Innehåll. Alecta i korthet 1. Förvaltningsberättelse 2. Tioårsöversikt 7. Resultatanalys 8. Resultaträkningar 9. Balansräkningar 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Alecta i korthet 1. Förvaltningsberättelse 2. Tioårsöversikt 7. Resultatanalys 8. Resultaträkningar 9. Balansräkningar 10"

Transkript

1 Årsredovisning 2003

2 Innehåll Alecta i korthet 1 Förvaltningsberättelse 2 Tioårsöversikt 7 Resultatanalys 8 Resultaträkningar 9 Balansräkningar 10 Kassaflödesanalyser 12 Redovisningsprinciper 13 Noter 14 Innehav 23 Förslag till resultatdisposition 41 Revisionsberättelse 42 Överstyrelse och revisorer 43 Styrelse 44 Företagsledning 46 Ordlista 47 För 2003 har Alecta gjort en årsredovisning och en årsöversikt. Årsredovisningen och årsöversikten kan hämtas eller beställas på eller Alecta Kommunikation Stockholm I Besök Regeringsgatan 107 Telefon (vx) Mejl

3 Alecta i korthet Fakta om Alecta Tjänstepensionsföretaget Alecta hanterar huvuddelen av tjänstepensionen ITP på uppdrag av Föreningen Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen (PTK). Inom ramen för sjukförsäkringen som ingår i ITP kan Alecta även öka kundföretagens kunskap om sambandet mellan hälsa och lönsamhet. Alecta förvaltar drygt 300 miljarder kronor och ger service till kundföretag och 1,5 miljoner försäkrade i sammandrag Till följd av god kapitalavkastning steg både konsolideringen och solvensen. Vid utgången av 2003 uppgick den kollektiva konsolideringsnivån till 120 (113) procent och solvenskvoten till 7,4 (6,8). Totalavkastningen på placeringarna blev 10,4 ( 11,0) procent. Årets resultat efter skatt uppgick till 23,2 ( 31,3) miljarder kronor. Resultatuppgången berodde främst på att kapitalavkastningen förbättrades med 65,0 miljarder kronor. Driftskostnadsprocenten uppgick till 2,9 (2,7) och förvaltningskostnadsprocenten var 0,29 (0,25). Under hösten inledde Alecta ett sparprogram som innebär att de årliga kostnaderna för den löpande verksamheten ska ha minskat med 20 procent till utgången av Vid årets slut återstod 4,5 miljarder kronor att utnyttja av de företagsanknutna medlen som ursprungligen uppgick till totalt 66 miljarder kronor. Premieinkomsten för 2003 var i stort sett oförändrad jämfört med föregående år, 22,5 (22,2) miljarder kronor. Från och med 2003 togs premierabatten på ålders- och familjepension bort, liksom premiereduktioner på riskförsäkringar. Kollektiv konsolideringsnivå % Solvenskvot Kvot Totalavkastning %

4 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt (Alecta) avger härmed årsredovisning för 2003, bolagets 87e verksamhetsår. Organisation Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt är moderbolag i Alectakoncernen. I koncernen ingår bland annat Alecta AB med dotterbolaget Alecta Kapitalförvaltning AB som ansvarar för förvaltningen av Alectas pensionskapital. Verksamheten i Alecta Kapitalförvaltning AB överfördes till Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt den 1 januari Verksamheten Alecta är ett ömsesidigt livförsäkringsbolag. Det innebär att bolaget ägs av försäkringstagarna (företagen) och de försäkrade (deras anställda) och att överskottet i rörelsen går tillbaka till försäkringstagarna och de försäkrade i form av återbäring. Alecta har uppdraget från Svenskt Näringsliv och PTK att förvalta större delen av ITP-planen. Kunderna i Alecta är företag som omfattas av kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK samt företag som är bundna av hängavtal med ett PTK-förbund. På uppdragsbasis administrerar Alecta även huvuddelen av Pensionsregistreringsinstitutets (PRI) verksamhet samt hela verksamheten i KAF Kollektivavtalsförsäkring, ömsesidigt och dess dotterbolag Collectum AB. Väsentliga händelser Alecta påbörjade under hösten 2003 ett besparingsprogram för att ytterligare sänka omkostnadsnivån i företaget. Alectas arbetsprocesser ska effektiviseras med hjälp av ny teknik. Detta medför personalneddragningar. Besparingsprogrammet innebär att de årliga kostnaderna för den löpande verksamheten ska ha sänkts med 200 miljoner kronor eller cirka 20 procent till utgången av Inom kapitalförvaltningen har neddragningen redan genomförts under All förvaltning bedrivs nu från Stockholm med undantag för fastighetsportföljen som även hanteras av personal i USA och Storbritannien. För att uppnå en mer stabil avkastning förvaltar Alecta sedan 2002 en del av aktieinnehavet oberoende av index inom ramen för en särskild portfölj. Målet är att under en flerårsperiod uppnå en avkastning som överträffar obligationsräntan med ett antal procentenheter. Under 2004 ska de nya redovisningsreglerna RR 29 börja tillämpas. De av Alectas kundföretag som berörs av reglerna behöver då få sådan information från Alecta att ITP-försäkringen i kundföretagens koncernredovisning kan redovisas som en förmånsbestämd plan. Alecta kommer därför att under 2004 ta fram system och rutiner för att kunna lämna erforderliga uppgifter för en sådan redovisning, första gången i samband med 2004 års bokslut. Alecta är en av de största ägarna på Stockholmsbörsen och engagerar sig i bolagsstyrningsfrågor i de företag där Alecta är en stor ägare. Alecta utövar sin ägarroll bland annat genom att delta i nomineringskommittéer. Under 2003 deltog bolaget i ett 20-tal nomineringsprocesser. Därutöver fokuserade Alecta på att lyfta kompensationsfrågorna till ett modernt synsätt med fokus på total kompensation istället för att som tidigare studera de enskilda delarna; fast lön, pension, rörlig ersättning och aktierelaterad ersättning var för sig. Styrelsen har utsett Tomas Nicolin till ny verkställande direktör för Alecta. Tomas Nicolin beräknas efterträda Lars Otterbeck, som går i pension, vid halvårsskiftet KAF Kollektivavtalsförsäkring och Collectum I januari 2003 flyttades all ITP-relaterad verksamhet inom Förenade Liv till ett av kollektivavtalsparterna (Svenskt Näringsliv och PTK) nybildat bolag, KAF Kollektivavtalsförsäkring, ömsesidigt (nedan kallat KAF). Bolaget tecknar och erbjuder försäkringarna Tjänstegruppliv (TGL) och det kollektivavtalade familjeskyddet för ITPK. KAFs dotterbolag, Collectum AB, handhar administrationen av ITPK-valet. Alecta ansvarar för driften av de båda bolagen. Avsikten är att Collectum ska vara ett administrationsbolag för ITP. På sikt ska bolaget bli självständigt från Alecta. Från och med januari 2004 samordnas faktureringen av KAFs och Alectas premier för ITP, ITPK och TGL med Collectum som avsändare. Årets resultat Miljarder kronor 60 Premieinkomst Miljarder kronor 25 Antal försäkringar Miljoner 2, , , , , ,

5 Årets resultat Årets resultat uppgick till 23,2 ( 31,3) miljarder kronor. Den stora förändringen mellan åren beror på att kapitalavkastningen förbättrats avsevärt främst tack vare den gynnsamma utvecklingen på världens aktiemarknader. Premieinkomst Premieinkomsten 2003 uppgick till 22,5 (22,2) miljarder kronor. Premieinkomst, miljoner kronor Löpande premier Engångspremier Summa fakturerade premier Fribrevsuppräkning Premiereduktion Tekniska tilläggspremier Summa premieinkomst Fakturerade premier utgjorde 91 (72) procent av den totala premieinkomsten. Av de fakturerade premierna reglerades 2,3 (4,6) miljarder kronor med företagsanknutna medel. Engångspremierna betalas bland annat vid inlösen hos Alecta av pensionsutfästelser som tryggats i Pensionsregistreringsinstitutet (PRI). Engångspremierna varierar kraftigt bland annat beroende på konjunkturen och arbetsmarknadsläget. Fribrevsuppräkningen för 2003 var 1,7 (3,0) procent och uppgick till 2,0 (3,2) miljarder kronor. Uppräkningen utgör en återbäringstilldelning till de försäkrade som ännu inte gått i pension, framför allt för att kompensera för inflationen. Premiereduktioner är en återbäring där en del av det samlade överskottet återförs till försäkringstagarna. Reduceringarna ingår i Alectas premieinkomst. Under 2003 gavs inga premiereduktioner. Det redovisade beloppet i tabellen ovan om 91 miljoner kronor avser retroaktiva premiereduktioner hänförliga till Kapitalavkastning Kapitalavkastningen, inklusive orealiserade värdeförändringar, uppgick till 29,3 ( 35,7) miljarder kronor. I kapitalavkastningstabellen framgår att totalavkastningen uppgick till 10,4 ( 11,0) procent. Den förbättrade totalavkastningen förklaras främst med den globala uppgången på aktiemarknaderna som medförde att aktieportföljens avkastning blev 22,8 ( 35,6) procent. Den räntebärande portföljen hade en totalavkastning på 5,5 (8,3) procent. Fastighetsportföljen redovisade en positiv avkastning, med 8,0 (4,5) procent, framför allt till följd av en gynnsam utveckling för de utländska fastigheterna. Försäkringsersättningar Försäkringsersättningar utgörs dels av ersättning vid ålderspension, sjukdom och dödsfall, dels förändringar i avsättning för oreglerade skador samt driftskostnader för skadereglering. Försäkringsersättningarna uppgick till 11,4 (11,0) miljarder kronor. Driftskostnader i samband med skadereglering och utbetalning av försäkringsersättningar uppgick till 198 (196) miljoner kronor. Till försäkrade och efterlevande betalades 11,4 (10,5) miljarder kronor ut i pensioner, varav 2,7 (2,7) miljarder kronor utgjorde pensionstillägg. Utbetalda pensioner Grundbelopp före Pensions- Miljoner kronor värdesäkring tillägg Summa Ålderspension Delpension Sjukpension Familjepension Kapitalbelopp Summa Förändringar i andra försäkringstekniska avsättningar Förändringar i andra försäkringstekniska avsättningar uppgick till 14,2 ( 4,1) miljarder kronor. Posten visar om försäkringsåtagandena ökat eller minskat under året. Beloppet påverkas framför allt Kapitalavkastningstabell Marknadsvärde Netto- Marknadsvärde Genomsnitt Genomsnitt placering Värdeförändring Direktavkastning Totalavkastning MSEK % MSEK MSEK % MSEK % MSEK % % MSEK % % Räntebärande exkl direktlån , , , ,1 5, ,5 5,2 Svenska , , , ,9 5, ,4 5,0 Utländska , , , ,7 5, ,6 5,7 Direktlån 1) , , ,2 61 7,1 7,1 58 6,8 6,5 Aktier 2) , , , ,1 2, ,8 5,2 Svenska , , , ,9 2, ,0 8,9 Utländska , , , ,1 1, ,6 0,5 Fastigheter , , , ,7 6, ,0 12,3 Svenska , , , ,0 5, ,5 11,3 Utländska , , , ,1 7, ,7 13,1 Upplåning för placeringar 10 0, ,0 8 0,0 0 3,4 5,4 0 3,4 5,0 Summa placeringar , , , ,8 4, ,4 4,8 1) Direktlån omfattar sale and lease back-affärer och krediter. 2) Inklusive underliggande exponering i aktiederivat var andelen av marknadsvärdet 29,1 (27,4) procent vid utgången av

6 av storleken på de fakturerade premierna, eftersom merparten av dem sätts av till försäkringskapitalet. Den stora differensen jämfört med 2002 beror på att avsättningen då reducerades med 10 miljarder kronor avseende återföring av medel tidigare reserverade för eventuell framtida ökad livslängd. Enligt beslut av Finansinspektionen sänktes under året den högsta tillåtna räntan vid beräkning av livförsäkringsavsättning på försäkringsavtal tecknade från och med 1 januari 2003 med 0,25 procentenheter till 3,0 procent. Räntesänkningen påverkar Alecta genom att de försäkringstekniska avsättningarna för nya avtal blir högre från och med 1 januari Driftskostnader Driftskostnaderna för försäkringsrörelsen uppgick 2003 till 663 (592) miljoner kronor, en ökning med 12 procent. Ökningen förklaras främst av personal- och lokalkostnader av engångskaraktär. Driftskostnadsprocenten uppgick till 2,9 (2,7) och förvaltningskostnadsprocenten var 0,29 (0,25). Övriga tekniska kostnader Övriga tekniska kostnader uppgick till 168 (24) miljoner kronor. För 2003 utgörs posten av kostnaderna för den effektivisering av verksamheten som genomfördes under 2003 och förväntas genomföras under 2004, främst personalrelaterade kostnader. Placeringar Marknadsvärdet av Alectas placeringar uppgick vid utgången av 2003 till 313,8 (285,7) miljarder kronor, enligt uppställningen i kapitalavkastningstabellen. Alectas fem största aktieinnehav Andel av den Marknadsvärde totala aktie- Aktie Bransch i miljoner kronor portföljen Nordea Bank och försäkring ,8 % Handelsbanken Bank och försäkring ,7 % FöreningsSparbanken Bank och försäkring ,6 % Hennes & Mauritz Sällanköpsvaror ,5 % Novartis Läkemedel ,2 % Återbäring Alectas överskott återgår till försäkringstagarna och de försäkrade i form av återbäring. Varje år beslutar Alectas styrelse om fördelning av överskottsmedel för det kommande året. Under 2003 tilldelades återbäring i form av fribrevsuppräkning och pensionstillägg till ett belopp av 4,8 (8,9) miljarder kronor. Återbäringen finansierades med särskilda värdesäkringsmedel enligt beslut av kollektivavtalsparterna. Under året ianspråktogs 6,4 (14,6) miljarder kronor av de företagsanknutna medlen av kundföretagen. Av de ursprungliga företagsanknutna medlen om 65,8 miljarder kronor återstod vid utgången av ,5 (10,9) miljarder kronor. Eftersom besluten om återbäring inte är formellt garanterade redovisas de som en del av konsolideringsfonden. Alectas samlade konsolideringsmedel uppgick vid utgången av 2003 till 76,1 (64,9) miljarder kronor. Fribrevsuppräkningen skuldförs i balansräkningen när den blir formellt garanterad, vilket sker året efter återbäringsbeslutet. Premiereduktionen skuldförs i samband med premiedebitering. Pensionstilläggen betalas ut löpande och bokförs samtidigt mot konsolideringsfonden. Den icke garanterade återbäringen kostnadsförs i samband med utbetalning av pensionen. För 2004 har uppräkning av pensionstillägg för utgående pensioner och fribrevsuppräkning för pensioner under uppbyggnad beslutats. Uppräkningarna motsvarar prisutvecklingen enligt konsumentprisindex. Ingen premierabatt och inga premiereduktioner ges under Förvaltat kapital Miljarder kronor Driftskostnadsprocent % 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Förvaltningskostnadsprocent % 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,

7 Kollektiv konsolidering och solvens Den kollektiva konsolideringsnivån var vid årets utgång 120 (113) procent, vilket var inom det av styrelsen fastställda normalintervallet på procent. Det kollektiva konsolideringskapitalet uppgick vid årets slut till 49,9 (31,7) miljarder kronor. Alectas kapitalbas var vid utgången av året 75,6 (64,2) miljarder kronor. Den erforderliga solvensmarginalen uppgick till 10,1 (9,4). Solvenskvoten, kapitalbasen dividerad med den erforderliga solvensmarginalen, uppgick vid årets slut till 7,4 (6,8). Ett livförsäkringsbolag ska enligt lag alltid ha en solvenskvot som är minst 1,0. Finansinspektionen har skärpt tillsynen av de livförsäkringsbolag som har en solvenskvot som understiger 3,0. Riskhantering I varje försäkringsavtal finns alltid ett visst risktagande inbyggt i överenskommelsen om premiestorlek och utfästelse om åtagande. Investering i värdepapper innebär exponering för olika typer av affärsrisker, vilka kan indelas i marknads-, ränte-, valuta-, kreditoch likviditetsrisk. Alecta använder en mängd olika system, regler, rutiner och analysmodeller för att styra och begränsa riskerna i försäkringsrörelsen och kapitalförvaltningen. Administrativ risk Brister i intern kontroll, riskmätning och rapportering innebär administrativa risker. Sådana risker begränsar Alecta med hjälp av bland annat fastställda riktlinjer vad gäller behörigheter och befogenheter, effektiva rutiner för intern kontroll, skilda behörighetsnivåer i olika system samt effektivt systemstöd. Arbetet med att upprätthålla högsta möjliga säkerhet i ITsystemen pågår kontinuerligt. Arbetet täcker i första hand frågor om tillgänglighet, spårbarhet, sekretess, riktighet och jämförbarhet. Personuppgiftslagens krav på integritetsskydd omhändertogs under 2003 av ett externt personuppgiftsombud som från och med 2004 ersatts av utvalda interna ombud. Ombuden är strategiskt placerade inom organisationen och arbetar efter en fastställd arbetsordning. Försäkringrisker I all försäkringsverksamhet baseras åtaganden och premier på antaganden om till exempel dödlighet, sjukdom, kapitalavkastning och driftskostnader. Dessa beräkningsantaganden bestäms med hjälp av olika statistiska metoder. Alecta har en tillräckligt stor kundstock för att basera sina antaganden på det egna beståndet av försäkrade. Beståndet av försäkrade är homogent. Alectas erfarenhet av tjänstepensioner ger goda förutsättningar att beräkna och hantera de risker och kostnader som är förenade med försäkringsbeståndet. Det är försäkringsrisken som tillsammans med grundräntan styr försäkringspremien. Kollektiv konsolideringsnivå % procent konsolidering = tillgångarna täcker pensionsåtagandena Alecta har under hela perioden haft en konsolidering väl överstigande 100 procent, det vill säga en buffert för att täcka pensionsåtagandena sjönk konsolideringen efter beslutet om att återbetala 66 miljarder kronor till kundföretagen till följd av Alectas stora överskottsmedel År 5

8 Marknadsrisk Den marknadsrisk Alecta har är risken att värdet på placeringarna påverkas negativt av förändringar i räntor eller priser på aktier eller fastigheter. För att begränsa marknadsrisken fördelas placeringarna mellan olika tillgångsslag och marknader. Dessutom finns det fastställda ramar för risknivån som syftar till att säkerställa att Alecta i lägen med negativ marknadsutveckling alltid klarar solvenskraven med bred marginal. Derivatinstrument i form av ränteterminer, aktiefutures, valutaterminer, valutaswappar och värdepapperslån används för att minska riskerna vid stora kurssvängningar och gör förvaltningen mer kostnadseffektiv. Känslighetsanalys Miljoner Andel av totalt kronor marknadsvärde Räntebärande placeringar ,8 % Aktier +/ ,7 % Fastigheter +/ ,9 % Tabellen visar hur marknadsvärdet av portföljen teoretiskt skulle påverkas vid 10 procents förändring av marknadsvärdet på aktier, 1 procentenhets höjning av den allmänna räntenivån i Sverige, USA, EMU-området och Storbritannien vad avser räntebärande placeringar respektive 1 procentenhets förändring av avkastningskravet på fastigheter. Kreditrisk Risken för finansiella förluster på grund av att en emittent eller motpart kommer på obestånd kallas kreditrisk. Alecta analyserar de kreditrisker som är förbundna med olika typer av placeringar och fastställer kreditlimiter för emittenter och motparter. Dessutom finns det fastställda limiter för enhandsengagemang, det vill säga limiter för Alectas samlade innehav av aktier och räntebärande placeringar mot en och samma koncern. Räntebärande placeringar görs i värdepapper från låntagare med god kreditvärdighet och vid utgången av året var cirka 8 procent av den räntebärande portföljen placerat i företagsobligationer. Alecta har två engagemang överstigande 5 procent av balansomslutningen. Det ena är FöreningsSparbanken med ett engagemang på 19,7 miljarder kronor, vilket motsvarar 6,1 procent av balansomslutningen, och det andra är Handelsbanken med ett engagemang på 17,5 miljarder kronor motsvarande 5,4 procent av balansomslutningen. Valutarisk Alecta valutakurssäkrar innehavet i utländska obligationer och fastigheter. Den totala valutaexponeringen (netto) uppgick vid utgången av året till 13,4 (9,9) procent av placeringstillgångarna. Valutaexponering Valuta Exponering i miljarder kronor USD 16,1 EUR 9,1 GBP 7,5 JPY 4,8 CHF 4,5 Övriga 0,0 Likviditetsrisk Likviditetsrisken är risken för förlust på finansiella instrument på grund av att de inte omedelbart går att sälja utan att sänka priset. Likviditetsrisken begränsas genom att placeringar främst sker i räntebärande värdepapper och aktier med god likviditet. Personal Under 2003 hade Alecta i medeltal motsvarande 744 (739) heltidsanställda medarbetare. Upplysningar om personal och löner lämnas i not 34 på sidorna Medarbetarstatistik Personalstrukturer Antal tillsvidareanställda, den 31 december Medelålder samtliga medarbetare 41 Andel kvinnliga medarbetare 58 % Andel kvinnliga chefer 42 % Kompetensförsörjning Andel högskoleutbildade 31 % Utbildningskostnad per helårsanställd i % av personalkostnaden 1,9 % Personalrelationer Personalomsättning 6,2 % Total placeringsportfölj 1) Räntebärande portfölj Aktieportfölj Fastighetsportfölj Aktier 29% Fastigheter 7 % Finland 2 % Nederländerna 2 % Tyskland 4 % Räntebärande 64% USA 7 % 1) Inklusive underliggande exponering i aktiederivat. Övriga Europa 5 % Sverige 80 % Europa 20 % USA 15 % Japan 6 % Sverige 59 % Nederländerna 6 % Övriga 1 % USA 22 % Storbritannien 25 % Sverige 46 % 6

9 Tioårsöversikt ALECTA, MODERBOLAGET Miljoner kronor Fakturerade löpande premier Fakturerade engångspremier Fribrevsuppräkning Extra pensionsrättshöjning Premiereduktion Övrigt Summa premieinkomst Kapitalavkastning Försäkringsersättningar Driftskostnader Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat Ekonomisk ställning Balansomslutning Konsolideringskapital varav latent skatt varav övervärden Kollektivt konsolideringskapital Särskilda värdesäkringsmedel Försäkringsåtaganden varav försäkringstekniska avsättningar 1) varav fördelad återbäring 2) Kapitalbas Nyckeltal Driftskostnadsprocent 1,3 1,9 3,1 4,8 3,4 2,9 3,4 2,9 2,7 2,9 Förvaltningskostnadsprocent 0,16 0,21 0,21 0,20 0,19 0,19 0,20 0,21 0,25 0,29 Administrationskostnadsprocent 3) 0,14 0,16 0,18 0,16 0,14 0,16 0,16 0,19 0,22 Administrationskostnadsprocent sparprodukter 3) Administrationskostnadsprocent riskprodukter 3) 0,18 0,18 0,19 0,18 0,19 0,21 0,25 0,28 3,15 4,54 4,79 3,95 4,13 3,67 4,55 5,31 Kollektiv konsolideringsnivå, % Solvenskvot 15,2 14,9 18,6 19,9 17,9 23,5 18,3 13,1 6,8 7,4 Kapitalförvaltning, miljarder kronor Placeringarnas direktavkastning, % 8,2 8,6 7,0 4,1 3,5 2,0 3,1 4,0 4,2 4,8 Placeringarnas totalavkastning, % 1,4 15,5 18,8 15,6 15,6 20,0 6,2 1,0 11,0 10,4 Placeringarnas marknadsvärde varav räntebärande varav aktier varav fastigheter varav koncernrevers Beståndsuppgifter Antal anslutna företag Antal försäkrade, tusental ) Beräknat som tekniskt återköpsvärde. 2) I fördelad återbäring ingår företagsanknutna medel med (10 940) miljoner kronor. 3) Beräkning har ej gjorts för 1994, respektive

10 Resultatanalys Direkt försäkring av svenska risker MODERBOLAGET 2003 Gruppensions- och tjänste- Gruppliv- och tjänstepensionsförsäkring grupplivförsäkring Miljoner kronor Totalt med grunder med grunder Summa Premieinkomst Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Försäkringsersättningar Förändringar i livförsäkringsavsättningar Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Övriga tekniska kostnader Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsavsättningar Avsättning för oreglerade skador Summa försäkringstekniska avsättningar Konsolideringsmedel Noter till resultatanalys för livförsäkringsrörelse Försäkringsersättningar Utbetalda försäkringsersättningar Förändring i avsättning för oreglerade skador Summa försäkringsersättningar

11 Resultaträkningar Koncernen Moderbolaget Miljoner kronor Not TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Premieinkomst Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Försäkringsersättningar Utbetalda försäkringsersättningar Förändring i Avsättning för oreglerade skador Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsavsättning Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Övriga tekniska kostnader Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat ICKE TEKNISK REDOVISNING Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Övriga intäkter Övriga kostnader Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner 501 Resultat före skatt Skatt ÅRETS RESULTAT

12 Balansräkningar Koncernen Moderbolaget Miljoner kronor Not TILLGÅNGAR Placeringstillgångar Byggnader och mark Placeringar i koncernföretag och intresseföretag Aktier och andelar i koncernföretag Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, koncernföretag Aktier och andelar i intresseföretag Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Lån med säkerhet i fast egendom Övriga lån Övriga finansiella placeringstillgångar Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Övriga fordringar Andra tillgångar Materiella tillgångar Kassa och bank Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränte- och hyresintäkter Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR

13 Koncernen Moderbolaget Miljoner kronor Not EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Konsolideringsmedel 21 Konsolideringsfond Fond för orealiserade vinster Bundet eget kapital i rörelsedrivande företag Ansamlad förlust i rörelsedrivande företag Övriga medel Årets resultat Försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsavsättning Avsättning för oreglerade skador Avsättningar för andra risker och kostnader Avsättningar för skatter Skulder Skulder avseende direkt försäkring Derivat Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda panter och ansvarsförbindelser Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och för såsom avsättningar redovisade förpliktelser Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter Ansvarsförbindelser Åtaganden

14 Kassaflödesanalyser Koncernen Moderbolaget Miljoner kronor Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt Justeringsposter som ej ingår i kassaflödet 1) Aktuell skatt Kassaflöde från verksamheten före förändringar i tillgångar och skulder Förändring övriga rörelsefordringar och skulder Tillgångar Skulder Förändring placeringstillgångar Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Investeringar i materiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Utbetalt företagsanknutna medel Pensionstillägg Värdesäkringsmedel Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferenser i likvida medel Likvida medel vid årets slut ) Avskrivningar Valutakursvinster Valutakursförluster Realisationsvinster Realisationsförluster Nedskrivningar Orealiserade vinster Orealiserade förluster Fribrevsuppräkning Premiereduktion Övrigt Företagsanknutna medel Förändring försäkringstekniska avsättningar

15 Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag. De tillämpade redovisningsprinciperna är gemensamma för koncern och moderbolag. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår moderbolaget Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt och de företag i vilka moderbolagets röstvärde överstiger 50 procent genom direkt eller indirekt ägande eller moderbolaget har ett bestämmande inflytande och innehavet är av långsiktig karaktär. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation. Omräkning av de utländska koncernbolagens balansräkningar har skett till balansdagens valutakurs. Resultaträkningarna har omräknats till årets genomsnittskurser. Den omräkningsdifferens som uppstår har förts till eget kapital. Intressebolag, det vill säga bolag i vilka koncernens röstvärde uppgår till minst 20 procent och högst 50 procent, eller i vilka moderbolaget har ett betydande inflytande, konsolideras enligt kapitalandelsmetoden. Det innebär att en resultatandel som motsvarar koncernens andel av intressebolagets resultat redovisas i koncernresultaträkningen. Koncernens anskaffningsvärde för aktierna i intressebolaget ökas eller minskas med nettoresultatandelen. Mottagen utdelning återläggs i koncernresultaträkningen och ersätts med resultatandel. Redovisning och värdering av placeringstillgångar Placeringstillgångar redovisas till verkligt värde med undantag för aktier och andelar i koncernföretag och intressebolag samt räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, koncernföretag vilka värderas till anskaffningsvärde, efter avdrag för erforderliga nedskrivningar. Köp och försäljning av placeringstillgångar redovisas i balansräkningen per affärsdagen. Ej likvidreglerade affärer per balansdagen redovisas som fordran på respektive skuld till motparten under övriga fordringar eller övriga skulder. Tillgångar och skulder i utländsk valuta har omräknats till svenska kronor efter balansdagens valutakurs med undantag av aktier i utländska dotter- och intresseföretag vilka omräknas till kursen vid investeringstillfället. värde för svenska fastigheter har framräknats enligt kassaflödesmetoden. För utländska fastigheter har verkligt värde beräknats enligt gällande värderingsmetod i respektive land, vilket i vissa fall innebär en värdering enligt kassaflödesmetoden och i vissa fall enligt en direktavkastningsmodell. Externa värderingar har skett av samtliga fastigheter i Europa. I USA externvärderas samtliga fastigheter med ett värde överstigande 25 miljoner dollar. Fastigheter med ett verkligt värde under 25 miljoner dollar externvärderas minst vart fjärde år. Resultat av aktie- och räntefutures redovisas som realisationsvinst eller förlust, netto i posten övriga finansiella placeringstillgångar i noten för kapitalavkastning, intäkter/kostnader. Derivat som används för säkring av valutarisk redovisas tillsammans med underliggande tillgång. Samtliga derivat värderas till verkligt värde. Ersättning för utlånade värdepapper redovisas som ränteintäkter i noten för kapitalavkastning, intäkter. Värdeförändringar, såväl realiserade som orealiserade, redovisas över resultaträkningen och utgör för aktier och fastigheter skillnaden mellan anskaffningsvärdet och verkligt värde. För räntebärande instrument beräknas det orealiserade resultatet som skillnaden mellan upplupet anskaffningsvärde och verkligt värde. Med upplupet anskaffningsvärde avses det med hjälp av den effektiva anskaffningsräntan diskonterade nuvärdet av framtida betalningar. Därmed beaktas eventuella över- eller underkurser vid förvärvet som periodiseras över instrumentets återstående löptid. Orealiserade vinster på placeringstillgångar per balansdagen redovisas i en fond för orealiserade vinster efter beaktande av uppskjuten skatt under konsolideringsmedel i balansräkningen. Fond för orealiserade vinster består av skillnaden mellan det totala anskaffningsvärdet (upplupet anskaffningsvärde för räntebärande placeringar) och totala verkliga värdet för respektive tillgångspost i originalvaluta omräknat till balansdagens valutakurs förutom för byggnader och mark. För byggnader och mark beräknas orealiserad vinst på individuell basis. Fond för orealiserade vinster avseende byggnader och mark består således av summan av samtliga orealiserade vinster hänförliga till enskilda byggnader där verkligt värde överstiger anskaffningsvärdet. Värdering av övriga tillgångsposter Materiella tillgångar värderas till anskaffningsvärden efter avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivning sker enligt planer utifrån beräknad ekonomisk livslängd. Investeringar i IT-system kostnadsförs löpande. Värdering av försäkringstekniska avsättningar Inom livförsäkring motiverar de långa avtalen ett hänsynstagande till såväl avtalstidens längd som avkastningen på de tillgångar som motsvarar försäkringsförpliktelserna. Därför sker alltid en nuvärdesberäkning av reserverna. Dessa är beräknade enligt vedertagna aktuariella principer beslutade av Alectas styrelse. Principerna är baserade på antaganden om bland annat räntenivå, dödlighet, sjuklighet och driftskostnader. Försäkringstekniska avsättningar består av livförsäkringsavsättning och avsättning för oreglerade skador samt övriga försäkringstekniska avsättningar. Livförsäkringsavsättningen är kapitalvärdet av utfästa förmåner enligt ingångna avtal inklusive förväntade utbetalningskostnader minskat med kapitalvärdet av framtida premier för dessa förmåner. Avsättning för oreglerade skador består främst av det beräknade kapitalvärdet av bolagets ansvarighet för sjukpensioner och premiebefrielse för redan inträffade sjukfall. En mindre del avser försäkringsbelopp som utfallit till betalning men där utbetalning inte skett samt belopp för förväntade men ännu ej kända sjukfall. Vid beräkning av kollektiv konsolidering utgörs bolagens åtaganden av fördelad återbäring och intjänade förmåner beräknade som tekniskt återköpsvärde. Skatt Skatten beräknas individuellt för varje bolag i respektive land i enlighet med gällande skatteregler. I årets skattekostnad ingår avkastningsskatt, inkomstskatt samt kupongskatt avseende erhållna utdelningar. I inkomstskatten ingår uppskjuten skatt på resultat i den inkomstskattepliktiga delen av Alectakoncernens verksamhet. 13

16 Noter Belopp i miljoner kronor om inte annat anges. NOT 1 Premieinkomst NOT 3 Orealiserade vinster på placeringstillgångar Koncernen Moderbolaget Inbetalda och tillgodoförda premier Portföljpremier Tilldelad återbäring för fribrevsuppräkning Tilldelad återbäring för premiereduktion Tekniska tilläggspremier Premieskatt Koncernen Moderbolaget Byggnader och mark Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Övriga lån Derivat Premieinkomsten har tecknats av företag i Sverige. Premieinkomst för direkt försäkring Koncernen och moderbolaget Gruppförsäkring Periodiska premier Engångspremier Periodiska premier Engångspremier Återbäringberättigade avtal NOT 4 Utbetalda försäkringsersättningar Koncernen Moderbolaget Utbetalda försäkringsersättningar Annullationer och återköp Driftskostnader för skadereglering NOT 2 Kapitalavkastning, intäkter Koncernen Moderbolaget Driftsöverskott från byggnader och mark hyresintäkter driftskostnader Erhållna utdelningar varav koncernföretag Ränteintäkter m m obligationer och andra räntebärande värdepapper obligationer och andra räntebärande värdepapper, koncernföretag övriga ränteintäkter övriga ränteintäkter, koncernföretag 0 0 Återförda nedskrivningar aktier och andelar övriga placeringstillgångar Realisationsvinster, netto byggnader och mark räntebärande värdepapper övriga lån övriga placeringstillgångar NOT 5 Driftskostnader Koncernen Moderbolaget Administrationskostnader Summa driftskostnader i försäkringsrörelsen Skadereglering Kapitalförvaltning Fastighetsförvaltning Summa totala driftskostnader Specifikation av totala driftskostnader: Personalkostnader Lokalkostnader Avskrivningar Övrigt Förvaltningsersättningar Netto driftskostnader

17 NOT 6 Kapitalavkastning, kostnader Koncernen Moderbolaget Kapitalförvaltningskostnader 1) Räntekostnader m m fastighetslån obligationer och andra räntebärande värdepapper övriga räntekostnader övriga räntekostnader, koncernföretag 1 1 Av- och nedskrivningar lån med säkerhet i fast egendom aktier i koncernföretag 11 Valutakursförluster, netto Realisationsförluster, netto byggnader och mark aktier och andelar övriga placeringstillgångar ) Under 2003 har, förutom dessa kostnader, även externa arvoden om ca 20 miljoner kronor erlagts avseende investeringar i onoterade bolag. Dessa arvoden har redovisats som negativ värdeförändring på innehavet och ingår därmed i nettobeloppet avseende orealiserade vinster på aktier under not 3. NOT 7 Orealiserade förluster på placeringstillgångar Koncernen Moderbolaget Byggnader och mark Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Övriga finansiella placeringstillgångar NOT 8 Övriga tekniska kostnader Koncernen Moderbolaget Omstruktureringskostnader Övrigt NOT 9 Skatt Koncernen Moderbolaget Avkastningsskatt Inkomstskatt Övrigt 1) ) Utgörs främst av kupongskatt och bolagsskatt för utländska bolag. Av inkomstskatten utgör i koncernen 13 (320) miljoner kronor och i moderbolaget ( ) miljoner kronor uppskjuten skatt. NOT 10 Byggnader och mark 1) Koncernen värde Svenska fastigheter Utländska fastigheter Moderbolaget värde Anskaffningsvärde värde Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde värde Anskaffningsvärde Svenska fastigheter Utländska fastigheter Fastigheter med optionsavtal utgör i koncernen och moderbolaget 98 (322) miljoner kronor av de svenska fastigheternas verkliga värde. Koncernen Moderbolaget Taxeringsvärden Fastigheter använda i den egna rörelsen byggnad mark Övriga fastigheter byggnad mark Fördelning på fastighetskategori och geografisk ort värde värde uthyrbar yta, kr/kvm Taxeringsvärdena avser svenska fastigheter. Fastigheter som används i den egna verksamheten utgör 3,8 (2,7) procent av verkligt värde på koncernens totala fastighetsbestånd. Anskaffningsvärde Direktavkastning, % Bostäder/blandade bostäder ,8% Sverige storstadsregioner Övriga landet Utlandet Kontors-/affärsfastigheter ,3% Sverige storstadsregioner Övriga landet Utlandet Industrifastigheter ,0% Sverige storstadsregioner Övriga landet Utlandet Övriga fastigheter ,0% Sverige storstadsregioner 0 0 Övriga landet 0 0 Utlandet Sale and lease back ,8% Orealiserat valutaterminsresultat Totalt Vid en höjning av direktavkastningskravet med en procentenhet sjunker marknadsvärdet med 13,4 (12,3) procent. Den 31 december 2003 var vakansgraden räknat efter yta 10,5 (10,1) procent i det svenska fastighetsbeståndet och 6,0 (5,2) procent i utlandsbeståndet. 1) Förteckning finns på sidorna

18 NOT 11 Aktier och andelar i koncernföretag Moderbolaget Org.nr Säte Svenska företag Antal andelar Kapitalandel Bokfört värde 2003 Bokfört värde 2002 Förvaltnings AB A6 Center Jönköping % 0 0 Alfa Handelsplats AB Stockholm % 2 3 Alecta AB Stockholm % Alecta Kapitalförvaltning AB Stockholm % Kabelverket Holding AB Stockholm % 0 0 Fastighets AB Kablaget Stockholm % Fastighets AB Kabelverket Stockholm % Fastighets AB Sandaletten Stockholm % Fastighets AB Närverket Stockholm % Fastighets AB Utforskaren Stockholm % Holm & Ericssons Elektriska AB Stockholm % Naraden Gul KB Stockholm 99 99% 10 7 Hornstöten 1 KB Stockholm 99 99% Naraden Grön KB Stockholm 99 99% Naraden Ria KB Stockholm 99 99% 2 2 Naraden Adolf KB Stockholm 99 99% Naraden Lant KB Stockholm 99 99% 7 6 Naraden Åby KB Stockholm 99 99% 7 7 Naraden Hand KB Stockholm 99 99% 6 5 Naraden Vattnet KB Stockholm 99 99% Naraden Boglundsängen KB Stockholm 99 99% 6 3 Hjulmakaren 1 KB Stockholm 99 99% Summa svenska företag Utländska företag Alecta Ejendomsinvest A/S Köpenhamn % Alecta Real Estate (Europe/Pacific) BV Amsterdam % 0 0 Alecta Real Estate USA Inc Greenwich % Alecta Real Estate (International) Ltd London % Summa utländska företag Totalt aktier och andelar i koncernföretag Samtliga aktier är onoterade varför marknadsvärde ej anges. Uppgift om fastighetsägande utländska dotterdotterbolag anges ej i noten. Bokförda värden anges ej heller för dotterbolag i underkoncerner. 16

19 NOT 11 forts Anskaffningsvärde Bokfört värde Bokfört värde Ingående balans Årets inköp, försäljning och överföringar Utgående balans NOT 12 Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, koncernföretag Anskaffningsvärde Bokfört värde Bokfört värde Ingående balans Årets förändring Utgående balans Ackumulerade nedskrivningar Ingående balans Utgående balans Totalt aktier och andelar i koncernföretag Ackumulerade nedskrivningar Ingående balans Årets nedskrivningar 1 2 Utgående balans Totalt räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, koncernföretag Samtliga räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, koncernföretag är onoterade och utgörs av lån till fastighetsägande dotterbolag. Bokfört värde på räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, koncernföretag bedöms överensstämma med verkligt värde. NOT 13 Aktier och andelar i intresseföretag Koncernen och moderbolaget Org.nr Säte Svenska företag Antal andelar Bokfört värde 2003 Bokfört värde 2002 Karolinska Investment AB Stockholm % 2 2 Då bolaget har ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild redovisades intresseföretaget enligt anskaffningskostnadsmetoden föregående år. NOT 14 Aktier och andelar 1) Koncernen värde Svenska aktier Utländska aktier Andelar i utländska fonder Moderbolaget värde Kapitalandel Anskaffningsvärde värde Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde värde Anskaffningsvärde Svenska aktier Utländska aktier Utländska fonder Noterade svenska aktier Noterade utländska aktier Noterade utländska fonder Onoterade svenska aktier Onoterade utländska aktier ) Förteckning finns på sidorna Noterade svenska aktier Noterade utländska aktier Noterade utländska fonder Onoterade svenska aktier Onoterade utländska aktier

20 NOT 15 Obligationer och andra räntebärande värdepapper NOT 17 Övriga lån Koncernen värde Svenska staten Svenska bostadsinstitut Övriga svenska emittenter Utländska stater Övriga utländska emittenter Noterade värdepapper Onoterade värdepapper värde för räntebärande värdepapper överstiger respektive understiger det belopp som skall infrias på förfallodagen med (10 224) respektive 836 (1 160) miljoner kronor. Koncernen och moderbolaget värde Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde värde Anskaffningsvärde Övriga lån Lån där försäkringsbrev utgör huvudsaklig säkerhet finns ej. NOT 18 Fordringar avseende direkt försäkring Koncernen Moderbolaget Fordringar hos försäkringstagare Fordringar hos försäkringsföretag Moderbolaget värde Svenska staten Svenska bostadsinstitut Övriga svenska emittenter Utländska stater Övriga utländska emittenter Noterade värdepapper Onoterade värdepapper värde för räntebärande värdepapper överstiger respektive understiger det belopp som skall infrias på förfallodagen med (10 224) respektive 836 (1 160) miljoner kronor. Räntebindningstider Koncernen och moderbolaget 0 1 år år år år >10 år Summa NOT 16 Lån med säkerhet i fast egendom NOT 19 Övriga fordringar Koncernen Moderbolaget Fordringar på dotterbolag Förfallna ej betalda räntor och hyror Skatter i utlandet Skatter i Sverige Övrigt NOT 20 Materiella tillgångar Anskaffningsvärde Koncernen Moderbolaget Ingående balans Årets inköp och försäljning Utgående balans Ackumulerade avskrivningar Ingående balans Årets försäljning och överföringar Årets avskrivningar Utgående balans Bokfört värde materiella tillgångar Koncernen och moderbolaget värde Anskaffningsvärde värde Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde värde Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde värde Lån med säkerhet i fast egendom

Delårsrapport. januari juni 2008

Delårsrapport. januari juni 2008 Delårsrapport januari juni 2008 Innehåll Finansiell information för januari juni 2008 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till moderbolagets och koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars Kommentar från vd: Allt starkare nyckeltal Alecta har fått en förträfflig start på året. Det syns inte minst på våra nyckeltal i form av konsolidering, solvens och kostnadsmått

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till 488 (-49) mkr enligt bokslutet per 30 juni 2015. Det positiva resultatet beror på den goda avkastningen som ökat

Läs mer

Första halvåret 2012 l semmendreq

Första halvåret 2012 l semmendreq Försäkri ngsbranschens De/årsrapport januari - juni 2012 Första halvåret 2012 l semmendreq Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 299 (284) miljoner kronor Första halvårets resultat efter skatt

Läs mer

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2011 20110101-20110630

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2011 20110101-20110630 VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518 Delårsrapport 2011 20110101-20110630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan 2 + 46 (0)31-661210

Läs mer

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2008:16 KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Vissa uppgifter kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån A. Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2005 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse Koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2005. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Innehåll. Alecta i korthet 4. Vd har ordet 5. Förvaltningsberättelse 8 Femårsöversikt 16 Förslag till resultatdisposition 17

Innehåll. Alecta i korthet 4. Vd har ordet 5. Förvaltningsberättelse 8 Femårsöversikt 16 Förslag till resultatdisposition 17 08 ÅRSREDOVISNING Innehåll Alecta i korthet 4 Vd har ordet 5 Förvaltningsberättelse 8 Femårsöversikt 16 Förslag till resultatdisposition 17 FINANSIELLA RAPPORTER 19 Styrelsens undertecknande 56 Revisionsberättelse

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Kommentar av Lars-Eric Petersson, verkställande direktör och koncernchef:

Kommentar av Lars-Eric Petersson, verkställande direktör och koncernchef: Pressmeddelande 1 november 2000 Koncernfunktion Kommunikation 103 50 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefax 08-788 30 80 www.skandia.se Besöksadress: Sveavägen 44 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2000

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Delårsrapport 2015-06-30

Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport 2015-06-30 DELÅRSRAPPORT 2015-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30. Utveckling av resultat

Läs mer

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

Delårsrapport per 2010-06-30

Delårsrapport per 2010-06-30 Delårsrapport per 2010-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 1 % lägre jämfört med 30 juni 2013, provisionsintäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Sida 1 (7) Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Verksamheten Under första halvåret har efterfrågan på krediter minskat. De främsta orsakerna är stigande ränteläge, regler kring

Läs mer

Kaupthing Bank hf. Delårsrapport januari mars 2003. Isländska kronor

Kaupthing Bank hf. Delårsrapport januari mars 2003. Isländska kronor Kaupthing Bank hf. Delårsrapport januari mars 2003 Isländska kronor Innehåll sida Styrelsens och verkställande direktörens redogörelse och underskrifter... 3 sida Balansräkning... 6 Revisionsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Styrelsen för Dataföreningen i Sverige avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni Innehållsförteckning Sida Delårsrapport för andra kvartalet 3 Utveckling av resultat och ställning under andra kvartalet 3 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 3 Transaktioner

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-06-30

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-06-30 Delårsrapport Bluestep Finans AB () 2009-01-01 2009-06-30 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 6 Tilläggsupplysningar 7 Styrelsen och verkställande direktören får

Läs mer

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154 Årsredovisning för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB Styrelsen och verkställande direktören för N.P. Nilssons Trävaru AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Södermanlands Nyheter AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,3 % (5,0 %) främst

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för januari juni 2015 Styrelsen för Högsby Sparbank (532800-6217) får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30.

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 8. Rapport över totalresultat... 8. Balansräkning... 9. Rapport över förändringar i eget kapital...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 8. Rapport över totalresultat... 8. Balansräkning... 9. Rapport över förändringar i eget kapital... Årsredovisning Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv (publ) 2010 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 8 Rapport över totalresultat... 8 Balansräkning... 9 Rapport över förändringar i eget kapital...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 125 (254) kronor. * Industri- och handelsföretagens rörelseresultat uppgick till 36 (38)

Läs mer

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Omfattas du av ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension eller ITPK-PP? Vill du ha en garanterad pension? möjlighet att anpassa pensionssparandet

Läs mer

Styrelsen för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. får härmed avge. Delårsrapport 2009

Styrelsen för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. får härmed avge. Delårsrapport 2009 Styrelsen för VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518 får härmed avge Delårsrapport 2009 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46

Läs mer

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 Innehållsförteckning för första halvåret 2014, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer,

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

Brf!Borggården!99! Lägenheter!(bostadsrätt)! Lägenheter!(hyresrätt)! Lokaler!(hyresrätt)!

Brf!Borggården!99! Lägenheter!(bostadsrätt)! Lägenheter!(hyresrätt)! Lokaler!(hyresrätt)! BrfBorggården99 Org.nr76960327493 Org.nr76960327493 Förvaltningsberättelse2014 Föreningensverksamhet Fastigheter BrfBorggårdenbildadesimaj1999.FastighetenRimfrosten2förvärvadesden19 september2000avstockholmshemab.fastighetenvilkenmanupplåterlägenheter

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Årsredovisning. Kommersiella Fastigheter Holding III Grön AB

Årsredovisning. Kommersiella Fastigheter Holding III Grön AB Årsredovisning för Kommersiella Fastigheter Holding III Grön AB 556694-6215 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 6 1

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2012. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2012. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2012 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2012 Innehållsförteckning Sida Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring i eget kapital 6 Nyckeltal

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Equity Dynamics AB (publ) Org nr 556524-3051. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Equity Dynamics AB (publ) Org nr 556524-3051. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Equity Dynamics AB (publ) får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2007 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Femårsöversikt FEMÅRSÖVERSIKT 2003. Koncernen. Kommentarer till femårsöversikten

Femårsöversikt FEMÅRSÖVERSIKT 2003. Koncernen. Kommentarer till femårsöversikten FEMÅRSÖVERSIKT 2003 Femårsöversikt Koncernen MSEK 3) 2001 5) 2000 5) 1999 5) Resultaträkning Nettoomsättning 26 133 27 574 26 720 22 245 19 743 Rörelseresultat före räntor, skatt och avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

APOTEKET AB:s PENSIONSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING

APOTEKET AB:s PENSIONSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING APOTEKET AB:s PENSIONSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING 2002 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Apoteket AB: s Pensionsstiftelse får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

Årsredovisning. Offentliga Fastigheter Holding I AB

Årsredovisning. Offentliga Fastigheter Holding I AB Årsredovisning för Offentliga Fastigheter Holding I AB 556649-3648 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 6 1 (9) Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011 1(19) Göteborgs Curlingklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Nätraälven högst i Sverige! (Sommarjobbaren Veronica Norberg på Kebnekaises topp sommaren 2014) Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 1 (12) Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport Stockholm 6 maj 2009 Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat för ICA-koncernen under första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport första kvartalet 2011 Stockholm 4 maj 2011 Lägre rörelseresultat för ICA-koncernen i första kvartalet men stark återhämtning i Rimi Baltic Första

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER Samgående med StjärnaFyrkant och nedskrivning av goodwill SEPTEMBER Under årets fjärde kvartal förvärvades samtliga aktier i StjärnaFyrkant genom nytecknade aktier

Läs mer

Verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924, avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2015.

Verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924, avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2015. SVEA EKONOMI AB DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924, avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2015. Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med

Läs mer

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Styrelsen har beslutat att avyttra den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avyttring. Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2015 Delårsrapport för Januari Juni 2015 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012

Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012 Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012 Händelser i koncernen under perioden - Förvärv av försäkringsmäkleriet Fakta Finans i Sverige AB har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 243 (285) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 254 (221)

Läs mer

Noter till de finansiella rapporterna Moderbolaget

Noter till de finansiella rapporterna Moderbolaget Noter till de finansiella rapporterna Moderbolaget Belopp i Mkr om inget annat anges. Not 1 Redovisningsprinciper Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt ÅRL (1995:1554) och Redovisningsrådets

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Årsredovisning för. Spaljisten AB 556190-7709. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spaljisten AB 556190-7709. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spaljisten AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan sept Jan sept Juli sept Juli sept Okt 2002 Helår Mkr 2003 2002 2003 2002 sept 2003 2002

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan sept Jan sept Juli sept Juli sept Okt 2002 Helår Mkr 2003 2002 2003 2002 sept 2003 2002 Vasakronan D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I S E P T E M B E R 2 0 0 3 Hyresintäkterna ökade till 2 247 (2 162) Mkr. Hyresökningen i om- och nytecknade kontrakt var 3 (42) procent. Den ekonomiska

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar.

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett, jämfört med tidigare år svagare resultat för första halvåret 2015. Resultat före kreditförluster

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

Årsredovisning. för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770

Årsredovisning. för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770 Årsredovisning för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013.08.26 2014.12.31. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Ledarna. Org nr 802000-1833. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Ledarna. Org nr 802000-1833. får härmed avge. Årsredovisning årsredovisning 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Ledarna får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Verksamhetsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 268,3 mkr (186,6) Driftsöverskottet ökade med 44 procent till 236,5 mkr (164,3) Förvaltningsresultatet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pergolan 2

Årsredovisning. Brf Pergolan 2 Årsredovisning för Brf Pergolan 2 769621-5081 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Pergolan 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Vd-ord 3. Förvaltningsberättelse 4. Femårsöversikt 7. Resultaträkning 8. Resultatanalys 10. Balansräkning 12

Vd-ord 3. Förvaltningsberättelse 4. Femårsöversikt 7. Resultaträkning 8. Resultatanalys 10. Balansräkning 12 Årsredovisning 2015 Innehåll Vd-ord 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 7 Resultaträkning 8 Resultatanalys 10 Balansräkning 12 Rapport över förändringar i eget kapital 16 Direkt försäkring 2014 fördelad

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Technology Nexus AB (publ) får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ)

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sida 1(4) Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning Nettoomsättningen uppgick till 153,7 (129,4) mkr, rörelseresultatet blev 2,4 (0,2) mkr vilket gav

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB 1(7) PRESSMEDDELANDE 2003-02-18 Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB Fortsatt starkt resultat från den löpande verksamheten Framgångsrik verksamhet i Finland andelen finska affärer ökar Nya affärer

Läs mer

EUROCON CONSULTING AB (PUBL)

EUROCON CONSULTING AB (PUBL) EUROCON CONSULTING AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari december 2008 26 februari 2009 För mer information: VD Peter Johansson Mobilnr: 076-7675801 peter.johansson@eurocon.se Perioden 1 oktober 31 december

Läs mer

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2008

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2008 Created by vimbjo Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2008 KAPITALTÄCKNINGSANALYS - SKANDIABANKEN FINANSIELL FÖRETAGSGRUPP 1. Kommentar utfall kapitaltäckning 31 december

Läs mer

Mkr 2015 2014 2015 2014

Mkr 2015 2014 2015 2014 Fjärde kvartalet Helår Mkr 20 20 20 20 Koncernen Nettoomsättning 26 489 23 180 101 221 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 889 1 423 6 191 5 819 Rörelseresultat (EBIT) exklusive engångsposter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 Starkt andra kvartal rörelsemarginal på 10,9 procent Rörelsens intäkter för perioden ökade med 17,5 procent till 1 070,3 (911,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 7,2 procent

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Rörelseintäkterna ökade med 37 procent till 37,4 (27,3) MSEK. Resultat före omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar uppgick till 6,8 (4,1) MSEK. Rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning 2015 KPA Livförsäkring AB (publ) Organisationsnummer 502010-3502

Årsredovisning 2015 KPA Livförsäkring AB (publ) Organisationsnummer 502010-3502 Årsredovisning 2015 KPA Livförsäkring AB (publ) Organisationsnummer 502010-3502 Innehållsförteckning Sidan Förvaltningsberättelse... 3 Resultaträkning... 11 Rapport över totalresultat... 12 Balansräkning...

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

Golden Heights. 26 februari 2016

Golden Heights. 26 februari 2016 26 februari 2016 BOKSLUTSRAPPORT FÖR KALENDERÅRET Golden Heights AB ( Bolaget ) bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige under firmorna Guldfynd, Hallbergs Guld, Albrekts

Läs mer

Förvaltningsrapport. inklusive den ingående balansen per den 1 januari 2011, har anpassats.

Förvaltningsrapport. inklusive den ingående balansen per den 1 januari 2011, har anpassats. Förvaltningsrapport Huvudaktiviteter Arla Foods amba driver tillsammans med företagets dotterbolag mejeriverksamhet baserat på mjölk invägd av medlemmar i Danmark, Sverige, Tyskland och nu även Storbritannien,

Läs mer

januari till december 2012

januari till december 2012 Akelius Fastigheter Bokslutsrapport januari till december 2012 Stadspredikanten 2, Östersund Hyresintäkter ökade med 7,1 procent, och med 4,4 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Delårsrapport januari-mars 2014 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av första kvartalet 2014 Nettoomsättningen ökade under perioden med 52 % och uppgick till 72,4 (47,6) miljoner kronor.

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Nettoomsättningen minskade med 35 procent till 640 mkr (989). I det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 183 mkr (216), en minskning med 15 procent.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari juni 2015

Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport för verksamhetsperioden 1 januari 2015 t o m 30 juni 2015. (Då ej annat

Läs mer

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008 Delårsrapport Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni samt för perioden 1 april- 30 juni SOS Alarm i sammandrag Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer