Årsrapport Offentliga Fastigheter Holding I AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport 2010. Offentliga Fastigheter Holding I AB"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Offentliga Fastigheter Holding I AB

2 Innehåll Viktiga händelser Offentliga Fastigheter Holding I AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de enskilda fastighetsprojekten: Östersund Linköping Stockholm Norrköping Såld Nyckeltal Årsredovisning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Redovisnings- och värderingsprinciper Noter Revisionsberättelse Fastighetsöversikt Årsrapport 2010, Offentliga Fastigheter Holding I AB 3

3 Campus Östersund 4 Årsrapport 2010, Offentliga Fastigheter Holding I AB

4 Viktiga händelser 2010 NYPRODUCERADE LOKALER På Garnisonen Linköping har det under 2010 pågått två större projekt som i huvudsak är avslutade i slutet av året. Det ena projektet var nya lokaler och ändringar i befi ntliga lokaler för Domstolsverkets nya förvaltningsrätt. Ett nytt 15-årigt avtal ingicks för totalt kvm. En ny byggnad på cirka kvm uppfördes med det här avtalet som grund, varav cirka kvm kommer att användas av Domstolsverket. Infl yttningen skedde enligt planen den 1 januari Delar av projektet kommer att fortsätta till maj 2011, då man kommer att genomföra viss ombyggnad i befintliga lokaler. Samtidigt har man gjort en ombyggnad för Rörelse & Hälsa med en ytterligare förlängning på 10 år. Rörelse & Hälsa flyttade in i nya lokaler på kvm i september. Man har även moderniserat lokaler för KFUM på 655 kvm och för Team Ortopedik på 672 kvm under FÖRSÄLJNING NORRKÖPING Portföljen i Norrköping såldes med verkan från den 16 december Portföljen bestod av två fastigheter i centrala Norrköping som köptes under Den totala uthyrningsbara ytan utgjorde kvm och var fullt uthyrd till Linköping Universitet och Kunskapsskolan i Sverige AB med en genomsnittlig återstående hyrestid på cirka sex år. Bruttohyresintäkterna var 19,3 miljoner svenska kronor, vilket motsvarar kronor per kvm. Försäljningsvärdet blev 235 miljoner svenska kronor (före avdrag för uppskjuten skatt), vilket motsvarar en direktavkastning på cirka 6,4 procent. Försäljningen gav en beräknad avkastning på projektet (IRR) på cirka 7 procent. Styrelsen gjorde bedömningen att en försäljning just nu var rätt beslut, med tanke på den återstående löptiden för hyresavtalen i projektet. Bolaget hade fl era gånger försökt få hyresgästerna att förlänga avtalen, men utan att nå framgång. Fastigheternas attraktivitet antas därför minska framöver. Samtidigt fanns det en uppenbar marknad för den här typen av fastigheter som gjorde en försäljning attraktiv. UTVECKLINGSMÖJLIGHETER I STOCKHOLM Under 2010 har bolaget aktivt försökt påverka Stockholms stad att ändra en bestämmelse om icke bebyggd tomtmark i Stockholm. Detta är ett projekt som har inletts och nämnts tidigare, men som det har tagit lite mer tid att förverkliga på grund av den oroliga fi nans- och fastighetsmarknaden. Bolaget uppfattar samtalen med kommunen som konstruktiva och man förväntar sig att det kommer att vara möjligt att realisera potentiella mervärden i de här områdena. STIGANDE MARKNADSVÄRDEN PÅ EN POSITIV SVENSK MARKNAD Värdena i bolaget har utvecklats positivt under Detta beror först och främst på långa avtal med solida hyresgäster och därmed ett något sjunkande avkastningskrav. Investeringar i nyproduktion och nya hyresgäster har dessutom snabbt lett till ökade intäkter och värdet på fastigheterna har stigit med cirka 9 procent under det senaste året. UTBETALNING FÖR 2010 Styrelsen har mot bakgrund av avkastningen för 2010 och bolagets likviditet föreslagit att utbetala 0,80 kronor per A-aktie, motsvarande 4 procent av det totala inbetalade kapitalet i den första emissionen. 0,25 kronor utbetalas genom inlösen av resterande B-aktier, och 0,55 kronor utbetalas genom ordinär utdelning. Årsrapport 2010, Offentliga Fastigheter Holding I AB 5

5 > aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter R Holding AB ca 78 % ca 22 % Offentliga Fastigheter i Sverige II AB 100 % 100 % 100 % Offentliga Fastigheter i Sverige C AB Offentliga Fastigheter i Sverige B AB 100 % A4 Campus AB Östersund kvm Hyra MSEK 73,2 Förvärvat september 2004 Andel av inv. kapital 31,2 % 100 % I4/A1 Garnisonsfastigheter AB Linköping kvm Hyra MSEK 117,7 Förvärvat september 2004 Andel av inv. kapital 35,4 % 100 % Fastighets AB Lysbomben Stockholm kvm Hyra MSEK 53,3 Förvärvat december 2005 Andel av inv. kapital 25,4 % Offentliga Fastigheter Holding I AB Inledning Årsrapporten för 2010 innehåller, förutom en komplett årsredovisning, information om utvecklingen på fastighetsmarknaden i Sverige och Norden samt en uppdatering om viktiga händelser i förvaltningen av de investerade portföljerna i Offentliga Fastigheter Holding I AB (OFH I). Struktur och översikt OFH I grundades Bolagets affärsidé är att investera i fastigheter och infrastrukturprojekt med statliga och andra offentliga myndigheter som främsta hyresgäster. Minst 60 procent av varje projekt ska vara uthyrt till offentliga myndigheter på långa hyresavtal vid investeringstillfället. Fastigheterna ska ligga i EU- eller EES-länder. Bolaget kan också äga delar av motsvarande fastighetsportföljer. Investeringarna genomförs med det norska bolaget Etatbygg Holding II AS (EBH II). I figuren ovan sammanfattas strukturen för portföljen för OFH I och EBH II. Läge Fastighetsportföljen består av totalt tre projekt. Projekten ligger i kommunerna Östersund, Linköping och Stockholm. Bolaget är inne på sitt sjätte normala verksamhetsår. Det har pågått stora utvecklingsprojekt i både Östersund och Linköping och det fi nns fortsatt potential för vidareutveckling, vilket utvärderas och utnyttjas kontinuerligt. I övrigt fokuserar man på att optimera driften samt att se till att det fungerar så bra som möjligt för befi ntliga hyresgäster. De olika fastigheterna beskrivs mer ingående senare i årsrapporten. Återstående hyrestid Alla investeringar i OFH I har portföljer med en majoritet offentliga hyresgäster och relativt långa hyresavtal. Diagrammet på nästa sida visar genomsnittlig återstående hyrestid för de tre portföljerna. Totalt sett är den genomsnittliga återstående hyrestiden cirka sju år. De långa hyresavtalen innebär att bolaget har en låg risk. Det fi nns hittills ingenting som tyder på att någon av hyresgästerna med långa avtal har önskemål om att fl ytta till nya lokaler. Istället har fl era etablerade hyresgäster utökat sin yta. Figuren på nästa sida visar fastigheternas geografi ska läge. 6 Årsrapport 2010, Offentliga Fastigheter Holding I AB

6 Återvarande hyrestid (år) ,8 8,8 6,9 4 4,3 2 0 Stockholm Linköping Östersund Ge.snitt portefölj Fastigheter 1. Campus Östersund 2. Garnisonen Linköping 3. Lysbomben Stockholm Årsrapport 2010, Offentliga Fastigheter Holding I AB 7

7 BNP tillväxt i Norden 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % -4 % -6 % -8 % -10 % E Norge Sverige Finland Danmark Källor: SEB/Newsec Transaktionsvolym (Mrd EURO) Norge Sverige Finland Danmark Källa: Newsec Marknadsuppdatering Utveckling på fastighetsmarknaden i Norden Den nordiska ekonomin har uppvisat stark tillväxt under det senaste året och regionen verkar ha klarat sig bättre än andra industriländer med sin starka tillväxt och stabila makroekonomiska fundamenta. Låg statsskuld, konkurrenskraftig exportindustri, öppen ekonomi och konsumenter med sund privatekonomi ger regionen stabilitet och en grund för en fortsatt positiv utveckling. Fastighetsmarknaden i Norden har återhämtat sig under I Norge och Sverige har intresset för fastighetsinvesteringar ökat bland både nationella och internationella aktörer. Viktiga faktorer bakom den ökade likviditeten är att bankerna öppnar upp för fi nansiering, de utländska bankerna är tillbaka, räntorna är stabila och investerarna förväntar sig en relativt stark ekonomisk utveckling. Centralt belägna prestigefastigheter med långa, säkra hyresavtal har visserligen haft den bästa prisutvecklingen, men hela fastighetsmarknaden har haft en uppgång. Den goda likviditeten på de norska och svenska marknaderna förväntas fortsätta under hela 2011, medan transaktionsvolymen i Finland förväntas återhämta sig, framför allt för de mest attraktiva fastigheterna. I Danmark har avståndet mellan köpare och säljare minskat och det finns förhoppningar om ökad likviditet på den danska fastighetsmarknaden under Avkastningskraven 1 för kontorsbyggnader i Norden passerade toppen under 2009 och för prestigefastigheter har direktavkastningen fallit på alla marknader utom i Köpenhamn. I Norge såg man avkastningsförändringen redan under 2009 tidigare än i de övriga nordiska länderna mot bakgrund av den gradvisa förbättringen i ekonomin, att vakansgraden stabiliserats och högre hyresnivåer. I Stockholm och Helsingfors såg man fallande avkastningskrav under första halvåret Källa: Newsec, JLL Makroekonomisk utveckling i Sverige Sverige har haft en kraftig tillväxt sedan mitten av 2009 och BNP-tillväxten var hela 6,9 procent under tredje kvartalet 2010 jämfört med samma kvartal förra året. Sverige påverkas starkt av den globala ekonomin eftersom ungefär hälften av BNP utgörs av export, varav cirka 80 procent till OECD-länderna. Tillväxten förväntas ligga på 6 8 procent inom exportindustrin under Arbetsmarknaden följer konjunkturerna och sysselsättningen steg med cirka 1 procent under 2010 och förväntas stiga med 1 1,5 procent under Infl ationen steg under 2010 men förväntas av fl era olika skäl vara låg under de kommande åren. Kapacitetsutnyttjandet i världen är för närvarande mycket lågt, vilket ger ett lågt infl ationstryck. Löneökningarna förväntas bli låga, eftersom en stark global konkurrens leder till prispress. Dessutom har centralbankerna ett tydligt fokus på en låg och stabil infl ation. Även om Riksbanken höjde styrräntan till 1,5 procent i februari 2011 förväntas räntan stiga försiktigt och ligga kvar på en låg nivå under de kommande åren. Kreditmarknaden har förbättrats då de utländska bankerna är tillbaka i Sverige efter att ha varit frånvarande sedan Kreditspreadarna är fortfarande något högre än de var innan fi nanskrisen. Källa: Riksbanken, SCB, Newsec Fastighetsmarknaden i Sverige Likviditeten på den svenska fastighetsmarknaden ökade under 2010 och transaktionsvolymen uppgick till 98 miljarder svenska kronor, vilket är tre gånger mer än året innan. Utländska investerare, främst från Norge och Tyskland, ökade sin relativa andel från 10 procent av volymen under 2009 till 15 procent av volymen under Ett par stora 1 Direktavkastning/yield kan defi nieras som driftnetto (hyresintäkter minus driftkostnader) dividerat med fastighetens värde. Vid oförändrat driftnetto ger en ökad direktavkastning lägre fastighetsvärde, medan en minskad direktavkastning ger högre fastighetsvärde. 8 Årsrapport 2010, Offentliga Fastigheter Holding I AB

8 Kontorhyresutveckling i Norden, Q111 Oslo Helsingfors Stockholm Hyresökning avtar Accelererande hyresökning Fallande hyror Hyrorna bottnar ut Göteborg Källor: Jones Lang Lasalle, Newsec transaktioner bidrog starkt till den ökade volymen. Försäljningen av Hyresbostäder i Sverige AB och delar av Hyresbostäder i Sverige III Gul AB till Willhem AB i december omfattade cirka kvm till ett värde av 7 miljarder svenska kronor. I juni köpte den svenska pensionsstiftelsen Fjärde AP-fonden fastighetsbolaget Dombron med kvm bostadsyta för 5,4 miljarder svenska kronor. Transaktionen var delvis intern eftersom säljaren var Vasakronan, som ägs av första, andra, tredje och fjärde AP-fonderna. I december köpte Vasakronan fastigheten Klara Zenit i Stockholm från den tyska fastighetsfonden Commerz Real för 4,35 miljarder svenska kronor. Den positiva trenden för fastighetsmarknaden är beroende av att banksektorn förstärks och att bankfinansiering blir tillgänglig. Oron vad gäller återfi nansiering under de kommande åren har nu minskat. Det är framför allt nordiska banker som återhämtat sig, men även en del utländska banker har som mål att växa på den nordiska marknaden. Attraktiva fastigheter har främst köpts av institutionella aktörer som inte har problem med finansieringen. Segmentet med mindre attraktiva fastigheter är mer beroende av extern bankfi nansiering och detta är en viktig orsak till det ökade avkastningsgapet mellan segmenten. De nordiska bankerna är fortfarande försiktiga och ger främst nya lån till befi ntliga och solida kunder. För att resten av fastighetsmarknaden ska följa prisutvecklingen måste bankerna öppna upp för mer utlåning och ökad exponering. Källor: JLL, Newsec Årsrapport 2010, Offentliga Fastigheter Holding I AB 9

9 Campus Östersund 10 Årsrapport 2010, Offentliga Fastigheter Holding I AB

10 Campus Östersund Östersund Campus i Östersund är en del av Regementsfastigheter och består av tidigare försvarsanläggningar som nu utvecklats till nya och attraktiva fastigheter med statlig och privat näringsverksamhet. Campus har cirka kvm fördelat på 26 byggnader och en del lagerbyggnader. Östersund är stad ungefär mitt i Sverige och har cirka invånare. Som länets enda stad är Östersund ett centrum för handel, näringsliv och turism. Staden är en viktig samlingspunkt för vinteridrott och Åre ligger bara en timmes bilfärd bort. Med en fl ygplats 10 minuter utanför centrum har Östersund bra förbindelser till Stockholm. Utvecklingen av Campus i Östersund har fortsatt under 2010 och fokus har legat på att färdigställa nyproducerade lokaler och säkra nya hyresgäster. Under året har man genomfört 16 större och mindre projekt för att förbättra området och säkra framtida intäkter. Vid årets slut fanns det 17 kvm kontorslokaler som var vakanta i hela portföljen och som kan hyras ut idag. När det gäller rålokaler som inte är uthyrningsbara idag pågår det förhandlingar med landstinget om uthyrning till en tandläkarmottagning, ett avtal som omfattar 600 kvm. Det fi nns också ytterligare 300 kvm som kan iordningställas för uthyrning. Nettointäkterna för Campus var cirka 78,7 miljoner svenska kronor under 2010, en ökning med cirka 8 miljoner svenska kronor jämfört med året innan. Man investerade i nyproduktion av kontorslokaler och renovering för cirka 13 miljoner svenska kronor. Vintersportcentret på Campus har en nära koppling till elitidrott och skidskytte. Andel av årliga hyresintäkter Nyckeltal Areal kvm 30 % Budgeterade hyresintäkter 2011 MSEK 73,2 andel intäkter från offentliga myndigheter 93 % Viktad återstående hyrestid 8,8 år Teknisk och ekonomisk förvaltare A4 Campus AB Investeringsår 2004 Årsrapport 2010, Offentliga Fastigheter Holding I AB 11

11 Garnisonen Linköping Linköping Garnisonen Linköping är den andra delen av Regementsfastigheter. Denna tidigare försvarsanläggning har i likhet med Campus i Östersund utvecklats till moderna näringsfastigheter. Området har cirka 30 fastigheter på totalt cirka kvm samt ett stort antal parkeringsplatser. Garnisonen har ett centralt läge i Linköping, i närheten av Universitetssjukhuset. Linköping är Sveriges femte största kommun med cirka invånare. Högteknologisk och forskningsinriktad industri har länge varit utmärkande för staden. Staden har goda kommunikationsmöjligheter genom vägnät och järnväg. Driften av Garnisonen är stabil och bra med ett par stora offentliga hyresgäster. Under 2010 har nya lokaler för Domstolsverket producerats och utvecklats. Domstolsverket flyttade som planerat in i nya lokaler den 1 januari De nya lokalerna består av en nybyggnation på totalt cirka kvm, varav cirka kvm används av Domstolsverket. De här lokalerna kompletterar tidigare avtal med Domstolsverket i Linköping, som nu hyr totalt cirka kvm i portföljen. Man har också genomfört en större ombyggnad av en fastighet för Rörelse & Hälsa. De flyttade in i nya lokaler på kvm i september Det pågår fortsatt vissa moderniseringar i de här lokalerna, som förväntas vara klara i maj Andel av årliga hyresintäkter Linköpings kommun, landstinget i Östergötland, Statens Kriminaltekniska Laboratorium, Polisen, Domstolsverket och Rättsmedicinalverket svarar för nästan 90 procent av hyresintäkterna i portföljen. Portföljens uthyrningsbara yta är nu cirka kvm. Garnisonen har fortsatt spännande utvecklingsmöjligheter. Nettointäkterna för Garnisonen var cirka 104,7 miljoner svenska kronor under 2010, en ökning med cirka 0,5 miljoner svenska kronor jämfört med föregående år. Man investerade i nyproduktion och hyresgästanpassningar för cirka 97 miljoner svenska kronor. Nyckeltal Areal kvm 48 % Budgeterade hyresintäkter 2011 MSEK 117,7 andel intäkter från offentliga myndigheter 92 % Viktad återstående hyrestid 6,8 år Teknisk och ekonomisk förvaltare I4/A1 Garnisonsfastigheter AB Investeringsår Årsrapport 2010, Offentliga Fastigheter Holding I AB

12 Lysbomben Stockholm Den här portföljen består av två fastigheter på Kungsholmen i Stockholm. Total uthyrningsbar yta är cirka kvm och de största hyresgästerna är Riksarkivet och Socialstyrelsen. Den ena fastigheten är från 1968, men har sedan dess renoverats såväl invändigt som utvändigt. Den andra fastigheten är från 1949 och den renoverades genomgripande under perioden På fastigheten fi nns vakanta tomtytor som kan användas för nybyggnation om man kan få en ny plan för tomten. Planprocessen gentemot kommunen pågår och man arbetar med att ta fram konkreta utvecklingsförslag både för nya lägenheter och en utbyggnad för nuvarande hyresgäster. Utvecklingen av området kommer att kunna drivas med interna resurser eller med en samarbetspartner. Samtalen med kommunen har under 2010 blivit mer påtagliga och bolaget arbetar nu med konkreta planer som anses vara intressanta för både ägarna, befi ntliga hyresgäster och kommunen. I övrigt är driften och förvaltningen stabil. Den genomsnittliga återstående hyrestiden för avtalen i den här portföljen är fyra år. Andel av årliga hyresintäkter Nyckeltal Areal kvm 22 % Budgeterade hyresintäkter 2011 MSEK 53,3 andel intäkter från offentliga myndigheter 97 % Viktad återstående hyrestid 4,3 år Teknisk och ekonomisk förvaltare Newsec Asset Management Investeringsår 2005 Årsrapport 2010, Offentliga Fastigheter Holding I AB 13

13 Gropen Bomulls - spinneriet Norrköping Såld Norrköpingsportföljen såldes den 16 december Portföljen bestod av fastigheterna Gropen 6 och Bomullspinneriet 1 som ligger i centrala Norrköping med totalt cirka kvm uthyrningsbar yta. Gropen 6 byggdes 1960 och mellan 1999 och 2001 omvandlades och uppgraderades fastigheten från industrilokaler till undervisningslokaler. Bomullsspinneriet uppfördes mellan 1854 och 1856, men genomgick mellan 1997 och 1998 betydande uppgraderingar och ombyggnation när fastigheten anpassades för undervisningsverksamhet. Största hyresgäst i Gropen 6 är Kunskapsskolan, medan Linköpings Universitet är enda hyresgäst i Bomullsspinneriet 1. Norrköpingsportföljen var färdigutvecklad och den genomsnittliga återstående hyrestiden var cirka sex år. Bolaget har diskuterat en förlängning med hyresgästerna, men har inte lyckats komma överens ekonomiskt. De hyresavtal som ingicks blev därför kortare för varje år och fastigheternas attraktivitet förväntas i framtiden minska med de kortare hyresavtalen. Samtidigt såg man en attraktiv marknad för den här typen av fastigheter med en stor andel relativt långa statliga hyresavtal. Försäljningsvärdet blev 235 miljoner svenska kronor (före avdrag för uppskjuten skatt), vilket motsvarar en direktavkastning på cirka 6,4 procent. Försäljningen gav en beräknad avkastning på projektet (IRR) på cirka 7 procent och tillförde koncernen en likviditet på cirka 50 miljoner svenska kronor. 14 Årsrapport 2010, Offentliga Fastigheter Holding I AB

14 Nyckeltal Offentliga Fastigheter Holding I AB (OFH I) äger 21,8 % av aktierna i Öffentliga Fastigheter i Sverige II AB (ÖFS II). Koncernredovisningen upprättas av det norska moderbolaget. Den offi ciella årsredovisningen for OFH I omfattar endast moderbolagets redovisning, och visar inte utfallet från den underliggande driften i fastighetsportföljerna. Nedan visas därför nyckeltal från resultat- och balansräkningen for ÖFS II. Öffentliga Fastigheter i Sverige II AB (SEK i tusentals kronor) Resultaträkning Intäkter Driftskostnader Övriga kostnader Av- och nedskrivningar Driftsresultat Finansiellt resultat Resultat före skatt Skatt Resultat efter skatt (SEK i tusentals kronor) Balansräkning Materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa Tillgångar Eget kapital Avsättningar och obeskattade reserver Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa Eget kapital och skulder Årsrapport 2010, Offentliga Fastigheter Holding I AB 15

15 Information om finansiering Bolagets lånefi nansiering är knuten till varje enskild investering i etablerade single purpose bolag. Varje enskilt låneavtal kommer således ha egna lånevillkor att förhålla sig till. Här presenteras en översikt över bolagens totala lån och de villkor som föreligger: Portfölj Bank Lånebelopp Valuta Förfall ICR krav 1 LTV krav 2 Faktisk ICR Faktisk LTV Regementsfastigheter Swedbank SEK ,1 NA 2,14 57 % Stockholm Swedbank SEK ,4 76 % 2,30 63 % 1 ICR: Interest Coverage Ratio. Räntetäckningsgraden är ett nyckeltal för både soliditet och lönsamhet, då den visar i vilken grad bolaget är kapabelt att betala sina räntekostnader och förmåga att påta sig större lån. Generellt beräknas ränteteckningsgraden genom att ta EBIT och dela på räntekostnader, men de fl esta låneavtal har en egen defi nition där bland annat investeringar i många tillfällen exkluderas EBIT. 2 LTV: Loan to Value Ratio. Lånebeloppet delas på markedsvärdet av fastighetsportföljen. Räntederivat Bolaget har som strategi att säkra upp till 100% av räntebärande lån vid investeringar. Låneavtalen ingås primärt med rörliga lånevillkor, men långivare kommer normalt kräva kontrakt på separata derivatkontrakt motsvarande lånebeloppet som säkrar löpande fastränta. Finanskostnaderna är presenterade netto. Per var 89 % av bolagets lån säkrade genom räntederivat. Värdet av derivatpositionerna är inte balansförda enligt god redovisningssed i Norge och värdeförändringar är således heller inte överförda i bolagets resultat. Nedan följer en översikt över bolagets räntederivat per 31.12: Portfölj Bank Lånebelopp (SEK) Valuta Fast ränta Förfallodatum Orealiserad vinst / (-) förlust per 31 december Regementsfastigheter Swedbank SEK 4,88 % Stockholm Swedbank SEK 3,59 % Summa räntederivat SEK Årsrapport 2010, Offentliga Fastigheter Holding I AB

16 Årsrapport 2010, Offentliga Fastigheter Holding I AB 17

17 18 Årsrapport 2010, Offentliga Fastigheter Holding I AB

18 Årsrapport 2010, Offentliga Fastigheter Holding I AB 19

19 20 Årsrapport 2010, Offentliga Fastigheter Holding I AB

20 Årsrapport 2010, Offentliga Fastigheter Holding I AB 21

21 22 Årsrapport 2010, Offentliga Fastigheter Holding I AB

22 Årsrapport 2010, Offentliga Fastigheter Holding I AB 23

23 24 Årsrapport 2010, Offentliga Fastigheter Holding I AB

24 Årsrapport 2010, Offentliga Fastigheter Holding I AB 25

25 26 Årsrapport 2010, Offentliga Fastigheter Holding I AB

26 Årsrapport 2010, Offentliga Fastigheter Holding I AB 27

27 Årsrapport 2010, Offentliga Fastigheter Holding I AB

28 Fastighetsöversikt Fastighet Kommun Lägenheter Kommersiella lokaler Totalt Garage/ Taxvärde 2010 (TSEK) Antal kvm Antal kvm kvm Ppl Byggnad Tomt Totalt Smedstad 1:21 Linköping / Artilleristen 1 Östersund / Summa Regementsfastigheter / Lysbomben 4 Stockholm / Summa Öffentliga Fastigheter C / Summa Öffentliga Fastigheter i Sverige II AB / Årsrapport 2010, Offentliga Fastigheter Holding I AB 29

29 Offentliga Fastigheter Holding I AB C/O ABG Sundal Collier Postboks 1444 Vika NO-0115 Oslo signatur.no

Årsrapport 2010 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB

Årsrapport 2010 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Årsrapport 2010 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Innehåll Viktiga händelser 2010... 5 Översikt över Global Fastighet Utbetalning 2007 AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de olika fastighetsprojekten:

Läs mer

Årsrapport 2010. Kommersiella Fastigheter Holding III AB

Årsrapport 2010. Kommersiella Fastigheter Holding III AB Årsrapport 2010 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Innehåll Viktiga händelser 2010... 5 Översikt över Kommersiella Fastigheter Holding III AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de enskilda fastighetsprojekten:

Läs mer

Årsrapport 2012 Hyresfastigheter Holding II AB

Årsrapport 2012 Hyresfastigheter Holding II AB Årsrapport 2012 Hyresfastigheter Holding II AB Innehåll Viktiga händelser 2012... 5 Översikt över Hyresfastigheter Holding II AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de olika fastighetsprojekten: Södertälje...

Läs mer

Årsrapport 2012 Kommersiella Fastigheter Holding III AB

Årsrapport 2012 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Årsrapport 2012 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Innehåll Viktiga händelser 2012... 5 Översikt över Kommersiella Fastigheter Holding III AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de enskilda fastighetsprojekten:

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Kommersiella Fastigheter Holding III AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Aktieägarbrev hösten 2009 Kommersiella Fastigheter Holding III AB > 4 900 aktieägare i Norge (huvudsakligen privatpersoner) Næringsbygg Holding III AS 6 % Næringsbygg 100 % 80 % 75 % 75 % 49,9 % 65 % 49

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB >2 800 aktieägare i Norge (huvudsakligen privatpersoner) >1 100 aktieägare i Sverige (huvudsakligen privatpersoner) Boligutleie Holding I AS (Norge)

Läs mer

Årsrapport 2008 Kommersiella Fastigheter Holding III AB

Årsrapport 2008 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Årsrapport 2008 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Innehåll Huvudpunkter 2008... 3 Översikt över Kommersiella Fastigheter Holding III AB... 4 Marknadsuppdatering... 6 Fakta om de enskilda fastighetsprojekten:

Läs mer

Företagspresentation och utdrag ur årsredovisning 2012. Våra fastigheter dina möjligheter

Företagspresentation och utdrag ur årsredovisning 2012. Våra fastigheter dina möjligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag ur Årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag ur årsredovisning 2012 Våra fastigheter dina möjligheter AVDELNING SVEAREAL AS Företagspresentation

Läs mer

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande.

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande. ÅRSREDOVISNING14 INNEHÅLL VD-ord 2 INLEDNING 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Kunder 11 MARKNADER 13 Svensk ekonomi och fastighetsmarknad 14 Större transaktioner och händelser 16 Region Stockholm 18 Region

Läs mer

Hyresfastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2014

Hyresfastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2014 Hyresfastigheter Holding III AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 31 12 2014

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 31 12 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 31 12 2014 INNEHÅLL INNEHÅLL Året i korthet Tribona på två minuter...2 Finansiell kalender...2 VD har ordet...4 Marknad...6 Kunder...8 Strategi... 12 Organisation... 14 Hållbarhet...

Läs mer

Hyresfastigheter Holding IV AB. Kvartalsrapport september 2014

Hyresfastigheter Holding IV AB. Kvartalsrapport september 2014 Hyresfastigheter Holding IV AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport december 2013

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport december 2013 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT

WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 1 JANUARI 30 SEPTEMBER Tillväxttakten i substansvärdet, exklusive utdelning och återköp, på rullande helår uppgår till 4,1 %. Hyresintäkterna för delårsperioden

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74)

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) Q2 Delårsrapport januari o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) o Överskottsgraden uppgick till 72 % (79) o Förvaltningsresultatet blev 90 MSEK (33) o Värdeförändringar

Läs mer

Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER

Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER DET HÄR ÄR ATRIUM LJUNGBERG ANTAL FASTIGHETER 48 FASTIGHETSVÄRDE 26,5 MDKR KONTRAKTERAD ÅRSHYRA 2,0 MDKR UTHYRBAR YTA 1 012 000 KVM UTHYRNINGSGRAD Atrium Ljungberg

Läs mer

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar Årsredovisning 2008 Det bästa av två värdar Detta är Vasakronan Vasakronan Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 75 mdkr. Inriktningen är kontorslokaler,

Läs mer

Vasakronan delårsrapport

Vasakronan delårsrapport Vasakronan delårsrapport januari september 27 Resultat efter skatt ökade till 3 9 (2 37) Mkr. Ökningen beror främst på orealiserad värdeökning i fastighetsbeståndet och förbättrat driftöverskott. Marknadsvärdet

Läs mer

Pagenfelder Straße 20, Hamburg. Akelius Fastigheter Årsredovisning 2013

Pagenfelder Straße 20, Hamburg. Akelius Fastigheter Årsredovisning 2013 Pagenfelder Straße 20, Hamburg Akelius Fastigheter Akelius Fastigheter i korthet 41 000 lägenheter i tre länder 44 mdkr i verkligt värde fastigheter 15 000 kr per kvadratmeter i verkligt värde fastigheter

Läs mer

Humlegården Fastigheter AB Årsredovisning 1998

Humlegården Fastigheter AB Årsredovisning 1998 Humlegården Fastigheter AB Årsredovisning 1998 Engelbrektsplan 1 Innehåll 1998 I SAMMANDRAG 3 VD-KOMMENTAR 4 AKTIEN 6 AFFÄRSIDÈ, MÅL OCH STRATEGIER 8 STOCKHOLMS UTVECKLING 10 STOCKHOLMS HYRESMARKNAD 12

Läs mer

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta årsredovisning Det här är Atrium Ljungberg Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter.

Läs mer

Innehåll. n Hyresintäkterna för verksamhetsåret uppgick till 414,1 (410,9) MSEK.

Innehåll. n Hyresintäkterna för verksamhetsåret uppgick till 414,1 (410,9) MSEK. FastPartner ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll 01 Året i korthet 02 Detta är FastPartner 06 VD-ord 10 Case: Krejaren 12 Affärsidé, mål och strategi 14 Hallå Hyresgäst: Restaurang Gustavsbro 15 Marknad 18 Våra

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Förvärv i Härnösand slutfört under fjärde kvartalet Ny förvaltningsorganisation operativ från årsskiftet Ytterligare lån refinansierade till förbättrade villkor Väsentliga händelser

Läs mer

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll Årsredovisning 2014 innehåll Innehåll Kort om Amasten 1 Kort om Amasten 2 Vd har ordet 4 Mål och strategi 6 Marknad 10 Fastighetsbestånd 14 Hållbart företagande 16 Organisation och medarbetare 19 Resultatprognos

Läs mer

Periodens skattekostnad uppgick till -416 Mkr (-123). Skatt beräknades med 22 procent på löpande beskattningsbart resultat.

Periodens skattekostnad uppgick till -416 Mkr (-123). Skatt beräknades med 22 procent på löpande beskattningsbart resultat. Fabeges förvaltningsportfölj bidrog under perioden till det goda resultatet både genom ett bra kassaflöde och genom värdetillväxt. Substanstillväxten var god, EPRA NAV ökade med 15 kr i jämförelse med

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1999. Stora på kontor. Större på människor.

ÅRSREDOVISNING 1999. Stora på kontor. Större på människor. ÅRSREDOVISNING 1999 Stora på kontor. Större på människor. Innehåll 1999 i korthet 1 VD-kommentar 2 Årsredovisningen 1999 översikt 4 Strategisk inriktning 6 Fastighetsmarknaden 10 Konkurrentjämförelse 11

Läs mer

storstadsregionerna Göteborg, Stockholm, Helsingborg och Malmö.

storstadsregionerna Göteborg, Stockholm, Helsingborg och Malmö. llens Årsredovisning 1996 Växtkraft. Vi utvecklas tillsammans med våra hyresgäster, i takt med omvärlden och låter våra aktieägare och affärspartners få del av värdetillväxten. Detta är är ett mer än 50

Läs mer

Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2005

Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2005 Vasakronan ÅRSREDOVISNING 25 Välkommen till en bättre värd Vasakronan är ett av de ledande fastighetsföretagen i Sverige. Inriktningen är kontorslokaler och butiker, kompletterat med ett stort tjänsteutbud.

Läs mer

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Q2 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 1 187 mkr (1 131) varav hyres intäkter ökade till 1 037 mkr (981). UTHYRNINGSGRADEN ökade till 94 procent

Läs mer