Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje?"

Transkript

1 Utbildningskontoret Åke Martinsson Förekommer spel om pengar på i Södertälje? Rapport av resultat från webbenkät På uppdrag av Utbildningsnämnden genomfördes en kartläggning med fokus på spel om pengar bland elever i grundskolan och gymnasiet. Syftet var att undersöka i vilken utsträckning na upplevde att detta förekom och i så fall om det fanns inslag av hot och/eller våld kopplat till spel/spelskulder Inledning Spel, problematiskt spelande och spelberoende är ett relativt nytt forskningsområde i Sverige. Det finns få studier genomförda och vad det gäller spel om pengar och problematiskt spelande bland ungdomar finns nästan inga studier gjorda. Ett fåtal studier och kartläggningar finns tillgängliga vars syfte har varit att identifiera vilken typ av spel eller vilka faktorer i ett spel som ökar risken för spelproblem och spelberoende. Enligt rapporten Nationella stödlinjen en kartläggning av spelproblem redovisas en ökad andel som uppger att nätpoker är det största spelproblemet, en ökning från 3,5 % 2004 till 30 % Nätpoker är vanligast bland personer i åldern år. Förutom nätpoker har andra Internetspel såsom nätbingo, kasinospel och skraplotter registrerats som problemspel. I Folkhälsoinstitutets karläggningar Nationella folkhälsoenkäten ställs frågor om spelvanor. Resultaten visar inte på någon ökning av hur mycket befolkningen spelar eller om de spelar på ett mer riskabelt sätt. Idag saknas en samlad bild av kommunernas arbete mot spelberoende. Spelberoendeprojektet inom Statens Folkhälsoinstitut påbörjar nu sin andra del där syftet är att samla in kunskap om det förebyggande arbetet men även kring behandling och vård 1. Bakgrund Inom ramen för Elevenkäten ställs frågor till skolelever kring bland annat skola, fritid, droger och psykisk hälsa. I Södertälje har enkäten genomförts vartannat år sedan 2002 och sedan 2006 ställs även frågor om spel om pengar. Det verkar finnas skäl att särskilt bevaka denna fråga i Södertälje då ungdomar i kommunen i större utsträckning beskriver problem med spelandet jämfört med genomsnittet i liknade ungdomsgrupper i Stockholm. Det gäller främst bland pojkar i Södertälje där andelen som beskriver problem till följd av sitt spelande ökat från år De frågor som ställs kring spel om pengar är idag inte så utförliga att det går att särskilja vad för slags spel det handlar om utan enkätfrågorna är mer allmänt hållna. Inför kommande kartläggningar kan det vara viktigt att försöka identifiera vilka spel det rör sig om för att kunna analysera vilka spel och spelformer som skapar problem hos ungdomar. 1 Carolina Nordlinder, Utredare, Spelberoendeprojektet, Statens folkhälsoinstitut,

2 Nedan följer en kort sammanfattning av resultaten för spelfrågor i Elevenkäten 2006 och Åk 9 grundskolan Andelen pojkar som uppgav att de någon gång under det senaste året satsat pengar på spel har minskat. År 2006 uppgav hälften av pojkarna detta och år 2008 ungefär en tredjedel. För flickor är andelen oförändrad och kvarstår vid en fjärdedel. Av de pojkar som satsat pengar det senaste året uppgav 25 % (ca 60 pojkar) att de upplever sitt spelande som ett problem vilket är en ökning med 10 %. För flickor har siffran istället gått ned med 6 % till 3 %. Åk 2 gymnasiet Andelen pojkar och flickor som uppgav att de satsat pengar i spel någon gång under det senaste året har sjunkit med 10 % för båda grupperna sedan år Cirka 45 % av pojkarna och 19 % av flickorna uppgav att de satsat pengar. Däremot har andelen som anger att de upplever sitt spelande som ett problem ökat sedan år 2006 för både pojkar och flickor. En ökning från 19 % till 33 % (ca 75 pojkar) bland pojkar och en ökning från 8 % till 13 % bland flickor. Sammanfattningsvis har andelen som deltar i spel om pengar minskat medan andelen som upplever spelandet som ett problem ökat och för gruppen äldre pojkar nästan fördubblats. Metod Kartläggningen genomfördes genom en Webb-enkät som riktades till rektorer i samtliga kommunala grund och gymnasier. Rektorerna uppmanades att i sin lokala organisation inhämta information kring frågeställningarna från de i skolan som kunde förväntas observera eller få kännedom om spel bland elever. Informationen sammanställdes därefter av rektor som också skrev in svaren i enkäten. Resultat 12 av 24 besvarades Enkäten, således ett bortfall på 50 % i undersökningen. Metoden som användes ger inte möjlighet att undersöka orsaken till bortfallet. Resultatet visar att man i skolan inte uppfattar att det förekommer spel om pengar i någon större utsträckning. Elever upplever inte spel om pengar mellan elever som något problem i den egna skolan. Det verkar heller inte vara så att det förkommer hot eller våld som kan kopplas till spel om pengar eller spelskulder mellan elever. Skolorna anger att grunden till de svar de lämnade i enkäten till stor del byggde på direkta observationer som skolpersonal gjort eller genom förstahandsuppgifter från elever.

3 Webbenkät spel om pengar på i Södertälje Bilden beskriver hur vanligt det är att det förekommer spel om pengar i skolan samt hur säker källan för informationen är (rykten - observationer av personal). förekomst av spel om pengar aldrig - låg / ofta - hög förekomst av spel 3 Tre av de tolv som besvarade enkäten uppgav att det kunde förekomma spel om pengar (blå stapel). Dessa uppgifter bedöms ha låg eller medelhög trovärdighet (röd stapel) Webbenkät spel om pengar på i Södertälje Bilden beskriver i vilken utsträckning spel om pengar i skolan av elever beskriv som ett problem samt hur säker källan för informationen är (rykten personliga utsagor av elever). Är spel om pengar ett problem för eleven nej- låg / stort- hög prolem för elever 4 Två av na rapporterade att elever upplevde spel om pengar som ett problem. I det ena fallet rapporterades det med hög säkerhet var ett stort problem och i det andra med mer osäkra uppgifter.

4 Webbenkät spel om pengar på i Södertälje Bilden beskriver i vilken utsträckning hot/våld förekommer mellan elever som en följd av spel om pengar i skolan samt hur säker källan för informationen är (rykten personliga utsagor av elever). Hot/våld i samband med spel eller spelskulder på skolan aldrig - låg / ofta - hög förekomst hot och våld 5 En skola rapporterade att det kanske förkommit hot och våld i samband med spel om pengar eller spelskulder, uppgifterna var dock osäkra. Webbenkät spel om pengar på i Södertälje Bilden beskriver i vilken utsträckning elever söker hjälp i skolan för problem som rör spel om pengar eller spelskulder. söker elver hjälp för spelproblem eller spelskulder aldrig/ofta elver söker hjälp skola 6 Vid två har det förekommit att enstaka elev sökt hjälp för problem kopplade till spel om pengar eller spelskulder.

5 Utifrån resultaten av webbenkäten går det inte att koppla den ökande andelen rapporterade problem med spelande i Elevenkäten till spel om pengar mellan elever i. Spel om pengar, spelskulder och hot/våld kopplat till detta ser inte ut att var något omfattande problem i kommunens. Tre i kartläggningen rapporterar att det förekommit spel om pengar. Två av na uppger att det vid något tillfälle förekommit att elev sökt hjälp för problem kopplade till spel om pengar eller spelskulder. Sju av de nio na uppger med stor säkerhet att de inte förekommit spel i deras. Tio av tolv uppger med stor eller ganska stor säkerhet att eleverna inte upplever spel om pengar som ett problem. Lika stor andel kan med mycket stor eller ganska stor säkerhet fastslå att det inte förkommit hot eller våld som kan kopplas till sådant spel. Slutsats Resultaten kan förstås på olika sätt. Spel om pengar och de problem som det är förknippad med verkar utifrån karläggningen i huvudsak vara något som förkommer utanför skolans lokaler. Det andra alternativet är att spel sker dolt för insyn från de vuxna som finns i skolan och därför inte registrerats i kartläggningen. Mot detta talar att de flesta uppger att de uppgifter som lämnats i enkäten i huvudsak bygger på säkra källor. Spel om pengar är i dag lätt tillgängligt och antalet internet sidor som erbjuder olika typer av spel ökar. Flera av företagen lockar nya användare med gratis bonuspengar om man ansluter sig och deltar i spel på deras sidor. Även ungdomar kan enkelt ansluta sig via sin hemdator och delta i spel om pengar. Den utvecklingen med ökad tillgänglighet och lock priser bidrar troligen till att fler ungdomar beskriver problem med spelande i våra kartläggningar. Under våren 2010 kommer Elevenkäten att genomföras igen och vi får då möjlighet att se vilken riktning utvecklingen tagit i fråga om spel om pengar och problem med spelande i bland ungdomar i Södertälje.