Juni

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Juni 2012 www.taxiforbundet.se info@taxiforbundet.se 08 566 21 660"

Transkript

1 Juni Klicka här för en utskriftsvänlig pdf-fil Avtalsremissen Inom fördubblingsprojektet har sedan tidigare dokumenten om avtalsprocessen samt modellavtal och trafikbeskrivningar funnits. Det har nu beslutats om ett omtag. Svenska Taxiförbundet vill nu, med ögon från taxi och den anropsstyrda trafiken få in synpunkter på de dokument som arbetsgrupperna tagit fram. Det handlar om dokumentet om avtalsprocessen men också om modellavtal och trafikbeskrivning för den anropsstyrda trafiken. Vi riktar oss särskilt till dig som en av utvalda personer inom taxinäringen och som vi vill få synpunkter från. Vi vill ha synpunkter på de bifogade dokumenten om de är utformade så att det ger utrymme för taxi och den anropsstyrda trafiken att ta för sig i kollektivtrafikens tillväxt. Gå in på förbundets hemsida och TaxiKaféet och ta del av underremissen. Under överskådlig tid kommer basunderlaget för den anropsstyrda trafiken att vara färdtjänst, sjukresor och vissa skolskjutsar. Den typen av trafik kan ju av självklara skäl inte ingå i fördubblingsmålet. Därför krävs det att avtalen utformas så att det inom dess ram ger utrymme för att utveckla en helt ny typ av trafik i form av systematiskt upplagda kopplade resor för alla, byta ut stora bussar på glest belagda linjer med mindre fordon, att köra anropsstyrd trafik med små fordon i små samhällen som i dag saknar lokal kollektivtrafik. Vår omvärld talar ofta om taxis potential men vi får också väldigt ofta påminna om oss och slåss för att få vara med i diskussionerna Det kommer att anordnas regionala träffar som avhandlar dokumenten. Vi vill markera vikten av att närvara och lyfta taxis och den anropsstyrda trafikens frågor. Alla synpunkter på remissutgåvan är utomordentligt viktiga. E-posta senast den 31 oktober 2012 till Rubricera Remiss avtalsprocessen. Kongress och styrelse Svenska Taxiförbundet avhöll ordinarie kongress den 13 juni under ledning av Lennart Kalderén. Kongressen beslutade bl.a. att det egna kapitalet ska förstärkas så att en buffert över tid ska motsvara ett års medlemsavgifter respektive att tillsätta en arbetsgrupp på 12 personer som ska utreda och presentera en alternativt flera lösningar för hur Förbundet ska hantera en överskottslikviditet. Kongressen valde för mandattiden till förbundsordförande Bo Bylund och övriga ledamöter Tatiana Ilic, Stockholm, Magnus Klintbäck, Stockholm, Pierre Cederberg, Göteborg, Per-Åke Pettersson, Östersund, Jörgen Nilsson, Vellinge och Staffan Eklund, Falun. Till suppleanter valdes Claes Löfvenberg, Stockholm, Bawer Coskun, Stockholm och Sune Nyman, Uddevalla. Under kongressen höll infrastrukturminister Catarina Elmsäter-Svärd ett uppskattat anförande. Anförandet riktade sig till taxibranschen om aktuella taxifrågor. Med anledning av vissa taxiföretags överprissättning frågade ministern om kongressdeltagarna och taxibranschen ville ha ett införande av en maxprissättning. Åhörarnas svar blev ett högljutt och rungande NEJ. Förändringar i ledningen för Svenska Bussbranschens Riksförbund Marie-Louise Bergqvist, idag vice förbundsordförande, tar över ordförandeklubban efter Tomas Wallin som lämnar förbundet helt. BR:s ordförande Tomas Wallin har just slutat som VD för Veolia Transport Sverige AB och kliver som en konsekvens även av uppdraget inom BR.

2 BR inleder också en rekrytering av ny förbundsdirektör efter Anna Grönlund, som lämnar förbundet i höst för att gå till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Senast den 1 december börjar hon hos Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och ska där arbeta med kollektivtrafikfrågor när SKL nu stärker sin organisation i och med bildandet av de nya regionala kollektivtrafikmyndigheterna runt om i landet. EU-rätten hindrar inte dubbelsanktion I taxibranschen har till och från diskuterat frågan om dubbelsanktioner bl.a. vid återkallelser av taxiförarlegitimationer eller trafiktillstånd. Nu har Generaladvokaten gjort en tolkning i ärendet. Principen om ne bis in idem i EU-stadgan är inget hinder för att efter utdömda administrativa sanktioner även utdöma straffrättsliga för samma gärning, så länge den administrativa sanktionen kan beaktas vid bestämmandet av den straffrättsliga sanktionen. Efter att en näringsidkare i Sverige hade fastnat i en skattekontroll på grund av brister i deklarationer och Skatteverket påfört honom skattetillägg, väcktes även åtal mot näringsidkaren för skattebrott för samma gärning. Tingsrätten beslutade att vilandeförklara brottmålet för att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Tingsrätten ville ha besked om en eventuell straffrättslig sanktion mot näringsidkaren rörande samma gärning som han påförts skattetillägg för stred mot den grundläggande principen om ne bis in idem. Enligt Generaladvokaten ska EU-stadgan för de mänskliga rättigheterna tolkas så, att den inte hindrar medlemsstaterna från att tillåta straffrättsliga förfaranden vid domstol avseende samma gärning som redan lett till ett lagakraftvunnet påförande av administrativa sanktioner. Detta dock under förutsättning att den domstol som handlägger brottmålet har möjlighet att beakta den tidigare administrativa sanktionen i syfte att lindra påföljden i brottmålet. Slutligen framhåller Generaladvokaten att EU-rätten inte utgör hinder för att en nationell domstol, innan den åsidosätter en nationell bestämmelse, bedömer om en bestämmelse i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna är klar, under förutsättning att detta krav inte försvårar utövandet av de befogenheter som de nationella domstolarna har enligt unionsrätten när det gäller tolkning och åsidosättande. Skatteverket får rätt att eftersöka och omhänderta handlingar vid revision Två bolag lämnade efter beslut om revision inte ut sina räkenskaper. Skatteverket menade att det förelåg påtaglig risk att handlingarna skulle förstöras eftersom ägaren sedan tidigare var inblandad i ett skatteupplägg där betydande belopp undanhållits beskattning. Kammarrätten i Göteborg följer Skatteverkets linje och ger verket möjlighet att eftersöka och omhänderta handlingar i ägarens verksamhetslokaler. Avdrag för pensionskostnader vid löneväxling Kammarrätten i Stockholm hänvisar till RÅ 2006 not 200 och konstaterar att pensionsgrundad ersättning enligt ITP-planen utgörs av den anställdes lön efter löneväxling. Arbetsgivaren som utgått från lönen före löneväxling hade därmed gjort avdrag med för högt belopp vid taxeringen. Delägares arvode från bolag anses vara inkomst av tjänst En person hade utfört arbeten för två bolag som han även var delägare och styrelseledamot i. Han hade F-skattsedel som sedan blev återkallad men fortsatte att fakturera bolagen för sina tjänster. Kammarrätten anser det rör sig om en anställning varför mannen beskattas i inkomstslaget tjänst och bolagen åläggs att betala arbetsgivaravgifter. Bolagen medges inte heller avdrag för ingående moms eftersom hela beloppen som betalats utgör lön. Skattetillägg påförs både mannen och bolagen. Företrädaransvar på grund av grov oaktsamhet En person blev i egenskap av företrädare betalningsskyldig för ett bolags skatteskuld. Kammarrätten i Göteborg anser att grov oaktsamhet föreligger varför betalningsskyldighet uppstår. Kammarrätten avslår därmed personens överklagan avseende företrädaransvar. Nekades avdrag för utbildningskostnader vid byte av yrkesinriktning En kvinna ville göra avdrag i inkomstslaget tjänst för kostnader för utbildning. Hon tvingades på grund av en

3 arbetsskada söka nytt yrke varför hon anser att utgifterna är nödvändiga för att hon skulle kunna förvärva och bibehålla sina tjänsteinkomster. Som huvudregel medges dock inte avdrag för utbildning som kvalificerar till annan anställning eller tjänst. Kammarrätten anser därför att avdrag inte ska medges. Tillfälligt uppdrag diskvalificerar näringsidkare som arbetslös Det spelar ingen roll att fakturering för det tillfälliga uppdraget skedde genom uppdragsgivaren. Då kvinnan utförde samma uppgifter som hon bedrev inom sitt vilandeförklarade företag, var hon att betrakta som självständig uppdragstagare och får anses ha återupptagit verksamheten i företaget, fastslår kammarrätten i Stockholm. Kvinnan hade vilandeförklarat sitt företag och beviljades arbetslöshetsersättning.. Efter en tid kom det till arbetslöshetskassans kännedom att kvinnan hade utfört ett uppdrag på fyra timmar som arbetslöshetskassan menade skett inom ramen för kvinnans näringsverksamhet och begärde därför återkrav av utbetalt belopp från och med datumet för detta uppdrag. Förvaltningsrätten avslog hennes överklagan och även kammarrätten kommer nu till samma slutsats som underinstanserna. Kammarrätten finner inte heller skäl att efterge det återkrävda beloppet. Beslut om ny lagstiftning för mutbrott Riksdagen har nu antagit regeringens tidigare förslag om en tydligare mutbrottslagstiftning. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli Regeringen lämnade tidigare i våras en proposition som innehöll förslag på hur mutbrottslagstiftningen skulle bli tydligare och mer ändamålsenlig. Nu har riksdagen beslutat att införa förändringarna i enlighet med regeringens förslag. De nya reglerna innebär i korthet följande: Reglerna om muta samlas i 10 kap brottsbalken. Det införs nya begrepp: tagande och givande av muta. Det ska finnas grova svårighetsgrader av givande och tagande av muta. En ny straffbestämmelse som kallas handel med inflytande införs. En ny straffbestämmelse om vårdslös finansiering av mutbrott införs. Åtal för tagande av muta, givande av muta, handel med inflytande och vårdslös finansiering av mutbrott får bara väckas av åklagare om det är påkallat från allmän synpunkt. Grovt tagande och grovt givande av muta kommer däremot höra under allmänt åtal. Som tidigare ska gärningen vara straffbar enligt såväl svensk lag som lagen på gärningsorten för att svensk domstol ska kunna döma över utomlands begångna mutbrott. Ny lag lockar hela branschen till Persontrafik 2012 Det har skapats ett rekordintresse för mässan Persontrafik i Göteborg den november. Boka in i kalendern. Mer information om program och anmälan kommer senare att läggas ut på Förbundets hemsida. Skattemanifestation för vita jobb Årets Skattemanifestation genomförs den 13 november i Stockholm. Det är sjätte året i rad som Skatteverket, tillsammans med Svenska Taxiförbundet och andra branschorganisationer, arrangerar manifestationen. Utbildning för skolskjutsförare Svenska Taxiförbundet erbjuder sina medlemmar en utbildning som riktar sig till förare som sysslar med skolskjutsning. Utbildningen bygger bland annat på SKL:s Handbok för skolskjutsförare. Utbildningen berör de olika momenten under färd, ansvarsfrågor mm. Ur innehållet: Lagar och förordningar Barn och bemötande Ansvar och samverkan Rutiner och ordningsfrågor På- och avstigningsplatser Hantering vid olyckor Tillbuds- och olycksfallsrapportering

4 Deltagarna får efter avslutad utbildning ett intyg över genomgången kurs. Kontakta förbundskansliet telefon , e-post för mer information. Förbundet erbjuder BLIV-kursen via Internet Förbundet erbjuder Blivkurser för taxi som distansutbildning via Internet. Läs mer om distansutbildningen på Kontakta förbundskansliet, telefon , e-post för mer information och anmälan. Taxiförarlegitimation Förbundet erbjuder taxiförarutbildning dels via Internet dels genom självstudiematerial. Kontakta förbundskansliet telefon , e-post för mer information. Läs mer om utbildningen på Trevlig sommar Avslutningsvis vill Förbundet tillönska samtliga medlemmar och läsare en skön och trevlig sommarledighet för att återkomma med laddade batterier inför höstsäsongen. Boken om taxi nu sänkt pris Den perfekta presenten till personalen, kunder och övriga kontakter samt inte minst till dig själv som vill läsa om taxis utveckling. Författaren Dan Wiksten har gjort en gedigen bok om taxi på 160 fullmatade sidor. Han har också botaniserat i sitt stora bildarkiv och hittat många intressanta bilder. Boken består av tre "skilda delar". Först ett omfattande historiskt avsnitt. Sedan finns tre reportage från taxis vardag. I den sista delen berättar Dan Wiksten bl.a. historien om flygtaxi, en av de stora succéerna i branschen. Med det överblickbara historiska perspektivet och framtidsvisionerna är Boken om Taxi ständigt aktuell för din marknadsföring, som "dörröppnare", present och inspirationskälla för nya idéer. Pris: 100 kr (plus 6 % moms) exklusive frakt och porto. Rabatterat pris vid större beställning. Beställ via hemsidan eller Förbundskansliet, tel Nästa Nyhetsbrev utkommer den 29 augusti 2012 Kolla med dina kollegor att de får Nyhetsbrevet. Det är enkelt att bli prenumerant. Gå bara in på Förbundets hemsida och gör anmälan.

5 Svenska Taxiförbundet Box 20147, Bromma Tel Fax e-post hemsida Avbeställa Nyhetsbrevet? Klicka på länken nedan och skicka! OBS! Om du sänder från annan adress än den Nyhetsbrevet är skickat till, måste du ange din e-postadress i meddelandefältet.

Trafikutskottet om hårdare tag mot fusket bland friåkarna inom taxibranschen

Trafikutskottet om hårdare tag mot fusket bland friåkarna inom taxibranschen April 2012 www.taxiforbundet.se info@taxiforbundet.se 08 566 21 660 Trafikutskottet om hårdare tag mot fusket bland friåkarna inom taxibranschen En majoritet i riksdagens trafikutskott anser att det behövs

Läs mer

2014 Branschläget. en rapport från svenska taxiförbundet TAXIFÖRETAGENS GENOMSNITTLIGA RÖRELSEMARGINAL UNDER HELA 2000-TALET: MINDRE ÄN 2.3 PROCENT.

2014 Branschläget. en rapport från svenska taxiförbundet TAXIFÖRETAGENS GENOMSNITTLIGA RÖRELSEMARGINAL UNDER HELA 2000-TALET: MINDRE ÄN 2.3 PROCENT. 214 Branschläget en rapport från svenska taxiförbundet TAXIFÖRETAGENS GENOMSNITTLIGA RÖRELSEMARGINAL UNDER HELA 2-TALET: MINDRE ÄN 2.3 PROCENT. 214 Branschläget en rapport från svenska taxiförbundet Svenska

Läs mer

Du tar hand om lokal, förtäring och deltagare Vi tar hand om kursinnehåll och genomförande!

Du tar hand om lokal, förtäring och deltagare Vi tar hand om kursinnehåll och genomförande! Skräddarsydd kurs Arrangera en egen skräddarsydd kursdag erbjud dina kollegor och kunder de allra senaste skattenyheterna. Heldag eller halvdag, dagtid eller kvällstid med våra professionella föreläsare

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10

Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10 Sida 1 (17) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson B 5960-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10 Överklagandet

Läs mer

Branschläget 2009. En rapport från Svenska Taxiförbundet

Branschläget 2009. En rapport från Svenska Taxiförbundet Branschläget 2009 En rapport från Svenska Taxiförbundet 1 Innehåll Förord...5 Branschläget...7 En ny myndighet Transportstyrelsen...7 Taxi är en del av kollektivtrafiken...7 Partnersamverkan...7 En ny

Läs mer

Information om återkrav och betalning

Information om återkrav och betalning 2015-07-01 Information om återkrav och betalning Inledning Vi måste utreda Arbetslöshetsförsäkringen sköts i Sverige av arbetslöshetskassorna, bland annat av Arbetslöshetskassan Vision, med stöd i lag.

Läs mer

Skattebetalarnas Förening och FöretagarFörbundet om rättssäkerhet för företagare I Skatteverkets kvarnar

Skattebetalarnas Förening och FöretagarFörbundet om rättssäkerhet för företagare I Skatteverkets kvarnar Skattebetalarnas Förening och FöretagarFörbundet om rättssäkerhet för företagare I Skatteverkets kvarnar Innehåll 1 VI HAR ORDET sid 3 MEDARBETARE 2 SAMMANFATTNING sid 4 3 INLEDNING OCH BAKGRUND sid 5

Läs mer

Branschläget 2011. En rapport från Svenska Taxiförbundet

Branschläget 2011. En rapport från Svenska Taxiförbundet Branschläget 2011 En rapport från Svenska Taxiförbundet 1 Innehåll Förord...5 Branschläget...7 Svenskt kvalitetsindex...7 Taxis prisinformation...7 Taximiljarden...8 Redovisningscentraler för taxi...9

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 61

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 61 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 61 Målnummer: 665-04 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2007-06-14 Rubrik: Lagrum: Frågor om rättsverkningar av F-skattsedel (I och II). 5 kap. 5, 7 och 12 kap. 3 skattebetalningslagen

Läs mer

Att flytta till Sverige

Att flytta till Sverige Kommerskollegium 2013:8 Att flytta till Sverige hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad

Läs mer

Handledning för företrädaransvar

Handledning för företrädaransvar Handledning för företrädaransvar 106 47 Stockholm Tel 08-598 191 90 Fax 08-598 191 91 order.fritzes@nj.se www.fritzes.se ISBN 978-91-38-32512-4 SKV ISBN XX-XX-XXXXX-X 443 utgåva 4 ISBN XXX-XX-XX-XXXXX-X

Läs mer

Opartisk. eller lojal? Anne Ramberg om skillnaden mellan revisorer och advokater 1. debatt: danska revisorer gör det omöjliga

Opartisk. eller lojal? Anne Ramberg om skillnaden mellan revisorer och advokater 1. debatt: danska revisorer gör det omöjliga Nyheter Utgiven av FAR Årgång 39 Pris 65 kronor Nr 4 2013 FRAMTIDEN Branschen spanar efter nya trender REVISION Högre kreditrisk utan revisor GENERATIONSSKIFTE Sälja eller låta gå i arv? Opartisk debatt:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (17) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 juli 2013 Ö 1526-13 SÖKANDE JS Ombud: Advokat CO MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDE

Läs mer

9 Godkännande för F-skatt... 1

9 Godkännande för F-skatt... 1 Innehåll 9 Godkännande för F-skatt... 1 9.1 Inledning...1 9.2 Förutsättningar för godkännande...2 9.2.1 Ansökan...3 9.2.2 Starttidpunkt...5 9.2.3 Förutsättningar för godkännande saknas...7 9.2.3.1 Näringsverksamhet

Läs mer

2013-04-23. Motion om framtagande av en Antikorruptionspoiicy. (AU 74, KS 80) Dnr KS 2012-404

2013-04-23. Motion om framtagande av en Antikorruptionspoiicy. (AU 74, KS 80) Dnr KS 2012-404 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunfullmäktige i Falkenberg FALKENBERG 2013-04-23 53 Motion om framtagande av en Antikorruptionspoiicy. (AU 74, KS 80) Dnr KS 2012-404 Beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

F-skattsedelns rättsverkningar

F-skattsedelns rättsverkningar F-skattsedelns rättsverkningar Professor Christer Silfverberg, Stockholms universitet Docent Roger Persson Österman, Ernst & Young Juni 2010 Förord 1 Förord För några år sedan gav sig några företagare,

Läs mer

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Sida 1 Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde...

Läs mer

Känd profil som vågar sticka ut. Nr 5 2010 Pris 56 kr

Känd profil som vågar sticka ut. Nr 5 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund På Redeko regerar kvinnorna Hantering av kundmaterial Enklare redovisning Minskning av aktiekapital Känd profil som vågar sticka

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Med bokföringslagen som favorit

Med bokföringslagen som favorit Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Nu väntar en spännande tid för ekonomer SRF Lön ny branschförening för löneyrket! Kval för K-val? Progressiva avskrivningar

Läs mer

NYHETSBREV LEDAREN. Överskuldsättningsdebatten i fokus

NYHETSBREV LEDAREN. Överskuldsättningsdebatten i fokus NYHETSBREV LEDAREN Överskuldsättningsdebatten i fokus Som alltid när ledarskap utövas i ett företag, eller för den delen, för en hel bransch, och när branschen analyserar sitt arbete, sin vision och förhåller

Läs mer

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar PRISET FÖR ASSISTANS Detta är Humanas juridiska årsbok. Den innehåller en uppdaterad bild av betydelsefulla händelser och trender inom rättsområdet personlig assistans. I år belyser vi särskilt frågan

Läs mer

Företrädaransvar. - enligt Skattebetalningslagen 12:6. Handelsrätt D. Uppsats HT 2006. Författare: Malin Mälarstig. Handledare: Stephan Alm

Företrädaransvar. - enligt Skattebetalningslagen 12:6. Handelsrätt D. Uppsats HT 2006. Författare: Malin Mälarstig. Handledare: Stephan Alm Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt D Uppsats HT 2006 Företrädaransvar - enligt Skattebetalningslagen 12:6 Författare: Malin Mälarstig Handledare: Stephan Alm Förord

Läs mer

Med musiken i blodet. Nr 5 2013 Pris 56 kr

Med musiken i blodet. Nr 5 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vikten av att skriva Bokslutsrapport En månad kvar till årets höjdpunkt Penningtvätt och finansiering mot terrorism Fastigheter

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skatteexpert som värnar om de små Samverkansprojektet med Skatteverket så fungerar det Varför Auktoriserad Redovisningskonsult?

Läs mer