Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli sept 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009"

Transkript

1 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli sept 2009

2 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till Mkr (3 000) Vinster från fastighetsförsäljningar 650 Mkr (933) Periodens resultat 922 Mkr (954) Koncernen Verksamheten Akelius Fastigheter ska under detta århundrade äga och förvalta en fastighetsportfölj med förmåga att generera ett säkert kassaflöde. Andelen bostadsfastigheter ska vara lägst 75 procent, mätt som andel av fastigheternas marknadsvärde. Fastigheter för kommersiell och samhällelig verksamhet ska inriktas mot långa och säkra hyres - avtal. Låg finansiell risk uppnås genom lång ränte- och kapitalbindning. Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period 2007/08 (pro forma) förutom jämförelser avseende tillgångar och skulder, där jämförelserna avser den 30 juni Vid utgången av september ägde koncernen ett fastighetsbestånd i Sverige och i Tyskland, koncentrerat till orter med tillväxt. Andelen bostäder översteg 85 procent av fastigheternas marknadsvärde. Fastighetsbeståndets uthyrningsbara area var kvadratmeter ( ) med ett bokfört värde om Mkr (25 656). Bostadsbeståndet omfattade lägenheter (36 417), varav lägenheter (6 121) i Tyskland. Akelius Fastigheter AB är moderbolag i koncernen, vars fastigheter ägs direkt av moderbolaget eller genom dotterbolag. Omsättning och resultat Koncernens hyresintäkter har för perioden juli 2008 till september 2009 ökat med 554 Mkr till Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Uthyrningsmarknaden är fortsatt stark och uthyrningsgraden var vid utgången av september 98,5 procent (98,3). Vakanserna är främst hänförliga till kommersiella lokaler. För bostäder var vakansen 0,9 procent (0,9) och avser främst omflyttningsvakans. Fastighetskostnaderna var Mkr (1 545), vilket motsvarar en ökning med 231 Mkr. Driftöverskottet för perioden ökade med 323 Mkr till Mkr (1 455). Överskottsgraden var 50,0 procent (48,5). Planenliga avskrivningar på materiella anläggningstillgångar var 254 Mkr (185). Förändringen beror på ökat fastighetsinnehav. Nedskrivning av fastigheter har skett med 16 Mkr (176). Kostnader för central administration var 48 Mkr (26). Fastighetsförsäljningar Under tredje kvartalet har fastigheter i västra Sverige sålts till det nybildade fastighetsbolaget Apartment Bostad Väst AB. Fastigheterna har sålts för Mkr, vilket motsvarar en rabatt om tio procent jämfört med marknadsvärdet vid utgången av mars Övriga försäljningar under perioden juli 2008 till september 2009 om Mkr har skett till nivåer överstigande marknadsvärdet. Sammantaget har fastigheter sålts för Mkr (2 779), vilket är i nivå 2 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Omslagsbild: Flygaren 1, Täby

3 med marknadsvärdet per 30 juni Vinsten från försäljningar var 650 Mkr (993). Finansnetto Periodens ränteintäkter inklusive räntebidrag var 111 Mkr (37). Ökningen av ränteintäkter beror dels på ökat innehav av återköpta Akero-obligationer, dels på lämnade säljarreverser i samband med fastighetsförsäljningar. Periodens finansiella kostnader var Mkr (1 212). Räntekostnaderna har främst ökat som en följd av ökad upplåning i samband med köp av fastigheter. Periodens resultat Resultatet efter skatt var 922 Mkr (954). Fastighetsportföljen Under perioden juli 2008 till september 2009 har fastigheter köpts för sammanlagt Mkr (4 999), varav Mkr (2 952) avsåg bostadsfastigheter i Tyskland. Periodens investeringar i befintliga fastigheter var 741 Mkr (684), varav 153 Mkr (293) avsåg nyproduktion av bostäder. Genom köp har fastighetsportföljen tillförts lägenheter (6 259) och en uthyrningsbar area om kvadratmeter ( ). Netto har periodens fastighetstransaktioner minskat fastighetsportföljen med lägenheter och kvadratmeter uthyrningsbar area. Under motsvarande period föregående år ökade fastighetsportföljen med lägenheter och kvadratmeter uthyrningsbar area. Finansiell ställning Koncernens räntebärande skulder var vid utgången av september Mkr (20 625), varav Mkr (18 014) avsåg fastighetskrediter, banklån mot säkerhet i fastigheter, och Mkr (2 611) avsåg lån utan säkerhet. Av fastighetskrediterna hade Mkr (5 991) en räntebindning kortare än ett år och Mkr (13 019) eller 71 procent (63) hade en räntebindning längre än fem år. Medelräntan var 4,82 procent (4,94). Kapitalbindningen var i medeltal 5,7 år (6,8). Tillgängliga medel i form av kassa samt säkerställda och outnyttjade kreditavtal var vid utgången av perioden Mkr (1 037). Totalt var de outnyttjade kreditavtalen Mkr (1 323). Övriga tillgångar Övriga tillgångar om Mkr (978) avser främst återköpta Akero-obligationer, 594 Mkr (126), och säljarreverser lämnade i samband med fastighetsförsäljningar, 414 Mkr (640). Eget kapital Eget kapital var vid utgången av september Mkr (4 139) vilket motsvarar en synlig soliditet om 15,5 procent (15,5). Under räkenskapsåret har bolaget lämnat utdelning med Mkr (-). Händelser efter rapportperiodens utgång Efter rapportperiodens utgång har en fastighet avyttrats för 400 Mkr. Försäljningen har medfört en vinst på 150 Mkr. Stockholm den 30 november 2009 Jan-Erik Höjvall Verkställande direktör Kvartalsrapport juli 2008 sept

4 Resultaträkningar Pro forma 15 mån 15 mån 12 mån juli-sept juli-sept juli-juni Koncernen, belopp i Mkr 2008/ / /08 Hyresintäkter Driftskostnader Underhåll Fastighetsskatt och tomträttsavgäld Fastighetskostnader Driftöverskott Av-/nedskrivning, reversering Bruttoresultat Övriga intäkter Centrala administrationskostnader Avyttringsresultat Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Periodens Resultat Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009

5 Balansräkningar Koncernen, belopp i Mkr Fastigheter Övriga tillgångar Likvida medel Summa tillgångar Bundet kapital Balanserad vinst Resultat Summa eget kapital Avsättningar Räntebärande skulder utan säkerhet Räntebärande skulder med säkerhet i fastigheter Övriga skulder Summa eget kapital och skulder Kvartalsrapport juli 2008 sept

6 15 mån 15 mån 12 mån juli-sept juli-sept juli-juni Kassaflöde, belopp i Mkr 2008/ / /08 Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens slut Räntebindning fastighetskrediter Löptid Lånebelopp Andel Medelränta År Mkr % % , , , , , , , , , , ,02 Totalt ,82 Fregatten 1, Täby 6 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009

7 Storskogen 5, Salem Fastigheter Antal Uthyrningsbar area, kvm Region lägenheter Bostäder Samhälle Lokaler Totalt Andel, % Södra Sverige Norra Sverige Sverige Tyskland Totalt Kvartalsrapport juli 2008 sept

8 Akelius Fastigheter AB Hu v u d ko n t o r Svärdvägen 3A Box DANDERYD tel Norra Sverige Svärdvägen 3A Box DANDERYD tel Södra Sverige Föreningsgatan 15 Box MALMÖ tel Tys k l a n d Akelius GmbH Leipziger Platz 14 D BERLIN tel +49 (0)

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Hyresintäkterna ökade med 5,8 procent för jämförbara fastigheter. Driftsöverskottet ökade med 6,7 procent för jämförbara fastigheter

Hyresintäkterna ökade med 5,8 procent för jämförbara fastigheter. Driftsöverskottet ökade med 6,7 procent för jämförbara fastigheter Bokslutskommuniké Akelius Fastigheter Januari till december 2013 Hyresintäkterna ökade med 5,8 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade med 6,7 procent för jämförbara fastigheter Hyresnivån

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari Resultatet före skatt uppgick till 93 (91), varöav 33 (27) utgör vinster från fastighetsförsäljningar. Förvaltningsresultatet uppgick till 58 (60) varav ö40 (37) under kvartal 2.

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2002

Delårsrapport januari mars 2002 Delårsrapport januari mars 2002 Delårsrapport januari mars 2002 Resultat efter finansiella poster ökade till 141 Mkr (134) 7 fastigheter avyttrades med en vinst om 45 Mkr Resultat Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Intäkterna ökade till 677 Mkr (621), en ökning med 9 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 Fastighetsintäkterna uppgick till 486 mkr (452), en ökning med 7,5 % främst hänförlig till förvärv av fastigheter. Driftnettot uppgick till 322 mkr (314), en ökning med

Läs mer

Bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké 2000 Bokslutskommuniké 2000 Bokslutskommuniké 2000 Jämförelser angivna inom parentes avser januari-december 1999 förutom i avsnitt som beskriver tillgångar och finansiering där jämförelserna avser utgången

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T

D E L Å R S R A P P O R T DELÅRSRAPPORT januari juni 2001 3 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2001 Resultat efter finansiella poster ökade med 45% till 373 Mkr Vinst per aktie ökade till 0,86 kr (0,59) Soliditeten ökade till 25,4% (24,0)

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77).

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77). 20 augusti 2004 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2004 Hyresintäkterna uppgick till 212 Mkr (133) Periodens resultat efter skatt ökade till 81 Mkr (42) Resultat per aktie uppgick till 0,96 kr (0,96)

Läs mer

Delårsrapport januari augusti 2010

Delårsrapport januari augusti 2010 Delårsrapport januari augusti 2010 Förvaltnings AB Framtiden Delårsrapport 2010 1 Perioden i sammandrag Hyresförhandlingarna ledde till hyreshöjningar för bostäder på i genomsnitt 0,90-1,17 procent för

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3, 2005

Delårsrapport kvartal 3, 2005 AP Fastigheter Delårsrapport januari - september 2005 1 Delårsrapport kvartal 3, 2005 AP Fastigheter AB (publ) Periodens resultat efter skatt: 1 693 Mkr (846 Mkr). Periodens resultat före skatt, exklusive

Läs mer

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2005 Hyresintäkterna uppgick till 302 Mkr (212) Periodens resultat efter skatt ökade till 164 Mkr (84) Resultat per aktie ökade till 1,47 kr (1,08) Klövern expanderar

Läs mer

Vasakronan halvårsrapport januari juni 2005

Vasakronan halvårsrapport januari juni 2005 Vasakronan halvårsrapport januari juni 25 Den svenska ekonomin utvecklades svagt under det första halvåret 25. Lokalhyresmarknaden präglas av stora vakanser och relativt låg uthyrning. Fastighetsmarknaden

Läs mer

Årsrapport januari december 2014

Årsrapport januari december 2014 Årsrapport januari december 2014 Intäkterna ökade till 1 277 Mkr (1 200), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

Pressmeddelande 2002-08-08

Pressmeddelande 2002-08-08 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Pressmeddelande 2002-08-08 Wihlborgs förbättrade resultatet med 12% till 418 Mkr Delårsrapport januari-juni 2002 Resultat efter finansiella poster ökade till 418 Mkr (373)

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster exklusive fastighetsförsäljningar uppgick till 98 (101) Mkr.

Resultatet efter finansiella poster exklusive fastighetsförsäljningar uppgick till 98 (101) Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Resultatet efter finansiella poster exklusive fastighetsförsäljningar uppgick till 98 (101) Mkr. Hyresintäkterna ökade med 12 procent och uppgick till 632 (567) Mkr. Vakansgraden

Läs mer

Jan jun 2014. Belåningsgrad, % 65,1 66,3 65,1 66,3 65,1 66,5 Räntetäckningsgrad, ggr 3,3 2,5 3,4 2,7 3,1 2,7

Jan jun 2014. Belåningsgrad, % 65,1 66,3 65,1 66,3 65,1 66,5 Räntetäckningsgrad, ggr 3,3 2,5 3,4 2,7 3,1 2,7 Halvårsrapport januari juni 2015 Sammanfattning januari juni 2015 Hyresintäkterna uppgick till 989 mkr (986). Förvaltningsresultatet uppgick till 452 mkr (370). Värdeförändringar på fastigheterna uppgick

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 188,6 mkr (136,1) Driftsöverskottet ökade med 39 procent till 167,3 mkr (119,9) Förvaltningsresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2006

Delårsrapport Januari juni 2006 Delårsrapport Januari juni 2006 Periodens resultat uppgick till 264 mkr (243), vilket motsvarar ett resultat per aktie om 6,87 kr (6,42) Periodens hyresintäkter uppgick till 414 mkr (361) Periodens resultat

Läs mer

Delårsrapport. Periodens hyresintäkter uppgick till 546 mkr (531 mkr proforma)

Delårsrapport. Periodens hyresintäkter uppgick till 546 mkr (531 mkr proforma) Delårsrapport Januari september 2005 Periodens resultat uppgick till 314 mkr (219 mkr proforma motsvarande period ), vilket motsvarar ett resultat per aktie om 16,52 kr (11,71 kr proforma) Periodens hyresintäkter

Läs mer

Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76)

Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76) Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på norra Sverige. Hyresintäkterna uppgick till 93 770 TSEK (67 991) och för kvartalet 47 946 (35 748) Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74)

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) Q2 Delårsrapport januari o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) o Överskottsgraden uppgick till 72 % (79) o Förvaltningsresultatet blev 90 MSEK (33) o Värdeförändringar

Läs mer

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Förvaltningsresultat före skatt ökade till 88 (56) motsvarande 3,55 kr per aktie (3,54) Hyresintäkterna uppgick till 318 (162) Resultat efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 PERIODEN I KORTHET JANUARI JUNI 2015 c Periodens hyresintäkter uppgick till 647 mkr (649) c Förvaltningsresultatet uppgick till 254 mkr (207) c Värdeförändringar i fastigheter

Läs mer

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER Delårsrapport januari-september 2013 Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer