegrund

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

JURIDISKA ÄRENDEN. Kapitel 11 Ändringar för 2014-2015 är inte tillgängliga förrän i juli 2014

JURIDISKA ÄRENDEN. Kapitel 11 Ändringar för 2014-2015 är inte tillgängliga förrän i juli 2014 Kapitel 11 Ändringar för 2014-2015 är inte tillgängliga förrän i juli 2014 JURIDISKA ÄRENDEN Allmän information Organisationen har en juridisk skyldighet att skydda Lions Clubs Internationals inregistrerade

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer