SPARA DESSA FÖRESKRIFTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPARA DESSA FÖRESKRIFTER"

Transkript

1 NSTRUKSJONSB

2 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Nä du använd lktiska maskin ska du alltid vidta gundläggand säkhtsåtgäd, inklusiv följand: Läs alla anvisninga fö användning. FARA! Fö att minska iskn fö lktiska stöta: 1. Lämna aldig n maskin obvakad nä dn ä anslutn till vägguttagt. Da alltid u kontaktn u vägguttagt omdlbat nä du använt dn och innan du ngö dn. 2. Da alltid ut kontaktn u vägguttagt innan du byt glödlampan. Byt glödlampan mot n av samma sot mäkt 12 V, 5 Watt. VARNING Fö att minska iskn fö bännskado, band, lktiska stöta ll psonskado: 1. Låt ingn använda maskinn som lksak. Noggann uppmäksamht ä nödvändig nä symaskinn används av, ll i nähtn av, ban. 2. Använd maskinn ndast fö dt dn ä avsdd fö såsom bskivs i dn hä instuktionsbokn. Använd ndast d tillbhö som kommndas av tillvkan i dn hä instuktionsbokn. 3. Använd aldig symaskinn om sladdn ll kontaktn ä skadad, om dn int funga som dn ska, om dn ha blivit tappad ll skadad, ll doppats i vattn. Lämna in symaskinn till nämast auktoisad åtfösälja ll sviccnt fö undsökning, paation, lktisk ll mkanisk justing. 4. Använd aldig maskinn om någa lufthål ä blockad. Håll symaskinns och fotpdalns vntilationsöppninga fia fån ludd, damm och tygst. 5. Tappa ll fö aldig in fömål i någa hål. 6. Använd dn int utomhus. 7. Använd int maskinn dä aosol (spay) används ll sygas gs. 8. Fö att koppla bot symaskinn, vid alla glag till fånlägt ( O ), och da sdan u kontaktn u vägguttagt. 9. Da int ut kontaktn gnom att da i sladdn. Håll i kontaktn, int sladdn, nä du da ut dn u vägguttagt. 10. Håll fingana bota fån öliga dla. Spcill uppmäksamht kävs king symaskinns nål. 11. Använd alltid ätt stygnplåt. Fl platta kan göa att nåln byts av. 12. Använd int n böjd nål. 13. Da int i ll skjut på tygt und sömnad. Dt kan böja nåln vilkt kan göa att dn byts av. 14. Stäng av symaskinn ( O ) nä du ska justa något i nålomådt, som att tä nåln, byta nål, tä n spol, byta pssafot ll liknand. 15. Da alltid u symaskinns kontakt u vägguttagt nä du ta bot lucko, smöj ll gö någa av d justinga som nämns i dn hä instuktionsbokn. SPARA DESSA FÖRESKRIFTER Utfomningn och spcifikationna kan ändas utan fögånd mddland. Uttjänt podukt ska lvas in fö lktonikåtvinning och miljöiktigt omhändtagand. Om du ha någa fågo, vänlign kontakta din åtfösälja.

3 INNEHÅLL LÄR KÄNNA MASKINEN Namn på dlana... 2 Standadtillbhö... 3 Löstagbat fölängningsbod... 4 FÖRBEREDELSER INNAN DU SYR Ansluta till vägguttagt... 5 Stat/Stoppknapp... 5 Knapp fö automatisk tådkniv... 5 Spola upp tåd på Spoln... 6 Ta ut spoln... 6 Sätta i tådulln... 6 Exta tådullsstativ... 6 Spola upp tåd på spoln... 7 Sätta i spoln... 8 Höja Pssafotn... 9 Tä Maskinn Nåltäda Da upp Undtådn Justa Undtådns Spänning Byt av Nåla Bodiama Malla Stabilisingsmatial Typ av stabilisingsmatial Användning Placa Tygt i Bodiamn Fästa Bodiamn i Maskinn ANVÄNDA KNAPPARNA Fönst fö Mönstval Ställa in Läg Maskinns Inställninga Välja Spåk Hjälpskäm Välja Inbyggda Mönst BRODERA Böja Boda MONOGRAM Fönst fö Val av Monogam Boda Monogam Monogam md 2 bokstäv Koiga Monogam ALTERNATIVA TILLBEHÖR PC-kot USB-minn REDIGERINGSLÄGE Rdiga Bodi SPARA EN FIL Skapa n ny mapp Ang filnamn Rada n fil SKAPA ETT ORIGINALMÖNSTER SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL Rngöa Skyttlbanan Byta Glödlampa Flsökning

4 i o!0 u y t LÄR KÄNNA MASKINEN Namn på dlana Pkskäm Spolmkanismns slända Undtådskniv Tådullshålla (sto) t Tådullsstativ y Spolmkanismns tådlda!1!2 u Tådldaplåt i Tådupptagning o Tådspänningsatt!0 Fontplåt!3!8!1 Tådkniv och tådhålla!2 Nåltäda!3 Stygnplåt!4!7!4 Spollock!5 Fölängningsbod (tillbhöslåda)!5!6!6 Knapp fö spollock!7 Stat/stoppknapp!8 Knapp fö automatisk tådkniv!9 Hål fö xta Stopp fö @7 PC-kot (altnativt Utmatningsknapp USB-uttag (fö USB-minn) #0 Stömbyta #1 Sladduttag #2 Bodiam #0 #1 2

5 t y u i!3 Standadtillbhö Spola Luddbost Exta Tådullsstativ Filtbicka fö Tådullsstativ t Tådullsställ y Tådullshålla (Sto) u Tådullshålla (Litn) i Sax o Skuvmjsl!0 Skuvmjsl!1 Sats md Nåla!2 Bodiam B (md mall)!3 Bodiam A (md mall)!4 Nätsladd!5 Buksanvisning!6 Schablon (fö Inbyggda Mönst)!7 Instuktionsfilm på CD o!0!4!1!5!6!2!7 3

6 Löstagbat fölängningsbod Ta bot fölängningsbodt nä du använd tillbhöt Fiamsamn C. Ta bot fölängningsbodt gnom att lyfta dt mot dig så som visas. Monta dt gnom att placa tungona i håln på basn och tyck nd bodt fösiktigt. Fölängningsbod Tungo Hål i basn Tillbhö fövaas i fölängningsbodt. 4

7 FÖRBEREDELSER INNAN DU SYR Koppla in till Vägguttagt Buksanvisning: Symboln O på n stömbyta indika lägt av på bytan. Används fö appaat md n polaisad kontakt (dt na stiftt ä bda än dt anda). Fö att minska iskn fö lktiska stöta, ä dnna kontakt avsdd att ndast passa på tt håll i tt polaisat uttag. Om kontaktn int passa i uttagt, vänd kontaktn. Om dn fotfaand int passa, kontakta n bhöig lktik som kan monta ätt uttag. Modifia int kontaktn på något sätt. (ndast fö USA och Kanada) t Stäng av stömbytan och sätt in maskinns kontakt i uttagt på maskinn. Sätt in nätsladdn i vägguttagt och slå på stömbytan. Stömbyta Maskinkontakt Sladduttag Väggkontakt t Vägguttag Nä stömmn slagits på ta dt ca. 6 skund innan mönstvalsfönstt visas på pkskämn. (Dt ä stattidn som kävs och ä int tt fl) Säkhtsanvisninga: Titta alltid på syomådt nä maskinn används och vidö int någa öliga dla som t.x. tådupptagningn, handhjult ll nåln. Stäng alltid av stömbytan och da ut kontaktn fån vägguttagt nä: Du lämna maskinn obvakad. Du sätt dit ll ta bot dla. Du ngö maskinn. START STOP Stat/Stoppknapp Tyck på knappn nä du vill stata ll stoppa maskinn. Knappns fäg ändas vaj gång du tyck på dn, dn ä öd nä maskinn ä igång och gön nä maskinn stoppats. Stat/stoppknapp Mmoy Caft 350E ä utustad md n automatisk avstängningsfunktion som föhinda övhttning nä maskinn övblastas. Följ säkhtsanvisningana som visas på pkskämn om dt händ. Knapp fö Automatisk Tådkniv Skä av tådana gnom att tycka på knappn nä du ha sytt klat (s sidan 28). Knapp fö automatisk tådkniv 5

8 Spola upp tåd på Spoln Ta bot spoln Fö knappn till spollockt åt hög och ta bot spollockt. Lyft ut spoln fån spolhållan. Knapp fö spollock Spollock Spol Sätta i tådulln Placa tådulln på tådullsstativt så att tådn lindas av ulln nligt bildn. Sätt fast och tyck dn stoa tådullshållan odntligt mot tådulln. Använd dn lilla tådullshållan fö smala ll små tådulla. Sto tådullshålla Litn tådullshålla Exta tådullsstativ Använd dt xta tådullsstativt nä du bhöv linda spoln utan att tä av maskinn und tidn du abta på tt sypojkt. Sätt i dt xta tådullsstativt i tådullsställt och sdan i hålt bdvid dt hoisontala tådullsstativt. Placa filtn på tådullsstativt och n tådull på dn, nligt bildn. Exta tådullsstativ Tådullsställ Hål Filt 6

9 Spola upp tåd på spoln z z Fö tådn unt spolmkanismns tådlda samtidigt som du håll fast tådn i spoln. Spolmkanismns tådlda x x Tä tådn gnom hålt i spoln, inifån och ut. Sätt fast spoln på spolmkanismns slända. Spolmkanismns slända c c Fö sländan åt hög. Tyck på Stat/Stoppknappn samtidigt som du håll i tådändn. Stoppa maskinn nä spoln ha vidits någa vav. Skä av tådn i nähtn av hålt på spoln. v v Tyck på Stat/Stoppknappn ign. Nä spoln ä hlt spolad, stanna dn automatiskt. Stoppa maskinn gnom att tycka på Stat/ Stoppknappn och fö spolmkanismns slända åt vänst. Ta bot spoln och skä av tådn md undtådsknivn. Undtådskniv Flytta int på spolmkanismns slända und tidn maskinn ä i gång. Av säkhtsskäl stoppas moton automatiskt ft två minuts dift. 7

10 z Sätta i spoln z Placa Spoln i Spolhållan så att tådn ullas av i motus iktning. Tåd Spolhålla x x Fö in tådn i dn fäm skåan på spolhållans famsida. Da tådn åt vänst, och fö dn gnom spännfjädn. Fäm skåa c c Fotsätt att da fösiktigt i tådn tills dn glid in i sidoskåan. Da ut cika 10 cm tåd mot maskinns baksida. Sidoskåa v y v S tädningsdiagammt på spollockt. Sätt fast spollockt ign. t Spollock y Tädningsdiagam t 8

11 Höja Pssafotn Pssafotsspakn höj och sänk pssafotn. Du kan höja pssafotn ca 6 mm hög än dt nomala uppåtlägt gnom att tycka håda nä pssafotsspakn lyfts. c z Tä Maskinn z Höj pssafotsspakn. Höj nåln till dt högsta lägt gnom att vida på handhjult. Da tådn unt och und tådldaplåtn samtidigt som du håll fast tådn i spoln. Da sdan tådn nd gnom dn höga kanaln på tådspänningsattn. Pssafotsspak Tådldaplåt v b z x x x Da tådn odntligt unt tådldan och upp till tådupptagningn. Tådlda 9

12 c t c Fö tådn gnom skåan och nd in i ögat på tådupptagningn så som visas. Da tådn nd gnom dn vänsta kanaln. Skåa t Öga på tådupptagning vb y v Fö tådn bakom dn und tådldan fån hög. y Und tådlda b Fö in tådn i nålstångns tådlda fån vänst. u Nålstångns tådlda u Tä nåln fån famsidan till baksidan fö hand ll använd dn inbyggda nåltädan. S sidan 11 angånd dn inbyggda nåltädan. 10

13 Nåltäda z z Sänk nd pssafotn. Tyck nd nåltädans att så långt dn gå. Kokn komm ut fån nålsögat fån baksidan. Nåltädans knopp Hak x x Fö tådn nd och unt nåltädans lda och und kokn. Nåltädans lda c c Släpp sakta nåltädaknoppn und tidn du håll tådändn md handn. En tådögla das upp gnom nålsögat. v v Ta bot öglan fån nåltädan och da ut tådändn fån nålsögat. Nåltädan funga ba md tåda och nåla samt dn nåln md blå spts. Om nåln stoppas fö lågt fö att du ska kunna använda nåltädan nä dn automatiska tådknivn ha använts, ska du höja nåln till dt högsta lägt gnom att vida på handhjult. 11

14 Da upp Undtådn z z Höj pssafotsspakn. Håll övtådn md fingana. Övtåd Undtåd x x Vid handhjult tt hlt vav mot dig. Da i övtådn så att n ögla av undtådn das upp. c c Fö in övtådn i hålt på bodifotn och da upp dn till tådhållan, da ut ca. 2,5 cm tåd. Hål Tådhålla 12

15 Justa Tådspänningn Balansad tådspänning: En dl av övtådn syns på tygts avigsida. Nä övtådn ä fö stakt spänd: Undtådn syns på tygts ätsida. Minska spänningn gnom att vida spänningsattn till tt läg väd. Undtåd Nä övtådn ä fö löst spänd: Övtådn bilda öglo och stygnn s slaviga ut. Öka spänningn gnom att vida attn till tt hög väd. 13

16 Byta Nål Stäng av stömbytan. Höj nåln gnom att vida handhjult och sänka pssafotn. Lossa nålns klämskuv gnom att vida dn motus. Ta bot nåln fån klämman. Sätt i n ny nål i nålklämman md nålns platta sida bakåt. Klämskuv Nålns platta sida Nä du sätt i nåln i nålklämman tyck du in dn så långt upp dt gå och da åt nålklämmans skuv odntligt. Du kontolla att nåln ä ak gnom att placa nålns platta sida på något plant (n stygnplåt, glas, osv). Mllanummt mllan nåln och dn plana ytan ska vaa jämnt. Mllanum Använd aldig n tubbig nål. Använd nåla md blå spts i stolk 11 fö tunna tyg. Använd nålstolk 14 fö mdltjocka och tjocka tyg. 14

17 Bodiama (A) (A) Bodiam A: Dt ä standadbodiamn md tt bodiomåd på 12,6 cm x 11 cm fö sömnad av bodimönst md PC-kot osv. (B) (B) Bodiam B: Dt ä dn stösta bodiamn md tt bodiomåd på 20 cm x 14 cm fö sömnad av stoa mönst och kombinad mönst. Ytt am In am Fästatt Skuv fö åtdagning av amn Schablon Nä du placa tygt i bodiamn ska du använda malln fö att ikta in tygts mittlinj md amns mitt. Maka föst mittlinjna på tygt och placa tygt på dn ytt amn. Placa dn in amn och malln på y tygt och justa tygts placing. Statpunkt fö inbyggda mönst och PC-kotsmönst t Statpunkt fö monogam md hoisontal placing Statpunkt fö Minnskot 102 och uppåt. Statpunkt fö monogam md vtikal placing t Bodigäns fö inbyggda mönst PC-kotsmönst. y D fya födjupningana på schablonn motsvaa int fnslinj. t Födjupninga fö placing av schablon 15

18 Stabilisingsmatial Dt ä viktigt att du använd stabilisingsmatial fö att bästa kvalitt på bodit. Typ av stabilisingsmatial Rivbaa Stabilisingsmatial tillvkas av fib som lätt kan ivas. Använd ivbaa stabilisingsmatial fö att föstäka vävda tyg. Nä du ha sytt klat kan du iva bot stabilisingsmatialt så att dn lilla dln som finns kva på bodits baksida int påvka användningn. Stykbaa Stabilisingsmatial ä vidhäftand och passa alla stickad och instabila tyg. Fäst dt på tygts avigsida gnom att styka på dt. Skäbaa Stabilisingsmatial ä ovävda tyg som int kan ivas. Klipp bot övflödigt matial ft sömnadn. Använd skäbaa stabilisingsmatial fö stickad och instabila tyg. Vattnlösliga Stabilisingsmatial kan lösas upp i vattn. Använd sådana stabilisingsmatial fö utskuna bodi ll sptsbodi samt fö ätsidan på öglbildand tyg som fotté fö att undvika att öglo syns i bodit. Kliststabilisingsmatial ä klistpapp som används fö att fästa små tyg ll abtn som int kan montas i bodiamn. D används ävn fö sammt och anda luddiga tyg som kan mäkas pmannt av amn. Användning: Stabilisingsmatialt ska fästas på tygts avigsida. M än tt skikt kan bhövas. Filt och stabila tyg bhöv int stabilisas, du kan boda dikt på dm. Fö fasta tyg kan du placa tt tunt papp und tygt. Ick vidhäftand matial ska användas nä du boda på tyg som int kan stykas ll dla som ä svåa att styka. Klipp till n bit stabilisingsmatial som ä stö än bodiamn och placa dt på amn så att hla bitn hålls fast i amn fö att föhinda att tygt sitt fö löst. 16

19 Placa Tygt i Bodiamn z z Maka mittlinjna på tygts ätsida md skäddakita. Tyg Mittlinj x t x Lossa amns fästskuv på dn ytt amn och lägg tygt och dn in amn på dn öv amn. Placa schablonn på tygt så att mittlinjna ä i linj md vaanda. Skuv fö åtdagning av amn In am t Schablon y c c Placa dn in amn i dn ytt och da åt amns fästskuv. y Ytt am v t v Ta bot malln. Lägg dn ytt amn på n plan yta nä du placa tygt på bodiamn. Fö tunna och lastiska tyg ska du använda tt vidhäftand stabilisingsmatial (stykbat) på tygts avigsida. M än tt skikt stabilisingsmatial kan bhövas. Cloth Stt (altnativt tillbhö) ä tt paktiskt tillbhö fö att placa tygt i amn i ätt läg. 17

20 Fästa Bodiamn i Maskinn Vid fästattn så att dn ä paallll md amn och placa dn på bodiamn. Fäst amn gnom att monta stiftn i håln på vagnn. Fästatt Hål på bodiam Stift Vid fästattn mdus. VARNING! START STOP S alltid till att dt finns tilläckligt md fitt utymm fö bodiamn bakom maskinn innan du stata maskinn. Fösök aldig flytta bodiamn fö hand ll ta på bodiamn nä dn ö sig. Kontolla att bodiamn åtgå till uspungslägt innan stömmn stängs av. 18

21 ANVÄNDA KNAPPARNA Built-in Dsigns 1/14 Hoop Siz A(F): 126 X110 mm Fönst fö Val av Mönst Nä maskinn ä påslagn visas fönstt dä inbyggda mönst kan väljas på pkskämn. Gothic Nä stömmn slås på ta dt ca. 6 skund innan mönstvalsfönstt visas på pkskämn. (Dt ä stattidn som kävs och ä int tt fl) Följand 5 katgoi ä tillgängliga i mönstvalsfönstt: A(F) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Built-in dsigns (Inbyggda mönst) Dt finns 100 fädiga mönst i dn hä katgoin. Du kan ävn öppna mönstfil som spaats i dt intna minnt. PC Cad A Z Hoop Siz A(F):126x110mm L M S Font Monogam Du kan sy t typ av bokstäv (Gothic, Scipt och Chltnham) samt monogam md 3 och 2 bokstäv. PC cad (PC-kot) Du kan boda mönst fån PC-kot (tillbhö) samt mönst som lagats i Compact flashminnt (altnativt tillbhö). USB Mmoy Stick MyDsign USB-minn Du kan spaa och öppna mönstfil som lagas i USB-minnt (altnativt tillbhö). t Rdiga Md digingsfunktionn kan du ända och kombina bodimönst fån olika källo. Öppna lämpligt fönst gnom att tycka på flikn fö önskad katgoi. t Edit Siz B: 140x200mm Cancl 19

22 Built-in Dsigns Hoop Siz A(F): 126 X110 mm /14 Ställa in Lägn Dialogutan fö val av läg visas nä du tyck på Lägsknappn. Välj önskat diftsläg gnom att tycka på n av knappana ndan. SET-knapp Tyck på knappn nä du vill öppna fönstt fö maskininställninga. Du kan anpassa maskininställningana ft dina gna önskmål. Hjälpknapp Tyck på knappn nä du vill visa hjälpavsnitt fö vanliga åtgäd. Knapp fö bodiamscnting Tyck på knappn nä du vill flytta bodiamn till mittlägt (statpunktn fö boding). t Rtuknapp fö bodiamn Tyck på knappn nä du vill flytta bodiamn tillbaka till lagingslägt nä du ha slutat boda. t Bakåt-knapp Tyck på knappn nä du vill stänga dialogutan fö lägsval och gå tillbaka till dn fögånd skämn. Kom ihåg att tycka på tuknappn fö bodiamn så att bodiamn åtgå till uspungslägt innan du stäng AV stömbytan i bodiläg. 20

23 Maskinns Inställninga Dialogutan fö maskininställninga öppnas nä du tyck på SET-knappn. SET-flik Tyck på flikn SET nä du vill anpassa maskinns inställninga. t y Scn Contast 5 + Eco 10min inch/mm Rgist + inch u mm SET Flik md flagga (flik fö spåkval) Tyck på flikn md Flaggan nä du vill välja spåk som visas på skämn. Du kan välja mllan 11 spåk. Scn contast (Skämkontast) Pkskämns kontast kan justas. Tyck på Plusknappn om du vill öka skämns kontast. Tyck på Minusknappn om du vill minska skämns kontast. Volymglag Ljudvolymn kan justas. Volymn kan ställas in fån 0 till 10 och standadinställningn ä 5. Tyck på Plusknappn om du vill öka volymn. Tyck på Minusknappn om du vill minska volymn. Ljudt stängs av om du välj 0. t Eco mod (Eco-läg) Nä stömmn ä påslagn och du int använd maskinn på n stund, komm dn att gå in i Eco-läg. Pkskämn slockna och sylampan stängs av. Skämn och sylampan slås på om du tyck på pkskämn nä maskinn ä i Eco-lägt. Du kan ställa in timn fö Eco-lägt fån 1 minut till 30 minut. Standadinställningn ä 10 minut. Ställa in Eco-lägts tim: Tyck på Plusknappn om du vill öka timns inställning. Tyck på Minusknappn om du vill minska timns inställning. Tyck på Plusknappn tills OFF (AV) visas i utan om du vill stänga av Eco-lägt. y Inch/mm (Tum/Millimt) Du kan ställa in maskinns måttnht på tum ll millimt ft bhov. Standadinställningn ä millimt. Välj måttnhtn som du föda gnom att tycka på inch- ll mm-knappn. u Sidknapp Du kan blädda bland sidona gnom att tycka på sidknappana. Tyck på Nästa sida nä du vill s nästa sida. Tyck på Fögånd sida nä du vill s dn fögånd sidan. 21

24 i Ky position adjustmnt (Justa knappläg) i o!0!1 (A) Ky Position Adjustmnt Maximum spd stting 650spm + Sing Light Auto Thad Cutt Rgist ON X Ky Position Adjustmnt PRESS MARK ( + ) Ys OFF SET Om du tyck att knappana på pkskämn int ä i linj, kan du justa dt i fönstt fö justing av knapplägn. Fönstt (A) visas nä du tyck på Ys (Ja). Tyck på d svata plustcknn (+) som visas i odningsföljd. Fönstt (B) visas nä du tyck på dt sista svata plustcknt (+). o Maximum spd stting (maximal bodihastight) Dn maximala syhastightn kan ändas fån 400 till 650 stygn/min fö boding. Standadinställningn ä 650 stygn/min. Tyck på Minusknappn om du vill minska dn maximala syhastightn. Tyck på Plusknappn om du vill öka dn maximala syhastightn. (B) Ky Position Adjustmnt END Minska syhastightn nä du sy mönst md smala sicksackstygn som ha n tndns att bli dfomad på hög hastight.!0 Sing light (Sylampa) Du kan stänga av och slå på sylampan gnom att tycka på knappn md sylampan.!1 Auto thad cutt (Automatisk tådkniv) Om kommandot fö automatisk tådkniv ä aktivat, komm maskinn att stanna och klippa av tådana automatiskt nä vaj fägavsnitt ä fädigt. Tyck på ON (PÅ) om du vill aktiva dn automatiska tådknivn. Tyck på OFF (AV) om du vill inaktiva dn automatiska tådknivn. Tyck på knappn fö nästa sida nä du vill gå vida. 22

25 !2 Thad slction (Tådval)!2!3 Thad slction Janom Robison- Anton Madia Fomat Built-in Mmoy Rgist ATA PC Cad USB Mmoy Stick Mttl Ys Ys Ys SET Dt finns fya olika typ av boditåd att välja mllan. Tyck på knappn som motsvaa tådn som du vill använda. Fägkodn fö dn valda typn visas på bodiskämn.!3 Fomata dt inbyggda minnt Om dt intna minnt, ATA PC-kott ll USB-minnt int funga på gund av att minnt skadats, kan du aktiva dt ign gnom att fomata minnt. Tyck på Ys (Ja) Ys vill fomata minnt. bdvid minnsplatsn nä du!4 Rst all to dfaults Ys SET Alla data som lagas i minnt adas vid fomatingn. Tyck på knappn fö nästa sida nä du vill gå vida.!4 Rst all to dfault (Åtställ alla till standad) Om du tyck på Ys (Ja) Ys åtställs alla inställninga utom spåkt till standadvädna (samma inställninga som nä maskinn köpts). Rgist!5!6 X!5 Rgist-knapp Tyck på knappn nä du vill gista inställningana och gå tillbaka till dn fögånd skämn.!6 Bakåt-knapp Tyck på knappn nä du vill gå tillbaka till dn fögånd skämn utan att gista inställningana. 23

26 Languag Slction (Spåkval) Du kan välja tt av följand 11 spåk gnom att tycka t y o!0 på motsvaand knapp. Englska Fanska Spanska Italinska t Holländska y Tyska u Potugisiska i Svnska o Ryska!0 Finska!1 Japanska i u!1 Bkäfta ditt val gnom att tycka på Rgist. Hjälpskäm Du kan visa hjälp på skämn fö gundläggand maskinåtgäd. Ett fönst som visa hjälpavsnitt tyck på Hjälpknappn.? öppnas nä du Indx Changing ndls? Tyck på knappn bdvid hjälpavsnittt visa.? som du vill Insting th bobbin? Thading th machin? Winding th bobbin? Changing ndls Dn illustad hjälpn fö dt valda avsnittt visas på skämn. Tyck på Bakåt-knappn dn fögånd skämn. om du vill gå tillbaka till 24

27 Built-in Dsigns Hoop Siz A(F): 126 X110 mm /14 Hoop Siz A(F): 126 x 110mm Rady to S t Välja Inbyggda Mönst Fönstt dä du kan välja inbyggda mönst visas nä maskinn slås på. Dt finns 100 fädiga mönst i dn hä katgoin. Du kan ävn öppna mönstfil som spaats i dt intna minnt. Tyck på knappn Inbyggda/Spaad nä du vill växla mllan inbyggda och spaad mönst. Inbyggda/Spaad-knapp Tyck på väljaknappn fö önskat mönst nä du vill välja tt mönst. Mönstknappa Tyck på Nästa sida nä du vill visa mönst på d följand sidona. Dt finns 14 gupp av mönst odnad ft amstolk. Nästa sida-knapp Ramstolk Nä du tyck på n Mönstknapp, visas tt mddland på skämn som tala om vilkn am som ska användas. Skämn Rady to S (Rdo att Sy) öppnas nä du tyck på Bakåt-knappn. t Bakåt-knapp y Skämn Rady to S (Rdo att Sy) Jog ST y 25

28 Rady to S Skämn Rady to S (Rdo att Sy) (fotsättning) En bild av dt valda mönstt, funktionsknappa samt infomation om mönstt visas på skämn Rady to S (Rdo att Sy). Fägsktionsknapp Tyck på knappn nä du vill visa hla ll n dl av mönstt fö vaj fägsktion. Jog ST Knappa fö Nästa/Fögånd sktion Tyck på knappn fö Nästa sktion nä du vill visa nästa fägsktion. Tyck på knappn fö Fögånd sktion nä du vill s dn fögånd fägsktionn. u Fäglista Tyck på knappn nä du vill visa n lista öv tådfäg som används i dt valda mönstt. Sy n viss fäg (sktion) gnom att hoppa öv: Du kan sy n viss sktion av mönstt gnom att hoppa öv d fögånd sktionna. Tyck på knappn fö nästa sktion tills ätt sktion visas. y t Flyttknappa Justa amns läg md Flyttknappana så att nålns ndslagsläg ä ätt ovanfö mittpunktn på tygts mittlinj. t Nålns ndslagsläg y Mittlinj u Bakåt-knapp Tyck på knappn nä du vill gå tillbaka till fönstt fö mönstval. 26

29 Rady to S!1!2!3!4 i Kontuknapp Du kan kontolla stolkn på syomådt gnom att tycka på knappn. Vagnn ö sig utft kontuna i dt valda mönstt utan att sy någa stygn. Vagnn gå tillbaka till statlägt nä kontun dagits och dn fögånd skämn visas. Tyck på knappn Cancl (Avbyt) om du vill avbyta visning av kontun. o Knappn Cancl (Avbyt) Jog ST Tac outlin Cancl i!0 o!0 Rtuknapp fö bodiam Tyck på tuknappn fö bodiamn nä du vill flytta bodiamn tillbaka till lagingslägt nä du ha slutatboda. Skäminfomation Föutom bildn av mönstt, visas ungfälig sytid i minut, antal fäg, mönstts stolk och amn som ska användas fö mönstt.!1 Sytid i minut!2 Antal fäg!3 Mönstts stolk!4 Ram Pausd Jog ST!5!6!5 Sy Bakåt/Famåt-knappa Skämn visa dt aktulla antalt stygn nä sömnadn ha påböjats. Flyttknappana fösvinn och Sy bakåt/famåt-knappana visas på skämn. Du kan använda knappana fö att flytta bodiamn till ställn dä tådn gått av ll tagit slut. Tyck på Minusknappn om du vill flytta amn tillbaka till n fögånd punkt. Ramn flyttas bakåt 10 stygn fö vaj knapptyckning. Tyck på Plusknappn om du vill flytta amn famåt. Ramn flyttas famåt 10 stygn fö vaj knapptyckning.!6 Jog/ST-knapp Tyck på knappn om du vill ända Flyttknappana till Sy bakåt/famåt-knappana innan du böja sy. Kom ihåg att flytta vagnn tillbaka till lagingslägt innan du stäng AV stömbytan. 27

30 z Rady to S BRODERA Att böja Boda z Välj önskat mönst. Jog ST xc START STOP x Sänk pssafotn, tyck på Stat/Stoppknappn och sy 5 till 6 stygn. Stoppa maskinn gnom att tycka på Stat/Stoppknappn ign. v c Höj pssafotn, skä av tådn i nähtn av statpunktn och sänk pssafotn. Tådänd v Böja sy gnom att tycka på Stat/Stoppknappn ign, maskinn sluta att sy automatiskt nä dn fösta fägsktionn ä avslutad. Maskinn skä automatiskt av tådana om dn automatiska tådknivn ä aktivad. START STOP Om du ha inaktivat dn automatiska tådknivn kan du tycka på knappn fö Automatisk tådkniv ll klippa av tådana fö hand. b Gnom att tycka på tutangntn fö b bodiamn åtgå bodiamn till sitt uspungsläg. Jog ST Knapp fö automatisk tådkniv Rtutangntn fö bodiamn Sysultat Bodimönstt sys på tygts mittlinj så som visas. Tygts mittlinj Bodimönstts lägt på mittlinjna angs på mallakn. Fö bodisömnad md PC-kot ska du använda d mdföljand mallakn nä du ställ in ätt sömnadsläg. 28

31 Gothic A(F) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z MONOGRAM Fönst fö Val av Monogam I fönstt fö val av monogam kan du pogamma bokstäv gnom att tycka på bokstavsknappana dikt. Nä du tyck på n bokstavsknapp, lagas bokstavn i minnt och makön flyttas åt hög. A Z L M S Font Välja tcknsnitt Du kan välja mllan 3 tcknsnitt samt monogam md 2 ll 3 bokstäv. Ett fönst dä du kan välja tcknsnitt öppnas nä du tyck på knappn Font (Tcknsnitt). Knappn Font (Tcknsnitt) Välj önskat tcknsnitt gnom att tycka på n av följand knappa. Gothic Scipt t Chltnham t 2-Ltts (2 bokstäv) y 3-Ltts (3 bokstäv) y u Tyck på Bakåt-knappn om du vill avbyta. u Bakåt-knapp i o Stoa ll små bokstäv Du kan välja stoa ll små bokstäv gnom att A Z Font tycka på knappn fö vsal/gmn. i Knapp fö vsal/gmn L M S Euopiska bokstäv Du kan välja Euopiska bokstäv, t.x. tma, gnom att tycka på knappn fö Euopiska bokstäv. o Knapp fö Euopiska bokstäv 29

32 !0 o Gothic A Z L M S I J K L M N O P Q R S T U V W X Y i Z A B C D E F A u Z y t G Font L M S Font A(F) H!1 Siffa/symbol-knapp Siffo och symbol visas nä du tyck på knappn. Välj n siffa ll symbol gnom att tycka på motsvaand knapp. Tyck på knappn ign nä du vill gå tillbaka till fönstt dä du välj bokstäv. Rada-knapp Tckn som ä undstukna av makön kan adas. Flytta makön till bokstavn, siffan ll symboln som du vill ada och tyck på Radaknappn. Makö-knappa Du kan flytta makön åt hög ll vänst gnom att tycka på n av pilknappana. Flytta makön till tt tckn om du vill lägga till bokstäv/siffo/ symbol (tckn) i tt monogam. Tyck på knappn fö dt nya tcknt, dt infogas till vänst om dt undstukna tcknt. -knapp Du kan bkäfta dn valda kombinationn av bokstäv/siffo/symbol fö monogammt gnom att tycka på -knappn. Skämn Rady to S (Rdo att Sy) visas nä du tyck på knappn. t Stolksknapp Du kan välja mllan 3 stolka på bokstäv: stoa, mdlstoa och små. Ställ in monogamstolkn innan du välj tckn. y Hoisontal/Vtikal-knapp Du kan ställa in monogammts iktning på hoisontalt ll vtikalt. u Spaa Fil-knapp Du kan spaa dt pogammad monogammt gnom att tycka på knappn. Fönstt Fil Sav (Spaa fil) visas (s sidan 42). i Föstoingsglasknapp Nä du tyck på knappn föstoas bokstavs-/ siffknappana vilkt gö dt nkla att mata in tckn. Tyck på Bakåt-knappn nä du vill gå tillbaka till uspungsskämn.!0 Föstoingsknappa!1 Bakåt-knapp o Knappn (Läg) S sidan

33 Boda Monogam Exmpl: Ba md tcknsnittt Gothic z Gothic A(F) z Tyck på tcknsnittsknappn och välj Gothic. Välj B. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A Z L M S Font x Gothic B A(F) x Tyck på knappn Vsal/gmn små bokstäv. och välj A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A Z L M S Font c Gothic Ba A(F) c Välj, a och. Tyck på -knappn. Tyck på Hoisontal/Vtikal-knappn innan du tyck på -knappn om du vill ända monogammts ointing. A Z L M S Font v Rady to S v Skämn Rady to S (Rdo att Sy) öppnas. Ba A(F):126 x 110mm Monogam md fla fäg Du kan sy monogam md fla fäg gnom att ända tådfägn fö vaj bokstav om du tyck på Colo chang (Fägbyt) innan du böja sy. Maskinn stanna automatiskt ft vaj bokstav. Byt tåd och böja sy ign. Knappn Colo chang (Fägbyt) Jog ST 31

34 b Rady to S Ba A(F):126 x 110mm b Använd Flyttknappana nä du vill justa amns läg ft mittlinjna. Flyttknappa Mittlinj Jog ST Du kan välja tt av 3 lägn fö monogam, vänstjustat, mittjustat ll högjustat, gnom att tycka på Justingsknappn. Justingsknapp n n Sänk pssafotn, tyck på Stat/Stoppknappn och sy 5 till 6 stygn. Stoppa maskinn gnom att tycka på Stat/ Stoppknappn ign. Höj pssafotn, skä av tådn i nähtn av statpunktn och sänk pssafotn. Böja sy gnom att tycka på Stat/Stoppknappn ign, maskinn sluta att sy automatiskt nä sömnadn ä kla. Monogammns iktning Du kan sy monogam md hoisontal ll vtikal ointing. Välj ointing gnom att tycka på Hoisontal/Vtikalknappn innan du tyck på -knappn. Monogam md hoisontal ointing t Monogam md vtikal ointing t 32

35 Monogam md 2 Bokstäv z Gothic A(F) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Exmpl: 2 bokstäv md am z Tyck på knappn Font (Tcknsnitt). Välj 2-Ltts (2 bokstäv). A Z L M S Font x x Välj am. 2 Ltts A(F) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A Z L M S Font c c Välj bokstävna A och B. Tyck på -knappn. 2 Ltts A(F) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A Z L M S Font Edit vb v Skämn Rady to S (Rdo att Sy) öppnas. Rady to S b Böja sy gnom att tycka på Stat/Stoppknappn. A(F):126 x 110mm Monogam md 3 bokstäv sys på samma sätt som monogam md 2 bokstäv. Statlägt fö monogam md 2 och 3 bokstäv ä i mittn på amn. Jog ST 33

36 Gothic BEAT A(F) Koiga monogam Rada n bokstav Exmpl: Rada E i BEAT z A Z L M S Font z Flytta makön till bokstavn som ska adas gnom att tycka på knappn. Gothic BEAT A(F) x A Z L M S Font x Tyck på Rada-knappn. c Gothic BAT A(F) c Bokstavn E adas. Infoga n bokstav Gothic BAT A(F) Exmpl: Infoga O i BAT z Gothic BAT A(F) z Flytta makön till bokstavn und lägt dä du vill infoga n ny bokstav. x Gothic BOAT A(F) x Välj bokstavn O. O infogas mllan B och A. 34

37 ALTERNATIVA TILLBEHÖR PC-kot (altnativt tillbhö) Sätta in och mata ut tt PC-kot Sätt in PC-kott i kotplatsn md famsidan iktad mot dig. Utmatningsknappn skjuts ut nä du tyck in PCkott tills tt klick hös. PC-kot Utmatningsknapp Ett ött fält visas på utmatningsknappn nä kott ä ätt isatt. Mata ut tt PC-kot Tyck på utmatningsknappn nä du vill mata ut PCkott. Ta ut PC-kott u maskinn. Om stömmn slås på nä tt PC-kot sitt i maskinn, kan dt ta n stund innan maskinn stata. PC Cad Hoop Siz A(F):126x110mm Välja PC-kotmönst Tyck på flikn PC cad (PC-kot). Mönstn på kott visas på mönstknappana. Välj mönstt som du vill sy gnom att tycka på n Mönstknapp. Skämn Rady to S (Rdo att Sy) visas. VARNING! Stäng int av stömmn ll mata ut kott nä vaningstcknt ll timglast visas. 35

Instruktionsbok. Memory Craft 500E

Instruktionsbok. Memory Craft 500E Instuktionsbok Mmoy Caft 500E VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Vid användning av lktiska appaat ska alltid gundläggand säkhtsföskift följas: Dnna symaskin ä utfomad och tillvkad nbat fö användning i hmmt.

Läs mer

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

SPARA DESSA INSTRUKTIONER INSTRUKTIONSBOK VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Dnna symaskin ä dsignad och tillvkad nbat fö hushållsbuk. Symaskinn ä int n lksak. Låt int ban lka md maskinn. Maskinn bö int användas av ban utan saklig övvakning.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DELARNAS NAMN Delarnas namn... 3 Standardtillbehör... 4 Förvaringsfack... 5 Förlängningsbord... 5

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DELARNAS NAMN Delarnas namn... 3 Standardtillbehör... 4 Förvaringsfack... 5 Förlängningsbord... 5 Instuktionsbok 1 DELARNAS NAMN Dlanas namn... 3 Standadtillbhö... 4 Fövaingsfack... 5 Fölängningsbod... 5 FÖRBEREDELSER Ansluta maskinn till vägguttagt... 6 Funktionsknappa... 7 Rgla syhastightn... 8

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR INSTRUKTIONSBOK VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Dnna symaskin ä int avsdd fö användning av pson (inklusiv ban) md ducad fysiska, snsoiska ll mntala fömågo, ll i avsaknad av fanht ll kunskap såvida d int ha

Läs mer

Häng och sväng Hur gör man en mobil?

Häng och sväng Hur gör man en mobil? 30 Enkla maskin 31 Enkla maskin Häng och sväng Hu gö man n mobil? Häng och sväng Ovanligt snygg mobil, om jag få säga dt själv. Du bhöv: någa kmtvättsgalga tunt snö avbitatång sak att hänga i mobiln som

Läs mer

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd?

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd? Min cykl Sidan Innhåll 4 På väg hm Ands och Osca ha båttom hm. Osca måst lämna matvaona han vait och handlat innan han och Ands kan cykla till täningn. 5 Cyklhjälm Dt ä viktigt att använda cyklhjälm nä

Läs mer

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.!

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.! Manual EJLR-1000 Läs avsnittt Viktig information innan du installrar dn här produktn Dt kan vara farligt att int följa säkrhtsanvisningarna. Flaktig installation innbär dssutom att produktns vntulla garanti

Läs mer

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig?

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig? E N R A P P O R T F R Å N L S U O K TO B E R 2 0 0 9 a n n A ä N a t i n A v bl F oto: P E TT E R C O H E N llt a s g i Om Sv a politik fä ung L S U S V E R I G E S U N G D O M S O R G A N I S AT I O N

Läs mer

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Utformning och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Utformning och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Instruktionsbok VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Dnna apparat får int användas av prsonr (inklusiv barn) md rducrad fysiska, snsoriska llr psykiska färdightr, llr av prsonr som saknar rfarnht och kunskap,

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR INSTRUKTIONSBOK VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Dnna symaskin är dsignad och tillvrkad nbart för hushållsbruk. Symaskinn är int n lksak. Låt int barn lka md maskinn. Maskinn bör int användas av barn utan

Läs mer

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege FyL VT06 DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I Magntisring md lström Magntfältt kring n spol Kraftvrkan mllan spolar Bränna spik Jacobs stg Uppdatrad dn 9 januari 006 Introduktion FyL VT06 I littraturn och framför

Läs mer

Symaskin Multifunktionell HN 5069. Bruksanvisning

Symaskin Multifunktionell HN 5069. Bruksanvisning Symaskin Multifunktionell HN 5069 Bruksanvisning Innan man börjar använda symaskinen ska säkerhetsanvisningarna följas och bruksanvisningen läsas igenom. Fara! 1. Om symaskinen är obevakad ska man stänga

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Miljö Malmö stad, Gatukontot, maj 2003 Tafiksäka skolan ä famtagt av Upab i Malmö på uppdag av och i samabt md Malmö stad, Gatukontot. Txt: Run Andbg Illustation: Las Gylldoff Miljö Sidan Innhåll 4 Miljö

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD INLEDNING Sundsvall Norrlands huvudstad Sundsvall Norrlands huvudstad, är båd tt nuläg och n önskan om n framtida position. Norrlands huvudstad är int

Läs mer

Medföljande tillbehör

Medföljande tillbehör S_brotherSv.book Page A Wednesday, October 8, 00 5:5 PM Medföljande tillbehör Kontrollera att följande tillbehör finns med, när du har öppnat lådan. Om något saknas eller är skadat, kontakta återförsäljaren.

Läs mer

$99_brotherE_cover Bruksanvisning Svenska XC7413-021 Printed in China

$99_brotherE_cover Bruksanvisning Svenska XC7413-021 Printed in China Bruksanvisning VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER När maskinen används ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid vidtas, inklusive följande: Läs alla instruktioner före användning. FARA - För att minska risken

Läs mer

Memory Craft 500E Broderimaskin

Memory Craft 500E Broderimaskin Memory Craft 500E maskin Det självklara valet när det är detaljerna som avgör! Memory Craft 500E är anpassade till hem-, hobby-och småföretagaren. Passar hemma i syrummet hos entusiasten, eller hos det

Läs mer

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass:

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass: Innehållsföteckning 2 Innehåll 3 Mina matematiska minnen 4 Kosod - Lodätt - Vågätt 5 Chiffe med bokstäve 6 Lika med 8 Fomel 1 10 Konsumea mea? 12 Potense 14 Omketsen 16 Lista ut mönstet 18 Vilken fom ä

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Triss i prydnadskuddar

Triss i prydnadskuddar Triss i prydnadskuddar Prydnadskuddar med julmotiv är det perfekta sättet att sätta en personlig prägel på hemmet. Men din Husqvarna Viking symaskin är det enkelt att sy kuddar. Nedan finner du steg för

Läs mer

VAL AV RÄTT NÅL/TYG/TRÅD

VAL AV RÄTT NÅL/TYG/TRÅD VAL AV RÄTT NÅL/TYG/TRÅD Schema för val av nål, tyg, tråd NÅLSTORLEK TYG TRÅD 9-11(65-75) 12(80) 14(90) 16(100) 18(110) Tunna tyger tunn bomull, voile, siden, muslin, interlocktrikå, bomullstrikå, trikå,

Läs mer

BLOMMIG KUVERTVÄSKA MATERIAL

BLOMMIG KUVERTVÄSKA MATERIAL creative 1.5 BLOMMIG KUVERTVÄSKA Skapa denna vackra blommiga kuvertväska som dekorerats med broderier från PFAFF creative 1.5 sy- och brodérmaskin. Med programmet Embroidery Intro kan du enkelt kombinera

Läs mer

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28 Tentamen i El- och vågöelseläa, 04 08 8. Beäknastolekochiktningpådetelektiskafältetipunkten(x,y) = (4,4)cm som osakas av laddningana q = Q i oigo, q = Q i punkten (x,y) = (0,4) cm och q = Q i (x,y) = (0,

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. INSTRUKTIONSBOK E20 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. Nätanslutning Den här symaskinen får endast användas med

Läs mer

Starthjälpen. Kom igång och sälj prenumerationer på Triss!

Starthjälpen. Kom igång och sälj prenumerationer på Triss! Stathjälpn Kom igång och sälj pnumation på Tiss! Innhållsfötckning Sid 4 Sid 5 Sid 6-7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12-13 Sid 14-15 Sid 16 Sid 17 Sid 19 Föningn som gjod succé! Så hä komm ni igång Lathund:

Läs mer

Visa din personlighet

Visa din personlighet Vackert upplyst Visa din personlighet Din kreativa sida återspeglar din personlighet. Du har en allvarlig sida som önskar precision. Du älskar att utforska möjligheterna med broderidesign. Du har även

Läs mer

Nya Perkinsmaskinen. Svensk bruksanvisning. Lättare anslag Lägre vikt Mindre bullrig Fler funktioner

Nya Perkinsmaskinen. Svensk bruksanvisning. Lättare anslag Lägre vikt Mindre bullrig Fler funktioner Nya Perkinsmaskinen Lättare anslag Lägre vikt Mindre bullrig Fler funktioner Svensk bruksanvisning Läs denna innan du börjar använda din nya Perkins. Såld i Sverige av: Iris Hjälpmedel AB Tel. 08 39 94

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter Lathund för PenFriend DL 76 Gör dina egna röstetiketter Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1 Beskrivning 3 1.1 I din kartong hittar du: 3 1.2 Genomgång av penna 3 1.3 Knappar och andra funktioner

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

S E D K N O F I AVM 960 AVM 961 AVM 971. www.whirlpool.com

S E D K N O F I AVM 960 AVM 961 AVM 971. www.whirlpool.com AVM 960 AVM 961 AVM 971 S D K N O F I.hirlpool.com 1 S INNAN APPARATN MONTRAS INSTALLATION KONTROLLRA ATT ugnsutrymmt är tomt för installationn. KONTROLLRA att apparatn int är skadad innan dn montras i

Läs mer

Lucian Kaja Lurra kantas av vackra tärnor, tomte pepparkaksgubbe och stjärngossar Bråk om lucia bland svenska simägare. läs mer på sidan 4

Lucian Kaja Lurra kantas av vackra tärnor, tomte pepparkaksgubbe och stjärngossar Bråk om lucia bland svenska simägare. läs mer på sidan 4 Numm 9 Ågång 1 2007 STORT INTRESSE I SL FÖR SVENSKT LUCIAFIRANDE Lucian Kaja Lua kantas av vacka täno, tomt pppakaksgubb och stjängossa Båk om lucia bland svnska simäga Ingn skattskapa i Scond Lif Vi s

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Att montera lapptäcke utan vadd. Plocka fram de tyger du vill ha i täcket. Det du

Att montera lapptäcke utan vadd. Plocka fram de tyger du vill ha i täcket. Det du Plocka fram de tyger du vill ha i täcket. Det du behöver när du gör detta är: tyger, gärna gardiner, ej för nötta. Sytråd, symaskin, gummimatta och rullkniv, sax, säkerhetsnålar, måttband. Riv/klipp bort

Läs mer

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen i y n io a ä m S som info s a d n e (.! ) e ck ll läa I boken Sebasian de ä jag de! elle Hu Hu den Ovala bollen följe vi Sebasian fån ban ill ungdom. Han gö efaenhee som få honom a fundea. Vad eflekea

Läs mer

Ekosteg. En simulering om energi och klimat

Ekosteg. En simulering om energi och klimat Ekostg En simulring om nrgi och klimat E K O S T E G n s i m u l r i n g o m n rg i o c h k l i m a t 2 / 7 Dsign Maurits Vallntin Johansson Pr Wttrstrand Txtr och matrial Maurits Vallntin Johansson Alxandr

Läs mer

Optisk enhet. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

Optisk enhet. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte Optisk enhet AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Förverkliga din potential. expression line

Förverkliga din potential. expression line w Förverkliga din potential expression line Upptäck en ny dimension inom sömnad och quiltning! Är det ny inspiration, perfekta resultat och modern teknik du är ute efter? Allt detta och mycket mer finns

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Electrolux Home ANNONS ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Electrolux Home ANNONS

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Electrolux Home ANNONS ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Electrolux Home ANNONS NNONS Hla dnna bilaga ä n annons fån Hom NNONS NNONS Hla dnna bilaga ä n annons fån Hom NNONS 349 k Mix md 3 hastight + pulsfunktion. 3 avtagbaa mixblad. LED indikato. 1,5 lit glaskanna. 450 W. mix ESB2300

Läs mer

Umeå Universitet 2007-12-06 Institutionen för fysik Daniel Eriksson/Leif Hassmyr. Bestämning av e/m e

Umeå Universitet 2007-12-06 Institutionen för fysik Daniel Eriksson/Leif Hassmyr. Bestämning av e/m e Umå Univrsitt 2007-12-06 Institutionn för fysik Danil Eriksson/Lif Hassmyr Bstämning av /m 1 Syft Laborationns syft är att g ökad förståls för hur laddad partiklars rörls påvrkas av yttr lktromagntiska

Läs mer

Mapp till Art Journal eller vad du vill

Mapp till Art Journal eller vad du vill Du behöver: tyg, täckfoder, mellanlägg/vliseline, kartong, symaskin, sax, knappnålar, penna, ev. linjal. Tunt bomullsgarn och en vass nål med stort öga. Jag har använt en gammal gardin, fodret ur en jacka,

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna Rvisionsrapport nr 4/2010 Åstorps kommun Granskning av kommunns kommunikation md mdborgarna Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Bonad ca 21,5 x 21,5 cm. Du behöver ;

Bonad ca 21,5 x 21,5 cm. Du behöver ; 1 Bonad ca 21,5 x 21,5 cm Du behöver ; * Tyg till bakgrund 16,25 x 16,25 * Tyg till baksida 24 x 24 cm * Tyg till kantning 6,25 x tyg bredd (110 cm) * Vliesofix 10 cm * Diverse bitar tyg i olika färger

Läs mer

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Sweden

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Sweden ZA888 Flash Euobaomt 7 (Womn in Dvloping Countis) County Qustionnai Swdn FL 7 Womn in dvloping countis - SE D Hu gammal ä du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna Euopés åsikt om situationn

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av övrförmyndarvrksamhtn Karin Hansson, Ernst & Young sptmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1 SYFTE OCH AVGRÄNSNING... 4 1.2

Läs mer

Bonad ca 21,5 x 21,5 cm. Du behöver ;

Bonad ca 21,5 x 21,5 cm. Du behöver ; 1 Bonad ca 21,5 x 21,5 cm Du behöver ; * Tyg till bakgrund 16,25 x 16,25 * Tyg till baksidan 24 x 24 cm * Tyg till kantning 6,25 x tyg bredd (110 cm) * Vliesofix 10 cm * Diverse bitar tyg i olika färger

Läs mer

Klädsömnad: haremsbyxor

Klädsömnad: haremsbyxor De här byxorna är superbekväma! Du behöver: bomulls- eller linnetyg, gärna begagnat. Jag har tagit en gardinlängd som jag hittat på Kupan. Den låg i lådan för mattrasor; en hel kasse för 20 kronor. Så

Läs mer

När du använder denna maskin ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande:

När du använder denna maskin ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR När du använder denna maskin ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande: Läs alla anvisningar före användning. FARA - För att minska risken för

Läs mer

Sy en kjol med fickor! 2013 Eva Söderberg

Sy en kjol med fickor! 2013 Eva Söderberg Sy en kjol med fickor! 2013 Eva Söderberg Börja med att lägga ut tyget dubbelvikt. Detta är inte riktigt helt i ena kanten men där kan jag lägga de små delarna när jag klippt de större. Prova att lägga

Läs mer

Instruktionsbok. Skyline 7

Instruktionsbok. Skyline 7 Instuktionsbok Skylin 7 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Vid användning av lktiska appaat ska alltid gundläggand säkhtsföskift följas: Dnna symaskin ä utfomad och tillvkad nbat fö användning i hmmt. Läs

Läs mer

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig.

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. PåSvenska Hårddisk Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. AppleCare Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Grundläggande utskrift

Grundläggande utskrift Grundläggande utskrift Det här avsnittet omfattar: "Fylla på papper i fack 1 (flerfunktionsfack) för enkelsidig utskrift" på sida 2-9 "Fylla på papper i fack 2 5 för enkelsidig utskrift" på sida 2-13 "Fylla

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER.

KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER. Eye Pal Reader 2 Innehållsförteckning KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER... 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT... 6 GÖMDA KNAPPAR... 7 LÄSA TEXT... 9 RÖRELSEDETEKTORN... 10 AVANCERADE FUNKTIONER... 11 SPARA

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i Windows Live Movie Maker 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med Windows Movie

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

Bruksanvisning. Veritas 9000A5

Bruksanvisning. Veritas 9000A5 Bruksanvisning Veritas 9000A5 Bäste kund! 1 Hjärtliga gratulationer till köpet av denna symaskin. Du har köpt en kvalitetsprodukt som har tillverkats med största omsorg. Denna bruksanvisning innehåller

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800 Användarmanual Great Northern Popcorn Skyline 800 För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our website.

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Vad är biologisk mångfald?

Vad är biologisk mångfald? 1 Vad ä biologik mångfald? Olika äda i n lövkog - känn du ign lövn? Man kan fönkla äga a biologik mångfald byd a vi ha många olika NATURTYPER och många olika VÄXT- OCH DJURARTER. 9. 8. 2. 7. 3. 6. 4. 5.

Läs mer

Låt kreativiteten flyga fritt!

Låt kreativiteten flyga fritt! Låt kreativiteten flyga fritt! INBYGGDA hjälpfunktioner ger PROFFSIGA RESULTAT DESIGNER TOPAZ 30 En större, friare upplevelse av sömnad och broderi De fantastiska sy- och brodermaskinerna HUSQVARNA VIKING

Läs mer

SY, SY, SY VINDJACKA

SY, SY, SY VINDJACKA SY, SY, SY VINDJACKA 1 VINDJACKA ATT TÄNKA PÅ Tygåtgång Beräknad på tygbredd 140 cm i storlek M. Jacka ca 2.8 m tyg + mudd och foder, detta är generöst räknat. Innan du köper eller klipper av tyget vid

Läs mer

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Dec -14 Liljedalsdata Liljedalsdata Steg 16 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 15. Syftet med denna kurs är att du ska lära dig

Läs mer

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917 BRANDUTREDNINGSPROTOKOLL Datum: 20121130 Vår rfrns: Grt Andrsson Dnr: 2013-000138 Er rfrns: MSB Uppdragsgivar: Uppdrag: Undrsökningn utförd: Bilagor: Landskrona Räddningstjänst Brandorsak, brandförlopp

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

DS409slim. Snabb installationsguide

DS409slim. Snabb installationsguide DS409slim Snabb installationsguide Säkerhetsinstruktioner Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på ett säkert ställe för framtida referenser. Håll borta från

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

LINNE MED SNEDREMSA I HALS- OCH ÄRMHÅL

LINNE MED SNEDREMSA I HALS- OCH ÄRMHÅL Du behöver: urklippta delar till ett linne + extra tyg till snedremsor (ca 50 x 50 cm), symaskin och matchande tråd, sax, knappnålar, synål, måttband, strykjärn och strykbräda. Köpta snedremsor använder

Läs mer

IDEA-CX V.I.C WWW.SYNSUPPORT.COM

IDEA-CX V.I.C WWW.SYNSUPPORT.COM IDEA-CX V.I.C WWW.SYNSUPPORT.COM Grattis till ditt val av förstorings utrustning. Vi hoppas att IDEA-CX V.I.C kommer att berika din vardag. Nordic Production AB Innehåll 1. Ingående delar. 2. Montering

Läs mer

Perkins Smart Brailler Manual

Perkins Smart Brailler Manual Perkins Smart Brailler Manual Denna manual kommer att introducera grundläggande funktioner och hantering av produkten. Skrivhuvudet Läsplatta Spak för att lossa pappret On/off-knapp Anslutning för strömadapter

Läs mer

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt 1. Starta programmet Först öppnar vi programmet. Antingen finns det i rullningslisten, som jag har längst ner på skärmen. Klicka och programmet startas.1 Om det inte finns där välj program, hitta garageband

Läs mer

Snabbguide PLEXTALK PTP1

Snabbguide PLEXTALK PTP1 Snabbguide PLEXTALK PTP1 Tack för ditt inköp av Plextalk PTP1. Denna snabbguide beskriver grundläggande funktioner och handhavande. Var god se i användarmanualen för mer detaljerad information. (1) (8)

Läs mer

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT Älska du som vi att äta och bjuda på hemlagat men få inte alltid tiden att äcka till? Gö livet enklae genom att blanda ihop våa ekologiska åvaumixa. Inga konseveingsmedel

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

Funktioner* blir åtkomliga när du trycker på flikarna eller Alla tjänster, till exempel: LÄGG I PAPPER E-POST

Funktioner* blir åtkomliga när du trycker på flikarna eller Alla tjänster, till exempel: LÄGG I PAPPER E-POST SKÄRMEN - Här visas vilka funktioner som finns tillgängliga på maskinen samt allmän information. ÅTERSTÄLL ALLT - Återställer funktioner till grundinställningar PAUS - Avbryter pågående jobb START - Startar

Läs mer

MATILDA S JULKALENDER

MATILDA S JULKALENDER MATILDA S JULKALENDER Jag fullkomligt älskar julen och november för mig innebär att jag äntligen får börja planera årets härligaste tid! För mig handlar julen om värme, kärlek och uppskattning. Den handlar

Läs mer

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare Umå univritt Intitutionn för matmatik oh matmatik tatitik Roin Ekman oh Axl Torhag Tntamn i matmatik Introduktion till dikrt matmatik Löningförlag Hjälpmdl: Miniräknar Löningarna kall prntra på tt ådant

Läs mer

DEN PÅBÖRJADE SÖMNADEN NÅLAS FAST I BANDET OCH DU KAN NU BEKVÄMT STRÄCKA TYGET MEDAN DU SYR MOT DIG.

DEN PÅBÖRJADE SÖMNADEN NÅLAS FAST I BANDET OCH DU KAN NU BEKVÄMT STRÄCKA TYGET MEDAN DU SYR MOT DIG. DEN PÅBÖRJADE SÖMNADEN NÅLAS FAST I BANDET OCH DU KAN NU BEKVÄMT STRÄCKA TYGET MEDAN DU SYR MOT DIG. LITEN HANDBOK I KONSTEN ATT FÖRA SYNÅLEN VID SÖMNAD. SAMT OM SÖMNADENS VERKTYG. INNEHÅLL VERKTYG...8

Läs mer

RIVSTART B1+ B2 Textbok Facit

RIVSTART B1+ B2 Textbok Facit RIVSTART B+ B Txtbok Facit Kapitl A Jag böjad täna tidigt, tt halvå innan loppt. I böjan spang jag väldigt långsamt och fösiktigt. Jag spang baa kota distans. Eft n månad va jag myckt staka. Jag spang

Läs mer

find your space find your space Plantronics Bluetooth -headset Upplev friheten Vår/sommar 07

find your space find your space Plantronics Bluetooth -headset Upplev friheten Vår/sommar 07 find you space find you space Plantonics Bluetooth -headset Upplev fiheten Vå/somma 07 Med Plantonics sotiment av tådlösa headset med Bluetooth-teknik innebä mobil vekligen att du ä ölig hela vägen fån

Läs mer

Välj söm och börja sy!

Välj söm och börja sy! Välj söm och börja sy! Tysk teknik! Innovativ design! Med originalfunktionen från Pfaff! Superlätt att använda hög kvalitet typiskt Pfaff Har du lust att sy? select är redo! En gång Pfaff alltid Pfaff!

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

Den kompakta sy- och brodyrmaskinen

Den kompakta sy- och brodyrmaskinen 900 Den kompakta sy- och brodyrmaskinen 900 LCD-pekskärm Automatisk nålträdning Förlängningsbord 170 brodyrdesigner 129 nytto- och dekorsömmar Fantastiskt urval av sömmar... Nytto- och dekorsömmar... Välj

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0 W Varning Detta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

Instruktioner hur man gör RSC:s nya hatt, den s.k. cykelsadeln

Instruktioner hur man gör RSC:s nya hatt, den s.k. cykelsadeln Instruktioner hur man gör RSC:s nya hatt, den s.k. cykelsadeln Om du fått en gammal blå cykelsadel, börja med den. Ta isär den en smula för att se hur den är gjord. Sprätta loss plymen i tyll och se om

Läs mer

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar...

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar... MOBIL KYLA mod. KY Drift- & skötselanvisningar... INNEHÅLL Innehåll Tekniska data Fjärkontroll Manöverpanel Funktioner och Inställning av KYLA, AVFUKTNING och ENDAST FLÄKT Funktioner och Inställningar

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Patrik Calén

Patrik Calén PVF PLÅT & VENT FORUM AB PVF-Entreprenad Kom i gång manual Patrik Calén 2016-01-06 Innehå ll Kom igång o Orientering och verktygsfält 3 o Nytt projekt 5 o Dokument mallar 6 o Projektkortet 14 o Lägga till

Läs mer

om de är minst 8 år gamla

om de är minst 8 år gamla VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS VÄRM INTE UPP OCH ANVÄND INTE BRANDFARLIGA MATERIAL i llr nära ugnn. Ångor kan skapa n risk för brand llr xplosion. ANVÄND INTE

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer