A 2011:03 Årsrapport Stödlinjen 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.fhi.se A 2011:03 Årsrapport Stödlinjen 2010"

Transkript

1 A 2011:03 Årsrapport Stödlinjen 2010

2 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2011:03 ISSN: ISBN PRINT: ISBN PDF: TRYCK: STRÖMBERG, STOCKHOLM, 2011

3 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N Innehåll FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING... 6 INLEDNING... 7 Vad är stödlinjen?... 7 Hur arbetar stödlinjen?... 7 Vilken information samlas in?... 8 Vilka slutsatser kan dras av statistiken från samtalen?... 8 BAKGRUND TEMADEL INTERNETSPEL Spelformer på internet Ålder och kön Sysselsättning och boendeform Ekonomi och synen på pengars värde Hur länge har spelandet varit ett problem? RESULTAT Vad vet vi om samtalen? Inkommande samtal Inkommande e-brev Samtalens karaktär Förstagångssamtal Spel om pengar Ej spelrelaterade samtal Andra problem Vem har ringt? Vad vet vi om spelaren? Kön Ålder Sysselsättning Boendeform Huvudsakligt problemspel Konsekvenser för spelaren Ekonomiska konsekvenser... 38

4 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N Hälsomässiga konsekvenser Sociala konsekvenser Vad vet vi om de anhöriga? Anhörigas situation Konsekvenser för anhöriga Ekonomiska konsekvenser Hälsomässiga konsekvenser Sociala konsekvenser ANALYS De inkommande samtalen till Stödlinjen Spelaren Internetspel Huvudsakligt problemspel Anhöriga E-breven Stödlinjens kontakter, nationellt och internationellt, under REFERENSLISTA BILAGA... 61

5 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N Förord Statens folkhälsoinstitut har sedan 1999 regeringens uppdrag att motverka de skadliga effekterna av överdrivet spelande när det gäller spel om pengar. En av insatserna har varit finansieringen av en nationell stödlinje för personer som har problem med spel om pengar och deras anhöriga. Syftet med Stödlinjen är att ge stöd och råd men också att vara en samlad plats för information om spelproblem dit socialtjänst, skola, vårdpersonal, ideella föreningar och stödgrupper kan vända sig. Stödlinjen är därför en viktig länk i arbetet med att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande. I denna rapport presenteras Stödlinjens verksamhet 2010 och jämförelser görs med tidigare år. Sedan 2007 har antalet stöd- och informationssamtal legat relativt stabilt runt 1500 med en liten minskning Ungefär hälften av samtalen kommer från spelare och då framför allt från män i åldersgruppen år. Den andra hälften av samtalen kommer främst från anhöriga som är partners/tidigare partners eller föräldrar till en spelare. Samtal har också kommit från exempelvis personal inom socialtjänst och skolor samt från arbetsgivare. Tillgången till attraktiva och tillgängliga spelformer via Internet har bidragit till de senaste årens expansion på spelmarknaden. Resultat från SWELOGS (Swedish longitudinal gambling study) och från internationella studier visar att både internetspel och automatspel förknippas med en hög andel problemspelare. Denna rapport innehåller en temadel om Internetspelande som bygger på samtal med 175 spelare som ringt Stödlinjen under Resultaten visar bland annat att det skett en förskjutning från nätpoker till kasinospel och sportspel bland de som angett internetspel som huvudsakligt problemspel. Överdrivet spelande kan ge sociala och ekonomiska konsekvenser som kan vara förödande för både spelaren och anhöriga samt leda till psykisk ohälsa. I denna rapport kan du läsa mer om hur dessa konsekvenser kan se ut. Rapporten är skriven av ACE AB/Spelinstitutet AB, vilka genom upphandlings-avtal drivit stödlinjen under året. Östersund april 2011 Sarah Wamala Generaldirektör

6 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N Sammanfattning Denna årsrapport redovisar 2010 års verksamhet för den nationella Stödlinjen för spelare och anhöriga. Stödlinjen är i första hand en så kallad hjälplinje för personer som har problem med spel om pengar samt för deras anhöriga. Även andra som har frågor om spelproblem och spelberoende kan ringa. Stödlinjen bemannades under 2010 av ett privat företag, ACE AB, på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut. Under 2010 har inga förändringar skett vad gäller öppettider (vardagar kl ) och bemanning. I årsrapporten för 2008 introducerades en temadel för att kunna ge läsarna en fördjupad bild av något problemområde som Stödlinjens personal uppfattar som aktuellt och viktigt handlade temadelen om spelarens konsekvenser och detta år om internetspel. Antalet inkommande och besvarade samtal till Stödlinjen har minskat jämfört med Andelen stödsamtal (samtal där den som ringer behöver stöd och någon som lyssnar) har minskat sedan föregående år, medan andelen informationssamtal (samtal där det endast ges hänvisning eller information, exempelvis telefonnummer till behandlingsinstanser) har ökat. Det har skett en minskning i antalet samtal från spelare, medan antalet samtal från anhöriga har ökat. Liksom tidigare år handlar samtalen i första hand om manliga spelare, främst i åldrarna år. På grund av tekniska problem med den omarbetade databasen under 2009 har information om huvudsakligt problemspel samt var man hittat numret, bara kunnat registreras för det sista kvartalet det året. I resultatet presenteras därför i vissa frågor bara uppgifter från helåret 2010.

7 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N Inledning Vad är stödlinjen? Stödlinjen är en så kallad hjälplinje som i första hand vänder sig till personer med problem kring spel om pengar, samt deras anhöriga. Även andra personer som söker information i ämnet eller undrar var man kan hitta stöd och behandling är välkomna att ringa. Stödlinjen startade 1 juli 1999, på initiativ av OSS-gruppen 1, en samrådsgrupp med uppgift att minimera de negativa konsekvenserna från spel med pengar. Statens folkhälsoinstitut finansierar Stödlinjen och de olika spelföretagen marknadsför numret på sitt spelmaterial och på sina webbsidor. Uppdraget för Stödlinjen är att vara en lätt tillgänglig första kontaktväg för människor som fått problem till följd av spel och att stödja och hänvisa de drabbade så att de kan få hjälp att förändra sin situation. Till Stödlinjen kan man ringa anonymt och i stort sett gratis (samtal från mobiltelefon kostar en uppkopplingsavgift som teleoperatören bestämmer). Öppettiderna under 2010 var helgfria vardagar klockan När man ringer får man först höra ett inspelat hälsningsmeddelande med stödlinjens öppettider. Man ges där möjlighet att göra nummerval (höra information om antingen Stödlinjen eller få tips på webbsidor med information om spelproblematik) eller vänta kvar tills man kommer fram till en personlig rådgivare. Om det är upptaget kopplas man till en röstbrevlåda där man kan lämna namn och telefonnummer om man vill bli uppringd. Stödlinjen har en webbplats, Där har man också möjlighet att skicka en fråga till rådgivarna med e-post. E-breven besvaras av en rådgivare inom 24 timmar, 48 timmar om det är helg. Brevskrivaren har möjlighet att vara anonym. Hur arbetar stödlinjen? Stödlinjen bemannades under 2010 av Assissa Consultancy Europé AB (ACE AB). Personalen som svarar har gedigen kunskap om spelproblematik/beroenden och arbetar utifrån ett kognitivt och beteendeterapeutiskt förhållningssätt. De har bland annat utbildning i motiverande samtal (MI 2 ). En intern vidareutbildning i MI bedrivs kontinuerligt, i syfte att hjälpa spelare och anhöriga till förändring. Basbemanningen bestod under 2010 av fem erfarna rådgivare som har lång erfarenhet av att prata med spelare och anhöriga och är väl insatta i hur svår deras livssituation kan vara. 1 OSS står för Oberoende spelsamverkan. Där sitter representanter för spelbranschen, Lotteriinspektionen, Statens Folkhälsoinstitut samt en representant för Spelberoendes Riksförbund. 2 MI är en förkortning av Motivational Interviewing, en samtalsmetod framarbetad av William R. Miller och Stephen Rollnick.

8 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N Varje inringande bemöts individuellt och samtalet styrs utifrån vad den som ringer har behov av att prata om. Samtalslängden varierar därför kraftigt. Ett samtal kan exempelvis vara ett kort informationssamtal med hänvisning till en självhjälpsgrupp, medan ett annat är ett långt stödsamtal med någon som är svårt deprimerad och har självmordstankar. Det viktiga är att lyssna intresserat och att genom frågor få den som ringer att själv komma fram till hur han/hon vill gå vidare. Rådgivarna talar inte om vad den som ringer ska göra, utan visar respekt och tilltro till den enskilde och hans eller hennes förmåga att själv kunna fatta beslut och genomföra de förändringar han/hon vill ha. Om den inringande önskar kan rådgivarna ge råd och tips på vad de kan göra i olika situationer och berätta vart de kan vända sig om de önskar vidare hjälp och behandling. Det kan gälla hänvisningar till socialtjänst, psykiatri, budgetrådgivare, självhjälpsgrupper och olika typer av behandling. Röstbrevlådan lyssnas dagligen av och de som lämnat namn och telefonnummer rings upp inom 24 timmar. Personer som ringt in fredag kväll kan dock inte kontaktas förrän på måndagen eller första vardagen. Därefter raderas meddelandena. E-postfrågor besvaras inom samma tidsintervall. Vilken information samlas in? Samtalsdata lagras hos Telia och kan med hjälp av Telia Advance hämtas för att bland annat få en uppfattning om antal inkommande samtal. Programmet har dock sina begränsningar. Samtalets längd visas men det går inte att se vilka av samtalen som har besvarats. Ett samtal med kort samtalslängd kan exempelvis vara ett kort informationssamtal med en fråga om ett telefonnummer till en stödgrupp. Ett lika kort samtal kan komma från någon som har lyssnat på telefonsvararen, men som har lagt på luren innan de har kommit i kontakt med någon rådgivare. Man kan heller inte få reda på hur många samtal som inkommit från unika personer/telefonnummer eller hur många som återkommit flera gånger. En sammanställning av samtalsdata redovisas i bilaga 1. Rådgivarna har ett formulär för att kunna föra in vissa uppgifter från samtalen de besvarar. Uppgifterna samlas i en databas så att statistik kan hämtas för att öka kunskapen om de problem de inringande brottas med och för att Statens folkhälsoinstitut ska få information om vilka behov som finns av förebyggande insatser och behandling. Inga uppgifter kan kopplas till någon enskild person. All data redovisas på gruppnivå. Eftersom det primära med samtalen är att stödja den inringande och inte att göra intervjuer/samla data, så får rådgivarna inte svar på alla frågor i formuläret. Vissa samtal är mycket korta och det framgår inte alltid vem som ringer. Vid bus- och felringningar förs helt naturligt mycket få uppgifter in. Detta gör att antalet svar på de olika frågorna har stor variation vilket framgår av resultatredovisningen längre fram. Vilka slutsatser kan dras av statistiken från samtalen? I resultatdelen redovisas siffror från de inringande som besvarat olika frågor. I frågor där svarsfrekvensen är hög torde siffrorna ge en förhållandevis rättvis bild av den grupp som ringer Stödlinjen. Alla personer som ringer Stödlinjen besvarar inte alla frågor som finns i databasformuläret, vilket gör att svarsfrekvensen varierar från fråga till fråga. Det gör

9 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N att det finns ganska stora osäkerheter i resultatet. I vilken grad de som ringer Stödlinjen är representativa för gruppen spelare med problem i Sverige går inte att säga i dagsläget. Frågor som handlar om spelandet baseras enbart på uppgifter från spelaren själv. Uppgifter som kommer från spelare som ringer Stödlinjen registreras i särskilda flikar i databasformuläret. När en anhörig ringer Stödlinjen kan man även registrera uppgifter gällande spelarens ålder, kön och troligt problemspel. Då registreras det i en särskild anhörigflik i databasformuläret. Detta gör det möjligt att jämföra viss information som anhöriga lämnar om de spelare de ringer till Stödlinjen om, med information som lämnas av de spelare som själva ringer. Att svarsunderlaget varierar och att vi inte får svar på alla frågor från samtliga som ringer gör att det inte går att redovisa procentberäkningarna utifrån samma bastal. Därför har procent i de flesta fall beräknats på det antal som lämnat svar på frågan. Data i rapporten kan vara både under- och överskattade. Flera anhöriga, exempelvis make/maka, syskon, barn eller föräldrar, kan ringa om samma spelare. Ibland ringer även spelaren själv. Vissa spelare och anhöriga ringer flera gånger. Det är inte alltid Stödlinjens personal är medvetna om det. Ett resultat av detta är att samma spelare kan bli inmatad flera gånger. Det gör att vissa uppgifter kan ge intryck av att vara större än de i verkligheten är. För att minimera dubbletter matas uppgifter om spelaren, spelandet och konsekvenser av spelandet inte in om rådgivarna vet att personen ringt tidigare under det senaste året. Detta innebär dock att nya konsekvenser som uppkommit sedan förra samtalet kan gå förlorat. Det faktum att många samtal inte hinner beröra alla frågeområden i formuläret och att den som ringer ogärna berättar om vissa förhållanden gör att många av siffrorna i rapporten kan vara underskattade. Att exempelvis bara 42 spelare uppgivit olagliga handlingar behöver inte betyda att alla övriga inte gjort sig skyldiga till brott. När det gäller exempelvis spelarens konsekvenser torde siffrorna vara betydligt högre om man skulle ha ställt alla frågor till samtliga. Man bör vara särskilt försiktig med att dra slutsatser vid tolkning av siffror där få personer svarat på frågan.

10 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N Bakgrund Statens folkhälsoinstitut har regeringens uppdrag att följa utvecklingen av spelberoende samt verka för att minska de skadliga effekterna av överdrivet spelande. En av verksamheterna inom ramen för detta uppdrag är den nationella Stödlinjen för spelare och deras anhöriga ( ). Den som ringer till Stödlinjen får rådgivning och stöd. Stödlinjen har sedan starten 1999 drivits av Assissa Consultancy Europé AB, med undantag för åren då linjen drevs av Telefonakuten. Sedan starten 1999 har Stödlinjens verksamhet upphandlats vid två tillfällen. Ett samtal till Stödlinjen är en lättillgänglig möjlighet att få diskutera sitt eget eller en närståendes spelproblem med erfaren personal. Man får dessutom information om och hänvisning till de stödinstanser som finns i form av socialtjänst, behandling och lokala självhjälpsgrupper. Stödlinjen har fler funktioner än att hjälpa personer med spelproblem. Bland annat fungerar Stödlinjen som ett informationscentrum dit socialarbetare, vårdpersonal, personer i ideella föreningar, stödgrupper och andra intresserade kan vända sig för att få information om spelberoendefrågor. I Stödlinjens uppdrag ingår att årligen rapportera verksamhetens utveckling till Statens folkhälsoinstitut. Utöver årsrapporterna görs även månadssammanställningar. Rapporterna är ett bra verktyg för att identifiera olika trender på spelmarknaden och bland de hjälpsökande. I rapporterna sammanställs bland annat några få demografiska fakta, antal inkommande samtal, de vanligaste problemspelen samt negativa konsekvenser till följd av spelandet.

11 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N Temadel Internetspel En sak med att spela över internet är att det går så fort jag börjar med en tusenlapp och ska bara spela för det. Men så hamnar jag i ett läge där jag förlorar och då måste jag ju spela tillbaka, så jag satsar en hundring till och en hundring till I lördags spelade jag bort nästan hela lönen, jag vet inte vad jag ska leva på nu? Tankarna snurrar hela tiden: Jag har ju klarat det förr, det måste gå igen De spelare som kontaktar Stödlinjen berättar om sitt spelande och de konsekvenser som de upplever i samband med detta. Många av konsekvenserna upplever spelare oavsett vilken spelform de i första hand uppger att de har problem med, men det finns också spelare som berättar om konsekvenser och faktorer i samband med sitt spelande över Internet som verkar ha samband med själva formen och arenan för spelandet. Att spelaren upplever att pengar förlorar sitt värde, eftersom det bara är siffror på en skärm och inte pengar man håller i handen, är något som många spelare berättar om när de kontaktar Stödlinjen. Faktorer som att spelen är tillgängliga, oavsett tid på dygnet, att man kan spela i hemmets lugna vrå och möjligheten att vara anonym, är också saker som framkommer i samtalen med spelare som upplever problem med olika former av internetspel. Spel på internet innehåller alltså alla eller de flesta av de faktorer som forskningen hittills klarlagt ökar risken för problematiskt spelande: hög tillgänglighet, snabb återkoppling mellan insats och utfall, möjlighet till kontinuerligt spelande, anonymt och inslag av skicklighet (Griffiths, Wardle, Orford, J., Sproston & Erens, 2009; Johansson & Götestam, 2004; Senate Selected Committee on Information Technologies, 2000). Det finns idag ett potentiellt kasino i varje dator som har uppkoppling till internet (Griffiths, 2003). Det gör att spel via internet är tillgängligt i de flesta svenska hem och arbetsplatser idag. Spelformer på internet Resultaten från SWELOGS, befolkningsstudien gällande spel och spelproblem, visar att andelen problemspelare är signifikant högre bland dem som spelar över internet, gällande många olika spelformer, jämfört med befolkningen i stort. Studien visar att bland de tio speltyper som är förknippade med de högsta andelarna problemspelare, återfinns sju typer bland spel via internet, såväl oreglerade som reglerade spelformer (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Vid den tidigare prevalensundersökningen som genomfördes var spel på internet extremt ovanligt (Rönnberg et al., 1999). Samma trend ses internationellt, exempelvis har andelen som spelar på internet i Storbritannien ökat signifikant mellan åren 1999, 2007 och 2010 (Sproston, Erens & Orford, 2000; Wardle et al., 2007; Wardle et al., 2010). I Sverige har spelproblem hos nätpokerspelare uppmärksammats speciellt (exempelvis SOU 2008:36). Resultatet från SWELOGS i kombination med att det de senaste åren har varit en hög andel spelare som ringer Stödlinjen som uppger någon spelform på internet som problemspel i första hand, gör att internetspel är ett intressant tema för 2010 års rapport. För demografiska uppgifter samt uppgifter om huvudsakligt problemspel, se Resultat i denna rapport. I diagrammen i temadelen presenteras statistik från Samtliga

12 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N diagram i temadelen redovisar andelar i procent, det antal som procentberäkningarna baseras på kan variera mellan de olika diagrammen. När en hjälpsökande ringer ett samtal till Stödlinjen är det den personen som äger samtalet. Det innebär att samtalet i första hand rör sig kring de områden som den hjälpsökande vill prata om och därför får samtalsmottagaren inte alltid svar på alla frågor som finns i databasformuläret. Som konstaterats ovan är samtalet ett stödsamtal, inte en informationsinhämtning. Av totalt 791 spelare som under 2010 har ringt Stödlinjen har 175 personer uppgett att de i första hand har problem med någon form av internetspel. Av dessa 175 spelare har inte alla spelare lämnat uppgifter i alla frågor i temadelen. Procentberäkningarna i temadelens diagram är baserade på det antal personer som har lämnat uppgifter i respektive fråga. Det innebär att vissa diagram i temadelen är baserade på uppgifter från endast ett litet antal personer och ska därför tolkas med försiktighet. Alla uppgifter som presenteras i temadelen har framkommit under det man klassificerat som ett förstagångssamtal. Figur 1 Av 791 spelare som ringt Stödlinjen under 2010 är det 400 (51 procent) som har uppgett problemspel i första hand (Resultat, tabell 11). Av dessa 400 personer har 175 (knappt 44 procent) uppgett någon internetbaserad spelform som huvudsakligt problemspel. Figur 1 visar hur olika spelformer över internet fördelar sig. Procent i figur 1 är beräknad på de 175 personer som under 2010 har lämnat information om internetspel som problemspel. Figur 1 visar att nästan hälften av de 175 internetspelarna uppger att de har problem med internetpoker. Drygt 26 procent upplever problem med kasinospel, nästan elva procent med sportspel över internet och drygt tio procent med automater. En liten andel, knappt två procent, uppger att de har problem med bingo över internet respektive hästspel över internet.

13 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N Ålder och kön Figur 2 Av de 175 internetspelare som under 2010 har ringt Stödlinjen, är det 123 spelare som även har lämnat uppgifter om ålder och kön. Figur 2 visar hur olika problemspel på Internet fördelar sig över ålder och kön. Procent är beräknad på de 123 spelare som lämnat uppgifter om både internetspel, ålder och kön. Figur 2 visar att den största andelen internetspelare är män upp till 35 år. Majoriteten av dessa, 42 procent, spelar internetpoker. Elva procent av männen i denna åldersgrupp spelar kasinospel, medan nio procent spelar någon form av sportspel. Av de kvinnliga Internetspelarna uppger de flesta att de har problem med kasinospel. Sex procent av kvinnorna i åldersgruppen upp till 35 år och fem procent i åldersgruppen anger kasinospel som problemspel i första hand. En del spelare som ringt Stödlinjen under 2010 berättar att de spelar olika former av internetspel, men att det är en specifik spelform där spelandet går överstyr. Olika spelare har exempelvis berättat att de kan ha kontroll över sitt pokerspelande eller sportspelande, men att de, när de har vunnit pengar, direkt går in på en annan sajt och spelar bort hela vinsten på exempelvis kasinospel. I dessa fall uppger spelarna kasinospel på internet som sitt huvudsakliga problemspel, när de ringer Stödlinjen. Sysselsättning och boendeform Det kan vara intressant att se vilken sysselsättning de internetspelare som ringt Stödlinjen under 2010 har, samt hur deras livssituation ser ut i form av boendeform, det vill säga huruvida de lever tillsammans med någon partner, och om det finns barn i familjen.

14 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N Figur 3 Av de 175 internetspelare som har ringt Stödlinjen under 2010, är det 134 personer som har lämnat uppgifter om sin sysselsättning. Figur 3 visar hur dessa personer fördelar sig procentuellt. Procent är beräknad på de 134 personer som berättat om sin nuvarande sysselsättning. Figur 3 visar att drygt 61 procent av Internetspelarna yrkesarbetar på heltid och sex procent arbetar deltid, dessa uppger att de antingen studerar, är sjukskrivna eller arbetslösa resten av tiden. Knappt tio procent är långtidssjukskrivna, det vill säga har varit sjukskriven längre än tre månader, medan drygt tio procent uppger att de är arbetslösa. Nästan sju procent studerar på heltid, medan knappt fem procent är egna företagare. En liten andel, mindre än två procent är för tillfället föräldralediga på heltid. Resultat från befolkningsstudien om spel om pengar, SWELOGS, visar att heltidsarbetande kvinnor i lägre grad är problemspelare än övriga kvinnor, medan det inte finns något sådant samband för män. Deltidsarbetande män är däremot i högre grad problemspelare än övriga män. Studien visar också att det finns större andelar problemspelare bland personer som har socialbidrag, arbetslöshetskassa eller problem med hushållsekonomin (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Av de internetspelare som ringt Stödlinjen under 2010 uppger majoriteten att de har ett heltidsarbete. Resultatet från Stödlinjen visar således en helt annan bild gällande sysselsättning jämfört med SWELOGS resultat. Det är dock inte säkert att de personer som ringer Stödlinjen är representativa för befolkningen i stort. 106 av 175 internetspelare har besvarat frågan om hur deras nuvarande boendeform ser ut, det vill säga huruvida de lever ensamma eller tillsammans med någon partner. Majoriteten, 59 procent, är sammanboende med sin partner. 58 procent av dessa uppger att det finns barn i förhållandet. 34 procent är ensamstående, 31 procent av dessa har barn hemma på hel- eller deltid, medan knappt sju procent uppger att de har ett särboförhållande, utan barn. Resultatet från SWELOGS visar att cirka personer, varav är barn, lever tillsammans med någon som är problemspelare (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Av de internetspelare som ringer Stödlinjen är det också många som uppger att de har barn, antingen i ett förhållande eller som ensamstående föräldrar. I samtalen till Stödlinjen,

15 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N liksom i SWELOGS resultat, blir det tydligt att det är många anhöriga som lever nära en spelare och därigenom påverkas på olika sätt av de konsekvenser som spelandet leder till. Ekonomi och synen på pengars värde Det konstiga är att min syn på pengar blir helt förvriden då jag spelar på nätet. Det är som att det inte är pengar, jag ser dem ju inte, det är bara siffror på en skärm. Om jag ska köpa en tröja, eller gå och klippa mig, då kan jag tänka att herregud så dyrt, 300 spänn, det har jag inte råd med Men när det handlar om att sitta och spela, då är det som att det inte spelar nån roll. En tusenlapp hit eller dit, jag har ingen uppfattning om hur många nollor som finns bakom siffrorna när jag sitter vid datorn, det spelar ingen roll just då. Många av de internetspelare som ringer Stödlinjen berättar att deras syn på pengar har blivit förvrängd just för att de spelar över internet. De beskriver att de, i och med att de inte håller pengarna i handen, förlorar uppfattningen om hur mycket pengar de spelar för. Att pengarna bara blir siffror på en skärm och att de ofta visas i dollar eller euro istället för i kronor, gör att det är svårt att hålla reda på hur stor satsning de just har gjort, eller hur mycket pengar som de totalt har spelat för under en spelsession. Detta är också beskrivet i forskning (Griffith, 2003). Figur 4 Av 175 Internetspelare har 120 personer under 2010 gjort en bedömning av hur deras ekonomiska situation ser ut. Figur 4 visar hur deras svar fördelar sig procentuellt. Procent är beräknad på de 120 personer som har besvarat frågan. Figur 4 visar att majoriteten av de 120 personerna, 53 procent, bedömer sin ekonomiska situation som dålig, men under kontroll. De beskriver det som att de har svårt att få ekonomin att gå ihop och många av dessa har stora ekonomiska konsekvenser som exempelvis skulder, men de har trots det ganska bra kontroll på situationen och en överblick över hur ekonomin ser ut, hur stora eventuella skulder är och vilka de är skyldiga pengar. 38 procent av internetspelarna bedömer sin ekonomiska situation som dålig och okontrollerad. Dessa personer beskriver att de alltid har räkningar och hyror

16 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N som släpar efter och det är vanligt att de inte längre orkar ha en överblick över hur ekonomin ser ut. Dessa personer berättar att de inte längre vet hur stora skulder de har, inte heller vem eller vilka de är skyldiga pengar. Många av de personer som upplever den ekonomiska situationen som dålig överlag, berättar att de har tagit snabba sms-lån eller lån hos internetbanker, och att räntorna på dessa lån och den snabba återbetalningstiden inte gör att de har möjlighet att betala tillbaka lånen. Det är vanligt att internetspelare, i samtal till Stödlinjen, berättar att de tar ett lån i all hast efter en spelsession då de har förlorat mycket pengar, detta i avsikt att satsa de lånade pengarna och vinna tillbaka förlusten för att täcka de skulder de redan har. De beskriver det som att tillgängligheten till olika låneinstanser gör att det är lätt att göra en förhastad låneansökan i panik, efter att ha förlorat stora summor pengar. Figur 5 Av 175 internetspelare är det 56 personer som har besvarat frågan om hur mycket pengar de satsar på spel per månad. Figur 5 visar hur dessa personers svar fördelar sig procentuellt. Procent är beräknad på de 56 personer som har lämnat uppgifter om både Internetspel och satsning per månad. Figur 5 visar att den största andelen personer, 27 procent, satsar mellan kronor per månad på spel. 25 procent satsar mellan kronor, medan 18 procent uppger att de satsar mellan kronor respektive över kronor per månad på spel. Det verkar som att en stor andel personer satsar mycket stora summor på spel månatligen, men utan att veta hur deras övergripande ekonomiska situation ser ut, är det svårt att säga hur dessa spelsummor per månad påverkar deras vardagsekonomi. Även om det enligt resultatet ovan ser ut som att de personer med spelproblem som ringer Stödlinjen spelar för stora summor, kan det vara små summor som leder till minst lika stora konsekvenser. Personer med liten kontantmarginal kan vara mer sårbara. Då det är ett litet antal spelare som har besvarat frågan, ska diagrammet även tolkas med försiktighet. Befolkningsstudien om spel om pengar, SWELOGS, visar att 20 procent av genomsnittsspelaren på befolkningsnivå, har satsat mer än 320 kronor på spel den senaste månaden. Den tiondel som hade spelat om mest pengar hade spelat för mer än 600 kronor den senaste månaden (Statens folkhälsoinstitut, 2010). De internetspelare

17 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N som har ringt Stödlinjen under 2010 lägger således ner mycket större summor på spel än vad den genomsnittlige spelaren gör. SWELOGS visar också att färre personer spelar för allt mer pengar. Andelen personer som spelar spel om pengar har minskat från 88 procent till 70 procent. Samtidigt ligger omsättningen på den reglerade spelmarknaden kvar på samma nivå som tidigare, medan det eventuellt har tillkommit en ökning av omsättningen på den oreglerade spelmarknaden (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Figur 6 54 av 175 Internetspelare har besvarat frågan om hur stora spelrelaterade skulder de har. Figur 6 visar hur deras svar fördelar sig procentuellt. Procent är beräknad på de 54 personer som har lämnat uppgifter om både internetspel och skulder under Figur 6 visar att sammanlagt 52 procent av internetspelarna uppger att de har spelrelaterade skulder över och upp till en halv miljon kronor. Totalt uppskattar knappt 17 procent sina skulder till över upp till över en miljon kronor. Knappt 32 procent uppger att de har skulder upp till kronor. Det finns inga större skillnader om man jämför med de totalt 119 spelare, oavsett typ av problemspel, som under 2010 har ringt Stödlinjen och lämnat uppgifter om spelrelaterade skulder (Resultat, figur 12). Då det är ett litet antal internetspelare som har besvarat frågan ska diagrammet tolkas med försiktighet. Hur länge har spelandet varit ett problem? Jag har egentligen alltid spelat, men det har inte varit nåt problem tidigare. Jag har alltid kunnat hantera spelandet ända fram tills jag började spela över nätet. Det skenade iväg med en gång. Nu är det som att jag har tappat all kontroll. Resultaten från befolkningsstudien om spel om pengar, SWELOGS, visar att det oftare är förknippat med spelproblem att spela olika spelformer på internet, än på andra arenor. (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Exempelvis finns det en högre andel problemspelare bland dem som spelar nummerspel över internet, jämfört med befolkningen i stort. Andelen problemspelare som spelar nummerspel i spelbutik eller hos ombud är signifikant lägre än för dem som spelar samma spelform över internet. När det gäller kasinospel finns det en högre andel problemspelare bland dem som spelar på

18 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N restaurangkasinon eller över internet, jämfört med dem som spelar på Casino Cosmopol eller i utlandet. SWELOGS resultat visar att bland de tio speltyper som är förknippade med de högsta andelarna problemspelare (24 procent och över) återfinns sju speltyper på internet, såväl reglerade som oreglerade spelformer. Exempel på oreglerade spelformer är sportspel, kasinospel eller poker över internet, hos annan arrangör än Svenska Spel (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Det kan således finnas faktorer hos spelformer som spelas över internet som gör att en högre andel personer utvecklar spelproblem. En alternativ förklaring är att det är en urvalseffekt, exempelvis att de mest spelintresserade i större utsträckning väljer att spela på internet. Många av de spelare som ringt Stödlinjen under 2010 berättar att de tidigare inte har upplevt några problem med sitt spelande, förrän de började spela över internet. Spelare som tidigare haft ett kontrollerat spelande, beskriver hur spelandet eskalerar och går överstyr, på ganska kort tid, när de väl börjat spela någon form av internetspel. Figur 7 Av de 175 internetspelare som under 2010 har ringt Stödlinjen, är det 125 personer som har lämnat uppgifter om när de upplever att deras spelproblem började. Figur 7 visar hur deras svar fördelar sig procentuellt. Procent är beräknad på de 125 personer som har besvarat frågan. Figur 7 visar att den största andelen internetspelare, 38 procent, uppger att problemen startade för över 1-3 år sedan. 22 procent berättar att problemen började för över 3-5 år sedan. En liten andel spelare uppger att spelproblemen började för över år sedan, respektive över 20 år sedan. Då internetspelandet inte var så utbrett för år sedan, kan man anta att dessa personer tidigare har upplevt problem med andra spelformer, och på senare år övergått till att spela någon spelform på internet. I de grupper som uppger att problemen började för år sedan, respektive för över 20 år sedan, ingår de som har uppgett att de under 2010 har upplevt problem med automatspel, sportspel samt pokerspel över internet.

19 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N Resultat Resultaten kommer nedan att redovisas i huvudsak med hjälp av tabeller och diagram. I de fall där det är relevant kommer jämförelser att göras mellan 2010 och 2009 och ibland även 2008 och Antalet samtal som inkommer till Stödlinjen och antalet besvarade samtal varierar mycket från år till år. Även antalet personer som besvarar olika frågor varierar till stor del. Huvuddelen av Stödlinjens data redovisas i procent för att, i de fall det är möjligt, kunna göra jämförelser mellan 2010 och föregående år. Alla personer som ringer Stödlinjen besvarar inte alla frågor som finns i databasformuläret. Rapportförfattarna har därför genomgående valt att räkna procent på de personer som besvarat respektive fråga. I anslutning till varje diagram eller tabell finns därför uppgifter om hur många personer som har lämnat uppgifter i frågan. Detta utgör det bastal på vilket procent beräknas i diagrammen och tabellerna. Enda undantaget är samtalets karaktär där de allra flesta samtal kategoriseras. Där har besvarade samtal valts som bastal för beräkningarna. I vissa av frågeställningarna har endast antal eller både antal och procent redovisats då det bedömts särskilt intressant eller viktigt för att få en korrekt bild av ökningar och minskningar. Vad vet vi om samtalen? Inkommande samtal Den schematiska bilden på sidan 20 visar hur de inkomna samtalen till Stödlinjen fördelar sig samtal har inkommit under öppettiderna men har inte kommit fram till någon rådgivare. Det finns ingen information om hur många av de samtalen som har inkommit när det har varit upptaget. En del av de samtalen kan också vara samtal där personen lägger på luren innan de har kommit i kontakt med rådgivare eller där de enbart har lyssnat på förinspelad information. Det finns heller inga uppgifter på hur många av de samtalen som kan härröras till dessa alternativ. 74 personer har lämnat ett meddelande i röstbrevlådan, men bara 29 har bedömts som seriösa och möjliga att ringa upp. Övriga har varit icke identifierbara meddelanden, bus eller tydliga felringningar där den som lämnat meddelande velat komma i kontakt med något spelbolag. I 198 av de besvarade samtalen finns ingen notering om samtalens karaktär, se tabell 3b. Detta kan bero på att samtalsmottagaren har missat att fylla i detta under samtalets gång.

20 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N Totalt inkomna samtal Samtal då linjen är stängd Samtal under öppettider Lägger på, lyssnar på information, ringer vid upptaget Besvarade samtal Lämnat namn och tel.nr 29 Bus, felringning, Lägger på luren Seriösa samtal Tabell 1. Inkomna samtal Antal Antal Antal Antal Totalt Under linjens öppettider Besvarade samtal I tabell 1 redovisas en jämförelse över antalet inkomna samt besvarade samtal för åren 2007 till Antalet samtal till Stödlinjen har minskat med mellan 2009 och 2010, vilket är en minskning med drygt tolv procentenheter. Antalet besvarade samtal har under samma tid minskat med 218 samtal eller drygt sex procentenheter. Sett över tid har antalet inkommande samtal, totalt och under öppettiderna, samt besvarade samtal, minskat för varje år sedan Under Stödlinjens verksamhet, var 2007 det år då antalet inkommande samtal var som högst (se tidigare årsrapporter samt rapporten Nationella Stödlinjen för statistik före 2007). Om alla tillgängliga rådgivare är upptagna styrs samtalet till en röstbrevlåda där man kan lämna sitt namn och telefonnummer om man önskar bli uppringd av Stödlinjen. Under 2010 har 74 personer pratat in meddelanden i röstbrevlådan, men endast 29 personer har bedömts som seriösa och möjliga att ringa upp. Elva av dessa samtal var stödsamtal, tre var rena informationssamtal där den som ringde sökte kontaktuppgifter till exempelvis självhjälpsgrupper eller behandlingsinstanser. I övriga samtal hade personerna redan fått kontakt med Stödlinjen, hade svårt att prata just då eller så fick Stödlinjens personal inte kontakt med dessa när de ringde upp.

Årsrapport Stödlinjen 2009

Årsrapport Stödlinjen 2009 Årsrapport Stödlinjen 2009 www.fhi.se A 2010:09 A 2010:09 ISSN: 1653-0802 ISBN: 978-91-7257-708-4 ÅRSRAPPORT STÖDLINJEN 2009 3 Innehåll INNEHÅLL... 3 FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING... 6 INLEDNING... 7 Vad

Läs mer

Förord... 6. Sammanfattning... 6. Summary... 10. Inledning... 11. Vad är Stödlinjen?... 11. Stödlinjens uppdrag... 11. Stödlinjens arbetssätt...

Förord... 6. Sammanfattning... 6. Summary... 10. Inledning... 11. Vad är Stödlinjen?... 11. Stödlinjens uppdrag... 11. Stödlinjens arbetssätt... Stödlinjen 2013 Innehåll Förord... 6 Sammanfattning... 6 Summary... 10 Inledning... 11 Vad är Stödlinjen?... 11 Stödlinjens uppdrag... 11 Stödlinjens arbetssätt... 11 Information och rådgivning på andra

Läs mer

Behandling på Game Over. Klienters självupplevda resultat av behandlingen.

Behandling på Game Over. Klienters självupplevda resultat av behandlingen. Antal sidor 21 Behandling på Game Over Klienters självupplevda resultat av behandlingen. En utvärdering utförd av Mona Pettersson Nacef Citat: Om man är motiverad och om man verkligen vill sluta spela

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Spel om pengar ett folkhälsoproblem

Spel om pengar ett folkhälsoproblem Spel om pengar ett folkhälsoproblem Om Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten är en myndighet som verkar för en god folkhälsa. I vårt arbete ska särskild vikt fästas vid de grupper i vårt samhälle som

Läs mer

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR Svensk Travsport Svensk Galopp www.likavillkor.nu

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

Spelmarknadens utveckling

Spelmarknadens utveckling Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet utövas lagligt, säkert och tillförlitligt.

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

2010:04 CFK-RAPPORT. Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader

2010:04 CFK-RAPPORT. Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader Fast telefoni, mobil telefoni, bank, försäkring, el och tandvård John Magnus Roos, Niklas Hansson & Ulrika Holmberg CFK-RAPPORT

Läs mer

SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128

SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128 SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128 1. Presentation av Spelberoendes riksförbund och föreningarna. 2. Inledning 3. Förbundets svar på frågan: Är spelarkontot ett nödvändigt krav för verkställighet

Läs mer

KARTLÄGGNING [År] Adina Edvardsson 2014-01-09 KARTLÄGGNING VÅLD I NÄRA RELATIONER

KARTLÄGGNING [År] Adina Edvardsson 2014-01-09 KARTLÄGGNING VÅLD I NÄRA RELATIONER KARTLÄGGNING [År] Adina Edvardsson 2014-01-09 KARTLÄGGNING VÅLD I NÄRA RELATIONER Socialförvaltningen Ovanåkers kommun 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Lagstiftning gällande våld i nära relationer

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag

Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Anders Lundström Anna Kremel FSF 2009:2 Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Anna Kremel Anders Lundström Forum för småföretagsforskning

Läs mer

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKONOMISKT KALENDARIUM 2006 Aktivitet Tidpunkt Årsstämma 27 april 2006 Delårsrapport januari mars 20 april 2006 Delårsrapport januari juni 20 juli 2006 Delårsrapport

Läs mer

En rapport från Svenska Spel April 2009. Spelets pris. en analys av samhällsekonomiska kostnader till följd av spelproblem i Sverige

En rapport från Svenska Spel April 2009. Spelets pris. en analys av samhällsekonomiska kostnader till följd av spelproblem i Sverige Spelets pris en analys av samhällsekonomiska kostnader till följd av spelproblem i Sverige 1 Förord Det är viktigt att det finns gedigna kunskaper om spelformernas risker och kostnader innan man experimenterar

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Owe R. Hedström. Anders Åström. Svenska Spels sociala ansvarstagande - Ett spel för galleriet?

Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Owe R. Hedström. Anders Åström. Svenska Spels sociala ansvarstagande - Ett spel för galleriet? Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Owe R. Hedström Författare: Johan Domeij Anders Åström Svenska Spels sociala ansvarstagande - Ett spel för galleriet? Vi vill först och främst tacka vår handledare

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET ,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Förord Internet genomsyrar samhället sedan 1990-talet

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer