SPARA DESSA FÖRESKRIFTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPARA DESSA FÖRESKRIFTER"

Transkript

1 NSTRUKSJONSB

2 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Nä du använd lktiska maskin ska du alltid vidta gundläggand säkhtsåtgäd, inklusiv följand: Läs alla anvisninga fö användning. FARA! Fö att minska iskn fö lktiska stöta: 1. Lämna aldig n maskin obvakad nä dn ä anslutn till vägguttagt. Da alltid u kontaktn u vägguttagt omdlbat nä du använt dn och innan du ngö dn. 2. Da alltid ut kontaktn u vägguttagt innan du byt glödlampan. Byt glödlampan mot n av samma sot mäkt 12 V, 5 Watt. VARNING Fö att minska iskn fö bännskado, band, lktiska stöta ll psonskado: 1. Låt ingn använda maskinn som lksak. Noggann uppmäksamht ä nödvändig nä symaskinn används av, ll i nähtn av, ban. 2. Använd maskinn ndast fö dt dn ä avsdd fö såsom bskivs i dn hä instuktionsbokn. Använd ndast d tillbhö som kommndas av tillvkan i dn hä instuktionsbokn. 3. Använd aldig symaskinn om sladdn ll kontaktn ä skadad, om dn int funga som dn ska, om dn ha blivit tappad ll skadad, ll doppats i vattn. Lämna in symaskinn till nämast auktoisad åtfösälja ll sviccnt fö undsökning, paation, lktisk ll mkanisk justing. 4. Använd aldig maskinn om någa lufthål ä blockad. Håll symaskinns och fotpdalns vntilationsöppninga fia fån ludd, damm och tygst. 5. Tappa ll fö aldig in fömål i någa hål. 6. Använd dn int utomhus. 7. Använd int maskinn dä aosol (spay) används ll sygas gs. 8. Fö att koppla bot symaskinn, vid alla glag till fånlägt ( O ), och da sdan u kontaktn u vägguttagt. 9. Da int ut kontaktn gnom att da i sladdn. Håll i kontaktn, int sladdn, nä du da ut dn u vägguttagt. 10. Håll fingana bota fån öliga dla. Spcill uppmäksamht kävs king symaskinns nål. 11. Använd alltid ätt stygnplåt. Fl platta kan göa att nåln byts av. 12. Använd int n böjd nål. 13. Da int i ll skjut på tygt und sömnad. Dt kan böja nåln vilkt kan göa att dn byts av. 14. Stäng av symaskinn ( O ) nä du ska justa något i nålomådt, som att tä nåln, byta nål, tä n spol, byta pssafot ll liknand. 15. Da alltid u symaskinns kontakt u vägguttagt nä du ta bot lucko, smöj ll gö någa av d justinga som nämns i dn hä instuktionsbokn. SPARA DESSA FÖRESKRIFTER Utfomningn och spcifikationna kan ändas utan fögånd mddland. Uttjänt podukt ska lvas in fö lktonikåtvinning och miljöiktigt omhändtagand. Om du ha någa fågo, vänlign kontakta din åtfösälja.

3 INNEHÅLL LÄR KÄNNA MASKINEN Namn på dlana... 2 Standadtillbhö... 3 Löstagbat fölängningsbod... 4 FÖRBEREDELSER INNAN DU SYR Ansluta till vägguttagt... 5 Stat/Stoppknapp... 5 Knapp fö automatisk tådkniv... 5 Spola upp tåd på Spoln... 6 Ta ut spoln... 6 Sätta i tådulln... 6 Exta tådullsstativ... 6 Spola upp tåd på spoln... 7 Sätta i spoln... 8 Höja Pssafotn... 9 Tä Maskinn Nåltäda Da upp Undtådn Justa Undtådns Spänning Byt av Nåla Bodiama Malla Stabilisingsmatial Typ av stabilisingsmatial Användning Placa Tygt i Bodiamn Fästa Bodiamn i Maskinn ANVÄNDA KNAPPARNA Fönst fö Mönstval Ställa in Läg Maskinns Inställninga Välja Spåk Hjälpskäm Välja Inbyggda Mönst BRODERA Böja Boda MONOGRAM Fönst fö Val av Monogam Boda Monogam Monogam md 2 bokstäv Koiga Monogam ALTERNATIVA TILLBEHÖR PC-kot USB-minn REDIGERINGSLÄGE Rdiga Bodi SPARA EN FIL Skapa n ny mapp Ang filnamn Rada n fil SKAPA ETT ORIGINALMÖNSTER SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL Rngöa Skyttlbanan Byta Glödlampa Flsökning

4 i o!0 u y t LÄR KÄNNA MASKINEN Namn på dlana Pkskäm Spolmkanismns slända Undtådskniv Tådullshålla (sto) t Tådullsstativ y Spolmkanismns tådlda!1!2 u Tådldaplåt i Tådupptagning o Tådspänningsatt!0 Fontplåt!3!8!1 Tådkniv och tådhålla!2 Nåltäda!3 Stygnplåt!4!7!4 Spollock!5 Fölängningsbod (tillbhöslåda)!5!6!6 Knapp fö spollock!7 Stat/stoppknapp!8 Knapp fö automatisk tådkniv!9 Hål fö xta Stopp fö @7 PC-kot (altnativt Utmatningsknapp USB-uttag (fö USB-minn) #0 Stömbyta #1 Sladduttag #2 Bodiam #0 #1 2

5 t y u i!3 Standadtillbhö Spola Luddbost Exta Tådullsstativ Filtbicka fö Tådullsstativ t Tådullsställ y Tådullshålla (Sto) u Tådullshålla (Litn) i Sax o Skuvmjsl!0 Skuvmjsl!1 Sats md Nåla!2 Bodiam B (md mall)!3 Bodiam A (md mall)!4 Nätsladd!5 Buksanvisning!6 Schablon (fö Inbyggda Mönst)!7 Instuktionsfilm på CD o!0!4!1!5!6!2!7 3

6 Löstagbat fölängningsbod Ta bot fölängningsbodt nä du använd tillbhöt Fiamsamn C. Ta bot fölängningsbodt gnom att lyfta dt mot dig så som visas. Monta dt gnom att placa tungona i håln på basn och tyck nd bodt fösiktigt. Fölängningsbod Tungo Hål i basn Tillbhö fövaas i fölängningsbodt. 4

7 FÖRBEREDELSER INNAN DU SYR Koppla in till Vägguttagt Buksanvisning: Symboln O på n stömbyta indika lägt av på bytan. Används fö appaat md n polaisad kontakt (dt na stiftt ä bda än dt anda). Fö att minska iskn fö lktiska stöta, ä dnna kontakt avsdd att ndast passa på tt håll i tt polaisat uttag. Om kontaktn int passa i uttagt, vänd kontaktn. Om dn fotfaand int passa, kontakta n bhöig lktik som kan monta ätt uttag. Modifia int kontaktn på något sätt. (ndast fö USA och Kanada) t Stäng av stömbytan och sätt in maskinns kontakt i uttagt på maskinn. Sätt in nätsladdn i vägguttagt och slå på stömbytan. Stömbyta Maskinkontakt Sladduttag Väggkontakt t Vägguttag Nä stömmn slagits på ta dt ca. 6 skund innan mönstvalsfönstt visas på pkskämn. (Dt ä stattidn som kävs och ä int tt fl) Säkhtsanvisninga: Titta alltid på syomådt nä maskinn används och vidö int någa öliga dla som t.x. tådupptagningn, handhjult ll nåln. Stäng alltid av stömbytan och da ut kontaktn fån vägguttagt nä: Du lämna maskinn obvakad. Du sätt dit ll ta bot dla. Du ngö maskinn. START STOP Stat/Stoppknapp Tyck på knappn nä du vill stata ll stoppa maskinn. Knappns fäg ändas vaj gång du tyck på dn, dn ä öd nä maskinn ä igång och gön nä maskinn stoppats. Stat/stoppknapp Mmoy Caft 350E ä utustad md n automatisk avstängningsfunktion som föhinda övhttning nä maskinn övblastas. Följ säkhtsanvisningana som visas på pkskämn om dt händ. Knapp fö Automatisk Tådkniv Skä av tådana gnom att tycka på knappn nä du ha sytt klat (s sidan 28). Knapp fö automatisk tådkniv 5

8 Spola upp tåd på Spoln Ta bot spoln Fö knappn till spollockt åt hög och ta bot spollockt. Lyft ut spoln fån spolhållan. Knapp fö spollock Spollock Spol Sätta i tådulln Placa tådulln på tådullsstativt så att tådn lindas av ulln nligt bildn. Sätt fast och tyck dn stoa tådullshållan odntligt mot tådulln. Använd dn lilla tådullshållan fö smala ll små tådulla. Sto tådullshålla Litn tådullshålla Exta tådullsstativ Använd dt xta tådullsstativt nä du bhöv linda spoln utan att tä av maskinn und tidn du abta på tt sypojkt. Sätt i dt xta tådullsstativt i tådullsställt och sdan i hålt bdvid dt hoisontala tådullsstativt. Placa filtn på tådullsstativt och n tådull på dn, nligt bildn. Exta tådullsstativ Tådullsställ Hål Filt 6

9 Spola upp tåd på spoln z z Fö tådn unt spolmkanismns tådlda samtidigt som du håll fast tådn i spoln. Spolmkanismns tådlda x x Tä tådn gnom hålt i spoln, inifån och ut. Sätt fast spoln på spolmkanismns slända. Spolmkanismns slända c c Fö sländan åt hög. Tyck på Stat/Stoppknappn samtidigt som du håll i tådändn. Stoppa maskinn nä spoln ha vidits någa vav. Skä av tådn i nähtn av hålt på spoln. v v Tyck på Stat/Stoppknappn ign. Nä spoln ä hlt spolad, stanna dn automatiskt. Stoppa maskinn gnom att tycka på Stat/ Stoppknappn och fö spolmkanismns slända åt vänst. Ta bot spoln och skä av tådn md undtådsknivn. Undtådskniv Flytta int på spolmkanismns slända und tidn maskinn ä i gång. Av säkhtsskäl stoppas moton automatiskt ft två minuts dift. 7

10 z Sätta i spoln z Placa Spoln i Spolhållan så att tådn ullas av i motus iktning. Tåd Spolhålla x x Fö in tådn i dn fäm skåan på spolhållans famsida. Da tådn åt vänst, och fö dn gnom spännfjädn. Fäm skåa c c Fotsätt att da fösiktigt i tådn tills dn glid in i sidoskåan. Da ut cika 10 cm tåd mot maskinns baksida. Sidoskåa v y v S tädningsdiagammt på spollockt. Sätt fast spollockt ign. t Spollock y Tädningsdiagam t 8

11 Höja Pssafotn Pssafotsspakn höj och sänk pssafotn. Du kan höja pssafotn ca 6 mm hög än dt nomala uppåtlägt gnom att tycka håda nä pssafotsspakn lyfts. c z Tä Maskinn z Höj pssafotsspakn. Höj nåln till dt högsta lägt gnom att vida på handhjult. Da tådn unt och und tådldaplåtn samtidigt som du håll fast tådn i spoln. Da sdan tådn nd gnom dn höga kanaln på tådspänningsattn. Pssafotsspak Tådldaplåt v b z x x x Da tådn odntligt unt tådldan och upp till tådupptagningn. Tådlda 9

12 c t c Fö tådn gnom skåan och nd in i ögat på tådupptagningn så som visas. Da tådn nd gnom dn vänsta kanaln. Skåa t Öga på tådupptagning vb y v Fö tådn bakom dn und tådldan fån hög. y Und tådlda b Fö in tådn i nålstångns tådlda fån vänst. u Nålstångns tådlda u Tä nåln fån famsidan till baksidan fö hand ll använd dn inbyggda nåltädan. S sidan 11 angånd dn inbyggda nåltädan. 10

13 Nåltäda z z Sänk nd pssafotn. Tyck nd nåltädans att så långt dn gå. Kokn komm ut fån nålsögat fån baksidan. Nåltädans knopp Hak x x Fö tådn nd och unt nåltädans lda och und kokn. Nåltädans lda c c Släpp sakta nåltädaknoppn und tidn du håll tådändn md handn. En tådögla das upp gnom nålsögat. v v Ta bot öglan fån nåltädan och da ut tådändn fån nålsögat. Nåltädan funga ba md tåda och nåla samt dn nåln md blå spts. Om nåln stoppas fö lågt fö att du ska kunna använda nåltädan nä dn automatiska tådknivn ha använts, ska du höja nåln till dt högsta lägt gnom att vida på handhjult. 11

14 Da upp Undtådn z z Höj pssafotsspakn. Håll övtådn md fingana. Övtåd Undtåd x x Vid handhjult tt hlt vav mot dig. Da i övtådn så att n ögla av undtådn das upp. c c Fö in övtådn i hålt på bodifotn och da upp dn till tådhållan, da ut ca. 2,5 cm tåd. Hål Tådhålla 12

15 Justa Tådspänningn Balansad tådspänning: En dl av övtådn syns på tygts avigsida. Nä övtådn ä fö stakt spänd: Undtådn syns på tygts ätsida. Minska spänningn gnom att vida spänningsattn till tt läg väd. Undtåd Nä övtådn ä fö löst spänd: Övtådn bilda öglo och stygnn s slaviga ut. Öka spänningn gnom att vida attn till tt hög väd. 13

16 Byta Nål Stäng av stömbytan. Höj nåln gnom att vida handhjult och sänka pssafotn. Lossa nålns klämskuv gnom att vida dn motus. Ta bot nåln fån klämman. Sätt i n ny nål i nålklämman md nålns platta sida bakåt. Klämskuv Nålns platta sida Nä du sätt i nåln i nålklämman tyck du in dn så långt upp dt gå och da åt nålklämmans skuv odntligt. Du kontolla att nåln ä ak gnom att placa nålns platta sida på något plant (n stygnplåt, glas, osv). Mllanummt mllan nåln och dn plana ytan ska vaa jämnt. Mllanum Använd aldig n tubbig nål. Använd nåla md blå spts i stolk 11 fö tunna tyg. Använd nålstolk 14 fö mdltjocka och tjocka tyg. 14

17 Bodiama (A) (A) Bodiam A: Dt ä standadbodiamn md tt bodiomåd på 12,6 cm x 11 cm fö sömnad av bodimönst md PC-kot osv. (B) (B) Bodiam B: Dt ä dn stösta bodiamn md tt bodiomåd på 20 cm x 14 cm fö sömnad av stoa mönst och kombinad mönst. Ytt am In am Fästatt Skuv fö åtdagning av amn Schablon Nä du placa tygt i bodiamn ska du använda malln fö att ikta in tygts mittlinj md amns mitt. Maka föst mittlinjna på tygt och placa tygt på dn ytt amn. Placa dn in amn och malln på y tygt och justa tygts placing. Statpunkt fö inbyggda mönst och PC-kotsmönst t Statpunkt fö monogam md hoisontal placing Statpunkt fö Minnskot 102 och uppåt. Statpunkt fö monogam md vtikal placing t Bodigäns fö inbyggda mönst PC-kotsmönst. y D fya födjupningana på schablonn motsvaa int fnslinj. t Födjupninga fö placing av schablon 15

18 Stabilisingsmatial Dt ä viktigt att du använd stabilisingsmatial fö att bästa kvalitt på bodit. Typ av stabilisingsmatial Rivbaa Stabilisingsmatial tillvkas av fib som lätt kan ivas. Använd ivbaa stabilisingsmatial fö att föstäka vävda tyg. Nä du ha sytt klat kan du iva bot stabilisingsmatialt så att dn lilla dln som finns kva på bodits baksida int påvka användningn. Stykbaa Stabilisingsmatial ä vidhäftand och passa alla stickad och instabila tyg. Fäst dt på tygts avigsida gnom att styka på dt. Skäbaa Stabilisingsmatial ä ovävda tyg som int kan ivas. Klipp bot övflödigt matial ft sömnadn. Använd skäbaa stabilisingsmatial fö stickad och instabila tyg. Vattnlösliga Stabilisingsmatial kan lösas upp i vattn. Använd sådana stabilisingsmatial fö utskuna bodi ll sptsbodi samt fö ätsidan på öglbildand tyg som fotté fö att undvika att öglo syns i bodit. Kliststabilisingsmatial ä klistpapp som används fö att fästa små tyg ll abtn som int kan montas i bodiamn. D används ävn fö sammt och anda luddiga tyg som kan mäkas pmannt av amn. Användning: Stabilisingsmatialt ska fästas på tygts avigsida. M än tt skikt kan bhövas. Filt och stabila tyg bhöv int stabilisas, du kan boda dikt på dm. Fö fasta tyg kan du placa tt tunt papp und tygt. Ick vidhäftand matial ska användas nä du boda på tyg som int kan stykas ll dla som ä svåa att styka. Klipp till n bit stabilisingsmatial som ä stö än bodiamn och placa dt på amn så att hla bitn hålls fast i amn fö att föhinda att tygt sitt fö löst. 16

19 Placa Tygt i Bodiamn z z Maka mittlinjna på tygts ätsida md skäddakita. Tyg Mittlinj x t x Lossa amns fästskuv på dn ytt amn och lägg tygt och dn in amn på dn öv amn. Placa schablonn på tygt så att mittlinjna ä i linj md vaanda. Skuv fö åtdagning av amn In am t Schablon y c c Placa dn in amn i dn ytt och da åt amns fästskuv. y Ytt am v t v Ta bot malln. Lägg dn ytt amn på n plan yta nä du placa tygt på bodiamn. Fö tunna och lastiska tyg ska du använda tt vidhäftand stabilisingsmatial (stykbat) på tygts avigsida. M än tt skikt stabilisingsmatial kan bhövas. Cloth Stt (altnativt tillbhö) ä tt paktiskt tillbhö fö att placa tygt i amn i ätt läg. 17

20 Fästa Bodiamn i Maskinn Vid fästattn så att dn ä paallll md amn och placa dn på bodiamn. Fäst amn gnom att monta stiftn i håln på vagnn. Fästatt Hål på bodiam Stift Vid fästattn mdus. VARNING! START STOP S alltid till att dt finns tilläckligt md fitt utymm fö bodiamn bakom maskinn innan du stata maskinn. Fösök aldig flytta bodiamn fö hand ll ta på bodiamn nä dn ö sig. Kontolla att bodiamn åtgå till uspungslägt innan stömmn stängs av. 18

21 ANVÄNDA KNAPPARNA Built-in Dsigns 1/14 Hoop Siz A(F): 126 X110 mm Fönst fö Val av Mönst Nä maskinn ä påslagn visas fönstt dä inbyggda mönst kan väljas på pkskämn. Gothic Nä stömmn slås på ta dt ca. 6 skund innan mönstvalsfönstt visas på pkskämn. (Dt ä stattidn som kävs och ä int tt fl) Följand 5 katgoi ä tillgängliga i mönstvalsfönstt: A(F) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Built-in dsigns (Inbyggda mönst) Dt finns 100 fädiga mönst i dn hä katgoin. Du kan ävn öppna mönstfil som spaats i dt intna minnt. PC Cad A Z Hoop Siz A(F):126x110mm L M S Font Monogam Du kan sy t typ av bokstäv (Gothic, Scipt och Chltnham) samt monogam md 3 och 2 bokstäv. PC cad (PC-kot) Du kan boda mönst fån PC-kot (tillbhö) samt mönst som lagats i Compact flashminnt (altnativt tillbhö). USB Mmoy Stick MyDsign USB-minn Du kan spaa och öppna mönstfil som lagas i USB-minnt (altnativt tillbhö). t Rdiga Md digingsfunktionn kan du ända och kombina bodimönst fån olika källo. Öppna lämpligt fönst gnom att tycka på flikn fö önskad katgoi. t Edit Siz B: 140x200mm Cancl 19

22 Built-in Dsigns Hoop Siz A(F): 126 X110 mm /14 Ställa in Lägn Dialogutan fö val av läg visas nä du tyck på Lägsknappn. Välj önskat diftsläg gnom att tycka på n av knappana ndan. SET-knapp Tyck på knappn nä du vill öppna fönstt fö maskininställninga. Du kan anpassa maskininställningana ft dina gna önskmål. Hjälpknapp Tyck på knappn nä du vill visa hjälpavsnitt fö vanliga åtgäd. Knapp fö bodiamscnting Tyck på knappn nä du vill flytta bodiamn till mittlägt (statpunktn fö boding). t Rtuknapp fö bodiamn Tyck på knappn nä du vill flytta bodiamn tillbaka till lagingslägt nä du ha slutat boda. t Bakåt-knapp Tyck på knappn nä du vill stänga dialogutan fö lägsval och gå tillbaka till dn fögånd skämn. Kom ihåg att tycka på tuknappn fö bodiamn så att bodiamn åtgå till uspungslägt innan du stäng AV stömbytan i bodiläg. 20

23 Maskinns Inställninga Dialogutan fö maskininställninga öppnas nä du tyck på SET-knappn. SET-flik Tyck på flikn SET nä du vill anpassa maskinns inställninga. t y Scn Contast 5 + Eco 10min inch/mm Rgist + inch u mm SET Flik md flagga (flik fö spåkval) Tyck på flikn md Flaggan nä du vill välja spåk som visas på skämn. Du kan välja mllan 11 spåk. Scn contast (Skämkontast) Pkskämns kontast kan justas. Tyck på Plusknappn om du vill öka skämns kontast. Tyck på Minusknappn om du vill minska skämns kontast. Volymglag Ljudvolymn kan justas. Volymn kan ställas in fån 0 till 10 och standadinställningn ä 5. Tyck på Plusknappn om du vill öka volymn. Tyck på Minusknappn om du vill minska volymn. Ljudt stängs av om du välj 0. t Eco mod (Eco-läg) Nä stömmn ä påslagn och du int använd maskinn på n stund, komm dn att gå in i Eco-läg. Pkskämn slockna och sylampan stängs av. Skämn och sylampan slås på om du tyck på pkskämn nä maskinn ä i Eco-lägt. Du kan ställa in timn fö Eco-lägt fån 1 minut till 30 minut. Standadinställningn ä 10 minut. Ställa in Eco-lägts tim: Tyck på Plusknappn om du vill öka timns inställning. Tyck på Minusknappn om du vill minska timns inställning. Tyck på Plusknappn tills OFF (AV) visas i utan om du vill stänga av Eco-lägt. y Inch/mm (Tum/Millimt) Du kan ställa in maskinns måttnht på tum ll millimt ft bhov. Standadinställningn ä millimt. Välj måttnhtn som du föda gnom att tycka på inch- ll mm-knappn. u Sidknapp Du kan blädda bland sidona gnom att tycka på sidknappana. Tyck på Nästa sida nä du vill s nästa sida. Tyck på Fögånd sida nä du vill s dn fögånd sidan. 21

24 i Ky position adjustmnt (Justa knappläg) i o!0!1 (A) Ky Position Adjustmnt Maximum spd stting 650spm + Sing Light Auto Thad Cutt Rgist ON X Ky Position Adjustmnt PRESS MARK ( + ) Ys OFF SET Om du tyck att knappana på pkskämn int ä i linj, kan du justa dt i fönstt fö justing av knapplägn. Fönstt (A) visas nä du tyck på Ys (Ja). Tyck på d svata plustcknn (+) som visas i odningsföljd. Fönstt (B) visas nä du tyck på dt sista svata plustcknt (+). o Maximum spd stting (maximal bodihastight) Dn maximala syhastightn kan ändas fån 400 till 650 stygn/min fö boding. Standadinställningn ä 650 stygn/min. Tyck på Minusknappn om du vill minska dn maximala syhastightn. Tyck på Plusknappn om du vill öka dn maximala syhastightn. (B) Ky Position Adjustmnt END Minska syhastightn nä du sy mönst md smala sicksackstygn som ha n tndns att bli dfomad på hög hastight.!0 Sing light (Sylampa) Du kan stänga av och slå på sylampan gnom att tycka på knappn md sylampan.!1 Auto thad cutt (Automatisk tådkniv) Om kommandot fö automatisk tådkniv ä aktivat, komm maskinn att stanna och klippa av tådana automatiskt nä vaj fägavsnitt ä fädigt. Tyck på ON (PÅ) om du vill aktiva dn automatiska tådknivn. Tyck på OFF (AV) om du vill inaktiva dn automatiska tådknivn. Tyck på knappn fö nästa sida nä du vill gå vida. 22

25 !2 Thad slction (Tådval)!2!3 Thad slction Janom Robison- Anton Madia Fomat Built-in Mmoy Rgist ATA PC Cad USB Mmoy Stick Mttl Ys Ys Ys SET Dt finns fya olika typ av boditåd att välja mllan. Tyck på knappn som motsvaa tådn som du vill använda. Fägkodn fö dn valda typn visas på bodiskämn.!3 Fomata dt inbyggda minnt Om dt intna minnt, ATA PC-kott ll USB-minnt int funga på gund av att minnt skadats, kan du aktiva dt ign gnom att fomata minnt. Tyck på Ys (Ja) Ys vill fomata minnt. bdvid minnsplatsn nä du!4 Rst all to dfaults Ys SET Alla data som lagas i minnt adas vid fomatingn. Tyck på knappn fö nästa sida nä du vill gå vida.!4 Rst all to dfault (Åtställ alla till standad) Om du tyck på Ys (Ja) Ys åtställs alla inställninga utom spåkt till standadvädna (samma inställninga som nä maskinn köpts). Rgist!5!6 X!5 Rgist-knapp Tyck på knappn nä du vill gista inställningana och gå tillbaka till dn fögånd skämn.!6 Bakåt-knapp Tyck på knappn nä du vill gå tillbaka till dn fögånd skämn utan att gista inställningana. 23

26 Languag Slction (Spåkval) Du kan välja tt av följand 11 spåk gnom att tycka t y o!0 på motsvaand knapp. Englska Fanska Spanska Italinska t Holländska y Tyska u Potugisiska i Svnska o Ryska!0 Finska!1 Japanska i u!1 Bkäfta ditt val gnom att tycka på Rgist. Hjälpskäm Du kan visa hjälp på skämn fö gundläggand maskinåtgäd. Ett fönst som visa hjälpavsnitt tyck på Hjälpknappn.? öppnas nä du Indx Changing ndls? Tyck på knappn bdvid hjälpavsnittt visa.? som du vill Insting th bobbin? Thading th machin? Winding th bobbin? Changing ndls Dn illustad hjälpn fö dt valda avsnittt visas på skämn. Tyck på Bakåt-knappn dn fögånd skämn. om du vill gå tillbaka till 24

27 Built-in Dsigns Hoop Siz A(F): 126 X110 mm /14 Hoop Siz A(F): 126 x 110mm Rady to S t Välja Inbyggda Mönst Fönstt dä du kan välja inbyggda mönst visas nä maskinn slås på. Dt finns 100 fädiga mönst i dn hä katgoin. Du kan ävn öppna mönstfil som spaats i dt intna minnt. Tyck på knappn Inbyggda/Spaad nä du vill växla mllan inbyggda och spaad mönst. Inbyggda/Spaad-knapp Tyck på väljaknappn fö önskat mönst nä du vill välja tt mönst. Mönstknappa Tyck på Nästa sida nä du vill visa mönst på d följand sidona. Dt finns 14 gupp av mönst odnad ft amstolk. Nästa sida-knapp Ramstolk Nä du tyck på n Mönstknapp, visas tt mddland på skämn som tala om vilkn am som ska användas. Skämn Rady to S (Rdo att Sy) öppnas nä du tyck på Bakåt-knappn. t Bakåt-knapp y Skämn Rady to S (Rdo att Sy) Jog ST y 25

28 Rady to S Skämn Rady to S (Rdo att Sy) (fotsättning) En bild av dt valda mönstt, funktionsknappa samt infomation om mönstt visas på skämn Rady to S (Rdo att Sy). Fägsktionsknapp Tyck på knappn nä du vill visa hla ll n dl av mönstt fö vaj fägsktion. Jog ST Knappa fö Nästa/Fögånd sktion Tyck på knappn fö Nästa sktion nä du vill visa nästa fägsktion. Tyck på knappn fö Fögånd sktion nä du vill s dn fögånd fägsktionn. u Fäglista Tyck på knappn nä du vill visa n lista öv tådfäg som används i dt valda mönstt. Sy n viss fäg (sktion) gnom att hoppa öv: Du kan sy n viss sktion av mönstt gnom att hoppa öv d fögånd sktionna. Tyck på knappn fö nästa sktion tills ätt sktion visas. y t Flyttknappa Justa amns läg md Flyttknappana så att nålns ndslagsläg ä ätt ovanfö mittpunktn på tygts mittlinj. t Nålns ndslagsläg y Mittlinj u Bakåt-knapp Tyck på knappn nä du vill gå tillbaka till fönstt fö mönstval. 26

29 Rady to S!1!2!3!4 i Kontuknapp Du kan kontolla stolkn på syomådt gnom att tycka på knappn. Vagnn ö sig utft kontuna i dt valda mönstt utan att sy någa stygn. Vagnn gå tillbaka till statlägt nä kontun dagits och dn fögånd skämn visas. Tyck på knappn Cancl (Avbyt) om du vill avbyta visning av kontun. o Knappn Cancl (Avbyt) Jog ST Tac outlin Cancl i!0 o!0 Rtuknapp fö bodiam Tyck på tuknappn fö bodiamn nä du vill flytta bodiamn tillbaka till lagingslägt nä du ha slutatboda. Skäminfomation Föutom bildn av mönstt, visas ungfälig sytid i minut, antal fäg, mönstts stolk och amn som ska användas fö mönstt.!1 Sytid i minut!2 Antal fäg!3 Mönstts stolk!4 Ram Pausd Jog ST!5!6!5 Sy Bakåt/Famåt-knappa Skämn visa dt aktulla antalt stygn nä sömnadn ha påböjats. Flyttknappana fösvinn och Sy bakåt/famåt-knappana visas på skämn. Du kan använda knappana fö att flytta bodiamn till ställn dä tådn gått av ll tagit slut. Tyck på Minusknappn om du vill flytta amn tillbaka till n fögånd punkt. Ramn flyttas bakåt 10 stygn fö vaj knapptyckning. Tyck på Plusknappn om du vill flytta amn famåt. Ramn flyttas famåt 10 stygn fö vaj knapptyckning.!6 Jog/ST-knapp Tyck på knappn om du vill ända Flyttknappana till Sy bakåt/famåt-knappana innan du böja sy. Kom ihåg att flytta vagnn tillbaka till lagingslägt innan du stäng AV stömbytan. 27

30 z Rady to S BRODERA Att böja Boda z Välj önskat mönst. Jog ST xc START STOP x Sänk pssafotn, tyck på Stat/Stoppknappn och sy 5 till 6 stygn. Stoppa maskinn gnom att tycka på Stat/Stoppknappn ign. v c Höj pssafotn, skä av tådn i nähtn av statpunktn och sänk pssafotn. Tådänd v Böja sy gnom att tycka på Stat/Stoppknappn ign, maskinn sluta att sy automatiskt nä dn fösta fägsktionn ä avslutad. Maskinn skä automatiskt av tådana om dn automatiska tådknivn ä aktivad. START STOP Om du ha inaktivat dn automatiska tådknivn kan du tycka på knappn fö Automatisk tådkniv ll klippa av tådana fö hand. b Gnom att tycka på tutangntn fö b bodiamn åtgå bodiamn till sitt uspungsläg. Jog ST Knapp fö automatisk tådkniv Rtutangntn fö bodiamn Sysultat Bodimönstt sys på tygts mittlinj så som visas. Tygts mittlinj Bodimönstts lägt på mittlinjna angs på mallakn. Fö bodisömnad md PC-kot ska du använda d mdföljand mallakn nä du ställ in ätt sömnadsläg. 28

31 Gothic A(F) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z MONOGRAM Fönst fö Val av Monogam I fönstt fö val av monogam kan du pogamma bokstäv gnom att tycka på bokstavsknappana dikt. Nä du tyck på n bokstavsknapp, lagas bokstavn i minnt och makön flyttas åt hög. A Z L M S Font Välja tcknsnitt Du kan välja mllan 3 tcknsnitt samt monogam md 2 ll 3 bokstäv. Ett fönst dä du kan välja tcknsnitt öppnas nä du tyck på knappn Font (Tcknsnitt). Knappn Font (Tcknsnitt) Välj önskat tcknsnitt gnom att tycka på n av följand knappa. Gothic Scipt t Chltnham t 2-Ltts (2 bokstäv) y 3-Ltts (3 bokstäv) y u Tyck på Bakåt-knappn om du vill avbyta. u Bakåt-knapp i o Stoa ll små bokstäv Du kan välja stoa ll små bokstäv gnom att A Z Font tycka på knappn fö vsal/gmn. i Knapp fö vsal/gmn L M S Euopiska bokstäv Du kan välja Euopiska bokstäv, t.x. tma, gnom att tycka på knappn fö Euopiska bokstäv. o Knapp fö Euopiska bokstäv 29

32 !0 o Gothic A Z L M S I J K L M N O P Q R S T U V W X Y i Z A B C D E F A u Z y t G Font L M S Font A(F) H!1 Siffa/symbol-knapp Siffo och symbol visas nä du tyck på knappn. Välj n siffa ll symbol gnom att tycka på motsvaand knapp. Tyck på knappn ign nä du vill gå tillbaka till fönstt dä du välj bokstäv. Rada-knapp Tckn som ä undstukna av makön kan adas. Flytta makön till bokstavn, siffan ll symboln som du vill ada och tyck på Radaknappn. Makö-knappa Du kan flytta makön åt hög ll vänst gnom att tycka på n av pilknappana. Flytta makön till tt tckn om du vill lägga till bokstäv/siffo/ symbol (tckn) i tt monogam. Tyck på knappn fö dt nya tcknt, dt infogas till vänst om dt undstukna tcknt. -knapp Du kan bkäfta dn valda kombinationn av bokstäv/siffo/symbol fö monogammt gnom att tycka på -knappn. Skämn Rady to S (Rdo att Sy) visas nä du tyck på knappn. t Stolksknapp Du kan välja mllan 3 stolka på bokstäv: stoa, mdlstoa och små. Ställ in monogamstolkn innan du välj tckn. y Hoisontal/Vtikal-knapp Du kan ställa in monogammts iktning på hoisontalt ll vtikalt. u Spaa Fil-knapp Du kan spaa dt pogammad monogammt gnom att tycka på knappn. Fönstt Fil Sav (Spaa fil) visas (s sidan 42). i Föstoingsglasknapp Nä du tyck på knappn föstoas bokstavs-/ siffknappana vilkt gö dt nkla att mata in tckn. Tyck på Bakåt-knappn nä du vill gå tillbaka till uspungsskämn.!0 Föstoingsknappa!1 Bakåt-knapp o Knappn (Läg) S sidan

33 Boda Monogam Exmpl: Ba md tcknsnittt Gothic z Gothic A(F) z Tyck på tcknsnittsknappn och välj Gothic. Välj B. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A Z L M S Font x Gothic B A(F) x Tyck på knappn Vsal/gmn små bokstäv. och välj A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A Z L M S Font c Gothic Ba A(F) c Välj, a och. Tyck på -knappn. Tyck på Hoisontal/Vtikal-knappn innan du tyck på -knappn om du vill ända monogammts ointing. A Z L M S Font v Rady to S v Skämn Rady to S (Rdo att Sy) öppnas. Ba A(F):126 x 110mm Monogam md fla fäg Du kan sy monogam md fla fäg gnom att ända tådfägn fö vaj bokstav om du tyck på Colo chang (Fägbyt) innan du böja sy. Maskinn stanna automatiskt ft vaj bokstav. Byt tåd och böja sy ign. Knappn Colo chang (Fägbyt) Jog ST 31

34 b Rady to S Ba A(F):126 x 110mm b Använd Flyttknappana nä du vill justa amns läg ft mittlinjna. Flyttknappa Mittlinj Jog ST Du kan välja tt av 3 lägn fö monogam, vänstjustat, mittjustat ll högjustat, gnom att tycka på Justingsknappn. Justingsknapp n n Sänk pssafotn, tyck på Stat/Stoppknappn och sy 5 till 6 stygn. Stoppa maskinn gnom att tycka på Stat/ Stoppknappn ign. Höj pssafotn, skä av tådn i nähtn av statpunktn och sänk pssafotn. Böja sy gnom att tycka på Stat/Stoppknappn ign, maskinn sluta att sy automatiskt nä sömnadn ä kla. Monogammns iktning Du kan sy monogam md hoisontal ll vtikal ointing. Välj ointing gnom att tycka på Hoisontal/Vtikalknappn innan du tyck på -knappn. Monogam md hoisontal ointing t Monogam md vtikal ointing t 32

35 Monogam md 2 Bokstäv z Gothic A(F) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Exmpl: 2 bokstäv md am z Tyck på knappn Font (Tcknsnitt). Välj 2-Ltts (2 bokstäv). A Z L M S Font x x Välj am. 2 Ltts A(F) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A Z L M S Font c c Välj bokstävna A och B. Tyck på -knappn. 2 Ltts A(F) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A Z L M S Font Edit vb v Skämn Rady to S (Rdo att Sy) öppnas. Rady to S b Böja sy gnom att tycka på Stat/Stoppknappn. A(F):126 x 110mm Monogam md 3 bokstäv sys på samma sätt som monogam md 2 bokstäv. Statlägt fö monogam md 2 och 3 bokstäv ä i mittn på amn. Jog ST 33

36 Gothic BEAT A(F) Koiga monogam Rada n bokstav Exmpl: Rada E i BEAT z A Z L M S Font z Flytta makön till bokstavn som ska adas gnom att tycka på knappn. Gothic BEAT A(F) x A Z L M S Font x Tyck på Rada-knappn. c Gothic BAT A(F) c Bokstavn E adas. Infoga n bokstav Gothic BAT A(F) Exmpl: Infoga O i BAT z Gothic BAT A(F) z Flytta makön till bokstavn und lägt dä du vill infoga n ny bokstav. x Gothic BOAT A(F) x Välj bokstavn O. O infogas mllan B och A. 34

37 ALTERNATIVA TILLBEHÖR PC-kot (altnativt tillbhö) Sätta in och mata ut tt PC-kot Sätt in PC-kott i kotplatsn md famsidan iktad mot dig. Utmatningsknappn skjuts ut nä du tyck in PCkott tills tt klick hös. PC-kot Utmatningsknapp Ett ött fält visas på utmatningsknappn nä kott ä ätt isatt. Mata ut tt PC-kot Tyck på utmatningsknappn nä du vill mata ut PCkott. Ta ut PC-kott u maskinn. Om stömmn slås på nä tt PC-kot sitt i maskinn, kan dt ta n stund innan maskinn stata. PC Cad Hoop Siz A(F):126x110mm Välja PC-kotmönst Tyck på flikn PC cad (PC-kot). Mönstn på kott visas på mönstknappana. Välj mönstt som du vill sy gnom att tycka på n Mönstknapp. Skämn Rady to S (Rdo att Sy) visas. VARNING! Stäng int av stömmn ll mata ut kott nä vaningstcknt ll timglast visas. 35

FÖRBEREDELSER. Läs före användning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. BILAGA

FÖRBEREDELSER. Läs före användning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. BILAGA Läs före användning. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD Läs när ytterligare information behövs. NYTTOSÖMMAR BILAGA Datorstyrd symaskin Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Läs dessa säkerhetsanvisningar

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

ThinkCentre. Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173

ThinkCentre. Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428

Läs mer

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one referenshandboken Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Dokumentationen får inte kopieras, reproduceras eller översättas till något annat språk utan föregående skriftligt medgivande

Läs mer

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Handbok B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Välkommen till Ipad för nybörjare

Välkommen till Ipad för nybörjare Välkommen till Ipad för nybörjare Detta häfte kommer innehålla Alla knappars funktioner Simplare och hjälpsamma sätt att kunna använda och ta sig runt i en Ipad Mindre genom gång av appar och dess betydelse

Läs mer

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok COOLTAB-70 18 cm Internet Tablet med Android 4.0 Handbok 1 Innehållsförteckning Förpackningens innehåll 3 Tablettens kontroller 4 Startskärmen 5 Att starta 5 Var används tabletten 5 Ladda batteriet 5 Batteriets

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

HP PSC 1600 All-in-One series. Användarhandbok

HP PSC 1600 All-in-One series. Användarhandbok HP PSC 1600 All-in-One series Användarhandbok HP PSC 1600 All-in-One series Användarhandbok Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande.

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer

Din manual MAGELLAN SPORTRAK COLOR http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297580

Din manual MAGELLAN SPORTRAK COLOR http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297580 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK23

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK23 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK3 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för att

Läs mer

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen...

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen... n 2 2009 ågång 39 utgivn v svnsk pilpsiföbundt Johnn Fossum: Epilpsin bhöv int ät sig in i själn... Epilpsikiugi undutnyttjt Pinc - ocklgnd om pilpsi Skydd intgittn vid stot nfll Ccili flytt - tck v hundn!

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för

Läs mer

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk.

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk. Norsk Suomi Modellnummer TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...6 Anslutningar...7

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30

ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30 P1 P2 P3 P4 Start Stop Menu Enter ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30 BÄSTE CYLINDA-KUND! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning för Rider ProFlex 21 AWD Innehåll Introduktion...3 Bäste

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer