SPARA DESSA FÖRESKRIFTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPARA DESSA FÖRESKRIFTER"

Transkript

1 NSTRUKSJONSB

2 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Nä du använd lktiska maskin ska du alltid vidta gundläggand säkhtsåtgäd, inklusiv följand: Läs alla anvisninga fö användning. FARA! Fö att minska iskn fö lktiska stöta: 1. Lämna aldig n maskin obvakad nä dn ä anslutn till vägguttagt. Da alltid u kontaktn u vägguttagt omdlbat nä du använt dn och innan du ngö dn. 2. Da alltid ut kontaktn u vägguttagt innan du byt glödlampan. Byt glödlampan mot n av samma sot mäkt 12 V, 5 Watt. VARNING Fö att minska iskn fö bännskado, band, lktiska stöta ll psonskado: 1. Låt ingn använda maskinn som lksak. Noggann uppmäksamht ä nödvändig nä symaskinn används av, ll i nähtn av, ban. 2. Använd maskinn ndast fö dt dn ä avsdd fö såsom bskivs i dn hä instuktionsbokn. Använd ndast d tillbhö som kommndas av tillvkan i dn hä instuktionsbokn. 3. Använd aldig symaskinn om sladdn ll kontaktn ä skadad, om dn int funga som dn ska, om dn ha blivit tappad ll skadad, ll doppats i vattn. Lämna in symaskinn till nämast auktoisad åtfösälja ll sviccnt fö undsökning, paation, lktisk ll mkanisk justing. 4. Använd aldig maskinn om någa lufthål ä blockad. Håll symaskinns och fotpdalns vntilationsöppninga fia fån ludd, damm och tygst. 5. Tappa ll fö aldig in fömål i någa hål. 6. Använd dn int utomhus. 7. Använd int maskinn dä aosol (spay) används ll sygas gs. 8. Fö att koppla bot symaskinn, vid alla glag till fånlägt ( O ), och da sdan u kontaktn u vägguttagt. 9. Da int ut kontaktn gnom att da i sladdn. Håll i kontaktn, int sladdn, nä du da ut dn u vägguttagt. 10. Håll fingana bota fån öliga dla. Spcill uppmäksamht kävs king symaskinns nål. 11. Använd alltid ätt stygnplåt. Fl platta kan göa att nåln byts av. 12. Använd int n böjd nål. 13. Da int i ll skjut på tygt und sömnad. Dt kan böja nåln vilkt kan göa att dn byts av. 14. Stäng av symaskinn ( O ) nä du ska justa något i nålomådt, som att tä nåln, byta nål, tä n spol, byta pssafot ll liknand. 15. Da alltid u symaskinns kontakt u vägguttagt nä du ta bot lucko, smöj ll gö någa av d justinga som nämns i dn hä instuktionsbokn. SPARA DESSA FÖRESKRIFTER Utfomningn och spcifikationna kan ändas utan fögånd mddland. Uttjänt podukt ska lvas in fö lktonikåtvinning och miljöiktigt omhändtagand. Om du ha någa fågo, vänlign kontakta din åtfösälja.

3 INNEHÅLL LÄR KÄNNA MASKINEN Namn på dlana... 2 Standadtillbhö... 3 Löstagbat fölängningsbod... 4 FÖRBEREDELSER INNAN DU SYR Ansluta till vägguttagt... 5 Stat/Stoppknapp... 5 Knapp fö automatisk tådkniv... 5 Spola upp tåd på Spoln... 6 Ta ut spoln... 6 Sätta i tådulln... 6 Exta tådullsstativ... 6 Spola upp tåd på spoln... 7 Sätta i spoln... 8 Höja Pssafotn... 9 Tä Maskinn Nåltäda Da upp Undtådn Justa Undtådns Spänning Byt av Nåla Bodiama Malla Stabilisingsmatial Typ av stabilisingsmatial Användning Placa Tygt i Bodiamn Fästa Bodiamn i Maskinn ANVÄNDA KNAPPARNA Fönst fö Mönstval Ställa in Läg Maskinns Inställninga Välja Spåk Hjälpskäm Välja Inbyggda Mönst BRODERA Böja Boda MONOGRAM Fönst fö Val av Monogam Boda Monogam Monogam md 2 bokstäv Koiga Monogam ALTERNATIVA TILLBEHÖR PC-kot USB-minn REDIGERINGSLÄGE Rdiga Bodi SPARA EN FIL Skapa n ny mapp Ang filnamn Rada n fil SKAPA ETT ORIGINALMÖNSTER SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL Rngöa Skyttlbanan Byta Glödlampa Flsökning

4 i o!0 u y t LÄR KÄNNA MASKINEN Namn på dlana Pkskäm Spolmkanismns slända Undtådskniv Tådullshålla (sto) t Tådullsstativ y Spolmkanismns tådlda!1!2 u Tådldaplåt i Tådupptagning o Tådspänningsatt!0 Fontplåt!3!8!1 Tådkniv och tådhålla!2 Nåltäda!3 Stygnplåt!4!7!4 Spollock!5 Fölängningsbod (tillbhöslåda)!5!6!6 Knapp fö spollock!7 Stat/stoppknapp!8 Knapp fö automatisk tådkniv!9 Hål fö xta Stopp fö @7 PC-kot (altnativt Utmatningsknapp USB-uttag (fö USB-minn) #0 Stömbyta #1 Sladduttag #2 Bodiam #0 #1 2

5 t y u i!3 Standadtillbhö Spola Luddbost Exta Tådullsstativ Filtbicka fö Tådullsstativ t Tådullsställ y Tådullshålla (Sto) u Tådullshålla (Litn) i Sax o Skuvmjsl!0 Skuvmjsl!1 Sats md Nåla!2 Bodiam B (md mall)!3 Bodiam A (md mall)!4 Nätsladd!5 Buksanvisning!6 Schablon (fö Inbyggda Mönst)!7 Instuktionsfilm på CD o!0!4!1!5!6!2!7 3

6 Löstagbat fölängningsbod Ta bot fölängningsbodt nä du använd tillbhöt Fiamsamn C. Ta bot fölängningsbodt gnom att lyfta dt mot dig så som visas. Monta dt gnom att placa tungona i håln på basn och tyck nd bodt fösiktigt. Fölängningsbod Tungo Hål i basn Tillbhö fövaas i fölängningsbodt. 4

7 FÖRBEREDELSER INNAN DU SYR Koppla in till Vägguttagt Buksanvisning: Symboln O på n stömbyta indika lägt av på bytan. Används fö appaat md n polaisad kontakt (dt na stiftt ä bda än dt anda). Fö att minska iskn fö lktiska stöta, ä dnna kontakt avsdd att ndast passa på tt håll i tt polaisat uttag. Om kontaktn int passa i uttagt, vänd kontaktn. Om dn fotfaand int passa, kontakta n bhöig lktik som kan monta ätt uttag. Modifia int kontaktn på något sätt. (ndast fö USA och Kanada) t Stäng av stömbytan och sätt in maskinns kontakt i uttagt på maskinn. Sätt in nätsladdn i vägguttagt och slå på stömbytan. Stömbyta Maskinkontakt Sladduttag Väggkontakt t Vägguttag Nä stömmn slagits på ta dt ca. 6 skund innan mönstvalsfönstt visas på pkskämn. (Dt ä stattidn som kävs och ä int tt fl) Säkhtsanvisninga: Titta alltid på syomådt nä maskinn används och vidö int någa öliga dla som t.x. tådupptagningn, handhjult ll nåln. Stäng alltid av stömbytan och da ut kontaktn fån vägguttagt nä: Du lämna maskinn obvakad. Du sätt dit ll ta bot dla. Du ngö maskinn. START STOP Stat/Stoppknapp Tyck på knappn nä du vill stata ll stoppa maskinn. Knappns fäg ändas vaj gång du tyck på dn, dn ä öd nä maskinn ä igång och gön nä maskinn stoppats. Stat/stoppknapp Mmoy Caft 350E ä utustad md n automatisk avstängningsfunktion som föhinda övhttning nä maskinn övblastas. Följ säkhtsanvisningana som visas på pkskämn om dt händ. Knapp fö Automatisk Tådkniv Skä av tådana gnom att tycka på knappn nä du ha sytt klat (s sidan 28). Knapp fö automatisk tådkniv 5

8 Spola upp tåd på Spoln Ta bot spoln Fö knappn till spollockt åt hög och ta bot spollockt. Lyft ut spoln fån spolhållan. Knapp fö spollock Spollock Spol Sätta i tådulln Placa tådulln på tådullsstativt så att tådn lindas av ulln nligt bildn. Sätt fast och tyck dn stoa tådullshållan odntligt mot tådulln. Använd dn lilla tådullshållan fö smala ll små tådulla. Sto tådullshålla Litn tådullshålla Exta tådullsstativ Använd dt xta tådullsstativt nä du bhöv linda spoln utan att tä av maskinn und tidn du abta på tt sypojkt. Sätt i dt xta tådullsstativt i tådullsställt och sdan i hålt bdvid dt hoisontala tådullsstativt. Placa filtn på tådullsstativt och n tådull på dn, nligt bildn. Exta tådullsstativ Tådullsställ Hål Filt 6

9 Spola upp tåd på spoln z z Fö tådn unt spolmkanismns tådlda samtidigt som du håll fast tådn i spoln. Spolmkanismns tådlda x x Tä tådn gnom hålt i spoln, inifån och ut. Sätt fast spoln på spolmkanismns slända. Spolmkanismns slända c c Fö sländan åt hög. Tyck på Stat/Stoppknappn samtidigt som du håll i tådändn. Stoppa maskinn nä spoln ha vidits någa vav. Skä av tådn i nähtn av hålt på spoln. v v Tyck på Stat/Stoppknappn ign. Nä spoln ä hlt spolad, stanna dn automatiskt. Stoppa maskinn gnom att tycka på Stat/ Stoppknappn och fö spolmkanismns slända åt vänst. Ta bot spoln och skä av tådn md undtådsknivn. Undtådskniv Flytta int på spolmkanismns slända und tidn maskinn ä i gång. Av säkhtsskäl stoppas moton automatiskt ft två minuts dift. 7

10 z Sätta i spoln z Placa Spoln i Spolhållan så att tådn ullas av i motus iktning. Tåd Spolhålla x x Fö in tådn i dn fäm skåan på spolhållans famsida. Da tådn åt vänst, och fö dn gnom spännfjädn. Fäm skåa c c Fotsätt att da fösiktigt i tådn tills dn glid in i sidoskåan. Da ut cika 10 cm tåd mot maskinns baksida. Sidoskåa v y v S tädningsdiagammt på spollockt. Sätt fast spollockt ign. t Spollock y Tädningsdiagam t 8

11 Höja Pssafotn Pssafotsspakn höj och sänk pssafotn. Du kan höja pssafotn ca 6 mm hög än dt nomala uppåtlägt gnom att tycka håda nä pssafotsspakn lyfts. c z Tä Maskinn z Höj pssafotsspakn. Höj nåln till dt högsta lägt gnom att vida på handhjult. Da tådn unt och und tådldaplåtn samtidigt som du håll fast tådn i spoln. Da sdan tådn nd gnom dn höga kanaln på tådspänningsattn. Pssafotsspak Tådldaplåt v b z x x x Da tådn odntligt unt tådldan och upp till tådupptagningn. Tådlda 9

12 c t c Fö tådn gnom skåan och nd in i ögat på tådupptagningn så som visas. Da tådn nd gnom dn vänsta kanaln. Skåa t Öga på tådupptagning vb y v Fö tådn bakom dn und tådldan fån hög. y Und tådlda b Fö in tådn i nålstångns tådlda fån vänst. u Nålstångns tådlda u Tä nåln fån famsidan till baksidan fö hand ll använd dn inbyggda nåltädan. S sidan 11 angånd dn inbyggda nåltädan. 10

13 Nåltäda z z Sänk nd pssafotn. Tyck nd nåltädans att så långt dn gå. Kokn komm ut fån nålsögat fån baksidan. Nåltädans knopp Hak x x Fö tådn nd och unt nåltädans lda och und kokn. Nåltädans lda c c Släpp sakta nåltädaknoppn und tidn du håll tådändn md handn. En tådögla das upp gnom nålsögat. v v Ta bot öglan fån nåltädan och da ut tådändn fån nålsögat. Nåltädan funga ba md tåda och nåla samt dn nåln md blå spts. Om nåln stoppas fö lågt fö att du ska kunna använda nåltädan nä dn automatiska tådknivn ha använts, ska du höja nåln till dt högsta lägt gnom att vida på handhjult. 11

14 Da upp Undtådn z z Höj pssafotsspakn. Håll övtådn md fingana. Övtåd Undtåd x x Vid handhjult tt hlt vav mot dig. Da i övtådn så att n ögla av undtådn das upp. c c Fö in övtådn i hålt på bodifotn och da upp dn till tådhållan, da ut ca. 2,5 cm tåd. Hål Tådhålla 12

15 Justa Tådspänningn Balansad tådspänning: En dl av övtådn syns på tygts avigsida. Nä övtådn ä fö stakt spänd: Undtådn syns på tygts ätsida. Minska spänningn gnom att vida spänningsattn till tt läg väd. Undtåd Nä övtådn ä fö löst spänd: Övtådn bilda öglo och stygnn s slaviga ut. Öka spänningn gnom att vida attn till tt hög väd. 13

16 Byta Nål Stäng av stömbytan. Höj nåln gnom att vida handhjult och sänka pssafotn. Lossa nålns klämskuv gnom att vida dn motus. Ta bot nåln fån klämman. Sätt i n ny nål i nålklämman md nålns platta sida bakåt. Klämskuv Nålns platta sida Nä du sätt i nåln i nålklämman tyck du in dn så långt upp dt gå och da åt nålklämmans skuv odntligt. Du kontolla att nåln ä ak gnom att placa nålns platta sida på något plant (n stygnplåt, glas, osv). Mllanummt mllan nåln och dn plana ytan ska vaa jämnt. Mllanum Använd aldig n tubbig nål. Använd nåla md blå spts i stolk 11 fö tunna tyg. Använd nålstolk 14 fö mdltjocka och tjocka tyg. 14

17 Bodiama (A) (A) Bodiam A: Dt ä standadbodiamn md tt bodiomåd på 12,6 cm x 11 cm fö sömnad av bodimönst md PC-kot osv. (B) (B) Bodiam B: Dt ä dn stösta bodiamn md tt bodiomåd på 20 cm x 14 cm fö sömnad av stoa mönst och kombinad mönst. Ytt am In am Fästatt Skuv fö åtdagning av amn Schablon Nä du placa tygt i bodiamn ska du använda malln fö att ikta in tygts mittlinj md amns mitt. Maka föst mittlinjna på tygt och placa tygt på dn ytt amn. Placa dn in amn och malln på y tygt och justa tygts placing. Statpunkt fö inbyggda mönst och PC-kotsmönst t Statpunkt fö monogam md hoisontal placing Statpunkt fö Minnskot 102 och uppåt. Statpunkt fö monogam md vtikal placing t Bodigäns fö inbyggda mönst PC-kotsmönst. y D fya födjupningana på schablonn motsvaa int fnslinj. t Födjupninga fö placing av schablon 15

18 Stabilisingsmatial Dt ä viktigt att du använd stabilisingsmatial fö att bästa kvalitt på bodit. Typ av stabilisingsmatial Rivbaa Stabilisingsmatial tillvkas av fib som lätt kan ivas. Använd ivbaa stabilisingsmatial fö att föstäka vävda tyg. Nä du ha sytt klat kan du iva bot stabilisingsmatialt så att dn lilla dln som finns kva på bodits baksida int påvka användningn. Stykbaa Stabilisingsmatial ä vidhäftand och passa alla stickad och instabila tyg. Fäst dt på tygts avigsida gnom att styka på dt. Skäbaa Stabilisingsmatial ä ovävda tyg som int kan ivas. Klipp bot övflödigt matial ft sömnadn. Använd skäbaa stabilisingsmatial fö stickad och instabila tyg. Vattnlösliga Stabilisingsmatial kan lösas upp i vattn. Använd sådana stabilisingsmatial fö utskuna bodi ll sptsbodi samt fö ätsidan på öglbildand tyg som fotté fö att undvika att öglo syns i bodit. Kliststabilisingsmatial ä klistpapp som används fö att fästa små tyg ll abtn som int kan montas i bodiamn. D används ävn fö sammt och anda luddiga tyg som kan mäkas pmannt av amn. Användning: Stabilisingsmatialt ska fästas på tygts avigsida. M än tt skikt kan bhövas. Filt och stabila tyg bhöv int stabilisas, du kan boda dikt på dm. Fö fasta tyg kan du placa tt tunt papp und tygt. Ick vidhäftand matial ska användas nä du boda på tyg som int kan stykas ll dla som ä svåa att styka. Klipp till n bit stabilisingsmatial som ä stö än bodiamn och placa dt på amn så att hla bitn hålls fast i amn fö att föhinda att tygt sitt fö löst. 16

19 Placa Tygt i Bodiamn z z Maka mittlinjna på tygts ätsida md skäddakita. Tyg Mittlinj x t x Lossa amns fästskuv på dn ytt amn och lägg tygt och dn in amn på dn öv amn. Placa schablonn på tygt så att mittlinjna ä i linj md vaanda. Skuv fö åtdagning av amn In am t Schablon y c c Placa dn in amn i dn ytt och da åt amns fästskuv. y Ytt am v t v Ta bot malln. Lägg dn ytt amn på n plan yta nä du placa tygt på bodiamn. Fö tunna och lastiska tyg ska du använda tt vidhäftand stabilisingsmatial (stykbat) på tygts avigsida. M än tt skikt stabilisingsmatial kan bhövas. Cloth Stt (altnativt tillbhö) ä tt paktiskt tillbhö fö att placa tygt i amn i ätt läg. 17

20 Fästa Bodiamn i Maskinn Vid fästattn så att dn ä paallll md amn och placa dn på bodiamn. Fäst amn gnom att monta stiftn i håln på vagnn. Fästatt Hål på bodiam Stift Vid fästattn mdus. VARNING! START STOP S alltid till att dt finns tilläckligt md fitt utymm fö bodiamn bakom maskinn innan du stata maskinn. Fösök aldig flytta bodiamn fö hand ll ta på bodiamn nä dn ö sig. Kontolla att bodiamn åtgå till uspungslägt innan stömmn stängs av. 18

21 ANVÄNDA KNAPPARNA Built-in Dsigns 1/14 Hoop Siz A(F): 126 X110 mm Fönst fö Val av Mönst Nä maskinn ä påslagn visas fönstt dä inbyggda mönst kan väljas på pkskämn. Gothic Nä stömmn slås på ta dt ca. 6 skund innan mönstvalsfönstt visas på pkskämn. (Dt ä stattidn som kävs och ä int tt fl) Följand 5 katgoi ä tillgängliga i mönstvalsfönstt: A(F) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Built-in dsigns (Inbyggda mönst) Dt finns 100 fädiga mönst i dn hä katgoin. Du kan ävn öppna mönstfil som spaats i dt intna minnt. PC Cad A Z Hoop Siz A(F):126x110mm L M S Font Monogam Du kan sy t typ av bokstäv (Gothic, Scipt och Chltnham) samt monogam md 3 och 2 bokstäv. PC cad (PC-kot) Du kan boda mönst fån PC-kot (tillbhö) samt mönst som lagats i Compact flashminnt (altnativt tillbhö). USB Mmoy Stick MyDsign USB-minn Du kan spaa och öppna mönstfil som lagas i USB-minnt (altnativt tillbhö). t Rdiga Md digingsfunktionn kan du ända och kombina bodimönst fån olika källo. Öppna lämpligt fönst gnom att tycka på flikn fö önskad katgoi. t Edit Siz B: 140x200mm Cancl 19

22 Built-in Dsigns Hoop Siz A(F): 126 X110 mm /14 Ställa in Lägn Dialogutan fö val av läg visas nä du tyck på Lägsknappn. Välj önskat diftsläg gnom att tycka på n av knappana ndan. SET-knapp Tyck på knappn nä du vill öppna fönstt fö maskininställninga. Du kan anpassa maskininställningana ft dina gna önskmål. Hjälpknapp Tyck på knappn nä du vill visa hjälpavsnitt fö vanliga åtgäd. Knapp fö bodiamscnting Tyck på knappn nä du vill flytta bodiamn till mittlägt (statpunktn fö boding). t Rtuknapp fö bodiamn Tyck på knappn nä du vill flytta bodiamn tillbaka till lagingslägt nä du ha slutat boda. t Bakåt-knapp Tyck på knappn nä du vill stänga dialogutan fö lägsval och gå tillbaka till dn fögånd skämn. Kom ihåg att tycka på tuknappn fö bodiamn så att bodiamn åtgå till uspungslägt innan du stäng AV stömbytan i bodiläg. 20

23 Maskinns Inställninga Dialogutan fö maskininställninga öppnas nä du tyck på SET-knappn. SET-flik Tyck på flikn SET nä du vill anpassa maskinns inställninga. t y Scn Contast 5 + Eco 10min inch/mm Rgist + inch u mm SET Flik md flagga (flik fö spåkval) Tyck på flikn md Flaggan nä du vill välja spåk som visas på skämn. Du kan välja mllan 11 spåk. Scn contast (Skämkontast) Pkskämns kontast kan justas. Tyck på Plusknappn om du vill öka skämns kontast. Tyck på Minusknappn om du vill minska skämns kontast. Volymglag Ljudvolymn kan justas. Volymn kan ställas in fån 0 till 10 och standadinställningn ä 5. Tyck på Plusknappn om du vill öka volymn. Tyck på Minusknappn om du vill minska volymn. Ljudt stängs av om du välj 0. t Eco mod (Eco-läg) Nä stömmn ä påslagn och du int använd maskinn på n stund, komm dn att gå in i Eco-läg. Pkskämn slockna och sylampan stängs av. Skämn och sylampan slås på om du tyck på pkskämn nä maskinn ä i Eco-lägt. Du kan ställa in timn fö Eco-lägt fån 1 minut till 30 minut. Standadinställningn ä 10 minut. Ställa in Eco-lägts tim: Tyck på Plusknappn om du vill öka timns inställning. Tyck på Minusknappn om du vill minska timns inställning. Tyck på Plusknappn tills OFF (AV) visas i utan om du vill stänga av Eco-lägt. y Inch/mm (Tum/Millimt) Du kan ställa in maskinns måttnht på tum ll millimt ft bhov. Standadinställningn ä millimt. Välj måttnhtn som du föda gnom att tycka på inch- ll mm-knappn. u Sidknapp Du kan blädda bland sidona gnom att tycka på sidknappana. Tyck på Nästa sida nä du vill s nästa sida. Tyck på Fögånd sida nä du vill s dn fögånd sidan. 21

24 i Ky position adjustmnt (Justa knappläg) i o!0!1 (A) Ky Position Adjustmnt Maximum spd stting 650spm + Sing Light Auto Thad Cutt Rgist ON X Ky Position Adjustmnt PRESS MARK ( + ) Ys OFF SET Om du tyck att knappana på pkskämn int ä i linj, kan du justa dt i fönstt fö justing av knapplägn. Fönstt (A) visas nä du tyck på Ys (Ja). Tyck på d svata plustcknn (+) som visas i odningsföljd. Fönstt (B) visas nä du tyck på dt sista svata plustcknt (+). o Maximum spd stting (maximal bodihastight) Dn maximala syhastightn kan ändas fån 400 till 650 stygn/min fö boding. Standadinställningn ä 650 stygn/min. Tyck på Minusknappn om du vill minska dn maximala syhastightn. Tyck på Plusknappn om du vill öka dn maximala syhastightn. (B) Ky Position Adjustmnt END Minska syhastightn nä du sy mönst md smala sicksackstygn som ha n tndns att bli dfomad på hög hastight.!0 Sing light (Sylampa) Du kan stänga av och slå på sylampan gnom att tycka på knappn md sylampan.!1 Auto thad cutt (Automatisk tådkniv) Om kommandot fö automatisk tådkniv ä aktivat, komm maskinn att stanna och klippa av tådana automatiskt nä vaj fägavsnitt ä fädigt. Tyck på ON (PÅ) om du vill aktiva dn automatiska tådknivn. Tyck på OFF (AV) om du vill inaktiva dn automatiska tådknivn. Tyck på knappn fö nästa sida nä du vill gå vida. 22

25 !2 Thad slction (Tådval)!2!3 Thad slction Janom Robison- Anton Madia Fomat Built-in Mmoy Rgist ATA PC Cad USB Mmoy Stick Mttl Ys Ys Ys SET Dt finns fya olika typ av boditåd att välja mllan. Tyck på knappn som motsvaa tådn som du vill använda. Fägkodn fö dn valda typn visas på bodiskämn.!3 Fomata dt inbyggda minnt Om dt intna minnt, ATA PC-kott ll USB-minnt int funga på gund av att minnt skadats, kan du aktiva dt ign gnom att fomata minnt. Tyck på Ys (Ja) Ys vill fomata minnt. bdvid minnsplatsn nä du!4 Rst all to dfaults Ys SET Alla data som lagas i minnt adas vid fomatingn. Tyck på knappn fö nästa sida nä du vill gå vida.!4 Rst all to dfault (Åtställ alla till standad) Om du tyck på Ys (Ja) Ys åtställs alla inställninga utom spåkt till standadvädna (samma inställninga som nä maskinn köpts). Rgist!5!6 X!5 Rgist-knapp Tyck på knappn nä du vill gista inställningana och gå tillbaka till dn fögånd skämn.!6 Bakåt-knapp Tyck på knappn nä du vill gå tillbaka till dn fögånd skämn utan att gista inställningana. 23

26 Languag Slction (Spåkval) Du kan välja tt av följand 11 spåk gnom att tycka t y o!0 på motsvaand knapp. Englska Fanska Spanska Italinska t Holländska y Tyska u Potugisiska i Svnska o Ryska!0 Finska!1 Japanska i u!1 Bkäfta ditt val gnom att tycka på Rgist. Hjälpskäm Du kan visa hjälp på skämn fö gundläggand maskinåtgäd. Ett fönst som visa hjälpavsnitt tyck på Hjälpknappn.? öppnas nä du Indx Changing ndls? Tyck på knappn bdvid hjälpavsnittt visa.? som du vill Insting th bobbin? Thading th machin? Winding th bobbin? Changing ndls Dn illustad hjälpn fö dt valda avsnittt visas på skämn. Tyck på Bakåt-knappn dn fögånd skämn. om du vill gå tillbaka till 24

27 Built-in Dsigns Hoop Siz A(F): 126 X110 mm /14 Hoop Siz A(F): 126 x 110mm Rady to S t Välja Inbyggda Mönst Fönstt dä du kan välja inbyggda mönst visas nä maskinn slås på. Dt finns 100 fädiga mönst i dn hä katgoin. Du kan ävn öppna mönstfil som spaats i dt intna minnt. Tyck på knappn Inbyggda/Spaad nä du vill växla mllan inbyggda och spaad mönst. Inbyggda/Spaad-knapp Tyck på väljaknappn fö önskat mönst nä du vill välja tt mönst. Mönstknappa Tyck på Nästa sida nä du vill visa mönst på d följand sidona. Dt finns 14 gupp av mönst odnad ft amstolk. Nästa sida-knapp Ramstolk Nä du tyck på n Mönstknapp, visas tt mddland på skämn som tala om vilkn am som ska användas. Skämn Rady to S (Rdo att Sy) öppnas nä du tyck på Bakåt-knappn. t Bakåt-knapp y Skämn Rady to S (Rdo att Sy) Jog ST y 25

28 Rady to S Skämn Rady to S (Rdo att Sy) (fotsättning) En bild av dt valda mönstt, funktionsknappa samt infomation om mönstt visas på skämn Rady to S (Rdo att Sy). Fägsktionsknapp Tyck på knappn nä du vill visa hla ll n dl av mönstt fö vaj fägsktion. Jog ST Knappa fö Nästa/Fögånd sktion Tyck på knappn fö Nästa sktion nä du vill visa nästa fägsktion. Tyck på knappn fö Fögånd sktion nä du vill s dn fögånd fägsktionn. u Fäglista Tyck på knappn nä du vill visa n lista öv tådfäg som används i dt valda mönstt. Sy n viss fäg (sktion) gnom att hoppa öv: Du kan sy n viss sktion av mönstt gnom att hoppa öv d fögånd sktionna. Tyck på knappn fö nästa sktion tills ätt sktion visas. y t Flyttknappa Justa amns läg md Flyttknappana så att nålns ndslagsläg ä ätt ovanfö mittpunktn på tygts mittlinj. t Nålns ndslagsläg y Mittlinj u Bakåt-knapp Tyck på knappn nä du vill gå tillbaka till fönstt fö mönstval. 26

