Alecta Årsöversikt. O1 Kapitelrubrik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alecta 2002. Årsöversikt. O1 Kapitelrubrik"

Transkript

1 Alecta 2002 Årsöversikt O1 Kapitelrubrik

2 Innehåll 2002 i sammandrag 1 Vd har ordet 2 Ökat intresse för tjänstepension 4 ITP garanterad tjänstepension livet ut 7 Enklare vardag för kunderna God riskspridning dämpade börsfallets effekter 12 Betryggande konsolideringsnivå och solvenskvot 17 Resultaträkningar i sammandrag 18 Balansräkningar i sammandrag 19 Tioårsöversikt 20 Överstyrelse och revisorer 21 Styrelse 22 Ledning 23 Ordlista 24 För 2002 har Alecta gjort en årsredovisning och en årsöversikt. Årsredovisningen innehåller även den förteckning som visar bolagets innehav av aktier och fastigheter. Årsredovisningen kan hämtas på eller beställas från: Alecta Kommunikation Stockholm I Besök Regeringsgatan 107 Telefon (vx) E-post I O2 Kapitelrubrik

3 2002 i sammandrag Alecta ska vara det bästa tjänstepensionsföretaget Den stora nedgången på aktiemarknaderna resulterade i märkbart försämrade värden för Alectas konsolidering och solvens. Ett antal åtgärder genomfördes, vilka bland annat ökade det kollektiva konsolideringskapitalet med 15 miljarder kronor. Det kollektiva konsolideringskapitalet uppgick den 31 december till 31,7 (60,8) miljarder kronor och den kollektiva konsolideringsnivån var 113 (124) procent, vilket var inom det av styrelsen fastställda normalintervallet på procent. Solvenskvoten uppgick till 6,8 (13,1). Årets resultat efter skatt uppgick till 31,3 ( 4,4) miljarder kronor. Resultatnedgången berodde främst på att kapitalavkastningen försämrades med 31,9 miljarder kronor. Totalavkastningen på placeringarna blev 11,0 ( 1,0) procent. Marknadsvärdet på placeringarna uppgick den sista december till 285,7 (334,2) miljarder kronor. Under året kontantutbetalades 10,0 miljarder kronor av de företagsanknutna medlen. Vid utgången av 2002 återstod 11 miljarder kronor att utnyttja av de företagsanknutna medlen som ursprungligen uppgick till totalt 66 miljarder kronor. Från 2003 tas premierabatten på ålders- och familjepension bort, liksom premiereduktioner på riskförsäkringar. 1

4 Vd har ordet Alecta starkt på turbulent marknad Värdefallen på världens börser fortsatte under 2002 för tredje året i rad. Det är ingen överdrift att kalla året ett krisår för livförsäkringsbranschen. Återbäringsräntorna sänktes i flera fall till nivåer som efter bolagens kostnadsbelastning är negativa. Flera bankägda livförsäkringsbolag fick kapitaltillskott av sina ägare. Finansinspektionen tvingades intensifiera övervakningen av branschen med ökade rapporteringskrav. Under hela andra halvåret hade alla livförsäkringsbolag i Sverige utom Alecta en konsolideringsnivå som understeg 100 procent. Alecta gick finansiellt försvagat ur krisåret Jag vill ändå hävda, att i en branschjämförelse stärkte Alecta sin ställning. De huvudsakliga skälen till detta är att Alecta har en mycket tydlig och fokuserad kärnaffär, att Alecta har en god riskavvägning i sin kapitalplacering och att Alecta riktar in sig på kvalitet i kundrelationen och kostnadseffektivitet i det egna arbetet. Alectas styrelse fattade 1998 beslutet att allokera väsentliga belopp av det överskott som genererades under åren till kundföretagen. Totalt för Alecta rör det sig om företagsanknutna medel på i storleksordningen 66 miljarder kronor. Utbetalningar av dessa belopp pågår fortfarande. Vid årsskiftet återstod 11 miljarder kronor, varav merparten beräknas komma att utbetalas under de närmaste två åren. Med de snabbt sjunkande tillgångsvärdena som grund fattade Alectas styrelse i början av oktober 2002 ett beslut att som en beredskapsåtgärd bland annat temporärt frysa den vidare användningen av de företagsanknutna medlen. Därefter utarbetades ett heltäckande program för att säkerställa Alectas åtaganden gentemot de ITP-försäkrade och deras arbetsgivare. Åtgärdspaketet, som presenterades den 29 oktober, gav en omedelbar effekt på cirka 15 miljarder kronor samt 5 miljarder kronor årligen. Överlag blev reaktionerna på åtgärdspaketet positiva hos kundföretagen. Fokus på kundnytta och kostnadsmedvetande Alectas kundbas är, enkelt uttryckt, de företag som är medlemmar i Föreningen Svenskt Näringsliv och de företag som har hängavtal med PTK-förbund. Alecta kan alltså inte växa genom att aktivt rekrytera kundföretag utanför denna grupp. Det löpande arbetet under året har skett i ljuset av osäkerheten om ITPplanens framtid. Alectas sätt att tackla denna osäkerhet har varit att tydligt fokusera på att underlätta kundföretagens och de försäkrades vardag. Vi har jobbat och fortsätter att jobba konsekvent, envetet och systematiskt med att förkorta ledtiderna, förenkla kontakterna med Alecta samt förtydliga information om produkten och tjänsteinnehållet. Resultaten har inte låtit vänta på sig. Vi har nu handläggningstider som förmodligen ingen i branschen kan slå. Vi får dagligen bekräftelse på att kunderna uppskattar våra ansträngningar att förenkla och förbättra inom ITPplanens ram. Samtidigt arbetar vi målmedvetet med att bli ännu mer kostnadseffektiva. När detta skrivs kan nog inget företag i branschen visa så bra nyckeltal som Alecta och så god kunduppskattning. Därmed framstår hotet om upphandling av framtida ITP i konkurrens som ett större hot mot branschens övriga aktörer än mot Alecta. Den kloka väljer naturligtvis den leverantör som visar bäst prestanda. Det hittills enda konkreta uttrycket för en ny ITPplan är att parterna enats om att skapa ett administrationsbolag för ITP-planen. Detta bolag, som fått namnet Collectum, sköts av Alecta på uppdrag av parterna. Genom den konstruktionen kan verksamheten byggas upp utan omfattande dubbelarbete och utan för kunderna kännbara avbrott i kontinuiteten. Redan vid början av 2003 sker ITPK-valet i Collectum. Successivt under året kommer också registerhållningen, faktureringen 2

5 och pensionsbeskeden att ha Collectum som avsändare. I sinom tid, när en ny ITP-plan föreligger och Alectas roll i denna är definierad, så finns förutsättningar att göra Collectum till ett administrativt självständigt bolag. Collectum ägs av ett nybildat ömsesidigt livförsäkringsbolag, kallat KAF Kollektivavtalsförsäkring, ömsesidigt (KAF). Till KAF har förts några smärre försäkringar inom ITP-systemets ram som tidigare hanterats av Förenade Liv Kollektivavtalsförsäkring AB. Även KAF administreras av Alecta. Vi kan nu hälsa 26 nya medarbetare som tidigare arbetat inom Förenade Livgruppen välkomna till Alecta. IT-frågor Att hantera tjänstepensioner är en fråga för människor och IT-system. Våra systemutvecklingskostnader har under en följd av år legat i intervallet miljoner kronor per år. Under 2002 började vi utveckla kärnan i ett nytt försäkringsadministrativt system som inom fyra år planeras ersätta de nuvarande systemen. Arbetet kompletteras nu även av förberedelser för en EMU-anpassning. Denna fråga är inte så enkel som man möjligen skulle ha velat gissa. Genom att i tiden samordna aktiviteterna tror vi oss dock kunna göra vissa besparingar så att ett nytt försäkringsadministrativt system till en del görs direkt för euro. Alecta som ägare Kraven på de institutionella ägarna att ta ägaransvar ökar successivt. Det är inte bara de under året aktuella redovisningsskandalerna i USA och frågorna kring incentiveprogram, utspädning av gamla aktieägares värde med mera som leder till detta. Även det faktum att institutionerna är helt dominerande på Stockholmsbörsen spelar in. Likaså har otvetydigt de traditionellt aktiva ägarna minskat sitt inflytande. I Sverige har vi väsentligen fyra slag av institutionellt ägande. Här finns staten, framför allt som stor ägare i Telia och Nordea. Här finns också staten via AP-fonderna som ju formellt har rollen av buffertfonder i pensionssystemet. Så finns livförsäkringsbolagen varav Alecta är det största. Slutligen har vi de olika aktiesparfonderna, vanligen bankanknutna. Dessa olika företeelser brukar ofta dras över en kam. Förutsättningarna för deras agerande är dock något olika. För Alectas del är det överordnade syftet med kapitalförvaltningen att säkerställa pensionsåtagandena. Därför strävar Alecta efter en hög riskjusterad avkastning. De bolag Alecta investerar i ska drivas så att de långsiktigt tjänar sina aktieägares intressen. Formerna för och inriktningen av ägarstyrning befinner sig nu i stark utveckling. Som en av de största ägarna på Stockholmsbörsen är Alecta mycket aktiv i detta arbete. Premiereduktioner Premierna har under det senaste året satts med betydande rabatter vilket innebär att vi tar av kapitalavkastningen för att trygga åtagandena. Eftersom avkastningen under en längre period varit negativ så tvingas vi att ta bort rabatter och premiereduktioner. Vi hoppas och tror dock att vi snart genom en högre avkastning ska lyckas komma i en situation där vi åter kan införa sådana reduktioner och rabatter. Tack alla kunder, försäkrade och medarbetare för ett tidvis besvärligt 2002 som inneburit stora utmaningar. Vi får säkert leva med dem även under innevarande år. Det är i svåra tider som det bästa tjänstepensionsföretaget kan visa styrka. Lars Otterbeck Verkställande direktör 3

6 Ökat intresse för tjänstepension Intresset för pensioner har ökat på senare tid. Svenska folket har nu att ta ställning till hur delar av den framtida pensionen ska placeras. Vi märker på de frågor vi får från försäkrade, att oron är stor för att samhällets skyddsnät inte ska räcka till. I det nya allmänna pensionssystemet beror pensionens storlek på samhällsekonomins utveckling. Tjänstepension ett komplement till den allmänna pensionen Pensionssystemet kan delas in i tre områden: Allmän pension Tjänstepension Privat pension Den allmänna pensionen är lagstadgad och den får alla del av. Fler än tre miljoner anställda i det privata näringslivet, organisationer och offentlig sektor har dessutom en kollektivavtalad tjänstepension. Den baseras på avtal mellan fackförbund och arbetsgivare och fungerar som ett komplement till den allmänna pensionen. Arbetsgivaren betalar premien. Utöver den kollektivavtalade tjänstepensionen tecknar många också ett privat pensionssparande hos något livförsäkringsbolag eller ett individuellt pensionssparande som bankerna erbjuder. Aktörer på den kollektiva tjänstepensionsmarknaden På den svenska marknaden för kollektivavtalade tjänstepensioner finns ett antal stora aktörer. Alecta hanterar tjänstepensioner för privatanställda tjänstemän och AMF Pension förvaltar motsvarande pensioner för privatanställda inom LO-området. KPA förvaltar främst kommunal- och landstingsanställdas tjänstepensioner. En annan aktör är SPV vars försäkrade huvudsakligen återfinns inom stat och landsting. KP Pension och Försäkring hanterar tjänstepensioner för anställda inom kooperationen. För de privatanställda tjänstemän vars arbetsgivare är medlemmar i Föreningen Svenskt Näringsliv, eller har tecknat hängavtal med ett PTKförbund, regleras tjänstepensionens villkor i ITP-planen. ITP står för Industrins och handelns tilläggspension. Alecta administrerar huvuddelen av ITP-planen. Privat pension Tjänstepension Allmän pension Premiebestämd eller förmånsbestämd tjänstepension Tjänstepensionerna kan delas upp i två system. Det ena systemet utgörs av premiebestämd pension och det andra kallas för förmånsbestämd pension. En viktig skillnad mellan de två systemen är vem som bär risken. I ett premiebestämt system betalar arbetsgivaren normalt endast en fast premie. I ett förmånsbestämt system tillåts istället premien variera beroende på hur väl tjänstepensionsföretaget lyckas förvalta kapitalet. För den försäkrade finns i ett premiebestämt system alltså möjligheten att pensionen blir såväl högre som lägre än i ett förmånsbestämt system, där pensionen är given på förhand. ITP-planen är ett förmånsbestämt system. Pensionens storlek är bestämd i förväg som en andel av slutlönen. Det gör att varje anställd kan se hur mycket tjänstepensionen ger givet den aktuella lönen. Samordning inom EU Samma typ av tjänstepensioner som finns i Sverige finns 4

7 också i länder i övriga EU. Inom EU arbetar man för en samordning av tjänstepensionsreglerna mellan EU-länderna. Syftet med arbetet som pågår är att öka och underlätta rörligheten på arbetsmarknaden. Arbetet är omfattande och det kommer förmodligen att ta lång tid innan det finns enhetliga regler. Ett tjänstepensionsdirektiv ska dock implementeras Vilka konsekvenserna blir av detta direktiv är än så länge oklart. Klart är i alla fall att omkring en fjärdedel av alla yrkesarbetande i EU har tjänstepension. I Sverige är motsvarande andel nio av tio yrkesarbetande. De tillgångar som förvaltas för tjänstepensioner inom EU hade vid årsskiftet ett marknadsvärde på cirka 2,4 miljarder euro, enligt EU-kommissionen. Det motsvarar 25 procent av EU-ländernas samlade produktion av varor och tjänster. 5

8 Jessica Aaro är ITP-manager. Hon ansvarar för kontakten med några av Alectas största kundföretag. Ambitionen är att kundföretagen ska se Alecta som den naturliga samtalspartnern i tjänstepensionsfrågor. Stor kraft läggs på att förbättra rutiner för företagen och att korta leveranstiderna. Som ITPmanager arbetar hon dessutom för en ökad kunskap om ITP. 6

9 ITP garanterad tjänstepension livet ut Vår övergripande verksamhet består av att ge våra kundföretags anställda en ekonomisk trygghet som varar under hela livet. Det gör vi genom att erbjuda ITP. Vårt uppdrag Det är parterna Föreningen Svenskt Näringsliv och PTK som beslutar hur ITP-planen ser ut och vad den ska innehålla. Parterna har också givit Alecta i uppdrag att som enda bolag sköta huvuddelen av ITP-planen. Vi sköter också vissa administrativa uppdrag för PRI Pensionstjänst, KAF Kollektivavtalsförsäkring, Collectum och, under en övergångsperiod, SPP Liv. Alecta är Nordens största tjänstepensionsföretag med omkring 280 miljarder i förvaltat kapital. Vi ger service till företag och administrerar 1,5 miljoner försäkringar. En löneförmån som ger trygghet Syftet med ITP är att den ska utgöra ett komplement till den allmänna pensionen. Förutom ålderspension innehåller ITP även ersättning vid sjukdom och ersättning till efterlevande. Tjänstepensionen ITP är standardiserad, vilket betyder att samma villkor gäller för alla försäkrade. Därför är vår hantering av ITP enkel, snabb och effektiv vilket i sin tur leder till lägre kostnader för kundföretagen som betalar premierna. Under den senaste femårsperioden var både administrations- och förvaltningskostnadsprocenten bland de lägsta på livförsäkringsmarknaden. Vi strävar efter att vara effektivast och enklast. Storleken på premien styrs av flera faktorer, framför allt lönenivån, och arbetsgivaren får göra vissa skattemässiga avdrag för försäkringsavgiften. Ålderspension livet ut Huvuddelen av ITP består av ålderspension som i sin tur består av två delar. Den största delen i ålderspensionen baseras på den slutliga lönen och ger ett garanterat månadsbelopp livet ut. Beloppet räknas normalt upp med den allmänna prisutvecklingen varje år. Den mindre delen är en kompletterande ålderspension som kallas ITPK där premien motsvarar två procent av lönen. Varje försäkrad bestämmer själv hur han eller hon vill placera den delen. Vid pensionering beräknas ITPK utifrån storleken på den försäkrades sparkapital. Det betyder att ITPK är en premiebestämd pension. Den betalas normalt ut under fem år. De som har en årsinkomst på minst 10 inkomstbasbelopp ( kronor) kan, om arbetsgivaren erbjuder det, välja alternativ ITP som även kallas 10-taggarlösning. Genom en sådan lösning kan en del av ITP-planen bytas ut mot en individuell pension. Det är arbetsgivaren som bestämmer i vilket eller vilka bolag som alternativ ITP kan tecknas. Nästan varannan försäkrad med inkomst större än 10 inkomstbasbelopp har kvar sin försäkring i ITP. ITP skyddar vid sjukdom Huvudsyftet med tjänstepension är att få ersättning vid pensionering. Men ITP innehåller också ett ekonomiskt skydd vid långvarig sjukdom eller olycksfall. Under de 90 första sjukdagarna får den som är sjuk ersättning från arbetsgivaren och försäkringskassan. Därefter upphör arbetsgivarens ersättningsansvar. För lönedelar överstigande 7,5 prisbasbelopp ( kronor) träder istället ITP in i form av sjukpension. Efterlevande också skyddade ITP innehåller även en försäkring som faller ut om den försäkrade skulle avlida. I ITP ingår en livslång pension till efterlevande för den som har en årslön över 7,5 inkomstbasbelopp motsvarande kronor. Pengarna betalas till maka, make eller registrerad partner. Barn får ersättning tills de fyller 20 år. Utöver ITPs pension till efterlevande omfattas alla försäkrade över 18 år av tjänstegrupplivförsäkringen TGL. Om den som är försäkrad avlider före pensionsåldern ger TGL ett engångsbelopp som betalas ut till dennes förmånstagare. 7

10 Enklare vardag för kunderna För att stärka våra kundrelationer har vi genomfört en rad aktiviteter och förbättringar under året som gått. Vi har uppdraget att ge våra kunders anställda en ekonomisk grundtrygghet som varar livet ut genom de premier arbetsgivarna betalar in till Alecta. För att behålla det förtroendet arbetar vi ständigt med förbättringar som ska göra vardagen enklare för våra kundföretag. Med detta menar vi att våra kunder alltid ska få mer hjälp och service än de kräver, i sin vardag med tjänstepensionen ITP. Tid är en bristvara för våra kunder och för att underlätta ska vi göra det vi gör, ännu bättre och snabbare. Kundrelationen i fokus Kundprocessen Ett företags behov skiftar med tiden. För att säkerställa att Alectas kundföretag alltid får ett så bra stöd som möjligt arbetar vi efter en särskild kundprocess som följer kundföretagens behov. Kundprocessen sätter igång i samma skede som ett företag startar diskussionen om kollektivavtal. När ett sådant avtal träffats, välkomnar Alecta sin nya kund genom att förklara och utbilda i hur administrationen av tjänstepensionerna fungerar. Vi lägger också stor vikt vid att vårda och utveckla kundrelationen. Alectas kundvård ska präglas av lyhördhet och enkel kommunikation. Kortare handläggningstider En av de viktigaste förbättringarna som skett under året har varit att radikalt minska handläggningstiderna. Vid årets början tog det i genomsnitt åtta veckor innan en offertförfrågan var färdigbehandlad och kunden fick besked. Vid årets slut hade den tiden kortats till tio dagar. Målet för 2003 är att det ska ta högst en vecka. För att korta handläggningstiderna vid ändringar kommer vi att marknadsföra våra elektroniska tjänster mer. Vid årsskiftet kom omkring 45 procent av alla ändringsanmälningar in på elektronisk väg. Målet för 2003 är att öka den andelen betydligt. Det sparar tid och pengar både för kundföretagen och Alecta. Kundundersökningen Under hösten erbjöd vi alla kundföretag att, i en kundundersökning, lämna synpunkter på vad Alecta kan förbättra. På så sätt fick vi fram en rangordnad lista på 53 förbättringspunkter. Några av förbättringarna slutfördes redan under Det var ett nytt pensionsbesked samt att några av de vanligaste blanketterna och kundbreven gjordes enklare och tydligare. Resten av punkterna kommer att bli klara under Förbättringsarbetet sker i en ständig dialog med våra kundföretag, allt för att stämma av att de motsvarar önskemålen. Arbetet går att följa på alecta.se/53steg. Vi förklarar värdet av ITP För att hjälpa våra kunder att förklara värdet och innebörden av tjänstepensionen ITP för sina anställda har vi haft företagsutställningar och en långtradartrailer som kommer till företaget. Vår trailer som har både utställning och konferensrum passar speciellt våra mindre företagskunder, eftersom vi ställer upp den utanför företaget. Under 2003 kommer vi att besöka ännu fler företag. Alectas utbildningar och seminarier besöktes av drygt personer under förra året. För 2003 har vi utökat kursutbudet ytterligare. 8

11 Välkomstpaket Under 2002 började vi att skicka välkomstpaket till 28-åringar som har börjat tjäna in sin tjänstepension. Paketet består av en pärm med enkel och kortfattad information om förmånen de nu tar del av. Uppföljningar av utskicket har visat att introduktionen är mycket uppskattad. Välkomstpaketen kommer under första halvåret 2003 även att skickas till dem som är äldre, men inte har haft ITP förut. lägga in på kundföretagens intranät. Alecta var ett av fyra nominerade företag till Web Service Award där över besökare betygsätter bland annat användarvänlighet, information, design och kontaktvänlighet. Mejl Ett snabbt och billigt sätt att kommunicera med kundföretagen är via mejl. Intresset för att få information och nyheter via mejl har varit stort, och vi har i dagsläget närmare mejladresser till våra kundföretag. Under 2003 kommer vi att vidareutveckla vår mejlkommunikation. Informationskampanj Tidigare undersökningar visar att många klassificerar tjänstepension som den viktigaste löneförmånen, men att kännedomen om den är mycket låg. För att öka kännedomen om ITP genomförde Alecta under året två framgångsrika kampanjer, både via reklamfilm i TV och annonser i dagspress. Mätningar efteråt visar att kännedomen om tjänstepensionen ITP och Alecta ökade markant. Elektronisk kommunikation alecta.se och alecta.com På vår sajt alecta.se ökar antalet besökare stadigt. Sajten vänder sig både till dem som dagligen arbetar med tjänstepensionsfrågor på våra kundföretag och de försäkrade. Vi jobbar ständigt med att utöka de interaktiva tjänsterna på alecta.se. De populäraste tjänsterna just nu är Frågor & Svar och Anmälan Direkt där kundföretagen kan göra de vanligaste ändringarna via nätet. Vi har även en engelskspråkig sajt, alecta.com, för kundföretag med engelskspråkiga medarbetare. Vi erbjuder också våra kundföretag en extranättjänst med de vanligaste frågorna och svaren som rör ITP. Det är en kostnadseffektiv tjänst som är snabb och enkel att 9

12 Hälsa och lönsamhet Under senare år har antalet långtidssjukskrivningar ökat dramatiskt bland de anställda tjänstemännen i våra kundföretag. Kvartalsvisa mätningar publiceras i Hälsobarometern på vår sajt alecta.se. De långa sjukskrivningarna är kostsamma både för företagen och Alecta. Därför arbetar vi för att förbättra arbetsförmågan, förebygga långa sjukskrivningar och minska förtidspensioneringarna hos våra kundföretag. Detta gör vi bland annat genom att ge råd och vägledning om olika rehabiliteringsmöjligheter. Vi utvecklar även personalekonomiska modeller och verktyg för att underlätta för företagen att bedöma lönsamheten i personalinvesteringar. Verktyget Sambandet Sambandet är ett utvecklingsverktyg som innefattar områdena ledarskap, medarbetarskap, arbetsmiljö och lönsamhet. Det hjälper våra kundföretag att öka lönsamheten genom att förbättra arbetsmiljön. Kopplat till Sambandet finns också en utmärkelse, Sveriges bästa arbetsplats. Utmärkelsen är ett årligt pris som vi delar ut till den arbetsplats som systematiskt arbetat med arbetsmiljöfrågor och utveckling av medarbetarna på ett framgångsrikt och lönsamt sätt. Vi stödjer forskning Alecta stödjer och samarbetar med ett antal av landets främsta forskare inom medicin, beteendevetenskap, psykologi och ekonomi i syfte att få nya insikter om förutsättningarna för hälsa och ohälsa. Ett exempel på forskningsprojekt som Alecta stödjer är projektet Humankapitalmätning i börsnoterade företag, som påbörjades 2002 vid Institutet för Personal- och Företagsutveckling (IPF) vid Uppsala universitet. Forskningsprojektet har som mål att skaffa kunskap om vilka personalinvesteringar som leder till ekonomisk lönsamhet för företag. 10

13 Patrick Lokén är ITarkitekt på Alecta. Hans arbete består i att göra ritningar för hur Alectas omfattande IT-system ska vara konstruerade. Kraven är stora eftersom de hanterar stora summor och berör många personer och företag. Patrick brukar säga att han är en av dem som ser till att Alectas pensionärer får sina pensionsutbetalningar i tid. Men andra har också nytta av Patricks och hans kollegors konstruktioner. Ett exempel är den webbaserade tjänsten Anmälan Direkt som bland annat hjälper kundföretagen att rapportera in löneändringar. 11

14 God riskspridning dämpade börsfallets effekter Försäkringspremierna, som kunderna betalar, placerar Alecta i olika typer av tillgångar. För att kunna täcka alla åtaganden vi har mot de försäkrade och för att hålla ner premierna måste avkastningen på portföljen på lång sikt överstiga statsobligationsräntan. Alecta har genom åren skapat en god avkastning på det förvaltade kapitalet genom att placera i en portfölj av aktier, fastigheter och räntebärande tillgångar. Det har bland annat inneburit att vi kunnat återbetala betydande belopp i företagsanknutna medel och ge premierabatter till kunderna samt inflationssäkra pensionsåtagandena. kunna ge kunderna premierabatter. Dessa strategier, tillsammans med den lagstiftning som finns för att säkerställa att det alltid finns tillgångar som motsvarar åtagandena, avgör hur kapitalet vid varje givet tillfälle fördelas mellan olika typer av tillgångar. Per den sista december 2002 innehöll portföljen 63 procent räntebärande tillgångar, 28 procent aktier och 9 procent fastigheter. Aktiv förvaltning Merparten av Alectas tillgångar förvaltas aktivt. Vid aktiv förvaltning bestäms en portföljs sammansättning utifrån de bedömningar analytikerna gör i sina analyser av tillgångsslagets framtida avkastning. Innehav och andelar i en aktivt förvaltad portfölj kan därför avvika från sammansättningen i det index portföljen jämförs med. Som ett resultat av den kraftigt negativa börsutvecklingen under 2002 föll Alectas placeringsportfölj i värde. En god riskspridning mellan olika tillgångar begränsade dock effekten av börsraset på den samlade portföljen, som hade en totalavkastning på 11,0 procent. Alectas portfölj utvecklades något sämre än sina jämförelseindex och i förhållande till genomsnittet av livförsäkringsbolagen, vilket till stor del var en följd av aktiemarknadernas dramatiska fall under tredje kvartalet. Portföljen har dock sammantaget haft en högre avkastning än branschen i genomsnitt under den senaste treårsperioden. Alectas organisation för kapitalförvaltning består av drygt 100 medarbetare fördelade på kontoren i Stockholm, London och New York. Enligt en undersökning av konsultföretaget McKinsey, är vår kapitalförvaltning kostnadseffektiv. Driftskostnaderna i förhållande till förvaltat kapital är bland de lägsta både i en svensk och europeisk jämförelse. Två övergripande strategier Alecta har två övergripande finansiella strategier. För det första ska vi säkerställa våra pensionsåtaganden så att kunderna och deras anställda alltid kan lita på att vi kan betala ut garanterade pensioner. För det andra ska vi uppnå en så hög avkastning som möjligt, givet den risk vi kan ta, så att vi skapar förutsättningar för att Indexförvaltning En mindre del av tillgångarna indexförvaltas. Vid indexförvaltning bestäms både vilka tillgångar som ska ingå och vilken andel de ska ha i portföljen utifrån ett jämförelseindex. Sänkt risknivå i placeringsportföljen Mot bakgrund av utvecklingen på finansmarknaderna har vi genomfört ett antal riskreducerande åtgärder för att säkerställa vår förmåga att infria garanterade åtaganden. Portföljvikter Vi ser löpande över den optimala fördelningen mellan olika tillgångsslag på lång och kort sikt. Tidigare år har varje tillgångsslags beslutade vikt, eller andel, i portföljen varit fast. I slutet av 2001 beslutades att varje tillgångsslags vikt i fortsättningen skulle flyta inom vissa ramar. 12

15 Aktieförsäljningar Under det tredje kvartalet genomförde vi betydande försäljningar av aktieinnehav. Aktieförsäljningarna gjordes för att säkerställa våra åtaganden. Svängningarna i avkastningen, och därmed risken, är högre för aktier än för fastigheter och räntebärande placeringar. Vi bedömer dock att aktier är det tillgångsslag som kommer att ge högst avkastning på lång sikt. Aktiernas andel av Alectas placeringar minskade från 43 procent vid årets början till 28 procent per den sista december Även efter försäljningarna har Alecta en relativt hög andel aktier i sin placeringsportfölj jämfört med de flesta andra livförsäkringsbolag. Absolutportfölj för svenska aktier Under hösten delades den svenska aktieportföljen i två delar. Den ena delen ska liksom tidigare förvaltas relativt nära index medan den andra delen ska ha en stabil, långsiktig absolutavkastning som mål. I och med uppdelningen minskar vårt beroende av marknaden och index. Innehaven i den så kallade absolutportföljen grundas på våra egna analyser och bedömningar av företagens framtida möjligheter till en stabil avkastning. Eftersom absolutportföljen inte följer något aktieindex kommer den att innehålla förhållandevis få aktier. Valutakurssäkring av utländska fastigheter Under våren fattades beslut om att utvidga valutakurssäkringen från utländska räntebärande tillgångar till att även omfatta innehavet av utländska fastigheter. Valutakurssäkringen innebär att avkastningen på utländska fastigheter inte påverkas av valutakursernas utveckling. Den diversifierade fastighetsportföljen, med fastigheter i främst Sverige, USA och Storbritannien, bidrar till att sänka Alectas risk för svängningar i avkastningen på fastigheter. Ägarstyrning för långsiktig avkastning Alecta är en av de mest aktiva svenska institutionerna inom ägarfrågor. Vi deltar i nätverk både i Sverige och utomlands vilka arbetar för att utveckla god sed inom området ägarstyrning. Ägarstyrningen ska medverka till att uppfylla Alectas avkastningsmål. Vårt främsta forum för att agera i ägarfrågor är bolagsstämmor. Vi agerar i alla frågor som behandlas på en bolagsstämma. Några av de ämnen som vi tycker är viktiga är information kring incitaments- och optionsprogram, budpliktsregler samt att nominering av styrelser och revisorer sker på ett informativt och transparent sätt för aktieägarna. Alecta eftersträvar inte egen styrelserepresentation, men vi medverkar aktivt i rekryteringen av styrelseledamöter. Under 2002 fick de svenska institutionerna möjlighet att nominera två kandidater till Näringslivets Börskommitté respektive till Aktiemarknadsnämnden, två viktiga organ för självregleringen av de svenska aktiemarknadsbolagen. Aktier Svag utveckling på världens aktiemarknader Under 2002 föll kurserna på världens aktiemarknader för tredje året i rad. I Sverige sjönk Affärsvärldens generalindex med hela 37 procent. Fallen i USA och Europa uppgick till mellan 23 och 32 procent medan fallet på japanska aktier stannade på 19 procent. Sammantaget blev utvecklingen avsevärt sämre än förväntningarna vid årets början. Alectas bedömning är att svenska aktier var undervärderade vid årets utgång. Fundamental analys och aktiv förvaltning Alectas investeringsprocess för aktier bygger oförändrat på så kallad fundamental analys. Det betyder att våra analytiker bedömer framtida avkastning för varje bolag och utifrån den bedömningen fattas investeringsbesluten. Den svenska aktieportföljen, liksom huvuddelen av den europeiska och en mindre del av den amerikanska, förvaltades under året aktivt. Övriga delar av portföljen inkluderat japanska aktier var indexförvaltade. Från och med hösten 2002 förvaltar vi hela den europeiska portföljen aktivt. Därmed förvaltas cirka 90 procent av den totala aktieportföljen aktivt. Svenska aktier Den svenska aktieportföljens avkastning uppgick till 37,0 procent jämfört med 9,8 procent under Vid utgången av 2002 stod de svenska aktierna för 48,7 miljarder 13

16 kronor, vilket motsvarar 61 procent av aktieportföljens samlade värde. Målet för indexrelativportföljen är att den ska överträffa utvecklingen för börsindex för Stockholmsbörsens A-lista. Under 2002 infriades inte det målet utan portföljen utvecklades sämre än sitt jämförelseindex. Vid årets utgång hade portföljen en stor undervikt i Telia och Nokia medan bankaktier var kraftigt överviktade. Absolutportföljen var vid årsskiftet i stort sett fullinvesterad, det vill säga nästan allt kapital var placerat i aktier, då aktiemarknadens låga värdering gav goda investeringsmöjligheter. Portföljen har en lägre andel teknologi, men högre andel verkstäder, läkemedel och bank än indexrelativportföljen. Utländska aktier Avkastningen på de utländska aktieinnehaven blev under året 33,7 procent. Portföljerna utvecklades sammantaget något sämre än sitt jämförelseindex som utgörs av S&P 500 (USA), Eurotop 300 (Europa) och Nikkei 300 (Japan). Utländska aktier hade vid utgången av 2002 ett värde av 30,5 miljarder kronor motsvarande 39 procent av den totala aktieportföljens värde. Ränte- och valutaportföljen Fallande räntor Utvecklingen på räntemarknaden präglades under 2002 av en svag internationell konjunktur och stora svängningar på aktiemarknaderna. Både korta och långa räntor sjönk markant under året, framför allt i USA där rekordlåga nivåer nåddes under hösten. Företagsobligationer hade ett mycket besvärligt år med fallande kreditvärdighet och stigande konkursrisker. Företagsobligationer gav därför en betydligt sämre avkastning än statsobligationer. Totalt sett blev dock avkastningen på räntebärande instrument god, tack vare trenden med fallande räntor. Beroende på marknad och löptid hamnade avkastningen i intervallet mellan 5 och 15 procent. Aktiv förvaltning Alecta investerar cirka 90 procent av sina räntebärande placeringar i likvida stats- och bostadsobligationer i Sverige, Europa och USA. En mindre del, omkring 10 procent, investeras i företagsobligationer, huvudsakligen i Sverige och Europa. Hela ränteportföljen förvaltas aktivt och utvärderas mot ett sammansatt jämförelseindex. Totalavkastningen på vår ränteportfölj blev 8,3 procent, vilket var något sämre än dess jämförelseindex. Orsaken var främst en underskattning av det kraftiga räntefallet under tredje kvartalet men även en svag avkastning i företagsobligationsportföljen. Marknadsvärdet av räntebärande placeringar inklusive direktlån uppgick vid utgången av 2002 till 179,9 miljarder kronor. Fallande dollar Valutamarknaden präglades under året av att den amerikanska dollarn föll mot de flesta stora valutorna. Mot euron blev försvagningen 15 procent. Den svenska kronan förstärktes under året med 2 procent mot euron och med hela 17 procent mot den amerikanska dollarn. Alecta förvaltar aktivt den valutaexponering som investeringarna ger upphov till. Utgångspunkten är att räntebärande investeringar och fastigheter i utländska valutor säkras tillbaka till kronor medan aktieinvesteringar inte valutasäkras. Den aktiva valutaförvaltningen var under året mycket framgångsrik. Fastigheter Fortsatt avmattning för fastigheter Fastighetsmarknaderna i Sverige, Storbritannien, USA och Nederländerna fortsatte att mattas under Nedgången drabbade främst kommersiella fastigheter. Vakansgraderna har stigit och marknadshyrorna sjunkit. Positiv hyrespotential finns dock fortfarande vid omförhandlingar av hyror i Stockholm och vissa andra europeiska städer, bland annat Amsterdam och London. Marknadsvärdena på bostadsfastigheter har varit fortsatt stabila på grund av låga räntekostnader, höga uthyrningstal och relativt låg arbetslöshet. Framför allt i Sverige har utvecklingen för bostadsfastigheter Alectas fem största aktieinnehav Andel av den Miljoner totala aktie- Bransch Aktie kronor portföljen Bank Nordea ,7 % Handel Hennes & Mauritz ,4 % Läkemedel AstraZeneca ,0 % Bank Handelsbanken ,6 % Bank FöreningsSparbanken ,1 % 14

17 Högbestruket träfritt eller åldersbeständigt lumphaltigt? Hur förändras massalagren inom Norscan? Det är frågor som Petra Håkansson Klaffert arbetar med. Hon är en av 14 aktieanalytiker på Alecta och bevakar skogoch massasektorn i Sverige. Dessutom följer hon de mindre investeringsbeslut som Alecta tar. Det gäller att kunna sina bolag och värdera dem bättre än aktiemarknaden i övrigt. Allt för att kunna agera när en aktie anses ha fel pris. I slutänden handlar det om att trygga pensionerna för Alectas 1,5 miljoner försäkrade. 15

18 aktivitet från utländska investerare. Fastigheter uppfattas för närvarande som en säker tillflyktsort med stabila kassaflöden och relativt låg risk jämfört med aktier. varit god. Däremot har vakanserna ökat i både Storbritannien och USA då hyresgäster flyttat från hyreslägenheter till eget ägande av sina hem för att dra nytta av de låga lånekostnaderna. Bland investerare syns tydliga tecken på en ökad popularitet för fastigheter och tillgångsslaget attraherar för närvarande mycket kapital. Denna trend är mest tydlig i Storbritannien och USA. I Sverige märks också en ökad Fastighetsavkastning Under året fortsatte Alecta att sälja både svenska och utländska fastigheter. För den totala fastighetsportföljen kom årets avkastning i huvudsak från en stabil direktavkastning. Avkastningen varierade kraftigt mellan länder, fastighetstyper och lägen. Den betydande andelen utländska fastighetsinnehav gjorde att avkastningen på portföljen svängde kraftigt på grund av valutaexponeringen under första halvåret. I mitten av 2002 valutakurssäkrades portföljen vilket förbättrade årets globala fastighetsavkastning med knappt 1 miljard kronor. Vid utgången av 2002 uppgick marknadsvärdet för den totala fastighetsportföljen till 26,6 miljarder kronor. Totalavkastningen var 9,0 procent i lokal valuta och 4,5 procent i svenska kronor. Kapitalavkastningstabell Marknadsvärde Netto- Marknadsvärde Genomsnitt Genomsnitt placering Värdeförändring Direktavkastning Totalavkastning MSEK % MSEK MSEK % MSEK % MSEK % % MSEK % % Räntebärande exkl direktlån , , , ,7 5, ,3 6,3 Svenska , , , ,4 6, ,3 6,1 Utländska , , , ,5 5, ,5 6,9 Direktlån 1) , , , ,3 6, ,9 7,3 Aktier , , , ,9 2, ,6 4,9 Svenska , , , ,1 2, ,0 6,3 Utländska , , , ,8 1, ,7 3,3 Fastigheter , , , ,2 6, ,5 14,5 Svenska , , , ,7 5, ,8 13,7 Utländska , , , ,3 7, ,2 15,3 Upplåning för placeringar 11 0, ,0 10 0,0 0 3,7 6,0 0 3,7 6,0 Summa placeringar , , , ,2 4, ,0 5,8 1) Direktlån omfattar sale and lease back-affärer och krediter. 16

19 Betryggande konsolideringsnivå och solvenskvot Alectas förmåga att infria sina åtaganden gentemot kunderna, alltså bolagets finansiella styrka, kan mätas på två olika sätt dels som kollektiv konsolideringsnivå, dels som solvenskvot. Enkelt uttryckt är kollektiv konsolideringsnivå ett mått på bolagets förmåga att täcka alla åtaganden, således både garanterade åtaganden och åtaganden som inte är garanterade. Solvenskvoten är ett mått på bolagets förmåga att täcka garanterade åtaganden. Åtaganden utöver garanterade kallas fördelad återbäring. Den fördelade återbäringen kan efter styrelsebeslut återföras till Alecta om den kollektiva konsolideringsnivån försämras alltför mycket. Om den kollektiva konsolideringsnivån är 100 procent betyder det att värdet av de fördelningsbara tillgångarna är lika stort som värdet av samtliga åtaganden. Enligt styrelsebeslut ska den kollektiva konsolideringsnivån, det vill säga fördelningsbara tillgångar i förhållande till samtliga åtaganden, normalt tillåtas variera mellan 110 och 130 procent. Om konsolideringsnivån understiger 110 procent eller överstiger 130 procent ska vi i enlighet med bolagets konsolideringspolicy omedelbart vidta åtgärder i syfte att återställa konsolideringsnivån till normalintervallet inom tre år. Skillnaden mellan bolagets tillgångar och de försäkringstekniska avsättningarna utgör bolagets kapitalbas. Ett lagfäst minimikrav för kapitalbasens storlek, erforderlig solvensmarginal, beräknas främst på de försäkringstekniska avsättningarna. Solvenskvoten beräknas som kapitalbasen dividerad med den erforderliga solvensmarginalen. Ett livförsäkringsbolag ska enligt lag alltid ha en solvenskvot som är minst 1,0. På grund av kraftiga nedgångar på världens aktiemarknader och det därmed minskade värdet på de förvaltade tillgångarna, försämrades både konsolideringsnivån och solvenskvoten under året. Under tredje kvartalet understeg konsolideringsnivån 110 procent och ett åtgärdspaket genomfördes för att förstärka konsolideringen och solvensen. Tack vare åtgärdspaketet uppgick konsolideringsnivån vid årsskiftet till 113 procent. Alectas konsolidering och solvens per den 31 december 2002 Försäkringsåtaganden Fördelningsbara tillgångar Marknadsvärderade tillgångar 287miljarder kr Särskilda värdesäkringsmedel 13 Kollektivt konsolideringskapital 32 Fördelad återbäring 36 Försäkringstekniska avsättningar beräknade som tekniskt återköpsvärde 206 Konsolidering Marknadsvärderade tillgångar 287 miljarder kr Erforderlig solvensmarginal 9 Försäkringstekniska avsättningar 223 Solvens Kapitalbas 64 De åtgärder som vidtogs för att återställa konsolideringsnivån inom normalintervallet var främst följande: Slopad premierabatt på ålders- och familjepension samt borttagen premiereduktion för riskförsäkringar från och med 2003 Återföring av medel avsatta för eventuell framtida ökad livslängd Återtagande av överskottsmedel om närmare 5 miljarder kronor som Föreningen Svenskt Näringsliv och PTK förfogade över. Åtgärdspaketet ökade det kollektiva konsolideringskapitalet med omkring 15 miljarder kronor under 2002 och kommer årligen att bidra med 5 miljarder kronor. Konsolideringsnivån har under året aldrig understigit 100 procent och solvenskvoten, som vid årsskiftet uppgick till 6,8, har aldrig varit lägre än 5. 17

20 Resultaträkningar i sammandrag Koncernen Moderbolaget Miljoner kronor TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Premieinkomst Kapitalavkastning Försäkringsersättningar Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar Driftskostnader Övriga tekniska kostnader Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat ICKE-TEKNISK REDOVISNING Övriga intäkter Övriga kostnader Resultat före skatt och bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner 501 Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT Premieinkomst Miljarder kronor Förvaltningskostnadsprocent % 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Totalavkastning %

21 Balansräkningar i sammandrag Koncernen Moderbolaget Miljoner kronor TILLGÅNGAR Placeringstillgångar Byggnader och mark Placeringar i koncernföretag och intresseföretag Andra finansiella placeringstillgångar Fordringar Andra tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Obeskattade reserver 501 Konsolideringsmedel Försäkringstekniska avsättningar Avsättningar för andra risker och kostnader Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda panter och ansvarsförbindelser Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och för såsom avsättningar redovisade förpliktelser Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter 17 Ansvarsförbindelser Åtaganden Konsolideringsnivå % 150 Solvenskvot Kvot 25 Förvaltat kapital Miljarder kronor

22 Tioårsöversikt ALECTA, MODERBOLAGET Miljoner kronor Fakturerade löpande premier Fakturerade engångspremier Fribrevsuppräkning Extra pensionsrättshöjning Premiereduktion Övrigt Summa premieinkomst Kapitalavkastning Försäkringsersättningar Driftskostnader Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat Ekonomisk ställning Balansomslutning Konsolideringskapital varav latent skatt varav övervärden Kollektivt konsolideringskapital Särskilda värdesäkringsmedel Försäkringstekniska åtaganden 1) Fördelad återbäring 2) Summa försäkringsåtagande Nyckeltal Driftskostnadsprocent, % 2,9 1,3 1,9 3,1 4,8 3,4 2,9 3,4 2,9 2,7 Förvaltningskostnadsprocent, % 0,28 0,16 0,21 0,21 0,20 0,19 0,19 0,20 0,21 0,25 Administrationskostnadsprocent, % 3) 0,14 0,16 0,18 0,16 0,14 0,16 0,16 0,19 Administrationskostnadsprocent sparprodukter, % 3) _ Administrationskostnadsprocent riskprodukter, % 3) _ 0,18 0,18 0,19 0,18 0,19 0,21 0,25 3,15 4,54 4,79 3,95 4,13 3,67 4,55 Kollektiv konsolideringsnivå, % Solvenskvot 11,7 15,2 14,9 18,6 19,9 17,9 23,5 18,3 13,1 6,8 Kapitalförvaltning, miljarder kronor Placeringarnas direktavkastning, % 9,0 8,2 8,6 7,0 4,1 3,5 2,0 3,1 4,0 4,2 Placeringarnas totalavkastning, % 20,6 1,4 15,5 18,8 15,6 15,6 20,0 6,2 1,0 11,0 Placeringarnas marknadsvärde varav räntebärande varav aktier varav fastigheter varav koncernrevers Beståndsuppgifter Antal anslutna företag Antal försäkrade ) Beräknat som tekniskt återköpsvärde. 2) I fördelad återbäring ingår företagsanknutna medel med (25 552) miljoner kronor. 3) Beräkning har ej gjorts för åren , respektive

23 Överstyrelse och revisorer Överstyrelse Alectas högsta beslutande instans är överstyrelsen. Den har i allt väsentligt samma funktioner som bolagsstämman i ett aktiebolag. Överstyrelsen har bland annat till uppgift att välja styrelse och revisorer, att årligen behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören avseende det gångna verksamhetsårets förvaltning samt att besluta i frågan om fastställande av resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen och om disposition av årets resultat. Överstyrelsen ska bestå av 38 ledamöter och åtta suppleanter. Ledamöter och suppleanter Överstyrelsens ledamöter och suppleanter valda av Föreningen Svenskt Näringsliv och Svenska Handelskammarförbundet för tiden : Överstyrelsens ledamöter och suppleanter valda av Sif, Tjänstemannaförbundet HTF, Ledarna, Sveriges Civilingenjörsförbund (CF) och Privattjänstemannakartellen (PTK) för tiden : Ledamöter Tommy Adamsson, Stockholm Björn Andersson, Gävle Heinrich Blauert, Stockholm Jan Fredell, Stockholm Göran Grerup, Helsingborg Bengt Huldt, Stockholm Björn Hägglund, London Lars Jansson, Stockholm Anders Narvinger, Stockholm Lennart Nilsson, Lund Lars-Olof Norell, Stocksund Anna-Lena Nyberg, Stockholm Anders Scharp, Stockholm Jens Spendrup, Stockholm Allan Stålhand, Ramkvilla H G Wessberg, Stockholm Annmarie Wildell, Stockholm Torbjörn Wistrand, Simrishamn Lars Wuopio, Täby Suppleanter Peter Egardt, Stockholm Hans Gidhagen, Upplands Väsby Lars Josefsson, Hägersten Gösta Larsson, Stockholm Ledamöter Conny Andersson (HTF),Växjö Viola Backlund (Sif), Östersund Mats Ekeroth (Sif), Vallentuna Åge Hansen (Sif), Kungsbacka, även för Alectas pensionärer Bo Henning (Sif), Spånga, även för Alectas pensionärer Martin Johanson (HTF), Stockholm Gösta Jönsson (Ledarna), Ragunda, även för Alectas pensionärer Åke Karlsson (Ledarna), Linköping, även för Alectas pensionärer Mari-Ann Krantz (Sif), Alingsås Karl-Gösta Larsson (HTF), Luleå, även för Alectas pensionärer Gyula Math (Sif), Jönköping Christina Nygårdh (CF), Uppsala Lars-Bonny Ramstedt (Sif), Stockholm Lilian Ringsand (Sif), Skellefteå Lena Sippel (HTF), Värmdö Anitha Svensson-Grané (Sif), Lund Thord Wedin (Sif), Västerås Anders Widlund (PTK), Eskilstuna Stig Öhgren (Ledarna), Göteborg, även för Alectas pensionärer Suppleanter Roland Bengtsson (Sif), Stockholm Kennet Morin (Sif), Borlänge Bengt Olsson (HTF), Stockholm Harry Wandin (Ledarna), Avesta, även för Alectas pensionärer Revisorer Lekmannarevisorer Ordinarie Per Bergman, auktoriserad revisor, KPMG Ulf Egenäs, auktoriserad revisor, Deloitte & Touche Clas Blix, auktoriserad revisor, Ernst & Young Utsedd av Överstyrelsen Överstyrelsen Finansinspektionen Ordinarie Patric Fredell, Föreningen Svenskt Näringsliv Barbro Sundqvist, Sif Utsedd av Överstyrelsen Överstyrelsen Suppleanter Carl Lindgren, auktoriserad revisor, KPMG Jan Palmqvist, auktoriserad revisor, Deloitte & Touche Överstyrelsen Överstyrelsen Suppleanter Tommy Nilsson, Ledarna Gustaf Svensson, Föreningen Svenskt Näringsliv Överstyrelsen Överstyrelsen 21

Delårsrapport januari-juni 2003

Delårsrapport januari-juni 2003 Delårsrapport januari-juni 2003 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Stockholm den 25 augusti 2003 Alectakoncernen första halvåret 2003: God totalavkastning och stärkt konsolidering Resultatet efter skatt

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2002

Delårsrapport januari-juni 2002 Delårsrapport januari-juni 2002 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Alectakoncernen första halvåret 2002: Hög premieinkomst men negativ kapitalavkastning Premieinkomsten steg med 58 procent jämfört med

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för Halvårsrapport Januari-Juni 2003 Lite mer att leva för Fortsatt trygghet i traditionellt pensionssparande Under det gångna halvåret har debatten om livbolagens verksamhet fortsatt. Såväl principen om ömsesidighet

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2008

Delårsrapport. januari juni 2008 Delårsrapport januari juni 2008 Innehåll Finansiell information för januari juni 2008 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till moderbolagets och koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars Kommentar från vd: Allt starkare nyckeltal Alecta har fått en förträfflig start på året. Det syns inte minst på våra nyckeltal i form av konsolidering, solvens och kostnadsmått

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014 Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv December 2014 Sammanfattning av resultatet Resultatet 2014 uppgick till 1,9 mdr. Räntorna föll under året med ca 160 bp vilket påverkade resultatet negativt.

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN Ett finansieringsalternativ för ITPs ålderspension När företaget självt ansvarar för

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 215-3-27 Analysavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp för inkomstgrundad

Läs mer

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa Välkommen till SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB är ledande i Sverige när det gäller

Läs mer

INFLATIONSRAPPORT 2002:3

INFLATIONSRAPPORT 2002:3 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN I samband med den kraftiga nedgången på världens börser de senaste åren, har livförsäkringsbolagen och deras allt mindre värda aktietillgångar hamnat i fokus. Frågor har rests om

Läs mer

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2 Vad gör vi på Collectum för dig? 1,8 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2011

Delårsrapport. januari juni 2011 Delårsrapport januari juni 2011 Finansiell information för januari juni 2011 Totalavkastningen uppgick till 1,8 procent för första halvåret 2011. För den senaste femårsperioden blev totalavkastningen i

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 213-12-9 Pensionsutvecklingsavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2

Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2 Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2 Finansiell information för första halvåret Totalavkastningen för alla placeringar blev 8,9 procent i genomsnitt för den senaste femårsperioden och 5,2 (0, procent

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2011.04 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2014 1 2014 DELÅRSRAPPORT Januari juni Verksamheten under det första halvåret 2014 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad. Totalavkastningen

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring med fortlöpande premieinbetalning och om partiell inlösen av pensionsutfästelse Inledning Det finns ett behov av ökad kunskap om de alternativ

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B Styrelsen och verkställande direktören för KPA Pensionsförsäkring AB

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2010

Delårsrapport. januari juni 2010 Delårsrapport januari juni 2010 Finansiell information för januari juni 2010 Totalavkastningen uppgick till 3,0 procent för första halvåret 2010. För den senaste femårsperioden blev totalavkastningen i

Läs mer

Finansiell information för första halvåret

Finansiell information för första halvåret PP Pension DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2008 1 Finansiell information för första halvåret Totalavkastningen blev -5,0 procent Försäkringstekniska avsättningar ökade med 70 MSEK Förvaltningskostnadsprocenten

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Alecta 2003. Årsöversikt

Alecta 2003. Årsöversikt Alecta 2003 Årsöversikt Innehåll 2003 i sammandrag 1 Vd har ordet 2 Ett kundnära år 4 Återhämtning efter börsuppgång 10 Resultaträkningar i sammandrag 14 Balansräkningar i sammandrag 15 Tioårsöversikt

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Förvaltningsberättelse PP Pension Fondförsäkring AB (516406-0237) startades den 1 juli 2005 och är ett helägt dotterbolag till PP Pension Försäkringsförening.

Läs mer

k Individuella Kollektivavtal Lagar

k Individuella Kollektivavtal Lagar Försäkringsskydd k Individuella Gruppförsäkringar Kollektivavtal Lagar 2012-03-06 2 Medlemmarnas försäkringsskydd k Försäkrad enligt lag Sjukförsäkring Arbetsskadeförsäkring Föräldraförsäkring Ålderspensioner

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Din pension enligt det nya ITP-avtalet Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stockholm 2015-07-17 Jakob Carlsson, tel. 08-588 414 55 Sida 1(5) Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stabila nyckeltal i oroliga tider Resultatet per sista juni uppgick till 3,0 mdr.

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening VD har ordet Det första halvåret 2015 har karaktäriserats av hårt arbete med att förstärka grunden i PP Pensions erbjudande. Vi har implementerat

Läs mer

Pensionen. Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension

Pensionen. Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension Pensionen Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension BROOKLYN BRIDGE, NEW YORK CITY. FOTO: SHUTTERSTOCK. AI Pension, Arkitekter &

Läs mer

En snabblektion om pension

En snabblektion om pension 2013 Ditt ITPK-val Du har tjänstepensionen ITP 2. Det är din arbetsgivare som betalar, men du kan själv välja hur en del av de här pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehåll Allmänt 3 Bestämning av premie 4 Beräkning

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16 Avtalspension PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser med andra försäkringsprodukter.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Delårsrapport januari september Q3

Delårsrapport januari september Q3 Delårsrapport januari september 2007 07 Q3 Innehåll Finansiell information för t 2007 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell för

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL)

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) Oktober - december 2016 Nettoresultat av valutahandel: 3,87 % (5,90 %). Rörelseresultat: -698 tkr (-83 tkr). Finansiella intäkter och kostnader: -143 tkr (-11

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10 FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Bestämning

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Referensnummer: 7777777, datum: 2011-01-11 PER PERSON Torget 1 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 1 o c h f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n i t p 2 Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare läsa om hur det fungerar att ha tjänstepensionen i Alecta för dig och dina anställda. 4586 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto

Läs mer

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1.

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1. 2013 Ditt ITP 1-val Du har tjänstepensionen ITP 1. Det är din arbetsgivare som betalar, men det är du som väljer hur pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör ditt val. Det

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar hur ingångslön och löneutveckling i olika yrken påverkar den framtida

Läs mer

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid.

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid. Årsöversikt 2012 Vi handlar för din framtid. Vi handlar för din framtid. Svensk Handel Försäkringar har över sextio års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln i försäkrings- och placeringsfrågor.

Läs mer

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 AVGÅNGSPENSION Innehåll Avgångspension 3 På grund av övertalighet 4 Erbjudandet ska vara skriftligt 5 Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 Kompensation - lagstadgad ålderspension 8 Kompensation

Läs mer

Halvårsrapport Januari-juni 2006

Halvårsrapport Januari-juni 2006 Halvårsrapport Januari-juni 2006 Ett bra halvår för spararna Första halvåret blev bra för spararna i AMF Pension, trots viss dramatik på finansmarknaden. Kortsiktiga börssvängningar betyder ganska lite

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalsområde PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på alecta.se. Närmare upplysningar

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Traditionell förvaltning 2007-2012 Fondförvaltning 2010-2012 Rapporten visar hur avgifter och avkastning har sett ut under fem år med upphandlingar för

Läs mer

Hälsobarometern 008.06 009.05. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009

Hälsobarometern 008.06 009.05. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009 Hälsobarometern 008.06 009.05 Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009 1 (7) Utgiven av Alecta juni 009 Innehåll 3 Om Hälsobarometern 4

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Stabil avkastning i turbulent omvärld Andra AP fonden redovisade en total avkastning på 4,8 procent, efter kostnader, för det första halvåret 2017. Fondens avkastning

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare läsa om hur det fungerar att ha tjänstepensionen i Alecta för dig och dina anställda. 4586 2011.01 Illustration Agnes Miski Török Foto

Läs mer

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt det nya KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2011 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 27 medlemsförbund med cirka 700

Läs mer

Årsredovisning 2005 1

Årsredovisning 2005 1 Årsredovisning 2005 1 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Tioårsöversikt 13 Resultatanalys 14 Resultaträkningar 15 Balansräkningar 16 Kassaflödesanalyser 18 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Innehåll. Alecta i korthet 1. Förvaltningsberättelse 2. Tioårsöversikt 7. Resultatanalys 8. Resultaträkningar 9. Balansräkningar 10

Innehåll. Alecta i korthet 1. Förvaltningsberättelse 2. Tioårsöversikt 7. Resultatanalys 8. Resultaträkningar 9. Balansräkningar 10 Årsredovisning 2003 Innehåll Alecta i korthet 1 Förvaltningsberättelse 2 Tioårsöversikt 7 Resultatanalys 8 Resultaträkningar 9 Balansräkningar 10 Kassaflödesanalyser 12 Redovisningsprinciper 13 Noter 14

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Utvecklingen i livförsäkringsbolagen

Utvecklingen i livförsäkringsbolagen 2002-11-28 PROMEMORIA Dnr 02-8856-399 Utvecklingen i livförsäkringsbolagen Osäkra omvärldsförutsättningar Den ekonomiska utvecklingen under 2002 har mycket präglats av osäkerhet och förändringar i negativ

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 26 november 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta

Läs mer

SPK, nya BTP och marknadsvärdering. Terminsstart Pensioner 2012-09-12 Peter Hansson

SPK, nya BTP och marknadsvärdering. Terminsstart Pensioner 2012-09-12 Peter Hansson SPK, nya BTP och marknadsvärdering Terminsstart Pensioner 2012-09-12 Peter Hansson SPK är pensionskassan för Swedbank, alla Sparbanker och närstående 176 juridiska arbetsgivare Swedbank störst i volym

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Första halvåret 2012 l semmendreq

Första halvåret 2012 l semmendreq Försäkri ngsbranschens De/årsrapport januari - juni 2012 Första halvåret 2012 l semmendreq Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 299 (284) miljoner kronor Första halvårets resultat efter skatt

Läs mer

Frågor och svar om Nya Trad

Frågor och svar om Nya Trad Frågor och svar om Nya Trad uppdaterade per den 18 februari 2013 1. Vad är det som kunderna kommer att erbjudas? Kunder som har Reflex pensionsförsäkringar (i steg 1) med traditionell förvaltning som inte

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till 488 (-49) mkr enligt bokslutet per 30 juni 2015. Det positiva resultatet beror på den goda avkastningen som ökat

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet.

Din pension enligt det nya ITP-avtalet. Din pension enligt det nya ITP-avtalet. För dig som är född 979 eller senare. 2008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 26 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR

MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP åren 2005 2014, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden 1 INNEHÅLL SAMMANFATTNING...3 MER PENSION

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT 1 Firma Bolagets firma är Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt. 2 Ändamål Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att såsom direkt försäkring,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK 2015 DITT ITPK-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 2. Du har möjlighet att välja hur en del av pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer