Gemensamt specificerade geodata för blåljusaktörer. Projektrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gemensamt specificerade geodata för blåljusaktörer. Projektrapport 2015-06-30"

Transkript

1 Solgerd Tanzilli Sida: 1 (9) Projektrapport Filnamn:

2 Solgerd Tanzilli Sida: 2 (9) Innehåll 1 Basfakta Projektet Bakgrund Sammanfattning Resultat, leveransobjekt Upparbetad tid för projektet Projektets upparbetade kostnader Projektdeltagarnas upplevelse Erfarenheter och rekommendationer Referenser... 9 Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum Kommentar Rapport avsedd för publicering på projektets webb, Filnamn:

3 Solgerd Tanzilli Sida: 3 (9) 1 Basfakta 1.1 Projektet Projektet beviljades medel från MSB:s utvecklingsanslag s.k 2:4-medel, vilket är till för att undersöka och förbättra förutsättningarna för samhällets krisberedskap Uppdragsgivare och uppdragstagare Beställare: Ulf Eriksson Projektägare: Ulrika Johansson Projektledare: Solgerd Tanzilli Definitioner Ord/förkortning/akronym Förklaring MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2:4 anslag MSB utvecklingsanslag för förbättrad krishantering Polisen Ny sammanhållande benämning för polisens organisation efter 1/1/ Bakgrund Syftet med projektet var att förbättra förutsättningarna för att na ska ha tillgång till gemensamma geodata med hög kvalitet och aktualitet. Blåljusaktörernas geodatabehov beskrevs utifrån gemensamma modelleringsseminarier där Lantmäteriet, kommunerna, Trafikverket m.fl. utgick från insamlingsprocess och samverkan. Detta för att åstadkomma en geodatamängd med rätt innehåll och hög aktualitet. En specificerad datamängd (objektlista) för vilka geodata som bör användas gemensamt av alla, även i fordonen, togs fram. Detta för att säkerställa ett fungerande utbyte av information vid insatser där aktörerna behöver samverka samt ligga till grund för ett effektivt tillhandahållande. Objektlistan blev ett underlag för en rekommendation och ett stöd i aktörernas utveckling av de verksamhetsstöd som innehåller geodata. Projektet genomfördes i samverkan mellan Lantmäteriet, kommuner, Trafikverket, SOS Alarm, Polisen, MSB, ambulanssjukvården och räddningstjänsten. En viktig del, för att uppnå projektets syfte, var att förankra de framkomna förslagen och informera om projektets resultat till målgrupperna. Klusterorganisationen Future Position X i Gävle, FPX, medverkade med samordning av projektet samt med informationsspridning till FPX medlemmar och genom externa projekt, där blåljusprojektet beskrivs och presenteras. Filnamn:

4 Solgerd Tanzilli Sida: 4 (9) 1.3 Sammanfattning Projektets omfattning Blåljusprojektet genomfördes som ett samverkansprojekt med medel från MSBs 2:4-anslag för förbättring av stöd för samhällets krisberedskap. Genomförandetiden var till De beslutade medlen från MSB var 690 KKR. Medlen avsågs att täcka kostnader för projektledning, konsultstöd och övriga kostnader i samband med workshops och informationsaktiviteter. De medverkande parterna bekostade egen tid. Projektet har byggt på samverkan och samarbete med aktörer och intresseorganisationer på lokal, regional och nationell nivå i Sverige. Blåljusaktörernas behov av gemensamma geodata är lika viktiga på alla tre nivåerna. I projektarbetet har brister liksom förbättringsmöjligheter identifierats hos såväl medverkande insamlare, myndigheter och kommuner som hos och systemleverantörer. Alla kan bidra till bättre förutsättningar för blåljus att hitta rätt vid utryckning. Deltagande parter var Trafikverket, Lantmäteriet, MSB, Polisen, Gävle kommun, Bollnäs kommun, Skövde kommun, SOS Alarm, Räddningstjänsten i Storgöteborg, Storstockholms brandförsvar, ambulansen i Gävleborgs län och ambulansen vid Akademiska sjukhuset. Vid den extrainsatta workshop3 deltog även systemleverantörerna Carmenta, Tekis och Cad-Q, vilka var inbjudna av parterna SOS Alarm och räddningstjänsten. Arbetet har genomförts i fyra workshops, däremellan har färdigställande av resultaten - rapporter, faktablad, informationsmaterial och webbsida genomförts. Workshop1 och workshop2 har tagit fram gemensam geodatamängd och gemensam insamlingsprocess genom lappmodellering där deltagande projektparter medverkade. En extra workshop3 tillkom där systemleverantörer till na var inbjudna. Där fokuserades på hinder varför ser det ut som det gör i dag? Och på möjligheter vad kan vi göra bättre tillsammans? Avslutande workshop4 gav förutsättningar för att slutföra projektet, arbetet med informationsspridning och publicering av resultaten och ge förslag till fortsatt arbete, som är projektets huvudsyfte. I workshopen togs bl a en kommunikations- och aktivitetsplan fram Samverkan med andra organisationer Projektet har haft samverkan med myndigheter och organisationer som verkar inom utryckning och räddning () och med myndigheter och privata aktörer som ansvarar för geodata och information till na. Användargrupp Blåljus, som leds av Lantmäteriet, har varit en viktig intressent och samverkanspart till projektet liksom myndigheter och organisationer på nationell, regional och lokal nivå (MSB, Trafikverket, Polisen, SOS Alarm, Lantmäteriet, kommuner, räddningstjänst och ambulansverksamhet). Privata aktörer som har en roll som systemleverantör till SOS Alarm och räddningstjänsten, Carmenta, Tekis och CadQ har också medverkat Sammanfattning erfarenheter Trots att behovet av samordnad geodata och digital information till na utretts och diskuterats, under flera år och i olika sammanhang, har inte na ett användbart resultat (produkt) att tillgå. Detta beklagas starkt av de deltagande na. Projektet noterar otåliga förväntningar från na på nationell samordning och ett tydligt nationellt ansvar för Filnamn:

5 Solgerd Tanzilli Sida: 5 (9) informationsbehovet som behövs vid utryckning. Informationen ska kunna levereras som en produktifierad Blåljusleverans! I återkommande diskussioner har krav på samordning och samverkan nationellt, regionalt och lokalt förts fram. Samordningen är viktig för att möjliggöra att samma information ska kunna finnas i utryckningsfordonen som på ledningscentralerna. Informationen ska vara gemensam och ha en specifik blåljusstandard. Detta borde vara möjligt, enligt workshopresultaten som framkommit, då den geodatamängd som blåljus beskrivit som kritisk vid utryckning redan i dag finns att tillgå. Bristerna som synliggjorts i de workshops som genomförts drabbar na och till sist den enskilde medborgaren i nöd. Kvalitetsbrist i informationen beror i de flesta fall på att medverkande parter i insamlingsprocessen och utvecklingsarbete inte är tillräckligt uppdaterade på processens krav och förutsättningar, som är viktiga att ta hänsyn till. Det kan t ex handla om hur man på bästa sätt hanterar namnsättning av adresser och vägar i kommunerna, tar hänsyn till nas behov redan från början. Det finns ett stort informations- och utbildningsbehov av vilken geodatamängd och information som finns, vilken kvalitet informationen har, periodicitet i uppdatering och hur detta påverkar för att hitta rätt. Det finns också en tydlig efterfrågan på högre tillgänglighet, att tillhandahålla rätt typ av geodatamängd, tillämpliga för blåljusanvändare. Detta är ett tydligt önskemål om produktifiering av en specifik geodataleverans till Blåljusaktörer. (jfr tidigare analog produkt Räddningstjänstkartan) Måluppfyllelse Projektet har haft intresserade och engagerade projektdeltagare och intressenter (t ex användargrupp Blåljus) vilket har medverkat till att arbetet har kunnat genomföras på tid och enligt plan. Deltagandet vid projektmöten och workshops har varit stort, förväntade leveranser från projektets arbetsgrupp har uppfyllts. Ett viktigt mål för projektet var att sprida information om hur var och en i kedjan från geodatainsamlingen till användningen hos na kan bidra till bättre förutsättningar. Resultaten från genomförda workshops har samlats och presenteras på den webbplats som blir den huvudsakliga kanalen för informationsspridning. 1.4 Resultat, leveransobjekt <Redovisa verkligt utfall jämfört med det överenskomna resultatet och kommentera eventuella avvikelser.> Blåljusaktörernas behov av geodata har kartlagts och en specificerad datamängd har beskrivits Blåljusaktörernas behov kartlades i ws på Johannes Brandstation i Stockholm. Genomförd Resultat Förslag till specificerad datamängd (objektlista) M1: gemensamt förslag, lista på geodatamängd för Blåljusaktörer. Levererat M1 Kostnad Dagkonferens, resor hotell, konsult Redovisas i slutrapport Filnamn:

6 Solgerd Tanzilli Sida: 6 (9) En förankrad beskrivning av ideal process för informationsinsamling finns för myndigheter och kommuner som bidrar i insamlingen av de geodata som identifierats. Processen för insamling kartlades vid ws2 på FPX i Gävle Genomförd Processbeskrivning för en ideal gemensam informationsinsamling M2: gemensamt förslag till process, underlag till förbättringar och förslag till gemensam process togs fram i ws2. Beskrivning av LM insamlingsprocess levererad (från ws ) Levererat M2 Levererat Kostnad Dagkonferens, resor hotell, konsult Redovisas i slutrapport En extra ws med SOS Alarms och räddningstjänstens systemleverantör överenskoms under projektets gång. Genomfördes i Stockholm I fokus: att identifiera hinder och möjligheter för ett bättre tillhandahållande av geodata till blåljus. Genomförd Resultat Extrainsatt workshop Mx: Lista med förslag till förbättringar i tillhandahållandet av geodataleveranser till blåljus. Levererat Mx Kostnad Dagkonferens, resa, konsult Redovisas i slutrapport Alla som deltar i informationsförsörjningen känner till och förstår nas behov både avseende innehåll och kvalitet samt den gemensamma ideala processen för insamling I Gävle, genomfördes ws4 där kommunikations- och aktivitetsplan för arbetet med informationskanaler och -material togs fram. Genomförd Resultat Informationsmaterial, informations- och utbildningsaktiviteter. M3.1 delleverans: kommunikationsplan och aktivitetsplan för material och aktiviteter. M3.2: information och nedladdningsbara broschyrer till myndigheter och kommuner, publiceras på Riktar sig till de som deltar i insamlingsproessen (myndigheter o kommuner) och de som använder geodata (na och systemutvecklare) M3.1: M3.2: Filnamn:

7 Solgerd Tanzilli Sida: 7 (9) Kostnad Projektledning, projektarbete Redovisas i slutrapport Blåljusaktörerna och deras systemleverantörer känner till den rekommenderade, specificerade, datamängden och hur informationen tillhandahålls. Information ges via infomaterial som kan laddas ner via projektets webbsida. Informationsaktivitet: Interna myndighetsaktiviteter, Räddningstjänsten, Kommunernas nätverk, Almedalen juli 2015 m fl Genomförd: lansering av webbsida Resultat Blåljusaktörerna (SOS Alarm, Räddningstjänst, Polis och Ambulans samt deras systemleverantörer) har fått information genom informationskanaler och informationsmaterial. Informationsmaterial, informationsoch utbildningsaktiviteter. M4: vår samverkan med/geoinfo för blåljus Levererat: Lansering av webbsidan Kostnad Projektledning, projektarbete Redovisas i slutrapport Blåljusaktörerna (SOS Alarm, Räddningstjänst, Polis och Ambulans) har fått information genom informationskanaler och informationsmaterial Samma som ovan Samma som ovan Resultat Överlämnad projektrapport Önskelista på information som inte projektet har tagit hand om. Levereras Kostnad Upparbetad tid för projektet Redovisas i slutrapporten Projektets upparbetade kostnader Redovisas i slutrapporten Indirekta- och direkta kostnader har bekostats av projektanslaget från MSB. Kostnaden för parternas egen tid har, förutom den projektledning som utförts av Lantmäteriet, bekostas av respektive part. Filnamn:

8 Solgerd Tanzilli Sida: 8 (9) 2 Projektdeltagarnas upplevelse Projektdeltagarnas spontana synpunkter och reflektioner: Det har varit spännande att följa projektet och jättekul att så många varit så engagerade i arbetet! Samtliga workshops var bra och det visade sig under projektets gång att en extra workshop blev nödvändig, bra att vi fick in den. Hoppas det blir verkstad av detta och att det är någon myndighet som får uppdraget att vara den nationella, sammanhållande länken mellan datat och företagen som skall utveckla stödsystem för blåljussektorn. Detta beslut borde tas genom ett politiskt beslut. Sen får vi passa oss att utveckla för mycket - om man skall göra en pilot av detta. Marknaden får sköta det, men lite draghjälp måste de få då kunskapen om blåljussektorns behov varierar stort. Marknadsföring av detta projekt och resultat är viktigt att sprida i vår omvärld på olika sätt. Där har samtliga projektdeltagare ett ansvar, men mycket vilar på Lantmäteriet och Trafikverkets axlar. 3 Erfarenheter och rekommendationer Sammanfattande erfarenhet Projektet har uppfyllt sina mål och levererat det som lovats i projektplanen. Inifrån projektet sammanfattas; Detta är ett jätteviktigt arbete som gjorts tillsammans, ett arbete som visat att samverkan ger resultat och att det blivit bra, att det kan bli bättre genom att utveckla och förbättra i de förutsättningar som redan finns. Detta får inte bli en till hyllvärmare, nu är det dags för en gemensam karta med blåljusstandard i nas bilar. Rekommendationer till fortsatt arbete Fortsatt information och krav, bl a på gratis för samhällsnytta, till politisk och annan beslutsnivå. Sprida behovet av samordnad, specifik information till. o Lantmäteriets geodataråd o Trafikverkets råd för NVDB o Seminarier och konferenser - information till insamlare och nyttjare via bl a de regionala geodatasamordnarna (Lantmäteriet) och Trafikverkets partnerråd och MSBs olika nätverk, seminarier (FLISA, Kartdagar mm) Att Lantmäteriet tillsammans med Trafikverket och MSB upprättar en ny ansökan om medel hos MSB för ett implementationsprojekt. Följande krav skall beaktas: o Undersök möjligheten nationell samordnare för nas geodatabehov o Undersök om/hur enheten för myndighetsuppdrag inom Lantmäteriet kan bli en leverantör av anpassade, specifika geodata till det civila försvarets behov (jfr som till FM behov). o Undersök och föreslå en standard för blåljus behov Filnamn:

9 Solgerd Tanzilli Sida: 9 (9) o o Undersök och föreslå en rutin för avvikelsehantering Ta fram en demo för implementation av geodataleveranser till 4 Referenser Ref. Dokumentnamn, beteckning och namn Utgåva, datum Filnamn:

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Ett arbete inom: Program för samverkan Stockholmsregionen Slutrapport, version 1 Sammanfattning Introduktion Som ett led i utvecklingen av

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Problembeskrivning Åtgärdsförslag Vem och hur 1. Begreppet tillsynsvägledning är indelat

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

Individuell plan enligt SoL och HSL

Individuell plan enligt SoL och HSL Sara Esbjörnson & Anders Hagqvist Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? RAPPORT FRÅN FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? Sara Esbjörnson

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA!

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! Trots många framgångsrika projekt inom vård och omsorg skapas inte varaktiga effekter. Varför förvaltas och utnyttjas inte idéerna? JAN DAHLIN

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken 2013:4 Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken MISSIV DATUM DIARIENR 2013-03-20 2012/132-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-05-31 S2012/4059/FS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Gullvor Elf, Cecilia Gärdén, Margareta Lundberg Rodin & Karen Nowé Hedvall Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT Högskolan i Borås Sammanfattning

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden

Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Titel: Faller

Läs mer

Bättre vård mindre tvång Del 2

Bättre vård mindre tvång Del 2 Bättre vård mindre tvång Del 2 EPSILON, ZETA, THETA Bättre vård mindre tvång Del 2 1 Innehåll Inledning... 4 Genombrottsprogram Epsilon Inledning... 6 Bakgrund... 7 Resultat... 10 Slutsatser... 14 Reflektioner

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer