Förord Sammanfattning Summary Inledning Vad är Stödlinjen? Stödlinjens uppdrag Stödlinjens arbetssätt...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förord... 6. Sammanfattning... 6. Summary... 10. Inledning... 11. Vad är Stödlinjen?... 11. Stödlinjens uppdrag... 11. Stödlinjens arbetssätt..."

Transkript

1 Stödlinjen 2013

2

3

4 Innehåll Förord... 6 Sammanfattning... 6 Summary Inledning Vad är Stödlinjen? Stödlinjens uppdrag Stödlinjens arbetssätt Information och rådgivning på andra språk Hänvisning Stödlinjen Tjänster Bemanning Kvalitetssäkring Kommunikation och seminarier Metodutveckling Inkommande kontakter Inkommande samtal Samtalsdatabasen Inkommande E-kontakter Insamlat data Chatt Vem tar Kontakt Spel om pengar Konsekvenser Åtgärder Spelare E-post SMS Självtest Diskussion... 43

5 Slutord Referenser... 46

6 Förord Folkhälsomyndigheten har sedan 1999 regeringens uppdrag att motverka de skadliga effekterna av överdrivet spelande med fokus på spel om pengar. Finansieringen av en nationell stödlinje för personer som har problem med spel om pengar och deras anhöriga har varit en av de förebyggande insatserna. Stödlinjen drivs sedan 2011 av Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska institutet och Stockholms läns landsting på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Uppdraget till Stödlinjen är att ge stöd och råd till spelare och deras anhöriga samt att motivera till förändring, men även att vara en nationell plattform för information och kunskapsspridning om spelproblem och dess konsekvenser, samt att upplysa om vilken hjälp som finns att tillgå över landet dit socialtjänst, skola, vårdpersonal, ideella föreningar och stödgrupper kan vända sig. Stödlinjen är en viktig länk i arbetet med att förebygga de skadliga effekterna av överdrivet spelande. Tillgängligheten till attraktiva och snabba spelformer via internet har bidragit till en expansion av spelmarknaden. Resultat från SWELOGS (Swedish longitudinal gambling study) liksom internationella studier påvisar ett samband mellan internetspel, automater och spelproblem vilket även visar sig bland de hjälpsökande till Stödlinjen. Överdrivet spelande kan ge stora sociala, ekonomiska och hälsomässiga konsekvenser relativt snabbt och påverkar även familj och anhöriga. I denna rapport kan du läsa mer om spelproblem, konsekvenser och vilka möjligheter som finns att få till stöd och hjälp. I denna rapport presenteras Stödlinjens verksamhet för

7 7

8 8

9 Sammanfattning Stödlinjen är en verksamhet inom ramen för Folkhälsomyndighetens förebyggande arbete och den enda nationella stödinsatsen för personer som spelar om pengar och deras anhöriga. På vissa ställen i landet är Stödlinjen det enda möjliga stödet att komma i kontakt med för dessa personer. Stödlinjen för spelare och anhöriga drivs i regi av Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska institutet och Stockholms läns landsting. Centrum för psykiatriforskning har drivit Stödlinjen sedan Stödlinjens primära uppgift är att ge råd och stöd samt att motivera till beteendeförändring. Genom att systematiskt tillämpa metoden motiverande samtal (MI) försöker Stödlinjen hjälpa den inringande att skapa och stödja motivation till förändring. MI är en klientfokuserad samtalsmetod där bärande element är att uttrycka empati, samarbeta, identifiera värden, uppmuntra klientens egna idéer och lösningar och jämlikhet mellan klient och rådgivare. Stödlinjens rådgivare finns tillgängliga via telefon, chatt, e-post och SMS. Stödlinjen har öppet vardagar mellan Telefonnumret till Stödlinjen är , webbadressen är och e-postadressen är Under 2013 kontaktade 1072 spelare, 901 anhöriga och 351 övriga intresserade Stödlinjen antingen via telefon, chatt eller e-post. I uppdraget ingår även att sprida kunskap om spelproblem och spegla utvecklingen på spelmarknaden. I följande rapport redovisas 2013 år arbete och beskrivande statistik kring de inkommande kontakterna till Stödlinjen. 9

10 Summary Stödlinjen, the Swedish National Gambling Helpline, operates within the framework of Swedish National Institute of Public Health s preventive efforts to minimize harmful effects of gambling in Sweden. Furthermore, Stödlinjen is the sole nationwide support service available for individuals with gambling problems and others affected by problem gambling. In some parts of Sweden, Stödlinjen is the only accessible support service for individuals seeking counselling and information concerning problem gambling. Stödlinjen is operated by Forum, The Research Centre for Psycho-Social Health. Forum is a part of Stockholm Centre of psychiatric research at Karolinska Institutet and Stockholm County Council. The principal function of Stödlinjen is to provide support and information to gamblers and their families. In addition, the aim of Stödlinjen is to increase motivation and promote behavioural change. Through the use of Motivational Interviewing (MI), Stödlinjen attempts to motivate individuals who experience gambling problems to change their gambling habits. Stödlinjen also strives to spread knowledge regarding problem gambling and its effects, as well as tracking trends among problem gamblers. This report includes statistics for incoming calls to Stödlinjen, focal points for 2013, development projects, and information dissemination and communication. 10

11 Inledning Vad är Stödlinjen? Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att följa utvecklingen av spelproblem och verka för att minska de skadliga effekterna av överdrivet spelande om pengar. Stödlinjen är en verksamhet inom ramen för Folkhälsomyndighetens förebyggande arbete. Stödlinjen startades på initiativ av Oberoende spelsamverkan (OSS) OSS är ett branschråd för spelberoendefrågor där Folkhälsomyndigheten är sammankallande, och består av Lotteriinspektionen, Spelberoendes riksförbund och representanter från den reglerade delen av spelindustrin. Stödlinjens telefonnummer, , och webbadress, marknadsförs av de OSS-anslutna spelbolagen i såväl spelmaterial som på webbsidor. Rådgivarna i Stödlinjen ger råd och stöd till personer med spelproblem och deras anhöriga över telefon, chatt, e-post och SMS. Rådgivarna i Stödlinjen arbetar enligt samtalsmetoden Motiverande samtal (MI). På Stödlinjens webbplats finns bland annat information om spelmissbruk och spelberoende, självhjälpstips, speltest och interaktiva självhjälpsmoduler. Stödlinjens uppdrag Stödlinjen har som primär uppgift att ge råd och stöd till spelare och anhöriga samt att motivera till beteendeförändring. Utöver detta uppdrag ska Stödlinjen även sprida kunskap om spelproblem, dess konsekvenser och vilken hjälp som finns att få runt om i landet. Det ingår också i Stödlinjens uppdrag att spegla utvecklingen på spelmarknaden och ge underlag till Folkhälsomyndigheten de kan beakta när de utformar förebyggande insatser för att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande. Stödlinjens arbetssätt Rådgivningen utgår från ett förhållningssätt baserat på motiverande samtal (MI), och kognitiv beteendeterapi, (KBT). MI är en samarbetsfokuserad samtalsform som går ut på att stärka och framkalla en individs motivation till förändring (Miller & Rollnick, 2008). MI används för en rad olika problemområden som till exempel alkoholproblem, tobaksanvändande och spelberoende (Statens folkhälsoinstitut, 2010a). KBT är ett samlingsnamn för evidensbaserade behandlingsformer som handlar om hur beteende, tankar och känslor påverkar varandra. KBT är en interventionsform som främst fokuserar på samspelet mellan människan och dess omgivning här och nu. KBT har visat sig hjälpa mot problem som till exempel fobier, depression, ångest, smärtproblematik och spelberoende (Öst, 2013). 11

12 De råd som ges i kontakten med Stödlinjen skiljer sig beroende på om man själv har spelproblem eller om man ringer om någon annans spelande. Råden till spelare kretsar runt: Självbegränsande åtgärder, så som självavstängning eller installation av spelblock Att hantera spelsug och tankar på spel Att hantera ekonomin Att hitta alternativa spelfria aktiviteter Hänvisning till vård och/eller självhjälpsgrupper Råden till anhöriga kretsar runt: Hur man kommunicerar på ett mer effektivt sätt Att hantera ekonomin Att uppmuntra alternativa spelfria aktiviteter hos den som spelar Att ta hand om sig själv Hänvisning till anhörigstöd och/eller självhjälpsgrupper Information och rådgivning på andra språk Stödlinjen erbjuder information om problem med spel om pengar och vilken hjälp som finns att få på 15 språk via webbplatsen. Rådgivning via tolk erbjuds på 100 språk/dialekter. Tolksamtal bokas in i förväg. Hänvisning En del av Stödlinjens arbete är att hänvisa personer med spelproblem och deras anhöriga/närstående till externa hjälpinsatser. För att kunna göra det så effektivt som möjligt har Stödlinjen ett register över tillgängliga hjälpinsatser i kommunal, landstings och privat regi. Detta register uppdateras löpande för att kunna ge så bra hänvisningar som möjligt. Stödlinjen hänvisar bland annat, utan inbördes rangordning, till olika behandlingsalternativ i öppenvård, kamratföreningar och budget- och skuldrådgivning. I dagsläget erbjuder cirka 10 % av kommunerna erbjuder vård enligt evidensbaserade metoder. 3 av 21 landsting erbjuder vård för spelberoende. En tendens som kan skönjas är att kommunerna överlåter ansvaret för behandling av personer med spelproblem till landstingen i och med att spelberoende klassas som ett beroendetillstånd i Diagnostic and statistical manual of mental disorders (2013). 12

13 Stödlinjen 2013 Här redovisas den verksamhet som bedrivits under 2013 och årets inkommande kontakter. Tjänster Stödlinjen erbjuder råd och stöd via telefon, chatt, sms och e-post. Under vardagar har telefon- och chattservicen varit öppen mellan Dag före helgdag har telefon- och chattservicen varit öppen mellan E-post och Sms har besvarats inom 24 timmar på vardagar och nästkommande vardag gällande meddelanden inkomna under helgtid. Stödlinjens webbplats har löpande uppdaterats för att erbjuda så aktuell information som möjligt för de som besöker den. Självhjälpsmaterial som vänder sig till både spelare och anhöriga har erbjudits via Stödlinjens webbplats. Under året har ett utökat självtest med självhjälpsmoduler utvecklats och driftsatts. Programmet består av en del där besökaren skattar sina spelvanor och får anpassad återkoppling beroende på nivå av spelproblem. Programmets andra del består av självhjälpsmoduler där målet är att öka användarens motivation till att göra en förändring av sina spelvanor. Programmet hittas på https://www.stodlinjen.se/motivatorn. Bemanning Stödlinjen har under 2013 bemannats med 8 rådgivare som arbetar i olika omfattning. Rådgivarna är folkhälsovetare, psykologkandidater och beteendevetare. Alla rådgivare har fått intern utbildning i orsaker till och behandling av spelmissberoende. De har också fått utbildning och kontinuerlig handledning i MI av MI-utbildare som är certifierade av Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT). Kvalitetssäkring För att utvärdera och säkerställa huruvida personalen i Stödlinjen bedriver samtal i MI-anda skickas samtal in för kodning till Motivational Interviewing Coding Laboratory, MIClab, vid Karolinska institutet. MIClab är Europas enda kodningslaboratorium för motiverande samtal. Samtalen bedöms bland annat utifrån de relationella variablerna empati och samarbete samt de tekniska variablerna autonomistöd och locka fram förändringsprat. Feedback lämnas till rådgivarna i vilken utsträckning samtalet kan sägas vara i MI-anda. Genom att kontinuerligt sända samtal till MIClabs för kodning och återkoppla feedbacken i MI-handledning säkerställs att samtalen i Stödlinjen förs i MI-anda. Kommunikation och seminarier 13

14 Under året har representant från Stödlinjen deltagit i den internationella tankesmedjan, som hölls i Melbourne i mars 2013, där forskare och praktiker träffas och diskuterar olika aspekter av spelberoendeproblematik. Stödlinjen har också initierat samarbete med den australiensiska hjälplinjen the Turningpoint. Stödlinjen har också presenterat verksamheten vid Spelbranschens etiska råds årsmöte i april 2013, vid nätverksmötet för spelberoendebehandlare och vid Föreningsseminariet i Göteborg den 14 december Vidare har representant från Stödlinjen under året blivit intervjuad av Mitt i tidningarna i Stockholm, Häslingebladet och Radio Sweden. Metodutveckling Ett koncept för ett självtest med självhjälpsmoduler tagits fram. Programmet bygger på den transteoretiska modellen, TTM. Enligt TTM går den som gör en beteendeförändring genomgår ett antal faser innan en bestående förändring kommit till stånd. Det motivationshöjande programmet, som består av ett antal olika moduler, rekommenderar nästa steg att ta beroende på i vilken förändringsfas den som genomgår programmet bedöms befinna sig i. Programmet finns tillgängligt via Stödlinjens webbplats, https://www.stodlinjen.se/motivatorn. 14

15 Inkommande kontakter I detta stycke redovisas de inkommande kontakter Stödlinjen haft under Först presenteras telefonkontakter och sedan chatt, e-post och Sms-kontakter. Stycket avslutas med en diskussion om årets inkommande kontakter. 15

16 Inkommande samtal Under 2013 inkom samtal till Stödlinjen varav under öppettiderna. Av dessa besvarades stycken av Stödlinjens personal. Figur 1 beskriver inkommande samtal under Inkomna samtal: 8 141st. Samtal utanför öppettider: st. Inkomna samtal under öppettid: st. Pålagda samtal: st. Besvarade samtal: st. Lyssnar på förinspelad information: 420 st. Inkommande Figur 1. Inkommande samtal under samtal 2012 under Under 2013 inkom sammanlagt samtal vilket är en minskning med 502 samtal jämfört med föregående år. Det inkom 5981 samtal under öppettid vilket är en minskning med 819 samtal jämfört med föregående år. Det besvarades 213 stycken färre samtal under 2013 jämfört med Tabell 1. Inkommande samtal Inkomna samtal (totalt) Inkomna samtal under öppettid Besvarade samtal Samtalsdatabasen Den information som framkommer i samtalen till Stödlinjen registreras i en databas. Detta görs för att kunna förmedla mer tillförlitlig information om de grupper som tar kontakt, för att upptäcka trender i spelande samt för att kunna utveckla de tjänster som Stödlinjen erbjuder. Eftersom den inringande till stor del 16

17 styr samtalets riktning och innehåll framkommer olika sorters information i de olika samtalen. Detta leder till stora variationer i de data som registreras. I det här avsnittet presenteras den information som framkommit under dessa samtal med särskilt fokus på variabler som rör spelaren och den anhöriga samt de negativa konsekvenser som spelandet leder till. En andel av samtalen berör även datorspelande. Avslutningsvis diskuteras informationen i samtalen. Det övergripande syftet med informationsinsamlandet kring samtalen är att är att jämföra insamlat data från år till år för att i förlängningen även kunna urskilja trender för den grupp som kontaktar Stödlinjen. Ett annat syfte är att följa och upptäcka trender rörande spel för att snabbt kunna generera kunskap som kan komma att beaktas av spelbolag och myndigheter i deras arbete med att minimera skadeverkningar av spelandet. Datakvalitet Registreringen i databasen bygger i första hand på explicit uttalad information från den som har kontaktat Stödlinjen. Frågor om till exempel huruvida spelandet har påverkat det psykiska måendet eller om det har inneburit försämrade relationer till anhöriga har i viss mån varit beroende av rådgivarens kvalitativa bedömning. Dessutom är informationen som har framkommit i samtalen ofta mer diffus än de formulerade svarsalternativen i databasen. Exempelvis är databasen utformad för att besvara den exakta storleken på en persons spelrelaterade skuld medan informationen i samtalen sällan berör exakta summor. Vissa registreringar har helt och hållet byggt på rådgivarens bedömning, exempelvis på frågan om kön på den som kontaktar Stödlinjen. Vid kontakt med Stödlinjen är man anonym, vilket innebär att rådgivarna inte nödvändigtvis vet om den som kontaktar Stödlinjen gör det för första gången eller har gjort det tidigare. Dessutom kan både den som själv spelar och anhöriga kontakta Stödlinjen och lämna information om samma person, vilket då registreras som två olika personer i databasen. Därför är det troligt att en del registrerade svar har inkommit från samma individ eller via anhöriga vid flera olika tillfällen. Databasen ger heller inte möjlighet att svara på varför en uppgift inte är registrerad. Därmed går det inte att kontrollera om uteblivna registreringar beror på att en person fått en fråga men inte svarat på den eller om frågan inte har berörts i samtalet. Begränsningar i underlaget Vissa frågor har en högre svarsfrekvens än andra, exempelvis att antalet registrerade svar är högre på kön än på sömnvanor. En fråga med hög svarsfrekvens i jämförelse med det totala antalet individer i den specifika gruppen som ringer Stödlinjen ger ett bättre underlag till att uttala sig om hur det ser ut för hela gruppen. Få registreringar i en fråga leder till osäkerhet runt hur man ska se på registrerade data. Det behöver ju inte vara så att bara för att en fråga inte kommer upp i så många samtal så är den inte relevant för spelare och anhöriga. Detta går 17

18 dock inte att veta eftersom alla inte får chansen att besvara en fråga med ett specifikt innehåll. Eftersom antalet registrerade svar varierar på de 95 frågorna kan inte heller bastalen vara desamma. Detta innebär att procentberäkningarna i de flesta tabeller bygger på antalet samtal där information kring den rådande frågeställningen framkommit. Övergripande information om de registrerade samtalen Vem har ringt? De som ringer till Stödlinjen och berör spelrelaterade frågor kan delas in i fem huvudkategorier: spelare, anhöriga/vänner, övriga, andra problem och felringningar. De två grupper som står för majoriteten av samtalen under 2013 är personer som själva har spelproblem, 35 %, och anhöriga, 31 %. Tabell 2 redovisar vilka som hört av sig till Stödlinjen. Tabell 2. Samtal fördelade på de som ringer, (n=1 922) 2012 (n=2 291) 2011 (n=2 366) Antal Andel Antal Andel Antal Andel Spelare/f.d. spelare Anhöriga/vänner Övriga a Andra problem Felringningar a Professionella samt intresserade, t.ex. socialtjänst, psykiatri, arbetsgivare, studerande. b Andra problem, t.ex. datorspelande, aktier, shopping, sex). 18

19 Vad vet vi om spelaren? I detta avsnitt redovisas de registreringar som gjorts på personer som uppger att de själva spelar. Kön Män är i majoritet (84 %) bland de spelare som har kontaktat Stödlinjen under I de samtal med anhöriga/vänner som nämner kön på spelaren uppger i 84 % av fallen att spelaren är en man. Tabell 3. Spelarens (bedömda) kön i procentandelar, Kön 2013 (n=672) 2012 (n=879) 2011 (n=891) Man Kvinna Tabell 4. Spelarens kön enligt anhöriga som ringer i procentandelar, Kön 2013 (n=537) 2012 (n=574) 2011 (n=601) Man Kvinna Ålder Uppgifter gällande spelarens ålder lämnas av spelaren själv eller av den anhöriga som tar kontakt. Ålderskategorin år är mest representerad bland spelarna under Samma grupp, år, är även mest representerad i de fall där den anhörige angivit ålder på den som spelar. Noterbart är att det skett en viss ökning av spelare mellan år under det senaste året. För detaljerad information se Tabell 5 och Tabell 6. Tabell 5. Spelarens åldersintervall i andelar,

20 (n=255) (n=636) (n=648) Under 15 år 0,4 (1 st) år 0,4 (1 st) 0,3 0, år , år , år , år 7, , år 7, , år 6 0,4 3,4 Över 74 år 0,4 0,1 0,2 20

21 Tabell 6. Spelarens åldersintervall enligt anhöriga, procentandelar (n=198) 2012 (n=400) 2011 (n=407) Under 15 år 0,5 0,5 0, år år år år år år år Över 74 år 3 0,3 0,7 Sysselsättning En majoritet (57 %) av de som kontaktar Stödlinjen om egna spelproblem uppger att de yrkesarbetar på heltid. Vidare uppger 18 % att de är arbetslösa och 7 % att de är sjukskrivna. Se Tabell 7 för fullständig information. 21

22 Tabell 7. Typ av sysselsättning i procentandelar, (n=324) 2012 (n=530) Yrkesarbetar heltid 57 a 56 a Arbetslös heltid 18 b 10 b Sjukskriven heltid >3mån 7 cd 16 cd Studerar heltid 6 5 Yrkesarbetar deltid 6 3 Egen företagare 1 2 Ålderspensionär 3 5 Föräldraledig heltid 0,6 0,1 e Annat 1 2 a Fast och tidsbegränsat anställd. b Arbetslösa exklusive heltidsstuderande. c Varit sjukskriven i tre månader eller mer. d Personer som är sjukskrivna samt sjukpensionärer. e Andelen är inklusive personer som är tjänstlediga på heltid. 22

23 Problemspelande I Tabell 8 visas statistik för huvudsakligt problemspel, i de samtal där detta framkommit. De tre vanligaste spelformerna är i fallande ordning: automater, kasinospel och poker. Vegas, casinospel på internet och poker på internet står tillsammans för 56 % av de spelformer som uppges som problematiska. 23

24 Tabell 8. Huvudsakligt problemspel fördelade på spelformer angivet i andelar, (n=407) 2012 (n=600) Automater: Vegas Internet Casino Cosmopol Illegal , ,7 0,3 Poker: Internet Casino Cosmopol Klubb 17 0, Kasinospel: Internet Restaurang Casino Cosmopol Klubb ,1 Hästspel: Internet Spelombud även livespel a Bana 3 3 0, Sportspel: Internet även livespel a Spelombud även livespel a

25 Bingo: Internet Hallbingo 2,5 1,25 2 0,5 Övriga: T.ex. skraplotter eller Keno 2,5 1,4 a Man kan välja både kategorin separat samt tillsammans med ett annat spelformat. Personen har dock alltid uppgett spelformen i vilken den är angiven. Konsekvenser för spelaren Konsekvenser på ekonomin Av de 490 personer som berättat om sin ekonomiska situation uppgav 9 % att den var god, 41 % att den var dålig men under kontroll och 50 % angav att den var dålig och ej under kontroll. Konsekvenser för hälsan Av de 672 spelare som ringt till Stödlinjen under 2013 har 250 personer uppgett hur de uppfattar sin psykiska hälsa. 2 % uppgav att den var god, 9 % att den varken var bra eller dålig och 88 % uppgav att den psykiska hälsan var dålig. 81 spelare har uppgett hur de uppfattar sin fysiska hälsa. 14 % uppgav att den fysiska hälsan är god, 41 % att den varken är bra eller dålig och 46 % uppgav att den fysiska hälsan är dålig. Konsekvenser för relationer I Tabell 9 redovisas de svar som angivits rörande spelarnas relationer. Det är möjligt att ange flera svarsalternativ vilket innebär att bastalet är baserat på det totala antalet svar inom kategorin. En försämrad relation till sin partner och till anhöriga och vänner har varit de vanligaste förekommande konsekvenserna under

26 Tabell 9. Sociala konsekvenser av spelandet i antal svar samt procentandelar, flera svarsalternativ, (n=281) 2012 (n=586) Antal Andel Antal Andel Försämrad relation till partner Försämrad relation till anhöriga och vänner Försämrad relation till barn Minskat umgänge Separation eller hot om Socialt isolerad p.g.a. spel Ingen påverkan Övriga konsekvenser I tabellerna visas övriga konsekvenser relaterande till den ekonomiska, sociala och hälsomässiga situationen för spelare. Som det redan beskrivits i inledningen bygger underlaget på den information som framkommit i de enskilda samtalen. De konsekvenser som renderat störst svarsunderlag är ekonomiska konsekvenser samt olika bostadsproblem. För vissa kategorier såsom brott och sömn kan man ange flera svarsalternativ. Detta innebär att samma person kan ha beskrivit fler än en. Procentberäkningarna anger hur stor andel som angivit en viss konsekvens sett till det totala antalet konsekvenser inom den aktuella kategorin. Tabell 10. Ekonomiska konsekvenser som spelare uppger på grund av spelandet, antal svar samt andelar,

27 Antal Andel Antal Andel Spelrelaterad skuld: n=70 n=165 Ingen spelrelaterad skuld Spelrelaterad skuld, kr Spelrelaterad skuld, > kr , , ,5 Spelaren vet inte ,9 Övriga ekonomiska konsekvenser a : Betalningsanmärknin g eller hot om Inställda aktiviteter för familjen Inställda inköp som drabbar familjen Personlig konkurs eller hot om Spelat bort egen firma eller hot om n=98 n= Inställt läkarbesök Inställt tandläkarbesök Skulder till spelombud Brott a : n=27 n=74 Stöld från anhörig Annan stöld Bedrägeri/förfalskni ng

28 Annat brott Förskingring a Den övergripande kategorin har flera svarsalternativ. Tabell 11. Sociala konsekvenser som spelare uppger uppstår på grund av spelandet, antal svar samt andelar, Antal Andel Antal Andel Bostad: n=90 n=149 Bostadsproblem b Ingen påverkan Jobb/studier a : n=66 n=183 Ingen påverkan Missköter jobb eller studier Sjukskriven Förlorat/riskerar arbete/utbildningsplats a Den övergripande kategorin har flera svarsalternativ b Risk att förlora bostad, hindrat byte till bättre bostad, bostadslös samt tvingats flytta till sämre bostad. 28

29 Tabell 12. Hälsomässiga konsekvenser som spelare uppger på grund av spelandet, totalt antal svar samt andelar på övergripande kategori, Antal Andel Antal Andel Sömn: n=42 n=135 Sömnsvårigheter p.g.a. stress/oro Sömnbrist p.g.a. spelande Ingen påverkan Fysisk aktivitet: n=41 n=118 Minskat Upphört Ingen påverkan Övrigt a : n=37 n=111 Självmordstankar Alkohol- /drogmissbruk 5 19 Självmordsförsök 4 12 a Den övergripande kategorin har flera svarsalternativ. Vad vet vi om anhöriga? Anhöriga som ringer Under 2013 kontaktade 600 anhöriga till spelare Stödlinjen, det utgör 31 % av de inkommande samtalen. En klar majoritet var kvinnor (72 %). Tabell 15 visar att den största andelen av de anhöriga som ringer antingen är föräldrar eller partners/före detta partners till den som spelar. 29

30 Tabell 13. Tabell 14. Anhörigas kön i procentandelar, Kön 2013 (n=568) 2012 (n=591) 2011 (n=602) Kvinna Man Tabell 15. Anhöriga som har ringt till Stödlinjen i andelar, (n=600) 2012 (n=576) Partner/f.d. partner Föräldrar Syskon Vän/bekant 9 5 Barn 7 7 Annan släkting 5 11 Anhörigas situation I samtalen med anhöriga framkommer inte bara information om vilka konsekvenser de anhöriga upplevt i samband med spelandet, utan även uppgifter som till exempel hur länge den anhöriga vetat om att spelandet pågått och vad man önskar för hjälp. Dessa uppgifter kan möjligtvis ge en indikation på hur de anhöriga upplever sin situation samt hur konsekvenser ser ut för dem. De flesta anhöriga som tar kontakt med Stödlinjen, har vetat om spelandet i mer än ett års tid. 30

31 Tabell 16. Hur länge den anhöriga anat/vetat om ett problematiskt spelande, i procentandelar, (n=268) (n=406) Osäker 9 4 Anat sedan: <1 mån <6 mån 6-12 mån >1 år Vetat sedan: <1 mån <6 mån 6-12 mån >1 år Att spelaren själv berättar eller att det på något sätt blivit brist på pengar är de vanligaste svarsalternativen rörande hur de anhöriga förstod att spelandet blivit ett problem. För fullständig beskrivning, se Tabell

32 Tabell 17. Hur den anhöriga fick veta/blev misstänksam om spelproblemen, antal svar per underkategori samt andelar av totalt antal svar på övergripande kategori, (n=276) 2012 (n=567) Antal Andel Antal Andel Brist på pengar Spelaren berättade Någon annan berättade Kravbrev Hittat spelkvitton Konsekvenser för anhöriga Ekonomiska konsekvenser för anhöriga Att löpande har bidragit till spelarens försörjning (27 %) eller att ha lånat ut pengar till spelaren (29 %) är de vanligaste ekonomiska konsekvenser som anhöriga anger, se Tabell 18. Vidare anger 41 % av de anhöriga att de har svårt att betala räkningar och 46 % att den ekonomiska situationen lett till inställda aktiviteter eller inköp, se Tabell

33 Tabell 18. Anhörigas ekonomiska konsekvenser, antal personer som angett specifikt alternativ samt procentandelar av totalt antal svar på övergripande kategori, (n=286) 2012 (n=599) Antal Andel Antal Andel Bidragit löpande till spelarens försörjning Lånat ut sparpengar Bestulen på pengar/ägodelar Tagit lån till spelskulder Tagit lån till spelarens utgifter Borgat för lån Spelaren lånat i mitt namn Ingen påverkan I Tabell 19 visas övriga konsekvenser för de anhörigas ekonomiska situation, det är mest typiskt att anhöriga anger att de har svårt att betala räkningar och behöver ge avkall på annat på grund av den försämrade ekonomiska situation som skapats av den anhörigas spelande. 33

34 Tabell 19. Anhörigas ekonomiska problem, antal som angivit specifikt alternativ samt procentandelar av totalt antal svar på övergripande kategori, (n=46) 2012 (n=108) Antal Andel Antal Andel Svårt att betala räkningar Inställda aktiviteter/inköp/reparationer Betalningsanmärkning Inställt tandläkar-/läkarbesök Hälsomässiga konsekvenser för anhöriga Av de 60 anhöriga som bedömde sin fysiska hälsa uppgav 42 % att den var bra, 42 % att den var varken bra eller dålig och 16 % att den fysiska hälsan var dålig. Gällande den psykiska hälsan gjorde 175 anhöriga en sådan bedömning. 6 % uppgav att den psykiska hälsa var god, 18 % att den varken var bra eller dålig och 74 % uppgav att den psykiska hälsan var dålig. Vidare har ett antal anhöriga uppgett att de utsatts för psykisk, 4 st., eller fysisk misshandel, 4 st., av den som spelar. Sociala konsekvenser för anhöriga De anhöriga beskriver också i hög grad de sociala konsekvenser som uppkommer i samband med spelandet. Dessa konsekvenser visas i Tabell 20. De mest frekvent förkommande konsekvenserna för relationerna handlar det om att den anhöriga upplever en bristande tillit och att det blir konflikter och irritation gentemot den som spelar. Det är, som vid andra områden som rör konsekvenser, vanligt att de anhöriga uppger flera alternativ av konsekvenser av spelandet under ett telefonsamtal, procentandelarna ger en indikation om hur stor andel av de som berör ämnet drabbas av vissa specifika konsekvenser. 34

SAMM ANF ATTNING... 5 SUMMARY... 6. Vad är Stödlinjen?... 7. Stödlinjens uppdrag... 7. Stödlinjens arbetssätt... 7. Tjänster... 8. Bemanning...

SAMM ANF ATTNING... 5 SUMMARY... 6. Vad är Stödlinjen?... 7. Stödlinjens uppdrag... 7. Stödlinjens arbetssätt... 7. Tjänster... 8. Bemanning... Stödlinjen 2012 S T Ö DLINJEN 2012 3 Innehåll SAMM ANF ATTNING... 5 SUMMARY... 6 INLEDNING... 7 Vad är Stödlinjen?... 7 Stödlinjens uppdrag... 7 Stödlinjens arbetssätt... 7 STÖDLINJEN 2012... 8 Tjänster...

Läs mer

Stödlinjens tertialrapport 1 januari 30 april 2016

Stödlinjens tertialrapport 1 januari 30 april 2016 Stödlinjens tertialrapport 1 januari 3 april 1 Sammanfattning Under perioden 1/1-3/4 kontaktades Stödlinjen av totalt 981 personer, varav 69 via telefonsamtal (62%), 254 via chattar (26%) och 118 via e-

Läs mer

Stödlinjens tertialrapport 1 maj 31 augusti 2016

Stödlinjens tertialrapport 1 maj 31 augusti 2016 Stödlinjens tertialrapport 1 maj 31 augusti 216 1 Sammanfattning Under perioden 1/5-31/8 216 inkom totalt 887 kontakter till Stödlinjen, varav 484 var via telefonsamtal (55%) 234 via chattar (26%) och

Läs mer

Statistik för Stödlinjen 1/1-30/4 2015

Statistik för Stödlinjen 1/1-30/4 2015 Statistik för Stödlinjen 1/1- /4 21 1 Sammanfattning Under perioden 1/1- /4 inkom 6 spelrelaterade samtal, 188 chattar och 9 e- brev till Stödlinjen. I telefonsamtalen är gruppen 18-44 år mest representerad

Läs mer

Stödlinjen för spelare och anhöriga

Stödlinjen för spelare och anhöriga Stödlinjen för spelare och anhöriga Årsrapport 215 Innehåll Sammanfattning... 4 Summary... 5 Inledning... 6 Rapportens upplägg... 6 Behandling av spelproblem aktuell forskning... 6 Telefonstöd... 7 Hinder

Läs mer

Stödlinjen årsrapport 2014

Stödlinjen årsrapport 2014 Stödlinjen årsrapport 2014 Stödlinjen årsrapport 2014 Innehåll Sammanfattning... 5 Summary... 6 Inledning... 7 Rapportens upplägg... 7 Del 1... 8 Begreppslista... 8 Behandling av spelproblem... 8 Telefonstöd...

Läs mer

Årsrapport Stödlinjen 2009

Årsrapport Stödlinjen 2009 Årsrapport Stödlinjen 2009 www.fhi.se A 2010:09 A 2010:09 ISSN: 1653-0802 ISBN: 978-91-7257-708-4 ÅRSRAPPORT STÖDLINJEN 2009 3 Innehåll INNEHÅLL... 3 FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING... 6 INLEDNING... 7 Vad

Läs mer

www.fhi.se A 2011:03 Årsrapport Stödlinjen 2010

www.fhi.se A 2011:03 Årsrapport Stödlinjen 2010 www.fhi.se A 2011:03 Årsrapport Stödlinjen 2010 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2011:03 ISSN: 1653-0802 ISBN PRINT: 978-91-7257-795-4 ISBN PDF: 978-91-7257-796-1 TRYCK: STRÖMBERG, STOCKHOLM, 2011 Å R S R A

Läs mer

KUNSSKAPSSTÖD FÖR ATT FÖREBYGGA SPELPROBLEM. Spel om pengar är en folkhälsofråga

KUNSSKAPSSTÖD FÖR ATT FÖREBYGGA SPELPROBLEM. Spel om pengar är en folkhälsofråga KUNSSKAPSSTÖD FÖR ATT FÖREBYGGA SPELPROBLEM Spel om pengar är en folkhälsofråga Om broschyren Broschyrens syfte är att visa behovet av att förebygga problem med spel om pengar. Detta genom att ge en överblick

Läs mer

Vem får problem med spel?

Vem får problem med spel? Vem får problem med spel? Resultat från SWELOGS befolkningsstudie om spel och hälsa 2008/09 Ulla Romild, Statens Folkhälsoinstitut RFMA:s konferens om Spel och Spelmissbruk Huddinge, 2 februari år 2011

Läs mer

Spel om pengar ett folkhälsoproblem

Spel om pengar ett folkhälsoproblem Spel om pengar ett folkhälsoproblem Om Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten är en myndighet som verkar för en god folkhälsa. I vårt arbete ska särskild vikt fästas vid de grupper i vårt samhälle som

Läs mer

Stödlinjen för spelare och anhöriga. Årsrapport 2016

Stödlinjen för spelare och anhöriga. Årsrapport 2016 Stödlinjen för spelare och anhöriga Årsrapport 216 Centrum för psykiatriforskning Norra Stationsgatan 69, SE-113 64 Stockholm www.psykiatriforskning.se, www.stodlinjen.se Innehåll Sammanfattning... 4 English

Läs mer

Årsrapport från Stödlinjen

Årsrapport från Stödlinjen Årsrapport från Stödlinjen Januari december 2008 www.fhi.se A 2009:03 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2009:03 ISSN: 1653-0802 ISBN: 978-91-7257-613-1 FÖRFATTARE: BIRGITTA ENMARK, STÖDLINJEN / ASSISSA CONSULTANCY

Läs mer

Förebyggande insatser mot spelproblem i Sveriges kommuner

Förebyggande insatser mot spelproblem i Sveriges kommuner JUNI 2016 Förebyggande insatser mot spelproblem i Sveriges kommuner Resultat från en kartläggning av kommunernas arbete 2015 Under 2015 gjorde Folkhälsomyndigheten en webbenkät i samråd med Sveriges Kommuner

Läs mer

Årsrapport Stödlinjen 2011

Årsrapport Stödlinjen 2011 Årsrapport Stödlinjen 2011 www.fhi.se A 2012:04 A 2012:04 ISSN 1653-0802 ISBN (PRINT) 978-91-7521-050-6 ISBN (PDF) 978-91-7521-049-0 STÖDLINJEN 2011 3 Innehåll FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING... 6 Stödlinjen

Läs mer

ASI och Ubåt - ett system för att beskriva problemprofiler och utvärdera insatser i missbruksvård

ASI och Ubåt - ett system för att beskriva problemprofiler och utvärdera insatser i missbruksvård ASI och Ubåt - ett system för att beskriva problemprofiler och utvärdera insatser i missbruksvård Bakgrund Forskningsprojektet Referensmaterial till ASI samlade in data från 50 enheter 2005-2008. Databasen

Läs mer

Spelproblem finns och går att åtgärda!

Spelproblem finns och går att åtgärda! Spelproblem finns och går att åtgärda! STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2011 ISBN 978-91-7257-888-3 (pdf) ISBN 978-91-7257-889-0 (print) OMSLAGSFOTO: matton.se GRAFISK PRODUKTION: AB Typoform TRYCK:

Läs mer

ALKOHOLLINJEN ÅRSRAPPORT

ALKOHOLLINJEN ÅRSRAPPORT ALKOHOLLINJEN ÅRSRAPPORT 2015 Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin Box 1497, 171 29 Solna ces@sll.se Alkohollinjen årsrapport 2015 Stockholm juni 2016 Årsrappporten kan laddas ned från Folkhälsoguiden

Läs mer

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Spelansvar svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Svenska Spel 2008 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 6 2. Spelansvar... 9 3. Överskottet från spelande hos

Läs mer

SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128

SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128 SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128 1. Presentation av Spelberoendes riksförbund och föreningarna. 2. Inledning 3. Förbundets svar på frågan: Är spelarkontot ett nödvändigt krav för verkställighet

Läs mer

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje?

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje? Utbildningskontoret Åke Martinsson 2009-10-19 Förekommer spel om pengar på i Södertälje? Rapport av resultat från webbenkät 2009-09. På uppdrag av Utbildningsnämnden genomfördes en kartläggning med fokus

Läs mer

FORUM SPEL. Regionalt kunskapscentrum för prevention och intervention vid spelberoende. Utvecklar och utvärderar behandlingsmetoder

FORUM SPEL. Regionalt kunskapscentrum för prevention och intervention vid spelberoende. Utvecklar och utvärderar behandlingsmetoder FORUM SPEL Regionalt kunskapscentrum för prevention och intervention vid spelberoende Utvecklar och utvärderar behandlingsmetoder Bedriver kunskapsutveckling kring prevention, risk och skyddsfaktorer Pågående

Läs mer

Spelproblem varför förebygga och hur? Förebygg.nu 11 november 2015, Göteborg Jessika Svensson, utredare Folkhälsomyndigheten

Spelproblem varför förebygga och hur? Förebygg.nu 11 november 2015, Göteborg Jessika Svensson, utredare Folkhälsomyndigheten Spelproblem varför förebygga och hur? Förebygg.nu 11 november 2015, Göteborg Jessika Svensson, utredare Folkhälsomyndigheten Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel. Målet för samhällets insatser är

Läs mer

Evidensbaserade psykologiska behandlingsmetoder för spelberoende (vad predicerar behandlingsutfall)

Evidensbaserade psykologiska behandlingsmetoder för spelberoende (vad predicerar behandlingsutfall) Evidensbaserade psykologiska behandlingsmetoder för spelberoende (vad predicerar behandlingsutfall) Henrik Josephson Psykolog och doktorand Centrum för psykiatriforskning Innehåll Spelberoende liknar substansberoende

Läs mer

Folkhälsomyndighetens kontor finns i Solna och Östersund och vi är knappt 500 anställda. Vi är 6 utredare som arbetar med spelfrågor och 5

Folkhälsomyndighetens kontor finns i Solna och Östersund och vi är knappt 500 anställda. Vi är 6 utredare som arbetar med spelfrågor och 5 1 2 Folkhälsomyndigheten bildades 1 januari 2014 genom att Statens folkhälsoinstitut, Smittskyddsinstitutet och delar av Socialstyrelsen gick samman till en myndighet. Folkhälsomyndigheten är en nationell

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Enligt preliminära och uppskattade uppgifter beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt drygt 42 miljarder kronor. Det är en ökning

Läs mer

Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009

Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009 Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009 Intervjuerna utförda under hösten 2009 av Lena Jonsson Det är just det att jag inser, att även om jag skulle vinna alla pengar

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser en befolkningsstudie 2012 Susanna Dellans Lennarth Johansson Dagens presentation Bakgrund Omsorgens omfattning Omsorgens riktningar Omsorgens

Läs mer

Motiverande Samtal vid spelproblem

Motiverande Samtal vid spelproblem 1) Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 2) Motivationsforum 3) BABkonsult Motiverande Samtal vid spelproblem Lars Forsberg1) Kerstin Forsberg2) Erik Knifström3) Brad W. Lundahl,

Läs mer

Resultat av enkäten om datorvanor och spelande

Resultat av enkäten om datorvanor och spelande Resultat av enkäten om datorvanor och spelande Mellan den 4:e juli 2012 och 10:e mars 2013 har 312 personer svarat på den enkät som vi på GameOver haft uppe hemsidan. Ett stort tack till alla er som bidragit

Läs mer

MI med ungdomar. Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog www.barbroivarsson.se

MI med ungdomar. Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog www.barbroivarsson.se MI med ungdomar William R Miller & Stephen Rollnick, Motivational Interviewing Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog www.barbroivarsson.se Hemsidor om MI www.fhi.se/mi www.somra.se www.somt.se www.motivationalinterview.net

Läs mer

UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA

UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA SCB Hej! Du är en av 21 000 personer i Sverige som har blivit slumpmässigt utvald för en undersökning om spel och hälsa. Folkhälsomyndigheten genomför studien för att ta

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av 15-metodutbildningar 2012-2015

Sammanställning av utvärdering av 15-metodutbildningar 2012-2015 Sammanställning av utvärdering av 15-metodutbildningar 2012-2015 TIA-projektet, 2015 Bakgrund Regeringen beviljade projektmedel till Stiftelsen Arbetslivsforum för att Sveriges Företagshälsor i samverkan

Läs mer

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 Jag heter Meta Persdotter och tog över ansvaret för Svenska Spel den 1 februari i år. Jag kommer att berätta om de viktigaste händelserna

Läs mer

Remiss avseende Promemoria Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48)

Remiss avseende Promemoria Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48) SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Söderbaum Monica 2015-11-19 SCN-2015-0333 Socialnämnden Remiss avseende Promemoria Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48) Förslag till

Läs mer

Evidensbaserad psykologisk behandling vid spelberoende

Evidensbaserad psykologisk behandling vid spelberoende Evidensbaserad psykologisk behandling vid spelberoende Henrik Josephson Psykolog Forum, CPF, Karolinska institutet henrik.josephson@ki.se 1 Innehåll Spelberoende liknar substansberoende: Likartad behandling

Läs mer

Brukarundersökning på Alkoholpolikliniken 2012

Brukarundersökning på Alkoholpolikliniken 2012 2012-10-01 Brukarundersökning på Alkoholpolikliniken 2012 Avd. för verksamhetsutveckling Socialförvaltningen Adress Box 834, 391 28 Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel 0480-45 00 00 vx britt.kronberg@kalmar.se

Läs mer

När du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt

När du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt När du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt Behöver du någon att prata med? Letar du efter stöd och hjälp? Professionellt Anonymt Kostnadsfritt En svår livssituation kan vara svår att hantera på

Läs mer

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12)

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12) Psykiska besvär Enligt flera undersökningar har det psykiska välbefinnandet försämrats sedan 198-talet. Under 199-talet ökade andelen med psykiska besvär fram till i början av -talet. Ökningen var mer

Läs mer

Förebygga spelproblem Varför? Hur? Vem?

Förebygga spelproblem Varför? Hur? Vem? Förebygga spelproblem Varför? Hur? Vem? Jessika Svensson Drogfokus 20 oktober 2016 Folkhälsomyndighetens uppdrag på området spel om pengar 2016 Regeringsuppdrag att genomföra insatser för att förebygga

Läs mer

ASI och Ubåt - ett system för att följa upp och utvärdera insatser i missbruksvård

ASI och Ubåt - ett system för att följa upp och utvärdera insatser i missbruksvård ASI och Ubåt - ett system för att följa upp och utvärdera insatser i missbruksvård Bakgrund Forskningsprojektet Referensmaterial till ASI samlade in data från 50 enheter 2005-2008. Databasen ASI08, med

Läs mer

MI med ungdomar. Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog www.barbroivarsson.se

MI med ungdomar. Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog www.barbroivarsson.se MI med ungdomar William R Miller & Stephen Rollnick, Motivational Interviewing Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog www.barbroivarsson.se Hemsidor om MI www.fhi.se/mi www.somra.se www.somt.se www.motivationalinterview.net

Läs mer

UTVECKLING AV FÖREBYGGANDE METODER AV SPELPROBLEM. Jessika Svensson, Folkhälsomyndigheten

UTVECKLING AV FÖREBYGGANDE METODER AV SPELPROBLEM. Jessika Svensson, Folkhälsomyndigheten UTVECKLING AV FÖREBYGGANDE METODER AV SPELPROBLEM Jessika Svensson, Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten Verkar för likvärdiga förutsättningar för god hälsa genom att: följa befolkningens hälsoläge

Läs mer

Politikermöten September 2009

Politikermöten September 2009 Politikermöten September 2009 Hjälplinjens verksamhet Vi erbjuder alla i Sverige, tidigt och lättillgängligt stöd vid psykisk kris och svåra livssituationer Professionellt Anonymt Kostnadsfritt 2009-11-09

Läs mer

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA 16-20 ÅR Halvårsrapport januari 2014 Datum: 2014-01-20 Sammanställt av: Lilian Lama, Uppföljningsansvarig Innehållsförteckning 1 Det kommunala informationsansvaret

Läs mer

Presentation vid Akans seminarium om förebyggningsverktyget Jeg spiller, Oslo, 31 maj, 2016 Per Binde, docent i socialantropologi

Presentation vid Akans seminarium om förebyggningsverktyget Jeg spiller, Oslo, 31 maj, 2016 Per Binde, docent i socialantropologi Presentation vid Akans seminarium om förebyggningsverktyget Jeg spiller, Oslo, 31 maj, 2016 Per Binde, docent i socialantropologi Studien Mål: utforska spelrelaterad förskingring och liknande brott inom

Läs mer

Samtalsmetodik med MI som grund

Samtalsmetodik med MI som grund 100% ren hårdträning,130405 Samtalsmetodik med MI som grund Karolina Edler Socionom med steg 1 utbildning i KBT, MI-utbildare, coach och handledare karolina@peakvision.se Eftermiddagens fokus: Introduktion

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Preliminär sammanställning av svensk

Preliminär sammanställning av svensk Preliminär sammanställning av svensk SPELMARKNAD 2015 Innehållsförteckning Inledning 1 Nyckeltal 1 Preliminär statistik 1 Marknadsandelar 4 Spel på internet 7 Svenska Spel 8 ATG 9 Folkrörelsernas spel

Läs mer

Är penningsspel på internet ett problem i Finland? PM Johanna Nordmyr

Är penningsspel på internet ett problem i Finland? PM Johanna Nordmyr Är penningsspel på internet ett problem i Finland? PM Johanna Nordmyr SMÅ ÖSTERBOTTNISKA RUSMEDELS- OCH MENTALVÅRDSDAGAR VI VASA 19-20.11.2012 20.11.2012 J. Nordmyr 2012 Forskningsområde Olika spelformer

Läs mer

Alkohollinjen pågående och planerad utveckling

Alkohollinjen pågående och planerad utveckling 1 Alkohollinjen pågående och planerad utveckling Presentation på CES frukostseminarium om alkohol 2015-04-15 Kerstin Damström Thakker, Driftsansvarig 1 2 Vad Alkohollinjen kan erbjuda: 1 Utbildade rådgivare

Läs mer

Mer tillåtande attityd till alkohol

Mer tillåtande attityd till alkohol IQ RAPPORT 2017:1 IQs ALKOHOLINDEX 2016 Mer tillåtande attityd till alkohol men unga går mot strömmen Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 3. Alkoholindex mer tillåtande attityd till alkohol 6. Ungas attityd

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Sammanställning av ASI-data. - Målgrupp: Unga vuxna och missbruk, 18 30 år. Sammanställt av Anders Arnsvik (2011)

Sammanställning av ASI-data. - Målgrupp: Unga vuxna och missbruk, 18 30 år. Sammanställt av Anders Arnsvik (2011) Sammanställning av ASI-data - Målgrupp: Unga vuxna och missbruk, 18 30 år Sammanställt av Anders Arnsvik (2011) Inledning Föreliggande redovisning är ett exempel på vad ASI-data kan användas till. ASI-intervjuerna

Läs mer

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Sammanfattning I undersökningen Skolbarns hälsovanor anger de flesta skolbarn ett högt välbefinnande, både bland

Läs mer

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden Omregleringen av den svenska spelmarknaden Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden 2016-06-30 Om undersökningen Utförts av analysföretaget United Minds

Läs mer

EUROSTUDENT V. En kort inblick i studenternas ekonomi

EUROSTUDENT V. En kort inblick i studenternas ekonomi EUROSTUDENT V En kort inblick i studenternas ekonomi En kort inblick i studenternas ekonomi EUROSTUDENT V En kort inblick i studenternas ekonomi - EUROSTUDENT V Universitets- och högskolerådet 2015 Avdelningen

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

KBT behandling vid spelberoende

KBT behandling vid spelberoende KBT behandling vid spelberoende RFMA konferens om spel och spelmissbruk 2011-02-02 Henrik Josephson Psykolog, Beroendecentrum Stockholm Doktorand, Karolinska Institutet, CNS missbruk/beroende henrik.josephson@ki.se

Läs mer

Granskning av stödet till spelberoende

Granskning av stödet till spelberoende TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2014/956-IFN-012 Patrik Kalander - aj069 E-post: patrik.kalander@vasteras.se Kopia till Kommunrevisionen Individ och familjenämnden

Läs mer

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat Statistik 2008 År 2008 fick 78 056 personer hjälp av någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. Det visar statistiken för stöd till brottsoffer och vittnen. Två jourer hade ingen verksamhet under

Läs mer

BILAGA 2 : STATISTISK ANALYS

BILAGA 2 : STATISTISK ANALYS BILAGA 2 : STATISTISK ANALYS Fördelningen av klienter per kommun (sedan start) 2003 Enligt verksamhetsberättelsen för den personliga ombudsverksamheten år 2003 såg fördelningen av klienter per kommun (sedan

Läs mer

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet.

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. ADHD på jobbet Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. Innehåll RESULTATET I KORTHET... 3 BAKGRUND... 4 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING Kund: Lotteriinspektionen Kontakt: Joel KittiJunros Datum: 23 oktober, 2014 Annelie Önnerud Åström Tel: 08 535 25 829 Mobil: 0739 40 37 61 Annelie.astrom@novus.se

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Internetbaserade spelprogrammet - en försöksverksamhet

Internetbaserade spelprogrammet - en försöksverksamhet Internetbaserade spelprogrammet - en försöksverksamhet Kriminalvården i Sverige 13000 fängelsedomar årligen varav ca 3000 avtjänas med fotboja Nästan 7000 personer dömdes till skyddstillsyn 2013, ca 4300

Läs mer

Inledning Sammanfattning

Inledning Sammanfattning Inledning Maria Beroendecentrum har under sin tid som en personalägd verksamhet för beroendevård i Stockholms län kontinuerligt genomfört intervjuer med sina patienter. När man som patient kommer till

Läs mer

MI inom hälso- och sjukvård och vid Alkohol och Sluta Röka linjerna

MI inom hälso- och sjukvård och vid Alkohol och Sluta Röka linjerna Samtal vid vägval MI inom hälso- och sjukvård och vid Alkohol och Sluta Röka linjerna Astri Brandell Eklund, specialist i allmänmedicin, medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) Statens

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Tabell 1 - GAP analys Preliminära Nationella riktlinjer Missbruk och beroende 2014, Södra Älvsborg

Tabell 1 - GAP analys Preliminära Nationella riktlinjer Missbruk och beroende 2014, Södra Älvsborg Tabell 1 - GAP analys Preliminära Nationella riktlinjer Missbruk och beroende 2014, Södra Älvsborg Kmn= kommunerna, Pv= primärvården, Spv=Specialistvården Närvårdsområde Alingsås Alkohol Narkotika Långvarigt

Läs mer

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Information om Habilitering & Hälsas stöd till dig som har en autismspektrumdiagnos (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning. Det kan vara autism, Aspergers

Läs mer

Vad vet vi, vad händer nu och vad behövs? - ett frukostmöte om spelproblem. Välkomna!

Vad vet vi, vad händer nu och vad behövs? - ett frukostmöte om spelproblem. Välkomna! Vad vet vi, vad händer nu och vad behövs? - ett frukostmöte om spelproblem Välkomna! 8.00-8.45 Berth Hagel 8.45-9.00 FIKA 9.00-9.25 Kim Grahn 9.25-9.50 Tommy Strömstedt 9.50-10.00 Bensträckare 10.00-11.00

Läs mer

Spel- och dataspelsberoende

Spel- och dataspelsberoende Spel- och dataspelsberoende ANDERS HÅKANSSON, LEG LÄKARE, PROFESSOR. BEROENDECENTRUM MALMÖ. LUNDS UNIVERSITET. Förekomst av spelberoende och spelproblem Någonsin spelat: 60-90% i västvärlden Sverige spelberoende

Läs mer

Symposium Utbildning, Handledning, Konsultation, Behandling

Symposium Utbildning, Handledning, Konsultation, Behandling Resö 2005 02 21 Motiverande Samtal Att medverka till förändring Motiverande Intervju är en är en klientcentrerad, direktiv metod, som genom att utforska och lösa upp ambivalens bygger upp den inre motivationen

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL Lotteriinspektionen har i samarbete med Novus Sverigepanel gjort en undersökning representativ för Sveriges befolkning.

Läs mer

Motiverande samtal - MI. Motivational Interviewing

Motiverande samtal - MI. Motivational Interviewing Motiverande samtal - MI Motivational Interviewing Bakgrund och teoretisk grund Miller och Rollnick - psykologer Utgår från behandlingsarbete med missbruk Grundar i KBT men starkt influerad av humanistisk

Läs mer

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden Pressmeddelande Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden År 2014 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha haft en bruttoomsättning (före utbetalda vinster) på 44,9 miljarder kronor.

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Rapport Medborgarpanel 4, alkohol

Rapport Medborgarpanel 4, alkohol Landstingets kansli Vikarierande projektledare, Veronica Ottosson Rapport Medborgarpanel 4, alkohol Landstinget i Jönköpings län har för fjärde gången frågat deltagarna i den internetbaserade medborgarpanelen

Läs mer

Psykisk ohälsa och samtal om känsliga ämnen

Psykisk ohälsa och samtal om känsliga ämnen Psykisk ohälsa och samtal om känsliga ämnen (Jennifer.Strand@psy.gu.se) Agenda Problem och igenkänning Depression Suicid Kommunikation Stress & prestationsångest MI vid svåra samtal Konkreta åtgärder Att

Läs mer

FIA förutsättningar inför arbete. Intervju

FIA förutsättningar inför arbete. Intervju FIA förutsättningar inför arbete Intervju FIA - introduktion Den här intervjun syftar till att kunna anpassa insatser, stöd och krav till din situation för att stärka dina möjligheter att få arbete och

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:29 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:17 av Dag Larsson m fl (s) om åtgärder för att avhjälpa spelberoende Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg Ärendet Motionärerna

Läs mer

Statens ansvar för behandling av spelproblem. 1. Spel finns överallt. Den svenska spelmarknaden omfattar alla typer av spel.

Statens ansvar för behandling av spelproblem. 1. Spel finns överallt. Den svenska spelmarknaden omfattar alla typer av spel. Statens ansvar för behandling av spelproblem RFMA 2 februari 2011 Anders Stymne, 1 Tre fakta om spel och spelproblem 1. Spel finns överallt. Den svenska spelmarknaden omfattar alla typer av spel. 2. Spel

Läs mer

Diskussionsfrågor Lärarhandledning

Diskussionsfrågor Lärarhandledning Diskussionsfrågor Lärarhandledning Skolpolicy vill uppmuntra diskussioner kring Internet, dataspel och spelberoende. Vi tror att det ökar medvetenheten om nätets faror och fallgropar. Diskussionerna kan

Läs mer

Allmänheten om spel

Allmänheten om spel - 2017 1 2016-10-xx Bakgrund Lotteriinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten ansvarar för att se till att den svenska spelmarknaden är laglig, säker

Läs mer

Spel och spelproblem

Spel och spelproblem Spel och spelproblem Spel: Två eller fler parter satsar något av värde i hopp om att vinna något av större värde. Vem som vinner eller förlorar beror på utgången av händelser som är okända för deltagarna

Läs mer

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden År 2009 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt 40,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 1,1 miljarder kronor, eller 2,7 procent,

Läs mer

Den svenska spelmarknaden i siffror 2014

Den svenska spelmarknaden i siffror 2014 Den svenska spelmarknaden i siffror 2014 Förord En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden vilket sker fortlöpande under året genom insamling av statistik.

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt?

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Charlotta Rehnman Wigstad, samordnare ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) charlotta.rehnman-wigstad@socialstyrelsen.se

Läs mer

Verksamhetsuppföljning, Enkätundersökning Semester/aktiviteter LSS.

Verksamhetsuppföljning, Enkätundersökning Semester/aktiviteter LSS. 1 (5) Kvalitets och utvärderingskontoret 20150910 Dnr ON 2015284 Björn Skoog Verksamhetsuppföljning, Enkätundersökning Semester/aktiviteter LSS. Bakgrund Omsorgsnämnden beslutar ligen om en kvalitetsuppföljningsplan

Läs mer

Unga och pension. Februari 2015. Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF, 070-311 74 93

Unga och pension. Februari 2015. Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF, 070-311 74 93 Unga och pension Februari 2015 Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF, 070-311 74 93 Metod Undersökningen genomfördes i februari 2015 som en internetenkät i Norstats internetpanel. 1 005 personer besvarade

Läs mer

Behandlingshem för unga spelmissbrukare Skrivelse av Christopher Ödmann och Viviann Gunnarsson (båda mp)

Behandlingshem för unga spelmissbrukare Skrivelse av Christopher Ödmann och Viviann Gunnarsson (båda mp) PM 2009:62 RVII (Dnr 325-459/2002) Behandlingshem för unga spelmissbrukare Skrivelse av Christopher Ödmann och Viviann Gunnarsson (båda mp) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

Läs mer

Socialt ansvar och spelansvar

Socialt ansvar och spelansvar Socialt ansvar och spelansvar Svenska Spel ska aktivt verka för att minimera negativa sociala konsekvenser till följd av spelverksamhet. Denna strävan ska ges mycket hög prioritet vid alla verksamhetspåverkande

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

SLUTA-RÖKA-LINJEN

SLUTA-RÖKA-LINJEN www.slutarokalinjen.se SLUTA-RÖKA-LINJEN ÅRSRAPPORT 2015 Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin Box 1497, 171 29 Solna ces@sll.se Sluta-Röka-Linjen årsrapport 2015 Stockholm juni 2016 Årsrappporten

Läs mer

Vårt uppdrag. att stärka och utveckla folkhälsan

Vårt uppdrag. att stärka och utveckla folkhälsan Vårt uppdrag att stärka och utveckla folkhälsan Spelprevention Sprider kunskap om spel, spelproblem och förebyggande arbete Endast spel om pengar- gambling- icke gaming Swelogs- Swedish longitudinal gambling

Läs mer

Maj Mars 2012 Medborgarpanel 2. - behandling via Internet

Maj Mars 2012 Medborgarpanel 2. - behandling via Internet Maj 2012 Mars 2012 Medborgarpanel 2 - behandling via Internet Medborgarpanel 2 - mars 2012 behandling via Internet Varför är det här ett aktuellt område? Internet skapar nya möjligheter för behandling

Läs mer

Pengar, vänner och psykiska problem

Pengar, vänner och psykiska problem Pengar, vänner och psykiska problem Det sociala livet, privatekonomin och psykisk hälsa -en insatsstudie i Supported Socialization Bakgrund till studien - ekonomin 1992 konstaterade Psykiatriutredningen

Läs mer