Folkhälsomyndighetens kontor finns i Solna och Östersund och vi är knappt 500 anställda. Vi är 6 utredare som arbetar med spelfrågor och 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folkhälsomyndighetens kontor finns i Solna och Östersund och vi är knappt 500 anställda. Vi är 6 utredare som arbetar med spelfrågor och 5"

Transkript

1 1

2 2

3 Folkhälsomyndigheten bildades 1 januari 2014 genom att Statens folkhälsoinstitut, Smittskyddsinstitutet och delar av Socialstyrelsen gick samman till en myndighet. Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa. Myndigheten har ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor och samordningsansvar för folkhälsoarbetet inom vissa sakområden, bland annat smittskyddsfrågor men även suicid, hiv/sexuellt överförbara sjukdomar, ANDT och spel om pengar. På Folkhälsomyndigheten arbetar vi för en god hälsa på lika villkor bland annat genom att följa befolkningens hälsoläge och de faktorer som påverkar identifiera vilka folkhälsoområden som behöver insatser, samt att utvärdera folkhälsoinsatser för att på så vis bidra till att förbättra samhällets förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för alla. Folkhälsomyndighetens kontor finns i Solna och Östersund och vi är knappt 500 anställda. Vi är 6 utredare som arbetar med spelfrågor och 5 3

4 av oss sitter i Östersund. En god folkhälsa stärker hela samhällets utveckling. Idag ska vi prata om spel om pengar och folkhälsa. Vi har gjort en ny befolkningsstudie för att följa upp läget vad gäller spelande och spelproblem och resultaten kommer att hjälpa oss att se var det behövs hälsofrämjande insatser till gagn för samhället. 3

5 Folkhälsomyndigheten och tidigare Folkhälsoinstitutet har ansvarat för tre stora befolkningsundersökningar om spel om pengar och hälsa. Den första var SWEGS, som genomfördes av en forskargrupp under ledning av professor Sten Rönnberg vid Stockholms Universitet. Swelogs, med fyra upprepade mätningar i befolkningsurvalet mellan 2008 och 2014 genomfördes inom Folkhälsoinstitutet med en rådgivande grupp bestående av flera forskare som deltog i arbetet med SWEGS. Och nu en ny befolkningsundersökning som genomförs av Folkhälsomyndigheten, fortsatt med en rådgivande grupp av forskare. 4

6 De resultat vi presenterar idag är resultat från det vi kallar EP1 från 2008/2009, dvs den första omgången av Swelogs i det epidemiologiska spåret av studien, och den nya befolkningsundersökningen som genomförts sedan hösten Under sju år hinner det hända en del i en befolkning. Den totala folkmängden i Sverige ökade från 9,2 till 9,8 miljoner ungefär, och andelen män som då var 49,7 % har ökat till just över 50 %. Samtidigt har medelåldern på hela befolkningen ökat något. Så vissa av förändringarna som vi ser kan också åtminstone till viss del beror på förändringar i befolkningen. Och därutöver har vi haft bland annat ett regeringsskifte, utbudet på spelmarknaden har förändrats och så vidare. Vi lever i en föränderlig tid. 5

7 Urvalet är draget från Registret över Totalbefolkningen bland alla invånare i åldrarna mellan 16 och 84 år. Innan vi drog urvalet delade vi in populationen i grupper efter kön, ålder och tre olika nivåer av risk för spelproblem, beräknad enligt den kunskap vi tagit fram tidigare i Swelogs. På så vis kunde vi styra urvalet med bland annat högre urvalssannolikheter till grupper där vi förväntar oss hitta personer med spelproblem. Vi såg också till att få tillräckligt många personer från varje åldersgrupp. Datainsamlingen har då som nu genomförts i samarbete med Statistiska Centralbyrån. Vi har svarande i vår nya undersökning, vilket är 46 % av urvalet, och den här gången varierade svarsfrekvensen mellan 31 och 68 % i olika delgrupper. Den viktade svarsfrekvensen, den vi kunde ha fått om vi inte styrt urvalet med olika urvalssannolikheter, är 52 %. Våra svar kommer från telefonintervjuer 6

8 1 694 postenkäter 582 webenkäter När vi bearbetar resultatet använder vi kalibreringsvikter för att vikta om urvalet till att motsvara befolkningen. Kalibreringsvikterna hämtar information om demografi och socio-ekonomi från Statistiska Centralbyråns register. 6

9 Speldeltagandet, mätt som spelat någon gång senaste året, har minskat från 70 % 2008 till 58 % 2015, alltså en minskning med 12 %-enheter. Andelen som spelat varje månad har minskat från 44 % till 27 %, en minskning med 17 %-enheter. 7

10 Bland kvinnorna var det 55 % som spelat om pengar någon gång de senaste 12 månaderna, och ungefär hälften av dessa, eller 22 %, hade spelat varje månad. Andelen har minskat mest bland åringarna där det idag är knappt 20 procent som spelat om pengar de senaste 12 månaderna. Andelen som spelat om pengar de senaste 12 månaderna är fortfarande störst bland kvinnor mellan 45 och 64 år. 8

11 Bland männen var det 61 % som spelat om pengar de senaste 12 månaderna, och drygt hälften, eller 32 % av männen, hade spelat varje månad. Det är en stor minskning bland de yngre männen, upp till 25 år, och minskningar med ungefär 10 %-enheter i de äldre åldersgrupperna, från 25 år och uppåt. 9

12 När det gäller spelandet har vi delat in det i åtta olika spelformer som vi tittat på: Lotterier Nummerspel (Lotto och liknande) Spel på hästar Sportspel och vadslagning Spelautomater Bingo Poker Kasinospel (roulett, tärningsspel m fl) När det gäller kvinnor så minskar speldeltagande i alla spelformer förutom Bingo, där det ökar. När vi pratat om de olika spelformerna så ingår allt spelande, såväl via spelbutik eller livespel på annat vis som internetspelande. Vi har också tittat på spelandet via Internet, som här omfattar allt internetspelande i någon av de olika spelformerna, och där ser vi en ökning. 10

13 Alla skillnader mellan studierna är statistiskt säkerställda. 10

14 Förändringen för männen ser ungefär likadan ut, med minskning i alla spelformer förutom Bingo, där det ökar, och en ökning av andelen som ägnat sig åt Internetspelande någon gång de senaste 12 månaderna. Alla skillnader mellan studierna är statistiskt säkerställda 11

15 Andelen män som spelat är större än andelen kvinnor som spelat. Detta gäller i alla spelformer förutom lotterier, där andelen kvinnor som spelat är större, och bingo, där andelen män och kvinnor som spelat är lika stora. 12

16 13

17 När det gäller Internetspelande pratar vi inte bara om spel via dator, utan även via mobiltelefoner eller plattor, helt enkelt allt spel om pengar via en internetuppkoppling. 14

