A 2011:03 Årsrapport Stödlinjen 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.fhi.se A 2011:03 Årsrapport Stödlinjen 2010"

Transkript

1 A 2011:03 Årsrapport Stödlinjen 2010

2 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2011:03 ISSN: ISBN PRINT: ISBN PDF: TRYCK: STRÖMBERG, STOCKHOLM, 2011

3 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N Innehåll FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING... 6 INLEDNING... 7 Vad är stödlinjen?... 7 Hur arbetar stödlinjen?... 7 Vilken information samlas in?... 8 Vilka slutsatser kan dras av statistiken från samtalen?... 8 BAKGRUND TEMADEL INTERNETSPEL Spelformer på internet Ålder och kön Sysselsättning och boendeform Ekonomi och synen på pengars värde Hur länge har spelandet varit ett problem? RESULTAT Vad vet vi om samtalen? Inkommande samtal Inkommande e-brev Samtalens karaktär Förstagångssamtal Spel om pengar Ej spelrelaterade samtal Andra problem Vem har ringt? Vad vet vi om spelaren? Kön Ålder Sysselsättning Boendeform Huvudsakligt problemspel Konsekvenser för spelaren Ekonomiska konsekvenser... 38

4 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N Hälsomässiga konsekvenser Sociala konsekvenser Vad vet vi om de anhöriga? Anhörigas situation Konsekvenser för anhöriga Ekonomiska konsekvenser Hälsomässiga konsekvenser Sociala konsekvenser ANALYS De inkommande samtalen till Stödlinjen Spelaren Internetspel Huvudsakligt problemspel Anhöriga E-breven Stödlinjens kontakter, nationellt och internationellt, under REFERENSLISTA BILAGA... 61

5 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N Förord Statens folkhälsoinstitut har sedan 1999 regeringens uppdrag att motverka de skadliga effekterna av överdrivet spelande när det gäller spel om pengar. En av insatserna har varit finansieringen av en nationell stödlinje för personer som har problem med spel om pengar och deras anhöriga. Syftet med Stödlinjen är att ge stöd och råd men också att vara en samlad plats för information om spelproblem dit socialtjänst, skola, vårdpersonal, ideella föreningar och stödgrupper kan vända sig. Stödlinjen är därför en viktig länk i arbetet med att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande. I denna rapport presenteras Stödlinjens verksamhet 2010 och jämförelser görs med tidigare år. Sedan 2007 har antalet stöd- och informationssamtal legat relativt stabilt runt 1500 med en liten minskning Ungefär hälften av samtalen kommer från spelare och då framför allt från män i åldersgruppen år. Den andra hälften av samtalen kommer främst från anhöriga som är partners/tidigare partners eller föräldrar till en spelare. Samtal har också kommit från exempelvis personal inom socialtjänst och skolor samt från arbetsgivare. Tillgången till attraktiva och tillgängliga spelformer via Internet har bidragit till de senaste årens expansion på spelmarknaden. Resultat från SWELOGS (Swedish longitudinal gambling study) och från internationella studier visar att både internetspel och automatspel förknippas med en hög andel problemspelare. Denna rapport innehåller en temadel om Internetspelande som bygger på samtal med 175 spelare som ringt Stödlinjen under Resultaten visar bland annat att det skett en förskjutning från nätpoker till kasinospel och sportspel bland de som angett internetspel som huvudsakligt problemspel. Överdrivet spelande kan ge sociala och ekonomiska konsekvenser som kan vara förödande för både spelaren och anhöriga samt leda till psykisk ohälsa. I denna rapport kan du läsa mer om hur dessa konsekvenser kan se ut. Rapporten är skriven av ACE AB/Spelinstitutet AB, vilka genom upphandlings-avtal drivit stödlinjen under året. Östersund april 2011 Sarah Wamala Generaldirektör

6 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N Sammanfattning Denna årsrapport redovisar 2010 års verksamhet för den nationella Stödlinjen för spelare och anhöriga. Stödlinjen är i första hand en så kallad hjälplinje för personer som har problem med spel om pengar samt för deras anhöriga. Även andra som har frågor om spelproblem och spelberoende kan ringa. Stödlinjen bemannades under 2010 av ett privat företag, ACE AB, på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut. Under 2010 har inga förändringar skett vad gäller öppettider (vardagar kl ) och bemanning. I årsrapporten för 2008 introducerades en temadel för att kunna ge läsarna en fördjupad bild av något problemområde som Stödlinjens personal uppfattar som aktuellt och viktigt handlade temadelen om spelarens konsekvenser och detta år om internetspel. Antalet inkommande och besvarade samtal till Stödlinjen har minskat jämfört med Andelen stödsamtal (samtal där den som ringer behöver stöd och någon som lyssnar) har minskat sedan föregående år, medan andelen informationssamtal (samtal där det endast ges hänvisning eller information, exempelvis telefonnummer till behandlingsinstanser) har ökat. Det har skett en minskning i antalet samtal från spelare, medan antalet samtal från anhöriga har ökat. Liksom tidigare år handlar samtalen i första hand om manliga spelare, främst i åldrarna år. På grund av tekniska problem med den omarbetade databasen under 2009 har information om huvudsakligt problemspel samt var man hittat numret, bara kunnat registreras för det sista kvartalet det året. I resultatet presenteras därför i vissa frågor bara uppgifter från helåret 2010.

7 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N Inledning Vad är stödlinjen? Stödlinjen är en så kallad hjälplinje som i första hand vänder sig till personer med problem kring spel om pengar, samt deras anhöriga. Även andra personer som söker information i ämnet eller undrar var man kan hitta stöd och behandling är välkomna att ringa. Stödlinjen startade 1 juli 1999, på initiativ av OSS-gruppen 1, en samrådsgrupp med uppgift att minimera de negativa konsekvenserna från spel med pengar. Statens folkhälsoinstitut finansierar Stödlinjen och de olika spelföretagen marknadsför numret på sitt spelmaterial och på sina webbsidor. Uppdraget för Stödlinjen är att vara en lätt tillgänglig första kontaktväg för människor som fått problem till följd av spel och att stödja och hänvisa de drabbade så att de kan få hjälp att förändra sin situation. Till Stödlinjen kan man ringa anonymt och i stort sett gratis (samtal från mobiltelefon kostar en uppkopplingsavgift som teleoperatören bestämmer). Öppettiderna under 2010 var helgfria vardagar klockan När man ringer får man först höra ett inspelat hälsningsmeddelande med stödlinjens öppettider. Man ges där möjlighet att göra nummerval (höra information om antingen Stödlinjen eller få tips på webbsidor med information om spelproblematik) eller vänta kvar tills man kommer fram till en personlig rådgivare. Om det är upptaget kopplas man till en röstbrevlåda där man kan lämna namn och telefonnummer om man vill bli uppringd. Stödlinjen har en webbplats, Där har man också möjlighet att skicka en fråga till rådgivarna med e-post. E-breven besvaras av en rådgivare inom 24 timmar, 48 timmar om det är helg. Brevskrivaren har möjlighet att vara anonym. Hur arbetar stödlinjen? Stödlinjen bemannades under 2010 av Assissa Consultancy Europé AB (ACE AB). Personalen som svarar har gedigen kunskap om spelproblematik/beroenden och arbetar utifrån ett kognitivt och beteendeterapeutiskt förhållningssätt. De har bland annat utbildning i motiverande samtal (MI 2 ). En intern vidareutbildning i MI bedrivs kontinuerligt, i syfte att hjälpa spelare och anhöriga till förändring. Basbemanningen bestod under 2010 av fem erfarna rådgivare som har lång erfarenhet av att prata med spelare och anhöriga och är väl insatta i hur svår deras livssituation kan vara. 1 OSS står för Oberoende spelsamverkan. Där sitter representanter för spelbranschen, Lotteriinspektionen, Statens Folkhälsoinstitut samt en representant för Spelberoendes Riksförbund. 2 MI är en förkortning av Motivational Interviewing, en samtalsmetod framarbetad av William R. Miller och Stephen Rollnick.

8 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N Varje inringande bemöts individuellt och samtalet styrs utifrån vad den som ringer har behov av att prata om. Samtalslängden varierar därför kraftigt. Ett samtal kan exempelvis vara ett kort informationssamtal med hänvisning till en självhjälpsgrupp, medan ett annat är ett långt stödsamtal med någon som är svårt deprimerad och har självmordstankar. Det viktiga är att lyssna intresserat och att genom frågor få den som ringer att själv komma fram till hur han/hon vill gå vidare. Rådgivarna talar inte om vad den som ringer ska göra, utan visar respekt och tilltro till den enskilde och hans eller hennes förmåga att själv kunna fatta beslut och genomföra de förändringar han/hon vill ha. Om den inringande önskar kan rådgivarna ge råd och tips på vad de kan göra i olika situationer och berätta vart de kan vända sig om de önskar vidare hjälp och behandling. Det kan gälla hänvisningar till socialtjänst, psykiatri, budgetrådgivare, självhjälpsgrupper och olika typer av behandling. Röstbrevlådan lyssnas dagligen av och de som lämnat namn och telefonnummer rings upp inom 24 timmar. Personer som ringt in fredag kväll kan dock inte kontaktas förrän på måndagen eller första vardagen. Därefter raderas meddelandena. E-postfrågor besvaras inom samma tidsintervall. Vilken information samlas in? Samtalsdata lagras hos Telia och kan med hjälp av Telia Advance hämtas för att bland annat få en uppfattning om antal inkommande samtal. Programmet har dock sina begränsningar. Samtalets längd visas men det går inte att se vilka av samtalen som har besvarats. Ett samtal med kort samtalslängd kan exempelvis vara ett kort informationssamtal med en fråga om ett telefonnummer till en stödgrupp. Ett lika kort samtal kan komma från någon som har lyssnat på telefonsvararen, men som har lagt på luren innan de har kommit i kontakt med någon rådgivare. Man kan heller inte få reda på hur många samtal som inkommit från unika personer/telefonnummer eller hur många som återkommit flera gånger. En sammanställning av samtalsdata redovisas i bilaga 1. Rådgivarna har ett formulär för att kunna föra in vissa uppgifter från samtalen de besvarar. Uppgifterna samlas i en databas så att statistik kan hämtas för att öka kunskapen om de problem de inringande brottas med och för att Statens folkhälsoinstitut ska få information om vilka behov som finns av förebyggande insatser och behandling. Inga uppgifter kan kopplas till någon enskild person. All data redovisas på gruppnivå. Eftersom det primära med samtalen är att stödja den inringande och inte att göra intervjuer/samla data, så får rådgivarna inte svar på alla frågor i formuläret. Vissa samtal är mycket korta och det framgår inte alltid vem som ringer. Vid bus- och felringningar förs helt naturligt mycket få uppgifter in. Detta gör att antalet svar på de olika frågorna har stor variation vilket framgår av resultatredovisningen längre fram. Vilka slutsatser kan dras av statistiken från samtalen? I resultatdelen redovisas siffror från de inringande som besvarat olika frågor. I frågor där svarsfrekvensen är hög torde siffrorna ge en förhållandevis rättvis bild av den grupp som ringer Stödlinjen. Alla personer som ringer Stödlinjen besvarar inte alla frågor som finns i databasformuläret, vilket gör att svarsfrekvensen varierar från fråga till fråga. Det gör

9 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N att det finns ganska stora osäkerheter i resultatet. I vilken grad de som ringer Stödlinjen är representativa för gruppen spelare med problem i Sverige går inte att säga i dagsläget. Frågor som handlar om spelandet baseras enbart på uppgifter från spelaren själv. Uppgifter som kommer från spelare som ringer Stödlinjen registreras i särskilda flikar i databasformuläret. När en anhörig ringer Stödlinjen kan man även registrera uppgifter gällande spelarens ålder, kön och troligt problemspel. Då registreras det i en särskild anhörigflik i databasformuläret. Detta gör det möjligt att jämföra viss information som anhöriga lämnar om de spelare de ringer till Stödlinjen om, med information som lämnas av de spelare som själva ringer. Att svarsunderlaget varierar och att vi inte får svar på alla frågor från samtliga som ringer gör att det inte går att redovisa procentberäkningarna utifrån samma bastal. Därför har procent i de flesta fall beräknats på det antal som lämnat svar på frågan. Data i rapporten kan vara både under- och överskattade. Flera anhöriga, exempelvis make/maka, syskon, barn eller föräldrar, kan ringa om samma spelare. Ibland ringer även spelaren själv. Vissa spelare och anhöriga ringer flera gånger. Det är inte alltid Stödlinjens personal är medvetna om det. Ett resultat av detta är att samma spelare kan bli inmatad flera gånger. Det gör att vissa uppgifter kan ge intryck av att vara större än de i verkligheten är. För att minimera dubbletter matas uppgifter om spelaren, spelandet och konsekvenser av spelandet inte in om rådgivarna vet att personen ringt tidigare under det senaste året. Detta innebär dock att nya konsekvenser som uppkommit sedan förra samtalet kan gå förlorat. Det faktum att många samtal inte hinner beröra alla frågeområden i formuläret och att den som ringer ogärna berättar om vissa förhållanden gör att många av siffrorna i rapporten kan vara underskattade. Att exempelvis bara 42 spelare uppgivit olagliga handlingar behöver inte betyda att alla övriga inte gjort sig skyldiga till brott. När det gäller exempelvis spelarens konsekvenser torde siffrorna vara betydligt högre om man skulle ha ställt alla frågor till samtliga. Man bör vara särskilt försiktig med att dra slutsatser vid tolkning av siffror där få personer svarat på frågan.

10 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N Bakgrund Statens folkhälsoinstitut har regeringens uppdrag att följa utvecklingen av spelberoende samt verka för att minska de skadliga effekterna av överdrivet spelande. En av verksamheterna inom ramen för detta uppdrag är den nationella Stödlinjen för spelare och deras anhöriga ( ). Den som ringer till Stödlinjen får rådgivning och stöd. Stödlinjen har sedan starten 1999 drivits av Assissa Consultancy Europé AB, med undantag för åren då linjen drevs av Telefonakuten. Sedan starten 1999 har Stödlinjens verksamhet upphandlats vid två tillfällen. Ett samtal till Stödlinjen är en lättillgänglig möjlighet att få diskutera sitt eget eller en närståendes spelproblem med erfaren personal. Man får dessutom information om och hänvisning till de stödinstanser som finns i form av socialtjänst, behandling och lokala självhjälpsgrupper. Stödlinjen har fler funktioner än att hjälpa personer med spelproblem. Bland annat fungerar Stödlinjen som ett informationscentrum dit socialarbetare, vårdpersonal, personer i ideella föreningar, stödgrupper och andra intresserade kan vända sig för att få information om spelberoendefrågor. I Stödlinjens uppdrag ingår att årligen rapportera verksamhetens utveckling till Statens folkhälsoinstitut. Utöver årsrapporterna görs även månadssammanställningar. Rapporterna är ett bra verktyg för att identifiera olika trender på spelmarknaden och bland de hjälpsökande. I rapporterna sammanställs bland annat några få demografiska fakta, antal inkommande samtal, de vanligaste problemspelen samt negativa konsekvenser till följd av spelandet.

11 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N Temadel Internetspel En sak med att spela över internet är att det går så fort jag börjar med en tusenlapp och ska bara spela för det. Men så hamnar jag i ett läge där jag förlorar och då måste jag ju spela tillbaka, så jag satsar en hundring till och en hundring till I lördags spelade jag bort nästan hela lönen, jag vet inte vad jag ska leva på nu? Tankarna snurrar hela tiden: Jag har ju klarat det förr, det måste gå igen De spelare som kontaktar Stödlinjen berättar om sitt spelande och de konsekvenser som de upplever i samband med detta. Många av konsekvenserna upplever spelare oavsett vilken spelform de i första hand uppger att de har problem med, men det finns också spelare som berättar om konsekvenser och faktorer i samband med sitt spelande över Internet som verkar ha samband med själva formen och arenan för spelandet. Att spelaren upplever att pengar förlorar sitt värde, eftersom det bara är siffror på en skärm och inte pengar man håller i handen, är något som många spelare berättar om när de kontaktar Stödlinjen. Faktorer som att spelen är tillgängliga, oavsett tid på dygnet, att man kan spela i hemmets lugna vrå och möjligheten att vara anonym, är också saker som framkommer i samtalen med spelare som upplever problem med olika former av internetspel. Spel på internet innehåller alltså alla eller de flesta av de faktorer som forskningen hittills klarlagt ökar risken för problematiskt spelande: hög tillgänglighet, snabb återkoppling mellan insats och utfall, möjlighet till kontinuerligt spelande, anonymt och inslag av skicklighet (Griffiths, Wardle, Orford, J., Sproston & Erens, 2009; Johansson & Götestam, 2004; Senate Selected Committee on Information Technologies, 2000). Det finns idag ett potentiellt kasino i varje dator som har uppkoppling till internet (Griffiths, 2003). Det gör att spel via internet är tillgängligt i de flesta svenska hem och arbetsplatser idag. Spelformer på internet Resultaten från SWELOGS, befolkningsstudien gällande spel och spelproblem, visar att andelen problemspelare är signifikant högre bland dem som spelar över internet, gällande många olika spelformer, jämfört med befolkningen i stort. Studien visar att bland de tio speltyper som är förknippade med de högsta andelarna problemspelare, återfinns sju typer bland spel via internet, såväl oreglerade som reglerade spelformer (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Vid den tidigare prevalensundersökningen som genomfördes var spel på internet extremt ovanligt (Rönnberg et al., 1999). Samma trend ses internationellt, exempelvis har andelen som spelar på internet i Storbritannien ökat signifikant mellan åren 1999, 2007 och 2010 (Sproston, Erens & Orford, 2000; Wardle et al., 2007; Wardle et al., 2010). I Sverige har spelproblem hos nätpokerspelare uppmärksammats speciellt (exempelvis SOU 2008:36). Resultatet från SWELOGS i kombination med att det de senaste åren har varit en hög andel spelare som ringer Stödlinjen som uppger någon spelform på internet som problemspel i första hand, gör att internetspel är ett intressant tema för 2010 års rapport. För demografiska uppgifter samt uppgifter om huvudsakligt problemspel, se Resultat i denna rapport. I diagrammen i temadelen presenteras statistik från Samtliga

12 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N diagram i temadelen redovisar andelar i procent, det antal som procentberäkningarna baseras på kan variera mellan de olika diagrammen. När en hjälpsökande ringer ett samtal till Stödlinjen är det den personen som äger samtalet. Det innebär att samtalet i första hand rör sig kring de områden som den hjälpsökande vill prata om och därför får samtalsmottagaren inte alltid svar på alla frågor som finns i databasformuläret. Som konstaterats ovan är samtalet ett stödsamtal, inte en informationsinhämtning. Av totalt 791 spelare som under 2010 har ringt Stödlinjen har 175 personer uppgett att de i första hand har problem med någon form av internetspel. Av dessa 175 spelare har inte alla spelare lämnat uppgifter i alla frågor i temadelen. Procentberäkningarna i temadelens diagram är baserade på det antal personer som har lämnat uppgifter i respektive fråga. Det innebär att vissa diagram i temadelen är baserade på uppgifter från endast ett litet antal personer och ska därför tolkas med försiktighet. Alla uppgifter som presenteras i temadelen har framkommit under det man klassificerat som ett förstagångssamtal. Figur 1 Av 791 spelare som ringt Stödlinjen under 2010 är det 400 (51 procent) som har uppgett problemspel i första hand (Resultat, tabell 11). Av dessa 400 personer har 175 (knappt 44 procent) uppgett någon internetbaserad spelform som huvudsakligt problemspel. Figur 1 visar hur olika spelformer över internet fördelar sig. Procent i figur 1 är beräknad på de 175 personer som under 2010 har lämnat information om internetspel som problemspel. Figur 1 visar att nästan hälften av de 175 internetspelarna uppger att de har problem med internetpoker. Drygt 26 procent upplever problem med kasinospel, nästan elva procent med sportspel över internet och drygt tio procent med automater. En liten andel, knappt två procent, uppger att de har problem med bingo över internet respektive hästspel över internet.

13 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N Ålder och kön Figur 2 Av de 175 internetspelare som under 2010 har ringt Stödlinjen, är det 123 spelare som även har lämnat uppgifter om ålder och kön. Figur 2 visar hur olika problemspel på Internet fördelar sig över ålder och kön. Procent är beräknad på de 123 spelare som lämnat uppgifter om både internetspel, ålder och kön. Figur 2 visar att den största andelen internetspelare är män upp till 35 år. Majoriteten av dessa, 42 procent, spelar internetpoker. Elva procent av männen i denna åldersgrupp spelar kasinospel, medan nio procent spelar någon form av sportspel. Av de kvinnliga Internetspelarna uppger de flesta att de har problem med kasinospel. Sex procent av kvinnorna i åldersgruppen upp till 35 år och fem procent i åldersgruppen anger kasinospel som problemspel i första hand. En del spelare som ringt Stödlinjen under 2010 berättar att de spelar olika former av internetspel, men att det är en specifik spelform där spelandet går överstyr. Olika spelare har exempelvis berättat att de kan ha kontroll över sitt pokerspelande eller sportspelande, men att de, när de har vunnit pengar, direkt går in på en annan sajt och spelar bort hela vinsten på exempelvis kasinospel. I dessa fall uppger spelarna kasinospel på internet som sitt huvudsakliga problemspel, när de ringer Stödlinjen. Sysselsättning och boendeform Det kan vara intressant att se vilken sysselsättning de internetspelare som ringt Stödlinjen under 2010 har, samt hur deras livssituation ser ut i form av boendeform, det vill säga huruvida de lever tillsammans med någon partner, och om det finns barn i familjen.

14 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N Figur 3 Av de 175 internetspelare som har ringt Stödlinjen under 2010, är det 134 personer som har lämnat uppgifter om sin sysselsättning. Figur 3 visar hur dessa personer fördelar sig procentuellt. Procent är beräknad på de 134 personer som berättat om sin nuvarande sysselsättning. Figur 3 visar att drygt 61 procent av Internetspelarna yrkesarbetar på heltid och sex procent arbetar deltid, dessa uppger att de antingen studerar, är sjukskrivna eller arbetslösa resten av tiden. Knappt tio procent är långtidssjukskrivna, det vill säga har varit sjukskriven längre än tre månader, medan drygt tio procent uppger att de är arbetslösa. Nästan sju procent studerar på heltid, medan knappt fem procent är egna företagare. En liten andel, mindre än två procent är för tillfället föräldralediga på heltid. Resultat från befolkningsstudien om spel om pengar, SWELOGS, visar att heltidsarbetande kvinnor i lägre grad är problemspelare än övriga kvinnor, medan det inte finns något sådant samband för män. Deltidsarbetande män är däremot i högre grad problemspelare än övriga män. Studien visar också att det finns större andelar problemspelare bland personer som har socialbidrag, arbetslöshetskassa eller problem med hushållsekonomin (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Av de internetspelare som ringt Stödlinjen under 2010 uppger majoriteten att de har ett heltidsarbete. Resultatet från Stödlinjen visar således en helt annan bild gällande sysselsättning jämfört med SWELOGS resultat. Det är dock inte säkert att de personer som ringer Stödlinjen är representativa för befolkningen i stort. 106 av 175 internetspelare har besvarat frågan om hur deras nuvarande boendeform ser ut, det vill säga huruvida de lever ensamma eller tillsammans med någon partner. Majoriteten, 59 procent, är sammanboende med sin partner. 58 procent av dessa uppger att det finns barn i förhållandet. 34 procent är ensamstående, 31 procent av dessa har barn hemma på hel- eller deltid, medan knappt sju procent uppger att de har ett särboförhållande, utan barn. Resultatet från SWELOGS visar att cirka personer, varav är barn, lever tillsammans med någon som är problemspelare (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Av de internetspelare som ringer Stödlinjen är det också många som uppger att de har barn, antingen i ett förhållande eller som ensamstående föräldrar. I samtalen till Stödlinjen,

15 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N liksom i SWELOGS resultat, blir det tydligt att det är många anhöriga som lever nära en spelare och därigenom påverkas på olika sätt av de konsekvenser som spelandet leder till. Ekonomi och synen på pengars värde Det konstiga är att min syn på pengar blir helt förvriden då jag spelar på nätet. Det är som att det inte är pengar, jag ser dem ju inte, det är bara siffror på en skärm. Om jag ska köpa en tröja, eller gå och klippa mig, då kan jag tänka att herregud så dyrt, 300 spänn, det har jag inte råd med Men när det handlar om att sitta och spela, då är det som att det inte spelar nån roll. En tusenlapp hit eller dit, jag har ingen uppfattning om hur många nollor som finns bakom siffrorna när jag sitter vid datorn, det spelar ingen roll just då. Många av de internetspelare som ringer Stödlinjen berättar att deras syn på pengar har blivit förvrängd just för att de spelar över internet. De beskriver att de, i och med att de inte håller pengarna i handen, förlorar uppfattningen om hur mycket pengar de spelar för. Att pengarna bara blir siffror på en skärm och att de ofta visas i dollar eller euro istället för i kronor, gör att det är svårt att hålla reda på hur stor satsning de just har gjort, eller hur mycket pengar som de totalt har spelat för under en spelsession. Detta är också beskrivet i forskning (Griffith, 2003). Figur 4 Av 175 Internetspelare har 120 personer under 2010 gjort en bedömning av hur deras ekonomiska situation ser ut. Figur 4 visar hur deras svar fördelar sig procentuellt. Procent är beräknad på de 120 personer som har besvarat frågan. Figur 4 visar att majoriteten av de 120 personerna, 53 procent, bedömer sin ekonomiska situation som dålig, men under kontroll. De beskriver det som att de har svårt att få ekonomin att gå ihop och många av dessa har stora ekonomiska konsekvenser som exempelvis skulder, men de har trots det ganska bra kontroll på situationen och en överblick över hur ekonomin ser ut, hur stora eventuella skulder är och vilka de är skyldiga pengar. 38 procent av internetspelarna bedömer sin ekonomiska situation som dålig och okontrollerad. Dessa personer beskriver att de alltid har räkningar och hyror

16 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N som släpar efter och det är vanligt att de inte längre orkar ha en överblick över hur ekonomin ser ut. Dessa personer berättar att de inte längre vet hur stora skulder de har, inte heller vem eller vilka de är skyldiga pengar. Många av de personer som upplever den ekonomiska situationen som dålig överlag, berättar att de har tagit snabba sms-lån eller lån hos internetbanker, och att räntorna på dessa lån och den snabba återbetalningstiden inte gör att de har möjlighet att betala tillbaka lånen. Det är vanligt att internetspelare, i samtal till Stödlinjen, berättar att de tar ett lån i all hast efter en spelsession då de har förlorat mycket pengar, detta i avsikt att satsa de lånade pengarna och vinna tillbaka förlusten för att täcka de skulder de redan har. De beskriver det som att tillgängligheten till olika låneinstanser gör att det är lätt att göra en förhastad låneansökan i panik, efter att ha förlorat stora summor pengar. Figur 5 Av 175 internetspelare är det 56 personer som har besvarat frågan om hur mycket pengar de satsar på spel per månad. Figur 5 visar hur dessa personers svar fördelar sig procentuellt. Procent är beräknad på de 56 personer som har lämnat uppgifter om både Internetspel och satsning per månad. Figur 5 visar att den största andelen personer, 27 procent, satsar mellan kronor per månad på spel. 25 procent satsar mellan kronor, medan 18 procent uppger att de satsar mellan kronor respektive över kronor per månad på spel. Det verkar som att en stor andel personer satsar mycket stora summor på spel månatligen, men utan att veta hur deras övergripande ekonomiska situation ser ut, är det svårt att säga hur dessa spelsummor per månad påverkar deras vardagsekonomi. Även om det enligt resultatet ovan ser ut som att de personer med spelproblem som ringer Stödlinjen spelar för stora summor, kan det vara små summor som leder till minst lika stora konsekvenser. Personer med liten kontantmarginal kan vara mer sårbara. Då det är ett litet antal spelare som har besvarat frågan, ska diagrammet även tolkas med försiktighet. Befolkningsstudien om spel om pengar, SWELOGS, visar att 20 procent av genomsnittsspelaren på befolkningsnivå, har satsat mer än 320 kronor på spel den senaste månaden. Den tiondel som hade spelat om mest pengar hade spelat för mer än 600 kronor den senaste månaden (Statens folkhälsoinstitut, 2010). De internetspelare

17 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N som har ringt Stödlinjen under 2010 lägger således ner mycket större summor på spel än vad den genomsnittlige spelaren gör. SWELOGS visar också att färre personer spelar för allt mer pengar. Andelen personer som spelar spel om pengar har minskat från 88 procent till 70 procent. Samtidigt ligger omsättningen på den reglerade spelmarknaden kvar på samma nivå som tidigare, medan det eventuellt har tillkommit en ökning av omsättningen på den oreglerade spelmarknaden (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Figur 6 54 av 175 Internetspelare har besvarat frågan om hur stora spelrelaterade skulder de har. Figur 6 visar hur deras svar fördelar sig procentuellt. Procent är beräknad på de 54 personer som har lämnat uppgifter om både internetspel och skulder under Figur 6 visar att sammanlagt 52 procent av internetspelarna uppger att de har spelrelaterade skulder över och upp till en halv miljon kronor. Totalt uppskattar knappt 17 procent sina skulder till över upp till över en miljon kronor. Knappt 32 procent uppger att de har skulder upp till kronor. Det finns inga större skillnader om man jämför med de totalt 119 spelare, oavsett typ av problemspel, som under 2010 har ringt Stödlinjen och lämnat uppgifter om spelrelaterade skulder (Resultat, figur 12). Då det är ett litet antal internetspelare som har besvarat frågan ska diagrammet tolkas med försiktighet. Hur länge har spelandet varit ett problem? Jag har egentligen alltid spelat, men det har inte varit nåt problem tidigare. Jag har alltid kunnat hantera spelandet ända fram tills jag började spela över nätet. Det skenade iväg med en gång. Nu är det som att jag har tappat all kontroll. Resultaten från befolkningsstudien om spel om pengar, SWELOGS, visar att det oftare är förknippat med spelproblem att spela olika spelformer på internet, än på andra arenor. (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Exempelvis finns det en högre andel problemspelare bland dem som spelar nummerspel över internet, jämfört med befolkningen i stort. Andelen problemspelare som spelar nummerspel i spelbutik eller hos ombud är signifikant lägre än för dem som spelar samma spelform över internet. När det gäller kasinospel finns det en högre andel problemspelare bland dem som spelar på

18 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N restaurangkasinon eller över internet, jämfört med dem som spelar på Casino Cosmopol eller i utlandet. SWELOGS resultat visar att bland de tio speltyper som är förknippade med de högsta andelarna problemspelare (24 procent och över) återfinns sju speltyper på internet, såväl reglerade som oreglerade spelformer. Exempel på oreglerade spelformer är sportspel, kasinospel eller poker över internet, hos annan arrangör än Svenska Spel (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Det kan således finnas faktorer hos spelformer som spelas över internet som gör att en högre andel personer utvecklar spelproblem. En alternativ förklaring är att det är en urvalseffekt, exempelvis att de mest spelintresserade i större utsträckning väljer att spela på internet. Många av de spelare som ringt Stödlinjen under 2010 berättar att de tidigare inte har upplevt några problem med sitt spelande, förrän de började spela över internet. Spelare som tidigare haft ett kontrollerat spelande, beskriver hur spelandet eskalerar och går överstyr, på ganska kort tid, när de väl börjat spela någon form av internetspel. Figur 7 Av de 175 internetspelare som under 2010 har ringt Stödlinjen, är det 125 personer som har lämnat uppgifter om när de upplever att deras spelproblem började. Figur 7 visar hur deras svar fördelar sig procentuellt. Procent är beräknad på de 125 personer som har besvarat frågan. Figur 7 visar att den största andelen internetspelare, 38 procent, uppger att problemen startade för över 1-3 år sedan. 22 procent berättar att problemen började för över 3-5 år sedan. En liten andel spelare uppger att spelproblemen började för över år sedan, respektive över 20 år sedan. Då internetspelandet inte var så utbrett för år sedan, kan man anta att dessa personer tidigare har upplevt problem med andra spelformer, och på senare år övergått till att spela någon spelform på internet. I de grupper som uppger att problemen började för år sedan, respektive för över 20 år sedan, ingår de som har uppgett att de under 2010 har upplevt problem med automatspel, sportspel samt pokerspel över internet.

19 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N Resultat Resultaten kommer nedan att redovisas i huvudsak med hjälp av tabeller och diagram. I de fall där det är relevant kommer jämförelser att göras mellan 2010 och 2009 och ibland även 2008 och Antalet samtal som inkommer till Stödlinjen och antalet besvarade samtal varierar mycket från år till år. Även antalet personer som besvarar olika frågor varierar till stor del. Huvuddelen av Stödlinjens data redovisas i procent för att, i de fall det är möjligt, kunna göra jämförelser mellan 2010 och föregående år. Alla personer som ringer Stödlinjen besvarar inte alla frågor som finns i databasformuläret. Rapportförfattarna har därför genomgående valt att räkna procent på de personer som besvarat respektive fråga. I anslutning till varje diagram eller tabell finns därför uppgifter om hur många personer som har lämnat uppgifter i frågan. Detta utgör det bastal på vilket procent beräknas i diagrammen och tabellerna. Enda undantaget är samtalets karaktär där de allra flesta samtal kategoriseras. Där har besvarade samtal valts som bastal för beräkningarna. I vissa av frågeställningarna har endast antal eller både antal och procent redovisats då det bedömts särskilt intressant eller viktigt för att få en korrekt bild av ökningar och minskningar. Vad vet vi om samtalen? Inkommande samtal Den schematiska bilden på sidan 20 visar hur de inkomna samtalen till Stödlinjen fördelar sig samtal har inkommit under öppettiderna men har inte kommit fram till någon rådgivare. Det finns ingen information om hur många av de samtalen som har inkommit när det har varit upptaget. En del av de samtalen kan också vara samtal där personen lägger på luren innan de har kommit i kontakt med rådgivare eller där de enbart har lyssnat på förinspelad information. Det finns heller inga uppgifter på hur många av de samtalen som kan härröras till dessa alternativ. 74 personer har lämnat ett meddelande i röstbrevlådan, men bara 29 har bedömts som seriösa och möjliga att ringa upp. Övriga har varit icke identifierbara meddelanden, bus eller tydliga felringningar där den som lämnat meddelande velat komma i kontakt med något spelbolag. I 198 av de besvarade samtalen finns ingen notering om samtalens karaktär, se tabell 3b. Detta kan bero på att samtalsmottagaren har missat att fylla i detta under samtalets gång.

20 Å R S R A P P O R T S T Ö D L I N J E N Totalt inkomna samtal Samtal då linjen är stängd Samtal under öppettider Lägger på, lyssnar på information, ringer vid upptaget Besvarade samtal Lämnat namn och tel.nr 29 Bus, felringning, Lägger på luren Seriösa samtal Tabell 1. Inkomna samtal Antal Antal Antal Antal Totalt Under linjens öppettider Besvarade samtal I tabell 1 redovisas en jämförelse över antalet inkomna samt besvarade samtal för åren 2007 till Antalet samtal till Stödlinjen har minskat med mellan 2009 och 2010, vilket är en minskning med drygt tolv procentenheter. Antalet besvarade samtal har under samma tid minskat med 218 samtal eller drygt sex procentenheter. Sett över tid har antalet inkommande samtal, totalt och under öppettiderna, samt besvarade samtal, minskat för varje år sedan Under Stödlinjens verksamhet, var 2007 det år då antalet inkommande samtal var som högst (se tidigare årsrapporter samt rapporten Nationella Stödlinjen för statistik före 2007). Om alla tillgängliga rådgivare är upptagna styrs samtalet till en röstbrevlåda där man kan lämna sitt namn och telefonnummer om man önskar bli uppringd av Stödlinjen. Under 2010 har 74 personer pratat in meddelanden i röstbrevlådan, men endast 29 personer har bedömts som seriösa och möjliga att ringa upp. Elva av dessa samtal var stödsamtal, tre var rena informationssamtal där den som ringde sökte kontaktuppgifter till exempelvis självhjälpsgrupper eller behandlingsinstanser. I övriga samtal hade personerna redan fått kontakt med Stödlinjen, hade svårt att prata just då eller så fick Stödlinjens personal inte kontakt med dessa när de ringde upp.

Årsrapport Stödlinjen 2009

Årsrapport Stödlinjen 2009 Årsrapport Stödlinjen 2009 www.fhi.se A 2010:09 A 2010:09 ISSN: 1653-0802 ISBN: 978-91-7257-708-4 ÅRSRAPPORT STÖDLINJEN 2009 3 Innehåll INNEHÅLL... 3 FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING... 6 INLEDNING... 7 Vad

Läs mer

Spel om pengar ett folkhälsoproblem

Spel om pengar ett folkhälsoproblem Spel om pengar ett folkhälsoproblem Om Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten är en myndighet som verkar för en god folkhälsa. I vårt arbete ska särskild vikt fästas vid de grupper i vårt samhälle som

Läs mer

Statistik för Stödlinjen 1/1-30/4 2015

Statistik för Stödlinjen 1/1-30/4 2015 Statistik för Stödlinjen 1/1- /4 21 1 Sammanfattning Under perioden 1/1- /4 inkom 6 spelrelaterade samtal, 188 chattar och 9 e- brev till Stödlinjen. I telefonsamtalen är gruppen 18-44 år mest representerad

Läs mer

Förord... 6. Sammanfattning... 6. Summary... 10. Inledning... 11. Vad är Stödlinjen?... 11. Stödlinjens uppdrag... 11. Stödlinjens arbetssätt...

Förord... 6. Sammanfattning... 6. Summary... 10. Inledning... 11. Vad är Stödlinjen?... 11. Stödlinjens uppdrag... 11. Stödlinjens arbetssätt... Stödlinjen 2013 Innehåll Förord... 6 Sammanfattning... 6 Summary... 10 Inledning... 11 Vad är Stödlinjen?... 11 Stödlinjens uppdrag... 11 Stödlinjens arbetssätt... 11 Information och rådgivning på andra

Läs mer

SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128

SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128 SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128 1. Presentation av Spelberoendes riksförbund och föreningarna. 2. Inledning 3. Förbundets svar på frågan: Är spelarkontot ett nödvändigt krav för verkställighet

Läs mer

Stödlinjen. en nationell stödlinje för personer som har problem med spel om pengar och deras anhöriga

Stödlinjen. en nationell stödlinje för personer som har problem med spel om pengar och deras anhöriga Stödlinjen en nationell stödlinje för personer som har problem med spel om pengar och deras anhöriga Statens folkhälsoinstitut isbn: 978-91-7257-554-7 foto: sid 9, foto Johan Brandsten, övriga foton Photos.com

Läs mer

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING Kund: Lotteriinspektionen Kontakt: Joel KittiJunros Datum: 23 oktober, 2014 Annelie Önnerud Åström Tel: 08 535 25 829 Mobil: 0739 40 37 61 Annelie.astrom@novus.se

Läs mer

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje?

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje? Utbildningskontoret Åke Martinsson 2009-10-19 Förekommer spel om pengar på i Södertälje? Rapport av resultat från webbenkät 2009-09. På uppdrag av Utbildningsnämnden genomfördes en kartläggning med fokus

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL Lotteriinspektionen har i samarbete med Novus Sverigepanel gjort en undersökning representativ för Sveriges befolkning.

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Resultat av enkäten om datorvanor och spelande

Resultat av enkäten om datorvanor och spelande Resultat av enkäten om datorvanor och spelande Mellan den 4:e juli 2012 och 10:e mars 2013 har 312 personer svarat på den enkät som vi på GameOver haft uppe hemsidan. Ett stort tack till alla er som bidragit

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Diskussionsfrågor Lärarhandledning

Diskussionsfrågor Lärarhandledning Diskussionsfrågor Lärarhandledning Skolpolicy vill uppmuntra diskussioner kring Internet, dataspel och spelberoende. Vi tror att det ökar medvetenheten om nätets faror och fallgropar. Diskussionerna kan

Läs mer

Svenska Spel. Allmänheten om spel. Rapport från opinionsundersökning. mars 2009. Arne Modig, Novus Opinion

Svenska Spel. Allmänheten om spel. Rapport från opinionsundersökning. mars 2009. Arne Modig, Novus Opinion Svenska Spel Allmänheten om spel Rapport från opinionsundersökning mars 2009 Arne Modig, Novus Opinion Sammanfattning: Svagt stöd för att tillåta privata spelföretag i Sverige Stödet för att tillåta privata

Läs mer

Svenska Spels spelformer

Svenska Spels spelformer Svenska Spels spelformer Svenska Spel har ett brett utbud av spel: Sportspel, nummerspel, lotterier, värde automatspel, kasinospel och poker på svenskaspel.se. Samtliga spelformer har en åldersgräns på

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

MANUAL LYNC 365 TELEFONI

MANUAL LYNC 365 TELEFONI INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Användarmanual Cellips gränssnitt... 2 1. Lync 365- telefonnummer... 2 1.1. Vidarekoppling... 2 1.2. Telefoniinställningar... 3 1.3. Röstbrevlåda... 3 1.4.

Läs mer

Nationella stödlinjen

Nationella stödlinjen Nationella stödlinjen 2002 2006 Nationella stödlinjen 2002 2006 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND R 2008:26 ISBN: 978-91-7257-575-2 ISSN: 1651-8624 FÖRFATTARE: ANNA NYMAN, MARGARETA CREUTZER REDAKTÖR:

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

När du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt

När du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt När du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt Behöver du någon att prata med? Letar du efter stöd och hjälp? Professionellt Anonymt Kostnadsfritt En svår livssituation kan vara svår att hantera på

Läs mer

Vad tycker du om bemanningen i demensvården?

Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Resultat av Socialstyrelsens webbenkät 14 september 7 november 2011 2011-11-08 Om enkäten Enkäten har genomförts som en webbenkät under perioden 14 september

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Sveriges spelmarknad på 55 minuter

Sveriges spelmarknad på 55 minuter Sveriges spelmarknad på 55 minuter Föreningen SPER Spelbranschens Etiska Råd Historien Spel har länge varit debatterat i Sverige som I så många andra länder Attityder har skiftat över tid. Från stigmatisering

Läs mer

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Bakgrund Yrkesvux är i Göteborgsregionen en kommunalt och statligt finansierad

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Svarskvalitetsanalys Telefonistfunktionen Anknytningar

Svarskvalitetsanalys Telefonistfunktionen Anknytningar Svarskvalitetsanalys Telefonistfunktionen Anknytningar Företaget AB v.117 - v.120 Slutsats Dagsläge Vart 20:e externanrop ges en avvikande svarsfras. Vanligast är detta efter köbesked. Expedieringsfraserna

Läs mer

UTVECKLING AV FÖREBYGGANDE METODER AV SPELPROBLEM. Jessika Svensson, Folkhälsomyndigheten

UTVECKLING AV FÖREBYGGANDE METODER AV SPELPROBLEM. Jessika Svensson, Folkhälsomyndigheten UTVECKLING AV FÖREBYGGANDE METODER AV SPELPROBLEM Jessika Svensson, Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten Verkar för likvärdiga förutsättningar för god hälsa genom att: följa befolkningens hälsoläge

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Svensk spelhistoria på en sida

Svensk spelhistoria på en sida Presentation vid RFMAs konferens Spel och spelmissbruk, Stockholm, 28 november, 2012 Per Binde, docent Svensk spelhistoria på en sida Vikingatiden Ca. 1500 1930 Oreglerat tärningsspel Förbud, restriktioner

Läs mer

Socialförvaltningen C Svensson, A Nyström, K Svensson

Socialförvaltningen C Svensson, A Nyström, K Svensson Socialförvaltningen C Svensson, A Nyström, K Svensson Datum: 2010-02-25 Tjänsteställe: Handläggare: Beteckning: Er beteckning: Uppföljning av verksamheten med personligt ombud i Marks kommun 2009. Verksamheten

Läs mer

Är penningsspel på internet ett problem i Finland? PM Johanna Nordmyr

Är penningsspel på internet ett problem i Finland? PM Johanna Nordmyr Är penningsspel på internet ett problem i Finland? PM Johanna Nordmyr SMÅ ÖSTERBOTTNISKA RUSMEDELS- OCH MENTALVÅRDSDAGAR VI VASA 19-20.11.2012 20.11.2012 J. Nordmyr 2012 Forskningsområde Olika spelformer

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Vilka är de mest riskfyllda spelen?

Vilka är de mest riskfyllda spelen? Centrum för Forskning om Offentlig Sektor Vilka är de mest riskfyllda spelen? En analys av befolkningsstudier av spelproblem Per Binde CEFOS Rapport 2009: 1 ISSN: 1653-1264 CEFOS Centrum för forskning

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Internetbaserat självhjälpsprogram för spelberoende

Internetbaserat självhjälpsprogram för spelberoende Internetbaserat självhjälpsprogram för spelberoende Slutrapport www.fhi.se A 2010:11 A 2010:11 ISSN: 1653-0802 ISBN: 978-91-7257-725-1 INTERNETBASERAT SJÄLVHJÄLPSPROGRAM FÖR SPELBEROENDE 3 Innehåll FÖRORD...

Läs mer

Svenska Spels spelformer

Svenska Spels spelformer FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / SPELFORMER Svenska Spels spelformer Svenska Spel har ett brett utbud av spel: Sportspel, nummerspel, lotterier, värdeautomatspel, kasinospel och poker på svenskaspel.se. Man måste

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat Statistik 2008 År 2008 fick 78 056 personer hjälp av någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. Det visar statistiken för stöd till brottsoffer och vittnen. Två jourer hade ingen verksamhet under

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

2014-03-11 Diarienummer: 12LI7524. Slutrapport. Projekt SKRIM Socialt skydd och riskminimering 1(22)

2014-03-11 Diarienummer: 12LI7524. Slutrapport. Projekt SKRIM Socialt skydd och riskminimering 1(22) Slutrapport Projekt SKRIM Socialt skydd och riskminimering 1(22) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Uppdragsdirektiv... 3 3. Syfte och mål... 3 4. Avgränsningar... 4 5. Personal... 4 6. Metod...

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös

TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös TSL-rapport mars 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

Därför har vi 18-årsgräns på lotter och andra spel. Visa leg om du är under 25 år.

Därför har vi 18-årsgräns på lotter och andra spel. Visa leg om du är under 25 år. Därför har vi 18-årsgräns på lotter och andra spel. Visa leg om du är under 25 år. Nu måste du fyllt 18 för att köpa lotter och andra spel. I Sverige blir du myndig när du fyller 18 år. Det innebär att

Läs mer

Statens ansvar för behandling av spelproblem. 1. Spel finns överallt. Den svenska spelmarknaden omfattar alla typer av spel.

Statens ansvar för behandling av spelproblem. 1. Spel finns överallt. Den svenska spelmarknaden omfattar alla typer av spel. Statens ansvar för behandling av spelproblem RFMA 2 februari 2011 Anders Stymne, 1 Tre fakta om spel och spelproblem 1. Spel finns överallt. Den svenska spelmarknaden omfattar alla typer av spel. 2. Spel

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

cellip ANVÄNDARMANUAL IP-, FAX- & MOBILABONNEMANG INNEHÅLLSFÖRTECKNING

cellip ANVÄNDARMANUAL IP-, FAX- & MOBILABONNEMANG INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Användarmanual Cellips webbgränssnitt... 2 1. IP- abonnemang... 2 1.1 Vidarekopplingar... 2 1.1.1 Vidarekopplingsexempel... 4 1.2 Telefoniinställningar...

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Enligt preliminära och uppskattade uppgifter beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt drygt 42 miljarder kronor. Det är en ökning

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Riktlinjer gällande telefon och e-post hantering i Kungälvs kommun

Riktlinjer gällande telefon och e-post hantering i Kungälvs kommun Riktlinjer gällande telefon och e-post hantering i Kungälvs kommun Antagna av förvaltningsledningen den 2012-03-05 Gäller för alla anställda i Kungälvs kommun Dokumentsansvarig: Chef för kultur och samhällssektorn

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - ANDRA RUNDAN

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - ANDRA RUNDAN BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - ANDRA RUNDAN Sammanfattning Denna andra undersökning mot den så kallade näringslivspanelen, visar att den absoluta merparten av panelens medlemmar är mycket nöjda med det antal

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Syfte... 5 Genomförande... 5 Statistikbeskrivning... 5 Bakgrundsvariabler... 6 Resultat... 9 Narkotika

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Kvalitetsbarometern 2011

Kvalitetsbarometern 2011 Kvalitetsbarometern 2011 Brukarnas upplevelser av kvalitet i vård och omsorg i Halmstad, Kristianstad, Växjö, Kalmar och Karlskrona kommun. Bo Engström Sammanfattning En konsultrapport från Utredningsspecialisten

Läs mer

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One TA12027_Telenor One_utan_pris.indd 1 08-07-15 14.50.39 Jag kan aldrig tänka mig en traditionell växel igen. Fördelarna med att vara trådlös

Läs mer

Målavstämning 2014, Anhörigstöd

Målavstämning 2014, Anhörigstöd TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-04 Dnr: 2015/82-ÄN-012 Christina Becker - am282 E-post: christina.becker@vasteras.se Kopia till Annelie Näsman, enhetschef proaros Mona Eriksson,

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare 2012

Kvinnor och män som fondsparare 2012 och män som fondsparare 2012 Fondbolagens förening Oktober 2012 Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av Fondbolagens förening har genomförts av TNS Sifo Prospera under

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

Vårdkontakter. Vårdbesök senaste tre månaderna

Vårdkontakter. Vårdbesök senaste tre månaderna Vårdkontakter Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Med hjälp av folkhälsoenkäten finns möjlighet att studera om vårdkonsumtionen skiljer sig

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia Mobil Full koll

Mobilt. Guide för Telia Mobil Full koll Mobilt Guide för Telia Mobil Full koll Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt Telia Mobil Full koll abonnemang, hur det fungerar, hur du laddar det med extra

Läs mer

Statistikinfo 2014:07

Statistikinfo 2014:07 Statistikinfo 2:7 Pensionsinkomsten drygt 4 procent högre för män än för kvinnor Medelbeloppet för pensionsinkomsten var 42 procent högre för män än för kvinnor 2. Mellan 2 och 2 ökade medelbeloppet med,

Läs mer

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 203 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

Individ- och familjeomsorg En jämförelse av kommunens individ- och familjeomsorg ur ett medborgarperspektiv. Bilagor 2009-06-16

Individ- och familjeomsorg En jämförelse av kommunens individ- och familjeomsorg ur ett medborgarperspektiv. Bilagor 2009-06-16 Individ- och familjeomsorg En jämförelse av kommunens individ- och familjeomsorg ur ett medborgarperspektiv 2009-06-16 Bilagor Bilaga 1 Tillgänglighetsrapporten Bilaga 2 Underlag kostnad per utredning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo.

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo. SIGNERAD 2014-01-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (10) Datum 2014-02-12 Vår referens Karin Andersson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Karin.Andersson@malmo.se Kartläggning av hemlösa år 2013 STK-2013-969

Läs mer

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni Kom igång med Phonera Mobiltelefoni Välkommen som mobilkund hos Phonera! I detta häfte har vi sammanställt information som hjälper dig att komma igång och som ger dig svar på vanliga frågor om mobiltelefoni

Läs mer

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000)

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000) Regeringsbeslut ID 2 REGERINGEN 2011-12-15 Fi2011/3102 Finansdepartementet AB Svenska Spel 106 10 Stockholm Dnr. Il L l 5512 -sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m.

Läs mer

Socialt ansvar och spelansvar

Socialt ansvar och spelansvar Socialt ansvar och spelansvar Svenska Spel ska aktivt verka för att minimera negativa sociala konsekvenser till följd av spelverksamhet. Denna strävan ska ges mycket hög prioritet vid alla verksamhetspåverkande

Läs mer

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd Enköpings kommun Träffar du i ditt arbete personer som är anhöriga? Den 1 juli 2009 gjordes en ändring i Socialtjänstlagen: Socialnämnden ska erbjuda stöd

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Telefontillgänglighet

Telefontillgänglighet Telefontillgänglighet En jämförande studie mellan två vårdcentraler 1 januari 31 oktober, 2005 Författare Anna-Lena Allerth, distriktssköterska Catarina Schander, distriktssköterska Vårdcentralen Billingen,

Läs mer

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Hushållningssällskapet Branschundersökning April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Innehållförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund och fakta 4 Orsaker 15 Bortfallsanalys 16 Omsättning 5 Omsättning, fortsättning

Läs mer

Användarmanual Trio Voice Mail

Användarmanual Trio Voice Mail Användarmanual Trio Voice Mail Trio Enterprise 3.1 Dokumentation: Magnus Eriksson, Lars-Gunnar Fredriksson, bost Ändringsdatum: 2010-11-08 Trio Enterprise AB Box 6795 SE-113 85 Stockholm Sweden Telephone:

Läs mer

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade Sammanfattning 1 Den svenska spelmarknaden är traditionellt reglerad genom att vissa aktörer har exklusiva tillstånd att erbjuda spel om pengar till svenska konsumenter. De exklusiva tillstånden kompletteras

Läs mer

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan 2015:1 Jobbhälsobarometern 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan Delrapport 2015:1 Sveriges Företagshälsor 2015--10-05 Leder obehagskänslor

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 4 Statistikbeskrivning... 4 Bakgrundsvariabler... 5 Resultat... 8 Narkotika

Läs mer

UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA

UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA Id. nr.. Högskolan i Borås UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA Nedan finns en rad med påståenden om det stöd och hjälp som du som anhörig får från din kommun med att hjälpa, stödja och vårda din

Läs mer

Coachingteamet, Samordningsförbundet FINSAM - Falun. Uppföljningen vad hände sedan? 2011-12-17. Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser

Coachingteamet, Samordningsförbundet FINSAM - Falun. Uppföljningen vad hände sedan? 2011-12-17. Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Coachingteamet, Samordningsförbundet FINSAM - Falun Uppföljningen vad hände sedan? 2011-12-17 9/11 kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503

Läs mer

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 Statistik 2010 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 2011-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Anhörigpulsen (UAL) Frågeenkät. Uppföljning av Anhörigas Livssituation

Anhörigpulsen (UAL) Frågeenkät. Uppföljning av Anhörigas Livssituation Frågeenkät Uppföljning av Anhörigas Livssituation Anhörigpulsen (UAL) Angående databehandling av personuppgifter Ditt deltagande i denna uppföljning är frivillig och anonym. Syftet med denna databehandling

Läs mer

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12)

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12) Psykiska besvär Enligt flera undersökningar har det psykiska välbefinnandet försämrats sedan 198-talet. Under 199-talet ökade andelen med psykiska besvär fram till i början av -talet. Ökningen var mer

Läs mer

Hälsobarometern. Första kvartalet 2005. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker.

Hälsobarometern. Första kvartalet 2005. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern Första kvartalet 2005 Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Utgiven av Alecta den 25 maj 2005. 1 (10) Innehåll 3 Om Hälsobarometern 4 Kommentar

Läs mer

TSL 2013:6 Hur gick det sen?

TSL 2013:6 Hur gick det sen? TSL :6 Hur gick det sen? Tre år efter jobbcoachning Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer

Enkät om kunskap om och inställning till ideellt arbete.

Enkät om kunskap om och inställning till ideellt arbete. MÄSSA Jobb & Karriär Enkät om kunskap om och inställning till ideellt arbete. Under den jobb och karriärmässa som, fredagen den 2 mars 2012, arrangerats på initiativ av ett antal gymnasieungdomar från

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Sammanfattning

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen Juni 2006 Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN...

Läs mer

Öppna Jämförelser (ÖJ) år 2012

Öppna Jämförelser (ÖJ) år 2012 NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret 213-1-29 Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) år 212 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut 212 års rapport Vård och omsorg om äldre

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Granskning av stödet till spelberoende

Granskning av stödet till spelberoende TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2014/956-IFN-012 Patrik Kalander - aj069 E-post: patrik.kalander@vasteras.se Kopia till Kommunrevisionen Individ och familjenämnden

Läs mer

Undersökning om arbetsförhållanden 2013

Undersökning om arbetsförhållanden 2013 Arbetsmarknaden 0 Undersökning om arbetsförhållanden 0 Unga upplever allt oftare åldersdiskriminering i arbetet Unga upplever allt oftare åldersdiskriminering i arbetet De preliminära resultaten från Statistikcentralens

Läs mer