Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl Sammanträdet ajournerades för middag Se bifogad närvarolista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista"

Transkript

1 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige (61) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl Sammanträdet ajournerades för middag Se bifogad närvarolista Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Anna Liss-Daniels Karl-Erik Karlin och Staffan Modig Kommunledningskontoret, Vallentuna Sekreterare Anna Liss-Daniels Paragrafer Ordförande Bengt-Olof Andersson Justerande Karl-Erik Karlin Staffan Modig BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift

2 Kommunfullmäktige (61) Innehållsförteckning: Inlämnande av motioner...3 Motion. Biblioteket i Lindholmen...4 Motion om simhall i Vallentuna...6 Agenda 21 - uppföljning och utvärdering under Musikskoleutredningen...11 IT-frågor i VP investeringar, driftresurser, debiteringsprinciper m m...13 Vallentuna 800 år Verksamhetsplan Detaljplan för Uthamra 2 - antagande...55 Detaljplan för Uthamra 2 - exploateringsavtal...56 Översyn av nämnd- och förvaltningsorganisationen inom områdena för barnomsorg, utbildning och arbetsmarknadspolitiska åtgärder...57 Avsägelser och val...60 Ev restaurering av Storsjön, anmälningsärende...61 Sid

3 Kommunfullmäktige (61) Inlämnande av motioner KF 79 Följande motion väcks vid sammanträdet: Barn FN:s barnkonvention och Vallentuna kommun av Kristdemokraterna i Vallentuna kommun. Samtidigt återkallas motionen med likalydande rubrik som väcktes vid kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner att den tidigare väckta motionen återkallas. Den i dag väckta motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

4 Kommunfullmäktige (61) Motion. Biblioteket i Lindholmen KF 80 KS 178 AU 160 Dnr I motionen, väckt i kommunfullmäktige av Carl-Olof Kjellin (s), föreslår motionären att kommunfullmäktige ger kulturnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att med olika medel försöksvis aktivera verksamheten vid biblioteket i Lindholmen. Kulturnämnden framhåller att de begränsade resurser som finns för olika delar av biblioteksverksamheten bör användas där de kommer till mest nytta. Med hänvisning till bl a det låga utnyttjandet av vuxenverksamheten i Lindholmen föreslår kulturnämnden att motionen avslås. Kommunfullmäktige beslöt att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. Motionen har behandlats i budgetberedningen för VP Yrkanden i budgetberedningen Hans Strandin (s): Kulturnämnden tillförs ytterligare 80 tkr utöver KF:s ram för att möjliggöra öppethållande av biblioteket i Lindholmen samtidigt som öppettiderna utökas i Vallentuna. Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Avslag på Hans Strandins yrkande om utökade ramar. Anne-Marie Karlsson (c): Biblioteket i Lindholmen skall vara kvar inom befintliga ramar. Budgetberedningens förslag : Biblioteket i Lindholmen skall vara kvar inom befintliga ramar. Hans Strandin (s) reserverar sig till förmån för eget förslag. Birgitta Almlöf (m) reserverar sig till förmån för eget förslag. Kulturnämnden får själva fatta beslut om hur resurserna ska fördelas inom befintliga ramar.

5 Kommunfullmäktige (61) Ordförandens förslag: Motionen är behandlad i budgetberedningen och föranleder ingen ytterligare åtgärd. Kulturnämnden får själva fatta beslut om hur resurserna ska fördelas inom befintliga ramar. Kommunfullmäktige avslår motionen. Hans Strandin (s): Enligt ordförandens förslag. Anne-Marie Karlsson (c): Bifall till motionen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt ordförandens förslag. Yrkanden i kommunfullmäktige Hans Strandin (s): 80 tkr tillförs kulturnämnden enligt (s) förslag i arbetsutskottet. Anne-Marie Karlsson (c): Bifall till motionen. Bengt Johansson (v): 100 tkr till kulturnämnden för öppethållande i centrala Vallentuna. Propositionsordning 1 Kommunstyrelsens förslag, vilket bifalles. 2 Förslag från (s), vilket avslås. 3 Förslag från (c), vilket avslås. 4 Förslag från (v), vilket avslås. Motionen är behandlad i budgetberedningen och föranleder ingen ytterligare åtgärd. Kulturnämnden får själva fatta beslut om hur resurserna ska fördelas inom befintliga ramar. Kommunfullmäktige avslår motionen.

6 Kommunfullmäktige (61) Motion om simhall i Vallentuna KF 81 KS 181 AU 163 Dnr Socialdemokraterna, solidaritetspartiet, vänsterpartiet och miljöpartiet föreslår i motion, väckt i kommunfullmäktige att kommunen under 1996 påbörjar arbetet med att ta fram ett förslag till byggande av en simhall i Vallentuna. Fritidsnämnden uppdrog kommunfullmäktige åt fritidsnämnden att utreda förutsättningarna för ett badhus i Vallentuna. Gunnar Cederwalls Arkitektkontor fick i uppdrag att utföra detta arbete. Samma år presenterades Cederwalls programutredning Kvarnbadet i Vallentuna. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 1990 åt fritidsnämnden att redovisa de alternativa placeringar av badhuset som diskuterats samt att belysa kostnaderna för ett mindre badhus, modell Mörbybadet. Detta utredningsmaterial finns fortfarande tillgängligt. Fritidsnämnden tolkar syftet med motionen så att man önskar att ett prissatt programförslag för ett badhus i Vallentuna skall tas fram med början Utifrån ovannämnda tolkning föreslår fritidsnämnden att motionen bifalles. Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret konstaterar att det av fritidsnämnden åberopade uppdraget redovisades för kommunfullmäktige i december Prisuppgifterna i redovisningen avsåg investering under 1986 och driftkostnader i 1990 års prisnivå. Även om priserna inte är uppdaterade till dagens prisnivå så är det uppenbart att en simhallsanläggning innebär både en stor investering och betydande årliga driftkostnader. Kommunens ekonomi är för närvarande inte i den balans som kommunfullmäktige uttalat som målsättning. Prognosen för 1996 tyder på ett betydande underskott i den löpande verksamheten och förutsättningarna för kommande planeringsperiod är sådana att det blir ofrånkomligt med besparingar i förhållande till nämndernas planeringsförslag. Att i detta läge aktualisera ett simhallsprojekt som kräver ytterligare kommunala resurser kan knappast vara realistiskt. Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen avslås. Budgetberedningen har uppdragit åt fritidskontoret att redovisa ovannämnda utredning med en kostnadsberäkning.

7 Kommunfullmäktige (61) Fritidskontoret Yttrande från fritidskontoret med en kostnadsberäkning föreligger till budgetberedningens sammanträde Investerings- och driftskostnader har beräknats utifrån Mörbybadet som modell och skulle innebära en nettodriftskostnad om 3, 25 mkr per år vid en investeringskostnad om 30,5 mkr. Yrkanden i budgetberedningen Hans Strandin (s): Bifall till motionen. Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Avslag på motionen. Budgetberedningens förslag : Motionen avslås. Hans Strandin reserverar sig till förmån för eget förslag. Ordförandens förslag i kommunstyrelsen: Med hänvisning till kommunens ekonomi under den kommande planeringsperioden, kan något simhallsbygge med en investeringskostnad om 30,5 mkr och driftskostnad om 3,25 mkr, f n inte komma till stånd. Att ta fram ett nytt förslag till simhall innebär stora kostnader, bl a för anlitande av arkitekt. Med ovanstående utgångspunkt är en sådan kostnad f n inte försvarbar. Motionen bör därför avslås. Yrkanden i kommunstyrelsen Staffan Modig (fp): Avslag på motionen. Hans Strandin (s) och Christine Nerelius (sol): Bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt eget förslag. Votering begärs och verkställs. Med 7 Ja-röster för ordförandens förslag (Birgitta Almlöf (m), Anne-Marie Karlsson (c), Ray Idermark (m), Nils Lage Holmbom (m), Nils Gunnar Gyhlenius (m), Staffan Modig (fp) och Birgitta Karlsson (kd)) och 4 Nej-röster för Hans Strandins och Christine Nerelius förslag (Hans Strandin (s), Monica Westberg (s), Mauritz Lindroth (s) och Christine Nerelius (sol)) beslutar kommunstyrelsen enligt ordförandens förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

8 Kommunfullmäktige (61) Enligt ordförandens förslag. Yrkande i kommunfullmäktige Hans Strandin (s), Bengt Johansson (v) och Christine Nerelius (sol): Bifall till motionen. Propositionsordning 1 Kommunstyrelsens förslag 2 Förslag från (s), (v) och (sol). Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Votering Votering begärs och verkställs. Med 24 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 17 Nej-röster för förslaget från (s), (v) och (sol), enligt bifogade voteringslista, beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Med hänvisning till kommunens ekonomi under den kommande planeringsperioden, kan något simhallsbygge med en investeringskostnad om 30,5 mkr och driftskostnad om 3,25 mkr, f n inte komma till stånd. Att ta fram ett nytt förslag till simhall innebär stora kostnader, bl a för anlitande av arkitekt. Med ovanstående utgångspunkt är en sådan kostnad f n inte försvarbar. Motionen avslås därför.

9 Kommunfullmäktige (61) Agenda 21 - uppföljning och utvärdering under 1997 KF 82 KS 176 AU 158 Dnr Ärendet har behandlats i budgetberedningen för VP Yrkanden i budgetberedningen Anne-Marie Karlsson (c): Medel motsvarande en heltidstjänst budgeteras för resp år för uppföljning och utveckling av Agenda 21. Birgitta Almlöf (m) och Hans Strandin (s): 160 tkr avsätts för Agenda 21 för Budgetberedningens förslag : 160 tkr avsätts 1997 för uppföljning, utvärdering och samordning av Agenda 21. Kommunstyrelsen uppdrar åt miljö- och hälsoskyddskontoret att samordna uppföljningsverksamheten med rapporteringsskyldighet till kommunstyrelsen. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s) och Anne-Marie Karlsson (c): 200 tkr avsätts 1997, 1998 och 1999 för uppföljning, utvärdering och samordning av Agenda 21. Staffan Modig (fp): Bifall till budgetberedningens förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt budgetberedningens förslag. Votering begärs och verkställs. Med 6 Ja-röster för budgetberedningens förslag (Birgitta Almlöf (m), Ray Idermark (m), Nils Lage Holmbom (m), Nils Gunnar Gyhlenius (m), Staffan Modig (fp) och Birgitta Karlsson (kd)) och 5 Nej-röster för Hans Strandins och Anne- Marie Karlssons förslag (Anne-Marie Karlsson (c), Hans Strandin (s), Monica Westberg (s), Mauritz Lindroth (s) och Christine Nerelius (sol)) beslutar kommunstyrelsen enligt budgetberedningens förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt budgetberedningens förslag. Yrkanden i kommunfullmäktige

10 Kommunfullmäktige (61) Monica Westberg (s), Anne-Marie Karlsson (c), Bo Eknert (mp), Britta Stein (sol) och Hans Straindin (s): 200 tkr avsätts 1997, 1998 och 1999 för uppföljning, utvärdering och samordning av Agenda 21. Birgitta Almlöf (m), Staffan Modig (fp) och Nils Gunnar Gyhlenius (m): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning 1 Kommunstyrelsens förslag 2 Förslag från (s), (c), (mp) och (sol). Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Votering Votering begärs och verkställs. Med 20 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 21 Nej-röster för förslaget från (s), (c), (mp) och (sol), enligt bifogade voteringslista, beslutar kommunfullmäktige enligt förslaget från (s), (c), (mp) och (sol). 200 tkr avsätts 1997, 1998 och 1999 för uppföljning, utvärdering och samordning av Agenda 21. Mot beslutet reserverar sig Nils Gunnar Gyhlenius till förmån för eget förslag.

11 Kommunfullmäktige (61) Musikskoleutredningen KF 83 KS 179 AU 161 Dnr I samband med kommunfullmäktiges behandling av VP fick skolstyrelsen i uppdrag att i samarbete med kulturnämnden redovisa ett förslag till utvecklingsprogram för den kommunala musikverksamheten (musikskola och musikklasser). I utvecklingsprogrammet skulle särskilt belysas nya möjligheter till verksamhetsutveckling och samarbete med andra musikutövare i kommunen. Kommunstyrelsen beslöt att överlämna utredningen till budgetberedningen för beaktande i kommande planeringsomgång. Ärendet har behandlats i budgetberedningen för VP Yrkanden i budgetberedningen Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Intentionerna i utredningen godkänns men får t v genomföras inom befintliga ramar. Hans Strandin (s): Skolstyrelsen får i uppdrag att inför verksamhetsplaneringen presentera i vilken takt och till vilken kostnad förslagen i utredningen skall genomföras. Budgetberedningens förslag : Enligt Birgitta Almlöfs och Anne-Marie Karlssons förslag. Hans Strandin reserverar sig till förmån för eget förslag. Yrkanden i kommunstyrelsen Staffan Modig (fp): För att genomföra intentionerna i utredningen avsätts 250 tkr 1997, 150 tkr 1998 och 100 tkr Hans Strandin (s) med bifall av Birgitta Karlsson (kd), Ray Idermark (m), Christine Nerelius (sol) och Anne-Marie Karlsson (c): Skolstyrelsen får i uppdrag att inför verksamhetsplaneringen lägga förslag om i vilken takt och till vilken kostnad förslagen i utredningen skall genomföras. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt Hans Strandins förslag. Yrkanden i kommunfullmäktige

12 Kommunfullmäktige (61) Staffan Modig (fp) med bifall av Christine Nerelius (sol), Bo Eknert (mp) och Bengt Johansson (v): För att genomföra intentionerna i utredningen avsätts 250 tkr 1997, 150 tkr 1998 och 100 tkr Hans Strandin (s), Birgitta Karlsson (kd), Ray Idermark (m): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning 1 Kommunstyrelsens förslag, vilket bifalles. 2 Förslag från (fp), (sol), (mp) och (v), vilket avslås. Staffan Modig meddelar att han avser att lägga skriftlig reservation till protokollet. Även (sol) och (v) reserverar sig till förmån för egna förslag.

13 Kommunfullmäktige (61) IT-frågor i VP investeringar, driftresurser, debiteringsprinciper m m KF 84 KS 184 AU 174 Dnr IT-enheten vid kommunledningskontoret har i skrivelse aktualiserat frågor som man vill ha behandlade i anslutning till verksamhetsplanering för perioden I skrivelsen hänvisas till att kommunfullmäktige i juni 1996 antog en IT-vision och en IT-strategi som grund för den fortsatta utvecklingen i kommunen inom ITområdet. 1. Ansvar för elevdatorer Enligt IT-strategin ska datorerna i undervisning och omsorg bli en del av kommunens samlade IT-resurser, så att den centrala IT-enheten i kommunen kan stödja teknikanvändningen på skolor, daghem etc. IT-service föreslår att kommunfullmäktiges beslut genomförs i etapper med grundskolan och barnomsorgen 1997 samt gymnasiet En heltidsresurs datatekniker per år tillföres IT-Service för att möta den stora volymökningen. 2. Debiteringssystem Interndebiteringssystemet som tillämpas på IT-området i Vallentuna kommunförvaltning har som övergripande syfte att få en efterfrågan på tjänster som är relaterad till den verkliga kostnaden för dessa tjänster, vilket grundas på övertygelsen att "fria nyttigheter" efterfrågas i alltför hög grad. Emellertid har ifrågasatts dels om kostnaderna är skäliga dels om verkligen alla kostnader måste täckas av abonnemangssystemet eller om vissa kostnader skall bäras centralt av kommunstyrelsen. IT-Service föreslår att nuvarande debiteringssystem bibehålls och får gälla även elevdatorer. 3. Stadsnätsprojektet I enlighet med kommunfullmäktiges beslut om IT-Strategi respektive INM-gruppens förslag så har kommunstyrelsen upphandlat konsulttjänster för att utreda frågan om ett stadsnät för tele- och dataöverföringar, anslutning av skolor, daghem och andra kommunala institutioner till det centrala datanätet samt utbyte av kommunens televäxel. Konsulten föreslår i en första delrapport att kommunen fattar principbeslut om att etablera ett stadsnät hölls ett informationsmöte till vilket politiker i KF/KS samt förvaltningschefer m fl inbjudits.

14 Kommunfullmäktige (61) IT-Service föreslår att principbeslut fattas om att etablera ett stadsnät för tele- och dataöverföring. 4. Windows -95 Den programmiljö som f n finns i de administrativa datorerna i kommunen är en blandning av DOS- och Windowsbaserade program. Sedan ett år tillbaka finns en nyare version av Windows, Windows 95. Utvecklare av olika rutiner och program kommer i ökad utsträckning att erbjuda versioner enbart för Windows 95. Kommunens ekonomisystem finns nu i en ny version med ett antal nya och förbättrade funktioner. Den nya versionen kan endast köras under Windows 95 eller Windows NT. I en förlängning blir det svårt/omöjligt att låta bli att gå över till ett nytt operativsystem. En sådan övergång har emellertid långtgående konsekvenser bl a i form av kostnader för utbyten av program samt utbildningsinsatser. Investeringsmedel krävs för bytet och dessa leder i senare skede till ökade abonnemangskostnader för arbetsstationerna. IT-Service föreslår att Windows 95 införs och att investeringsramen för IT-Service utökas med 3,6 Mkr för Budgetberedningens beslut : 1. Ansvar för elevdatorer IT-service får i uppdrag att i samråd med skolförvaltningen återkomma med förslag till hur övertagandet av ansvaret för elevdatorerna skall genomföras samt hur finansieringen skall kunna ske inom de ekonomiska ramar som finns tillgängliga enligt budgetberedningens förslag till verksamhetsplan för perioden Debiteringssystem Nuvarande debiteringssystem bibehålls. Förslag till debiteringssystem avseende elevdatorerna får redovisas i samband med uppdraget i punkt Stadsnätsprojektet Arbetet att utreda frågan om ett stadsnät för tele- och dataöverföring får drivas vidare med hjälp av konsult. Ärendet tas upp till slutlig behandling när ett mera genomarbetat förslag, inklusive kostnadsbedömning och lämplig finansieringsform, kan presenteras. 4. Windows 95 IT-enheten får i uppdrag att till arbetsutskottets nästa sammanträde även redovisa konsekvenser/kostnader för ett byte till Windows NT. För byte av operativsystem anvisas ett investeringsan-

15 Kommunfullmäktige (61) slag i 1997 års budget om 2 Mkr varvid förutsätts att kostnader för utbildning i samband med bytet får täckas inom ordinarie budget. Vid kommunstyrelsens sammanträde föreligger yttranden från kommunledningskontoret vad avser elevdatorer daterat och vad avser Windows 95 resp Windows NT, daterat Ansvar för elevdatorer Från skolans sida framhålls att man ännu inte fått tillräcklig erfarenhet av IT-utvecklingen inom undervisningen för att kunna bedöma vilket resursbehov som behövs för driften. Ytterligare ett år behövs för att göra en säkrare bedömning. Från IT-service anförs att enheten just nu har så många tidskrävande arbetsuppgifter att man gärna ser att övertagandet av ansvaret för elevdatorer senareläggs till Kommunledningskontorets förslag: Mot bakgrund av ovanstående, samt den aktualiserade översynen av skolans organisation, föreslår kommunledningskontoret att skolan även under 1997 ansvarar för driftfrågorna avseende skoldatorerna. Frågan om en överföring av ansvaret till IT-service bör dock förberedas så att den kan behandlas i nästa planeringsomgång. 4. Windows 95 resp Windows NT Sedan IT-service förra förslag skrevs har en ny version av Windows NT, 4.0, presenterats som är betydligt attraktivare än den tidigare versionen. Efter testkörningar konstaterar IT-service dels att hastigheten är acceptabel när man kör litet tyngre ordbehandlings-, kalkyloch databasdokument, dels att det går att köra viktiga DOSapplikationer som vi på kort sikt måste ha kvar. Efter grova kalkyler räknar IT-service med att merkostnaden för Windows NT skulle bli 450 tkr eller ca 2000 kr per dator, vilket är betydligt mindre än tidigare kalkyler. Mot bakgrund av ovanstående föreslår IT-service att Windows NT - p g a sina betydligt bättre säkerhetsegenskaper och, troligen, bättre framtidssäkerhet - väljs som nytt operativsystem, samt att ytterligare 0,5 mkr anvisas för ändamålet. Kommunledningskontorets förslag: Windows NT väljs som nytt operativsystem och ytterligare 0,5 mkr anvisas för ändamålet.

16 Kommunfullmäktige (61) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 1. Ansvar för elevdatorer Enligt kommunledningskontorets förslag Debiteringssystem Enligt budgetberedningens förslag. 3. Stadsnätsprojektet Enligt budgetberedningens förslag. 4. Windows 95 alternativt Windows NT Enligt kommunledningskontorets förslag

17 Kommunfullmäktige (61) Vallentuna 800 år 1998 KF 85 KS 199 AU 176 På arbetsutskottets sammanträde fördes en kort diskussion om kommunens engagemang inför och vid firandet av Vallentuna 800 år. Arbetsutskottets beslut: Diskussionen återupptas i kommunstyrelsen den 28 oktober. Yrkanden i kommunstyrelsen Birgitta Almlöf (m), Anne-Marie Karlsson (c) och Birgitta Karlsson (kd): 50 tkr anvisas kulturnämnden för att under 1997 utreda på vilket sätt kommunen kan medverka vid firandet av Vallentuna 800 år. Kulturnämnden skall återkomma till kommunstyrelsen med förslag senast den 31 mars Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt förslag från m, c och kd. Kommunstyrelsen medger Nils Gunnar Gyhlenius att lägga följande uttalande till protokollet: Satsningen i verksamhetsplanen på näringslivsutveckling 620 tkr per år, Vallentunaguiden 120 tkr 1998 och på kommunkartan 300 tkr 1997 skall också ses som förberedelsemöjligheter, en helhetssyn, för genomförandet av 800-årsjubiléet och kulturhuvudstadsåret 1998, sammanlagt en satsning, i 1997 års budget, på 1 mkr. Också investeringar i bl a IT-service, 3-4 mkr, kan inräknas. Härtill kommer 50 tkr i 1997 års budget till kulturnämnden för uppdraget att i samarbete med kyrkan hålla ihop regin för genomförandet. Yrkande i kommunfullmäktige Nils Gunnar Gyhlenius (m) yrkar i första hand att kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom hans uttalande i kommunstyrelsen, i andra hand att få göra ett särskild uttalande till protokollet. Staffan Modig (fp): Avslag på Gyhlenius begäran. Birgitta Almlöf (m): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

18 Kommunfullmäktige (61) Propositionsordning 1 Kommunstyrelsens förslag, vilket bifalles. 2 Gyhlenius förstahandsyrkande, vilket avslås. 3 Gyhlenius andrahandsyrkande, vilket bifalles. 50 tkr anvisas kulturnämnden för att under 1997 utreda på vilket sätt kommunen kan medverka vid firandet av Vallentuna 800 år. Kulturnämnden skall återkomma till kommunstyrelsen med förslag senast den 31 mars Kommunfullmäktige medger Nils Gunnar Gyhlenius att lägga följande uttalande till protokollet: Satsningen i verksamhetsplanen på näringslivsutveckling 620 tkr per år, Vallentunaguiden 120 tkr 1998 och på kommunkartan 300 tkr 1997 skall också ses som förberedelsemöjligheter, en helhetssyn, för genomförandet av 800-årsjubiléet och kulturhuvudstadsåret 1998, sammanlagt en satsning, i 1997 års budget, på 1 mkr. Också investeringar i bl a IT-service, 3-4 mkr, kan inräknas. Härtill kommer 50 tkr i 1997 års budget till kulturnämnden för uppdraget att i samarbete med kyrkan hålla ihop regin för genomförandet.

19 Kommunfullmäktige (61) Verksamhetsplan KS 175 AU Underlag för kommunfullmäktiges behandling av Verksamhetsplan består av kommunstyrelsens protokoll , 175. Samtliga partier har också erhållit en budgetpärm innehållande bl a nämnder och styrelser budgetprotokoll och yttranden från kommunledningskontoret samt budgetberedningens protokoll Information och förhandling enligt samverkansavtalet har genomförts BEREDNING I KOMMUNFULLMÄKTIGE Vid kommunfullmäktiges sammanträde föreligger sammanställning över dels kommunstyrelsens förslag dels samtliga partiers yrkanden inför kommunfullmäktige eller som inte vunnit bifall i kommunstyrelsen. Komplettering gör under sammanträdet med de yrkanden som förs fram under den inledande debatten. Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet deltar följande ledamöter i debatten: Birgitta Almlöf (m), Hans Strandin (s), Anne-Marie Karlsson (c), Staffan Modig (fp), Christine Nerelius (sol), Bo Eknert (mp), Lars-Bertil Olsson (kd), Bengt Johansson (v), Karl-Erik Karlin (s), Linnéa Nyman (s) och Ove Hahn (m). PROPOSITIONSORDNING Efter avslutad diskussion föreligger nedanstående förslag och yrkanden. Kommunfullmäktige enas om följanden följande propositionsordning: Proposition ställs på nämndnivå med varje partis tilläggsyrkande för sig i den ordning de är upptagna i underlaget. Likalydande tilläggsyrkande från olika partier ställs som ett yrkande. Yrkanden som innebär helt nya förslag, t ex en taxekonstruktion, ställs var för sig mot kommunstyrelsens förslag. Där votering begärs bryts yrkandet ut och ställs för sig som kontraproposition till kommunstyrelsens förslag. 1 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

20 Kommunfullmäktige (61) Inför budgetberedningens arbete med verksamhetsplanen för perioden föreligger kommunledningskontorets redogörelser för vilka förutsättningar som gäller. Sammanfattningsvis kan följande förutsättningar konstateras föreligga: - skatteutfallet verkar bli sämre än tidigare beräknat - lönekostnaderna ökar kraftigt 1996 och ränte- och inflationsutvecklingen är positiv. Vid budgetberedningens sammanträde föreligger förslag från kommunledningskontoret om förändring av skatter och övriga finansiella poster som innebär + 1 mkr i nettoförändring jämfört med budgetberedningen Kommunstyrelsens förslag: Förutsättningarna beaktas i det kommande budgetarbetet. 2 EXPLOATERINGSPLAN Kommunledningskontoret har, efter samråd med stadsarkitekten och tekniska chefen, upprättat förslag till exploateringsplan Förslaget innebär att exploateringsverksamheten medför ett nettoöverskott om ca 6,5 mkr för perioden. Kommunstyrelsens förslag: Förslag till exploateringsplan godkänns. 3 RAMJUSTERINGAR 1997

21 Kommunfullmäktige (61) Kommunstyrelsens förslag: 1 Följande förändrade principer föreslås gälla fr o m 1997: * Posthanteringskostnader fördelas ut till respektive användare, som erhåller ramtillskott. * Sammanträdesenheten i kommunalhuset budgeteras som serviceenhet under kommunstyrelsen och inte under receptionen. * Fördelning av kostnader för annonsering på kommunens informationssidor upphör. Vissa nämnder får reducerad ram för att man slipper annonskostnader. Beloppet tillförs kommunstyrelsens informationsanslag. Förslaget får följande effekt på nämndernas budgetramar: Post Annons Samtr Summa Kommunstyrelsen Receptionen Tekniska nämnden Byggnadsnämnden Fritidsnämnden Kulturnämnden Barnomsorgsnämnden Skolstyrelsen Socialnämnden Miljö- o hälsoskyddsn Summa Ansvaret för arbetsmarknadsåtgärderna har överförts till skolförvaltningen. Från och med 1997 bör de medel som 1996 finns inom kommunstyrelsens och tekniska nämndens budget överföras till skolstyrelsen. Följande ramjusteringar föreslås: KS TN SS Från kommunstyrelsen för administr Från kommunstyrelsen för åtgärder Från tekniska nämnden för arbetsledning m m

22 Kommunfullmäktige (61) Summa Den totala nettokostnaden för arbetsmarknadsåtgärder 1997 blir därmed 2400 tkr som redovisas separat på verksamhet 610 inom skolstyrelsens budget. 4 KOMMUNSTYRELSEN EXKL RESULTAT- ENHETER Kommunstyrelsens förslag till VP föreligger enligt kommunstyrelsens protokoll , 141. Driftplan (tkr) Ram enligt KF Nämndförslag Avvikelse mot ram Kommunstyrelsens förslag: Utvecklingsdagar KS, konsulter, oförutsett m m Ökade kostn f kommuninform Vallentunaguiden Grafiskt profilprogram Näringslivsutvecklare Övriga omkostn näringslivsbefr åtg Projektkostnad nytt lönesyst KSOF VU 0,5 % Ramjustering posthantering Ramjustering annons Ramjustering sammanträdeslokaler Ramjustering arbetsmarknadsåtgärder administration, till skolstyrelsen Arbetsmarknadspolitiska åtgärder tkr av föreslagen ram överförs 1997 till miljö- och hälsoskyddskontoret för samordning och uppföljning och utvärdering av Agenda 21.

23 Kommunfullmäktige (61) Vallentunaguiden ges inte ut under Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda andra finansieringsformer för Vallentunaguiden inför ev utgivning Verksamhet 600, flyktingverksamhet, förs över till skolstyrelsen fr o m Generella yrkanden i kommunfullmäktige (sol): Kommunfullmäktige uttalar att nämnder inte får bryta mot de budgetprinciper som fullmäktige beslutat, t ex genom att införa plötsligt köpstopp. (sol): Sammanträdes- och dagarvoden slopas, +900 tkr/år (sol): (sol) (sol): Heltidsarv för KS ordförande sänks och kopplas till den genomsnittliga inkomstökningen för kommunens anställda, +125 tkr/år Fullmäktige- och nämndledamöter har rätt att ta ledigt sju arbets dagar per år för att besöka den kommunala verksamheten, utbilda sig och sätta sig in i handlingar, 900 tkr/år Ledamöter i KSAU (med undantag för ordföranden) och ordföranden i socialnämnden, skolstyrelsen, byggnadsnämnden och tekniska nämnden har rätt att ta ledigt trettio dagar per år för ovanstående arbetsuppgifter, 90 tkr/år Övriga nämndordföranden har rätt att ta ledigt 15 dagar, 30 tkr/år Arvoden till ordförande, vice ordförande och gruppledare avskaffas, tkr/år (sol): Det kommunala partistödet slopas, +490 tkr/år (sol): (sol): Om ovanstående yrkande avslås skall hälften av totalsumman för delas lika på i kommunfullmäktige representerade partier och hälften utgå som stöd per mandat Medel anslås för att förbättra möjligheterna till kommunalpolitisk debatt för kommuninvånarna och partier med debattutrymme i den kommunala informationen, med en utökad kommunal informationscentral på biblioteket, 230 tkr/år Kommunfullmäktige avslår yrkandena. (v): Partierna, förbättrade arbetsförhållanden, 500 tkr 1997 Övriga yrkanden i kommunfullmäktige

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 Höörs Kommun Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 2Budget 2010 Sidan: Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Inför 2010 4 Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Vart

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer