59 Dnr Bun 2016/219 Ansökan till kompetensfonden. 1 Barn- och ungdomsnämnden bifaller förvaltningens förslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "59 Dnr Bun 2016/219 Ansökan till kompetensfonden. 1 Barn- och ungdomsnämnden bifaller förvaltningens förslag."

Transkript

1 UTDRAG Sid 1 (1) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och ungdomsnämnden Expedieras till Kommunstyrelsen Ekonomisk förening personalkooperativet Lasse-Maja förskola Rektorer och förskolechefer för kommunala verksamheter 59 Dnr Bun 2016/219 Ansökan till kompetensfonden Barn- och ungdomsnämndens beslut 1 Barn- och ungdomsnämnden bifaller förvaltningens förslag. Handlingar 1 Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse Steg 1 Ansökan från barn- och ungdomsförvaltningen kommunal huvudman 3 Steg 1 Ansökan från Lasse-Maja förskola 4 Steg 2 Ansökan från barn- och ungdomsnämnden till Kommunstyrelsen Ärendet i korthet Kommunfullmäktige har fattat beslut om att inrätta en kompetensfond. Kompetensfonden innebär att 5 miljoner kr delas ut årligen i fyra år, vilket totalt ger 20 miljoner kronor för kompetensutveckling. Pengarna ska gå till insatser avseende vidareutbildning och kompetenshöjning för medarbetare. Även anställda hos externa utförare omfattas av fonden. Detta ärende handlar om barn- och ungdomsförvaltningens ansökan till kompetensfonden avseende tilldelningen En gemensam ansökan har gjorts för de kommunala för- och grundskolorna. Fristående verksamheter har getts möjlighet att ansöka enskilt utifrån deras individuella behov. Barn- och ungdomsnämndens behandling Lämnade förslag Ordföranden yrkar bifall på förvaltningens förslag. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att nämnden bifaller förvaltningens förslag Justerandes sign Rätt utdraget intygas

2 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun 2016/219 Ansökan till kompetensfonden Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag 1 Barn- och ungdomsnämnden godkänner förvaltningens ansökan till kompetensfonden. Ärendet i korthet Kommunfullmäktige har fattat beslut om att inrätta en kompetensfond. Kompetensfonden innebär att 5 miljoner kr delas ut årligen i fyra år, vilket totalt ger 20 miljoner kronor för kompetensutveckling. Pengarna ska gå till insatser avseende vidareutbildning och kompetenshöjning för medarbetare. Även anställda hos externa utförare omfattas av fonden. Detta ärende handlar om barn- och ungdomsförvaltningens ansökan till kompetensfonden avseende tilldelningen En gemensam ansökan har gjorts för de kommunala för- och grundskolorna. Fristående verksamheter har getts möjlighet att ansöka enskilt utifrån deras individuella behov. Handlingar 1 Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse, Steg 1. Ansökan från barn- och ungdomsförvaltningen, kommunal huvudman 3 Steg 1. Ansökan från Lasse-Maja förskola 4 Steg 2. Ansökan från barn- och ungdomsnämnden till Kommunstyrelsen Bakgrund Kommunfullmäktige har fattat beslut om att inrätta en kompetensfond. Kompetensfonden syftar till att stärka och utveckla kompetensen hos medarbetarna för att öka måluppfyllnaden. Fonden ökar också kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Ansökan görs en gång per år. För 2017 ska ansökan behandlas i barn- och ungdomsnämnden under september månad. Beslut om tilldelning fattas sedan av kommunstyrelsen senast den 21 november Ansökan till kompetensfonden Tjänsteskrivelse Barn- och ungdomsförvaltningen Besöksadress: Vasaplatsen 11 Postadress: JÄRFÄLLA Sandra Backlund, Utredare/Projektledare Telefon växel: Telefon: (direkt) E-post: barn.ungdomsnamnden@jarfalla.se Webbplats: Fax: Organisationsnummer: Postgiro: Bankgiro:

3 (3) En gemensam ansökan har gjorts för Järfälla kommun i egenskap av huvudman. Fristående verksamheter har getts möjlighet att ansöka utifrån deras individuella behov. Till barn- och ungdomsnämnden delges en sammanställning av samtliga ansökningar för kännedom. Ansökan Ansökan ska motsvara förvaltningens kompetensbehov och ska vara relaterad till barn- och ungdomsnämndens mål och uppdrag. För de kommunala verksamheterna handlar ansökan till kompetensfonden om att öka andelen behörig personal i för- och grundskolor. För att motivera och uppmuntra personal att delta i behörighetsgivande studier, vill barn- och ungdomsförvaltningen möjliggöra för personal att behålla 10 % av sin lön utöver den lön som normalt sett ges i samband med tjänstledighet under studier. Barn- och ungdomsförvaltningen vill även möjliggöra för förstelärare att delta i forskningsprojekt eller andra kompetenshöjande insatser som kan anses bredda den vetenskapliga basen i Järfällas grundskolor, genom att på liknande sätt stödja deltagaren finansiellt under tiden för tjänstledigheten. En ansökning har inkommit från en fristående aktör. Det är personalkooperativet Lasse-Maja förskola som ansöker om medel från kompetensfonden för att utbilda fler handledare, så att förskolan kan ta emot fler förskollärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Detta ses som ett led i att kunna underlätta vid rekrytering av legitimierade förskollärare. Exempel på kompetensutveckling som enligt ramverket kan beviljas genom Kompetensfonden: Studiebesök Kurser/utbildningar Konferenser Nätverkssamverkan Reskostnader Utlandsbesök Lön för vikarier under tid som insats pågår Uppföljning av hur beviljade medel har använts och effekterna av insatsen kommer att följas upp av KS med hjälp från nämnderna. Uppföljningen kommer att redovisas i årsredovisningen. Barnkonsekvensanalys Kompetensutveckling ses som en förutsättning för kvalitativa verksamheter, vilket gynnar barn och elever generellt i kommunen.

4 (3) Minna Avrin Barn- och ungdomsdirektör Christina Dahlin Wibom Verksamhetschef för Utveckling och stöd Sandra Backlund Utredare Expedieras Kommunstyrelsen Ekonomisk förening personalkooperativet Lasse-Maja förskola Rektorer och förskolechefer för kommunala verksamheter

5 Steg 1 Ansökan från barn- och ungdomsförvaltningen till nämnden - avseende medel ur Järfälla kommun kompetensfond Ansökan gäller - flera alternativ är möjliga: Person: Enhet/grupp: Barn- och ungdomsförvaltningen, Järfälla kommun i egenskap av huvudman för kommunala för- och grundskolor Förvaltning/verksamhet: Redogör för identifierade kompetensutvecklingsåtgärderna, på vilket/vilka sätt planerar ni att genomföra åtgärderna och vilka som berörs? För att uppmuntra och motivera personal att satsa på behörighetsgivande studier, vill barn- och ungdomsförvaltningen möjliggöra för personal att behålla 10 procent av sin lön utöver den lön som normalt sett ges i samband med tjänstledighet under studier. Barn- och ungdomsförvaltningen vill även möjliggöra för förstelärare att delta i forskningsprojekt eller andra kompetenshöjande insatser som kan anses bredda den vetenskapliga basen i Järfällas grundskolor. Deltagande ska främjas genom att förstelärare som i samband med detta är tjänstlediga erhåller 10 procent av sin lön utöver den lön de normalt sett ges i samband tjänstledighet. Om en förstelärare istället går ner i undervisningstid inom ramen för sin ordinarie tjänst, erhåller skolan kompensation för vikariekostnader. De personalkategorier som berörs är följande: - Lärare i förskoleklass och grundskola som kan komplettera sin lärarelegitimation med fler behörigheter. - Obehöriga lärare i förskoleklass och grundskolan som genom vidareutbildning kan nå behörighet. - Barnskötare och annan outbildad personal i förskolan som kan vidareutbilda sig till förskollärare. - Barnskötare/Fritidsledare och annan outbildad personal i fritidshemmet som kan vidareutbilda sig till lärare med inriktning mot fritidshem. - Förstelärare som ska delta i forskningsprojekt eller kompetenshöjande insatser med forskningsanknytning. Kostnadsredogörelse: - Medianlönen för barnskötare/outbildad personal inom för- och grundskola är kr. Medianlönen för lärare är kr. Finansiering av 10 procent av lönen inklusive PO i 9 månader hamnar på cirka kr per outbildad personal och kr per lärare. Om 20 personal av respektive personalkategori ingår i satsningen blir summan cirka kr. - Medianlönen för förstelärare är kr. Finasiering av 10 procent av lönen inklusive PO i 9 månader hamnar på cirka per personal. Vikariekostnader om förstelärare går ner i undervisningstid med cirka 20 procent, beräknas uppgå till cirka kr per vikarie och läsår. Om två personal från vardera kategori ingår i satsningen blir summan cirka kr. Barn- och ungdomsförvaltningen ansöker därför om totalt kr ur kompetensfonden.

6 Redogör kortfattat för hur utvecklingsåtgärderna är sammankopplade med Gruppens/Enhetens/Förvaltningens/Verksamhetens mål och uppdrag samt kompetensbehov? Det finns ett behov av att öka andelen behöriga förskollärare, grundskollärare och lärare med inriktning mot fritidshem i Järfälla kommuns förskolor, grundskolor och fritidshem. Att på olika sätt verka för att personal vidareutbildar sig och når behörighet eller kompletterar sin utbildning med fler behörigheter, är viktigt utifrån ett kvalitetsperspektiv samt för att uppfylla skollagens krav om behörighet och legitimation. Skollagen kräver att grundskolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Nytt för 2017 års ansökan tillkompetensfonden är därför att barn- och ungdomsförvaltningen även vill möjliggöra för förstelärare att delta i forskningsprojekt eller kompetenshöjande insatser som kan anses bredda den vetenskapliga basen i Järfällas grundskolor. Ange vilka värderingar och förhållningssätt, i enlighet med personalpolicyn, som utvecklingsåtgärderna stödjer: Med tydlighet, engagemang och mod arbeta tillsammans för att nå våra mål Ge god service av hög kvalitet till invånare i livets alla skeden Alltid agera ansvarsfullt och stäva efter en hållbar utveckling både ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv Möta människor med respekt och lyhördhet Ange vilka inriktningsmål, i enlighet med personalpolicyn, som utvecklingsåtgärderna stödjer: Aktivt medarbetarskap och gott ledarskap Bra arbetsmiljö och god hälsa God kompetensförsörjning Lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet God lönepolitik Goda resultat och uppföljning Samverkan har skett med de fackliga organisationerna Övrig information Hur beviljade medel har använts och effekterna av insatsen följs upp av Kommunstyrelsen med hjälp från nämnderna, vilket redogörs för i årsredovisningen. Utvärderingsmodell: - nulägesanalys målbild insats - effekt Underskrift, ansvarig chef Datum och ort Underskrift E-post Namnförtydligande

7

8

9 Steg 2 Ansökan från barn- och ungdoms nämnden till Kommunstyrelsen - avseende medel ur Järfälla kommun kompetensfond Önskade kompetensutvecklingsåtgärder i prioriteringsordning: Uppskattad kostnad: 1. Barn- och ungdomsförvaltningen, kommunala för- och grundskolor Ekonomisk förening personalkooperativet Lasse-Maja förskola Totalt

10 Redogör kortfattat för hur utvecklingsåtgärderna är sammankopplade med nämndens mål och uppdrag samt kompetensbehov? Ansökningarna från den kommunala huvudmannen och från fristående huvudmän har alla anknytning till kompetensbehov inom för- och grundskolor i Järfälla. Ansökan från den kommunala huvudmannen handlar om att öka andel behörig personal inom kommunala för- och grundskolor. För att motivera och uppmuntra personal att delta i behörighetsgivande studier, vill barn- och ungdomsförvaltningen möjliggöra för personal att behålla 10 % av sin lön utöver den lön som normalt sett ges i samband med tjänstledighet under studier. Barn- och ungdomsförvaltningen vill även möjliggöra för förstelärare att delta i forskningsprojekt eller andra kompetenshöjande insatser som kan anses bredda den vetenskapliga basen i Järfällas grundskolor, genom att på liknande sätt stödja deltagaren finansiellt under tiden för tjänstledigheten. Om en förstelärare istället för att söka tjänstledigt vill gå ner i undervisningstid inom ramen för sin ordinarie tjänst, erhåller skolan kompensation för vikariekostnader. En ansökning har inkommit från en fristående aktör. Det är personal kooperativet Lasse-Maja förskola som ansöker om medel från kompetensförvaltningen för att utbilda fler handledare så att förskolan kan ta emot fler förskollärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Detta ses som ett led i att kunna underlätta vid rekrytering av legitimierade förskollärare. Att ansökningarna på olika sätt fokuserar på att öka andel behörig personal är logiskt och motiverat eftersom rekryteringsläget synliggör en konkurrenssituation om arbetskraften. Att ha en hög andel behörig personal inom för- och grundskola är dessutom en förutsättning för hög kvalitet i verksamheterna. Barn- och ungdomsnämndens ansökan till kompetensfonden ligger därmed i linje med nämndens målsättning och uppdrag. Samverkan har skett med de fackliga organisationerna Övrig information Hur beviljade medel har använts och effekterna av insatsen följs upp av Kommunstyrelsen med hjälp från nämnderna, vilket redogörs för i årsredovisningen. Utvärderingsmodell: - nulägesanalys målbild insats - effekt Underskrift, nämndsekreterare Datum Ort Underskrift Namnförtydligande

Järfälla kommuns kompetensfond - inriktning för Kompetensnämndens ansökan om medel för 2017

Järfälla kommuns kompetensfond - inriktning för Kompetensnämndens ansökan om medel för 2017 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-08-26 Dnr Kon 2016/124 Järfälla kommuns kompetensfond - inriktning för Kompetensnämndens ansökan om medel för 2017 Förslag till beslut 1 De områden som Kompetensförvaltningen

Läs mer

Dnr Kon 2016/124 Järfälla kommuns kompetensfond - inriktning för Kompetensnämndens ansökan om medel för 2017

Dnr Kon 2016/124 Järfälla kommuns kompetensfond - inriktning för Kompetensnämndens ansökan om medel för 2017 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-10-03 Dnr Kon 2016/124 Järfälla kommuns kompetensfond - inriktning för Kompetensnämndens ansökan om medel för 2017 Förslag till beslut 1 Kompetensnämnden prioriterar önskade

Läs mer

Ansökan till Järfälla kommuns kompetensfond 2019

Ansökan till Järfälla kommuns kompetensfond 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2018-08-24 Dnr Kon 2018/87 Ansökan till Järfälla kommuns kompetensfond 2019 Förslag till beslut 1. Kompetensnämnden prioriterar önskade kompetensutvecklingsåtgärder enligt följande

Läs mer

Kompetensfond i Järfälla kommun

Kompetensfond i Järfälla kommun Dnr Kst 2015/375 Kompetensfond i Järfälla kommun Regelverk och tillämpning Fredrik Persson September 2015 2015-09-21 2 (6) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. REDOVISNING... 3 2.1. Kompetensfond

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-03-18 Kommunstyrelsen Kompetensfonden ansökningar 2016 Dnr Kst 2016/59 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen

Läs mer

73 Dnr Bun 2013/179 Policy för nationella minoriteters rättigheter i Järfälla från kommunstyrelsen

73 Dnr Bun 2013/179 Policy för nationella minoriteters rättigheter i Järfälla från kommunstyrelsen UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och ungdomsnämnden 2013-10-03 Expedieras till Kommunstyrelsen 73 Dnr Bun 2013/179 Policy för nationella minoriteters rättigheter i Järfälla

Läs mer

Granskning av medelstilldelning

Granskning av medelstilldelning Granskning av medelstilldelning ur kompetensfonden KPMG AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund 2 3 Syfte 2 4 Revisionsfrågor 3 5 Metod 3 6 Projektorganisation 3 7 Styrdokument och rutiner

Läs mer

Järfälla ska erbjuda den bästa förskolan- överlämnande av motion från Bo Leinerdal m.fl. (V).

Järfälla ska erbjuda den bästa förskolan- överlämnande av motion från Bo Leinerdal m.fl. (V). 1(6) 2018-06-19 1 (1) Barn- och ungdomsnämnden Dnr Kst 2018/451 Järfälla ska erbjuda den bästa förskolan- överlämnande av motion från Bo Leinerdal m.fl. (V). Bo Leinerdal m. fl. (V) har till kommunfullmäktige

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till Barn- och ungdomsnämnden. 1. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna utredningen

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till Barn- och ungdomsnämnden. 1. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna utredningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-03-10 Barn- och ungdomsnämnden Utredning om stödtelefon Dnr Bun: 2017/123 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till Barn- och ungdomsnämnden 1. Barn-

Läs mer

2013-03-04. Två lektorstjänster inrättas senast till höstterminsstart 2014. En tjänstekonstruktion har tagits fram för detta.

2013-03-04. Två lektorstjänster inrättas senast till höstterminsstart 2014. En tjänstekonstruktion har tagits fram för detta. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2013-03-04 Dnr Bun 2013/96 Karriärtjänster för lärare Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag 1 15 förstelärartjänster inrättas i Järfällas skolor. 2 Två lektorat

Läs mer

9 Dnr Bun 2014/49 Begäran om investeringsmedel i 2014 års budget

9 Dnr Bun 2014/49 Begäran om investeringsmedel i 2014 års budget UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och ungdomsnämnden 2014-02-20 Expedieras till Bygg & miljöförvaltningen Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens fastighetsstrateg M Yhr Rektor Mälarskolan

Läs mer

181 Dnr Kon 2016/105 Remiss Arbetslinjen in i gymnasieskolan. Motion från Cecilia Löfgreen (M).

181 Dnr Kon 2016/105 Remiss Arbetslinjen in i gymnasieskolan. Motion från Cecilia Löfgreen (M). UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kompetensnämnden 2016-11-09 Expedieras till Kommunstyrelsen 181 Dnr Kon 2016/105 Remiss Arbetslinjen in i gymnasieskolan. Motion från Cecilia Löfgreen

Läs mer

45 (ärende 6) Dnr Kdn 2015/178 Integrationslyft för Järfälla - motion från Cecilia Löfgreen (M)

45 (ärende 6) Dnr Kdn 2015/178 Integrationslyft för Järfälla - motion från Cecilia Löfgreen (M) UTDRAG Sid 1 (1) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kultur-, demokrati- och fritidsnämnd 2016-05-31 Expedieras till Akten Kommunstyrelseförvaltningen Järfälla kultur Järfälla bibliotek Järfälla idrott

Läs mer

Dnr Bun 2010/289 Offentliga bidrag på lika villkor - beslut om bidrag för år Barn- och ungdomsförvaltningens förslag

Dnr Bun 2010/289 Offentliga bidrag på lika villkor - beslut om bidrag för år Barn- och ungdomsförvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2010-11-16 Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun 2010/289 Offentliga bidrag på lika villkor - beslut om bidrag för år 2011 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag

Läs mer

Avgifter och regler reviderade regler för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb

Avgifter och regler reviderade regler för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2018-08-30 Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun 2018/241 Avgifter och regler reviderade regler för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Förslag till beslut Barn-

Läs mer

Dnr Bun 2014/43 Organisering av Järfälla Musikklasser

Dnr Bun 2014/43 Organisering av Järfälla Musikklasser TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-02-27 Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun 2014/43 Organisering av Järfälla Musikklasser Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag 1. Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Dnr Son 2016/340 Ansökningar till kompetensfonden från socialnämndens område år 2017

Dnr Son 2016/340 Ansökningar till kompetensfonden från socialnämndens område år 2017 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-09-12 Socialnämnden Dnr Son 2016/340 Ansökningar till kompetensfonden från socialnämndens område år 2017 Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag till socialnämnden

Läs mer

Skolpeng fr.o.m. 1 januari KS

Skolpeng fr.o.m. 1 januari KS Skolpeng fr.o.m. 1 januari 2017 15 KS 2016.442 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-18 166 Skolpeng fr.o.m. 1 januari 2017 (KS 2016.442) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten. 1 Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse

Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten. 1 Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse TJÄNSTESKRIVELSE 1 (11) 216-5-13 Barn- och ungdomsnämnden Översyn av grundpeng Dnr Bun 216/164 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag 1 Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag. 1 Lokalpeng för år 2013 fastställs enligt förvaltningens förslag

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag. 1 Lokalpeng för år 2013 fastställs enligt förvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-05-23 Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun 2012/150 Barn- elev- och lokalpeng år 2013 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag 1 Lokalpeng för år 2013 fastställs

Läs mer

Strategi för lönerevision 2017 för Lärarförbundet och LR i kombination med statlig satsning Lärarlönelyftet

Strategi för lönerevision 2017 för Lärarförbundet och LR i kombination med statlig satsning Lärarlönelyftet Lönerevision 2017 för Lärarförbundet och LR i kombination med statlig satsning Lärarlyftet Förskola, Grundskola och Gymnasieskola Information till medarbetare Strategi för lönerevision 2017 för Lärarförbundet

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun yttrande till kommunstyrelsen. Förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Sveriges bästa skolkommun yttrande till kommunstyrelsen. Förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-10-14 Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun 2016/248 Sveriges bästa skolkommun yttrande till kommunstyrelsen Förslag till beslut Förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2017-05-02 45 Begäran om ytterligare bidrag enligt skollagen (BUN 2017.168) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Barn- och

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 10 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen i Österåkers förskolor och skolor

Åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen i Österåkers förskolor och skolor Åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen i Österåkers förskolor och skolor En arbetsgrupp bestående av Kommundirektören, Personalchefen, Skoldirektören samt representanter från lärarförbunden har

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott

Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott 2017-09-27 30 Remissvar på motion från Socialdemokraterna om åtgärder för att höja förskollärartätheten (BUN 2017.007)

Läs mer

Protokoll. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Protokoll. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 1 2 Plats och tid Bokö Paragrafer 9-15 kl. 14:00-17:00 Justeringens plats och tid Sekreterare... Karin Berg Ordförande Justerande.... Kent Perciwall.... ANSLAG/BEVIS et är justerat. Justeringen har tillkännagivits

Läs mer

Skolpeng fr.o.m 1 januari KS

Skolpeng fr.o.m 1 januari KS Skolpeng fr.o.m 1 januari 2018 23 KS 2017.419 3 Kommunstyrelsen 2017-11-20 224 Skolpeng fr.o.m 1 januari 2018 (KS 2017.419) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer skolpengen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. Sammanträdesprotokoll. Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott Plats och tid Åbyrummet kl 08:15-09:00

VALLENTUNA KOMMUN. Sammanträdesprotokoll. Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott Plats och tid Åbyrummet kl 08:15-09:00 1 (1) Plats och tid Åbyrummet kl 08:15-09:00 ande närvarande Johan Skog (M) (ordförande), Gustav Elfström (S) Övriga närvarande Martin From (Nämndsekreterare), Christina Persson (VC förskola), Jeanette

Läs mer

Ansökan om godkännande att utöka befintlig förskoleverksamhet vid förskolan Sankta Maria, Visby domkyrkoförsamling.

Ansökan om godkännande att utöka befintlig förskoleverksamhet vid förskolan Sankta Maria, Visby domkyrkoförsamling. Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Karin Sandberg Täpp Ärendenr BUN 2016/517 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 11 juli 2016 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden Ansökan om godkännande att utöka befintlig

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-08-31 Barn- och ungdomsnämnden Lokalpeng 2011 Dnr Bun 2010/185 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Birgitta Evensson, Kommunchef, T.o.m 17:30 Robin Karlsson (L), ej tjänstgörande ersättare, Fr.o.m 16:35

Birgitta Evensson, Kommunchef, T.o.m 17:30 Robin Karlsson (L), ej tjänstgörande ersättare, Fr.o.m 16:35 1 (10) Plats och tid Silen, 16.00 17.55 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (L) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Bo Eriksson (L) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson (S) Lena

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2017

Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2017 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2018-01-26 Dnr Kon 2018/116 Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2017 Förslag till beslut Kompetensförvaltningen föreslår att: 1 Kompetensnämnden

Läs mer

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2017-01-27 Dnr Kon 2017/35 Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 Förslag till beslut Kompetensförvaltningens förslag till Kompetensnämnden

Läs mer

63 Digitaliseringens transformerande kraft (SOU 2015:91) svar på remiss

63 Digitaliseringens transformerande kraft (SOU 2015:91) svar på remiss SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) Sammanträdesdag Kommunstyrelsen 2016-05-16 63 Digitaliseringens transformerande kraft (SOU 2015:91) svar på remiss Dnr Kst 2016/74 Beslut 1. Yttrande över slutbetänkandet Digitaliseringens

Läs mer

33 Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016 (KSKF/2016:71)

33 Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016 (KSKF/2016:71) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-03-01 Sida 1(2) 33 Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016 (KSKF/2016:71) Beslut Förslag till

Läs mer

Lärarlönelyftet. Rev Politiskt beslut om statsbidrag för höjda lärarlöner Utfärdad 11 februari 2016, SFS 2016:100

Lärarlönelyftet. Rev Politiskt beslut om statsbidrag för höjda lärarlöner Utfärdad 11 februari 2016, SFS 2016:100 Lärarlönelyftet Rev 201605120 Politiskt beslut om statsbidrag för höjda lärarlöner Utfärdad 11 februari 2016, SFS 2016:100 1 Lärarlönelyftet i korthet En regeringssatsning på kvalitet och attraktivitet

Läs mer

2016-02-11. Dnr Son 2015/491 Ansökningar till kompetensfonden från Socialnämndens område

2016-02-11. Dnr Son 2015/491 Ansökningar till kompetensfonden från Socialnämndens område TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-02-11 Socialnämnden Dnr Son 2015/491 Ansökningar till kompetensfonden från Socialnämndens område Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. De ansökningar som inkommit

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (62)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (62) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (62) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-11-24 310 Upphävande av beslut om F-9-skolor samt uppdrag till barn- och ungdomsförvaltningen att utvärdera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Henrik Axelsson, 1:e vice ordförande (S) Peter

Läs mer

STRATEGI. Strategi för att öka kvaliteten i förskolan

STRATEGI. Strategi för att öka kvaliteten i förskolan STRATEGI Strategi för att öka kvaliteten i förskolan Inledning I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2017 har barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen fått i uppdrag att ta fram en strategi

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott Mattias Dejke (L) (ordförande), Gustav Elfström (S)

Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott Mattias Dejke (L) (ordförande), Gustav Elfström (S) 1 (1) Plats och tid Åbyrummet kl 08:15-09:00 ande närvarande Mattias Dejke (L) (ordförande), Gustav Elfström (S) Övriga närvarande Eva Lundebring (Sakkunnig förskola), Hanna Karlsson (Utvecklingsledare

Läs mer

Långsiktig plan för personalförsörjning

Långsiktig plan för personalförsörjning Långsiktig plan för personalförsörjning Barn- och ungdomsförvaltningen Sandra Backlund Utredare Dnr Bun 2013/262 2013-11-21 1 (5) 1. INLEDNING Lärarbrist och svårigheter att rekrytera behörig personal

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 5

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 5 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 5 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem. Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka.

Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem. Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka. Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka.se Fakta om Botkyrka 87 600 innevånare 22 kommunala grundskolor

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2017-08-22 74 Begäran om ytterligare grundbidrag enligt skollagen (BUN 2017.241) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Barn-

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 1

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 1 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 1 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (62)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (62) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (62) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-11-24 312 Budget barn- och ungdomsnämnden 2016 (BUN 2015.659) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att:

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott Riktlinjer Godkännande av fristående förskolor och pedagogisk omsorg

Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott Riktlinjer Godkännande av fristående förskolor och pedagogisk omsorg VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott 2017-08-23 24 Riktlinjer Godkännande av fristående förskolor och pedagogisk omsorg (BUN 2017.306) Beslut Förskoleutskottet

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-05-20 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/83 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott

Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott 1 (1) Plats och tid Åbyrummet kl 08:00-09:20 ande närvarande Sandra Rudeberg (Ordförande), Per Forssberg (KD) ersätter Johan Skog (M), Katrin Nörthen (C) ersätter Anna-Clara Nord Ekerling (L) Övriga närvarande

Läs mer

Dnr Ubn 2009/50 Preventionsprogram och Järfälla gymnasieskolor

Dnr Ubn 2009/50 Preventionsprogram och Järfälla gymnasieskolor TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-04-29 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2009/50 Preventionsprogram och Järfälla gymnasieskolor Förslag till beslut Utbildningsnämndens kanslis förslag 1 Varje gymnasieskola inom Järfälla

Läs mer

Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla

Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-03-28 Kompetensnämnden Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla Förslag till beslut Kompetensförvaltningen föreslår att: 1 Kompetensnämnden godkänner

Läs mer

Dnr Son 2018/245 Ansökningar till kompetensfonden från Socialnämndens område år 2018 för 2019

Dnr Son 2018/245 Ansökningar till kompetensfonden från Socialnämndens område år 2018 för 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2018-08-31 Socialnämnden Dnr Son 2018/245 Ansökningar till kompetensfonden från Socialnämndens område år 2018 för 2019 Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden

Läs mer

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning Rättssekretariatet Elin Brunell Dnr: 2013:1116 1 (6) Med stöd av bemyndigande i 3 kap. 2 och 4 kap. 13 förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare (behörighetsförordningen)

Läs mer

Tjänsteskrivelse Utredning naturskola

Tjänsteskrivelse Utredning naturskola VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-02-24 DNR BUN 2013.172 ELISABETH JOHANSSON SID 1/2 ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Utredning naturskola Förslag

Läs mer

Organisationsform Organisationsnummer Bankgiro/Plusgiro

Organisationsform Organisationsnummer Bankgiro/Plusgiro 1 (5) Ansökan om godkännande för fristående förskola Enligt 2 kap. 5 skollagen, samt villkor för godkännande och förutsättningar för fullt bidrag till enskild förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och förskoleklass

Läs mer

3. kompletterande uppgifter till regler och riktlinjer vid obekväm arbetstid

3. kompletterande uppgifter till regler och riktlinjer vid obekväm arbetstid VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2012-12-20 DNR BUN 2012.066 BIRGITTA TALLRYD SID 1/2 UTREDARE/ SPECIALPLANERARE BIRGITTA.TALLRYD@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse kompletterande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna, Kl. 09.16 11.40 ande Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Roswitha Melzer (FP), Bodil Umegård

Läs mer

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun Utbildningskontoret Lars Rehnberg Leo Gustafson TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2013-03-25 Reviderad 2013-04-09 Dnr KS Kommunstyrelsen Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun FÖRSLAG TILL BESLUT FÖRSLAG

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärende 19

Kommunstyrelsen. Ärende 19 Kommunstyrelsen Ärende 19 Bildningsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-11-19 8(12) 56 Dnr KS 2018-253 Förslag till svar på motion angående fysisk aktivitet i skolan varje dag Sammanfattning

Läs mer

Om du har barn som är i behov av särskilda insatser är du välkommen att kontakta kommunens pedagogkonsult för samråd kring placering.

Om du har barn som är i behov av särskilda insatser är du välkommen att kontakta kommunens pedagogkonsult för samråd kring placering. 2014-08-22 1 (6) Avgifter och regler Förskola och pedagogisk omsorg, 1-5 år Du söker plats till förskola eller pedagogisk omsorg på kommunens webbplats, www.jarfalla.se, under E-tjänster. Ansökan kan du

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan 2017 område grundskola. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden antecknar rapporten till protokollet.

Kompetensförsörjningsplan 2017 område grundskola. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden antecknar rapporten till protokollet. Västra Göteborg Rapport Utfärdat: 2017-03-02 Diarienummer: N137-0162/17 Sektor Utbildning, område grundskola Amanda Andersson Telefon: 365 00 00 E-post: amanda.andersson@vastra.goteborg.se Kompetensförsörjningsplan

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-01-29 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen 2014-01-29, BUN 4/14 Delegeringsbesluten skickas till nämndsekreteraren för anmälan till barn-

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens utvärdering av villkoren för bidrag i form av förskolepeng följs vad gäller sommarstängning och öppethållande

Barn- och ungdomsnämndens utvärdering av villkoren för bidrag i form av förskolepeng följs vad gäller sommarstängning och öppethållande Tjänsteutlåtande 2011-06-20 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/78 BUN.109 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens utvärdering av villkoren för bidrag i form av förskolepeng följs vad gäller sommarstängning

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(8) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje. kl. 14.00-15.20 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Exempel på godkända insatser

Exempel på godkända insatser 2018-04-17 Vårt dnr: 1 (8) Sabina Bajraktarevic, Sandra Bergendorff, Viktoria Hansson (SKL) Erik Lardnäs (Pacta) Exempel på godkända insatser -finansiering via TLO-KL medel- Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 3

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 3 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 3 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Dnr Kon 2016/64 Inriktningsplan för arbete med feriepraktik

Dnr Kon 2016/64 Inriktningsplan för arbete med feriepraktik TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-11-22 Dnr Kon 2016/64 Inriktningsplan för arbete med feriepraktik Förslag till beslut Kompetensnämnden beslutar att följande riktlinjer gäller för hur feriepraktiken ska bedrivas

Läs mer

Strategi för en utvecklande skola i Vårgårda ökad måluppfyllelse i grundskolan och grundsärskolan

Strategi för en utvecklande skola i Vårgårda ökad måluppfyllelse i grundskolan och grundsärskolan Strategi för en utvecklande skola i Vårgårda ökad måluppfyllelse i grundskolan och grundsärskolan Beslutat av: Kommunfullmäktige för beslut: 11 januari 2017 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Ansvarig

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämnden

Kultur- och utbildningsnämnden PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen Pajala, 2016-10-18, kl 0900-1510 ande Evgeny Krakov, S, ordförande Kjell Kangas, S Linda Jonsson, V, 09.00-12.30, 47-48 Pirkko

Läs mer

Dnr 6438/2008 1(7) Till samtliga kommuner och landsting

Dnr 6438/2008 1(7) Till samtliga kommuner och landsting 2008-09-01 Dnr 6438/2008 1(7) Till samtliga kommuner och landsting Inbjudan till kommuner och landsting att ansöka om bidrag för att förstärka kompetensen bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott

Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott 2017-02-15 5 Information- Rapport efter tillsyn 2016 (BUN 2016.729) Beslut Förskoleutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-02-25 BUN 2016.0096 Handläggare Lotta Frisk Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett

Läs mer

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg?

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? Innehållsförteckning 1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? 2. Vem beslutar om att godkännande av fristående sid 3 3. Vad krävs för att få ett godkännande

Läs mer

LÄRARLÖNELYFTET I NACKAS KOMMUNALA SKOLOR

LÄRARLÖNELYFTET I NACKAS KOMMUNALA SKOLOR LÄRARLÖNELYFTET I NACKAS KOMMUNALA SKOLOR 2016 LÄRARLÖNELYFTET I VÄLFÄRD SKOLA, NACKA KOMMUN Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att skolhuvudmän ska kunna ge en löneökning till särskilt kvalificerade

Läs mer

Utfall löneöversyn KS

Utfall löneöversyn KS Utfall löneöversyn 2018 4 KS 2017.359 4 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-31 4 Utfall löneöversyn 2018 (KS 2017.359) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Kvalitetsrapport - Björnbergets förskola. Susanne Nyberg, förskolechef Juni 2016

Kvalitetsrapport - Björnbergets förskola. Susanne Nyberg, förskolechef Juni 2016 Kvalitetsrapport - Susanne Nyberg, förskolechef Juni 2016 Innehåll Innehåll... 2 1. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Syfte och mål... 3 1.2. Ett kvalitetsarbete som leder mot målen... 3... 4 2. Sammanfattning

Läs mer

Förteckning

Förteckning In/ut-datum: 2016-01-27 DiarieNr: Bun 2016/18-6 5) Enkät om funktionsnedsättning tillgänglighet och delaktighet - Svar Christina Dahlin Wibom verksamhetschef delges barn- och ungdomsnämnden 2016-09-29

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE 2016-11-03 1(1) Barn- och utbildningsförvaltningen Therese Dahl, therese.dahl@uppvidinge.se Barn- och utbildningsnämnden kallas härmed till sammanträde onsdagen den 16 november 2016 kl.13.30 på

Läs mer

STRATEGI. Strategi för förbättrade kunskapsresultat

STRATEGI. Strategi för förbättrade kunskapsresultat STRATEGI Strategi för förbättrade kunskapsresultat Vision Barn- och utbildningsförvaltningen ska skapa förskolor och skolor där alla barn och elever når sin fulla potential. Trygghet, trivsel och lärande

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 2 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

FÖRVALTING 2012-11-12 DNR BUN 2012.066 BIRGITTA TALLRYD SID 1/2 UTREDARE/ SPECIALPLANERARE

FÖRVALTING 2012-11-12 DNR BUN 2012.066 BIRGITTA TALLRYD SID 1/2 UTREDARE/ SPECIALPLANERARE VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2012-11-12 DNR BUN 2012.066 BIRGITTA TALLRYD SID 1/2 UTREDARE/ SPECIALPLANERARE BIRGITTA.TALLRYD@VALLENTUNA.SE UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Omsorg vid obekväm

Läs mer

Tjänsteskrivelse Utvärdering av karriärtjänster; förstelärare 2013/14

Tjänsteskrivelse Utvärdering av karriärtjänster; förstelärare 2013/14 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-03-03 DNR BUN 2013.227 CAMILLA ERIKSSON SID 1/1 KOMMUNIKATIONSSAMORDNARE 08-587 852 05 CAMILLA.FRANZEN.ERIKSSON@VALLENTUNA.SE BARN-

Läs mer

Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016

Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016 Datum 2016-10-13 1(7) Handläggare Magnus Rehn Direkttelefon 0380-51 83 28 E-postadress magnus.rehn@nassjo.se Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016 Inledning I denna rapport

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare

Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare Rättssekretariatet Elin Brunell Konsekvensutredning Dnr: 2013:903. 1 (8) Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Förteckning

Förteckning In/ut-datum: 2016-04-29 DiarieNr: Bun 2016/25-19 Rubrik: 20) MBL 19 och 11 2016-04-15, 2016-04-21 och 2016-04-29 Åtgärd: In/ut-datum: 2016-08-24 DiarieNr: Bun 2016/236-2 Rubrik: Detaljplan för Veddesta

Läs mer

kl Verksamhetsbesök Prins Wilhelmgymnasiet kl Stadshuset Flen, sal Flen

kl Verksamhetsbesök Prins Wilhelmgymnasiet kl Stadshuset Flen, sal Flen KALLELSE 1(2) Sida 2019-10-30 Sammanträde med: Barn-, utbildnings- och kulturnämnden Tid: 2019-11-07 kl 08.30 Plats: kl 8.30 - Verksamhetsbesök Prins Wilhelmgymnasiet kl 13.00 - Stadshuset Flen, sal Flen

Läs mer

Statsbidrag för en likvärdig skola 2019

Statsbidrag för en likvärdig skola 2019 2018-11-08 BSN 2018-326 Sid 1 av 7 Handläggare Titel: E-post: Ulla Wredle Kvalitetsutvecklare ulla.wredle@norrtalje.se Till Barn-och skolnämnden Statsbidrag för en likvärdig skola 2019 Fördelning av statsbidraget

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 1 mars 2017 kl. 13.00 Plats: Äppelkriget Kallelse med föredragningslista Ärenden Diarienr Sidnr

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till nämnden utan eget ställningstagande.

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till nämnden utan eget ställningstagande. Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2017-04-04 33 Ny organisation för den kommunala förskolan (BUN 2017.137) Beslut Arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till nämnden utan eget

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden 2015-05-05. Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden 2015-05-05. Administrativa avdelningen 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 15.00 19.40 Ajournering 18.00 18.05, 18.30 19.00 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (FP) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Bo Eriksson

Läs mer

Beslut för förskolor och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolor och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Järfälla kommun för förskolor och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax:

Läs mer

Dnr Son 2019/103 Järfällas demokratiplan Rapport och uppföljning

Dnr Son 2019/103 Järfällas demokratiplan Rapport och uppföljning TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2019-03-04 Socialnämnden Dnr Son 2019/103 Järfällas demokratiplan Rapport och uppföljning Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden antar rapporten och uppföljningen

Läs mer