Innehåll Sändlista och rättningstjänst... 0 Allmänt Förord Verksamhetsbeskrivning för Ronneby flygplats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll Sändlista och rättningstjänst... 0 Allmänt Förord Verksamhetsbeskrivning för Ronneby flygplats"

Transkript

1

2 Innehåll 0 Sändlista och rättningstjänst Allmänt Förord Verksamhetsbeskrivning för flygplats Flygplatschefens deklaration Ledning och organisation Flygplatsens ledningsfunktion Företrädare för funktioner (system) inom flygplatsen Övriga företrädare som har påverkan på flygplatsen Ledning Mottagare och intressenter Flygplatsens kritiska processer Flygplatsens kritiska procedurer Intresse konflikt Avvikande mening Organisation Delegering, ansvar och befogenheter Delegering Förordnade befattningshavare Ansvariga befattningshavare Befattningsbeskrivning Säkerhetsledning Flygsäkerhetsinriktning Säkerhetsledningens organisation Flygsäkerhetsfokus Flygsäkerhets mål Riskhantering Avvikelsehantering Rutin för hantering av avvikande luftfartsprodukter Flygsäkerhetsmeddelande Revision Utredning Krav på arkivering Flygplatssäkerhet (safety)... 36

3 5.1 Lokala säkerhetsregler System för underhåll av ytor inom flygplatsens färdområde System för övervakning och åtgärder Krav på externa leverantörer Flygklubbsverksamhet Procedur för nedsläckt flygplats vid NVG (Night Vision Goggles) verksamhet Platt- och rampansvar Viltprogram Personal Kompetens Certifiering Periodisk träning Incheckning Kontroll Nödlägesrutiner Räddningsinstruktion Åtgärder vid speciella händelser eller nödlägen Krisledning Krav på funktioner Flygfälts arbete Flygplatsräddning Marktelemateriel samt kraftförsörjning ATS/Flygtrafikledning Civila flygstationen Säkerhetsbestämmelser (Security) Ansvar Övervakning Säkerhetsprogram Behörighetsområde Rapportering Dokumentation och arkivering Förteckning över styrdokument Resultat dokument Förteckning över Tillstånd, medgivande och certifikat Arkivering... 60

4 11 Korsreferensregister Bilagor Bilaga 0 Förteckning över ändringar Bilaga 1 Definitioner och förkortningar Bilaga VB rutin för att öppna Flygplats Bilaga 4.4 Lokal flygsäkerhetsplan Bilaga 4.5 Mall för riskanalys och Säkerhetsbevisning Bilaga 4.10 Mall för lokal utredning Bilaga Tillträde till Airside Bilaga Mark och anläggningsarbete inom airside Bilaga Uppställning av flygplan och helikoptrar med särskilda avvikelser Bilaga Militär passagerar och godshantering Bilaga Flygplatsens allmänna data Bilaga 5.5 Flygklubbsverksamhet Bilaga 5.6 Procedur för nedsläckt flygplats vid NVG Bilaga 5.8 Viltkontroll Bilaga 5.9 Low visibility Procedur - LVP Underbilaga 4.5 Mall för Riskmatris Underbilaga 1: Beställning Handling rqt Underbilaga 2: Flödesschema Handling rqt Kartor Karta över flygplats- och behörighetsområde (interimistisk) Karta över flygplatsräddningsområden

5 flygplats Fastställd Ersätter Sida 0 av 70 0 Sändlista och rättningstjänst Verksamhetshandboken för flygplats återfinns på emila/f17 Flygplatser. RON skall finnas tillgänglig för samtliga funktioner och medarbetare inom flygplatsdriften. Då kopiering eller utskrift till pappers kopia sker så läggs ansvar för uppdatering på innehavaren av kopian. Dokument som skrivs ut från emila hanteras som oregistrerade kopior. Externa intressenter/leverantörer som ej har tillgång till FM emila, t.ex. Swedavia återfinns Verksamhetshandbokenpå Försvarsmaktens hemsida; (länken fungerar ej vid FMAP dator) Rättningstjänst och uppdatering Sammanställning av ändringar sker i bilaga 0. Uppdateringar och smärre ändringar sker direkt av FSO-MF, större ändringar meddelas inom F17 via Tjänstemeddelande. För intressenter utanför flottiljen via mail enligt nedan sändlista, expeditionsadresser motsvarande. Förslag på ändring skickas till Sändlista Utom F17 Befattning/funktion CO ATS/LFV Flygstationschefen SWEDAVIA Lokal representant FortV Chef servicecenter RON FM LOG Marinbasen Försvarshälsan lokalt F17 Hkp flottiljen/3 Hkp skvadronen SAAB/BAM Sjöfartsverket (SAR/Fräd Hkp) Blekinge flygklubb flygklubb Frivilliga flygkåren F17 Jaktvårdsförening Adress

6 flygplats Fastställd Uppdaterad Ersätter Sida 1 av 1. Allmänt 1.1 Förord Verksamhetshandboken ( RON) avser flygplats. RON beskriver den verksamhet som kräver Transportstyrelsens och Försvarsmaktens flygsäkerhetsinspektions godkännande och skall ligga till grund för upprättande av övriga föreskrifter och arbetsorder som beskriver flygplatsens verksamheter. Flygplatschefen fastställer varje kapitel i var för sig. Transportstyrelsen ställer krav på flygplatschefen, denne skall säkerställa att flygplatsen drivs inom ramen för flygplatsens certifikat och att en verksamhetshandbok upprättas för verksamheten. Chefen F17 ger i ArbO flygplatschefen ansvar att ge ut styrningar för flygplatsdriften inom det verksamhetstillstånd som FLYGI givit flottiljen. 1.2 Verksamhetsbeskrivning för flygplats Flygplats tillhör civil klass 4D och ingår i Försvarsmakten (FM) som en flottiljflygplats med en organisation anpassad till de uppgifter och produktionskrav som ställs på flygplatsen. Flygplatsen är en ramavtalsflygplats vilket innebär att den utnyttjas av såväl militär som civil flygtrafik, detta regleras genom avtal mellan Försvarsmakten och Swedavia. Avtal avseende flygtrafikledning finns mellan FM och LFV. Flygplatsen är av regeringen/riksdagen utsedd nationell och strategisk flygplats, dessutom ingår flygplatsen i det nationella beredskapsutbudet vilket innebär att Trafikverket har tecknat avtal om att flygplatsen skall ha beredskap för att öppna H24. Försvarsmakten representeras av F17, som ansvarar för driften av flygplatsen. Flygtrafiken är uppdelad i militär respektive civil luftfart, flygplatsen är huvudbas för FM incidentberedskap samt Sjöfartsverkets sjöräddningsberedskap. och 3 Helikopterskvadronen är de militära förband som nyttjar flygplatsen som hemmabas. Flygplatsen trafikeras i huvudsak av fyra flygoperatörer, Försvarsmakten, Sjöfartsverket, SAS och BRA. De två sistnämnda destinerar Arlanda respektive Bromma, chartertrafiken från dessa civila operatörerna förekommer med varierande intensitet och olika destinationer. respektive Blekinge Flygklubb bedriver flygklubbverksamhet tillsammans med Frivilliga Flygkåren. Sjöfartsverket upprätthåller sjöräddning samt flygräddnings beredskap. Flygplatsen består av en rullbana 01/19, med anslutande taxibanor och plattor, två stycken TLOF sydost om rullbanan för start och landning med helikoptrar samt ett grässtråk 11/30 för flygklubbstrafik

7 flygplats Fastställd Uppdaterad Ersätter Sida 2 av Civila plattan med Airports flygstation hyrs av Swedavia och brukas i huvudsak för civil passagerartrafik. Swedavia ansvar för drift av anläggningar, byggnader och utrustning inom det civila stationsområdet, FortV svarar för underhåll av anläggning och byggnad. Flygplatsen har civilt certifikat utgivet av Transportstyrelsen samt militärt verksamhetstillstånd utgivet av FLYGI Flygtrafikledningen drivs av LFV/ATS, som innehar eget certifikat för sin verksamhet. 1.3 Flygplatschefens deklaration Målsättning Flygplatschefens mål för flygplats är att verksamheten (militär som civil) alltid skall vara minst i nivå med andra väl utvecklade luftfartsnationer och flygplatser. Flygplatsen skall alltid minst uppfylla de krav som är normgivna i publikationerna AGA TSFS (Transportstyrelsens författningssamling) samt RML-F (Regler för Militär Luftfart Flygplats). Härvid skall flygsäkerheten alltid prioriteras särskild vikt läggas vid verksamheter och detaljer som kan beröra eller höja flygsäkerheten en hög tillgänglighet på flygplatsen eftersträvas verksamheten minst uppfylla kraven från civil som militär myndighet verksamheten minst uppfylla kraven från övriga berörda myndigheter flygplatsen tillhandahålla väl fungerande anläggningar med hög servicegrad för regional persontrafik och övrig kommersiell flygtrafik allmänflyget om möjligt ges tillfälle att nyttja flygplatsen verksamheten på flygplatsen minst uppfylla de krav som följer av lagar och förordningar som styr verksamhet på flygplats Därutöver skall: Flygplatsledningen med sin personal alltid präglas av att flygsäkerhet och kvalitetsarbetet har en naturligt framträdande roll med hög prioritet för att erhålla en flygplats med väl fungerande infrastruktur med tillhörande anläggningar Flygplatschefens krav Driften vid flygplats/ skall bedrivas enligt Verksamhetshandbokens verksamhetsbeskrivning, krav ställs att de som är inblandade i flygplatsdriften skall utveckla egen funktionsbeskrivning som minst omhändertar kraven i Anders Folkesson Anders Folkesson Flygplatschef

8 flygplats Fastställd Ersätter Sida 3 av 70 2 Ledning och organisation Flygplatschefen är verksamhetsansvarig med ansvar enligt TSFS 2010:119. Flygplatschefen är tillsatt av C F17 och godkänd av FLYGI samt Transportstyrelsen. Flygplatschefen lyder under C, vilken är verksamhetsledare (VL), har det odelade ansvaret och innehar eget drifttillstånd med certifikat för flygplatsdriften. Flygplatschefen säkerställer att flygplatsen drivs och uppfyller de krav som inryms inom sitt drifttillstånd samt certifikat. Flygplatschefen styr genom kravställning inom de tillhörande funktioner (system) som krävs för flygplatsdriften eller de som ansvarar för underhåll eller infrastrukturella åtgärder på flygplatsen. omhändertar kontinuerliga kravställningar gentemot flygplatsens funktioner, temporära förändringar effektueras genom flygplatsorder. Flygplatschefen leder flygplatsen genom flygplatsens ledningsfunktion och att aktivt synas i verksamheten. Ansvar och förhållande mellan Försvarsmakten, FortV och Swedavia regleras enligt tecknade avtal. Organisation enligt 2.10 Flygplatschefen delegerar ansvar och befogenheter enligt kapitel 3. Flygplatschefens ansvar och befogenheter enligt kapitel Flygplatsens ledningsfunktion Flygplatsens ledningsgrupp består av: Flygplatschef/F17 (verksamhetsansvarig enl. TSFS) Flygsäkerhetskoordinator/F17 FSO-MF/F17 CO ATS/LFV Lokal SIS chef/f17 Driftchef/F17 (operativt ansvarig enl. TSFS) Flygstationschef/Swedavia Tekniskt ansvarig/f17 (tekniskt ansvarig enl. TSFS) Platschef FortV Fälthållningschef/F17 Räddningschef/F17 Ansvar och befogenheter enligt kapitel Företrädare för funktioner (system) inom flygplatsen Ansvar och befogenheter i detalj enligt kapitel Flygsäkerhetskoordinator ochflygsäkerhetsofficer militär flygplats Tillhör organisatoriskt BasE, är underställd flygplatschefen och stödjer flygplatschefen i den operativa verksamheten på flygplatsen. Ansvarar för utveckling och underhåll av säkerhetsledning och det systematiska flygsäkerhetsarbetet på flygplatsen, rapporterar till flygplatschefen avseende flygsäkerhetsarbetet även till Flygsäkerhetsavdelningen, är tillika biträdande flygplatschef.

9 flygplats Fastställd Ersätter Sida 4 av CO ATS, chef flygtrafikledningen Tillhör LFV, innehar eget drifttillstånd, lyder under flygplatschefen avseende flygplats funktionen och är ansvarig gentemot flygplatschefen för flygplatsens flygtrafikledningstjänst, skall rapportera till denna inom sin funktion Driftchef Tillhörighet organisatoriskt BasE och 24. Flygbaskompaniet, är operativt ansvarig som resursägare och ansvarig gentemot flygplatschefen för att de funktioner som är underställda 24. Flygbaskompaniet äger rätt förutsättningar för att bedriva sin funktion enligt gällande regelverk. Lyder under flygplatschefen avseende flygplats funktionen och rapporterar inom sina funktioner direkt till flygplatschefen Flygplatsräddningschef Tillhörighet organisatoriskt BasE och 24. Flygbaskompaniet, är ansvarig gentemot flygplatschefen för flygplatsens räddningstjänst och att nödlägesberedskap håller rätt nivå enligt gällande regelverk. Lyder under flygplatschefen avseende flygplats funktionen och rapporterar i sin funktion direkt till flygplatschefen Fälthållningschef Tillhörighet organisatoriskt BasE och 24. Flygbaskompaniet, är ansvarig gentemot flygplatschefen för att fältarbeten genom preventiva och direkta åtgärder vidmakthåller flygplatsen kvalité enligt gällande regelverk. Övervakar flygplatsens hinderfrihet. Lyder under flygplatschefen avseende flygplats funktionen och rapporterar i sin funktion direkt till flygplatschefen Teknisk ansvarig Tillhörighet organisatoriskt Flottiljstaben/A6, är gentemot flygplatschefen systemansvarig samt tekniskt ansvarig avseende underhåll och förvaltning av marktelemateriel såsom; flygplatsens ljussystem, hinderljus och inflygningshjälpmedel. Lyder under flygplatschefen avseende flygplats funktionen och rapporterar inom sin funktion direkt till flygplatschefen Flygstationschef Tillhör Swedavia och ansvarar för den civila verksamheten med egen organisation inom det civila flygstationsområdet. Flygplatschefen har delegerat ansvaret till flygstationschefen enligt avtal mellan Försvarsmakten och Swedavia. Lyder under flygplatschefen avseende flygplatsfunktionen och rapporterar till flygplatschefen i de delar som ingår i flygplatschefens operativa ansvar. Delegering enligt TSFS 2010:119, skall tecknas mellan Flygplatschef och Flygstationschef där ansvar och befogenheter framgår kopplat till ingångna avtal samt RON, resp. part skall ha ett exemplar Central SIS chef/lokal SIS chef Central SIS chef återfinns i HKV/Prod Flyg och är central företrädare inom SIS funktionen och ansvarar för att de tekniska system som brukas samt driftsätts på flygplatsen är kvalitetssäkrade. Lokal SIS chef tillhör organisatorisk Flottiljstaben/A6, är ansvarig gentemot flygplatschefen att SIS funktionen med den tekniska tjänsten på flygplatsen äger rätt förutsättningar för att bedriva sin funktion enligt gällande regelverk. Lyder under flygplatschefen avseende flygplatsfunktionen och rapporterar inom sin funktion direkt till flygplatschefen.

10 flygplats Fastställd Ersätter Sida 5 av 2.3 Övriga företrädare som har påverkan på flygplatsen Kvalitetschef CQ Stödjer flygplatsen med revisioner, kvalitetsarbete samt är sammanhållande för flottiljens verksamhet- och kvalitetsledningssystem Miljösamordnare Övervakar flygplatsens miljötillstånd samt följer upp och rapporterar avvikelser inom sitt ansvarsområde. Sammanhållande för flottiljens remissarbete avseende yttre infrastrukturella åtgärder som kan påverka flygplatsens hinderfrihet t.ex. vindkraftverk Infra samordnare Samordnar infrastrukturella åtgärder inom flygplatsen mellan Försvarsmakten (flygplatshållaren) och FortV. Stödjer flygplatsen med framtagande av behovsanmälan, behovsanalys samt behovsunderlag. Bevakar flygplatsens särintresse så att avtal och regelverk kan innehas inom flygplatsens certifikat. Rapporterar till flygplatschefen i de delar som ingår i dennes ansvarsområde Vakthavande befäl Vakthavande befäl har befogenhet att då flygplatschef eller biträdande flygplatschefen ej är i tjänst eller kan nås, fatta beslut för att säkerställa driften av flygplatsen då det krävs extra öppethållning, enligt Bilaga (tidigare VB Instruktion) Säkerhetschef Säkerställer och ansvarar för bevakning av militärt skyddsobjekt omfattande flygplatsen Flygsamordnare Stödjer flygplatsen med samordning av framför allt militära rörelser som ej ingår i planerad militär flygövning och som påverkar övrig flygtrafik på flygplatsen. Samordnar och tar emot beställning av militärt transportflyg avseende passagerare och gods hantering. Rapporterar till flygplatschefen i de delar som ingår i flygplatschefens operativa ansvar Platschef FortV Är lokal representant för FortV, vilka är fastighetsägare av flygplatsen, med ansvar för att anläggningen som hyrs av Försvarsmakten hålls i skick enligt avtal och att statusen är i sådan nivå som regelverk och flygsäkerheten kräver. Innehar ett underhållsansvar, i vilket det ingår att årligen ta fram en underhållsplan i dialog med flygplatschefen och fälthållningschefen. Omhändertar förebyggande åtgärder för att bibehålla flygplatsens hinderfrihet. I sin planering av fortifikatoriska åtgärder skall påverkan på driften av flygplatsen särskilt beaktas. Rapportering och orientering sker i frågor som rör flygplatsen till flygplatschefen Chef Försvarshälsa lokalt RON Tillser att sjukvårdsberedskap innehas under ordinarie militär flygövningstid enligt RML-F samt att sjukvårdspersonal i beredskap ställs till flygplatsräddningsfunktionens förfogande vid haverilarm eller annat nödläge under ordinarie flygövningstid. Vid behov av sjukvårdsberedskap utöver dessa tider görs beställning/förfrågan till Försvarshälsan RON.

11 flygplats Fastställd Ersätter Sida 6 av Chef metrologiavdelningen Ansvarar för att ge metrologiska bedömningar och prognoser. Deltar i väderbriefing samt vid behov levererar väderunderlag till fälthållningsledaren eller vid lokala underökningar.

12 flygplats Fastställd Ersätter Sida 7 av 2.4 Ledning Flygplatschefen är kravställare på flygplatsens ingående funktioner (system) genom flygplatsens. Respektive funktion ansvarar för att följa gällande regelverk och rapportera begränsningar till flygplatschefen. Flygplatschefen styr flygplatsen genom att ge ut operationella order och begränsningar i form av: Flygplatsorder Flygplatsorienteringar Sändlista enligt 0 Respektive chef i linjeorganisationen inom flygplatsdriften ingående funktioner tillser att ställda krav uppnås enligt flygplatsens samt gällande regelverk, eventuella avsteg skall godkännas av flygplatschefen Möten och forum Möte Omfattar Ansvarig Deltagare Dokument Flottiljlednings Beslut, samordning, DUC C F17 CMF, C BasE mfl Protokollförs möte rapportering, Flyg- och verksamhetssäk. Varav 4 ggr/år flygsäkerhetsfokus BasE enhetsrapport Samordning, beslut och DUC rapportering C BasE CMF, FSO-MF, FSK, OA Protokollförs Flygplats ledningsgruppmöte 24. Flygbaskomp. Ledningsgrupp Flygsäkerhets möte Samordning, ledning och drift av RON flygplats, genomförs en gång per halvår. Genomförd, nuvarande och kommande verksamhet Avvikelser Flygsäkerhet gentemot civila aktörer på RON flygplats, genomförs en gång per halvår. Flygplats chefen C 14 FBK/ Op ansvarig Flygplats chefen Enl. 2.1 Enl. C 24 FBK CMF samt FSK/FSO-MF inbjuds Enl. Flygplatschefens kallelse Protokollförs Protokollförs Protokollförs Flygsäkerhets kommitté Kanal 1 möte Flygsäkerhet gentemot militära aktörer på RON flygplats, genomförs en gång per kvartal. Operativa frågor på drift nivå, genomförs en gång per månad Lokal flygchef Enl. kallelse Protokollförs ATS Flygplatsens funktioner enl 2.6 Minnesant.

13 flygplats Fastställd Ersätter Sida 8 av 2.5 Mottagare och intressenter Kunder och kravställare enligt ArbO Mottagare av Flygplatsens verksamhet: C > huvudmottagare HKV/Prod Flyg ATS (Armétaktisk stab) FTS (Flygtaktisk stab) LFV/ATS SWEDAVIA Hkp-flottiljen Marinbasen Sjöfartsverket Trafikverket Intressenter: Polis Räddningstjänst Landstinget kommun Kustbevakningen 2.6 Flygplatsens kritiska processer Flygplatsens kritiska processer är de funktioner (system) som måste vara i drift för att flygplatsen skall kunna klassas som öppen. ATS/Flygtrafikledning Fälthållning Flygplatsräddning Teledrift Ovanstående funktioner ställer flygplatsen ett särskilt krav på. Dessa skall ha tydliga rutinbeskrivningar, identifiera sina kritiska delprocesser och procedurer. Kravställning på respektive funktion återfinns under kapitel Flygplatsens kritiska procedurer Flygplatsens kritiska procedurer är de procedurer som finns för att hålla samman flera processer och på så sätt erhålla en flygplatsdrift enligt gällande certifikat och drifttillstånd. Procedurerna syftar till hög driftsäkerhet, flygsäkerhet samt säkerställa att gällande regelverk efterlevs. Följande kritiska procedurer är identifierade: Informationsspridning o Flygsäkerhetsmeddelande o NOTAM o Flygplatsorientering Ge ut operationella order o Flygplatsorder Funktioners rapportering o Rapport om begränsningar

14 flygplats Fastställd Ersätter Sida 9 av o Avvikelser (AVV PRIO, QOMS, mfl.) Driftsättning av flygplatsen med identifierade funktioner enligt 2.6. Rättningstjänst och spridning av lokala manualer inom flygplatsen. Upprättande och uppdatering av lokala manualer för flygplatsen. 2.8 Intresse konflikt Då intressekonflikt mellan funktionsföreträdare och/eller resursansvariga inom flygplatsdriften uppstår skall ärendet lyftas till närmaste gemensamma chef i organisationen, kan denna ej lösa intressekonflikten så överlåts ärende till flygplatschefen för avdömning. Skulle motsvarande situation uppstå mellan flygplatschefen och/eller övriga lokala, centralaansvarshavare, lyfts ärendet till Verksamhetsledaren (VL) samt att Tillsyningsmyndighet, FLYGI alt Transportstyrelsen orienteras. 2.9 Avvikande mening Då funktionsföreträdare inom flygplatsen ej får gehör inom sin driftledning för avvikande mening inom eget funktionsområde, ska flygplatschefen kontaktas för utlåtande. Skulle motsvarande situation uppstå mellan flygplatschefen och verksamhetsledare eller ansvarshavare och flygplatschefen inte får gehör för egen avvikande mening, vid utövande av eget ansvar ska tillsyningsmyndighet, FLYGI alt Transportstyrelsen, kontaktas för utlåtande. Avvikande mening skall skriftligen nedtecknas.

15 flygplats Fastställd Ersätter Sida 10 av 2.10 Organisation C F17 Garnisonschef Civilt Flygplatschef FSO-MF/FSK Militärt CO ATS FortV Flygstationschef Swedavia Sjöfartsverket Flottiljstaben Infrasamordnare Miljösamo SäkC Lokal SIS C Tekniskansvarig Kvalitetschef Försvarshälsan RON Service C Syd 3. Hkp Skvadron 2. FUE 2. BasE 21. FUKompaniet 22. FUKompaniet 23. Flygbaskompaniet 24. Flygbaskompaniet Operativt ansvarig Flygplats RäddningsChef Fälthållnings Chef Underställd Lyder under avseende flygplatsfunktion samt kravställning gentemot regelverk

16 flygplats Fastställd Ersätter Sida 11 av 3 Delegering, ansvar och befogenheter styr upp de befattningar som är ansvariga för funktioner (system) eller på annat sätt avgörande för att flygplatsens skall leva upp till gällande krav och certifikat. Befattningsbeskrivningen omhändertar enbart det ansvar, befogenheter och uppgifter respektive befattningen anses ha kopplat till flygplatsen, övriga delar styrs upp i respektives befattningshavares ArbO motsv. 3.1 Delegering Delegering sker skriftligen och skall säkerställa att mottagaren har tillräckliga förutsättningar att inneha ansvar enligt delegation avseende utbildning, erfarenhet och kompetens. De befattningar som kräver skriftlig delegation är de som är kravställda enligt TSFS samt för de personer vilka innehar en nyckelbefattning för flygplatsdriften. Möjligheten till vidare delegering framgår av respektive delegering. Skriftlig delegation enligt punkt 3.3, förvaras och upprättas av flygplatschefen. 3.2 Förordnade befattningshavare Vid tillsättning eller byte av företrädare för flygplatsens funktioner så föreslår C F17 (inom F17) ny befattningshavare vilken godkänns av flygplatschefen. Ny befattningshavare fastställs genom TM B. enligt ArbO.

17 flygplats Fastställd Ersätter Sida 12 av 3.3 Ansvariga befattningshavare Enligt nedanstående förteckning skall respektive befattningshavare ha en skriftlig arbetsbeskrivning som klart anger ansvar och befogenheter i tillräcklig omfattning. Befattningar som nedan nämns men ej beskrivs i skall enligt punkt 3 omhändertas i respektive organisations ArbO motsv. Befattning Nuvarande innehavare Befattningsbeskrivning Flottiljchef/ Verksamhetsledare Skriftlig delegations Enligt kapitel 2 Enligt respektive organisations ARBO Lars Bergström X X X X Flygplatschef (CMF) Anders Folkesson X X FSO-MFtillika Bitr CMF Kenny Wallentinsson X X X FSK Kenny Wallentinsson X X X CO ATS Joakim Stolt X X X X Driftchef/operativt ansvarig Patrik Syrén X X X X Teknisk ansvarig Patrik Nilsson X X X X Chef civil flygstation Mona Glans X X X X Platschef FortV Ronald Ringtun X X X X Flygplatsräddningschef Magnus Alldén X X X X Fälthållningschef Roger Jönsson X X X X Säkerhetschef (mil) Benny Olander X X Miljösamordnare Linda Petersson X X Kvalitetssamordnare (CQ) Oscar Fritzdorf X X Infra samordnare Christina Sonberg X X Lokal C SIS Jörgen Karlsson X X X X Flygsamordnare Peter Norén X X Insatsledare Enl. Driftchefs förteckning X Fälthållningsledare Enl. Driftchefs förteckning X Brandmästare Per Ingvar Persson X Flygtrafikledare Enl. CO ATS förteckning X Brandmän/ Enl. Driftchefs förteckning X Maskinförare Chef stationstjänst (mil X pax/gods) Rampchef (civ) Ivan Cernac X Chef Försvarshälsan lokalt RON Bodil Andersson X X Tele underhålls chef ILS Enligt avtal Swedavia X Elunderhålls ansvarig banljus Patrik Nilsson X Metoc underhållschef Patrik Nilsson X Elsäkerhetsansvarig Patrik Nilsson/ X Kjell Eriksson El anläggnings innehavare FortV med vissa undantag X Eldrift ansvarig Patrik Nilsson X Säk ansvarig enligt TSFS-SEC Glenn Johansén X Vakthavande security ansvarig F17 VB X X (mil) Vakthavande security ansvarig Glenn Johansen X (civ) Föreståndare för flygdrivmedel Anders Pettersson X (mil) Föreståndare för flygdrivmedel Thomas Åhling X (civ) Platt/ramp ansvariga Enl. kapitel 5 Jaktledare Enl. kapitel 5

18 flygplats Fastställd Ersätter Sida 13 av 3.4 Befattningsbeskrivning Flottiljchef Uppgifter Är lokal verksamhetsledare samt verksamhetsledare för flygplatsen enligt F17 ArbO Dessutom: Är Garnisonschef Ansvar: Tillser att flygplatsens drift organisation har de resurser som krävs för flygplatsdriften så att flygplatsen kan drivas inom ramen för flygplatsens certifikat, gällande regelverk och ingångna avtal. Tillser att flottiljens organisation överensstämmer med gällande regelverk. Föreslår befattningshavare vilka är styrda av regelverk för godkännande av FLYGI respektive Transportstyrelsen. Tillser att verksamheten är organiserad samt beskriven på ett sådant sätt att ansvar och befogenheter kan utövas fullt ut för att uppfylla regelverk, certifikat samt avtal. Tillser att flygplatschefen har de verktyg som krävs för att denne skall kunna ta sitt ansvar enligt regelverk och certifikat. Befogenheter Innehar rätten att begränsa eller tillfälligt stoppa verksamheten då fastställda krav inte kan anses uppfyllda. Rapporterar till C Prod Flyg Flygplatschefen Enligt LML Utbildningskrav Behörighetskrav Utses av FVI enligt LML Ersättare Stf C F17 samt enligt F17 ArbO Befogenhet Enligt F17 ArbO

19 flygplats Fastställd Ersätter Sida 14 av Flygplatschefen Uppgifter Är Flygplatschef enligt RML och TSFS vid / flygplats och Hagshult samt funktionsansvarig gentemot F17 G och dess militär flygstationschef avseende RML-F. Dessutom: Upprätta och aktuell hålla styrdokument som Reglerar flygplatsdriften i form av Verksamhetshandbok, Räddningsinstruktion och Tjänsteföreskrifter Ge ut styrningar som temporärt reglerar flygplatsdriften. Ge ut styrningar för att sätta operativa begränsningar på flygplatsen. Bereda ärenden/ta fram beslutsunderlag för flottiljledningen. Samverka med externa och interna leverantörer samt intressenter inom eget ansvarsområde. Vara organisationens () sakkompetens i frågor rörande funktionen. Stödja funktionsföreträdare ute i organisationen. Följa och kontrollera funktionens bedrivande. Ständigt förbättra och utveckla processen. Hanterar avvikelser inom Flygplatsens ansvarsområde. Svarar för vidarerapportering av funktionens verksamhet internt och externt. Orienterar fortlöpande verksamhetsledaren och föreslår behov av korrigerande åtgärder. Ansvar: Har det odelade ansvaret för att och Hagshults flygplatser drivs samt uppfyller krav enligt FlygI/Transportstyrelsens regelverk och föreskrifter. Ansvarar för att verksamheten bedrivs mot ställda uppgifter och inom fastställd budget. Samt att verksamheten bedrivs inom lagar och förordningar samt externa och interna styrdokument. Befogenheter Ge styrningar till organisationen avseende funktionens drivande. Inför temporära restriktioner inom eget verksamhetsområde. Inför operativa begränsningar på flygplatsen. Tillser att befattningshavare följer de krav som åligger dem enligt RON. Tillser och kontrollerar funktioner som är kravställda enligt RON. Samverkar och fattar beslut inom eget ansvars område med externa och interna intressenter för flygplatsen. Rapporterar till FLYGI och Transportstyrelsen avseende avvikelser enligt RML-F och TSFS på flygplatsen. Fattar ekonomiska beslut inom ramen för egen budget enligt förordnande. Rapporterar till Chefen F17 Transportstyrelsen FLYGI C PROD FLYG (orienterar) Utbildningskrav Enligt RMF Behörighetskrav Enligt RMF utses av C F17 godkänns av FLYGI och Transportstyrelsen Övrigt Ingår i flygplatsens ledningsgrupp Ersättare Bitr flygplatschef (FSO-MF/FSK) Befogenhet Samtliga; undantaget långsiktiga strategiska beslut som påverkar flygplatsens certifikat.

20 flygplats Fastställd Ersätter Sida 15 av FSO-MF/FSK samt biträdande flygplatschef Arbetsuppgifter Är FSO-MF enligt Flygoperatören/LML samt flygsäkerhetskoordinator enligt TSFS vid / och Hagshults flygplats samt biträdande flygplatschef. Medverka till att utveckla flygsäkerhetsarbetet och flygplatsdriften. Bevaka flygsäkerhetsaspekten vid planering av verksamhet inom förbandet. Inom funktionen leda och genomföra åtgärder som höjer flygsäkerheten inom egen funktion. Analysera och sammanställa samt i särskilda fall leda utredningar av avvikelser inom funktionen. Genomföra riskanalyser samt säkerhetsbevisning. Vidmakthålla och utveckla lokala rutiner för avvikelser samt driftstörningar. Rapportera samt analyser avvikelser inom funktionen. Bereda ärenden och ta fram beslutsunderlag samt vara rådgivande till flygplatschefen inom funktionen. Vara organisationens () sakkompetens i frågor rörande funktionen, Stödja funktionsföreträdare ute i organisationen. Upprätta och aktuellhålla styrdokument för funktionen samt delta i framtagande av räddningsinstruktion. Följa och kontrollera funktionens bedrivande. Orienterar fortlöpande flygplatschefen och föreslår vid behov korrigerande åtgärder. Är tillika biträdande flygplatschef. Ansvar: För utveckling och underhåll av säkerhetsledning och det systematiska flygsäkerhetsarbetet på flygplatsen. Tillser att Flygplatsens Verksamhetshandbok är upprättad, utvecklas samt underhålls. För att central flygsäkerhetsplan omformas och implementeras inom flygplatsen till en lokalflygsäkerhetsplan. Tillser att samt flygplatsens säkerhetsledning är upprättad, utvecklas samt underhålls. Beslutar om lokal utredning behöver genomföras. Inom funktionen leda och följa upp arbetet med att bereda ärenden mot flygplatschefen. Vid Flygplatschefens frånvaro tjänstgöra som Flygplatschef. Befogenheter Beslutar om utredning då behov är identifierade. Samma som flygplatschef vid dennes frånvaro. Rapporterar till Flygplatschefen HKV FMFO Flygsäk avseende flygsäkerhetsarbete samt avvikelser. Utbildningskrav Enligt RMF och LML Behörighetskrav Enligt RMF Skall vara godkänd av Transportstyrelsen enligt TSFS 2010: 119 samt 122 Övrigt Befattningens styrs av TSFS 2010:119 samt 122. Delta vid årliga centrala FSO möten Ingår i flygplatsens ledningsgrupp Ersättare Flygplatschefen (under kortare period då flygplatschef och FSK ej får vara samma individ enl TSFS) Befogenhet Samtliga; undantaget långsiktiga strategiska beslut som påverkar flygplatsens certifikat.

21 flygplats Fastställd Ersätter Sida 16 av CO ATS Arbetsuppgifter Leder flygtrafiktjänsten vid flygplatsen, innehar eget drifttillstånd. Samordna och förbättra flygsäkerhetsarbetet på flygplatsen. Medverka till att utveckla flygsäkerhetsarbetet och flygplatsdriften. Delta vid framtagningen av flygsäkerhetsmål och lokala flygsäkerhetsprogram. Bevaka flygsäkerhetsaspekten vid planering av verksamhet inom förbandet. Inom förbandet leda och genomföra åtgärder som höjer flygsäkerheten inom egen funktion. Vidmakthålla och utveckla lokala rutiner för avvikelser samt driftstörningar. Bereda ärenden och ta fram beslutsunderlag samt vara rådgivande för flygplatschefen inom funktionen. Vara organisationens () sakkompetens i frågor rörande funktionen, Stödja funktionsföreträdare ute i organisationen. Upprätta och aktuellhålla styrdokument för funktionen samt delta i framtagande av samt räddningsinstruktion. Följa och kontrollera funktionens bedrivande. Orienterar fortlöpande flygplatschefen och föreslår vid behov korrigerande åtgärder. Ansvar: För flygkontrolltjänsten drivs enligt gällande drifttillstånd, regler samt avtal. Utarbetar system för vägledning, kontroll och övervakning av markrörelser inom airside. Tillser att funktionens drifthandbok är upprättad, utvecklas samt underhålls. Effektuerar publicering i MIL AIP samt CIV AIP för flygplatsen (CMF ansvarig) För publicering av NOTAM för flygplatsen Befogenheter Enligt eget drifttillstånd och regelverk Stänga flygplatsen vid händelse då det bedöms att flygsäkerheten ej är till fylles. Avbryta pågående verksamhet inom manöver- och färdområde om flygsäkerheten anses hotad Rapporterar till Flygplatschefen avseende inom dess ansvarsområde. FSO-MF/FSK avseende avvikelser. Övrigt enligt egen drifthandbok. Utbildningskrav Enligt TSFS, LFV DHB samt lokal DHB Behörighetskrav Certifierad enligt regelverk Övrigt Ingår i flygplatsens ledningsgrupp Ersättare Tjänstgörande flygledare Befogenhet Enligt egen drifthandbok

22 flygplats Fastställd Ersätter Sida 17 av Driftchef/operativt ansvarig Arbetsuppgifter Operativ driftchef vid flygplatsen Genomför flygplatsdrift, inom funktion flygplatsräddning och fälthållning, enligt, RML-F samt TSFS. Tillser att flygplatsräddning samt fälthållning har de resurser som krävs för flygplatsdriften så att flygplatsen kan drivas inom ramen för flygplatsens certifikat, gällande regelverk och ingångna avtal. Genomför utbildning, övning samt certifiering av personal och egna funktioner enligt samt gällande regelverk. Tillser att verksamheten är beskriven på ett sådant sätt att ansvar och befogenheter kan utövas fullt ut för att uppfylla och regelverk. Orienterar fortlöpande flygplatschefen och föreslår vid behov korrigerande åtgärder. Rapporterar samt åtgärda flygsäkerhetshotande avvikelser eller driftstörningar. Stödjer flygplatschefen vid revisioner och inspektioner. Stödjer FSO-MF/FSK vid riskanalyser och utredningar. Ansvar: Gentemot Flygplatschefen ansvarar för flygplatsdriften inom egna resurser. För att verksamheten drivs i enlighet med gällande regelverk, certifikat och avtal. Planera, följa upp samt utveckla kompetens/förmåga hos personal och inom egna funktioner. För att det råder balans mellan ställda uppgifter och tillgängliga resurser inom verksamhetsområdet och om så inte är fallet anmäla detta till flygplatschef. Implementera av flygplatschefen fastställda styrningar och flygsäkerhets mål. Effektuera av flygplatschefen beslutade operativa begränsningar. Avvikelse rapportering Befogenheter Att fatta beslut inom ramen för lagar, förordningar och föreskrifter vad avser eget verksamhetsområde. Att införa temporära restriktioner inom eget verksamhetsområde i syfte att uppnå säkerhetens krav. Att inom eget verksamhetsområde delegera uppgifter med tillhörande ansvar. Rapporterar till I frågor som berör driften av flygplatsen till Flygplatschefen. Övrigt enligt F17 ArbO/BasE ArbO Utbildningskrav Behörighetskrav Skall vara godkänd av Transportstyrelsen I övrigt enligt TSFS 2010:119 Övrigt Ingår i flygplatsens ledningsgrupp Ersättare Stf Kompchef Befogenhet Samtliga

23 flygplats Fastställd Ersätter Sida 18 av Lokal SIS chef Arbetsuppgifter Chef för SIS funktionen Genomför flygplatsdrift, inom funktion teledrift, enligt, RML-F samt TSFS. Tillser att teledrift har de resurser som krävs för flygplatsdriften så att flygplatsen kan drivas inom ramen för flygplatsens certifikat, gällande regelverk och ingångna avtal. Genomför utbildning, övning samt certifiering av personal och egna funktioner enligt samt gällande regelverk. Tillser att verksamheten är beskriven på ett sådant sätt att ansvar och befogenheter kan utövas fullt ut för att uppfylla och regelverk. Orienterar fortlöpande flygplatschefen och föreslår vid behov korrigerande åtgärder. Rapporterar samt åtgärdar flygsäkerhetshotande avvikelser eller driftstörningar. Stödjer flygplatschefen vid revisioner och inspektioner. Stödjer FSO-MF/FSK vid riskanalyser och utredningar. Ansvar: Gentemot Flygplatschefen ansvarar för flygplatsdriften inom egna resurser. För att verksamheten drivs i enlighet med gällande regelverk, certifikat och avtal. Planera, följa upp samt utveckla kompetens/förmåga hos personal och inom egna funktioner. För att det råder balans mellan ställda uppgifter och tillgängliga resurser inom verksamhetsområdet och om så inte är fallet anmäla detta till flygplatschef. Implementera av flygplatschefen fastställda styrningar och flygsäkerhetsmål. Effektuera av flygplatschefen beslutade operativa begränsningar. Avvikelserapportering I Övrigt enligt COM Befogenheter Att fatta beslut inom ramen för lagar, förordningar och föreskrifter vad avser eget verksamhetsområde. Att införa temporära restriktioner inom eget verksamhetsområde i syfte att uppnå säkerhetens krav. Att inom eget verksamhetsområde delegera uppgifter med tillhörande ansvar. I Övrigt enligt COM Rapporterar till I frågor som berör driften av flygplatsen till Flygplatschefen. Övrigt enligt F17 ArbO samt COM Utbildningskrav Enligt SIS ArbO och COM Behörighetskrav Enligt TSFS 2010:119 Enligt COM Övrigt Ingår i flygplatsens ledningsgrupp Ersättare Tjänsteförättande Lokal SIS Chef Befogenhet Samtliga

24 flygplats Fastställd Ersätter Sida 19 av Teknisk ansvarig Arbetsuppgifter Systemansvarig samt tekniskt ansvarig avseende underhåll och förvaltning av marktelemateriel. Genomför Tillser att FMTS genomför utbildning, övning samt certifiering av personal inom egen funktion enligt samt gällande regelverk. Orienterar fortlöpande flygplatschefen och föreslår behov av korrigerande åtgärder. Rapporterar samt åtgärder flygsäkerhetshotande avvikelser eller driftstörningar. Stödjer flygplatschefen vid revisioner och inspektioner. Stödjer FSO-MF/FSK vid riskanalyser och utredningar. Ansvar: För underhåll och förvaltning av marktelemateriel såsom; flygplatsens ljussystem, hinderljus och inflygningshjälpmedel. Tillser flygplatsens marktelemateriel håller den standard som krävs för att uppfylla flygplatsens certifikat, gällande regelverk och ingångna avtal. Vid driftsättning av ny markteleutrustning genomföra riskanalys/säkerhetsbevisning. För att verksamheten drivs i enlighet med gällande regelverk, certifikat och avtal. Effektuera av flygplatschefen beslutade operativa begränsningar. Avvikelse rapportering I övrigt enligt COM Befogenheter Att fatta beslut inom ramen för lagar, förordningar och föreskrifter vad avser eget verksamhetsområde. Att införa temporära restriktioner inom eget verksamhetsområde i syfte att uppnå säkerhetens krav. I Övrigt enligt COM Rapporterar till I frågor som berör driften av flygplatsen till Flygplatschefen. Övrigt enligt F17 ArbO/L SIS ArbO Utbildningskrav Se COM Behörighetskrav Skall vara godkänd av Transportstyrelsen Se COM Övrigt Ersättare Befogenhet

25 flygplats Fastställd Ersätter Sida 20 av Chef civil flygstation Arbetsuppgifter Chef över Swedavia och Airport. Deltar i möte påkallade av flygplatsen. Tar fram under underlag för dispenser till flygplatschefen inom egen verksamhet. Ansvar: För passagerar och godshantering samt övrig verksamhet inom det civila flygstationsområdet. För att verksamheten drivs med hög flygsäkerhet. För att verksamheten drivs i enlighet med gällande regelverk, certifikat och avtal. För security enligt TSFS Sec inom civilt flygstationsområde och inom egen verksamhet. Tillser att egen verksamhet regleras så att den minst omhändertar. Att leverantörer och underleverantörer följer gällande bestämmelser och utgör en flygsäkerhetsrisk. För yttre miljö inom egen verksamhet och inom det civila flygstationsområdet Befogenheter Enligt gällande avtal Rapporterar till I frågor som berör driften av flygplatsen till Flygplatschefen. Utbildningskrav Behörighetskrav Övrigt Ersättare Befogenhet Enligt Swedavia Enligt TSFS 2010:119 i övrigt enligt Swedavia Ingår i flygplatsens ledningsgrupp Säkerhets ansvarig Enligt Swedavia

26 flygplats Fastställd Ersätter Sida 21 av Flygplatsräddningschef Arbetsuppgifter Funktionsleder flygplatsräddningstjänsten enl. gällande bestämmelser. Ger planeringsdirektiv till utbildningsansvarig avseende övningsverksamhet. Följer upp och utkommer med direktiv som styr flygplatsräddningstjänsten, upprättar och aktuell håller flygplatsens räddningsinstruktion Funktionsföreträdare för inom flygplatsräddningstjänsten. Samverkar med kommunala räddningstjänsten avseende flygplatsräddningstjänsten. Utvärderar och kommer med förslag som förbättrar verksamheten. Bedömer personalens kompetens och förmåga att tjänstgöra som insatsledare och flygplatsbrandman. Utvecklar flygplatsräddningstjänsten Enligt RML-F och TSFS 2010:114 samt Stödjer flygplatschefen vid revisioner och inspektioner. Stödjer FSO-MF/FSK vid riskanalyser och utredningar. Ansvar: Gentemot flygplatschefen att räddningsfunktionen är i drift enligt regelverk och avtal samt certifikat. Tillser att samordning och övning sker med kommunal räddningstjänst enligt regelverk. Flygplatsens räddningsstyrka är utbildad och samtränad för att klara ställda uppgifter. Sammanställer flottiljens personal vilka kan ingå i flygplatsens räddningsstyrka. Nödläges/räddningsinstruktion är väl känd av personal inom flygplatsräddningstjänsten. Befogenheter Enligt RML-F och TSFS 2010:114 samt Har befogenhet att ge styrningar till organisationen avseende funktionens drivande. Att införa temporära restriktioner inom eget verksamhetsområde i syfte att uppnå säkerhetens krav enligt 4 Rapporterar till Flygplatschef i funktionsfrågor Vid sänkning av förmågan i funktionen, om det påverkar flygtrafiken rapporteras detta direkt till ATS Utbildningskrav Insatsledar utbildning Räddningschefsutbildning Behörighetskrav Skall ha kompetens att tjänstgöra som insatsledare vid Övrigt Befattningen är reglerad Enligt RML-F och TSFS 2010:114. Ersättare Chef Flygplatspluton (då det ej är samma person) Tjänstgörande insatsledare Befogenhet Ärenden för att säkerställa funktionen, vars beslut ej kan skjutas upp till Chefen Flygplatsräddning är i tjänst.

27 flygplats Fastställd Ersätter Sida 22 av Fälthållningschef Arbetsuppgifter Funktionsleder fälthållningstjänsten enl. gällande bestämmelser. Ger planeringsdirektiv till utbildningsansvarig avseende övningsverksamhet. Följer upp och utkommer med direktiv som styr fälthållningstjänsten. Funktionsföreträdare för inom fälthållningstjänsten. Samverkar med ATS samt Swedavia avseende fälthållningstjänsten. Utvärderar och kommer med förslag som förbättrar verksamheten. Bedömer personalens kompetens och förmåga att tjänstgöra som fälthållningsledare och maskinskötare. Föreslår åtgärder avseende underhåll, drift och övriga åtgärder som bibehåller alternativt höjer flygsäkerhets statusen på ytor som ingår i funktionens ansvar. Genomför utbildning avseende vistelse på airside enligt behov. Stödjer flygplatschefen vid revisioner och inspektioner. Stödjer FSO-MF/FSK vid riskanalyser och utredningar. Ansvar: Gentemot flygplatschefen att fälthållningsfunktionen är i drift enligt regelverk och avtal samt certifikat. Flygplatsens räddningsstyrka är utbildad och samtränad för att klara ställda uppgifter. Sammanställer flottiljens personal vilka kan ingå i flygplatsens fälthållnings funktion. Nödläges/räddningsinstruktion är väl känd av personalen inom funktionen. Befogenheter Enligt RML-F samt. Att ge styrningar till organisationen avseende funktionens drivande. Att införa temporära restriktioner inom eget verksamhetsområde i syfte att uppnå säkerhetens krav enligt kapitel 4. Rapporterar till Flygplatschef Vid sänkning av förmågan i funktionen, om det påverkar flygtrafiken rapporteras detta direkt till ATS Utbildningskrav Kurs Fälthållningsledare sommar och vinter Grundutbildning Fälthållingsledare Behörighetskrav Skall ha kompetens att tjänstgöra som Fälthållningsledare vid Övrigt Ersättare Befogenhet Chef Flygplatspluton (då det ej är samma person) Tjänstgörande Fälthållningsledare Ärenden för att säkerställa funktionen, vars beslut ej kan skjutas upp till Chefen Fälthållning är i tjänst.

28 flygplats Fastställd Ersätter Sida 23 av 4 Säkerhetsledning Flygsäkerhetsarbetet syftar till att identifiera och reducera risker för att säkerställa en acceptabel säkerhetsnivå enligt ALARP principen (As Low As Reasonably Practicable). Vilket menas att de luftfartyg som rör sig på eller i närheten av flygplatsen skall utsättas för så låg flygsäkerhetsrisk som det är praktiskt möjligt. För att uppnå godtagbar flygsäkerhetsnivå beskrivs här flygplatsens säkerhetsledningssystem. Dock är det viktigt att poängtera vikten av varje funktion och medarbetares medverkan i säkerhetsarbetet för identifiering, rapportering samt åtgärder mot förhållanden som påverkar flygsäkerheten på flygplatsen. Skuldfrågan i flygsäkerhetsarbetet får aldrig bli intressant. 4.1 Flygsäkerhetsinriktning Standarden på Flygplats skall nå den övergripande målsättningen enligt Detta sker genom att: Flygsäkerheten alltid prioriteras i verksamhetens alla funktioner Verka för en ökad riskmedvetenhet och kunskap om flygsäkerhet Kontinuerligt följa upp flygsäkerhetsabetets effektivitet Risker skall hållas kartlagda genom effektiv rapportering och fortlöpande analyser Ha effektiva metoder för kontroll och åtgärder av identifierade risker 4.2 Säkerhetsledningens organisation Avser ledning av flygsäkerheten på flygplatsen. Flygplatsens ledningsgrupp, se kapitel 2.1, utgör stommen i säkerhetsledningen och är flygplatsens flygsäkerhetsgrupp, utifrån behov kan ytterligare funktioner och kompetens tillföras gruppen.

29 flygplats Fastställd Ersätter Sida 24 av Möten och flygsäkerhetsforum Förutom de omnämnda möten enligt kapitel där flygsäkerhet är en stående punkt på dagordning så finns ytterligare forum för det systematiska flygsäkerhetsarbetet: Flygsäkerhetskommittén Op ansvarig ledningsmöten Centralt Flygsäkerhetsmöte Centralt FSO möte FSO-MF/FSK arbetsmöte Möte Omfattar Ansvarig Deltagare Periodicitet Ledningens Värdering av verksamhet och C F17 Enl. ovan 1 ggr/år granskning verksamhetslednings- CQ systemets funktion Följa upp och ständigt utveckla flygsäkerhet Ledning och resurssamordning av driften. Flygsäkerhetsarbete utifrån funktionen. Sprida information från från HKV/Flygsäk avd till FSO på förband Ta fram samt redovisa FM centrala flygsäkerhetsplan Analyser flygsäkerhetsläget på FM Flygplatser, utveckla funktionen samt komplettera styrande handböcker/manualer. LCF FSO-F Op ansvarig/c 24.. FBK C Flygsäk. Avd (HKV Prod Flyg) C Flygsäk. Avd (HKV Prod Flyg) Central Flygplats Handläggare (HKV Prof Flyg) Repr. från mil. flygsystem som opererar på RON Från flygplatsen: Flygplatschef FSO-MF/FSK CO-ATS Driftchef Lokal SIS chef 24. FBK DUC samt CMF och FSO-MF inbjuds att delta. Samtliga FSO Samtliga FSO Samtliga FSO-MF och i förekommande fall FSK. (samordnas med CMF centrala möten) Ansvar och befogenheter Flygplatschefen har det ansvar som flygplatsens certifikat och drifttillstånd anger, se kapitel 2. Flygplatschefen skall utse en flygsäkerhetskoordinator, enligt TSFS 2010:122 (denne får ej vara samma person som flygplatschefen). Flygsäkerhetskoordinatorn, vilken skall vara godkänd av Transportstyrelsen, innehar även befattningen FSO-MF vars befattning styrs av LML. Ansvar och befogenheter enligt kapitel Flygsäkerhetsfokus Flygplatsens fokusområde är de områden som särskilt identifierats påverka flygsäkerheten utifrån flygplatsens ansvar. Fokusområdena är framtagna utifrån en kombination av allvarlighetsgrad, sannolikhet samt möjligheten att kontrollera risker i den sista säkerhetsbarriären. 4 ggr/år Varannan vecka 2 ggr/år 2-4 ggr/år

30 flygplats Fastställd Ersätter Sida 25 av Extra krav ställs på flygplatsens funktioner avseende vaksamhet, rapportering och motåtgärder inom nedan angivna fokusområden. Flygplatsens fokusområde är att jämställa med nyckeltal, enligt TSFS krav. Flygplatsens fokusområden uppdelat i delområde:

31 flygplats Fastställd Ersätter Sida 26 av Fokusomr Rad (Lat) Delområde Rad (Long) Sakområde Rad (UTM) Org Kvalitetssystem Intrång (airside) Vilt/Fågel FOD System Brist i mtrl/utr Brister lokaler och anläggning Organisations brist Resurser Ekonomi Personal Kompetensbrist Övrigt Security Intrång Sabotage Övrigt Avsteg regelverk RML/AGA Övrigt Styrande dokument Avsaknad Brister Övrigt Erfarenhets överföring Prio avv Övrigt Övrigt Övrigt Övrigt RWI Mil luftfartyg Civ luftfartyg Drift fordon Entreprenör Övrigt RWE Mil luftfartyg Civ luftfartyg Drift fordon Entreprenör Övrigt TWI Mil luftfartyg Civ luftfartyg Drift fordon Entreprenör Övrigt TWE Mil luftfartyg Civ luftfartyg Drift fordon Entreprenör Övrigt API Mil luftfartyg Civ luftfartyg Drift fordon Entreprenör Övrigt APE Mil luftfartyg Civ luftfartyg Drift fordon Entreprenör Övrigt Övrigt Mil luftfartyg Civ luftfartyg Drift fordon Entreprenör Övrigt Airside Klövvilt Små vilt Fågel Tamdjur Övrigt Kollision Klövvilt Små vilt Fågel Tamdjur Övrigt Nära händelser Klövvilt Små vilt Fågel Tamdjur Övrigt Övrigt Övrigt Flygplansmtrl Mil luftfartyg Civ luftfartyg Övrigt Fordonsmtrl Drift fordon Entreprenör Övrigt Byggmtrl Driftorg Entreprenör Övrigt Lös utr Driftorg Entreprenör Övrigt Sten/jord Driftorg Entreprenör Övrigt Övrigt Driftorg Entreprenör Övrigt Tekniska system Komutr Flygplljus Kraft ATS Övrigt Nya system (beslut vid införande) Säkbevisning Övrigt Bansystem Banskador Övrigt Övrigt Räfordon Fordon Släcksystem Redskap Släp Övrigt Fäfordon Fordon Mätutr Redskap Efterfordon Övrigt Personlig utrustning Skyddsutr Övrigt Övrigt Övrigt

Delegering, ansvar och befogenheter

Delegering, ansvar och befogenheter Sidan 1 / 10 Delegering, ansvar och befogenheter Innehåll 1. Allmänt... 1 1.1. Delegering... 2 1.2. Byte av förordnade befattningshavare... 2 2. Tillägg till befattningsbeskrivning... 3 2.1. Flygplatschefen...

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN BLEKINGE FLYGFLOTTILJ. VHB HAG 1.2 Hagshults Flygplats ESMV Verksamhetshandbok

FÖRSVARSMAKTEN BLEKINGE FLYGFLOTTILJ. VHB HAG 1.2 Hagshults Flygplats ESMV Verksamhetshandbok FÖRSVARSMAKTEN BLEKINGE FLYGFLOTTILJ HAG 1.2 s Flygplats Verksamhetshandbok Innehåll 0 Sändlista och rättningstjänst... 0 1. Allmänt... 1 1.1 Förord... 1 1.2 Verksamhetsbeskrivning för flygplats... 1 1.3

Läs mer

Innehåll Sändlista och rättningstjänst... 0 Allmänt... 1 1.1 Förord... 1 1.2 Verksamhetsbeskrivning för Ronneby flygplats... 1 1.3

Innehåll Sändlista och rättningstjänst... 0 Allmänt... 1 1.1 Förord... 1 1.2 Verksamhetsbeskrivning för Ronneby flygplats... 1 1.3 Innehåll 0 Sändlista och rättningstjänst... 0 1. Allmänt... 1 1.1 Förord... 1 1.2 Verksamhetsbeskrivning för flygplats... 1 1.3 Flygplatschefens deklaration... 2 2 Ledning och organisation... 3 2.1 Flygplatsens

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen. VHB MAL Malmens Flygplats ESCF Verksamhetshandbok

FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen. VHB MAL Malmens Flygplats ESCF Verksamhetshandbok FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen MAL Malmens Flygplats Verksamhetshandbok Sida 1 av Innehåll 1 SÄNDLISTA OCH RÄTTNINGSTJÄNST... 5 1.1 RÄTTNINGSTJÄNST OCH UPPDATERING... 5 1.2 SÄNDLISTA... 5 2 ALLMÄNT...

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen VHB MAL Malmens Flygplats ESCF Verksamhetshandbok

FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen VHB MAL Malmens Flygplats ESCF Verksamhetshandbok FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen MAL Malmens Flygplats Verksamhetshandbok Sida 1 av Innehåll 1 SÄNDLISTA OCH RÄTTNINGSTJÄNST... 5 1.1 RÄTTNINGSTJÄNST OCH UPPDATERING... 5 1.2 SÄNDLISTA... 5 2 ALLMÄNT...

Läs mer

Transportstyrelsens författningssamling Föreskrifter och allmänna råd om drift av godkänd flygplats 1 Introduktion Enligt Luftfartslagen 6 kap, 8 är en myndighet ansvarig för att utfärda tillstånd för

Läs mer

SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM

SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM MANUAL 1(23) SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM GÖTEBORG CITY AIRPORT (ESGP) MANUAL 2(23) SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM GÖTEBORG CITY AIRPORT Styrande och vägledande dokument Luftfartslagstiftningen Gällande EG-förordningar

Läs mer

Säkerhetsledning (SMS) vid Såtenäs flygplats

Säkerhetsledning (SMS) vid Såtenäs flygplats Sidan 1 / 46 Säkerhetsledning (SMS) vid Såtenäs flygplats 1. Tillämpning... 5 1.1. Allmänt... 6 2. Säkerhetsledning på Såtenäs flygplats... 6 2.1. Ansvar... 6 2.2. Prioritering... 6 2.2.1. Korrigerande

Läs mer

Lokal Verksamhetshandbok för Såtenäs flygplats (Råda i tillämpliga delar)

Lokal Verksamhetshandbok för Såtenäs flygplats (Råda i tillämpliga delar) Lokal Verksamhetshandbok för Såtenäs flygplats (Råda i tillämpliga delar) Sidan 2 / 28 Verksamhetshandbok Såtenäs flygplats 1 Flygplatschefens deklaration... 5 2 Inledning och syfte... 6 2.1 Vision och

Läs mer

Remiss RML ändring steg 1

Remiss RML ändring steg 1 2015-11-03 FM2015-21136:1 Sida 1 (5) Sändlista (sid 4-5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Conny Johansson,

Läs mer

MALMENS FLYGPLATS. Datum. AR Nummer MAL-AR 4. Giltighetstid; From T.o.m. 2013-06-19

MALMENS FLYGPLATS. Datum. AR Nummer MAL-AR 4. Giltighetstid; From T.o.m. 2013-06-19 09 820: Vårt tjänsteställe, handläggare Giltighetstid; From T.o.m. Sida 1 (5) Styrande dokument Införande av RAKEL Innehåll 1. Införande av nytt Markradiosystem 1.1. Definitioner 1.2. Allmänt 2. Utbildning

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV FLYGPLATSERNAS VERKSAMHET.

SAMMANSTÄLLNING AV FLYGPLATSERNAS VERKSAMHET. SAMMANSTÄLLNING AV FLYGPLATSENAS VEKSAMHET. Bilaga 3 Vilka krav ställs på en flygplats?...1 Allmänt...2 Ledningsfunktion...2 IAIP (Integrated Aeronautical Information Package)...2 Kompetenskrav för driftpersonal...2

Läs mer

Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Informationssystemtjänst COM IS

Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Informationssystemtjänst COM IS Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Informationssystemtjänst COM IS 2011 FÖRSVARSMAKTEN 2011-06-01 Högkvarteret Operationell

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst

Konsekvensutredning av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Eva Noréus Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst

Läs mer

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Styrande dokument Rutindokument Rutin Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 2 Sida 1 (7) Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Sida 2 (7) Innehållsförteckning Roller och Ansvar

Läs mer

Plattor för luftfartyg, delegering och ansvar.

Plattor för luftfartyg, delegering och ansvar. Sidan 1 / 6 Plattor för luftfartyg, delegering och ansvar. 1 C FuE, C HOB SÅT TSFE och platschef BAM uppgifter.... 1 2 Delegering av ansvar till utsedd ansvarig för platta.... 1 2.1 Ansvarig för platta

Läs mer

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 1 SU FU-2.11.1-3666-14 KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av rektor 2014-12-18 2 INNEHÅLL 1 Syfte och mål 3 2 Händelser som omfattas av krisplan 3 3 Krisledningsstruktur 4 3.1 Krisledningsgruppen

Läs mer

Ledning av sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser.

Ledning av sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser. Ledning av sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser COM Gem Februari Maj 2016 FÖRSVARSMAKTEN 2016-02-01 Högkvarteret Ledning av

Läs mer

Säkerhetsledning (SMS) vid Såtenäs flygplats

Säkerhetsledning (SMS) vid Såtenäs flygplats Sidan 1 / 43 Säkerhetsledning (SMS) vid Såtenäs flygplats 1. Tillämpning... 5 1.1. Allmänt... 5 2. Säkerhetsledning på Såtenäs flygplats... 6 2.1. Ansvar... 6 2.2. Prioritering... 6 2.2.1. Förbättringsområden...

Läs mer

Tillträdeskontroll och säkerhetsbevisning

Tillträdeskontroll och säkerhetsbevisning Tillträdeskontroll och säkerhetsbevisning Möte för helikopterflygplatsernas ledningsfunktion Radisson Blu Arlandia Hotell 2014-03-19 Jörgen Andersson Disposition Förändringar Riskhantering Säkerhetsbevisningens

Läs mer

Vilt- och fågelskyddsåtgärder på Såtenäs flygplats

Vilt- och fågelskyddsåtgärder på Såtenäs flygplats Sidan 1 / 9 Vilt- och fågelskyddsåtgärder på Såtenäs flygplats Innehåll 1. Avhysning och skrämselåtgärder mot fågel och vilt... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Uppgiften... 2 1.3 CMF delegation... 2 1.4 Genomförande...

Läs mer

Reglering av trafik inom färd- och manöverområde.

Reglering av trafik inom färd- och manöverområde. Sidan 1 / 9 Reglering av trafik inom färd- och manöverområde. 1 Generella krav för färdområde och manöverområde 1 1.1 Varselkläder och varningsljus... 1 1.2 Hastighet... 2 1.3 FOD- kontroll... 2 2 Krav

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Chefens för flygvapnet föreskrifter om utredning av driftstörningar i militär luftfart; beslutade den 13 december 1991.

Chefens för flygvapnet föreskrifter om utredning av driftstörningar i militär luftfart; beslutade den 13 december 1991. FFS 1991:35 Utkom från trycket 1992-01-10 Chefens för flygvapnet föreskrifter om utredning av driftstörningar i militär luftfart; beslutade den 13 december 1991. Chefen för flygvapnet (CFV) föreskriver

Läs mer

Fördelning av ansvar för informationssäkerhet. Version: 1. Beslutsinstans: Regiondirektören

Fördelning av ansvar för informationssäkerhet. Version: 1. Beslutsinstans: Regiondirektören Version: 1 Beslutsinstans: Regiondirektören 2(10) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-06-30 Nyutgåva Regiondirektören 3(10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...4 2 ANSVAR FÖR INFORMATIONSSÄKERHET...4

Läs mer

Lokal instruktion för användandet av Rakel/ MarkRa FV vid Såtenäs

Lokal instruktion för användandet av Rakel/ MarkRa FV vid Såtenäs Sidan 1 / 7 chef SÅT/RÅD Tf C F7 2013-06-30 2 F7 VHL Bilaga Lokal instruktion för användandet av Rakel/ MarkRa FV vid enäs 1. Allmänt... 2 2. Avgränsningar... 2 3. Syfte... 2 4. Ansvar... 2 5. Samverkan

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2011-12-15 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. 2. Förutsättningar

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 1 Kommunstyrelsen SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN Syfte med säkerhetsarbetet Syftet med säkerhetsarbetet är att: Verka för en säker och trygg kommun genom att förebygga och hantera förluster, störningar

Läs mer

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2013:4) med arbetsordning för Försvarsmakten (FM ArbO);

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2013:4) med arbetsordning för Försvarsmakten (FM ArbO); FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2014:3 Utkom från Trycket 2014-07-03 Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER 1 Allmänt 1 Ansvar 2 Pålitlighetsbedömning 2 Registerkontroll 3 Säkerhetsprövningens omfattning 4 Ansökan om och utförande

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2008:3 Utkom från trycket 2008-09-04 Försvarsmaktens interna bestämmelser om signalskyddstjänsten; beslutade den 29 augusti 2008. Försvarsmakten föreskriver följande.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Anvisningar och mallar för institution

Anvisningar och mallar för institution Anvisningar och mallar för institution Bilaga till rektors besluts- och Dnr 1-445/2014 Gäller från och med 2014-12-01 1) Mall för organisationsplan med besluts- och 2) Mall för delegering av besluts- och

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser.

Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser. Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser COM Gem 2015 FÖRSVARSMAKTEN 2015-03-03 Högkvarteret Operationell

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om brandfarliga varor; FFS 2014:2 Utkom från trycket 2014-07-03

Läs mer

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5 Sammanfattning I detta kapitel beskrivs Höganäs verksamhetsstyrning och egenkontroll. Lagstiftning som styr egenkontroll utgörs huvudsakligen av kap 26 19 i miljöbalken samt förordningar och föreskrifter

Läs mer

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab 1 (6) Krisledningsorganisation Katrineholms kommun Ledning För att säkerställa samordning och information vid extraordinära händelser i fredstid har kommunen en krisledningsorganisation som ansvarar för

Läs mer

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet BESLUT 1(7) Avdelning Ledningskansliet Handläggare Agnes Ers 08-563 086 63 agnes.ers@uka.se Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet Bakgrund Syftet med

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om luftfartsskydd vid svenska mindre flygföretag

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om luftfartsskydd vid svenska mindre flygföretag LUFTFART Serie SEC Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om luftfartsskydd vid svenska mindre flygföretag Innehåll Inledande bestämmelser...1 Tillämpningsområde...1 Definitioner och förkortningar...1

Läs mer

Ledning av Militär Luftfart LML

Ledning av Militär Luftfart LML Ledning av Militär Luftfart LML Oktober 2015 Januari 2016 FÖRSVARSMAKTEN 2015-10-01 Högkvarteret Ledning av Militär Luftfart, LML I och med utgivandet av detta dokument och med hänsyn tagen till övriga

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER för SKYDDS- OCH SÄKERHETSARBETET I SOLLENTUNA KOMMUN Fastställda av kommunstyrelsen 1996-04-25, 56 Reviderade av kommunstyrelsen 2000-02-24, 26 Reviderade

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet Naturvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet MILJÖHANDBOKEN Kapitel 4.4 Organisation Upprättat av Miljösamordnaren Fastställt av dekan 2012 12 04 Senast reviderat av Miljösamordnaren 2015 04 01

Läs mer

Policy för intern styrning och kontroll

Policy för intern styrning och kontroll Rättslig grund Policy för intern styrning och kontroll Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FFFS 2014:1) Dokumentägare Antagen datum

Läs mer

Systemförvaltningsmodell för LiU

Systemförvaltningsmodell för LiU 2006-01-11 Bilaga Dnr LiU 447/05-10 1(6) Systemförvaltningsmodell för LiU För att säkerställa att LiUs systemförvaltning bedrivs med fokus på verksamhetens nytta och på ett tydligt och enhetligt sätt använder

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2015-01-23 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö. 2. Förutsättningar

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser 1 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser Antagen av kommunfullmäktige 2 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga

Läs mer

Konsekvensutredning Uppdatering av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:6) om flygtrafikledningstjänst (ATS)

Konsekvensutredning Uppdatering av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:6) om flygtrafikledningstjänst (ATS) Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anders Erzell Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning Uppdatering av Transportstyrelsens

Läs mer

ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) Kommunkansliet Antagen av Kommunfullmäktige 2009-02-04, 14 Dnr ks 09/20. Innehållsförteckning

ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) Kommunkansliet Antagen av Kommunfullmäktige 2009-02-04, 14 Dnr ks 09/20. Innehållsförteckning ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY Innehållsförteckning Sida 1.1 Informationssäkerhet 1 1.2 Skyddsområden 1 1.3 Övergripande mål 2 1.4 Årliga mål 2 1.5 Organisation

Läs mer

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon 2016-06-09 Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon Förslag till beslut - att anta framlagd VD-instruktion för Försäkrings AB Göta Lejon FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON VD-instruktion

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap; SFS 2015:1052 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015.

Läs mer

FLYGPLATSTEKNIK. Ämnets syfte

FLYGPLATSTEKNIK. Ämnets syfte FLYGPLATSTEKNIK Ämnet flygplatsteknik behandlar flygplatsen som arbetsplats och de olika verksamheter som förekommer på en flygplats. I ämnet betonas säkerhets- och miljöaspekter. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS

Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS 1 Inledning 1.1 Styrelsen är organiserad i enlighet med stadgarna och är förutom Föreningsstämman det högsta beslutande organet i TBSS samt har det

Läs mer

LFV Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida Flygtrafiktjänsten P&T

LFV Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida Flygtrafiktjänsten P&T PROTOKOLL 2011-02-16 01.00 D 2011-002257 1(5) MÖTE OM HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS Närvarande Sandra Brantebäck, Swedavia Johan Roger, Göteborg Energi Charlotte Bergh, LFV ATS Landvetter

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kompetens hos driftpersonal

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Riksintressen för totalförsvarets militära del Vilka riksintressen finns och hur bevakar vi dem? Martin Eliasson HKV PROD INFRA

Riksintressen för totalförsvarets militära del Vilka riksintressen finns och hur bevakar vi dem? Martin Eliasson HKV PROD INFRA Riksintressen för totalförsvarets militära del Vilka riksintressen finns och hur bevakar vi dem? Martin Eliasson HKV PROD INFRA 2017-04-21 Det här är försvarsmakten Försvarsmakten ska i första hand värna

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Arbetsordning för grundutbildningsnämnd (GUN) och programnämnder (PN)

Arbetsordning för grundutbildningsnämnd (GUN) och programnämnder (PN) Arbetsordning för grundutbildningsnämnd (GUN) och programnämnder (PN) Allmänt Föreliggande arbetsordning för grundutbildningsnämnden och programnämnder är ett utdrag ur den av MFS fastställda arbetsordning

Läs mer

Arbetsinstruktion RRC-funktionen

Arbetsinstruktion RRC-funktionen Datum: 2017-04-25 Version: 1.3 Status: Beslutad på Räddsam Handläggare: Jonathan Sjöberg Arbetsinstruktion RRC-funktionen Arbetsuppgifter Regional räddningschef (RRC) är en gemensam ledningsresurs för

Läs mer

Vetenskapsrådets informationssäkerhetspolicy

Vetenskapsrådets informationssäkerhetspolicy Vetenskapsrådets informationssäkerhetspolicy 1 (6) Ändringshistorik Datum Version Beskrivning av ändring Vem 2014-01-07 PA1 Initial version Torulf Lind 2014-01-07 PA2 Uppdatering roller Torulf Lind 2014-01-17

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 2-03 Säkerhetsprövning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER... 2 Allmänt... 2 Ansvar... 2 Pålitlighetsbedömning... 2 Säkerhetsprövningens omfattning... 3 Ansökan om behörighetskort...

Läs mer

Säkerhetspolicy för Sandvikens kommun

Säkerhetspolicy för Sandvikens kommun Säkerhetspolicy för Sandvikens kommun En trygg och säker kommun Förslag från kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 3 september 2001, 94 Dnr KS2006/458 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Definition...

Läs mer

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet Bilaga 3 Säkerhet Säkerhet 2 (8) Innehållsförteckning Bilaga 3 Säkerhet 1 Allmänt 3 2 Säkerhet 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.1.1 Basnivå för informationssäkerhet 4 2.1.2 Uppföljning och kontroll

Läs mer

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning 2014-06-18 1/5 Innehåll Syfte/bakgrund... 3 Omfattning... 3 Ansvar och Genomförande... 3 Renodlad BAS med sjävständig entreprenör... 3 Renodlad BAS med egen

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Konsekvensutredning - Ändringsföreskrift trafikregler för luftfart

Konsekvensutredning - Ändringsföreskrift trafikregler för luftfart Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Loella Fjällskog Sjö- och luftfartsavdelningen Konsekvensutredning - Ändringsföreskrift trafikregler för luftfart Ändringarna i föreskriften var

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Förslag till föreskrifter om fördelning (delegering) av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter gällande säkerhetsarbetet vid Lunds universitet

Förslag till föreskrifter om fördelning (delegering) av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter gällande säkerhetsarbetet vid Lunds universitet REMISS 1 2013-04-09 Dnr BY 2013/64 Byggnad, IT, Service LU Byggnad Arbetsmiljö, Miljö, Säkerhet Per Gustafson, Säkerhetschef Förslag till föreskrifter om fördelning (delegering) av arbetsuppgifter och

Läs mer

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (7) Datum

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (7) Datum Konsekvensutredning 1 (7) Datum Handläggare Maria Nilsson Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning av föreskrifter med kompletterande bestämmelser

Läs mer

Vägledning för badanläggningar

Vägledning för badanläggningar Vägledning för badanläggningar Vägledning för badanläggningar Konsumentverket 2013 Ansvarig handläggare: Maria Lindstedt Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 1. Bakgrund... 4 2. Säkerhet vid

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

KRIS- OCH KATASTROFPLAN

KRIS- OCH KATASTROFPLAN KRIS- OCH KATASTROFPLAN Upprättad 2009-11-26 Reviderad 2010-08-07 1. SYFTE OCH MÅL Syftet med kris- och katastrofplanering vid Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet är att skapa handlingsberedskap

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Policy för säkerhetsarbetet i. Södertälje kommun

Policy för säkerhetsarbetet i. Södertälje kommun Policy för säkerhetsarbetet i Södertälje kommun Antagen av kommunfullmäktige den 28 september 1998 2 Södertälje kommun reglerar genom detta policydokument sin inställning till säkerhet och trygghet. Säkerhetspolicyn

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING AR AGH 20 2013 2013-11-06

INNEHÅLLSFÖRTECKNING AR AGH 20 2013 2013-11-06 BEHÖRIGHETSKORT OCH TILLSTÅNDSHANDLINGAR FÖR PERSON INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHÖRIGHETSKORT OCH TILLSTÅNDSHANDLINGAR FÖR PERSON 3 Tillståndshandlingar 3 Behörighetsområde avgångshall och Platta (röd) 3 Behörighetsområde

Läs mer

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll KIRUNA KOMMUN Bilaga 1 Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll Innehåll sida 1. Intern styrning och kontroll 2 2. Riskanalys 3 - Övergripande

Läs mer

Ramverk för systemförvaltning

Ramverk för systemförvaltning Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 1 (8) Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 2 (8) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 FORUM OCH GRUPPER... 3 LANDSTINGETS LEDNINGSGRUPP... 3 IT-GRUPP... 3 PROGRAMSTYRGRUPP...

Läs mer

Nuvarande MSBFS 2009:10 Förslag till ny föreskrift Tillämpningsområde Tillämpningsområde 1 1 första stycket 2 1 andra stycket 3 2 första stycket

Nuvarande MSBFS 2009:10 Förslag till ny föreskrift Tillämpningsområde Tillämpningsområde 1 1 första stycket 2 1 andra stycket 3 2 första stycket 15-12-07 1/6 Tillämpningsområde 1 Denna författning innehåller bestämmelser om myndigheternas arbete med informationssäkerhet och deras tillämpning av standarder i sådant arbete. 2 Författningen gäller

Läs mer