Spel om pengar ett folkhälsoproblem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spel om pengar ett folkhälsoproblem"

Transkript

1 Spel om pengar ett folkhälsoproblem

2 Om Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten är en myndighet som verkar för en god folkhälsa. I vårt arbete ska särskild vikt fästas vid de grupper i vårt samhälle som är extra sårbara exempelvis unga, äldre, och personer med svåra levnadsförhållanden. Vår verksamhet har vetenskaplig grund och bedrivs i nära samarbete med andra statliga myndigheter, kommuner, lands ting och organisationer. Du kan läsa mer om vår verksamhet på Denna titel kan beställas från Folkhälsomyndighetens publikationsservice, e-post: Den kan även laddas ner från Folkhälsomyndigheten, 2014 Artkelnummer: ISBN (pdf) ISBN (print) Foto: Nettan Oliw Grafisk produktion: AB Typoform Tryck: Edita, 2014

3 Ett folkhälsoproblem Definitionen på ett folkhälsoproblem är att det ska: vara vanligt förekommande (minst en procent av befolkningen ska vara drabbad) ge allvarliga konsekvenser för hälsan, ekonomin och det sociala livet bidra till ojämlikheter i hälsa vara möjligt att förebygga. Spelproblem uppfyller alla dessa kriterier och ingår i regeringens folkhälsomål sedan Spel om pengar är inget nytt fenomen, men synen på spel och spelproblem har sett olika ut i olika samhällen. Vilken funktion spelandet har verkar vara förknippat med hur samhället ser ut. I samhällen med stora ojämlikheter tycks spelandet orsaka mer problem. Genom att studera spel ur ett folkhälsoperspektiv kan vi se de sociala, ekonomiska och hälsomässiga effekter som spel och spelproblem har både för den enskilda individen och för samhället. Folkhälsoperspektivet har dessutom den fördelen att man arbetar utifrån vetenskaplig grund och har ett förebyggande synsätt. 3

4 En spelmarknad i förändring Spel om pengar är mycket vanligt idag och tillgången på spel har ökat kraftigt de senaste tio åren. De svenska spelbolagen har fått konkurrens av utländska bolag och numera kan de flesta spel nås både via Internet och mobiltelefon. År 2013 omsatte Svenska Spel, ATG, Folkspel och övriga spelarrangörer omkring 46,8 miljarder kronor. Denna siffra har varit relativt stabil de senaste fem åren. Samtidigt har vi sett en stadig minskning i andelen personer som spelar sedan slutet på 90-talet. Denna minskning har fortsatt under hela talet och ser ut att fortsätta. Men de som spelar gör detta för allt mer pengar. Utöver den reglerade marknaden förekommer spel på utländska internetsajter och illegal spelverksamhet. Dessa verksamheter omsätter stora summor men exakt hur stora är svårt att mäta. Mängden spelreklam har ökat kraftigt i tidningar, på TV och affischer. Genom Internet kan reklamen dessutom spridas till många fler. Varje dag lägger spelbolagen miljonbelopp på spelreklam. Spelvanor i Sverige Cirka tre procent av männen och en procent av kvinnorna i befolkningen är problemspelare. Cirka två procent av den vuxna befolkningen är problemspelare varav en sjundedel har så allvarliga spelproblem att man troligen behöver behandling. Bland ungdomar, år, är andelen problemspelare fyra procent. 4

5 I genomsnitt använder svenska folket knappt tre procent av sin disponibla inkomst till spel och lotterier.* I snitt spelar varje vuxen svensk för cirka kronor per år.* Nettoomsättningen, det vill säga spelmarknadens omsättning efter utbetalda vinster, beräknades ligga på 17,2 miljarder kronor under år * Siffrorna inkluderar ej spel på utländska sajter och illegalt spelande. Cirka två procent av den vuxna befolkningen är problemspelare. Bland ungdomar, år, är andelen som har spelproblem fyra procent.

6 Spelens olika riskpotential Något som påverkar sannolikheten för att utveckla spelproblem är spelets utformning. En viktig faktor är spelets snabbhet, alltså hur snabbt vi får veta om vi har vunnit eller förlorat. En annan faktor är spelets kontinuitet, alltså hur snart efter ett avslutat spel som man kan påbörja ett nytt. Spelformer påverkar risken för problem på olika sätt och kan sägas ha olika riskpotential. Spel med låg riskpotential har längre tid från insats till utfall, kort total speltid och få variationer. Spel med medelhög riskpotential har däremot kortare tid mellan insats och utfall och med möjlighet att förlänga speltiden. Till spel med hög riskpotential hör de som har kort tid från insats till utfall, snabb utbetalning av vinst samt möjlighet till långa spelsessioner. Många är även tillgängliga via internet. Exempel på spel med hög riskpotential är spelautomater och kasino- och pokerspel på nätet. Läs mer om swelogs befolkningsstudie på 6

7 Spelproblem och spelberoende Spelproblem innebär att en person har fått negativa konsekvenser av sitt spelande. Spelandet kan leda till sociala, ekonomiska och hälsorelaterade problem. Spelberoende är en psykiatrisk diagnos, på ett liknande sätt som alkoholberoende. Det finns flera tecken på om en person har spelproblem, bland annat hur mycket tid spelandet upptar och om man upplever att man tappar kontrollen vid spelandet (se lista på sidan 10). 7

8 Vad orsakar spelproblem? Alla människor kan få problem med spel. Det finns dock en del faktorer som ökar sårbarheten; sociala faktorer vilket kontaktnät en person har omkring sig i form av familj, vänner, arbete och fritidsaktiviteter samt den sociala och eko nomiska situation man befinner sig i. Psykologiska faktorer om en person lider av nedstämdhet, depression, oro eller har psykiska problem. Biologiska faktorer om det finns genetiska förutsättningar för att utveckla ett beroende. Tillgänglighet till spel och spelmiljö hur ofta en person spelar, vilken tillgänglighet på spel som finns och hur miljön ser ut där spelandet tar plats. 8

9 Vem drabbas? Spelproblem finns i hela befolkningen. Men de är vanligast bland redan utsatta grupper, till exempel personer med lägre utbildningsnivå, personer som har lägre inkomst och människor med utländsk bakgrund trots att dessa ofta spelar mindre än övriga befolkningen. Generellt kan man säga att personer som inte har stabila och trygga levnadsförhållanden löper en större risk att utveckla spelproblem. Mellan 2009 och 2010 tillkom ungefär nya problem spelare i Sverige. Utav dessa var 1/5 återfall och ungefär hälften var kvinnor; om trenden fortsätter kommer vi kunna se en utjämning i andelen problemspelare mellan könen. Till skillnad från kvinnor spelar män generellt oftare, för högre insatser, på fler spel samt på spel med högre riskpotential. Utmärkande för kvinnor tycks vara att de utvecklar spelproblem snabbare än män och senare i livet. 9

10 Tecken på spelproblem Det finns många olika sätt att mäta och upptäcka spelproblem. På många av checklistorna finns varianter av följande tecken med: Upptagenhet. Tänker ständigt på spel. Tolerans. Behöver spela för allt större summor för att uppnå önskad spänningseffekt. Kontrollförlust. Har misslyckats flera gånger med att kontrollera, begränsa eller sluta spela. Abstinenssymptom. Blir rastlös eller irriterad vid försök att begränsa spelandet eller sluta spela. Spelar som flykt. Spelar för att slippa tänka på sina problem eller för att söka lättnad från nedstämdhet. Jagar förluster. Försöker vinna tillbaka pengar som man förlorat på spel. Lögner. Ljuger för att dölja omfattningen av sitt spelande för anhöriga, terapeuter och andra personer. 10

11 Sociala konsekvenser. Har äventyrat eller förlorat en relation, anställning eller karriärmöjlighet på grund av spelandet. Ekonomiskt beroende. Förlitar sig på att andra kan ordna pengar för att lösa ekonomisk krissituation som spelandet orsakat. Ju fler punkter som uppfylls desto allvarligare problem tycks man ha. Om en person instämmer i fyra eller flera påståenden ger det signaler om att problemen har övergått till att bli ett beroende. Taget från Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5), där spelberoende sedan 2013 ingår som ett missbruk tillsammans med alkohol och narkotika. 11

12 Konsekvenser av spelproblem Den som ägnar sig åt överdrivet spelande får ofta ekonomiska problem. Det är dessutom mycket vanligt att spelandet får sociala konsekvenser. Flera spelberoende kan exempelvis vittna om att de spelat bort både familj, vänner, jobb och bostad. Både skuldsättningen och de sociala konsekvenserna ger i sin tur negativa följder för hälsan. Oro, ångest och depression är vanligt hos en person med spelproblem. Självklart drabbas inte bara spelaren själv av spelproblemen. Familj, vänner och andra i spelarens närhet påverkas även de i olika hög grad. Ofta blir spelarens relation till omgivningen fylld av skuld- och skamkänslor. De närstående känner sig förda bakom ljuset och förlorar tilltron till den som spelar. NÄRSTÅENDE OCH SPELPROBLEM Idag lever ungefär personer i Sverige tillsammans med någon som har spelproblem, varav är barn 18 procent av Sveriges befolkning mellan 16 och 84 år uppger att de har en närstående som har eller har haft spelproblem Under 2013 kontaktade över 900 anhöriga till problemspelare den nationella stödlinjen för spelare och anhöriga 12

13 Relation till andra beroenden Studier visar att det finns stora likheter mellan spelberoende och alkoholberoende. Hos både spelberoende och alkoholberoende förändras hjärnans be löningssystem vilket gör att man reagerar överdrivet starkt på spel eller alkohol. Det finns också skillnader mellan spelberoende och alkoholberoende. Bland annat är medelåldern för personer med spelproblem betydligt lägre än för personer med alkoholproblem. Spel luktar heller inte. Det innebär att det kan vara lättare att dölja spelproblem. Spelproblem kommer sällan ensamma Personer med spelproblem har ofta en hårt belastad hälsa. Personer med spelproblem har sämre psykisk ohälsa, oftare riskfylld alkoholkonsumtion, alkoholproblem, använder narkotika, lider av depression, ångest, självmordstankar och är oftare utsatta för våld. Du kan läsa mer om spel och spelprevention på webbplatsen 13

14 Spelproblem går att förebygga För att kunna förebygga spelproblem måste vi veta en hel del om spelproblemens risk- och skyddsfaktorer alltså vad som påverkar risken för att utveckla ett spelproblem eller bli spelberoende. Tyvärr är kunskapen inom det området begränsad och behöver fördjupas. Vad vi vet är att man bör arbeta med flera områden och nivåer samtidigt för att få ett effektivt förebyggande arbete. Faktorer som har be tydelse för en persons förhållande till spel om pengar kan till exempel vara; spelarens situation i livet, hur spelen är utformade och hur lättillgängliga de är, lagar och regler för spel om pengar och det sociala nätverket runt spelaren. 14

15 Spelprevention vid Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten arbetar för att öka kunskapen om överdrivet spelande och de konsekvenser som spelandet kan få. Vi undersöker bland annat hur många människor som mår dåligt på grund av sitt spelande. Vi arbetar också fram metoder för hur vi kan förebygga och minska spelproblemen i vårt samhälle. Detta sker i samarbete med frivilligorganisationer, universitet, kommuner och landsting. Webbplats Har du frågor kring ditt eget eller någon annans spelande? Ring Stödlinjen för spelare och anhöriga, eller maila 15

16 Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande. Ungefär två procent av Sveriges befolkning har spelproblem vilket medför negativa sociala, ekonomiska, och hälsomässiga konsekvenser- inte minst för de anhöriga. Idag ser vi en ökad tillgänglighet i tid och rum via olika former av online-spel samt en ökad marknadsföring av spel. Denna skrift vill på ett enkelt sätt ge en överblick över området spel och spelproblem, omfattningen av spelproblem och riskgrupper. Den syftar även till att ge kunskap om hur spelproblem samverkar med andra riskbeteenden och hälsoutfall. Skriften vänder sig till folkhälsosamordnare, drogsamordnare och beslutsfattare på olika nivåer som arbetar eller vill arbeta med att förebygga spelproblem, samt till yrkesverksamma personer och ideella organisationer som i sin verksamhet kommer i kontakt med spelproblem och som arbetar för att förebygga beroende. Den kan även vara till nytta för den som har ett allmänt intresse för frågan. Solna Nobels väg 18, Solna Östersund Forskarens väg 3, Östersund.