Trafikutskottet om hårdare tag mot fusket bland friåkarna inom taxibranschen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafikutskottet om hårdare tag mot fusket bland friåkarna inom taxibranschen"

Transkript

1 April Trafikutskottet om hårdare tag mot fusket bland friåkarna inom taxibranschen En majoritet i riksdagens trafikutskott anser att det behövs kraftfulla åtgärder mot fusket inom taxibranschen. Utskottet föreslår att kravet på lokalkännedom i Stockholm ska behållas och att obligatorisk tömning och sparande av taxameterdata i lokala redovisningscentraler ska genomföras. Ledamöterna som representerar allianspartierna (M, FP, C,KD) konstaterar dock att frågor om redovisningscentraler eller s.k. tömningsstationer har varit föremål för en mångårig diskussion och behandlats vid ett flertal tillfällen i riksdagen. Vid den senaste utskottsbehandlingen förutsatte utskottet att regeringen noggrant bereder frågan och att vederbörlig hänsyn tas till de åsikter som förs fram av berörda remissinstanser. Alliansen vill uppmärksamma att Skatteverket i en framställning till regeringen (Finansdepartementet) den 4 november 2010 föreslog att obligatoriska redovisningscentraler för taxameteruppgifter införs inom taxinäringen. Skatteverket bedömer att det härigenom uppnås inte bara en ökad rättvisa i beskattningen utan att det även skapas en likformighet i möjligheten att kontrollera företag inom taxinäringen. Enligt uppgift från Svenska Taxiförbundet tömmer drygt 80 procent av branschen sina taxametrar till sina beställningscentraler. Alliansen konstaterar att detta underlättar för Skatteverket att kontrollera att de enskilda taxiföretagen har betalat skatt för de belopp de kör in genom att verket kan stämma av de inlämnade uppgifterna mot uppgifterna från taxametern. När det gäller frågan om att tillsätta en statlig utredning om taxinäringen för att ta ett samlat grepp om taxinäringens utveckling erinrar Alliansen om det särskilda uppdrag som regeringen (Näringsdepartementet och Justitiedepartementet) den 8 mars 2012 gav till Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen och som innefattar såväl taxi- som åkeri- och bussbranschen. I uppdraget ingår att myndigheterna i samråd ska ta fram en ordning för återkommande uppföljning och analys av regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg och att utföra en tillståndsmätning av regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg. I uppdraget ingår vidare att lämna förslag till åtgärder för att underlätta och effektivisera myndigheternas tillsyn och kontroll av yrkestrafiken på väg, att lämna förslag till de författningar som behövs och att redovisa konsekvenser av föreslagna åtgärder. Alliansen konstaterar att frågan om obligatorisk anslutning till redovisningscentraler är under beredning inom Närings- och Finansdepartementen och att det pågår samtal om hur man på bästa sätt ska kunna införa ett system som ger de berörda myndigheterna möjlighet att ta del av sådan information som behövs för att kunna kontrollera att taxinäringen följer de bestämmelser som gäller. Mot bakgrund av det anförda anser Alliansen att riksdagen avslår de aktuella motionsförslagen om redovisningscentraler. - Det är bra att taxi har lyfts upp på riksdagspolitikernas dagordning men tyvärr kan trafikutskottets beslut om redovisningscentraler komma olägligt, menar Svenska Taxiförbundet. Regeringskansliet arbetar redan med frågan. Förslaget får inte innebära att frågan om redovisningscentraler hamnar i en ny utredning. Då kommer ett införande att försenas ytterligare. Den 25 april ska riksdagen debattera frågor som berör taxibranschen. Svenska Taxiförbundet söker ny medarbetare Svenska Taxiförbundet rekryterar en kvalificerad administratör. I rollen kommer du att ha kontakter med bl.a. Regeringskansliet och Sveriges Riksdag samt med olika beslutsfattare hos Transportstyrelsen, Trafikverket, Polisen, Skatteverket, Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Kommuner och Landsting m.fl. I denna rekrytering samarbetar Svenska Taxiförbundet med Experis, ett bolag inom Manpower Group. För mer information är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Charlotte Brodersson på telefon Vi ser gärna att du ansöker snarast då urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden

2 gått ut. Läs mer på https://www.experis.se/sv/jobb-och-karriar/jobb/?job=70ca7261-a7dc-403dba3d-36ac3be087f8&query=taxif%c3%b6rbundet. Samling mot extremt höga taxipriser Vad kan vi göra åt de extremt höga priserna och kriminaliteten i taxibranschen i Stockholm? Det var huvudfrågorna när Stockholms landshövding Chris Heister och Stockholms trafikborgarråd Ulla Hamilton den 13 april samlade representanter för Polisen, Stockholms stad, Transportstyrelsen och taxinäringen för ett rundabordsamtal. Vid mötet deltog Svenska Taxiförbundet, Taxi 020, Taxi Kurir och Taxi Stockholm. - En del av bekymret med de extrema priserna bland friåkarna kan lösas med bättre information till kunderna och här har ansvariga myndigheter och taxibranschen tillsammans med övriga grenar inom besöksnäringen ett gemensamt ansvar, betonade Svenska Taxiförbundet. Enligt generaldirektör Staffan Widlert har Transportstyrelsen mandat att föreskriva om prisinformation vid resecentra. Han åtog sig att lyfta frågan och pröva om det finns möjlighet för myndigheten att använda sig av det. Det är viktigt att Polisen inte bara ägnar sig åt stora, planerade tillslag såsom vid Elitloppet på Solvalla, utan att den också intensifierar den vardagliga tillsynen, påpekade Svenska Taxiförbundet. Många friåkare står uppställda där turisterna rör sig, t.ex. utanför NK, vid hotellen på Vasagatan och längs sträckan från Sergels Torg ner till Åhléns trots att det är förbjudet att stanna på dessa platser. Om Polisen skulle införa nolltolerans mot taxiförarnas förseelser skulle det sannolikt bidra till en bättre ordning i taxibranschen överlag. Å andra sidan borde taxi få uppställningsplatser utefter de stråk där stockholmsbesökare, turister etc. befinner sig för att beredas möjlighet att få tag på en taxi. På förslag av landshövding Chris Heister beslutades att en gemensam arbetsgrupp ska utses med uppdrag att förbättra informationen om taxibranschens fria prissättning. Ansvarig för att sammankalla arbetsgruppen är Peter Lindqvist, vd i Stockholm Visitors Board. Dessutom ska Transportstyrelsen och Polisen se över hur de kan skärpa sitt tillsynsarbete gentemot taxibranschen. Ogiltiga taxiförarlegitimationer Alltsedan problemet med ogiltiga taxiförarlegitimationer uppmärksammades i Uppdrag Granskning har det pågått en diskussion för att finna en långsiktig lösning med rapportering i realtid. I avvaktan på en sådan lösning har Svenska Taxiförbundet och Transportstyrelsen tagit fram en temporär rutin. Den finns närmare beskriven på Förbundets medlemssida TaxiKaféet. Taxirån mars 2012 Under mars 2012 begicks fyra taxirån i landet jämfört med fyra samma månad 2011, alltså oförändrat antal. Samtliga fyra rån skedde i Stockholms län jämfört med två i mars Under årets första tre månader har det skett 13 taxirån i landet jämfört med 14 förra året, en minskning med sju procent. I Stockholms län är motsvarande siffror 13 respektive sju taxirån, en ökning med 86 procent. Uppgifterna bygger på statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Nästan hälften av taxibilarna är miljöfordon Andelen miljöfordon i taxibranschen fortsätter att öka. I april 2012 är andelen 46 procent sett över hela riket. I Stockholms län är två av tre taxifordon (67 procent) miljöbilar och i Västra Götalands län vartannat taxifordon. Kraftig ökning av andelen förnybar energi inom transportsektorn Andelen förnybar energi inom transportsektorn ökar kraftigt. Enligt preliminära siffror för 2011 stod den förnybara energin för 9,8 procent. Detta enligt statistik som Energimyndigheten har presenterat idag. Dessutom konstaterar myndigheten att den genomsnittliga förbrukningen i bilparken har minskat med 28 procent sedan 2005.

3 Målet enligt EU:s förnybartdirektiv är att 10 procent av energin i transportsektorn ska vara förnybar energi till år En av regeringens långsiktiga prioriteringar är att Sveriges fordonsflotta bör vara oberoende av fossila bränslen till Regeringen har gjort en rad insatser för att påskynda omställningen av fordonsflottan. Däribland skattenedsättning på biodrivmedel, miljöbilspremien, demonstrationsprogram för elfordon, supermiljöbilspremie och en miljöbilsdefinition som ger skattelättnad för vissa fordon. I och med vårpropositionen 2012 presenterades ytterligare insatser i form av ett förslag om kvotplikt för låginblandning av biodrivmedel, skattebefrielse för förnybara så kallade HVO-bränslen samt en skärpning av miljöbilsdefinitionen. I samband med vårpropositionen aviserade regeringen också en höjning av den koldioxidrelaterade fordonsskatten. Ökad innovationsupphandling för framtidens samhällslösningar och affärsidéer Regeringen har fattat beslut att ge Trafikverket, Energimyndigheten och Vinnova i uppdrag att arbeta med så kallad innovationsupphandling. Syftet med beslutet är att myndigheterna genom att använda upphandling som ett verktyg, ska bidra till att stärka svensk innovationskraft framåt. De nya uppdragen kompletterar regeringens tidigare satsning på innovationsupphandling. Idag uppgår offentlig upphandling till ca 500 miljarder kronor per år. Energimyndigheten och Vinnova ska tillsammans med berörda aktörer inleda ett arbete med innovationsupphandling som kan driva på nya och bättre miljölösningar inom angelägna områden, där transporter är ett. Satsningen är en del av regeringens miljöteknikstrategi och omfattar 30 miljoner kronor fram till Trafikverket är en stor aktör inom offentlig upphandling. Nu får det i uppdrag att analysera hur det kan använda sig av innovationsupphandling för att driva på utvecklingen av effektivare processer och ny teknik samt även prova detta praktiskt. Satsningen är ett led i arbetet med att steg för steg förbättra innovationsklimatet i Sverige och ligger i linje med det pågående arbetet med att ta fram en nationell innovationsstrategi. Brottsförebyggande rådet (Brå) följer upp regeringens satsning på Polisen Sedan alliansregeringen tillträdde 2006 har Polisen fått historiskt stora resurstillskott. Det har bland annat lett till att det nu finns lite drygt poliser i landet. Regeringen har betonat att den stora ökningen av antalet poliser förväntas leda till tydliga förbättringar av verksamhetsresultatet. Brå får nu i uppdrag att titta närmare på hur Polisen har styrt och använt de stora resurstillskotten. I uppdraget ingår också att analysera utvecklingen av Polisens resultat och bedöma resursökningens betydelse för resultatet. Uppdraget ska delredovisas till regeringen senast den 1 juni 2013 och slutredovisas senast den 1 oktober Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen bjuder in yrkestrafiken Svenska Taxiförbundet har bjudits in till en workshop den 10 maj i Stockholm med anledning av regeringsuppdraget om regelefterlevnad inom yrkestrafiken. Transportstyrelsen och RPS vill dels tidigt informera om uppdraget och dels ha input till det fortsatta arbetet från berörda myndigheter och branscher. Utvärdering av effekterna av F-skattereformen Den 1 januari 2009 ändrades inkomstskattelagen så att fler fick möjlighet att skatta för inkomst av näringsverksamhet, F-skatt, i stället för tjänst. Nu vill riksdagen att regeringen förutsättningslöst utvärderar effekterna av lagändringen och föreslår ett så kallat tillkännagivande till regeringen. Ränta vid inlåning till eget bolag var för hög En aktieägare lånade in medel till sitt eget fåmansföretag till en ränta på statslåneräntan plus åtta procentenheter. Kammarrätten anser dock inte att den aktuella räntan är marknadsmässig. Istället menar man att statslåneräntan

4 med tillägg av tre procentenheter återspeglar marknadsräntan. Aktieägarens avtalade ränteintäkt utöver detta beskattas därför i inkomstslaget tjänst. Kollektivtrafikdagen 2012 Den 10 maj hålls årets Kollektivtrafikdag i Stockholm. Temat är Smartare kollektivtrafik under rubriken Kollektivtrafik i omvandling ifrån transportindustri till upplevelseindustri. Det är en mycket stark talarlista och högaktuella konferensämnen i en bransch som omvandlas från en transport- till en upplevelseindustri. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd kommer att tala om den nya kollektivtrafiklagen och om vikten av att ta ansvar för hela resan. Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm berättar om var prioriteringarna ligger från Trafikverkets sida när det gäller de extra anslag som finns till förfogande. Gunilla Glasare, direktör avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på Sveriges Kommuner och Landsting, Torborg Chetkovich, vd i Svedavia - Sveriges flygplatser, Anna Grönlund, Förbundsdirektör i Svenska Bussbranschens Riksförbund, Erik Bech-Jansen, vd i Arriva Sverige, Tomas Wallin, vd i VEOLIA Transport Sweden, Sören Belin, Projektledare X2AB och några till, kommer till Kollektivtrafikdagen 2012 den 10 maj för att dela med sig av erfarenheter, lärdomar och kunskaper från vår bransch. Anmäl dig via Öppet hus hos Svenska Taxiförbundet Efter arton år som Förbundsordförande för Svenska Taxiförbundet avgår Lennart Hamnered på kongressen i Upplands Väsby den 13 juni. Något tidigare, torsdag den 31 maj kl 15 18, är det dags för öppet hus och avtackning på Förbundskansliet, Gårdsfogdevägen 18 B, Bromma. Hjärtligt välkomna! Svenska Taxiförbundets Kongress 2012 Svenska Taxiförbundet avhåller ordinarie kongress den 13 juni 2012 på hotell Scandic Infra City i Upplands Väsby. Förhandlingarna startar kl 10:00. På kvällen arrangeras en gemensam kongressmiddag. Kongresshandlingarna finns tillgängliga på Förbundets hemsida (TaxiKaféet) senast den 16 maj Väl mött! Sommarkonferensen den 14 juni I anslutning till kongressen den 13 juni arrangerar Svenska Taxiförbundet en dagkonferens den 14 juni. Ledstjärna för dagen är att det ska vara en aktiv och utvecklande mötesplats för alla i vår bransch. I skrivande stund arbetar Förbundet med att planera arrangemanget, men redan nu är konferensens huvudtalare, Göran Adlén, klar. Göran Adlén har på senare år gjort sig känd som en nyskapande trendanalytiker som talar om trender och om mod och passion som framtidens konkurrensmedel. Han har en bakgrund som projektledare, creative director och byråledare på flera olika reklambyråer. Han har varit vd för ett industriellt innovationsföretag och arbetat med marknadspolitiska frågor på Industriförbundet. Resten av programmet presenteras inom kort. Utanför kongress- och konferenslokalerna arrangeras en miniutställning den juni. Hela evenemanget hålls på samma plats i Scandic Infra City i Upplands-Väsby. Ny lag lockar hela branschen till Persontrafik 2012 Den nya kollektivtrafiklagen är i kraft sedan den 1 januari 2012 och innebär stora förändringar och möjligheter för persontransportbranschen. Det har skapats ett rekordintresse för mässan Persontrafik i Göteborg den november. För andra gången samlar Persontrafik hela persontransportbranschen till en gemensam mötesplats. Årets mässa och konferens arrangeras på Svenska Mässan i Göteborg och lockar alla stora aktörer i branschen.

5 Förutom Svenska Taxiförbundet finns ytterligare fyra medarrangörer, Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenska Bussbranschens Riksförbund och Branschföreningen Tågoperatörerna. De fem organisationerna står också bakom konferensen. Taxi kan bidra med nya idéer framför allt inom den flexibla delen av kollektivtrafiken. Mindre fordon kommer att få en allt viktigare roll i framtidens kollektivtrafik. Mer information: Dan Ågren, mässansvarig Persontrafik, tel Anders Böcker, Svenska Taxiförbundet, tel Skattemanifestation för vita jobb Årets Skattemanifestation genomförs den 13 november i Stockholm. Det är sjätte året i rad som Skatteverket, tillsammans med Svenska Taxiförbundet och andra branschorganisationer, arrangerar manifestationen. Syftet med Skattemanifestationen är att den ska vara ett upprop för en Nationell Handlingsplan för vita jobb och seriöst företagande. Under seminariet görs en jämförelse med övriga nordiska länder. Vad har de gjort, hur långt har de kommit och varför har inte vår regering en motsvarande handlingsplan? Ytterligare frågeställningarna som kommer att behandlas är: Vilka åtgärder behöver vi vidta för att säkerställa vita jobb och seriös företagsverksamhet? Varför har regeringen ännu inte infört obligatorisk tömning av taxameterns ekonomidata till godkända redovisningscentraler? Varför har regeringen ännu inte infört skattedeklaration på individnivå? Varför har regeringen inte beslutat om närvaroliggare i fler branscher? Det finns många fler frågeställningar för beslutsfattarna att besvara. Utbildning för skolskjutsförare Svenska Taxiförbundet erbjuder sina medlemmar en utbildning som riktar sig till förare som sysslar med skolskjutsning. Utbildningen bygger bland annat på SKL:s Handbok för skolskjutsförare. Utbildningen berör de olika momenten under färd, ansvarsfrågor mm. Ur innehållet: Lagar och förordningar Barn och bemötande Ansvar och samverkan Rutiner och ordningsfrågor På- och avstigningsplatser Hantering vid olyckor Tillbuds- och olycksfallsrapportering Deltagarna får efter avslutad utbildning ett intyg över genomgången kurs. Kontakta förbundskansliet telefon , e-post för mer information. Förbundet erbjuder BLIV-kursen och Buss på väg via Internet Förbundet erbjuder Blivkurser för taxi respektive buss som distansutbildning via Internet. Läs mer om distansutbildningen på Kontakta förbundskansliet, telefon , e-post för mer information och anmälan. Taxiförarlegitimation Förbundet erbjuder taxiförarutbildning dels via Internet dels genom självstudiematerial. Kontakta förbundskansliet telefon , e-post för mer information. Läs mer om utbildningen på

6 Nästa Nyhetsbrev utkommer den 16 maj 2012 Kolla med dina kollegor att de får Nyhetsbrevet. Det är enkelt att bli prenumerant. Gå bara in på Förbundets hemsida och gör anmälan. Boken om taxi nu sänkt pris Den perfekta presenten till personalen, kunder och övriga kontakter samt inte minst till dig själv som vill läsa om taxis utveckling. Författaren Dan Wiksten har gjort en gedigen bok om taxi på 160 fullmatade sidor. Han har också botaniserat i sitt stora bildarkiv och hittat många intressanta bilder. Boken består av tre "skilda delar". Först ett omfattande historiskt avsnitt. Sedan finns tre reportage från taxis vardag. I den sista delen berättar Dan Wiksten bl.a. historien om flygtaxi, en av de stora succéerna i branschen. Med det överblickbara historiska perspektivet och framtidsvisionerna är Boken om Taxi ständigt aktuell för din marknadsföring, som "dörröppnare", present och inspirationskälla för nya idéer. Pris: 100 kr (plus 6 % moms) exklusive frakt och porto. Rabatterat pris vid större beställning. Beställ via hemsidan eller Förbundskansliet, tel Svenska Taxiförbundet Box 20147, Bromma Tel Fax e-post hemsida Avbeställa Nyhetsbrevet? Klicka på länken nedan och skicka! OBS! Om du sänder från annan adress än den Nyhetsbrevet är skickat till, måste du ange din e-postadress i meddelandefältet.

7

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2011/12:RFR8 Trafiksutskottet. Tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg En uppföljning

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2011/12:RFR8 Trafiksutskottet. Tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg En uppföljning Sammanfattning av uppföljningsrapport 2011/12:RFR8 Trafiksutskottet Tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg En uppföljning Sammanfattning av uppföljningsrapport 2011/12:RFR8 3 Tillsynen av yrkesmässiga

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Maj 2015 PwC:s Entreprenadbarometer tar tempen på den svenska bygg- och anläggningsbranschen 21 % vill minska byråkratin kring anbudsförfarandet

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Sammanfattning av uppföljningsrapport 2013/14:RFR5 Trafikutskottet Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Sammanfattning av uppföljningsrapport

Läs mer

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion Fi2012/1668 Ellenor Grundfelt ellenor.grundfelt@energigas.se Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockholm den 9 maj 2012 Remissvar gällande promemorian Vissa skattefrågor

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Källa:SCB. Öka fysisk aktivitet och använd vatten som törstsläckare. Läs också. Brottslighet och livets vändpunkter Jerzy Sarnecki

Källa:SCB. Öka fysisk aktivitet och använd vatten som törstsläckare. Läs också. Brottslighet och livets vändpunkter Jerzy Sarnecki Källa:SCB STATISTISKA CENTRALBYRÅNS KUNDTIDNING NUMMER 1 2011 Öka fysisk aktivitet och använd vatten som törstsläckare två av budskapen i studien IDEFICS på 16 000 barn i Europa Brottslighet och livets

Läs mer

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sveriges bästa i SRF:s stall Kontrollbalansräkning i praktik och teori SRF möter banker över hela landet! Med exempel från verkligheten

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG Nyanländas boendesituation delrapport Nyanländas boendesituation delrapport 2015:10 Titel: Nyanländas boendesituation delrapport Rapport: 2015:10 Utgivare: Boverket mars

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer