Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl Sammanträdet ajournerades för middag Se bifogad närvarolista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista"

Transkript

1 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige (61) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl Sammanträdet ajournerades för middag Se bifogad närvarolista Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Anna Liss-Daniels Karl-Erik Karlin och Staffan Modig Kommunledningskontoret, Vallentuna Sekreterare Anna Liss-Daniels Paragrafer Ordförande Bengt-Olof Andersson Justerande Karl-Erik Karlin Staffan Modig BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift

2 Kommunfullmäktige (61) Innehållsförteckning: Inlämnande av motioner...3 Motion. Biblioteket i Lindholmen...4 Motion om simhall i Vallentuna...6 Agenda 21 - uppföljning och utvärdering under Musikskoleutredningen...11 IT-frågor i VP investeringar, driftresurser, debiteringsprinciper m m...13 Vallentuna 800 år Verksamhetsplan Detaljplan för Uthamra 2 - antagande...55 Detaljplan för Uthamra 2 - exploateringsavtal...56 Översyn av nämnd- och förvaltningsorganisationen inom områdena för barnomsorg, utbildning och arbetsmarknadspolitiska åtgärder...57 Avsägelser och val...60 Ev restaurering av Storsjön, anmälningsärende...61 Sid

3 Kommunfullmäktige (61) Inlämnande av motioner KF 79 Följande motion väcks vid sammanträdet: Barn FN:s barnkonvention och Vallentuna kommun av Kristdemokraterna i Vallentuna kommun. Samtidigt återkallas motionen med likalydande rubrik som väcktes vid kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner att den tidigare väckta motionen återkallas. Den i dag väckta motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

4 Kommunfullmäktige (61) Motion. Biblioteket i Lindholmen KF 80 KS 178 AU 160 Dnr I motionen, väckt i kommunfullmäktige av Carl-Olof Kjellin (s), föreslår motionären att kommunfullmäktige ger kulturnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att med olika medel försöksvis aktivera verksamheten vid biblioteket i Lindholmen. Kulturnämnden framhåller att de begränsade resurser som finns för olika delar av biblioteksverksamheten bör användas där de kommer till mest nytta. Med hänvisning till bl a det låga utnyttjandet av vuxenverksamheten i Lindholmen föreslår kulturnämnden att motionen avslås. Kommunfullmäktige beslöt att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. Motionen har behandlats i budgetberedningen för VP Yrkanden i budgetberedningen Hans Strandin (s): Kulturnämnden tillförs ytterligare 80 tkr utöver KF:s ram för att möjliggöra öppethållande av biblioteket i Lindholmen samtidigt som öppettiderna utökas i Vallentuna. Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Avslag på Hans Strandins yrkande om utökade ramar. Anne-Marie Karlsson (c): Biblioteket i Lindholmen skall vara kvar inom befintliga ramar. Budgetberedningens förslag : Biblioteket i Lindholmen skall vara kvar inom befintliga ramar. Hans Strandin (s) reserverar sig till förmån för eget förslag. Birgitta Almlöf (m) reserverar sig till förmån för eget förslag. Kulturnämnden får själva fatta beslut om hur resurserna ska fördelas inom befintliga ramar.

5 Kommunfullmäktige (61) Ordförandens förslag: Motionen är behandlad i budgetberedningen och föranleder ingen ytterligare åtgärd. Kulturnämnden får själva fatta beslut om hur resurserna ska fördelas inom befintliga ramar. Kommunfullmäktige avslår motionen. Hans Strandin (s): Enligt ordförandens förslag. Anne-Marie Karlsson (c): Bifall till motionen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt ordförandens förslag. Yrkanden i kommunfullmäktige Hans Strandin (s): 80 tkr tillförs kulturnämnden enligt (s) förslag i arbetsutskottet. Anne-Marie Karlsson (c): Bifall till motionen. Bengt Johansson (v): 100 tkr till kulturnämnden för öppethållande i centrala Vallentuna. Propositionsordning 1 Kommunstyrelsens förslag, vilket bifalles. 2 Förslag från (s), vilket avslås. 3 Förslag från (c), vilket avslås. 4 Förslag från (v), vilket avslås. Motionen är behandlad i budgetberedningen och föranleder ingen ytterligare åtgärd. Kulturnämnden får själva fatta beslut om hur resurserna ska fördelas inom befintliga ramar. Kommunfullmäktige avslår motionen.

6 Kommunfullmäktige (61) Motion om simhall i Vallentuna KF 81 KS 181 AU 163 Dnr Socialdemokraterna, solidaritetspartiet, vänsterpartiet och miljöpartiet föreslår i motion, väckt i kommunfullmäktige att kommunen under 1996 påbörjar arbetet med att ta fram ett förslag till byggande av en simhall i Vallentuna. Fritidsnämnden uppdrog kommunfullmäktige åt fritidsnämnden att utreda förutsättningarna för ett badhus i Vallentuna. Gunnar Cederwalls Arkitektkontor fick i uppdrag att utföra detta arbete. Samma år presenterades Cederwalls programutredning Kvarnbadet i Vallentuna. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 1990 åt fritidsnämnden att redovisa de alternativa placeringar av badhuset som diskuterats samt att belysa kostnaderna för ett mindre badhus, modell Mörbybadet. Detta utredningsmaterial finns fortfarande tillgängligt. Fritidsnämnden tolkar syftet med motionen så att man önskar att ett prissatt programförslag för ett badhus i Vallentuna skall tas fram med början Utifrån ovannämnda tolkning föreslår fritidsnämnden att motionen bifalles. Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret konstaterar att det av fritidsnämnden åberopade uppdraget redovisades för kommunfullmäktige i december Prisuppgifterna i redovisningen avsåg investering under 1986 och driftkostnader i 1990 års prisnivå. Även om priserna inte är uppdaterade till dagens prisnivå så är det uppenbart att en simhallsanläggning innebär både en stor investering och betydande årliga driftkostnader. Kommunens ekonomi är för närvarande inte i den balans som kommunfullmäktige uttalat som målsättning. Prognosen för 1996 tyder på ett betydande underskott i den löpande verksamheten och förutsättningarna för kommande planeringsperiod är sådana att det blir ofrånkomligt med besparingar i förhållande till nämndernas planeringsförslag. Att i detta läge aktualisera ett simhallsprojekt som kräver ytterligare kommunala resurser kan knappast vara realistiskt. Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen avslås. Budgetberedningen har uppdragit åt fritidskontoret att redovisa ovannämnda utredning med en kostnadsberäkning.

7 Kommunfullmäktige (61) Fritidskontoret Yttrande från fritidskontoret med en kostnadsberäkning föreligger till budgetberedningens sammanträde Investerings- och driftskostnader har beräknats utifrån Mörbybadet som modell och skulle innebära en nettodriftskostnad om 3, 25 mkr per år vid en investeringskostnad om 30,5 mkr. Yrkanden i budgetberedningen Hans Strandin (s): Bifall till motionen. Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Avslag på motionen. Budgetberedningens förslag : Motionen avslås. Hans Strandin reserverar sig till förmån för eget förslag. Ordförandens förslag i kommunstyrelsen: Med hänvisning till kommunens ekonomi under den kommande planeringsperioden, kan något simhallsbygge med en investeringskostnad om 30,5 mkr och driftskostnad om 3,25 mkr, f n inte komma till stånd. Att ta fram ett nytt förslag till simhall innebär stora kostnader, bl a för anlitande av arkitekt. Med ovanstående utgångspunkt är en sådan kostnad f n inte försvarbar. Motionen bör därför avslås. Yrkanden i kommunstyrelsen Staffan Modig (fp): Avslag på motionen. Hans Strandin (s) och Christine Nerelius (sol): Bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt eget förslag. Votering begärs och verkställs. Med 7 Ja-röster för ordförandens förslag (Birgitta Almlöf (m), Anne-Marie Karlsson (c), Ray Idermark (m), Nils Lage Holmbom (m), Nils Gunnar Gyhlenius (m), Staffan Modig (fp) och Birgitta Karlsson (kd)) och 4 Nej-röster för Hans Strandins och Christine Nerelius förslag (Hans Strandin (s), Monica Westberg (s), Mauritz Lindroth (s) och Christine Nerelius (sol)) beslutar kommunstyrelsen enligt ordförandens förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

8 Kommunfullmäktige (61) Enligt ordförandens förslag. Yrkande i kommunfullmäktige Hans Strandin (s), Bengt Johansson (v) och Christine Nerelius (sol): Bifall till motionen. Propositionsordning 1 Kommunstyrelsens förslag 2 Förslag från (s), (v) och (sol). Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Votering Votering begärs och verkställs. Med 24 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 17 Nej-röster för förslaget från (s), (v) och (sol), enligt bifogade voteringslista, beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Med hänvisning till kommunens ekonomi under den kommande planeringsperioden, kan något simhallsbygge med en investeringskostnad om 30,5 mkr och driftskostnad om 3,25 mkr, f n inte komma till stånd. Att ta fram ett nytt förslag till simhall innebär stora kostnader, bl a för anlitande av arkitekt. Med ovanstående utgångspunkt är en sådan kostnad f n inte försvarbar. Motionen avslås därför.

9 Kommunfullmäktige (61) Agenda 21 - uppföljning och utvärdering under 1997 KF 82 KS 176 AU 158 Dnr Ärendet har behandlats i budgetberedningen för VP Yrkanden i budgetberedningen Anne-Marie Karlsson (c): Medel motsvarande en heltidstjänst budgeteras för resp år för uppföljning och utveckling av Agenda 21. Birgitta Almlöf (m) och Hans Strandin (s): 160 tkr avsätts för Agenda 21 för Budgetberedningens förslag : 160 tkr avsätts 1997 för uppföljning, utvärdering och samordning av Agenda 21. Kommunstyrelsen uppdrar åt miljö- och hälsoskyddskontoret att samordna uppföljningsverksamheten med rapporteringsskyldighet till kommunstyrelsen. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s) och Anne-Marie Karlsson (c): 200 tkr avsätts 1997, 1998 och 1999 för uppföljning, utvärdering och samordning av Agenda 21. Staffan Modig (fp): Bifall till budgetberedningens förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt budgetberedningens förslag. Votering begärs och verkställs. Med 6 Ja-röster för budgetberedningens förslag (Birgitta Almlöf (m), Ray Idermark (m), Nils Lage Holmbom (m), Nils Gunnar Gyhlenius (m), Staffan Modig (fp) och Birgitta Karlsson (kd)) och 5 Nej-röster för Hans Strandins och Anne- Marie Karlssons förslag (Anne-Marie Karlsson (c), Hans Strandin (s), Monica Westberg (s), Mauritz Lindroth (s) och Christine Nerelius (sol)) beslutar kommunstyrelsen enligt budgetberedningens förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt budgetberedningens förslag. Yrkanden i kommunfullmäktige

10 Kommunfullmäktige (61) Monica Westberg (s), Anne-Marie Karlsson (c), Bo Eknert (mp), Britta Stein (sol) och Hans Straindin (s): 200 tkr avsätts 1997, 1998 och 1999 för uppföljning, utvärdering och samordning av Agenda 21. Birgitta Almlöf (m), Staffan Modig (fp) och Nils Gunnar Gyhlenius (m): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning 1 Kommunstyrelsens förslag 2 Förslag från (s), (c), (mp) och (sol). Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Votering Votering begärs och verkställs. Med 20 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 21 Nej-röster för förslaget från (s), (c), (mp) och (sol), enligt bifogade voteringslista, beslutar kommunfullmäktige enligt förslaget från (s), (c), (mp) och (sol). 200 tkr avsätts 1997, 1998 och 1999 för uppföljning, utvärdering och samordning av Agenda 21. Mot beslutet reserverar sig Nils Gunnar Gyhlenius till förmån för eget förslag.

11 Kommunfullmäktige (61) Musikskoleutredningen KF 83 KS 179 AU 161 Dnr I samband med kommunfullmäktiges behandling av VP fick skolstyrelsen i uppdrag att i samarbete med kulturnämnden redovisa ett förslag till utvecklingsprogram för den kommunala musikverksamheten (musikskola och musikklasser). I utvecklingsprogrammet skulle särskilt belysas nya möjligheter till verksamhetsutveckling och samarbete med andra musikutövare i kommunen. Kommunstyrelsen beslöt att överlämna utredningen till budgetberedningen för beaktande i kommande planeringsomgång. Ärendet har behandlats i budgetberedningen för VP Yrkanden i budgetberedningen Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Intentionerna i utredningen godkänns men får t v genomföras inom befintliga ramar. Hans Strandin (s): Skolstyrelsen får i uppdrag att inför verksamhetsplaneringen presentera i vilken takt och till vilken kostnad förslagen i utredningen skall genomföras. Budgetberedningens förslag : Enligt Birgitta Almlöfs och Anne-Marie Karlssons förslag. Hans Strandin reserverar sig till förmån för eget förslag. Yrkanden i kommunstyrelsen Staffan Modig (fp): För att genomföra intentionerna i utredningen avsätts 250 tkr 1997, 150 tkr 1998 och 100 tkr Hans Strandin (s) med bifall av Birgitta Karlsson (kd), Ray Idermark (m), Christine Nerelius (sol) och Anne-Marie Karlsson (c): Skolstyrelsen får i uppdrag att inför verksamhetsplaneringen lägga förslag om i vilken takt och till vilken kostnad förslagen i utredningen skall genomföras. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt Hans Strandins förslag. Yrkanden i kommunfullmäktige

12 Kommunfullmäktige (61) Staffan Modig (fp) med bifall av Christine Nerelius (sol), Bo Eknert (mp) och Bengt Johansson (v): För att genomföra intentionerna i utredningen avsätts 250 tkr 1997, 150 tkr 1998 och 100 tkr Hans Strandin (s), Birgitta Karlsson (kd), Ray Idermark (m): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning 1 Kommunstyrelsens förslag, vilket bifalles. 2 Förslag från (fp), (sol), (mp) och (v), vilket avslås. Staffan Modig meddelar att han avser att lägga skriftlig reservation till protokollet. Även (sol) och (v) reserverar sig till förmån för egna förslag.

13 Kommunfullmäktige (61) IT-frågor i VP investeringar, driftresurser, debiteringsprinciper m m KF 84 KS 184 AU 174 Dnr IT-enheten vid kommunledningskontoret har i skrivelse aktualiserat frågor som man vill ha behandlade i anslutning till verksamhetsplanering för perioden I skrivelsen hänvisas till att kommunfullmäktige i juni 1996 antog en IT-vision och en IT-strategi som grund för den fortsatta utvecklingen i kommunen inom ITområdet. 1. Ansvar för elevdatorer Enligt IT-strategin ska datorerna i undervisning och omsorg bli en del av kommunens samlade IT-resurser, så att den centrala IT-enheten i kommunen kan stödja teknikanvändningen på skolor, daghem etc. IT-service föreslår att kommunfullmäktiges beslut genomförs i etapper med grundskolan och barnomsorgen 1997 samt gymnasiet En heltidsresurs datatekniker per år tillföres IT-Service för att möta den stora volymökningen. 2. Debiteringssystem Interndebiteringssystemet som tillämpas på IT-området i Vallentuna kommunförvaltning har som övergripande syfte att få en efterfrågan på tjänster som är relaterad till den verkliga kostnaden för dessa tjänster, vilket grundas på övertygelsen att "fria nyttigheter" efterfrågas i alltför hög grad. Emellertid har ifrågasatts dels om kostnaderna är skäliga dels om verkligen alla kostnader måste täckas av abonnemangssystemet eller om vissa kostnader skall bäras centralt av kommunstyrelsen. IT-Service föreslår att nuvarande debiteringssystem bibehålls och får gälla även elevdatorer. 3. Stadsnätsprojektet I enlighet med kommunfullmäktiges beslut om IT-Strategi respektive INM-gruppens förslag så har kommunstyrelsen upphandlat konsulttjänster för att utreda frågan om ett stadsnät för tele- och dataöverföringar, anslutning av skolor, daghem och andra kommunala institutioner till det centrala datanätet samt utbyte av kommunens televäxel. Konsulten föreslår i en första delrapport att kommunen fattar principbeslut om att etablera ett stadsnät hölls ett informationsmöte till vilket politiker i KF/KS samt förvaltningschefer m fl inbjudits.

14 Kommunfullmäktige (61) IT-Service föreslår att principbeslut fattas om att etablera ett stadsnät för tele- och dataöverföring. 4. Windows -95 Den programmiljö som f n finns i de administrativa datorerna i kommunen är en blandning av DOS- och Windowsbaserade program. Sedan ett år tillbaka finns en nyare version av Windows, Windows 95. Utvecklare av olika rutiner och program kommer i ökad utsträckning att erbjuda versioner enbart för Windows 95. Kommunens ekonomisystem finns nu i en ny version med ett antal nya och förbättrade funktioner. Den nya versionen kan endast köras under Windows 95 eller Windows NT. I en förlängning blir det svårt/omöjligt att låta bli att gå över till ett nytt operativsystem. En sådan övergång har emellertid långtgående konsekvenser bl a i form av kostnader för utbyten av program samt utbildningsinsatser. Investeringsmedel krävs för bytet och dessa leder i senare skede till ökade abonnemangskostnader för arbetsstationerna. IT-Service föreslår att Windows 95 införs och att investeringsramen för IT-Service utökas med 3,6 Mkr för Budgetberedningens beslut : 1. Ansvar för elevdatorer IT-service får i uppdrag att i samråd med skolförvaltningen återkomma med förslag till hur övertagandet av ansvaret för elevdatorerna skall genomföras samt hur finansieringen skall kunna ske inom de ekonomiska ramar som finns tillgängliga enligt budgetberedningens förslag till verksamhetsplan för perioden Debiteringssystem Nuvarande debiteringssystem bibehålls. Förslag till debiteringssystem avseende elevdatorerna får redovisas i samband med uppdraget i punkt Stadsnätsprojektet Arbetet att utreda frågan om ett stadsnät för tele- och dataöverföring får drivas vidare med hjälp av konsult. Ärendet tas upp till slutlig behandling när ett mera genomarbetat förslag, inklusive kostnadsbedömning och lämplig finansieringsform, kan presenteras. 4. Windows 95 IT-enheten får i uppdrag att till arbetsutskottets nästa sammanträde även redovisa konsekvenser/kostnader för ett byte till Windows NT. För byte av operativsystem anvisas ett investeringsan-

15 Kommunfullmäktige (61) slag i 1997 års budget om 2 Mkr varvid förutsätts att kostnader för utbildning i samband med bytet får täckas inom ordinarie budget. Vid kommunstyrelsens sammanträde föreligger yttranden från kommunledningskontoret vad avser elevdatorer daterat och vad avser Windows 95 resp Windows NT, daterat Ansvar för elevdatorer Från skolans sida framhålls att man ännu inte fått tillräcklig erfarenhet av IT-utvecklingen inom undervisningen för att kunna bedöma vilket resursbehov som behövs för driften. Ytterligare ett år behövs för att göra en säkrare bedömning. Från IT-service anförs att enheten just nu har så många tidskrävande arbetsuppgifter att man gärna ser att övertagandet av ansvaret för elevdatorer senareläggs till Kommunledningskontorets förslag: Mot bakgrund av ovanstående, samt den aktualiserade översynen av skolans organisation, föreslår kommunledningskontoret att skolan även under 1997 ansvarar för driftfrågorna avseende skoldatorerna. Frågan om en överföring av ansvaret till IT-service bör dock förberedas så att den kan behandlas i nästa planeringsomgång. 4. Windows 95 resp Windows NT Sedan IT-service förra förslag skrevs har en ny version av Windows NT, 4.0, presenterats som är betydligt attraktivare än den tidigare versionen. Efter testkörningar konstaterar IT-service dels att hastigheten är acceptabel när man kör litet tyngre ordbehandlings-, kalkyloch databasdokument, dels att det går att köra viktiga DOSapplikationer som vi på kort sikt måste ha kvar. Efter grova kalkyler räknar IT-service med att merkostnaden för Windows NT skulle bli 450 tkr eller ca 2000 kr per dator, vilket är betydligt mindre än tidigare kalkyler. Mot bakgrund av ovanstående föreslår IT-service att Windows NT - p g a sina betydligt bättre säkerhetsegenskaper och, troligen, bättre framtidssäkerhet - väljs som nytt operativsystem, samt att ytterligare 0,5 mkr anvisas för ändamålet. Kommunledningskontorets förslag: Windows NT väljs som nytt operativsystem och ytterligare 0,5 mkr anvisas för ändamålet.

16 Kommunfullmäktige (61) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 1. Ansvar för elevdatorer Enligt kommunledningskontorets förslag Debiteringssystem Enligt budgetberedningens förslag. 3. Stadsnätsprojektet Enligt budgetberedningens förslag. 4. Windows 95 alternativt Windows NT Enligt kommunledningskontorets förslag

17 Kommunfullmäktige (61) Vallentuna 800 år 1998 KF 85 KS 199 AU 176 På arbetsutskottets sammanträde fördes en kort diskussion om kommunens engagemang inför och vid firandet av Vallentuna 800 år. Arbetsutskottets beslut: Diskussionen återupptas i kommunstyrelsen den 28 oktober. Yrkanden i kommunstyrelsen Birgitta Almlöf (m), Anne-Marie Karlsson (c) och Birgitta Karlsson (kd): 50 tkr anvisas kulturnämnden för att under 1997 utreda på vilket sätt kommunen kan medverka vid firandet av Vallentuna 800 år. Kulturnämnden skall återkomma till kommunstyrelsen med förslag senast den 31 mars Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt förslag från m, c och kd. Kommunstyrelsen medger Nils Gunnar Gyhlenius att lägga följande uttalande till protokollet: Satsningen i verksamhetsplanen på näringslivsutveckling 620 tkr per år, Vallentunaguiden 120 tkr 1998 och på kommunkartan 300 tkr 1997 skall också ses som förberedelsemöjligheter, en helhetssyn, för genomförandet av 800-årsjubiléet och kulturhuvudstadsåret 1998, sammanlagt en satsning, i 1997 års budget, på 1 mkr. Också investeringar i bl a IT-service, 3-4 mkr, kan inräknas. Härtill kommer 50 tkr i 1997 års budget till kulturnämnden för uppdraget att i samarbete med kyrkan hålla ihop regin för genomförandet. Yrkande i kommunfullmäktige Nils Gunnar Gyhlenius (m) yrkar i första hand att kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom hans uttalande i kommunstyrelsen, i andra hand att få göra ett särskild uttalande till protokollet. Staffan Modig (fp): Avslag på Gyhlenius begäran. Birgitta Almlöf (m): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

18 Kommunfullmäktige (61) Propositionsordning 1 Kommunstyrelsens förslag, vilket bifalles. 2 Gyhlenius förstahandsyrkande, vilket avslås. 3 Gyhlenius andrahandsyrkande, vilket bifalles. 50 tkr anvisas kulturnämnden för att under 1997 utreda på vilket sätt kommunen kan medverka vid firandet av Vallentuna 800 år. Kulturnämnden skall återkomma till kommunstyrelsen med förslag senast den 31 mars Kommunfullmäktige medger Nils Gunnar Gyhlenius att lägga följande uttalande till protokollet: Satsningen i verksamhetsplanen på näringslivsutveckling 620 tkr per år, Vallentunaguiden 120 tkr 1998 och på kommunkartan 300 tkr 1997 skall också ses som förberedelsemöjligheter, en helhetssyn, för genomförandet av 800-årsjubiléet och kulturhuvudstadsåret 1998, sammanlagt en satsning, i 1997 års budget, på 1 mkr. Också investeringar i bl a IT-service, 3-4 mkr, kan inräknas. Härtill kommer 50 tkr i 1997 års budget till kulturnämnden för uppdraget att i samarbete med kyrkan hålla ihop regin för genomförandet.

19 Kommunfullmäktige (61) Verksamhetsplan KS 175 AU Underlag för kommunfullmäktiges behandling av Verksamhetsplan består av kommunstyrelsens protokoll , 175. Samtliga partier har också erhållit en budgetpärm innehållande bl a nämnder och styrelser budgetprotokoll och yttranden från kommunledningskontoret samt budgetberedningens protokoll Information och förhandling enligt samverkansavtalet har genomförts BEREDNING I KOMMUNFULLMÄKTIGE Vid kommunfullmäktiges sammanträde föreligger sammanställning över dels kommunstyrelsens förslag dels samtliga partiers yrkanden inför kommunfullmäktige eller som inte vunnit bifall i kommunstyrelsen. Komplettering gör under sammanträdet med de yrkanden som förs fram under den inledande debatten. Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet deltar följande ledamöter i debatten: Birgitta Almlöf (m), Hans Strandin (s), Anne-Marie Karlsson (c), Staffan Modig (fp), Christine Nerelius (sol), Bo Eknert (mp), Lars-Bertil Olsson (kd), Bengt Johansson (v), Karl-Erik Karlin (s), Linnéa Nyman (s) och Ove Hahn (m). PROPOSITIONSORDNING Efter avslutad diskussion föreligger nedanstående förslag och yrkanden. Kommunfullmäktige enas om följanden följande propositionsordning: Proposition ställs på nämndnivå med varje partis tilläggsyrkande för sig i den ordning de är upptagna i underlaget. Likalydande tilläggsyrkande från olika partier ställs som ett yrkande. Yrkanden som innebär helt nya förslag, t ex en taxekonstruktion, ställs var för sig mot kommunstyrelsens förslag. Där votering begärs bryts yrkandet ut och ställs för sig som kontraproposition till kommunstyrelsens förslag. 1 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

20 Kommunfullmäktige (61) Inför budgetberedningens arbete med verksamhetsplanen för perioden föreligger kommunledningskontorets redogörelser för vilka förutsättningar som gäller. Sammanfattningsvis kan följande förutsättningar konstateras föreligga: - skatteutfallet verkar bli sämre än tidigare beräknat - lönekostnaderna ökar kraftigt 1996 och ränte- och inflationsutvecklingen är positiv. Vid budgetberedningens sammanträde föreligger förslag från kommunledningskontoret om förändring av skatter och övriga finansiella poster som innebär + 1 mkr i nettoförändring jämfört med budgetberedningen Kommunstyrelsens förslag: Förutsättningarna beaktas i det kommande budgetarbetet. 2 EXPLOATERINGSPLAN Kommunledningskontoret har, efter samråd med stadsarkitekten och tekniska chefen, upprättat förslag till exploateringsplan Förslaget innebär att exploateringsverksamheten medför ett nettoöverskott om ca 6,5 mkr för perioden. Kommunstyrelsens förslag: Förslag till exploateringsplan godkänns. 3 RAMJUSTERINGAR 1997

21 Kommunfullmäktige (61) Kommunstyrelsens förslag: 1 Följande förändrade principer föreslås gälla fr o m 1997: * Posthanteringskostnader fördelas ut till respektive användare, som erhåller ramtillskott. * Sammanträdesenheten i kommunalhuset budgeteras som serviceenhet under kommunstyrelsen och inte under receptionen. * Fördelning av kostnader för annonsering på kommunens informationssidor upphör. Vissa nämnder får reducerad ram för att man slipper annonskostnader. Beloppet tillförs kommunstyrelsens informationsanslag. Förslaget får följande effekt på nämndernas budgetramar: Post Annons Samtr Summa Kommunstyrelsen Receptionen Tekniska nämnden Byggnadsnämnden Fritidsnämnden Kulturnämnden Barnomsorgsnämnden Skolstyrelsen Socialnämnden Miljö- o hälsoskyddsn Summa Ansvaret för arbetsmarknadsåtgärderna har överförts till skolförvaltningen. Från och med 1997 bör de medel som 1996 finns inom kommunstyrelsens och tekniska nämndens budget överföras till skolstyrelsen. Följande ramjusteringar föreslås: KS TN SS Från kommunstyrelsen för administr Från kommunstyrelsen för åtgärder Från tekniska nämnden för arbetsledning m m

22 Kommunfullmäktige (61) Summa Den totala nettokostnaden för arbetsmarknadsåtgärder 1997 blir därmed 2400 tkr som redovisas separat på verksamhet 610 inom skolstyrelsens budget. 4 KOMMUNSTYRELSEN EXKL RESULTAT- ENHETER Kommunstyrelsens förslag till VP föreligger enligt kommunstyrelsens protokoll , 141. Driftplan (tkr) Ram enligt KF Nämndförslag Avvikelse mot ram Kommunstyrelsens förslag: Utvecklingsdagar KS, konsulter, oförutsett m m Ökade kostn f kommuninform Vallentunaguiden Grafiskt profilprogram Näringslivsutvecklare Övriga omkostn näringslivsbefr åtg Projektkostnad nytt lönesyst KSOF VU 0,5 % Ramjustering posthantering Ramjustering annons Ramjustering sammanträdeslokaler Ramjustering arbetsmarknadsåtgärder administration, till skolstyrelsen Arbetsmarknadspolitiska åtgärder tkr av föreslagen ram överförs 1997 till miljö- och hälsoskyddskontoret för samordning och uppföljning och utvärdering av Agenda 21.

23 Kommunfullmäktige (61) Vallentunaguiden ges inte ut under Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda andra finansieringsformer för Vallentunaguiden inför ev utgivning Verksamhet 600, flyktingverksamhet, förs över till skolstyrelsen fr o m Generella yrkanden i kommunfullmäktige (sol): Kommunfullmäktige uttalar att nämnder inte får bryta mot de budgetprinciper som fullmäktige beslutat, t ex genom att införa plötsligt köpstopp. (sol): Sammanträdes- och dagarvoden slopas, +900 tkr/år (sol): (sol) (sol): Heltidsarv för KS ordförande sänks och kopplas till den genomsnittliga inkomstökningen för kommunens anställda, +125 tkr/år Fullmäktige- och nämndledamöter har rätt att ta ledigt sju arbets dagar per år för att besöka den kommunala verksamheten, utbilda sig och sätta sig in i handlingar, 900 tkr/år Ledamöter i KSAU (med undantag för ordföranden) och ordföranden i socialnämnden, skolstyrelsen, byggnadsnämnden och tekniska nämnden har rätt att ta ledigt trettio dagar per år för ovanstående arbetsuppgifter, 90 tkr/år Övriga nämndordföranden har rätt att ta ledigt 15 dagar, 30 tkr/år Arvoden till ordförande, vice ordförande och gruppledare avskaffas, tkr/år (sol): Det kommunala partistödet slopas, +490 tkr/år (sol): (sol): Om ovanstående yrkande avslås skall hälften av totalsumman för delas lika på i kommunfullmäktige representerade partier och hälften utgå som stöd per mandat Medel anslås för att förbättra möjligheterna till kommunalpolitisk debatt för kommuninvånarna och partier med debattutrymme i den kommunala informationen, med en utökad kommunal informationscentral på biblioteket, 230 tkr/år Kommunfullmäktige avslår yrkandena. (v): Partierna, förbättrade arbetsförhållanden, 500 tkr 1997 Övriga yrkanden i kommunfullmäktige

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 28 oktober 1996 kl 16.00-22.30

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 28 oktober 1996 kl 16.00-22.30 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1996-10-28 1(76) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen

Läs mer

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Ann-Charlotte Alexandersson. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Ann-Charlotte Alexandersson. Kommunledningskontoret, Vallentuna AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-12-28 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Hjälmstaskolans aula, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1996-06-10 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 1997 kl 18.00

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 1997 kl 18.00 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1997-12-01 1(5) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 8 september 1997. Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Anna Liss-Daniels

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 8 september 1997. Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Anna Liss-Daniels AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1997-09-08 1(25) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Chef kansliservice Anna Liss-Daniels. Elvi Hellström och Nils Lage Holmbom

Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Chef kansliservice Anna Liss-Daniels. Elvi Hellström och Nils Lage Holmbom AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-02-05 1(23) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna, måndagen den

Läs mer

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Barnomsorgsnämnden 1998-01-20 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 1998-02-03 Justeringens plats Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Chefsekonom Ove Olsson Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Bergström (s) och Gunnel Orselius-Dahl (fp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Chefsekonom Ove Olsson Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Bergström (s) och Gunnel Orselius-Dahl (fp) Kommunfullmäktige 2000-11-20 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 20 november 2000, kl 16.00-20.15.

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 juni 2003 kl 14:00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Louise Steengrafe Chefsekonom Ove Olsson

Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 juni 2003 kl 14:00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Louise Steengrafe Chefsekonom Ove Olsson Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 juni 2003 kl 14:00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Louise Steengrafe

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Karl-Heinz Dahlin (m) Jörgen Hellberg (fp) Gunnar Sehlberg (kd) Adnan Adawi (s)

Karl-Heinz Dahlin (m) Jörgen Hellberg (fp) Gunnar Sehlberg (kd) Adnan Adawi (s) Tekniska nämnden Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Ove Larsson (s) och Ove Hahn (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Ove Larsson (s) och Ove Hahn (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunfullmäktige 2000-09-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 september 2000, kl 19.00-20.00

Läs mer

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 27 april 2006

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 27 april 2006 arbetsutskott 27 april 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna torsdagen den 27 april

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare Myndighetsnämnden för teknik och miljö 20 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Kommunstyrelsen 15 december 2003

Kommunstyrelsen 15 december 2003 Kommunstyrelsen 15 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 15 december 2003 kl 18.30-19.00 Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise

Läs mer

Förskoleförvaltningen, Vallentuna. Nils Lage Holmbom (m) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Förskolenämnden

Förskoleförvaltningen, Vallentuna. Nils Lage Holmbom (m) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Förskolenämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Förskolenämnden 1999-02-09 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 23 februari 1999 Justeringens plats Angarnsrummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

Fritidschef Jan-Åke Bredberg Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den

Fritidschef Jan-Åke Bredberg Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den Fritidsnämndens arbetsutskott 12 april 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna fredagen den 12 april 2002 kl 07.30-08.35 Ray Idermark (m),

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002 Socialnämnden 3 december 2002 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Väsbygården. Allévägen, Vallentuna Tisdag den 3 december 2002 kl 18.30-19.30

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Anna Liss-Daniels. Monica Westberg och Sten Lindblom. Bengt-Olof Andersson

Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Anna Liss-Daniels. Monica Westberg och Sten Lindblom. Bengt-Olof Andersson AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-12-16 1(27) Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 december 1996 kl 19.00-20.15 Under en ajournering av sammanträdet delade

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare Fritidsnämndens arbetsutskott 16 april 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 16 april 2007, kl. 08.00-10.00 Marge Aab Svensson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.10 Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstgörande ersättare Pär Palmgren (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Anne-Marie Karlsson (C) Kenneth Bylund (S) Kommunsekreterare Marianne Sarberg. Kommunledningskontoret, Vallentuna Fredag kl 15.

Anne-Marie Karlsson (C) Kenneth Bylund (S) Kommunsekreterare Marianne Sarberg. Kommunledningskontoret, Vallentuna Fredag kl 15. Valnämnden 2010-04-14 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Karbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Onsdagen den 14 april 2010

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 128 Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 117 2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05 Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Planrummet, kommunhuset kl 13.00 14.25 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordf Torsten Bill (M) Sara Asp (S) Deltagande ersättare Övriga deltagande Johan Rosqvist, förvaltningschef

Läs mer

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Barnomsorgsnämnden 1998-10-22 1 Plats och tid för sammanträdet Södra Roslagens förskolor AB, Kusin Vitamin, Runristarvägen 2A, Vallentuna, torsdagen den 22 oktober 1998, kl. 19.30-22.10

Läs mer

Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice. KS

Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-10 189 Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2009-11-20 1(7) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08 30 09 00 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Urban Lindström (S)

Läs mer

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag Kommunstyrelsen 2009-02-24 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 12.30 12.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 oktober 1997 kl 16.00-20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 oktober 1997 kl 16.00-20.40 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1997-10-27 1(57) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Sammanträdet öppet för allmänheten. 0 person närvarande. Utses att justera: Paragrafer 87-95. Ordföranden: Owe Magnusson. Justeringsman: Sekreterare:

Sammanträdet öppet för allmänheten. 0 person närvarande. Utses att justera: Paragrafer 87-95. Ordföranden: Owe Magnusson. Justeringsman: Sekreterare: 1(12) 2005-12-19 Plats och tid: Centrumhuset, i Färgelanda 2005-12-19 kl. 14.00 15.10 Beslutande: Owe Magnusson (s) Ann Blomberg (c) Karl-Erik Johansson (c) Diana Hjoberg (s) Bo Johansson (kd) Ove Qvick

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 30 november 2009, kl 18.00 Obs! Middagsbuffé efter sammanträdet

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 30 november 2009, kl 18.00 Obs! Middagsbuffé efter sammanträdet Kommunstyrelsen 2009-11-30 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 30 november 2009, kl 18.00 Obs! Middagsbuffé efter sammanträdet Kallade tjänstemän Tf Kommundirektör

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer