Årsrapport 2010 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport 2010 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB

2

3 Innehåll Viktiga händelser Översikt över Global Fastighet Utbetalning 2007 AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de olika fastighetsprojekten: Hamngallerian kontorsbyggnad i Sverige Stella logistikfastigheter i Sverige Waterfront kontorsbyggnad i Sverige Kongsberg kontorsbyggnad i Norge Bad Kissingen äldrebostäder i Tyskland Elisa äldrebostäder i Tyskland Chemnitz bostäder i Tyskland Troubadour bostäder i Tyskland München-Laim bostäder i Tyskland Colonial Retail affärscentra i USA Colorado Plaza Tower One kontorsbyggnad i USA 23 TCM New England hotell i USA Nyckeltal Årsredovisning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Redovisnings- och värderingsprinciper Noter Revisionsberättelse Årsrapport 2010, Global Fastighet Utbetalning 2007 AB 3

4 Waterfront i Göteborg 4 Årsrapport 2010, Global Fastighet Utbetalning 2007 AB

5 Viktiga händelser 2010 VÄRDERINGAR Den ekonomiska situationen förbättrades under 2010, vilket innebär att fastighetsvärdena i portföljen totalt sett ökat. Det är dock inte alla projekt som uppvisar en positiv utveckling och det råder fortsatt osäkerhet kring värdeutvecklingen för fl era av projekten, framför allt i USA och Tyskland. STELLA Posten har beslutat att omstrukturera sina terminaler i Sverige, vilket kommer att påverka två av terminalerna i Stellaportföljen i Solna i Stockholm och i Västerås där Postens avtal löper ut den 31 december I Solna hyr Posten totalt cirka kvadratmeter, varav cirka kvm är logistik- och produktionslokaler, medan resten är kontor, lager och garage. I Västerås hyr Posten cirka kvm, varav ungefär hälften är produktionslokaler, medan resten är lager. Bolaget har skapat en projektgrupp som arbetar med att analysera fastigheterna och marknaden för att kunna bedöma vilken alternativ användning som är den mest ändamålsenliga och lönsamma för de här terminalerna när Posten fl yttar. FÖRSÄLJNING AV FIVE STAR Five Star-portföljen såldes i december Försäljningsprocessen inleddes hösten 2010 mot bakgrund av behovet av att tillföra ytterligare eget kapital till portföljen för att den ska kunna uppfylla sina åtaganden. Försäljningen innebär att bolaget slipper ytterligare åtaganden och inte behöver tillföra eget kapital. Fortsatt drift skulle ha krävt en likviditetstillförsel på cirka 10 miljoner euro. FÖRSÄLJNING I COLONIAL En fastighet har sålts till ett mycket bra pris i Colonial-portföljen. Överskottslikviditeten från försäljningen används för att minska skulden och för att lösa ut tidigare ägare. Dessutom har bolaget fått 1,75 miljoner USD i utdelning i samband med försäljningen. OMFÖRHANDLINGAR STELLA Under 2010 undertecknade bolaget nya avtal med Posten i Göteborg, Malmö och Sundsvall med verkan från den 1 januari Samtliga avtal är på sex år med en hyra och en yta som ligger på samma nivå som tidigare. INGEN UTDELNING Osäkerheten på kapitalmarknaderna har minskat under det senaste året, men det fi nns fortfarande risk kopplad till den framtida utvecklingen för koncernens investeringar och behovet av likviditet för att säkra aktieägarnas värden. Styrelsen har mot denna bakgrund gjort bedömningen att det ligger i bolagets och aktieägarnas långsiktiga intresse att man inte betalar ut någon utdelning för redovisningsåret Årsrapport 2010, Global Fastighet Utbetalning 2007 AB 5

6 Ca Aktieägare i Norge Global Eiendom Utbetaling 2007 AS (GEU) 72 % Global Eiendom Utbetaling 25 % 100 % 80 % 100 % 100 % 80 % Stella (Logistik Sverige) Waterfront (Kontor Sverige) Kongsberg (Kontor Norge) Elisa (Äldreboenden Tyskland) Troubadour (Bostäder Tyskland) Denver Tower One (Kontor USA) 12 byggnader kvm Hyra MNOK 72 Andel av inv. kapital 9 % 1 byggnad kvm Hyra MNOK 51 Andel av inv. kapital 10 % 3 byggnader kvm Hyra MNOK 80 Andel av inv. kapital 12 % 7 byggnader kvm Hyra MNOK 84 Andel av inv. kapital 14 % 248 byggnader kvm v MNOK 107 Andel av inv. kapital 15 % 1 byggnad kvm Hyra MNOK 55 Andel av inv. kapital 10 % Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Inledning Årsrapporten för 2010 innehåller, förutom en komplett årsredovisning, information om utvecklingen på fastighetsmarknaden och en uppdatering om viktiga händelser i förvaltningen av de investerade portföljerna i Global Fastighet Utbetalning 2007 AB, GFU. Struktur och översikt GFU är en fastighetsportfölj som består av investeringar i hyresbostäder och kommersiella fastigheter som kontorsbyggnader, hotell, lagerbyggnader, industribyggnader och affärsfastigheter. Fastigheterna har centrala lägen vad gäller befolkning och kommunikation och/eller en stor andel långsiktiga hyresavtal med förmodat kreditvärdiga hyresgäster. Investeringarna har gjorts tillsammans med det norska systerbolaget Global Eiendom Utbetaling 2007 AS (GEU) genom det gemensamt ägda bolaget Global Eiendom Utbetaling Norge 2007 AS (GEUN) I bilden ovan sammanfattas strukturen för portföljerna för GEU och GFU. Fastighetsportföljen Bolaget grundades 2007 och har genomfört 12 investeringar i Norge, Sverige, Tyskland och USA. Totalt består portföljen av cirka kvm fastigheter och de budgeterade hyresintäkterna för 2011 är 722 miljoner norska kronor. Som nämndes under de viktiga händelserna såldes Five Star-portföljen i sin helhet i december En delförsäljning genomfördes också i Troubadour-portföljen under 2010 för att säkra fortsatt drift av portföljen utan att tillföra eget kapital från moderbolaget. I USA har långivaren tagit över tre av hotellen i portföljen under de senaste sex månaderna mot bakgrund av att hotellen inte kunde betala räntekostnaderna på grund av att intäkterna var för låga. Postterminalen i Jönköping 6 Årsrapport 2010, Global Fastighet Utbetalning 2007 AB

7 Ca Aktieägare i Sverige Global Fastighet Utbetalning 2007 AB (GFU) 28 % Norge 2007 AS (GEUN) 100 % 50 % 100 % 75 % 49 % 100 % Hamn gallerian (Kontor Sverige) Bad Kissingen (Äldreboende Tyskland) Chemnitz (Bostäder Tyskland) Colonial Retail (Köpcentrum USA) TCM New England (Hotell USA) München-Laim (Bostäder Tyskland) 1 byggnad kvm Hyra MNOK 14 Andel av inv. kapital 2 % 3 byggnader kvm Hyra MNOK 12 Andel av inv. kapital 2 % 38 byggnader kvm Hyra MNOK 27 Andel av inv. kapital 2 % 10 byggnader kvm Hyra MNOK 124 Andel av inv. kapital 9 % 10 byggnader kvm Hyra MNOK 82 Andel av inv. kapital 5 % 4 byggnader kvm Hyra MNOK 13 Andel av inv. kapital 2 % Fastigheter Norge Sverige Tyskland USA 1. Kongsberg 2. Waterfront 5. Bad Kissingen 10. Colonial Retail 3. Hamngallerian 6. Troubadour 11. Denver Tower One 4. Stella 7. Elisa 12. TCM New England 8. Chemnitz 9. Laim Årsrapport 2010, Global Fastighet Utbetalning 2007 AB 7

