Regeringen öppnar upp för taxi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regeringen öppnar upp för taxi"

Transkript

1 Oktober Regeringen öppnar upp för taxi Det är positivt att regeringen i sin proposition tar fasta på attraktiva och smidiga bytespunkter och att samverkan inom och mellan olika trafikslag ska främjas. Det framhåller Svenska Taxiförbundet, med anledning av regeringens infrastrukturproposition som överlämnades till riksdagen den 15 oktober Taxi är en viktig del av kollektivtrafiken, men förhindras av olika regler från att maximalt bidra till en ökad kollektivtrafik. Nyckeln är att behandla all kollektivtrafik lika och att skapa schyssta villkor vid terminalerna. Resenärens val av färdsätt påverkas bland annat av hur smidig, effektiv och enkel en övergång mellan olika trafikslag vid aktuella bytespunkter är. Därför är det viktigt att taxi har en god tillgång till offentliga knutpunkter och terminaler under rimliga arbets- och ekonomiska villkor. Så är det inte idag. Terminalägare genomför till och med förändringar mot taxibranschens vilja med sämre omstigningsmöjligheter som följd. Vidare måste privatbilisternas incitament för att välja bort privatbilen ses över och stärkas. Taxi är en viktig del av kollektivtrafiken men behandlas styvmoderligt i lagen om trängselskatt. Samtliga bussar med en vikt över 14 ton, oavsett om de kör i linjetrafik eller inte, är skattebefriade men inte taxi. Trängselskatten belastar varje enskild taxiföretagare med cirka kronor per taxibil och år. Det är en kostnad som kunderna får stå för och som försvagar incitamenten för att välja taxi istället för den egna bilen. Det leder till onödig trängsel i trafiken och sämre luft för medborgarna i aktuella städer. Förbundet driver också frågan att taxi släpps in i de så kallade kollektivtrafikkörfälten. En sådan förändring skulle starkt bidra till en ökad användning av all kollektivtrafik. Köande privatbilister kan då se hur fordonen i kollektivtrafik på ett smidigt och snabbt sätt i reserverade körfält tar sig fram i rusningstrafiken. Ge de seriösa taxiföretagen en rejäl chans Ett fåtal friåkare fifflar med skatten, fuskar med bidrag och bryter mot trafikreglerna. Det kostar samhället stora pengar och har skapat en skev konkurrens som missgynnar det stora flertal taxiåkare som sköter sig. Nu riktar Svenska Taxiförbundet skarp kritik mot polisens och Transportstyrelsens undermåliga tillsyn. Merparten av Sveriges taxiföretagare är seriösa, betalar sina skatter och avgifter och är stolta över sitt yrke. De utvecklar sina tjänster och lägger stor möda på sin kundservice. Tyvärr finns i taxibranschen även ett antal oseriösa friåkare. De struntar i trafikreglerna, hotar och lurar kunder på pengar, fifflar med skatter och avgifter och fuskar till sig bidrag. Dessa fifflare är tillräckligt många för att öka otryggheten för kunderna och skapa en skev konkurrens som drabbar det stora flertal taxiåkare som sköter sig. Dessutom kostar det samhället stora pengar. I det perspektivet är det oacceptabelt att våra tillsynsmyndigheter polisen och Transportstyrelsen inte lägger mer kraft på att komma till rätta med taxibranschens mångåriga problem. Tappa inte farten Ett ljus i mörkret är dock regeringens extra satsning på 1,5 miljarder kronor till polis, åklagare och domstolar nästa år. Pengarna är en tydlig signal om att myndigheterna nu måste bli mer effektiva. Samtidigt föreslår regeringen att de 21 polismyndigheterna ska ombildas till en sammanhållen myndighet den 1 januari I bästa fall får vi en effektivare ledning, styrning och uppföljning av polisens verksamhet. Men den förestående omorganisationen väcker också frågan om vad polisen avser att göra operativt fram till år Det får inte bli så att myndighetens redan blygsamma insatser nu tappar fart på grund av interna processer och personliga positioneringar. En motkraft borde vara Rikspolisstyrelsens och Transportstyrelsens pågående regeringsuppdrag om hur de gemensamt ska skärpa sin tillsyn och kontroll av yrkestrafiken. Ytterligare en motkraft borde vara regeringens regleringsbrev för år 2012 där det tydligt framgår att Transportstyrelsen särskilt ska fokusera på att utveckla sina

2 insatser gällande marknadsövervakning och tillsyn. Trots regeringens tydliga intentioner är vårt intryck att Transportstyrelsens monterar ner delar av sin tillsyn. Kontor läggs ner, representanter för Transportstyrelsen uteblir från många av de organiserade möten som kontinuerligt genomförs med andra myndigheter och organisationer. Dessutom har kunnig och erfaren personal med ett uttalat uppdrag att arbeta med taxi slutat på Transportstyrelsen utan att ha blivit ersatt. Värna om de seriösa Något som riskerar att dämpa polisens och Transportstyrelsens intresse för taxibranschen ytterligare, är EU:s kontrolldirektiv för yrkestrafiken, ett direktiv som bara riktar in sig på buss och godstrafik. Det får inte innebära att myndigheterna av det skälet ignorerar sitt uppdrag att bevaka och kontrollera också taxibranschen. Det skulle leda till att konkurrensen blir ännu mer skev och att många av de seriösa taxiföretagen riskerar att gå i konkurs. Sammantaget krävs följande åtgärder: Satsa på fler trafikpoliser och på kompetenta, fungerande grupper i polisen som jobbar med taxi dygnet runt Utse taxiansvariga inom Transportstyrelsen med ett uttalat uppdrag att delta aktivt i tillsynsarbetet Intensifiera myndigheternas samverkan avseende taxi på nationell och regional nivå och bjud in branschorganisationerna i arbetet Fifflet, fusket och brottsligheten som ett antal friåkare i taxibranschen ägnar sig åt borde mana till en rejäl skärpning av myndigheternas tillsynsarbete. Nyckeln är en ökad myndighetssamverkan och en intensivare aktivitet ute på fältet än vad som är fallet idag. Teknikplattform samlar kollektivtrafiken Ett nytt system som integrerar den anropsstyrda trafikens trafiklednings-, kommunikations-, och informationssystem med den linjelagda trafikens motsvarande system. Det ska en projektgrupp inom ramen för utvecklingsbolaget (X2AB) utreda. Kollektivtrafikbranschen har mycket att vinna på att skapa en samlad teknikplattform för integration av anropsstyrd och linjelagd kollektivtrafik. Därför pågår nu diskussioner om att genomföra en utredning med syfte att klargöra hur en sådan lösning skulle kunna se ut. Nationellt informationsnav Idén är att ta fram en specifikation för ett nationellt informationsnav för kollektivtrafiken. Den anropsstyrda trafikens trafiklednings-, kommunikations-, och informationssystem ska kunna integreras med den linjelagda trafikens motsvarande system vad gäller systemägande, systemarkitektur, regelverk och gränssnitt. Tanken är att den nationella informationsstrukturen ska förvaltas centralt och erbjudas intressenter för användning i olika system. Systemen ska kunna prata med varandra genom att de standardiserade gränssnitten anpassas och använder sig av samma grunddata i existerande databaser. Slutrapport våren 2013 Utredningen ska visa vilka databaser som är relevanta och användbara samt hur det går att skapa funktionalitet genom att två eller flera databaser länkas samman. Målet är att under våren 2013 överlämna en slutrapport för hur ett informationsnav kan inrättas och utgöra den centrala teknikplattformen för landets kollektivtrafikintressenter. Finansiärer för projektet är Taxi Stockholm, Fågelviksgruppen, SL, Västtrafik, Skånetrafiken, Jönköpings Länstrafik, Östgötatrafiken, Keolis, Svenska Taxiförbundet och Svensk Kollektivtrafik. Fördubblingsprojektet och Avtalsprocessen Inom ramen för Fördubblingsprojektet pågår delprojektet Avtalsprocessen som fram till sista oktober i år är ute på remiss. I samband med remissen bjöd projektgruppen in till regionala samrådsmöten i Alvesta, Göteborg, Malmö, Stockholm, Umeå och Örebro. Avtalsprocessen är ett av de viktigaste projekten inom ramen för fördubblingsarbetet. Det ska inspirera kollektivtrafikbranschens aktörer till att arbeta tillsammans på nya sätt och att öka förutsättningarna för att uppnå den gemensamma visionen om ett fördubblat kollektivtrafikresande år Det understryker Håkan Bergqvist, representant för Svensk Kollektivtrafik, som tillsammans med Henrik Birath och Martin Pagrotsky från Nobina, Lars Annerberg från Bussbranschens Riksförbund och Anders Andersson från Svenska

3 Taxiförbundet, har arrangerat regionala samrådsmöten i Alvesta, Göteborg, Malmö, Stockholm, Umeå och Örebro i början av hösten. Projektgruppen har haft tre övergripande mål i arbetet med Avtalsprocessen. För det första att branschen ska få en transparent upphandlingsprocess som leder till att vi får ner antalet överprövningar i samband med upphandlingar. För det andra ska det leda till att branschen får avtal som gör det möjligt att få mer kollektivtrafik för pengarna. För det tredje att avtalen ska leda till en utveckling av den gemensamma affären mellan beställare och trafikföretag. Vid samrådsmötena beskriver Håkan Bergqvist att Avtalsprocessen är tänkt att fungera som en metod som steg för steg leder parterna till den mest lämpliga avtalstypen i förhållande till de gemensamma mål som man vill uppnå med avtalen. Från nulägesanalys via beskrivning av syfte och mål till val av avtalsform och upphandling. Vissa har sagt att det här bara är ett sätt att sätta namn på saker och ting som redan görs, och det är riktigt. Medvetet eller omedvetet så gör man mycket av detta, men man gör det kanske inte i rätt ordning. Projektgruppens tanke är att man gör en ordentlig nulägesanalys och avslutar den med att konstatera att så här ser det ut, istället för att långt senare i processen börja fundera över hur det ser ut. Det är inte ovanligt att man i ett tidigt skede bestämmer sig för att upphandla ett produktionsavtal innan man ens har börjat fundera igenom situationen. Remissen och de regionala samrådsmötena har gett taxibranschen ett unikt tillfälle att var med och påverka hur den framtida avtalsprocessen ska vara utformad. En slutlig version med kommentarer, reviderade avtalsmallar och avtalsbilagor kommer att finnas tillgänglig senast den 1 april I det kommer projektgruppen även att föreslå en förvaltningsorganisation för hur materialet ska tas om hand i fortsättningen. Säker kortbetalning i taxibilarna I början av oktober rapporterade massmedierna om en taxiägare i Malmö som blåst ett antal taxiresenärer på pengar. Polisen i Malmö kommit kortbedragaren på spåren. Eftersom personen i fråga är taxiförare spiller händelsen dessvärre över på hela taxibranschen. Svenska Taxiförbundet håller absolut inte med Polisen om att kortbetalning bör undvikas i samband med taxiresor. Påståendet är helt felaktigt. Tvärtom det är säkert med kortbetalning i taxibilarna. Banker och systemleverantörer har under de senaste åren arbetat intensivt med att förbättra korthantering och betalning. Det betyder att i samtliga taxifordon i landet ska det i dag finnas kortläsarutrustning som hanterar en s.k. chip & PIN-lösning. Lösningen innebär att taxiföretaget inte hanterar någon kortinformation eftersom kortterminalen har en direktkommunikation med banken eller motsvarande. Det finns olika typer av nya kortläsare på marknaden men samtliga ska uppfylla de krav som ställs och säkerställer betalningen för resenären.betalning av taxiresor med hjälp av kort är ett säkert betalningssätt under förutsättning att chip & PIN-kortläsare används. Svenska Taxiförbundet hyllar Polisens arbete med att få tag på brottslingar, men framhåller att undvikande av kortbetalningar medför en återgång till ökad kontanthantering i fordonen. Ett förhållande taxibranschen inte vill ha. Det är den större delen av taxibranschen som får lida om kortbetalningarna minskar. Rådet är att kortbetalning bara ska undvikas om du åker med en taxibil som inte kan hantera chip & PIN. Byråanstånd vid 2013 års taxering Skatteverket har lämnat en skrivelse med tidsplaner för byråanstånd vid 2013 års taxering. Tidsplanerna, som är mer generösa ju fler uppgifter som lämnas elektroniskt, är oförändrade jämfört med tidigare år. Den som i en näringsverksamhet hjälper deklarationsskyldiga med att upprätta självdeklarationer får ansöka om byråanstånd hos Skatteverket. Om byråanstånd medges ska deklarationerna levereras successivt fram till 17 juni Vid 2013 års taxering gäller följande datum och procentsatser för leveranserna: 2 maj 35 % 15 maj 60 % 31 maj 4 % 17 juni 1 % En mer generös tidsplan medges om uppgifterna lämnas elektroniskt. Detta för att det ska ses som ett incitament för byråerna att välja att lämna uppgifter elektroniskt. En förutsättning för de mer generösa tidsplanerna för byråanstånd är att alla blanketter som kan lämnas elektroniskt även lämnas så.

4 Svenska Taxiförbundets extrakongress Förbundet avhåller extrakongress tisdag den 27 november 2012 i Svenska Mässan på Persontrafik 2012 i Göteborg. Registreringen börjar kl. 09 och kongressen startar kl. 10. Förbundsstyrelsens förslag till kongressen är utsänt och återfinns på medlemsidorna på Förbundets hemsida. Motioner med anledning av Förbundsstyrelsens förslag ska vara Förbundet tillhanda senast den 1 november Persontrafik 2012 slår upp portarna i Göteborg Den november genomförs Persontrafik 2012 på Svenska Mässan i Göteborg. Seminarieprogrammet finns tillgängligt på Persontrafiks hemsida, och här finns all annan nödvändig information för din anmälan om deltagande. Du som är ansluten till Svenska Taxiförbundet ska ange en särskild kod för att erhålla reducering av avgiften. Koden får du genom att kontakta Svenska Taxiförbundet Ejert Seijboldt, tel , mobil , e-post Persontrafik är årets höjdpunkt både för taxibranschen som enskild bransch och absolut för den samlade kollektivtrafiken där taxi blir en allt viktigare del efterhand. Taxis roll som den flexibla delen som kommer att utgöra det nödvändiga kittet i den framtida kollektivtrafiken har vi betonat ett flertal gånger och vi gör det igen. Läs mer om Persontrafik 2012 i Taxi idag nr 7 som kommer ut den 5 november. Skattemanifestationen för vita jobb Årets Skattemanifestation genomförs den 13 november i Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. Seminariet startar kl 13:00. Anmäl dig redan nu dock senast den 9 november. Gå in på Skatteverkets hemsida, klicka på Företag & organisationer, Informationsträffar, Stockholmsregionen, Inbjudan till ett intressant upprop. Det är sjätte året i rad som Skatteverket, tillsammans med Svenska Taxiförbundet och andra branschorganisationer, arrangerar manifestationen Utbildning för skolskjutsförare Svenska Taxiförbundet erbjuder sina medlemmar en utbildning som riktar sig till förare som sysslar med skolskjutsning. Utbildningen bygger bland annat på SKL:s Handbok för skolskjutsförare. Utbildningen berör de olika momenten under färd, ansvarsfrågor mm. Ur innehållet: Lagar och förordningar Barn och bemötande Ansvar och samverkan Rutiner och ordningsfrågor På- och avstigningsplatser Hantering vid olyckor Tillbuds- och olycksfallsrapportering Deltagarna får efter avslutad utbildning ett intyg över genomgången kurs. Kontakta förbundskansliet telefon , e-post för mer information. Förbundet erbjuder BLIV-kursen via Internet Förbundet erbjuder Blivkurser för taxi som distansutbildning via Internet. Läs mer om distansutbildningen på Kontakta förbundskansliet, telefon , e-post för mer information och anmälan.

5 Taxiförarlegitimation Förbundet erbjuder taxiförarutbildning dels via Internet dels genom självstudiematerial. Kontakta förbundskansliet telefon , e-post för mer information. Läs mer om utbildningen på Nästa Nyhetsbrev utkommer den 22 november 2012 Kolla med dina kollegor att de får Nyhetsbrevet. Det är enkelt att bli prenumerant. Gå bara in på Förbundets hemsida och gör anmälan. Boken om taxi nu sänkt pris Den perfekta presenten till personalen, kunder och övriga kontakter samt inte minst till dig själv som vill läsa om taxis utveckling. Författaren Dan Wiksten har gjort en gedigen bok om taxi på 160 fullmatade sidor. Han har också botaniserat i sitt stora bildarkiv och hittat många intressanta bilder. Boken består av tre "skilda delar". Först ett omfattande historiskt avsnitt. Sedan finns tre reportage från taxis vardag. I den sista delen berättar Dan Wiksten bl.a. historien om flygtaxi, en av de stora succéerna i branschen. Med det överblickbara historiska perspektivet och framtidsvisionerna är Boken om Taxi ständigt aktuell för din marknadsföring, som "dörröppnare", present och inspirationskälla för nya idéer. Pris: 100 kr (plus 6 % moms) exklusive frakt och porto. Rabatterat pris vid större beställning. Beställ via hemsidan eller Förbundskansliet, tel Svenska Taxiförbundet Box 20147, Bromma Tel Fax e-post hemsida Avbeställa Nyhetsbrevet? Klicka på länken nedan och skicka! OBS! Om du sänder från annan adress än den Nyhetsbrevet är skickat till, måste du ange din e-postadress i meddelandefältet.

6

Trafikutskottet om hårdare tag mot fusket bland friåkarna inom taxibranschen

Trafikutskottet om hårdare tag mot fusket bland friåkarna inom taxibranschen April 2012 www.taxiforbundet.se info@taxiforbundet.se 08 566 21 660 Trafikutskottet om hårdare tag mot fusket bland friåkarna inom taxibranschen En majoritet i riksdagens trafikutskott anser att det behövs

Läs mer

Juni 2012 www.taxiforbundet.se info@taxiforbundet.se 08 566 21 660

Juni 2012 www.taxiforbundet.se info@taxiforbundet.se 08 566 21 660 Juni 2012 www.taxiforbundet.se info@taxiforbundet.se 08 566 21 660 Klicka här för en utskriftsvänlig pdf-fil Avtalsremissen Inom fördubblingsprojektet har sedan tidigare dokumenten om avtalsprocessen samt

Läs mer

Månadsrapportering ett välkommet krafttag mot fiffel

Månadsrapportering ett välkommet krafttag mot fiffel April 2013 www.taxiforbundet.se info@taxiforbundet.se 08 566 21 660 Månadsrapportering ett välkommet krafttag mot fiffel All förändring är en försämring. Det blir den felaktiga slutsatsen för den som har

Läs mer

Branschläget 2012. En rapport från Svenska Taxiförbundet

Branschläget 2012. En rapport från Svenska Taxiförbundet Branschläget 2012 En rapport från Svenska Taxiförbundet 1 Innehåll Förord...5 Branschläget...7 Svenskt kvalitetsindex...7 Taxis miljöfordon...7 Fördubblad kollektivtrafik...7 Redovisningscentraler...8

Läs mer

Branschläget 2009. En rapport från Svenska Taxiförbundet

Branschläget 2009. En rapport från Svenska Taxiförbundet Branschläget 2009 En rapport från Svenska Taxiförbundet 1 Innehåll Förord...5 Branschläget...7 En ny myndighet Transportstyrelsen...7 Taxi är en del av kollektivtrafiken...7 Partnersamverkan...7 En ny

Läs mer

2014 Branschläget. en rapport från svenska taxiförbundet TAXIFÖRETAGENS GENOMSNITTLIGA RÖRELSEMARGINAL UNDER HELA 2000-TALET: MINDRE ÄN 2.3 PROCENT.

2014 Branschläget. en rapport från svenska taxiförbundet TAXIFÖRETAGENS GENOMSNITTLIGA RÖRELSEMARGINAL UNDER HELA 2000-TALET: MINDRE ÄN 2.3 PROCENT. 214 Branschläget en rapport från svenska taxiförbundet TAXIFÖRETAGENS GENOMSNITTLIGA RÖRELSEMARGINAL UNDER HELA 2-TALET: MINDRE ÄN 2.3 PROCENT. 214 Branschläget en rapport från svenska taxiförbundet Svenska

Läs mer

Branschläget 2011. En rapport från Svenska Taxiförbundet

Branschläget 2011. En rapport från Svenska Taxiförbundet Branschläget 2011 En rapport från Svenska Taxiförbundet 1 Innehåll Förord...5 Branschläget...7 Svenskt kvalitetsindex...7 Taxis prisinformation...7 Taximiljarden...8 Redovisningscentraler för taxi...9

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Remiss - Närtrafik i Värmland

Remiss - Närtrafik i Värmland Enheten för kollektivtrafik Datum 2014-06-26 Ärendenummer RVKN2014-22 Sida 1(1) Remiss - Närtrafik i Värmland I trafikförsörjningsprogrammets övergripande kollektivtrafikstrategin anges att ett länsgemensamt

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Prioriteringar i regelförbättringsarbetet

Prioriteringar i regelförbättringsarbetet Prioriteringar i regelförbättringsarbetet Intervjuer med riksdagspartiernas talespersoner och SKOP-undersökning med svenska företagare 1 Våren 2013 Näringslivets Regelnämnd, NNR, Stockholm, 2013 Produktion

Läs mer

Allt om nya lagen. Så påverkas du! Köpa nytt eller uppgradera? Revisorerna välkomnar lagen

Allt om nya lagen. Så påverkas du! Köpa nytt eller uppgradera? Revisorerna välkomnar lagen T E M A T I D N I N G Dagens Handel nr 36, 2009 Del 2 Göteborg 14 okt Malmö 20 okt Sundsvall 22 okt Stockholm 2-3 nov Så påverkas du! Köpa nytt eller uppgradera? Allt om nya lagen Revisorerna välkomnar

Läs mer

Vi är fullastade med trygghet

Vi är fullastade med trygghet 1 Nummer 1 2012 Vi är fullastade med trygghet Vi har i snart 170 år skapat trygghet för skaraborgarna. Hos oss finns människor med gediget kunnande och kunskap som kan göra din vardag lite enklare. Vi

Läs mer

Trafik och infrastruktur. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

Trafik och infrastruktur. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 Trafik och infrastruktur Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 OMKÖRNINGSFÖRBUD FÖR TUNG LASTBIL OCH LÅNGTRADARE MOTION 14.1 14.1.1 Att Centerpartiet ska arbeta för ett omkörningsförbud

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 10/2014. Utvecklingen och kontrollen av biljettsystem för trafiken

PROJEKTRAPPORT NR 10/2014. Utvecklingen och kontrollen av biljettsystem för trafiken PROJEKTRAPPORT NR 10/2014 N Utvecklingen och kontrollen av biljettsystem för trafiken Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och

Läs mer

Utvärdering av projektet Kontanthantering i Stockholms skärgård sommaren 2010

Utvärdering av projektet Kontanthantering i Stockholms skärgård sommaren 2010 Länsstyrelsen i Stockholms Län Utvärdering av projektet Kontanthantering i Stockholms skärgård sommaren 2010 STOCKHOLM November 2010 Sweco Eurofutures AB Peter Sandén Kajsa Forsberg Markus Burman 1 (24)

Läs mer

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Oktober 2011 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 LOV i äldreomsorgen en bakgrund... 5 3 Beräkningen av ersättningsnivåerna... 9 4 Underskott

Läs mer

Arrangemangsledarinstruktion

Arrangemangsledarinstruktion Arrangemangsledarinstruktion Höst 2014 25 september 2014 Scouterna Box 420 34 Telefon: +46 8-555 065 00 Webb: www.scouterna.se 126 12 Stockholm Fax: +46 8-555 065 99 E-post: info@scouterna.se Innehållsförteckning

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Att starta eget företag

Att starta eget företag Albana Morina och Nalan Mejzini Att starta eget företag En studie av processen att starta eget Företagsekonomi C-uppsats Termin: Vårtermin 2012 Handledare: Karin Brunsson Förord Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Minska kontantmängden!

Minska kontantmängden! OKTOBER 2010 4 Senaste nytt om Basel III-reglerna Svenska ersättningsregler bör EU-anpassas Temanummer: Minska kontantmängden! Många i samhället arbetar för att minska den dyra och farliga kontanthanteringen

Läs mer

FÖRETAG&AFFÄRER. Martin Lidberg: Företagandet ger mig kickar. Samarbete förenklar för nyföretagare sidan 6. Så väljer du företagsnamn

FÖRETAG&AFFÄRER. Martin Lidberg: Företagandet ger mig kickar. Samarbete förenklar för nyföretagare sidan 6. Så väljer du företagsnamn ANNONS Hela denna tidning är en annons från Bolagsverket ANNONS FÖRETAG&AFFÄRER Samarbete förenklar för nyföretagare sidan 6 Så väljer du företagsnamn sidan 12 Riv ur och spara! Bolagsverket i nya lokaler

Läs mer