Årsrapport Stödlinjen 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport Stödlinjen 2009"

Transkript

1 Årsrapport Stödlinjen A 2010:09

2 A 2010:09 ISSN: ISBN:

3 ÅRSRAPPORT STÖDLINJEN Innehåll INNEHÅLL... 3 FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING... 6 INLEDNING... 7 Vad är Stödlinjen?... 7 Hur arbetar stödlinjen?... 7 Vilken information samlas in?... 8 Vilka slutsatser kan dras från samtalens statistik?... 9 BAKGRUND...10 FÖRÄNDRINGAR...11 TEMADEL SPELARENS KONSEKVENSER...12 Ekonomiska konsekvenser...13 Hälsomässiga konsekvenser...18 Sociala konsekvenser...21 Brott Relationer Arbete och studier Bostadsproblem RESULTAT...26 Vad vet vi om samtalen?...26 Inkommande samtal Inkomna e-brev Samtalens karaktär...28 Förstagångssamtal Spel om pengar...29 Stödsamtal Informationssamtal Samtalet bryts Annat Ej spelrelaterade samtal...29 Felringning Bus-/ej identifierat Annat... 30

4 4 ÅRSRAPPORT STÖDLINJEN 2009 Andra problem...30 Datorspelsproblematik Aktier Shopping Sex Annat Inkomna e-brev Vem har ringt?...33 Inkomna e-brev Var hittar man numret till stödlinjen?...35 Vad vet vi om spelaren?...36 Kön Inkomna e-brev Ålder Inkomna e-brev Sysselsättning Huvudsakligt problemspel Vad vet vi om anhöriga?...41 Anhörigas situation Anhöriga konsekvenser av spelandet...44 Ekonomi Anhörigas hälsa Sociala konsekvenser ANALYS...50 Inkommande samtal...50 Samtalets karaktär Vem har ringt och var hittar man numret? Spelaren Spelarens konsekvenser Huvudsakligt problemspel Anhöriga E-breven Stödlinjens kontakter Reflektioner från stödlinjens personal Inför framtiden REFERENSLISTA...58 BILAGA...60

5 ÅRSRAPPORT STÖDLINJEN Förord Statens Folkhälsoinstitut har sedan år 1999 regeringens uppdrag att minimera de skadliga effekterna av överdrivet spelande samt att följa utvecklingen av spelberoende. En av de första insatserna som infördes var att inrätta en stödlinje dit spelare och anhöriga kunde ringa för att få hjälp och stöd. Den Nationella Stödlinjen har nu varit i drift i 10 år. Under dessa tio år har spelmarknaden förändrats, främst genom införandet av Internetspel. Denna form av spel är attraktiv i och med dess lättillgänglighet. I takt med expanderingen av Internet och spelmarknadens expansion har denna form av spel vid sidan av automatspel kommit att dominera bland de hjälpsökande hos Stödlinjen. De sociala konsekvenserna av överdrivet spelande är ofta förödande både för spelaren själv och för de anhöriga. Att vara spelberoende är ett beroende som ofta leder till sociala, ekonomiska och ibland psykiska konsekvenser. Beroendet kan till en början döljas för omgivningen, men i takt med att problemen uppkommer kan situationen bli akut. Vissa gånger går det så långt att den spelberoende hamnar i en ekonomisk knipa, förlorar vänner och arbete eller till och med bostad. Det kan vara problematiskt att få tillgång till offentlig vård då kunskapen om spelberoende fortfarande är begränsad och inte alla gånger tillgänglig. Ofta behöver den hjälpsökande bara någon att prata med, i andra fall stöd eller information om närmsta behandlingsställe. Oavsett av vilken anledning man söker hjälp är Stödlinjen tillgänglig för alla i landet. Den nationella Stödlinjen arbetar också efter att upptäcka trender på spelmarknaden genom att dokumentera de erfarenheter personalen upplevt. Stödlinjen kan därför verka som en temperaturmätare för introducerandet av nya spelformer eller trender på spelmarknaden. Stödlinjen fungerar också som en samlad plats för information om spelproblem dit socialarbetare, socialtjänst, vårdpersonal eller andra personer som i sitt yrke kommer i kontakt med spelproblem. Intresserade kan få information och kunskap om bland annat hur spelberoende yttrar sig, var i landet behandling finns eller hur spelmarknaden förändrats. I arbetet med att minimera överdrivet spelande är därför Stödlinjen en viktig funktion. Denna rapport är en beskrivning av Stödlinjens verksamhet år 2009, skriven av ACE AB/Spelinstitutet AB, som genom upphandlat avtal driver linjen. Östersund, juni 2010 Sarah Wamala, Generaldirektör

6 6 ÅRSRAPPORT STÖDLINJEN 2009 Sammanfattning Denna årsrapport redovisar 2009 års verksamhet för den nationella Stödlinjen för spelare och anhöriga. Stödlinjen är i första hand en så kallad hjälplinje för personer som har problem med spel om pengar samt för deras anhöriga. Även andra som har frågor om spelproblem och spelberoende kan ringa. Stödlinjen bemannas för närvarande av ett privat företag, ACE AB, på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut. Under 2009 har inga förändringar skett vad gäller öppettider (vardagar kl.10-21) och bemanning. Den databas som används för att samla information från samtalen har omarbetats. Det gjordes under 2008 av ACE AB i samarbete med ansvariga på Statens folkhälsoinstitut. Den nya databasen togs i drift den första januari I fjolårets årsrapport introducerades en temadel för att kunna ge läsarna en fördjupad bild av något problemområde som Stödlinjens personal uppfattar som aktuellt och viktigt. Förra året handlade temadelen om anhöriga och detta år om spelarens konsekvenser. Antalet inkommande och besvarade samtal till Stödlinjen har minskat jämfört med Andelen stödsamtal (samtal där den som ringer behöver stöd och någon som lyssnar) har ökat sedan föregående år, medan andelen informationssamtal (samtal där det endast ges hänvisning eller information, exempelvis telefonnummer till behandlingsinstanser) har minskat. Det har skett en ökning i antalet samtal både från spelare och anhöriga. Liksom tidigare år handlar samtalen i första hand om manliga spelare, främst i åldrarna år. På grund av tekniska problem med den omarbetade databasen har information om huvudsakligt problemspel samt var man hittat numret, bara kunnat registreras för det sista kvartalet I resultatet presenteras därför jämförelser med motsvarande period 2008.

7 ÅRSRAPPORT STÖDLINJEN Inledning Vad är Stödlinjen? Stödlinjen är en så kallad hjälplinje som i första hand vänder sig till personer med problem kring spel om pengar, samt deras anhöriga. Även andra personer som söker information i ämnet eller undrar var man kan hitta stöd och behandling är välkomna att ringa. Stödlinjen startade 1 juli 1999, på initiativ av OSS-gruppen, en samrådsgrupp med uppgift att minimera de negativa konsekvenserna från spel med pengar. Statens folkhälsoinstitut finansierar stödlinjen och de olika spelföretagen marknadsför numret på sitt spelmaterial och på sina webbsidor. Uppdraget för stödlinjen är att vara en lätt tillgänglig första kontaktväg för människor som fått problem till följd av spel och att stödja och hänvisa de drabbade så att de kan få hjälp att förändra sin situation. Till stödlinjen kan man ringa anonymt och i stort sett gratis (samtal från mobiltelefon kostar en uppkopplingsavgift som teleoperatören bestämmer). Öppettiderna är helgfria vardagar kl När man ringer får man först höra ett inspelat hälsningsmeddelande med stödlinjens öppettider. Man ges där möjlighet att göra nummerval (höra information om antingen stödlinjen eller få tips på webbsidor med information om spelproblematik) eller vänta kvar tills man kommer fram till en personlig rådgivare. Om det är upptaget kopplas man till en röstbrevlåda där man kan lämna namn och telefonnummer ifall man vill bli uppringd. Stödlinjen har en webbplats, Där har man också möjlighet att skicka en fråga till rådgivarna med e-post. E-breven besvaras av en rådgivare inom 24 timmar, 48 timmar om det är helg. Brevskrivaren är anonym. Hur arbetar stödlinjen? Stödlinjen bemannas av Assissa Consultancy Europe AB (ACE AB). Personalen som svarar har gedigen kunskap om spelproblematik/beroenden och arbetar utifrån ett kognitivt och beteendeterapeutiskt förhållningssätt. De har bland annat utbildning i motiverande samtal (MI). En intern vidareutbildning i MI bedrivs kontinuerligt, i syfte att hjälpa spelare och anhöriga till förändring. Basbemanningen består av fem erfarna rådgivare som har lång erfarenhet av att prata med spelare och anhöriga och är väl insatta i hur svår deras livssituation kan vara. Varje inringande bemöts individuellt och samtalet styrs utifrån vad den som ringer har behov av att prata om. Samtalslängden varierar därför kraftigt. Ett samtal kan exempelvis vara ett kort informationssamtal med hänvisning till en självhjälpsgrupp, medan ett annat är ett långt stödsamtal med någon som är svårt deprimerad och har självmordstankar. Det viktiga är att lyssna intresserat och att genom frågor få den som

8 8 ÅRSRAPPORT STÖDLINJEN 2009 ringer att själv komma fram till hur han/hon vill gå vidare. Rådgivarna talar inte om vad den som ringer ska göra, utan visar respekt och tilltro till den enskilde och hans eller hennes förmåga att själv kunna fatta beslut och genomföra de förändringar han/hon vill ha. Om den inringande önskar kan rådgivarna ge råd och tips på vad de kan göra i olika situationer och berätta vart de kan vända sig om de önskar vidare hjälp och behandling. Det kan gälla hänvisningar till socialtjänst, psykiatri, budgetrådgivare, självhjälpsgrupper och olika typer av behandling. Röstbrevlådan lyssnas dagligen av och de som lämnat namn och telefonnummer rings upp inom 24 timmar. Personer som ringt in fredag kväll kan dock inte kontaktas förrän på måndagen eller första vardagen. Därefter raderas meddelandena. E-postfrågor besvaras inom samma tidsintervall. Vilken information samlas in? Samtalsdata lagras hos Telia och kan med hjälp av Telia Advance hämtas för att bland annat få en uppfattning om antal inkommande samtal. Programmet har dock sina begränsningar. Samtalets längd visas men det går inte att se vilka av samtalen som har besvarats. Ett samtal med kort samtalslängd kan exempelvis vara ett kort informationssamtal med en fråga om ett telefonnummer till en stödgrupp. Ett lika kort samtal kan komma från någon som har lyssnat på telefonsvararen, men som har lagt på luren innan de har kommit i kontakt med någon rådgivare. Man kan heller inte få reda på hur många samtal som inkommit från unika personer/telefonnummer eller hur många som återkommit flera gånger. En sammanställning av samtalsdata redovisas i bilaga 1. Rådgivarna har ett formulär för att kunna föra in vissa uppgifter från samtalen de besvarar. Uppgifterna samlas i en databas så att statistik kan hämtas för att öka kunskapen om de problem de inringande brottas med och för att Statens folkhälsoinstitut ska få information om vilka behov som finns av förebyggande insatser och behandling. Databasen och formuläret genomgick en omarbetning under 2008 och den nya databasen togs i bruk den 1 januari 2009 (se Förändringar, sida 10). Inga uppgifter kan kopplas till någon enskild person. All data redovisas på gruppnivå. Eftersom det primära med samtalen är att stödja den inringande och inte att göra intervjuer, så får rådgivarna inte svar på alla frågor i formuläret. Vissa samtal är mycket korta och det framgår inte alltid vem som ringer. Vid bus- och felringningar förs helt naturligt mycket få uppgifter in. Detta gör att antalet svar på de olika frågorna varierar kraftigt vilket framgår av resultatredovisningen längre fram.

9 ÅRSRAPPORT STÖDLINJEN Vilka slutsatser kan dras från samtalens statistik? I resultatdelen redovisas siffror från de inringande som besvarat olika frågor. I frågor där svarsfrekvensen är hög torde siffrorna ge en förhållandevis rättvis bild av den grupp som ringer Stödlinjen. Alla personer som ringer Stödlinjen besvarar inte alla frågor som finns i databasformuläret, vilket gör att svarsfrekvensen varierar från fråga till fråga. Det gör att det finns ganska stora osäkerheter i resultatet. I vilken grad de som ringer Stödlinjen är representativa för gruppen spelare med problem i Sverige går inte att säga i dagsläget. Frågor som handlar om spelandet baseras enbart på uppgifter från spelaren själv. Uppgifter som kommer från spelare som ringer Stödlinjen registreras i särskilda flikar i databasformuläret. När en anhörig ringer Stödlinjen kan man även registrera uppgifter gällande spelarens ålder, kön och troligt problemspel. Då registreras det i en särskild anhörigflik i databasformuläret. Detta gör det möjligt att jämföra viss information som anhöriga lämnar om de spelare de ringer till Stödlinjen om, med information som lämnas av de spelare som själva ringer. Att svarsunderlaget varierar och att vi inte får svar på alla frågor från samtliga som ringer gör att det inte går att redovisa procentberäkningarna utifrån samma bastal. Därför har procent i de flesta fall beräknats på det antal som lämnat svar på frågan. Data i rapporten kan vara både under- och överskattade. Flera anhöriga, exempelvis make/maka, syskon, barn eller föräldrar, kan ringa om samma spelare. Ibland ringer även spelaren själv. Vissa spelare och anhöriga ringer flera gånger. Det är inte alltid Stödlinjens personal är medveten om det. Ett resultat av detta är att samma spelare kan bli inmatad flera gånger. Det gör att vissa uppgifter kan ge intryck av att vara större än de i verkligheten är. För att minimera dubbletter matas uppgifter om spelaren, spelandet och konsekvenser av spelandet inte in om rådgivarna vet att personen ringt tidigare under det senaste året. Detta innebär dock att nya konsekvenser som uppkommit sedan förra samtalet kan gå förlorade. Det faktum att många samtal inte hinner beröra alla frågeområden i formuläret och att den som ringer ogärna berättar om vissa förhållanden gör att många av siffrorna i rapporten kan vara underskattade. Att exempelvis bara 31 spelare uppgivit olagliga handlingar behöver inte betyda att alla övriga inte gjort sig skyldiga till brott. När det gäller exempelvis spelarens konsekvenser torde siffrorna vara betydligt högre om man skulle ha ställt alla frågor till samtliga. Man bör vara särskilt försiktig med att dra slutsatser vid tolkning av siffror där få personer svarat på frågan.

10 10 ÅRSRAPPORT STÖDLINJEN 2009 Bakgrund Statens folkhälsoinstitut har regeringens uppdrag att följa utvecklingen av spelberoende samt verka för att minska de skadliga effekterna av överdrivet spelande. En av verksamheterna inom ramen för detta uppdrag är den Nationella stödlinjen för spelare och deras anhöriga ( ). Den som ringer till Stödlinjen får rådgivning och stöd. Stödlinjen har sedan starten 1999 drivits av ACE AB/Spelinstitutet AB, med undantag för åren då linjen drevs av Telefonakuten. Sedan starten 1999 har Stödlinjens verksamhet upphandlats vid två tillfällen. Ett samtal till Stödlinjen är en lättillgänglig möjlighet att få diskutera sitt eget eller en närståendes spelproblem med erfaren personal. Man får dessutom information om och hänvisning till de stödinsatser som finns i form av socialtjänst, behandling och lokala självhjälpsgrupper. Stödlinjen har fler funktioner än att hjälpa personer med spelproblem. Bland annat fungerar Stödlinjen som ett informationscentrum dit socialarbetare, vårdpersonal, personer i ideella föreningar, stödgrupper och andra intresserade kan vända sig för att få information om spelberoendefrågor. I Stödlinjens uppdrag ingår att årligen rapportera verksamhetens utveckling till Statens folkhälsoinstitut. Utöver årsrapporterna görs även månadssammanställningar. Rapporterna är ett bra verktyg för att identifiera olika trender på spelmarknaden och bland de hjälpsökande. I rapporterna sammanställs bland annat några få demografiska fakta, antal inkommande samtal, de vanligaste problemspelen samt negativa konsekvenser till följd av spelandet.

11 ÅRSRAPPORT STÖDLINJEN Förändringar Under 2008 har arbete pågått med att bygga en ny databas och ett nytt samtalsformulär inför Detta har ACE AB, som är det företag som för närvarande sköter Stödlinjen, gjort i samarbete med de personer som är ansvariga för Stödlinjen på Statens folkhälsoinstitut. Ambitionen har varit att få en databas som man lättare kan hämta statistik ifrån och på så sätt få ut mer användbar information. Den nya databasen innebär att det finns möjlighet att få information från samtalen som tidigare inte har kunnat registreras. Exempelvis finns i det nya databasformuläret fler alternativ när det gäller aktuellt spelande/spelmönster, samt spelares och anhörigas konsekvenser av spelandet. Fortfarande gäller att ingen personlig information lagras. Alla data presenteras på gruppnivå. En förändring i den nya databasen är att samtalets karaktär är uppdelad på tre olika kategorier. En av kategorierna är Spelrelaterade samtal. I kategorin ingår samtalstyperna stödsamtal, informationssamtal, samtalet bryts och annat. Övriga kategorier är Ej spelrelaterade samtal (felringningar, bus/ej identifierade samtal, och annat ej spelrelaterat), samt Andra problem (datorspel, aktier, shopping, sex och annat). För definitioner av samtalstyper, se Samtalets karaktär, sida 30. Om det är ett seriöst samtal fyller man också i Ringt förut Ja/Nej, dvs. huruvida personen har ringt tidigare till Stödlinjen, då inom det senaste året. De som ringer Stödlinjen uppger ofta själva om de har ringt tidigare, men rådgivarna kan också ställa en direkt fråga till personen. Uppföljningssamtal som i den gamla databasen fanns med som en kategori för samtalets karaktär har således tagits bort, eftersom det nu finns en möjlighet att koppla Ringt förut Ja/Nej till samtalets karaktär. Omarbetningen av databasen har också medfört vissa tekniska bekymmer. De frågor som i databasformuläret har haft formen av box-frågor har inte fungerat tillfredsställande under stora delar av året. Detta har medfört att det bara finns information för det sista kvartalet 2009, bland annat gällande problemspel i första hand samt var de som ringer har hittat numret. Från och med sista kvartalet 2009 är de tekniska problemen åtgärdade, vilket innebär att det bör kunna finnas information på helårsbasis för 2010 års rapport. Resultaten i denna årsrapport redovisas i tabeller och diagram med endast korta förklarande texter. Kommentarer till siffrorna redovisas i analysdelen. Temadelen handlar i år om Spelarens konsekvenser. Den omarbetade databasen har medfört att det har funnits större möjligheter än tidigare att samla information om de konsekvenser spelarna upplever i samband med sitt spelande. Därför är det intressant att belysa just detta i 2009 års temadel.

12 12 ÅRSRAPPORT STÖDLINJEN 2009 TEMADEL Spelarens konsekvenser Jag vet inte hur jag ska börja, det är första gången jag pratar med någon om det här Jag har spelat länge. Det var ju inget allvarligt från början, och det gick faktiskt ganska bra, jag vann ju en del i alla fall. Men nu den här senaste tiden Det håller på att förstöra hela mitt liv! Men jag vet inte vart jag ska vända mig, vet inte vem jag ska prata med. Jag skäms, vill egentligen inte berätta det för någon alls. Det här är inte likt mig, jag som vanligtvis är ganska klok och vettig! Vad ska jag göra, jag behöver hjälp Många av de spelare som ringer till Stödlinjen har aldrig berättat för någon om sitt spelande. De berättar att de känner sig väldigt ensamma om detta, och de bär på en stor skam och skuld över att de har försatt sig själv och sina närstående i en sådan situation. Andra har kämpat med detta i många år, och under tiden haft stöd från sina anhöriga, men de har inte funnit det som hjälper just dem att ta sig ur sitt spelande och fortsätta hålla sig spelfria. Årets temadel behandlar spelarens konsekvenser. Det är ett viktigt och intressant ämne. Det man oftast tänker på i relation till spelproblem är de ekonomiska konsekvenserna. Men det Stödlinjens personal möter i samtalen handlar lika ofta om att spelandet tar mycket tid från andra saker i livet, psykisk och fysisk påfrestning på grund av de problem spelandet leder till, lögner och svek som påverkar spelarens relationer. Men jag har ju egentligen inte så stora problem, jag har ju inte miljoner i skulder säger en del spelare när de ringer. Men för den som lever på en liten inkomst eller har svårigheter med att hitta sysselsättning kan en skuld på vara lika förödande som en miljonskuld. Och allt eftersom samtalet går framåt, berättar samma spelare om konsekvenser för hälsa och relationer, som i hög grad påverkar deras liv och mående. De personer som Stödlinjens personal möter i samtalen beskriver ofta likartade konsekvenser. Men i samtalen blir det tydligt att spelarnas upplevelse av dessa konsekvenser i hög grad varierar. Varje persons historia, situation och upplevelse av denna, är unik. I och med att Stödlinjens databas har omarbetats, har det blivit möjligt att samla information om fler och andra av de konsekvenser som framkommer i samtalen till Stödlinjen, än tidigare. Temadelen presenterar uppgifter om de konsekvenser som de spelare som ringt Stödlinjen har upplevt, både ekonomiska, hälsomässiga och sociala. För demografiska uppgifter samt uppgifter om huvudsakligt problemspel, se Resultat i denna rapport. Att databasen har förändrats sedan 2008 gör att det inte alltid är möjligt att göra jämförelser mellan åren. I de fall där det inte finns jämförbara data, presenteras endast statistik från För uppgifter från 2008, se Stödlinjens årsrapport från detta år. Diagram och tabeller presenteras i antal eller procent. Alla uppgifter som presenteras i temadelen har framkommit under det man klassificerat som ett förstagångssamtal.

13 ÅRSRAPPORT STÖDLINJEN Ekonomiska konsekvenser Ekonomin är helt söndertrasad, jag har tagit lån, både från banken och nu de här senaste månaderna har jag tagit SMS-lån. Det är ju en ohygglig ränta, så nu vet jag inte hur jag ska klara av att betala det. Dessutom har jag spelat bort nästan hela lönen denna månad, jag klarade av att stoppa mig själv till slut, men det är bara 600 kronor kvar på kontot. Jag vet inte ens hur det ska räcka till mat, jag har ju barn också. Spelarens egna ekonomiska bedömning (n=456) 6,8 46,9 46,3 Diagram 1 God Dålig men under kontroll Dålig och okontrollerad Studier visar att överdrivet spelande leder till ekonomiska problem (Gerstein et al, 1999; Kavli & Ask Torvik, 2008; Productivity Commission, 1999; Rönnberg et al, 1999; Sproston, Erens & Orford, 2000). Av de 949 spelare som under 2009 har ringt Stödlinjen har 456 stycken gjort en bedömning av hur deras aktuella ekonomiska situation ser ut. Diagram 1 visar hur deras svar fördelar sig procentuellt. Procent är beräknad på de 456 personer som har lämnat uppgifter. Totalt 93 procent av spelarna uppger att den ekonomiska situationen är dålig. Cirka hälften av dessa (46 procent) uppger att de har den under kontroll. De kan ha det svårt att få pengarna att räcka till hela månaden, de kan tvingas betala av stora belopp till spelskulder, men tycker att de har kontroll över sina utgifter och inkomster. 47 procent uppger att den ekonomiska situationen är dålig och okontrollerad. Ett flertal av dessa berättar att de inte längre har någon uppfattning om hur stora skulderna är, eller vilka utgifter de har varje månad. Många av dem nämner att alla pengar som kommer in oavkortat går till spel. Situationen förvärras ytterligare för de personer som inte har någon fast inkomst eller lever på mycket små medel.

14 14 ÅRSRAPPORT STÖDLINJEN 2009 Spelarens egen ekonomiska bedömning, uppdelat på kön ,1 45,2 48,1 Andel i procent ,5 Kvinna (n=81) Man (n=372) 10 7,4 6,7 0 Diagram 2 God Dålig men under kontroll Dålig och okontrollerad Det kan vara intressant att se om det finns någon skillnad mellan män och kvinnor när det gäller hur man bedömer sin ekonomiska situation. 453 av 949 spelare (48 procent) har lämnat både uppgifter om egen ekonomisk bedömning och kön. Diagram 2 visar en översikt över hur svaren fördelar sig procentuellt för män respektive kvinnor. Procent är beräknad på de 372 män och 81 kvinnor som har besvarat frågan. 93 procent av båda könen anger att den ekonomiska situationen är dålig. Däremot verkar männen uppleva sig ha sämre kontroll på ekonomin än kvinnorna, drygt 48 procent av männen och knappt 40 procent av kvinnorna anser att deras ekonomi är dålig och okontrollerad.

15 ÅRSRAPPORT STÖDLINJEN Spelrelaterade skulder Över 1 milj milj n= n= Upp till Andel i procent Diagram 3 Många av de spelare som ringer Stödlinjen och uppger att de har skulder på grund av sitt spelande, har höga sådana. 200 av 949 spelare (21 procent) som har ringt Stödlinjen under 2009 har uppgett hur stora spelrelaterade skulder de har. Här finns det även uppgifter från 2008, därför görs i diagram 3 en jämförelse mellan 2009 och föregående år. Procent är beräknad på de 200 personer som har uppgett spelrelaterade skulder för 2009, samt de 158 personer som lämnade information om skulder under Totalt har andelen spelare som uppger att de har spelrelaterade skulder över kronor, ökat från 66 till 71 procent jämfört med 2008, en ökning på 5 procentandelar. Den enda kategori där det har skett en minskning när det gäller skulder över kronor, är de personer som har skulder mellan till kronor. Där har andelen personer minskat med knappt 7 procentandelar. Gällande skulder under har det skett en minskning i samtliga kategorier. Frågan om hur mycket spelrelaterade skulder man har kan vara känslig, även för dem som ringer ett samtal till Stödlinjen. En del av de spelare som ringer vill inte uppge hur mycket skulder deras spelande har lett till, andra berättar att de inte orkar ta tag i det och se siffrorna svart på vitt, eftersom de då säger att de skulle må ännu sämre av situationen än vad de redan gör. Det är inte säkert att de 749 spelare som under 2009 inte har uppgett hur stora skulder de har, inte har några skulder alls, vilket naturligtvis också gäller för den information som finns från Därför är det svårt att säga om den ökning av skulder över kronor som syns i diagrammet är en reell ökning.

16 16 ÅRSRAPPORT STÖDLINJEN 2009 Spelrelaterade skulder, uppdelat på kön Över 1 milj milj Man (n=165) Kvinna (n=32) Upp till Andel i procent Diagram 4 Studier visar att kvinnor generellt lägger ned mindre pengar på spel än män (Statens folkhälsoinstitut, 2009). Därför är det rimligt att anta att kvinnor också i mindre grad utvecklar spelrelaterade skulder. Av 949 spelare som har ringt Stödlinjen under 2009, är det 197 personer som har lämnat uppgifter både om kön och spelrelaterade skulder. 165 av dessa är män och 32 är kvinnor. Diagram 4 visar hur spelrelaterade skulder fördelar sig för män respektive kvinnor, år Procent är beräknad på det antal män respektive kvinnor som har lämnat uppgifter. Av männen är det totalt 79 procent som har uppgett att de har skulder mellan och upp till en miljon. 24 procent av männen, berättar att de har skulder mellan och en halv miljon. Då det är ett litet antal kvinnor, 32 personer, som har besvarat frågan, ska staplarna för kvinnor i diagram 4 tolkas med försiktighet. Diagrammet visar dock att den största andelen av de 32 kvinnor som har lämnat uppgifter om skulder, 22 procent, har skulder mellan och Det kan vara intressant att se hur spelrelaterade skulder fördelar sig över ålderskategorierna. Av de 949 spelare som under 2009 har ringt Stödlinjen, är det 160 personer som har lämnat uppgifter om både spelrelaterade skulder och ålder. Utifrån de uppgifter som dessa personer har lämnat, kan man se att skuldernas storlek i allmänhet ökar med åldersintervallen. Personer mellan år har i första hand skulder upp till kronor, medan personer mellan år har skulder mellan och kronor.

17 ÅRSRAPPORT STÖDLINJEN Tabell 1. Övriga ekonomiska konsekvenser av spelandet Andel i % (n=135) Betalningsanmärkning el hot om 65,2 Inställda aktiviteter för familjen 34,1 Inställda inköp som drabbar familjen 30,4 Personlig konkurs el hot om 14,8 Spelat bort egen firma el hot om 8,9 Inställt läkar/tandläkarbesök 5,9 Skulder till spelombud 0,7 Förutom skulder har spelandet även lett till andra ekonomiska konsekvenser. Några av dessa visas i tabell av 949 spelare (14 procent) har besvarat frågan. Då det är möjligt att välja flera alternativ blir den sammanlagda procenten mer än 100. Procent är beräknad på de 135 personer som har lämnat uppgifter. Eller hot om som följer alternativen betalningsanmärkning eller personlig konkurs i tabellen, definieras som att detta är konsekvenser som man vet är på väg, men de har ännu inte skett. 65 procent har fått, eller är på väg att få, betalningsanmärkningar på grund av sitt spelande. Av de 80 anhöriga som har ringt till Stödlinjen och besvarat samma fråga är det drygt 16 procent som uppger att de har fått betalningsanmärkningar (tabell 18). Drygt 34 respektive drygt 30 procent har varit tvungna att ställa in planerade aktiviteter eller inköp, vilket har drabbat deras familj. Det kan gälla till exempel renovering av boende, inställda resor eller inköp av kläder, bilar eller annat. Av de 80 anhöriga som har besvarat samma fråga är det 60 procent som uppger att spelandet har lett till att de har fått ställa in planerade aktiviteter, inköp eller reparationer (tabell 18). Knappt 15 procent hotas eller har drabbats av personlig konkurs. Nästan 9 procent uppger att de är eller har varit egna företagare och att de genom sitt spelande har äventyrat denna verksamhet. Det kan vara intressant att se hur övriga ekonomiska konsekvenser fördelar sig över åldersgrupperna. 114 av 949 spelare har lämnat uppgifter om både ålder och övriga ekonomiska konsekvenser. De vanligaste konsekvenserna är betalningsanmärkningar och konsekvenser för familjens inköp eller aktiviteter. Aktuella eller förväntade betalningsanmärkningar förekommer i samtliga ålderskategorier över 18 år. Inställda inköp/aktiviteter för familjen uppger spelare i alla ålderskategorier från 18 år, förutom dem över 65 år.

18 18 ÅRSRAPPORT STÖDLINJEN 2009 Hälsomässiga konsekvenser Det är klart att det påverkar hur jag mår, självklart! Jag sover ju inte så bra längre. Alla dessa tankar på hur jag ska ordna upp det här, jag vrider och vänder mig på nätterna och hoppas att inte sambon ska märka att jag är vaken. Jag känner mig väldigt nere, det är nästan skrämmande. Ibland så tänker jag att det vore bättre att jag försvann ur världen, det skulle bli lättare för min familj att leva. Men då i nästa stund tänker jag på mina barn, de har ju bara en pappa! Jag vill ju se dem växa upp och finnas där för dem. Och det är då jag börjar tänka på att spela bara en sista gång, för att ha chansen att vinna. Om jag bara kunde sätta den där storvinsten, då skulle jag ju kunna ordna upp det här, jag skulle inte ens behöva berätta för någon vad som har hänt, jag skulle bara betala allt och sen aldrig någonsin mer spela, i hela mitt liv Problemspelande är förknippat med hälsomässiga konsekvenser som högt blodtryck, sömnsvårigheter, hjärtproblem, magproblem, psykosomatiska symptom samt ryggproblem (Delfabbro, 2008; Griffiths, 2004). Problemspelande har även tydliga kopplingar till psykisk ohälsa, både som en bidragande orsak till spelproblemen och som en konsekvens av dem (Blaszscynski & Nower, 2002; Petry, Stinson & Grant, 2005; Scherrer et al, 2007). I samtalen till Stödlinjen blir det tydligt att spelberoende och spelproblematik i hög grad påverkar hälsan för den som drabbas. Nedan beskrivs de hälsomässiga konsekvenser som de spelare som ringer Stödlinjen berättar om. Spelarens egen bedömning av fysisk och psykisk hälsa, procentuell fördelning ,8 60 Andel i procent ,4 22,4 39,6 Fysisk hälsa (n=273) Psykisk hälsa (n=326) ,8 Bra Varken bra eller dålig Dålig Diagram 5

19 ÅRSRAPPORT STÖDLINJEN Diagram 5 visar hur spelarna själva bedömer att deras aktuella fysiska och psykiska hälsa ser ut. Procent är beräknad på de 273 personer som har lämnat uppgifter om fysisk hälsa, samt de 326 personer som har lämnat uppgifter om psykisk hälsa. Diagrammet visar att en större andel spelare uppger att den psykiska hälsan har påverkats negativt, än den fysiska. Att så många som nästan 40 procent ändå uppger att den fysiska hälsan påverkas negativt visar på att den situation som spelaren lever i påverkar både kropp och själ. Negativa effekter på den fysiska hälsan uppger spelarna vara bland annat att de inte längre motionerar som tidigare, eftersom spelandet både tar tid och minskar motivationen till andra aktiviteter. Vissa spelare beskriver även rent fysiska sjukdomssymptom, ofta stressrelaterade, som hjärtproblem eller högt blodtryck och relaterar dessa till deras livssituation. Knappt 72 procent uppger att den psykiska hälsan påverkats negativt. Dessa personer beskriver symptom som ångest, depression, i vissa fall även självmordstankar. Resultat från befolkningsstudien om spel och hälsa, SWELOGS, visar att 19 procent av männen samt 9 procent av kvinnorna som har ett problemspelande eller riskerar att utveckla ett problemspelande, uppger att de har en dålig psykisk hälsa. Befolkningsstudien visar också att problemspelande män har sämre allmän hälsa, dricker och röker mer än icke problemspelare (Statens folkhälsoinstitut, 2009). Resultaten från Stödlinjen kan inte sägas vara representativa för hur problemspelandet i Sverige ser ut eller vilka konsekvenser det ger upphov till. Dock kan siffrorna från Stödlinjen, i likhet med resultaten från SWELOGS, visa på att ett problematiskt spelande leder till att man upplever en försämrad hälsa. I synnerhet verkar den psykiska hälsan påverkas negativt av spelandet. Det verkar finnas vissa åldersmässiga skillnader i hur de spelare som ringer Stödlinjen upplever att spelandet har påverkat den fysiska och psykiska hälsan. 230 personer har under 2009 lämnat uppgifter om både ålder och upplevd fysisk hälsa, medan 260 personer har lämnat uppgifter om både ålder och upplevd psykisk hälsa. Knappt 15 procent av spelarna i åldrarna upp till 34 år upplever att den fysiska hälsan fortfarande är bra, medan bara drygt 3 procent i åldersgruppen år och mindre än 1 procent i åldersgruppen över 55 år berättar samma sak. En tänkbar anledning till att en högre andel i de yngre åldersintervallerna upplever den fysiska hälsan som god kan vara att man fortfarande finner tid till motion och träning trots spelandet, kanske beroende på att man lever utan barn eller har en gynnsam familjesituation. 17 procent av spelarna som är 34 år eller yngre säger att de upplever att den fysiska hälsan har påverkats negativt. Motsvarande siffra för åringarna är knappt 19 procent. När det gäller den psykiska hälsan upplever de allra flesta, oavsett ålder, att den har påverkats negativt av spelandet. Nästan 11 procent av åringarna anger dock att den psykiska hälsan fortfarande är bra trots spelandet. Vad detta beror på finns ingen förklaring till, men kanske har dessa personer ett utvecklat socialt nätverk runtom sig som kan stötta dem i deras situation. Studier visar att problemspelande är förknippat med negativa konsekvenser för sömnen (Delfabbro, 2008; Griffiths, 2004). De spelare som ringer Stödlinjen berättar ofta att spelandet har påverkat deras sömn på ett negativt sätt, antingen genom att spelandet har gett upphov till oro och ångest eller genom att de har spelat när de egentligen borde sova.

20 20 ÅRSRAPPORT STÖDLINJEN 2009 Hur spelandet har påverkat sömnen, procentuell fördelning (n=179) 30,2 10,6 68,7 Diagram 6 Ingen påverkan Sömnsvårigheter pga stress/oro Sömnbrist pga spelande Det är svårt att säga huruvida de personer som beskriver sömnproblem skulle uppleva detta även om inte spelandet fanns med i bilden. Statistik på befolkningsnivå visar att 28 procent av männen och 36 procent av kvinnorna mellan år, uppger att de har sömnbesvär (Statens folkhälsoinstitut, 2008). Detta gäller då befolkningen i stort. Stödlinjens resultat visar att av de personer som ringer angående sin spelproblematik, är det en stor andel som berättar om sömnbesvär som en konsekvens av spelandet. Stödlinjens personal har också uppfattningen att spelarna själva drar direkta paralleller mellan spelandet och sömnproblemen. En del av de spelare som ringer Stödlinjen berättar om andra svåra konsekvenser, exempelvis mörka tankar om livet och döden, eller missbruk av andra droger. Rådgivarna stannar då upp och ger den som ringer möjlighet att utforska sina tankar och känslor kring det svåra. Personen får hänvisning till instanser som har kunskap och möjlighet att erbjuda hjälp, exempelvis psykiatrin eller andra hjälplinjer. Det är ett ganska litet antal spelare som har besvarat frågan om övriga hälsomässiga konsekvenser, 46 stycken av 564 spelare som har ringt förstagångssamtal. Det är möjligt att lämna flera svarsalternativ i frågan. När det gäller självmordstankar och självmordsförsök har det gjorts en registrering om detta i de fall spelaren uppger att han/hon har upplevt detta under den senaste månaden före samtalet. 40 av de 564 spelare som har ringt förstagångssamtal berättar att de den senaste tiden innan samtalet har haft självmordstankar, medan 4 uppger att dessa tankar har lett till ett försök att ta sitt liv. När det gäller siffror på befolkningsnivå, visar Nationella folkhälsoenkäten från 2008 att 10 procent av männen och 14 procent av kvinnorna i befolkningen uppgav att de hade haft självmordstankar. För personer som hade försökt att ta sitt eget liv var siffrorna 3 procent av männen och 5 procent av kvinnorna (Statens folkhälsoinstitut, 2008). En amerikansk studie från 2006 visar att problemspelare i högre grad än icke

www.fhi.se A 2011:03 Årsrapport Stödlinjen 2010

www.fhi.se A 2011:03 Årsrapport Stödlinjen 2010 www.fhi.se A 2011:03 Årsrapport Stödlinjen 2010 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2011:03 ISSN: 1653-0802 ISBN PRINT: 978-91-7257-795-4 ISBN PDF: 978-91-7257-796-1 TRYCK: STRÖMBERG, STOCKHOLM, 2011 Å R S R A

Läs mer

Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009

Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009 Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009 Intervjuerna utförda under hösten 2009 av Lena Jonsson Det är just det att jag inser, att även om jag skulle vinna alla pengar

Läs mer

Spel om pengar ett folkhälsoproblem

Spel om pengar ett folkhälsoproblem Spel om pengar ett folkhälsoproblem Om Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten är en myndighet som verkar för en god folkhälsa. I vårt arbete ska särskild vikt fästas vid de grupper i vårt samhälle som

Läs mer

Statistik för Stödlinjen 1/1-30/4 2015

Statistik för Stödlinjen 1/1-30/4 2015 Statistik för Stödlinjen 1/1- /4 21 1 Sammanfattning Under perioden 1/1- /4 inkom 6 spelrelaterade samtal, 188 chattar och 9 e- brev till Stödlinjen. I telefonsamtalen är gruppen 18-44 år mest representerad

Läs mer

Förord... 6. Sammanfattning... 6. Summary... 10. Inledning... 11. Vad är Stödlinjen?... 11. Stödlinjens uppdrag... 11. Stödlinjens arbetssätt...

Förord... 6. Sammanfattning... 6. Summary... 10. Inledning... 11. Vad är Stödlinjen?... 11. Stödlinjens uppdrag... 11. Stödlinjens arbetssätt... Stödlinjen 2013 Innehåll Förord... 6 Sammanfattning... 6 Summary... 10 Inledning... 11 Vad är Stödlinjen?... 11 Stödlinjens uppdrag... 11 Stödlinjens arbetssätt... 11 Information och rådgivning på andra

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje?

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje? Utbildningskontoret Åke Martinsson 2009-10-19 Förekommer spel om pengar på i Södertälje? Rapport av resultat från webbenkät 2009-09. På uppdrag av Utbildningsnämnden genomfördes en kartläggning med fokus

Läs mer

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Sammanfattning och slutsatser sid 4 Resultat av Unionens undersökning av arbete vid sjukdom sid

Läs mer

Socialförvaltningen C Svensson, A Nyström, K Svensson

Socialförvaltningen C Svensson, A Nyström, K Svensson Socialförvaltningen C Svensson, A Nyström, K Svensson Datum: 2010-02-25 Tjänsteställe: Handläggare: Beteckning: Er beteckning: Uppföljning av verksamheten med personligt ombud i Marks kommun 2009. Verksamheten

Läs mer

Sammanställning av ASI-data. - Målgrupp: Unga vuxna och missbruk, 18 30 år. Sammanställt av Anders Arnsvik (2011)

Sammanställning av ASI-data. - Målgrupp: Unga vuxna och missbruk, 18 30 år. Sammanställt av Anders Arnsvik (2011) Sammanställning av ASI-data - Målgrupp: Unga vuxna och missbruk, 18 30 år Sammanställt av Anders Arnsvik (2011) Inledning Föreliggande redovisning är ett exempel på vad ASI-data kan användas till. ASI-intervjuerna

Läs mer

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12)

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12) Psykiska besvär Enligt flera undersökningar har det psykiska välbefinnandet försämrats sedan 198-talet. Under 199-talet ökade andelen med psykiska besvär fram till i början av -talet. Ökningen var mer

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder Ulrica Melcher Familjeterapeut leg psykoterapeut & leg sjuksköterska FÖRE 21 ÅRS ÅLDER HAR VART 15:E BARN UPPLEVT ATT EN FÖRÄLDER FÅTT CANCER Varje år får 50

Läs mer

KBT behandling vid spelberoende

KBT behandling vid spelberoende KBT behandling vid spelberoende RFMA konferens om spel och spelmissbruk 2011-02-02 Henrik Josephson Psykolog, Beroendecentrum Stockholm Doktorand, Karolinska Institutet, CNS missbruk/beroende henrik.josephson@ki.se

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

eller om Sveriges chanser i VM.

eller om Sveriges chanser i VM. Prata om självmordstankar, ångest eller om Sveriges chanser i VM. Vår stödtelefon riktar sig till äldre som mår psykiskt dåligt. Välkommen att ringa när du vill prata om dina problem. Äldretelefonen är

Läs mer

BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem. (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem)

BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem. (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem) BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem) Det här instrumentet har konstruerats med utgångspunkt från vad forskning och praktik visar är

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE SLSO P s y k i a t r i n S ö d r a PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE om psykiska problem hos äldre och dess bemötande inom Psykiatrin Södra layout/illustration: So I fo soifo@home.se Produktion: R L P 08-722 01

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007 Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos vuxna, 18-29 år En fördjupning av rapport 8 Hälsa

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan 2015:1 Jobbhälsobarometern 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan Delrapport 2015:1 Sveriges Företagshälsor 2015--10-05 Leder obehagskänslor

Läs mer

Vad tycker du om bemanningen i demensvården?

Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Resultat av Socialstyrelsens webbenkät 14 september 7 november 2011 2011-11-08 Om enkäten Enkäten har genomförts som en webbenkät under perioden 14 september

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

Onödig ohälsa. Hälsoläget bland personer med funktionsnedsättning. Sörmland 2010. Magnus Wimmercranz www.fhi.se\funktionsnedsattning

Onödig ohälsa. Hälsoläget bland personer med funktionsnedsättning. Sörmland 2010. Magnus Wimmercranz www.fhi.se\funktionsnedsattning Onödig ohälsa Hälsoläget bland personer med funktionsnedsättning Sörmland 2010 Magnus Wimmercranz www.fhi.se\funktionsnedsattning Resultat Att så många har en funktionsnedsättning Att så många av dessa

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011

Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011 HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR 2011 1 (5) HANDLÄGGARE Folkhälsoutvecklare Ylva Bryngelsson TELEFON 0522-69 6148 ylva.bryngelsson@uddevalla.se Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011 Bakgrund

Läs mer

Föräldraföreningen Mot Narkotika - UMEÅ

Föräldraföreningen Mot Narkotika - UMEÅ Föräldraföreningen Mot Narkotika i Umeå arbetar lokalt i Umeå och Västerbotten med att stötta och hjälpa anhöriga till drogmissbrukare. Vårt arbete är ideellt och vår drivkraft är att hjälpa andra människor

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

TSL 2013:6 Hur gick det sen?

TSL 2013:6 Hur gick det sen? TSL :6 Hur gick det sen? Tre år efter jobbcoachning Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd Svenska Hot och våld i nära relationer - vägledning, stöd och skydd Bergs kommuns vision är att ingen i kommunen utsätts för våld eller hot om våld i nära relation www.berg.se Planera för din säkerhet

Läs mer

Enkätundersökning i samarbete med MSN

Enkätundersökning i samarbete med MSN Riksförbundet BRIS Enkätundersökning i samarbete med MSN I samarbete med MSN genomförde BRIS under våren 2007 en webbaserad enkät bland 14-17- åringar. Syftet var att skaffa ett bredare underlag än det

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro Apotekets råd om Nedstämdhet och oro Vi drabbas alla någon gång av nedstämdhet och oro. Nedstämdhet är en normal reaktion på tillfälliga på - frestningar, övergångsfaser i livet och svåra livssituationer.

Läs mer

Till soliga, regniga och äldre dagar

Till soliga, regniga och äldre dagar RAPPORT Till soliga, regniga och äldre dagar en rapport om svenskarnas syn på eget sparande, privat pensionssparande och sparandet inom avtalspensionen Länsförsäkringar, juni 2010 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

När du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt

När du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt När du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt Behöver du någon att prata med? Letar du efter stöd och hjälp? Professionellt Anonymt Kostnadsfritt En svår livssituation kan vara svår att hantera på

Läs mer

Folkhälsa Fakta i korthet

Folkhälsa Fakta i korthet Jag är sjukpensionär men har ibland mycket tid över och inget att göra. Jag har inga vänner och bekanta som är daglediga. Jag hamnar utanför gemenskapen och tappar det sociala nätverket. Citat ur Rivkraft

Läs mer

Äldre kvinnor som utvecklar alkoholproblem. Vilka är de?

Äldre kvinnor som utvecklar alkoholproblem. Vilka är de? Äldre kvinnor som utvecklar alkoholproblem. Vilka är de? Fides Schückher Doktorand PFC, APEC Överläkare Beroendecentrum USÖ Kajsamottagningen Speciellt inriktad på kvinnor med alkohol och/eller läkemedelsmissbruk.

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2005 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2005 FÖRENINGSSPARBANKENS HUSHÅLLSBAROMETER Om undersökningen 3 Förändringar på totalnivå jämfört med förra årets undersökningar

Läs mer

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Denna undersökning är gjord av Silentium 1 7 mars

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN

MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN POLICY Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av missbruk hos en medarbetare skapar problem även på arbetsplatsen. Arbetsprestation, säkerhet

Läs mer

ansöka om god man eller förvaltare

ansöka om god man eller förvaltare Överförmyndarnämnden Information ansöka om god man eller förvaltare Viktigt att känna till om godmanskap Godmanskap är en frivillig insats som förutsätter samarbete mellan den gode mannen och huvudmannen.

Läs mer

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Hög avkastning viktigare än låg risk Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-11-27

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

alkohol och droger på arbetsplatsen

alkohol och droger på arbetsplatsen alkohol och droger på arbetsplatsen April 2008 Foto: Patrik Axelsson Alkohol och droger på arbetsplatsen 2008 Missbruk av alkohol och andra droger Missbruk av alkohol och andra droger är vanligt förekommande

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo.

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo. SIGNERAD 2014-01-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (10) Datum 2014-02-12 Vår referens Karin Andersson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Karin.Andersson@malmo.se Kartläggning av hemlösa år 2013 STK-2013-969

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde!

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! Kerstin Kristensen 2014-09-30 VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! SoL 5 kap11 - Brottsoffer 1978-2007 Lag (2007:225) Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI Madelén Falkenhäll Institutet för Privatekonomi September 2013 Månad År Institutet för Privatekonomi 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 NÅGRA SLUTSATSER... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Skiljer sig kvinnor med sen debut i alkoholberoende från kvinnor med tidig debut

Skiljer sig kvinnor med sen debut i alkoholberoende från kvinnor med tidig debut Skiljer sig kvinnor med sen debut i alkoholberoende från kvinnor med tidig debut Fides Schückher Doktorand PFC, APEC Överläkare Beroendecentrum USÖ Kajsamottagningen Speciellt inriktad på kvinnor med alkohol

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem

Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem Runt varje person som missbrukar

Läs mer

Abstinensbesvär Det man känner när man saknar effekten av något man brukar använda eller göra.

Abstinensbesvär Det man känner när man saknar effekten av något man brukar använda eller göra. Alkoholberoende Ordförklaring Abstinensbesvär Det man känner när man saknar effekten av något man brukar använda eller göra. Alkoholberoende innebär att man inte längre kan styra över sitt drickande. Alkoholberoende

Läs mer

VÄGEN TILL EGEN BOSTAD

VÄGEN TILL EGEN BOSTAD VÄGEN TILL EGEN BOSTAD Information om socialtjänstens arbete med bostadsfrågor Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby Vem kan ha rätt till bostad via socialtjänsten? I Socialtjänstlagen

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128

SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128 SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128 1. Presentation av Spelberoendes riksförbund och föreningarna. 2. Inledning 3. Förbundets svar på frågan: Är spelarkontot ett nödvändigt krav för verkställighet

Läs mer

Innehållsförteckning ! "! #$! ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ 0 " % 10 " 1 #.. %$$ 3. 3",$ %& 3. $& 3,./ 6, $,%0 6, $.%0 ".!

Innehållsförteckning ! ! #$! ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ 0  % 10  1 #.. %$$ 3. 3,$ %& 3. $& 3,./ 6, $,%0 6, $.%0 .! Innehållsförteckning! "! #$! %%& ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ " % 1 " $$% 2% 1 #.. %$$ 3. 3",$ %& 3. $& %( * #"+$.%* %- 41$,,5-3,./ 6, $,% 6, $.% 7, 18,9$: ".! ;,%(,$( 1%%( * 6, $,%* % $$* 1%%* 6, $,%-

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Ett pressmaterial framtaget av Niconovum AB Faktamaterialet är granskat av Karl Olov Fagerström, docent, tobaks- och nikotinforskare, tel:

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Den här skriften berättar kort om psykisk sjukdom och om hur det kan visa sig. Du får också veta hur du själv kan få stöd när mamma eller

Läs mer

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en rikstäckande organisation som är partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

Handledningsmaterial för skolpersonal

Handledningsmaterial för skolpersonal Handledningsmaterial för skolpersonal Du är en sådan där viktig vuxen, som kan finnas för barn runt omkring dig. Vi på Maskrosbarn möter dagligen barn som lever i mycket utsatta hemsituationer. Genom detta

Läs mer

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden.

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden. Om unga föräldrar och arbetsmarknaden Text: Elisabet Wahl Inledning Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att öka kunskapen om hur föräldrar under 25 års ålder kan

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD Vägledning OBS! Om du använder det här avsnittet som en separat del, se också inledningen till föregående avsnitt (Våld mot barn) som också berör våld i nära relationer

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Brukarundersökningar 2015 BIM/Gruppverksamhet Barn-Tonår och Familjerådgivningen

Brukarundersökningar 2015 BIM/Gruppverksamhet Barn-Tonår och Familjerådgivningen sida 1 (8) Brukarundersökningar 2015 BIM/Gruppverksamhet Barn-Tonår och Familjerådgivningen sida 2 (8) sida 3 (8) Inledning Att genomföra brukarundersökningar för att följa upp brukares upplevda kvalitet

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Leg psykolog Lotta Omma

Leg psykolog Lotta Omma Samer ett folk i fyra länder Syfte Undersöka hur samiska skolbarn 13-18 år och unga vuxna 18-28 år upplever sin livssituation och hälsa. Göra jämförelser inom den samiska gruppen och mellan den samiska

Läs mer

Behovsinventering. Kartläggning av individers behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Anna Holmgren

Behovsinventering. Kartläggning av individers behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Anna Holmgren Behovsinventering Kartläggning av individers behov av arbetslivsinriktad rehabilitering 2013 01 18 Anna Holmgren Kompetenscentrum för hälsa, Landstinget Västmanland Innehållsförteckning BAKGRUND 3 METOD

Läs mer

minimaria Botkyrka Skolinfo 2014 Simon Jonsson Socialsekreterare/Behandlare 08-530 622 82, 0708-861580 Simon.jonsson@botkyrka.se

minimaria Botkyrka Skolinfo 2014 Simon Jonsson Socialsekreterare/Behandlare 08-530 622 82, 0708-861580 Simon.jonsson@botkyrka.se minimaria Botkyrka Skolinfo 2014 Simon Jonsson Socialsekreterare/Behandlare 08-530 622 82, 0708-861580 Simon.jonsson@botkyrka.se Hur mår ni? Vad är (drog)missbruk? Missbruk är bruk av sinnesförändrade

Läs mer

1 (5) Vägledarens. Årsrapport 2010. Februari 2010. Ewa Karlsson Vägledare

1 (5) Vägledarens. Årsrapport 2010. Februari 2010. Ewa Karlsson Vägledare 1 (5) Vägledarens Årsrapport 2010 Februari 2010 Ewa Karlsson Vägledare 2 (5) Inledning I Oskarshamns kommun finns, sedan 2006, en tjänst som Vägledare inrättad. Vägledarens arbetsplats finns i Kulturhuset

Läs mer

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 TCO GRANSKAR: vidareutbildning behövs i kristid #6/09 Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 Författare Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016

Redovisning av regeringsuppdraget om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Redovisning av regeringsuppdraget om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 11 16 Dnr VERK 11/442 15 mars 12 www.fhi.se Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Hushållens boendeekonomi

Hushållens boendeekonomi Rapport 2012:3 REGERINGSUPPDRAG Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna hushåll att spara till en kontantinsats till en bostad Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning av offentlig upphandling i Sveriges kommuner

Rapport: Enkätundersökning av offentlig upphandling i Sveriges kommuner Rapport: Enkätundersökning av offentlig upphandling i Sveriges kommuner Julia Lööf Ekström Inledning I och med det nya EU-direktivet om offentlig upphandling (publicerat mars 2014) vill Fairtrade Sverige

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING

Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING Vem som helst kan få ekonomiska bekymmer. I den här broschyren får du inblick i vilka konsekvenser en skuld sättning får både för enskilda människor och för

Läs mer

Statistik januari-december 2012 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2012 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 212 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

KARTLÄGGNING AV NARKOTIKAANVÄNDANDET I VÄSTERÅS 2012

KARTLÄGGNING AV NARKOTIKAANVÄNDANDET I VÄSTERÅS 2012 KARTLÄGGNING AV NARKOTIKAANVÄNDANDET I VÄSTERÅS 212 Rapport Drogsamrådet 2 Kartläggning av narkotikaanvändandet i Västerås 212... 1 Förord 5 Kartläggningen 6 Metoder 6 212 års insamlande av uppgifter för

Läs mer

Resultat av enkäten om datorvanor och spelande

Resultat av enkäten om datorvanor och spelande Resultat av enkäten om datorvanor och spelande Mellan den 4:e juli 2012 och 10:e mars 2013 har 312 personer svarat på den enkät som vi på GameOver haft uppe hemsidan. Ett stort tack till alla er som bidragit

Läs mer