8 BNP tillväxt i Norden 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % -4 % -6 % -8 % -10 % Transaktionsvolym (Mrd EURO) E Norge Sverige Finland Danmark Källa: SEB/Newsec Norge Sverige Finland Danmark Källa: Newsec Marknadsuppdatering Utveckling på fastighetsmarknaden i Norden Den nordiska ekonomin har uppvisat stark tillväxt under det senaste året och regionen verkar ha klarat sig bättre än andra industriländer med sin starka tillväxt och stabila makroekonomiska fundamenta. Låg statsskuld, konkurrenskraftig exportindustri, öppen ekonomi och konsumenter med sund privatekonomi ger regionen stabilitet och en grund för en fortsatt positiv utveckling. Fastighetsmarknaden i Norden har återhämtat sig under I Norge och Sverige har intresset för fastighetsinvesteringar ökat bland både nationella och internationella aktörer. Viktiga faktorer bakom den ökade likviditeten är att bankerna öppnar upp för finansiering, de utländska bankerna är tillbaka, räntorna är stabila och investerarna förväntar sig en relativt stark ekonomisk utveckling. Centralt belägna prestigefastigheter med långa, säkra hyresavtal har visserligen haft den bästa prisutvecklingen, men hela fastighetsmarknaden har haft en uppgång. Den goda likviditeten på de norska och svenska marknaderna förväntas fortsätta under hela 2011, medan transaktionsvolymen i Finland förväntas återhämta sig, framför allt för de mest attraktiva fastigheterna. I Danmark har avståndet mellan köpare och säljare minskat och det fi nns förhoppningar om ökad likviditet på den danska fastighetsmarknaden under Avkastningskraven 1 för kontorsbyggnader i Norden passerade toppen under 2009 och för prestigefastigheter har direktavkastningen fallit på alla marknader utom i Köpenhamn. I Norge såg man avkastningsförändringen redan under 2009 tidigare än i de övriga nordiska länderna mot bakgrund av den gradvisa förbättringen i ekonomin, att vakansgraden stabiliserats och högre hyresnivåer. I Stockholm och Helsingfors såg man fallande avkastningskrav under första halvåret Källa: Newsec, JLL Makroekonomisk utveckling i Sverige Sverige har haft en kraftig tillväxt sedan mitten av 2009 och BNP-tillväxten var hela 6,9 procent under tredje kvartalet 2010 jämfört med samma kvartal förra året. Sverige påverkas starkt av den globala ekonomin eftersom ungefär hälften av BNP utgörs av export, varav cirka 80 procent till OECD-länderna. Tillväxten förväntas ligga på 6 8 procent inom exportindustrin under Arbetsmarknaden följer konjunkturerna och sysselsättningen steg med cirka 1 procent under 2010 och förväntas stiga med 1 1,5 procent under Infl ationen steg under 2010 men förväntas av fl era olika skäl vara låg under de kommande åren. Kapacitetsutnyttjandet i världen är för närvarande mycket lågt, vilket ger ett lågt infl ationstryck. Löneökningarna förväntas bli låga, eftersom en stark global konkurrens leder till prispress. Dessutom har centralbankerna ett tydligt fokus på en låg och stabil infl ation. Även om Riksbanken höjde styrräntan till 1,5 procent i februari 2011 förväntas räntan stiga försiktigt och ligga kvar på en låg nivå under de kommande åren. Kreditmarknaden har förbättrats då de utländska bankerna är tillbaka i Sverige efter att ha varit frånvarande sedan Kreditspreadarna är fortfarande något högre än de var innan fi nanskrisen. Källa: Riksbanken, SCB, Newsec Fastighetsmarknaden i Sverige Likviditeten på den svenska fastighetsmarknaden ökade under 2010 och transaktionsvolymen uppgick till 98 miljarder svenska kronor, vilket är tre gånger mer än året innan. Utländska investerare, främst från Norge och Tyskland, ökade sin relativa andel från 10 procent av volymen under 2009 till 15 procent av volymen under Ett par stora 1 Direktavkastning/yield kan defi nieras som driftnetto (hyresintäkter minus driftkostnader) dividerat med fastighetens värde. Vid oförändrat driftnetto ger en ökad direktavkastning lägre fastighetsvärde, medan en minskad direktavkastning ger högre fastighetsvärde. 8 Årsrapport 2010, Global Fastighet Utbetalning 2007 AB

9 Kontorhyresutveckling, Q111 Huvudnätverket för logistik i Norden Oslo Helsinki Stockholm Hyresökning avtar Accelererande hyresökning Fallande hyror Hyrorna bottnar ut Göteborg, Denver Källa: Jones Lang Lasalle, Newsec Oslo Göteborg Copenhagen Örebro Stockholm Norrköping/Linköping Jönköping Malmö Helsinki Källa: ING Real Estate transaktioner bidrog starkt till den ökade volymen. Försäljningen av Hyresbostäder i Sverige AB och delar av Hyresbostäder i Sverige III Gul AB till Willhem AB i december omfattade cirka kvm till ett värde av 7 miljarder svenska kronor. I juni köpte den svenska pensionsstiftelsen Fjärde AP-fonden fastighetsbolaget Dombron med kvm bostadsyta för 5,4 miljarder svenska kronor. Transaktionen var delvis intern eftersom säljaren var Vasakronan, som ägs av första, andra, tredje och fjärde AP-fonderna. I december köpte Vasakronan fastigheten Klara Zenit i Stockholm från den tyska fastighetsfonden Commerz Real för 4,35 miljarder svenska kronor. Den positiva trenden för fastighetsmarknaden är beroende av att banksektorn förstärks och att bankfinansiering blir tillgänglig. Oron vad gäller återfi nansiering under de kommande åren har nu minskat. Det är framför allt nordiska banker som återhämtat sig, men även en del utländska banker har som mål att växa på den nordiska marknaden. Attraktiva fastigheter har främst köpts av institutionella aktörer som inte har problem med finansieringen. Segmentet med mindre attraktiva fastigheter är mer beroende av extern bankfi nansiering och detta är en viktig orsak till det ökade avkastningsgapet mellan segmenten. De nordiska bankerna är fortfarande försiktiga och ger främst nya lån till befi ntliga och solida kunder. För att resten av fastighetsmarknaden ska följa prisutvecklingen måste bankerna öppna upp för mer utlåning och ökad exponering. Källor: JLL, Newsec Makroekonomisk utveckling i Norge Även om den norska ekonomin klarade sig bättre än de fl esta under fi nanskrisen upplevde Norge en negativ BNP-tillväxt under Detta var det första året med negativ utveckling sedan Den negativa utvecklingen har nu vänt och för 2010 visar jämförbara siffror en tillväxt på 2 procent. Den positiva utvecklingen är ett resultat av ökad offentlig och privat konsumtion. Den positiva utvecklingen förväntas fortsätta under 2011 och 2012, då tillväxten beräknas uppgå till 2 procent under 2011 och till 2,5 procent under Tillväxten stimuleras främst av den fortsatt ökade privatkonsumtionen. Arbetslösheten var stabil under 2010 och ligger idag på cirka 3,6 procent, men förväntas sjunka med 1 procent under de kommande två åren. Prisökningen var 2,5 procent under 2010 och energikostnaderna var den viktigaste faktorn bakom ökningen. Prisökningen förväntas avta något under 2011, bland annat som en följd av att löneökningarna förväntas bli måttliga. För 2012 förväntas infl ationen ligga på cirka 2 procent. Styrräntan ligger idag på 2 procent. Räntan förväntas höjas under 2011 och 2012, som ett resultat av en allmän ekonomisk tillväxt. Styrräntan förväntas ligga på 2,5 procent i slutet av 2011 och på 3,5 procent i slutet av Källa: Newsec. Fastighetsmarknaden i Norge Aktiviteten på den norska fastighetsmarknaden ökade kraftigt under 2010 jämfört med föregående år. Under 2010 omsattes fastigheter för drygt 35 miljarder norska kronor jämfört med 14 miljarder norska kronor under Detta motsvarar en ökning med 150 procent. En annan positiv signal är att alla typer av investerare är tillbaka på marknaden, även om aktörer inom syndikering var de som var mest aktiva. Detta inkluderar även privata investerare och pensionsfonder. Investeringarna var huvudsakligen relaterade till fastigheter med långa hyreskontrakt och solida hyresgäster, men marknaden förväntas så småningom också fokusera på fastigheter med kortare kontrakt. Direktavkastningsnivån inom CBD 2 -området i Oslo är idag cirka 5,75 procent, en nedgång från 6,25 procent i slutet av Direktavkastningsnivån förväntas falla ytterligare under 2011 och Detta bekräftas av transaktioner 2 Central Business District Årsrapport 2010, Global Fastighet Utbetalning 2007 AB 9

10 BNP tillväxt i Tyskland 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % -4 % -5 % -6 % Tyskland 2003 EU E under slutet av 2010, då bland annat Orklas huvudkontor (Skøyen, Oslo) såldes för en direktavkastning på 5,5 procent. I början av 2011 var vakansgraden för kontor i Oslo cirka 8 procent. I slutet av 2011 förväntas vakansgraden ha minskat till cirka 7,5 procent. Ett ökat utbud genom att pågående byggprojekt färdigställs kommer att bidra till en ökad vakansgrad under Vakansgraden i slutet av 2012 förväntas bli 8,5 procent, men förväntas sjunka under de följande åren. Den genomsnittliga hyresnivån i Oslo för fastigheter i bra lägen (CBD) är idag cirka NOK/kvm, där NOK/ kvm anses vara en topphyra. För övriga fastigheter med bra lägen i Oslo ligger hyran i intervallet NOK/kvm. En generell hyreshöjning förväntas under Hyreshöjningarna startar normalt i CBD-områdena och sprider sig så småningom också till andra områden. Källa: Newsec. möjligt att få bankfi nansiering och bankerna beviljar nu lån för köp av lågriskfastigheter i CBD på upp till 60 procent, men de är fortfarande avvaktande till att fi nansiera andra fastigheter. Direktavkastningsnivåerna för Helsingfors CBD verkar ha stabiliserats under 2010 och utvecklingen förväntas fortsätta även under Den nuvarande direktavkastningsnivån ligger kring 5,8 procent i Helsingfors CBD, ökar till 6,5 procent utanför CBD i huvudstadsregionen och till 8,5 procent i andra områden. Den genomsnittliga vakansgraden i Helsingforsområdet har under 2010 ökat till 13 procent från 10 procent under Vakansgraden i Helsingfors CBD ligger på cirka 6 procent. Vakansgraden i vissa områden förväntas öka under 2011 till följd av hyresgästernas förtätning i de egna lokalerna och nybyggnation av lokaler. Nedgången för hyresnivåerna verkar avta, men hyrorna faller fortfarande på vissa marknader med svag efterfrågan. Källa: Newsec Makroekonomisk utveckling i Finland BNP i Finland föll med cirka 7 procent under 2009, vilket innebar att ekonomin återgick till 2006 års nivå. I slutet av 2010 började ekonomin visa tecken på att förbättras och BNP för 2010 förväntas uppvisa en tillväxt på drygt 3 procent och den förväntade årliga tillväxten för 2011 och 2012 är cirka 3 procent. Tillväxten beror främst på ökad efterfrågan på exportvaror, nybyggnation av hus för privatpersoner och ökad privatkonsumtion. Den senaste tidens tillväxt i ekonomin och tecknen på förbättringar är positiva för Finland totalt sett, men underskottet i den offentliga sektorn och den ständigt växande statsskulden är fortfarande ett problem som måste lösas. Källa: Newsec Fastighetsmarknaden i Finland Transaktionsmarknaden förbättrades under 2010 jämfört med Den totala transaktionsvolymen var 2,1 miljarder euro, en ökning med 27 procent jämfört med Tillväxten återhämtade sig inte förrän i slutet av 2010, trots att man hade förväntat sig en något tidigare tillväxtökning baserat på siffrorna från slutet av Det är återigen Utvecklingen på den europeiska fastighetsmarknaden Ekonomin i Europa återhämtade sig under Under 2010 ökade bruttonationalprodukten i euroområdet med 1,7 procent. Det ska jämföras med utvecklingen under 2009 som låg på - 4,1 procent. Efter en betydande nedgång under 2008 och 2009 (-11,7 respektive -9,6 procent) har vi sett fastighetsvärdena öka med 2,6 procent under Denna tillväxt fördelar sig dock lite ojämnt, eftersom de västeuropeiska länder som har en mer stabil ekonomi har varit mer intressanta för fastighetsaktörerna. Storbritannien, som var först ute med en tillväxtökning från mitten av 2009, hade den största ökningen i Europa med 8,9 procent. Frankrike följde efter med 4,4 procent, medan tillväxten i Norden var 3,4 procent och i Tyskland 1,4 procent. De här länderna stod också för merparten av den totala investeringen under både fjärde kvartalet 2010 och året som helhet. Tillväxten i Östeuropa var 0,8 procent, även om detta främst berodde på den positiva utvecklingen i Polen. Källor: Eurostat, Destatis, CBRE 10 Årsrapport 2010, Global Fastighet Utbetalning 2007 AB

11 Hyra per kvm Hyreshöyning Hyreshöyning* Hamburg 11,20 8,4 % 8,0 % Berlin 8,37 13,0 % 10,0 % Köln 9,73 7,0 % 4,0 % Frankfurt 11,73 5,7 % 5,0 % München 12,48 2,4 % 6,0 % *prognos Makroekonomisk utveckling i Tyskland Den tyska ekonomin fi ck en kraftig uppgång under Bruttonationalprodukten ökade med 3,6 procent var därmed det starkaste året i den tyska ekonomin sedan återföreningen Förra årets uppgång drevs, föga överraskande, av utrikeshandeln. Exporten ökade med hela 14,2 procent under året, medan importen ökade med 13 procent. Detta gav ett nettoexportbidrag till den tyska bruttonationalprodukten på 1,1 procent under Det är ändå värt att notera att även den inhemska efterfrågan steg kraftigt under året. Investeringar i maskiner och utrustning ökade med 9,4 procent under året efter en kraftig nedgång året innan. Hushållens efterfrågan steg med 0,5 procent, medan den offentliga konsumtionen ökade med 2,2 procent under året. Sysselsättningen ökade med personer, motsvarande 0,5 procent, vilket är den högsta sysselsättningen i Tyskland någonsin. Källa: Eurostat, Destatis Bostadsmarknaden i Tyskland Bostadsmarknaden i Tyskland är på uppgång. Efter att hyresnivåerna i storstäderna höjdes markant redan förra året har nu mindre städer och tätorter hakat på denna trend. Den genomsnittliga hyran i västra Tyskland steg under 2010 med cirka 3,4 procent eller 0,25 euro/kvm. Framför allt i storstäder som Berlin, München, Frankfurt, Hamburg och Köln är trenden med hyreshöjningar ännu starkare. Den bakomliggande orsaken är den demografi ska utvecklingen med centralisering. Medan antalet invånare i västra Tyskland minskade med ökade antalet invånare i storstäderna. Antalet invånare har under de senaste fem åren ökat med 6,5 procent i München, 3,9 procent i Frankfurt, 2,9 procent i Köln, 2,3 procent i Hamburg och 1,3 procent i Berlin. Antalet hushåll ökade ännu mer mot bakgrund av tendensen att varje hushåll består av färre personer. Samtidigt låg antalet färdigställda byggprojekt fortfarande på en mycket låg nivå. Tabellen ovan visar utvecklingen i tyska storstäder under 2010 och den förväntade utvecklingen under Efterfrågan på bostäder förväntas öka under de kommande åren. Antalet hushåll förväntas öka med mellan 0,5 procent och 1,0 procent per år, medan nybyggnadsaktiviteten förväntas vara låg. För 2011 förväntas en höjning av bostadshyrorna på i genomsnitt 1,5 2 procent i Tyskland. Källor: Frühjahresgutachten Immobilienwirtschaft 2011 Marknaden för äldrebostäder i Tyskland Intresset för investeringsmarknaden för vårdhem och äldreboenden ökade under Volymen steg från cirka 250 miljoner euro under 2009 till cirka 400 miljoner euro under Fastighetsvärdena stabiliserade sig på en låg nivå och inköpsmultiplikatorerna låg mellan 12,5 och 13. Prognoserna för 2011 ser bra ut och experterna förväntar sig ett ökat intresse från investerarsidan som ger ett säkert kapitalfl öde under lång tid (operatörsavtal). Källa: Axion Consult Makroekonomisk utveckling i USA Efter den svaga tillväxten i den amerikanska ekonomin under andra och tredje kvartalet 2010 ökade tillväxten under fjärde kvartalet och BNP-tillväxten för hela 2010 låg på 2,8 procent. Den framtida utvecklingen ser nu ljusare ut och den amerikanska centralbanken förväntar sig att tillväxten återhämtar sig ytterligare under 2011, med en förväntad årlig tillväxt på 3,5 4 procent. Arbetslösheten har fallit under 2010, en nedgång från cirka 10 procent i början av året till 8,9 procent i februari Arbetslösheten förväntas dessutom fortsätta falla till 8,4 procent i december och till 7,5 procent innan slutet av Den stigande privatkonsumtionen är en av de faktorer som påverkar den amerikanska ekonomin mest. Under 2010 ökade privatkonsumtionen med så mycket som 4,1 procent och lyckas man behålla denna tillväxttakt framöver är prognoserna för den amerikanska ekonomin återigen positiva. Viljan att behålla ökningstakten för privatkonsumtionen var ett av de viktigaste skälen till att president Obama vid nyår gick med på att förlänga Bush-administrationens skattelättnader. Infl ationen har under de senaste Årsrapport 2010, Global Fastighet Utbetalning 2007 AB 11

12 12 månaderna legat på 2,1 procent och förväntas bli 1,3 procent under 2011, vilket ligger under infl ationsmålet på mellan 1,7 och 2 procent. Källa: U.S. Bureau of Labor Statistics, Fed, WSJ Kontorsmarknaden i Denver (CBD) Uthyrningsaktiviteten ökade markant under andra halvåret 2010 och bidrog till att minska vakansgraden från 19,2 procent till 17,2 procent under året. Hyresnivåerna har också planat ut och förväntas vara stabila under en period, innan de på nytt stiger mot slutet av Ökningen förväntas bli svagt positiv med årliga hyreshöjningar på 1 2 procent under de närmaste 2 3 åren. Marknaden förväntas också bli mer ägarevänlig och det kommer inte längre att förekomma lika kostsamma hyresgästanpassningar framöver. Transaktionsmarknaden återhämtade sig också i slutet av 2010 och två stora transaktioner genomfördes som gällde kontorsfastigheter i centrala Denver. Källa: CBRE, JLL Marknaden för affärsfastigheter i USA Under 2010 har utvecklingen på marknaden för affärsfastigheter i USA varit relativt stabil, både vad gäller vakansgrad och hyresnivåer. Den starkt ökade privatkonsumtion som vi nu ser i USA förväntas bidra till att förbättra villkoren för handelssektorn framöver och för 2011 fi nns det välgrundade förväntningar på lägre vakansgrader och högre hyror. Dessutom har avkastningskraven minskat under det senaste året som en följd av minskad osäkerhet kring den framtida utvecklingen. Detta bidrar till att fastighetsvärdena stiger, framför allt för de köpcentrum som har bra hyresgäster med långa kontrakt. Källa: Colliers Hotellmarknaden i USA (Boston, Ohio, Washington) Den negativa utvecklingen på hotellmarknaden i USA vände under andra kvartalet 2010 och den positiva utvecklingen accelererade så att intäkterna per tillgängligt rum (REVPAR) 3 för året som helhet ökade. Tillväxten drivs främst av ökad beläggning. REVPAR-tillväxten under 2010 låg på 13 procent i Boston-området, 6 procent i Chicago och 5 procent i Washington. Det genomsnittliga priset per rum (ADR) 4 har varit stabilt under 2010, men den positiva utvecklingen på hotellmarknaden förväntas fortsätta under 2011 och många hotell är väl positionerade för att kunna höja priserna framöver. Baserat på detta förväntas intäkterna öka med 5 8 procent under 2011 och med ytterligare 7 8 procent under 2012 och Källa: Smith Travel Research Colorado Plaza Tower One, Denver 3 Revenues Per Available Room 4 Average Daily Rate 12 Årsrapport 2010, Global Fastighet Utbetalning 2007 AB

13 Hamngallerian i Gustavsberg Sverige Hamngallerian är en näringsfastighet som ligger i Gustavsberg i Värmdö kommun utanför Stockholm. Fastigheten består av två sammanbyggda kontors- och industribyggnader i 2 respektive 3 våningar och uppfördes med en tillbyggnad från 1988/1989. Stora delar av byggnaden totalrenoverades under Fastigheten består främst av kontors- och utställningslokaler i hamnområdet, cirka 500 meter från Gustavsbergs centrum. Värmdö kommun är en av de kommuner i Sverige som har högst befolkningstillväxt och har ett mycket fi nt läge i Stockholms skärgård, cirka 23 km från centrala Stockholm. Hamnområdet i Gustavsberg har gradvis omvandlats från industri till bostäder, butiker och kontor och är ett område under kraftig utveckling. 4 j g g STOCKHOLM Stockholm Skeppsholmen 75 Ringvägen Nynäsvägen Varmdöleden Hammarbyhöjden Kärrtorp 73 Enskededalen Nynäsvägen Nacka Storängen Varmdöleden Saltsjøbaden Älgö Solsidan Bollmora Gamla Tyresjö -29,557 mm Bergholm Varmdöleden Värmdö Fastighetens största hyresgäst, Stockholms läns landsting, använder kontorsdelen till en vårdcentral, medan den andra stora hyresgästen, Gustavsberg Hamn, hyr utställnings lokalerna på cirka kvm. Lågkonjunkturen har medfört särskilda utmaningar när det gäller driften av utställnings lokalerna, men hyresgästen har hela tiden betalat sin hyra. Hyresgästen har nu ingått ett avtal med ett tvproduktions bolag som ska använda lokalerna under ett år, något som sannolikt säkrar driften av företaget som hyr de här lokalerna under Den genomsnittliga återstående löptiden för hyresavtalet ligger strax under fem år. Graflunds är ansvarig förvaltare av fastigheten, som har mycket god teknisk standard och inga vakanser. Under 2011 kommer fokus att ligga på att behålla den låga vakansgraden, att följa upp hyresgästerna och säkerställa att fastigheten är anpassad efter hyresgästernas behov. Andel av årliga hyresintäkter 2 % Nyckelsiffror Land Sverige Projekttyp Kontor/utställning Antal fastigheter 1 Yta kvm Budgeterade hyresintäkter 2011 MNOK 14 Förvaltare Landvik och Dals/Grafl unds Investeringstidpunkt maj 2007 Årsrapport 2010, Global Fastighet Utbetalning 2007 AB 13

14 1. Västerås 2. Alvesta 3. Tomteboda, Stockholm 4. Göteborg 5. Jönköping 6. Vasslan, Stockholm 7. Vevaxeln, Malmö 8. Sundsvall Stella Sverige Söderhamn GEUN äger 25 procent av en logistikportfölj med fastigheter i olika delar av Sverige, medan Næringsbygg i Norge III AS äger återstående 75 procent. Fastigheterna är strategiskt placerade i förhållande till transportmöjligheter via järnväg, väg och fl ygplan. Totalt består portföljen av cirka kvm fördelat på 12 fastigheter. Göteborg Karlstad Eskilstuna Jönköping Linköping STOCKHOLM Stockholm, Göteborg och Malmö är naturliga logistikcentra i Sverige. Hit går de största vägarna och järnvägen. De tre storstäderna har också omfattande internationella varutransporter med fl yg och båt. De övriga platserna ligger också centralt i Sveriges logistiknätverk med anslutning till de stora Europavägarna E4, E6 och E20 samt järnvägsnätet. Under 2010 undertecknade bolaget nya avtal med Posten i Göteborg, Malmö och Sundsvall med verkan från den 1 januari Samtliga avtal är på sex år med en hyra och en yta som ligger på ungefär samma nivå som tidigare. I ett pressmeddelande meddelade Posten Norden i slutet av september att de kommer att investera i ny terminalstruktur i Sverige. Detta innebär bland annat att en ny brevterminal ska etableras i Rosersberg, som ligger utmed E4:an, cirka 30 km norr om Stockholm. Dessutom planeras en pall- och brevterminal i Hallsberg, cirka 230 km väster om Stockholm. Som en direkt konsekvens av detta har Posten har meddelat att de kommer att flytta ut ur Stella-portföljens fastigheter i Solna och Västerås i slutet av I fastigheten i Solna i närheten av Stockholm hyr posten totalt cirka kvadratmeter, varav cirka kvm är logistik- och produktionslokaler, medan resten är kontor, lager och garage. I Västerås hyr Posten cirka kvm. Totalt utgör detta cirka 25 procent av portföljen. Posten kommer att betala full hyra för de här lokalerna i ytterligare 3,5 år, vilket garanterar ett bra kapitalflöde från driften. Bolaget anser att läget för båda de fastigheter som omfattas av omorganisationen är attraktivt. Framför allt är läget för fastigheten i Solna på många sätt unikt, med direkt anslutning till centrala Stockholm och fyra egna järnvägsspår in till terminalen. Bolaget har skapat en projektgrupp som arbetar med att analysera fastigheterna och marknaden för att kunna bedöma vilken alternativ användning som är den mest ändamålsenliga och lönsamma för de här terminalerna när Posten flyttar. Portföljen genererar idag ett bra kapitalflöde, men det råder för närvarande osäkerhet kring investeringsbehovet för de fastigheter som Posten flyttar från. Nyckelsiffror Malmö Land Sverige Projekttyp Logistik Antal fastigheter 12 Yta kvm Budgeterade hyresintäkter 2011 MNOK 72 Förvaltare Riksbyggen/Newsec Investeringstidpunkt februari Årsrapport 2010, Global Fastighet Utbetalning 2007 AB

15 Waterfront Sverige Fastigheten ligger på Norra Älvstranden i Göteborg och består av en stor kontorsbyggnad på cirka kvm som är byggd på en pir invid vattnet. Byggnaden stod klar 2002, har 5 8 våningar och är i mycket gott tekniskt skick. Dessutom har man byggt ett parkeringsgarage på kvm med 267 parkeringsplatser samt 40 parkeringsplatser utomhus. Området utvecklas kontinuerligt med många utbyggnadsprojekt och har redan en bra sammansättning med universitet, forskning/utveckling, företag och många bostäder. Avståndet till Göteborgs affärscentrum är endast 10 minuter och det kan enkelt nås med bil, buss eller båt. Göteborg är Sveriges näst största stad med cirka invånare och har en stark befolkningsökning. Hamnen i Göteborg är den största i Skandinavien och Göteborg betraktas som det viktigaste logistikområdet i Sverige. Universitetet i staden har cirka studenter. Ericsson är den enda hyresgästen i byggnaden med cirka anställda och hyreskontraktet löper till Newsec Asset Management bistår bolaget med ekonomisk Keillers Keillers Park Rambergsstaden Park E 45 Majorna Frihamnen Djurgårdsgatan Lundbyleden Lindholmen Masthuggskaien Stigbergsleden Bargatan Myntga Lindholmsaléen Lundbyleden Lundbyvassen Andrégatan Stigberget Masthugget Linnégata Skeppsbron Inom Vallgraven E 45 GÖTEBORG Kungsparken Pustervik Sprängkullsgatan E 45 Kommandantsängen Götaälvbron Parkgatan Nordstan Holmens Industriområde Götaleden Kungsparken Nya Aléen Vasastaden förvaltning, medan Coor Service Management är teknisk förvaltare. Det tekniska förvaltningsavtalet med Coor Service Management inkluderar dessutom kostnader för inre underhåll, något som ytterligare minskar risken i projektet. Underhållsarbetet på fasaden inleddes under hösten 2010 och kommer att avslutas under våren Portföljen genererar ett stabilt och bra kapitalfl öde. Aschebergsga Andel av årliga hyresintäkter 7 % Nyckelsiffror Land Sverige Projekttyp Kontor Antal fastigheter 1 Yta kvm Budgeterade hyresintäkter 2011 MNOK 51 Förvaltare Coor/Newsec Investeringstidpunkt december 2007 Årsrapport 2010, Global Fastighet Utbetalning 2007 AB 15

16 Myntgata Kongsberg Norge Portföljen består av tre kontorsfastigheter i Kongsberg med en total yta på cirka kvm, där GEUN äger 80 procent. Global Eiendom Utbetaling Norge 2008 AS, som är ett annat bolag som skapats av Acta Asset Management, äger resterande 20 procent av portföljen. Kongsberg är den näst största staden i Buskerud och har knappt invånare. Avståndet till Oslo är 90 km. Byggnaderna ingår i Kongsberg Næringspark, som totalt med bolagets nybyggnation kommer att ha en uthyrningsbar yta på cirka kvm. Dagens verksamhet i Kongsberg Næringspark har i hög grad sitt ursprung i Kongsberg Våpenfabrikk. Kongsberg Maritime hyr två av byggnaderna, medan FMC Kongsberg Subsea AS är den största hyresgästen i den tredje byggnaden. 89 Sexes gate Spennings gate Bergmannsveien Kirkegårdsveien Stortorvet Kongsberg Kjøpesenter Numedalsveien 90 Hyttegata E 134 Kongsberg Sykehus E 134 Gomsrudveien Glitregata Gomsrudveien srudveien Drammensveien KONGSBERG Kapermoen Ole Gjeddes vei Wergelands vei Byggarbetena blev klara i januari 2010 och alla hyresgäster har nu flyttat in i de nya lokalerna. Alla hyresavtal löper fram till Hyresgästerna ansvarar i stort sett helt för de löpande driftskostnaderna och kapitalflödet från den här portföljen är stabilt och bra. Andel av årliga hyresintäkter 11 % Nyckelsiffror Land Norge Projekttyp Kontor Antal fastigheter 3 Yta kvm Budgeterade hyresintäkter 2011 MNOK 80 Förvaltare Forvaltningskompagniet Investeringstidpunkt december Årsrapport 2010, Global Fastighet Utbetalning 2007 AB

17 Bad Kissingen Tyskland Portföljen består av 364 äldreboenden i Bad Kissingen i Bayern i Tyskland, där GEUN äger 50 procent. Den resterande andelen ägs av Hyresbostäder i Sverige IV AB. Huvudbyggnaden uppfördes 1973 och fastigheten byggdes ut 1990 med två nya byggnader. Lägenheternas storlek varierar mellan 30 kvm och 100 kvm. Som en del av utbudet för äldrebostäderna ingår simbassäng, restaurang, bank och medicinsk behandling samt attraktiva parkområden. Avtalet med fastighetens operatör löper till den 31 december Under de senaste åren har operatören genomfört en rad uppgraderingar och omstruktureringar. Man planerar ytterligare uppgraderingsåtgärder inom den närmaste framtiden för att göra fastigheten mer attraktiv för befi ntliga och nya hyresgäster. Portföljen genererar ett stabilt kapitalfl öde och man förväntar sig en god utveckling under Hungen chzell Nidda 87 h gau Nidder Büdingen Kinzig Hanau am Main u nken B8 Gründau Schotten Gedem Hirzenhain Birstein Wächterbach Gelnhausen Flörsbach Kleinkahl Langenbom Hö b Bieber h Grebenhain Bad Orb Frammenbach Flieden Steinau Partenstein A 66 Schlüchtern Burgjoß Eichenzell Rieneck Burgsinn Künzell Mittelkalbach A 7 Zeitiofs Obersinn Hammelburg Gemünden Wernfeld Poppenhausen Bad Brückenau Burkardroth Bad Kissingen Oberthulba Gersfeld Wildflecken Fuchsstadt Sandberg Andel av årliga hyresintäkter 2 % Nyckelsiffror Land Tyskland Projekttyp Äldreboenden Antal fastigheter 3 Yta kvm Budgeterade hyresintäkter 2011 MNOK 12 Förvaltare Axion Consult Investeringstidpunkt juli 2007 Årsrapport 2010, Global Fastighet Utbetalning 2007 AB 17

18 Ludwigsburg 3 5. Hilden 6 8. Ulm Elisa Tyskland Portföljen består av lägenheter anpassade för äldre som ligger i delstaterna Bayern, Baden Würtemberg och Nordrhein-Westfalen i Tyskland. Alla fastigheterna är uppförda under perioden efter 1985 och är i gott skick. Fastigheterna ligger i orterna Ulm, Aschaffenburg, Ludwigsburg, Köln, Hilden, Herne och Frechen. Herne Essen Hilden Düsseldorf Köln Frechen Bonn Bielefeld Jena Leipzig Chemnitz Dresden Portföljen har också ett mindre antal kommersiella lokaler, vid sidan av infrastrukturytor och bostäder för de anställda. Utnyttjandegraden per kvadratmeter för den här typen av fastigheter är därför lägre än för vanliga bostadsportföljer eftersom det fi nns en högre andel gemensamma ytor. I det här projektet betalar hyresgästerna även för gemensamma ytor. Saarbrucken Frankfurt am Main Aschaffenburg Mannheim Ludvigsburg Stuttgart Nürnberg Ulm Curanum är operatör för hela portföljen, med undantag av fastigheten i Ludwigsburg, där Management Care är operatör. Curanum och Management Care sköter driften av fastigheterna och har också den dagliga kontakten med hyresgästerna. Operatörerna betalar hyra som avtalat och avtalen löper till Samarbetet med förvaltningsbolaget Curanis har avslutats och bolaget har ingått ett nytt förvaltningsavtal med Axion Consult, som är ett bolag som är specialiserat på förvaltning av vårdhem och äldreboenden. Kapitalfl ödet från portföljen var under 2010 bra och utvecklingen förväntas vara stabil även under Andel av årliga hyresintäkter 12 % Nyckelsiffror Land Tyskland Projekttyp Äldreboenden Antal fastigheter 7 Yta kvm Budgeterade hyresintäkter 2011 MNOK 84 Förvaltare Axion Consult Investeringstidpunkt december Årsrapport 2010, Global Fastighet Utbetalning 2007 AB

19 Chemnitz Tyskland Portföljen består av drygt 950 lägenheter i delstaten Sachsen. Huvuddelen (70 procent) av portföljen ligger i Chemnitz, i närheten av Dresden, vilket anses vara ett av de starkaste tillväxtområdena i den här delen av Tyskland. Förutom i Chemnitz har portföljen fastigheter i Riesa, Grimma, Döbeln, Leisnig och Hartha. ZIG Grimma Borna Leisnig A 14 Döbeln Hartha Riesa Meissen Sachsen A 4 DRESDEN Portföljen förvaltas av Integra, som fungerar bra och utvecklingen har varit mycket god under de senaste åren. Vid köptillfället 2007 var vakansgraden i portföljen 10 procent och per december 2010 hade den minskat till 2,5 procent. Kapitalfl ödet i den här portföljen är därmed mycket bra. Fokus framöver kommer att ligga på att stabilisera vakansgraden på dagens nivå. Altenburg B 180 ZWICKAU B 173 CHEMNITZ Freiberg Freital Pirna E 55 Andel av årliga hyresintäkter Nyckelsiffror 4 % Land Tyskland Projekttyp Bostäder Antal fastigheter 38 Yta kvm Budgeterade hyresintäkter 2011 MNOK 27 Förvaltare Integra Investeringstidpunkt oktober 2007 Årsrapport 2010, Global Fastighet Utbetalning 2007 AB 19

20 Troubadour Tyskland Hamburg Bremerhaven Bremen Ganderkesee Stadthagen Hannover BERLIN Bielefeld Hildesheim Portföljen består av cirka lägenheter och cirka 200 kommersiella lokaler i Tyskland. 80 procent av portföljen ligger i delstaterna Niedersachsen och Nordrhein-Westfalen i norra Tyskland. Dessutom fi nns det cirka 600 lägenheter i städerna Köln, Berlin och München. Essen Düsseldorf Köln Bonn Frankfurt am Main Göthingen Jena Leipzig Chemnitz Dresden Mannheim Nürnberg Saarbrucken Den genomsnittliga vakansgraden i portföljen är strax under 10 procent. De största utmaningarna fi nns i området Niedersachsen och Nordrhein-Westfalen. Stuttgart München Cenda tog över förvaltningen av portföljen under 2009 och har hittills gjort ett bra jobb. Bland annat har vakansgraden minskat till 360 lägenheter per december 2010, en minskning från 458 lägenheter i juni Under 2011 förväntas vakansgraden att kunna minska ytterligare och målet är att ligga på en nivå under 300 vakanta lägenheter i slutet av Trots den lägre vakansgraden är portföljen fortsatt krävande och genererar idag inte något positivt kapitalflöde. Bland annat har portföljen relativt höga driftkostnader som en följd av att fastigheterna finns på flera olika platser. En fastighet i Berlin med begränsad potential såldes för 7,7 miljoner euro i februari Försäljningen bidrar till att säkra den fortsatta driften av portföljen utan tillskott från GEUN. Det pågår också förhandlingar med flera intressenter om andra fastigheter Andel av årliga hyresintäkter 15 % i portföljen och vi förväntar oss att det kommer att genomföras en till två försäljningar under året. Låneavtalet med banken har omförhandlats på grund av att man inte uppfyllde vissa villkor i låneavtalen som är kopplade till relationen mellan belåningsgrad och fastigheternas marknadsvärde. Banken har under den här processen gett prov på flexibilitet, vilket varit avgörande för att fortsätta engagemanget. Det nya låneavtalet ger inga marginalökningar, men bolaget har förbundit sig att betala av lånet med 0,25 procent under 2010, 0,5 procent under 2011, 0,75 procent under 2012 och 1,0 procent under 2013 fram till dess att låneavtalet löper ut den 31 december Vi förväntar oss att situationen kommer att förbättras under 2011, med lägre vakansgrad och mindre förluster som beror på utestående hyresintäkter. Det råder dock fortfarande osäkerhet kring utvecklingen för den här portföljen framöver. Nyckelsiffror Land Projekttyp Tyskland Bostäder Antal fastigheter 247 Yta kvm Budgeterade hyresintäkter 2011 MNOK Årsrapport 2010, Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Förvaltare Cenda Investeringstidpunkt november 2007

Årsrapport 2010. Hyresfastigheter Holding IV AB

Årsrapport 2010. Hyresfastigheter Holding IV AB Årsrapport 2010 Hyresfastigheter Holding IV AB Innehåll Viktiga händelser 2010... 5 Översikt över Hyresfastigheter Holding IV AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de enskilda fastighetsprojekten:

Läs mer

Årsrapport 2010 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB

Årsrapport 2010 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Årsrapport 2010 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Innehåll Viktiga händelser 2010... 5 Översikt över Global Fastighet Utbetalning 2008 AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de enskilda fastighetsprojekten:

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Aktieägarbrev hösten 2009 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB 600 Aktieägare i Norge Global Eiendom Utbetaling 2007 AS («GEU») 71 % Global Eiendom Utbetaling 2 % 80 % 80 % Stella (Logistik Sverige) Waterfront

Läs mer

Årsrapport 2008 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB

Årsrapport 2008 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Årsrapport 2008 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Innhold Viktiga händelser... 3 Översikt över Global Fastighet Utbetalning 2007 AB... 4 Marknadsuppdatering... 6 Fakta om de olika fastighetsprojekten:

Läs mer

Årsrapport 2011. Global Fastighet Utbetalning 2007 AB

Årsrapport 2011. Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Årsrapport 2011 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Innehåll Viktiga händelser 2011... 5 Översikt över Global Fastighet Utbetalning 2007 AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de olika fastighetsprojekten:

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding III AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding III AB Aktieägarbrev hösten 009 Hyresfastigheter Holding III AB > 100 aktieägare i Norge (huvudsakligen privatpersoner) Boligutleie Holding III AS (Norge) ca 67 % Hyresbostäder i KIA Borås 100 % 100 % 100 % 100

Läs mer

Årsrapport 2008 Hyresfastigheter Holding IV AB

Årsrapport 2008 Hyresfastigheter Holding IV AB Årsrapport 2008 Hyresfastigheter Holding IV AB Innehåll Huvudpunkter 2008... 3 Hyresfastigheter Holding IV AB... 4 Marknadsuppdatering... 6 Fakta om de enskilda fastighetsprojekten: Max Frisch... 7 Nidda...

Läs mer

Årsrapport 2010. Offentliga Fastigheter Holding I AB

Årsrapport 2010. Offentliga Fastigheter Holding I AB Årsrapport 2010 Offentliga Fastigheter Holding I AB Innehåll Viktiga händelser 2010... 5 Offentliga Fastigheter Holding I AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de enskilda fastighetsprojekten: Östersund...

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB >2 800 aktieägare i Norge (huvudsakligen privatpersoner) >1 100 aktieägare i Sverige (huvudsakligen privatpersoner) Boligutleie Holding I AS (Norge)

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 8

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Årsrapport 2010 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Årsrapport 2010 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Årsrapport 2010 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Innehåll Viktiga händelser 2010... 5 Översikt över Global Fastighet Tillväxt 2007 AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de enskilda fastighetsprojekten:

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Årsrapport 2012 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB

Årsrapport 2012 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Årsrapport 2012 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Innehåll Viktiga händelser 2012... 5 Översikt över Global Fastighet Utbetalning 2007 AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de olika fastighetsprojekten:

Läs mer

Årsrapport 2011. Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Årsrapport 2011. Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Årsrapport 2011 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Innehåll Viktiga händelser 2011... 5 Översikt över Global Fastighet Tillväxt 2007 AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de enskilda fastighetsprojekten:

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Årsrapport 2011. US Recovery AB

Årsrapport 2011. US Recovery AB Årsrapport 2011 US Recovery AB Innehåll Viktiga händelser 2011... 5 Översikt över US Recovery AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de enskilda projekten: Atlanta Land II JV... 10 Paramount... 10

Läs mer

Årsrapport 2011. Offentliga Fastigheter Holding I AB

Årsrapport 2011. Offentliga Fastigheter Holding I AB Årsrapport 2011 Offentliga Fastigheter Holding I AB Innehåll Viktiga händelser 2011... 5 Offentliga Fastigheter Holding I AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de enskilda fastighetsprojekten: Östersund...

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Årsrapport 2008 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB

Årsrapport 2008 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Årsrapport 2008 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Innehåll Huvudpunkter 2008... 3 Översikt över Global Fastighet Utbetalning 2008 AB... 4 Marknadsuppdatering... 6 Fakta om de enskilda fastighetsprojekten:

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding II AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding II AB Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding II AB > 4 200 aktieägare i Norge (huvudsakligen privatpersoner) > 2 200 aktieägare i Sverige (huvudsakligen privatpersoner) Boligutleie Holding II AS

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport september 2016 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift

Läs mer

Hyresfastigheter Holding IV AB

Hyresfastigheter Holding IV AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Hyresfastigheter Holding IV AB Kvartalsrapport mars 01 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och förvaltning 5 Portföljöversikt

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2016 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat aktie per värde och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Portföljöversikt

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport september 2016 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat aktie per värde och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift och

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Hyresfastigheter Holding IV AB

Hyresfastigheter Holding IV AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Hyresfastigheter Holding IV AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Årsrapport Global Fastighet Utbetalning 2008 AB

Årsrapport Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Årsrapport 2011 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Innehåll Viktiga händelser 2011... 5 Översikt över Global Fastighet Utbetalning 2008 AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de enskilda fastighetsprojekten:

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Kommersiella Fastigheter Holding III AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Aktieägarbrev hösten 2009 Kommersiella Fastigheter Holding III AB > 4 900 aktieägare i Norge (huvudsakligen privatpersoner) Næringsbygg Holding III AS 6 % Næringsbygg 100 % 80 % 75 % 75 % 49,9 % 65 % 49

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport december 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Årsrapport 2012 Hyresfastigheter Holding IV AB

Årsrapport 2012 Hyresfastigheter Holding IV AB Årsrapport 2012 Hyresfastigheter Holding IV AB Innehåll Viktiga händelser 2012... 5 Översikt över Hyresfastigheter Holding IV AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de enskilda fastighetsprojekten:

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport juni 2016 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat aktie per värde och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Portföljöversikt

Läs mer

Hyresfastigheter Holding III AB

Hyresfastigheter Holding III AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Hyresfastigheter Holding III AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport mars 2014

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport mars 2014 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Årsrapport 2010 US Opportunities AB

Årsrapport 2010 US Opportunities AB Årsrapport 2010 US Opportunities AB Innehåll Viktiga händelser 2010... 3 Översikt över US Opportunities AB... 4 Marknadsuppdatering... 6 Fakta om de enskilda projekten: Fieldstone Land JV... 8 Whitney...

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Årsrapport 2012 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Årsrapport 2012 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Årsrapport 2012 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Innehåll Viktiga händelser 2012... 5 Översikt över Global Fastighet Tillväxt 2007 AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de enskilda fastighetsprojekten:

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport juni 2016 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift och

Läs mer

Årsrapport 2008 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Årsrapport 2008 Offentliga Fastigheter Holding I AB Årsrapport 2008 Offentliga Fastigheter Holding I AB Innehåll Huvudpunkter 2008... 3 Offentliga Fastigheter Holding I AB... 4 Marknadsuppdatering... 6 Fakta om de enskilda fastighetsprojekten: Östersund...

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Årsrapport 2010. Hyresfastigheter Holding II AB

Årsrapport 2010. Hyresfastigheter Holding II AB Årsrapport 2010 Hyresfastigheter Holding II AB Innehåll Viktiga händelser 2010... 5 Översikt över Hyresfastigheter Holding II AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de olika fastighetsprojekten: Södertälje...

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2 Kvartalsrapport

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Avgångsredovisning för räkenskapsåret

Avgångsredovisning för räkenskapsåret Avgångsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-05-02 Styrelsen och verkställande direktören för Global Fastighet Utbetalning 2008 AB i likvidation avger härmed följande följande redovisning, för

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2014

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2014 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Årsrapport 2012 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB

Årsrapport 2012 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Årsrapport 2012 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Innehåll Viktiga händelser 2012... 5 Översikt över Global Fastighet Utbetalning 2008 AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de enskilda fastighetsprojekten:

Läs mer

Kommersiella Fastigheter Holding III AB

Kommersiella Fastigheter Holding III AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Kommersiella Fastigheter Holding III AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 Marknadskommentar

Läs mer

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2014

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2014 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör

Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör Halvårsrapport 2005 Halvårsrapport 2005 Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör Halvårsrapport januari-juni 2005 Björn Lindström Ekonomi- och finansdirektör

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Andra kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Årsrapport 2012 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Årsrapport 2012 Offentliga Fastigheter Holding I AB Årsrapport 2012 Offentliga Fastigheter Holding I AB Innehåll Viktiga händelser 2012... 5 Offentliga Fastigheter Holding I AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de enskilda fastighetsprojekten: Östersund...

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Fastigheter till ett värde av

Läs mer

januari till december 2012

januari till december 2012 Akelius Fastigheter Bokslutsrapport januari till december 2012 Stadspredikanten 2, Östersund Hyresintäkter ökade med 7,1 procent, och med 4,4 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade

Läs mer

Hyresfastigheter Holding IV AB. Kvartalsrapport december 2014

Hyresfastigheter Holding IV AB. Kvartalsrapport december 2014 Hyresfastigheter Holding IV AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 8 Allmänt

Läs mer

Global Skipsholding 2 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Skipsholding 2 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Skipsholding 2 AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Tredje kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

US Opportunities AB. Kvartalsrapport juni 2014

US Opportunities AB. Kvartalsrapport juni 2014 US Opportunities AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 25 oktober 2013 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vvd, ekonomi/finansdirektör 2013 Kungsleden Aktiebolag Agenda 1. Tredje kvartalet 2013 2. Kungsledens

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift och förvaltning 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport september 2013

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport september 2013 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Årsrapport 2010. Hyresfastigheter Holding III AB

Årsrapport 2010. Hyresfastigheter Holding III AB Årsrapport 2010 Hyresfastigheter Holding III AB Innehåll Viktiga händelser 2010... 5 Översikt över Hyresfastigheter Holding III AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Sålda svenska fastighetsportföljer... 11

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Kommersiell Fastighetsutveckling 2011

Kommersiell Fastighetsutveckling 2011 Kommersiell Fastighetsutveckling 2011 Innehåll Koncernens verksamheter och marknader...3 Värden och byggrätter...4 Färdigställda fastigheter, Norden och Övriga Europa...5 Färdigställda fastigheter, Stockholm...6

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1998-12-01--1999-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 7.277 (MSEK 5.805), en ökning med 25%. Försäljningsutvecklingen har varit mycket tillfredsställande på samtliga

Läs mer

Årsrapport 2010. Kommersiella Fastigheter Holding III AB

Årsrapport 2010. Kommersiella Fastigheter Holding III AB Årsrapport 2010 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Innehåll Viktiga händelser 2010... 5 Översikt över Kommersiella Fastigheter Holding III AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de enskilda fastighetsprojekten:

Läs mer

Hyresintäkterna ökade med 5,8 procent för jämförbara fastigheter. Driftsöverskottet ökade med 6,7 procent för jämförbara fastigheter

Hyresintäkterna ökade med 5,8 procent för jämförbara fastigheter. Driftsöverskottet ökade med 6,7 procent för jämförbara fastigheter Bokslutskommuniké Akelius Fastigheter Januari till december 2013 Hyresintäkterna ökade med 5,8 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade med 6,7 procent för jämförbara fastigheter Hyresnivån

Läs mer