Patientsäkerhetskultur vad är det?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientsäkerhetskultur vad är det?"

Transkript

1 Patientsäkerhetskultur vad är det? Svenska akademins ordlista: Mänsklig verksamhet inom ett visst områden eller en viss tid ex vetenskap,litteratur,konst Systematisk odling av tex växter

2 Slutsats Med mänskliga insatser odlar vi Patientsäkerheten

3 Säkerhetskultur The way things are done around here.when no one is looking!

4 Patientsäkerhetskultur i Sverige Mita (Marita) Danielsson, nationell samordnare patientsäkerhetskultur, SKL

5 Vad har vi gjort? Svarsfrekvens 1:a mätning 62% Vi har mätt. Drygt :a mätning 63% svar

6 Varför har vi mätt? Del i patientsäkerhetssatsningen överenskommelsen mellan staten SKL

7 Överlämningar och överföringar av patienter och information Information och stöd till personal vid negativ händelse Information och stöd till patient vid negativ händelse Samarbete mellan vårdenheterna Benägenhet att rapportera händelser Sammantagen säkerhetsmedvetenhet Självskattad patientsäkerhetsnivå Min närmaste chefs agerande kring patientsäkerhet Lärandeorganisation Högsta ledningens stöd till patientsäkerhetsarbete Samarbete inom vårdenheten Arbetsbelastning och personaltäthet En icke straff- och skuldbeläggande kultur Öppenhet i kommunikationen Återföring och kommunikation kring avvikelser Sverige

8 Vad gör vi? - Arbete påbörjat. - Ingen quick fix! - Utmaning:uthållighet - Fokus flyttas från mätning till åtgärder

9 För patienten Tack för mig!

10

11 Uppdrag Patientsäkerhetskulturmätning i VGR våren svar Primär kodning av öppna svar i samband med datainsamling Analys och fördjupad kodning under hösten 2013 Rapport levererad till Västra Götalandsregionen i december 2013

12 Kodning Procedurer/rutiner & riktlinjer 9% Förbättringsförslag 20% Patientrelaterade kommentarer 13% Teknik, utrustning och apparatur 5% Kommunikation och information 19% Omgivning och organisation 27% Utbildning och kompetens 7%

13 Fördjupad kodning Kommunikation och Information Utbildning och kompetens Omgivning och organisation Teknik, utrustning och apparatur Procedurer, rutiner och riktlinjer Patientrelaterade kommentarer Kommunikation med enhets- eller klinikledning Intern kommunikation i verksamheten Dokumentation och journalföring Kulturproblem i verksamheten Kompetens och erfarenhet hos medarbetare Professionell vidareutbildning Kompetensbrister hos medarbetare och chefer Brist på personal Arbetsbelastning Ledarskap Upplevelse av stress Stöd i arbetet från chefer och kollegor Lokaler Medicinsk utrustning och hjälpmedel Journalsystem och andra IT-system Med Control En lärande organisation Verksamhetens rutiner och riktlinjer Aktivt patientsäkerhetsarbete Positiva kommentarer procedurer, rutiner och riktlinjer Överbeläggningar och brist på vårdplats Risker och vårdskador Tid för patienten Resurser Väntetider

14 Resultat Stort fokus på arbetsbelastning och överbeläggningar Avvikelsehanteringssystemet fungerar dåligt Bristande kommunikation i organisationen Önskemål om mer utbildning kring patientsäkerhet Förbättra IT-systemen Fler tvärprofessionella arenor för möte Typsvaren varierar mellan olika personalgrupper De kritiska medarbetarna skriver öppna svar Rapporten Röster om patientsäkerhetskultur finns på

15 Patientsäkerhetsronder Erfarenheter från Landstinget i Östergötland Mita (Marita) Danielsson & Carin Ericsson

16 Mätning av patientsäkerhetskultur ledde till PS ronder 1:a mätning 2010 Index för högsta ledningens stöd till patientsäkerhet lågt 2 pilotomgångar 23 PS ronder Framtid?

17 Vad är en PS rond? Högsta ledningen besöker en enhet och pratar med personal, patienter & klinikledning Syfte Deltagare Rundvandring och möte Max 2 h

18 PS rond är inte en PS dialog PS dialog sedan 2005 Dialog & uppföljning av patientsäkerhet Chefläkare träffar klinikledning möte 3-4 timmar

19 Utvärdering av PS ronder - enkät Fördelar: Alla får göra sig hörda Ledningen visar att ps är viktigt Patientperspektivet Nackdelar: Osäkert värde Tar tid från patienterna

20 Bra: Enkel dokumentation Enkla & direkta åtgärder Erfarenheter Förutsättningslöst möte, chefer - personal Svårigheter: Möten kan bli utmanande Information Mottagningar/vårdcentraler

21 Utmaningar Parallellt med Patientsäkerhetsdialoger? Vad är möjligt tidsåtgång Mätbara resultat

22 Framgångsfaktorer

23 Tack för att Ni lyssnade! Om ni har frågor eller vill veta mer: Kontakta oss gärna:

24 Patientsäkerhetskultur Patientsäkerhetskonferensen Stockholm september 2014 Margareta Öhrvall, Chefläkare Kristina Holmberg, Chefssjuksköterska Akademiska sjukhuset Uppsala

25 Patientsäkerhetskulturmätningen visade på ledningens bristande engagemang Hur kunde ledningen visa sig engagerad? Patientsäkerhetsronder skapades januari 2012 Frågor från Boston - tex» Vad var er senaste incidens?» Vad kommer bli er nästa incidens?» Ge exempel på hur bristande kommunikation mellan er inom er egen avdelning har medfört bristande patientsäkerhet» Vad gör ni på er avdelning för att skapa en medvetenhet om patientsäkerhetsrisker? Ge exempel.

26 Hur går det till? Sjukhusdirektören, chefläkarna, chefssjuksköterskan, divisionschefen, verksamhetschefen, avdelningschefen träffar medarbetare regelbundet Frågorna skickas ut i förväg och blir väl förberedda, minnesanteckningar med kommentarer skickas ut efter ronden

27

28 Vad tillför ronden mig som patient? Fallincidenser minskar UVI minskar Patientsäkerhetsronden ger förutsättningar att sprida goda ideér mellan enheter Färre läkemedelsfel vid övergång mellan enheter Rapportering och dokumentation Bättre kommunikation med hjälp av SBAR

29 Vad tillför ronden mig som medarbetare? Patientsäkerhetsarbetet synliggörs på olika nivåer Patientsäkerhetsronden leder fram till att enheten synliggör allt vad som görs inom patientsäkerhetsarbete Stärker oss - når delar av våra mål Identifierar nya förbättringsområden Får en återkoppling på enhetens pågående patientsäkerhetsarbete

30 Utmaningar Patientsäkerheten i fokus Antal deltagare Konstruktiv dialog Hinna följa upp och komma åter. och att verkligen minska vårdskadorna

31

32 Crew Resource Management Säkert teamarbete Utbildning i Säkert teamarbete Gunilla Henricsson Kiku Pukk Härenstam Utveckla och implementera säkerhetsverktyg i det dagliga patientarbetet

33

34 Crew Resource Management vid Astrid Lindgrens barnsjukhus Alla ska med! Fatta beslut Kommunicera Känna igen risksituationer Skapa ett team Utveckling av svensk kurs har gjorts i samarbete med MMI-Medical Management Innovations AB, Karolinska Institutet samt LifeWings Implementering sker enligt principer för systematiskt förbättringsarbete Utvärdering av införandet sker i samarbete med Medical Management Centrum, Karolinska institutet

35 Skapa förutsättningar för CRM arbetet Träna CRM färdigheter CRM utbildning för chefer och nyckelperoner 4,5 tim Plan för mätning och uppföljning Mätning av säkerhetskultur Ledningsseminarium Ta fram en strategi för CRM införandet 2 dagar Riskbedömningsrond Risk inventering Skapa långsiktiga resultat Följa upp Skapa säkerhetsverktyg CRM utbildning för all personal 4,5 timmar Repetitionskurser Kurser för nyanställda Utbilda egna instruktörer För CRM kurs och Tools Workshop Uppföljningsmätningar Observationer Process och utfallsmått Säkerhetskultur Uppföljning och Coachning Ständiga förbättringar Workshop Verktyg som bygger in CRM färdigheter i vardagen Tvärprofessionella arbetsgrupper utarbetar verktyg och checklistor pilottestar dem och tar fram en implementeringsplan 3 dagar Träna CRM i simulator Baslinjemätningar Implementering av verktyg LifeWings CRM Astrid Lindgrens Barnsjukhus

36 Hela barnsjukhuset har infört säkert teamarbete som arbetssätt 2009 Barnanestesi/operation 2010 Neonatalen och Barnintensivvårdsavdelningarna 2011 Barnkardiologen, Barnakuten och akuta vårdavdelningar, Barnkirurgen, Barnortopeden, SABH och ST läkare 2012 Resten av ALB inkl. BUMM och Barnmedicinklinikerna

37 Uppdrag: MÅL 2012 i Verksamhetsplanen 1700 Antal CRM utbildade i personalen på ALB dec Kontinuerliga kurser för nyanställda

38 Egna instruktörer Astrid Lindgren har utbildat egna instruktörer som håller i kurser samt coachar verksamheterna i utveckling och implementering av säkerhetsverktyg

39 CRM tränas i simulator på CAMST barn Simulations- och TräningsCentrum Barn

40 Resilience 1) systemet kan anpassa sig till och hantera plötsliga störningar eller förändringar i den aktuella situationen, 2) har kunskap om vilka parametrar och signaler som behöver övervakas för att systemets prestationsförmåga ska kunna monitoreras, samt sålla bland dessa signaler så att fokus på systemets kritiska funktioner kan bibehållas 3) förmåga att förutse konsekvenser av alternativa scenarion och därmed agera effektivt för att undvika risker 4) förmåga att lära av såväl positiva erfarenheter som misslyckanden (Hollnagel, 2011).

41 Identifierade risker- ett axplock Ingen struktur på överrapporteringar Sättet att rapportera i skiftbytena varierar Information uppfattas felaktigt eller inte alls Rutinmoment sker olika varje gång, viktiga moment tappas bort Ingen tydlig gemensam plan Inga möjligheter att ställa frågor och få klargöranden Procedurer Ingen/bristfällig förberedelse teamet har ej samma bild av läget svårt att förbereda

42 Standardiserad kommunikation Checklistor Briefings Time-out vid procedurer Nya arbetsätt

43 Nivå enligt Kirkpatrick Exempel på mätetal Exempel på resultat på ALB Return on investment (ROI) Minskad personalomsättning Färre strykningar Färre förseningar Mindre slöseri Veckomöten kan strykas Färre sökningar Kortare vårdtider Effektiva ronder som sker vid utsatt tid Resultat Minskad mortalitet och morbiditet Färre vårdskador Medarbetarenkäter Uppföljningsstudie barnkirurgi Avvikelser fångas och hanteras dagligen Säkerhetskulturmätning Beteende Bättre följsamhet till vårdprogram och rutiner Bättre riskmedvetenhet Cross checking Osäkert handlande tolereras ej Observationer Följsamhetsmätningar Uppdaterade läkemedelslistor Inlärning Minns koncept och CRM färdigheter Kan använda CRM färdigheter på arbetsplatsen Ökad kunskap och handlingsberedskap Observationer Enkäter Intervjuer Reaktion Utbildningen uppfattas som användbar och givande Genomgående positiva kursutvärderingar Inspel på utbildningsdagar

44

45

46 Baseline Follow-up Response rate Number of surveys 69,2% 52,8%

47

48 Organisationen är mogen för CRM Ledningens stöd CRM är en del av organisationens patientsäkerhetsstrategi CRM införandet grundar sig på vetenskap och erfarenhet Best practice kring rutin och risk moment - Standardiserade operativa procedurer (SOP) Läkare involverade CRM stöds av simulering och andra typer av scenarioträning CRM träning återkommande

49 50 Föreläsningens namn

50

51 Problemet med kultur... är att begreppet är lika luftig som ett moln 52

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Patientsäkerhetsberättelse 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Övergripande mål och strategier...3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...5 Struktur

Läs mer

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Ledande frågor 13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Författare: Karin Fernler, Anna Krohwinkel Karlsson och Per Gunnar Holmgren &1 Vi kan styra

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans TÄNK OM i 4 STEG Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans En handbok i 4 Steg för Erfarenhetsbaserad Verksamhetsutveckling inledning innehållsförteckning TÄNK OM VI KUNDE TA TILLVARA PATIENTERNAS

Läs mer

Att leda förbättringsarbete

Att leda förbättringsarbete Att leda förbättringsarbete Rollen som samordnare Börja med följande frågor: vilka är de största utmaningarna i arbetet med att leda jämställdhetsintegrering? Vilka är de bästa strategierna? Uppdraget

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5 RAPPORT 2013:5 Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum Ett arbetssätt baserat på kunskap, kundernas behov och syftet med verksamheten Författare: Åsa Swan, Madeleine Blusi Hemtjänst

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Att leda en evidensbaserad praktik

Att leda en evidensbaserad praktik Att leda en evidensbaserad praktik en guide för chefer i socialtjänsten Att leda en evidensbaserad praktik en guide för chefer i socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Teamarbete & Förbättringskunskap

Teamarbete & Förbättringskunskap Teamarbete & Förbättringskunskap två kärnkompetenser för god och säker vård SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet Redaktör och

Läs mer

Kommunicera Mera utbildning i effektiv kommunikation och samarbete för bättre patientsäkerhet

Kommunicera Mera utbildning i effektiv kommunikation och samarbete för bättre patientsäkerhet Jukka Nopsanen Slutrapport Kommunicera Mera utbildning i effektiv kommunikation och samarbete för bättre patientsäkerhet Ett vårdutvecklingsprojekt hos Cancerfonden 2008 2009 Lena Sharp, leg sjuksköterska/dr

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Primärvårdens nationella kvalitetsdag 2012-11-27. PATIENTSÄKERHET MED HJÄLP AV MAPSAF. Mikael Christiansson Specialist i allmänmedicin

Primärvårdens nationella kvalitetsdag 2012-11-27. PATIENTSÄKERHET MED HJÄLP AV MAPSAF. Mikael Christiansson Specialist i allmänmedicin Primärvårdens nationella kvalitetsdag 2012-11-27 PATIENTSÄKERHET MED HJÄLP AV MAPSAF. Mikael Christiansson Specialist i allmänmedicin Patientsäkerhetslagen 2010:659 Vårdgivarens skyldighet att bedriva

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Lean i vården. En översikt över dagsläget i Sverige. Jon Rognes Anna Svarts. Ledningssystem och styrning av vård & 17

Lean i vården. En översikt över dagsläget i Sverige. Jon Rognes Anna Svarts. Ledningssystem och styrning av vård & 17 Lean i vården En översikt över dagsläget i Sverige Jon Rognes Anna Svarts Ledningssystem och styrning av vård & 17 Sammanfattning Lean i vården är idag mycket heterogent och mognadsgraden är relativt låg.

Läs mer

Kognitiva och sociala färdigheter nödvändiga för säkert teamarbete

Kognitiva och sociala färdigheter nödvändiga för säkert teamarbete klinik & vetenskap serie patientsäkerhet Citera som: Läkartidningen. 2015;112:DFEC Kognitiva och sociala färdigheter nödvändiga för säkert teamarbete KARIN PUKK HÄRENSTAM, med dr, ST-läkare, Astrid Lindgrens

Läs mer

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Vi släcker bränder men hinner inte sätta upp brandvarnare! 1 1 SAMMANFATTNING Helhetssyn kan överbrygga organisatoriska brister Analysen av

Läs mer

Läkarsekreterares arbetsvillkor

Läkarsekreterares arbetsvillkor Revisionsrapport* Läkarsekreterares arbetsvillkor Landstinget Halland 5 november 2007 Bo Thörn *connectedthinking Sammanfattning Revisorerna i Landstinget Halland har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

Den är klurig eftersom vi jobbar med människor

Den är klurig eftersom vi jobbar med människor LIU-IDA/KOGVET-A--13/004--SE Linköpings universitet Kognitionsvetenskap Linköping university Den är klurig eftersom vi jobbar med människor En kvalitativ intervjustudie om ledarskap i produktionen Masteruppsats

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Bättre vård mindre tvång Del 2

Bättre vård mindre tvång Del 2 Bättre vård mindre tvång Del 2 EPSILON, ZETA, THETA Bättre vård mindre tvång Del 2 1 Innehåll Inledning... 4 Genombrottsprogram Epsilon Inledning... 6 Bakgrund... 7 Resultat... 10 Slutsatser... 14 Reflektioner

Läs mer