Alecta Årsöversikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alecta 2003. Årsöversikt"

Transkript

1 Alecta 2003 Årsöversikt

2 Innehåll 2003 i sammandrag 1 Vd har ordet 2 Ett kundnära år 4 Återhämtning efter börsuppgång 10 Resultaträkningar i sammandrag 14 Balansräkningar i sammandrag 15 Tioårsöversikt 16 Överstyrelse och revisorer 17 Styrelse 18 Företagsledning 19 Ordlista 20 Tomas Nicolin ny vd för Alecta Alectas styrelse har utsett Tomas Nicolin till ny verkställande direktör. Han beräknas tillträda vd-posten vid halvårsskiftet Tomas Nicolin kommer närmast från Tredje AP-fonden där han arbetat som vd sedan Jag ser fram emot att börja på Alecta och att få arbeta med tjänstepensionsfrågor och därmed komma ett steg närmare kunderna. För 2003 har Alecta gjort en årsredovisning och en årsöversikt. Årsredovisningen innehåller även den förteckning som visar bolagets innehav av aktier och fastigheter. Årsredovisningen och årsöversikten kan hämtas eller beställas på eller Alecta Kommunikation Stockholm I Besök Regeringsgatan 107 Telefon (vx) Mejl II Kapitelrubrik

3 2003 i sammandrag Alecta ska vara det bästa tjänstepensionsföretaget Vår konsolidering och solvens har stärkts avsevärt jämfört med Den kollektiva konsolideringen har under hela 2003 överstigit 110 procent, den lägsta tillåtna konsolideringsnivån enligt Alectas konsolideringspolicy, och nådde vid årsskiftet 120 procent. Totalavkastningen på placeringarna blev 10,4 procent, en ökning med drygt 21 procentenheter jämfört med föregående år. Aktiviteten och lyhördheten gentemot våra kundföretag ökade. Under året har drygt 1 miljon försäkringsändringar hanterats, varav 60 procent har skett elektroniskt. En populär tjänst är internetkontoret som kundföretagen kan använda för egen, snabbare hantering av tjänstepensionen ITP. Försäkringsbranschen har fått kritik för sitt krångliga och komplicerade sätt att kommunicera. Vi har fortsatt att förenkla vår kommunikation. Vi inledde ett besparingsprogram som ska minska de årliga löpande kostnaderna med 200 miljoner kronor, eller cirka 20 procent, före utgången av Den 4 februari 2004 presenterade styrelsen Tomas Nicolin som ny vd i Alecta. Tomas Nicolin efterträder Lars Otterbeck som går i pension kring halvårsskiftet

4 Vd har ordet Starkt 2003 för Alecta Tack alla kunder, försäkrade och medarbetare för ett tidvis besvärligt 2002 som inneburit stora utmaningar. Vi får säkert leva med dem även under innevarande år. Det är i svåra tider som det bästa tjänstepensionsföretaget kan visa styrka. Lars Otterbeck ser tillbaka på ett framgångsrikt år för Alecta. Så avslutade jag vdordet i förra årets årsöversikt och visst gav även 2003 stora utmaningar även om återhämtningen på Stockholmsbörsen blev så stor som kring 30 procent. Flera av de svenska livförsäkringsbolagen tvingades att återta fördelade överskottsmedel och ännu när detta skrivs är det vanligare med konsolideringsnivåer under 100 procent än över. Alecta för sin del kunde gå ur 2003 med en konsolideringsnivå på 120 procent och betryggande solvens. Pensionstilläggen och fribrevsuppräkningarna blev också detta år så höga som försäkringsvillkoren maximalt tillåter, det vill säga i nivå med konsumentprisindex höjning. Något utrymme för premierabatter ansåg vi oss däremot ännu inte ha. De medialt uppmärksammade händelserna kring livförsäkringsbolagen under 2003 har inte bara lett till initiativ från statsmakternas sida utan också naturligtvis till självrannsakan och nytänkande hos branschens aktörer. Vad gäller Alecta har vi tagit fasta på det som ger bolaget dess särart. Det vi nu ser är framför allt helhetssynen på tjänstepensioner och en ännu mer skärpt analys av målen för vår kapitalavkastning. Detta har fått oss att dra slutsatser om hur vi ska förhålla oss i den för försäkringsbolagen mycket utsatta situation som vi nu och säkert ett antal år framåt i tiden kommer att befinna oss i. 1. Vi fortsätter att koncentrera oss på kärnaffären och inget annat än kärnaffären. Vi satsar inga resurser på att söka etablera oss på andra marknader än den kollektivavtalade ITP-pensionens marknad. Genom att vi är ett heltäckande bolag inom ITP blir kontakterna med kundföretagen enklare, leveranstiderna kortare och kostnaderna lägre. 2. Det finns inga avbränningar. Alla resultat som presteras i Alecta kommer försäkringstagarna och de försäkrade till del. 3. Nedgångarna på världens börser under har skapat ett omtänkande när det gäller kapitalets förvaltning. Tidigare var de flesta livförsäkringsbolagen helt inriktade på att ha ett förvaltningsresultat som var bättre än något lämpligt valt index. Men det är ingen som kan leva på relativ avkastning. Pensionsåtagandena kräver en absolut avkastning. Helhetssynen vår särart ITP är ett heltäckande tjänstepensionskoncept. Den tjänsteman vars arbetsgivare är ansluten till ITP-planen får ålderspension, sjukpension och pension till efterlevande. Den samlade ITP-premien täcker allt detta. Tjänstemannen behöver inte oroa sig för något av detta och kan till och med byta jobb till ett annat ITP-företag utan konsekvenser. Arbetsgivaren får en enkel hantering till låg kostnad och kan vara säker på att alla förbättringar som vi åstadkommer i avkastning, driftskostnad och annat, direkt kommer arbetsgivaren eller den försäkrade till del. Vi har också, genom det administrativa ansvaret för helheten, en bra bild av hälsoläget på arbetsplatsen och kan ge råd och tips om hur det kan förbättras. Hanteringen blir effektivare med endast en leverantör. Våra kostnader och leveranstider står sig synnerligen väl jämfört med andra aktörer. Men vi slår oss inte till ro för det. Vi har inlett ett besparingsprogram som sänker de årliga kostnaderna Alecta har uppdrag från kollektivavtalsparterna Svenskt Näringsliv och PTK att förvalta huvuddelen av ITP-planen. Från vänster: Lars Otterbeck, vd Alecta, Ebba Lindsö, vd Svenskt Näringsliv och Mari-Ann Krantz, ordförande PTK. 2

5 för den ordinarie verksamheten till 1 miljard kronor i slutet av Det är en sänkning med 20 procent under en tvåårsperiod. De åtgärder, framför allt personalminskningar, vi beräknar genomföra till och med 2004 har under 2003 kostnadsförts med 168 miljoner kronor. Pensionstillägg och premiesättning utgår från kollektivavtalen mellan Privattjänstemannakartellen (PTK) och Föreningen Svenskt Näringsliv. Alectas avkastning och kostnadsdisciplin möjliggör från tid till annan premierabatter och skapar underlag för att även i svåra tider ge pensionstillägg. Knutpunkt för ITP Alecta administrerar såväl KAF Kollektivavtalsförsäkring, ömsesidigt som dess dotterbolag Collectum. KAF är, i jämförelse med Alecta, ett synnerligen litet försäkringsbolag som svarar för delar av ITP-arrangemangen, nämligen kollektivt familjeskydd och delar av tjänstegrupplivförsäkringen. Inom båda dessa områden finns det för övrigt konkurrens. Collectum är embryot till det av kollektivavtalsparterna beslutade administrationsbolaget för ITP. Kollektivavtalsparternas plan är att Collectum ska bli en knutpunkt för ITP. Collectum innehåller den valcentral för ITPK som tidigare låg i Förenade Liv. Inom Collectum byggs nu successivt administration av en samordnad faktura för ITP-planen, rutiner för ett gemensamt värdebesked och för inhämtning av data beträffande ITP-försäkrade. Efter fyra stimulerande, lärorika och spännande år som vd på Alecta är det med stor tillförsikt jag lämnar över till min efterträdare. bolagsstämman ytterst ansvarar för bolagets skötsel. Aktiebolaget är faktiskt en associationsform som ska göra det möjligt för ägare att utan en aktiv medverkan i ledningen av ett bolag likväl investera i verksamheten. I Sverige har det utvecklats ett system för corporate governance, ett begrepp som missvisande översatts till ägarstyrning. Bolagsstyrning är ett mer acceptabelt ord eftersom svenska ägare normalt engagerar sig i styrelsenomineringar, utseende av revisorer samt en allmän övervakande funktion. Alecta är i dessa frågor bland annat genom sin storlek föregångare. Vi har en utarbetad ägarpolicy som finns på vår hemsida. Vi finns i år representerade i 24 nomineringskommittéer för stora svenska företag samt deltar bland annat i Näringslivets Börskommitté och Förtroendekommissionens kodgrupp. Framöver kommer intresset för bolagsstyrning rimligen att öka varför det är viktigt att ge dessa frågor en hög prioritet. Vi anser att det ligger i våra försäkringstagares och försäkrades intresse att vi kan agera kompetent och seriöst. Efter fyra stimulerande, lärorika och spännande år som vd på Alecta är det med stor tillförsikt jag lämnar över till Tomas Nicolin. Jag är övertygad om att Alectas medarbetare under hans ledning kommer att klara även framtida förändringar och utmaningar på ett utomordentligt sätt. Jag vill önska Alecta, Tomas och Alectas medarbetare all lycka i framtiden och tacka för de år som varit. Föregångare inom bolagsstyrning Genom att huvuddelen av pensionssparandet i Sverige är fonderat så är livförsäkringsbolagen inklusive tjänstepensionsföretagen ägare av stora aktieposter på den svenska börsen. De har därför anledning att utöva sitt ägarskap på ett ansvarsfullt sätt så att värdeutvecklingen på pensionskapitalet säkerställs. Frågorna gäller först och främst att bolagens räkenskaper ska utgöra analyserbara och rättvisa mått på hur väl bolaget sköts så att man får underlag för placeringsbeslut. Därutöver har ägarna anledning att aktivt medverka till att styrelserna får en lämplig sammansättning. Det är ju styrelsen som inför Lars Otterbeck, verkställande direktör 3

6 Ett kundnära år Vi har kundföretag och 1,5 miljoner försäkrade. Det är ett stort ansvar som vi är stolta över. Vårt huvuduppdrag är att hjälpa kundföretagen att ge sina anställda en så kostnadseffektiv trygghetslösning som möjligt. Det ska vara enkelt för våra kunder att administrera tjänstepensionen och våra försäkrade ska vara tryggt förvissade om sin tjänstepension både under och efter arbetslivet. Tjänstepensionen ITP är en kollektivavtalad tjänstepension för privatanställda tjänstemän och är ett komplement till den allmänna pensionen. Alecta hanterar huvuddelen av ITP på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK. Det är dessa två kollektivavtalsparter som beslutar om hur ITP-planen ser ut och vad den ska innehålla. De som tillhör ITP-planen är privatanställda tjänstemän vars arbetsgivare är medlemmar i Svenskt Näringsliv eller har tecknat hängavtal med ett PTK-förbund. ITP står för Industrins och handelns tilläggspension. ITP livet ut Tjänstepensionen ITP betalas av arbetsgivaren. I dagsläget har totalt cirka tre miljoner anställda i Sverige en kollektivavtalad tjänstepension. Det finns två varianter av tjänstepensioner; premiebestämd och förmånsbestämd. Tjänstepensionen ITP är en förmånsbestämd plan, vilket innebär att pensionens storlek är bestämd i förväg som en andel av slutlönen. I den premiebestämda planen betalar arbetsgivaren normalt en fast premie som en procentandel av lönesumman. Privat pension Tjänstepension Allmän pension Man brukar säga att pensionssystemet består av tre delar. Den allmänna pensionen som är basen och därefter tjänstepensionen som 90 procent av Sveriges anställda har som ett komplement från arbetsgivaren. Till detta pensionssparar även många privat. Tjänstepension är viktigt Kunskapen om tjänstepensioner har ökat, men det finns mycket kvar att göra både gentemot våra kundföretag och de försäkrade. Att tjänstepensionen är en viktig del i den framtida pensionen bekräftade en Sifo-undersökning som genomfördes under våren Där säger hela 80 procent av de tillfrågade att tjänstepensionen är en viktig del i deras framtida pension, och 40 procent väljer arbetsgivare utifrån om tjänstepension ingår eller ej. 53 steg mot bättre service Stora volymer kräver bra rutiner och processer som är kostnadseffektiva. Alla rutiner i våra kundrelationer granskas i en så kallad processmodellering med målet att sänka kostnaderna och öka snabbheten i våra leveranser. Under 2002 frågade vi kundföretagen vad de ville förbättra. Resultatet av undersökningen blev 53 steg mot bättre service som vi har arbetat med under Kunderna hjälpte oss att prioritera vad som var viktigast att förbättra, och de önskningarna blev utgångspunkten när vi startade arbetet med att underlätta vardagen för våra kunder. De tio punkter som våra kunder önskade att vi prioriterade allra först handlade i korthet om egen kontaktperson, snabbare handläggning och återkoppling vid försäkringsändringar samt enklare information om ITP. Vi lyckades genomföra samtliga 53 förbättringsåtgärder under året. Kundernas gensvar har varit mycket positivt. Den virtuella mötesplatsen Vad är snabbare, enklare och billigare? Svaret är elektroniska tjänster. Vi hanterar drygt 1 miljon försäkringsändringar FÖRETAGSUTSTÄLLNING PÅ WSP, KONSULTFÖRETAG INOM SAMHÄLLE OCH MILJÖ På våra företagsutställningar är det många försäkrade som passar på att ta reda på sin framtida tjänstepension av Alectas egen personal. Att ITP även innehåller en trygghet under arbetslivet i form av sjukpension och pension till efterlevande, är ibland en nyhet. En välkommen sådan. 4

7 ANNIKA HELLSTRÖM, VATTENFALL Jag administrerar ITP för tjänstemän inom koncernen och uppskattar verkligen att de allra flesta försäkringsändringarna går att göra elektroniskt. Vi använder internetkontoret dagligen. Jag tror inte att alla har förstått fördelarna med att göra försäkringsändringar via internet. Det går snabbt, det minimerar fel och jag får samma dag en bekräftelse på att ändringen är gjord. Om jag vill kan jag också gå in och titta på olika ärenden, vilket jag gör ganska ofta. Om fler tog sig tid att installera internetkontoret skulle de förstå vilken massa tid det spar. per år, och i dagsläget har vi användare av internetkontoret. Varje dag tillkommer nya användare, och det gynnar alla att vi spar tid. Den dagliga verksamheten handlar om att ta emot ärenden från våra kunder och leverera tillbaka till kunderna. Kontakten mellan oss ska vara så enkel som möjligt. Under 2003 gjordes cirka 60 procent av alla försäkringsändringar via internetkontoret, året innan var motsvarande siffra drygt 40 procent. Vår erfarenhet är att när kunden väl har börjat med elektroniska tjänster, ökar efterfrågan på fler kloka och snabba sådana. Vi samlar nu våra elektroniska tjänster i internetkontoret. Här har kunderna fått sin virtuella mötesplats med Alecta. I en värld när informationsflödet hotar att ta över, och nya tjänster kräver mer och mer av mottagaren, har vi i vårt internetkontor prioriterat enkelhet och tagit ansvar för kundernas tid. Det ska vara pålitligt, enkelt och effektivt. Via vårt internetkontor kan kunderna idag göra de mest återkommande försäkringsändringarna. Det vill säga löneändra, namnändra, nyanmäla och söka ändringar på både grupp- och personnivå. Under 2004 kommer vi att utöka tjänsterna ytterligare. Våra mest förekommande blanketter går att fylla i direkt via vår hemsida alecta.se. En blankett som fylls i direkt via datorn minimerar felskrivningar och missförstånd, samtidigt som det går snabbt. Prognos över ITP-kostnaderna I en förmånsbestämd tjänstepension varierar premien, vilket våra kunder har upplevt som svårt i sitt budgetarbete. Det framkom bland annat i vår undersökning 53 steg mot bättre service. För att avhjälpa det erbjöd vi samtliga kundföretag att via vår hemsida beställa och få en prognos över sina ITP-kostnader 12 till 24 månader framåt i tiden, något som både stora och små företag har utnyttjat. Möjligheten att få en prognos är öppen året om. 5 Extranät för de försäkrade Hur stor tjänstepensionen blir är den absolut vanligaste frågan från våra försäkrade. Därför har vi satsat på att underlätta för arbetsgivaren att informera om förmånen de betalar för sina anställda. Vi erbjuder till exempel ett extranät till kundföretagens egna intranät. Det innebär att den försäkrade får svar på de vanligaste frågorna direkt via sin egen dator på arbetsplatsen, och dessutom kan gå vidare och läsa den målgruppsanpassade information om ITP vi har på vår hemsida. Under 2004 kommer vi också att erbjuda minst ytterligare en elektronisk tjänst för de försäkrade.

8 Senaste nytt via nyhetsmejl I våras startade vi vårt kostnadsfria nyhetsmejl. En gång per månad får våra företagskunder senaste nytt och tips på hur de kan förenkla sitt arbete med tjänstepensionen ITP. Mottagandet har varit positivt. Antalet prenumeranter var vid slutet av året drygt Uppskattade huvudbroschyrer Vi har arbetat intensivt med att informera enkelt om ITP via alla våra kanaler. Det ska vara lätt för våra kundföretag att i sin tur tala med sina anställda om förmånen och den trygghet ITP ger. Många tycker att pensionssystemet är svårt att förstå, och ett visst motstånd att ta till sig information finns i alla åldrar. Därför tog vi ett nytt grepp om våra huvudbroschyrer som beskriver vad ITP ger och kostar. Broschyrerna riktar sig både till kundföretagen och till de försäkrade. Enkla, korta texter med illustrationer och exempel gjorde att fler kunde ta till sig informationen. Det stora antalet beställningar bevisar att vi har lyckats göra något som är användbart i vardagen. Eller som en av våra kunder sa: De här broschyrerna var verkligen bra! Jag har dem framme varje dag. De ger både mig och våra anställda en tydlig bild över vad ITP ger. För att vår information ska vara så aktuell som möjligt och samtidigt kostnadseffektiv, tänker vi fortsätta på den inslagna vägen med lättförståelig information om ITP. Vi kommer att använda oss av internet i större utsträckning. Om vi håller kostnaderna nere, så kommer det våra företagskunder till del genom lägre premier. Vi kommer till kundföretagen Under 2003 utbildade vi närmare kunder i ITP. Det är framför allt våra grundkurser som går i tre steg som har haft många deltagare. Om våra kunder lär sig ITP är det lättare för dem att i sin tur informera sina anställda. Det upplever många som en trygghet i sitt vardagsarbete med ITP. För att även nå ut direkt till de försäkrade genomförde vi en roadshow med en mobil företagsutställning. Den parkerades utanför både små och stora kundföretag i hela Sverige. Att direkt på sin arbetsplats få veta mer om de olika delarna i ITP och hur stor tjänstepensionen blir, har varit värdefullt tycker både försäkrade och arbetsgivare. Under 2004 fortsätter vi med våra företagsutställningar hos våra kundföretag, men inte mobilt utan direkt på företagen. Under året som gick hade vi drygt UTBILDNING Våra utbildningar går i hela Sverige och det är Alectas egen personal som håller i dem. Vår grundkurs i ITP som går i tre steg är mycket populär. Den passar både den som inte kan ITP överhuvudtaget och den som kan lite mer. Att gå igenom pensionssystemet i grunden och att kunna ställa frågor direkt till 60 företagsutställningar och besökare i vår mobila företagsutställning. Rätt information vid rätt tillfälle De allra flesta av våra försäkrade börjar att tjäna in sin ålderspension ITP från 28 års ålder. Samtidigt görs även ITPKvalet, som är en kompletterande pension där avgiften som arbetsgivaren betalar motsvarar 2 procent av den anställdes lön. Det är då intresset brukar vakna för den kommande pensionen. Det värnar vi om genom att hälsa nya försäkrade välkomna med ett specialutskick där vi berättar om förmånen de har genom sin arbetsgivare. Även de som träder in i ITP-planen senare i livet, och de som börjar att närma sig pensionen får information som anpassats efter livssituationen. I allt material utgår vi från vår erfarenhet och försöker ge svar på de frågor som oss uppskattas av våra kundföretag. Varvat med våra utbildningar bjuder vi in till seminarier. Under 2003 har de bland annat handlat om hur du kan använda hälsa som en strategisk resurs och om den nya redovisningsstandarden från EU som heter IAS 19. För dem som vill få senaste nytt har vi haft frukostmöten över hela Sverige. 6

9 VISSTE DU ATT? Varje månad börjar vi betala ut ITP-pension till cirka nya pensionärer, vilket är ett välkommet komplement till den allmänna pensionen. Samtidigt börjar varje månad åringar att tjäna in sin första ålderspension ITP. LARS FAHLÉN, PERSONALDIREKTÖR PÅ GAMBRO OM DERAS TIOTAGGARE Företaget Gambro har närmare anställda i Sverige och av dem har drygt 500 tjänstemän ITP. För två år sedan tog Gambro ett lite annorlunda grepp om sina tiotaggare. Ni låter inte era tiotaggare välja en alternativ lösning, varför då? Den alternativa lösningen var inte kostnadsneutral. Det blev väldigt dyrt efter ett tag. Vi vill inte att våra anställda skulle tvingas till ett val och därmed själva till stor del stå för riskerna. Till sist ville vi ha en enkel lösning som kändes trygg, både för oss och framför allt för de anställda. Något som de är glada för idag. Ni lade även till ett litet plus i samband med detta. Berätta! Vi kom fram till att själva administrationen runt de alternativa valen kostade oss runt 2,5 procent. Så istället för att dessa pengar bara försvann in i bolagen, valde vi att låta alla tiotaggare ha ITP fullt ut hos Alecta, samt ge dem 2,5 procent av lönesumman extra som Gambro placerar åt dem i pensionssyfte. Hur har reaktionerna varit? Positiva! Det är ju ett plus för den anställde och för oss är det dessutom ett sätt att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare. En alternativ lösning upplevdes förr som frihet, men hur mycket är den värd idag? Folk är mer ifrågasättande idag när det gäller pensioner och intresset för alternativa lösningar avtar hela tiden. många har. Vi vill nå rätt person, med rätt information, vid rätt tillfälle i livet helt enkelt! Viktigt att veta för tiotaggare Många av våra kundföretag har efterlyst mer information om de så kallade tiotaggarna. Det vill säga de som under 2003 tjänade kronor eller mer per månad. Om arbetsgivaren tilllåter kan den anställde göra ett eget val när det gäller placeringen av en del av premien vid dessa inkomster. Vi frågade ett hundratal tiotaggare och kunde dra slutsatsen att kunskapen om tiotaggarvalet, och vad det innebär att inte göra ett val utan stanna kvar hos Alecta, var relativt låg. Många hade fått dålig information om valets konsekvenser. Bland annat framkom det att 35 procent av de som hade valt ett annat bolag, trodde att den pensionspremie som placerades utanför Alecta var en bonus som inte påverkade deras livslånga ITP-pension från Alecta. För att företagen och de försäkrade ska kunna göra ett val på sakliga och korrekta grunder behövdes tydligare information. Därför skickade vi ut en informationsmapp om ITP till de kundföretag som har anställda tjänstemän som tjänar över tio inkomstbasbelopp. I det materialet tydliggjorde vi bland annat att det är tiotaggaren själv som tar ansvar för utvecklingen av sin pension vid en alternativ lösning och att tiotaggarna inte kan byta tillbaka till ITP förrän de byter arbetsgivare. Vi tog även fram material om ITP som företagen kunde dela ut till de anställda som är tiotaggare. Collectum en framtida knutpunkt I början på 2003 etablerades administrationsbolaget Collectum som Alecta administrerar och förvaltar på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK. Collectum är valcentral för ITPK, som tidigare låg i Förenade Liv. Parternas tanke är att Collectum successivt ska bli en knutpunkt för ITP. En större förändring som våra kunder har märkt av är den gemensamma fakturan som började att skickas ut Det innebär att premien för ITP, ITPK samt tjänstegrupplivförsäkringen TGL från Alecta och KAF kommer samlat. Rutiner för ett gemensamt värdebesked och inhämtning av data när det gäller försäkrade inom ITP är under utveckling. Det hoppas vi blir både enklare och billigare för kunderna. På sikt kommer ytterligare delar av ITPadministrationen att samlas i Collectum. 7

10 Vi vill öka frisknärvaron Frisknärvaro istället för sjuktal Att ohälsan är ett samhällsproblem har sannolikt inte undgått någon. De många och långa sjukskrivningarna kostade närmare 170 miljarder kronor för företagen under 2003, enligt Svensk Näringsliv. I hela Sverige har sjukfrånvaron mer än fördubblats på sex år. Alectas kostnader för utbetalning av sjukpension och påföljande premiebefrielser motsvarar nästan två miljarder kronor per år. Eftersom sjukpension ingår i ITP och kostnaden för sjukpensionen ökar för varje år som går, har vi tagit krafttag för att hjälpa våra kundföretag att öka frisknärvaron systematiskt och långsiktigt. Vår vision är att tillsammans med våra kunder halvera deras kostnader för sjukfrånvaron. Kan vi minska våra kostnader för sjukpension, så minskar även den kollektiva premien. Detta minskar kundföretagens kostnader ännu mer. Vi har kunskapen, verktygen och nätverken som krävs för att företagen ska lyckas. Vår roll är att som katalysator leverera hjälp till självhjälp. Lönsamt att satsa på hälsa Under 2003 startade vi samarbeten med flera kundföretag för att sänka sjukfrånvaron och öka lönsamheten. Genom att kartlägga behoven och erbjuda vår spetskompetens, kunskap om tjänste- THOMAS ALGOTSSON, SVENSK BILPROVNING Om inte Alecta hade ringt till oss och erbjudit ett samarbete för att bromsa antalet sjukskrivningar, hade vi kanske aldrig tagit tag i det på det här mer omfattande sättet. Engagemanget var avgörande för oss. Vi har bra kompetens inom personalvård på Bilprovningen men spetskompetensen var det vi saknade. Rehabiliteringsinsatser på ett tidigt stadium lönar sig mångfalt. Eftersom ledarskapet är viktigt satsade 8 vi extra under en period med heldagsutbildningar, som fick en positiv effekt. Idag är det mer accepterat att prata om stress vilket gör att många mår mycket bättre. Nätverket som jag och några andra chefer är med i genom Alecta är ett bra sätt att få inblick i hur andra löser problem. Något som skulle hjälpa oss är att få tillgång till mer personalekonomisk redovisning.

11 VISSTE DU ATT? Alecta tar emot försäkringsändringar varje dag. Runt av dem via våra elektroniska tjänster. männens hälsa och våra kalkylverktyg, kan vi sätta in resurserna där de behövs. Med våra skräddarsydda åtgärdsplaner kan kundföretagen bibehålla och öka frisknärvaron. Långsiktighet är viktigt, men snabba resultat som syns i företagens resultaträkningar är ett prioriterat område. Våra kalkylverktyg hjälper till att räkna ut vad ohälsa kostar ett företag och vilka satsningar på hälsa som är lönsamma. I åtgärdsplanen ser vi till att företagen får kontakt med kvalitetssäkrade partners. Vi erbjuder hjälp till självhjälp helt enkelt. Vi har bara ett krav ledningen på företaget måste stå bakom satsningen. Om företagen får ned sina sjukkostnader ökar lönsamheten, vilket gynnar alla i samhället. Unik statistik Sedan 1997 har vi initierat och stöttat över 20 större forskningsprojekt inom förebyggande åtgärder och rehabilitering. Den kunskapen, tillsammans med den unika kunddatabasen som baserar sig på de aktiva försäkrade tjänstemännen hos oss, gör att vi kan lyfta fram de bakomliggande orsakerna till sjukskrivningarna. Vår prioritering är nu att agera för att hjälpa våra kundföretag, med åtgärder som ger både bestående resultat och effekter på kort sikt. Sveriges bästa arbetsplats 2003 är FöreningsSparbanken och Kanal 5 fick ta emot utmärkelsen Sveriges bästa arbetsplats. Alectas utmärkelse delades ut för fjärde året, och huvudsyftet är att belöna och lyfta fram företag som arbetar aktivt med att förbättra ledarskapet, medarbetarskapet och arbetsmiljön samt kan visa att det påverkar lönsamheten. De företag som deltar får en genomgång av klimatet på sin arbetsplats, och en vägledning i vad de bör arbeta extra med för att bli en bättre arbetsplats. Så även om inte alla kan vinna utmär- HÄLSA OCH LÖNSAMHET Trots att fokus idag är på de höga sjukskrivningstalen så vet vi att många arbetsplatser har hög frisknärvaro. Genom vår utmärkelse Sveriges bästa arbetsplats uppmärksammar vi företag som arbetar aktivt för att både företaget och personalen ska må bra. Många har helt enkelt upptäckt att det finns ett samband mellan mänsklig och ekonomisk tillväxt. kelsen, så vinner företagen ändå. Årets utmärkelse lockade 24 stora och små företag att anmäla sig. Vi samlade en del av idéerna från de tävlande företagen i en liten bok som heter 32 framgångsrecept och ett erbjudande. Den blev snabbt populär och går att beställa på vår hemsida. 9

12 Återhämtning efter börsuppgång Vårt uppdrag är att förvalta ITP-kapitalet så att vi kan säkerställa pensionsåtagandena, till så låg premienivå som möjligt. Det uppnår vi genom att ha låga kostnader, god avkastning och en kontrollerad risknivå. Våra pensionsåtaganden sträcker sig som längst hela 70 år framåt i tiden. Det gör att vi kan utnyttja fördelarna av att agera långsiktigt på finansmarknaderna. Genom att sköta förvaltningen i egen regi kan vi skräddarsy den efter våra åtaganden. Vår finansiella kompetens används därför på två sätt. Dels för att ta ställning till vilka tillgångar och marknader som är lämpliga att placera kapitalet i, dels för att välja enskilda värdepapper eller fastigheter. Kollektiv konsolideringsnivå % procent konsolidering = tillgångarna täcker pensionsåtagandena Alecta har under hela perioden haft en konsolidering väl överstigande 100 procent, det vill säga en buffert för att täcka pensionsåtagandena. Effektivare förvaltning Under året som gått har vi gjort en översyn av organisationen. Syftet är att kunna dra ännu större nytta av de stordriftsfördelar som vår stora portfölj ger möjlighet till. Genom portföljens storlek och fokuseringen på utvalda delar av finansmarknaderna kan vi bedriva både en resursstark och kostnadseffektiv aktiv förvaltning. All förvaltning bedrivs nu från Stockholm med undantag för fastighetsportföljen som även hanteras av personal i USA och Storbritannien. Efter översynen kommer kostnaderna för kapitalförvaltningen att bli betydligt lägre än tidigare. Vi har en stark finansiell ställning i form av god konsolidering och solvens. Därför kan vi, med bibehållen risk sjönk konsolideringen efter beslutet om att återbetala 66 miljarder kronor till kundföretagen till följd av Alectas stora överskottsmedel. kontroll, placera delar av portföljen i tillgångar med en högre förväntad avkastning än vad riskfria placeringar på obligationsmarknaden erbjuder. Till skillnad från de flesta andra svenska pensionsförvaltare har vi en fastighetsportfölj med tydlig internationell riskspridning. Både den geografiska riskspridningen och inriktningen på fastigheter med låg risk har haft en gynnsam effekt på fastighetsavkastningen under flera år. Sedan vi omstrukturerat vår ränteoch valutaförvaltning har kostnaderna minskat samtidigt som förvaltningsresultaten utvecklats positivt. Den aktiva förvaltningen gav under 2003 ett betydande bidrag till totalavkastningen. För att uppnå en mer stabil avkastning förvaltar vi sedan 2002 en del av våra aktieinnehav oberoende av index inom ramen för en särskild portfölj. Målet är att under en flerårsperiod uppnå en avkastning som överträffar obligationsräntan med ett antal procentenheter. Från och med december 2003 bedrivs vår aktieförvaltning i en integrerad organisation av analytiker och förvaltare, där bolag i hela Europa utvärderas. Nya metoder för riskstyrning Vi har under året utvecklat metoder för att kunna följa upp och styra de samlade riskerna i vår balansräkning med utgångspunkt från marknadsvärderade pensionsåtaganden. Detta har skett i linje med förslagen i den av regeringen tillsatta placeringsutredning som lämnade sitt slutbetänkande under hösten År Förbättrad totalavkastning Totalavkastningen för 2003 uppgick till 10,4 ( 11,0) procent. Det är huvudsakligen den positiva utvecklingen på aktie-

Alecta året i korthet

Alecta året i korthet Årsredovisning 2012 Innehåll Alecta året i korthet 3 Vd-ord 4 Detta är Alecta 6 Förvaltningsberättelse 11 Femårsöversikt 22 Förslag till vinstdisposition 23 Finansiella rapporter 24 Styrelsens undertecknande

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2 Årsredovisning 2002 Året i korthet SPP 02 Årsredovisning 2002 Året i korthet JANUARI 2002. SPP övertar försäkringsrådgivare från Handelsbanken Liv. Handelsbanken Liv är fokuserade på marknaden för privatpersoner

Läs mer

Skandia Liv årsredovisnin

Skandia Liv årsredovisnin Skandia Liv årsredovisnin 2006 fakta om Skandia Liv Skandia Liv är Sveriges största livbolag. Vi är verksamma inom såväl privat- som tjänstepensionsområdet och förvaltar 293 miljarder kronor åt cirka 1,3

Läs mer

AMF Årsredovisning 2011

AMF Årsredovisning 2011 AMF Årsredovisning 2011 2AMF Årsredovisning 2011 Innehåll Vd har ordet 3 AMF koncernens verksamhet i korthet 4 AMF som samhällsaktör 7 Förvaltningsberättelse 10 AMFs styrning 16 Risker och riskhantering

Läs mer

AMF Pension Årsredovisning 2007

AMF Pension Årsredovisning 2007 AMF Pension Årsredovisning 2007 Viktiga händelser 2007 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt och nyckeltal 12 Totalavkastningstabell 16 Risker och riskhantering 17 Styrelsen och dess

Läs mer

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge medlemmarna i branschen en bra pension och en tryggare tillvaro.

Läs mer

Arkitekternas Pensionskassa

Arkitekternas Pensionskassa Årsredovisning 2008 2 Arkitekternas Pensionskassa Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm Hemsida: http://www.arkpen.se E-post: info@arkpen.se Organisationsnr. 802004-8008 Innehåll Förvaltningsberättelse... 4 Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2012. Folksam ömsesidig livförsäkring

Årsredovisning 2012. Folksam ömsesidig livförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernen Resultaträkning för koncernen... 17 Rapport över totalresultat för koncernen... 18 Balansräkning för koncernen... 18 Rapport över förändringar

Läs mer

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig livförsäkring. Folksam

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig livförsäkring. Folksam Folksam Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Koncern Resultaträkning 15 Rapport över totalresultat 16 Balansräkning 17 Rapport över förändringar i eget kapital 19 Kassaflödesanalys 20 Moderföretaget

Läs mer

PPPENSION.SE DELÅRSRAPPORT 2011 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

PPPENSION.SE DELÅRSRAPPORT 2011 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING PPPENSION.SE DELÅRSRAPPORT 2011 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PP PENSION I KORTHET... 2 PP PENSION I SIFFROR... 3 Antal försäkrade... 3 Antal försäkringsavtal... 3 Premier, förvaltat

Läs mer

Skandia Årsredovisning 2013

Skandia Årsredovisning 2013 Skandia Årsredovisning 2013 I Skandia ingår bland annat moderbolaget livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia Liv), Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia AB), Skandia Fonder AB samt

Läs mer

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig livförsäkring

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig livförsäkring Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig livförsäkring Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 11 Resultatanalys 12 Balansräkningar 14 Redogörelse för förändringar i eget

Läs mer

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se ITP i egen regi Handbok www.pripensionsgaranti.se Produktion: Fortunatus Finansiell Kommunikation och Information Form och original: Allendeform Skribent: Fredrik Lilieblad Foto: Guillermo Allende och

Läs mer

Så placerar vi dina pengar

Så placerar vi dina pengar KYRKANSPENSIONSKASSA.SE RESULTAT 2013 ATT FÖRVALTA PENSIONS PENGAR ÄR ETT STORT FÖRTROENDE DAG KLACKENBERG, NY STYRELSEORDFÖRANDE Så placerar vi dina pengar ALLT OM DIN TJÄNSTEPENSION SÅ GÅR DU I PENSION

Läs mer

Försäkringar för livet BLIWA LIVFÖRSÄKRING

Försäkringar för livet BLIWA LIVFÖRSÄKRING Försäkringar för livet BLIWA LIVFÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2010 RUBRISERING Innehåll Tre skäl att välja Bliwa 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Bliwas affärsområden 6 Bliwamodellen för trygghet och hälsa

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Självporträtt. Folksams Årsredovisning 2000.

Självporträtt. Folksams Årsredovisning 2000. Självporträtt. Folksams Årsredovisning 2000. Egentligen är varenda årsredovisning ett självporträtt. Företagen gör en djupdykning i sina egna siffror, historieskrivningar och framtidsplaner och sätter

Läs mer

Bliwa Livförsäkring. Årsredovisning 2008

Bliwa Livförsäkring. Årsredovisning 2008 Bliwa Livförsäkring Årsredovisning 2008 300 ex maj 2009 Bliwa -025 Foto, utformning och produktion: Lars Olsson, We Made It Porträtt: Mikael Röhr Tryck: Tryckerikontakten/AlfaPrint Innehåll verksamhetsberättelse

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2015

Delårsrapport. Januari juni 2015 Delårsrapport Januari juni 2015 1 Finansiell information för januari juni 2015 Totalavkastningen för Alectas premiebestämda försäkring Alecta Optimal Pension uppgick till 7,8 procent för första halvåret

Läs mer

Folksams Årsredovisning 2001

Folksams Årsredovisning 2001 Folksams Årsredovisning 2001 Viktiga händelser under året 3 VD har ordet 4 Motståndskraft 7 Öppet klimat berikar medarbetarna 8 Personförsäkring 13 Skadeförsäkring 16 Kapitalförvaltning 19 Bokslut 23 Styrelser

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 Innehåll kommentar Kommentar... 2 Vd:s kommentar... 4 Väsentliga händelser... 6 Vi är verksamma i hela Stockholms län... 8 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årets siffror i korthet

Årets siffror i korthet Årets siffror i korthet Totalavkastning 7,3 % Skandia Livs totalavkastning uppgick till 7,3 (3,2) procent. Förvaltat kapital 302 miljarder kronor Skandia Livs förvaltade kapital uppgick till 302 (297)

Läs mer

Ordinarie stämma Folksam ömsesidig livförsäkring torsdagen den 16 april 2015 klockan 13.00 Södra Teatern, Mosebacke torg, Stockholm

Ordinarie stämma Folksam ömsesidig livförsäkring torsdagen den 16 april 2015 klockan 13.00 Södra Teatern, Mosebacke torg, Stockholm Förslag till dagordning vid Ordinarie stämma torsdagen den 16 april 2015 klockan 13.00 Södra Teatern, Mosebacke torg, Stockholm 1. Fastställande av dagordningen 2. Val av a) ordförande vid stämman b) sekreterare

Läs mer

Årsredovisning 2000. Annual Report

Årsredovisning 2000. Annual Report Årsredovisning 2000 Annual Report Lite mer att leva för är inte bara mottot för AMF Pensions verksamhet. Det var också temat för den fototävling företaget anordnade 2000. 35 unga fotografer inbjöds till

Läs mer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer 6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta Tjänstepension investeringen som företagsledningen glömmer Innehåll Förord... 3 Alla tycker det är viktigt men få gör något... 4 Så här avtalas tjänstepensioner...

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 F ö r s ä k r i n g s b r a n s c h e n s P e n s i O n s k a s s a F ö r r ä k e n s k a P s Å r e T 1 J a n U a r i 3 1 D e c e M b e r Innehåll v d k o m m e n t

Läs mer

Andra AP-fonden 2008/2009

Andra AP-fonden 2008/2009 Andra AP-fonden 2008/2009 ANDRA AP-FONDEN 2008/2009 1 Eva Halvarsson VD, sid 6-7 Detta är Andra-AP fonden Innehåll: 4-5 Mål och resultat 6-7 VD har ordet 8 Pensionssystemet 9-12 Vår roll i pensionssystemet

Läs mer

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor.

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor. ÅRSREDOVISNING Året i korthet Innehåll SPP BLEV VINSTUTDELANDE SPP ombildades den 1 januari till ett vinstutdelande livbolag. Vid ombildningen fördelades överskott ut till alla försäkringstagare som hade

Läs mer

AFA Försäkring har under 2010 skapat trygghet för fyra miljoner människor och deras anhöriga.

AFA Försäkring har under 2010 skapat trygghet för fyra miljoner människor och deras anhöriga. Årsredovisning 2010 AFA Försäkring har under 2010 skapat trygghet för fyra miljoner människor och deras anhöriga. Under året har vi betalat ut sammanlagt 11 miljarder i ersättning. Vi har även bidragit

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2.

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2009 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) driver traditionell

Läs mer