18 Här ser vi att andelen som spelat via Internet har ökat för kvinnor i alla åldrar, och mest bland kvinnor år. 15

19 Även för männen har andelen som spelar om pengar via Internet ökat totalt sett. Men det är oförändrat, knappt 5 procent, bland åriga pojkar. Och bland åriga män, som i föregående undersökning var de som hade den högsta andelen som spelat via Internet, har det ökat från drygt 20 till knappt 25 procent, och det är inom ramen för slumpmässig variation. Ökningen för männen sker dock från högre nivåer än de vi ser för kvinnorna. 16

20 Det är alltså 18 procent som spelat spel om pengar via internet, och det är en högre andel bland männen som jämfört med kvinnorna i alla åldersgrupper förutom bland åringarna där andelen är 3-4 procent och inte tydligt olika. Internetspelandet har alltså ökat kraftigt. Fortfarande är det en större andel som spelar i spelbutik, på travbana etc än via Internet, men det finns undantag. 17

21 18

22 ( ) betyder att det är ungefär lika 19

23 Internetspelandet, mätt som andelen som spelat via Internet någon gång de senaste 12 månaderna, har ökat från 9 till 18 %, en fördubbling på 7 år. 16% har spelat hos reglerade bolag, 10 % av kvinnorna och 22 % av männen. 3 % har enligt vår undersökning spelat hos oreglerade bolag, 1 % av kvinnorna och 5 % av männen. 3 % av befolkningen mellan 16 och 84 år är ungefär personer, och där är det nog andra än jag som bättre kan bedöma om det är ett realistiskt antal. Det är ungefär lika stor andel som för sju år sedan. 20

24 21

25 Vårt mätinstrument för spelproblem kallas Problem Gambling Severity Index, eller PGSI. Följande nio frågor ska besvaras med Aldrig Ibland Ofta, eller Nästan alltid (Läs upp frågorna) För varje fråga räknar vi poäng för svaren. 0 för Aldrig, 1 för Ibland, 2 för Ofta och 3 för Nästan alltid. 22

26 När vi summerar svaren från de nio frågorna kan de som svarat få mellan 0 och 27. De som inte spelar alls har inte fått frågorna, men ingår i gruppen med 0, där vi också har de som svarat Aldrig på alla frågor. De som har 1 eller 2 utgör gruppen med Viss risk för spelproblem De som har mellan 3 och 7 utgör gruppen med Förhöjd risk för spelproblem De som har 8 eller mer är de som utgör gruppen med Spelproblem De olika grupperna har alltså olika grad av negativa konsekvenser av sitt spelande. När vi sammanställer resultaten slår vi oftast ihop kategorierna med Förhöjd risk och Spelproblem och kallar detta Problemspelande 23

27 Andelen kvinnor med viss risk för spelproblem har sjunkit från 3,5 till drygt 2 procent. Denna skillnad är statistiskt säkerställd. Andelen med förhöjd risk har sjunkit från drygt en procent till knappt en procent, samtidigt har andelen med spelproblem ökat något, men dessa skillnader är inte statistiskt säkerställda. 24

28 För männen minskar också andelen med viss risk med lite drygt en procentenhet från ungefär 7 till 6 procent, och andelen med förhöjd risk minskar från 2,6 till knappt 2 procent. Dessa skillnader är dock inte statistiskt säkerställda. Däremot är andelen med spelproblem enligt PGSI oförändrat kring 0,5 procent av männen. Andelen med problemspelande bland samtliga, män och kvinnor, är 1,7 procent. 25

29 När vi sen tittar på de som har spelat senaste året så ser vi liknande förändringar som tidigare för kvinnorna men bland de som spelar är förändringarna inte statistiskt säkerställda. 26

30 För männen som spelat senaste åren är det inte heller signifikanta skillnader mellan mätningarna. Här är det fortsatt närmare 10 procent med Viss risk för spelproblem, runt 3 procent med Förhöjd risk och ungefär 1 procent med spelproblem av så pass allvarlig art att de kan behöva stöd och behandling. Andelen med problemspelande bland samtliga som spelat, män som kvinnor, är 4 procent. 27

31 Om vi tittar på problemspelande, alltså Förhöjd risk och Spelproblem sammanslaget, över olika åldersgrupper så ser vi en tydlig förändring bland männen sen 2008/2009. Inte bara bland åringarna utan också bland åringarna har andelen sjunkit kraftigt. Nu är det återigen andel av alla män, inte bara de som spelat senaste året. Den enda åldersgrupp bland männen där andelen problemspelare har ökat är gruppen år, där andelen ökat från 3,5 till 5 procent, och här har vi nu den högsta andelen problemspelare bland männen. Liksom tidigare har vi en åldersgrupp med klart högsta andel problemspelare, och sedan sjunker andelen med ökande ålder. Skillnaden är att tidigare var gruppen med högst andel problemspelande år, nu är det år. 28

32 Om vi lägger på Viss risk, så ser vi att den högsta andelen med Viss risk finns i åldersgruppen år, men andelen har sjunkit från 16 till 11 procent. Bland de yngsta i vår undersökning, de som var år, har andelen med Viss risk för spelproblem minskat från 13 till 4 procent. Bland de äldsta männen har vi en viss ökning, men totalt så minskar andelen med Viss risk med stigande ålder efter 24-årsåldern. 29

33 Medan det bland männen har varit en viss förskjutning av problemspelande uppåt i ålder, från åringarna till nästa åldersgrupp, så är förändringarna av en helt annan art bland kvinnorna. Notera att den här axeln bara går till 3 procent, medan den gick till 9 när jag redovisade problemspelande för männen. Vi kan konstatera att problemspelandet minskar till cirka en halv procent bland kvinnor under 25 år. I åldrarna år är det ganska oförändrat drygt en procent medan andelen ökat till 1,5 procent bland kvinnor år. Och slutligen den äldsta åldersgruppen. Här har vi en väldigt låg andel problemspelande till skillnad från den förra undersökningen, när andelen bland åringarna var högre jämfört med kvinnorna mellan 45 och 64 år. 30

34 När det gäller Viss risk bland kvinnor minskar andelen tydligt bland åringarna och för övrigt är det en generell minskning med ungefär en procentenhet åringarna har den högsta andelen med Viss risk, 4 procent. Bland åringarna är det en högre andel med Viss risk jämfört med såväl åringar som åringar. 31

35 Om vi sammanfattar läget, så ser vi att andelen problemspelare är högre bland männen än kvinnorna upp till 44 år och ungefär lika för män och kvinnor från 45 år och uppåt. Andelen med Viss risk är högre bland männen i alla åldersgrupper. Här är det olika mönster för kvinnor och män med något minskande andel bland de äldsta männen men en stigande andel bland kvinnorna från den näst äldsta till den äldsta gruppen. 32

36 Andelen som spelar i befolkningen minskar, och spelproblemen bland dem som har färre negativa konsekvenser av spelandet jämfört med de med allvarliga spelproblem minskar. Det vill säga, andelen med det vi kallar Viss risk och Förhöjd risk minskar. Antalet personer i den kombinerade gruppen av Förhöjd risk och Spelproblem, det som vi sammanslaget betecknar Problemspelande, har minskat från drygt till drygt personer, men bland dessa har andelen med mer allvarliga problem ökat. Antalet personer med spelproblem, kategorin som fått 8 poäng eller mer i vår mätskala, har ökat från till personer. Samtidigt som antalet personer med problemspelande minskat så har antal barn som lever i ett hushåll där någon har problemspelande ökat från till

37 En orsak till att antalet barn som lever i en familj med problemspelande ökat trots ett minskande antal personer med problemspelande är bland annat den kraftiga minskningen av problemspelande bland unga och en förskjutning uppåt i åldrarna. Vid föregående mätningen fanns ungefär en fjärdedel av problemspelandet bland personer i nedre delen av tjugoårsåldern och tonåren. Idag är den gränsen ungefär vid 30 år. 34

38 35

39 36

40 Så här ser andelen problemspelande ut bland dem som spelat i respektive spelform någon gång det senaste året. Det är fortfarande lägst andelar bland dem som spelat på lotterier, nummerspel och hästar. Andelen bland dem som spelat på lotterier har sjunkit från 3 till 2 procent och andelen bland dem som spelat på hästar är runt 4 procent. Bland dem som spelat på nummerspel är det oförändrat cirka 3 procent. Andelen med problemspelande är fortfarande cirka 6 procent bland dem som spelat på sportspel, runt 10 procent bland dem som spelat poker, och omkring 9 procent bland dem som spelat på kasinospel och spelautomater. När det gäller dem som spelat bingo någon gång det senaste året har andelen problemspelande minskat från ungefär 11 till 7 procent, och bland dem som spelat i någon spelform på Internet har andelen minskat från ungefär 12 till 6 procent. Åtminstone det senare har förmodligen samband med att det nu är en betydligt större andel av befolkningen som spelar via Internet. 37

41 Statistisk säkerställd skillnad för: Lotterier, Internet 37

42 I förra bilden såg vi andelarna med problemspelande bland dem som spelat i en spelform någon gång senaste månaden. Nu ser vi motsvarande bland de som spelat i respektive spelform varje månad eller oftare. Bland dem som spelat varje månad är andelen med problemspelande 4,8 procent Här ser vi oförändrade andelar med problemspelande på under fem procent för lotterier och nummerspel, ökande andelar bland dem som spelat på sportspel och på hästar, för sportspel från 9 till 13 och för spel på hästar från 4 till 6. Bland dem som spelat månadsvis på poker eller på kasinospel ökar andelen med problemspelande tydligt och ligger nu kring 30 procent, samma nivå som för dem som spelat på spelautomater månadsvis, men det är bara ökningen bland dem som spelat poker som är statistiskt säkerställd. Andelen med problemspelande har minskat bland dem som spelar bingo 38

43 varje månad, från cirka 30 till 15 procent. När vi jämför andel med problemspelande är det viktigt att komma ihåg att det kan vara samma personer som påverkar andelen med problemspelande i flera spelformer eftersom många spelar i mer än en spelform. Lägg till om resultaten från de multipla modellerna. Statistiskt säkerställd skillnad: Poker Bingo 38

44 Ett sätt att titta på det totala spelandet är att studera spelfrekvens, som är summan av hur många spelformer och hur ofta vi spelar på spel om pengar. Den som har ett lågfrekvent spelande spelar någon gång i högst tre olika spelformer eller som mest veckovis i en enskild spelform Ett frekvent spelande är att spela i flera olika spelformer eller veckovis i två spelformer Och högfrekvent spelande är att spela i många spelformer och ofta i flera olika spelformer. Bland kvinnorna har det frekventa och det högfrekventa spelandet minskat, förutom att andelen som spelat överhuvudtaget minskat. 39

45 Bland männen har vi ett liknande mönster. Andelen som inte spelat alls de senaste 12 månaderna ökar, medan andelen med frekvent och högfrekvent spelande minskar. 40

46 Om vi sedan tittar på samtliga, män och kvinnor, så ser vi att andelen med problemspelande bland de med högfrekvent spelande ändras inte. Det är fortsatt ungefär 10 procent. Andelen med Viss risk är också i stort sett oförändrad. När det gäller personer med frekvent spelande så ökar andelen problemspelande något och andelen med Viss risk ökar tydligt. Vi har sett att andelen som spelat i olika typer inom en spelform ökar, vilket kan förklara att spelproblemen ökar bland de med frekvent spelande. Andelen med problemspelande eller Viss risk är i stort sett oförändrad bland dem som ägnar sig åt lågfrekvent spelande. 41

47 42

48 Sedan vi genomförde den förra undersökningen har det blivit 18- årsgräns för i stort sett allt spelande. Tidigare gällde detta enbart vissa typer av spel. Samtidigt har andelen flickor år som spelat i de olika spelformerna minskat markant med några få undantag. Till exempel har Internetspelandet ökat något men då från en mycket låg nivå 2008/2009, och skillnaden är inte statistiskt säkerställd. 43

49 Ungefär detsamma gäller pojkarna år. Andelen som spelar minskar i alla spelformer och andelen som spelat via Internet är oförändrat ungefär 4 procent. 44

50 En större andel flickor än pojkar har spelat på lotterier, nummerspel, spelautomater och bingo någon gång det senaste året En större andel pojkar än flickor har spelat på sportspel, hästar, poker och kasinospel, och en större andel pojkar har spelat på Internet jämfört med flickorna. Endast skillnaden i poker är statistiskt säkerställd. Och hur gör ungdomar för att spela online? Vi hade med en fråga om det i undersökningen. 4,3% (45 st) svarade att de spelat online någon gång, alltså en lite högre andel än de som gjort det det senaste året. Nästan hälften hade uppgett verklig ålder/inte behövt uppge ålder Ungefär en fjärdedel hade spelat via en äldre persons konto 13% hade uppgett falsk ålder, 45

51 Med minskad andel som spelat om pengar minskar också spelproblemen bland ungdomarna år. Bland flickorna minskar andelen med Viss risk från 7 till 1 procent och problemspelande, det vill säga Förhöjd risk och Spelproblem, minskar från drygt 2 till knappt 1 procent. 46

52 Också bland pojkarna minskar spelproblemen. Andelen med Viss risk minskar från 13 till 4 procent och andelen med problemspelande minskar från 5 till ungefär 1,5 procent. 47

53 Och när det gäller spelproblem är andelarna är mer än dubbelt så stora bland pojkar jämfört med flickor år. 48

54 Andelen som spelat och andel med spelproblem minskar Minskningen av andelen som spelat gäller i alla spelformer men inte spel via Internet, där andelen ökat bland flickor (ej statistiskt säkerställt) och är oförändrad bland pojkar Generellt är andelarna som spelat lägre bland åringar jämfört med de som är 18 år och äldre i alla spelformer. Undantaget är poker, med i stort sett samma andelar, 1 % för kvinnor och ungefär 8 % för män, bland de under 18 såväl som de över 18 och spelautomater där andelen är ungefär 5 %. När det gäller spelautomater är det en något större andel flickor än pojkar som spelat (ej statistiskt säkerställt), medan det är tvärtom bland dem som är 18 år och äldre där det är större andel män än kvinnor. 49

55 Också vård och omsorgssektorn kan vara ett område för framgångsrikt förebyggande arbete när det gäller spel om pengar. Och när det gäller hälsa så finns de tydligaste sambanden mellan spelproblem och psykisk hälsa. 50

56 Kessler 6, är det instrument vi använt för att mäta psykisk hälsa Det är 6 frågor (läs upp) Svaren är fem grader: 0 = Inte alls 1 = En liten del av tiden 2 = En del av tiden 3 = För det mesta 4 = Hela tiden När vi slår ihop svaren på de 6 frågorna får vi intervallet Vid 5 drar vi gränsen för psykisk ohälsa. 51

57 Andelen med psykisk ohälsa här ökar i alla åldersgrupper bland kvinnorna. 52

58 Även bland männen ökar den psykiska ohälsan. Vi vet sedan tidigare att det finns ett samband mellan spelproblem och psykisk ohälsa, och det sambandet har dels ett direkt samband, det vill säga de påverkar varandra, dels handlar det om delvis gemensamma orsaker. 53

59 För kvinnor är andelen med problemspelande oförändrad bland dem med sämre psykisk hälsa, fortfarande ungefär två procent, medan andelen med Viss risk minskat. För kvinnor helt utan eller med mindre grad av psykiska besvär minskar såväl andelen med Viss risk som problemspelande. 54

60 För män med sämre psykisk hälsa minskar andelen med problemspelande medan andelen med Viss risk är nästan oförändrad, medan såväl Problemspelande som Viss risk minskar något bland män med god psykisk hälsa eller mindre allvarliga problem. 55

61 Spelproblem och psykisk ohälsa har samband, och de har också gemensamma bakgrundsfaktorer. Därför har vi tittat på skillnader i problemspelande respektive psykisk ohälsa utifrån några olika sociodemografiska faktorer för att studera likheter. Det mått vi använder här är oddskvoter. I diagrammen ser ni oddskvoter med omkringliggande konfidensintervall. En oddskvot visar relationen vad gäller risknivå mellan två grupper. Om oddskvoten är 1 är risknivån lika stor. När vi som här använder oss av en urvalsundersökning är det viktigt att ta hänsyn till att resultatet inte är exakt. Därför lägger vi till ett intervall kring vårt skattade värde, och får då ett intervall som med mycket hög sannolikhet, 95%, innehåller det sanna värdet i populationen. För oddskvoter gäller att om intervallet innehåller 1 så har vi ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan risknivåerna. Här jämför vi personer födda inom Norden med personer födda utanför Norden. Oddskvoterna är ungefär 2 för problemspelande och 1,5 för 56

62 psykisk ohälsa, och de har många överlappande värden, så när det gäller ursprung har vi alltså en bakgrundsfaktor som har liknande koppling till såväl problemspelande som psykisk ohälsa. 56

63 Utbildningsnivå har också samband med spelproblem och med psykisk ohälsa. När vi har mer än två kategorier väljer vi en referenskategori som vi sedan jämför med de övriga. För utbildning har vi valt gruppen med eftergymnasial utbildning på minst två år. När det gäller utbildning är det högre odds för de med kortast utbildning att drabbas av såväl psykisk ohälsa som problemspelande.. 57

64 När det gäller disponibel inkomst ser vi att jämfört med dem med högst inkomst, vilket innebär kronor per år eller mer, som är referenskategori här, så är det förhöjd risk för såväl problemspelande som psykisk ohälsa bland dem med lägre inkomster. När det gäller problemspelande är det betydligt högre odds för såväl de med inkomster under 150 tusen kronor, som gruppen med inkomster mellan 150 och 300 tusen kronor, men eftersom intervallen för oddskvoterna överlappar varandra är det mest troligt att det är ungefär lika stora odds i de här två grupperna, och betydligt högre än bland de med högst inkomster. När det gäller psykisk ohälsa är det en tydligare skillnad mellan de med lägst inkomster och de med inkomster mellan 150 och 300 tusen kronor, men den sammantagna bilden för såväl problemspelande som psykisk ohälsa är att det är större risk bland de som har lägre inkomster. Vi kommer att fortsätta att studera olika bakgrundsfaktorer för att se om vi kan beskriva vad som samvarierar med spelproblem, och hur sambandet ser ut för såväl psykisk hälsa som allmän hälsa. 58

65 59

66 60

67 En kollega till oss frågade hur det ser ut när det gäller sambandet mellan riskfyllt alkoholbruk och spelande. Är det så att dem som har riskfyllt alkoholbruk spelar på annat vis än dem som inte har det? Och så är det: De som har riskkonsumtion av alkohol har också i högre grad spelat i samtliga spelformer under det senaste året jämfört med dem som inte har riskkonsumtion av alkohol. Och de som har riskkonsumtion har i högre grad spelat på Sportspel, Poker, Spelautomater och Kasinospel, vilka är spel som vi har sett i högre grad är förknippade med problemspelande. 61

68 När det gäller kvinnor med riskkonsumtion av alkohol har andelen med problemspelande minskat något och andelen med Viss risk har minskat kraftigt. När det gäller ej riskkonsumenter så är det inga större förändringar vad gäller spelproblem. 62

69 Bland männen med riskkonsumtion av alkohol har andelen med problemspelande minskat något mer jämfört med kvinnorna och andelen med Viss risk har också minskat bland män med riskkonsumtion av alkohol. Och liksom bland kvinnorna är det i stort sett ingen förändring bland ej riskkonsumenter. Förändringarna ska tolkas mot bakgrund av att riskkonsumtionen av alkohol totalt sett har minskat sen 2008, framförallt bland yngre och bland män. Våra resultat är samstämmiga med resultaten från folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. 2008/2009: 14 % 2015: 10 % 63

70 Men vi vill i alla fall ta med två bilder för att lite snabbt visa ungefär vad som har hänt övergripande. Det är ungefär lika stor andel som har spelat datorspel de senaste 12 månaderna, men bland de som spelar har det skett en förskjutning som framförallt innebär att det är en större andel som spelar dagligen. 64

71 Detsamma gäller bland männen. Det är framförallt en ökning av det dagliga spelandet. 65

72 Några av våra slutsatser är: Andelen i befolkningen som spelar spel om pengar har minskat Nya spelformer, främst på Internet, ändrar spelmönstren Spelproblemen minskar men inte antalet personer med allvarliga spelproblem Spelproblemen minskar bland minderåriga och unga män men ökar bland män i åldrarna och kvinnor mellan 45 och 64 år. Spelproblem hänger ihop med spelandet men också med hur spelmarknaden fungerar, läget på arbetsmarknaden, jämlikhet och 66

73 inkomstspridning och en massa andra saker, så det är viktigt att samordna förebyggande insatser mellan olika aktörer och också mellan olika sakområden. Viktiga arenor för fortsatt förebyggande arbete är bland annat spelmiljöer, skolor och arbetsplatser. Det är också viktigt att samordna arbetet med åtgärder som syftar till att förebygga psykisk ohälsa och riskkonsumtion av alkohol. 66

74 Det här var en del av resultaten från vår undersökning. Vi fortsätter arbeta med materialet och kommer att lägga publicera resultaten efterhand på Folkhälsomyndighetens hemsida. 67

Vem får problem med spel?

Vem får problem med spel? Vem får problem med spel? Resultat från SWELOGS befolkningsstudie om spel och hälsa 2008/09 Ulla Romild, Statens Folkhälsoinstitut RFMA:s konferens om Spel och Spelmissbruk Huddinge, 2 februari år 2011

Läs mer

Stödlinjens tertialrapport 1 januari 30 april 2016

Stödlinjens tertialrapport 1 januari 30 april 2016 Stödlinjens tertialrapport 1 januari 3 april 1 Sammanfattning Under perioden 1/1-3/4 kontaktades Stödlinjen av totalt 981 personer, varav 69 via telefonsamtal (62%), 254 via chattar (26%) och 118 via e-

Läs mer

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion.

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion. Delgrupper I denna bilaga delas de ensamstående upp i delgrupper. Detta görs för att undersöka om den ekonomiska situationen och dess utveckling är densamma i alla sorts ensamförälderhushåll, eller om

Läs mer

Stödlinjens tertialrapport 1 maj 31 augusti 2016

Stödlinjens tertialrapport 1 maj 31 augusti 2016 Stödlinjens tertialrapport 1 maj 31 augusti 216 1 Sammanfattning Under perioden 1/5-31/8 216 inkom totalt 887 kontakter till Stödlinjen, varav 484 var via telefonsamtal (55%) 234 via chattar (26%) och

Läs mer

KUNSSKAPSSTÖD FÖR ATT FÖREBYGGA SPELPROBLEM. Spel om pengar är en folkhälsofråga

KUNSSKAPSSTÖD FÖR ATT FÖREBYGGA SPELPROBLEM. Spel om pengar är en folkhälsofråga KUNSSKAPSSTÖD FÖR ATT FÖREBYGGA SPELPROBLEM Spel om pengar är en folkhälsofråga Om broschyren Broschyrens syfte är att visa behovet av att förebygga problem med spel om pengar. Detta genom att ge en överblick

Läs mer

Statistik för Stödlinjen 1/1-30/4 2015

Statistik för Stödlinjen 1/1-30/4 2015 Statistik för Stödlinjen 1/1- /4 21 1 Sammanfattning Under perioden 1/1- /4 inkom 6 spelrelaterade samtal, 188 chattar och 9 e- brev till Stödlinjen. I telefonsamtalen är gruppen 18-44 år mest representerad

Läs mer

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje?

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje? Utbildningskontoret Åke Martinsson 2009-10-19 Förekommer spel om pengar på i Södertälje? Rapport av resultat från webbenkät 2009-09. På uppdrag av Utbildningsnämnden genomfördes en kartläggning med fokus

Läs mer

Hellre rik och frisk - om familjebakgrund och barns hälsa

Hellre rik och frisk - om familjebakgrund och barns hälsa Hellre rik och frisk - om familjebakgrund och barns hälsa Eva Mörk*, Anna Sjögren** & Helena Svaleryd* * Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet ** Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007 Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos vuxna, 18-29 år En fördjupning av rapport 8 Hälsa

Läs mer

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, Resultat för Gävleborgs län 2014

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, Resultat för Gävleborgs län 2014 Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19 Resultat för Gävleborgs län 2014 Samhällsmedicin Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor? (HLV) genomförs varje år sedan

Läs mer

Svensk spelhistoria på en sida

Svensk spelhistoria på en sida Presentation vid RFMAs konferens Spel och spelmissbruk, Stockholm, 28 november, 2012 Per Binde, docent Svensk spelhistoria på en sida Vikingatiden Ca. 1500 1930 Oreglerat tärningsspel Förbud, restriktioner

Läs mer

Rapport om VD löner inkomståren 2008-2009

Rapport om VD löner inkomståren 2008-2009 Februari 2011 Rapport om VD löner inkomståren 2008-2009 Rapport från Soliditet Sammanfattande resultat Den genomsnittlige VD:n hade 2009 en inkomst av tjänst på 432 132 kr, vilket var 1,6 gånger mer än

Läs mer

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Spelansvar svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Svenska Spel 2008 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 6 2. Spelansvar... 9 3. Överskottet från spelande hos

Läs mer

Mer tillåtande attityd till alkohol

Mer tillåtande attityd till alkohol IQ RAPPORT 2017:1 IQs ALKOHOLINDEX 2016 Mer tillåtande attityd till alkohol men unga går mot strömmen Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 3. Alkoholindex mer tillåtande attityd till alkohol 6. Ungas attityd

Läs mer

4. Behov av hälso- och sjukvård

4. Behov av hälso- och sjukvård 4. Behov av hälso- och sjukvård 3.1 Befolkningens behov Landstinget som sjukvårdshuvudman planerar sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov, därför har underlag för diskussioner om

Läs mer

Vi fortsätter att föda fler barn

Vi fortsätter att föda fler barn Vi fortsätter att föda fler barn En historisk tillbakablick på barnafödandet i Sverige visar en uppåtgående trend under 1800-talet och kraftiga svängningar under 1900-talet. Idag beräknas kvinnor i genomsnitt

Läs mer

Uppföljning av äldres hälsa och ANDTS ur ett folkhälsoperspektiv

Uppföljning av äldres hälsa och ANDTS ur ett folkhälsoperspektiv Uppföljning av äldres hälsa och ANDTS ur ett folkhälsoperspektiv Presentation vid U-FOLDs seminarium Missbruk hos äldre den 21:a januari 2015 i Uppsala Marie Risbeck, enhetschef Folkhälsomyndigheten 2.

Läs mer

Familjer och hushåll

Familjer och hushåll Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 018-25497 Befolkning 2016:2 29.11.2016 Familjer och hushåll 31.12.2015 Statistiken för 2015 visar att den genomsnittliga hushållsstorleken är 2,10 personer, vilket är

Läs mer

UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA

UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA SCB Hej! Du är en av 21 000 personer i Sverige som har blivit slumpmässigt utvald för en undersökning om spel och hälsa. Folkhälsomyndigheten genomför studien för att ta

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Folkhälsodata. Hälsoutfall Livsvillkor Levnadsvanor. Folkhälsa och välfärd, Ledningskontoret

Folkhälsodata. Hälsoutfall Livsvillkor Levnadsvanor. Folkhälsa och välfärd, Ledningskontoret Folkhälsodata Hälsoutfall Livsvillkor Levnadsvanor Hälsoutfall Befolkningens hälsa påverkas av livsvillkor som utbildning och arbete, då de påverkar förutsättningarna för hälsosamma levnadsvanor. 1 Andel

Läs mer

Preliminär sammanställning av svensk

Preliminär sammanställning av svensk Preliminär sammanställning av svensk SPELMARKNAD 2015 Innehållsförteckning Inledning 1 Nyckeltal 1 Preliminär statistik 1 Marknadsandelar 4 Spel på internet 7 Svenska Spel 8 ATG 9 Folkrörelsernas spel

Läs mer

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12)

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12) Psykiska besvär Enligt flera undersökningar har det psykiska välbefinnandet försämrats sedan 198-talet. Under 199-talet ökade andelen med psykiska besvär fram till i början av -talet. Ökningen var mer

Läs mer

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING Kund: Lotteriinspektionen Kontakt: Joel KittiJunros Datum: 23 oktober, 2014 Annelie Önnerud Åström Tel: 08 535 25 829 Mobil: 0739 40 37 61 Annelie.astrom@novus.se

Läs mer

Folkhälsa Fakta i korthet

Folkhälsa Fakta i korthet Jag är sjukpensionär men har ibland mycket tid över och inget att göra. Jag har inga vänner och bekanta som är daglediga. Jag hamnar utanför gemenskapen och tappar det sociala nätverket. Citat ur Rivkraft

Läs mer

UTVECKLING AV FÖREBYGGANDE METODER AV SPELPROBLEM. Jessika Svensson, Folkhälsomyndigheten

UTVECKLING AV FÖREBYGGANDE METODER AV SPELPROBLEM. Jessika Svensson, Folkhälsomyndigheten UTVECKLING AV FÖREBYGGANDE METODER AV SPELPROBLEM Jessika Svensson, Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten Verkar för likvärdiga förutsättningar för god hälsa genom att: följa befolkningens hälsoläge

Läs mer

Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011

Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011 HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR 2011 1 (5) HANDLÄGGARE Folkhälsoutvecklare Ylva Bryngelsson TELEFON 0522-69 6148 ylva.bryngelsson@uddevalla.se Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011 Bakgrund

Läs mer

Läkemedelsanvändning - senaste tre månaderna. Procent (%)

Läkemedelsanvändning - senaste tre månaderna. Procent (%) Läkemedelsanvändning Frågor om läkemedelsanvändning är viktiga för att följa då läkemedelskostnaden utgör cirka 1-1 procent av hälso- och sjukvårdsbudgeten. Trots att det finns läkemedelsregister över

Läs mer

Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014

Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014 Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014 Det övergripande målet för folkhälsoarbete är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det är särskilt angeläget

Läs mer

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar Luleåbornas hälsa Fakta, trender, utmaningar Inledning Den här foldern beskriver de viktigaste resultaten från två stora hälsoenkäter där många luleåbor deltagit. Hälsa på lika villkor? är en nationell

Läs mer

Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa

Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa Innehållsförteckning Inledning... 1 Metod... 1 Svarsfrekvens... 1 Variabelförklaring... 3 Statistik och tolkning... 4 Kalibreringsvikt... 4 Stratifiering

Läs mer

Rapport om vd-löner inkomståren 2009-2010

Rapport om vd-löner inkomståren 2009-2010 Kvinnliga vd:ar under 45 år ökade sina löner med 5,4 procent 2010, vilket är mer än dubbelt så mycket som en genomsnittlig vd. Men fortfarande tjänar kvinnliga vd:ar klart mindre än manliga. Mars 2012

Läs mer

Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden. Rapport från Soliditet

Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden. Rapport från Soliditet Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden Rapport från Soliditet 1 Svenskarnas skulder hos Kronofogden mars 2011 Sammanfattning Svenskarnas samlade skuld hos Kronofogdemyndigheten uppgick i mars 2011

Läs mer

Östgötens hälsa Kommunrapport - Allmänna frågor. Rapport 2007:5. Folkhälsovetenskapligt centrum

Östgötens hälsa Kommunrapport - Allmänna frågor. Rapport 2007:5. Folkhälsovetenskapligt centrum Östgötens hälsa 2006 Rapport 2007:5 Kommunrapport - Allmänna frågor Folkhälsovetenskapligt centrum www.lio.se/fhvc November 2007 Helen Axelsson Madeleine Borgstedt-Risberg Elin Eriksson Lars Walter Östgötens

Läs mer

Spelproblem varför förebygga och hur? Förebygg.nu 11 november 2015, Göteborg Jessika Svensson, utredare Folkhälsomyndigheten

Spelproblem varför förebygga och hur? Förebygg.nu 11 november 2015, Göteborg Jessika Svensson, utredare Folkhälsomyndigheten Spelproblem varför förebygga och hur? Förebygg.nu 11 november 2015, Göteborg Jessika Svensson, utredare Folkhälsomyndigheten Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel. Målet för samhällets insatser är

Läs mer

Ålder och kön. LVM-klienter och ungdomar, år

Ålder och kön. LVM-klienter och ungdomar, år Ålder och kön LVM-klienter och ungdomar, år 27 216 Uppföljnings-PM nr 1 217 Sammanfattning Syftet med detta uppföljnings-pm är att beskriva hur åldersfördelningen vid SiS LVM- och ungdomshem ser ut och

Läs mer

Rapport. Hälsan i Luleå. Statistik från befolkningsundersökningar

Rapport. Hälsan i Luleå. Statistik från befolkningsundersökningar Rapport Hälsan i Luleå Statistik från befolkningsundersökningar 2014 1 Sammanfattning Folkhälsan i Luleå har en positiv utveckling inom de flesta indikatorer som finns i Öppna jämförelser folkhälsa 2014.

Läs mer

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 2014:3 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Höjd pensionsålder

Läs mer

UNG. Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor

UNG. Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor UNG G A ID 2015 Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor Ung idag 2015 Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor Innehåll Inledning... 4 Behöriga till gymnasiet... 6 Utan gymnasieutbildning...

Läs mer

Spel om pengar ett folkhälsoproblem

Spel om pengar ett folkhälsoproblem Spel om pengar ett folkhälsoproblem Om Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten är en myndighet som verkar för en god folkhälsa. I vårt arbete ska särskild vikt fästas vid de grupper i vårt samhälle som

Läs mer

Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004

Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004 Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004 Källa: TEMO-undersökning 2003 och 2004 Andel flickor i åk 2 på gymnasiet som blir eller inte blir bjudna på alkohol av sina föräldrar i Kalmar och i de 11

Läs mer

Till ytan är Västernorrland landets 6:e största län, till befolkning landets 6:e minsta län.

Till ytan är Västernorrland landets 6:e största län, till befolkning landets 6:e minsta län. För att beskriva hur barn och unga i Västernorrland mår har vi som arbetar med folkhälsa i länets 7 kommuner, i landstinget och på länsstyrelsen, sammanställt data från olika statistiska källor och undersökningar.

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Resultat från nationella folkhälsoenkäten Cecilia Wadman Katarina Paulsson Gunnel Boström Innehåll Levnadsvanor Psykisk ohälsa Fysisk ohälsa Läkemedel Vårdkontakter, ej ungdomsmottagning

Läs mer

Förebyggande insatser mot spelproblem i Sveriges kommuner

Förebyggande insatser mot spelproblem i Sveriges kommuner JUNI 2016 Förebyggande insatser mot spelproblem i Sveriges kommuner Resultat från en kartläggning av kommunernas arbete 2015 Under 2015 gjorde Folkhälsomyndigheten en webbenkät i samråd med Sveriges Kommuner

Läs mer

Andel UVAS 2014 i åldersgrupper

Andel UVAS 2014 i åldersgrupper Andel UVAS 2014 i åldersgrupper Under 2014 var det nästan 165 000 unga i åldern 16-29 år som varken arbetade eller studerade. Här redovisar vi andelen UVAS i tre åldersgrupper. Andelen UVAS stiger med

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Rapport för Bergs kommun 2014 2(30) Dnr: RS/596/2015 Ansvarig: Lars Eriksson, Folkhälsocentrum, Region Jämtland Härjedalen Databearbetning och författare av rapport: Frida Hansson,

Läs mer

Antalet personer som skriver högskoleprovet minskar

Antalet personer som skriver högskoleprovet minskar STATISTISK ANALYS Nils Olsson Utredningsavdelningen 8-563 88 4 nils.olsson@hsv.se Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 26/12 Antalet personer som skriver högskoleprovet minskar Antalet personer

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

Varifrån kommer alkoholen?

Varifrån kommer alkoholen? 18 Alkohol & Narkotika Nr 3/2013 Unga dricker mindre Andelen elever som smuggelsprit minskar sedan 2007. Vanligast är att man alkohol som kommer från Systembolaget. Det är framför allt yngre vuxna i 20-årsåldern

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Rapport för Bräcke kommun 2014 2(30) Dnr: RS/596/2015 Ansvarig: Lars Eriksson, Folkhälsocentrum, Region Jämtland Härjedalen Databearbetning och författare av rapport: Frida Hansson,

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Resursfördelningsmodellen

Resursfördelningsmodellen PCA/MIH Johan Löfgren Rapport 25-6-26 (6) Resursfördelningsmodellen Växjös skolor våren 25 Inledning Underlag för analyserna utgörs av ett register som innehåller elever som gått ut årskurs nio 2 24. Registret

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska Jobbhälsobarometern Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24 Trenden negativ - färre helårsfriska Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern är ett samarbete mellan FSF, Föreningen Svensk

Läs mer

Vårt uppdrag. att stärka och utveckla folkhälsan

Vårt uppdrag. att stärka och utveckla folkhälsan Vårt uppdrag att stärka och utveckla folkhälsan Spelprevention Sprider kunskap om spel, spelproblem och förebyggande arbete Endast spel om pengar- gambling- icke gaming Swelogs- Swedish longitudinal gambling

Läs mer

Statistik om barn och unga. En trygg uppväxt. 1 Barnombudsmannen analyserar. Senast uppdaterad

Statistik om barn och unga. En trygg uppväxt. 1 Barnombudsmannen analyserar. Senast uppdaterad Statistik om barn och unga En trygg uppväxt 1 Barnombudsmannen analyserar Senast uppdaterad 2016-03-23 Innehållsförteckning En trygg uppväxt... 3 Andel barn som känner sig trygga i skolan... 4 Andel barn

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Rapport för Östersunds kommun 2014 2(27) Dnr: RS/596/2015 Ansvarig: Lars Eriksson, Folkhälsocentrum, Region Jämtland Härjedalen Databearbetning och författare av rapport: Frida Hansson,

Läs mer

Vilka faktorer kan påverka barnafödandet?

Vilka faktorer kan påverka barnafödandet? 29 Vilka faktorer kan påverka barnafödandet? Ålder Kvinnor och män skjuter allt längre på barnafödandet. Kvinnor och män födda 1945 var 23,9 respektive 26,6 år när de fick sitt första barn. Sedan dess

Läs mer

Bortfall i folkhälsoenkäter Spelar det någon roll?

Bortfall i folkhälsoenkäter Spelar det någon roll? Bortfall i folkhälsoenkäter Spelar det någon roll? Rapport: Artikel: Margareta Lindén-Boström and Carina Persson A selective follow-up study on a public health survey Eur J Public Health ckr193 first published

Läs mer

Spel på Internet. En undersökning bland allmänheten för Lotteriinspektionen. Christer Boije, 2007-11-26 Projektnummer: 1516646

Spel på Internet. En undersökning bland allmänheten för Lotteriinspektionen. Christer Boije, 2007-11-26 Projektnummer: 1516646 Spel på Internet En undersökning bland allmänheten för Lotteriinspektionen Christer Boije, 2007-11-26 Projektnummer: 1516646 Om undersökningen Ämne: Spel på Internet en undersökning bland allmänheten Projektnummer:

Läs mer

Vilka bor i hyresrätt och hur har det förändrats?

Vilka bor i hyresrätt och hur har det förändrats? 1 (5) Handläggare Datum Sven Bergenstråhle 2005-01-31 Vilka bor i hyresrätt och hur har det förändrats? I december 2004 publicerade Statistiska centralbyrån en sammanställning från Undersökningen av levnadsförhållanden

Läs mer

Barndiabetes. skillnader i HbA1c och body mass index (BMI) mellan flickor och pojkar i Västra Götaland

Barndiabetes. skillnader i HbA1c och body mass index (BMI) mellan flickor och pojkar i Västra Götaland Barndiabetes skillnader i HbA1c och body mass index (BMI) mellan flickor och pojkar i Västra Götaland oktober 2012 Diabetes är den näst vanligaste kroniska sjukdomen bland barn och ungdomar i Sverige

Läs mer

2010:5 Befolkningens utbildningsbakgrund i Eskilstuna

2010:5 Befolkningens utbildningsbakgrund i Eskilstuna 2010-05-18 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2010:5 Befolkningens utbildningsbakgrund i Eskilstuna

Läs mer

Partipolitiska aktiviteter

Partipolitiska aktiviteter Kapitel 3 Partipolitiska aktiviteter Medlemskap och aktivitet i politiska partier 1980-81 2000-01 (Diagram 3.1 3.4) I diagram 3.1 framgår att medlemsandelen i politiska partier har halverats sedan början

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Alkohol För 2009 har konsumtionen beräknats till 9,3 liter ren alkohol. Detta innebär att den totala

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2006 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2006 1 Sammanfattning Hushållsindex har sjunkit något, men hushållen upplever trots det den sammantagna privatekonomin som

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Färre alkoholkonsumenter och minskat drickande

Färre alkoholkonsumenter och minskat drickande Färre alkoholkonsumenter och minskat drickande Alkoholkonsumtionen bland elever i årskurs 9 har minskat dramatiskt under 2000-talet. Konsumtionen är idag den lägsta sedan början på 1970-talet medan andelen

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL Lotteriinspektionen har i samarbete med Novus Sverigepanel gjort en undersökning representativ för Sveriges befolkning.

Läs mer

Utvärdering av ÅB 09 Det orange kuvertet till allmänheten 2009

Utvärdering av ÅB 09 Det orange kuvertet till allmänheten 2009 Utvärdering av ÅB 09 Det orange kuvertet till allmänheten 2009 Telefonintervjuer med mottagare av ÅB09 (normal-åb). Februari-mars 2009. Christer Nordh/2009-06-15 1 Bakgrund och syfte PPM och Försäkringskassan

Läs mer

IQ RAPPORT 2015:2 IQs ALKOHOLINDEX 2014. Fem år med Alkoholindex åt vilket håll går attityderna?

IQ RAPPORT 2015:2 IQs ALKOHOLINDEX 2014. Fem år med Alkoholindex åt vilket håll går attityderna? IQ RAPPORT 2015:2 IQs ALKOHOLINDEX Fem år med Alkoholindex åt vilket håll går attityderna? Innehåll 1. Förord 2. Alkoholindex, sammanfattning 3. Koppling mellan attityd, konsumtion och dryckeskultur 5.

Läs mer

10 Tillgång till fritidshus

10 Tillgång till fritidshus Tillgång till fritidshus 201 10 Tillgång till fritidshus Bland de många olika former av rekreation och miljöombyte som finns för befolkningen, är en relativt vanlig form fritidsboende. Vanligast är nog

Läs mer

BEFOLKNINGSUNDERSÖKNING 2014 Vårdbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, KUNSKAPER OM OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

BEFOLKNINGSUNDERSÖKNING 2014 Vårdbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, KUNSKAPER OM OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN BEFOLKNINGSUNDERSÖKNING 2014 Vårdbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, KUNSKAPER OM OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Upplysningar om innehållet: Sofia Tullberg, sofia.tullberg@skl.se Sveriges

Läs mer

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Sammanfattning I undersökningen Skolbarns hälsovanor anger de flesta skolbarn ett högt välbefinnande, både bland

Läs mer

Östgötens hälsa Kommunrapport - Hälsa. Rapport 2007:6. Folkhälsovetenskapligt centrum

Östgötens hälsa Kommunrapport - Hälsa. Rapport 2007:6. Folkhälsovetenskapligt centrum Östgötens hälsa 2006 Rapport 2007:6 Kommunrapport - Hälsa Folkhälsovetenskapligt centrum www.lio.se/fhvc November 2007 Helen Axelsson Madeleine Borgstedt-Risberg Elin Eriksson Lars Walter Östgötens hälsa

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2004 Rapport Hushållsbarometern våren 2004 Institutet för Privatekonomi Erika Pahne Maj 2004 Institutet för Privatekonomi 2 Föreningssparbankens HUSHÅLLSBAROMETER Inledning 4

Läs mer

Svenska folkets idrotts- och motionsvanor

Svenska folkets idrotts- och motionsvanor Svenska folkets idrotts- och motionsvanor 1 Svenskarnas idrottsvanor Vi vet att idrott och motion tillhör svenskarnas mest populära fritidsintressen. Men hur mycket motionerar vi? Vilka idrotter ägnar

Läs mer

Post- och telestyrelsen BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 T-25055

Post- och telestyrelsen BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 T-25055 PTS-ER-2004:9 Dnr: 03-530/32 Post- och telestyrelsen UNDERSÖKNING AV BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 26 JANUARI 2004 T-25055 Kontaktpersoner: Post- och Mathias Henricson, e-post: mathias.henricson@pts.se,

Läs mer

Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa?

Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa? Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa? Suzanne Nilsson, utredare, enheten för uppväxtvillkor och hälsosamt åldrande Statens folkhälsoinstitut Vår uppgift att främja hälsa samt

Läs mer

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text]

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Frida Wahlström, Tfn 021-39 13 55 StatistikInfo

Läs mer

PM Konsumtionsmönster under 2000-talet Bakgrund

PM Konsumtionsmönster under 2000-talet Bakgrund PM Konsumtionsmönster under 2000-talet Bakgrund AMF utgav en rapport för några år sedan som analyserade pensionärernas konsumtionsmönster och hur dessa skilde sig åt jämfört med den genomsnittliga befolkningen.

Läs mer

Simkunnighet i årskurs 6

Simkunnighet i årskurs 6 Enheten för utbildningsstatistik 2014-12-16 1 (20) Simkunnighet i årskurs 6 Uppföljning av kunskapskraven i idrott och hälsa avseende simkunnighet samt förmåga att hantera nödsituationer vid vatten läsåret

Läs mer

Sammanfattning och kommentar

Sammanfattning och kommentar Sammanfattning och kommentar De data som redovisats här har publicerats tidigare i samband med respektive års ordinarie studier i nian (görs varje år) och sexan (vartannat), men då inte analyserats eller

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Örebro län Karlstad, 10 maj 2017 Maria Håkansson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete I april månad fick 1 448 inskrivna personer (575 kvinnor och 873 män) vid

Läs mer

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden Omregleringen av den svenska spelmarknaden Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden 2016-06-30 Om undersökningen Utförts av analysföretaget United Minds

Läs mer

KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna. - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999

KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna. - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999 KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999 Beatrice Pernehagen Kooperativa institutet Box 200 63 104 60

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

ordinalskala kvotskala F65A nominalskala F65B kvotskala nominalskala (motivering krävs för full poäng)

ordinalskala kvotskala F65A nominalskala F65B kvotskala nominalskala (motivering krävs för full poäng) 1 F1 ordinalskala F2 kvotskala F65A nominalskala F65B kvotskala F81 nominalskala (motivering krävs för full poäng) b) Variabler som används är F2 och F65b. Eftersom det är kvotskala på båda kan vi använda

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2005 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2005 FÖRENINGSSPARBANKENS HUSHÅLLSBAROMETER Om undersökningen 3 Förändringar på totalnivå jämfört med förra årets undersökningar

Läs mer

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU.

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Sammanställning av Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Publikation 2009:3, utgiven av Arbetsförmedlingen och

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Rapport för Ragunda kommun 2014 2(29) Dnr: RS/596/2015 Ansvarig: Lars Eriksson, Folkhälsocentrum, Region Jämtland Härjedalen Databearbetning och författare av rapport: Frida Hansson,

Läs mer

Folkhälsopolitiken. Övergripande mål Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

Folkhälsopolitiken. Övergripande mål Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen Folkhälsopolitiken Övergripande mål Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen 2. 2014-05-22 Hälsa - folkhälsa Hälsa Enligt WHO:s definition är hälsa ett

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

Folkhälsa i Bollnäs kommun

Folkhälsa i Bollnäs kommun KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Karin Bjellman 2014-02-24 Dnr 13-0121 Folkhälsa i Bollnäs kommun 2014 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014 02 24 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro

Läs mer

Samlat grepp om alkohol och spel om pengar i det förebyggande arbetet

Samlat grepp om alkohol och spel om pengar i det förebyggande arbetet Samlat grepp om alkohol och spel om pengar i det förebyggande arbetet Om broschyren Den här broschyren vill motivera fler att ta ett samlat grepp om alkohol och spel om pengar. Det förebyggande arbetet

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

Psykisk ohälsa hos ungdomar - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund

Psykisk ohälsa hos ungdomar - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos ungdomar - en fördjupningsstudie 2007 Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos ungdomar En fördjupning av rapport 9 Ung i Halland

Läs mer