29 Rady to S!1!2!3!4 i Kontuknapp Du kan kontolla stolkn på syomådt gnom att tycka på knappn. Vagnn ö sig utft kontuna i dt valda mönstt utan att sy någa stygn. Vagnn gå tillbaka till statlägt nä kontun dagits och dn fögånd skämn visas. Tyck på knappn Cancl (Avbyt) om du vill avbyta visning av kontun. o Knappn Cancl (Avbyt) Jog ST Tac outlin Cancl i!0 o!0 Rtuknapp fö bodiam Tyck på tuknappn fö bodiamn nä du vill flytta bodiamn tillbaka till lagingslägt nä du ha slutatboda. Skäminfomation Föutom bildn av mönstt, visas ungfälig sytid i minut, antal fäg, mönstts stolk och amn som ska användas fö mönstt.!1 Sytid i minut!2 Antal fäg!3 Mönstts stolk!4 Ram Pausd Jog ST!5!6!5 Sy Bakåt/Famåt-knappa Skämn visa dt aktulla antalt stygn nä sömnadn ha påböjats. Flyttknappana fösvinn och Sy bakåt/famåt-knappana visas på skämn. Du kan använda knappana fö att flytta bodiamn till ställn dä tådn gått av ll tagit slut. Tyck på Minusknappn om du vill flytta amn tillbaka till n fögånd punkt. Ramn flyttas bakåt 10 stygn fö vaj knapptyckning. Tyck på Plusknappn om du vill flytta amn famåt. Ramn flyttas famåt 10 stygn fö vaj knapptyckning.!6 Jog/ST-knapp Tyck på knappn om du vill ända Flyttknappana till Sy bakåt/famåt-knappana innan du böja sy. Kom ihåg att flytta vagnn tillbaka till lagingslägt innan du stäng AV stömbytan. 27

30 z Rady to S BRODERA Att böja Boda z Välj önskat mönst. Jog ST xc START STOP x Sänk pssafotn, tyck på Stat/Stoppknappn och sy 5 till 6 stygn. Stoppa maskinn gnom att tycka på Stat/Stoppknappn ign. v c Höj pssafotn, skä av tådn i nähtn av statpunktn och sänk pssafotn. Tådänd v Böja sy gnom att tycka på Stat/Stoppknappn ign, maskinn sluta att sy automatiskt nä dn fösta fägsktionn ä avslutad. Maskinn skä automatiskt av tådana om dn automatiska tådknivn ä aktivad. START STOP Om du ha inaktivat dn automatiska tådknivn kan du tycka på knappn fö Automatisk tådkniv ll klippa av tådana fö hand. b Gnom att tycka på tutangntn fö b bodiamn åtgå bodiamn till sitt uspungsläg. Jog ST Knapp fö automatisk tådkniv Rtutangntn fö bodiamn Sysultat Bodimönstt sys på tygts mittlinj så som visas. Tygts mittlinj Bodimönstts lägt på mittlinjna angs på mallakn. Fö bodisömnad md PC-kot ska du använda d mdföljand mallakn nä du ställ in ätt sömnadsläg. 28

31 Gothic A(F) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z MONOGRAM Fönst fö Val av Monogam I fönstt fö val av monogam kan du pogamma bokstäv gnom att tycka på bokstavsknappana dikt. Nä du tyck på n bokstavsknapp, lagas bokstavn i minnt och makön flyttas åt hög. A Z L M S Font Välja tcknsnitt Du kan välja mllan 3 tcknsnitt samt monogam md 2 ll 3 bokstäv. Ett fönst dä du kan välja tcknsnitt öppnas nä du tyck på knappn Font (Tcknsnitt). Knappn Font (Tcknsnitt) Välj önskat tcknsnitt gnom att tycka på n av följand knappa. Gothic Scipt t Chltnham t 2-Ltts (2 bokstäv) y 3-Ltts (3 bokstäv) y u Tyck på Bakåt-knappn om du vill avbyta. u Bakåt-knapp i o Stoa ll små bokstäv Du kan välja stoa ll små bokstäv gnom att A Z Font tycka på knappn fö vsal/gmn. i Knapp fö vsal/gmn L M S Euopiska bokstäv Du kan välja Euopiska bokstäv, t.x. tma, gnom att tycka på knappn fö Euopiska bokstäv. o Knapp fö Euopiska bokstäv 29

32 !0 o Gothic A Z L M S I J K L M N O P Q R S T U V W X Y i Z A B C D E F A u Z y t G Font L M S Font A(F) H!1 Siffa/symbol-knapp Siffo och symbol visas nä du tyck på knappn. Välj n siffa ll symbol gnom att tycka på motsvaand knapp. Tyck på knappn ign nä du vill gå tillbaka till fönstt dä du välj bokstäv. Rada-knapp Tckn som ä undstukna av makön kan adas. Flytta makön till bokstavn, siffan ll symboln som du vill ada och tyck på Radaknappn. Makö-knappa Du kan flytta makön åt hög ll vänst gnom att tycka på n av pilknappana. Flytta makön till tt tckn om du vill lägga till bokstäv/siffo/ symbol (tckn) i tt monogam. Tyck på knappn fö dt nya tcknt, dt infogas till vänst om dt undstukna tcknt. -knapp Du kan bkäfta dn valda kombinationn av bokstäv/siffo/symbol fö monogammt gnom att tycka på -knappn. Skämn Rady to S (Rdo att Sy) visas nä du tyck på knappn. t Stolksknapp Du kan välja mllan 3 stolka på bokstäv: stoa, mdlstoa och små. Ställ in monogamstolkn innan du välj tckn. y Hoisontal/Vtikal-knapp Du kan ställa in monogammts iktning på hoisontalt ll vtikalt. u Spaa Fil-knapp Du kan spaa dt pogammad monogammt gnom att tycka på knappn. Fönstt Fil Sav (Spaa fil) visas (s sidan 42). i Föstoingsglasknapp Nä du tyck på knappn föstoas bokstavs-/ siffknappana vilkt gö dt nkla att mata in tckn. Tyck på Bakåt-knappn nä du vill gå tillbaka till uspungsskämn.!0 Föstoingsknappa!1 Bakåt-knapp o Knappn (Läg) S sidan

33 Boda Monogam Exmpl: Ba md tcknsnittt Gothic z Gothic A(F) z Tyck på tcknsnittsknappn och välj Gothic. Välj B. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A Z L M S Font x Gothic B A(F) x Tyck på knappn Vsal/gmn små bokstäv. och välj A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A Z L M S Font c Gothic Ba A(F) c Välj, a och. Tyck på -knappn. Tyck på Hoisontal/Vtikal-knappn innan du tyck på -knappn om du vill ända monogammts ointing. A Z L M S Font v Rady to S v Skämn Rady to S (Rdo att Sy) öppnas. Ba A(F):126 x 110mm Monogam md fla fäg Du kan sy monogam md fla fäg gnom att ända tådfägn fö vaj bokstav om du tyck på Colo chang (Fägbyt) innan du böja sy. Maskinn stanna automatiskt ft vaj bokstav. Byt tåd och böja sy ign. Knappn Colo chang (Fägbyt) Jog ST 31

34 b Rady to S Ba A(F):126 x 110mm b Använd Flyttknappana nä du vill justa amns läg ft mittlinjna. Flyttknappa Mittlinj Jog ST Du kan välja tt av 3 lägn fö monogam, vänstjustat, mittjustat ll högjustat, gnom att tycka på Justingsknappn. Justingsknapp n n Sänk pssafotn, tyck på Stat/Stoppknappn och sy 5 till 6 stygn. Stoppa maskinn gnom att tycka på Stat/ Stoppknappn ign. Höj pssafotn, skä av tådn i nähtn av statpunktn och sänk pssafotn. Böja sy gnom att tycka på Stat/Stoppknappn ign, maskinn sluta att sy automatiskt nä sömnadn ä kla. Monogammns iktning Du kan sy monogam md hoisontal ll vtikal ointing. Välj ointing gnom att tycka på Hoisontal/Vtikalknappn innan du tyck på -knappn. Monogam md hoisontal ointing t Monogam md vtikal ointing t 32

35 Monogam md 2 Bokstäv z Gothic A(F) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Exmpl: 2 bokstäv md am z Tyck på knappn Font (Tcknsnitt). Välj 2-Ltts (2 bokstäv). A Z L M S Font x x Välj am. 2 Ltts A(F) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A Z L M S Font c c Välj bokstävna A och B. Tyck på -knappn. 2 Ltts A(F) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A Z L M S Font Edit vb v Skämn Rady to S (Rdo att Sy) öppnas. Rady to S b Böja sy gnom att tycka på Stat/Stoppknappn. A(F):126 x 110mm Monogam md 3 bokstäv sys på samma sätt som monogam md 2 bokstäv. Statlägt fö monogam md 2 och 3 bokstäv ä i mittn på amn. Jog ST 33

36 Gothic BEAT A(F) Koiga monogam Rada n bokstav Exmpl: Rada E i BEAT z A Z L M S Font z Flytta makön till bokstavn som ska adas gnom att tycka på knappn. Gothic BEAT A(F) x A Z L M S Font x Tyck på Rada-knappn. c Gothic BAT A(F) c Bokstavn E adas. Infoga n bokstav Gothic BAT A(F) Exmpl: Infoga O i BAT z Gothic BAT A(F) z Flytta makön till bokstavn und lägt dä du vill infoga n ny bokstav. x Gothic BOAT A(F) x Välj bokstavn O. O infogas mllan B och A. 34

37 ALTERNATIVA TILLBEHÖR PC-kot (altnativt tillbhö) Sätta in och mata ut tt PC-kot Sätt in PC-kott i kotplatsn md famsidan iktad mot dig. Utmatningsknappn skjuts ut nä du tyck in PCkott tills tt klick hös. PC-kot Utmatningsknapp Ett ött fält visas på utmatningsknappn nä kott ä ätt isatt. Mata ut tt PC-kot Tyck på utmatningsknappn nä du vill mata ut PCkott. Ta ut PC-kott u maskinn. Om stömmn slås på nä tt PC-kot sitt i maskinn, kan dt ta n stund innan maskinn stata. PC Cad Hoop Siz A(F):126x110mm Välja PC-kotmönst Tyck på flikn PC cad (PC-kot). Mönstn på kott visas på mönstknappana. Välj mönstt som du vill sy gnom att tycka på n Mönstknapp. Skämn Rady to S (Rdo att Sy) visas. VARNING! Stäng int av stömmn ll mata ut kott nä vaningstcknt ll timglast visas. 35

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR INSTRUKTIONSBOK VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Dnna symaskin ä int avsdd fö användning av pson (inklusiv ban) md ducad fysiska, snsoiska ll mntala fömågo, ll i avsaknad av fanht ll kunskap såvida d int ha

Läs mer

Häng och sväng Hur gör man en mobil?

Häng och sväng Hur gör man en mobil? 30 Enkla maskin 31 Enkla maskin Häng och sväng Hu gö man n mobil? Häng och sväng Ovanligt snygg mobil, om jag få säga dt själv. Du bhöv: någa kmtvättsgalga tunt snö avbitatång sak att hänga i mobiln som

Läs mer

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig?

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig? E N R A P P O R T F R Å N L S U O K TO B E R 2 0 0 9 a n n A ä N a t i n A v bl F oto: P E TT E R C O H E N llt a s g i Om Sv a politik fä ung L S U S V E R I G E S U N G D O M S O R G A N I S AT I O N

Läs mer

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Utformning och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Utformning och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Instruktionsbok VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Dnna apparat får int användas av prsonr (inklusiv barn) md rducrad fysiska, snsoriska llr psykiska färdightr, llr av prsonr som saknar rfarnht och kunskap,

Läs mer

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege FyL VT06 DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I Magntisring md lström Magntfältt kring n spol Kraftvrkan mllan spolar Bränna spik Jacobs stg Uppdatrad dn 9 januari 006 Introduktion FyL VT06 I littraturn och framför

Läs mer

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28 Tentamen i El- och vågöelseläa, 04 08 8. Beäknastolekochiktningpådetelektiskafältetipunkten(x,y) = (4,4)cm som osakas av laddningana q = Q i oigo, q = Q i punkten (x,y) = (0,4) cm och q = Q i (x,y) = (0,

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Cykln Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Min cykl Sidan

Läs mer

Optisk enhet. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

Optisk enhet. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte Optisk enhet AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER.

KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER. Eye Pal Reader 2 Innehållsförteckning KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER... 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT... 6 GÖMDA KNAPPAR... 7 LÄSA TEXT... 9 RÖRELSEDETEKTORN... 10 AVANCERADE FUNKTIONER... 11 SPARA

Läs mer

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT Älska du som vi att äta och bjuda på hemlagat men få inte alltid tiden att äcka till? Gö livet enklae genom att blanda ihop våa ekologiska åvaumixa. Inga konseveingsmedel

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter Lathund för PenFriend DL 76 Gör dina egna röstetiketter Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1 Beskrivning 3 1.1 I din kartong hittar du: 3 1.2 Genomgång av penna 3 1.3 Knappar och andra funktioner

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t REALRNTAN OCH PENNINGPOLITIKEN Dt finns flra sätt att närma sig frågan om vad som är n långsiktigt önskvärd nivå på dn pnningpolitiska styrräntan. I förliggand ruta diskutras dnna fråga md utgångspunkt

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn Eic Sandstöm Diekt telefon 044-781 46 29 E-post:eic.sandstom@fuuboda.se 2003-10-20 Till Folkbildningsådet Sammanfattande edovisning av ådslag/konfeens om Folkbildningens famsyn 1. Fakta om seminaiet/ådslaget

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i Windows Live Movie Maker 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med Windows Movie

Läs mer

HUR ANVÄNDS VAX? TRÅDEN DRAS ÖVER VAXET TVÅ TRE GÅNGER. OM VAXET ÄR MYCKET HÅRT KAN DU SEDAN DRA - 32 - - 17 -

HUR ANVÄNDS VAX? TRÅDEN DRAS ÖVER VAXET TVÅ TRE GÅNGER. OM VAXET ÄR MYCKET HÅRT KAN DU SEDAN DRA - 32 - - 17 - STYGN SOM MÖJLIGT DÄR DE KAN SYNAS FRÅN RÄTAN. MEDAN DE ANDRA STYGNEN SOM LÄGGS PRECIS I FÅLLENS VECK GÖRS LÄNGRE, ALLTEFTER TYGSORT. KORSAD FÅLLSÖM HUR ANVÄNDS VAX? OBSERVERA ATT DU SYR SÖMMEN FRÅN DIG

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av samhällsbyggnadsnämndns och tillsynsnämndns styrning och ldning Irén Dahl, Ernst & Young Augusti 2010 Hylt kommun Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden D n n a t m a t i d n i n g p o d u c a s a v M d i a V a l u Vå/somma 2010 Hälsoinsats som funga Konstn att välja ätt mdabta sofia bax n h-chf i tidn Goda xmpl Famgångsika & fiska fötag Lönsam komptnsutvckling

Läs mer

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING LE2 INVESTERINGSKALKYLERING FÖRE UPPGIFTER... 2 2.1 BANKEN... 2 2.2 CONSTRUCTION AB... 2 2.3 X OCH Y... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 2.4 ETT INDUSTRIFÖRETAG... 3 2.5 HYRA ELLER LEASA... 3 2.6 AB PRISMA... 3

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15 Potokoll Styelsemöte, 13:e apil 2011 kl:17.15 1 Fomalia 1.1 Mötets öppnande Mötet föklaas öppnat kl 17.17 1.2 Mötets behöiga utlysande Mötet anses behöigt utlyst 1.3 Val av seketeae Maco Sätheblom väljs

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet.

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. DET NATURLIGA VALET FÖR VARJE KONSUMENT Byte av proppsäkring Proppsäkringarna "propparna"

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Statisk elektricitet och elektrisk ström

Statisk elektricitet och elektrisk ström Statisk elektricitet och elektrisk ström 1 Elektricitet...2 Statisk elektricitet...2 Elektrisk ström...4 Seriekoppling...4 Parallellkoppling...5 Repetera kopplingar...6 Elektricitet Det finns två sorters

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Föreläsning 1. Elektrisk laddning. Coulombs lag. Motsvarar avsnitten 2.12.3 i Griths.

Föreläsning 1. Elektrisk laddning. Coulombs lag. Motsvarar avsnitten 2.12.3 i Griths. Föeläsning 1 Motsvaa avsnitten 2.12.3 i Giths. Elektisk laddning Två fundamentala begepp: källo och fält. I elektostatiken ä källan den elektiska laddningen och fältet det elektiska fältet. Två natulaga

Läs mer

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG Forskning och studir kring kvinnors arbtsliv, karriärutvckling, hälsa och gna förtagand. Förlag som spridr kunskapn ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG MONICA RENSTIG VD, forskar,dbattör

Läs mer

HYPOXIA. Häng och skärmflygarnas tidning - Nr 3 2006 SKÄRM TRYCKET

HYPOXIA. Häng och skärmflygarnas tidning - Nr 3 2006 SKÄRM TRYCKET HYPOXIA Häng och skämflyganas tidning - N 3 2006 SKÄRM TRYCKET Ozon Svig: www.skyspot.s 0647-51186 Lä dig Spdflying i Å Näkontakt Txt: Riikka Vilkuna Foto: Enico di Giusti Någa italinska pilot fick n jäl

Läs mer

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12 INTRODUKTION Btch AB är i grundn tt gränsövrskridand nätvrk av ingnjörr, tknikr, tillvrkar (producntr) som alla har myckt lång rfarnht inom Hydraulik branschn. Dtta inkludrar allt från tillvrkning och

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

expressiontm line Förverkliga dina förmågor Jämn tygmatning både ovanifrån och underifrån.

expressiontm line Förverkliga dina förmågor Jämn tygmatning både ovanifrån och underifrån. TM Original PFAFF 9 mm-sömmar! expressiontm line Förverkliga dina förmågor Jämn tygmatning både ovanifrån och underifrån. Förverkliga dina förmågor och upplev en helt ny dimension av sömnad Letar du efter

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Instuderingsfrågor och övningsuppgifter i vindkraftteknik

Instuderingsfrågor och övningsuppgifter i vindkraftteknik Instudingsfgo oh öningsuppgift i indafttni. Hu myt indaft fanns dt i Sig spti äldn nligt snast sstatisti.. Hu myt ha installats oh poduats i Sig hittills i?. Nämn minst t typ a indaft, oh das anändningsomdn,

Läs mer

Knagge. Knaggarna tillverkas av 2,0 ± 0,13 mm galvaniserad stålplåt och har 5 mm hål för montering med ankarspik eller ankarskruv.

Knagge. Knaggarna tillverkas av 2,0 ± 0,13 mm galvaniserad stålplåt och har 5 mm hål för montering med ankarspik eller ankarskruv. Knagg Knaggarna kan t.x. användas vid förbindning mllan ar och ar. I kombination md fäst är bärförmågan stor vid vältand och lyftand kraftr. Knaggarna tillvrkas av 2,0 ± 0,13 mm galvanisrad stålplåt och

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

ThinkCentre. Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173

ThinkCentre. Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt 1. Starta programmet Först öppnar vi programmet. Antingen finns det i rullningslisten, som jag har längst ner på skärmen. Klicka och programmet startas.1 Om det inte finns där välj program, hitta garageband

Läs mer

Utgiven av Svarta Örns Orden - ett samfund med kristna värderingar

Utgiven av Svarta Örns Orden - ett samfund med kristna värderingar N 2-2014 Ågång 10 Utgivn av Svata Öns Odn - tt samfund md kistna vädinga Vi ha fått tt nytt skpp i vå amada. Nä vå nya iddalog bildads, dn fjäd, döpts dn till Skonan Vga som dt stolta skpp ni s på bildn.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

För att bestämma virialkoefficienterna måste man först beräkna gasens partitionsfunktion då. ɛ k : gasens energitillstånd.

För att bestämma virialkoefficienterna måste man först beräkna gasens partitionsfunktion då. ɛ k : gasens energitillstånd. I. Reella gase iialkoefficientena beo av fomen på molekylenas växelvekningspotential i en eell gas. Bestämmandet av viialkoefficientena va en av den klassiska statistiska mekanikens huvuduppgifte. Fö att

Läs mer

DEN PÅBÖRJADE SÖMNADEN NÅLAS FAST I BANDET OCH DU KAN NU BEKVÄMT STRÄCKA TYGET MEDAN DU SYR MOT DIG.

DEN PÅBÖRJADE SÖMNADEN NÅLAS FAST I BANDET OCH DU KAN NU BEKVÄMT STRÄCKA TYGET MEDAN DU SYR MOT DIG. DEN PÅBÖRJADE SÖMNADEN NÅLAS FAST I BANDET OCH DU KAN NU BEKVÄMT STRÄCKA TYGET MEDAN DU SYR MOT DIG. LITEN HANDBOK I KONSTEN ATT FÖRA SYNÅLEN VID SÖMNAD. SAMT OM SÖMNADENS VERKTYG. INNEHÅLL VERKTYG...8

Läs mer

Öka din kreativitet! creative 1.5 1

Öka din kreativitet! creative 1.5 1 Öka din kreativitet! creative 1.5 1 Öka din kreativitet! Gör intryck och våga! Du är unik! Uttryck det på ett sätt som speglar din personlighet och som får dig att sticka ut från mängden. Med sy- och brodérmaskinen

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Skötselråd Ta hand om din säng med hjälp av de här enkla råden, så kommer din säng att ta väl hand om dig.

Skötselråd Ta hand om din säng med hjälp av de här enkla råden, så kommer din säng att ta väl hand om dig. Skötselråd Ta hand om din säng med hjälp av de här enkla råden, så kommer din säng att ta väl hand om dig. Välkommen till Hästens värld. Njutningen att få sova i din drömsäng resten av livet börjar här.

Läs mer

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål Förpackningsguide Innehåll Rekommendationer 1 Ömtåliga föremål 2 Flytande innehåll 3 Hårda och oregelbundna föremål 4 Långsmala föremål 5 Platta och sköra föremål 6 Stora och lätta föremål 7 Vassa och

Läs mer

ATT BRODERA PÅ FÄRDIGA PLAGG. Korsstygn

ATT BRODERA PÅ FÄRDIGA PLAGG. Korsstygn 8 ATT BRODERA PÅ FÄRDIGA PLAGG Korsstygn När man broderar korsstygn på ett färdigt plagg använder man stramalj, en väv, vilken man tråcklar fast ovanpå plagget och syr igenom. Det är lätt eftersom du syr

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Funktioner* blir åtkomliga när du trycker på flikarna eller Alla tjänster, till exempel: LÄGG I PAPPER E-POST

Funktioner* blir åtkomliga när du trycker på flikarna eller Alla tjänster, till exempel: LÄGG I PAPPER E-POST SKÄRMEN - Här visas vilka funktioner som finns tillgängliga på maskinen samt allmän information. ÅTERSTÄLL ALLT - Återställer funktioner till grundinställningar PAUS - Avbryter pågående jobb START - Startar

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

Girlang med tygblommor

Girlang med tygblommor Girlang med tygblommor Det finns ofta lådvis av tygblommor på loppiset. Köp loss en låda av dem och gör girlanger, eller varför inte kransar att ha i håret. ett gäng tygblommor snöre eller tråd eventuellt

Läs mer

Så generös. Så briljant. Tänk dig...

Så generös. Så briljant. Tänk dig... Så generös. Så briljant. Tänk dig... ~2~ www.husqvarnaviking.com www.husqvarnaviking.com ~3~ Den mest briljanta sy- och brodermaskinen någonsin! Denna juvel sätter nya standarder för sömnad och brodering.

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Ditt nya drömboende finns här. I Nykvarn. 72 toppmoderna hyresrätter 1-4 rum och kök i kv. Karaffen.

Ditt nya drömboende finns här. I Nykvarn. 72 toppmoderna hyresrätter 1-4 rum och kök i kv. Karaffen. Ditt nya dömboende finns hä. I Nykvan. 72 toppmodena hyesätte 1-4 um och kök i kv. Kaaffen. Fötätning i centalt läge. Kaaffen bestå av två punkthus om sex våninga samt två tevånings vinkelhus, samtliga

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Gummibandsträning med ett dörrhandtag.

Gummibandsträning med ett dörrhandtag. Perfekt om du skall på semester då gummibandet är lätt att ta med sig. Använde själv programmet när jag var på semester i Sardinien i somras. Kan ju även göras hemma, på jobbet eller ute i skogen (då får

Läs mer

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Dec -14 Liljedalsdata Liljedalsdata Steg 16 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 15. Syftet med denna kurs är att du ska lära dig

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll Rvisionsrapport 7/2010 Åstorps kommun Granskning av intrn kontroll Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar

Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar Handbk i matrialstyrning - Dl B Paramtrar ch ariablr B 11 Uppskatta rdrsärkstnadr för inköpsartiklar Md rdrsärkstnadr för inköpsartiklar ass alla d kstnadr sm är förknippad md att gnmföra n anskaffningsprcss,

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Hur. Grönt hjärta, med naturen i åtanke. Nanoleaf och siffror:

Hur. Grönt hjärta, med naturen i åtanke. Nanoleaf och siffror: Vi är tt förtag md tt starkt miljötänk där vi skapar produktr md hållbarht som vår mission. Vi utvcklar våra produktr md n god dsign, spännand lösnar som skall uppmuntra till n mr hållbar livsstil. Md

Läs mer

Snabbguide PLEXTALK PTP1

Snabbguide PLEXTALK PTP1 Snabbguide PLEXTALK PTP1 Tack för ditt inköp av Plextalk PTP1. Denna snabbguide beskriver grundläggande funktioner och handhavande. Var god se i användarmanualen för mer detaljerad information. (1) (8)

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0 W Varning Detta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner Rvisionsrapport 2/2010 Åstorps kommun Granskning av lönkontorts utbtalningsrutinr Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

GEHRMANS MUSIKFÖRLAG MEPP: 6JAFFAN \5&ÄC\C

GEHRMANS MUSIKFÖRLAG MEPP: 6JAFFAN \5&ÄC\C GEHRMANS MUSIKFÖRLAG MEPP: 6JAFFAN \5&ÄC\C Mateialet B Ett musikaliskt och tekniskt genomtänkt, koncenteat och stimuleande mateial som klinga väl och ä gjot fö gehösundevisning. Så hä fungea det B Läaen

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

bra till fantastisk sömnad

bra till fantastisk sömnad Gå från bra till fantastisk sömnad Inbyggd hjälp när du behöver den som bäst Innanför sömmarna Jag heter Sophie. Som 2-barnsmamma har jag alltid fullt upp och en lång att göra-lista. För mig är en dag

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ANVÄNDARMANUAL Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ÖVERSIKT NÄSTA HÅL AV/PÅ Håll in i 5 sek. FÖREGÅENDE HÅL Ladda här Tlink har endast 3 knappar. Uppdateringar kan

Läs mer

Inspirationshäfte. Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn. Colorona är en del av

Inspirationshäfte. Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn. Colorona är en del av Inspirationshäfte Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn Colorona är en del av ROLIGA RAMAR PAPP-PYSSEL MÅLA PÅ KLÄDER SÖTA SMYCKEN HÄFTIGA HANDAVTRYCK FINURLIGA FIGURER PILLIGT PYSSEL

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Öppna Xbox 360 Slim Guide

Öppna Xbox 360 Slim Guide Öppna Xbox 360 Slim Guide Det finns många olika sätt att öppna sin Xbox 360 Slim. Ett antal guider finns att hitta på nätet och alla har sina favoriter. Jag har valt att öppna Xbox 360 Slim med X8 unlock

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M Yrks-SM tur och rtur E n l ä r a r h a n d l d n i n g k r i n g Y r k s - S M Yrks-SM 2010 Dt prfkta studibsökt Dn 19-21 maj 2010 arrangras nästa svnska mästrskap i yrksskicklight. Platsn är Götborg och

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix.

Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Dokumentversion 2014-1 Tekniska förutsättningar För WordFinder 11 Pro för Mac krävs följande: Processor: Intel Mac OS X 10.8

Läs mer

Monteringsanvisning Glastak för uterum/vinterträdgård

Monteringsanvisning Glastak för uterum/vinterträdgård Monteringsanvisning Glastak för uterum/vinterträdgård 2012-01 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer kanske taket inte att fungera optimalt

Läs mer

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning Pojektedovisning vid Sahlgenska Univesitetssjukhuset födjupad ganskning Ganskningsappot 2008-03-06 Pe Settebeg, Enst & Young, Pojektledae Chistina Selin, Enst & Young, Aukt. eviso Patik Bjökstöm, Enst

Läs mer

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig)

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig) Förläsning 4: Hittills å kursn: Rlativittstori Ljusastigtn i vakuum dnsamma för alla obsrvatörr Lorntztransformationn x γx vt y y z z vx t γt där γ v 1 1 v 1 0 0 Alla systm i likformig rörls i förålland

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Snabb installationsguide Dokument-ID: Synology_QIG_2BayCL_20090901 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på

Läs mer