Månadsrapportering ett välkommet krafttag mot fiffel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapportering ett välkommet krafttag mot fiffel"

Transkript

1 April Månadsrapportering ett välkommet krafttag mot fiffel All förändring är en försämring. Det blir den felaktiga slutsatsen för den som har följt den skeva debatt som pågått med anledning av Månadsuppgiftsutredningen (SOU 2011:40) och regeringens aviserade proposition. Utredningens förslag går i korthet ut på att samtliga företag månadsvis ska lämna löneuppgifter på individnivå till Skatteverket. Ett införande skulle ge Skatteverket, Försäkringskassan och övriga myndigheter ett kraftfullt verktyg för att komma åt de 120 miljarder kronor som årligen undanhålls statskassan genom fiffel och fusk med skatter och avgifter. Bidragsfusket ej inräknat. Taxibranschens, i dessa sammanhang blygsamma, andel uppgår enligt Skatteverkets beräkningar till närmare en miljard kronor årligen. För en liten bransch som taxinäringen är det ändå tillräckligt mycket pengar för att skapa en snedvriden konkurrenssituation, där de seriösa taxiföretagen som vill sköta sig tvingas konkurrera med oseriösa friåkare som har sin kassa i en svart låda under förarsitsen. Invändningarna mot utredningens förslag kommer främst från Svenskt Näringsliv och närbesläktade organisationer som har bedrivit en intensiv lobbykampanj mot förslaget. Den har följts upp med utspel från näringsminister Annie Lööf (C) och näringsutskottets ordförande Mats Odell (KD) som uppenbarligen inte har förstått syftet med förslaget. Den senare menar att utredningen i princip bör kastas i papperskorgen. Svenska Taxiförbundet har tidigare framhållit att det är viktigt att värna om de seriösa företagarna inom taxinäringen och att förutsättningar skapas med möjlighet till rättvis och likvärdig beskattning så att konkurrens kan ske på lika villkor. Svenska Taxiförbundet har sedan år 2006 bistått Skatteverket i dess önskemål om att redovisningskraven för taxiföretagen ska skärpas. På finansdepartementet bereds för närvarande frågan om ett införande av obligatoriskt tömning och sparande av ekonomidata ur taxametrarna till lokala redovisningscentraler. Vi utgår ifrån att det snarast ska införas och att regeringen därtill vågar ta det obekväma beslutet att införa månadsuppgiftslämning på individnivå. För den taxiföretagare som vill sköta sig innebär de bägge förslagen en regelförbättring, eftersom det blir enklare att göra rätt. Samtidigt leder de till en betydande fiffelförsvåring för den som inte vill sköta sig. Regeringen har nu att välja vilken kategori företagare den vill gynna. Digital återkoppling av ogiltiga taxiförarlegitimationer I början av april tillsatte Transportstyrelsen en projektgrupp tillsammans med Svenska Taxiförbundet med syfte att undersöka möjligheten att, inom ramen för gällande lagstiftning, skapa en rutin för att lämna ut information om ogiltiga taxiförarlegitimationer digitalt, i realtid, till åkerier och beställningscentraler. I skrivande stund befinner sig arbetet i en slutfas där Förbundet ska ta ställning till ett kostnadsförslag från Transportstyrelsen. Den planerade lösningen bygger på att Svenska Taxiförbundet skriver avtal med Transportstyrelsen och blir en s.k. informationsförmedlare som får en koppling till Vägtrafikregistret om TFL-innehav. Svenska Taxiförbundet kan då ansluta abonnenter, t.ex. beställningscentraler, som med hjälp av en programvara och autentiseringskrav kan sända en fil med TFL-nummer som behandlas i vägtrafikregistret genom att svar om behörighetsinnehavet (ja, nej, saknas) returneras till abonnenten. Härigenom innehåller förarregistret hos beställningscentralen en aktuell uppsättning av förarbehörigheter. Dessa uppgifter kan användas på olika sätt, t.ex. kan de direkt hindra en förare från att logga in i taxametern om behörigheten saknas. Med en någorlunda frekvent frågerutin till vägtrafikregistret kan beställningscentralen uppnå en effektiv kontroll och hantering av förarnas behörighet. En sidorutin byggs också upp som ger direkt terminalåtkomst till vägtrafikregistret och där man kan ställa styckefrågor om enskilda individers innehav. Fortsättning följer.

2 Befria kollektivtrafiken ifrån trängselskatter och vägavgifter En attraktiv kollektivtrafik är en förutsättning för att människor ska välja bort privatbilen. Men istället för att främja kollektivtrafiken, belastas den med ständigt nya skatter och avgifter. Det framförde Svenska Taxiförbundet och Svenska Bussbranschens Riksförbund vid en uppvaktning hos Anders Åkesson (C), ledamot i riksdagens trafikutskott den 27 mars I mötet deltog även Stefan Johansson, politiskt sakkunnig i Centerpartiets riksdagskansli. Införandet av trängselskatter i Stockholm (augusti 2007) och Göteborg (januari 2013) syftade till att minska trängseln i hårt trafikbelastade områden. Tyvärr tycks det ursprungliga syftet ha glömts bort, vilket medför att trängselskatten idag är ologisk. För varje taxifordon i Stockholm betalas årligen ungefär kronor i trängselskatt. En skatt som belastar även de samhällsbetalda resorna i den upphandlade linjetrafiken, färdtjänsten, skolskjuts och sjukresor. Därför är det högst anmärkningsvärt att taxi och bussar, som väger mindre än 14 ton, drabbas av dessa trängselskatter. Alla kollektivtrafik fordon, taxi och buss, måste behandlas lika. Under Stockholmsförsöket var taxi befriade från trängselskatter, men belades sedan med skatt. För bussar infördes redan 2006 en absurd regel att endast fordon med en totalvikt av minst 14 ton undantogs från skatt. Det innebär att av totalt ungefär bussar i trafik omfattas cirka bussar av trängselskatter - trots att samtliga bussar och taxifordon bidrar till att minska privatbilismen och trängseln på vägarna. Utvecklingen oroar Tyvärr stannar det inte vid trängselskatten. Vägtullsutredningen föreslår i delbetänkandet (SOU 2012:60) att nya infrastrukturavgifter för broar och andra allmänna vägar ska införas för bussar och taxi. Yrkestrafiken på väg betalar redan idag genom bland annat olika bränsle- och fordonsskatter mer än vad kostnaderna är för drift och underhåll samt ny- och reinvesteringar i väginfrastruktur. En fortsatt utveckling av allt fler avgifter och skatter, som exempelvis nya infrastrukturavgifter, väg- och brotullar och trängselskatter innebär en allt högre beskattning av kollektivtrafiken. Samtidigt som regeringen, i bland annat de transportpolitiska målen, ger uttryck för att vilja utöka kollektivtrafiken, föreslås nu nya skatter och avgifter, som begränsar en ökning av kollektivtrafiken. Med alltfler system av trängelskatter och vägavgifter dignar den administrativa bördan för buss- och taxiföretagen, vilket ytterst betalas av resenärerna. Därför krävs det en översyn av samtliga skatter och avgifter för buss- och taxitrafiken innan utredningens förslag genomförs. Jernhusen går in i Fördubblingsprojektet Jernhusen tar en aktivare roll i projekt kring infrastruktur för att förbättra förutsättningarna för kollektivtrafiken och därmed underlätta fördubblingsmålet. Jernhusen kliver nu in och tar en aktiv roll i projekt relaterade till infrastruktur inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik. Jernhusen har redan tidigare medverkat i flera projekt som drivits inom ramen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik, senast i arbetet inom projektet Marknadstillträde och principer för tillträde och prissättning av infrastruktur som bland annat publicerat en vägledning för bytespunkter och en rapport kring depåer i kollektivtrafiken. Workshop om kollektivtrafikens infrastruktur Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik bjuder in till en workshop kring kollektivtrafikens infrastruktur den 22 maj. Trafikverket som med ny kollektivtrafiklag fått ett särskilt ansvar att stödja de nya regionala kollektivtrafikmyndigheterna leder tillsammans med SKL en dag med fokus på dagens regelverk, tillämpningar och framtida frågeställningar för gemensam infrastruktur. Företrädare för företag och andra myndigheter medverkar i programmet. Dagen kommer att bjuda på föreläsningar och föredrag men också ge tillfälle till diskussion kring de frågor som i dag upplevs som oklara av många branschföreträdare, t.ex. hur kapacitetsbrister kan hanteras. Tid: Onsdagen den 22 maj, kl Plats: Elite Palace Hotel, S:t Eriksgatan 115, Stockholm Deltagaravgift: kronor, inkl. moms ( lunch och kaffe ingår)

3 Sista anmälningsdag: Tisdagen den 7 maj Anmäl dig via Almedalen 2013: Hur får vi en bättre tillsyn av taxi? Svenska Taxiförbundet arrangerar även i år ett seminarium under Almedalsveckan. Tid och plats: Tisdagen den 2 juli, kl i Nowas trädgård vid Donnersplats i Visby. Oseriösa taxiåkare struntar i trafikreglerna, lurar kunder, hotar hotellpersonal, fifflar med skatter och avgifter och fuskar till sig bidrag. Det bidrar till en skev konkurrens, ett solkat anseende för taxi- och besöksnäringen och riskerar att svärta bilden av Sverige som turist- och besöksland. Vad kan ansvariga myndigheter och besöksnäringens parter göra gemensamt för att stävja avarterna inom taxibranschen? Förbundsdirektör Per Juth inleder med att ge Svenska Taxiförbundets syn på problematiken. Representanter för politik, myndigheter och besöksnäring bidrar med sin syn och deltar i ett samtal om hur vi gemensamt kan lösa den rådande situationen. Almedalen 2013: Vad krävs för att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel? Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik arrangerar ett seminarium under Almedalsveckan. Tid och plats: tisdagen den 2 juli, kl , i Krukmakarens hus i Visby. En fördubblad kollektivtrafik är det möjligt? Kollektivtrafikens aktörer har sedan 2008 arbetat för att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel. Samtidigt har kollektivtrafiken fått ny lagstiftning, marknaden har öppnats för kommersiella initiativ och branschens aktörer har tillsammans arbetat fram nya verktyg inom ramen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik. Vilka har nu kraft och kunskap allt leda branschens utveckling i rätt riktning efter de senaste årens reformer? Hur når vi framgång i förändringen? Möt företrädare som ger sin syn på hot och möjligheter för den svenska kollektivtrafiken. Vi berör heta frågor som att kostnader ökar mer än andelen resenärer. Att framkomligheten för bussar och taxi på våra vägar kräver minskat utrymme för privatbilen. Att regionförstoringen kan leda till att konkurrensen på spåren ökar mellan fjärr- och regionaltåg. Att morgondagens kollektivtrafik på landsbygd bygger på innovativa lösningar med taxi som grund. Arrangörer är intresseorganisationerna inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik - Sveriges Kommuner och Landsting, Svensk kollektivtrafik, Svenska Bussbranschens Riksförbund, Branschföreningen Tågoperatörerna och Svenska Taxiförbundet. Samarbetsavtal tecknat med Fortnox Svenska Taxiförbundet har tecknat ett samarbetsavtal med Fortnox AB som ger Förbundets medlemmar tillgång till Internetbaserade program för bland annat redovisning, fakturering, säljstöd och löneadministration. Den 15 mars tecknade Svenska Taxiförbundet ett samarbetsavtal med Fortnox AB. Bolaget erbjuder ett komplett utbud av Internetbaserade program för bland annat redovisning, fakturering, säljstöd och löneadministration. Som kund hos Fortnox kan ditt företag nå program och information från vilken Internetansluten dator som helst. Flera användare kan vara inloggade samtidigt och samarbeta och dela information. Som användare slipper du besvär med installation, uppdateringar och backup. Du abonnerar på programmen och betalar en månatlig avgift per användare och programmodul. Fortnox AB är Sveriges ledande leverantör av Internetbaserade affärssystem till företag, föreningar och redovisningsoch revisionsbyråer. Företaget har kunder och över aktiva användarlicenser. Mer information ges på Fortnox hemsida Utnyttja Förbundets medlemsförmåner Som anslutet taxiföretag till medlem hos Svenska Taxiförbundet har du tillgång till de förmånliga avtal som Förbundet har förhandlat fram med ett antal leverantörer. Förutom Fortnox finns aktuella avtal med:

4 1. Statoil - Företagskort med bränslerabatt, 15 % på olja & tillbehör och 50 % på tvätt. 2. Trygg Hansa - Taxiförsäkring och Sjukvårdsförsäkring 3. Alkolås i Skandinavien - Alkolås och uppföljningssystem 4. Strålin & Persson Tryckeri - Bokföringsböcker samt olika blanketter 5. Semperviréns Handel - Kemiska produkter, rengöringsmedel etc. 6. Länsförsäkringar Grupplivförsäkring 7. Trafikförsäkringsföreningen - Högsta schablonersättning vid stillestånd Mer information hittar du på Förbundets medlemssidor Boka in TaxiForum och Novemberkonferensen 2013 i din kalender Tid och plats för Förbundets TaxiForum 2013: TaxiForum SydVäst den maj 2013 i Falkenberg TaxiForum Norr den maj 2013 i Sundsvall. TaxiForum MittÖst den maj, Täby Park hotell. Nationell Novemberkonferens arrangeras den november 2013, i Stockholmsregionen. Utbildning för skolskjutsförare Svenska Taxiförbundet erbjuder sina medlemmar en utbildning som riktar sig till förare som sysslar med skolskjutsning. Utbildningen bygger bland annat på SKL:s "Handbok för skolskjutsförare." Utbildningen berör de olika momenten under färd, ansvarsfrågor mm. Ur innehållet: Lagar och förordningar Barn och bemötande Ansvar och samverkan Rutiner och ordningsfrågor På- och avstigningsplatser Hantering vid olyckor Tillbuds- och olycksfallsrapportering Deltagarna får efter avslutad utbildning ett intyg över genomgången kurs. Kontakta förbundskansliet telefon , e-post för mer information. Förbundet erbjuder BLIV-kursen via Internet Förbundet erbjuder Bliv-kurser för taxi som distansutbildning via Internet. Läs mer om distansutbildningen på Kontakta förbundskansliet, telefon , e-post för mer information och anmälan. Taxiförarlegitimation Förbundet erbjuder taxiförarutbildning dels via Internet dels genom självstudiematerial. Kontakta förbundskansliet telefon , e-post för mer information. Läs mer om utbildningen på Nästa Nyhetsbrev utkommer den 16 maj 2013 Kolla med dina kollegor att de får Nyhetsbrevet. Det är enkelt att bli prenumerant. Gå bara in på Förbundets hemsida och gör anmälan.

5 Svenska Taxiförbundet Box 20147, Bromma Tel Fax e-post hemsida Avbeställa Nyhetsbrevet? Klicka på länken nedan och skicka! OBS! Om du sänder från annan adress än den Nyhetsbrevet är skickat till, måste du ange din e-postadress i meddelandefältet.

Trafikutskottet om hårdare tag mot fusket bland friåkarna inom taxibranschen

Trafikutskottet om hårdare tag mot fusket bland friåkarna inom taxibranschen April 2012 www.taxiforbundet.se info@taxiforbundet.se 08 566 21 660 Trafikutskottet om hårdare tag mot fusket bland friåkarna inom taxibranschen En majoritet i riksdagens trafikutskott anser att det behövs

Läs mer

Branschläget 2012. En rapport från Svenska Taxiförbundet

Branschläget 2012. En rapport från Svenska Taxiförbundet Branschläget 2012 En rapport från Svenska Taxiförbundet 1 Innehåll Förord...5 Branschläget...7 Svenskt kvalitetsindex...7 Taxis miljöfordon...7 Fördubblad kollektivtrafik...7 Redovisningscentraler...8

Läs mer

2014 Branschläget. en rapport från svenska taxiförbundet TAXIFÖRETAGENS GENOMSNITTLIGA RÖRELSEMARGINAL UNDER HELA 2000-TALET: MINDRE ÄN 2.3 PROCENT.

2014 Branschläget. en rapport från svenska taxiförbundet TAXIFÖRETAGENS GENOMSNITTLIGA RÖRELSEMARGINAL UNDER HELA 2000-TALET: MINDRE ÄN 2.3 PROCENT. 214 Branschläget en rapport från svenska taxiförbundet TAXIFÖRETAGENS GENOMSNITTLIGA RÖRELSEMARGINAL UNDER HELA 2-TALET: MINDRE ÄN 2.3 PROCENT. 214 Branschläget en rapport från svenska taxiförbundet Svenska

Läs mer

Juni 2012 www.taxiforbundet.se info@taxiforbundet.se 08 566 21 660

Juni 2012 www.taxiforbundet.se info@taxiforbundet.se 08 566 21 660 Juni 2012 www.taxiforbundet.se info@taxiforbundet.se 08 566 21 660 Klicka här för en utskriftsvänlig pdf-fil Avtalsremissen Inom fördubblingsprojektet har sedan tidigare dokumenten om avtalsprocessen samt

Läs mer

Branschläget 2009. En rapport från Svenska Taxiförbundet

Branschläget 2009. En rapport från Svenska Taxiförbundet Branschläget 2009 En rapport från Svenska Taxiförbundet 1 Innehåll Förord...5 Branschläget...7 En ny myndighet Transportstyrelsen...7 Taxi är en del av kollektivtrafiken...7 Partnersamverkan...7 En ny

Läs mer

Branschläget 2011. En rapport från Svenska Taxiförbundet

Branschläget 2011. En rapport från Svenska Taxiförbundet Branschläget 2011 En rapport från Svenska Taxiförbundet 1 Innehåll Förord...5 Branschläget...7 Svenskt kvalitetsindex...7 Taxis prisinformation...7 Taximiljarden...8 Redovisningscentraler för taxi...9

Läs mer

Prioriteringar i regelförbättringsarbetet

Prioriteringar i regelförbättringsarbetet Prioriteringar i regelförbättringsarbetet Intervjuer med riksdagspartiernas talespersoner och SKOP-undersökning med svenska företagare 1 Våren 2013 Näringslivets Regelnämnd, NNR, Stockholm, 2013 Produktion

Läs mer

Effektivare regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige

Effektivare regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige Effektivare regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige Tidsbesparing Kostnader Investeringar Osäkerhet Författare: Andrea Femrell September 2014 SAMMANFATTNING Näringslivets Regelnämnd, NNR, och

Läs mer

RAPPORT. Regional kollektivtrafikmyndighet i Sörmland. Analys & Strategi 2011-03-07

RAPPORT. Regional kollektivtrafikmyndighet i Sörmland. Analys & Strategi 2011-03-07 RAPPORT Regional kollektivtrafikmyndighet i Sörmland 2011-03-07 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Kol-TRAST. Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik

Kol-TRAST. Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Styrgrupp: Sören Bergerland, Karlstads kommun, Carl-Johan

Läs mer

Vi är fullastade med trygghet

Vi är fullastade med trygghet 1 Nummer 1 2012 Vi är fullastade med trygghet Vi har i snart 170 år skapat trygghet för skaraborgarna. Hos oss finns människor med gediget kunnande och kunskap som kan göra din vardag lite enklare. Vi

Läs mer

ORIGINAL KAMP- VILJA. Sluta räkna minuter! Forskare vill se annorlunda bedömningar. Gör en egen kortfilm Kreativ workshop på STIL i vår.

ORIGINAL KAMP- VILJA. Sluta räkna minuter! Forskare vill se annorlunda bedömningar. Gör en egen kortfilm Kreativ workshop på STIL i vår. ORIGINAL STILs tidning om Independent Living Nr 1 2012 Mars Sluta räkna minuter! Forskare vill se annorlunda bedömningar. Gör en egen kortfilm Kreativ workshop på STIL i vår. KAMP- VILJA Protesterna mot

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg

Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg Kl. 09.00 Kl. 10.00 Kl. 10.45 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Kl. 14.40 Kl. 15.10 Kl. 15.40 Kl. 16.00 Inregistrering och kaffe Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg Anförande av vd

Läs mer

Bulletinen. Besök från Finland Vägföreningen i Finland söker samarbete REV:s historia KTHrapport

Bulletinen. Besök från Finland Vägföreningen i Finland söker samarbete REV:s historia KTHrapport Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 3 2010 Inför valet Partierna svarar på REV:s frågor om enskilda vägar Revisorns roll Så arbetar revisorn Rätt och fel Hur får föreningen använda

Läs mer

Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmöte

Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmöte Åkeriföreningen Syd 80 ÅR Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmöte Lördagen den 14 april 2012 på Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6, Helsingborg reportage Dantra AB Nya lokaler, bland annat>>

Läs mer

Alliansen i halvtid september 2008

Alliansen i halvtid september 2008 Alliansen i halvtid september 2008 Sammanfattning Hur ser småföretagare på alliansregeringens första två år vid makten? Hur ser de på de kommande två åren? Och vad har Alliansen egentligen genomfört som

Läs mer

Utvärdering av projektet Kontanthantering i Stockholms skärgård sommaren 2010

Utvärdering av projektet Kontanthantering i Stockholms skärgård sommaren 2010 Länsstyrelsen i Stockholms Län Utvärdering av projektet Kontanthantering i Stockholms skärgård sommaren 2010 STOCKHOLM November 2010 Sweco Eurofutures AB Peter Sandén Kajsa Forsberg Markus Burman 1 (24)

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skatteexpert som värnar om de små Samverkansprojektet med Skatteverket så fungerar det Varför Auktoriserad Redovisningskonsult?

Läs mer

NYHETSBREV LEDAREN. Överskuldsättningsdebatten i fokus

NYHETSBREV LEDAREN. Överskuldsättningsdebatten i fokus NYHETSBREV LEDAREN Överskuldsättningsdebatten i fokus Som alltid när ledarskap utövas i ett företag, eller för den delen, för en hel bransch, och när branschen analyserar sitt arbete, sin vision och förhåller

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Nyheter. på investerarnas sida. Prenumerera!

Nyheter. på investerarnas sida. Prenumerera! NR 1-2013 ACkordscentralen nyheter Prenumerera! Ackordscentralen Nyheter direkt i din mail acnyheter@ackordscentralen.se Maila till Ragnar Sjoner är VD för Norsk Tillitsmann, som har agerat trustee sedan

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Vi skärgårdsbor I detta nummer: Vad vill politikerna med skärgården i Sverige? Framtidens friluftsliv på vems villkor? SRF med på Landsbygdsriksdagen SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Vi Skärgårdsbor nr 2 september

Läs mer

Under åren 2012-2013 har fyra bolag och förvaltningar i Göteborgs Stad bedrivit samverkansprojektet Rena byggen på nio utvalda större byggprojekt.

Under åren 2012-2013 har fyra bolag och förvaltningar i Göteborgs Stad bedrivit samverkansprojektet Rena byggen på nio utvalda större byggprojekt. RAPPORT OM PROJEKTET RENA BYGGEN Inledning Under åren 2012-2013 har fyra bolag och förvaltningar i Göteborgs Stad bedrivit samverkansprojektet Rena byggen på nio utvalda större byggprojekt. Huvudsyftet

Läs mer

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar man och vad skall man tänka på, läs detta och känn efter?

Läs mer

Remiss - Närtrafik i Värmland

Remiss - Närtrafik i Värmland Enheten för kollektivtrafik Datum 2014-06-26 Ärendenummer RVKN2014-22 Sida 1(1) Remiss - Närtrafik i Värmland I trafikförsörjningsprogrammets övergripande kollektivtrafikstrategin anges att ett länsgemensamt

Läs mer

12. Arbetsordningar Sveriges Privattandläkarförening beslutsunderlag:

12. Arbetsordningar Sveriges Privattandläkarförening beslutsunderlag: 1. Program 2. Deltagarförteckning 3. Röstlängd 4. Dagordning 5. Verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2013 6. Årsredovisning med resultat- och balansräkning, revisionsberättelse för Sveriges Privattandläkarförening

Läs mer