Patientsäkerhetskulturen inom Landstinget i Kalmar län februari 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientsäkerhetskulturen inom Landstinget i Kalmar län februari 2013"

Transkript

1 Patientsäkerhetskulturen inom Landstinget i Kalmar län februari 2013 Sammanfattande rapport

2 Sammanfattning Institutet för kvalitetsindikatorer ( Indikator ) har på uppdrag av ledningen i Landstinget i Kalmar län och i samarbete med central och lokala kontaktpersoner genomfört en mätning av patientsäkerhetskulturen i landstinget. Undersökningen har genomförts med den svenska versionen av Hospital Survey on Patient Safety Culture (H-SOPS). Enkäten är ursprungligen utvecklad av den amerikanska organisationen Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) 1. Den är anpassad till svenska förhållanden av medarbetare vid Medical Management Centrum vid Karolinska Institutet, Socialstyrelsen och ett flertal landsting. 2 Enkäten har genom en grupp tillsatt av SKL genomgått en mindre språklig revidering under Denna rapport ger en sammanfattande bild av undersökningens resultat på övergripande landstings- och förvaltningsnivå. Resultat på klinik- och enhetsnivå finns tillgängliga i Indikators webbaserade rapporteringsverktyg på Här finns också möjlighet att genomföra fördjupade analyser av det egna resultatet och jämföra sig med liknande verksamheter inom landstinget och i andra delar av landet. Inloggningsuppgifter till rapporteringsverktyget tillhandahålls av landstingets kontaktperson Lena Hagman. Resultaten på varje enskild fråga såväl som i, de av flera frågor sammansatta, dimensionerna redovisas i andelen medarbetare som helt eller delvis svarat positivt på det påstående de ställts inför. Resultatet kan variera från 0 till 100, ju högre värde desto bättre. Resultat under 50 är att betrakta som prioriterade medan resultat över 70 skall ses som tillfredställande. Den korrigerade svarsfrekvensen för undersökningen som helhet var drygt 83,5 procent, en minskning med 5 procent jämfört med mätningen Trots detta är svarsfrekvensen att betrakta som mycket bra. Andelen svar för samtliga personalgrupper är tillfredställande. Landstinget i Kalmars resultat är generellt högre än den nationella databasen. Databasen består av data från 20 landsting och regioner och utgör referensvärde för undersökningen och presenterades som en översiktlig rapport av SKL våren Totalt har landstinget högre resultat på 11 av 15 dimensioner. Tre dimensioner ligger under det genomsnittliga värdet i databasen. Dimensionen arbetsbelastning och personaltäthet ligger i paritet med de nationella resultaten. I relation till den mätning som genomfördes under 2011 är de markant lägre resultaten på dimensionerna Återföring och kommunikation kring avvikelser och Öppenhet i kommunikation anmärkningsvärda. Det är troligt att båda dessa helt eller delvis kan hänvisas till att medarbetarnas förtroende för rådande system för avikelsehanteringssystemet är avtagande. Tre dimensioner har säkerställda högre resultat än vid tidigare mätning. Framförallt har resultatet på dimensionen Information och stöd till patient vid negativ händelse ökat kraftigt. Detta bör ses som ett kvitto på att patientsäkerhetslagens intentioner om att ha en öppnare dialog med patientern kring fel och brister i vården landat väl i verksamheten Sida 2 av 22

3 Resultat för landstinget jämfört med databasen Databas Lt Kalmar Skillnad per dimension 2013 år mätning jämfört med 2011 års mätning Sida 3 av 22

4 Det finns stora skillnader mellan hur olika personalgrupper inom landstinget upplever säkerhetsarbetet. Personal som har direkt patientkontakt är generellt mer kritiska till patientsäkerheten. Cheferna i landstinget har en genomgående mer positiv bild av säkerheten. Uppfattningen av säkerhetskulturen i landstinget tycks även bli allt mer positiv ju äldre man blir. Det är i undersökningen omöjligt att avgöra orsak och verkan men, det är troligt att bland de yngre medarbetarna som förändringsbenägenheten är som störst. Skillnaderna mellan män och kvinnor är att betrakta som försumbara. Resultat för chefer, läkare och sjuksköterskor samt för hela landstinget Benägenhet att rapportera händelser Information och stöd till personal vid 90 Sammantagen säkerhetsmedvetenhet negativ händelse 80 Information och stöd till patient vid negativ händelse Överlämningar och överföringar av patienter och information Samarbete mellan vårdenheterna Självskattad patiensäkerhetsnivå Min närmaste chefs agerande kring patientsäkerhet Lärandeorganisation Högsta ledningens stöd till patientsäkerhetsarbete Samarbete inom vårdenheten Arbetsbelastning och personaltäthet En icke straff- och skuldbeläggande kultur Öppenhet i kommunikationen Återföring och kommunikation kring avvikelser Sjuksköterskor (n=1382) Läkare (n=459) Chefer (n=251) Hela landstinget (N= 4210) Sida 4 av 22

5 I förhållande till de riktlinjer som SKL ställt upp för att tolka resultatet har landstinget en dimension som når över 70, vilket är gränsvärdet för tillfredställande. En dimension har ett utfall under 50 vilket är att betrakta som prioriterade dimensioner i det fortsatta arbetet. Dimension Resultat Benägenhet att rapportera händelser 49 Sammantagen säkerhetsmedvetenhet 65 Självskattad patientsäkerhetsnivå 60 Min närmaste chefs agerande kring patientsäkerhet 66 Lärandeorganisation 61 Samarbete inom vårdenheten 77 Öppenhet i kommunikationen 63 Återföring och kommunikation kring avvikelser 60 En icke straff- och skuldbeläggande kultur 62 Arbetsbelastning och personaltäthet 50 Högsta ledningens stöd till patientsäkerhetsarbete 52 Samarbete mellan vårdenheterna 53 Överlämningar och överföringar av patienter och information 52 Information och stöd till patient vid negativ händelse 69 Information och stöd till personal vid negativ händelse 63 Resultatet av dimensionen benägenhet att rapportera händelser visar att medarbetare inte rapporterar alla avvikelser och risker, något som också avspeglar sig i det faktum att bara drygt hälften av medarbetarna rapporterat någon avvikelse under det senaste året. En tredjedel av medarbetarna uppger att de rapporterat minst en risk under samma period. Det finns stora skillnader i resultat mellan olika förvaltningar och sjukhus. Dessa skillnader ökar ytterligare om man bryter ner resultaten på klinik- och avdelningsnivå. Eftersom kultur- och säkerhetsarbete utvecklas på lokal nivå är det av största vikt att analysen av arbetet sker på så låg nivå som möjligt samt att landstingets chefer fortsätter att arbeta med säkerhetsfrågorna utifrån materialet. För handledning kring fortsatt arbete med resultatet hänvisas till den tipsguide som SKL tagit fram och som finns för nedladdning på Den hittas enklast genom att söka på tipsguide säkerhetskultur på SKL:s hemsida. Indikator har även, efter önskemål, sammanställt chefsrapporter som skickats ut till samtliga chefer i landstinget där mer än sju medarbetare besvarat enkäten. Chefsrapporten fokuserar på de delar i enkäten som är direkt knutna till närmsta chefens agerande och påverkan på patientsäkerhetskulturen. Sida 5 av 22

6 Teknisk rapport Under januari och februari 2013 har Indikator på uppdrag av landstingledningen i Landstinget i Kalmar län och i samarbete med central och lokala kontaktpersoner genomfört en mätning av säkerhetskulturen bland landstinget medarbetare. Johan Frisack har varit ansvarig för genomförandet av undersökningen, databearbetning och rapportsammanställning. Joel Salomonsson har fungerat som undersökningsledare. Undersökningen har riktat sig till samtliga medarbetare i landstinget som uppfyller de kriterier som finns i handboken för mätning av säkerhetskultur. En reviderad version av handboken utkom i början av Undersökningen genomfördes som en e-postundersökning förutom till ett fåtal medarbetare som fick möjlighet att besvara en postal version av enkäten. Efter två påminnelser via e-post skickades en extra påminnelse till respondentens hemadress. Den korrigerade svarsfrekvensen för undersökningen var 84,5%. Jämfört med 2011 års undersökning har svarsfrekvensen minskat med 2,5% trots detta är den slutliga svarsfrekvensen att betrakta som utmärkt. Knappt 300 av de inkomna svaren har sorterats som bortfall då de inte uppfyller kraven i handboken som säger att minst hälften av frågorna skall besvaras. Bortfallet består i första hand av administrativ personal som upplever delar av enkäten som svår att besvara. Någon viktning av svaren mellan olika personalkategorier, åldersstrata eller kön har inte genomförts. Svarsfrekvenser Förvaltning Utskickade Returnerade Bortfall från urval Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Korrigerad svarsfrekvens % Primärvårdsförvaltningen % Psykiatriförvaltningen % Tandvårdsförvaltningen % Chefer Förvaltningsområde % TOTALT % I rapportgeneratorn på finns svarsfrekvenser för samtliga verksamheter i landstinget. Bortfall Landstinget försåg Indikator med metadata på individnivå i form av anställningskategori. Indikator har genomfört en bortfallsanalys av materialet. Skillnaderna mellan yrkeskategorierna är mindre vanligtvis vid denna typ av mätningar. Mest noterbart är läkargruppen som har en svarsfrekvens på 77 % vilket är mycket bra. Högst svarsfrekvens hade personer i chefsbefattning, 93 %. Sida 6 av 22

7 Trots att det finns vissa grupper som är något underrepresenterade i materialet gör den höga svarsfrekvensen att undersökningen ger en god bild av säkerhetskulturen inom landstinget. Personalgrupp Utskickade Returnerade Bortfall från urval Korrigerad svarsfrekvens Administration % Biomed. Analytiker % Chefer % Läkare % Paramedicinsk Personal % Sjuksköterskor % Undersköterskor/Skötare % Övriga % Alla % Det partiella (interna) bortfallet är relativt litet då riktlinjerna i den nya handboken för mätningar av säkerhetskulturen förordar att enkäter där mer än hälften av frågorna inte är besvarade skall behandlas som bortfall. Jämfört med 2011 års undersökning är därför bortfallet i form av exkluderade enkäter större, medan det partiella bortfallet i redovisade enkäter är lägre. Sida 7 av 22

8 Analysmodell Resultaten i undersökningen redovisas enligt de normer som satts upp av AHRQ. Beräkningsgrunderna och sammansättningen av dimensionerna är utarbetade av AHRQ och finns publicerade i ett flertal artiklar 4 5. Under 2008 genomfördes två studier i Sverige för att säkerställa att de framtagna dimensionerna uppvisade samma samband och styrka i den svenska versionen av enkäten. Dessutom lades sammanlagt sex frågor till i den svenska enkäten. Dessa frågor utgör tillsammans de två dimensionerna Information och stöd till patienter vid negativ händelse och information och stöd till personal vid negativ händelse. Under hösten 2012 genomgick enkäten en mindre språklig översikt. Totalt finns det 17 dimensioner i formuläret. Av dessa består 14 dimensioner av 3-4 frågor som behandlar olika aspekter av patientsäkerhetskultur. Utöver dessa finns en dimension som består av en enskild fråga som ger en övergripande bedömning av patientsäkerheten samt två dimensioner beskriver hur frekvent personalen uppger att de rapporterat avvikelser och risker. Så här tolkas dimensionerna Resultat under 50 eller som är fem enheter eller mer under genomsnittet för landstinget bör vara prioriterade i förbättringsarbetet. Dimensioner som överstiger 70 eller är mer är tio enheter över genomsnittet för landstinget är att se som styrkor. Notera således att en verksamhet som har ett högt resultat på en dimension sett till skala trots det kan behöva arbeta med frågor där resultatet överstiger 50. På varje fråga har medarbetarna möjlighet att på en femgradig skala instämma eller inte instämma i frågans påstående. Resultatet på frågan utgörs av de respondenter som helt eller delvis instämmer i påståendet. Resultatet av varje dimension utgör av en sammanvägning av resultatet från de frågor som ingår. För en utförligare beskrivning av dimensionerna hänvisas till handboken; Att mäta säkerhetskultur och tipsguiden Från mätning till åtgärder. Båda finns tillgängliga på SKLs webbsida, Databas I rapporten jämförs landstingets resultat med resultaten från den nationella databasen från landstingets mätningar av säkerhetskultur Referensdata finns publicerad i skriften Sammanfattning av landstingens mätningar av säkerhetskultur som publicerades av SKL våren Publicerad data består av data från 20 av 21 landsting som är insamlad under 2010 och Totalt ingår svar från drygt medarbetare inom svensk hälso- och sjukvård. Statistiska skillnader I alla former av insamlat material finns det alltid ett visst mått av osäkerhet i data som presenteras. Samtliga resultat i rapportgeneratorn på redovisas därför med ett 95 procent konfidensintervall. I rapporten har skillnader där resultaten, inklusive konfidensintervall, mellan olika verksamheter inte överlappar varandra markerats som Statistiska skillnader När landstingets resultat redovisas tillsammans med 2011 års resultat och referensdata i databasen är signifikanta skillnader jämfört med databasen markerade i rött (lägre) eller grönt (högre). När resultaten redovisas per förvaltning/sjukhus och personalgrupp är signifikanta skillnader jämfört med det totala resultatet för den genomförda mätningen i landstinget 2013 markerade med rött(lägre) eller grönt (högre) 4 Burr M, Sorra J, Nieva VF, et al. Analysis of the Veterans Administration (VA) National Center for Patient Safety (NCPS) FY 2000 Patient Safety Questionnaire. Technical report. Westat: Rockville, MD; Nieva VF, Sorra J. Safety culture assessment: A tool for improving patient safety in health care organizations. Qual Saf Healthcare 2003;12(Suppl 2): Sida 8 av 22

9 statistiskt säkerställda. Även om intervall legat helt intill varandra, exempelvis och har detta markerats som en säkerställd skillnad. Då landstingets resultat jämförs med databasen markeras resultat som med säkerhet är bättre än databasens genomsnitt med grön markering. Resultat som med säkerhet är lägre än genomsnittet i databasen markeras med rött. Resultat från olika verksamheter eller personalgrupper inom landstinget markeras resultat som med säkerhet är över genomsnittet för Landstinget i Kalmar län med grönt och resultat under genomsnittet med rött. Rapportens uppbyggnad Rapporten är uppbyggd i sju underrubriker som behandlar olika delar av resultatet från undersökningen. För att på ett enklare sätt greppa de 17 dimensionerna är dessa indelade i sex grupper som identifierats genom sambandsanalys och finns redovisade i tipsguiden; Säkerhetskultur i egen verksamhet, Ledning och organisation, Stöd vid negativ händelse och Samarbete med andra, Sammantagen säkerhetsmedvetenhet och Antal rapporterade händelser och risker. Slutligen görs en översyn av de öppna svaren samt en sammanställning av ett par undersökningsspecifika reflektioner. I rapportgeneratorn finns möjlighet att genomföra omfattande jämförelser och analyser av materialet både inom landstinget och med andra organisationer och verksamheter. Ytterligare kompletterande data finns i den data- och figursamling som bifogas rapporten i Excel och Power Point. Inloggningsuppgifter till rapportgeneratorn tillhandahålls av centrala och lokala kontaktpersoner. Sida 9 av 22

10 Dimensionsområden Säkerhetskultur i egen verksamhet Dimensionsområdet säkerhetskultur i egen verksamhet berör den egna enhetens kultur i form av samarbete och återföringar utav avvikelser. Totalt består området av fyra dimensioner. Dimension Landstinget Kalmar 2011 Databas Benägenhet att rapportera händelser Återföring och kommunikation kring avvikelser Lärandeorganisation En icke straff- och skuldbeläggande kultur Landstinget har högre resultat än databasgenomsnittet i två av de fyra dimensionerna. Dimensionen återföring och kommunikation kring avvikelser har minskat med 13 enheter sedan mätningen Minskningen är signifikant inom samtliga förvaltningar. En av de tre frågor som utgör dimensionen återföring och kommunikation kring avvikelser fångar om medarbetarna upplever att rapporterade avvikelser återkopplas till verksamheten, endast hälften av medarbetarna i länet anser att detta genomförs helt eller delvis. Minskningen i dimensionen kan tolkas som ett misstroende mot landstingets avvikelsehanteringssystem som helhet och bör tas på allvar i landstingets fortsatta övergripande säkerhetsstrategi, Förvaltning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (n=2836) därav Länssjukhuset i Kalmar (n=1476) Benägenhet att rapportera händelser Återföring och kommunikation kring avvikelser Lärandeorganisation En icke straff- och skuldbeläggande kultur därav Oskarshamns sjukhus (n=290) därav Västerviks sjukhus (n=886) Primärvårdsförvaltningen (n=621) Psykiatriförvaltningen (n=424) Tandvårdsförvaltningen (n=277) Som framgår av tabellen ovan skiljer sig resultatet åt mellan olika förvaltningar i landstinget. Skillnaderna ökar ytterligare om resultaten bryts ner på klinik eller enhetsnivå. Fördelat på de större yrkesgrupperna framstår, sjuksköterskor och den paramedicinska personalen som mest kritiska till säkerhetskulturen i den egna verksamheten, medan chefer och biomedicinsk personal generellt är mycket positiva till säkerhetsarbetet i den egna verksamheten. Personer som inte arbetar med direkt patientkontakt har vanligtvis en mer positiv bild av säkerhetskulturen i verksamheten. Det samma gäller för personal som arbetat länge i vården. Skillnaderna mellan öppen- och slutenvård är relativt små. Sida 10 av 22

11 Personalgrupp Benägenhet att rapportera händelser Återföring och kommunikation kring avvikelser Lärandeorganisation Sjuksköterskor (n=1382) Undersköterskor/Skötare (n=853) Läkare (n=459) Paramedicinsk personal (n=383) Administrativ personal (n=370) Övrig personal (n=358) Chefer (n=251) Biomedicinska analytiker (n=105) En icke straff- och skuldbeläggande kultur Ledning och organisation Området ledning och organisation berör ledningen och organisationen i den lokala verksamheten Samtliga områden korrelerar men det går att se ett starkare samband mellan förtroendet för högsta ledningen och personalens upplevelse av arbetsbelastning. Samarbete och öppenhet är två dimensioner som speglar vilken förmåga organisationen har att hantera skiftningar i arbetsbelastning genom att dels säga ifrån när situationer hotar patientsäkerheten, dels hjälpa andra delar av verksamheten då arbetsbelastningen skiftar mellan exempelvis olika avdelningar. Dimension Landstinget Kalmar 2011 Databas Min närmaste chefs agerande kring patientsäkerhet Högsta ledningens stöd till patientsäkerhetsarbete Öppenhet i kommunikationen Samarbete inom vårdenheten Arbetsbelastning och personaltäthet Landstinget har bibehållit sina, i relation till databasen, höga resultat vad gäller chefer och ledningens engagemang i patientsäkerhetsarbetet. Sett över tid får även de närmsta cheferna ett högre resultat vid denna mätning än Resultaten på denna dimension varierar dock mycket kraftig mellan de knappt 190 chefer som utvärderats. Högsta uppmätta värde var 98 och lägsta 20. Dimensionen samarbete inom vårdenheten har minskat sedan mätningen 2011 och resultatet är nu lägre än genomsnittet i databasen. Minskningen är signifikant inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen och psykiatriförvaltningen. Öppenhet i kommunikation har minskat med totalt 12 enheter sedan mätningen De största minskningarna har skett inom psykiatri och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Frågeområdet omfattar bland annat frågor som om medarbetarna vågar ifrågasätta beslut som tas av chefer eller mer erfarna kollegor utifall att de riskerar patientens säkerhet. Sida 11 av 22

12 Personal med direkt patientkontakt har ett lägre resultat än de som inte träffar patienter. Personal inom slutenvården har lägre resultat än övriga på samtliga dimensioner. Förvaltning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (n=2836) därav Länssjukhuset i Kalmar (n=1476) därav Oskarshamns sjukhus (n=290) därav Västerviks sjukhus (n=886) Primärvårdsförvaltningen (n=621) Psykiatriförvaltningen (n=424) Tandvårdsförvaltningen (n=277) Min närmaste chefs agerande Högsta ledningens stöd Öppenhet i kommunikationen Samarbete inom vårdenheten Arbetsbelastning och personaltäthet Psykiatriförvaltningen utmärker sig med signifikant lägre resultat än övriga verksamheter. Tandvården och primärvårdsförvaltningens resultat är generellt högre än övriga förvaltningar Personalgrupp Min närmaste chefs agerande Högsta ledningens stöd Öppenhet i kommunikationen Samarbete inom vårdenheten Arbetsbelastning och personaltäthet Sjuksköterskor (n=1382) Undersköterskor/Skötare (n=853) Läkare (n=459) Paramedicinsk personal (n=383) Administrativ personal (n=370) Övrig personal (n=358) Chefer (n=251) Biomedicinska analytiker (n=105) De personalgrupper som i stor utsträckning arbetar i direktkontakt med patienterna ger en mindre positiv bild av säkerhetskulturen än övriga personalgrupper. Noterbart är läkargruppens låga resultat på frågeområden som berör samarbete och arbetsbelastning samt chefsgruppens oerhört mycket högre resultat på samtliga dimensioner. Sida 12 av 22

13 Stöd vid negativ händelse De två dimensioner som ingår i området stöd vid negativ händelse är nationellt unika för Sverige jämfört med andra versioner av enkäten. Sedan 2011 finns stöd och information till patienter som utsätts för vårdskada reglerat i patientsäkerhetslagen. De flesta vårdgivare har även rutiner för stöd och uppföljning till medarbetare som varit inblandade vid skadetillfället. Frågorna har något av uppföljningskaraktär och mäter egentligen inte enbart den faktiska kulturen utan även verksamhetens följsamhet till lagar och rutiner. Dimensionerna korrelerar i begränsad omfattning med övriga områden i enkäten. Dimension Landstinget Kalmar 2011 Databas Information och stöd till patient vid negativ händelse Information och stöd till personal vid negativ händelse Dimensionen Stöd till patient vid negativ händelse har ökat mest av samtliga dimensioner i undersökningen, vilket med största sannolikhet är en följd av det lagkrav som finns sedan införandet av den nya patientsäkerhetslagstiftningen.. Ökningen är signifikant för samtliga förvaltningar i landstinget. Det finns anledning att följa upp resultaten på kliniknivå då det, inte minst på sjukhusen fortfarande finns verksamheter som har låga resultat på dessa dimensioner. Förvaltning Information och stöd till patient vid negativ händelse Information och stöd till personal vid negativ händelse Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (n=2836) därav Länssjukhuset i Kalmar (n=1476) därav Oskarshamns sjukhus (n=290) därav Västerviks sjukhus (n=886) Primärvårdsförvaltningen (n=621) Psykiatriförvaltningen (n=424) Tandvårdsförvaltningen (n=277) Skillnaden mellan olika yrkeskategorier bör studeras närmare när det gäller dessa dimensioner. Att patientnära personalgrupper som sjuksköterskor och läkare har så olika uppfattning om patientinformation vid vårdskada är intressant. I den bifogade tabellbilagan finns resultaten uppdelade per personalgrupp och förvaltning för ytterligare analys. Skillnaden mellan chefer och medarbetares uppfattning om vad för stöd som erbjuds anställda vid vårdskada kan också vara en källa till fortsatt diskussion. Sida 13 av 22

14 Personalgrupp Information och stöd till patient vid negativ händelse Sjuksköterskor (n=1382) Undersköterskor/Skötare (n=853) Läkare (n=459) Paramedicinsk personal (n=383) Administrativ personal (n=370) Övrig personal (n=358) Chefer (n=251) Biomedicinska analytiker (n=105) Information och stöd till personal vid negativ händelse Samarbete med andra Ett effektivt samarbete med övriga delar av sjukhusorganisationen minskar riskerna för fel och patientskador. Valideringen av enkäten visar att primärvård och somatisk vård tolkar frågorna om samarbete på olika sätt. Verksamheter på sjukhus ser vanligtvis i första hand till andra delar av sjukhuset, medan primärvården utgår från samarbetet med exempelvis sjukhus och kommun. Detta bör beaktas när man gör jämförelser mellan olika delar av landstinget. Dimension Landstinget Kalmar 2011 Databas Samarbete mellan vårdenheterna Överlämningar och överföringar av patienter och information Landstingets resultat är med säkerhet högre än det genomsnittliga resultatet i databasen. Resultatet är också en förbättring från 2011 års mätning. Förvaltning Samarbete mellan vårdenheterna Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (n=2836) därav Länssjukhuset i Kalmar (n=1476) därav Oskarshamns sjukhus (n=290) därav Västerviks sjukhus (n=886) Primärvårdsförvaltningen (n=621) Psykiatriförvaltningen (n=424) Tandvårdsförvaltningen (n=277) Överlämningar och överföringar av patienter och information Ju äldre respondenten är och ju längre man har arbetet inom vården desto mer positiv blir man till hur samarbetet med andra verksamheter fungerar. Skillnaderna mellan de som arbetar patientnära eller inte är relativt små. Sida 14 av 22

15 Personalgrupp Samarbete mellan vårdenheterna Överlämningar och överföringar av patienter och information Sjuksköterskor (n=1382) Undersköterskor/Skötare (n=853) Läkare (n=459) Paramedicinsk personal (n=383) Administrativ personal (n=370) Övrig personal (n=358) Chefer (n=251) Biomedicinska analytiker (n=105) Sammantagen säkerhetsmedvetenhet Dimensionen sammantagen säkerhetsmedvetenhet och den enskilda frågan självskattad patientsäkerhetsmedvetenhet fungerar som outputvariabler i enkäten. Det betyder att resultaten på dessa dimensioner kan ses som en sammanfattning av verksamhetens inställning till säker vård. Frågorna som ingår i dimensionerna är svåra att använda för att bedriva förbättringsarbete då de beskriver en subjektiv uppfattning om verksamhetens säkerhetskultur. Flera vårdorganisationer i USA har, upplevt att dessa dimensioner har fått ett lägre värde vid en andra mätning trots ett idogt arbete med att utbilda och tydliggöra säkerhetsfrågor i organisationen samt ökningar i andra dimensioner. Fenomenet skulle eventuellt kunna beskrivas som en effekt av förbättrad säkerhetsmotivation och kompetens i organisationen, vilket beskrivs av Marianne Törner med flera i skriften Att bygga säkerhet. Resonemanget går ut på att en ökad kunskap om säkerhet leder till en mer kritisk inställning till säkerheten i den egna verksamheten. Även om en sådan förklaringsmodell kan tyckas rimlig bör dock påpekas att Indikator inte hittat någon artikel som styrker denna tes, trots upprepade kontakter med den forskargrupp som utformat enkäten på AHRQ. Mot bakgrund av ovanstående är det naturligtvis omöjligt att göra bedömningen huruvida de lägre resultaten för landstinget som helhet är en effekt av en ökad medvetenhet hos Sida 15 av 22

16 medarbetarna. På enhet eller kliniker där man nått högre resultat än 2011 på flera andra dimensioner och aktivt arbetat med säkerhetsfrågor bör man ta upp frågan om förändrad inställning med medarbetarna när resultatet presenteras. En valideringsfråga som eventuellt kan användas som utgångspunkt på enhetsnivå är: Anser ni att vår patientsäkerhet blivit bättre eller sämre under de senaste två åren? Dimension Landstinget Kalmar 2011 Databas Sammantagen säkerhetsmedvetenhet Självskattad patiensäkerhetsnivå Trots ett lägre resultat än vid mätningen 2011 ligger landstingets resultat fortfarande över referensvärdet i databasen. Eftersom dimensionen självskattad säkerhetsnivå endast består av en fråga blir osäkerheten för detta resultat större. Avvikelsen från landstingssnittet kan därför vara större utan att vara statistiskt säkerställt. Förvaltning Sammantagen säkerhetsmedvetenhet Självskattad patientsäkerhetsnivå Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (n=2836) därav Länssjukhuset i Kalmar (n=1476) därav Oskarshamns sjukhus (n=290) därav Västerviks sjukhus (n=886) Primärvårdsförvaltningen (n=621) Psykiatriförvaltningen (n=424) Tandvårdsförvaltningen (n=277) Fördelar man resultatet på personalgrupper utmärker sig sjuksköterskorna som den personalgrupp som gör den lägsta generella skattningen av säkerhetskulturen. Personal med direkt patientkontakt har ett totalt resultat på dimensionen sammantagen säkerhetsmedvetenhet 63 vilket är tio enheter lägre än de medarbetare som i det dagliga arbetet inte möter patienter. Personalgrupp Sammantagen säkerhetsmedvetenhet Självskattad patientsäkerhetsnivå Sjuksköterskor (n=1382) Undersköterskor/Skötare (n=853) Läkare (n=459) Paramedicinsk personal (n=383) Adminsitrativ personal (n=370) Övrig personal (n=358) Chefer (n=251) Biomedicinska analytiker (n=105) Sida 16 av 22

17 Antal rapporterade händelser och risker Antalet rapporterade händelser och risker är dimensioner av deskriptiv karaktär. Respondenten har fått uppge hur många avvikelser respektive risker han eller hon har rapporterat under de senaste 12 månaderna. Dimensionerna har inget resultat då det inte går att sätta ett värde på hur många avvikelser som är att betrakta som bra eller dåligt. Det finns dock mycket forskning som pekar mot att en person och en verksamhet med god säkerhetskultur tenderar att använda avvikelsehanteringssystem i större utsträckning. I graferna har resultaten från svarsalternativen 6-10 avvikelser/risker, avvikelser eller risker och fler än 21 avvikelser/risker lagts samman till en grupp på grund av få svar. G1 G2 Fråga Hur många avvikelser (vårdskador eller händelser som hade kunnat medföra vårdskada) har du skriftligen rapporterat de senaste 12 månaderna? Hur många risker (möjlighet att vårdskador skall inträffa) har du skriftligen rapporterat under de senaste 12 månaderna? Många vårdgivare uppmuntrar idag att medarbetarna aktivt rapporterar avvikelser i befintliga system. En hög andel medarbetare som inte rapporterat någon avvikelse under det senaste året kan därför tolkas antingen som att verksamhetens avvikelsearbete inte nått ut till alla medarbetare, alternativt att få avvikelser inträffar. Drygt hälften av respondenterna uppgav att de rapporterat minst en avvikelse under det gångna året. Samtliga verksamheter, har en relativt liten spridning vad gäller antalet medarbetare som inte skrivit någon avvikelse. Jämfört med tidigare mätning är antalet medarbetare som inte skrivit en avvikelse relativt konstant. Antal rapporterade avvikelser de senaste 12 månaderna per förvaltning och sjukhus Vid jämförelse av personalgrupper är det en större andel undersköterskor/skötare och paramedicinsk personal som inte rapporterat någon avvikelse. Då dessa grupper till största del arbetar med patienter i sitt dagliga arbete måste skillnaden med exempelvis sköterskor och läkare ses som notabel. Den stora andelen biomedicinska analytiker som har rapporterat avvikelser bör Sida 17 av 22

18 ses i ljuset av det kvalitetsledningssystem som funnits inom laboratorieverksamheten under lång tid. Antal rapporterade avvikelser de senaste 12 månaderna per större personalgrupp Rapporterade risker Andelen personal som rapporterat risker under de senaste 12 månaderna är mer eller mindre det samma som mätningen Kring två tredjedelar av respondenterna har inte rapporterat någon risk under det senaste året viket kan tolkas som att riskrapporteringen inte fått fullt fäste i alla delar av verksamheten. Antal rapporterade risker de senaste 12 månaderna per förvaltning samt sjukhus Sida 18 av 22

- Patientsäkerhetslag - SFS 2010:659. - Överenskommelse mellan staten och SKL - nollvision

- Patientsäkerhetslag - SFS 2010:659. - Överenskommelse mellan staten och SKL - nollvision Patientsäkerhet nationellt - Patientsäkerhetslag - SFS 2010:659 - Överenskommelse mellan staten och SKL - nollvision - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 NATIONELL SATSNING FÖR

Läs mer

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har

Läs mer

Primärvårdens nationella kvalitetsdag 2012-11-27. PATIENTSÄKERHET MED HJÄLP AV MAPSAF. Mikael Christiansson Specialist i allmänmedicin

Primärvårdens nationella kvalitetsdag 2012-11-27. PATIENTSÄKERHET MED HJÄLP AV MAPSAF. Mikael Christiansson Specialist i allmänmedicin Primärvårdens nationella kvalitetsdag 2012-11-27 PATIENTSÄKERHET MED HJÄLP AV MAPSAF. Mikael Christiansson Specialist i allmänmedicin Patientsäkerhetslagen 2010:659 Vårdgivarens skyldighet att bedriva

Läs mer

Arbetsmiljö - Patientsäkerhet

Arbetsmiljö - Patientsäkerhet Arbetsmiljö - Patientsäkerhet Kerstin Norman, Arbetsmiljöstrateg, Ph D Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt patientsäkerhetsarbete Arbetsmiljölagen Medarbetarenkät Bra/god arbetsmiljö Patientsäkerhetslagen

Läs mer

Användarmanual för webbrapport Nationell patientenkät (Patientupplevd kvalitet)

Användarmanual för webbrapport Nationell patientenkät (Patientupplevd kvalitet) Användarmanual för webbrapport (Patientupplevd kvalitet) Institutet för kvalitetsindikatorer VÄLKOMMEN TILL INDIKATORS WEBBRAPPORT! 3 CENTRALA BEGREPP 4 Rapporterande frågor 4 Patientupplevd kvalitet 4

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Patientsäkerhetskultur vad är det?

Patientsäkerhetskultur vad är det? Patientsäkerhetskultur vad är det? Svenska akademins ordlista: Mänsklig verksamhet inom ett visst områden eller en viss tid ex vetenskap,litteratur,konst Systematisk odling av tex växter Slutsats Med mänskliga

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Jag har ju sagt hur det ska vara

Jag har ju sagt hur det ska vara Jag har ju sagt hur det ska vara - men kommunikation är så mycket mer än att ge information. Säkra information genom kommunikation 40 80 % av all medicinsk information glöms direkt (Kessels, 2003) Nästan

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

PPM Följsamheten till hygienrutiner och klädregler, våren2013, Landstinget Gävleborg

PPM Följsamheten till hygienrutiner och klädregler, våren2013, Landstinget Gävleborg Rapport Diarienr: Ej tillämpligt 1(11) Fastställandedatum: 2013-09-12 Upprättare: Ann-Kristin A Åstrand Fastställare: Staffan E Gullsby PPM Följsamheten till hygienrutiner och klädregler, våren2013, Landstinget

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Om medarbetarundersökningar hos Arbetsförmedlingen... 4 2.2. Arbetsförmedlingens index...

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landsting och regioner har behov av att hitta bra mått för uppföljning och jämförelser inom personalområdet. Jämförelser mellan

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Malmby (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Malmby (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst Malmby (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 01-0- Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Av SOSFS 011:9 framgår att verksamhet inom hälso- och sjukvård ska bedriva kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Inledning Hälso- och sjukvården har under ett antal år använt elektroniska journalsystem

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Genomförd under perioden 10 september 1 oktober 2013 2013-11-21 NMI 2013 en snabböversikt Nedan följer en kortfattad översikt över resultat från NMI

Läs mer

Undersökning BB Förlossning. Tidpunkt 2012-11

Undersökning BB Förlossning. Tidpunkt 2012-11 Sammanfattande rapport BB Stockholm Undersökning BB Förlossning Tidpunkt Ansvarig projektledare Karin Tidlund Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat med att

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie Rapportering av ECT-behandling till patientregistret en kvalitetsstudie Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2009 Varberg Frida Forsberg & Per Albinsson 2009-07-06 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Vingåker Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Sammanfattning. intervjustudie om verksamhetsstyrning i den svenska äldreomsorgen

Sammanfattning. intervjustudie om verksamhetsstyrning i den svenska äldreomsorgen Sammanfattning En väl fungerande omsorg om gamla människor står högt på den politiska dagordningen i Sverige. Äldreomsorg är en tung post i Sveriges samlade offentliga utgifter. År 2011 uppgick kommunernas

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Eskilstuna Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö. September-oktober 2006

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö. September-oktober 2006 Psoriasisförbundet Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö September-oktober 06 September-oktober 06 Bakgrund Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som drabbar hud och leder och ny forskning visar

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring Dick Magnusson Linköpings Universitet Enkät om Valdemarsviks kommun och saneringsprojektet Valdemarsviken Under våren 2013 genomfördes en enkätstudie kring medborgarnas uppfattning om saneringen av Valdemarsviken.

Läs mer

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten 1 Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du resultatet från medarbetarenkäten 2014 för hela Stockholms stad. Information Insikt Handling I stadens arbete

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Sammanfattning ISM-rapport 10

Sammanfattning ISM-rapport 10 1 Redaktör och ansvarig utgivare: Gunnar Ahlborg jr Författarna och Institutet för stressmedicin Omslag: IBIZ 2 Förord Detta är sammanfattningen av den femte ISM-rapporten från KART-studien sedan starten

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER

Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER Förord Rådande säkerhetskultur är avgörande för vilken säkerhet en verksamhet kan uppnå. Att mäta säkerhetskulturen är ett första steg

Läs mer

Tobaksavvänjning. inom tandvården i Östergötland uppföljning 2013. Tandvårdsgruppen Landstinget i Östergötland. www.lio.se

Tobaksavvänjning. inom tandvården i Östergötland uppföljning 2013. Tandvårdsgruppen Landstinget i Östergötland. www.lio.se Tobaksavvänjning inom tandvården i Östergötland uppföljning 2013 Tandvårdsgruppen Landstinget i Östergötland www.lio.se Sammanfattning Bakgrund Tandvården i Östergötland, såväl folktandvård som privattandvård,

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning Bilaga 1 Medarbetarundersökning Februari 2008 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Säte: Stockholm Org nr: 556029-6740 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte, metod och omfattning...

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012 2012-05-31... 1 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 4 2.1 Datainsamling... 4 2.2 Tillförlitlighet... 4 3 Resultat...

Läs mer

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Stockholm. September-oktober 2006

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Stockholm. September-oktober 2006 Psoriasisförbundet Enkätundersökning bland medlemmar i Stockholm September-oktober 2006 Bakgrund Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som drabbar hud och leder och ny forskning visar att psoriasis

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION FÖR TRYGGHETSMÄTNING (9 bilagor)

KRAVSPECIFIKATION FÖR TRYGGHETSMÄTNING (9 bilagor) BILAGA KRAVSPECIFIKATION Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Enheten för verksamhetsstyrning och analys Datum 2015-06-10 Saknr och diarienummer 999-A168.467/2015 KRAVSPECIFIKATION FÖR TRYGGHETSMÄTNING

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse Sammanfattning Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Det här är patientsäkerhetsberättelsen för

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Marknadsundersökningens Dag 2009 Karin Stenebo, Apoteket AB Barbro Eriksson, CMA Centrum för Marknadsanalys AB Bakgrund Utblicken

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län:

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län: Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2013-07-02 Dnr 8.5-28479/2013-1 1(6) Regionala tillsynsavdelningen Öst Astrid Hessling astrid.hessling@ivo.se Danderyds Sjukhus AB Chefläkaren 182 88 Stockholm Den 1 juni 2013 tog

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Effektmätning av gratistidningen

Effektmätning av gratistidningen Effektmätning av gratistidningen Nr 8, november 011 Kampanjnummer: 01150 Målgrupp: Konsument, villahushåll Utskicksperiod: måndag 7 november, v. 45, 011 Mätperiod: slutet v 45 början 48, 011 Mediaeffekter

Läs mer

Vård och omsorgs system med kundenkäter

Vård och omsorgs system med kundenkäter 2013-05-17 1 (13) Vård och omsorgs system med kundenkäter Kundernas synpunkter på beviljad insats är en betydelsefull komponent i arbetet med att utveckla kvaliteten i kundens insatser. Genom kundenkäterna

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser

SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser 2013-06-03 Jonas Vallgårda 2 (12) Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Metod och genomförande... 5 3 Bemanningssituationen

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan 2015:1 Jobbhälsobarometern 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan Delrapport 2015:1 Sveriges Företagshälsor 2015--10-05 Leder obehagskänslor

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Ledningssystem. för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Mål uppnått

Ledningssystem. för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Mål uppnått 1 Ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset Mål ej uppnått Mål Mål uppnått Egenkontroll Uppföljning Orsaksanalys Genomförande Planering Styrdokument

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer