Yttrande Diarienr Ert diarienr N2014/1095/TE. Näringsdepartementet Transportenheten STOCKHOLM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande Diarienr 2014-03-26 658-2014 Ert diarienr N2014/1095/TE. Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM"

Transkript

1 Yttrande Diarienr Ert diarienr N2014/1095/TE Näringsdepartementet Transportenheten STOCKHOLM Remissyttrande över Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag att redovisa fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg: Taxiverksamheten som helhet Datainspektionen har granskat Transportstyrelsens redovisning huvudsakligen utifrån sin uppgift att verka för att människor skyddas mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Inledande synpunkter I det remitterade materialet redovisar Transportstyrelsen ett antal förslag, bedömningar och åtgärder i syfte att komma tillrätta med bristande regelefterlevnad inom taxiverksamheten. Datainspektionen har förståelse för behovet av att på olika sätt öka regelefterlevnaden inom området. Det är dock viktigt att de förslag som lämnas är förenliga med tillämpliga dataskyddsbestämmelser och att de inte leder till otillbörliga integritetsintrång. Det remitterade materialet innehåller inte någon närmare beskrivning av de personuppgiftsbehandlingar som kan komma att aktualiseras. Det saknas också en närmare analys av vilka konsekvenser förslagen kan få för den personliga integriteten och hur de går ihop med personuppgiftslagen och annan relevant lagstiftning såsom lagen (2001:558) om vägtrafikregister och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det ska framhållas att Transportstyrelsen inte haft i uppdrag att redovisa en närmare integritetsanalys. Det gör dock inte behovet av en sådan analys mindre. Innan en sådan analys är gjord går det inte att ta ställning till Postadress: Box 8114, Stockholm E-post: Besöksadress: Drottninggatan 29, plan 5 Telefon: Webbplats: Telefax:

2 förslagen ur integritetssynpunkt och om det finns behov av ytterligare författningsreglering. I det följande pekar Datainspektionen på specifika delar i Transportstyrelsens redovisning som måste bli föremål för en närmare integritetsanalys. Synpunkter på utvalda delar av Transportstyrelsens redovisning Ekonomisk brottslighet (avsnitt 6.5) Transportstyrelsen bedömer att ett införande av obligatoriska redovisningscentraler kommer att försvåra skattefusk och göra branschen mindre intressant för oseriösa aktörer. Transportstyrelsen hänvisar i detta sammanhang till en departementspromemoria (Redovisningscentraler för Taxi, Ds 2013:66). Datainspektionen har i remissbehandlingen avstyrkt förslagen i den aktuella promemorian. Inspektionen framhöll i sitt remissyttrande att de uppgifter som enligt lagförslaget ska överföras till redovisningscentralerna kommer att innefatta personuppgifter som indirekt identifierar enskilda taxiresenärer, till exempel genom kontokortsnummer. Inspektionen bedömde vidare att de överförda uppgifterna kan användas för att exempelvis kartlägga när och vart en person har färdats. Uppgifterna kan även avslöja om en person har färdtjänst, vilket indirekt kan avslöja att personen i fråga har funktionshinder. En sådan uppgift kan utgöra en uppgift om hälsa som enligt 13 personuppgiftslagen är en känslig personuppgift. För att sådana uppgifter ska samlas in i syfte att tillhandahållas Skatteverket måste konsekvenserna av integritetsriskerna noga utredas. Någon sådan utredning hade promemorian inte presenterat. Det har i två tidigare lagstiftningsärenden (Betänkandet Ekonomisk brottslighet inom taxinäringen, SOU 2004:112 samt ett reviderat förslag till reglering i utkast till lagrådsremiss, N2004/8643/TP, ) föreslagits en reglering av redovisningscentraler med samma inriktning som i nu aktuella promemoria. Datainspektionen har lämnat synpunkter både på betänkandet och utkastet till lagrådsremiss. Datainspektionens remissyttranden bifogas. I remissyttrandena framhöll Datainspektionen bland annat att utgångspunkten måste vara att informationsbehandlingen inte ska omfatta uppgifter om resenärerna, att detta ska framgå uttryckligen av lagen, att uppgifter inte ska bevaras längre än vad som kan motiveras med konkreta behov som anknyter till ändamålet med behandlingen och att det fanns skäl Sida 2 av 5

3 som talade för att införa en särskild regel om tystnadsplikt hos redovisningscentralerna. Datainspektionen ansåg också att förutsättningarna för att Skatteverket ska få tillgång till uppgifterna hos redovisningscentralerna måste klarläggas och tydligt anges i lagstiftningen. Vidare ansåg inspektionen att det måste klarläggas hur dessa uppgifter ska få användas och av vem. Datainspektionen vidhåller dessa synpunkter. Innan ett system med redovisningscentraler realiseras måste det till en grundläggande analys av dess integritetskonsekvenser med tydligt redovisade proportionalitetsbedömningar och godtagbara författningsförslag. Riskvärderingssystem (avsnitt 6.11) Transportstyrelsen uppger att myndigheten arbetar för att ett riskvärderingssystem för taxi ska införas från och med den 1 januari Transportstyrelsen framhåller vikten av ett underrättelsebaserat arbetssätt där resultat från ett flertal olika kontrollområden och från olika myndigheter kan värderas och kopplas samman till de företag som verkar inom transportsektorn. Inspektionen har i två tidigare lagstiftningsärenden där det lagts förslag om rättslig reglering av riskvärderingssystem kunnat konstatera att förslagen inneburit en omfattande hantering av personuppgifter. Inspektionen har därför efterlyst en närmare integritetsanalys (se Datainspektionens yttranden över Vägverkets redovisning av regeringsuppdrag att se över kontrollen av köroch vilotider m.m., N2008/3666/TR samt Transportstyrelsens framställan om kontroll av kör och vilotider i företag, N2010/5017/TE). Det är för Datainspektionen oklart vad ett riskvärderingssystem av det slag som Transportstyrelsen nu redovisar faktiskt innebär. Om det i detta fall blir fråga om behandling av personuppgifter ser inspektionen behov av en grundläggande analys av konsekvenserna för den personliga integriteten. Vad en sådan analys kan behöva innehålla framgår av Datainspektionens yttranden i ovan angivna lagstiftningsärenden. Behörighetskontroller (avsnitt 6.12) Transportstyrelsen uppger att det pågår ett arbete med att ta fram en teknisk lösning som ska möjliggöra för taxiföretag att via elektroniska utlämnanden från Transportstyrelsen kontrollera anställda förares behörigheter. Datainspektionen är inte närmare insatt i de tekniska och juridiska överväganden som gjorts i detta fall. Datainspektionen vill i sammanhanget erinra om de synpunkter som inspektionen lämnat i ett samrådsyttrande till Sida 3 av 5

4 Transportstyrelsen (Datainspektionens diarienummer: ). Datainspektionens samrådsyttrande bifogas. Underrättelseskyldighet av domar, beslut m.m. (avsnitt 11.6) Transportstyrelsen föreslår att information om bland annat domar och beslut som rör brott som innehavare av taxiförarlegitimation har gjort sig skyldig till ska sammanställas med taxitrafikregistreringen även under den tid som taxiförarens körkort är ogiltigt. Enligt Transportstyrelsen är det olämpligt att ha ett avbrott i informationsflödet under den tid som taxiförarens körkort är ogiltigt eftersom domar och strafförelägganden med mera som meddelas under denna tid kan ha betydelse för bedömningen huruvida en taxiförarlegitimation ska återkallas eller om taxiföraren ska meddelas varning. Det remitterade materialet innehåller en mycket knapphändig beskrivning av behovet och de rättsliga förutsättningarna för Transportstyrelsens insamling och hantering av information av nu angivet slag. Det är inte heller närmare beskrivet hur prövningen av exempelvis återkallelse av taxiförarlegitimationer går till i praktiken. Det går därför inte att bedöma om det aktuella förslaget är acceptabelt ur integritetssynpunkt och vilka eventuella behov av författningsändringar som finns. Det aktuella förslaget innebär att uppgifter hänförliga till brottmålsdomar och annan påtagligt integritetskänslig information om enskilda ska få samlas in och registreras hos Transportstyrelsen för att i framtiden eventuellt kunna ligga till grund för olika slags bedömningar och beslut. Det kan ifrågasättas om detta är förenligt med grundläggande dataskyddsprinciper. Dessa principer, som framgår av EG:s dataskyddsdirektiv och som kommer till uttryck i 9 punkten e och f personuppgiftslagen, innebär att de personuppgifter som behandlas ska vara adekvata och relevanta i förhållande till ändamålen med behandlingen samt att inte fler personuppgifter behandlas än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Det innebär i korthet att en personuppgiftsbehandling inte får gå längre än vad som krävs för att den personuppgiftsansvarige ska kunna uppfylla berättigade ändamål med den. Datainspektionen anser att förslaget måste bli föremål för en närmare integritetsanalys och en tydligt redovisad proportionalitetsbedömning. Vad är den beräknade verksamhetsnyttan med förslaget? Vilka konkreta problem kan uppstå om förslaget inte genomförs och vilka integritetskonsekvenser kan förslaget medföra? Sida 4 av 5

5 Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Kristina Svahn Starrsjö efter föredragning av juristen Oskar Öhrström. Vid den slutliga handläggningen har även chefsjuristen Hans-Olof Lindblom och enhetschefen Britt-Marie Wester deltagit. Kristina Svahn Starrsjö Oskar Öhrström Bilagor 1. Datainspektionens remissyttrande över betänkandet Ekonomisk brottslighet inom taxinäringen (SOU 204:102) , dnr Datainspektionens remissyttrande över utkast till lagrådsremiss Redovisningscentraler inom taxinäringen m.m , dnr Datainspektionens samrådsyttrande till Transportstyrelsen avseende utlämnande av uppgifter till taxiföretag, dnr Sida 5 av 5

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4)

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Yttrande Diarienr 2010-06-21 552-2010 Ert diarienr Ju2010/1020/L6 Regeringskansliet Justitiedepartementet Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datum Diarienr 2014-06-09 1823-2013 4T Sverige AB Box 6343 102 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar att 4T

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datum Diarienr 2014-09-15 1275-2013 SJ AB 105 50 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer

Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-12-11 Dnr 177-2012 Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem

Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem RiR 2010:18 Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem Har möjligheter till effektivisering utnyttjats? ISBN 978 91 7086 228 1 RiR 2010:18 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm

Läs mer

Stockholm den 28 april 2015

Stockholm den 28 april 2015 R-2015/0430 Stockholm den 28 april 2015 Till Finansdepartementet Fi2012/4241 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Skatteverkets promemoria

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande

Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-11-15 Dnr 173-2013 Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande 1 SAMMANFATTNING Polismyndighetens

Läs mer

Kommissionens förslag till dataskyddsförordning

Kommissionens förslag till dataskyddsförordning REMISSYTTRANDE 1(2) Datum Diarienummer 2011-03-05 2012-36 Justitiedepartementet Grundlagsenheten Att: Johan Stensbäck 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM (2012) 11 slutlig)

Läs mer

Den nya kamera- övervakningslagen

Den nya kamera- övervakningslagen Den nya kamera- övervakningslagen Kameraövervakningslagen (2013:460) innehåller en ny samlad reglering av kameraövervakning, oavsett om allmänheten har tillträde till den övervakade platsen eller inte.

Läs mer

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-07-08 Innehåll Inledning... 5 1 Vägledning... 6 1.1. Definitioner... 6 1.2. De rättsliga

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning RättsPM 2008:4 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2014 Innehåll 1. Utgångspunkter... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Europakonventionen... 5 1.3.

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 3. 1 Inledning... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 3. 1 Inledning... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 1 Inledning... 5 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård... 9 2.2 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Allmänna handlingar i elektronisk form

Allmänna handlingar i elektronisk form Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén Stockholm 2010 SOU 2010:4 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström

Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström Examensarbete i Rättsinformatik, 30 hp Handledare: Daniel Westman Stockholm, Höst/Vårterminen

Läs mer

Genomförande av det tredje penningtvättsdirektivet SOU 2007:23

Genomförande av det tredje penningtvättsdirektivet SOU 2007:23 2007-07-17 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 07-3626-001 Finansmarknadsavdelningen Carina Heinlo 103 33 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Stockholm den 20 september 2013

Stockholm den 20 september 2013 R-2013/1044 Stockholm den 20 september 2013 Till Justitiedepartementet Ju2013/4173/Å Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 1 juli 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Europarådets

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Promemorians lagförslag... 7 Ärendet... 11 Kreditupplysningsverksamhet... 15

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Promemorians lagförslag... 7 Ärendet... 11 Kreditupplysningsverksamhet... 15 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Promemorians lagförslag... 7 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)... 7 2 Ärendet... 11 3 Kreditupplysningsverksamhet... 15

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3)

Yttrande över slutbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3) Sida 1 (3) Rättsenheten 2008-06-12 Ert Datum EBM A-2008/0101 Er beteckning Kammaråklagare Johan Lindmark Ju2008/675/L6 Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Datum Dnr Yttrande över slutbetänkandet

Läs mer

Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling. En rapport från E-delegationen

Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling. En rapport från E-delegationen Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling En rapport från E-delegationen 2 Förord Denna rapport har tagits fram av E-delegationens expertgruppen för juridiska frågor på uppdrag

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30 Rättsavdelningen Datum Dnr Mikael Jeppsson 2015-05-27 STY 2015-288 Tel. 08-405 02 84 Ert datum Er referens mikael.jeppsson@tullverket.se 2015-04-07 Fi2015/1931 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer