Instruktionsbok. Memory Craft 500E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktionsbok. Memory Craft 500E"

Transkript

1 Instuktionsbok Mmoy Caft 500E

2

3 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Vid användning av lktiska appaat ska alltid gundläggand säkhtsföskift följas: Dnna symaskin ä utfomad och tillvkad nbat fö användning i hmmt. Läs samtliga anvisninga innan du använd dnna maskin. FARA Fö att minska iskn fö lchock: 1. En maskin ska aldig lämnas utan uppsikt nä dn ä anslutn till luttagt. Da alltid ut kontaktn fån luttagt dikt ft användning och fö ngöing. VARNING Fö att minska iskn fö bännskado, band, lchock ll psonskada: 1. Låt int maskinn användas som n lksak. Va uppmäksam nä dnna symaskin används av ll i nähtn av ban. 2. Använd ndast dnna maskin fö dss avsdda användning nligt bskivning i dnna buksanvisning. Använd ndast tillbhö som kommndas av tillvkan nligt anvisninga i dnna buksanvisning. 3. Använd aldig dnna symaskin om dss sladd ll kontakt ä skadad, om dn int funga kokt, om dn ha tappats ll skadats ll fallit nd i vattn. Lämna in symaskinn till nämast auktoisad åtfösälja ll sviccnt fö undsökning, paation av lktiska ll mkaniska justinga. 4. Använd aldig maskinn om någon av luftöppningana ä blockad. Håll vntilationsöppningana på symaskinn och fotpdaln fi fån tygst, damm och lösa tyg. 5. Tappa aldig in ll fö in något fömål i någon av öppningana. 6. Få j användas utomhus. 7. Använd int maskinn dä aosolspay används ll dä sygas hantas. 8. Nä du ska koppla fån maskinn ska alla glag ställas i fånlägt ( 0 ) och däft tas kontaktn ut u luttagt. 9. Ta int ut kontaktn gnom att da i sladdn. Nä du ska ta u kontaktn, ta tag i kontaktn - int i sladdn. 10. Håll fingana undan fån alla öliga dla. Va säskilt uppmäksam unt symaskinsnåln. 11. Använd alltid ätt stygnplåt. Fl stygnplåt kan lda till att nåln byts. 12. Använd int böjda nåla. 13. Da ll pssa int fam tygt nä du sy. Dt kan få nåln att böja sig och lda till att dn byts. 14. Stäng av symaskinn ( 0 ) nä du ska göa någa inställninga unt nåln, som t.x. tä nåln, byta nål,tä spoln ll byta pssafot. 15. Koppla alltid fån symaskinn fån stömfösöjningn nä du ska ta av lock, smöja ll nä du gö anda inställninga som nämns i dn hä buksanvisningn. SPARA DESSA INSTRUKTIONER Endast fö Euopa: Dnna appaat kan användas av ban fån 8 å och pson md ndsatt fysisk, snsoisk ll mntal fömåga ll bist på fanht ll kunskap, om d ha fått vägldning ll utbildning gälland säk användning av appaatn och föstå iskna dt innbä. Ban få int lka md appaatn. Rngöing och användaundhåll få int utföas av ban utan övsikt. Utanfö Euopa (j U.S.A. ll Kanada): Dnna appaat få int användas av pson (inklusiv ban) md ducad fysiska, snsoiska ll psykiska fädight, ll av pson som sakna fanht och kunskap, utan övvakning ll instuktion fö användning av appaatn av n pson som ä ansvaig fö das säkht. Ban ska övvakas fö att kontolla att d int lk md appaatn. OBS! Uttjänt podukt ska lvas in fö lktonikåtvinning och miljöiktigt omhändtagand. Om du ha någa fågo, vänlign kontakta din åtfösälja.

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRBEREDELSER INNAN DU SYR Symaskinns dla... 3 Standadtillbhö... 4 Exta bodibod... 5 Antiglid stick (fö bodiam RE28b)... 5 Ansluta till vägguttagt... 6 Maskinns kontollknappa... 6 Lyfta och sänka pssafotn... 7 Vanliga tangnt... 7 Sätta i tådulln... 8 Exta tådullhålla... 8 Spola upp tåd på spoln Ta bot spoln... 8 Spola upp tåd på spoln... 9 Sätta i spoln Tä maskinn Inbyggd nåltäda Byta nål Tyg- och nåltabll Dikthjälp Ta bot och monta bodifotn Spolkog fö bodi (hög tådspänning) Bodiama Undlägg Olika typ av mllanlägg Placa tygt i n bodiam Monta bodiamn på symaskinn Tådhålla Välja inbyggda bodimönst Alfabt Funktionstangnt Pogamma n txt Fägbyt Placing av txt Monogam md 2 bokstäv Rdiga tt monogam Kla att sy-fönstt Funktionstangnt Mönstinfomation Stygn bakåt/famåt-tangntna Hoppatangnt Kyssmaking Tangnt fö fägsktion Spåatangnt Tådfäg/jog-tangnt Tangnt fö finposition/vinkljusting Rota tt mönst Flytta tt mönst Tangnt fö fäglista Justingstangnt Automatisk tådspänningsnivå Justa längd på hopptåda Tangnt som flytta tillbaka amn Böja sy tt bodi Rdigingsläg Välja n amstolk Öppna bodimönstn Infomation om digingsvktygsfältt Välja tt mönst Flytta tt mönst Kopia tt mönst Rada tt mönst Ända stolk på tt mönst Rota tt mönst Vända tt mönst Göa tt monogam i n båg Guppa mönst Anpassa skämns fäg Fäggupping Syodning Mittpositioning Skapa n fykantig am Sömnad md n fäg Zooma i digingsfönstt Skaffi Dsign till applikation Altnativ mtod Vimpl Dsign Ambands Dsign ANPASSA MASKINENS INSTÄLLNINGAR Maskinns inställningsläg Rgista d anpassad inställningana Läg fö vanliga inställninga ANPASSA BRODERILÄGETS INSTÄLLNINGAR Bodilägts inställninga Läg fö val av spåk Spaa och öppna n fil Skapa n ny mapp Rada n fil ll mapp Öppna n fil Ända namn på n fil ll mapp Diktlänk till dato SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL Rngöa gipaomådt Rngöa tådldan Smöja symaskinn Flsökning DESIGN ÖVERSIKT Bodi

5 t y FÖRBEREDELSER INNAN DU SYR Symaskinns dla!1!2!3 u i o!0!4 t y u i o!0 Tådtilldaga Öv tådlda Föspänningstådlda Spolns tådlda Tådullhålla Tådullstopp (sto) Hål fö xta tådullhålla Undtådskniv Spolns axl Spolns hasplstopp!1!2!3!4!5 Sidokåpa Stat/stopp-knapp Tådknivsknapp @4 Tådkniv/hålla Nåltäda Fästskuv Bodifot Stygnplåt Tådkniv Und tådlda Nålklämskuv Nål Spollucka Knapp @9 #0 #1 #2 #3 #4 Bähandtag Handhjul Tyckskämns pnna USB-pot (typ B) USB-pot (typ A) Pssafotslyft Stömbyta #0 #1 * Dsign och spcifikation kan ändas utan fögånd mddland. 3 #3 #4 OBS: Om du ska bäa symaskinn håll du i bähandtagt md na handn och stöd symaskinn md dn anda handn.

6 t y u i o!0!1 Standadtillbhö Spola x 5 st (1 st i maskinn) Skuvmjsl (sto) Skuvmjslnyckl (fö stygnplåt) Rngöingsbost t Sax y Nålst u Tådullstipp (sto) x 2 st(1 st i maskinn) i Spolstopp (litn) x 2 st o Spolstopp (spcial) x 2 st!0 Exta tådullhålla!1 Spolkog till bodi (hög tådspänning)!2 Tyckskämns pnna!3 Rngöingsolja till spolkog!4 Instuktionsbok!5 Snabbfnsguid!6 Instuktionsfilm på DVD!7 Emboidy Edito/Installations CD!8 Plasthuv!9 Bodiam SQ20b (md Bodiam RE28b (md schablon) och antiglid Magntklämma x Exta bodibod!2!3!4 * Nätkabln som mdfölj kan skilja sig @0 4

7 Exta bodibod Använd dt xta bodibod nä bodiam RE20b, SQ20b ll RE28b ä montad på maskinn. Da ut d fya bnn som sitt på undsidan av bodt. Placa dt xta bda bodt på maskinn. OBS: Justa höjdn fö dt xta bodibodt till höjdn fö maskinns bod gnom att vida justingsskuvana på alla fya bnn. I annat fall kan bodibodt slå i bodinhtn. Använd n stjänskuvmjsl fö att vida justingsskuvn. Justa skuvn *Stjänskuvmjsl mdfölj int maskinn. Antiglid stick (fö bodiam RE28b) Bodiam RE28b inkluda n glidskydds stickl. Da av och klista fast stickn på bodiamn RE28 nligt bildn fö att undvika att tunna tyg glid. 5

8 Ansluta till vägguttagt z z S föst till att stömbytan ä avstängd. x Stick in symaskinns lkontakt i symaskinns luttag. c Stick in lkontaktn i vägguttagt t och slå på stömbytan. Stömbyta Kontakt till symaskinn Stömingång Nätkontakt x t Vägguttag c t OBS: S till att du använd nätsladdn som mdfölj symaskinn. Om du slå av stömbytan, vänta 5 skund innan du slå på dn ign. VARNING: Då du använd maskinn, håll hla tidn tt öga på sömnadsomådt och ö int vid någa öliga dla som tådtilldaga, handhjul ll nål. Slå alltid av stömbytan och koppla bot symaskinn fån stömfösöjningn: - nä du lämna maskinn utan tillsyn. - nä du monta ll ta bot dla. - nä du ngö maskinn. Gäll ndast USA och Kanada Polaisad kontakt (tt stift bda än dt anda): Fö att minska iskn fö lktiska stöta kan dnna kontakt baa sättas in på tt sätt i tt polaisat vägguttagt. Vänd på dn om dn int passa i uttagt. Kontakta n bhöig lktik som kan installa tt kokt uttag om dn fotfaand int passa i uttagt. Du få int modifia kontaktn själv på något sätt. Maskinns kontollknappa Stat/stopp-knapp Tyck på dnna knapp fö att stata och stoppa symaskinn. Knappn bli öd nä symaskinn kö och gön nä dn stanna. Knapp fö tådklipp Tyck på dnna knapp nä du sytt klat och vill klippa av tådana. Nålstångn höjs automatiskt ft att tådana klippts av. OBS: Om du tyck på stat/stopp-knappn utan att sänka pssafotn visas tt vaningsmddland (sänk pssafotn) på tyckskämn. Sänk pssafotn och tyck på stat/stopp-knappn. 6

9 Höj och sänk pssafotn Du kan höja och sänka pssafotn md pssafotslyftn. Pssafotslyft Exta högt läg Du kan höja pssafotn ca 7 mm hög än dt nomala upp-lägt gnom att tycka håda då du höj pssafotslyftn. OBS: Vid int på handhjult nä pssafotn ä i dt xta höga lägt. Funktions tangnt t FÖRSIKTIGT: Tyck int på tyckskämn md håda ll vassa fömål som pnno, skuvmjsla ll liknand. Använd tyckkämns pnna som mdfölj standadtillbhön. Hm-tangnt Tyck på dnna tangnt fö att ang val av katgoi. Öppna fil-tangnt Tyck på dnna tangnt så öppnas öppna fil-fönstt. Du kan öppna bodimönst som ä spaad på symaskinns intna minn ll på tt USB-minn. Inställningstangnt Tyck på dnna tangnt fö att använda inställningslägt. Du kan anpassa maskinns inställninga nligt dina önskmål. Symaskinns inställninga fö allmänna inställninga, bodi och val av spåk ä tillgängliga i dtta läg. Hjälp-tangnt Tyck på dnna tangnt fö att visa dn visulla stg-fö-stgguidn om d viktigast funktionna. u y t Låstangnt Tyck på dnna tangnt fö att låsa symaskinn nä du tä dn, byt tillbhö osv. Fö att minska iskn fö psonskado ä alla knappa och tangnt avaktivad. Fö att låsa upp symaskinn, tyck på låstangntn t ign. y Nästa sida-tangnt Tyck på tangntn fö nästa sida fö att visa nästa sida. u Fögånd sida-tangnt Fö att s fögånd sida, tyck på tangntn: fögånd sida. 7

10 Sätta i tådulln Lyft upp tådullhållan. Placa tådulln på tådullhållan. Sätt fast dn stoa tådullstopp och tyck dn odntligt mot tådulln. OBS: Använd dn lilla tådullstopp fö att hålla smala ll små tådulla. Använd tådullstopp (spcial) fö att hålla dn spcifika stolkn på tådulla så som visas. Stolkana på tådullana ä följand: Rullns håldiamt ha tt intvall på 9,5 till 10,5 mm och ullns längd ha tt intvall på 70 till 75 mm. Tådullstopp (spcial) Håldiamt (9,5 till 10,5 mm) Spollängd (70 till 75 mm) Sätt i tådullstopp (spcial) odntligt i hålt och håll ulln nligt bildn. Exta tådullhålla Använd dn xta tådullhållan nä du bhöv linda n spol utan att ta bot tådn nä maskinn abta md att sy. Sätt i dn xta tådullhållan i hålt nligt bildn. Placa n tådull på dn xta tådullhållan och fixa ulln md tådullhållan. Exta tådullhålla Hål fö xta tådullhålla Sto tådullstopp Da tådn åt vänst och famåt unt spolns tådföa så som visas. Da tådn stadigt åt hög. Följ pocdun fån x till, på sidan 9 fö att linda spoln. Spola upp tåd på spoln Ta bot spoln z x FÖRSIKTIGT: Tyck på låstangntn ll slå av stömbytan. z Skjut knappn fö spolluckan till hög och ta bot spolluckan. Knapp fö öppning av spollucka Spollucka x Ta bot spoln fån spolkogn. Spol OBS: Använd plastspolana fö liggand spol makad md tt J. Att använda anda spola, såsom fädigspolad pappsspola, kan osaka poblm md sömmn och/ ll skado på spolkogn. 8

11 Spola upp tåd på spoln z z Da tådn fån ulln. Fö in tådn unt spolns tådlda. Spolns tådlda x c x Sätt spoln på spolns axl. Spol Spolns axl c Da tådn till spoln. Håll i tådn md båda händna och via dn mdus unt spoln fla vav. v t v Fö in tådn i någon av skåona t på plattan och da i tådn fö att skäa av dn. Platta t Skåa b b Skjut spolns axl till hög. Dn tyckskämn visa symboln fö spolning.om du vill spola tådn snabba ll långsamma kan du justa dn maximala spolningshastightn gnom att tycka på + -tangntn y ll -tangntn u. u y OBS: Flytta int spolns axl nä symaskinn ä igång. n m n Tyck på stat/stopp-knappn i. i Stat/stopp-knapp Nä spoln ä hlt lindad sluta dn automatiskt att snua. Tyck på stat/stopp-knappn i fö att stoppa symaskinn. m Fö tillbaka spoln till uspungslägt gnom att flytta axln åt vänst. i,, Ta bot spoln. Fö in tådn i någon av skåona på plattan och da i tådn fö att skäa av dn. OBS: Av säkhtsskäl stanna symaskinn automatiskt 1,5 minut ft att spolning påböjats. 9

12 z Sätta i spoln z Tyck på låstangntn. Placa spoln i spolhållan så att tådn ullas av motus, såsom visas på spolluckan. Låstangnt Tådändn Spolhålla Spollucka x t x Håll spoln md fingt så att dn int ota. Fö in tådn i dn fäm skåan i spolhållan. Da tådn åt vänst fö att lda dn und tådldan. t Fäm skåa y Lda y c u c Da tådn åt vänst fö att da in dn i tådldakanaln md makingn 1. S till att tådn komm ut gnom spolkogn sidoskåa. u Tådldakanal 1 i Sidoskåa Rätt i Fl OBS: Om tådn int komm gnom sidoskåan, böja om fån stg z. i i v o!0 v Fotsätt att da tådn gnom tådldakanaln md makingn 2 och da sdan tådn åt hög gnom skåan. Tådn komm att klippas av till lämplig längd och hållas på plats. o Tådldakanal 2!0 Skåa (tådkniv) b b Fö in spolluckans vänsta kant i öppningn. Tyck nd spolluckan fö att sätta dn på plats. 10

13 Tä maskinn Höj pssasfotlyftn. Tyck på låstangntn fö att låsa symaskinn. Vid handhjult mot dig fö att höja nåln till sitt högsta läg. Låstangnt Tä tådn i odning fån z till m. z z Da tådn fån tådulln. Håll tådn md båda händna och fö in tådn i skåan på föpänningstådldan. Skåa x x Linda tådn unt föspänningstådldan n gång såsom visas. Da tådn unt hönt på dn öv tådldan. Da tådn stadigt mot dig längs hög kanal tills tådn bist. Föspänningstådlda Öv tådlda t Hög kanal y OBS: Om tådn glid ut fån föspänningstådldan mdan du sy, linda tådn gnom hålt nligt bildn y nä du tä gnom föpänningstådldan. u t OBS: Om nåln som komm ut fån nålsögat ä fö kot ft automatisk tådklippning och hoppstygn fökomm, da tådn gnom föspänningstådldan såsom visas u. c o t v!0 c Da tådn ndåt längs dn höga kanaln och unt bottn av tådldaplattan. Da upp tådn längs dn vänsta kanaln. t Hög kanal i Tådldaplatta o Vänst kanal v Mdan du håll i tådn vid ulln, da tådn uppåt och fö dn till baksidan av tådtilldagan. Da tådn famåt fö att da in dn i tådtilldagans öga.!0 Tådtilldagans öga i b n m!2!1 b Da sdan n tådn längs dn vänsta kanaln och gnom dn und tådldan.!1 Und tådlda n Da tådn fån hög om tådföan ovanfö nåln till vänst.!2 Nålstångns tådlda m Tä i nåln md nåltädan (s nästa sida). 11

14 z Inbyggd nåltäda OBS: Nåltädan kan användas md nåla i stolk #11 till #14. Tådstolk 50 till 90 kommndas. Använd int tådstolk 30 ll tjocka. z Tyck på låstangntn fö att låsa symaskinn. Sänk pssafotn. Vid handhjult mot dig tills nåltädasymboln visas i dt öv höga hönt av låsfönstt. Låstangnt Nåltädasymbol x x Da tådn gnom skåan på nåltädan. Tådn ska passa und hakn. Skåa Hak c c Da tådn uppåt och da dn mllan tådknivn och fontkåpan bakifån. Da tådn mot dig fö att skäa av tådn. v v Da n nåltädans spak så långt dt gå. b b Höj tådldan sakta så att n ögla av tådn das upp gnom nålsögat. n n Da tådöglan fö att ta ut tådändn gnom nålsögat bakåt. OBS: Om tådn fastna på hakn och tådöglan int bildas, ta bot tådn fån kokn och da i dn fö att ta ut tådändan gnom nålsögat. 12

15 Byta nål FÖRSIKTIGT: Va alltid noga md att tycka på låstangntn fö att låsa symaskinn ll slå av stömbytan innan du ta bot nåln. Höj nåln gnom att vida handhjult. Stäng av stömbytan ll tyck på låstangntn. Låstangnt Lossa nålklämskuvn gnom att vida dn motus. Ta bot nåln fån klämman. Nålklämskuv Sätt i n ny nål i nålklämman md dn platta sidan av nåln iktad bakåt. Platt sida Nä du sätt i dn nya nåln i nålklämman, tyck dn mot stoppstiftt och da åt nålklämskuvn odntligt md n skuvmjsl. Kontolla att nåln ä ak, placa dn platta sidan av nåln mot någonting platt (n stygnplåt, glasuta ll liknand). Avståndt mllan nåln och dn platta ytan bö vaa jämnt. Avstånd Använd aldig n tubbig nål. FÖRSIKTIGT: S till att da åt nålklämskuvn odntligt md n skuvmjsl nä du monta n nål till maskinn, annas kan nåln bytas av ll osaka flfunktion. OBS: Använd stolk 11 Blu tip-nål fö tunna tyg. Använd nålstolk 14 fö mdltunga ll tunga tyg. Tyg- och nåltabll Tyg Tåd Nål Fint Mdium Bodi/Blu tip ll HAx1SP Stolk 12/80 Boditåd Bodi Univsalnål Tjockt ll HAx1SP Stolk 14/90 Stak, tunn polysttåd kommndas som bodiundtåd. Exmplvis WondFil föspolad på Janom oginal undtådsspola. 13

16 Dikthjälp Tyck på hjälpknappn fö att öppna Hjälp-mnyn. Hä finn du instuktion om fya olika ämnn som bskiv symaskinns viktigast funktion. Välj hjälpavsnitt gnom att tycka på bok-ikonn och stg-föstg-instuktionna öppnas. Hjälp-tangnt Bok-ikon t Tyck på tangntn fö nästa sida fö att visa nästa sida. Tyck på tangntn fö fögånd sida fö att visa fögånd sida. Tyck på X-tangntn fö att stänga dt aktulla fönstt. Nästa sida-tangnt Fögånd sida-tangnt t X-tangnt 14

17 z Ta bot och monta bodifotn Ta bot bodifotn nä du ta bot stygnplåtn fö undhåll och liknand. x FÖRSIKTIGT: Va alltid noga md att tycka på låstangntn fö att låsa symaskinn ll slå av stömbytan innan du ta bot ll sätt dit bodifotn. Fö att ta bot: z Stäng av stömbytan ll tyck på låstangntn. Höj nåln gnom att vida handhjult mot dig. Låstangnt x Lossa fästskuvn md skuvmjsln och ta bot bodifotn. Fästskuv z x Fö att monta: z Monta bodifotn på pssastångn fån dn vänsta sidan. Fästskuv Bodifot x Da åt fästskuvn odntligt md skuvmjsln. 15

18 Spolkog fö bodi (hög tådspänning) Byt ut dn vanliga spolkogn mot spolkogn fö bodi (hög tådspänning) om undtådn visas på ovansidan. FÖRSIKTIGT: Va alltid noga md att tycka på låstangntn fö att låsa symaskinn ll slå av stömbytan innan du monta spolkogn. z OBS: Dn säskilda spolkogn fö bodi (hög tådspänning) ä makad md n gul pick fö att kännas ign. Gul pick z Ta bot nåln, bodifotn och stygnplåtn (s sidona 13, 15 och 58). Ta ut dn vanliga spolkogn. Vanlig spolkog x x Lägg i spolkogn fö bodi. Va noga md att passa knoppn på spolkogn md stoppt på symaskinn. Monta stygnplåtn, pssafotn och nåln. Vd Stopp t Spolkog fö bodi (hög tådspänning) t OBS: Använd dn vanliga spolkogn vid sömnad av uiltmönst som använd samma undtåd som övtåd. Bodiama Bodiam SQ14b (xta tillbhö) En fykantig bodiam md tt 14 cm fykantigt bodiomåd. Bodiam RE20b (xta tillbhö) En xta sto bodiam md tt 14 cm x 20 cm bodiomåd. Bodiam SQ20b En fykantig bodiam md tt 20 cm fykantigt bodiomåd. Bodiam RE28b En xta sto bodiam md tt 20 cm x 28 cm bodiomåd. t t Magntklämma (RE20b, SQ20b och RE28b) Magntklämma fö att hålla tygt till bodiamana RE20b, SQ20b och RE28b. 16 * Bodiamana som mdfölj symaskinn kan vaia bond på modll.

19 Undlägg Fö att skapa bodi av bästa kvalitt ä dt viktigt att använda mllanlägg. Hu du använd: Fäst mllanläggt på tygts avigsida. Dt kan bhövas m än tt lag. Fö kaftiga tyg kan du placa tt tunt papp und tygt. Ick-självhäftand mllanlägg bö användas vid boding av tyg som int få stykas ll dä dt ä svåt att styka. Fö att föhinda glapp i tygt, klipp mllanläggt stö än bodiamn och ställ in dt på amn så att hla bitn ä fäst på amn. Fästa mllanläggt Lägg ihop tygts avigsida md mllanläggts glansiga sida. Vik upp tt hön på mllanläggt och smält dt md tt stykjän. OBS: Vik upp tt hön av mllanläggt fö att göa dt lätta att da bot övflödigt mllanlägg ft sömnad. Tmpatun på stykjänt bo på vilkn typ av mllanlägg du använd. Olika typ av mllanlägg Typ Användning Egnskap Avivbat Stadiga vävda tyg Tillvkat av n fib som lätt ivs sönd. Påstykbat Stickat och alla typ av ostabila tyg Självhäftand typ som smälts samman md tt stykjän. Avklippbat Stickat och alla typ av ostabila tyg Ick-vävt tyg som int ivs sönd. Vattnlösligt Hålbodi ll sptsbodi En tunn film som löss upp i vattn. Rätsidan på fottétyg som handduka, fö att föhinda att öglona komm upp ignom bodit Hat-aay Hålbodi ll sptsbodi En tunn film som komm att smälta bot md väm. OBS: Självhäftand mllanlägg kan användas fö att fästa n litn bit tyg ll abt som int kan fästas i amn, ll fö att fästa sammt och annat uggat tyg som kan få pmannta mäkn av amn. Rngö spolhållan ft sömnad ftsom lim kan fastna på dn. 17

20 z Placa tygt i n bodiam z Föbd tt tyg och fäst tt mllanlägg vid tygts avigsida. Tygt och mllanläggt ska vaa stö än amn. Rita mittlinjna på tygt md n skäddakita. Tyg Mittlinj x x Lägg innamn och malln på tygt och passa in mittlinjna på tygt md malln. Innam Mall c c Lossa på amns fästskuv på yttamn. Placa innamn och tygt på yttamn. t Ramns spännskuv y Yttam y v t v Tyck in innamn och tygt i yttamn. Da åt skuvn på yttamn så att tygt spänns. S till att tygt ä spänt håt i amn. Avlägsna malln. b b Kläm tygt i amn md klämmona vid användning av bodiam SQ20b, RE20b ll RE28b. u Klämma u OBS: Tjocka lag av tyg och mllanlägg kan osaka hoppstygn ll bustna tåda och nåla. Undvik att sy lag som ä tjocka än 3 mm. 18

21 z Monta bodiamn på symaskinn Fö att monta: z Höj pssafotn. Vid handhjult mot dig fö att höja nåln till sitt högsta läg. Slå på stömbytan. Om bodinhtn int ä i utgångslägt visas tt vaningsmddland om att flytta bodinhtn till utgångslägt. Tyck på OK-tangntn fö att flytta bodinhtn till utgångslägt. OK-tangnt y Välj ll diga önskat mönst och tyck på OKtangntn. Kla att sy-skämn visas och bodinhtn flyttas till statlägt. x Tyck på låstangntn fö att låsa symaskinn. Låstangnt t x Placa dn föbdda amn på bodimaskinn. Placa amn gnom att ikta in skåona på amn md stiftn. Skåa Bodinhtns stift t Bodinht y Spak y c v b c Flytta spakn i pilns iktning. y Spak v Fäst amn gnom att da dn mot bodinhtns stift. y b Skjut spakn i pilns iktning fö att låsa amn på plats. z x Fö att ta bot: z Höj pssafotn. Vid handhjult mot dig fö att höja nåln till sitt högsta läg. Tyck på låstangntn fö att låsa symaskinn. y x Flytta spakn i pilns iktning och ta bot amn. y Spak u FÖRSIKTIGT: Va noga md att int placa övskjutand tyg mllan bodinhtn och maskinkoppn u. Fösök aldig flytta bodinhtn fö hand ll tycka på bodinhtn nä dn ä i öls. 19

22 Tådhålla Placa övtådns tådända i tådhållan/tådavskäan så sy du int öv dn av misstag. Fö övtådn gnom hålt i bodifotn och da upp tådn till tådhållan. Häng tådn på tådhållan/tådavskäan, famifån och bakåt. Tådhålla/tådavskäa Välja inbyggda bodimönst Tyck på tangntn fö inbyggda mönst så öppnas dn fösta sidan i mönstlistan fö Ptit-mönst. Tangnt fö inbyggda mönst Tyck på tangntn fö mönstkatgoi fö att blädda i mönstlistan via mönstkatgoi, ll tyck på tangntn fö val av am fö att blädda bland mönst via amstolk. Tangnt fö mönstkatgoi Tangnt fö val av am t Mönstkatgoi Tyck på tangntn fö mönstkatgoi fö att visa mönstlisto via katgoi. Tyck på tangntna fö fögånd/nästa sida fö att blädda i mönstlistona. Fögånd sida-tangnt t Nästa sida-tangnt Sidan 1 av 3 Ptit Dsign Favoit Dsign Båd Dsign Gomtiska Dsign Sidan 2 av 3 Köks Dsign En väld av Dsign Blomalfabt Dsign Quilt Dsign Sidan 3 av 3 Amband Dsign Fst Dsign Kalibing Dsign Tyck på önskad katgoi så öppnas fönstt fö val av mönst. Blädda i mönstlistan md tangntna fö fögånd/ nästa sida och välj önskat mönst gnom att tycka på mönstikon-tangntn. 20

23 Välja mönst nligt amstolk Tyck på tangntn fö val av am fö att öppna fönstt fö val av am. Välj n amstolk som ha samma stolk ll mind än dn du ska monta. Blädda i mönstlistan md tangntna fö fögånd/ nästa sida och välj önskat mönst gnom att tycka på mönstikon-tangntn. Alfabt Tyck på alfabttangntn fö att öppna alfabtfönstt. Tyck på tangntn fö val av typsnitt fö att öppna fönstt fö val av typsnitt. Alfabttangnt Tangnt fö val av typsnitt Du kan välja tt av 10 typsnitt fö skift samt monogam md 2 ll 3 bokstäv, kantmönst och vanliga symönst. Följand typsnitt och monogam finns tillgängliga: Sidan 1 av 2 Gothic Scipt Chltnham Cyillic 1 Cyillic 2 Cyillic 3 Sidan 2 av 2 2 bokstäv 3 bokstäv Kantmönst Vanliga symönst Tyck på ikontangntn fö önskat typsnitt så öppnas. Blädda md tangntna fö fögånd/nästa sida. Du kan ang alfabtiska bokstäv, siffo, symbol, kyilliska och uopiska bokstäv. Fögånd sida-tangnt Nästa sida-tangnt 21

24 y u Funktionstangnt Tangnt fö val av typsnitt Tyck på dnna tangnt fö att öppna fönstt fö val av typsnitt. i t i o Tangnt fö bokstavsointing Tyck på dnna tangnt fö att välja hoisontll ll vtikal ointing. Tangnt fö bokstavsstolk Md dnna tangnt kan du välja mllan följand t bokstavsstolka. Ungfälig bokstavsstolk fö vsal ä följand: L (sto): 30 mm (1,2 ) M (mllan): 20 mm (0,8 ) S (litn): 10 mm (0,4 ) Tangnt fö val av stoa/små bokstäv Gnom att tycka på dnna tangnt ända du fån vsal till gmn och tvätom. t Tangnt fö att spaa fil Nä du tyck på dnna tangnt öppnas fönstt fö att spaa fil och du kan spaa txtn ll monogammt som n fil (s sidan 55). y OK-tangnt Tyck på dnna tangnt fö att bkäfta din inmatning och öppna kla att sy-skämn ll fögånd digingsfönst. u X-tangnt Tyck på dnna tangnt fö att avsluta.!0 i Makötangnt Tyck på dssa tangnt fö att flytta makön åt vänst ll hög. o Rada-tangnt Tyck på dnna tangnt fö att ada tcknt ovanfö makön ll tcknt famfö makön.!0 Tangnt fö utymmsjusting Dnna knapp aktivas ndast nä tt blankstg infogas. Om utymmna mllan tcknn s ojämna ut, kan du infoga tt blankstg mllan tckn och justa utymmt så att dt bli jämnt. Tyck på dnna tangnt fö att öppna fönstt fö utymmsjusting. Tyck på + -tangntn fö att öka utymmt. Tyck på -tangntn fö att minska utymmt. OBS: Avståndsbddn visas ndast i millimt. 22

25 Pogamma txt Exmpl: Pogamma R&B md typsnittt Gothic. Mata in R så flyttas makön åt hög och R mmoas automatiskt. Tyck på tangntn fö bokstavsstolk och välj litn stolk. Tangnt fö bokstavsstolk Mata in & så flyttas makön åt hög och & mmoas automatiskt. Tyck på tangntn fö bokstavsstolk och välj stolkn mllan. Mata in B så flyttas makön åt hög och B mmoas automatiskt. Tyck på OK-tangntn. Fönstt fö bkäftls av am visas. Skämn ändas till kla att sy-fönstt. OBS: Fönstt fö bkäftls av am visas int om altnativt bkäfta am ä avaktivat (s sidan 51). Fägbyt Du kan sy n flfägad txt gnom att byta tådfägn fö vaj bokstav gnom att tycka på tangntn fö fägbyt innan du böja sy. Tangntn fö fägbyt ändas till nä fägbytsfunktionn ä aktivad. Maskinn stanna automatiskt nä vaj tckn ha sytts. Ända tådn till nästa fäg och böja sy ign. Tangnt fö fägbyt Placing av txt Du kan välja mllan t olika placinga av monogam: vänstjusta, cnta och högjusta. Vänstjusta Tyck på -tangntn fö att böja sy fån dn vänsta fnslinjn på malln. Cnta Tyck på -tangntn fö att sy i mittn av bodiamn. Högjusta Tyck på -tangntn fö att sy fån dn höga fnslinjn på malln. 23

26 z Monogam md 2 bokstäv Exmpl: 2 bokstäv i n åttahöning z Tyck på tangntn fö tcknsnittsval. Välj 2 bokstäv. x x Välj åttahöningn. c c Mata in A och B. Tyck på OK-tangntn och tt vaningsmddland visas. Tyck på OK-tangntn fö att få vagnn att gå till statlägt. Fönstt fö bkäftls av am visas. Tyck på OK-tangntn. Skämn ändas till kla att sy-fönstt. OBS: Monogam md 3 bokstäv sys på samma sätt som monogam md 2 bokstäv. Placingn av monogam md 2 och 3 bokstäv ä i mittn av amn. Fönstt fö bkäftls av am visas int om altnativt bkäfta am ä avaktivat (s sidan 51). 24

27 z Rdiga tt monogam Rada tt tckn: Rada R fån MART z Tyck på makötangntn fö att flytta makön und R. x x Tyck på adatangntn och bokstavn R adas. z Infoga tt tckn: Infoga E i MAT z Tyck på makötangntn fö att flytta makön und A. x x Mata in E. Bokstavn E matas in fö A. 25

28 !1 y t!0 u i o Kla att sy-fönstt Kla att sy-fönstt visa funktionstangntna och infomation om dt valda mönstt. Tyck på ndåtpiln t ll uppåtpiln y fö att visa nästa uppsättning av funktionstangnt (u till o). Funktionstangnt Tangnt fö fägsktion Tangnt fö mönstspåning Tådfäg/jog-tangnt Finposition/vinkljustings -tangnt t Ndåtpil y Uppåtpil u Tangnt fö fäglista i Justingstangnt o Tangnt som flytta tillbaka amn!0 Stygn famåt-tangnt!1 Stygn bakåt-tangnt!2 Hoppatangnt!3 Jog-tangnt!2!3 u t y Mönstinfomation Tyckskämn visa följand infomation: Ramstolk Mönstts mått Högsta syhastight Inställning av tådspänning t Antalt tådfäg (lag) y Tid som kävs fö att sy mönstt u Föhandsganskningsfönst i Kyssmaking (aktull sypunkt) o Föloppsindikato!0 Stygnantal!1 Tådfäg i o!1!0 26

29 t Stygn bakåt/famåt-tangntna Tyck på -tangntn fö att flytta tillbaka amn till fögånd sypunkt. Tyck på + -tangntn fö att flytta amn famåt. Ramn flyttas tt stygn i tagt vaj gång tangntn tycks in. Håll tangntn intyckt fö att flytta snabba och hoppa 10, 100 ll 500 stygn i tagt. Stygntal och dt totala antalt stygn visas i stygntalsfönstt. Du kan använda dssa tangnt fö att flytta bodiamn till dn plats dä tådn ha gått av ll tagit slut. Styng bakåt-tangnt Stygn famåt-tangnt Stygnantal Totala antalt stygn y Dn ljusblåa indikaton i stygnantalsfönstt ä föloppsindikaton. Föloppsindikaton t visas nä stygnantalt öka, och visa föloppt fö bodisömnadspojkt. Nä pojktt ä klat åtgå föloppsindikaton till 0. t Föloppsindikato u Hoppatangnt Om du vill hoppa till önskad sypunkt dikt, tyck på hoppatangntn y så öppnas dt numiska tangntbodsfönstt u. Ang önskat antal stygn och tyck på OK-tangntn. Ramn flyttas till dn sypunkt du angav. y Hoppatangnt u Numiskt tangntbodsfönst i o Kyssmaking Kyssmakingn o i föhandsganskningsfönstt i visa dn aktulla sypunktn. Tyck på föhandsganskningsfönstt i fö att dölja kyssmakingn. i Föhandsganskningsfönst o Kyssmaking (aktull sypunkt)!0 Tangnt fö fägsktion Tyck på dnna tangnt!0 fö att visa dn kompltta bildn fån dt valda mönstt ll n dl av bildn md ndast n fägsktion. Fö att visa nästa fägsktion, tyck på Nästa sida-tangntn!2. Fö att visa fögånd fägsktion, tyck på Fögånd sidatangntn!1. Om du vill sy ndast dn spcifika fägsktionn, tyck på tangntna fö nästa/fögånd fäg tills dn önskad sktionn visas.!0 Tangnt fö fägsktion!1 Fögånd sida-tangnt!2 Nästa sida-tangnt!1!2 27

30 Spåatangnt Du kan kontolla stolkn på tt bodiomåd gnom att spåa mönstts kontu utan söm ll md tåcklsöm. Tyck på spåatangntn fö att öppna fönstt fö spåningsaltnativ. Spåatangnt Följand t altnativ finns tillgängliga: 1. Spåa utan söm Tyck på -tangntn fö att öppna fönstt fö spåning utan söm. Tyck på spåatangntn fö att påböja spåning ll tyck på n av tangntna fö att flytta amn till tt hön. 2. Spåa och tåckla (nkl) Tyck på -tangntn fö att öppna fönstt fö spåning och tåckling (nkl). Sänk pssafotn. Tyck på stat/stopp-knappn fö att påböja spåning md tåcklstygn. 3. Spåa och tåckla (dubbl) Tyck på -tangntn fö att öppna fönstt fö spåning och tåckling (dubbl). Sänk pssafotn. Tyck på stat/stopp-knappn fö att påböja spåning md tåcklstygn. Föst tåckla maskinn inuti mönstt och spåa sdan mönstts kontu md tåcklsöm. OBS: Maskinn tåckla unt bodiomådt md 5 mm sömsmån. Sömsmånn bli dock noll om mönstt gå utanfö bodiomådts maxgäns. Fö att stänga fönstt fö spåningsaltnativ, tyck på X-tangntn. Tådfäg/jog-tangnt Tyck på tådfäg/jog-tangntn fö att visa ll dölja jog-tangntna. Tådfägslistan fö valt mönst visas nä jog-tangntna ä dolda. Justa amns placing md jog-tangntna så att nålpositionn placas pcis ovanfö mittn av tygts fnslinj. Tådfäg/jog-tangnt Tådfägslista Jog-tangnt 28

31 Tangnt fö finposition/vinkljusting Du kan göa finjustinga av positionn ll vinkln på bodimönstt utan att avlägsna bodiamn fån maskinn. Tyck på tangntn fö finposition/vinkljusting. Bodimönstts uspungliga position föhandsganskas som n ktangl. Dn öda ktangln visas nä du finjusta bodimönstt och dn visa skillnadn mllan oiginalpositionn och dn justad positionn. t i y o!0!1 Rota tt mönst Du kan göa finjustinga av vinkln på bodimönstt. Tyck på -tangntn fö att ota mönstt 0,5 gad mdus. Tyck på -tangntn t fö att ota mönstt 0,5 gad motus. Vinklvädt visas i fönstt y. OBS: Vinkln fö tt bodimönst som kan justas fån -5,0 till 5,0 gad. Vinkln på bodimönstt kan int ställas in till att övskida syomådt. Flytta tt mönst Du kan göa finjustinga av positionn fö bodimönstt. Tyck på vinkl-/flytta-tangntn!1. Jog-tangntna visas på skämn. Tyck på ll -tangntna u fö att flytta mönstt 0,5 mm hög ll vänst (X-fönst o). Tyck på ll tangntna i fö att flytta mönstt 0,5 mm famåt ll bakåt (Y-fönst!0). Flyttavståndt fån dn uspungliga positionn visas som koodinat i X- och Y-fönstn. OBS: Positionn fö tt bodimönst kan finjustas fån -5,0 mm till 5,0 mm. Positionn fö bodimönstt kan int ställas in till att övskida syomådt. Flyttavståndt fån dn uspungliga positionn visas ndast i millimt. u 29

32 Tangnt fö fäglista Tyck på ndåtpiln ll uppåtpiln fö att visa nästa uppsättning funktionstangnt. Tyck på tangntn fö fäglista fö att visa n lista öv tådfäg som används i dt valda mönstt. t Tyck på tangntn fö stygnantal fö att visa tt antal stygn fö vaj fäg i dt valda mönstt. Tyck på spoltangntn t fö att visa n lista öv tådfäg som används i dt valda mönstt. Justingstangnt Tyck på justingstangntn fö att öppna fönstt fö manulla inställninga. Du kan justa följand inställninga i dtta fönst. y Justingstangnt y u Automatisk tådspänningsnivå Tyck på + - ll -tangntn fö att justa tådspänningn nligt ditt önskmål. u i i Justa längd på hopptåda Dtta altnativ kan användas nä skälängd på hopptåda ll skäkommando aktivas (s sidan 53). Tyck på + - ll -tangntn fö att justa längdn på hopptåda. 30

33 Tangnt som flytta tillbaka amn Vid handhjult mot dig fö att höja nåln till dn högsta positionn om nåln ä ndsänkt. Höj pssafotn. Tyck på tangntn fö att flytta tillbaka amn så öppnas fönstt fö altnativ fö att flytta tillbaka amn. Tyck på -tangntn så öppnas bkäftlsfönstt. Tyck på OK fö att flytta tillbaka bodinhtn till utgångspositionn och åtgå till kla att sy-skämn. Tyck på n av -tangntna fö att flytta bodinhtn till tt standbyläg. Tyck på X-tangntn fö att stänga fönstt fö att flytta tillbaka amn. Tangnt som flytta tillbaka amn Tyck på stat/stopp-knappn. Vaningsmddlandt visas. Tyck på OK-tangntn och amn flyttas tillbaka till sitt uspungliga läg. 31

34 z Böja sy tt bodi z Välj önskat mönst. Tyck på tådfäg/jog-tangntn. Jog-tangntna visas. x x Justa amns placing md jog-tangntna så att nålpositionn placas pcis ovanfö mittn av tygts fnslinj. Jog-tangnt c c Tyck på stat/stopp-knappn och sy 5 till 6 stygn. Tyck på stat/stopp-knappn ign fö att stoppa bodimaskinn. Klipp av dn lösa tådn näa böjan av statpunktn. Lös tåd Tyck på stat/stopp-knappn fö att böja sy ign. Maskinn stanna (och klipp av tådana om automatiskt tådklipp ä aktivat) automatiskt nä dn fösta fägsktionn ä kla. Byt tåd till nästa fäg och sy nästa sktion. Du kan justa sypositionn md jog-tangntna nä du sy, om nödvändigt. Tyck på stat/stopp-knappn fö att stoppa bodimaskinn. Tyck på jog-tangntna fö att flytta amn vid önskad position. Tyck på stat/stopp-knappn ign fö att fotsätta sy. OBS: Nålns islagsläg gå tillbaka till dn uspungliga positionn ft att alla fägsktion ä klaa. Rsultat Bodimönstt sys mot mittlinjna på tygt såsom visas. Mittlinj på tygt OBS: S sidan 53 fö hu du ställ in automatiskt tådklipp. 32

35 Rdigingsläg I digingslägt kan du diga och kombina mönst fö att skapa oiginlla bodimönst. Tyck på tangntn fö digingsläg och digingsfönstt fö am SQ20b öppnas. Tangnt fö digingsläg z Välja n amstolk Du kan välja anda amstolka. z Tyck på tangntn fö val av am fö att öppna fönstt fö val av am. Tangnt fö val av am x x Tyck på nästa sida-tangntn fö att visa d anda bodiamana. Tyck på amikon-tangntn fö att välja önskad am. Skämn komm att åtgå till digingsfönstt. Nästa sida-tangnt OBS: I digingslägt kan du int välja mönst som ä stö än stolkn på vald am. Vissa ama mdfölj int symaskinn. Öppna bodimönstn Du kan öppna inbyggda mönst, monogam och mönst fån tt USB-minn i digingsfönstt. Fö att öppna dsignmönst, tyck på hmtangntn. Tyck på tangntn fö inbyggda mönst. Välj önskat mönst fån mönstlistan (s sidan 66-71). Hm-tangnt Tangnt fö inbyggt mönst 33

36 y u i o Infomation om digingsvktygsfältt Rdigingsvktygsfältt innhåll följand tangnt såsom visas. Tyck på tangntn fö nästa uppsättning fö att visa nästa uppsättning digingsvktyg. Tyck på tangntn fö fögånd uppsättning fö att visa fögånd uppsättning Layout-tangnt Tangnt fö nästa uppsättning Tangnt fö fögånd uppsättning Bläddingstangnt t Zoom-tangnt y Tangnt fö val av am u Kopia-tangnt i Rada-tangnt o Ända stolk-tangnt!0 Rota-tangnt!1 Tangnt fö hoisontll spglbild!2 Tangnt fö vtikal spglbild!3 Bågfom-tangnt!4 Guppa-tangnt!5 Tangnt fö att spaa fil (s sidan 55)!6 Tangnt fö anpassad fäg!7 Tangnt fö fäggupping!8 Tangnt fö syodning!9 Tangnt fö Tangnt fö Tangnt fö sömnad md n fäg Välja tt mönst Fö att välja dt mönst som ska digas, tyck på bildn av mönstt i digingsfönstt. Dn göna amn visas unt dt valda mönstt. Flytta tt mönst Fö att flytta bodimönstt i digingsfönstt tyck du på och da mönstt till önskad plats md tyckskämns pnna ll fingtoppn. OBS: Da int mönstt på skämn md tt vasst fömål. Dt gå ävn att flytta valt mönst md layout-tangntna. Tyck på layout-tangntna fö att flytta mönstt till önskad position i digingsfönstt. Tyck på mittpositionstangntn fö att flytta mönstt till mittn av digingsfönstt. Layout-tangnt Tangnt fö mittposition Bodinhtn ö sig int nä man tyck på layouttangntna ftsom att mönstts position flyttas i föhålland till amn, int till maskinn. 34

37 z x Kopia tt mönst z Tyck på kopia-tangntn fö att göa n kopia av dt valda mönstt. Kopia-tangnt x Dt kopiad fönstt komm att läggas öv oiginalmönstt. Flytta kopian fö att s oiginalmönstt. z x Rada tt mönst z Tyck på mönstt fö att ada. x Tyck på ada-tangntn fö att ada dt valda mönstt. Rada-tangnt z x Ända stolk på tt mönst z Tyck på ända stolk-tangntn fö att öppna fönstt md altnativ fö att ända stolk. Ända stolk-tangnt x Du kan ända stolkn på bodimönstt fån 80 % till 120 % av oiginalstolkn. Tyck på + -tangntn fö att öka mönstts stolk. Tyck på -tangntn fö att minska mönstts stolk. Stolkn ändas md 1 % vaj gång du tyck på + - ll -tangntn. Håll nd + - ll -tangntn fö att snabbt ända stolk. Skalan på tt stolksändat mönst visas i pocnt. Tyck på OK-tangntn fö att bkäfta dn nya stolkn. 35

38 z x Rota tt mönst z Tyck på tangntn fö nästa uppsättning fö att visa nästa uppsättning digingsvktyg. Tyck på ota-tangntn fö att öppna otationsvalsfönstt. Rota-tangnt x Tyck på -tangntn fö att ota dt valda mönstt 1 gad mdsols. Tyck på -tangntn fö att ota dt valda mönstt 1 gad motsols. Tyck på -tangntn t fö att ota dt valda mönstt 45 gad mdsols. Tyck på -tangntn y fö att ota dt valda mönstt 45 gad motsols. Vinkln på tt otat mönst visas i fönstt u. Tyck på OK-tangntn fö att bkäfta. u y t z x Vända tt mönst z Tyck på dn vtikala ll hoisontlla spglbildstangntn. Tangnt fö hoisontll spglbild Tangnt fö vtikal spglbild x Tyck på -tangntn fö att skapa n hoisontll spglbild av tt valt mönst. c c Tyck på -tangntn fö att skapa n vtikal spglbild av tt valt mönst. 36

39 Göa tt monogam i n båg I digingslägt kan du göa tt monogam i n öv ll und båg. z Ang tcknn och tyck på OK-tangntn. z x x D angivna tcknn visas i digingsfönstt. Tyck på fombåg-tangntn fö att öppna fönstt fö bågfomlayout. Bågfom-tangnt c c Tyck på dn öv bågfomtangntn fö att skapa n öv båg. Tyck på dn nd bågfom-tangntn fö att skapa n nd båg. Tyck på föstoa-tangntn fö att göa n båg läng. Tyck på fökota-tangntn fö att göa n båg kota. Tyck på OK-tangntn fö att bkäfta. Tangnt fö öv båg Tangnt fö nd båg Föstoa-tangnt t Fökota-tangnt t 37

40 z Guppa mönst z Du kan guppa mönst tillsammans. Tyck på tangntn fö nästa uppsättning fö att visa nästa uppsättning digingsvktyg. Tyck på guppa-tangntn fö att öppna fönstt fö guppingsaltnativ. Tangnt fö nästa uppsättning Guppa-tangnt x x Tyck på guppa alla-tangntn och tyck på OKtangntn fö att guppa alla mönst i digingsfönstt. Guppa alla-tangnt c c Om du baa vill guppa d valda mönstn tyck du på guppingsvalstangntn. Välj önskat mönst gnom att tycka på mönstbildna. Tyck på dt valda mönstt ign fö att avmaka mönstt. Tyck på OK-tangntn fö att guppa d valda mönstn. Guppingsvalstangnt v v D guppad mönstn kan flyttas och kopias som n nht. Nä du guppa nbat d utvalda mönstn bli d anda mönstn gå och kan int väljas. Fö att avguppa mönstn tyck du på guppatangntn ign. 38

41 z Anpassa skämns fäg Du kan imita dt vkliga tygts och tådanas fäg på skämn gnom att anpassa fägna på mönstbildn och digingsfönstt. z Tyck på tangntn fö anpassad fäg fö att öppna fönstt fö anpassad fäg. Tangnt fö anpassad fäg x x Om du vill ända fägn på mönstt tyck du på tangntn fö mönstfäg. Tyck på bläddingstangntna tills önskad sktion visas i föhandsganskningsfönstt. Tangnt fö mönstfäg Bläddingstangnt Tyck på n av 12 fägbickona fö att välja fäg. i Fö att ända nyansn på dn makad fägn, tyck på nästa sida-tangntn, fögånd sida-tangntn ll da skjutglagt åt vänst ll hög. Fägbicko t Skjutglag y Nästa sida-tangnt u Fögånd sida-tangnt Du kan namng dn anpassad fägn fö fägsktionn gnom att tycka på namntangntn. Dt tilldlad namnt visas iställt fö namnt och kodn fö tådfägn i bodifönstt. i Namntangnt t u y c o!0 c Fö att ända bakgundsfäg tyck du på tangntn fö bakgundsfäg och välj önskad fäg. Tyck på n av 12 fägbickona fö att välja fäg. Fö att ända nyansn på dn makad fägn, tyck på nästa sida-tangntn, fögånd sida-tangntn ll da skjutglagt åt vänst ll hög. o Tangnt fö bakgundsfäg OBS: Om tt mönst i *.JPX-fomat ha n bakgundsbild kan du visa bakgundsbildn i digingsfönstt gnom att tycka på tangntn fö bakgundsbild.!0 Tangnt fö bakgundsfäg 39

42 Fäggupping Nä du kombina kopiad mönst, kan du minska antalt fägsktion md fäggupping. z z Till xmpl så ha dt kombinad mönstt som skapads på sidan 42, 12 fägsktion. x x Tyck på tangntn fö fäggupping så öppnas fönstt fö fäggupping. Tyck på OK-tangntn fö att na alla fägsktion som ha samma fäg. Kla att sy-fönstt visas. Tangnt fö fäggupping c c Antalt fägsktion minskas nu till t. OBS: Fägguppingn avbyts nä du åtgå till digingsfönstt. 40

43 Syodning Du kan ända på syodningn i n mönstkombination. Tyck på tangntn fö syodning och sdan på bildna av mönstn n ft n. Mönstn sys då i dn odning som du tyck på bildna. Tyck på tangntn fö syodning ign fö att åtgå till fögånd skäm. Tangnt fö syodning z x Mittpositioning Du kan flytta dt valda mönstt till mittnpositionn. z Tyck på mönstt fö att flytta. x Tyck på tangntn fö mittposition fö att flytta dn valda mönstt till mittpositionn. Tangnt fö mittposition 41

44 z x Skapa n fykantig am z Välj mönstt Gomtic Dsign SQ14B-56. Flytta mönstt upp och till hög. x Tyck på tangntn fö hönlayout. Mönstt kopias automatiskt och placas symmtiskt i fya hön. Tyck på OK-tangntn. Tangnt fö hönlayout c c Kla att sy-fönstt öppnas. z x Sömnad md n fäg Om du vill sy tt mönst ll n mönstkombination i ndast n fäg, tyck på tangntn fö sömnad md n fäg. Maskinn stanna int föän hla mönstt ä sytt. z Tyck på tangntn fö sömnad md n fäg. x Tyck på OK-tangntn. c c Dsignn visas i gått. Tyck på stat/stopp-knappn fö att stata sömnad md n fäg. Dsignn sys utan stopp fö fägbyt. 42

45 Zooma i digingsfönstt Tyck på zoom-tangntn fö att öppna fönstt fö att zooma in/zooma ut. Välj vystolk fån nomal, sto ll stösta gnom att tycka på n av tangntna fö vystolk. Zoom-tangnt Tangnt fö nomal vystolk Tangnt fö stösta vystolk Tangnt fö stösta vystolk Bläddingsfunktionn aktivas automatiskt nä du zooma in. Da fönstt i önskad iktning fö att blädda gnom dt föstoad fönstt. Tyck på bläddingstangntn fö att avbyta bläddingskommandot. t Bläddingstangnt t 43

46 Skaffi Dsign till applikation Köks Dsign SQ14b-67 till SQ14b-69 ä spcialmönst fö maskinbodiapplikation. Du kan fästa applikationsstyckt till bakgundstygt och bodiapplikationsmönstt på samma gång. Exmpl: Köks Dsign SQ14b-67 Föbd bakgundstygt och applikationstygt. Välj köks Dsign SQ14b-67 och monta bakgundstygt i amn. Fäst amn på bodinhtn och tyck på spåa-tangntn. Tyck på -tangntn fö att välja spåa och tåckla (nkl) (s sidan 28). Stata maskinn fö att maka unt bodimönstt md tåcklstygn. Klipp applikationstygt i samma stolk som dn makad ytan. Placa applikationsstyckt på dn makad ytan och sy dn fösta sktionn (fäg). OBS: Nåla fast applikationsstyckt ll använd spjlim fö att fästa dt på plats. Ta bot amn fån maskinn utan att ta bot tygt fån amn. Ta bot tåcklstygnn. Klipp bot övflödigt applikationstyg så näa sömlinjn som möjligt. Fäst amn på maskinn ign. Sy d stand sktionna (fäg) av applikationsmönstt. 44

47 Altnativ mtod Föbd applikationstyg stö än amstolkn. Monta applikationstygt i amn. Sy ndast dn fösta sktionn (fäg). Ta bot amn och ta bot applikationstygt fån amn. Klipp applikationstygt längs sömlinjn fö att göa tt applikationsstyck. Föbd bakgundstygt och monta i amn. Fäst amn på bodinhtn. Tyck på fögånd sida-tangntn fö att gå tillbaka till dn fösta sktionn (fäg) och sy dn fösta sktionn (fäg) fö att maka applikationspositionn. Fögånd sida-tangnt Placa applikationsstyckt på bakgundstygt och ikta in applikationsstyckt md positioningsmakingn. Fäst applikationsstyckt på plats md tjp ll n knappnål. Sy d stand sktionna (fäg) av applikationsmönstt. 45

48 z x Vimpl Dsign Du kan skapa n gn flagg-gilang md fst dsignn. z Välj mönstlistan ft amstolk och välj am SQ20b. Välj dsignmönst SQ20b-39. x Rdiga din vimpldsign i digingslägt. c v c Tyck på OK-tangntn fö att öppna kla att sy-fönstt. Ställ in tygt i amn och fäst amn i vagnn. Tyck på stat/stopp-knappn fö att böja sy. v Ta bot amn fån vagnn nä du ha sytt klat. Ta bot tygt fån amn. Klipp ut vimpldsignn längs dn ytt sömmn. b b Vik tillbaka övdln av vimpln mot tygts avigsida såsom visas. Använd pssduk och styk dn vikta kantn. n m n Sy dn vikta kantn ll klista avigsidan av dn vikta kantn md dubblhäftand tjp ll lim. Va noga md att lämna utymm fö att da snöt. m Da snöt gnom hålt såsom visas.,, Klipp tygt till samma stolk som vimplmönstt. Sy tygt så att dt täck baksidan av vimpln... Upppa pocdun ovan och skapa n gn flagg-gilang. 46

49 Ambands Dsign Du kan skapa tt gt amband gnom att sy ambandsmönst på tt vattnlösligt mllanlägg. Använd samma tåd fö båd und- och övtådn. Använd n fullt lindad spol. Ställ in vaningsnivån fö lit undtåd till 3 ll 4 (s sidan 51). Ställ in dn maximala syhastightn till 600 spm ll mind (s sidan 51). Sätt i dt vattnlösliga mllanläggt i amn. S till att mllanläggt ä spänt håt i amn. Välj önskat ambandsmönst och sy. Ta bot dt vattnlösliga mllanläggt fån amn. Klipp bot dt vattnlösliga mllanläggt som omg mönstt md n sax. Ta bot mllanläggt gnom att blöta ambandsmönstt i n skål md vamt vattn. Fäst kdjingana* i ändn på vaj amband. Kdjing * Kdjinga mdfölj int symaskinn. 47

50 ANPASSA MASKINENS INSTÄLLNINGAR Maskinns inställningsläg Tyck på inställningsknappn fö att komma till maskinns inställningsläg. Du kan välja mllan fla altnativ och anpassa maskininställningana så att d passa dina önskmål. Tangnt fö inställningsläg Tyck på n av d t flikana fö att välja lägt som ska anpassas. Läg fö vanliga inställninga Tyck på flikn fö lägt fö vanliga inställninga fö att komma till lägt fö vanliga inställninga. I dtta läg kan du anpassa d allmänna maskininställningana och altnativn. Inställningsläg fö bodi Tyck på flikn fö inställningslägt fö bodi fö att komma till inställningslägt fö bodi. I dtta läg kan du anpassa maskinns inställninga och altnativn fö bodi (s sidona fö m infomation). Läg fö val av spåk Tyck på flikn fö att välja spåk fö att komma till lägt fö val av spåk. I dtta läg kan du välja önskat spåk fö skämmddlandn. Fö att blädda mllan sidona i vaj läg, tyck du på tangntna fö nästa ll fögånd sida. t Fögånd sida-tangnt y Nästa sida-tangnt t y Rgista d anpassad inställningana Eft att du ha anpassat inställningana tyck du på OKtangntn fö att aktiva d nya inställningana. Fö att avbyta inställningana tyck du på X-tangntn och fönstt fö inställningsläg stängs. 48

51 Läg fö vanliga inställninga Skämkontast Du kan justa kontastn på dn visulla pkskämn gnom att tycka på + - ll -tangntn. Ljudvolym Signalvolym kan justas gnom att tycka på + - ll -tangntn. Ställ in vädt till OFF (AV) gnom att tycka på -tangntn upppad gång fö att stänga av signalns ljud. Altnativt tum/mm Du kan ställa in din maskinns måttnht på antingn tum ll millimt gnom att tycka på tum - ll mm -ikontangntn. Standadinställningn ä millimt. Tyck på nästa sida-tangntn fö att visa nästa mny. Kalibing av pkskäm Du kan kaliba tangntnas position på tyckskämn om du mäk att tangntna int aga kokt. Tyck på YES-tangntn (JA) fö att öppna kalibingsfönstt. Tyck på + -tcknt md tyckskämns pnna nä tcknt visas. Nä du tyckt på dt sista tcknt visa skämn END (KLART) och kalibingsfönstt stängs. 49

52 t Fomata minnt Om maskinns minn ll USB-minnt int funga på gund av att minnsbankn skadats, måst du åtaktiva dt gnom att fomata minnt. Tyck på maskinikon-tangntn fö att fomata maskinns minn och tt bkäftlsmddland visas. Tyck på OKtangntn fö att fomata. Fö att fomata tt USB-minn, tyck på USB-ikonn och bkäftlsfönstt öppnas. Tyck på OK-tangntn fö att fomata. t y FÖRSIKTIGT: Stäng int av stömmn ll koppla bot USB-minnt mdan tt vaningsmddland visas, ftsom dtta kan skada minnsbankn. y Standbytim Sylampona stängs av och maskinn gå in i standby-läg om du int använd maskinn inom dn tid som ställts in på dnna tim. Om du tyck på någon tangnt så tänds lampona och skämn på ign. Standbytimn kan ställas in fån 1 till 30 minut. Håll + -tangntn intyckt tills OFF (AV) visas i timfönstt om du vill stänga av timn. Tyck på nästa sida-tangntn fö att visa nästa mny. u i o u Övtådssnso Om du måst köa maskinn utan tåd ska du stänga av övtådstådsnson. i Sylampo Sylampona kan slås på ll av. Tyck på ON-tangntn fö att slå på sylampona. Tyck på OFF-tangntn fö att stänga av sylampona. o Tyst läg Om du vill att symaskinn ska köas tysta, aktiva dtta altnativ så att signalljudt och maximal bodingshastight ställs in på lägsta nivån. Inställningn tyst läg åsidosätt tidiga inställninga fö dssa paamta.!0!1!2!0 Mddland om n spolhålla Nä dtta altnativ ä aktivat visas vaningsmddlandt fö ngöing av spolkapsln och skyttlbanan visas nä n bstämd tid ha gått. Vaningsmddlandt visas int nä dtta altnativ ä avaktivat.!1 Bakgundsfäg Du kan välja fägganna bakgund som bakgund på pkskämn gnom att tycka på dn lvanta ikonn.!2 Åtställa allt till standadinställningana Tyck på Ys-tangntn (Ja) fö att åtställa alla paamta till d uspungliga vädna (fabiksinställninga) föutom val av spåk. 50

53 ANPASSA BRODERILÄGETS INSTÄLLNINGAR Bodilägts inställninga Tyck på inställningslägt fö bodi (s sidan 48). Automatisk tådspänning Dn automatiska tådspänningsnivån kan justas md + - ll -tangntn. Öka vädt nä du använd samma tåd på spol och nål. Undtådns vaningsnivå Vaningsnivån fö lit undtåd kan justas md + - ll -tangntn. Fö att stänga av dtta altnativ, tyck på tills OFF (AV) visas i fönstt. Tyck på nästa sida-tangntn fö att gå till nästa mny. t Maximal bodingshastight Dn maximala bodingshastightn kan ställas in fån 400 till 860 spm i 100 spm intvall gnom att tycka på + - ll -tangntn. Ett stygn-stopp Nä dnna funktion ä aktivad, sy maskinn tt stygn och stanna automatiskt så att du kan få upp undtådn innan du böja sy. t Löpand fäg-gupping Om n impotad dsignfil fö n mönstkombination innhåll ftföljand sktion i samma fäg guppas dssa sktion automatiskt tillsammans som n sktion nä du öppna filn ll gå till kla att sy-fönstt. Dnna funktionfunga int nä du kombina d inbyggda mönstn md tt xtnt mönst. Stäng av dtta altnativ om du int vill guppa sktionna tillsammans. y y Rambkäftls Rambkäftlsmddlandt visas vaj gång innan kla att syfönstt öppnas. Mn du kan stänga av dtta altnativ gnom att välja OFF (AV). 51

SPARA DESSA FÖRESKRIFTER

SPARA DESSA FÖRESKRIFTER NSTRUKSJONSB VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Nä du använd lktiska maskin ska du alltid vidta gundläggand säkhtsåtgäd, inklusiv följand: Läs alla anvisninga fö användning. FARA! Fö att minska iskn fö lktiska

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DELARNAS NAMN Delarnas namn... 3 Standardtillbehör... 4 Förvaringsfack... 5 Förlängningsbord... 5

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DELARNAS NAMN Delarnas namn... 3 Standardtillbehör... 4 Förvaringsfack... 5 Förlängningsbord... 5 Instuktionsbok 1 DELARNAS NAMN Dlanas namn... 3 Standadtillbhö... 4 Fövaingsfack... 5 Fölängningsbod... 5 FÖRBEREDELSER Ansluta maskinn till vägguttagt... 6 Funktionsknappa... 7 Rgla syhastightn... 8

Läs mer

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

SPARA DESSA INSTRUKTIONER INSTRUKTIONSBOK VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Dnna symaskin ä dsignad och tillvkad nbat fö hushållsbuk. Symaskinn ä int n lksak. Låt int ban lka md maskinn. Maskinn bö int användas av ban utan saklig övvakning.

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR INSTRUKTIONSBOK VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Dnna symaskin ä int avsdd fö användning av pson (inklusiv ban) md ducad fysiska, snsoiska ll mntala fömågo, ll i avsaknad av fanht ll kunskap såvida d int ha

Läs mer

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Utformning och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Utformning och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Instruktionsbok VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Dnna apparat får int användas av prsonr (inklusiv barn) md rducrad fysiska, snsoriska llr psykiska färdightr, llr av prsonr som saknar rfarnht och kunskap,

Läs mer

Häng och sväng Hur gör man en mobil?

Häng och sväng Hur gör man en mobil? 30 Enkla maskin 31 Enkla maskin Häng och sväng Hu gö man n mobil? Häng och sväng Ovanligt snygg mobil, om jag få säga dt själv. Du bhöv: någa kmtvättsgalga tunt snö avbitatång sak att hänga i mobiln som

Läs mer

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig?

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig? E N R A P P O R T F R Å N L S U O K TO B E R 2 0 0 9 a n n A ä N a t i n A v bl F oto: P E TT E R C O H E N llt a s g i Om Sv a politik fä ung L S U S V E R I G E S U N G D O M S O R G A N I S AT I O N

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR INSTRUKTIONSBOK VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Dnna symaskin är dsignad och tillvrkad nbart för hushållsbruk. Symaskinn är int n lksak. Låt int barn lka md maskinn. Maskinn bör int användas av barn utan

Läs mer

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.!

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.! Manual EJLR-1000 Läs avsnittt Viktig information innan du installrar dn här produktn Dt kan vara farligt att int följa säkrhtsanvisningarna. Flaktig installation innbär dssutom att produktns vntulla garanti

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD INLEDNING Sundsvall Norrlands huvudstad Sundsvall Norrlands huvudstad, är båd tt nuläg och n önskan om n framtida position. Norrlands huvudstad är int

Läs mer

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd?

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd? Min cykl Sidan Innhåll 4 På väg hm Ands och Osca ha båttom hm. Osca måst lämna matvaona han vait och handlat innan han och Ands kan cykla till täningn. 5 Cyklhjälm Dt ä viktigt att använda cyklhjälm nä

Läs mer

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege FyL VT06 DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I Magntisring md lström Magntfältt kring n spol Kraftvrkan mllan spolar Bränna spik Jacobs stg Uppdatrad dn 9 januari 006 Introduktion FyL VT06 I littraturn och framför

Läs mer

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass:

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass: Innehållsföteckning 2 Innehåll 3 Mina matematiska minnen 4 Kosod - Lodätt - Vågätt 5 Chiffe med bokstäve 6 Lika med 8 Fomel 1 10 Konsumea mea? 12 Potense 14 Omketsen 16 Lista ut mönstet 18 Vilken fom ä

Läs mer

Bonad ca 21,5 x 21,5 cm. Du behöver ;

Bonad ca 21,5 x 21,5 cm. Du behöver ; 1 Bonad ca 21,5 x 21,5 cm Du behöver ; * Tyg till bakgrund 16,25 x 16,25 * Tyg till baksidan 24 x 24 cm * Tyg till kantning 6,25 x tyg bredd (110 cm) * Vliesofix 10 cm * Diverse bitar tyg i olika färger

Läs mer

Bonad ca 21,5 x 21,5 cm. Du behöver ;

Bonad ca 21,5 x 21,5 cm. Du behöver ; 1 Bonad ca 21,5 x 21,5 cm Du behöver ; * Tyg till bakgrund 16,25 x 16,25 * Tyg till baksida 24 x 24 cm * Tyg till kantning 6,25 x tyg bredd (110 cm) * Vliesofix 10 cm * Diverse bitar tyg i olika färger

Läs mer

Ekosteg. En simulering om energi och klimat

Ekosteg. En simulering om energi och klimat Ekostg En simulring om nrgi och klimat E K O S T E G n s i m u l r i n g o m n rg i o c h k l i m a t 2 / 7 Dsign Maurits Vallntin Johansson Pr Wttrstrand Txtr och matrial Maurits Vallntin Johansson Alxandr

Läs mer

Sy en kjol med fickor! 2013 Eva Söderberg

Sy en kjol med fickor! 2013 Eva Söderberg Sy en kjol med fickor! 2013 Eva Söderberg Börja med att lägga ut tyget dubbelvikt. Detta är inte riktigt helt i ena kanten men där kan jag lägga de små delarna när jag klippt de större. Prova att lägga

Läs mer

VAL AV RÄTT NÅL/TYG/TRÅD

VAL AV RÄTT NÅL/TYG/TRÅD VAL AV RÄTT NÅL/TYG/TRÅD Schema för val av nål, tyg, tråd NÅLSTORLEK TYG TRÅD 9-11(65-75) 12(80) 14(90) 16(100) 18(110) Tunna tyger tunn bomull, voile, siden, muslin, interlocktrikå, bomullstrikå, trikå,

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Miljö Malmö stad, Gatukontot, maj 2003 Tafiksäka skolan ä famtagt av Upab i Malmö på uppdag av och i samabt md Malmö stad, Gatukontot. Txt: Run Andbg Illustation: Las Gylldoff Miljö Sidan Innhåll 4 Miljö

Läs mer

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Sweden

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Sweden ZA888 Flash Euobaomt 7 (Womn in Dvloping Countis) County Qustionnai Swdn FL 7 Womn in dvloping countis - SE D Hu gammal ä du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna Euopés åsikt om situationn

Läs mer

Instruktionsbok. Skyline 7

Instruktionsbok. Skyline 7 Instuktionsbok Skylin 7 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Vid användning av lktiska appaat ska alltid gundläggand säkhtsföskift följas: Dnna symaskin ä utfomad och tillvkad nbat fö användning i hmmt. Läs

Läs mer

Umeå Universitet 2007-12-06 Institutionen för fysik Daniel Eriksson/Leif Hassmyr. Bestämning av e/m e

Umeå Universitet 2007-12-06 Institutionen för fysik Daniel Eriksson/Leif Hassmyr. Bestämning av e/m e Umå Univrsitt 2007-12-06 Institutionn för fysik Danil Eriksson/Lif Hassmyr Bstämning av /m 1 Syft Laborationns syft är att g ökad förståls för hur laddad partiklars rörls påvrkas av yttr lktromagntiska

Läs mer

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare Umå univritt Intitutionn för matmatik oh matmatik tatitik Roin Ekman oh Axl Torhag Tntamn i matmatik Introduktion till dikrt matmatik Löningförlag Hjälpmdl: Miniräknar Löningarna kall prntra på tt ådant

Läs mer

Ett litet kompendium för att börja Omskapa.

Ett litet kompendium för att börja Omskapa. Ett litet kompendium för att börja Omskapa. Det här kompendiet får inte spridas vidare utan att fråga The Wardrobe om lov. Maila till info@the-wardrobe.se om du har frågor eller vill sprida detta vidare.

Läs mer

Förverkliga din potential. expression line

Förverkliga din potential. expression line w Förverkliga din potential expression line Upptäck en ny dimension inom sömnad och quiltning! Är det ny inspiration, perfekta resultat och modern teknik du är ute efter? Allt detta och mycket mer finns

Läs mer

Klädsömnad: haremsbyxor

Klädsömnad: haremsbyxor De här byxorna är superbekväma! Du behöver: bomulls- eller linnetyg, gärna begagnat. Jag har tagit en gardinlängd som jag hittat på Kupan. Den låg i lådan för mattrasor; en hel kasse för 20 kronor. Så

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Tyglappar MÖNSTERMALLAR APPLIKATION LAPPTEKNIK. LAPPTEKNIK PÅ SYMASKIN Form: triangel, kvadrat och rektangel MONTERING KVILTA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Tyglappar MÖNSTERMALLAR APPLIKATION LAPPTEKNIK. LAPPTEKNIK PÅ SYMASKIN Form: triangel, kvadrat och rektangel MONTERING KVILTA 07 00 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TIPS MÖNSTERMALLAR TIPS INFÖR SÖMNAD UR PÄRMEN ATT SY FÖR HAND ATT SY PÅ SYMASKIN KLIPPA UT TYGLAPPAR SKÄRA UT TYGLAPPAR MÖNSTERMALLAR: trianglar, kvadrater, rektanglar, cirklar,

Läs mer

Symaskin Multifunktionell HN 5069. Bruksanvisning

Symaskin Multifunktionell HN 5069. Bruksanvisning Symaskin Multifunktionell HN 5069 Bruksanvisning Innan man börjar använda symaskinen ska säkerhetsanvisningarna följas och bruksanvisningen läsas igenom. Fara! 1. Om symaskinen är obevakad ska man stänga

Läs mer

LINNE MED SNEDREMSA I HALS- OCH ÄRMHÅL

LINNE MED SNEDREMSA I HALS- OCH ÄRMHÅL Du behöver: urklippta delar till ett linne + extra tyg till snedremsor (ca 50 x 50 cm), symaskin och matchande tråd, sax, knappnålar, synål, måttband, strykjärn och strykbräda. Köpta snedremsor använder

Läs mer

Memory Craft 500E Broderimaskin

Memory Craft 500E Broderimaskin Memory Craft 500E maskin Det självklara valet när det är detaljerna som avgör! Memory Craft 500E är anpassade till hem-, hobby-och småföretagaren. Passar hemma i syrummet hos entusiasten, eller hos det

Läs mer

Mapp till Art Journal eller vad du vill

Mapp till Art Journal eller vad du vill Du behöver: tyg, täckfoder, mellanlägg/vliseline, kartong, symaskin, sax, knappnålar, penna, ev. linjal. Tunt bomullsgarn och en vass nål med stort öga. Jag har använt en gammal gardin, fodret ur en jacka,

Läs mer

I n s t r u k t i o n s b o k

I n s t r u k t i o n s b o k Instruktionsbok SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335--8. Nätanslutning Den här symaskinen får endast användas med den spänning

Läs mer

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28 Tentamen i El- och vågöelseläa, 04 08 8. Beäknastolekochiktningpådetelektiskafältetipunkten(x,y) = (4,4)cm som osakas av laddningana q = Q i oigo, q = Q i punkten (x,y) = (0,4) cm och q = Q i (x,y) = (0,

Läs mer

Tråckla kallas även förstygn eller rynksöm sy bara för hand upp ner, upp ner, upp ner

Tråckla kallas även förstygn eller rynksöm sy bara för hand upp ner, upp ner, upp ner Markering i mönstret när det finns en liten svart triangel i kanten av mönstret är det en markering som ska passa mot en söm eller en likadan markering på en annan del. Klipp ett litet jack i din sömsmån

Läs mer

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12 INTRODUKTION Btch AB är i grundn tt gränsövrskridand nätvrk av ingnjörr, tknikr, tillvrkar (producntr) som alla har myckt lång rfarnht inom Hydraulik branschn. Dtta inkludrar allt från tillvrkning och

Läs mer

FALLSKÄRMS- HOPPARE. Pippelipper 1. MÖNSTERDELAR: 1 kropp och 1 fallskärm. AVIGSIDA. 1. Rita av mönsterdelarna på vanligt papper.

FALLSKÄRMS- HOPPARE. Pippelipper 1. MÖNSTERDELAR: 1 kropp och 1 fallskärm. AVIGSIDA. 1. Rita av mönsterdelarna på vanligt papper. 12 47 FALLSKÄRMS- HOPPARE MÖNSTERDELAR: 1 kropp och 1 fallskärm. 1. Rita av mönsterdelarna på vanligt papper. 2. Rita in pilar och öppningar på mönsterdelarna. 3. Klipp ut mönsterdelarna. 4. Välj färger

Läs mer

Paper Piecing, modell från boken A Quilter s Ark, av Rolfe, Isbn: 1-56477-197-0

Paper Piecing, modell från boken A Quilter s Ark, av Rolfe, Isbn: 1-56477-197-0 1 2 Den färdiga katten, utom svansen. Kalkera av delarna med alla siffror och markeringar på sybart mönsterpapper, sk. tissue. 3 Jag har valt tyger: gult till kattens bröst, rött till kroppen, grönt till

Läs mer

En snygg festklänning - av återbruk

En snygg festklänning - av återbruk En snygg festklänning - av återbruk Här är mönster och arbetsbeskrivning på denna ursnygga klänning av återbruk! Material du behöver: Här: En gardinlängd. Dold osynligt blixtlås 55. 1 st. hyska och hake

Läs mer

expressiontm line Förverkliga dina förmågor Jämn tygmatning både ovanifrån och underifrån.

expressiontm line Förverkliga dina förmågor Jämn tygmatning både ovanifrån och underifrån. TM Original PFAFF 9 mm-sömmar! expressiontm line Förverkliga dina förmågor Jämn tygmatning både ovanifrån och underifrån. Förverkliga dina förmågor och upplev en helt ny dimension av sömnad Letar du efter

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

FÖRHÅLLNINGSREGLER. målarrum

FÖRHÅLLNINGSREGLER. målarrum målarrum Målarrummet har tyvärr dålig ventilation, därför är det ej tillåtet att arbeta med tvåkomponent (t.ex. lim och spackel) i detta rum. Sprayfärg är inte heller tillåtet att använda, vi rekommenderar

Läs mer

RAKSÖM. För att välja den förstärkta trefaldiga raksömmen vrider du stygnlängdsratten till läget S1.

RAKSÖM. För att välja den förstärkta trefaldiga raksömmen vrider du stygnlängdsratten till läget S1. RAKSÖM Raksöm med central nålposition Vrid sömvalsratten så att A visas på sömdisplayen. Sätt fast den vanliga pressarfoten. Ställ in önskad stygnlängd med stygnlängdsratten. 2.5 är standardinställningen

Läs mer

om de är minst 8 år gamla

om de är minst 8 år gamla VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS VÄRM INTE UPP OCH ANVÄND INTE BRANDFARLIGA MATERIAL i llr nära ugnn. Ångor kan skapa n risk för brand llr xplosion. ANVÄND INTE

Läs mer

SY, SY, SY VINDJACKA

SY, SY, SY VINDJACKA SY, SY, SY VINDJACKA 1 VINDJACKA ATT TÄNKA PÅ Tygåtgång Beräknad på tygbredd 140 cm i storlek M. Jacka ca 2.8 m tyg + mudd och foder, detta är generöst räknat. Innan du köper eller klipper av tyget vid

Läs mer

Att kvilta och montera täcke med vadd

Att kvilta och montera täcke med vadd Till det här täcket har jag använt resttyger från andra projekt, 2 gamla istoppstäcken, 2 gardiner 2 x 1,5 m till rygg/baksidan. För övrigt behöver du gummimatta och rullkniv, symaskin, sytråd, sax, en

Läs mer

T-tunika med formremsa i halsringningen

T-tunika med formremsa i halsringningen Du behöver: begagnade tyger. Jag har en gardin och ett par shorts. Symaskin och matchande tråd, pappersoch tygsax, knappnålar, måttband, strykjärn och strykbräda, mellanlägg/fliselin till halsremsan. Synål.

Läs mer

Instruktioner hur man gör RSC:s nya hatt, den s.k. cykelsadeln

Instruktioner hur man gör RSC:s nya hatt, den s.k. cykelsadeln Instruktioner hur man gör RSC:s nya hatt, den s.k. cykelsadeln Om du fått en gammal blå cykelsadel, börja med den. Ta isär den en smula för att se hur den är gjord. Sprätta loss plymen i tyll och se om

Läs mer

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden D n n a t m a t i d n i n g p o d u c a s a v M d i a V a l u Vå/somma 2010 Hälsoinsats som funga Konstn att välja ätt mdabta sofia bax n h-chf i tidn Goda xmpl Famgångsika & fiska fötag Lönsam komptnsutvckling

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. INSTRUKTIONSBOK E20 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. Nätanslutning Den här symaskinen får endast användas med

Läs mer

Bruksanvisning. Veritas 9000A5

Bruksanvisning. Veritas 9000A5 Bruksanvisning Veritas 9000A5 Bäste kund! 1 Hjärtliga gratulationer till köpet av denna symaskin. Du har köpt en kvalitetsprodukt som har tillverkats med största omsorg. Denna bruksanvisning innehåller

Läs mer

S E D K N O F I AVM 960 AVM 961 AVM 971. www.whirlpool.com

S E D K N O F I AVM 960 AVM 961 AVM 971. www.whirlpool.com AVM 960 AVM 961 AVM 971 S D K N O F I.hirlpool.com 1 S INNAN APPARATN MONTRAS INSTALLATION KONTROLLRA ATT ugnsutrymmt är tomt för installationn. KONTROLLRA att apparatn int är skadad innan dn montras i

Läs mer

BLOMMIG KUVERTVÄSKA MATERIAL

BLOMMIG KUVERTVÄSKA MATERIAL creative 1.5 BLOMMIG KUVERTVÄSKA Skapa denna vackra blommiga kuvertväska som dekorerats med broderier från PFAFF creative 1.5 sy- och brodérmaskin. Med programmet Embroidery Intro kan du enkelt kombinera

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 PROVLAPPAR NYCKELSMYCKE ÅR 3. Start & Slut ATT SCRAPPA, SY OCH BRODERA ATT GÖRA EN VIKARIE-PÄRM

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 PROVLAPPAR NYCKELSMYCKE ÅR 3. Start & Slut ATT SCRAPPA, SY OCH BRODERA ATT GÖRA EN VIKARIE-PÄRM 08 00 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TIPS INFÖR SÖMNAD UR PÄRMEN 1 VID VIKARIAT TIPS & BLANKETTER FÖR EN SEPARAT VIKARIEPÄRM ATT GÖRA EN VIKARIE-PÄRM VÄLKOMMEN (1-5 REGISTER) INFORMATION INOM SKOLAN UPPGIFTER /

Läs mer

Material: Tillklippning:

Material: Tillklippning: Safirer i natten Den här trendiga quilten har applikationer med osydda traskanter, som kommer att lysa som safirer i natten, med ett gnistrande överflöd av blå nyanser! Börja med att samla ihop alla blå

Läs mer

Välj söm och börja sy!

Välj söm och börja sy! Välj söm och börja sy! Tysk teknik! Innovativ design! Med originalfunktionen från Pfaff! Superlätt att använda hög kvalitet typiskt Pfaff Har du lust att sy? select är redo! En gång Pfaff alltid Pfaff!

Läs mer

Tutorial - Ryggsäckskort av Bi för Skrotboken <http://skrotboken.blogspot.com>

Tutorial - Ryggsäckskort av Bi för Skrotboken <http://skrotboken.blogspot.com> Tutorial - Ryggsäckskort av Bi för Skrotboken Så här ser det färdiga ryggsäckskortet ut. Detta behöver du 1 cardstock eller mönsterpapper 12 x 12 1 cardstock eller mönsterpapper

Läs mer

Triss i prydnadskuddar

Triss i prydnadskuddar Triss i prydnadskuddar Prydnadskuddar med julmotiv är det perfekta sättet att sätta en personlig prägel på hemmet. Men din Husqvarna Viking symaskin är det enkelt att sy kuddar. Nedan finner du steg för

Läs mer

ATT BRODERA PÅ FÄRDIGA PLAGG. Korsstygn

ATT BRODERA PÅ FÄRDIGA PLAGG. Korsstygn 8 ATT BRODERA PÅ FÄRDIGA PLAGG Korsstygn När man broderar korsstygn på ett färdigt plagg använder man stramalj, en väv, vilken man tråcklar fast ovanpå plagget och syr igenom. Det är lätt eftersom du syr

Läs mer

Nya Perkinsmaskinen. Svensk bruksanvisning. Lättare anslag Lägre vikt Mindre bullrig Fler funktioner

Nya Perkinsmaskinen. Svensk bruksanvisning. Lättare anslag Lägre vikt Mindre bullrig Fler funktioner Nya Perkinsmaskinen Lättare anslag Lägre vikt Mindre bullrig Fler funktioner Svensk bruksanvisning Läs denna innan du börjar använda din nya Perkins. Såld i Sverige av: Iris Hjälpmedel AB Tel. 08 39 94

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av övrförmyndarvrksamhtn Karin Hansson, Ernst & Young sptmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1 SYFTE OCH AVGRÄNSNING... 4 1.2

Läs mer

HUR ANVÄNDS VAX? TRÅDEN DRAS ÖVER VAXET TVÅ TRE GÅNGER. OM VAXET ÄR MYCKET HÅRT KAN DU SEDAN DRA - 32 - - 17 -

HUR ANVÄNDS VAX? TRÅDEN DRAS ÖVER VAXET TVÅ TRE GÅNGER. OM VAXET ÄR MYCKET HÅRT KAN DU SEDAN DRA - 32 - - 17 - STYGN SOM MÖJLIGT DÄR DE KAN SYNAS FRÅN RÄTAN. MEDAN DE ANDRA STYGNEN SOM LÄGGS PRECIS I FÅLLENS VECK GÖRS LÄNGRE, ALLTEFTER TYGSORT. KORSAD FÅLLSÖM HUR ANVÄNDS VAX? OBSERVERA ATT DU SYR SÖMMEN FRÅN DIG

Läs mer

Starthjälpen. Kom igång och sälj prenumerationer på Triss!

Starthjälpen. Kom igång och sälj prenumerationer på Triss! Stathjälpn Kom igång och sälj pnumation på Tiss! Innhållsfötckning Sid 4 Sid 5 Sid 6-7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12-13 Sid 14-15 Sid 16 Sid 17 Sid 19 Föningn som gjod succé! Så hä komm ni igång Lathund:

Läs mer

$99_brotherE_cover Bruksanvisning Svenska XC7413-021 Printed in China

$99_brotherE_cover Bruksanvisning Svenska XC7413-021 Printed in China Bruksanvisning VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER När maskinen används ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid vidtas, inklusive följande: Läs alla instruktioner före användning. FARA - För att minska risken

Läs mer

Att montera lapptäcke utan vadd. Plocka fram de tyger du vill ha i täcket. Det du

Att montera lapptäcke utan vadd. Plocka fram de tyger du vill ha i täcket. Det du Plocka fram de tyger du vill ha i täcket. Det du behöver när du gör detta är: tyger, gärna gardiner, ej för nötta. Sytråd, symaskin, gummimatta och rullkniv, sax, säkerhetsnålar, måttband. Riv/klipp bort

Läs mer

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917 BRANDUTREDNINGSPROTOKOLL Datum: 20121130 Vår rfrns: Grt Andrsson Dnr: 2013-000138 Er rfrns: MSB Uppdragsgivar: Uppdrag: Undrsökningn utförd: Bilagor: Landskrona Räddningstjänst Brandorsak, brandförlopp

Läs mer

Medföljande tillbehör

Medföljande tillbehör S_brotherSv.book Page A Wednesday, October 8, 00 5:5 PM Medföljande tillbehör Kontrollera att följande tillbehör finns med, när du har öppnat lådan. Om något saknas eller är skadat, kontakta återförsäljaren.

Läs mer

Matematisk statistik

Matematisk statistik Tntamn TEN HF -- Matmatisk statistik Kuskod HF Skivtid: 8:-: Läa: Amin Halilovic Hjälpmdl: Bifogat fomlhäft "Foml och tabll i statistik " och miniäkna av vilkn typ som hlst. Skiv namn på vaj blad och använd

Läs mer

Knagge. Knaggarna tillverkas av 2,0 ± 0,13 mm galvaniserad stålplåt och har 5 mm hål för montering med ankarspik eller ankarskruv.

Knagge. Knaggarna tillverkas av 2,0 ± 0,13 mm galvaniserad stålplåt och har 5 mm hål för montering med ankarspik eller ankarskruv. Knagg Knaggarna kan t.x. användas vid förbindning mllan ar och ar. I kombination md fäst är bärförmågan stor vid vältand och lyftand kraftr. Knaggarna tillvrkas av 2,0 ± 0,13 mm galvanisrad stålplåt och

Läs mer

Ett sommaröverkast av scrap quilt

Ett sommaröverkast av scrap quilt Jag har fått ihop 50 scrap-rutor och kompletterar med 50 enkelrutor med blommönster. För att det inte ska bli för oroligt så planerar jag att sy in enfärgade remsor mellan varje ruta. Har hittat ett par

Läs mer

Broderi 1 PLANERING PLANERING AV BRODERI 2 3

Broderi 1 PLANERING PLANERING AV BRODERI 2 3 4 00 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PLANERING PLANERING AV BRODERI 2 FRITT 3 FRITT BRODERI PLANER INTRODUKTION ARBETSPLAN BRODERIMÖNSTER FLORA BRODERI STYGN FÖRSTYGN, EFTERSTYGN STJÄLKSTYGN, PLATTSÖM SCHATTÉRSTYGN,

Läs mer

overlock line Upptäck hemligheten bakom den perfekta kantavslutningen.

overlock line Upptäck hemligheten bakom den perfekta kantavslutningen. Sy som proffsen! overlock line Upptäck hemligheten bakom den perfekta kantavslutningen. hobbylock 2.0 coverlock coverlock 3.0 multifunktionell l snabb l exakt 4.0 Sy som proffsen! Upplev en ny generation

Läs mer

Quilt med blomapplikationer

Quilt med blomapplikationer Quilt med blomapplikationer Ungefärlig storlek: 148 148 cm (58 58") Material HICLASS 100Q symaskin från Husqvarna Viking 20 115 cm (8 45") i 17 olika nyanser av batiktyger till bården som består av flera

Läs mer

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t REALRNTAN OCH PENNINGPOLITIKEN Dt finns flra sätt att närma sig frågan om vad som är n långsiktigt önskvärd nivå på dn pnningpolitiska styrräntan. I förliggand ruta diskutras dnna fråga md utgångspunkt

Läs mer

Njut god mat under bar himmel

Njut god mat under bar himmel Njut god mat under bar himmel Sy kuddar till picknicken Sy matchande kuddar till picknickfilten. Dekorera kuddtyget med läckra breda sömmar och passpoaler. Scandinavian Home Products AS/Janome/Marie Eivik

Läs mer

A-linje kjolen går att få ut på bredden upp till storlek 48, storlekarna över behöver dubbel längd.

A-linje kjolen går att få ut på bredden upp till storlek 48, storlekarna över behöver dubbel längd. Raglan dress 3 olika kjoldelar med längdalternativ 4 längdvarianter på överdel 4 olika ärm alternativ 2 olika halskragar, 2 sorters luvor Fickor och axeldetaljer. Storlek 34-54 Detta mönster är upphovsrättsskyddat

Läs mer

Lättläst om Victor Classic X

Lättläst om Victor Classic X Lättläst om Victor Classic X Viktiga knappar på spelaren Sätta på spelaren Till höger på spelarens ovansida finns en knapp. När du trycker på sätter du på spelaren. Du hör ett pip och en röst som säger:

Läs mer

Öppna Xbox 360 Slim Guide

Öppna Xbox 360 Slim Guide Öppna Xbox 360 Slim Guide Det finns många olika sätt att öppna sin Xbox 360 Slim. Ett antal guider finns att hitta på nätet och alla har sina favoriter. Jag har valt att öppna Xbox 360 Slim med X8 unlock

Läs mer

Täcke i opphämta Ett täcke med vinterfärger

Täcke i opphämta Ett täcke med vinterfärger Täcke i opphämta Ett täcke med vinterfärger Karen Sato Innehållsförteckning Inledning... 1 Inspiration... 2 En skiss till mitt täcke... 3 En skiss till baksidan av täcket... 4 Färgning till mitt täcke...

Läs mer

KRAVNIVÅER. Åtvidabergs kommuns grundskolor SLÖJD. Reviderade 2009-04-02

KRAVNIVÅER. Åtvidabergs kommuns grundskolor SLÖJD. Reviderade 2009-04-02 KRAVNIVÅER Åtvidabergs kommuns grundskolor SLÖJD Reviderade 2009-04-02 Förord Välkommen att ta del av Åtvidabergs kommuns kravnivåer och bedömningskriterier för grundskolan. Materialet har tagits fram

Läs mer

MATILDA S JULKALENDER

MATILDA S JULKALENDER MATILDA S JULKALENDER Jag fullkomligt älskar julen och november för mig innebär att jag äntligen får börja planera årets härligaste tid! För mig handlar julen om värme, kärlek och uppskattning. Den handlar

Läs mer

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Instuktionsbok VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Vid användning av lktiska appaat ska alltid gundläggand säkhtsföskift följas: Dnna symaskin ä utfomad och tillvkad nbat fö användning i hmmt. Läs samtliga

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna Rvisionsrapport nr 4/2010 Åstorps kommun Granskning av kommunns kommunikation md mdborgarna Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning

Läs mer

Trikåtröjor för barn

Trikåtröjor för barn Trikåtröjor för barn Flicktröja Sömnadsmaterial Burda-mönster 9614 version A Grönt trikåtyg till fram- och baksida, rosa tyg till den ena ärmen och mörkgult tyg till den andra (se mönsterdelarna för tygåtgång)

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ATT BYTA FLÄKTMOTOR

INSTRUKTION FÖR ATT BYTA FLÄKTMOTOR Ver. 1.2 Art.Nr 81005 INSTRUKTION FÖR ATT BYTA FLÄKTMOTOR Detta är en instruktionsanvisning för att byta fläktmotorn. Läs igenom instruktionen, titta på bilderna och planera ditt arbete innan du börjar.

Läs mer

Lucian Kaja Lurra kantas av vackra tärnor, tomte pepparkaksgubbe och stjärngossar Bråk om lucia bland svenska simägare. läs mer på sidan 4

Lucian Kaja Lurra kantas av vackra tärnor, tomte pepparkaksgubbe och stjärngossar Bråk om lucia bland svenska simägare. läs mer på sidan 4 Numm 9 Ågång 1 2007 STORT INTRESSE I SL FÖR SVENSKT LUCIAFIRANDE Lucian Kaja Lua kantas av vacka täno, tomt pppakaksgubb och stjängossa Båk om lucia bland svnska simäga Ingn skattskapa i Scond Lif Vi s

Läs mer

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen i y n io a ä m S som info s a d n e (.! ) e ck ll läa I boken Sebasian de ä jag de! elle Hu Hu den Ovala bollen följe vi Sebasian fån ban ill ungdom. Han gö efaenhee som få honom a fundea. Vad eflekea

Läs mer

Lysande resultat! Fa n ta s t i s k a P R i s V Ä R Da F u n k t i o n e R

Lysande resultat! Fa n ta s t i s k a P R i s V Ä R Da F u n k t i o n e R Lysande resultat! Fantastiska PRISVÄRDA funktioner Med en lysande safir! Exceptionella möjligheter Den utökade sömnadsytan ger mer plats för quiltar och andra stora projekt. Den stora grafiska displayen

Läs mer

Ett band från början till slut

Ett band från början till slut Ett band från början till slut Det här är berättelsen om ett nybörjarband, från att det sätts upp tills det är färdigvävt. Brickvävning går ut på att mäta upp ett antal lika långa trådar, trä dem i hålen

Läs mer

ICEBREAKERS. Version 1.0 Layout: Kristin Rådesjö Per Wetterstrand

ICEBREAKERS. Version 1.0 Layout: Kristin Rådesjö Per Wetterstrand Icbrakrs 2 / 10 Götborgs Rgionn och GR Utbildning GR är n samarbtsorganisation för 13 kommunr i Västsvrig tillsammans har mdlmskommunrna 900 000 invånar. Förbundts uppgift är att vrka för samarbt övr kommungränsrna

Läs mer

247 Hemsjukvårdsinsats för boende i annan kommun

247 Hemsjukvårdsinsats för boende i annan kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdsdatum 2015-11-10 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/333 247 Hmsjukvårdsinsats för bond i annan kommun Bslut Kommunstyrlsn förslår kommunfullmäktig bsluta: 1. Hmsjukvårdsinsatsr

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SPEL 2 HEMINREDNING 3 KUDDAR. FIA med knuff MEMORY LUFFARSCHACK BILBANA KARAMELL SPELET SPELPÅSAR

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SPEL 2 HEMINREDNING 3 KUDDAR. FIA med knuff MEMORY LUFFARSCHACK BILBANA KARAMELL SPELET SPELPÅSAR 06 00 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TIPS INFÖR SÖMNAD UR PÄRMEN 1 SPEL FIA med knuff MEMORY LUFFARSCHACK BILBANA KARAMELL SPELET SPELPÅSAR 2 HEMINREDNING TYGSKYLTAR TYGKORG KANTIG TYGKORG OVAL CD-MAPP SMART PÅSE

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna! Med original systemet bara från PFAFF

Skillnaden ligger i detaljerna! Med original systemet bara från PFAFF Skillnaden ligger i detaljerna! Med original systemet bara från PFAFF Inspireras av nya PFAFF och upplev skillnaden detaljerna som placerar de här symaskinerna i en klass för sig. PFAFF -maskinernas design

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

När du använder denna maskin ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande:

När du använder denna maskin ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR När du använder denna maskin ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande: Läs alla anvisningar före användning. FARA - För att minska risken för

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

UNDERVISNINGSMATERIAL

UNDERVISNINGSMATERIAL UNDERVISNINGSMATERIAL LÄRARDOKUMENT UNDERVISNINGSMATERIAL 3: JABALI TILLVERKAR LEKSAKER ÄVENTYRSPAKET UPPFINNARNA I AFRIKA Copyright De Uitvinders Utgåva 2012 Version 2.0 EN BERÄTTELSE UPPFINNARNA IN AFRIKA

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer